2012

GARIS PANDUAN PROJEK PELAJAR

Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

my  bki@mohe.gov.my . Jabatan Pengajian Politeknik ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga atas sokongan dan kerjasama semua pihak bagi menjayakan pelaksanaan Garis Panduan Projek Pelajar ini. Sumbangan yang tidak terhingga daripada semua pihak membolehkan politeknik mencapai matlamat dalam melahirkan graduan yang berkualiti serta menjana modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformasional bagi memenuhi keperluan negara.gov.politeknik. Sebarang komen atau cadangan amat dialu-alukan daripada semua pihak agar Garis Panduan Projek Pelajar ini ditambah baik dari semasa ke semasa. Bahagian Pembangunan Akademik Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Galeria PJH Aras 4.Bahagian Pembangunan Akademik. Jalan P4W Persiaran Perdana Presint 4 62570 WP Putrajaya  03 – 8891 9000 Fax 03 – 8891 9316  www.

JAAFAR Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia . Kaedah pelaksanaan projek berfungsi sebagai titik tumpuan yang memuncak di mana ia menggalakkan pelajar mengaitkan pengetahuan.Terlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah s. Saya berharap Garis Panduan Projek Pelajar ini dapat melancarkan peranan dan tanggungjawab semua pihak tanpa mengekang kreativiti mereka. DATUK HJ. mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global. kemahiran dan kebolehan mereka sepanjang berada di politeknik seperti yang digariskan di dalam Kerangka Kelayakan Malaysia di mana pelajar perlu menguasai lapan domain hasil pembelajaran sebelum mereka bergraduat.t serta selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad s. Setinggi-tinggi tahniah kepada semua pihak yang telah berusaha dengan gigih untuk menghasilkan garis panduan ini.w di atas kesempatan untuk menerbitkan Garis Panduan Projek Pelajar ini bagi membantu membangunkan modal insan negara yang mampu bersaing dengan negara maju di dunia. MOHLIS B. tidak dinafikan bahawa proses pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran memerlukan pendekatan dan strategi baharu agar setiap pelajar mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. mampu berfikir secara kritis dan kreatif. serta berupaya melahirkan generasi muda yang berpengetahuan.w. Sehubungan itu Bahagian Pembangunan Akademik telah mengambil langkah proaktif dengan membangunkan Garis Panduan Projek Pelajar bagi kegunaan pelajar dengan mengambil kira pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran berdasarkan Outcome Based Education (OBE) Justeru itu diharap garis panduan ini dapat membantu pelajar dan warga politeknik ke arah menghasilkan projek yang lebih berkualiti serta mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki. Dalam usaha mencapai aspirasi yang tinggi dalam persekitaran persaingan global yang semakin sengit.a.

Kursus projek merangkumi kursuskursus lain yang pelaksanaannya sama seperti kursus projek. pelajar dibimbing oleh penyelia untuk meneroka pengetahuan dan kemahiran baharu. kreativiti dan inovasi disamping menyelesaikan masalah. saintifik dan etika dengan autonomi sederhana. masalah dan penyelesaian secara jelas dan meyakinkan kepada pakar dan bukan pakar . Apakah matlamat dalam pelaksanaan projek? Matlamat kursus projek adalah untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar menyelesaikan masalah kajian akademik secara saintifik dan sistematik dalam melahirkan graduan yang kompeten. Ini adalah selari dengan huraian tahap kelayakan yang digariskan di dalam Kerangka Kelayakan Malaysia bagi tahap diploma dimana diakhir pengajian pelajar berupaya: Kerangka Kelayakan Malaysia muka surat 8-9 Menggunakan pengetahuan. Sepanjang pelaksanaan projek. Satu laporan projek mengikut format perlu dihantar kepada jabatan dan pencapaian pelajar akan dinilai mengikut kaedah dan format penilaian yang ditetapkan. Membuat penilaian dan keputusan dengan mengambil kira isu sosial. Berkomunikasi dengan berkesan dan menyampaikan maklumat. Projek memberi ruang kepada pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran terdahulu serta mempamerkan keupayaan mereka dalam merealisasikan idea. kefahaman dan kemahiran praktikal dalam kerja.Apa itu projek? Kursus projek merupakan satu kursus wajib bagi program pengajian tertentu yang perlu dilaksanakan sebagai memenuhi syarat bergraduasi. idea.

(Harolld Kerzner. Berikut adalah CLO kursus projek program saya. Secara umumnya. Pelajar perlu menggabungkan beberapa aspek pengalaman mereka sepanjang program berkenaan. Projek mengaplikasi pengetahuan. penghasilan prototaip atau penyediaan perancangan perniagaan Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Kerja Kursus Politeknik. rekabentuk.Apakah hasil pembelajaran (CLO) kursus projek? Hasil pembelajaran menerangkan apa yang perlu pelajar tahu. Projek berasaskan kepada kajian literatur. CLO 1: CLO 2: CLO 3: Apakah yang sebagai projek? didefinisikan Projek merupakan satu tugasan yang ditetapkan sebagai latihan pembelajaran yang memerlukan pelajar melaksanakan penyelidikan dan pembelajaran kendiri. faham dan boleh lakukan selepas menamatkan sesuatu kursus. penyelidikan. konsep dan kemahiran yang diperolehi sepanjang program. 2009) . penyelesaian masalah.hasil pembelajaran yang disasarkan melalui pelaksanaan kursus projek adalah pelajar berupaya untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dari pembelajaran terdahulu.

Contoh projek: Kajian Masalah Lemah Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar Politeknik Projek Reka bentuk • Tertumpu kepada menghasilkan sesuatu reka bentuk untuk memenuhi keperluan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pemilihan projek juga boleh berdasarkan kepada kemampuan dalam memberikan impak dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. fenomena atau ciri yang hendak dikaji. Contoh tema seperti Teknologi Hijau Contoh kategori seperti penggunaan teknologi hijau di pejabat Tajuk • Tajuk projek adalah berdasarkan cetusan idea sama ada daripada pelajar. maklumat.Apakah jenis projek yang boleh saya jalankan? Projek Kajian Penyelidikan • Tertumpu kepada sesuatu kelakuan. pensyarah atau industri. Contoh projek: Membangunkan permainan komputer Apakah asas pemilihan projek? Pemilihan projek yang berkualiti adalah berdasarkan kepada keaslian. Hasilnya ialah data. menambahbaik produk atau perkhidmatan sedia ada.my (awardcategories) . www. Perkara-perkara berikut boleh dijadikan panduan untuk membantu pelajar membuat pemilihan projek: Tema/Kategori • Pihak jabatan digalakkan menetapkan tema/kategori projek bagi membantu pelajar menentukan projek yang bakal dilaksanakan. penghasilan idea baharu yang kreatif dan inovatif bagi menyelesaikan masalah. Contoh projek: Bangunan Melayu lama Projek Pembangunan Produk • Tertumpu kepada pembangunan produk (fizikal atau perkhidmatan) bagi memenuhi keperluan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.org. analisis dan tafsiran yang akan meningkatkan pengetahuan berkenaan kajian atau penyelidikan. Contoh projek: Mesin pencucuk sate Projek Pembangunan Perisian • Tertumpu kepada pembangunan perisian komputer mengikut spesifikasi yang ditetapkan.mte. Projek yang boleh diaplikasi mengikut keperluan industri dan komuniti amat digalakkan. Projek yang dijalankan perlu mengambil kira kos keseluruhan serta boleh dilaksanakan di dalam tempoh masa yang diperuntukkan.

Penerangan ini bagi memastikan semua pihak yang terlibat mendapat maklumat yang selaras dan jelas dengan tugas serta tanggungjawab masingmasing ke arah penghasilan projek pelajar yang berkualiti. pelajar perlu membuat akujanji bahawa projek yang dilaksanakan adalah hasil daripada idea sendiri.mosti.my www. ianya boleh diperolehi dengan kebenaran jabatan. . Siapakah yang akan membiayai projek saya? www. Plagiat bermaksud amalan membuat sesuatu petikan bahan daripada sumber tertentu tanpa memberikan penghargaan (acknowledgement) kepada penulis asalnya.Apa yang dikatakan dengan keaslian projek? Keaslian projek merujuk kepada ketulenan karya atau idea yang dibangunkan oleh pelajar secara individu atau kumpulan.com.gov. Bagi memastikan keaslian projek. Projek yang dihasilkan dianggap tidak asli sekiranya wujud unsur plagiat atau cetak rompak. Sekiranya khidmat luar diperlukan. Bahan tersebut mungkin merupakan satu ayat/perenggan/bahagian ataupun beberapa bahagian ayat yang dicantum.my TAKLIMAT!!!! Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan projek perlu diberi taklimat berkaitan pelaksanaan Garis Panduan Projek Pelajar pada setiap awal semester oleh Penyelaras Projek Jabatan.cradle.

kursus untuk semakan dan pengesahan mengikut jadual yang ditetapkan. akhir projek kepada penyelia/pensyarah kursus bagi tujuan rekod dan rujukan. Membuat kajian awal keperluan industri/komuniti dalam menentukan pemilihan tajuk. keaslian idea dan hala tuju projek yang mempunyai nilai komersil. Menyerahkan buku log/portfolio/laporan projek kepada penyelia/pensyarah Melengkapkan borang-borang laporan kemajuan projek dan dokumen-dokumen lain sekiranya perlu. Menyerahkan laporan projek dalam bentuk softcopy/hardcopydan produk Peranan pelajar Memilih projek yang menyumbang kepada keperluan industri/komuniti dan digalakkan berkolaborasi. . Berusaha mencapai kualiti dan hasil pembelajaran mengikut standard (kriteria penilaian) yang ditetapkan. Menyediakan laporan akhir projek berserta produk (jika berkenaan) untuk proses penilaian. Bertemu dengan penyelia atau menghadiri sesi pembelajaran mengikut jadual yang ditetapkan.Apakah peranan saya sebagai pelajar? Pelajar yang memerlukan penyelia bersama dari pihak luar dikehendaki mengemukakan surat permohonan secara bertulis kepada Ketua Jabatan melalui penyelia/pensyarah kursus. Projek yang dihasilkan mestilah memperlihatkan pengetahuan dan kemahiran analitikal yang diperolehi sepanjang pengajian dan menunjukkan kebolehan dalam menyepadukan semua domain pembelajaran.

• Penyelaras projek berhak menentukan penyelia gantian yang baharu dengan kelulusan ketua jabatan.Apakah peraturan projek yang perlu saya patuhi? Pertukaran penyelia • Hanya dibenarkan apabila dipersetujui oleh penyelaras projek dengan kelulusan ketua jabatan. • Pelajar perlu mendapatkan surat kebenaran menjalankan aktiviti luar politeknik daripada penyelia projek yang ditandatangani oleh pengarah. • Penukaran tajuk projek dengan kebenaran boleh dilakukan sehingga minggu ke enam.gov.politeknik.my). Kebenaran melaksanakan projek • Kebenaran menggunakan fasiliti politeknik perlu mendapat sokongan penyelia projek dan di persetujui oleh pegawai yang bertanggungjawab. Laporan projek Portfolio Manual pengguna Bahan Fizikal Perisian Perkhidmatan Proposal Bentuk penilaian Hasil projek Pembentangan Buku log Bentuk penilaian projek adalah merangkumi mana-mana perkara berdasarkan silibus kursus yang berkaitan. Hasil penilaian akan dipaparkan dalam bentuk gred bagi menunjukkan prestasi pencapaian pelajar. Bagaimana projek saya dinilai? Penilaian projek pelajar adalah merupakan penilaian kerja kursus yang dilakukan secara berterusan bagi menilai pencapaian dan kebolehan pelajar dalam menyiapkan sesuatu projek. Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Kerja Kursus perlu dirujuk untuk menilai projek pelajar (eDokumen di www. . Pertukaran tajuk projek • Hanya dibenarkan apabila dipersetujui oleh penyelia projek dengan sokongan oleh penyelaras projek.

dinilai dan disahkan oleh penyelia. Buku log disemak. Penilaian portfolio dilaksanakan dengan menggunakan rubrik yang bersesuaian.Proposal Kertas cadangan untuk mengadakan/ menjalankan sesuatu Buku log Buku log digunakan untuk merekod kemajuan projek dan pencapaian pelajar seperti catatan aktiviti. atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang disampaikan oleh sekumpulan penyelidik BENTUK Main Idea PENILAIAN Pelajar dikehendaki membentangkan hasil projek dalam sesi pembentangan yang ditetapkan. isu. perkembangan dan pencapaian dalam kursus berkaitan. Hasil projek Arahan-arahan lengkap dalam bentuk atur cara dan prosedur yang mengawal. Kebanyakan manual pengguna mengandungi kedua-dua panduan bertulis dan imej-imej yang berkaitan. mengurus dan menyokong sistem komputer serta aktiviti-aktiviti pemprosesan maklumat. Laporan projek Suatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan. Portfolio Pengumpulan sistematik hasil kerja pelajar yang mempamerkan keupayaan. Perisian Bahan fizikal Perkhidmatan . Pembentangan Sesi pembentangan ini memberi peluang kepada pelajar berhujah mempertahankan hasil projek serta bertukar pendapat secara ilmiah. Manual pengguna Manual pengguna adalah dokumen komunikasi teknikal yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pengguna menggunakan sistem tertentu. cabaran dan penyelesaian yang telah dilaksanakan.

Lampiran tan jaba ng a a ad kep umat y oran k u l ruj ap ak me kan m alam l ten u l r t pe ed pa l pa ajar enda kkan k an f ai l e P im on su bag dima ermoh u l per ntuk p u gaya American Psychological www. Kesimpulan dan cadangan c. Bahagian tambahan i. Pengenalan: i. Tinjauan/Kajian literatur d. Senarai lampiran atau b. Bahagian Utama i. Perakuan keaslian iii. Anggaran kos projek c. Pengenalan ii. Apa pula yang perlu ada dalam laporan projek? Pelajar perlu menyediakan laporan secara terperinci dan lengkap yang mematuhi kaedah. Penghargaan v. Metodologi kajian iv. Apakah kandungan yang perlu ada? Proposal projek perlu dikemukakan kepada jabatan bagi tujuan kelulusan melaksanakan projek. Secara umumnya.Saya ingin menyediakan proposal. Bahagian awal i.apastyle. Kajian literatur iii. Tajuk projek b. Kepentingan dan impak projek vi. Halaman judul ii.org . Berikut dicadangkan kandungan laporan yang dikemukakan iaitu: a. Pernyataan masalah projek atau persoalan kajian (mana yang berkenaan) iii. Pelan perancangan projek f. format serta piawaian penulisan laporan yang ditetapkan oleh jabatan. Abstrak iv. Senarai jadual vii. kandungan proposal projek adalah seperti berikut: a. Senarai rajah viii. Rasional projek ii. Kaedah penyelidikan/Metodologi projek e. Skop dan limitasi projek v. Dapatan dan perbincangan projek v. Rujukan menggunakan Association (APA) ii. Senarai simbol. Objektif projek iv. singkatan tatanama ix. Isi kandungan vi. Kesimpulan Pelajar hendaklah merujuk kepada jabatan bagi mendapatkan panduan penulisan proposal yang telah ditetapkan.

jualan terus dan organisasi/agensi.my Pendaftaran harta intelek • Politeknik digalakkan mengemukakan permohonan bagi mendaftar harta intelek projek pelajar seperti paten. PERNYATAAN KUATKUASA Garis Panduan Projek Pelajar ini berkuatkuasa kepada semua Jabatan Pengajian Politeknik. kolaborasi.16 Dasar Perancangan dan Penyampaian Kurikulum Penyertaan dalam pertandingan/seminar • Pelajar digalakkan untuk menyertai pertandingan dan pembentangan hasil atau inovasi projek di seminar dan kolokium di mana-mana peringkat.myipo.gov.mte. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Politeknik (JPP) www. Kementerian Pengajian Tinggi dan institusi di bawah kawalannya mulai Jun 2012. cap dagangan. kelab keusahawanan. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Politeknik (JPP) www.org. alumni. hak cipta dan rekabentuk perindustrian. Perkara: 5.my Pemasaran • Pelajar digalakkan memasarkan produk akhir yang mempunyai nilai komersial dengan kerjasama koperasi. Politeknik boleh menimbangkan permohonan untuk berkongsi hak milik dengan pelajar dan/atau penaja luar.Apakah maklumat tambahan yang perlu saya ketahui? Hak milik projek • Hasil projek adalah hak milik politeknik. .

Proses pelaksanaan projek Mula Penyelaras projek Taklimat Projek Pemilihan Tajuk Projek & Penyediaan Proposal Pelajar Penyelia projek Semak proposal Pelajar Pembentangan proposal Panel/Penyelia projek Pembetulan Tidak Diterima? Ya Pelajar Aktiviti projek Penyerahan hasil projek dan draf laporan Pelajar Tidak Pembetulan/ penambahbaikan Diterima? Penyelia projek Ya Membentang projek Pelajar Menghantar laporan projek Pelajar Menyemak laporan dan menilai hasil projek Panel/penyelia projek Tamat .

ABDULLAH B. KADIR Pengerusi PN. MD. NADZRI Pengurus Projek EN. YUSOFF (PSAS) EN. YUSUF Ahli EN. AB. ABDUL HANIF B. AZWAN B. MAT ABDUL SHUKOR B. MUSTAPHA (PTSB) PN. ABDULLAH Setiausaha PN. CHE PA (PSIS) EN. SITI JARIAH BT. ABU BAKAR B. MOHD GHAUS B. ZULKIFLI B. MOHAMAD FAUZI B. MUSTAFA (PSA) EN. CHE AHMAD (PSP) EN. MEJAR (K) HAJI MD. ABDUL HAMID (PIS) PN. CHEMAN (POLIMAS) PN. KHAIRUL AZHA B. MOHSEN B. NOOR AIDI BT. ABDUL WAHAB (BTN) EN. AHMAD (PNS) EN. MD DESA (PSAS) PN. AHMAD (JPP) . HJ. SALLEH Timbalan Pengerusi PN. NOOR ROSMAWATI BT. AZIAM BT. JAAFAR TN. NORLIA BT. SALMIYAH BT. NOR BIN YUSOF Penasihat DATUK HJ. MOHLIS B. NORMAH BT.Ahli jawatankuasa Penaung YBRS. IBRAHIM TN. HJ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful