Seni merupakan sesuatu yang subjektif untuk digambarkan dengan indah dan halus.

Seni bukan sahaja diaplikasikan dalam satu bidang tetapi dalam beberapa bidang seperti seni suara, seni tari dan seni lakon. Seni yang dinyatakan tersebut merupakan seni yang memerlukan pergerakan, suara, dan ekspresi dalam melahirkan sesuatu yang indah dari dalaman kita. Selain itu, seni juga penting diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seni dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah kreatif untuk menarik perhatian murid-murid. Seni boleh memberi satu nilai dalam jangka masa yang panjang dan memberi impak yang positif untuk seseorang individu. Seni yang disematkan dalam setiap pengajaran haruslah “Seni adalah hasil daripada kreatif dan kritis dari pemikiran seseorang manusia yang diolah secara halus dan sederhana”. (Pahlawi Web Al. Mei 2007). Kenyataan tadi

mendefinisikan seni sebagai satu pergerakan yang dinamik dan pemikiran logik manusia yang diwujudkan melalui ketekunan dan kehalusan budi yang ditentukan oleh ilmu, moral, dan ketakwaan manusia terhadap sang pencipta. Seni juga merupakan satu disiplin ilmu yang bersama-sama terbentuk dalam mencapai kedewasaan akhlak dan tabiat seseorang muslimseperti jujur, rajin , taqwa serta sabar. Apabila dasar pembelajaran seni ini diterapkan, pembelajaran menjadi lebih lengkap dari pelbagai aspek. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual, seni pergerakan dan juga seni muzik. Seni dalam pendidikan mementingkan seni visual. Muzik dan pergerakan. Seorang mahir mengaplikasikan proses pengajaran dan pembelajarannya dengan alat bantu mengajar yang mengandungi seni visual, muzik dan pergerakan boleh merangsang minat murid-murid untuk belajar.Alat bantu mengajar (ABM) sangat penting kerana ia akan menjadi bantuan bagi seorang guru dalam prosesm pengajaran supaya pengajaran dan penyampaian isi pembelajaran itu berkesan serta dapat difahami oleh murid-murid. Seni dalam pendidikan adalah untuk membantu perkembangan

menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selari dengan Falsafah Pendidikan Negara. Seni dalam pendidikan bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintergrasikan aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai bidang

Melalui aktiviti ini. jurutera. muzik dan pergerakan memudahkan proses menghubungkait semua benda dalam alam ini supaya murid-murid lebih mudah memahami tentang topic yang diajar oleh guru.berpesonaliti yang seimbang. inkuiri dan kecerdasan kepada muridmurid dan ini akan lebih menyeronokkan murid-murid tersebut. Di samping itu. guru juga dapat mempelbagaikan teknik dan strategi dalam pangajaran dan pembelajaran. Salah satu kepentingan seni dalam pendidikan ialah membantu guru melaksanakan dengan mudah proses pengajaran dan pembelajaran. eksperesi.Kecergasan lain mungkin akan hilang. ianya akan memotivasikan kita untuk menjadi seorang guru yang kreatif. berketrampilan dan professional. peka. inovatif. penggunaan ABM dalam bentuk seni visual.Teori ini menyokong seni perlu diberi peranan yang penting dalam kurikulum. ini kerana manusia memperolehi pengetahuan melalui pelbagai kecergasan dan juga melalui perbagai teknik pengajaran. ABM dalam bentuk seni visual. ekspresi. Selain itu. . Guru yang kreatif dan inovatif mampu menarik perhatian atau tumpuan pelajar untuk belajar dengan lebih yakin dan berkesan. Dalam Teori Kecergasan Manusia. ianya akan dapat mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. Seni dalam pendidikan dapat membantu para guru memudahkabn dalam proses pengajaran. Contohnya melalui aktiviti seni visual. inovatif. Hal ini demikian kerana penggunaan ABM dapat membantu untuk mengaktifkan proses pembelajaran dan perpindahan pembelajaran. inkuiri dan kecerdasan . muzik atau pergerakan akan melahirkan guru yang kreatif. guru dapat membantu muridmuridnya melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran dan mendorong kanakkanak menggunakan imaginasi. Menurut Leonardo da Vinci iaitu seorang seniman. muzik dan pergerakan. Gardner (1983) mengesyorkan bahawa terdapat tujuh jenis kecergasan tetapi kebanyakkan sekolah memberi penekanan kecergasan linguistik dan matematik sahaja.matapelajaran lain. anatomis dan saintis menyatakan bahawa dengan penghayatan seni yang betul. muzik akan menarik perhatian murid lebih daripada guru hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tanpa bantuan alat lain. peka. Aktiviti seni visual. berpesonalti yang berketrampilan dan professional.

Ini menjurus kepada keperluan masyarakat yang kompleks dan kompetitif. Inilah yang dikatakan seni yang dapat menggalakan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh.Faedah yang diperolehi melalui pembelajaran Seni Dalam Pendidikan ialah Pengalaman optima melalui seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar. dari segi warna yang kita suka dan warna baju yang kita pakai. pengalaman dan ekspresi. terang ataupun gelap dapat mempengaruhi emosi dan tindakan kita terhadap sesuatu perkara atau tindakan. seni Dalam Pendidikan juga boleh menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh. Justeru itu. Oleh itu. Contohnya. Integrasi seni dengan pelajaran lain melengkapkan lagi perkembangan otak kiri dan otak kanan. Warna yang lembut. Pengaplikasian teori dalam pembelajaran dapat membantu kita memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran meramal tingkah laku akan dapat dikenalpasti. bekerja dan mengekspresi kendiri. mengukuhkan „esteem‟ kendiri dan menggalakkan kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan berterusan dan menyeluruh. Kemudian. ianya dapat member ikeyakinan dalam diri kita. sosial. seni mampu mempengaruhi kita dalam membina sikap. ekonomi dan kebudayaan. Pemerolehan ilmu seni dapat mambantu kita belajar dengan lebih menyeronokkan dan mampu . Pengalaman yang diperolehi melalui seni sememangnya dapat mempengaruhi kehidupan kita. belajar cara belajar-aplikasi informasi secara berkesan. Seni Dalam Pendidikan dapat membantu membina keupayaan bagi menangani perubahan pesat yang sedang berlaku pada hari ini. pada masa yang sama kanak-kanak belajar secara aktif dan menyeronokkan. Seni dapat memupuk displin diri. Melalui seni. Apabila kita menggunakan pilihan warna yang lembut. Selain itu. kita dapat mempelajari cara orang lain berfikir. Apabila selaraskan dengan sains dan teknologi. Keyakinan akan membuka minda untuk mendapatkan kemahiran yang kita pelajari. warna boleh menggambarkan peribadi dan tingkah laku seseorang individu. Pengetahuan tentang teori-teori kesenian dapat membantu kita mengembangkan lagi tahap kemahiran yang sedia ada. Melalui pembelajaran Seni Dalam Pendidikan boleh memperkembangkan kemahiran meneroka. Kreativiti semulajadi akan meransang proses pembelajaran.Seni banyak dihubungkaitkan dengan personaliti. seni dapat mempengaruhi kita untuk membuat keputusan dalam pelbagai situasi.Justeru itu. keperibadian dan kemahiran intelektual mengikut kesesuaian masyarakat masa kini. Contohnya.

ia juga merupakan satu mata pelajaran yang adventure atau mencabar dan indah. (OKU). seseorang individu itu sering berkonflik dengan keinginan diri sendiri dan kita semua sering mengaitkannya dengan wang ringgit dan kehendak. sintaksis dan penilaian melalui perasaan. Bidang seni pendidikan menjurus kepada pengetahuan yang berupaya meningkatkan kebolehan dalam memahami dengan gerak hati. Sebagaimana yang kita ketahui selain kekuatan yang ada dalam mata pelajaran seni ini. Kita tidak boleh . Tetapi seni merupakan sesuatu yang unik dan menarik yang patut dipelajari. pengukuhannya adalah jauh lebih baik. Apa yang menariknya dalam kajian ini pelajar-pelajar yang cenderung gagal telah lulus dalam mata pelajaran ini. pelajar yang mengambil mata pelajaran seni lulus dengan keputusan 100%. Justeru.mengembangkan potensi individu dalam meneroka. seni perlu kepada seseorang yang kebal dengan kritikan. ekspresi diri. Seni juga adalah penghubungkait anatara kecergasan otak dan kesan tindakan seseorang. Menurut satu kajian. membuat analisis. Seni sebagai satu mata pelajaran yang menarik dan memberi ruang untuk ekspresi diri tetapi perlu juga berdisiplin dan bertanggungjawab. penglihatan dan kinestatik. Seni boleh membantu pelajar berfikir sendiri. berimaginasi dan kepantasan dalam membentuk ekspresi dan komunikasi. Alkema (1971) menjelaskan bagaimana seni boleh membantu pelajar yang kekurangan. Pendidikan Seni juga dapat membantu pelajar-pelajar yang berisiko. pemerhatian dan imbas semula pengalaman-pengalaman masa lalu. kesedaran mental. membuat taakulan. perkembangan mental dan penemuan-penemuan idea baru. Kesabaran dalam seni mengajar seseorang individu agar sabar. John Adams (2000) pernah berkata. Para pendidik telah berpendapat bahawa apabila kita menggunakan lebih daripada satu kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) iaitu lisan. mencari penyelesaian baru. hubungkait idea dengan objek dan di antara pemikiran dengan perlakuan kita. Seni membantu individu menyelesaikan konflik diri. Pada pendapat kita apa-apa yang tidak memberikan pulangan wang ringgit adalah tidak berguna. ekspresi dan imaginasi Seni Dalam Pendidikan juga memberi pengaruh dalam akademik. dan terus berusaha dalam mata pelajaran yang lain. Ianya memberi keupayaan dalam kemahiran berfikir seperti menyelesaikan masalah.

Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan. emosi. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya . kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. imaginatif. semua golongan tidak kira miskin ataupun kaya.mengabaikan pendidikan seni di sekolah. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang individu yang bersifat kreatif. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. rohani dan intelek. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. Adalah satu kerugian jika tidak mempelajari seni kerana ianya sesuatu yang cukup bermakna dalam menjalani kehidupan seharian. intelek. Selain untuk keperluan negara. Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan. Justeru dalam bidang kerjaya. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. inovatif. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis.. tetapi kini seni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. kreatif. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea. Dulu seni hanya dipelajari oleh golongan bangsawan yang kaya raya. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. berimaginatif. (pelajar lemah). Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. emosi. matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan. Dalam banyak perkara.

guru harus mengaplikasikan seni dalam pengajaran untuk memastikan penyampaian pengajaran guru tersebut dapat merangsang kearah pembelajaran yang berkesan. seni dalam pendidikan adalah sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Di samping dapat mengalakkan pelajar bergerak aktif ketika proses P&P ini berlangsung kerana tertarik dengan kaedah yang digunakan ini. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Hal ini kerana. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukan masyarakat.menjadikan seni sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. Kesimpulannya. Oleh itu. pengajaran seni dalam pendidikan dapat memupuk minat pelajar serta menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menyeronokkan dan tidak lagi membosankan. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. . malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful