berjalan

KATA KERJA

menari
PERKATAAN YANG MENJADI INTI BAGI BINAAN FRASA KERJA LAZIMNYA KATA KERJA MENUNJUKKAN SESUATU PERBUATAN ATAU KEADAAN MELAKUKAN SESUATU

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF 2. KATA KERJA TRANSITF

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF

1

Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya:

2

Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap

Kata kerja tak transitif berpelengkap

. tercengang.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. meghijau Dia duduk di anjung rumah Pokok itu tumbuh dalam pasu Yusri bergurau dengan adiknya Kata kerja Kata kerjatak transitif tanpa tak transitif pelengkap tanpa pelengkap Kata kerja tak transitif boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan. bergurau. hinggap. menari. Contohnya: duduk. pulang. KATA KERJA TAK TRANSITIF 1 Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: Kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. menyanyi. tumbuh.

KATA KERJA TAK TRANSITIF Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: 2 Kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap boleh terdiri daripada kata adjektif.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. kata atau frasa nama atau frasa sendi nama Kata kerja tak ransitif berpelengkap Kata kerja transitif berpelengkap beransur baik menjadi raja sehari berada di Kedah .

KATA KERJA TRANSITF Kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada kata atau frasa nama untuk melengkapkan maksud.PENGGOLONGAN KATA KERJA 2. .

Kata kerja majmuk 4... Kata kerja tunggal 2.PEMBENTUKAN KATA KERJA 1.. Kata kerja ganda Jumlah kata kerja kemas kini tidaklipat ganda majmuk besar.berurus niaga / diurusniagakan ..bersatu padu / Pukul-memukul menyatupadukan Huyung-hayang urus niaga .. Berlari-lari satu padu . Kata majmuk jenis kenal pasti terima kasih kata nama boleh gelak-gelak / tergelak-gelak ambil alih kata beritahu menjadi kerja melalui imbuhan. Kata kerja terbitan 3..

Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja: Awalan kata kerja Akhiran kata kerja Apitan kata kerja Sisipan kata kerja .PENGIMBUHAN KATA KERJA Proses pengimbuhan kata amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu.

t. m bagi p. w dan y. n bagi t. l. .dasar yang bermula dengan huruf-huruf p. dan s menetap huruf pertama dalam kata mengarang dasar berubah menjadi sengau. k. menyalin ng bagi k. dan ny bagi s. ny. Pesan Tetap - Karang - Salin - mempeRJika bergabung dengan kata memesan dipeR. r.Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja: AWALAN KATA KERJA meNbeR- teRdi- Menjadi me. ng.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m. n.

dan menerima awalan mem-. dianggap dikecualikan: Pelopor Pelawa Percaya .mempelawa . p.mempedulikan Veto Brek - memveto membrek mempraktik Praktik - .apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. dan v.AWALAN KATA KERJA meN- Terdapat beberapa perkataan Melayu yang bermula dengan huruf p.mempercayai Menjadi mem.mempelopori . seperti: Bantu membantu memfitnah mempamer Fitnah Pamer - Punya Peduli .mempunyai .

apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula d.boleh digabungkan dengan kata dasar daripada golongan kata nama. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf t dan s.AWALAN KATA KERJA meN- Menjadi meng. Awalan meng. seperti: deru curi jaja menderu mencuri menjaja syarat zalim tadbir - mensyaratkan menzalimi mentadbir menswastakan swasta - . klip (mengklip) Awalan meN. dan z. kh. dan h. dan kata kerja Menjadi men. sy.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g. kata adjektif. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan. seperti stor (menstor). gh. dan s. c. brek (membrek).menjadi menge. j. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t.apabila diimbuhkan pada kata dasar bersuku kata satu.

Mengeluarkan sesuatu. Mencari atau mengumpulkan sesuatu. seperti membaca memberi makna: Melakukan sesuatu. seperti mendarat. Berlaku seperti atau menyerupai. seperti menjalani Kata kerja tak transitif. seperti mengiau. seperti menangis . Menuju sasaran. seperti menggulai. Kata kerja transitif berakhiran. seperti merumput. seperti membukit.AWALAN KATA KERJA boleh membentuk: meN- Kata kerja transitif tanpa akhiran.

REHAT DAN BERHIBUR SEJENAK JANGAN BETULKAN TV ANDA Berikan imbuhan kata kerja yang sesuai untuk peristiwa ini .

.

gabungan itu akan berubah menjadi satu r melalui proses peleburan bunyi – berenang 3. seperti berjahit. Bersifat tak transitif tanpa pelengkap. seperti beransur …. dan tak transitif berpelengkap. Boleh bergabung dengan semua kata dasar 2. seperti bercukur. Refleksif (perbuatan mengenai diri sendiri). Memberi makna: Melakukan perbuatan. seperti berjalan. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. seperti bertumbuk. Perbuatan bersalingan. seperti renang. .AWALAN KATA KERJA beR- 1. seperti berkayuh. Keadaaan yang sudah sedia berlaku.

seperti beroleh. meminta bantuan daripada. seperti beruntung. membawa makna: AWALAN KATA KERJA beR- mempunyai. . seperti bersatu. mengerjakan. bersama-sama. bilangan dalam kumpulan. memakai atau menggunakan. menghasilkan. membawa makna: menjadi. seperti bergembira. seperti berguru. seperti berserta. seperti bersawah. Yang digabungkan dengan kata adjektif. Yang bergabung dengan kata tugas. seperti berlima. memperoleh. membawa makna: berada dalam keadaan. seperti berkasut. seperti berbaju. mendapat. seperti bertelur.Yang bergabung dengan kata nama.

seperti terbentang. Keadaan tersedia. membentuk kata kerja transitif aktif. seperti terbaca. Memberi makna: Tak sengaja. seperti termakan. Tertembak atau ditembak? . membentuk kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek sesudahnya tetapi boleh diikuti oleh pelengkap. seperti terpijak.AWALAN KATA KERJA teR- boleh digabungkan dengan semua kata dasar. seperti terduduk. seperti termakan. membentuk kata kerja transitif pasif. Keupayaan. terlanggar oleh ….

dapat bergabung dengan kata dasar golongan kata kerja. dan kata nama.AWALAN KATA KERJA di- membentuk kata kerja pasif orang ketiga. seperti dijerat. . seperti ditarik oleh … . seperti dipanjat.

memperbesar. seperti memperdaya. Dapat bergabung dengan golongan kata nama. Membawa makna kiasan. seperti memperoleh. seperti memperkemas. kata adjektif dan kata tugas. memperoleh.AWALAN KATA KERJA mempeR- Untuk ungkapan ayat aktif. seperti memperbudak. Membawa makna menjadikan. seperti memperisteri. Membentuk kata kerja transitif aktif. . Membawa makna mendapat sesuatu.

dijadikan lebih atau bertambah. Golongan kata yang dapat bergabung dengan imbuhan ini terdiri daripada kata nama. Membawa maksud dijadikan. seperti dipercepat. diperbesar. mendapat sesuatu. .AWALAN KATA KERJA dipeRmembentuk kata kerja ayat pasif yang hanya wujud dalam bentuk diper-. seperti diperalat. diperdaya. dan diperoleh. seperti. seperti diperoleh. seperti diperkemas. kata adjektif dan kata tugas.

. -kan. bacakan. seperti tinggikan.-kan. mempeR-…. seperti masakkan. iaitu meN-…. seperti: Rumah itu kami dirikan bersama-sama.AKHIRAN KATA KERJA hanya -kan dua. dan dipeR-…. iaitu ayat pasif bagi ganti nama orang pertama dan orang kedua. dan benafaktif atau melakukan sesuatu untuk orang lain.-kan. seperti bukukan. dan -i Akhiran –kan boleh juga hadir dalam ayat dengan imbuhan lain. di…. Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan wujud dalam dua jenis ayat tertentu sahaja. dahulukan. Akhiran –kan memberikan pengertian kausatif atau menyebabkan jadi. Hasil kebun itu kamu pasarkanlah. hanya satu bentuk.. dan semua golongan kata boleh bergabung. beR……-kan. . panjangkan.-kan.-kan.

dan wujud dengan awalan-awalan meNatau di-. atasi. seperti naiki (naik ke atas sesuatu tempat. akiran –i mengandungi unsur lokatif. dekati. seperti: Perangainya yang baik itu akan saya contohi. turuni. hanya mempunyai satu bentu. . membentuk kata karja transitif. -I Semua golongan kata utama boleh bergabung. Kata kerja yang hadir dengan akhiran – i tanpa awalan hanya dalam bentuk ayat pasif orang pertama dan kedua. seperti jalani. Tolong baiki basikal yang rosak ini.AKHIRAN KATA KERJA -i perbezaan dengan akhiran –kan.

iaitu dua imbuhan hadir pada awal dan akhir perkataan secara serentak. APITAN KATA KERJA Apitan yang membentuk kata kerja: meN-…-kan beR-…-kan beR-…-an di-…-kan meN-…-i di-…-i memper-…-kan memper-…-I ke-…-an diper-…-kan diper-…-i .disebut juga imbuhan terbahagi.

seperti mengesahkan . kata adjektif. seperti mewarnakan mem-…-kan. dan kata tugas. seperti memberikan Boleh menerima golongan kata nama.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Bervariasi dengan apitan: me-…-kan. seperti: mewarnakan membesarkan melontarkan menjatuhkan membiasakan men-…-kan. seperti menjadikan meng-…-kan. seperti menggulingkan menge-…-kan. kata kerja (transitif dan tak transitif).

Benefaktif / manfaat. seperti merancangkan. . dan yang menerima dua objek: subjek + kata kerja + objek Kami mewarnakan lukisan itu. Kausatif / menyebabkan.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Kata kerja yang terbentuk dengan apitan ini ialah kata kerja transitif yang menerima satu objek. Subjek + kata kerja + objek 1(objek tepat) + objek 2 (objek sipi) Apitan ini membawa maksud: Membuat sesuatu. Guru membacakan murid-murid tingkatan satu (objek tepat) karangan yang terbaik (objek sipi). Dalam struktur ayat yang berbeza: Guru membaca karangan yang terbaik untuk murid-murid tingkatan satu. seperti menjahitkan. seperti mendukacitakan.

APITAN KATA KERJA beR-…-kan bentuk yang wujud hanya ber-…kan yang boleh digabungkan dengan semua kata dasar Ber-…-kan boleh bergabung dengan golongan kata nama dan kata kerja. seperti: Pengembara itu tidur bertilamkan rumput. . seperti: bertilamkan bersulamkan Apitan ini membentuk kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap.

antara dua pihak / bersalingan. berulangan. seperti: berlubangan berjauhan. iaitu ber-…-an. dan beberapa perkataan sahaja yang terdiri daripada kata nama atau kata adjektif. Jenis kata kerja yang terbentuk melalui apitan ini ialah kata kerja tak transitif. seperti berkibaran. . seperti berguguran. Golongan kata yang boleh bergabung ialah kata kerja transitif dan tak transitif.APITAN KATA KERJA beR-…-an Apitan ini hanya terdapat satu bentuk. Apitan ini memberi makna: jumlah subjek yang banyak. seperti bermaafan / bermaafmaafan. berterusan / berpanjangan. seperti: Mereka bermaafan antara satu sama lain. seperti: bertembakan berterbangan.

APITAN KATA KERJA di-…-kan Apitan ini ialah bentuk pasif bagi meN-…-kan. . seperti diberikan (pasif): Adik diberikan sebuah buku oleh rakannya. Ciri dan maknanya sama dengan ciri dan makna yang terkandung dalam imbuhan didan –kan.

seperti menghadiahi mem-…-i. seperti mengubati menerima objek yang bernyawa. (perkataan memberi sebenarnya memberii. seperti menziarahi meng-…-i. seperti ayat: Ali memberi kucing makanan. seperti membaiki Membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif menerima satu objek dan dua objek. seperti menghadiahi.APITAN KATA KERJA meN-…-i mempunyai variasi apitan: me-…-i. men-…-i. berfungsi menandakan lokatif. tetapi telah digugurkan i ) .

seperti menyebabkan seseorang beristeri atau mendengar.APITAN KATA KERJA mempeR-…-kan hanya satu bentuk. memperdengarkan: Raja itu memperisterikan putera sulungnya. Dia memperdengarkan lagu barunya. boleh bergabung dengan kata nama dan kata kerja. seperti memperisterikan. Memeberi pengertian kausatif (menjadikan / menyebabkan). atau menyebabkan orang laain melakukan perbuatan. seperti memperlihatkan (menyebabkan orang melihat) .

bergemuruh .menggeletar guruh .SISIPAN KATA KERJA TIDAK ADA SISIPAN YANG DAPAT MEMBENTUK KATA KERJA.bergeletar .serabut . TETAPI KATA NAMA DAN KATA ADJEKTIF YANG MENGANDUNGI SISIPAN DAPAT DIJADIKAN KATA KERJA MELALUI PROSES PENGIMBUHAN.gemuruh . SEPERTI: sabut .berserabut getar .geletar .

latar belakang .KATA KERJA MAJMUK Kata majmuk yang tergolong sebagai kata kerja: kenal pasti Kemas kini Lipat ganda Tolak ansur Ambil alih Tunjuk ajar Kata majmuk jenis kata nama boleh menjadi kata kerja melalui pengimbuhan. seperti: satu padu – bersatu padu. urus niaga – mengurusniagakan.berlatarbelakangkan Terima kasih Campur aduk . menyatupadukan.

seperti bersalaamsalaman. beRteR- . Perbuatan yang berpanjangan.KATA KERJA GANDA SEMUA JENIS KATA GANDA BOLEH MENJADI KATA KERJA APABILA DIIMBUHKAN DENGAN IMBUHAN : Membawa makna: meN- Perbuatan yang berulang-ulang. seperti tergelak-gelak. dan Perbuatan yang saling berbalasan. seperti berangan-angan. Perbuataan yang bersungguh-sungguh. seperti bertungkus-lumus.

t tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful