berjalan

KATA KERJA

menari
PERKATAAN YANG MENJADI INTI BAGI BINAAN FRASA KERJA LAZIMNYA KATA KERJA MENUNJUKKAN SESUATU PERBUATAN ATAU KEADAAN MELAKUKAN SESUATU

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF 2. KATA KERJA TRANSITF

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF

1

Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya:

2

Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap

Kata kerja tak transitif berpelengkap

tumbuh. bergurau. pulang. . meghijau Dia duduk di anjung rumah Pokok itu tumbuh dalam pasu Yusri bergurau dengan adiknya Kata kerja Kata kerjatak transitif tanpa tak transitif pelengkap tanpa pelengkap Kata kerja tak transitif boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan. KATA KERJA TAK TRANSITIF 1 Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: Kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. menari. hinggap. Contohnya: duduk.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. menyanyi. tercengang.

PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. kata atau frasa nama atau frasa sendi nama Kata kerja tak ransitif berpelengkap Kata kerja transitif berpelengkap beransur baik menjadi raja sehari berada di Kedah . KATA KERJA TAK TRANSITIF Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: 2 Kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap boleh terdiri daripada kata adjektif.

KATA KERJA TRANSITF Kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada kata atau frasa nama untuk melengkapkan maksud. .PENGGOLONGAN KATA KERJA 2.

.bersatu padu / Pukul-memukul menyatupadukan Huyung-hayang urus niaga .berurus niaga / diurusniagakan . Berlari-lari satu padu .. Kata kerja tunggal 2..... Kata kerja terbitan 3. Kata kerja majmuk 4.PEMBENTUKAN KATA KERJA 1. Kata kerja ganda Jumlah kata kerja kemas kini tidaklipat ganda majmuk besar. Kata majmuk jenis kenal pasti terima kasih kata nama boleh gelak-gelak / tergelak-gelak ambil alih kata beritahu menjadi kerja melalui imbuhan.

Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja: Awalan kata kerja Akhiran kata kerja Apitan kata kerja Sisipan kata kerja .PENGIMBUHAN KATA KERJA Proses pengimbuhan kata amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu.

w dan y. l. dan s menetap huruf pertama dalam kata mengarang dasar berubah menjadi sengau.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m. m bagi p. menyalin ng bagi k. t. dan ny bagi s. n bagi t. ny. . r. n. ng. k.dasar yang bermula dengan huruf-huruf p.Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja: AWALAN KATA KERJA meNbeR- teRdi- Menjadi me. Pesan Tetap - Karang - Salin - mempeRJika bergabung dengan kata memesan dipeR.

dan v. p.mempedulikan Veto Brek - memveto membrek mempraktik Praktik - . dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.mempelopori .AWALAN KATA KERJA meN- Terdapat beberapa perkataan Melayu yang bermula dengan huruf p. dan menerima awalan mem-.mempercayai Menjadi mem.mempunyai . seperti: Bantu membantu memfitnah mempamer Fitnah Pamer - Punya Peduli .apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. dianggap dikecualikan: Pelopor Pelawa Percaya .mempelawa .

brek (membrek). seperti: deru curi jaja menderu mencuri menjaja syarat zalim tadbir - mensyaratkan menzalimi mentadbir menswastakan swasta - . dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf t dan s. dan h. dan s. klip (mengklip) Awalan meN. seperti stor (menstor). c. kata adjektif.boleh digabungkan dengan kata dasar daripada golongan kata nama.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula d. j. gh. sy. Awalan meng.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g. dan kata kerja Menjadi men. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t.menjadi menge.apabila diimbuhkan pada kata dasar bersuku kata satu. dan z.AWALAN KATA KERJA meN- Menjadi meng. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan. kh.

seperti membukit. Menuju sasaran. seperti menggulai. Mengeluarkan sesuatu.AWALAN KATA KERJA boleh membentuk: meN- Kata kerja transitif tanpa akhiran. Berlaku seperti atau menyerupai. seperti merumput. seperti menangis . seperti mengiau. Mencari atau mengumpulkan sesuatu. Kata kerja transitif berakhiran. seperti mendarat. seperti membaca memberi makna: Melakukan sesuatu. seperti menjalani Kata kerja tak transitif.

REHAT DAN BERHIBUR SEJENAK JANGAN BETULKAN TV ANDA Berikan imbuhan kata kerja yang sesuai untuk peristiwa ini .

.

Perbuatan bersalingan. seperti bercukur. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Bersifat tak transitif tanpa pelengkap. Refleksif (perbuatan mengenai diri sendiri). seperti beransur …. seperti berjahit. seperti bertumbuk.AWALAN KATA KERJA beR- 1. dan tak transitif berpelengkap. seperti berkayuh. . Keadaaan yang sudah sedia berlaku. Memberi makna: Melakukan perbuatan. gabungan itu akan berubah menjadi satu r melalui proses peleburan bunyi – berenang 3. seperti berjalan. seperti renang. Boleh bergabung dengan semua kata dasar 2.

seperti berbaju. bilangan dalam kumpulan. seperti berserta. memperoleh. mengerjakan. mendapat. seperti beroleh. membawa makna: menjadi. seperti berlima. bersama-sama. membawa makna: AWALAN KATA KERJA beR- mempunyai. seperti bersatu.Yang bergabung dengan kata nama. seperti beruntung. memakai atau menggunakan. seperti berguru. meminta bantuan daripada. seperti bergembira. seperti bersawah. Yang digabungkan dengan kata adjektif. menghasilkan. seperti bertelur. membawa makna: berada dalam keadaan. . Yang bergabung dengan kata tugas. seperti berkasut.

seperti termakan.AWALAN KATA KERJA teR- boleh digabungkan dengan semua kata dasar. seperti terpijak. seperti terbentang. Keadaan tersedia. membentuk kata kerja transitif pasif. terlanggar oleh …. seperti terbaca. seperti termakan. seperti terduduk. Tertembak atau ditembak? . Keupayaan. Memberi makna: Tak sengaja. membentuk kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek sesudahnya tetapi boleh diikuti oleh pelengkap. membentuk kata kerja transitif aktif.

seperti ditarik oleh … . seperti dipanjat. . seperti dijerat. dan kata nama. dapat bergabung dengan kata dasar golongan kata kerja.AWALAN KATA KERJA di- membentuk kata kerja pasif orang ketiga.

Dapat bergabung dengan golongan kata nama. seperti memperbudak. . Membawa makna kiasan. memperbesar. Membawa makna menjadikan. seperti memperoleh. seperti memperisteri. kata adjektif dan kata tugas. Membawa makna mendapat sesuatu. seperti memperkemas. seperti memperdaya.AWALAN KATA KERJA mempeR- Untuk ungkapan ayat aktif. Membentuk kata kerja transitif aktif. memperoleh.

seperti diperoleh. Membawa maksud dijadikan. seperti diperkemas. diperbesar. seperti dipercepat.AWALAN KATA KERJA dipeRmembentuk kata kerja ayat pasif yang hanya wujud dalam bentuk diper-. Golongan kata yang dapat bergabung dengan imbuhan ini terdiri daripada kata nama. mendapat sesuatu. . dan diperoleh. seperti. diperdaya. kata adjektif dan kata tugas. seperti diperalat. dijadikan lebih atau bertambah.

Hasil kebun itu kamu pasarkanlah.-kan. dahulukan. mempeR-…. -kan. dan benafaktif atau melakukan sesuatu untuk orang lain. hanya satu bentuk. bacakan. panjangkan.. dan dipeR-…. Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan wujud dalam dua jenis ayat tertentu sahaja.-kan. seperti bukukan.-kan. dan -i Akhiran –kan boleh juga hadir dalam ayat dengan imbuhan lain. Akhiran –kan memberikan pengertian kausatif atau menyebabkan jadi. beR……-kan.AKHIRAN KATA KERJA hanya -kan dua. seperti: Rumah itu kami dirikan bersama-sama. . seperti tinggikan. di…. seperti masakkan. iaitu meN-….-kan.. dan semua golongan kata boleh bergabung. iaitu ayat pasif bagi ganti nama orang pertama dan orang kedua.

membentuk kata karja transitif. seperti naiki (naik ke atas sesuatu tempat. dan wujud dengan awalan-awalan meNatau di-. seperti jalani. dekati. seperti: Perangainya yang baik itu akan saya contohi. akiran –i mengandungi unsur lokatif.AKHIRAN KATA KERJA -i perbezaan dengan akhiran –kan. Tolong baiki basikal yang rosak ini. . atasi. -I Semua golongan kata utama boleh bergabung. hanya mempunyai satu bentu. turuni. Kata kerja yang hadir dengan akhiran – i tanpa awalan hanya dalam bentuk ayat pasif orang pertama dan kedua.

iaitu dua imbuhan hadir pada awal dan akhir perkataan secara serentak.disebut juga imbuhan terbahagi. APITAN KATA KERJA Apitan yang membentuk kata kerja: meN-…-kan beR-…-kan beR-…-an di-…-kan meN-…-i di-…-i memper-…-kan memper-…-I ke-…-an diper-…-kan diper-…-i .

kata kerja (transitif dan tak transitif). dan kata tugas. seperti menjadikan meng-…-kan. seperti mengesahkan . seperti memberikan Boleh menerima golongan kata nama. seperti menggulingkan menge-…-kan. seperti: mewarnakan membesarkan melontarkan menjatuhkan membiasakan men-…-kan.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Bervariasi dengan apitan: me-…-kan. seperti mewarnakan mem-…-kan. kata adjektif.

seperti mendukacitakan. seperti merancangkan. Benefaktif / manfaat. Subjek + kata kerja + objek 1(objek tepat) + objek 2 (objek sipi) Apitan ini membawa maksud: Membuat sesuatu. Dalam struktur ayat yang berbeza: Guru membaca karangan yang terbaik untuk murid-murid tingkatan satu. . Guru membacakan murid-murid tingkatan satu (objek tepat) karangan yang terbaik (objek sipi). seperti menjahitkan. Kausatif / menyebabkan.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Kata kerja yang terbentuk dengan apitan ini ialah kata kerja transitif yang menerima satu objek. dan yang menerima dua objek: subjek + kata kerja + objek Kami mewarnakan lukisan itu.

seperti: bertilamkan bersulamkan Apitan ini membentuk kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap. .APITAN KATA KERJA beR-…-kan bentuk yang wujud hanya ber-…kan yang boleh digabungkan dengan semua kata dasar Ber-…-kan boleh bergabung dengan golongan kata nama dan kata kerja. seperti: Pengembara itu tidur bertilamkan rumput.

berterusan / berpanjangan. Jenis kata kerja yang terbentuk melalui apitan ini ialah kata kerja tak transitif. seperti: berlubangan berjauhan. antara dua pihak / bersalingan. Golongan kata yang boleh bergabung ialah kata kerja transitif dan tak transitif. dan beberapa perkataan sahaja yang terdiri daripada kata nama atau kata adjektif. . seperti: Mereka bermaafan antara satu sama lain. berulangan. seperti bermaafan / bermaafmaafan. seperti berguguran. Apitan ini memberi makna: jumlah subjek yang banyak.APITAN KATA KERJA beR-…-an Apitan ini hanya terdapat satu bentuk. iaitu ber-…-an. seperti: bertembakan berterbangan. seperti berkibaran.

Ciri dan maknanya sama dengan ciri dan makna yang terkandung dalam imbuhan didan –kan. seperti diberikan (pasif): Adik diberikan sebuah buku oleh rakannya. .APITAN KATA KERJA di-…-kan Apitan ini ialah bentuk pasif bagi meN-…-kan.

tetapi telah digugurkan i ) . berfungsi menandakan lokatif. seperti menziarahi meng-…-i. seperti mengubati menerima objek yang bernyawa. seperti membaiki Membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif menerima satu objek dan dua objek. seperti ayat: Ali memberi kucing makanan. seperti menghadiahi. (perkataan memberi sebenarnya memberii.APITAN KATA KERJA meN-…-i mempunyai variasi apitan: me-…-i. seperti menghadiahi mem-…-i. men-…-i.

Dia memperdengarkan lagu barunya. boleh bergabung dengan kata nama dan kata kerja.APITAN KATA KERJA mempeR-…-kan hanya satu bentuk. seperti menyebabkan seseorang beristeri atau mendengar. Memeberi pengertian kausatif (menjadikan / menyebabkan). seperti memperlihatkan (menyebabkan orang melihat) . seperti memperisterikan. atau menyebabkan orang laain melakukan perbuatan. memperdengarkan: Raja itu memperisterikan putera sulungnya.

geletar .gemuruh .SISIPAN KATA KERJA TIDAK ADA SISIPAN YANG DAPAT MEMBENTUK KATA KERJA.serabut . TETAPI KATA NAMA DAN KATA ADJEKTIF YANG MENGANDUNGI SISIPAN DAPAT DIJADIKAN KATA KERJA MELALUI PROSES PENGIMBUHAN. SEPERTI: sabut .menggeletar guruh .bergeletar .bergemuruh .berserabut getar .

KATA KERJA MAJMUK Kata majmuk yang tergolong sebagai kata kerja: kenal pasti Kemas kini Lipat ganda Tolak ansur Ambil alih Tunjuk ajar Kata majmuk jenis kata nama boleh menjadi kata kerja melalui pengimbuhan. menyatupadukan. latar belakang . seperti: satu padu – bersatu padu. urus niaga – mengurusniagakan.berlatarbelakangkan Terima kasih Campur aduk .

Perbuatan yang berpanjangan. seperti berangan-angan. beRteR- . dan Perbuatan yang saling berbalasan. seperti bersalaamsalaman.KATA KERJA GANDA SEMUA JENIS KATA GANDA BOLEH MENJADI KATA KERJA APABILA DIIMBUHKAN DENGAN IMBUHAN : Membawa makna: meN- Perbuatan yang berulang-ulang. seperti tergelak-gelak. seperti bertungkus-lumus. Perbuataan yang bersungguh-sungguh.

t tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful