berjalan

KATA KERJA

menari
PERKATAAN YANG MENJADI INTI BAGI BINAAN FRASA KERJA LAZIMNYA KATA KERJA MENUNJUKKAN SESUATU PERBUATAN ATAU KEADAAN MELAKUKAN SESUATU

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF 2. KATA KERJA TRANSITF

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF

1

Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya:

2

Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap

Kata kerja tak transitif berpelengkap

hinggap. tercengang. menari. bergurau.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. Contohnya: duduk. meghijau Dia duduk di anjung rumah Pokok itu tumbuh dalam pasu Yusri bergurau dengan adiknya Kata kerja Kata kerjatak transitif tanpa tak transitif pelengkap tanpa pelengkap Kata kerja tak transitif boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan. tumbuh. pulang. menyanyi. KATA KERJA TAK TRANSITIF 1 Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: Kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. .

KATA KERJA TAK TRANSITIF Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: 2 Kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap boleh terdiri daripada kata adjektif.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. kata atau frasa nama atau frasa sendi nama Kata kerja tak ransitif berpelengkap Kata kerja transitif berpelengkap beransur baik menjadi raja sehari berada di Kedah .

PENGGOLONGAN KATA KERJA 2. KATA KERJA TRANSITF Kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada kata atau frasa nama untuk melengkapkan maksud. .

Kata kerja ganda Jumlah kata kerja kemas kini tidaklipat ganda majmuk besar.. Kata majmuk jenis kenal pasti terima kasih kata nama boleh gelak-gelak / tergelak-gelak ambil alih kata beritahu menjadi kerja melalui imbuhan.berurus niaga / diurusniagakan . Kata kerja tunggal 2. Kata kerja terbitan 3.bersatu padu / Pukul-memukul menyatupadukan Huyung-hayang urus niaga ...... Berlari-lari satu padu . Kata kerja majmuk 4.PEMBENTUKAN KATA KERJA 1.

Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja: Awalan kata kerja Akhiran kata kerja Apitan kata kerja Sisipan kata kerja .PENGIMBUHAN KATA KERJA Proses pengimbuhan kata amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu.

.dasar yang bermula dengan huruf-huruf p. n. menyalin ng bagi k. Pesan Tetap - Karang - Salin - mempeRJika bergabung dengan kata memesan dipeR.Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja: AWALAN KATA KERJA meNbeR- teRdi- Menjadi me.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m. w dan y. r. dan s menetap huruf pertama dalam kata mengarang dasar berubah menjadi sengau. ny. m bagi p. n bagi t. k. l. dan ny bagi s. t. ng.

mempunyai .AWALAN KATA KERJA meN- Terdapat beberapa perkataan Melayu yang bermula dengan huruf p.mempelopori . dianggap dikecualikan: Pelopor Pelawa Percaya .apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f.mempelawa . dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. dan menerima awalan mem-. p.mempedulikan Veto Brek - memveto membrek mempraktik Praktik - . seperti: Bantu membantu memfitnah mempamer Fitnah Pamer - Punya Peduli .mempercayai Menjadi mem. dan v.

apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula d. sy. kh. seperti: deru curi jaja menderu mencuri menjaja syarat zalim tadbir - mensyaratkan menzalimi mentadbir menswastakan swasta - . klip (mengklip) Awalan meN. gh. j.apabila diimbuhkan pada kata dasar bersuku kata satu. dan h. seperti stor (menstor).boleh digabungkan dengan kata dasar daripada golongan kata nama.menjadi menge. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t. Awalan meng. dan kata kerja Menjadi men. brek (membrek). dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf t dan s.AWALAN KATA KERJA meN- Menjadi meng. c. dan z. kata adjektif. dan s.

seperti mendarat. Berlaku seperti atau menyerupai. Menuju sasaran. seperti menjalani Kata kerja tak transitif. seperti membaca memberi makna: Melakukan sesuatu. seperti mengiau. Mencari atau mengumpulkan sesuatu. seperti menangis . seperti membukit. seperti merumput.AWALAN KATA KERJA boleh membentuk: meN- Kata kerja transitif tanpa akhiran. seperti menggulai. Kata kerja transitif berakhiran. Mengeluarkan sesuatu.

REHAT DAN BERHIBUR SEJENAK JANGAN BETULKAN TV ANDA Berikan imbuhan kata kerja yang sesuai untuk peristiwa ini .

.

Bersifat tak transitif tanpa pelengkap. Boleh bergabung dengan semua kata dasar 2. seperti berjahit. seperti berkayuh. Keadaaan yang sudah sedia berlaku. Memberi makna: Melakukan perbuatan. . seperti beransur …. seperti renang. dan tak transitif berpelengkap. seperti bercukur. Perbuatan bersalingan. gabungan itu akan berubah menjadi satu r melalui proses peleburan bunyi – berenang 3. seperti bertumbuk.AWALAN KATA KERJA beR- 1. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. seperti berjalan. Refleksif (perbuatan mengenai diri sendiri).

bilangan dalam kumpulan. meminta bantuan daripada. menghasilkan. seperti berkasut. seperti berserta. membawa makna: AWALAN KATA KERJA beR- mempunyai. bersama-sama.Yang bergabung dengan kata nama. membawa makna: berada dalam keadaan. seperti bersawah. seperti berlima. memperoleh. mendapat. seperti bergembira. seperti berbaju. . seperti beroleh. seperti berguru. membawa makna: menjadi. Yang digabungkan dengan kata adjektif. seperti bertelur. mengerjakan. seperti beruntung. memakai atau menggunakan. Yang bergabung dengan kata tugas. seperti bersatu.

seperti terduduk. seperti terpijak. membentuk kata kerja transitif aktif. Keupayaan. Keadaan tersedia. seperti terbaca. Memberi makna: Tak sengaja. seperti termakan. seperti termakan. membentuk kata kerja transitif pasif. Tertembak atau ditembak? .AWALAN KATA KERJA teR- boleh digabungkan dengan semua kata dasar. terlanggar oleh …. membentuk kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek sesudahnya tetapi boleh diikuti oleh pelengkap. seperti terbentang.

. dapat bergabung dengan kata dasar golongan kata kerja. seperti dijerat. seperti dipanjat. dan kata nama.AWALAN KATA KERJA di- membentuk kata kerja pasif orang ketiga. seperti ditarik oleh … .

Membawa makna kiasan.AWALAN KATA KERJA mempeR- Untuk ungkapan ayat aktif. Membawa makna mendapat sesuatu. seperti memperkemas. kata adjektif dan kata tugas. memperoleh. seperti memperbudak. seperti memperisteri. Membentuk kata kerja transitif aktif. seperti memperoleh. . memperbesar. Dapat bergabung dengan golongan kata nama. seperti memperdaya. Membawa makna menjadikan.

diperdaya. mendapat sesuatu. seperti diperkemas. Golongan kata yang dapat bergabung dengan imbuhan ini terdiri daripada kata nama. Membawa maksud dijadikan.AWALAN KATA KERJA dipeRmembentuk kata kerja ayat pasif yang hanya wujud dalam bentuk diper-. diperbesar. seperti diperoleh. dan diperoleh. seperti. . seperti dipercepat. kata adjektif dan kata tugas. dijadikan lebih atau bertambah. seperti diperalat.

seperti masakkan. seperti: Rumah itu kami dirikan bersama-sama.. dan dipeR-…. bacakan. dan semua golongan kata boleh bergabung. seperti bukukan. dahulukan. seperti tinggikan. .-kan.AKHIRAN KATA KERJA hanya -kan dua. dan benafaktif atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Akhiran –kan memberikan pengertian kausatif atau menyebabkan jadi. panjangkan. -kan. iaitu ayat pasif bagi ganti nama orang pertama dan orang kedua. dan -i Akhiran –kan boleh juga hadir dalam ayat dengan imbuhan lain. Hasil kebun itu kamu pasarkanlah. mempeR-….-kan. iaitu meN-…. Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan wujud dalam dua jenis ayat tertentu sahaja.-kan. hanya satu bentuk. beR……-kan.-kan. di…..

seperti: Perangainya yang baik itu akan saya contohi. seperti naiki (naik ke atas sesuatu tempat. atasi. . turuni. hanya mempunyai satu bentu. dekati. Tolong baiki basikal yang rosak ini.AKHIRAN KATA KERJA -i perbezaan dengan akhiran –kan. dan wujud dengan awalan-awalan meNatau di-. membentuk kata karja transitif. seperti jalani. Kata kerja yang hadir dengan akhiran – i tanpa awalan hanya dalam bentuk ayat pasif orang pertama dan kedua. -I Semua golongan kata utama boleh bergabung. akiran –i mengandungi unsur lokatif.

disebut juga imbuhan terbahagi. iaitu dua imbuhan hadir pada awal dan akhir perkataan secara serentak. APITAN KATA KERJA Apitan yang membentuk kata kerja: meN-…-kan beR-…-kan beR-…-an di-…-kan meN-…-i di-…-i memper-…-kan memper-…-I ke-…-an diper-…-kan diper-…-i .

seperti mewarnakan mem-…-kan. seperti: mewarnakan membesarkan melontarkan menjatuhkan membiasakan men-…-kan. kata kerja (transitif dan tak transitif). seperti menjadikan meng-…-kan. seperti menggulingkan menge-…-kan. dan kata tugas. kata adjektif. seperti memberikan Boleh menerima golongan kata nama. seperti mengesahkan .APITAN KATA KERJA meN-…-kan Bervariasi dengan apitan: me-…-kan.

seperti mendukacitakan. Guru membacakan murid-murid tingkatan satu (objek tepat) karangan yang terbaik (objek sipi). seperti merancangkan.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Kata kerja yang terbentuk dengan apitan ini ialah kata kerja transitif yang menerima satu objek. dan yang menerima dua objek: subjek + kata kerja + objek Kami mewarnakan lukisan itu. Subjek + kata kerja + objek 1(objek tepat) + objek 2 (objek sipi) Apitan ini membawa maksud: Membuat sesuatu. Benefaktif / manfaat. seperti menjahitkan. Dalam struktur ayat yang berbeza: Guru membaca karangan yang terbaik untuk murid-murid tingkatan satu. Kausatif / menyebabkan. .

. seperti: Pengembara itu tidur bertilamkan rumput. seperti: bertilamkan bersulamkan Apitan ini membentuk kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap.APITAN KATA KERJA beR-…-kan bentuk yang wujud hanya ber-…kan yang boleh digabungkan dengan semua kata dasar Ber-…-kan boleh bergabung dengan golongan kata nama dan kata kerja.

dan beberapa perkataan sahaja yang terdiri daripada kata nama atau kata adjektif. seperti berkibaran. berulangan. iaitu ber-…-an. .APITAN KATA KERJA beR-…-an Apitan ini hanya terdapat satu bentuk. Golongan kata yang boleh bergabung ialah kata kerja transitif dan tak transitif. seperti: berlubangan berjauhan. seperti: bertembakan berterbangan. seperti berguguran. antara dua pihak / bersalingan. Jenis kata kerja yang terbentuk melalui apitan ini ialah kata kerja tak transitif. Apitan ini memberi makna: jumlah subjek yang banyak. seperti bermaafan / bermaafmaafan. berterusan / berpanjangan. seperti: Mereka bermaafan antara satu sama lain.

seperti diberikan (pasif): Adik diberikan sebuah buku oleh rakannya. Ciri dan maknanya sama dengan ciri dan makna yang terkandung dalam imbuhan didan –kan.APITAN KATA KERJA di-…-kan Apitan ini ialah bentuk pasif bagi meN-…-kan. .

seperti mengubati menerima objek yang bernyawa. seperti menghadiahi. tetapi telah digugurkan i ) . seperti menziarahi meng-…-i. (perkataan memberi sebenarnya memberii.APITAN KATA KERJA meN-…-i mempunyai variasi apitan: me-…-i. seperti membaiki Membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif menerima satu objek dan dua objek. berfungsi menandakan lokatif. seperti ayat: Ali memberi kucing makanan. seperti menghadiahi mem-…-i. men-…-i.

Dia memperdengarkan lagu barunya. seperti memperisterikan.APITAN KATA KERJA mempeR-…-kan hanya satu bentuk. atau menyebabkan orang laain melakukan perbuatan. seperti memperlihatkan (menyebabkan orang melihat) . memperdengarkan: Raja itu memperisterikan putera sulungnya. boleh bergabung dengan kata nama dan kata kerja. seperti menyebabkan seseorang beristeri atau mendengar. Memeberi pengertian kausatif (menjadikan / menyebabkan).

serabut .SISIPAN KATA KERJA TIDAK ADA SISIPAN YANG DAPAT MEMBENTUK KATA KERJA.geletar . TETAPI KATA NAMA DAN KATA ADJEKTIF YANG MENGANDUNGI SISIPAN DAPAT DIJADIKAN KATA KERJA MELALUI PROSES PENGIMBUHAN.berserabut getar . SEPERTI: sabut .gemuruh .bergeletar .bergemuruh .menggeletar guruh .

menyatupadukan. latar belakang . seperti: satu padu – bersatu padu.KATA KERJA MAJMUK Kata majmuk yang tergolong sebagai kata kerja: kenal pasti Kemas kini Lipat ganda Tolak ansur Ambil alih Tunjuk ajar Kata majmuk jenis kata nama boleh menjadi kata kerja melalui pengimbuhan.berlatarbelakangkan Terima kasih Campur aduk . urus niaga – mengurusniagakan.

KATA KERJA GANDA SEMUA JENIS KATA GANDA BOLEH MENJADI KATA KERJA APABILA DIIMBUHKAN DENGAN IMBUHAN : Membawa makna: meN- Perbuatan yang berulang-ulang. seperti bersalaamsalaman. beRteR- . dan Perbuatan yang saling berbalasan. Perbuatan yang berpanjangan. Perbuataan yang bersungguh-sungguh. seperti bertungkus-lumus. seperti berangan-angan. seperti tergelak-gelak.

t tamat .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.