Seni merupakan sesuatu yang subjektif untuk digambarkan dengan indah dan halus.

Seni bukan sahaja diaplikasikan dalam satu bidang tetapi dalam beberapa bidang seperti seni suara, seni tari dan seni lakon. Seni yang dinyatakan tersebut merupakan seni yang memerlukan pergerakan, suara, dan ekspresi dalam melahirkan sesuatu yang indah dari dalaman kita. Selain itu, seni juga penting diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seni dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah kreatif untuk menarik perhatian murid-murid. Seni boleh memberi satu nilai dalam jangka masa yang panjang dan memberi impak yang positif untuk seseorang individu. Seni yang disematkan dalam setiap pengajaran haruslah “Seni adalah hasil daripada kreatif dan kritis dari pemikiran seseorang manusia yang diolah secara halus dan sederhana”. (Pahlawi Web Al. Mei 2007). Kenyataan tadi

mendefinisikan seni sebagai satu pergerakan yang dinamik dan pemikiran logik manusia yang diwujudkan melalui ketekunan dan kehalusan budi yang ditentukan oleh ilmu, moral, dan ketakwaan manusia terhadap sang pencipta. Seni juga merupakan satu disiplin ilmu yang bersama-sama terbentuk dalam mencapai kedewasaan akhlak dan tabiat seseorang muslimseperti jujur, rajin , taqwa serta sabar. Apabila dasar pembelajaran seni ini diterapkan, pembelajaran menjadi lebih lengkap dari pelbagai aspek. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual, seni pergerakan dan juga seni muzik. Seni dalam pendidikan mementingkan seni visual. Muzik dan pergerakan. Seorang mahir mengaplikasikan proses pengajaran dan pembelajarannya dengan alat bantu mengajar yang mengandungi seni visual, muzik dan pergerakan boleh merangsang minat murid-murid untuk belajar.Alat bantu mengajar (ABM) sangat penting kerana ia akan menjadi bantuan bagi seorang guru dalam prosesm pengajaran supaya pengajaran dan penyampaian isi pembelajaran itu berkesan serta dapat difahami oleh murid-murid. Seni dalam pendidikan adalah untuk membantu perkembangan

menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selari dengan Falsafah Pendidikan Negara. Seni dalam pendidikan bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintergrasikan aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai bidang

Salah satu kepentingan seni dalam pendidikan ialah membantu guru melaksanakan dengan mudah proses pengajaran dan pembelajaran. Gardner (1983) mengesyorkan bahawa terdapat tujuh jenis kecergasan tetapi kebanyakkan sekolah memberi penekanan kecergasan linguistik dan matematik sahaja. Melalui aktiviti ini. muzik dan pergerakan. penggunaan ABM dalam bentuk seni visual. muzik dan pergerakan memudahkan proses menghubungkait semua benda dalam alam ini supaya murid-murid lebih mudah memahami tentang topic yang diajar oleh guru. guru dapat membantu muridmuridnya melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran dan mendorong kanakkanak menggunakan imaginasi. Hal ini demikian kerana penggunaan ABM dapat membantu untuk mengaktifkan proses pembelajaran dan perpindahan pembelajaran. Menurut Leonardo da Vinci iaitu seorang seniman. guru juga dapat mempelbagaikan teknik dan strategi dalam pangajaran dan pembelajaran. ekspresi. inovatif. eksperesi. ianya akan memotivasikan kita untuk menjadi seorang guru yang kreatif. inkuiri dan kecerdasan kepada muridmurid dan ini akan lebih menyeronokkan murid-murid tersebut.Teori ini menyokong seni perlu diberi peranan yang penting dalam kurikulum. berketrampilan dan professional. inkuiri dan kecerdasan . peka.matapelajaran lain.Kecergasan lain mungkin akan hilang. muzik atau pergerakan akan melahirkan guru yang kreatif. jurutera. ini kerana manusia memperolehi pengetahuan melalui pelbagai kecergasan dan juga melalui perbagai teknik pengajaran. anatomis dan saintis menyatakan bahawa dengan penghayatan seni yang betul. . Dalam Teori Kecergasan Manusia. muzik akan menarik perhatian murid lebih daripada guru hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tanpa bantuan alat lain.berpesonaliti yang seimbang. Di samping itu. ianya akan dapat mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. peka. Aktiviti seni visual. Contohnya melalui aktiviti seni visual. berpesonalti yang berketrampilan dan professional. Seni dalam pendidikan dapat membantu para guru memudahkabn dalam proses pengajaran. inovatif. Selain itu. ABM dalam bentuk seni visual. Guru yang kreatif dan inovatif mampu menarik perhatian atau tumpuan pelajar untuk belajar dengan lebih yakin dan berkesan.

keperibadian dan kemahiran intelektual mengikut kesesuaian masyarakat masa kini. Kreativiti semulajadi akan meransang proses pembelajaran. seni mampu mempengaruhi kita dalam membina sikap. terang ataupun gelap dapat mempengaruhi emosi dan tindakan kita terhadap sesuatu perkara atau tindakan. ianya dapat member ikeyakinan dalam diri kita. bekerja dan mengekspresi kendiri. pengalaman dan ekspresi. Pemerolehan ilmu seni dapat mambantu kita belajar dengan lebih menyeronokkan dan mampu . Contohnya. Ini menjurus kepada keperluan masyarakat yang kompleks dan kompetitif. kita dapat mempelajari cara orang lain berfikir. warna boleh menggambarkan peribadi dan tingkah laku seseorang individu. ekonomi dan kebudayaan. Inilah yang dikatakan seni yang dapat menggalakan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh. Pengaplikasian teori dalam pembelajaran dapat membantu kita memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan tentang teori-teori kesenian dapat membantu kita mengembangkan lagi tahap kemahiran yang sedia ada. Warna yang lembut. Selain itu.Justeru itu. sosial. Melalui pembelajaran Seni Dalam Pendidikan boleh memperkembangkan kemahiran meneroka. Apabila kita menggunakan pilihan warna yang lembut. dari segi warna yang kita suka dan warna baju yang kita pakai. Kemudian. Justeru itu. Melalui seni. Keyakinan akan membuka minda untuk mendapatkan kemahiran yang kita pelajari. seni dapat mempengaruhi kita untuk membuat keputusan dalam pelbagai situasi. Contohnya. belajar cara belajar-aplikasi informasi secara berkesan.Faedah yang diperolehi melalui pembelajaran Seni Dalam Pendidikan ialah Pengalaman optima melalui seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar. kemahiran meramal tingkah laku akan dapat dikenalpasti. pada masa yang sama kanak-kanak belajar secara aktif dan menyeronokkan. Integrasi seni dengan pelajaran lain melengkapkan lagi perkembangan otak kiri dan otak kanan. mengukuhkan „esteem‟ kendiri dan menggalakkan kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan berterusan dan menyeluruh.Seni banyak dihubungkaitkan dengan personaliti. Pengalaman yang diperolehi melalui seni sememangnya dapat mempengaruhi kehidupan kita. Seni dapat memupuk displin diri. Apabila selaraskan dengan sains dan teknologi. seni Dalam Pendidikan juga boleh menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh. Oleh itu. Seni Dalam Pendidikan dapat membantu membina keupayaan bagi menangani perubahan pesat yang sedang berlaku pada hari ini.

mengembangkan potensi individu dalam meneroka. mencari penyelesaian baru. kesedaran mental. penglihatan dan kinestatik. Bidang seni pendidikan menjurus kepada pengetahuan yang berupaya meningkatkan kebolehan dalam memahami dengan gerak hati. Kita tidak boleh . ekspresi dan imaginasi Seni Dalam Pendidikan juga memberi pengaruh dalam akademik. pelajar yang mengambil mata pelajaran seni lulus dengan keputusan 100%. Ianya memberi keupayaan dalam kemahiran berfikir seperti menyelesaikan masalah. Apa yang menariknya dalam kajian ini pelajar-pelajar yang cenderung gagal telah lulus dalam mata pelajaran ini. Alkema (1971) menjelaskan bagaimana seni boleh membantu pelajar yang kekurangan. Para pendidik telah berpendapat bahawa apabila kita menggunakan lebih daripada satu kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) iaitu lisan. Seni juga adalah penghubungkait anatara kecergasan otak dan kesan tindakan seseorang. John Adams (2000) pernah berkata. ia juga merupakan satu mata pelajaran yang adventure atau mencabar dan indah. dan terus berusaha dalam mata pelajaran yang lain. Justeru. perkembangan mental dan penemuan-penemuan idea baru. Seni membantu individu menyelesaikan konflik diri. Seni boleh membantu pelajar berfikir sendiri. pemerhatian dan imbas semula pengalaman-pengalaman masa lalu. Menurut satu kajian. Pada pendapat kita apa-apa yang tidak memberikan pulangan wang ringgit adalah tidak berguna. Seni sebagai satu mata pelajaran yang menarik dan memberi ruang untuk ekspresi diri tetapi perlu juga berdisiplin dan bertanggungjawab. Pendidikan Seni juga dapat membantu pelajar-pelajar yang berisiko. hubungkait idea dengan objek dan di antara pemikiran dengan perlakuan kita. seni perlu kepada seseorang yang kebal dengan kritikan. Sebagaimana yang kita ketahui selain kekuatan yang ada dalam mata pelajaran seni ini. (OKU). seseorang individu itu sering berkonflik dengan keinginan diri sendiri dan kita semua sering mengaitkannya dengan wang ringgit dan kehendak. ekspresi diri. berimaginasi dan kepantasan dalam membentuk ekspresi dan komunikasi. membuat taakulan. sintaksis dan penilaian melalui perasaan. Kesabaran dalam seni mengajar seseorang individu agar sabar. pengukuhannya adalah jauh lebih baik. membuat analisis. Tetapi seni merupakan sesuatu yang unik dan menarik yang patut dipelajari.

Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan. kreatif. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. inovatif. Dalam banyak perkara. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan. (pelajar lemah). Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang individu yang bersifat kreatif. tetapi kini seni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. berimaginatif. matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. semua golongan tidak kira miskin ataupun kaya.mengabaikan pendidikan seni di sekolah. emosi. Adalah satu kerugian jika tidak mempelajari seni kerana ianya sesuatu yang cukup bermakna dalam menjalani kehidupan seharian. Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. Dulu seni hanya dipelajari oleh golongan bangsawan yang kaya raya. Justeru dalam bidang kerjaya. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea. intelek. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup).. Selain untuk keperluan negara. rohani dan intelek. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya . berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. imaginatif. emosi.

pengajaran seni dalam pendidikan dapat memupuk minat pelajar serta menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menyeronokkan dan tidak lagi membosankan. Hal ini kerana. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Di samping dapat mengalakkan pelajar bergerak aktif ketika proses P&P ini berlangsung kerana tertarik dengan kaedah yang digunakan ini. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. guru harus mengaplikasikan seni dalam pengajaran untuk memastikan penyampaian pengajaran guru tersebut dapat merangsang kearah pembelajaran yang berkesan.menjadikan seni sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. seni dalam pendidikan adalah sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Kesimpulannya. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukan masyarakat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful