berjalan

KATA KERJA

menari
PERKATAAN YANG MENJADI INTI BAGI BINAAN FRASA KERJA LAZIMNYA KATA KERJA MENUNJUKKAN SESUATU PERBUATAN ATAU KEADAAN MELAKUKAN SESUATU

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF 2. KATA KERJA TRANSITF

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF

1

Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya:

2

Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap

Kata kerja tak transitif berpelengkap

menari. Contohnya: duduk. menyanyi. tumbuh. . tercengang. KATA KERJA TAK TRANSITIF 1 Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: Kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. hinggap. bergurau. meghijau Dia duduk di anjung rumah Pokok itu tumbuh dalam pasu Yusri bergurau dengan adiknya Kata kerja Kata kerjatak transitif tanpa tak transitif pelengkap tanpa pelengkap Kata kerja tak transitif boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan. pulang.

kata atau frasa nama atau frasa sendi nama Kata kerja tak ransitif berpelengkap Kata kerja transitif berpelengkap beransur baik menjadi raja sehari berada di Kedah . KATA KERJA TAK TRANSITIF Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: 2 Kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap boleh terdiri daripada kata adjektif.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1.

PENGGOLONGAN KATA KERJA 2. KATA KERJA TRANSITF Kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada kata atau frasa nama untuk melengkapkan maksud. .

Berlari-lari satu padu .PEMBENTUKAN KATA KERJA 1.bersatu padu / Pukul-memukul menyatupadukan Huyung-hayang urus niaga . Kata kerja majmuk 4. Kata kerja terbitan 3.. Kata kerja ganda Jumlah kata kerja kemas kini tidaklipat ganda majmuk besar..... Kata majmuk jenis kenal pasti terima kasih kata nama boleh gelak-gelak / tergelak-gelak ambil alih kata beritahu menjadi kerja melalui imbuhan. Kata kerja tunggal 2..berurus niaga / diurusniagakan .

PENGIMBUHAN KATA KERJA Proses pengimbuhan kata amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu. Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja: Awalan kata kerja Akhiran kata kerja Apitan kata kerja Sisipan kata kerja .

m bagi p. .apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m.Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja: AWALAN KATA KERJA meNbeR- teRdi- Menjadi me. dan s menetap huruf pertama dalam kata mengarang dasar berubah menjadi sengau. menyalin ng bagi k.dasar yang bermula dengan huruf-huruf p. ng. l. dan ny bagi s. t. ny. Pesan Tetap - Karang - Salin - mempeRJika bergabung dengan kata memesan dipeR. n bagi t. r. w dan y. k. n.

dan menerima awalan mem-. dan v. dianggap dikecualikan: Pelopor Pelawa Percaya .mempunyai . dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.mempedulikan Veto Brek - memveto membrek mempraktik Praktik - .mempelawa .mempercayai Menjadi mem. p.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. seperti: Bantu membantu memfitnah mempamer Fitnah Pamer - Punya Peduli .mempelopori .AWALAN KATA KERJA meN- Terdapat beberapa perkataan Melayu yang bermula dengan huruf p.

menjadi menge.boleh digabungkan dengan kata dasar daripada golongan kata nama. seperti: deru curi jaja menderu mencuri menjaja syarat zalim tadbir - mensyaratkan menzalimi mentadbir menswastakan swasta - . j. kata adjektif. dan kata kerja Menjadi men. c. dan z. klip (mengklip) Awalan meN.apabila diimbuhkan pada kata dasar bersuku kata satu. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf t dan s. seperti stor (menstor). dan s. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula d. sy.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g. Awalan meng. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t. dan h. kh. gh.AWALAN KATA KERJA meN- Menjadi meng. brek (membrek).

Kata kerja transitif berakhiran. Menuju sasaran. seperti merumput. seperti menggulai. seperti menjalani Kata kerja tak transitif. seperti mendarat. Berlaku seperti atau menyerupai.AWALAN KATA KERJA boleh membentuk: meN- Kata kerja transitif tanpa akhiran. seperti membaca memberi makna: Melakukan sesuatu. Mengeluarkan sesuatu. Mencari atau mengumpulkan sesuatu. seperti menangis . seperti mengiau. seperti membukit.

REHAT DAN BERHIBUR SEJENAK JANGAN BETULKAN TV ANDA Berikan imbuhan kata kerja yang sesuai untuk peristiwa ini .

.

Perbuatan bersalingan. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. dan tak transitif berpelengkap. seperti bercukur. seperti berjahit. Keadaaan yang sudah sedia berlaku. Boleh bergabung dengan semua kata dasar 2. gabungan itu akan berubah menjadi satu r melalui proses peleburan bunyi – berenang 3. seperti berkayuh. Memberi makna: Melakukan perbuatan. seperti berjalan.AWALAN KATA KERJA beR- 1. seperti renang. Bersifat tak transitif tanpa pelengkap. Refleksif (perbuatan mengenai diri sendiri). . seperti beransur …. seperti bertumbuk.

menghasilkan. seperti beroleh.Yang bergabung dengan kata nama. bersama-sama. meminta bantuan daripada. seperti berserta. membawa makna: berada dalam keadaan. seperti bersawah. seperti bertelur. seperti berbaju. seperti beruntung. membawa makna: AWALAN KATA KERJA beR- mempunyai. seperti bergembira. . Yang digabungkan dengan kata adjektif. bilangan dalam kumpulan. Yang bergabung dengan kata tugas. seperti berkasut. memakai atau menggunakan. mendapat. mengerjakan. memperoleh. membawa makna: menjadi. seperti berguru. seperti berlima. seperti bersatu.

membentuk kata kerja transitif aktif. membentuk kata kerja transitif pasif. seperti terbentang. seperti termakan. seperti terpijak. Tertembak atau ditembak? . Keupayaan. seperti terbaca. seperti termakan. terlanggar oleh …. seperti terduduk. Keadaan tersedia.AWALAN KATA KERJA teR- boleh digabungkan dengan semua kata dasar. Memberi makna: Tak sengaja. membentuk kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek sesudahnya tetapi boleh diikuti oleh pelengkap.

seperti ditarik oleh … . seperti dipanjat. seperti dijerat. dapat bergabung dengan kata dasar golongan kata kerja. . dan kata nama.AWALAN KATA KERJA di- membentuk kata kerja pasif orang ketiga.

seperti memperoleh. kata adjektif dan kata tugas. memperoleh. memperbesar. Membawa makna menjadikan. seperti memperdaya.AWALAN KATA KERJA mempeR- Untuk ungkapan ayat aktif. . seperti memperbudak. Dapat bergabung dengan golongan kata nama. Membentuk kata kerja transitif aktif. Membawa makna kiasan. seperti memperkemas. Membawa makna mendapat sesuatu. seperti memperisteri.

dan diperoleh.AWALAN KATA KERJA dipeRmembentuk kata kerja ayat pasif yang hanya wujud dalam bentuk diper-. seperti diperalat. seperti. diperdaya. dijadikan lebih atau bertambah. seperti dipercepat. Golongan kata yang dapat bergabung dengan imbuhan ini terdiri daripada kata nama. Membawa maksud dijadikan. seperti diperkemas. . kata adjektif dan kata tugas. mendapat sesuatu. seperti diperoleh. diperbesar.

Hasil kebun itu kamu pasarkanlah. bacakan. seperti: Rumah itu kami dirikan bersama-sama.AKHIRAN KATA KERJA hanya -kan dua.-kan. panjangkan. -kan. seperti bukukan. Akhiran –kan memberikan pengertian kausatif atau menyebabkan jadi. Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan wujud dalam dua jenis ayat tertentu sahaja. dan benafaktif atau melakukan sesuatu untuk orang lain.-kan. dahulukan. dan dipeR-…. iaitu meN-…. dan -i Akhiran –kan boleh juga hadir dalam ayat dengan imbuhan lain. seperti tinggikan. beR……-kan. dan semua golongan kata boleh bergabung.. .-kan. mempeR-…. hanya satu bentuk. iaitu ayat pasif bagi ganti nama orang pertama dan orang kedua. di….-kan.. seperti masakkan.

seperti jalani. dan wujud dengan awalan-awalan meNatau di-. Tolong baiki basikal yang rosak ini. atasi. turuni. Kata kerja yang hadir dengan akhiran – i tanpa awalan hanya dalam bentuk ayat pasif orang pertama dan kedua. membentuk kata karja transitif. dekati. -I Semua golongan kata utama boleh bergabung. hanya mempunyai satu bentu. seperti: Perangainya yang baik itu akan saya contohi.AKHIRAN KATA KERJA -i perbezaan dengan akhiran –kan. akiran –i mengandungi unsur lokatif. . seperti naiki (naik ke atas sesuatu tempat.

iaitu dua imbuhan hadir pada awal dan akhir perkataan secara serentak.disebut juga imbuhan terbahagi. APITAN KATA KERJA Apitan yang membentuk kata kerja: meN-…-kan beR-…-kan beR-…-an di-…-kan meN-…-i di-…-i memper-…-kan memper-…-I ke-…-an diper-…-kan diper-…-i .

seperti: mewarnakan membesarkan melontarkan menjatuhkan membiasakan men-…-kan. seperti mewarnakan mem-…-kan. seperti mengesahkan . seperti memberikan Boleh menerima golongan kata nama. kata kerja (transitif dan tak transitif). kata adjektif.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Bervariasi dengan apitan: me-…-kan. seperti menggulingkan menge-…-kan. dan kata tugas. seperti menjadikan meng-…-kan.

Guru membacakan murid-murid tingkatan satu (objek tepat) karangan yang terbaik (objek sipi). Dalam struktur ayat yang berbeza: Guru membaca karangan yang terbaik untuk murid-murid tingkatan satu. dan yang menerima dua objek: subjek + kata kerja + objek Kami mewarnakan lukisan itu. . seperti menjahitkan. seperti merancangkan. Subjek + kata kerja + objek 1(objek tepat) + objek 2 (objek sipi) Apitan ini membawa maksud: Membuat sesuatu. Kausatif / menyebabkan. Benefaktif / manfaat. seperti mendukacitakan.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Kata kerja yang terbentuk dengan apitan ini ialah kata kerja transitif yang menerima satu objek.

seperti: bertilamkan bersulamkan Apitan ini membentuk kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap. seperti: Pengembara itu tidur bertilamkan rumput. .APITAN KATA KERJA beR-…-kan bentuk yang wujud hanya ber-…kan yang boleh digabungkan dengan semua kata dasar Ber-…-kan boleh bergabung dengan golongan kata nama dan kata kerja.

seperti berkibaran. seperti bermaafan / bermaafmaafan. iaitu ber-…-an. Apitan ini memberi makna: jumlah subjek yang banyak. dan beberapa perkataan sahaja yang terdiri daripada kata nama atau kata adjektif.APITAN KATA KERJA beR-…-an Apitan ini hanya terdapat satu bentuk. antara dua pihak / bersalingan. seperti: Mereka bermaafan antara satu sama lain. seperti berguguran. seperti: bertembakan berterbangan. Golongan kata yang boleh bergabung ialah kata kerja transitif dan tak transitif. . Jenis kata kerja yang terbentuk melalui apitan ini ialah kata kerja tak transitif. seperti: berlubangan berjauhan. berulangan. berterusan / berpanjangan.

seperti diberikan (pasif): Adik diberikan sebuah buku oleh rakannya.APITAN KATA KERJA di-…-kan Apitan ini ialah bentuk pasif bagi meN-…-kan. . Ciri dan maknanya sama dengan ciri dan makna yang terkandung dalam imbuhan didan –kan.

seperti ayat: Ali memberi kucing makanan.APITAN KATA KERJA meN-…-i mempunyai variasi apitan: me-…-i. seperti membaiki Membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif menerima satu objek dan dua objek. seperti menghadiahi. seperti menziarahi meng-…-i. (perkataan memberi sebenarnya memberii. seperti menghadiahi mem-…-i. tetapi telah digugurkan i ) . berfungsi menandakan lokatif. men-…-i. seperti mengubati menerima objek yang bernyawa.

seperti memperlihatkan (menyebabkan orang melihat) . memperdengarkan: Raja itu memperisterikan putera sulungnya. atau menyebabkan orang laain melakukan perbuatan. seperti memperisterikan. boleh bergabung dengan kata nama dan kata kerja. Memeberi pengertian kausatif (menjadikan / menyebabkan).APITAN KATA KERJA mempeR-…-kan hanya satu bentuk. Dia memperdengarkan lagu barunya. seperti menyebabkan seseorang beristeri atau mendengar.

serabut . TETAPI KATA NAMA DAN KATA ADJEKTIF YANG MENGANDUNGI SISIPAN DAPAT DIJADIKAN KATA KERJA MELALUI PROSES PENGIMBUHAN.bergeletar . SEPERTI: sabut .berserabut getar .gemuruh .SISIPAN KATA KERJA TIDAK ADA SISIPAN YANG DAPAT MEMBENTUK KATA KERJA.geletar .menggeletar guruh .bergemuruh .

urus niaga – mengurusniagakan. seperti: satu padu – bersatu padu.KATA KERJA MAJMUK Kata majmuk yang tergolong sebagai kata kerja: kenal pasti Kemas kini Lipat ganda Tolak ansur Ambil alih Tunjuk ajar Kata majmuk jenis kata nama boleh menjadi kata kerja melalui pengimbuhan.berlatarbelakangkan Terima kasih Campur aduk . latar belakang . menyatupadukan.

KATA KERJA GANDA SEMUA JENIS KATA GANDA BOLEH MENJADI KATA KERJA APABILA DIIMBUHKAN DENGAN IMBUHAN : Membawa makna: meN- Perbuatan yang berulang-ulang. dan Perbuatan yang saling berbalasan. seperti berangan-angan. seperti tergelak-gelak. Perbuataan yang bersungguh-sungguh. seperti bersalaamsalaman. beRteR- . Perbuatan yang berpanjangan. seperti bertungkus-lumus.

t tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful