DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT

1

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. 2 . masyarakat dan negara. berakhlak mulia. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan.

rohani. intelek dan sosial. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. emosi. 3 .

artifak. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. 4 .DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 TAFSIRAN o o o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. ujian secara lisan. grafik. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto. Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. laporan dan lain-lain. demonstrasi. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o o Instrumen o : Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. ujian amali. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya.

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5 . Faham dan Boleh Buat STANDARD Tahu.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 TAFSIRAN BAND BAND 1 2 3 4 5 TAHU PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI 6 TAHU. TAHU DAN FAHAM TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI 6 . serta tekal dan bersikap positif. FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU.

3 Menguasai keupayaan bagi menghadapi dan menangani masalah serta isu berkaitan dengan kesihatan. sikap dan amalan kesihatan diri. 7 . keluarga. 2 Mempamerkan kemahiran mencegah masalah kesihatan dan penyakit. keluarga. masyarakat dan persekitaran menerusi pengetahuan.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 MATLAMAT KURIKULUM Pendidikan Kesihatan membolehkan individu mengawal kesihatan diri. OBJEKTIF KURIKULUM Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan membolehkan murid: 1 Mempertingkatkan pengetahuan. kemahiran. amalan gaya hidup sihat dan bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan hidup serta jangka hayat panjang yang berkualiti. masyarakat serta persekitaran.

Mengetahui kepentingan pengambilan makanan berdasarkan Piramid Makanan Malaysia. 8. 3. 10. 9. kemahiran dan amalan : 1. serta cara menangani pelbagai situasi negatif untuk menjaga keselamatan dan kehormatan diri. asma. Memilih ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan. Menjaga kebersihan dan cara pengurusan diri semasa haid dan ihtilam. serta cara meluahkan perasaan yang sesuai dalam pelbagai situasi. Mengetahui kepentingan hubungan kekeluargaan dan sokongan ahli keluarga dalam menangani gejala sosial. penyakit buah pinggang dan diabetes. Mencegah penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung. Memilih cara mengurus konflik dan stres.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 Pada akhir pembelajaran. murid dapat meningkatkan pengetahuan. 8 . 4. 6. Mengetahui kepentingan menyayangi diri sendiri dan ahli dalam keluarga. dan Mengetahui kepentingan bantu mula mengikut situasi dan langkah-langkah yang diambil semasa memberi bantu mula untuk kecederaan ringan. Menghargai perubahan fizikal pada diri sendiri dan individu lain. 7. 2. Mengetahui cara berkata TIDAK kepada pembelian dan pengambilan alkohol. 5.

emosi dan sosial terhadap keluarga dan masyarakat serta memainkan peranan mengawal aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran Mempunyai kemahiran berkomunikasi. emosi. mental. sosial dan persekitaran Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri. sosial dan persekitaran Memahami aspek kesihatan fizikal. mental.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 BAND 1 2 3 PERNYATAAN STANDARD Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal. emosi. emosi dan sosial serta kesihatan dan keselamatan diri Boleh memperkembangkan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental. pengurusan mental. meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat 4 5 6 9 . empati dengan orang lain dan berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif dan sihat Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan seharian.

mental.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D1E1 Memberikan maksud akil baligh B1 B1D1 Mempunyai pengetahuan tentang Mengetahui pertumbuhan dan asas kesihatan fizikal. perkembangan fizikal yang sihat emosi. sosial dan persekitaran 10 .

tanda akil baligh B2D2 Memahami kepentingan institusi kekeluargaan dalam menangani gejala sosial B2D1E1 Mengenalpasti tanda-tanda akil baligh bagi lelaki dan perempuan B2D2E1 Menceritakan tentang kepentingan hubungan kekeluargaan B2D2E2 Menghubungkait tentang kepentingan sokongan ahli keluarga dalam menangani gejala sosial B2D3 Memahami penyakit tidak berjangkit B2D4 Memahami peranan rakan sebaya B2D3E1 Mengenalpasti penyakit tidak berjangkit serta simptomnya B2D4E1 Menerangkan maksud rakan sebaya dan mengenalpasti peranan rakan sebaya B2D5E1 Menerangkan maksud bantu mula dan kepentingan bantu mula mengikut situasi B2D5 Memahami maksud dan kepentingan bantu mula 11 .DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 Tahu dan Faham B2 Memahami aspek kesihatan fizikal. mental. sosial dan persekitaran B2D1 Memahami tanda. emosi.

Faham dan Boleh Buat B3 Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri. mengenal pasti dan melabel kumpulan makanan mengikut aras Piramid Makanan Malaysia B3D2E2 Menjelaskankan dengan contoh kepentingan pengambilan pelbagai jenis makanan berdasarkan Piramid makanan Malaysia dan kepentingan pengambilan sarapan yang sihat B3D2 Mengamalkan pemakanan yang sihat B3D3 Berkemahiran menolak pengambilan dan pembelian makanan dan minum beralkohol B3D3E1 Menyatakan contoh makanan dan minuman yang mengandungi alkohol berdasarkan label dan berupaya mengaplikasikan kemahiran berkataTIDAK kepada pengambilan dan pembelian makanan serta minuman beralkohol B3D4 Menjelaskan pelbagai jenis emosi B3D4E1 Menjelaskan dengan contoh maksud konflik dan stres serta mengenal pasti tanda-tanda konflik dan stres dalam diri sendiri 12 . emosi dan sosial serta kesihatan dan keselamatan diri B3D1 Menjelaskan perubahan fizikal pada diri sendiri dan individu lain B3D1E1 Menunjuk cara menghargai perubahan fizikal pada diri sendiri dan cara menghormati perubahan fizikal individu lain B3D2E1 Membina. pengurusan mental.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 Tahu.

Faham dan Boleh Buat B3 Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri. pengurusan mental.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 Tahu. emosi dan sosial serta kesihatan dan keselamatan diri B3D5 Menjelaskan peranan institusi kekeluargaan dalam menangani gejala sosial B3D5E1 Menjelaskan dengan contoh peranan dan tanggungjawab ahli keluarga dalam mencegah serta menangani gejala sosial 13 .

keluarga dan masyarakat B4D5 Menguruskan emosi untuk meningkatkan kesihatan mental 14 . tarikh luput dan kandungan bahan B4D4E1 Membezakan kesan jangka pendek dan panjang terhadap fizikal dan mental akibat pengambilan alkohol B4D5E1 Menjelaskan melalui contoh punca konflik dan stres dalam diri serta kesan konflik dan stres terhadap diri sendiri B4D2 Berkemahiran menangani pelbagai situasi negatif terhadap perubahan fizikal B4D3 Mengamalkan pemakanan yang selamat B4D4 Berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri. rakan dan keluarga B4D3E1 Menterjemah kepentingan maklumat yang terdapat pada label makanan iaitu kualiti. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab B4D1E1 Menghitung tempoh kitaran haid dan menjelaskan melalui contoh tiada gangguan aktiviti harian semasa haid serta mengetahui perubahan yang mungkin dialami semasa haid B4D2E1 Memilih cara menangani pelbagai situasi negatif terhadap perubahan fizikal pada diri sendiri.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 Boleh memperkembangkan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental. emosi dan sosial terhadap keluarga dan masyarakat serta memainkan peranan mengawal aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran B4D1 Memperkembangkan aspek keupayaan diri Tahu.

DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 Boleh memperkembangkan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 15 . emosi dan sosial terhadap keluarga dan masyarakat serta memainkan peranan mengawal aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran B4D6 Mengaplikasikan kemahiran interpersonal dan komunikasi dalam keluarga B4D7 Mempamerkan kemahiran psikososial dalam kehidupan harian B4D8 Berkemahiran untuk mengunakan kaedah bantu mula yang sesuai mengikut situasi B4D6E1 Menjelaskan kepentingan menyayangi diri sendiri dan ahli dalam keluarga serta memilih cara meluahkan perasaan kasih sayang dalam keluarga B4D7E1 Memilih ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan B4D8E1 Membincangkan jenis kecederaan ringan dan membuat urutan langkah-langkah yang diambil semasa memberi bantu mula untuk kecederaan ringan Tahu.

DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji B5 Mempunyai kemahiran berkomunikasi. empati dengan orang lain dan berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif dan sihat B5D1 Berupaya mengurus diri secara positif dan sihat B5D1E1 Mewajarkan perubahan fizikal lelaki dan perempuan apabila akil baligh dan cara pengurusan diri apabila mengalami haid dan ihtilam B5D2E1 Membahaskan di kalangan rakan cara mengurus konflik dan stres B5D2 Berkemahiran mengurus emosi dalam kehidupan seharian B5D3 Mengaplikasikan kemahiran interpesonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian B5D4 Mengaplikasi kepentingan menjaga keselamatan diri daripada pengaruh rakan sebaya B5D3E1 Membuat keputusan cara meluahkan perasaan yang sesuai dalam pelbagai situasi B5D4E1 Membahaskan di kalangan rakan berkenaan pengaruh positif dan negatif rakan sebaya dan cara-cara mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya 16 .

keluarga dan masyarakat B6D2 Berkeupayaan mencegah dan mengurus risiko penyakit tidak berjangkit B6D1E1 Mencipta cara dan menyebarkan maklumat yang berkaitan dengan kesan pengambilan alkohol kepada ahli keluarga dan rakan sebaya B6D2E1 Mereka bentuk cara dan menyebar luas maklumat yang berkaitan dengan jenis penyakit tidak berjangkit dan cara pencegahannya kepada orang lain 17 . meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat B6D1 Membuat pertimbangan dalam mengangani situasi berisiko terhadap diri. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali B6 Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan seharian.DRAF DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 28 MAC 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 Tahu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.