2012

GARIS PANDUAN PROJEK PELAJAR

Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

my  bki@mohe. Sebarang komen atau cadangan amat dialu-alukan daripada semua pihak agar Garis Panduan Projek Pelajar ini ditambah baik dari semasa ke semasa.gov. Jabatan Pengajian Politeknik ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga atas sokongan dan kerjasama semua pihak bagi menjayakan pelaksanaan Garis Panduan Projek Pelajar ini. Sumbangan yang tidak terhingga daripada semua pihak membolehkan politeknik mencapai matlamat dalam melahirkan graduan yang berkualiti serta menjana modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformasional bagi memenuhi keperluan negara. Bahagian Pembangunan Akademik Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Galeria PJH Aras 4.gov.politeknik. Jalan P4W Persiaran Perdana Presint 4 62570 WP Putrajaya  03 – 8891 9000 Fax 03 – 8891 9316  www.my .Bahagian Pembangunan Akademik.

MOHLIS B.w. Kaedah pelaksanaan projek berfungsi sebagai titik tumpuan yang memuncak di mana ia menggalakkan pelajar mengaitkan pengetahuan.w di atas kesempatan untuk menerbitkan Garis Panduan Projek Pelajar ini bagi membantu membangunkan modal insan negara yang mampu bersaing dengan negara maju di dunia. Setinggi-tinggi tahniah kepada semua pihak yang telah berusaha dengan gigih untuk menghasilkan garis panduan ini.t serta selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad s. Saya berharap Garis Panduan Projek Pelajar ini dapat melancarkan peranan dan tanggungjawab semua pihak tanpa mengekang kreativiti mereka.Terlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah s. mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global.a. DATUK HJ. tidak dinafikan bahawa proses pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran memerlukan pendekatan dan strategi baharu agar setiap pelajar mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. serta berupaya melahirkan generasi muda yang berpengetahuan. kemahiran dan kebolehan mereka sepanjang berada di politeknik seperti yang digariskan di dalam Kerangka Kelayakan Malaysia di mana pelajar perlu menguasai lapan domain hasil pembelajaran sebelum mereka bergraduat. JAAFAR Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia . mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Sehubungan itu Bahagian Pembangunan Akademik telah mengambil langkah proaktif dengan membangunkan Garis Panduan Projek Pelajar bagi kegunaan pelajar dengan mengambil kira pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran berdasarkan Outcome Based Education (OBE) Justeru itu diharap garis panduan ini dapat membantu pelajar dan warga politeknik ke arah menghasilkan projek yang lebih berkualiti serta mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki. Dalam usaha mencapai aspirasi yang tinggi dalam persekitaran persaingan global yang semakin sengit.

Projek memberi ruang kepada pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran terdahulu serta mempamerkan keupayaan mereka dalam merealisasikan idea. saintifik dan etika dengan autonomi sederhana. Satu laporan projek mengikut format perlu dihantar kepada jabatan dan pencapaian pelajar akan dinilai mengikut kaedah dan format penilaian yang ditetapkan. Apakah matlamat dalam pelaksanaan projek? Matlamat kursus projek adalah untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar menyelesaikan masalah kajian akademik secara saintifik dan sistematik dalam melahirkan graduan yang kompeten. kefahaman dan kemahiran praktikal dalam kerja. Membuat penilaian dan keputusan dengan mengambil kira isu sosial.Apa itu projek? Kursus projek merupakan satu kursus wajib bagi program pengajian tertentu yang perlu dilaksanakan sebagai memenuhi syarat bergraduasi. idea. Ini adalah selari dengan huraian tahap kelayakan yang digariskan di dalam Kerangka Kelayakan Malaysia bagi tahap diploma dimana diakhir pengajian pelajar berupaya: Kerangka Kelayakan Malaysia muka surat 8-9 Menggunakan pengetahuan. kreativiti dan inovasi disamping menyelesaikan masalah. Kursus projek merangkumi kursuskursus lain yang pelaksanaannya sama seperti kursus projek. Sepanjang pelaksanaan projek. pelajar dibimbing oleh penyelia untuk meneroka pengetahuan dan kemahiran baharu. Berkomunikasi dengan berkesan dan menyampaikan maklumat. masalah dan penyelesaian secara jelas dan meyakinkan kepada pakar dan bukan pakar .

Apakah hasil pembelajaran (CLO) kursus projek? Hasil pembelajaran menerangkan apa yang perlu pelajar tahu. 2009) . faham dan boleh lakukan selepas menamatkan sesuatu kursus. Berikut adalah CLO kursus projek program saya. penyelesaian masalah. penghasilan prototaip atau penyediaan perancangan perniagaan Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Kerja Kursus Politeknik. Pelajar perlu menggabungkan beberapa aspek pengalaman mereka sepanjang program berkenaan. CLO 1: CLO 2: CLO 3: Apakah yang sebagai projek? didefinisikan Projek merupakan satu tugasan yang ditetapkan sebagai latihan pembelajaran yang memerlukan pelajar melaksanakan penyelidikan dan pembelajaran kendiri. Secara umumnya. konsep dan kemahiran yang diperolehi sepanjang program. penyelidikan. rekabentuk.hasil pembelajaran yang disasarkan melalui pelaksanaan kursus projek adalah pelajar berupaya untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dari pembelajaran terdahulu. Projek mengaplikasi pengetahuan. (Harolld Kerzner. Projek berasaskan kepada kajian literatur.

maklumat.Apakah jenis projek yang boleh saya jalankan? Projek Kajian Penyelidikan • Tertumpu kepada sesuatu kelakuan.mte. analisis dan tafsiran yang akan meningkatkan pengetahuan berkenaan kajian atau penyelidikan. Hasilnya ialah data. Projek yang dijalankan perlu mengambil kira kos keseluruhan serta boleh dilaksanakan di dalam tempoh masa yang diperuntukkan. Contoh projek: Bangunan Melayu lama Projek Pembangunan Produk • Tertumpu kepada pembangunan produk (fizikal atau perkhidmatan) bagi memenuhi keperluan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. www.my (awardcategories) . Contoh projek: Mesin pencucuk sate Projek Pembangunan Perisian • Tertumpu kepada pembangunan perisian komputer mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Contoh tema seperti Teknologi Hijau Contoh kategori seperti penggunaan teknologi hijau di pejabat Tajuk • Tajuk projek adalah berdasarkan cetusan idea sama ada daripada pelajar. Contoh projek: Membangunkan permainan komputer Apakah asas pemilihan projek? Pemilihan projek yang berkualiti adalah berdasarkan kepada keaslian. Pemilihan projek juga boleh berdasarkan kepada kemampuan dalam memberikan impak dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. pensyarah atau industri. fenomena atau ciri yang hendak dikaji. Perkara-perkara berikut boleh dijadikan panduan untuk membantu pelajar membuat pemilihan projek: Tema/Kategori • Pihak jabatan digalakkan menetapkan tema/kategori projek bagi membantu pelajar menentukan projek yang bakal dilaksanakan. Projek yang boleh diaplikasi mengikut keperluan industri dan komuniti amat digalakkan. penghasilan idea baharu yang kreatif dan inovatif bagi menyelesaikan masalah. Contoh projek: Kajian Masalah Lemah Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar Politeknik Projek Reka bentuk • Tertumpu kepada menghasilkan sesuatu reka bentuk untuk memenuhi keperluan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.org. menambahbaik produk atau perkhidmatan sedia ada.

. Bahan tersebut mungkin merupakan satu ayat/perenggan/bahagian ataupun beberapa bahagian ayat yang dicantum.cradle. Plagiat bermaksud amalan membuat sesuatu petikan bahan daripada sumber tertentu tanpa memberikan penghargaan (acknowledgement) kepada penulis asalnya.mosti. Sekiranya khidmat luar diperlukan.Apa yang dikatakan dengan keaslian projek? Keaslian projek merujuk kepada ketulenan karya atau idea yang dibangunkan oleh pelajar secara individu atau kumpulan. pelajar perlu membuat akujanji bahawa projek yang dilaksanakan adalah hasil daripada idea sendiri.my TAKLIMAT!!!! Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan projek perlu diberi taklimat berkaitan pelaksanaan Garis Panduan Projek Pelajar pada setiap awal semester oleh Penyelaras Projek Jabatan. Bagi memastikan keaslian projek.gov. Penerangan ini bagi memastikan semua pihak yang terlibat mendapat maklumat yang selaras dan jelas dengan tugas serta tanggungjawab masingmasing ke arah penghasilan projek pelajar yang berkualiti. Siapakah yang akan membiayai projek saya? www.com. Projek yang dihasilkan dianggap tidak asli sekiranya wujud unsur plagiat atau cetak rompak.my www. ianya boleh diperolehi dengan kebenaran jabatan.

kursus untuk semakan dan pengesahan mengikut jadual yang ditetapkan. keaslian idea dan hala tuju projek yang mempunyai nilai komersil. Membuat kajian awal keperluan industri/komuniti dalam menentukan pemilihan tajuk. Berusaha mencapai kualiti dan hasil pembelajaran mengikut standard (kriteria penilaian) yang ditetapkan. Bertemu dengan penyelia atau menghadiri sesi pembelajaran mengikut jadual yang ditetapkan. Menyediakan laporan akhir projek berserta produk (jika berkenaan) untuk proses penilaian. Menyerahkan buku log/portfolio/laporan projek kepada penyelia/pensyarah Melengkapkan borang-borang laporan kemajuan projek dan dokumen-dokumen lain sekiranya perlu. Projek yang dihasilkan mestilah memperlihatkan pengetahuan dan kemahiran analitikal yang diperolehi sepanjang pengajian dan menunjukkan kebolehan dalam menyepadukan semua domain pembelajaran.Apakah peranan saya sebagai pelajar? Pelajar yang memerlukan penyelia bersama dari pihak luar dikehendaki mengemukakan surat permohonan secara bertulis kepada Ketua Jabatan melalui penyelia/pensyarah kursus. . akhir projek kepada penyelia/pensyarah kursus bagi tujuan rekod dan rujukan. Menyerahkan laporan projek dalam bentuk softcopy/hardcopydan produk Peranan pelajar Memilih projek yang menyumbang kepada keperluan industri/komuniti dan digalakkan berkolaborasi.

Hasil penilaian akan dipaparkan dalam bentuk gred bagi menunjukkan prestasi pencapaian pelajar.politeknik. • Penukaran tajuk projek dengan kebenaran boleh dilakukan sehingga minggu ke enam.Apakah peraturan projek yang perlu saya patuhi? Pertukaran penyelia • Hanya dibenarkan apabila dipersetujui oleh penyelaras projek dengan kelulusan ketua jabatan. Pertukaran tajuk projek • Hanya dibenarkan apabila dipersetujui oleh penyelia projek dengan sokongan oleh penyelaras projek. • Pelajar perlu mendapatkan surat kebenaran menjalankan aktiviti luar politeknik daripada penyelia projek yang ditandatangani oleh pengarah. Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Kerja Kursus perlu dirujuk untuk menilai projek pelajar (eDokumen di www. Bagaimana projek saya dinilai? Penilaian projek pelajar adalah merupakan penilaian kerja kursus yang dilakukan secara berterusan bagi menilai pencapaian dan kebolehan pelajar dalam menyiapkan sesuatu projek. Kebenaran melaksanakan projek • Kebenaran menggunakan fasiliti politeknik perlu mendapat sokongan penyelia projek dan di persetujui oleh pegawai yang bertanggungjawab. .my). Laporan projek Portfolio Manual pengguna Bahan Fizikal Perisian Perkhidmatan Proposal Bentuk penilaian Hasil projek Pembentangan Buku log Bentuk penilaian projek adalah merangkumi mana-mana perkara berdasarkan silibus kursus yang berkaitan. • Penyelaras projek berhak menentukan penyelia gantian yang baharu dengan kelulusan ketua jabatan.gov.

Portfolio Pengumpulan sistematik hasil kerja pelajar yang mempamerkan keupayaan. Perisian Bahan fizikal Perkhidmatan .Proposal Kertas cadangan untuk mengadakan/ menjalankan sesuatu Buku log Buku log digunakan untuk merekod kemajuan projek dan pencapaian pelajar seperti catatan aktiviti. Buku log disemak. Hasil projek Arahan-arahan lengkap dalam bentuk atur cara dan prosedur yang mengawal. Laporan projek Suatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan. cabaran dan penyelesaian yang telah dilaksanakan. Pembentangan Sesi pembentangan ini memberi peluang kepada pelajar berhujah mempertahankan hasil projek serta bertukar pendapat secara ilmiah. dinilai dan disahkan oleh penyelia. perkembangan dan pencapaian dalam kursus berkaitan. Manual pengguna Manual pengguna adalah dokumen komunikasi teknikal yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pengguna menggunakan sistem tertentu. isu. atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang disampaikan oleh sekumpulan penyelidik BENTUK Main Idea PENILAIAN Pelajar dikehendaki membentangkan hasil projek dalam sesi pembentangan yang ditetapkan. mengurus dan menyokong sistem komputer serta aktiviti-aktiviti pemprosesan maklumat. Kebanyakan manual pengguna mengandungi kedua-dua panduan bertulis dan imej-imej yang berkaitan. Penilaian portfolio dilaksanakan dengan menggunakan rubrik yang bersesuaian.

Bahagian tambahan i. Kaedah penyelidikan/Metodologi projek e. Berikut dicadangkan kandungan laporan yang dikemukakan iaitu: a.Saya ingin menyediakan proposal. Pengenalan: i. Kajian literatur iii. Anggaran kos projek c. Senarai rajah viii. Rujukan menggunakan Association (APA) ii. Secara umumnya. Senarai jadual vii. Objektif projek iv. Metodologi kajian iv. Abstrak iv. Lampiran tan jaba ng a a ad kep umat y oran k u l ruj ap ak me kan m alam l ten u l r t pe ed pa l pa ajar enda kkan k an f ai l e P im on su bag dima ermoh u l per ntuk p u gaya American Psychological www. Halaman judul ii. Apa pula yang perlu ada dalam laporan projek? Pelajar perlu menyediakan laporan secara terperinci dan lengkap yang mematuhi kaedah. Penghargaan v. Senarai simbol. Pernyataan masalah projek atau persoalan kajian (mana yang berkenaan) iii. Pengenalan ii. Isi kandungan vi. singkatan tatanama ix. format serta piawaian penulisan laporan yang ditetapkan oleh jabatan. Kesimpulan Pelajar hendaklah merujuk kepada jabatan bagi mendapatkan panduan penulisan proposal yang telah ditetapkan. Tinjauan/Kajian literatur d.apastyle. Bahagian awal i.org . Perakuan keaslian iii. Tajuk projek b. Bahagian Utama i. Pelan perancangan projek f. kandungan proposal projek adalah seperti berikut: a. Rasional projek ii. Apakah kandungan yang perlu ada? Proposal projek perlu dikemukakan kepada jabatan bagi tujuan kelulusan melaksanakan projek. Skop dan limitasi projek v. Kesimpulan dan cadangan c. Senarai lampiran atau b. Kepentingan dan impak projek vi. Dapatan dan perbincangan projek v.

hak cipta dan rekabentuk perindustrian.mte.my Pendaftaran harta intelek • Politeknik digalakkan mengemukakan permohonan bagi mendaftar harta intelek projek pelajar seperti paten. Politeknik boleh menimbangkan permohonan untuk berkongsi hak milik dengan pelajar dan/atau penaja luar. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Politeknik (JPP) www.gov.16 Dasar Perancangan dan Penyampaian Kurikulum Penyertaan dalam pertandingan/seminar • Pelajar digalakkan untuk menyertai pertandingan dan pembentangan hasil atau inovasi projek di seminar dan kolokium di mana-mana peringkat. jualan terus dan organisasi/agensi. cap dagangan.org. alumni. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Politeknik (JPP) www. kelab keusahawanan. Kementerian Pengajian Tinggi dan institusi di bawah kawalannya mulai Jun 2012. kolaborasi. Perkara: 5.Apakah maklumat tambahan yang perlu saya ketahui? Hak milik projek • Hasil projek adalah hak milik politeknik. .myipo. PERNYATAAN KUATKUASA Garis Panduan Projek Pelajar ini berkuatkuasa kepada semua Jabatan Pengajian Politeknik.my Pemasaran • Pelajar digalakkan memasarkan produk akhir yang mempunyai nilai komersial dengan kerjasama koperasi.

Proses pelaksanaan projek Mula Penyelaras projek Taklimat Projek Pemilihan Tajuk Projek & Penyediaan Proposal Pelajar Penyelia projek Semak proposal Pelajar Pembentangan proposal Panel/Penyelia projek Pembetulan Tidak Diterima? Ya Pelajar Aktiviti projek Penyerahan hasil projek dan draf laporan Pelajar Tidak Pembetulan/ penambahbaikan Diterima? Penyelia projek Ya Membentang projek Pelajar Menghantar laporan projek Pelajar Menyemak laporan dan menilai hasil projek Panel/penyelia projek Tamat .

KADIR Pengerusi PN. HJ.Ahli jawatankuasa Penaung YBRS. IBRAHIM TN. SALMIYAH BT. CHE PA (PSIS) EN. ZULKIFLI B. MEJAR (K) HAJI MD. ABDUL HAMID (PIS) PN. AHMAD (PNS) EN. ABDULLAH B. MOHD GHAUS B. MUSTAPHA (PTSB) PN. CHE AHMAD (PSP) EN. KHAIRUL AZHA B. MUSTAFA (PSA) EN. NORMAH BT. ABDUL WAHAB (BTN) EN. YUSUF Ahli EN. SITI JARIAH BT. AB. HJ. CHEMAN (POLIMAS) PN. AHMAD (JPP) . SALLEH Timbalan Pengerusi PN. ABU BAKAR B. NADZRI Pengurus Projek EN. NOR BIN YUSOF Penasihat DATUK HJ. YUSOFF (PSAS) EN. MOHAMAD FAUZI B. MOHSEN B. ABDUL HANIF B. JAAFAR TN. ABDULLAH Setiausaha PN. MOHLIS B. MD DESA (PSAS) PN. NORLIA BT. AZIAM BT. NOOR AIDI BT. MAT ABDUL SHUKOR B. NOOR ROSMAWATI BT. AZWAN B. MD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful