berjalan

KATA KERJA

menari
PERKATAAN YANG MENJADI INTI BAGI BINAAN FRASA KERJA LAZIMNYA KATA KERJA MENUNJUKKAN SESUATU PERBUATAN ATAU KEADAAN MELAKUKAN SESUATU

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF 2. KATA KERJA TRANSITF

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF

1

Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya:

2

Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap

Kata kerja tak transitif berpelengkap

menari. . tumbuh. pulang. hinggap.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. meghijau Dia duduk di anjung rumah Pokok itu tumbuh dalam pasu Yusri bergurau dengan adiknya Kata kerja Kata kerjatak transitif tanpa tak transitif pelengkap tanpa pelengkap Kata kerja tak transitif boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan. bergurau. Contohnya: duduk. tercengang. KATA KERJA TAK TRANSITIF 1 Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: Kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. menyanyi.

kata atau frasa nama atau frasa sendi nama Kata kerja tak ransitif berpelengkap Kata kerja transitif berpelengkap beransur baik menjadi raja sehari berada di Kedah . KATA KERJA TAK TRANSITIF Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: 2 Kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap boleh terdiri daripada kata adjektif.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1.

.PENGGOLONGAN KATA KERJA 2. KATA KERJA TRANSITF Kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada kata atau frasa nama untuk melengkapkan maksud.

berurus niaga / diurusniagakan . Kata kerja majmuk 4.. Kata kerja terbitan 3. Kata kerja tunggal 2.PEMBENTUKAN KATA KERJA 1.. Kata kerja ganda Jumlah kata kerja kemas kini tidaklipat ganda majmuk besar..bersatu padu / Pukul-memukul menyatupadukan Huyung-hayang urus niaga . Berlari-lari satu padu ... Kata majmuk jenis kenal pasti terima kasih kata nama boleh gelak-gelak / tergelak-gelak ambil alih kata beritahu menjadi kerja melalui imbuhan..

PENGIMBUHAN KATA KERJA Proses pengimbuhan kata amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu. Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja: Awalan kata kerja Akhiran kata kerja Apitan kata kerja Sisipan kata kerja .

n. k. . dan s menetap huruf pertama dalam kata mengarang dasar berubah menjadi sengau. ny. ng. dan ny bagi s. l. Pesan Tetap - Karang - Salin - mempeRJika bergabung dengan kata memesan dipeR. r. m bagi p. n bagi t. t. menyalin ng bagi k.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m.Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja: AWALAN KATA KERJA meNbeR- teRdi- Menjadi me. w dan y.dasar yang bermula dengan huruf-huruf p.

mempelopori .mempercayai Menjadi mem. dan menerima awalan mem-.mempunyai .apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. p. seperti: Bantu membantu memfitnah mempamer Fitnah Pamer - Punya Peduli .mempedulikan Veto Brek - memveto membrek mempraktik Praktik - .mempelawa . dan v. dianggap dikecualikan: Pelopor Pelawa Percaya .AWALAN KATA KERJA meN- Terdapat beberapa perkataan Melayu yang bermula dengan huruf p. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.

dan z. kata adjektif. kh. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan. dan kata kerja Menjadi men. j.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g. dan h. dan s.menjadi menge. klip (mengklip) Awalan meN.apabila diimbuhkan pada kata dasar bersuku kata satu. seperti stor (menstor). Awalan meng. c. seperti: deru curi jaja menderu mencuri menjaja syarat zalim tadbir - mensyaratkan menzalimi mentadbir menswastakan swasta - .AWALAN KATA KERJA meN- Menjadi meng. gh. sy.boleh digabungkan dengan kata dasar daripada golongan kata nama. brek (membrek).apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula d. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf t dan s. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t.

Kata kerja transitif berakhiran.AWALAN KATA KERJA boleh membentuk: meN- Kata kerja transitif tanpa akhiran. Mencari atau mengumpulkan sesuatu. seperti merumput. seperti menggulai. seperti mendarat. seperti membukit. Menuju sasaran. seperti mengiau. seperti menjalani Kata kerja tak transitif. Berlaku seperti atau menyerupai. seperti menangis . Mengeluarkan sesuatu. seperti membaca memberi makna: Melakukan sesuatu.

REHAT DAN BERHIBUR SEJENAK JANGAN BETULKAN TV ANDA Berikan imbuhan kata kerja yang sesuai untuk peristiwa ini .

.

. seperti berkayuh. dan tak transitif berpelengkap. seperti berjalan. Refleksif (perbuatan mengenai diri sendiri). Memberi makna: Melakukan perbuatan. Boleh bergabung dengan semua kata dasar 2. gabungan itu akan berubah menjadi satu r melalui proses peleburan bunyi – berenang 3.AWALAN KATA KERJA beR- 1. Keadaaan yang sudah sedia berlaku. seperti beransur …. seperti berjahit. Perbuatan bersalingan. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. seperti bercukur. seperti bertumbuk. Bersifat tak transitif tanpa pelengkap. seperti renang.

Yang bergabung dengan kata tugas. membawa makna: menjadi. seperti beruntung. seperti berlima. seperti bersawah. seperti bergembira. mendapat. menghasilkan. memperoleh. memakai atau menggunakan. mengerjakan. seperti berkasut. seperti beroleh. meminta bantuan daripada. membawa makna: berada dalam keadaan. Yang digabungkan dengan kata adjektif. membawa makna: AWALAN KATA KERJA beR- mempunyai. seperti berserta. seperti berguru. bersama-sama.Yang bergabung dengan kata nama. . seperti berbaju. seperti bersatu. seperti bertelur. bilangan dalam kumpulan.

seperti terbentang. membentuk kata kerja transitif pasif. seperti termakan. Memberi makna: Tak sengaja. seperti termakan. seperti terbaca. Tertembak atau ditembak? . Keadaan tersedia. terlanggar oleh …. membentuk kata kerja transitif aktif. Keupayaan.AWALAN KATA KERJA teR- boleh digabungkan dengan semua kata dasar. seperti terduduk. membentuk kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek sesudahnya tetapi boleh diikuti oleh pelengkap. seperti terpijak.

seperti dipanjat. seperti dijerat. dapat bergabung dengan kata dasar golongan kata kerja. dan kata nama. seperti ditarik oleh … .AWALAN KATA KERJA di- membentuk kata kerja pasif orang ketiga. .

seperti memperkemas. seperti memperbudak. Dapat bergabung dengan golongan kata nama. memperoleh. seperti memperisteri. Membentuk kata kerja transitif aktif. memperbesar. kata adjektif dan kata tugas. seperti memperdaya. Membawa makna menjadikan. . Membawa makna mendapat sesuatu. seperti memperoleh. Membawa makna kiasan.AWALAN KATA KERJA mempeR- Untuk ungkapan ayat aktif.

Membawa maksud dijadikan. diperbesar. dijadikan lebih atau bertambah. kata adjektif dan kata tugas. seperti diperalat. seperti dipercepat. seperti diperkemas. diperdaya. . seperti. mendapat sesuatu. seperti diperoleh. Golongan kata yang dapat bergabung dengan imbuhan ini terdiri daripada kata nama.AWALAN KATA KERJA dipeRmembentuk kata kerja ayat pasif yang hanya wujud dalam bentuk diper-. dan diperoleh.

Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan wujud dalam dua jenis ayat tertentu sahaja. panjangkan. dan semua golongan kata boleh bergabung. dahulukan. seperti tinggikan..-kan.-kan. dan benafaktif atau melakukan sesuatu untuk orang lain. iaitu meN-…. beR……-kan.AKHIRAN KATA KERJA hanya -kan dua. seperti masakkan.-kan. di…. mempeR-…. seperti bukukan. iaitu ayat pasif bagi ganti nama orang pertama dan orang kedua. -kan. Akhiran –kan memberikan pengertian kausatif atau menyebabkan jadi. hanya satu bentuk. bacakan. Hasil kebun itu kamu pasarkanlah. dan -i Akhiran –kan boleh juga hadir dalam ayat dengan imbuhan lain. seperti: Rumah itu kami dirikan bersama-sama.. . dan dipeR-….-kan.

AKHIRAN KATA KERJA -i perbezaan dengan akhiran –kan. turuni. . Kata kerja yang hadir dengan akhiran – i tanpa awalan hanya dalam bentuk ayat pasif orang pertama dan kedua. -I Semua golongan kata utama boleh bergabung. Tolong baiki basikal yang rosak ini. hanya mempunyai satu bentu. dan wujud dengan awalan-awalan meNatau di-. atasi. dekati. seperti jalani. seperti naiki (naik ke atas sesuatu tempat. akiran –i mengandungi unsur lokatif. seperti: Perangainya yang baik itu akan saya contohi. membentuk kata karja transitif.

APITAN KATA KERJA Apitan yang membentuk kata kerja: meN-…-kan beR-…-kan beR-…-an di-…-kan meN-…-i di-…-i memper-…-kan memper-…-I ke-…-an diper-…-kan diper-…-i .disebut juga imbuhan terbahagi. iaitu dua imbuhan hadir pada awal dan akhir perkataan secara serentak.

APITAN KATA KERJA meN-…-kan Bervariasi dengan apitan: me-…-kan. seperti menjadikan meng-…-kan. kata kerja (transitif dan tak transitif). dan kata tugas. seperti memberikan Boleh menerima golongan kata nama. kata adjektif. seperti mewarnakan mem-…-kan. seperti: mewarnakan membesarkan melontarkan menjatuhkan membiasakan men-…-kan. seperti mengesahkan . seperti menggulingkan menge-…-kan.

dan yang menerima dua objek: subjek + kata kerja + objek Kami mewarnakan lukisan itu.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Kata kerja yang terbentuk dengan apitan ini ialah kata kerja transitif yang menerima satu objek. seperti merancangkan. Guru membacakan murid-murid tingkatan satu (objek tepat) karangan yang terbaik (objek sipi). seperti mendukacitakan. seperti menjahitkan. Dalam struktur ayat yang berbeza: Guru membaca karangan yang terbaik untuk murid-murid tingkatan satu. Subjek + kata kerja + objek 1(objek tepat) + objek 2 (objek sipi) Apitan ini membawa maksud: Membuat sesuatu. Benefaktif / manfaat. . Kausatif / menyebabkan.

. seperti: bertilamkan bersulamkan Apitan ini membentuk kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap. seperti: Pengembara itu tidur bertilamkan rumput.APITAN KATA KERJA beR-…-kan bentuk yang wujud hanya ber-…kan yang boleh digabungkan dengan semua kata dasar Ber-…-kan boleh bergabung dengan golongan kata nama dan kata kerja.

seperti berguguran. . seperti berkibaran. antara dua pihak / bersalingan. Golongan kata yang boleh bergabung ialah kata kerja transitif dan tak transitif. seperti: berlubangan berjauhan. iaitu ber-…-an.APITAN KATA KERJA beR-…-an Apitan ini hanya terdapat satu bentuk. dan beberapa perkataan sahaja yang terdiri daripada kata nama atau kata adjektif. seperti: Mereka bermaafan antara satu sama lain. Apitan ini memberi makna: jumlah subjek yang banyak. seperti bermaafan / bermaafmaafan. berulangan. seperti: bertembakan berterbangan. berterusan / berpanjangan. Jenis kata kerja yang terbentuk melalui apitan ini ialah kata kerja tak transitif.

Ciri dan maknanya sama dengan ciri dan makna yang terkandung dalam imbuhan didan –kan. seperti diberikan (pasif): Adik diberikan sebuah buku oleh rakannya. .APITAN KATA KERJA di-…-kan Apitan ini ialah bentuk pasif bagi meN-…-kan.

seperti ayat: Ali memberi kucing makanan. men-…-i. (perkataan memberi sebenarnya memberii. berfungsi menandakan lokatif. seperti menghadiahi mem-…-i.APITAN KATA KERJA meN-…-i mempunyai variasi apitan: me-…-i. seperti menghadiahi. seperti mengubati menerima objek yang bernyawa. tetapi telah digugurkan i ) . seperti menziarahi meng-…-i. seperti membaiki Membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif menerima satu objek dan dua objek.

seperti menyebabkan seseorang beristeri atau mendengar. Dia memperdengarkan lagu barunya. seperti memperisterikan. atau menyebabkan orang laain melakukan perbuatan. seperti memperlihatkan (menyebabkan orang melihat) . boleh bergabung dengan kata nama dan kata kerja.APITAN KATA KERJA mempeR-…-kan hanya satu bentuk. memperdengarkan: Raja itu memperisterikan putera sulungnya. Memeberi pengertian kausatif (menjadikan / menyebabkan).

bergemuruh .geletar .SISIPAN KATA KERJA TIDAK ADA SISIPAN YANG DAPAT MEMBENTUK KATA KERJA.serabut .gemuruh . SEPERTI: sabut .bergeletar .menggeletar guruh .berserabut getar . TETAPI KATA NAMA DAN KATA ADJEKTIF YANG MENGANDUNGI SISIPAN DAPAT DIJADIKAN KATA KERJA MELALUI PROSES PENGIMBUHAN.

berlatarbelakangkan Terima kasih Campur aduk . latar belakang . menyatupadukan.KATA KERJA MAJMUK Kata majmuk yang tergolong sebagai kata kerja: kenal pasti Kemas kini Lipat ganda Tolak ansur Ambil alih Tunjuk ajar Kata majmuk jenis kata nama boleh menjadi kata kerja melalui pengimbuhan. urus niaga – mengurusniagakan. seperti: satu padu – bersatu padu.

Perbuataan yang bersungguh-sungguh. Perbuatan yang berpanjangan. seperti berangan-angan. seperti bertungkus-lumus.KATA KERJA GANDA SEMUA JENIS KATA GANDA BOLEH MENJADI KATA KERJA APABILA DIIMBUHKAN DENGAN IMBUHAN : Membawa makna: meN- Perbuatan yang berulang-ulang. dan Perbuatan yang saling berbalasan. beRteR- . seperti bersalaamsalaman. seperti tergelak-gelak.

t tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful