Konsep bahan bantuan mengajar dan ciri-ciri yang sesuai Pada peringkat awal persekolahan, subjek bahasa

melayu memerlukan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran atau Bahan Bantu Mengajar (BBM) kerana ini penting untuk membantu guru dalam penyampaiannya terhadap murid-murid. Guru seharusnya menyediakan BBM atau media yang paling berkesan dalam usaha untuk mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang bermula dari set induksi sehinggalah ke penutupnya. Tujuan penggunaan BBM ini adalah untuk memudahkan murid-murid memahami atau membantu mereka ke arah pembentukan konsep yang betul.dengan adanya BBM, murid-murid dapat menerima pembelajaran dengan cepat dan membantu tanggapan (konsep) yang tepat. Apabila guru-guru memilih sesuatu BBM untuk digunakan dalam pengajaran mereka, seharusnya mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis rangsangan yang hendak digunakan dan penggunaan media yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran agar dapat meninggalkan kesan. Contohnya, jika guru-guru ingin menggunakan jenis rangsangan ‘perkataan bercetak’, pemilihan BBM yang sesuai adalah terdiri daripada buku, edaran terancang, carta transparensi (kepingan lutsinar), poster atau senarai bertulis.selepas membuat pemilihan BBM, guru-guru perlu menentukan cara penggunaannya yang paling berkesan dan mudah dilaksanakan untuk memenuhi objektif pengajaran. Pemilihan Bahan Bantu Mengajar ialah proses mencari bahan-bahan yang dihasilkan dan sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan bahan ini biasanya dipengaruhi oleh tujuan, kegunaan, tingkat pencapaian pelajar, dan jangka masa sesuatu pengajaran.

proses pengajaran dan pembelajaran dapat ‘diselamatkan’ dari masalah disiplin di dalam kelas. Pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuian dengan perkara-perkara seperti berikut : . Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sebagai alat pemudah untuk membantu dalam penyampaian pengajaran guru. di mana konsep sesuatu mata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar. Bahan Bantuan Mengajar ini juga dapat mengelakkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas lebih menjurus kepada keadaan yang diselubungi kebosanan di kalangan murid-murid. Guru juga lebih terdedah dengan kemajuan sains dan teknologi jika guru mempunyai inisiatif untuk meneroka dunia tanpa sempadan ini. dan prinsip-prinsip pemilihan bahan pengajaran bahasa dirumuskan seperti yang berikut : 1. Selain itu. dan mengaplikasikannya dalam P&P. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh pelajar menepati seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. Sebaliknya dengan adanya BBM. bertujuan mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang oleh guru dan murid-murid lebih memahami pengajaran guru seterusnya dapat menerima pembelajaran dengan cepat. Sesuai Perkataan sesuai itu sendiri membawa maksud bertepatan. Prinsip pemilihan Bahan Bantu Mengajar. BBM juga dapat mencungkil kreativiti guru untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih mencabar. Terdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran.Rasional penggunaan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Tajuk dan juga keterangan berkaitan dengan mata pelajaran. kerana murid-murid hanya lebih menumpukan perhatian terhadap pengajaran satu hala oleh guru.

mungkin tidak sesuai dengan segolongan pelajar yang lain. Faktor lain adalah suasana pembelajaran. rangsangan yang mengarah pada pemikiran dan seterusnya mewujudkan tingkah laku tertentu merupakan tiga konsep yang penting. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah pelajar. Bahan-bahan yang sesuai dengan segolongan pelajar. bahan dan guru. Dalam proses pembelajaran pula. guru boleh memilih bahan-bahan yang sesuai dan dapat membantu kearah pencapaian objektif tersebut. kepercayaan dan situasi tempatan. kaedah dan teknik pengajaran c) Keadaan pelajar d) Suasana pembelajaran e) Minat pelajar Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sesuai dengan matlamat dan objektif pengajaran. isi pelajaran. . pemikiran dan tingkah laku. Guru juga sepatutnya mengambil kira keadaan pelajarnya yang datang daripada pelbagai latar belakang pengalaman sosial. pendidikan. taraf pencapaian dan sebagainya ketika menyediakan bahan. Mencabar Terdapat tiga konsep penting yang perlu wujud dalam proses pembelajaran iaitu rangsangan. Oleh itu. dimana bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik. Dengan objektif pengajaran yang tertentu. guru hendaklah menentukan objektif pengajaran terlebih dahulu sebelum memilih sesuatu bahan. bahan-bahan yang dipilih dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar. ekonomi. 2. Bahan yang dipilih juga hendaklah sesuai dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan juga bersesuaian dengan kebudayaan. Oleh yang demikian.a) objektif dan matlamat pengajaran bahasa b) Pendekatan. adat resam.

4. gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan. b) Susunan bahan c) Mengandungi maklumat atau fakta yang yang tepat. graf. d) Bahan yang khusus kepada bahan yang umum (induktif) e) Bahan yang umum kepada yang khusus (deduktif) f) Bahan yang umum kepada teori. Menarik a) Reka letak . b) Bahan yang mudah kepada yang kompleks. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut: a) Isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar. Ini akan memydahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep. . lukisan. c) Bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu. Bahan pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa. rajah. g) Bahan masakini kepada masa akan datang. jadual. peta. carta. Menepati Ketepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. d) Maklumat yang kemaskini e) Perbendaharaan kata yang sesuai f) Bahan pengajaran yang diperakui. proses pembelajaran dan pengajaran. 3.Satu strategi pemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahan yang dipilih itu mesti terdiri daripada bahanbahan yang mengandungi ciri-ciri berikut : a) bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak.

perspektif struktural . 7. c) Ilustrasi dan bahan grafik bukan sahaja menghiasi bahan pengajaran. bahan tersebut seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang-ulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran dan juga sesuai pada masa dan mata pelajaran lain. tetapi berfungsi sebagai manifestasi visual sesuatu maklumat yang akan dapat menambah atau mengukuhkan pembacaan pemahaman. Praktikal Bahan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya praktikal sama ada kepada guru atau pelajar. Ini dapat membantu pelajar menggunakan bahasa dalam komunikasi. boleh dibawa kemana-mana. Bahan pengajaran seharusnya sederhan dan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang yang berdasarkan situasi sebenar.dan tidak terlalu berat atau besar. 5. 6.tidak semestinya mahal. d) Kualiti kulit dan cara buku dijilid e) Bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas. Jimat dan mudah Sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli. Selain itu.sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru contohnya dengan menggunakan bahan terbuang. Pemilihan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdiri daripada bahan-bahan teks atau sumber-sumber lain semestinya dilihat daripada tiga perspektif iaitu perspektif komunikatif atau fungsional. Mudah alih Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi.b) Saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar.

aspek kandungan bahan bahasa yang perlu diberi perhatian oleh guru-guru. Walau bagaimanapun. dan nilai.dan perspektif kemahiran. kemahiran bahasa. Dalam proses pembinaan bahan pengajaran. banyak faktor yang harus difikirkan. ketetapan. Prinsip pembinaan bahan Setelah guru-guru mendapat apa sahaja bahan yang telah dipilih dan diolah. dalam bahagian ini. Ini kepelbagaian. pembinaan bahan-bahan pengajaran bolehlah dimulakan. Ketiga-tiga aspek ini biasanya lebih ditumpukan ke atas murid-murid itu sendiri. pengetahuan standardisasi dan simplikasi. yang mana difikir sesuai untuk diketengah kepada murid-murid. juga melibatkan bentuk dan penyerapan fungsi bahasa. 1) Bentuk dan Fungsi .