DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

REKA BENTUK DAN TAHUN EMPAT TEKNOLOGI

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN EMPAT

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok E9. Kompleks Kerajaan Parcel E. ilustrasi. Kementerian Pendidikan Malaysia. dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik. Aras 4-8. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Reka Bentuk dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ISBN .BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Cetakan Pertama 2013 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2013 Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. mekanik. 62604 Putrajaya. rakaman. fotokopi.

0 5.11 11 .0 6.0 Peruntukan Masa Standard Kurikulum RBT Tahun 4 .0 8.0 Reka Bentuk dan Teknologi Sebagai Mata Pelajaran Matlamat Objektif Fokus Organisasi Kandungan Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pengendalian Aktiviti dan Penilaian Pengenalan Pendekatan Modular Berasaskan Kurikulum Standard MUKA SURAT 1 2 2 3 3 3 3-5 5-7 7 9 .KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1.0 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 12.0 9.0 2.0 Keselamatan 13.0 Pentaksiran Berasaskan Sekolah 11.12 13 13 10.0 3.0 2.0 4.0 7.

0 Pemetaan Dokumen Standard Kurikulum RBT Tahun 4.0 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) RBT Tahun 4 16.0 Pemetaan Dokumen Standard Kurikulum 17. tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.14 15 – 21 22 23 . memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kamiyang untuk KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN pengetahuan. tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia berilmu Maka kami. bagai corak. 5 dan 6 13 . berketerampilan. KELUHURAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN . mencipta satu berterusan ke arah lebih memperkembangkan secara adil dan saksama.24 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalanganRUKUN NEGARA seluruh masyarakatnya. membina sains dan teknologi MAKA KAMI. seimbang dan harmonis dari segi intelek.14. berikrarsatu akan masyarakat menumpukan progresif yang akan menggunakan rohani. memelihara cara hidup yang demokratik. membina satu masyarakat progresif untuk melahirkan insan yang menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya bersepadu yang kaya dan berbagaiyang akan menggunakan sains dan teknologi moden.0 Pendekatan Modular 15. masyarakat dan negara. berbagai-bagai corak. berakhlak mulia. mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai KELUHURAN PERLEMBAGAAN kesejahteraan diri serta memberikan KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG sumbangan terhadap keharmonian dan KESOPANAN DAN KESUSILAAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA kemakmuran keluarga. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal individu secara menyeluruh dan terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yangkemakmuran kaya dan masyarakat yang adil di mana negara akan dapat dinikmati potensi secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat adil bagi Bahawasanyanegara kita yang Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama di kalangan seluruh masyarakatnya. emosi dan jasmani berdasarkan seluruhmoden.

.

1 Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah a. harmonis dan berakhlak mulia. bahasa Inggeris. Sikap dan Nilai 3. Sains dan Teknologi 5. emosi. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah.DRAF 4 OGOS 2013 1. Elemenelemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. bakat dan apresiasi Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Keterampilan Diri Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat.2 Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal 1 insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. Kerohanian. b. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Kemanusiaan Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR . Perkembangan Fizikal dan Estetika 6. kepercayaan. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. Komunikasi 2. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Sains & Teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. emosi. dan bersepadu. 1. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. 1. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. seimbang. bahasa Cina dan bahasa Tamil Komunikasi Kerohanian. sikap dan nilai Insan seimbang Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. kreativiti.0 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Untuk mencapai matlamat ini. Keterampilan Diri R ekaBentukK urikulum Penguasaan pengetahuan sains. rohani dan intelek. Kemanusiaan 4.

kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid.0 PENDEKATAN MODULAR BERASASKAN KURIKULUM STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. 5 dan 6. 2. Modul Teras Tema dan Modul Elektif.DRAF 4 OGOS 2013 2. Sains Rumah Tangga dan elemen merentas seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Rajah 2: Reka Bentuk Kurikulum RBT . Modul terdiri daripada Modul Teras Asas.2 Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. difahami dan dikuasai oleh murid sekolah rendah tahun 4. Pendedahan awal tentang kemahiran asas dalam bidang Teknikal.Mata pelajaran ini memberikan tumpuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang 2 membolehkan mereka menyambung pelajaran dalam bidang teknikal dan vokasional di peringkat menengah. Kurikulum Standard RBT digubal dengan memberikan penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui.0 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. 3. kemahiran dan nilai. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) diajar sebagai satu mata pelajaran dalam KSSR. Kreativiti dan Inovasi serta Asas Keusahawanan ditekankan dalam mata pelajaran ini. 2. Teknologi Pertanian.

peka terhadap masalah sekeliling serta sikap yang positif semasa menjalankan aktiviti bagi melahirkan murid yang celik teknologi. Bagi domain psikomotor. 7.4 Berkemahiran memilih bahan. 5. Penghasilan Projek. murid melaksanakan aktiviti amali seperti kerja-buat-sendiri. kreatif dan inovatif.0 ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Standard RBT Tahap II. diorganisasikan kepada enam tajuk iaitu Organisasi dan Keselamatan Bengkel. mesin dan perisian serta menggunakannya dengan teknik yang betul dan beretika 5. Keenam-enam tajuk ini merangkumi 3 domain pembelajaran iaitu kognitif. psikomotor dan afektif.0 OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard RBT berkebolehan: 5. Selain itu. asas pertukangan dan teknologi bagi membolehkan murid menghasilkan produk yang berkualiti. menguasai asas kemahiran praktis.5 Melakukan kerja-buat-sendiri dan penyelenggaraan mudah bagi peralatan dan perkakasan 3 5. 5. Reka Bentuk. 4. teknologi pertanian dan sains rumahtangga.DRAF 4 OGOS 2013 Kurikulum Standard RBT ini masih mengekalkan elemen merentas kurikulum dalam KBSR. Manakala bagi .8 Berkemahiran menjana idea untuk menyelesaikan masalah. penghasilan projek dengan mengikut prosedur kerja yang betul dan beretika.0 MATLAMAT Kurikulum Standard RBT adalah untuk membolehkan murid memperoleh pengetahuan. kerja-buatsendiri (DIY). Teknologi Pertanian dan Sains Rumahtangga.2 Menguasai proses mereka bentuk untuk menghasilkan produk 5. 6. kreatif. Asas Teknologi. penyelenggaraan.1 Mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan amalan kerja yang selamat 5. kreatif dan mempunyai ciri-ciri keusahawanan. teknologi pertanian dan sains rumahtangga 5.3 Mengetahui teknologi dalam bidang teknikal. inovatif dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk berkualiti 5.7 Menggunakan TMK dan mengaplikasi asas keusahawanan. ia juga mementingkan pemupukan nilai murni. berkemahiran mereka bentuk dan mengamalkan asas keusahawanan serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kritis. Kurikulum ini memberi penekanan kepada aspek pengetahuan asas dan kemahiran mereka bentuk. Tajuk tersebut disusun mengikut aras kognitif murid iaitu dari mudah ke sukar.6 Menjana pemikiran kritis.0 FOKUS Kurikulum Standard RBT berteraskan kepada kemahiran mereka bentuk menggunakan teknologi dengan menggabungjalinkan pelbagai bidang pengetahuan dan kemahiran iaitu teknikal. alatan.

menggunakan bahan dan teknologi semasa menghasilan projek. d. Murid dapat mengenal pasti struktur organisasi bengkel. mengenal pasti fungsi komponen. proses pembinaan. murid didedahkan kepada aspek nilainilai murni semasa melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. b. peraturan dan keselamatan bengkel semasa mereka berada di dalam bengkel. c. mereka dan 4 Tajuk Penerangan membina model berfungsi. bahan bukan logam dengan litar elektrik dan elektronik. f.DRAF 4 OGOS 2013 domain afektif. Murid dapat mempelajari kemahiran seperti mengukur. membuat persembahan dan pendokumentasian. menjana idea kreatif. menyatakan masalah berdasarkan situasi. Proses kerja dalam RBT adalah lebih menekankan pengetahuan. dan c. Proses penerangan setiap tajuk adalah seperti berikut: Tajuk Organisasi dan Keselamatan Bengkel Penerangan Tajuk ini memberi pendedahan kepada murid dengan suasana bengkel RBT di sekolah rendah. pengujian dan penambahbaikan. kemahiran. e. b. kemahiran memasang menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul. bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik. langkah kerja bagi penghasilan sesuatu projek. menanda dan Asas Teknologi Penghasilan Projek . mengenal pasti jenis alatan. Ini bermakna murid yang mengikuti kurikulum standard RBT akan lebih terdedah kepada aspek mereka bentuk. Reka Bentuk Reka bentuk eksperimental merangkumi aspek pengetahuan dan kemahiran yang akan menguji murid dari pelbagai aspek seperti: a. bahan bukan logam dengan litar elektrik. g. murid dapat menghasilkan projek menggunakan: a. membuat lakaran projek. Di dalam tajuk ini murid diberi kemahiran memasang dan membuka kit model berfungsi secara elektromekanikal serta mereka dan membina model berfungsi. pengumpulan maklumat. Aspek penyimpanan komponen dan keselamatan juga ditekankan dalam tajuk ini. Standard kandungan ini membolehkan murid membaca dan memahami manual. Bagi standard kandungan ini.

Dua tajuk utama yang ditekankan dalam standard kandungan sains rumahtangga ialah penghasilan artikel dan penyediaan sajian. menjahit dan menghias artikel. guru seharusnya Sains Rumahtangga . menyusun atur pola. bahan. langkah-langkah menyedia. menggunakan alatan dan membuat kemasan projek. kerja mencampur nutrien. mengunting. alatan dan penjagaannya. memasak. Murid juga didedahkan dengan teknik mengubah anak benih ke dalam bekas serta penanaman dengan menggunakan kaedah Hidroponik Takung meliputi persediaan alatan. Manakala melalui penyediaan sajian.DRAF 4 OGOS 2013 Tajuk Penerangan memotong. murid didedahkan membuat anggaran dan pengiraan kos bahan setiap projek. Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi kemahiran: • membuat lakaran projek • mereka bentuk dan menghasilkan projek • membuat penyambungan litar elektrik dan elektronik • mengaplikasi kaedah penanaman • menghasilkan artikel • menyediakan sajian • menyelenggara peralatan • mempraktikkan budaya keusahawanan Untuk mencapai kemahiran praktis tersebut murid perlu didedahkan kepada pengetahuan dan kemahiran terkini yang hendak dikuasai. menanam dan penjagaan yang sistematik. menghidang dan membungkus sajian.0 PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembelajaran RBT merupakan pembelajaran yang berasaskan aplikasi pengetahuan dan kemahiran yang akan mewujudkan pengalaman baharu kepada murid. murid didedahkan dengan pengetahuan serta kemahiran dalam 5 8. Berasaskan kepada kaedah pembelajaran ini. Dengan itu. Teknologi Pertanian Standard kandungan Teknologi Pertanian menyentuh kaedah menanam biji benih halus atau kasar meliputi aktiviti penyediaan biji benih. Tajuk Penerangan mengenal pasti alatan dan bahan sajian. murid melakukan sendiri secara aktif pelbagai aktiviti untuk menguasai kemahiran praktis yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Di samping itu juga. Topik penghasilan artikel merangkumi proses mengenalpasti alatan dan bahan jahitan.

Semasa menjalankan aktiviti pembelajaran. bol dan nat. inovatif. kemudahan prasarana. reja kayu dan reja paip plastik. Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan dalam Standard Pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi termasuk : • Membanding beza bentuk-bentuk asas dalam persekitaran • Menghubungkait bentuk-bentuk asas dalam aktiviti membina bentuk produk • Menjana idea kreatif dan inovatif • Mentafsir lukisan kerja • Menjana idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan projek • Membuat keputusan. Kajian Masa Depan harus diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran RBTsebagai salah satu unsur penting untuk merangsang daya intelek murid bagi menghasilkan produk yang bermanfaat terhadap perkembangan individu. cengkerang. sumbang saran. nilai murni dan sikap positif seperti berusaha mencapai kecemerlangan. Selain itu. Penggunaan bahan ini dapat menjimatkan kos di samping dapat menanamkan sifat berjimat cermat dan berinovasisemasa murid menghasilkan projek. guru boleh menggunakan bahan kitar semula dan bahan terbuang seperti rotan. berfikiran terbuka. buluh. Pelbagai kaedah seperti tunjuk cara. tinjuan dan lawatan boleh digunakan mengikut kesesuaian aktiviti pembelajaran. kotak. alas bebola dan roda boleh juga digunakan. Dengan cara ini. membuat pilihan dan akhirnya dapat menghasilkan produk. Sebagai contoh. Di samping itu. permainan. kesedaran . bersedia menimbangkan pelbagai faktor. Dengan ini. Selain itu murid juga boleh menjangka dan meramalkan kesan atau impak produk baharu mereka pada masa hadapan. temu bual. memilih projek. berjimat cermat dan bertanggungjawab. dan taraf kebolehan murid. murid akan lebih sedar kepada sumber yang ada di sekeililing mereka dan berupaya memanfaatkan penggunaannya.DRAF 4 OGOS 2013 dapat menyampaikan pengetahuan secara bersepadu dengan aktiviti yang hendak dijalankan kepada murid. kreatif. bahagian atau komponen mesin yang tidak diperlukan lagi seperti skru. mencari alternatif. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya daya imaginasi dan kreativiti murid dapat dijana dan diperkembangkan ke arah 6 pembentukan jati diri yang seimbang. bercerita. simulasi. Mata pelajaran ini juga mementingkan pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari. Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang relevan harus merentasi aktiviti yang dikendalikan. semasa proses mereka bentuk murid mengkaji keadaan sedia ada. saiz kelas. Pemilihan kaedah ini bergantung kepada beberapa faktor iaitu objektif pembelajaran. botol plastik. main peranan. alatan tangan dan bahan yang diperlukan • Mengaplikasikan teknologi dalam pertanian. Guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran yang terbuka supaya kaedah ini dapat digunakan dengan berkesan untuk menggalakan pembelajaran yang lebih interaktif. kajian.

memberi dorongan kepada orang lain. guru perlu menyedari bahawa: • kumpulan murid mempunyai pelbagai kebolehan supaya mereka saling membantu untuk menguasai pelbagai kemahiran. Perancangan • merancang aktiviti atau projek • merancang bahan dan alatan • merancang kaedah pengajaran dan pembelajaran b.0 PENGENDALIAN AKTIVITI DAN PENILAIAN mengikut peringkat-peringkat berikut: a. Gabungan beberapa aktiviti yang dijalankan boleh menghasilkan projek yang bersesuaian. ukuran pencapaiannya boleh dilakukan melalui pengendalian aktiviti dan penilaian secara berperingkat. murid perlu digalakkan menggunakan kemahiran TMK dalam pembelajaran mereka seperti pengumpulan. • aktiviti yang dipilih seboleh-bolehnya dapat diselesaikan dalam dua waktu.Dengan ini kemahiran TMK murid boleh diperkembangkan melalui kemahiran menggunakan perisian dan CD-ROM. 7 Selaras dengan penekanan mata pelajaran ini kepada penguasaan kemahiran. Penilaian • menilai pengetahuan. menjalin persahabatan. peruntukan masa. 9. beberapa perkara harus diambil kira oleh guru seperti jumlah alatan dan bahan. semasa dan selepas aktiviti • melaksana aktiviti • menyelia dan membimbing c. berkomunikasi dengan baik. belajar secara koperatif. kemahiran dan nilai • menilai aktiviti • menilai hasil kerja Aktiviti yang dicadangkan dalam buku ini merupakan aktiviti contoh untuk membolehkan murid menguasai sesuatu kemahiran. bekerja secara kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dengan rakan sebaya perlu juga diterapkan semasa pengajaran dan pembelajaran. Penyampaian • memotivasi murid dalam melaksanakan aktiviti • tunjuk cara kemahiran • memberi arahan sebelum. Justeru itu. Dalam pemilihan aktiviti.pemilihan dan pemprosesan maklumat.DRAF 4 OGOS 2013 tentang kos sesuatu projek dan berhati-hati menggunakan sumber dapat dipupuk supaya menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid. bilangan dan kebolehan murid. Sebagai usaha ke arah merealisasikan kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Kemahiran interpersonal seperti menghargai pendapat dan usaha orang lain. mengakses pengkalan data dan berkomunikasi secara elektronik. Kemahiran dalam sesuatu aktiviti boleh dilakukan secara individu atau secara berkumpulan. melayari laman web. Aktiviti ini juga boleh dijalankan secara tersendiri. bersedia menerima kritikan membina. Pengendalian aktiviti dan penilaian dicadangkan .

• mengemaskan alatan dan bahan yang telah digunakan. Penilaian yang dijalankan oleh guru perlu dicatatkan. Penilaian bagi mata pelajaran ini boleh dijalankan melalui: • pemerhatian. Penilaian yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalam . Maklumat daripada penilaian yang berterusan ini dapat membantu guru mengenal pasti 8 kekuatan dan kelemahan murid. guru bertanggungjawab memastikan murid: • mengadakan perbincangan tentang langkahlangkah menjalankan kerja. dan • membersihkan tempat kerja dan diri. dan • penulisan. serta nilai dan sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan projek yang dijalankan oleh mereka. pengetahuan. • menjalankan kerja mengikut turutan yang betul. Justeru itu.DRAF 4 OGOS 2013 • • aktiviti murid adalah termasuk waktu mengemas alatan dan tempat kerja. Senarai semak adalah satu contoh merekod maklumat penilaian. • bekerja secara koperatif semasa menjalankan aktiviti dalam kumpulan masing-masing. Guru boleh menilai tahap penguasaan dan pencapaian murid dari segi kemahiran. • memilih alatan dan bahan yang sesuai dan menggunakannya dengan cara yang betul. guru boleh merancang dan mengambil tindakan susulan ke arah mempertingkatkan perkembangan individu dan pembentukan sahsiah murid. Penilaian yang dijalankan hendaklah mencakupi semua standard pembelajaran yang telah ditetapkan. • sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Keempat-empat cara penilaian ini boleh digunakan untuk menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh murid sama ada melalui proses kerja atau hasil kerja murid. dan memberi gred. • sedar tentang kos alatan dan bahan dengan menggunakannya secara cermat dan tidak membazir. Sebaliknya penilaian itu hendaklah menekankan sama ada seseorang murid telah menguasi aspek yang dinilai atau belum. Bagi memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya penilaian dijalankan secara berterusan. dan aktiviti yang dirancangkan sebaiknya terdiri daripada gabungan standard kandungan. Penilaian juga seharusnya tidak menekankan perbandingan pencapaian antara seorang murid dengan seorang murid yang lain. menanda pada kenyataan. Penilaian yang dijalankan tidak seharusnya menekankan konsep lulus atau tidak lulus. Penilaian adalah sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh mencatat dengan cara mencatat kenyataan. • membersihkan alatan dan menentukan bilangannya cukup sebelum disimpan. perlakuan. • lisan. amalan. • amali.

kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. PBS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) adalah komponen utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran merujuk kepada pernyataan standard. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. PBS boleh dilaksanakan secara: • Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses PdP. pembinaan item dan instrumen pentaksiran. 9 • Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan. pemeriksaan atau penskoran. • Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP. PBS merupakan aktiviti yang berterusan yang menagih komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PBS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk . 10. semester atau tahun. • Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran. pentadbiran. PBS mempunyai ciri-ciri berikut: • Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni. Pentaksiran Rujukan Standard Standard yang diperkenalkan menggunakan Standard Prestasi iaitu untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses PdP. perekodan dan pelaporannya.DRAF 4 OGOS 2013 buku rekod mengajar dan rekod profil. • Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. bakat. kebolehan.

Tafsiran TP Secara Umum TP 1 HURAIAN TP Tahu TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 6 Tahu. Kerangka Standard Prestasi TP 1 2 3 4 HURAIAN TP Tahu Tahu dan Faham Tahu. Standard Prestasi dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (TP). menghargai. faham dan boleh buat Tahu. Standard Prestasi Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya.DRAF 4 OGOS 2013 data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahap Penguasaan (TP) ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing. Faham dan Boleh Buat Tahu. 2 Tahu dan faham 3 Tahu. memahami. faham dan boleh buat dengan beradab 4 10 . Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

faham dan boleh buat dengan beradab mithali 6 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif. teknologi pertanian dan sains rumah tangga secara kreatif dan inovatif. teknologi pertanian dan sains rumah tangga. Mengetahui dan memahami tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal. teknologi pertanian dan sains rumah tangga. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal. Kebijaksanaan guru perlu ada bagi menentukan proses PdP dilaksanakan secara berkesan dan bersesuaian. kefahaman tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal. teknologi pertanian dan sains rumah tangga secara sistematik. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. 11 . teknologi pertanian dan sains rumah tangga. teknologi pertanian dan sains rumah tangga secara berinisiatif. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal. Dalam keadaan yang sama. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. Mengaplikasikan pengetahuan dan 2 3 Setiap guru RBT perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. guru perlu mentaksir keupayaan murid dan menentukan tahap keupayaannya berdasarkan senarai standard prestasi yang telah disusun mengikut tajuk-tajuk pembelajaran.DRAF 4 OGOS 2013 5 Tahu. 4 5 6 Tafsiran Mata Pelajaran RBT Tahap Penguasaan 1 HURAIAN Mengetahui tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal. faham dan boleh buat dengan beradab terpuji Tahu. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk berupaya mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan.

DRAF 4 OGOS 2013 11. 12 menganalisis. identiti sosial. berprinsip. peta minda. dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir. kemahiran. kemahiran. membuat keputusan. . Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. pengalaman. dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi. berdaya tahan. bersifat ingin tahu. Bermula pada tahun 2011. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin. kemahiran dwibahasa. dan nilai serta memberi justifikasi Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Menganalisis Menilai Mencipta Jadual 1: Penerangan KBAT Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kumpulan mata pelajaran KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul. penyelesaian masalah dan projek. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah. pembelajaran inkuiri. etika dan kerohanian.0 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang. berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. menilai dan mencipta seperti Jadual 1. KBAT Mengaplikasi Penerangan Menggunakan pengetahuan. dan Thinking Hots serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. bermaklumat. pengetahuan dan kemahiran berfikir. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran. berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan.

14. Paparkan poster dan ilustrasi mengenai peringatan keselamatan yang mudah difahami oleh semua murid. guru hendaklah sepanjang masa memastikan tempat kerja bebas daripada perkara yang boleh mendatangkan bahaya dengan mengambil langkah-langkah keselamatan.0 PENDEKATAN MODULAR . dan bahan yang mudah terbakar. pecah dan merbahaya. selama enam bulan. bahan kimia. Sediakan buku log untuk merekod kemalangan yang berlaku. Justeru itu.0 PERUNTUKAN MASA Masa bagi pengajaran dan pembelajaran RBT ialah dua waktu seminggu (2 x 30 minit) yang dijalankan secara giliran dengan mata pelajaran TMK.DRAF 4 OGOS 2013 • 12. Pastikan tempat yang sesuai dan selamat untuk menyimpan alatan dan bahan yang mudah terbakar. • Bimbing murid mengenal pasti perkara yang boleh mendatangkan bahaya. Jangan menggunakan bekas bahan beracun. Pastikan alatan. Perkara-perkara berkaitan dengan keselamatan yang perlu diberi perhatian ialah: • Tunjukkan teladan kerja yang selamat kepada murid. • Ruang tempat kerja yang selesa termasuk 13 • • • • • • • permukaan lantai yang selamat. Labelkan semua alatan dan bahan. bertanggungjawab dan berdisilpin. • Pastikan keadaan tempat kerja mempunyai cahaya yang cukup dan pengudaraan yang baik. Sediakan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api yang mudah dilihat serta mudah dicapai apabila diperlukan. peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa diamal dan dipatuhi. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang melibatkan faktor keselamatan boleh dilakukan secara bergilir-gilir di kalangan murid bagi memberi mereka pengalaman serta menanamkan semangat bekerjasama. Semasa menjalankan aktiviti amali. perkakas dan mesin sentiasa diurus dengan baik dan selamat digunakan. • Tanamkan rasa tanggungjawab terhadap keselamatan diri dan orang lain. bahan. • Pastikan peraturan keselamatan dipatuhi oleh semua pihak. Ambil tindakan keselamatan mengikut prosedur yang betul apabila berlaku kemalangan.0 KESELAMATAN Faktor keselamatan merupakan perkara yang sangat perlu diberi keutamaan dalam melaksanakan aktiviti amali bagi mata pelajaran RBT. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan perancangan pengajaran dan pembelajaran. 13.

Kemahiran interpersonal seperti berkomunikasi dengan baik. bersedia menerima kritikan membina. Mata pelajaran ini memberi tumpuan terhadap pembelajaran secara amali. kaedah pembinaan projek. pemikiran keusahawanan. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini adalah untuk mengukuhkan kemahiran tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran. Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang relevan harus merentasi aktiviti yang dijalankan. kesepaduan pelbagai disiplin ilmu dititikberatkan. aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pendekatan modular tetap menekankan penggabungjalinan disiplin ilmu yang terdapat dalam RBT. Penggabungjalinan antara teori dan amali. peralatan. sains pertanian dan sains rumah tangga yang digabungjalinkan dengan Elemen Merentas Kurikulum (EMK). menghargai pendapat dan usaha orang lain. Dengan 14 . Contoh kreativiti dan inovasi yang diberi tumpuan dalam mata pelajaran RBT termasuk: - Mereka bentuk dan membina projek dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah Menjana idea untuk mereka bentuk dan membina projek Menghasilkan lukisan projek dan lakaran Membuat keputusan memilih idea reka bentuk. perkakasan dan bahan yang sesuai Menilai kualiti projek yang telah siap bersesuaian dengan hasil yang dihasratkan Mempersembahkan reka bentuk atau projek bagi tujuan mendapatkan maklum balas daripada orang lain untuk penambahbaikan. memberi dorongan. bekerja secara kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dengan rakan sebaya diterapkan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. aplikasi teknologi dan vokasional dalam keusahawanan serta nilai moral dan etika keusahawanan sehingga menjadi budaya dalam kehidupan. Kandungan kurikulum RBT merangkumi bidang teknikal. pengajaran dan pembelajaran dapat difokuskan kepada penguasaan pengetahuan dan kemahiran tertentu melalui aktiviti yang bermakna. belajar secara koperatif. Elemen Kreativiti dan Inovasi menjadi satu perkara yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana daya imaginasi dan kreativiti murid perlu dijana dan diperkembangkan. Dengan menggunakan modul yang disediakan. menjalin persahabatan. Elemen keusahawanan bertujuan untuk menerapkan ciri keusahawanan. Kemahiran ini boleh dipupuk semasa murid membuat pembentangan projek masing-masing.DRAF 4 OGOS 2013 Standard Kurikulum RBT distrukturkan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan pengetahuan dan kemahiran dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. pengurusan perniagaan.

nilai murni dan sikap positif seperti berusaha mencapai kecemerlangan.DRAF 4 OGOS 2013 cara ini. 15 . berfikiran terbuka. bersedia menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati menggunakan sumber dapat dipupuk supaya menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid.

Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa berada di dalam bengkel.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel 1. Menerangkan satu tugas jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel. 1. 1 2 Menyatakan dua jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel.2. Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am.0 Organisasi dan Keselamatan Bengkel 1. diri serta alatan dan bahan.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel (1 waktu) 1.DRAF 4 OGOS 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) TAHUN 4 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN 1.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan carta.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am. alatan dan bahan berpandukan carta. 1. Membuat jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel. 3 4 (1 waktu) 5 6 16 .1.2. 1. diri. Melaksanakan peraturan dan keselamatan bengkel.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel.

1 Memasang dan membuka kit model berfungsi (4 waktu) 2.1.1. suis dan pemegang bateri. • Mengenal pasti nama dan fungsi tiga komponen kit model. playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti motor. roda. kerangka. Memasang komponen kit model berpandukan manual. 2. 1 2 Membaca manual kit model berfungsi. 2.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual. 3 4 5 6 17 . 2. 2. 2. Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan kit model.5 Menguji kefungsian kit model. • Membuka dan menyusun komponen kit model dengan sistematik.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar skru mata rata.DRAF 4 OGOS 2013 STANDARD KANDUNGAN 2.1.1. gandar.1. gear.0 Asas Teknologi STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN 2.1 Membaca dan memahami manual. • Mengesahkan kit model berfungsi. pemutar skru Philip. Membuat pengujian kefungsian kit model. • Menerangkan nama dan fungsi dua alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model.

1.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek eksperimental.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi. • Menambah baik projek eksperimental . 3.1.1. 5 6 18 . 3. menguji dan menambah baik projek eksperimental. 1 2 3 4 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi. Membina projek eksperimental • Menguji projek eksperimental.8 Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek. 3.1. 3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah.7 Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan.DRAF 4 OGOS 2013 STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental (6 waktu) STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN 3. Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. 3.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. 3. Mempersembahkan projek eksperimental secara lisan Mendokumentasikan projek eksperimental.6 Membina.1. 3.0 Reka Bentuk 3.1.

5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku. pembaris keluli. plastik dan mounting board. • Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen elektrik.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti kayu. gergaji puting. gerudi mudah alih.1. Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum. 2 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan komponen elektrik untuk membuat projek.0 Penghasilan Projek 4. 3 4 5 19 .1 Mengenal pasti projek berpandukan manual. • Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. 1 Menyatakan dua bahan bukan logam yang digunakan untuk membuat projek. gergaji rencong manual (manual mitre saw). tukul kuku kambing. 4. • Membuat penyambungan litar elektrik pada projek dengan kemas.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina projek iaitu pita pengukur. pemotong sisi dan pelucut wayar. 4. tukul Warrington. glu. papan lapis.1.6 Menyediakan alatan dan bahan. bol dan nat. pensel tukang kayu. gunting serba guna.1.DRAF 4 OGOS 2013 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN 4.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen.1.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik (14 waktu) 4. 4. medium-density fibreboard (MDF). menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek. gerimit. • Mengukur.1. skru. apit G. • Menguji kefungsian projek. sesiku L. 4. 4.

20 .DRAF 4 OGOS 2013 6 • Mengesahkan projek berfungsi. simbol dan STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN 6.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg pensel.1 Menghasilkan Artikel Jahitan (10 waktu) 6. • Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur.1. sarung kusyen. 4.1. menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek.9 4. 4.1. kusyen mini dan penggantung surat. Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. 1 Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk membuat artikel jahitan.8 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum. 4.7 Mengukur.1.1.10 Menyatakan nama.0 Sains Rumah Tangga 6.

1. gunting fabrik. 6. 6.6 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih. 6. 21 . roda surih. peretas jahitan.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan. pembaris lurus.1. renda dan riben.9 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan tangan. jelujur kasar dan jelujur halus.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas. 6. jarum peniti dan jarum jahit tangan. 4 5 6 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan secara kemas dan kreatif. Menyusun atur pola. kertas karbon tukang jahit.4 Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia.1. mengunting fabrik dan memindahkan tanda pola ke fabrik. Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang. 3 Menerangkan dua fungsi alatan jahitan .1.7 Menyusun atur pola.1. 6.1.DRAF 4 OGOS 2013 2 6. pita ukur.1.1. menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola. 6. kapur tukang jahit. 6.5 Memilih artikel jahitan berpandukan manual. 6.8 6. Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan jahitan jelujur.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang.1.1. Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.

0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL 22 .DRAF 4 OGOS 2013 PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) TAHUN 4 BIL. STANDARD KANDUNGAN Tahun 4 Waktu Minit (min) 1 1.

2 Mengenal pasti Peraturan dan Keselamatan Bengkel 2 2.DRAF 4 OGOS 2013 BIL. STANDARD KANDUNGAN Tahun 4 Waktu 1 1 Minit (min) 30 30 1.0 REKA BENTUK 3. 5.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi 3 3.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik 5 6.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel 1.0 ASAS TEKNOLOGI 2.0 SAINS RUMAH TANGGA 6.0 PENGHASILAN PROJEK 4. DAN 6 23 .1 Mereka bentuk projek eksperimental 4 4.1 Menghasilkan artikel jahitan 4 120 6 180 14 420 10 36 300 1080 JUMLAH BESAR PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)TAHUN 4.

0 ASAS TEKNOLOGI 2.0 REKA BENTUK 3.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL 1. 1 STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mengenal pasti Peraturan dan Keselamatan Bengkel 2 2.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam 14 420 6 180 4 120 1 1 30 30 Waktu Minit (min) Tahun 5 Waktu Minit (min) Tahun 6 Waktu Minit (min) 4 120 8 240 14 420 16 480 24 .DRAF 4 OGOS 2013 Tahun 4 BIL.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara elektromekanikal berpandukan manual 2.3 Mereka dan membina model berfungsi 3 3.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi 2.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik 4.0 PENGHASILAN PROJEK 4.1 Mereka bentuk projek eksperimental 4 4.

2 Menyediakan sajian 6.DRAF 4 OGOS 2013 Tahun 4 BIL.0 TEKNOLOGI PERTANIAN 5.0 SAINS RUMAH TANGGA 6.2 Menanam secara hidroponik 6 6.3 Menghias dan Membungkus Makanan 10 300 Waktu Minit (min) Tahun 5 Waktu Minit (min) Tahun 6 Waktu Minit (min) 8 240 12 360 6 4 36 1080 36 180 120 1080 36 1080 JUMLAH BESAR 25 .1 Menanam benih dalam bekas tanaman yang sesuai 5.1 Menghasilkan artikel jahitan 6. STANDARD KANDUNGAN dengan litar elektrik dan litar elektronik 5 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful