GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS 1.

PENGENALAN Program Pemulihan Khas telah dilaksanakan semenjak tahun 60an bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah menguasai kemahiran asas 3M. Penguasaan kemahiran asas 3M di peringkat awal terutama di Tahun Satu adalah amat penting untuk mengatasi `Academic Deficit’ di kalangan murid-murid sekolah rendah daripada berterusan hingga ke sekolah menengah. Sistem `Automatic Promotion’ menyumbang Accumulation’ di kalangan murid-murid. kepada `Deficit

1.1 Konsep Program Pemulihan Khas ialah satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid-murid yang menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira yang menjadi fokus utama Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 1.2 Matlamat Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang ditetapkan. 1.3 Objektif 1.3.1 Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran asas - membaca, menulis dan mengira. 1.3.2 Membantu murid-murid berubah daripada sikap negatif kepada sikap positif serta memupuk dan mengembangkan keyakinan diri terhadap pembelajaran.

1
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

1.4 Punca dan Bidang Kuasa Surat Siaran Kementerian Pelajaran . (yang masih digunapakai) 1: Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil. KP(BS)8594/Jld.11/(32)bth. 22.Jan. 1985. (Guru Khas Pendidikan Pemulihan) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(26) bth.28.Jan.1986. (Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah Rendah) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/PK/Jld. V(29) bth.17.Mac.1986 (Pengawasan dan Penyeliaan Program pemulihan) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V (34) bth.30.Jun.1989. (Guru Khas Pemulihan Dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah Rendah)

2:

3:

4:

2.

PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2.1 Perjawatan Guru Pemulihan 2.1.1 Semua sekolah rendah diperuntukan satu jawatan Guru Pemulihan Khas (GPKhas) dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukan guru asas ( n x 1.5 ) seperti dalam kelayakan peruntukan guru. 2.1.2 Guru yang dilantik sebagai GPKhas mestilah terdiri daripada guru yang terlatih dan keutamaan diberikan kepada mereka yang mempunyai opsyen Pemulihan Khas 2.1.3 Perlantikan secara rasmi GPKhas hendaklah dibuat oleh Jabatan Pelajaran Negeri setelah mendapat pencalonan daripada guru besar sekolah berkenaan. 2.1.4 Sebarang urusan pertukaran GPKhas mestilah mendapat persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri terlebih dahulu. 2.1.5 Sekiranya tiada guru seperti perkara 2.1.2, maka guru besar perlu melantik seorang guru yang menepati kriteria sebagai GPKhas. 2.1.6 GSTT, guru bermasalah kesihatan, guru kontrak, guru ’pool’ dilarang sama sekali dilantik sebagai GPKhas. 2

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

2.1.7 GPKhas berkhidmat sepenuh masa melaksanakan program pemulihan khas sebagaimana yang ditetapkan dalam suratsurat Siaran KPM. Oleh itu amalan melantik GPKhas sebagai guru ganti adalah tidak dibenarkan sama sekali. 2.1.8 Guru Besar hendaklah memberi pertimbangan sewajarnya agar GPKhas tidak dibebankan dengan tugas-tugas yang boleh menjejaskan pengendalian kelas pemulihan khas. 2.1.9 Sekiranya berlaku kekosongan jawatan GPKhas, (seperti melanjutkan pelajaran, cuti bersalin dan menunaikan haji) Guru besar perlu melantik seorang guru terlatih dan mengikut prosedur para 2.1.3.

2.1.10 Penutupan Kelas Pemulihan Khas atau pemberhentian Program Pemulihan Khas perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Pengarah Pelajaran Negeri.

2.2

Pemilihan Murid Pemulihan Khas 2.2.1 Pencalonan Murid i) Program Pemulihan Khas bermula pada Tahun 2. ii) Di akhir Tahun 1, murid-murid yang gagal Ujian Pelepasan KIA2M layak masuk ke Program Pemulihan Khas pada Tahun 2. iii) Pencalonan baru murid Tahun 3 akan disaring dengan IPP2M dan IMA. iv) Pencalonan murid juga boleh dibuat oleh: • guru mata pelajaran BM/Mat • guru kelas • guru besar • ibu bapa

3
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

2.3

Pengurusan Kelas 2.3.1 Cara Melaksanakan Kelas Pemulihan Disyorkan 2 alternatif seperti berikut : i. Sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja. Walau bagaimanapun jumlah murid dalam satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang. ii. Sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang. Sekiranya murid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya dari satu kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orang. Pemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan di antara Guru Kelas Pemulihan Khas dengan guru besar dan guru-guru asas. Bagi Sekolah Kurang Murid (SKM) pelaksanaan dilakukan berdasarkan kesesuaian sekolah.

iii.

iv.

2.3.2 Jadual Kedatangan Murid Buku Jadual Kedatangan Murid di kelas pemulihan khas hendaklah disediakan bagi merekod kehadiran murid setiap hari.

4
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

2.3.3 Fizikal Kelas i. Sekolah-sekolah yang dibekalkan dengan kemudahan sebuah bilik darjah dengan keluasan 3 bay khusus untuk kelas pemulihan khas sebagaimana dalam pelan asal dan surat penyerahan bangunan perlu dikekalkan sebagai kelas pemulihan khas. ii. Sebuah bilik yang kondusif berukuran 3 bay hendaklah disediakan oleh pihak sekolah. Susunatur kelas ini tertakluk kepada pelan yang telah diluluskan dalam projek brif RMK 9 seperti di lampiran. Sekolah-sekolah yang tiada kemudahan seperti dalam perkara (i) dan (ii) di atas hendaklah mengusahakan ruang sekurang-kurangnya dengan keluasan 2 bay.

iii.

2.3.4 Peralatan dan perabot asas Peralatan dan perabot asas perlu disediakan secukupnya bersesuaian dengan keperluan guru dan murid.

2.4

Peruntukan Bantuan Pelajaran Tahunan 2.4.1 Dasar Sedia Ada:
Di bawah “Bantuan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling“ (Siaran Kewangan Bil:2/91 – KP1573/17/jld.8(78)bth.11 Feb.1991). Bertujuan untuk bimbingan pendidikan bagi membolehkan kanak-kanak menerima pendidikan yang sesuai dengan bakat, tahap kecerdasan dan kebolehannya.

5
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

3.

PENGURUSAN PENTADBIRAN UJIAN 3.1 Ujian Saringan 3.1.1 Fungsi: Ujian Saringan bertujuan untuk mengukur secara menyeluruh kekuatan dan kelemahan penguasaan kemahiran-kemahiran asas oleh seseorang murid. 3.1.2 Bahan: 3.1.2.1 Bahasa Melayu Ujian Pelepasan II (KIA2M) yang dilaksanakan di akhir Tahun 1 dianggap sebagai Ujian Saringan memasuki Program Pemulihan Khas di Tahun 2. Instrumen Penentu Penguasaan 2M (IPP2M) pula akan dilaksanakan kepada murid-murid Tahun 3 hingga 6 sebagai Ujian Saringan. 3.1.2.2 Matematik Dalam Program Pemulihan Khas, Ujian Saringan untuk pengambilan murid-murid ke program tersebut menggunakan Indicator for Mastery in Arithmatic (IMA). 3.1.3 Skor:
PENCALONAN MURID BERASASKAN SKOR IPP2M: Cadangan Untuk Penempatan SKOR Cadangan Ke Pendidikan Khas 0 – 10 Program Pemulihan Khas 11 – 30 Pemulihan KBSR (dalam bilik darjah) 31 – 44

6
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

3.2

Ujian Diagnostik 3.2.1 Fungsi: Ujian Diagnostik hendaklah dijalankan dengan tujuan untuk membantu GPKhas mengesan kawasan-kawasan kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh seseorang murid secara khusus di samping memudahkan pembentukan kumpulan pembelajaran. 3.2.2 Bahan: Sebagai panduan untuk membina dan mentadbir Ujian Diagnostik, GPKhas boleh merujuk Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Masalah Penguasaan 3M) terbitan JPK, KPM.

3.3

Ujian Pencapaian 3.3.1 Ujian Pencapaian Kemahiran (formatif): Dijalankan dengan tujuan untuk memastikan penguasaan murid selepas sesuatu kemahiran diajar. 3.3.2 Ujian Pencapaian Penguasaan Bahasa Melayu (sumatif): Dijalankan dengan tujuan untuk mengesahkan seseorang murid itu telah berjaya dipulihkan dan tidak perlu mengikuti program lagi. Ujian yang digunakan ialah IPP2M. Skor 45 dan ke atas diiktiraf sudah menguasai kemahiran 2M. Ujian Pencapaian Penguasaan Matematik (sumatif): Dijalankan dengan tujuan untuk mengesahkan seseorang murid itu telah berjaya dipulihkan dan tidak perlu mengikuti program lagi.

3.3.3

3.3.4 Dalam Program Pemulihan Khas, IPP2M dan IMA digunakan juga sebagai ujian pre test dan post test.

7
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

4.

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 4.1 Jadual Waktu 4.1.1 Agihan Waktu Mengajar Tahun 2&3 Mata Pelajaran Bahasa Melayu Matematik Panduan Dan Persediaan Jumlah Minit Mengajar 690 minit 210 minit 120 minit

4.1.2

JUMLAH SEMINGGU 1020 MINIT Agihan minit bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik boleh dianjalkan (flexible) mengikut keperluan sekolah. Waktu Panduan dan Persediaan (120 minit) hendaklah dimasukkan dalam jadual waktu dan dinyatakan aktivitinya di Buku Rekod Mengajar.

4.1.3

4.2

Senarai tugas guru pemulihan khas 4.2.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk muridmurid lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid Tahun 2 dan Tahun 3. 4.2.2 Membantu guru-guru asas dalam hal: i. Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas. ii. Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahanbahan pemulihan. iii. Membantu guru asas sekiranya keadaan memerlukan. 4.2.3 Berjumpa dan berbincang dengan guru asas, guru bimbingan, ibubapa, doktor, pegawai kebajikan dan pihakpihak lain untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan, tabiat, kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latar belakang murid.

8
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

4.2.4 Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodnya. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: i. Kemajuan murid. ii. Latar belakang murid. iii. Laporan kesihatan murid. iv. Hasil temubual dan rujukan. 4.2.5 Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan. Fail diri murid mengandungi: i. Borang Pencalonan. ii. Profil Murid Pemulihan. iii. Ujian Saringan dan Diagnostik iv. Lembaran Kerja v. Hasil Penilaian yang telah dijalankan. vii. Catatan lain yang berkaitan dengan murid. 4.2.6 Membentuk Jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 4.2.7 4.2.8 Mengadakan latihan sekolah atau daerah. perkembangan staf di peringkat

Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajikan murid-murid pemulihan khas di sekolah.

4.3

Peranan Guru Pemulihan Khas Guru Pemulihan Khas memainkan peranan penting sebagai: 4.3.1 Penilai ( An Assessment Role ) 4.3.1.1 Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan khas. 4.3.1.2 Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid. 4.3.1.3 Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun. 4.3.2 Preskriptif ( Presciptive Role ) 9

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

4.3.2.1 Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. 4.3.2.2 4.3.3 Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan memerlukan.

Pengajar (A Teaching Therapentik) 4.3.3.1 Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M. 4.3.3.2 Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “team teaching” / “guru pendamping” sekiranya perlu.

4.3.4

Khidmat Bantu ( A Supportive Role ) 4.3.4.1 Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. 4.3.4.2 Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.

4.3.5

Perhubungan ( A Liaison Role ) 4.3.5.1 Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid. 4.3.5.2 Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.

4.4

Peranan Guru Besar

10
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

4.4.1 Bertanggungjawab memastikan Guru Pemulihan Khas yang dicalonkan mempunyai ciri-ciri seperti para 2.1. 4.4.2 4.4.3 4.4.4 Memastikan Program Pemulihan Khas berjalan mengikut Surat Pekeliling / Surat Siaran yang sedang berkuatkuasa. Menjadikan keberkesanan Program Pemulihan Khas sebagai agenda utama dalam sasaran kerja tahunan (SKT). Memastikan semua guru memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan Khas.

4.4.5 Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran pada pertengahan dan akhir tahun serta dimaklumkan kepada semua guru. 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 Bertanggungjawab mewujudkan Permuafakatan Ibu Bapa. Jawatankuasa

Memberi penekanan agar pengajaran pemulihan di dalam kelas biasa dijalankan. Memastikan Jawatankuasa Kurikulum sekolah merancang program kecemerlangan untuk Program Pemulihan Khas. Memastikan data dan kemukakan ke PPD dan JPN pada waktu yang ditetapkan.

4.4.10 Memastikan semua peralatan/bahan yang dibekalkan untuk kelas pemulihan berada di kelas pemulihan khas.

4.5

Peranan PPD 4.5.1 PPD perlu memastikan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas Daerah berfungsi sepenuhnya. 4.5.2 Memastikan guru-guru pemulihan khas di dalam daerah melaksanakan Program Pemulihan Khas dengan berkesan. 4.5.3 Menjadikan Program Pemulihan Khas sebagai agenda utama dalam sasaran kerja tahunan (SKT). 4.5.4 Memastikan semua guru besar memahami pelaksanaan Program Pemulihan Khas. prosedur

4.5.5 Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran 3M di peringkat daerah.

11
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

4.5.6 Memberi penekanan agar guru besar memastikan pengajaran dan pembelajaran pemulihan di dalam kelas biasa dijalankan di sekolah masing-masing. LAMPIRAN 1

CARTA ALIR PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Kelas Biasa

Pencalonan & Pengumpulan Maklumat

Ujian Saringan
Skor 0 - 10 (Cadangan Ke Pendidikan Khas)

Skor

Skor : 31 – 65 FASA I Skor : 45 - 65

Skor 11 - 30 Kelas Pemulihan Khas Ujian Diagnostik & Analisis Pengajaran dan Pembelajaran

Ujian Pencapaian I (IPP2M) FASA II Skor 44 ke bawah Pengajaran dan Pembelajaran Ujian Pencapaian II (IPP2M)

K E L A S B I A S A

Skor : 45 - 65

Skor 44 ke bawah Ke Kelas Pemulihan Khas Tahun Berikutnya

12
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

LAMPIRAN 2

11

RUANG MATEMATIK

RUANG PENGAMATAN

SUDUT KINESTATIK 6

PETUNJUK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. MejaGuru KerusiGuru MejaBulat/ MejaJepun MejaMurid KerusiMurid SudutKinestatikl RakBuku RakFail White Board RakTV &VCD Cerm inTegak Softboard RakCarta Kapet

4 &5

7

9

4 &5

4 &5

RUANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BUILT IN CABINATE

3 14 12 2 1

BUILT IN CABINATE

14

12

RUANG MULTIMEDIA RUANG PENGURUSAN 8 13 RUANG BAHASA MELAYU
10

PELAN SUSUN ATUR PERALATAN BILIK PEMULIHAN KHAS

LAMPIRAN 3 13
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

BORANG PENCALONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PEMULIHAN KHAS SESI (200....) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Sekolah Nama Murid Kelas Umur Jantina : : : : : ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Jumlah Kedatangan :

Sebab-sebab dicalonkan ke Program Pemulihan Khas. (Tandakan  pada kotak yang sesuai) 7.1 BAHASA MELAYU (Tahun 2)Gagal KIA2M (Tahun 3 -6) Peperiksaan Akhir Tahun 7.2 MATEMATIK (Tahun 2- 6) (Peperiksaan Akhir Tahun) 7.3 Masalah kesihatan Markah pelepasan II (Nyatakan skornya) Skor Skor D D E E

Nyatakan:............................

.............................................................................................................. .............................................................................................................. 7.4 Cadangan guru mata pelajaran 7.5 7.6 7.7 Permintaan ibu bapa Cadangan Guru Besar Lain-lain Nyatakan:.............................

........................................... Tanda Tangan Guru Kelas:

Tarikh

: ..............................

14
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

LAMPIRAN 4 PROFIL MURID PEMULIHAN KHAS
A. Latar belakang Umum

1. Nama:..............................................................................
2. Umur:.......... tahun...........bulan. Tarikh Lahir:............... 3. Tempat dilahirkan:........................................................... 4. Jantina:............................................................................ 5. Agama:............................................................................ 6. Tarikh Masuk Sekolah:................................................... 7. Alamat Rumah:................................................................ 8. Bandar/Luar Bandar:................Jauh dari sekolah:.......... 9. Cara ke sekolah:.............................................................. 10. Pekerjaan Bapa/Penjaga:................................................ 11. Latar belakang Pendidikan:............................................. (Sekolah Rendah, Menengah, Maktab, Universiti) 12. Duduk Dengan Siapa:..................................................... 13. Bahasa Ibunda:............................................................... 14. Bahasa yang digunakan di rumah:.................................. 15. Bilangan kanak-kanak di rumah:..................................... 16. Laki-laki:.......................Perempuan:................................ 17. Bilangan penghuni dalam rumah:.................................... 18. Kedudukan dalam keluarga:............................................ (Sulung, Tunggal, Bungsu dan sebagainya) 19. Bilangan anak ke sekolah dalam keluarga:..................... 20. Bantuan belajar di rumah:............................................... 21. Pengalaman Prasekolah:................................................ 22. Sejarah Kelahiran:.......................................................... ......................................................................................... (Pramatang, overdew, demam panas, songsang, kecederaan, lemas, penyakit kronik, dll )

15
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

B. Makanan Di Rumah 1. Sarapan 2. Makan Tengahari : : : Ada/Tiada Ada/Tiada Ada/Tiada

3. Makan Malam

C. Penggunaan Masa Lapang Serta Pendidikan Umum Di Rumah Permainan: 1) Luar Rumah: ................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ Dalam Rumah: ............................... ........................................................ ............................................. ........................................................ ........................................................ 1. TV 2. Radio 3. Komputer 5. Majalah : Ada/Tiada : Ada/Tiada : Ada/Tiada : Ada/Tiada : Ada/Tiada Video Perakam Astro : Ada/Tiada : Ada/Tiada : Ada/Tiada ...........

4. Surat Khabar : Ada/Tiada 6. Buku-Buku
D. Rumah/Perabot 1. Kuasa elektrik : 2. Bekalan Air 3. Kerusi : : : Ada/Tiada

Bahasa:.......................... Bahasa:.......................... Bahasa:..........................

Paip/Telaga/Taliair/Sungai/Lombong Ada/Tiada Ada/Tiada

4. Meja
5. Jumlah Bilik

:...............................................................

6. Jenis Rumah :............................................................... Tandatangan Guru Pemulihan Khas:............................ (Potong mana yang tidak berkenaan)

16
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

Borang Skor USBM(K)

SKOR UJIAN SARINGAN BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH (KELAS)
( MENGGUNAKAN IPP2M )

Nama Sekolah :.................................................
Nama Murid (Susun ikut rangking markah tertinggi di atas) Jantina L P M Kaum C I L

Kelas :..................................
Skor (Tanda √ ) 0 - 10 11 - 30 31 - 65

Bil

Disediakan oleh: ............................................. (Guru Pemulihan Khas)

Disahkan oleh: ............................... (Guru Besar)

Borang Skor USBM(SR)

SKOR UJIAN SARINGAN BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH 17
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

( MENGGUNAKAN IPP2M )

Kod Sekolah

:......................

Daerah :..................................

Nama Sekolah :................................................................. No. Tel.:..................................
Nama Murid (Susun ikut rangking markah tertinggi di atas) Jantina L P M Kaum C I L 0 - 10 Skor (Tanda √ ) 11 - 30 31 - 65

Bil

Thn.

Disediakan Oleh: ........................................... Nama: Guru Pemulihan Khas

Disahkan Oleh: ........................................ Guru Besar Cop Jawatan:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: SKOR 0 – 10 .. .. .. DICADANGKAN KE PROGRAM PENDIDIKAN KHAS SKOR 11 – 30 .. .. .. MASUK KE PROGRAM PEMULIHAN KHAS SKOR 31 – 65 .. .. .. KELAS BIASA

JAWATAN KUASA PROGRAM PEMULIHAN KHAS PERINGKAT SEKOLAH

PENGERUSI

:

GURU BESAR 18

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

NAIB PENGERUSI :

GURU PENOLONG KANAN 1, ATAU GPK HEM, ATAU GPK KOKURIKULUM GURU PEMULIHAN KHAS 1. 2. 3. 4. 5. GURU BM TAHAP 1 GURU MATEMATIK TAHAP 1 KETUA PANITIA BAHASA MELAYU KETUA PANITIA MATEMATIK GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SETIAUSAHA AJK

: :

JAWATAN KUASA PROGRAM PEMULIHAN KHAS PERINGKAT DAERAH PENGERUSI : PEGAWAI PELAJARAN DAERAH PENOLONG PPD RENDAH PENYELIA PENDIDIKAN KHAS DAERAH PENGERUSI PROGRAM PEMULIHAN KHAS MENGIKUT ZON JURULATIH UTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS PEGAWAI KAUNSELOR DAERAH (Boleh Disesuaikan Mengikut Keperluan Daerah)

NAIB PENGERUSI : SETIAUSAHA AJK : :

19
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRM PEMULIHAN KHAS

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS JABATAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bil
1.

Matlamat
Mengasingkan Murid Pendidikan Khas Daripada Program Pemulihan Khas

Aktiviti 1.1 Menjalankan
Ujian Saringan menggunakan UJIAN PELEPASAN II, KIA2M dan IPP2M 1.2 Mencadangkan ibubapa jumpa pengamal perubatan

Tindakan/Rekod
Skor 0 – 10 i) Dicadangkan memasuki Program Pendidikan Khas. ii) Jika di sekolah tersebut tiada Program Pendidikan Khas, mereka boleh mengikuti Program Pemulihan Khas. iii) Walau bagaimanapun, jika seseorang murid itu telah disahkan sebagai murid Pendidikan Khas tetapi ibu bapa tidak bersetuju, mereka boleh di tempatkan di Program Pemulihan Khas. (Ketiga-tiga keadaan di atas, bilangan murid-murid ini tidak termasuk dalam data / bilangan murid Pemulihan Khas) Skor 11 – 30 i) Masuk ke Program Pemulihan Khas. Skor 31 – 65 i) Balik ke kelas biasa.

Catatan

2.

Sistem Kuota

2.1 Mengambil hanya 30 orang murid daripada Tahun 2 & 3 yang mendapat skor 11 – 30 sahaja.

Merekod dan menyenaraikan nama 30 orang murid sahaja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas.

20

3.

Sistem Ranking

3.1 Menyusun ikut ranking: • 30 orang sahaja • Bilangan 31 ke atas (jika ada)

Merekod dan menyusun: • Nama 30 orang yang mendapat skor 11 – 30 iaitu daripada tertinggi (30 markah) kepada terendah (11 markah) • Nama ke 31 dan selebihnya (jika ada) Merekod ”grey area” bagi 30 orang murid atau kurang.

Hanya bilangan 30 orang sahaja atau kurang dihantar ke JPN. Selebihnya hanya daftar/rekod dalaman sahaja.

4.

Mengenalpasti “grey area” murid pemulihan khas. Memulihkan Murid-murid Pemulihan Khas.

4.1 Menjalankan dan Menganalisis Ujian Diagnostik. 5.1 Merancang dan menjalankan P&P.

5.

P&P dijalankan mengikut kumpulan/individu berdasarkan kelemahan murid.

6.

Mengiktiraf Murid Telah Pulih.

6.1 Menjalankan Ujian Pencapaian I. 6.2 Membaca Bahan Bacaan Bergred (BBB) sehingga ke Gred 4. 6.3 Menjalankan Ujian Pencapaian II. 6.4 Membaca BBB sehingga ke Gred 4.

Merekod skor: 45 ke atas Skor: kurang daripada 45. Merekod kebolehan membaca Gred 1/2/3/4.

Lulus: 45 markah ke atas (Kelas Biasa) Lulus: BBB Gred 4 ke atas.

Merekod skor: 45 ke atas Skor: kurang dpd 45. Merekod kebolehan membaca Gred 1/2/3/4.

7.

Data

7.1 Menjalankan kutipan data murid Pemulihan Khas berdasarkan pencapaian individu.

Merekod: Bilangan Telah Pulih (dpd 30 org) ............. Bilangan Boleh Membaca Ikut Gred Gred 1 .................. org Gred 2 .................. org Gred 3 .................. org

Bahan Bacaan Bergred Gred 1 Abjad – kecil - besar Vokal Konsonan Gred 2 Perkataan s/kata terbuka - kv

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas.

21

- kvkv - kvkvkv - kvkkv - vkv Gred 3 Perkataan s/kata Tertutup - kvk - kvkvk - kvkkvk - kvkkvk Gred 4 Konsonan berganding dan digraf.

abs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas.

22