Konsep bahan bantuan mengajar dan ciri-ciri yang sesuai Pada peringkat awal persekolahan, subjek bahasa

melayu memerlukan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran atau Bahan Bantu Mengajar (BBM) kerana ini penting untuk membantu guru dalam penyampaiannya terhadap murid-murid. Guru seharusnya menyediakan BBM atau media yang paling berkesan dalam usaha untuk mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang bermula dari set induksi sehinggalah ke penutupnya. Tujuan penggunaan BBM ini adalah untuk memudahkan murid-murid memahami atau membantu mereka ke arah pembentukan konsep yang betul.dengan adanya BBM, murid-murid dapat menerima pembelajaran dengan cepat dan membantu tanggapan (konsep) yang tepat. Apabila guru-guru memilih sesuatu BBM untuk digunakan dalam pengajaran mereka, seharusnya mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis rangsangan yang hendak digunakan dan penggunaan media yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran agar dapat meninggalkan kesan. Contohnya, jika guru-guru ingin menggunakan jenis rangsangan ‘perkataan bercetak’, pemilihan BBM yang sesuai adalah terdiri daripada buku, edaran terancang, carta transparensi (kepingan lutsinar), poster atau senarai bertulis.selepas membuat pemilihan BBM, guru-guru perlu menentukan cara penggunaannya yang paling berkesan dan mudah dilaksanakan untuk memenuhi objektif pengajaran. Pemilihan Bahan Bantu Mengajar ialah proses mencari bahan-bahan yang dihasilkan dan sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan bahan ini biasanya dipengaruhi oleh tujuan, kegunaan, tingkat pencapaian pelajar, dan jangka masa sesuatu pengajaran.

dan mengaplikasikannya dalam P&P. Pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuian dengan perkara-perkara seperti berikut : . Sebaliknya dengan adanya BBM. bertujuan mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang oleh guru dan murid-murid lebih memahami pengajaran guru seterusnya dapat menerima pembelajaran dengan cepat. Prinsip pemilihan Bahan Bantu Mengajar.Rasional penggunaan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sebagai alat pemudah untuk membantu dalam penyampaian pengajaran guru. proses pengajaran dan pembelajaran dapat ‘diselamatkan’ dari masalah disiplin di dalam kelas. Tajuk dan juga keterangan berkaitan dengan mata pelajaran. di mana konsep sesuatu mata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh pelajar menepati seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. BBM juga dapat mencungkil kreativiti guru untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih mencabar. Terdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran. Sesuai Perkataan sesuai itu sendiri membawa maksud bertepatan. Bahan Bantuan Mengajar ini juga dapat mengelakkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas lebih menjurus kepada keadaan yang diselubungi kebosanan di kalangan murid-murid. Selain itu. Guru juga lebih terdedah dengan kemajuan sains dan teknologi jika guru mempunyai inisiatif untuk meneroka dunia tanpa sempadan ini. dan prinsip-prinsip pemilihan bahan pengajaran bahasa dirumuskan seperti yang berikut : 1. kerana murid-murid hanya lebih menumpukan perhatian terhadap pengajaran satu hala oleh guru.

isi pelajaran. kaedah dan teknik pengajaran c) Keadaan pelajar d) Suasana pembelajaran e) Minat pelajar Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sesuai dengan matlamat dan objektif pengajaran. ekonomi. Bahan-bahan yang sesuai dengan segolongan pelajar. Dalam proses pembelajaran pula. Dengan objektif pengajaran yang tertentu. Mencabar Terdapat tiga konsep penting yang perlu wujud dalam proses pembelajaran iaitu rangsangan. Guru juga sepatutnya mengambil kira keadaan pelajarnya yang datang daripada pelbagai latar belakang pengalaman sosial. 2. dimana bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik. Bahan yang dipilih juga hendaklah sesuai dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan juga bersesuaian dengan kebudayaan. pendidikan. rangsangan yang mengarah pada pemikiran dan seterusnya mewujudkan tingkah laku tertentu merupakan tiga konsep yang penting. pemikiran dan tingkah laku. Faktor lain adalah suasana pembelajaran. bahan dan guru. taraf pencapaian dan sebagainya ketika menyediakan bahan. . bahan-bahan yang dipilih dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar. guru hendaklah menentukan objektif pengajaran terlebih dahulu sebelum memilih sesuatu bahan. mungkin tidak sesuai dengan segolongan pelajar yang lain.a) objektif dan matlamat pengajaran bahasa b) Pendekatan. Oleh itu. adat resam. guru boleh memilih bahan-bahan yang sesuai dan dapat membantu kearah pencapaian objektif tersebut. Oleh yang demikian. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah pelajar. kepercayaan dan situasi tempatan.

Menarik a) Reka letak . d) Maklumat yang kemaskini e) Perbendaharaan kata yang sesuai f) Bahan pengajaran yang diperakui. peta. . graf.Satu strategi pemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahan yang dipilih itu mesti terdiri daripada bahanbahan yang mengandungi ciri-ciri berikut : a) bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak. Ini akan memydahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut: a) Isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar. b) Bahan yang mudah kepada yang kompleks. Menepati Ketepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. Bahan pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa. rajah. gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan. jadual. 3. proses pembelajaran dan pengajaran. d) Bahan yang khusus kepada bahan yang umum (induktif) e) Bahan yang umum kepada yang khusus (deduktif) f) Bahan yang umum kepada teori. lukisan. carta. g) Bahan masakini kepada masa akan datang. c) Bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu. 4. b) Susunan bahan c) Mengandungi maklumat atau fakta yang yang tepat.

Pemilihan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdiri daripada bahan-bahan teks atau sumber-sumber lain semestinya dilihat daripada tiga perspektif iaitu perspektif komunikatif atau fungsional. bahan tersebut seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang-ulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran dan juga sesuai pada masa dan mata pelajaran lain. 7. Selain itu. perspektif struktural . 6.dan tidak terlalu berat atau besar. Praktikal Bahan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya praktikal sama ada kepada guru atau pelajar.tidak semestinya mahal. Jimat dan mudah Sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli. c) Ilustrasi dan bahan grafik bukan sahaja menghiasi bahan pengajaran. Ini dapat membantu pelajar menggunakan bahasa dalam komunikasi. tetapi berfungsi sebagai manifestasi visual sesuatu maklumat yang akan dapat menambah atau mengukuhkan pembacaan pemahaman. Mudah alih Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi. d) Kualiti kulit dan cara buku dijilid e) Bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas. Bahan pengajaran seharusnya sederhan dan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang yang berdasarkan situasi sebenar.b) Saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar.sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru contohnya dengan menggunakan bahan terbuang. 5. boleh dibawa kemana-mana.

pengetahuan standardisasi dan simplikasi. kemahiran bahasa. dalam bahagian ini. ketetapan. Ketiga-tiga aspek ini biasanya lebih ditumpukan ke atas murid-murid itu sendiri. juga melibatkan bentuk dan penyerapan fungsi bahasa. Dalam proses pembinaan bahan pengajaran. 1) Bentuk dan Fungsi . banyak faktor yang harus difikirkan. Prinsip pembinaan bahan Setelah guru-guru mendapat apa sahaja bahan yang telah dipilih dan diolah. pembinaan bahan-bahan pengajaran bolehlah dimulakan. yang mana difikir sesuai untuk diketengah kepada murid-murid. Ini kepelbagaian. aspek kandungan bahan bahasa yang perlu diberi perhatian oleh guru-guru. dan nilai.dan perspektif kemahiran. Walau bagaimanapun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful