PERUNDANGAN KOPERASI DI MALAYSIA

Maktab Koperasi Malaysia
PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 1

Skop Pembentangan
• • • • Akta Koperasi 1993 Akta Suruhajaya Koperasi Malaysia 2007 Peraturan-peraturan Koperasi Perintah /Arahan / Garispanduan Koperasi / Pekeliling • Undang-undang Kecil Koperasi • Aturan Aktiviti Koperasi • Isu-Isu Perundangan Koperasi
PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 2

PERUNDANGAN KOPERASI MALAYSIA
AKTA KOPERASI 1993

PERATURAN-PERATURAN KOPERASI 2010
PERINTAH – SEK. 86A ARAHAN/ GARIS PANDUAN/ SURAT PEKELILING/ NOTIS -SEK. 86B

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI ATURAN
PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 3

SEJARAH PERUNDANGAN KOPERASI
 Co-operative Societies Enactment 1922
 Undang-undang pertama dikuatkuasakan bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak,Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang) pada 01 Julai 1922.  Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu menggunapakai Enakmen koperasi masing-masing)

 Co-operative Societies Ordinance 1948
 Undang-undang ini dikuatkuasakan apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada 1 Februari 1948 menggantikan semua Enakmen yang ada.
PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 4

SEJARAH PERUNDANGAN KOPERASI
 Ordinan Koperasi Sarawak 1949 di Sarawak dan Ordinan Koperasi Sabah 1958 di Sabah
 Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak membawa bersama undang-undang koperasi masing-masing dan terpakai sehingga 21 Januari 1994

 Pada 18 ogos 1983, Ordinan Koperasi 1948 telah disemak dan dipinda menjadi Akta Koperasi 1948 dan pemakaiannya terhad di Malaysia Barat sahaja.
PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 5

 Akta Koperasi 1993 (Pindaan) 2007 berkuatkuasa pada 1 Januari 2008 selaras dengan penubuhan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan PeraturanPeraturan Koperasi 2010 telah digubal. Akta Koperasi 1948 telah disemak dan undangundang baru digubal untuk menggantikan undangundang yang sedia ada. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 6 .  Akta Koperasi 1993 berkuatkuasa pada 22 Januari 1994 bagi penyeragaman undang-undang koperasi dan Peraturan-peraturan Koperasi 1995 telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 1995.

AKTA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA 2007 • Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan mengenai penubuhan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan perkara-perkara yang bersampingan dan berkaitan dengannya. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 7 .

STRUKTUR SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI (JPK) SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM) Agensi Kerajaan Badan Berkanun • Akta SKM 2007 Mengawal selia koperasi bukan pertanian dan perikanan Mengawal selia semua jenis koperasi termasuklah pertanian dan perikanan IMPLIKASI:• PERUNDANGAN (Akta SKM dan Akta Koperasi 1993) • STRUKTUR ORGANISASI • KEWANGAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 8 .

progresif dan mapan. (b) Menggalakkan sektor koperasi yang kewangannya. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 9 kukuh . dan (c) Mengekalkan keyakinan dalam gerakan koperasi.OBJEKTIF SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA Secara umum objektif SKM ialah: (a) Merangsang pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh dan teratur menurut nilai-nilai serta prinsip-prinsip koperasi bagi menyumbang ke arah pencapaian objektif sosio-ekonomi negara.

menyelia dan mengawal selia koperasi. (d) Memelihara nilai dan prinsip koperasi.FUNGSI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (a) Menggalakkan serta mengekalkan kestabilan sektor koperasi. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 10 . (c) Menggalak dan mempromosi pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh dan teratur. (b) Bertanggungjawab dalam memantau.

PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 11 . (g) Bertindak sebagai pemegang amanah dan untuk menguruskan apa-apa skim pembiayaan Islam atau kemudahan kredit yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia untuk koperasi.(e) Mengadakan persekitaran yang sesuai bagi koperasi menjalankan aktivitinya. (f) Mendaftar dan membatalkan pendaftaran koperasi.

dan (i) Menjalankan apa-apa fungsi di bawah manamana undang-undang bertulis lain seperti yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan yang disiarkan dalam Warta.(h) Menasihati Menteri mengenai semua perkara yang berhubungan dengan koperasi dan sektor koperasi. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 12 .

SKM akan menanggung risiko kredit. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 13 . SKM menentukan syarat dan terma peminjaman CLF. SKM diperuntukkan kuasa-kuasa untuk memberi pinjaman. Koperasi yang mempunyai masalah kecairan boleh meminjam daripada CLF. SKM boleh melantik koperasi-koperasi yang layak untuk mentadbir CLF.PERANAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA MEMASTIKAN KESTABILAN DALAM SEKTOR KOPERASI  Menyediakan kemudahan mudah tunai kepada koperasi yang memerlukan – Mewujudkan Kumpulan Wang Likuiditi Pusat (CLF) Koperasi Kredit dan koperasi bersaiz besar akan mencarum sejumlah peratus wang sumbangan (bergantung kepada saiz liabiliti yang layak) ke dalam CLF.

GP 19 – Garis Panduan mengenai Kumpulan Wang Likuiditi Pusat PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 14 .Kumpulan Wang Likuiditi Pusat • Seksyen 42 Akta SKM 2007 Suruhanjaya boleh menghendaki mana-mana koperasi melalui perintah secara bertulis untuk mencarum dalam Kumpulan Wang Likuiditi Pusat .

Risiko kredit ditanggung oleh koperasi yang dilantik. Koperasi yang memerlukan pembiayaan untuk mengembangkan perniagaan boleh meminjam daripada CDA. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 15 . Membayar pulangan atas jumlah yang didepositkan dalam CDA. Terma dan syarat pinjaman ditentukan oleh koperasi yang terpilih.MENYEDIAKAN PERSEKITARAN YANG KONDUSIF UNTUK KOPERASI MENJALANKAN AKTIVITI  Memperluaskan akses kepada pembiayaan oleh koperasi  Lebihan dana semua koperasi didepositkan kepada Akaun Deposit Koperasi Mewujudkan Akaun Deposit Koperasi (CDA) Semua koperasi hendaklah mendepositkan wang berlebihannya yang tidak digunakan untuk kegunaan semasa ke dalam Akaun Deposit Koperasi (CDA). SKM boleh melantik koperasi-koperasi yang layak untuk menubuh dan menguruskan CDA.

PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 16 . kesemua koperasi hendaklah mendepositkan kumpulan wang mereka yang tidak diperlukan dengan segera bagi operasi atau pelaburan ke dalam Akaun Deposit Koperasi.Akaun Deposit Koperasi •Seksyen 43 Akta SKM 2007 Dalam masa dua tahun dari tarikh mula berkuat kuasa seksyen ini atau apa-apa tempoh yang lebih lama yang tidak melebihi lima tahun sebagaimana yang dibenarkan secara bertulis oleh Suruhanjaya.

AKTA KOPERASI 1993 Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan. pengawalan dan pengawalseliaan koperasi. pendaftaran. kebolehpercayaan dan ketelusan koperasi bagi menyumbang ke arah mencapai objektif sosioekonomi negara dan perkara berkaitan dengannya. menggalakkan perkembangan koperasi mengikut nilai nilai kejujuran. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 17 .

ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI (Seksyen 36-49) PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 18 .HAK DAN LIABILITI ANGGOTA (Seksyen 26-35) • Bahagian V .PERMULAAN (Seksyen 1-3) • Bahagian II .AKTA KOPERASI 1993 (Susunan Seksyen dan Bahagian) • Bahagian 1 .KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN KOPERASI (Seksyen 11.25) • Bahagian IV .PENDAFTARAN (Seksyen 4-10B) • Bahagian III.

KECUALIAN DAN PERALIHAN (Seksyen 94.AKTA KOPERASI 1993 (Susunan Seksyen dan Bahagian) • Bahagian VI – HARTA DAN WANG KOPERASI (Seksyen 50 – 57) • Bahagian VII – AKAUN DAN AUDIT (Seksyen 58-63) • Bahagian VIII – PEMERIKSAAN. PEMBUBARAN DAN PERTIKAIAN (Seksyen 64-84A) • Bahagian IX – PELBAGAI (Seksyen 85-93A) • Bahagian X – PEMANSUHAN.96) PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 19 . SIASATAN.

Larangan penggunaan perkataan koperasi PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 20 .Pengemukaan diri sebagai koperasi ●Seksyen 10B . • Seksyen 5 – pengurangan bilangan individu untuk menubuhkan koperasi daripada 100 kepada 50 orang ● Seksyen 10A .Akta Koperasi 1993 Pindaan Akta Koperasi 1993 yang memberi kemudahan operasi dan meningkatkan tadbir urus koperasi.

• Seksyen 39 – Kuasa SKM untuk melanjutkan tempoh mengadakan MAT • Seksyen 42A – Memberi kuasa kepada Lembaga melantik JAD yang dahulu kuasa di bawah MAT PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 21 .

• Sekyen 43(2) – memberi kuasa kepada SKM untuk menentusah calon yang akan dilantik sebagai anggota Lembaga supaya pemimpin yang dipilih dari kalangan yang berkelayakan dan berintegriti. •Seksyen 44A – Pendedahan kepentingan dalam pembiayaan islam atau kemudahan kredit oleh anggota Lembaga atau Ketua Pegawai Eksekutif koperasi PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 22 .

•Seksyen 44B – Pendedahan percanggahan kepentingan oleh anggota Lembaga atau Ketua Pegawai Eksekutif koperasi •Seksyen 57(1B) (a) dan (b) – KWRS boleh digunakan tertakluk kepada peraturan dan UUK bagi membayar syer atau yuran yang dikeluarkan oleh anggota atau dengan kelulusan SKM bagi menerbitkan syer bonus kepada anggota PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 23 .

•Seksyen 57(5)(b) – koperasi perlu mendapat kelulusan bertulis daripada SKM bagi pembayaran dividen daripada mana-mana sumber selain untung bersih teraudit •Seksyen 57(5)(d) – keuntungan bersih koperasi boleh diagihkan untuk tujuan kebajikan anggota dan masyarakat dengan had yang ditentukan sendiri oleh koperasi. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 24 .

00 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan.000.00 . RM100.Penalti bukan sahaja kepada koperasi malah pegawai koperasi dengan denda yang lebih tinggi. . PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 25 .sebagai tambahan didenda harian RM100.● Seksyen 91.Kesalahan-kesalahan Am.

PERATURAN-PERATURAN KOPERASI • Seksyen 86. Akta Koperasi 1993 Suruhanjaya boleh. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 26 . dengan kelulusan Menteri membuat apa-apa peraturan di bawah seksyen ini sebagaimana yang perlu bagi maksud melaksanakan atau memberikan kuat kuasa kepada prinsip dan peruntukan Akta ini.

PERATURAN-PERATURAN BERKAITAN KOPERASI • Peraturan-Peraturan Koperasi 2010 • Peraturan-Peraturan Koperasi (Fi) 2010 • Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi) 2010 • Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi) 2010 • Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Kumpulan Wang Likuiditi Pusat) 2010 PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 27 .

• Peraturan-Peraturan Koperasi (Pelaburan) 2010 • Peraturan-Peraturan Koperasi (Subsidiari) 2010 • Peraturan-Peraturan Koperasi (Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi) 2010 • Peraturan-Peraturan Koperasi (Pengkompaunan Kesalahan) 2010 • Peraturan-Peraturan Koperasi (Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan) 2010 PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 28 .

86A. • Contoh : Perintah Pembayaran Kepada Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 29 .PERINTAH Sek. Akta Koperasi 1993 • Suruhanjaya boleh dengan kelulusan Menteri membuat apa-apa perintah di bawah seksyen ini sebagaimana yang perlu bagi maksud melaksanakan dan memberikan kuat kuasa kepada prinsip dan Akta ini.

• Contoh : Arahan SKM Bil. PEKELILING.86B. NOTIS Sek. garis panduan. GARIS PANDUAN.ARAHAN.1 /2011 –Pembayaran Dividen atas Syer dan Yuran Anggota PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 30 . Akta Koperasi 1993 • Suruhanjaya boleh mengeluarkan arahan. surat pekeliling atau notis berkenaan dengan mana-mana peruntukan Akta ini termasuk perkara yang dinyatakan dalam Jadual yang perlu atau suai manfaat untuk memberi kuat kuasa sepenuhnya kepada atau untuk menjalankan manamana peruntukan Akta ini.

Garis Panduan SKM • GP 1: – Garis Panduan Kumpulan Wang Rizab Statutori • GP 2: – Garis Panduan Pembayaran Dividen • GP 3: – Garis Panduan Bagi Pelantikan Atau Pelantikan Semula Anggota Lembaga Koperasi • GP4: – Garis Panduan Pelantikan Dan Fungsi Jawatankuasa Audit Dalaman PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 31 .

• GP5: – Garis Panduan Mewajibkan Anggota Lembaga Koperasi Dan Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi Menghadiri Kursus • GP6 : – Garis Panduan Mengenai Kemudahan Kredit Oleh Koperasi • GP7 : – Garis Panduan Mengenai Pembiayaan Islam Oleh Koperasi ● GP 7A : Garis Panduan Pengendalian Pemberian Pembiayaan Secara Berhemat • GP8: – Garis Panduan Mengenai Perakaunan Untuk Geran/Bantuan PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 32 .

• GP9 : – Garis Panduan Mengenai Pengambilan Simpanan Khas Dan Deposit Atau Penerimaan Pinjaman • GP10 : – Garis Panduan Mengenai Skim Pelaburan Khas • GP12 : – Garis Panduan Penubuhan Koperasi • GP13 : – Garis Panduan Mengenai Etika Calon Anggota Lembaga Koperasi PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 33 .

Mempunyai.• GP14 : – Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi • GP15 : – Garis Panduan Mengenai Skim Pembiayaan Mikro Oleh Koperasi • GP16 : • Garis Panduan Pelaburan Wang Koperasi Di Bawah Seksyen 54 Akta Koperasi 1993 • GP17 : • Garis Panduan Membentuk. Memperoleh Atau Menubuhkan Subsidiari PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 34 .

• GP18 : • Garis Panduan Bagi Membuka Cawangan Koperasi Atau Subsidiari Sesuatu Koperasi • GP19 : • Garis Panduan Mengenai Kumpulan Wang Likuiditi Pusat • GP20: • Garis Panduan Mengenai Federasi Koperasi Kredit PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 35 .

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI • Tafsiran Undang Undang Kecil menurut Seksyen 2 Akta Koperasi 1993 Undang -undang Kecil ertinya UUK berdaftar yang dibuat oleh sesuatu koperasi pada menjalankan apa-apa kuasa yang diberikan oleh Akta ini dan termasuklah sesuatu pindaan berdaftar UUK itu PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 36 .

apabila didaftarkan. mengikat koperasi itu dan anggotaanggotanya sehingga takat yang sama seolah-olah undang-undang kecil itu telah ditandatangani oleh setiap anggota dan mengandungi waad pada pihak setiap anggota bagi dirinya sendiri dan bagi penggantinya untuk mematuhi segala peruntukan undang-undang kecil itu. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 37 .UNDANG-UNDANG KECIL HENDAKLAH MENGIKAT ANGGOTA •Seksyen 17 Akta Koperasi 1993 •Undang-undang kecil sesuatu koperasi hendaklah.

Sumber : Petikan dari alasan award kes Koperasi Doktor Malaysia Bhd (2010) PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 38 . They have only such jurisdiction as the contract on its true interpretation confers on them. not what they think it confers”.PRINSIP UNDANG-UNDANG UUK ADALAH SUATU KONTRAK ANTARA ANGGOTA DAN KOPERASI • Lee vs Showmen’s Guild of Great Britain (1952) 1 All ER 1175 Lord Denning memutuskan: …”The Committee cannot extend their jurisdiction by giving a wrong construction to the contract. no matter how honest they may be.

PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 39 . arahan atau garis panduan. (b)suatu salinan undang-undang kecilnya dan akaun terauditnya yang terakhir. (1) Tiap-tiap koperasi hendaklah menyediakan(a)suatu salinan Akta ini dan peraturan-peraturan atau perintah.UUK MENYOKONG PERUNTUKAN AKTA KOPERASI Contoh : Seksyen 13 Akta Koperasi – Dokumen Terbuka untuk diperiksa.

dan (f) suatu senarai pegawai koperasi yang berkenaan dengan pengurusan koperasi itu. (d) suatu senarai anggota Lembaga. tanpa apa-apa bayaran. jika ada. jika ada. pada segala masa yang munasabah di alamat berdaftar koperasi itu PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 40 .(c) suatu senarai anggotanya.yang terbuka untuk diperiksa oleh anggota-anggotanya sahaja. (e) nama ketua pegawai eksekutifnya.

atau PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 41 . didenda tidak melebihi dua ratus ribu ringgit dan boleh sebagai tambahan.(2) Mana-mana koperasi atau pegawai koperasi yang tidak mematuhi subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh. apabila disabitkan(a) dalam hal suatu koperasi. didenda harian satu ratus ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

didenda harian satu ratus ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan. didenda tidak melebihi dua ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan boleh.Penyediaan Dokumen untuk diperiksa PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 42 .sebagai tambahan. • Ia juga ada dinyatakan di dalam UUK 75 .(b) dalam hal seorang pegawai koperasi.

 Ia dinyatakan di dalam Undang undang Kecil 28 PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 43 .Contoh : Bayaran wajar di bawah Seksyen 28 Akta Koperasi 1993  Ia diperjelaskan dengan lebih mendalam di dalam Peruntukan UUK 16 berkenaan dengan modal syer minima.  Contoh :  Notis mesyuarat.

PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 44 . • Salah satu mekanisme kawalan dalaman koperasi.ATURAN AKTIVITI KOPERASI • Bagi memudahkan pengurusan dan pengawalan aktiviti koperasi.

• Tafsiran Aturan di dalam UUK Fasal 2 • Aturan ertinya aturan-aturan yang dibuat oleh Lembaga dari semasa ke semasa bagi melaksanakan mana-mana aktiviti yang dijalankan oleh koperasi tertakluk kepada peruntukan Akta Koperasi 1993. Undang-undang Kecil dan kelulusan mesyuarat agung PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 45 . Peraturan.

• Undang-Undang Kecil Koperasi 9(3) – Bagi mengendalikan sesuatu aktiviti menurut fasal (1).Lembaga hendaklah membuat aturan aktiviti yang sesuai yang diluluskan oleh Mesyuarat Agung dan satu salinan hendaklah dikemukakan kepada Suruhanjaya dalam tempoh tiga puluh hari selepas diluluskan oleh mesyuarat agung itu. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 46 .

TUJUAN ATURAN AKTIVITI • Menyatakan dengan jelas kaedah bagi aktiviti yang dijalankan oleh koperasi • Memastikan setiap aktiviti dilaksanakan berdasarkan apa yang terkandung dalam undangundang kecil koperasi • Mengelakkan penyelewengan dalam pelaksanaan aktiviti koperasi • Membantu dan memudahkan tugas-tugas pengauditan PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 47 .

Peraturan dan Undang-undang Kecil serta aturan aktiviti dan hendaklah dibaca bersekali. PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 48 . Peraturan dan Undang-Undang Kecil UUK 82(2) •Apa-apa urusan koperasi hendaklah tertakluk kepada Akta.Akta.

CONTOH ATURAN • Aturan Aktiviti kredit/Pinjaman • Aturan Skim Simpanan Khas • Aturan Yuran • Aturan Pasar Mini dan Kafetaria • Aturan Penyewaan Bangunan • Aturan Kumpulan Wang Kebajikan Anggota dan Khairat Kematian PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 49 .

PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 50 .ISU-ISU PERUNDANGAN KOPERASI .Isu Ketidakpatuhan undang undang Kes : Pelanggaran Seksyen 10B Akta Koperasi 1993 –Larangan penggunaan perkataan koperasi SKM mendedahkan empat syarikat dan individu menggunakan nama koperasi dengan menawarkan peluang perniagaan. pelaburan dan kemudahan pinjaman palsu kepada orang ramai.

Empat syarikat tersebut adalah - Koperasi Nabinco Koperasi Gagasan Berjaya Enterprise Koperasi Usahawan Siswazah Berhad Koperasi Siswazah Islam Malaysia (Sumber : Bernama 17 Jun 2010) PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 51 .

Koperasi menjanjikan dividen 16% setahun sedangkan koperasi belum mempunyai aktiviti yang menjana pendapatan.000 oleh Mahkamah Sesyen selepas mengaku menjalankan aktiviti koperasi tanpa lesen dan perniagaan skim cepat kaya.000 dan RM50. (Sumber : Utusan Malaysia 7 Oktober 2011) PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 52 .ISU-ISU PERUNDANGAN KOPERASI • Koperasi terlibat dengan Skim Cepat Kaya Kes : Bekas anggota Lembaga Koperasi Pelaburan Hartanah didenda RM110.

Pertuduhan terhadap mereka adalah bagi kesalahan mengambil pinjaman daripada 7 orang yang bukan anggota Koperasi Dinamik Malaysia Berhad berjumlah RM135.00 tanpa kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia.• Pengambilan Deposit daripada bukan anggota tanpa kelulusan SKM Kes : 9 orang ALK Koperasi Dinamik Malaysia Berhad telah didakwa kerana melakukan satu perbuatan di bawah seksyen 50(e) Akta Koperasi 1993 yang merupakan satu kesalahan di bawah seksyen 91(1)(c) Akta yang sama dan boleh dihukum di bawah seksyen 91(2) Akta yang sama.000. (Sumber : Sinar Edisi Kelantan 2010 & Laman Web SKM) PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 53 .

PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 54 .• Pelanggaran Seksyen 10A Akta Koperasi dan pengambilan deposit tanpa kelulusan SKM Kes : Pendakwaan ke atas penyamaran pengerusi Koperasi Chaya Berhad yang memberi penerangan pelaburan perikanan sedangkan beliau tidak dilantik sebagai pengerusi dalam mesyuarat agung tahunan koperasi.

50(e) Akta dan boleh didakwa di bawah sek 91(1)(c) Akta. manakala bagi kesalahan pengambilan deposit.Koperasi juga mengambil deposit daripada bukan anggota tanpa kelulusan Suruhanjaya yang mana ia bercanggah dengan sek. didenda RM50. Bagi kesalahan di bawah Sek10A. hukuman penjara 10 bulan dikenakan. (Sumber : Utusan Malaysia Jun 2011 & Laman web SKM ) PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 55 .000 .

PUSAT CALL MKM @ Copyrights 2012 56 .