LP/UPSR 18

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013

©2013 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan di sebelah atas. Guru Besar hendaklah memberitahu Bahagian D (Amaran Kepada Calon Peperiksaan) dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 kepada calon sebelum calon masuk ke dewan/bilik peperiksaan. masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan. 5. 6. nama kertas. Ketua Pengawas Peperiksaan mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013. 4. 3. BAHAGIAN B ARAHAN AM KEPADA KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN 1. 6. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengedarkan kertas jawapan mengikut 2 2. Guru Besar hendaklah mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 kepada semua calon. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 dimaklumkan kepada calon. waktu.LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH2013 BAHAGIAN A ARAHAN AM KEPADA GURU BESAR 1. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas. masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. Guru Besar hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010) dan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan (Cetakan 2010). Guru Besar hendaklah memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 sebelum peperiksaan. Guru Besar hendaklah menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas peperiksaan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa. 3. nama kertas. Guru Besar hendaklah memastikan calon telah membaca dan memahami Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon LP/UPSR 19. 2. 5. 4.

2. Calon yang tidak dapat menduduki sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan alasan yang kukuh dan dibuktikan dengan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan. 8. ARAHAN AM 1. Calon yang tidak menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis sama ada kertas peperiksaan objektif aneka pilihan atau kertas peperiksaan subjektif akan dianggap TIDAK HADIR mata pelajaran berkenaan. 9.1 2.2 Calon hendaklah berada di tempat duduk dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan Calon hendaklah meletakkan Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan atau Borang Perakuan Calon Peperiksaan UPSR 2013 (LP/Am34) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri daripada Guru Besar di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon hendaklah menyemak butiran pada Senarai Kemasukan Calon sebelum peperiksaan. 7. 1/2012 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi sesuatu kertas peperiksaan. Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan.keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada muka hadapan kertas peperiksaan.2 1. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada Borang LP/Am 29 Pin.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh.3 3 . ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN 2. . Masa gantian tidak akan diberikan. Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon LP/UPSR 19. Calon hendaklah memaklumkan kepada Guru Besar sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon.3 2. 1. BAHAGIAN C ARAHAN KEPADA CALON 1. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR 2013.

Calon hendaklah mengikat skrip jawapan peperiksaan pada sudut kiri sebelah atas.4 4. ARAHAN KEPADA CALON TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN 3. Pastikan Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan Angka Giliran ditulis dengan jelas dan betul di muka hadapan pada skrip jawapan peperiksaan. Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri. Calon hendaklah menulis jawapan dengan menggunakan pensel atau pena mata bola berdakwat hitam atau biru.6 5. Calon hendaklah membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan. Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan 4 5. Nama Kertas. 3.1 Calon hendaklah menulis Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan Angka Giliran dengan jelas dan betul di muka hadapan pada skrip jawapan peperiksaan.3 4. Calon hendaklah menulis Angka Giliran. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap. Calon hendaklah menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas peperiksaan yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain. Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri.2 .1 Calon yang menerima Kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon. ARAHAN KEPADA CALON TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN 4. nama kertas.3. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A.2 4. Angka Giliran. Kod Mata Pelajaran dan Nombor Soalan dengan jelas di ruangan yang disediakan pada setiap HelaianTambahan (HT). 4.3 4.1 Calon hendaklah menyemak butiran kod kertas.5 4.2 3. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB) 5. Calon hendaklah berada di tempat duduk masing-masing semasa skrip jawapan peperiksaan atau kertas peperiksaan tertutup dikumpul semula oleh Pengawas Peperiksaan. Kod Kertas dan Kertas/Bahagian pada kertas JOB berkenaan. masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul.

Dilarang menukar kertas peperiksaan atau/dan skrip jawapan peperiksaan dengan calon lain. Dilarang menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.5 Calon hendaklah menanda ruangan Bahasa Digunakan untuk menjawab kertas peperiksaan yang berkenaan. Dilarang menulis nota pada dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 5. 7.4 5. beg dan Jadual Waktu Peperiksaan ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. nota. Dilarang membawa kertas peperiksaan tertutup dan skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada Kertas JOB dan JOTB. Dilarang membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. Angka Giliran. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. catatan. kamus. 2. akhbar. Nama Kertas. Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja. 6. menggulung atau merenyuk Kertas JOB dan JOTB. 3.8 BAHAGIAN D AMARAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN 1. kertas. Dilarang membawa sebarang buku. Dilarang memberi pertolongan. telefon bimbit atau alat-alat komunikasi. Kod Kertas dan Kertas/Bahagian di ruangan yang disediakan pada kertas JOTB. Calon yang menerima Kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon.6 5. pelekat atau seumpamanya. Dilarang mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan skrip jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 4. 5.3 5. kimia. Dilarang membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.dengan segera jika menerima Kertas JOB yang salah atau tidak lengkap. Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri. 10. 5 . Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. 9. kotak pensel. berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan atau menggunakan bahasa isyarat untuk tujuan meniru. Dilarang menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. Calon dilarang melipat. Calon dilarang menggunakan pemadam jenis cecair. 5. mendapatkan pertolongan. Hitamkan ruangan yang berkenaan. 8.7 5.

Dilarang mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. Keputusan peperiksaan yang dikendalikan peperiksaan diisytiharkan terbatal. Dilarang merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengumpul semula kertas peperiksaan ini selepas tamat waktu peperiksaan kertas berkenaan dan menyerahkannya kepada Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan.2 17. di sesuatu pusat BAHAGIAN E ARAHAN KHAS KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS Kertas Peperiksaan Tertutup 013 Ujian Aptitud Tahun Enam (SK) 023 Ujian Aptitud Tahun Enam (SJKC) 033 Ujian Aptitud Tahun Enam (SJKT) ARAHAN KHAS Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyerahkan baki kertas peperiksaan ini kepada Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan. 14. 17. 15. menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. 13. Jabatan Pelajaran Negeri. Dilarang melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 16.3 Keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan. Sebarang perbuatan yang melanggar peraturan peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. 12. Dilarang keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan. Dilarang memakai pakaian yang tidak sopan dan menjolok mata. Keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan. Calon yang disabitkan dengan manamana salah laku di atas boleh dikenakan tindakan berikut:17. menyamar. Jabatan Pelajaran Negeri. 6 .1 17.11. Dilarang membawa kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. Menurut PeraturanPeraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu.

Spastik/Cerebral Palsy. Jabatan Pelajaran Negeri (u. Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A dan Kategori B.JADUAL MASA TAMBAHAN CALON BERKEPERLUAN KHAS Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis kertas peperiksaan. Kategori A: Calon Buta. 1.p. Masa tambahan bagi calon ini adalah 25% daripada masa yang diperuntukkan bagi setiap kertas peperiksaan. Rabun. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pelajaran. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 1 jam atau kurang 1 jam 15 minit 1 jam 30 minit 25% masa tambahan yang diberi 15 minit 20 minit 25 minit 7 . Autisme/Sindrom Down/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD/Attention Deficit Disorder (ADD). 1. 2.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan). 2. 1. Disleksia dan Cacat Anggota. Calon yang mengalami kemalangan layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis. Bil. 2. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit Masa tambahan yang diberi 30 minit 1 jam Kategori B : Calon Pekak. 3. Bil.

011* 08:15 pagi — 09:05 pagi 021 031 50 minit 50 minit 50 minit Objektif Aneka Pilihan 09:50 pagi — 10:05 pagi SELASA 10 SEPTEMBER 2013 ………. 015/2 025/2 035/2 40 minit 40 minit 40 minit Subjektif 12:20 tengah hari — 01:00 petang * Kertas ini juga diambil oleh calon SJK 8 . 15 minit ………. 15 minit ………. 012* 10:05 pagi — 11:20 pagi 022 032 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit Subjektif 12:05 tengah hari — 12:20 tengah hari ………. 15 minit ……….JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2013 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat Bahasa Melayu Pemahaman (SK) Bahasa Melayu Pemahaman (SJKC) Bahasa Melayu Pemahaman (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif Bahasa Melayu Penulisan (SK) Bahasa Melayu Penulisan (SJKC) Bahasa Melayu Penulisan (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif Mathematics Kertas 2 (SK) Mathematics Kertas 2 (SJKC) Mathematics Kertas 2 (SJKT) MASA JENIS KERTAS 08:00 pagi — 08:15 pagi ……….

15 pagi — 9. 15 minit ………. 12:15 tengah hari — 01:30 petang 027 037 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit Subjektif 9 . 15 minit ………. 15 minit ……….JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2013 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat Mathematics Kertas 1 (SK) Mathematics Kertas 1 (SJKC) Mathematics Kertas 1 (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat Bahasa Cina Pemahaman (SJKC) Bahasa Tamil Pemahaman (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif Bahasa Cina Penulisan (SJKC) Bahasa Tamil Penulisan (SJKT) MASA JENIS KERTAS 08:00 pagi — 08:15 pagi ………. 015/1 8.15 pagi 025/1 035/1 1 jam 1 jam 1 jam Objektif Aneka Pilihan RABU 11 SEPTEMBER SELASA 2013 10:30 pagi — 10 SEPTEMBER 11:20 pagi 2013 10:15 pagi — 10:30 pagi ………. 026 036 50 minit 50 minit Objektif Aneka Pilihan 12:00 tengah hari — 12:15 tengah hari ……….

15 minit ………. 15 minit ………. 013 02:45 petang— 04:15 petang 023 033 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit Objektif Aneka Pilihan 10 .JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2013 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat dan mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Soalan Subjektif Science (SK) Science (SJKC) Science (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat Bahasa Inggeris Kertas 1 (SK) Bahasa Inggeris Kertas 1 (SJKC) Bahasa Inggeris Kertas 1 (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif Bahasa Inggeris Kertas 2 (SK) Bahasa Inggeris Kertas 2 (SJKC) Bahasa Inggeris Kertas 2 (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat Ujian Aptitud Tahun Enam (SK) Ujian Aptitud Tahun Enam (SJKC) Ujian Aptitud Tahun Enam (SJKT) MASA JENIS KERTAS 08:00 pagi — 08:15 08:00 pagi pagi — 08:15 pagi ………. 014/1 10:30 pagi — 11:20 pagi 024/1 034/1 50 minit 50 minit 50 minit Objektif Aneka Pilihan KHAMIS 12 SEPTEMBER 2013 12:05 tengah hari — 12:20 tengah hari ………. 014/2 12:20 tengah hari — 01:35 petang 024/2 034/2 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit Subjektif 02:30 petang — 02:45 petang ………. 018 08:15 pagi — 09:30 pagi 028 038 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit Objektif Aneka Pilihan dan Subjektif SELASA 10 SEPTEMBER 2013 10:15 pagi — 10:30 pagi ………. 15 minit ………. 15 minit ……….

Tarikh : …………………….. Pengakuan : Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan akan mematuhi semua garis panduan dan arahan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013. Tarikh : ………………………  NOTA :  Sila asingkan borang ini dan serahkan kepada Setiausaha Peperiksaan. Tandatangan Calon : ……………………………………………..... Nombor Sijil Kelahiran/Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………………………….. 4.…………….......... Pengesahan Guru Besar : Tandatangan dan Cap Guru Besar : ......... .......... Nama :……………………………………………………………………………...........LP/UPSR 19 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PENGAKUAN CALON GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN DALAM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UPSR 2013 TELAH DIBACA 1...  Setiausaha Peperiksaan dikehendaki menyimpan semua Borang Pengakuan Calon.. Angka Giliran : 3........  Borang Pengakuan Calon boleh dilupuskan enam bulan selepas pengumuman keputusan UPSR 2013..... 5... 2....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful