Konsep bahan bantuan mengajar dan ciri-ciri yang sesuai Pada peringkat awal persekolahan, subjek bahasa

melayu memerlukan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran atau Bahan Bantu Mengajar (BBM) kerana ini penting untuk membantu guru dalam penyampaiannya terhadap murid-murid. Guru seharusnya menyediakan BBM atau media yang paling berkesan dalam usaha untuk mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang bermula dari set induksi sehinggalah ke penutupnya. Tujuan penggunaan BBM ini adalah untuk memudahkan murid-murid memahami atau membantu mereka ke arah pembentukan konsep yang betul.dengan adanya BBM, murid-murid dapat menerima pembelajaran dengan cepat dan membantu tanggapan (konsep) yang tepat. Apabila guru-guru memilih sesuatu BBM untuk digunakan dalam pengajaran mereka, seharusnya mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis rangsangan yang hendak digunakan dan penggunaan media yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran agar dapat meninggalkan kesan. Contohnya, jika guru-guru ingin menggunakan jenis rangsangan ‘perkataan bercetak’, pemilihan BBM yang sesuai adalah terdiri daripada buku, edaran terancang, carta transparensi (kepingan lutsinar), poster atau senarai bertulis.selepas membuat pemilihan BBM, guru-guru perlu menentukan cara penggunaannya yang paling berkesan dan mudah dilaksanakan untuk memenuhi objektif pengajaran. Pemilihan Bahan Bantu Mengajar ialah proses mencari bahan-bahan yang dihasilkan dan sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan bahan ini biasanya dipengaruhi oleh tujuan, kegunaan, tingkat pencapaian pelajar, dan jangka masa sesuatu pengajaran.

Bahan Bantuan Mengajar ini juga dapat mengelakkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas lebih menjurus kepada keadaan yang diselubungi kebosanan di kalangan murid-murid. Prinsip pemilihan Bahan Bantu Mengajar. Sebaliknya dengan adanya BBM. bertujuan mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang oleh guru dan murid-murid lebih memahami pengajaran guru seterusnya dapat menerima pembelajaran dengan cepat. Terdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran. Selain itu. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh pelajar menepati seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. dan prinsip-prinsip pemilihan bahan pengajaran bahasa dirumuskan seperti yang berikut : 1. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sebagai alat pemudah untuk membantu dalam penyampaian pengajaran guru. kerana murid-murid hanya lebih menumpukan perhatian terhadap pengajaran satu hala oleh guru. BBM juga dapat mencungkil kreativiti guru untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih mencabar. Tajuk dan juga keterangan berkaitan dengan mata pelajaran. Guru juga lebih terdedah dengan kemajuan sains dan teknologi jika guru mempunyai inisiatif untuk meneroka dunia tanpa sempadan ini. dan mengaplikasikannya dalam P&P.Rasional penggunaan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. proses pengajaran dan pembelajaran dapat ‘diselamatkan’ dari masalah disiplin di dalam kelas. di mana konsep sesuatu mata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar. Sesuai Perkataan sesuai itu sendiri membawa maksud bertepatan. Pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuian dengan perkara-perkara seperti berikut : .

isi pelajaran. Bahan-bahan yang sesuai dengan segolongan pelajar. taraf pencapaian dan sebagainya ketika menyediakan bahan. guru hendaklah menentukan objektif pengajaran terlebih dahulu sebelum memilih sesuatu bahan. Oleh itu. adat resam. kepercayaan dan situasi tempatan. Guru juga sepatutnya mengambil kira keadaan pelajarnya yang datang daripada pelbagai latar belakang pengalaman sosial. Oleh yang demikian.a) objektif dan matlamat pengajaran bahasa b) Pendekatan. . rangsangan yang mengarah pada pemikiran dan seterusnya mewujudkan tingkah laku tertentu merupakan tiga konsep yang penting. Faktor lain adalah suasana pembelajaran. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah pelajar. pendidikan. pemikiran dan tingkah laku. bahan-bahan yang dipilih dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar. Dalam proses pembelajaran pula. ekonomi. Bahan yang dipilih juga hendaklah sesuai dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan juga bersesuaian dengan kebudayaan. kaedah dan teknik pengajaran c) Keadaan pelajar d) Suasana pembelajaran e) Minat pelajar Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sesuai dengan matlamat dan objektif pengajaran. Mencabar Terdapat tiga konsep penting yang perlu wujud dalam proses pembelajaran iaitu rangsangan. guru boleh memilih bahan-bahan yang sesuai dan dapat membantu kearah pencapaian objektif tersebut. 2. mungkin tidak sesuai dengan segolongan pelajar yang lain. Dengan objektif pengajaran yang tertentu. dimana bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik. bahan dan guru.

d) Bahan yang khusus kepada bahan yang umum (induktif) e) Bahan yang umum kepada yang khusus (deduktif) f) Bahan yang umum kepada teori. lukisan. b) Susunan bahan c) Mengandungi maklumat atau fakta yang yang tepat. Menarik a) Reka letak . carta. d) Maklumat yang kemaskini e) Perbendaharaan kata yang sesuai f) Bahan pengajaran yang diperakui. c) Bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu. g) Bahan masakini kepada masa akan datang. 3. gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan. proses pembelajaran dan pengajaran.Satu strategi pemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahan yang dipilih itu mesti terdiri daripada bahanbahan yang mengandungi ciri-ciri berikut : a) bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak. . Ini akan memydahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep. rajah. peta. graf. 4. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut: a) Isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar. jadual. b) Bahan yang mudah kepada yang kompleks. Bahan pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa. Menepati Ketepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran.

Ini dapat membantu pelajar menggunakan bahasa dalam komunikasi.dan tidak terlalu berat atau besar. d) Kualiti kulit dan cara buku dijilid e) Bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas. Mudah alih Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi. Pemilihan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdiri daripada bahan-bahan teks atau sumber-sumber lain semestinya dilihat daripada tiga perspektif iaitu perspektif komunikatif atau fungsional. tetapi berfungsi sebagai manifestasi visual sesuatu maklumat yang akan dapat menambah atau mengukuhkan pembacaan pemahaman. Praktikal Bahan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya praktikal sama ada kepada guru atau pelajar. 6. Bahan pengajaran seharusnya sederhan dan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang yang berdasarkan situasi sebenar. 7. perspektif struktural .sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru contohnya dengan menggunakan bahan terbuang. Selain itu. c) Ilustrasi dan bahan grafik bukan sahaja menghiasi bahan pengajaran.tidak semestinya mahal. Jimat dan mudah Sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli.b) Saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar. boleh dibawa kemana-mana. 5. bahan tersebut seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang-ulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran dan juga sesuai pada masa dan mata pelajaran lain.

juga melibatkan bentuk dan penyerapan fungsi bahasa. kemahiran bahasa. Ketiga-tiga aspek ini biasanya lebih ditumpukan ke atas murid-murid itu sendiri. Ini kepelbagaian. dan nilai. aspek kandungan bahan bahasa yang perlu diberi perhatian oleh guru-guru. yang mana difikir sesuai untuk diketengah kepada murid-murid. pengetahuan standardisasi dan simplikasi. dalam bahagian ini. Walau bagaimanapun. banyak faktor yang harus difikirkan.dan perspektif kemahiran. Prinsip pembinaan bahan Setelah guru-guru mendapat apa sahaja bahan yang telah dipilih dan diolah. Dalam proses pembinaan bahan pengajaran. ketetapan. pembinaan bahan-bahan pengajaran bolehlah dimulakan. 1) Bentuk dan Fungsi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful