berjalan

KATA KERJA

menari
PERKATAAN YANG MENJADI INTI BAGI BINAAN FRASA KERJA LAZIMNYA KATA KERJA MENUNJUKKAN SESUATU PERBUATAN ATAU KEADAAN MELAKUKAN SESUATU

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF 2. KATA KERJA TRANSITF

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF

1

Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya:

2

Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap

Kata kerja tak transitif berpelengkap

tercengang. pulang. KATA KERJA TAK TRANSITIF 1 Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: Kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. hinggap. bergurau. . tumbuh. menyanyi.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. menari. Contohnya: duduk. meghijau Dia duduk di anjung rumah Pokok itu tumbuh dalam pasu Yusri bergurau dengan adiknya Kata kerja Kata kerjatak transitif tanpa tak transitif pelengkap tanpa pelengkap Kata kerja tak transitif boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan.

PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. kata atau frasa nama atau frasa sendi nama Kata kerja tak ransitif berpelengkap Kata kerja transitif berpelengkap beransur baik menjadi raja sehari berada di Kedah . KATA KERJA TAK TRANSITIF Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: 2 Kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap boleh terdiri daripada kata adjektif.

PENGGOLONGAN KATA KERJA 2. KATA KERJA TRANSITF Kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada kata atau frasa nama untuk melengkapkan maksud. .

Kata kerja tunggal 2.bersatu padu / Pukul-memukul menyatupadukan Huyung-hayang urus niaga .berurus niaga / diurusniagakan . Berlari-lari satu padu .. Kata majmuk jenis kenal pasti terima kasih kata nama boleh gelak-gelak / tergelak-gelak ambil alih kata beritahu menjadi kerja melalui imbuhan... Kata kerja ganda Jumlah kata kerja kemas kini tidaklipat ganda majmuk besar..PEMBENTUKAN KATA KERJA 1... Kata kerja terbitan 3. Kata kerja majmuk 4.

PENGIMBUHAN KATA KERJA Proses pengimbuhan kata amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu. Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja: Awalan kata kerja Akhiran kata kerja Apitan kata kerja Sisipan kata kerja .

k. ng. Pesan Tetap - Karang - Salin - mempeRJika bergabung dengan kata memesan dipeR. t.dasar yang bermula dengan huruf-huruf p.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m. r. dan ny bagi s. n.Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja: AWALAN KATA KERJA meNbeR- teRdi- Menjadi me. n bagi t. . m bagi p. l. menyalin ng bagi k. ny. dan s menetap huruf pertama dalam kata mengarang dasar berubah menjadi sengau. w dan y.

mempedulikan Veto Brek - memveto membrek mempraktik Praktik - .AWALAN KATA KERJA meN- Terdapat beberapa perkataan Melayu yang bermula dengan huruf p. dan v. dianggap dikecualikan: Pelopor Pelawa Percaya .mempelawa . seperti: Bantu membantu memfitnah mempamer Fitnah Pamer - Punya Peduli .apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f.mempercayai Menjadi mem.mempunyai .mempelopori . dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. dan menerima awalan mem-. p.

dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf t dan s.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g. dan z. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan. kata adjektif. seperti: deru curi jaja menderu mencuri menjaja syarat zalim tadbir - mensyaratkan menzalimi mentadbir menswastakan swasta - .boleh digabungkan dengan kata dasar daripada golongan kata nama. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t. dan kata kerja Menjadi men. dan s. klip (mengklip) Awalan meN. dan h. sy. kh.menjadi menge. Awalan meng. gh. j. brek (membrek).apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula d. c.apabila diimbuhkan pada kata dasar bersuku kata satu. seperti stor (menstor).AWALAN KATA KERJA meN- Menjadi meng.

AWALAN KATA KERJA boleh membentuk: meN- Kata kerja transitif tanpa akhiran. Menuju sasaran. seperti menjalani Kata kerja tak transitif. seperti membukit. seperti menangis . seperti merumput. Kata kerja transitif berakhiran. seperti menggulai. Mencari atau mengumpulkan sesuatu. Berlaku seperti atau menyerupai. seperti mengiau. seperti membaca memberi makna: Melakukan sesuatu. seperti mendarat. Mengeluarkan sesuatu.

REHAT DAN BERHIBUR SEJENAK JANGAN BETULKAN TV ANDA Berikan imbuhan kata kerja yang sesuai untuk peristiwa ini .

.

Refleksif (perbuatan mengenai diri sendiri). seperti bertumbuk. Bersifat tak transitif tanpa pelengkap. Perbuatan bersalingan.AWALAN KATA KERJA beR- 1. seperti beransur …. seperti bercukur. . seperti berjalan. Keadaaan yang sudah sedia berlaku. seperti berkayuh. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. dan tak transitif berpelengkap. gabungan itu akan berubah menjadi satu r melalui proses peleburan bunyi – berenang 3. Memberi makna: Melakukan perbuatan. Boleh bergabung dengan semua kata dasar 2. seperti berjahit. seperti renang.

membawa makna: menjadi. seperti bertelur. Yang bergabung dengan kata tugas. seperti berbaju. bilangan dalam kumpulan. seperti bersawah. membawa makna: berada dalam keadaan. mendapat. seperti berguru. seperti bersatu. seperti berlima. seperti beroleh. Yang digabungkan dengan kata adjektif. . menghasilkan. seperti bergembira. meminta bantuan daripada. seperti berserta.Yang bergabung dengan kata nama. seperti beruntung. seperti berkasut. memakai atau menggunakan. mengerjakan. bersama-sama. memperoleh. membawa makna: AWALAN KATA KERJA beR- mempunyai.

Keupayaan. seperti terbaca. Keadaan tersedia. seperti terduduk. terlanggar oleh …. Tertembak atau ditembak? . membentuk kata kerja transitif aktif. seperti terpijak. membentuk kata kerja transitif pasif. seperti termakan. membentuk kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek sesudahnya tetapi boleh diikuti oleh pelengkap. Memberi makna: Tak sengaja.AWALAN KATA KERJA teR- boleh digabungkan dengan semua kata dasar. seperti termakan. seperti terbentang.

dan kata nama. seperti ditarik oleh … . . dapat bergabung dengan kata dasar golongan kata kerja.AWALAN KATA KERJA di- membentuk kata kerja pasif orang ketiga. seperti dipanjat. seperti dijerat.

seperti memperisteri. seperti memperbudak. seperti memperdaya. seperti memperkemas. Membawa makna mendapat sesuatu. Membentuk kata kerja transitif aktif. . seperti memperoleh.AWALAN KATA KERJA mempeR- Untuk ungkapan ayat aktif. memperbesar. Membawa makna menjadikan. memperoleh. Dapat bergabung dengan golongan kata nama. Membawa makna kiasan. kata adjektif dan kata tugas.

seperti dipercepat. Golongan kata yang dapat bergabung dengan imbuhan ini terdiri daripada kata nama. . dan diperoleh. kata adjektif dan kata tugas. seperti diperkemas. Membawa maksud dijadikan.AWALAN KATA KERJA dipeRmembentuk kata kerja ayat pasif yang hanya wujud dalam bentuk diper-. seperti. dijadikan lebih atau bertambah. diperdaya. diperbesar. mendapat sesuatu. seperti diperoleh. seperti diperalat.

.-kan. dan dipeR-…. bacakan. Akhiran –kan memberikan pengertian kausatif atau menyebabkan jadi. panjangkan.AKHIRAN KATA KERJA hanya -kan dua..-kan. -kan. mempeR-…. hanya satu bentuk. beR……-kan. seperti tinggikan. iaitu meN-…. seperti masakkan. dan semua golongan kata boleh bergabung.-kan. seperti bukukan. . dahulukan. Hasil kebun itu kamu pasarkanlah. Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan wujud dalam dua jenis ayat tertentu sahaja. di….-kan. seperti: Rumah itu kami dirikan bersama-sama. dan -i Akhiran –kan boleh juga hadir dalam ayat dengan imbuhan lain. iaitu ayat pasif bagi ganti nama orang pertama dan orang kedua. dan benafaktif atau melakukan sesuatu untuk orang lain.

seperti jalani. Kata kerja yang hadir dengan akhiran – i tanpa awalan hanya dalam bentuk ayat pasif orang pertama dan kedua. seperti: Perangainya yang baik itu akan saya contohi. akiran –i mengandungi unsur lokatif. Tolong baiki basikal yang rosak ini. seperti naiki (naik ke atas sesuatu tempat. hanya mempunyai satu bentu. membentuk kata karja transitif. dan wujud dengan awalan-awalan meNatau di-.AKHIRAN KATA KERJA -i perbezaan dengan akhiran –kan. . atasi. dekati. -I Semua golongan kata utama boleh bergabung. turuni.

disebut juga imbuhan terbahagi. APITAN KATA KERJA Apitan yang membentuk kata kerja: meN-…-kan beR-…-kan beR-…-an di-…-kan meN-…-i di-…-i memper-…-kan memper-…-I ke-…-an diper-…-kan diper-…-i . iaitu dua imbuhan hadir pada awal dan akhir perkataan secara serentak.

seperti menggulingkan menge-…-kan.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Bervariasi dengan apitan: me-…-kan. kata adjektif. kata kerja (transitif dan tak transitif). seperti mengesahkan . seperti menjadikan meng-…-kan. seperti: mewarnakan membesarkan melontarkan menjatuhkan membiasakan men-…-kan. seperti memberikan Boleh menerima golongan kata nama. dan kata tugas. seperti mewarnakan mem-…-kan.

Subjek + kata kerja + objek 1(objek tepat) + objek 2 (objek sipi) Apitan ini membawa maksud: Membuat sesuatu. Benefaktif / manfaat. Kausatif / menyebabkan. . Dalam struktur ayat yang berbeza: Guru membaca karangan yang terbaik untuk murid-murid tingkatan satu. seperti merancangkan.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Kata kerja yang terbentuk dengan apitan ini ialah kata kerja transitif yang menerima satu objek. Guru membacakan murid-murid tingkatan satu (objek tepat) karangan yang terbaik (objek sipi). seperti menjahitkan. dan yang menerima dua objek: subjek + kata kerja + objek Kami mewarnakan lukisan itu. seperti mendukacitakan.

seperti: bertilamkan bersulamkan Apitan ini membentuk kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap.APITAN KATA KERJA beR-…-kan bentuk yang wujud hanya ber-…kan yang boleh digabungkan dengan semua kata dasar Ber-…-kan boleh bergabung dengan golongan kata nama dan kata kerja. . seperti: Pengembara itu tidur bertilamkan rumput.

seperti: berlubangan berjauhan. berterusan / berpanjangan. seperti berkibaran. seperti berguguran. iaitu ber-…-an. Jenis kata kerja yang terbentuk melalui apitan ini ialah kata kerja tak transitif. seperti: bertembakan berterbangan. seperti: Mereka bermaafan antara satu sama lain. antara dua pihak / bersalingan. Apitan ini memberi makna: jumlah subjek yang banyak. dan beberapa perkataan sahaja yang terdiri daripada kata nama atau kata adjektif.APITAN KATA KERJA beR-…-an Apitan ini hanya terdapat satu bentuk. seperti bermaafan / bermaafmaafan. . berulangan. Golongan kata yang boleh bergabung ialah kata kerja transitif dan tak transitif.

seperti diberikan (pasif): Adik diberikan sebuah buku oleh rakannya. .APITAN KATA KERJA di-…-kan Apitan ini ialah bentuk pasif bagi meN-…-kan. Ciri dan maknanya sama dengan ciri dan makna yang terkandung dalam imbuhan didan –kan.

tetapi telah digugurkan i ) . seperti menziarahi meng-…-i. berfungsi menandakan lokatif. men-…-i. (perkataan memberi sebenarnya memberii. seperti menghadiahi. seperti menghadiahi mem-…-i. seperti membaiki Membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif menerima satu objek dan dua objek. seperti mengubati menerima objek yang bernyawa.APITAN KATA KERJA meN-…-i mempunyai variasi apitan: me-…-i. seperti ayat: Ali memberi kucing makanan.

atau menyebabkan orang laain melakukan perbuatan. memperdengarkan: Raja itu memperisterikan putera sulungnya.APITAN KATA KERJA mempeR-…-kan hanya satu bentuk. Memeberi pengertian kausatif (menjadikan / menyebabkan). Dia memperdengarkan lagu barunya. seperti memperlihatkan (menyebabkan orang melihat) . seperti memperisterikan. seperti menyebabkan seseorang beristeri atau mendengar. boleh bergabung dengan kata nama dan kata kerja.

bergeletar .menggeletar guruh . SEPERTI: sabut .geletar .berserabut getar . TETAPI KATA NAMA DAN KATA ADJEKTIF YANG MENGANDUNGI SISIPAN DAPAT DIJADIKAN KATA KERJA MELALUI PROSES PENGIMBUHAN.bergemuruh .SISIPAN KATA KERJA TIDAK ADA SISIPAN YANG DAPAT MEMBENTUK KATA KERJA.gemuruh .serabut .

urus niaga – mengurusniagakan. latar belakang .berlatarbelakangkan Terima kasih Campur aduk . seperti: satu padu – bersatu padu.KATA KERJA MAJMUK Kata majmuk yang tergolong sebagai kata kerja: kenal pasti Kemas kini Lipat ganda Tolak ansur Ambil alih Tunjuk ajar Kata majmuk jenis kata nama boleh menjadi kata kerja melalui pengimbuhan. menyatupadukan.

seperti bertungkus-lumus. seperti bersalaamsalaman. dan Perbuatan yang saling berbalasan. Perbuataan yang bersungguh-sungguh. seperti tergelak-gelak. beRteR- .KATA KERJA GANDA SEMUA JENIS KATA GANDA BOLEH MENJADI KATA KERJA APABILA DIIMBUHKAN DENGAN IMBUHAN : Membawa makna: meN- Perbuatan yang berulang-ulang. Perbuatan yang berpanjangan. seperti berangan-angan.

t tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful