LP/UPSR 18

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013

©2013 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

Guru Besar hendaklah mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 kepada semua calon. Guru Besar hendaklah memastikan calon telah membaca dan memahami Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon LP/UPSR 19. nama kertas. waktu. masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan. Guru Besar hendaklah menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas peperiksaan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan di sebelah atas. masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 3. 6. Guru Besar hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010) dan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan (Cetakan 2010). 4. Guru Besar hendaklah memberitahu Bahagian D (Amaran Kepada Calon Peperiksaan) dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 kepada calon sebelum calon masuk ke dewan/bilik peperiksaan. Ketua Pengawas Peperiksaan mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013. 2. 3.LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH2013 BAHAGIAN A ARAHAN AM KEPADA GURU BESAR 1. Guru Besar hendaklah memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 sebelum peperiksaan. 6. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengedarkan kertas jawapan mengikut 2 2. 4. . nama kertas. BAHAGIAN B ARAHAN AM KEPADA KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN 1. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 dimaklumkan kepada calon. 5. 5.

1. Calon hendaklah menyemak butiran pada Senarai Kemasukan Calon sebelum peperiksaan. ARAHAN AM 1. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR 2013.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar.1 2. Calon yang tidak dapat menduduki sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan alasan yang kukuh dan dibuktikan dengan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor. 9. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. 7. Calon hendaklah memaklumkan kepada Guru Besar sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN 2. 8. Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan.3 3 . Masa gantian tidak akan diberikan. 2. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada Borang LP/Am 29 Pin.keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada muka hadapan kertas peperiksaan.3 2.2 Calon hendaklah berada di tempat duduk dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan Calon hendaklah meletakkan Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan atau Borang Perakuan Calon Peperiksaan UPSR 2013 (LP/Am34) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri daripada Guru Besar di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. BAHAGIAN C ARAHAN KEPADA CALON 1. . Calon yang tidak menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis sama ada kertas peperiksaan objektif aneka pilihan atau kertas peperiksaan subjektif akan dianggap TIDAK HADIR mata pelajaran berkenaan. Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon LP/UPSR 19.2 1. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis. 1/2012 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi sesuatu kertas peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.

3. Calon hendaklah menulis jawapan dengan menggunakan pensel atau pena mata bola berdakwat hitam atau biru. Calon hendaklah menulis Angka Giliran. Calon hendaklah mengikat skrip jawapan peperiksaan pada sudut kiri sebelah atas.2 4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB) 5.2 3. nama kertas.6 5. ARAHAN KEPADA CALON TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN 3.4 4. ARAHAN KEPADA CALON TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN 4. Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri.1 Calon hendaklah menulis Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan Angka Giliran dengan jelas dan betul di muka hadapan pada skrip jawapan peperiksaan. Calon hendaklah membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta. Angka Giliran. Kod Kertas dan Kertas/Bahagian pada kertas JOB berkenaan.2 . Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan 4 5. Pastikan Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan Angka Giliran ditulis dengan jelas dan betul di muka hadapan pada skrip jawapan peperiksaan. Calon hendaklah berada di tempat duduk masing-masing semasa skrip jawapan peperiksaan atau kertas peperiksaan tertutup dikumpul semula oleh Pengawas Peperiksaan. 4. Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap.3 4. 3.1 Calon hendaklah menyemak butiran kod kertas. Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri. Kod Mata Pelajaran dan Nombor Soalan dengan jelas di ruangan yang disediakan pada setiap HelaianTambahan (HT). Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.3 4.5 4. masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul.1 Calon yang menerima Kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon. Calon hendaklah menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas peperiksaan yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain. Nama Kertas.

Dilarang mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan skrip jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. Angka Giliran. Dilarang menukar kertas peperiksaan atau/dan skrip jawapan peperiksaan dengan calon lain. 6. Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja. mendapatkan pertolongan. Dilarang membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.5 Calon hendaklah menanda ruangan Bahasa Digunakan untuk menjawab kertas peperiksaan yang berkenaan. 2. Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. 7. Dilarang memberi pertolongan. 8.3 5.6 5. Dilarang menulis nota pada dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 5. catatan.8 BAHAGIAN D AMARAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN 1. Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri. Dilarang membawa kertas peperiksaan tertutup dan skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. Calon yang menerima Kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon.4 5. kertas. kimia. nota. Hitamkan ruangan yang berkenaan. akhbar. 5. 10. Kod Kertas dan Kertas/Bahagian di ruangan yang disediakan pada kertas JOTB. kamus. 9. pelekat atau seumpamanya. Dilarang menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 5.7 5.dengan segera jika menerima Kertas JOB yang salah atau tidak lengkap. berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan atau menggunakan bahasa isyarat untuk tujuan meniru. Dilarang membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. Nama Kertas. Calon dilarang menggunakan pemadam jenis cecair. Dilarang menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada Kertas JOB dan JOTB. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5 . 4. Dilarang membawa sebarang buku. beg dan Jadual Waktu Peperiksaan ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. telefon bimbit atau alat-alat komunikasi. menggulung atau merenyuk Kertas JOB dan JOTB. kotak pensel. Calon dilarang melipat. 3.

16.3 Keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan. Dilarang keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan.1 17. Dilarang merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan. Menurut PeraturanPeraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu. Dilarang membawa kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 12. 17. Dilarang memakai pakaian yang tidak sopan dan menjolok mata. 6 .2 17. di sesuatu pusat BAHAGIAN E ARAHAN KHAS KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS Kertas Peperiksaan Tertutup 013 Ujian Aptitud Tahun Enam (SK) 023 Ujian Aptitud Tahun Enam (SJKC) 033 Ujian Aptitud Tahun Enam (SJKT) ARAHAN KHAS Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyerahkan baki kertas peperiksaan ini kepada Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan. Keputusan peperiksaan yang dikendalikan peperiksaan diisytiharkan terbatal. 13.11. 15. Dilarang melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 14. Sebarang perbuatan yang melanggar peraturan peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengumpul semula kertas peperiksaan ini selepas tamat waktu peperiksaan kertas berkenaan dan menyerahkannya kepada Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan. menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan. menyamar. Dilarang mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. Jabatan Pelajaran Negeri. Calon yang disabitkan dengan manamana salah laku di atas boleh dikenakan tindakan berikut:17. Jabatan Pelajaran Negeri.

Masa tambahan bagi calon ini adalah 25% daripada masa yang diperuntukkan bagi setiap kertas peperiksaan. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pelajaran. 1. 2. Spastik/Cerebral Palsy. 3. Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A dan Kategori B. Calon yang mengalami kemalangan layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis. Autisme/Sindrom Down/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD/Attention Deficit Disorder (ADD).JADUAL MASA TAMBAHAN CALON BERKEPERLUAN KHAS Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis kertas peperiksaan. Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit Masa tambahan yang diberi 30 minit 1 jam Kategori B : Calon Pekak. Rabun. 2. Bil. 1.p. Disleksia dan Cacat Anggota. 1. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 1 jam atau kurang 1 jam 15 minit 1 jam 30 minit 25% masa tambahan yang diberi 15 minit 20 minit 25 minit 7 .: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan). 2. Kategori A: Calon Buta. Jabatan Pelajaran Negeri (u.

012* 10:05 pagi — 11:20 pagi 022 032 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit Subjektif 12:05 tengah hari — 12:20 tengah hari ………. 015/2 025/2 035/2 40 minit 40 minit 40 minit Subjektif 12:20 tengah hari — 01:00 petang * Kertas ini juga diambil oleh calon SJK 8 . 15 minit ………. 15 minit ………. 011* 08:15 pagi — 09:05 pagi 021 031 50 minit 50 minit 50 minit Objektif Aneka Pilihan 09:50 pagi — 10:05 pagi SELASA 10 SEPTEMBER 2013 ………. 15 minit ……….JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2013 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat Bahasa Melayu Pemahaman (SK) Bahasa Melayu Pemahaman (SJKC) Bahasa Melayu Pemahaman (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif Bahasa Melayu Penulisan (SK) Bahasa Melayu Penulisan (SJKC) Bahasa Melayu Penulisan (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif Mathematics Kertas 2 (SK) Mathematics Kertas 2 (SJKC) Mathematics Kertas 2 (SJKT) MASA JENIS KERTAS 08:00 pagi — 08:15 pagi ……….

15 minit ……….15 pagi 025/1 035/1 1 jam 1 jam 1 jam Objektif Aneka Pilihan RABU 11 SEPTEMBER SELASA 2013 10:30 pagi — 10 SEPTEMBER 11:20 pagi 2013 10:15 pagi — 10:30 pagi ………. 015/1 8. 026 036 50 minit 50 minit Objektif Aneka Pilihan 12:00 tengah hari — 12:15 tengah hari ………. 15 minit ………. 12:15 tengah hari — 01:30 petang 027 037 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit Subjektif 9 . 15 minit ……….JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2013 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat Mathematics Kertas 1 (SK) Mathematics Kertas 1 (SJKC) Mathematics Kertas 1 (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat Bahasa Cina Pemahaman (SJKC) Bahasa Tamil Pemahaman (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif Bahasa Cina Penulisan (SJKC) Bahasa Tamil Penulisan (SJKT) MASA JENIS KERTAS 08:00 pagi — 08:15 pagi ……….15 pagi — 9.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2013 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat dan mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Soalan Subjektif Science (SK) Science (SJKC) Science (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat Bahasa Inggeris Kertas 1 (SK) Bahasa Inggeris Kertas 1 (SJKC) Bahasa Inggeris Kertas 1 (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif Bahasa Inggeris Kertas 2 (SK) Bahasa Inggeris Kertas 2 (SJKC) Bahasa Inggeris Kertas 2 (SJKT) Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat Ujian Aptitud Tahun Enam (SK) Ujian Aptitud Tahun Enam (SJKC) Ujian Aptitud Tahun Enam (SJKT) MASA JENIS KERTAS 08:00 pagi — 08:15 08:00 pagi pagi — 08:15 pagi ………. 15 minit ………. 15 minit ………. 014/2 12:20 tengah hari — 01:35 petang 024/2 034/2 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit Subjektif 02:30 petang — 02:45 petang ………. 15 minit ………. 018 08:15 pagi — 09:30 pagi 028 038 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit Objektif Aneka Pilihan dan Subjektif SELASA 10 SEPTEMBER 2013 10:15 pagi — 10:30 pagi ………. 15 minit ………. 014/1 10:30 pagi — 11:20 pagi 024/1 034/1 50 minit 50 minit 50 minit Objektif Aneka Pilihan KHAMIS 12 SEPTEMBER 2013 12:05 tengah hari — 12:20 tengah hari ………. 013 02:45 petang— 04:15 petang 023 033 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit Objektif Aneka Pilihan 10 .

. Tarikh : …………………….... Tandatangan Calon : ……………………………………………...... 5..LP/UPSR 19 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PENGAKUAN CALON GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN DALAM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UPSR 2013 TELAH DIBACA 1.. 2..……………. . 4...  Borang Pengakuan Calon boleh dilupuskan enam bulan selepas pengumuman keputusan UPSR 2013... Nama :……………………………………………………………………………......... Pengesahan Guru Besar : Tandatangan dan Cap Guru Besar : ................  Setiausaha Peperiksaan dikehendaki menyimpan semua Borang Pengakuan Calon...... Pengakuan : Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan akan mematuhi semua garis panduan dan arahan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013......... Nombor Sijil Kelahiran/Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………………………….... Tarikh : ………………………  NOTA :  Sila asingkan borang ini dan serahkan kepada Setiausaha Peperiksaan..... Angka Giliran : 3...