Konsep bahan bantuan mengajar dan ciri-ciri yang sesuai Pada peringkat awal persekolahan, subjek bahasa

melayu memerlukan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran atau Bahan Bantu Mengajar (BBM) kerana ini penting untuk membantu guru dalam penyampaiannya terhadap murid-murid. Guru seharusnya menyediakan BBM atau media yang paling berkesan dalam usaha untuk mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang bermula dari set induksi sehinggalah ke penutupnya. Tujuan penggunaan BBM ini adalah untuk memudahkan murid-murid memahami atau membantu mereka ke arah pembentukan konsep yang betul.dengan adanya BBM, murid-murid dapat menerima pembelajaran dengan cepat dan membantu tanggapan (konsep) yang tepat. Apabila guru-guru memilih sesuatu BBM untuk digunakan dalam pengajaran mereka, seharusnya mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis rangsangan yang hendak digunakan dan penggunaan media yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran agar dapat meninggalkan kesan. Contohnya, jika guru-guru ingin menggunakan jenis rangsangan ‘perkataan bercetak’, pemilihan BBM yang sesuai adalah terdiri daripada buku, edaran terancang, carta transparensi (kepingan lutsinar), poster atau senarai bertulis.selepas membuat pemilihan BBM, guru-guru perlu menentukan cara penggunaannya yang paling berkesan dan mudah dilaksanakan untuk memenuhi objektif pengajaran. Pemilihan Bahan Bantu Mengajar ialah proses mencari bahan-bahan yang dihasilkan dan sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan bahan ini biasanya dipengaruhi oleh tujuan, kegunaan, tingkat pencapaian pelajar, dan jangka masa sesuatu pengajaran.

Tajuk dan juga keterangan berkaitan dengan mata pelajaran. Bahan Bantuan Mengajar ini juga dapat mengelakkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas lebih menjurus kepada keadaan yang diselubungi kebosanan di kalangan murid-murid. Prinsip pemilihan Bahan Bantu Mengajar. kerana murid-murid hanya lebih menumpukan perhatian terhadap pengajaran satu hala oleh guru. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh pelajar menepati seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. BBM juga dapat mencungkil kreativiti guru untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih mencabar. dan prinsip-prinsip pemilihan bahan pengajaran bahasa dirumuskan seperti yang berikut : 1. proses pengajaran dan pembelajaran dapat ‘diselamatkan’ dari masalah disiplin di dalam kelas.Rasional penggunaan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. bertujuan mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang oleh guru dan murid-murid lebih memahami pengajaran guru seterusnya dapat menerima pembelajaran dengan cepat. Sesuai Perkataan sesuai itu sendiri membawa maksud bertepatan. Selain itu. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sebagai alat pemudah untuk membantu dalam penyampaian pengajaran guru. Sebaliknya dengan adanya BBM. Terdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran. di mana konsep sesuatu mata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar. Pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuian dengan perkara-perkara seperti berikut : . dan mengaplikasikannya dalam P&P. Guru juga lebih terdedah dengan kemajuan sains dan teknologi jika guru mempunyai inisiatif untuk meneroka dunia tanpa sempadan ini.

bahan dan guru. Dengan objektif pengajaran yang tertentu. bahan-bahan yang dipilih dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar. pendidikan. Faktor lain adalah suasana pembelajaran. mungkin tidak sesuai dengan segolongan pelajar yang lain. Mencabar Terdapat tiga konsep penting yang perlu wujud dalam proses pembelajaran iaitu rangsangan.a) objektif dan matlamat pengajaran bahasa b) Pendekatan. Dalam proses pembelajaran pula. Oleh yang demikian. pemikiran dan tingkah laku. Oleh itu. adat resam. ekonomi. guru hendaklah menentukan objektif pengajaran terlebih dahulu sebelum memilih sesuatu bahan. dimana bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik. rangsangan yang mengarah pada pemikiran dan seterusnya mewujudkan tingkah laku tertentu merupakan tiga konsep yang penting. isi pelajaran. Bahan yang dipilih juga hendaklah sesuai dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan juga bersesuaian dengan kebudayaan. Guru juga sepatutnya mengambil kira keadaan pelajarnya yang datang daripada pelbagai latar belakang pengalaman sosial. taraf pencapaian dan sebagainya ketika menyediakan bahan. guru boleh memilih bahan-bahan yang sesuai dan dapat membantu kearah pencapaian objektif tersebut. kaedah dan teknik pengajaran c) Keadaan pelajar d) Suasana pembelajaran e) Minat pelajar Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sesuai dengan matlamat dan objektif pengajaran. Bahan-bahan yang sesuai dengan segolongan pelajar. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah pelajar. . 2. kepercayaan dan situasi tempatan.

lukisan. . 4. Menarik a) Reka letak . graf. c) Bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu. Menepati Ketepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. peta. Ini akan memydahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep. b) Susunan bahan c) Mengandungi maklumat atau fakta yang yang tepat. d) Maklumat yang kemaskini e) Perbendaharaan kata yang sesuai f) Bahan pengajaran yang diperakui.Satu strategi pemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahan yang dipilih itu mesti terdiri daripada bahanbahan yang mengandungi ciri-ciri berikut : a) bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak. gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan. carta. Bahan pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa. d) Bahan yang khusus kepada bahan yang umum (induktif) e) Bahan yang umum kepada yang khusus (deduktif) f) Bahan yang umum kepada teori. 3. rajah. g) Bahan masakini kepada masa akan datang. proses pembelajaran dan pengajaran. jadual. b) Bahan yang mudah kepada yang kompleks. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut: a) Isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar.

Praktikal Bahan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya praktikal sama ada kepada guru atau pelajar. Mudah alih Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi.b) Saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar.sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru contohnya dengan menggunakan bahan terbuang. 5. boleh dibawa kemana-mana. Pemilihan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdiri daripada bahan-bahan teks atau sumber-sumber lain semestinya dilihat daripada tiga perspektif iaitu perspektif komunikatif atau fungsional. c) Ilustrasi dan bahan grafik bukan sahaja menghiasi bahan pengajaran.dan tidak terlalu berat atau besar. d) Kualiti kulit dan cara buku dijilid e) Bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas. bahan tersebut seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang-ulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran dan juga sesuai pada masa dan mata pelajaran lain. Selain itu. 7. 6. perspektif struktural .tidak semestinya mahal. Ini dapat membantu pelajar menggunakan bahasa dalam komunikasi. Jimat dan mudah Sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli. tetapi berfungsi sebagai manifestasi visual sesuatu maklumat yang akan dapat menambah atau mengukuhkan pembacaan pemahaman. Bahan pengajaran seharusnya sederhan dan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang yang berdasarkan situasi sebenar.

banyak faktor yang harus difikirkan. Walau bagaimanapun. kemahiran bahasa. aspek kandungan bahan bahasa yang perlu diberi perhatian oleh guru-guru. dan nilai. Prinsip pembinaan bahan Setelah guru-guru mendapat apa sahaja bahan yang telah dipilih dan diolah.dan perspektif kemahiran. dalam bahagian ini. juga melibatkan bentuk dan penyerapan fungsi bahasa. Dalam proses pembinaan bahan pengajaran. 1) Bentuk dan Fungsi . yang mana difikir sesuai untuk diketengah kepada murid-murid. Ketiga-tiga aspek ini biasanya lebih ditumpukan ke atas murid-murid itu sendiri. ketetapan. pembinaan bahan-bahan pengajaran bolehlah dimulakan. pengetahuan standardisasi dan simplikasi. Ini kepelbagaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful