--------------------------------KANDUNGAN----------------------------ISI KANDUNGAN Prakata Jadual Perancangan Ulangkaji Geografi Kertas 1 dan Geografi Kertas 2 Teknik Mengulangkaji dan

Menghadapi Peperiksaan Format Baru Kertas Geografi STPM dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Strategi Menjawab soalan Geografi STPM 2. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) a) b) c) d) e) f) g) h) Sistem bumi Sistem Geomorfologi Sistem Atmosfera Sistem Hidrologi Sistem Ekologi Saling kebergantungan sistem Kajian luar. Kemahiran Geografi MUKA SURAT

3. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia) a) Penduduk b) Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar c) Transformasi Desa dan Pembandaran d) Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama

1

Serantau e) Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya f) Kajian luar. BIBLIOGRAFI

PRAKATA
Buku Koleksi Skema Jawapan Geografi STPM ini membekalkan maklumat yang amat berguna kepada calon-calon Geografi yang akan mengambil STPM. Ini kerana buku ini mengandungi garis panduan menjawab serta isi-isi penting bagi soalan-soalan pilihan berdasarkan sukatan baru Geografi mulai tahun 2006. Oleh sebab itu, setiap calon Geografi seharusnya memiliki buku tersebut sebagai panduan asas untuk menjawab soalan aras STPM sebenar dan seterusnya menjadi teman persediaan ulangkaji yang membantu memperolehi markah yang cemerlang. Berdasarkan isi-isi jawapan yang diberi para calon boleh membuat latihan pengembangan isi (elebration) samada secara individu atau berkumpulan. Namun begitu buku ini bertindak sebagai pembantu dan pemandu kepada anda, kejayaan mutlak adalah terletak ditangan anda sendiri. Kandungan buku ini meliputi ke dua-dua kertas Geografi iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Ia disusun dengan sistematik bagi memudahkan penggunaannya. Kandungannya meliputi: 1. Jadual Perancangan Ulangkaji mengikut kertas dan topik yang bertindak sebagai senarai semak proses pembelajaran calon. 2. Teknik Mengulangkaji dan menghadapi peperiksaan bagi kertas Geografi STPM. 3. Format Baru Kertas Geografi STPM. 4. Strategi Menjawab soalan Geografi STPM. Amat penting untuk calon-calon memahami sistem pemarkahan yang diguna-pakai dan sentiasa mengaplikasikan panduan menjawab yang disarankan. 5. Skema dan isi-isi jawapan penting bagi soalan-soalan Geografi Kertas 1 dan 2 yang telah dipilih.

2

Buku ini disediakan oleh kumpulan guru pakar Geografi STPM peringkat negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (JPNP). Justeru, sekalung budi dan jutaan terima kasih kepada Pegawai Geografi JPN yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku ini.
Sekian dari Panel Penulis

Temerloh, Pahang Jun 2008
i JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal)

TEMA DAN TAJUK
1.0 SISTEM BUMI 1.1 Konsep sistem 1.2 Sistem suria 1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Tenaga 1.5 Peranan tenaga suria 2.0 SISTEM GEOMORFOLOGI 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Konfigurasi bentuk muka bumi 2.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi 3.0 SISTEM ATMOSFERA 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.2 Cuaca dan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4 Perubahan iklim 3.5 Mikro iklim bandar 3.6 Kemahiran amali sistem Atmosfera 4.0 SISTEM HIDROLOGI 4.1 Fasa air 4.2 Kitaran hidrologi 4.3 Edaran air tanih

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

CATATA N

3

4.4 Imbangan air 4.5 Kaitan sistem Hidrologi dengan manusia 4.6 Kemahiran Amali Sistem Hidrologi. 5.0 SISTEM EKOLOGI 5.1 Ekologi dan ekosistem 5.2 Aliran tenaga dalam siratan makanan 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.3 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.4 Kemahiran amali sistem ekologi.

6.0 SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM. 6.1 Intraksi antara sistem. 6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia. 6.3 Pengekalan, Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal 7.0 KAJIAN LUAR 7.1 Kajian Luar sistem geomorfologi 7.2 Kajian luar sistem atmosfera 7.3 Kajian luar sistem hidrologi 7.4 Kajian luar sistem ekologi

4

JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia)

TEMA DAN TAJUK
1. PENDUDUK 1.1 Konsep penduduk 1.2 Taburan Penduduk 1.3 Pertumbuhan penduduk 1.3 Migrasi Penduduk 1.4 Penduduk dan alam sekitar 1.4 Kemahiran amali penduduk 2. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR. 2.1 Sektor-Sektor ekonomi 2.2 Proses pembangunan ekonomi 2.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar 2.4 Kemahiran amali pembangunan ekonomi 3. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.1 Transformasi desa 3.2 Bandar dan pembandaran 6. Kemahiran Amali Transformasi desa dan Pembandaran

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

SELESAI (/)

5

4. GLOBALISASI EKONOMI SAN KERJASAMA SERANTAU 4.1 Globalisasi ekonomi 4.2 Kerjasama serantau 4.3 Pertumbuhan Segi tiga 4.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar 4.5 Kemahiran Amali . 5. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5.1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal 5.2 Impak sosial 5.3 Pengurusan alam sekitar 6. KAJIAN LUAR 6.1 Kajian Luar Pembangunan ekonomi 6.2 Kajian Luar Transformasi desa dan pembandaran

TEKNIK MENGULANG KAJI DAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN
Panduan Umum Mengulang kaji 1. Sediakan jadual waktu yang sistematik dan disiplinkan diri anda seboleh mungkin mengikuti jadual waktu yang anda bina itu. Agehkan waktu untuk membaca, membuat nota ringkas, mengingat/menghafal dan membuat latihan esei serta kemahiran amali . 2. Membaca buku atau nota ringkas. Nota yang dibuat jangan terlalu panjang kerana ia sukar diingat. Fahami apa yang dibaca dan catat kata kunci-kata kunci penting yang terdapat dalam nota atau buku anda. 3. Tutup kembali buku/nota anda. Cuba ingat kembali apa yang anda baca (isi-isi penting). Lakarkan isi-isi penting yang anda perolehi itu dalam bentuk peta minda. 4. Semak kembali. Baca semula nota yang telah anda lakar dalam bentuk peta minda sebagai memperkukuhkan lagi ingatan anda.

6

Panduan Khusus .Mengulang kaji. a) Teknik ulangkaji Soalan Esei 1. Berdasarkan jadual analisis dan taburan soalan yang telah diberi, tentukan topik dan sub topik penting yang amat perlu diberi penekanan bagi sesuatu tahun tertentu. 2. Ulangi langkah 1 hingga 4 di dalam panduan umum mengulang kaji di atas. 3. Kumpulkan soalan-soalan STPM sebenar (bermula 2000), soalan peperiksaan dalaman seperti soalan percubaan, pertengahan tahun dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/sub topik penting tersebut. 4. Kembangkan isi jawapan/isi-isi penting yang telah anda perolehi dalam langkah 1 hingga 4 mengikut kehendak soalan yang telah anda kumpulkan itu berasaskan konsep : FAKTA dahulu diikuti oleh HURAIAN dan dilengkapi dengan CONTOH. Cuba kembangkan bagi satu-satu isi jawapan anda di sekitar 6 hingga 7 baris.- Lihat Strategi Menjawab Soalan Geografi STPM. 5. Hantarkan jawapan lengkap yang telah anda kembangkan isinya itu kepada guru anda untuk disemak. Bentukkan kumpulan perbincangan anda untuk menilai kekuatankelemahan jawapan yang telah anda buat/disemak oleh guru. Disamping itu juga merangka jawapan bagi soalan-soalan ulangkaji selanjutnya. (Perkara yang paling penting untuk dinilai dan dibincangkan ialah sejauhmana isi jawapan dan pengembangan isi anda itu relevan/menepati dengan kehendak soalan peperiksaan). 6. Setiap ahli dalam kumpulan perbincangan (antara 4 – 5 orang sahaja) mestilah mengambil peranaan untuk menjana dan menyumbangkan idea-idea yang kreatif mengikut kehendak soalan ulanghkaji yang telah anda kumpulkan itu. 7. Bagi jawapan yang terbaik yang telah dinilai oleh guru mestilah dikongsi bersama oleh rakan-rakan sekumpulan anda. Sebarkan jawapan terbaik kepada rakan-rakan anda – jangan kedekut untuk berkongsi kepintaran anda. b) Teknik Mengulang Kaji soalan Kemahiran Amali.

1. Kenalpastikan topik/sub topik yang memungkinkan soalan kemahiran amali boleh ditanya dalam pelbagai bentuk seperti pelbagai graf garis dan bar, rajah dan carta,peta tematik,peta lakar dan peta topo serta gambarajah dan gambar foto 2. Pilih soalan/data dari soalan peperiksaan STPM sebenar atau soalan-soalan dari peperiksaan-peperiksaan lain yang searas dengan STPM. Sila jawab soalan-soalan kemahiran amali tersebut dengan berpandukan konsep kartografi yang tepat – Mesti ada tajuk, skala, petunjuk, pengiraan, plotan yang betul, kemas bersih dan sempurna. 3. Bincangkan kelemahan-kekuatan hasil kerja amali anda itu dalam kumpulan perbincangan anda. Soalan kemahiran amali termasuk juga bahagian analisanya seperti analisa pola/trend/arah alir sesuatu graf, analisa sebab-akibat serta membuat ramalan. Justeru anda perlu bincangkan kehendak soalan analisa ini didalam kumpulan perbincangan anda.

7

4. Jawapan yang telah disiapkan boleh dihantar kepada guru anda untuk disemak. Jawapan yang terbaik diedar dan dikongsi bersama-sama. Kesimpulan: Apa yang penting dalam mengulangkaji subjek Geografi ini ialah anda mesti buat dalam bentuk kumpulan. Kerana penjanaan idea melalui perbincangan kumpulan adalah lebih kemas dan jitu, beban belajar anda juga menjadi ringan dan anda akan berkongsi kejayaan yang cemerlang.

Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 1

STPM

Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas, iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran, dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar, kajian dan tafsiran peta topografi, pelbagai data geografi, gambar rajah, dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan Masa Jenis Bilangan : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan

Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan

Bil soalan wajib dijawab: 4 soalan

8

Markah Wajaran

: 100 : 50%

Markah Wajaran

: 100 : 50%

Nota:

1. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah, Sederhana dan Sukar. Aras mudah (Pengetahuan), aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi), aras sukar (Analisis, Sintesis dan Penilaian). 2. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Soalan 3 datangnya dari topik SISTEM GEOMORFOLOGI. 3. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan, persembahan kartografi seperti graf, rajah, carta dan peta serta menganalisis data, graf, rajah, carta dan peta. 4. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu sistem berikut; Sistem geomorfologi, sistem atmosfera, sistem hidrologi dan sistem ekologi. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.

1. Setiap tahun adunan soalan langsung, soalan kemahiran amali dan
soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data, rajah, carta, peta lakar dan peta topografi.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 1 STPM
TEMA TAJUK/SUB TAJUK R PERINGKAT KEMAHIRAN I II III S T R S T R S BIL SOALA N

T

1. Sistem Bumi (20 Waktu)

1.1Konsep sistem 1.2Sistem suria 1.3Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4Tenaga 1.5Peranan tenaga suria 9

1

2.Sistem Geomorfologi ( 60 Waktu )

2.1Pengenalan proses geomorfologi 2.2Konfigurasi bentuk bumi 2.3Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5Kemahiran amali 2.6Kajian luar 3.1Struktur dan kandungan atmosfera 3.2Cuaca dan iklim 3.3Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4Perubahan iklim 3.5Mikro iklim bandar 3.6Kemahiran amali 3.7Kajian luar 4.1Fasa air

2 Atau 3

1.

Sistem Atmosf era

2

( 40 Waktu)

4. Sistem 4.2Kitaran hidrologi Hidrologi 4.3Edaran air tanih (20 Waktu)

1

4.4Imbangan air. 4.5Kaitan sistem hidrologi dengan manusia. 4.6Kemahiran amali 4.7Kajian lluar

5. Sistem ekosistem Ekologi 5.2 Aliran tenaga

5.1 Ekologi dalam

dan 1

siratan 10

(20 Waktu)

makanan 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.5 Kajian luar

6.Saling Kebergantung an sistem (20 Waktu)

6.1Interaksi antara sistem. 6.2Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia 6.3Pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal.
JUMLAH

1

8

Nota: I : Pengetahuan. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis, Sintesis dan Penilaian. a) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan

R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) c) d) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun.

b)

11

Format

Kertas

Peperiksaan

Geografi

Kertas

2

STPM
Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas, iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran, dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar, kajian dan tafsiran peta topografi, pelbagai data geografi, gambar rajah, dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50%

Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan

Bil soalan wajib dijawab: 4 soalan

Nota:
1. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah, Sederhana dan Sukar. Aras mudah (Pengetahuan), aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi), aras sukar (Analisis, Sintesis dan Penilaian). 2. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Soalan no 3 datangnya dari tema PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR. 3. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan, persembahan kartografi seperti graf, rajah, carta dan peta serta menganalisis data, graf, rajah, carta dan peta. 4. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu tema berikut; Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar atau Transformasi desa dan pembandaran. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.

12

1.

Setiap tahun adunan soalan langsung, soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data, rajah, carta, peta lakar dan peta topografi.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 2 STPM
TEMA TAJUK/SUB TAJUK PERINGKAT KEMAHIRAN I II III R S T R S T R S T BIL SOALAN

1. Penduduk (50 Waktu)

1.1 Konsep penduduk 1.2 Taburan penduduk 1.3 Pertumbuhan penduduk 1.4 Migrasi 1.5 Penduduk dan alam sekitar 1.6Kemahiran amali penduduk 2.1 Sektor-

1.

Atau 3

(Soalan atau)

2. sektor ekonomi. Pembanguna 2.2 Proses n ekonomi pembangunan dan impak ekonomi. alam sekitar (50 Waktu)

1.

Atau 3

Impak pembangun an ekonomi terhadap alam sekitar. 2.4Kemahiran amali 2.7Kajian luar 1.4

(Soalan atau)

3. 3.1 Transformasi Transformasi desa. desa dan 3.2 Bandar dan pembandara

2

13

n (30 Waktu)

pembandaran. 3.3 Kemahiran amali 3.4 Kajian luar 4.1 Globalisasi ekonomi 4.2 Kerjasama serantau 4.3 Pertumbuhah segitiga 4.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar. 4.5 Kemahiran amali

4. Globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau. (30 Waktu)

1

5. Impak 5.1Impak aktiviti alam sekitar manusia dan terhadap alam pengurusann sekitar. ya (20 Waktu)

1

5.2 Impak sosial. 5.3Pengurusan alam sekitar

JUMLAH 10

8 R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) g) h) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun.

Nota: I : Pengetahuan. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis, Sintesis dan Penilaian. e) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan

f)

14

STRATEGI MENJAWAB

SOALAN GEOGRAFI STPM

1.0 PANDUAN AM KEPADA CALON
1.1 Sukatan baru Geografi STPM yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan edisi semakan (2006) hanya mengandungi dua kertas sahaja. Iaitu Geografi Kertas -1 942/1 Kertas Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Kertas 2 – Kertas Alam Sekitar Manusia. Pendekatan menjawab bagi ke dua-dua kertas tersebut dan sistem pemarkahannya hampir sama sahaja berasaskan konsep ISI + HURAIAN + CONTOH. 1.2 Geografi kertas 1 mengandungi 8 soalan semuanya dan calon-calon dikehendaki pilih dan jawab empat soalan sahaja dalam jangkamasa 3 jam. Begitu juga dengan Geografi Kertas 2, akan dikemukakan 8 soalan dan calon dikehendaki pilih serta jawab 4 soalan sahaja dalam jangka masa 3 jam. Mulai tahun 2006, soalan nombor 3, terdiri daripada 2 soalan pilihan (SAMADA dan ATAU). Calon hanya perlu pilih SALAH SATU SOALAN SAHAJA. Bagi Geografi kertas 1, soalan nombor 3 adalah dari tajuk sistem geomorfologi manakala bagi Geografi kertas 2, soalan nombor 3 nya dari tajuk pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. 1.3 Ini bermakna calon hanya mempunyai masa lebih kurang 45 minit sahaja untuk menjawab setiap soalan tersebut. Setiap soalan akan berbentuk pecahan (a,b atau c), tidak lagi soalan khusus/soalan langsung seperti sukatan lama. Setiap soalan sekurangkurangnya mengandungi 2 atau 3 pecahan dan setiap pecahan soalan diberikan wajaran 15

markah di hujungnya dalam tanda kurungan. Jumlah markah bagi setiap soalan apabila dicampurkan wajaran-wajarannya akan bernilai 25 Markah. Wajaran markah ini memberikan pandu arah yang amat berguna kepada calon untuk merancang jawapan masing-masing. Ingat! Agehkan masa yang lebih lama kepada wajaran markah yang besar dan jangan terlalu menumpu kepada soalan yang wajaran markahnya sedikit. 1.4 Soalan-soalan yang dikemukakan boleh terdiri daripada satu tajuk khusus, satu sub-tajuk khusus, gabungan beberapa tajuk atau gabungan beberapa sub-tajuk. Jadi elakkan diri daripada meninggalkan mana-mana tajuk dalam sukatan. Pelajari semua, tetapi sesuatu tajuk atau sub tajuk itu tidak perlu terlalu mendalam sepertimana dalam sukatan lama sebelumnya. Dalam hal ini amat perlu bagi calon menganalisis soalan STPM 2000 hingga 2007 untuk melihat corak atau bentuk soalan yang ditanya ,tema-tema yang dijangka penting untuk difokuskan, trend soalan,taburan tajuk,aras soalan,konsepsi soalan dan lain-lain. Cuba dapatkan khidmat-bantu dari guru anda.

2.0 KENALI BENTUK SOALAN
Ada tiga bentuk soalan yang begitu popular ditanya iaitu soalan bersifat langsung (directly Questions), soalan kemahiran amali yang melibatkan persembahan kartografi, dan juga soalan berasaskan Kajian luar (Kajian Lapangan). Ketiga-tiga bentuk soalan ini memerlukan pendekatan menjawab yang berbeza-beza. 2.1 Strategi Menjawab Soalan Langsung. 2.1.1 Soalan langsung adalah soalan yang ditanya terus tanpa melibatkan banyak rangsangan dan referent. Ia biasanya mempunyai 2 hingga 3 pecahan yang diberikan wajaran markah masing-masing. 2.1.2. Jika satu-satu soalan itu terdiri daripada 3 pecahan, urutan soalannya mungkin seperti berikut: Bahagian a) = soalan konsep/definisi/bezakan makna/apakah yang dimaksudkan dan lain-lain yang seumpamanya. Bahagian b) = Soalan huraian/penjelasan/penerangan seperti ; huraikan,jelaskan,terangkan,mengapakah dan seumpamanya. Bahagian c) = soalan bersifat aplikasi seperti cadangkan,analisakan,ulaskan,komen, bincangkan dll yang setaraf dengannya. 2.1.3. Urutan soalan begini sebenarnya cuba mengukur pemikiran pelajar dari aras bawah kepada aras tinggi. Justeru itu strategi belajar calon juga mestilah pelbagai aras untuk satu-satu tajuk. Tidak boleh kita mempelajari sesuatu tajuk itu secara persembahan dan penghuraian fakta semata-mata.Ada tajuk yang perlu dikupas, dibahaskan,dibincangkan,diulaskan,dibuat ramalan,dibuat perbandingan dan sebagainya.

16

Justeru itu amat penting untuk kita memahami bentuk, aras dan kehendak setiap kata kunci dalam soalan. 2.1.4. Di antara contoh soalan langsung yang akan dibincangkan di sini adalah seperti berikut: Pilih sebuah negara di rantau Asia Pasifik; a) Nyatakan ciri kependudukan (demografi) negara tersebut. (5 Markah)

b) Jelaskan mengapa negara tersebut perlu memperlahankan kadar pertumbuhan penduduknya. (10 Markah) b) Cadangkan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan masalah lebihan penduduk di negara berkenaan. (10 Markah).

2.1. 5. Bagi menjawab soalan di atas, calon perlu menamakan dahulu negara yang dipilih. Misalnya Indonesia. Seterusnya calon perlu menyatakan ciri-ciri demografi negara berkenaan. Menyatakan tidak perlu menghurai. Cukup sekadar sebaris dua ayat sahaja bagi setiap ciri yang dinyatakan. Bahagian b) calon mestilah menjelaskan sebabsebab negara Indonesia perlu memperlahankan pertumbuhan penduduknya. Cuba sediakan sekurang-kurangnya 6 sebab bagi soalan (b) di atas. Setiap sebab mestilah dijelaskan dengan detail antara 6 hingga 7 baris bagi setiap isi yang dikemukakan. Setiap isi yang dihurai mestilah distruktur mengikut perenggan yang berlainan. Ini bermakna jika anda ada 6 isi ia mestilah dihurai dalam 6 perenggan yang berlainan. Bagi soalan (c) pula calon juga perlu sediakan 6 cadangan yang sesuai dan setiap cadangan perlu dihurai dengan sebaik mungkin. 2.1.6. Setiap judul isi yang diberi mestilah dijelaskan sebaik mungkin dengan sokongan contoh-contoh yang konkrit dan bukannya dibiarkan dalam bentuk senarai isi (Listing) sahaja. Ini kerana sistem penilaian jawapan dibuat berasaskan konsep Analitikal dan Impression atau Isi/Point dengan huraian. Sebutan isi yang relevan,betul dan tepat dengan kehendak soalan akan diberikan markahnya secara khusus manakala huraian yang baik,betul,relevan,memenuhi kehendak soalan,padat bersama dengan sokongan contoh yang sesuai juga akan dianugerahkan markahnya. Jumlah markah yang diberi bergantunglah kepada peruntukkan markah yang disediakan untuk setiap judul isi berkenaan. Lazimnya markah untuk huraian lebih tinggi nilainya berbanding dengan markah untuk isi sahaja. Justeru itu, pemarkahan akan diberikan kepada jawapan yang mempunyai kombinasi antara ISI dengan HURAIAN dan bukannya kepada isi semata-mata. Dalam hal ini kualiti jawapan calon amat bergantung kepada kualiti dan kekuatan huraiannya.

17

2.1.7. Sistem penilaian begini mempunyai implikasi seperti berikut: a) Jangan sekali-kali mengulang isi atau mengulangi huraian. Isi dan huraian yang berulang tidak diambil kira. b) Jangan sekali-kali terlalu mendetailkan huraian pada satu-satu isi sahaja sehingga isi yang lain amat cetek huraiannya. (huraian tidak seimbang). Ini kerana jika sesuatu isi itu misalnya diperuntukkan 2 markah maka ia hanya boleh dianugerahkan 2 markah sahaja, tidak lebih daripada itu. Huraian yang terlalu panjang berjela untuk satu-satu isi akan diberikan Awarded (Sudah tepu/maksima). c) Sebaik-baiknya lebihkan isi dan huraiannya menjadi 6 atau 7 isi sebagai Reserve. Ini untuk mengelakkan berlakunya isi atau huraian yang berkemungkinan diletakkan di bawah judul isi yang sama (tindanan isi) dalam skemanya nanti. Jika ini berlaku calon masih mempunyai lebihan satu atau dua isi yang membolehkan mereka masih mampu memperolehi markah yang maksima.

d) Selain itu, sistem ini juga memerlukan calon membuat perenggan jawapan yang baik. Misalnya jika calon ada 6 judul isi bermakna mesti ada 6 perenggan yang berasingan. Setiap perenggan mesti ada Fakta atau Isi (F) , Diikuti oleh Huraian (H) dan Dilengkapi dengan Contoh (C). Formula F:H:C mestilah dipatuhi. Calon juga boleh mengemukan Fakta dahulu diikuti oleh Contoh kemudiannya berdasarkan contoh-contoh tersebut ia membuat Penghuraian. Apa yang penting, Fakta atau Isi mestilah diserlahkan dalam ayat pertama bagi setiap perenggan. Jangan sekalikali menyembunyikan fakta/isi diakhir ayat pada perenggan. Aspek contoh pula tidak semestinya merujuk kepada tempat semata-mata, ia boleh jadi data, fenomena atau nama sesuatu subjek misalnya bangsa,ciri dan lain-lain bergantunglah kepada kehendak dan situasi soalan. e) Akhir sekali, sistem pemarkahan begini juga tidak memerlukan Pendahuluan dan Penutup yang panjang berjela. Kerana ia tidak mempunyai apa-apa peruntukan markah kepada aspek pendahuluan atau penutup. Pendahuluan dan penutup cukup sekadar satu atau dua baris ayat sahaja sebagai pengenalan kepada apa yang diminta oleh soalan. 2.2 Strategi Menjawab Soalan Kemahiran Amali. Soalan kemahiran amali memerlukan calon bersedia dalam dua aspek. Pertama, kemahiran untuk mempersembahkan data-data yang diberi oleh soalan kepada bentuk kartografi yang diminta dan kedua, kemahiran untuk menganalisis mengenai apa yang dapat ditunjukkan oleh persembahan kartografinya, misalnya menganalisis bentuk dan trend sesuatu graf. Walau apapun bentuk persembahan kartografi boleh diminta oleh soalan tetapi sistem penilaiannya adalah konsisten tertumpu kepada aspek-aspek berikut:

18

2.2.1. Tajuk yang betul dan tepat. Tajuk mesti ditulis. Sesuatu tajuk yang ditulis mestilah dapat menggambarkan kaedah kartografi yang diguna serta apa yang diwakilinya. Misalan “Graf Bulatan Menunjukkan Min Suhu Bulanan di Cameron Highland, Pada Tahun 2008”, Peta Aliran Menunjukkan Migrasi Luar Bandar ke Kuala Lumpur,Pada Tahun 2008”. Sebaik-baiknya tajuk ditulis di ruang paling atas bagi sesebuah peta,graf,carta dan lain-lain persembahan kartografi. 2.2.2. Pemilihan skala yang sesuai. Skala yang dipilih mestilah sesuai untuk mewakili semua data dalam soalan. Dalam hal ini ada dua jenis skala yang boleh dipilih oleh calon. Pertama skala Aritmetik seperti 1 CM : 50,000 Orang atau ke dua skala Geometri yang melibatkan nilai punca kuasa dua seperti 1 CM : 100 unit Puncakuasadua .

Ke dua-dua jenis skala ini berbeza daripada segi penggunaannya. Skala Aritmetik diguna sekiranya bezantara data-data yang diberi tidak terlalu besar manakala Skala Geometri diguna-pakai sekiranya bezantara data-data yang diberi terlalu besar perbezaannya khususnya antara nilai maksima dengan minima. Harus diingat sekiranya anda menggunakan skala geometri anda mestilah terlebih dahulu mempunca-kuasaduakan semua data yang diberi dan terpaksa berkerja dalam unit punca kuasadua. Pemilihan skala yang sesuai amat penting bagi memudahkan dan menghasilkan kerja-kerja plotan yang tepat dan bermutu. Sebagai panduan skala yang diguna mestilah ditulis/dinyatakan di penjuru sebelah kanan sesuatu persembahan kartografi dan ia berada di bawah daripada tajuk. 2.2.3. Pengiraan nilai terhadap data yang diberi oleh soalan. Data yang diberi perlu dikira dengan menggunakan skala yang telah dipilih oleh calon dan sebaik-baiknya pengiraan tersebut ditunjukkan dalam bentuk jadual serta dihantar bersama-sama jawapan anda. 2.2. 4. Menyediakan petunjuk. Petunjuk amat penting sebagai indikator yang diguna untuk mentafsir sesuatu persembahan kartografi. Tanpa petunjuk, persembahan kartografi yang dibuat adalah tidak lengkap. Justeru ia mesti disediakan. Lazimnya petunjuk di letakkan di ruangan bawah sebelah kiri graf, carta,rajah,peta dan sebagainya. 2.2. 5. Membuat Plotan. Merujuk kepada apa yang dapat anda persembahkan. Misalnya garisan bagi graf garis, palang/turus bagi graf bar, bulatan bagi carta pai, garis aliran bagi peta aliran, lorekan bagi peta koroples dan sebagainya. Penilaian pada aspek plotan amat bergantung kepada sejauhmana anda dapat menyiapkannya, ketepatan plotan atau tandaan mengikut skala yang diguna dan juga kesan-nampak (Visual effect). Justeru

19

plotan harus dibuat dengan teliti dan jelas. Misalnya anda boleh menggunakan warna yang berbeza asalkan ia tidak menyalahi teknik-teknik kartografi. 2.2.6. Kebersihan dan kesempurnaan. Ia merupakan satu nilai estetika yang diberi kepada kerja-kerja persembahan kartografi calon yang kemas, bersih,cantik, lengkap dan sempurna. Sebenarnya ia lebih merupakan satu bonus kepada kualiti hasil kerja calon. Seperkara yang mesti diingatkan apabila calon bersedia untuk menjawab soalan kemahiran amali ialah ia mesti membawa kelengkapan alat tulis yang secukupnya. Sekurang-kurangnya ia mesti ada sebuah Kalkulator, satu set geometri yang dalamnya mengandungi jangka lukis, jangka sudut,pemadam,pembaris,pensel yang pelbagai warna dan lain-lain alat yang bersesuaian.

Pengalaman pemeriksaan yang lalu membuktikan calon hanya berupaya menghasilkan persembahan kartografi yang baik tetapi amat lemah dalam bahagian menganalisis graf,rajah,carta,peta dan sebagainya. Harus diingat bahawa soalan kemahiran amali tidak semata-mata melibatkan kerja-kerja kartografi sahaja. Sebahagian markahnya terletak pada aspek-aspek pentafsiran,analisis,ramalan dan lain-lain yang berkaitan dengan bahagian amali yang ditunjukkan.
Apabila menjawab soalan analisis, calon tidak boleh mengulas data semata-mata. Tidak cukup sekadar memberikan angka-angka perubahan, menyatakan peratus, naikturun data dan sebagainya yang hanya melibatkan unsur kuantitatif sahaja. Setiap ulasan data mestilah disokong dengan alasan atau sebab-sebab yang relevan dan menasabah, merumuskan pola dan trendnya, meramalkan kemungkinan yang boleh berlaku akibat sesuatu pola yang dapat ditunjukkan oleh graf, rajah,carta atau peta yang telah dilukis berdasarkan kemahuan soalan. Dalam hal ini sebab dan alasan boleh diambil daripada pengentahuan geografi yang telahpun calon pelajari khususnya di bilik darjah. Justeru itu unsur-unsur kuatitatif mestilah digabungjalinkan dengan unsur kualitatif semasa calon menjawab soalan yang berkaitan dengan analisa ini. 2.3 Strategi Menjawab Soalan Kajian Luar. Soalan kajian luar merupakan soalan yang popular ditanya. Setiap tahun soalannya sentiasa dikemukakan. Bagi menjawab soalan kajian luar atau kajian lapangan, seseorang calon seharusnya memahami Tiga konsep berikut: 2.3. 1. Konsep Lapangan. Kawasan yang dikaji atau kawasan lapangan adalah merujuk kepada satu kawasan sahaja dan ia tidak boleh menyebutkan banyak kawasan atau merata-rata tempat. Konsep kawasan lapangan ini adalah spesifik dan kecil keluasannya. Umpamanya adalah amat mustahil seseorang calon itu boleh mengkaji secara kajian luar di seluruh negeri atau seluruh negara. Saiz kawasan lapangan yang boleh diterima seperti di sebuah kawasan taman perumahan, sebuah kawasan industeri, sebuah kawasan pembalakan, satu kawasan pelancongan, satu kawasan perlombongan, sebuah estet/ladang, kawasan

20

petempatan seperti satu rancangan Felda,sebuah kampung, sebuah mukim, sebuah daerah dan lain-lain kawasan yang mikro saiznya yang boleh mencerminkan kemampuan pelajar/calon membuat kajian dalam jangkamasa yang terhad. Apabila calon menjawab soalan kajian luar ini, kawasan kajian tersebut mestilah dinamakan dengan jelas,tepat dan lengkap. 2.3. 2. Satu Jenis Aktiviti Ekonomi. Aktiviti ekonomi yang dikaji juga tidak boleh banyak. Ia perlu merujuk kepada satu jenis sahaja. Umpamanya jika calon memilih aktiviti perindustrian maka segala perbincangan jawapan mestilah berkait dan relevan dengan aktiviti perindustrian sahaja. Tidak boleh melompat kepada aktiviti ekonomi lain. Dalam konteks ini calon mestilah pandai memilih jenis aktiviti ekonomi yang paling banyak membawa kesan negatif kepada alam sekitar setempat yang telah dikajinya.

2.3.3. Konsep Lokaliti. Amat penting bagi setiap isi yang dikemukakan dan dihuraikan dalam soalan kajian luar ini mestilah bersifat LOKALITI (merujuk kepada tempat yang dikaji). Ia boleh dibuktikan dengan nama-nama tempat, nama sungai, nama kilang, nama hotel dan lainlain ciri persekitaran setempat yang menunjukkan fenomena geografi tempatan. Misalnya jika calon menggunakan konsep pemanasan global, kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon sebagai satu isi jawapan untuk menjawab soalan kesan negatif persekitaran ia sama sekali tidak boleh diterima. Kerana ke tiga-tiga fenomena/kesan tersebut tidak merujuk kepada kesan di lokasi kawasan yang dikaji dan ia amat luas(Global) iaitu seluruh dunia sedangkan calon tidak mengkaji seluruh dunia!. Sepatutnya konsep tersebut digantikan dengan istilah Pemanasan Setempat di kawasan yang dikajinya. 2.3. 4. Sebelum calon menulis jawapan yang berkaitan dengan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar, sesuatu jawapan kajian luar seharusnya dimulakan dengan perkaraperkara berikut: a) Menyatakan Tajuk Kajian.

Tajuk kajian mesti mengandungi apakah jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan dimana ia dikaji. Misalan “ Kajian saya ialah terhadap aktiviti Pembalakan di Dabong, Dalam Daerah Gua Musang, Kelantan”. Calon juga boleh menceritakan secara ringkas lokasi/kedudukan kawasan yang dikajinya.

21

b)

Menyatakan Objektif Kajian:

Tujuan kajian luar dibuat mestilah disebut dengan jelas. Misalan “ Tujuan kajian saya ialah untuk mengenalpasti kesan-kesan persekitaran samada ke atas elemen geomorfologi, elemen ekologi,elemen hidrologi dan juga elemen atmosfera setempat akibat aktiviti pembalakan yang telah dijalankan di Dabong ini. Seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut”. c) Menyatakan kaedah kajian dan peralatan yang digunakan.

Di antara kaedah yang sesuai disebut dalam kajian di atas ialah seperti kaedah pemerhatian dan pencerapan, kaedah temubual/soal selidik dan juga kaedah pengukuran. Alatanya pula seperti alat tulis, kamera, borang soal-selidik dan lain-lain yang bersesuaian.

5. Semasa calon menghuraikan jawapan bagi kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar ia mestilah pandai memilih kesan-kesan yan relevan dengan aktiviti ekonomi yang dikajinya itu. Misalnya jika calon mengkaji aktiviti pembalakan adalah tidak relevan jika ia menghuraikan kesan terhadap pencemaran bau!. Di antara kesan-kesan umum yang boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dikaji ialah seperti; Perubahan terhadap landskap fizikal; Hakisan tanah dan tanah runtuh; Banjir sungai (akibat dasar yang semakin cetek) dan banjir kilat; Pencemaran air; Pencemaran udara dan bau; kesan pemanasan setempat/iklim mikro; dan juga kerosakan ekosistem daratan dan akuatik seperti kemusnahan spesis dan habitat. Harus diingat apabila calon menghuraikan kesan-kesan negatif ini ia mestilah disokong dengan dapatandapatan daripada kajiannya. Huraian terhadap kesan tidak boleh secara umum sahaja, ia mestilah bersifat lokaliti. Sebagai contohnya jika calon menghuraikan kesan pencemaran air sungai ia mestilah menyatakan nama sungai yang terlibat, jika menghuraikan kesan hakisan tanah ia mungkin boleh dibuktikan dengan kesan-kesan gegalur yang terdapat disekitarnya. Seboleh mungkin bukti/dapatan ini mestilah disebut agar jawapan anda kukuh dan benar-benar mencerminkan kajian luar. 6. Apabila calon menjawab bahagian cadangan mengatasi kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar, jawapannya mesti mengandungi ke tiga-tiga elemen berikut. Pertama, langkah perundangan dan akta. Seperti tindakan menyaman,denda (kompaun), menyitar terhadap mana-mana pihak yang bertanggungjawab menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar tersebut oleh pihak-pihak berwajib di sesuatu tempat, misalnya oleh Majlis daerah, Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Ke dua, langkah pengurusan seperti menanam semula hutan; membina sistem perparitan; memperdalamkan semula sungai, merawat sisa, menapis asap dan lainlain yang boleh difikirkan bersesuaian dengan jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan

22

kesan negatif yang diakibatkan olehnya. Ke tiga, langkah kempen kesedaran dan kerjasama masyarakat setempat seperti gotong royong pembersihan sungai, kempen cintailah sungai kita, penghijauan kawasan sekitar dan lain-lain cadangan yang boleh meningkatkan kesedaran masyarakat agar peka kepada kesan persekitaran yang telah dibincangkan itu. Ketiga-tiga aspek ini mestilah ditulis dalam jawapan anda.

3..0 RUMUSAN
Berdasarkan perbincangan di atas, jelas menunjukkan bahawa sistem penilaian yang diguna dalam Geografi Kertas 1 dan 2 STPM amat menguntungkan pelajar. Sebenarnya pelajar mudah memperolehi markah jika betul kaedahnya. Persepsi Geografi masa kini bukan lagi sesukar masa dahulu.Sebenarnya kecermerlangan (Prinsipal A) boleh digenggam oleh pelajar. Pengalaman penulis sebagai pengajar membuktikan bahawa kelemahan utama pelajar ialah tidak boleh menbuat huraian (elebration) yang baik walaupun mampu mengemukakan isi/fakta yang bernas dan tepat. Justeru itu apa yang penting ialah pelajar perlu rajin membuat latihan menjawab soalan khususnya aspek pengembangan isi dengan panduan yang telah diberikan, memperbanyakkan bacaan demi memperluaskan pengentahuan geografikalnya, mengadakan kumpulan perbincangan bagi memantapkan lagi ilmunya dan akhir sekali bertawakkallah kepada yang ESA. Saya yakin anda akan berjaya dengan cemerlang dan gemilang. Kaedah MJK
(Kaedah Mudah Jawab Soalan Konsep) 1.0 Pengenalan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang kaedah mudah jawab soalan bentuk konsep ini adalah lebih baik untuk diperjelaskan maksud perkataan konsep itu sendiri. Dalam Kamus Dewan perkataan konsep bermaksud pengertian am atau idea yang berdasarkan sesuatu. Oleh itu, untuk menjawab soalan ini jawapan seharusnya berdasarkan maksud secara ringkas dan tepat sesuatu perkara atau keadaan tertentu. 2.0 Mengapa kaedah ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Geografi STPM. Soalan konsep merupakan soalan yang membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah dalam peperiksaan STPM. Biasanya merupakan soalan bahagian (a) untuk mana-mana 8 soalan yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan sama ada kertas 1 dan 2. Walaupun hanya membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah, bilangan bentuk soalan konsep ini merupakan bentuk yang acapkali ditanya dalam kertas peperiksaan STPM.Oleh itu, ianya boleh membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik. Untuk

23

membuktikan kekerapan soalan tersebut di bawah ini diperturunkan jumlah soalan bentuk tersebut untuk renungan para pembaca. Bagi kertas 1 tahun 2006 sebanyak 4 soalan dan 2007 sebanyak 5 soalan merupakan bentuk soalan konsep. Soalan tersebut ialah : Kertas 1Tahun 2006,

• • • •

Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4m] Soalan 2(a) Jelaskan secara ringkas konsep hanyutan benua. [5m] Soalan 5 (a) Takrifkan tekanan udara. [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? [5m]

Kertas 1Tahun 2007,

• • • • •

Soalan 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk? [5m] Soalan 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan sungai? [5m] Soalan 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil pantai seimbang? [5m] Soalan 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera ? [5m] Soalan 5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5m] Begitu juga bagi kertas 2 tahun 2006 sebanyak 2 soalan dan 2007 sebanyak 3

soalan merupakan bentuk soalan konsep. Soalan tersebut ialah : Kertas 2 Tahun 2006,

24

• •

Soalan 2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani? [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? [5m]

Kertas 2 Tahun 2007

• • •

Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa ? [3m] Soalan 2(a)Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk [5m] Soalan 5(a) Takrifkan transformasi desa. [5m] Soalan ini kerap kali sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab

dengan tepat dan ringkas. Acap kali calon menjawab dengan panjang lebar meliputi beberapa perenggan dan terlalu umum. Markah yang diperolehi antara 1 atau 2 sahaja, malahan ada yang tidak mendapat markah lansung. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat . 3.0 Apa yang dimaksudkan dengan kaedah MJK. Berdasarkan dua sebab di atas iaitu merupakan soalan yang acapkali ditanya dan sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. Tidak dapat dinafikan kaedah MJK dapat membantu para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan para pelajar memahami dan menjawab dengan tepat akan soalan tersebut. Sebenarnya terdapat tiga kaedah MJK yang boleh diamalkan. Kaedah ini membolehkan pelajar memahami dengan lebih mudah dan mendapat markah penuh.Empat kaedah mudah jawab soalan konsep itu ialah kaedah ABC, ABS dan ABK serta ACC. 3.1 Kaedah ABC. Kaedah ABC bermaksud A untuk apa, B untuk bagaimana dan C untuk contoh. Oleh itu, dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa, bagaimana dan contoh untuk mendapat markah penuh. 3.2 Kaedah ABS.

25

Kaedah ABS bermaksud A untuk apa, B untuk bagaimana dan S untuk sebab. Oleh itu dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa, bagaimana dan sebab untuk mendapat markah yang baik. 3.3 Kaedah ABK. Kaedah ABK bermaksud A untuk Apa, B untuk Bagaimana dan K untuk Kesan Oleh itu, sama seperti dua kaedah di atas dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa, bagiamana dan kesan.dah 3.4 Kaedah ACC. Kaedah ACC bermaksud A untuk Apa, C untuk Ciri dan C untuk Contoh.Oleh itu untuk mendapat markah penuh , ketiga-tiga aspek ini perlu disentuh. Bagi memudahkan pemahaman para guru dan pelajar tentang perkataan ‘Apa’ ‘Bagaimana’, ‘Contoh’, ‘Kesan’ dan ‘ Sebab’ serta ‘Ciri akan diperjelaskan maksudnya di ruangan ini. Sebenarnya ‘Apa’ dalam konteks kaedah ini membawa maksud apa yang ditanya tentang sesuatu perkara atau kejadian itu secara tepat. Manakala ‘ Bagaimana’ pula bermaksud dengan cara apa perkara dan kejadian itu berlaku mengikut proses tertentu dan bertepatan dengan kehendak sesuatu perkara dalam soalan yang ditanya. Selain itu, ‘Contoh ‘ dalam konteks kaedah ini, membawa maksud contoh dari segi lokasi dan jenis sesuatu perkara atau kejadian itu. Perkataan ‘Sebab’ pula membawa maksud sebab berlakunya sesuatu perkara atau kejadian itu yang mana menyebabkan berlakunya sesuatu proses tertentu. Akhir sekali, perkataan ‘ kesan’ merupakan akibat yang terjadi jika sesuatu perkara atau kejadian itu berlaku secara berleluasa dan berlebihan daripada kedaan yang sepatutnya berlaku. Di sini akan diperjelaskan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman pelajar untuk menjawab soalan berbentuk konsep. 4.0 Contoh- Contoh Jawapan Mengikut Kaedah MJK. 4.1 Kaedah MJK – ABC. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia.

26

Luluhawa kimia bermaksud proses pereputan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat secara insitu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan, suhu dan matahari contoh proses larutan, pengoksidan dan pengkarbonan. Huraiannya, Apa : proses perebutan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat. matahari. Contoh : proses larutan, pengoksidan dan pengkarbonan. Bagaimana : secara insistu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan, suhu dan

Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim. Pergerakan jisim bermaksud proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pengerakan ke bawah cerun secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan.Contoh kesotan tanih, tanah runtuh dan gelangsaran. Huraiannya, Apa : proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pergerakan ke bawah cerun. Bagaimana : secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. Contoh : kesotan tanih, tanah runtuh dan gelangsaran. 4.2 Kaedah MJK – ABS. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan jerebu. Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. Huraiannya, Apa : Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Bagaimana : Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan.

27

Sebab

: Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi.

Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan Pulau Haba. Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar.Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir bandar yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Huraiannya, Apa : Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Bagaimana : Sebab : Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir Bandar. yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan.

4.3 Kaedah MJK – ABK. Contoh 1 : Apakah yang anda tahu berkaitan dengan putaran bumi. Putaran bumi bermaksud bumi berputar pada paksinya sendiri dengan kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Huraiannya, Apa Bagaimana : bumi berputar pada paksinya sendiri. selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Kesan : Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon : dengan kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur

28

waktu dan fajar dan senja. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi.

Peredaran bumi bermaksud bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Huraiannya, Apa : bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur. yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Kesannya : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang. Bagimana : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang.

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang berada di dalam alam sekitar fizikal yang berguna dan bermanfaat bagi memenuhi keperluan atau kehendak manusia yang hidup di dalamnya. Huraiannya, Apa Ciri Contoh : : : 4.4 Kaedah ACC. Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbahaui dan tidak boleh diperbaharui.

29

Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan bandaraya global. Bandaraya global bermaksud bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi yang bertaraf global, pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan NewYork dan Paris. Huraiannya, Apa Ciri Contoh Contoh 2 : bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi bertaraf global. : pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan antarabangsa,mercu tanda global. : contohnya London, Tokyo, New York dan Paris : Apakah yang anda faham tentang pembangunan. antarabangsa,mercu tanda global,contohnya London, Tokyo,

Pembangunan ialah satu proses perubahan daripada tradisioal kepada moden melibatkan perubahan demografi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik disebabkan Huraiannya, Apa Ciri Sebab Contoh 3 : perubahan daripada tradisioal kepada moden. : perubahan domegrafi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik. : peninkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan pekapita, meningkatnya kadar celik huruf. : Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam. peningkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan perkapita, meningkatnya kadar celik huruf.

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui seperti air, hutan, gas asli dan bijih timah. Huraiannya, Apa Ciri Contoh : : : Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. air, hutan , gas asli dan bijih timah.

30

5.0

Bagaimana para guru dan pelajar boleh membuat pilihan atau menentukan

sama ada menggunakan ABC, ABS dan ABK. 5.1 Cara menentukan penggunaan ABC. ABC, secara mudah amat sesuai digunakan untuk soalan konsep yang melibatkan soalan berkaitan proses yang berlaku terhadap sesuau kejadian atau perkara . Misalnya pada contoh di atas melibatkan proses luluhawa kimia, pergerakan jirim dan bandar raya global. 5.2 Cara menentukan penggunaan ABS. Manakala ABS pula merupakan kejadian atau fenomena yang melibatkan berlakunya campur tangan aktiviti manusia, kebanyakannya berpunca daripada aktiviti manusia dan sedikit sebanyak juga berpunca daripada faktor semula jadi.Misalnya fenomena jerebu dan pulau haba serta pembangunan.

5.3 Cara menentukan penggunaan ABK. Manakala, ABK amat sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kejadian atau bahan semula jadi dan membawa kesan kepada manusia di bumi dalam melakukan aktiviti bagi meneruskan kelangsungan hidup. Contoh kejadian putaran bumi, peredaran bumi dan sumber alam. 5.4 Cara menentukan penggunaan ACC. Akhir sekali kaedah ACC. Kaedah ini ada keistimewaannya iaitu hanya digunakkan untuk menjawan soalan konsep dalam Geografi kertas 2.

6.0

Kesimpulannya. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .

Dengan adanya panduan ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar menjawab

31

soalan berbentuk konsep ini dan akan mendapat merkah yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Geografi STPM.

32

TEMA 1 : SISTEM BUMI 1. a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (5 markah) (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut. (4 markah) b) Dengan bantuan gambarajah, terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika.(8 markah) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lempab. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (5 markah) -Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja/aktiviti atau kemampuan untuk mewujudkan perubahan terhadap jirim (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut. (4 markah) -Bentuk-bentuk tenaga - tenaga haba, keupayaan, kimia, kinetik, bahang/radiasi, elektrik dan magnet.

33

b) Dengan bantuan gambarajah, terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika.(8 markah) -Lukis gambarajah yang sesuai untuk membantu huraian

1. Kecondongan paksi bumi ialah 23 ½˚ dari garisan yang tegak pada rataan
Londar-menyebabkan terdapat perbezaan keamatan tenaga solar yang diterima oleh kedua-dua kawasan.

2. Jarak matahari(beza ikut musim).Misalnya pada 22 Disember matahari lebih
hampir dengan garisan Jadi tetapi pada 21 Jun, matahari lebih hampir dengan garisan Sartan manakala pada 21 Mac dan 22 September lebih hampir dengan garisan Khatulistiwa. 3. Kecondongan pancaran (pancaran tegak atau pancaran serong) 4. Jangkamasa pancaran (berkaitan dengan panjang waktu siang mengikut musim) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lembap. (8 markah) Perlu kaitkan antara keamatan tenaga solar dengan ciri-ciri tumbuhan di tropika

kefahaman dan penjelasan - Oleh kerana kawasan tropika menerima tenaga solar yang banyak (sebahagiannya telah dibalikkan oleh awan yang tebal) menyebabkan suhu di tropika lembap tidak kurang 25˚C, sejatan dan kelembapan yang tinggi (80% pada jam 9.00 pagi) dan hujan tahunan yang lebat sepanjang tahun melebihi 2000mm setahun – hutan hujan tropika (hutan malar hijau) – mempengaruhi kadar keamatan yang diterima dan seterusnya mempengaruhi ciri-ciri tumbuhan. Kesan

1.

Pokok-pokok besar yang berdaun hijau sepanjang tahun menyebabkan cahaya matahari cuma sampai ke beberapa tompok kecil di dalam hutan dan ini pun dalam beberapa jam sahaja setiap hari. Intensiti cahaya yang diterima oleh silara pokok yang tinggi. Keadaan demikian rupa tidak memungkinkan pertumbuhan pokok rendah di kawasan tropika. Sebaliknya pokok-pokok sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini menyebabkan pokok-pokoknya berbatang lurus dan bercabang-cabang di bahagian atasnya.

34

2.

Keamatan cahaya matahari yang diterima oleh lantai hutan adalah rendah berbanding dengan jumlah yang sampai ke silara. Di sebahagian besarnya keamatan cahaya tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan tumbuhan di lantai hutan. Kawasan yang menerima cahaya matahari akan ditumbuhi anakanak pokok dari lapisan A,B, dan C. (pokok-pokok besar mungkin tumbang di tengah-tengah hutan dan melalui ruang inilah cahaya matahari sampai ke lantai hutan). Anak-anak benih tumbuh setinggi beberapa cm sahaja setahun. Pertumbuhan pesat hanya berlaku apabila hutan ditebang dan dibersihkan dan menghasilkan belukar. Pokok liana terpaksa bergantung kepada tumbuhan lain supaya tenaga cahaya matahari dapat dicapai. Pokok liana kecil boleh hidup dalam keadaan yang gelap atau teduh tetapi apabila sudah besar ia memerlukan cahaya. Pokok-pokok saprofit dapat menyesuaikan diri dengan kadar keamatan tenaga solar yang rendah dengan hidup di habitat yang gelap, kerana ia tidak mengandungi klorofil. Ia dapat makan dari bahan reput atau humus dalam tanih. Hutan di sekitar sungai yang besar adalah tebal dan sukar ditembusi kerana lantai hutan ditumbuhi dengan pelbagai jenis hutan pokok renek dan pokokpokok yang rendah yang tidak jauh bezanya daripada belukar. Berbeza dengan lantai hutan yang jauh dari sungai, lantai hutan di sekitar sungai menerima cahaya matahari setiap hari

3.

4.

5.

2.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) (b) Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan Litosfera. (10 markah) (c) Terangkan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) Sistem ialah satu set himpunan objek atau angkubah-angkubah yang berada dalam satu sempadan arbitari yang berinterkasi antara angkubah kerana sifatnya yang saling berkaitan. b)Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan litosfera. (10 markah) 1. Biosfera – bahangan matahari diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis--membekalkan tenaga kepada haiwan dan manusia (vitamin D)

35

2. Hidrosfera – panaskan badan air – sejatan- bentuk awan sumbangkan kerpasan- air larian permukaan masuk semula ke hidrosfera 3. Litosfera – bahang matahari membantu kepada proses luluhawa kimia, pereputan dan penguraian batuan bagi pembentukan tanih. Pereputan dan penguraian fosil flora dan fauna membekal tanih yang subur kepada litosfera. c) Jelaskan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah) 1. Tenaga bahangan memanaskan badan air 2. Wujud tenaga haba dalam badan air dan terpeluwap. 3. Sejatan berlaku pada badan air dan wap air menaik, pergerakan ini mewujudkan tenaga kinetik. 4. Haba pendam dalam udara mengurai wap air untuk terus naik. 5. Membentuk awan dan menurunkan kerpasan turun ke bumi oleh tenaga kinetik

3. a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) b) Tunjukkan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) c) Jelaskan kesan-kesan terhadap system geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) 1. perbezaan dari segi punca tenaga:- tenaga endogenik berasal dari dalam bumi/kerak bumi manakala tenaga eksogenik berasal dari luar bumi/tenaga matahari. perbezaan contoh tenaga:- tenaga endogenik seperti tenaga seismik(gempa bumi), tenaga volkanik (gempa bumi), tenaga atomik seperti daripada galian plutonium, uranium dll. Tenaga eksogenik adalah tenaga matahari yang boleh bertukar menjadi tenaga keupayaan, kinetik, kimia dll.

2.

36

3.

Tenaga eksogenik/matahari amat penting untuk menggerakkan seluruh sistem bumi sama ada system geomorfologi, sistem atmosfera, hidrologi dan juga ekologi. Manakala tenaga endogenik amat penting untuk menghidupkan system dalam bumi/aktiviti ignius jalar dalam dan juga jalar luar.

b) Huraikan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) Tenaga eksogenik/tenaga matahari adalah amat penting untuk menggerakkan seluruh operasi sistem-sistem bumi. 1. Luluhawa berlaku (kimia/fizikal) – kesemuanya memerlukan suhu yang tinggi/tenaga haba yang cukup untuk beroperasi. Misalnya, luluhawa kimia memerlukan suhu asas 10˚C untuk bertindakbalas menguraikan batuan.Manakala luluhawa fizikal memerlukan kepanasan yang terik untuk mengembangkan mineral batuan. Proses hakisan dan pergerakan jisim – Misalnya dalam proses hakisan glasier, proses ini boleh berlaku apabila mempunyai tenaga haba yang cukup untuk mencairkan salji.Bahang matahari akan mencairkan salji. Apabila sajli mencair, barulah ia boleh menggerakkan segala bahan hakisan menuruni lurah0lurah. Proses sejatpeluhan dalam system hidrologi. Sejatan dari permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan perpeluhan dari tumbuh-tumbuhan tidak akan terjadi jika tidak mempunyai tenaga haba matahari yang cukup. Oleh itu, ia mempengaruhi turunnya hujan. Membolehkan angin bertiup dalam sistem atmosfera. An gin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk enghasilkan perbezaan tekanan ini, mestilah wujud perbezaan suhu/perbezaan haba antara dua tempat. Membolehkan tumbuh-tumbuhan membuat makanan dalam sistem ekologi.Tenaga matahari yang cukup membolehkan proses fotosintesis berlaku. Begitu juga organisma-organisma lain yang memerlukan tenaga matahari untuk pelbagai proses seperti proses perpeluhan/respirasi, tumbesaran dan sebagainya.

2.

3.

4.

5.

c) Jelaskan kesan-kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Sistem bumi menerima lebihan tenaga eksogenik disebabkan aktiviti manusia-kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon. Kesan-kesan:1. Fenomena penggurunan-saiz kawasan gurun menjadi semakin besar akibat cuaca dan persekitaran di kawasan gurun yang semakin kering-kontang, tandusgersang. Proses-proses luluhawa fizikal serta hakisan layangan angina semakin dominan-contoh, Gurun Sahel dan Kalahari di Afrika sedang mengalami proses perluasan yang hebat.

37

2.

Pencairan ais di kawasan-kawasan kutub.Misalnya litupan ais Antartika dan Greenland-menyebabkan kenaikan aras laut serta risiko yang rendah menjadi tenggelam. Menggiatkan proses hakisan glasier dan runtuhan salji di kawasan pergunungan tinggi-kerana litupan ais dan salji akan mengalami pencairan yang hebat.

3.

4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba atmosfera. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) Suatu konsep keseimbangan yang merujuk kepada radiasi matahari yang datang dan diterima oleh atmosfera dan bumi berbanding dengan radiasi keluar yang diserakkan atau dibalikkan dan juga dikenali sebagai imbangan haba. b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Input radiasi gelombang panjang dan output radiasi gelombang panjang. Halaju insolasi dan biasan. Pantulan atau albedo Peningkatan albedo dan pantulan radiasi gelombang pendek. Insolasi dan proses penyerakan.

c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba atmosfera. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Kegiatan perkilangan Proses pembandaran kawasan Bandar Penggunaan kenderaan bermotor Pembukaan kawasan hutan Pembakaran sampah dan hutan

6. Pembinaan kemudahan jalan pengangkutan

38

5. a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. (5 markah) b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. (5 markah) 1. Jarak dari matahari dengan bumi (150 juta km) – jarak -peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian solstis dan ekuinoks semasa perihelion dan afehelion Elektromagnet mengikut kitaran tompok matahari (tempoh 11 tahun setiap kitaran) Tompok matahari (sunspot) – lebih banyak tenaga Pemantulan – di lapisan atas atmosfera dan pemantulan oleh awan Penyerakan olehzarah yang halus seperti molikul gas, udara, wap air, debu, habuk dan hablur ais – menyerakkan sinaran matahari Penyerapan – zarah wap air, gas-gas, habuk dan debu menyerap kira-kira 15% daripada jumlah sinaran Albedo – keputihan atau kecerahan sesuatu permukaan (yang lebih cerah akan memantulkan jumlah sinaran yang tinggi) Gambarajah yang sesuai juga boleh disertakan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Putaran bumi mewujudkan siang dan malam Peredaran bumi mengelilingi matahari yang mewujudkan kejadian musim mengikut kedudukan garis lintang Kecondongan pancaran matahari Ketebalan atmosfera (bandingan antara kawasan gurun dan tropika lembap) Perbezaan permukaan dari segi jenis (daratan, air dan tumbuh-tumbuhan) dan bentuk (topografi) – hadap matahari atau terlindung

39

c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) 1. 2. 3. Kenalpasti ciri-ciri tropika lembap–panas lembap dan hujan sepanjang tahun Keamatan tenaga matahari yang tinggi dan sepanjang tahun-pertanian sepanjang tahun Jumlah tenaga matahari yang banyak mempengaruhi pelbagai jenis tanaman ditanam dan menghasilkan produktiviti sepanjang masa (kelapa sawit, getah, nanas dll) Peranan tenaga matahari dalam mempengaruhi kebanyakan kitar (air, nutrient, dll) dan seterusnya mempengaruhi kegiatan pertanian, setrusnya ia mempengaruhi proses-proses geografi fizikal di kawasan tropika lembap yang sesuai untuk pertanian Sejatpeluhan membolehkan tanaman tidak mengalami lebihan air yang melampau, membolehkan pokok subur dan tidak berkulat Mengeringkan sisa-sisa pertanian, pokok, belukar atau rumput boleh dibakar untuk membersihkan lading dan dijadikan baja (kebenaran JAS)

4.

5. 6.

6.a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. (10 markah) c) Bincangkan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) Kedudukan matahari adalah tegak di kawasan khatulistiwa yang menyebabkan panjang siang dan malam adalah sama panjang di seluruh dunia. b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. (10 markah) 1. 2. Bumi mengelilinggi matahari-memerlukan 365 ¼ hari untuk melengkapkan satu orbit Pergerakan bumi di atas paksi

40

3. 4.

Kecondongan paksi bumi Sifat bumi berbentuk sfera

c) Huraikan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. (10 markah) 1. Pertanian-kawasan sederhana kegiatan menanam dijalankan pada musim panas/hari bebas fros; khatulistiwa-pertanian sepanjang masa 2. Pembalakan-penebangan pokok pada musim dingin-getah pokok beku 3. Pelancongan-tumpuan kawasan tropika- contoh-pelancong dari kawasan sederhana dunia-contoh 4. Perikanan-perbezaan-di tropika sepanjang tahun-kawasan sederhana aktif musim panas 5. Pengangkutan-darat,air dan udara 6. Lain-lain-aktiviti/perlombongan/sosial 7.a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. (5 markah) (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. (6 markah) b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. (6 markah) c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. (5 markah) Bahangan suria-bahangan matahari iaitu punca tenaga haba dalam bentuk sinaran gelombang elektromagnet pendek dan cahaya. Bahangan bumi-bahangan terrestrial hasil pembalikan haba bumi yang diserap dari matahari dalam bentuk gelombang electromagnet yang panjang. (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. (6 markah) 1. 2. 3. Diserap oleh atmosfera seperti gas CO2,ozon,wap air/awan/hablur ais, partikel/habuk. Penyerakan bahangan matahari oleh partikel habuk,molekul gas, manik air, dll. Pembalikan oleh awan yang berbeza ketebalan.

b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. (6 markah)

41

1. 2. 3. 4. 5.

Proses luluhawa-kimia/fizikal Proses pergerakan jisim Proses hakisan Proses pengangkutan Proses pemendapan

c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. (8 markah) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Malar hijau-fotosintesis Kepadatan/kepelbagaian jenis dan sepsis Susun lapis tumbuhan A,B,C dan D Tumbuhan menumpang-parasit Tumbuhan menjalar dan melilit Ciri daun/batang/silara

8. a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) b) Huraikan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. (10 markah) c) Jelaskan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bukti pelayaran mengelilingi bumi Bukti daripada kedudukan kaki langit yang melengkung Terbit dan terbenamnya matahari Bukti satelit Melihat kapal di laut Bentuk bumi

b) Jelaskan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. (10 markah) 1. 2 3. Jarak bumi dengan matahari Luas permukaan bumi yang berbeza di kawasan garis lintang berbeza-zon khatulistiwa; kawasan latitud 36˚U dan 36˚S;kawasan kutub Radiasi mengalami pelbagai proses sebelum sampai ke permukaan bumi

c) Huraikan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. (10 markah) 1. Pertanian 2. Perlombongan 3. Pelancongan

42

4. 5. 6. 7.

Pembalakan Perikanan Perindustrian Pengangkutan

9.a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) b) Berdasarkan suatu gambarajah, huraikan kejadian musim berlaku. (10 markah) c) Bandingkan bagaimana kejadian musim mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) Solstis-Suatu keadaan di mana matahari tengahari tegak di atas kepala di Garisan Sartan (23 1/2˚U) pada 21 Jun dan di Garisan Jadi (23 1/2˚S) pada 22 Disember menyebabkan siang dan malam yang tidak sama panjang di kawasan-kawasan beriklim sederhana kecuali di kawasan Khatulistiwa.

b) Dengan bantuan gambarajah, jelaskan kejadian 4 musim . (10 markah) 1.Gambarajah 4 musim- siang dan malam yang tidak sama panjang 2.Peredaran bumi mengelilinggi matahari-365 ¼ hari untuk melengkapkan satu peredaran 3.Putaran bumi di atas paksi yang condong 23 1/2˚ daripada satah tegak-ada tempat yang menerima lebih pada masa tertentu 4. Kejadian ekuinoks dan solstis iaitu - kedudukan matahari tegak di Khatulistiwa - Kedudukan matahari di Garisan Sartan (Solstis Musim Panas) atau Jadi (Solstis Musim Sejuk) - Penerimaan haba di kawasan kutub yang berbeza. 5.Penerimaan haba yang berbeza dalam keadaan jarak bumi yang berbeza dari matahari - afelion - 152 juta km

43

- perihelion - 147 juta km c) Bagaimanakah iklim yang berbeza mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana. (10 markah) Pertanian di kawasn tropika dan kawasan sederhana dibezakan dengan melihat aspekaspek berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Jangkamasa penanaman-sepanjang masa/ikut musim Jenis pertanian Kawasan pertanian Fungsi pertanian sama ada untuk sara diri atau dagangan Keluasan/saiz tanaman

10.(a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’. (7 markah) (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. (8 markah) (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. di kawasan sederhana dunia. (10 markah)

Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’. (7 markah) Soltis musim sejuk: 1. 2. 3. 4. Malam lebih panjang daripada siang di hemisfera utara Siang lebih panjang daripada malam di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Dis di Garisan Jadi Hamisfera utara mengalami musim sejuk dan hamisfera selatan mengalami musim panas Soltis musim panas: 1. 2. 3. 4. Siang lebih panjang daripada malam di hemisfera utara Malam lebih panjang daripada siang di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Jun di Garisan Selatan Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk

44

(b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. (8 markah) Kesan kejadian soltis ialah: 1. 2. 3. 4. Berlaku kejadian musim sejuk . Berlaku kejadian musim panas. Siang dan malam yang tidak sama panjang kecuali di khatulistiwa. Perubahan ketinggian matahari tengah hari dilangit.

(c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. di kawasan sederhana dunia. (10 markah) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. di kawasan sederhana dunia 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pembalakan –musim sejuk. Pelancongan – salji – ski dll. Pemburuan – haiwan tak aktif musim sejuk Pertanian - terganggu Petempatan - terganggu Pengangkutan- terjejas

Tema 2 : Sistem Geogmorfologi. Soalan 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur bumi.
(5 markah)

Cadangan Jawapan : Struktur bumi merupakan lapisan bumi iaitu terdiri kerak bumi, mantel dan teras bumi yang mempunya sifat fizikal dan sifat kimia yang berbeza . b) Jelaskan tiga perbandingan sial dan sima.
( 6 markah )

Cadangan Isi Jawapan :
1. Ketebalan yang berbeza, sial 20 hingga 70km dan sima 5 hingga 10km.

45

2. Ketumpatan yang berbeza, sial kurang tumpat iaitu 2.6 g/cm³ hingga 2.7g/cm³dan sima lebih tumpat iaitu 2.8 g/cm³ hingga 3.0 g/cm³. 3. Jenis batuan yang berbeza, sial terdiri daripada batuan granit dan sima batuan basalt. 4. Kandungan mineral yang berbeza,sial terdiri daripada silika dan aluminium dan sima mengandungi silika dan magnesium.

c) Jelaskan proses pembentukan gunung lipat dan gunung bongkah.
( 6 markah )

Cadangan Isi Cadangan :
1. Proses pembentukan gunung lipat terjadi akibat pergerakan bumi secara besarbesaran disebabkan tekanan yang kuat dalam kerak bumi sehingga menyebabkan batuan termampat dan kawasan yang lemah akan berlipat. 2. Proses pembentukan gunung bongkah terjadi akibat kejadian gilinciran disebabkan kuasa tegangan atau mampatan dan menyebabkan berlaku rekahan di mana akhirnya sebahagain kerak jatuh atau naik berbanding kawasan sekitarnya.

d) Huraikan empat kepentingan daratan kepada alam sekitar manusia.
( 8 markah )

Cadangan Isi Jawapan :
1. Pertanian, - pelbagai jenis tanih membentuk daratan - menghasilkan pelbagai jenis tanaman - tanih laterit untuk kelapa sawit dan getah-tanih alluvium untuk pada sawah –tanih gambut untuk nanas- menggalak dan meningkatkan hasil pertanian. 2. Pelancongan - membentuk tanah tinggi- udara nyaman- suhu yang sederhana tumbuahan semula yang subur dan menarik- contoh tanah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting – menarik dan menggalakan kedatangan pelancongan. 3. Pelombongan - pelbagai jenis mineral yang berharga - dijumpai dalam kerak bumi diteroka dan dimajukan- menghasilkan sumber mineral dan bahan tanaga untuk manusia - contoh Delta Kelantan dengan padi dan Felda Jengka dengan kelapa sawit dan getah. 4. Ternakan - tanah pamah beralun dan rata -padang rumput yang subur- ternakan meragut rumput- lembu dan biri-biri –contoh Padang Rumput Steppe dan Pampas. 5. Pembalakan - contoh dikawasan tanah tinggi kurang daripada 1200m- terdapat Hutan Hujan Tropika- kaya dengan sumber balak- contoh meranti, cengal dan jelutung- untuk dijadikan papan lapir, kayu gergaji dan perabut. 6. Ternakan ikan air tawar – daratan yang berair seperti sungai,kolam dan tasikternakan ikan keli, tongsan dan talipia dijalankan-mempelbagaikan sumber pendapatan individu dan negara- menjadi pendapatan sampingan dan tetap bagi petani.

46

Soalan 2.

a) i. Apakah yang dimaksudkan dengan batuan igneus? ( 4markah ) Cadangan Jawapan : Batuan yang terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan magma dari lapisan mantel ,bersifat keras ,berkilat ,berhablur dan tidak mengandungi fosil ii. Nyatakan dua jenis batuan igneus dan satu contoh setiap batuan tersebut. (4markah) Cadangan Isi Jawapan :
1. Jalar luar/ igneus terobosan , contoh basalt/riolit/pumis . 2. Jalar dalam/igneus rejahan contoh gabro/diorite/granit

47

b) Lukis dan tunjukkan bagaimana kitaran batuan berlaku. (7 markah ) Cadangan Jawapan Luluhawa dan tekanan Penyejukan dan Penghabluran
Batuan Igneus

tinggi

Tindakbalas kimia, tekanan,suhu tinggi
Batu enapan

Batu lebur (magma dan lava)

Suhu sangat tinggi (peleburan)
Batu Metamorfosis

Tindak balas kimia, tekanan dan suhu tinggi Rajah : Kitar Batuan c) Huraikan lima kepentingan batuan terhadap aktiviti manusia. Cadangan Isi Jawapan
1. Pelancongan – air terjun terbentuk daripada batuan igneus- tempat pelancongan yang unik dan menarik- menggalak dan daya tarik kedatangan pelancong- contoh Air Terjun Sekayu dan Air Terjun Kota Tinggi. 2. Keagamaan – gua terbentuk daripada batu kapur – tempat akitiviti keagamaan dijalankan – terdapat banyak patung penganut agama Hindu- dianggap suci dan berkat- dikunjung penganut Hindu untuk beribadat contoh semasa perayaan Deepavali. 3. Hiasan Wanita – batu permata terbentuk daripada batuan metamorphosis- Contoh berlian, zamrud dan delima- dibentuk dan dijadikan bahan hiasan wanita. 4. Pembinaan jalan raya – batuan igneus jenis granit- jalan raya bertar-mudah pergerakan- meningkatikan darjah ketaksampaian- kembangkan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan.

48

5. Pembinaan bangunan – batu kapur campuran bahan simen- kembangkan sector pembinan bagunan dan projek perumah – kemudahan tempat tinggal rakyat. 6. Perindusterian – kaolin untuk membuat seramik – tembikar dan pinggan mangkuk yang menarik – peluang pekerjaan - meningkatkan pendapatan – contoh Bidor, Kuala Kangsar dan Ayer Hitam 7. Kuari – batuan granit – dijadikan batuan untuk sector pembinaan – peluang pekerjaan – meningkatkan pendapatan – Contoh Rawang dan Ipoh..

Soalan 3 a) Apakah yang anda faham tentang hanyutan benua. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: Satu pergerakan kerak bumi secara mendatar disebabkan arus perolakan dalam lapisan mantel berlaku berjuta-juta tahun dahulu sehingga membentuk benua hari ini b) Jelaskan 3 bukti yang menyokong tentang hanyutan benua. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan:
1. Bukti sepadanan benua – benua Amerika dengan Afrika – pantai timur benua Amerika Selatan dicantum dengan pantai barat benua Afrika – bentuk satu daratan yang luas. 2. Bukti bahan fosil – persamaan bahan fosil antara Afrika Selatan dengan Amerika Selatan. 3. Bukti Oseanik. – lembangan dan dasar lautan lebih muda dari benua- bahan mendapan berhampiran benua lebih tua berbanding di tengah lembangan. 4. Bukti iklim palaeo – taburan zon iklim ada persamaan dari segi ciri pengglasieran.

c) Nyatakan tiga cara berlakunya pergerakan plat tektonik. ( 3 markah ) Cadangan Jawapan : Tiga cara pergerakan plat tektonik ialah pertembungan plat, perselisihan plat dan pencapahan plat. d) Huraikan lima kesan pergerakan plat tektonik terhadap alam sekitar. Cadangan Isi Jawapan :

49

1. Pertanian – penanaman padi sawah dilereng berteres di kawasan gunung berapikehadiran lava bes yang subur-menggalakkan aktiviti pertanian- contoh di Indonesia dan Filipina. 2. Perlombongan – kaya dengan sumber mineral- ingeus jalar dalam seperti batolit dan lakolit banyak mengandungi batuan granit- menggalakan aktiviti kuari – juga kaya dengan sumber. 3. Pelancongan – tasik kawah, gizar dan mata air panas di kawasan gunung berapi -tarikan utama pelancongan-contoh Tasik Danau Toba di Indonesia dan Rotorus di New Zealand. 4. Kehilangan nyawa- berlaku gempa bumi,letusan gunung berapi,gelinciran dan tsunami- banyak nyawa terkorban- Contoh gempa bumi di Acheh pada 26 Disember 2004 mengwujudkan kehadiran tsunami- 200 000 orang telah terkorban kerana gempa bumi dan tsunami. 5. Memusnahkan harta benda- letusan gunung berapi, tsunami dan gempa bumi kemusnahan tempat tinggal, kenderaan dan harta benda yang lain- Contoh kejadian di Acheh 26 Disember 2004 telah memusnahkan lebih 500 000 tempat tinggal penduduk di Acheh dan di kawasan sekitarnya. 6. Kemusnahan infrastruktur- jalan raya, jalan kereta api, bekalan elektrik dan bekalan air terputus- akibat bencana tersebut- bantuan dari luar sukar untuk sampai dan dihantar-perhubungan dengan dunia luar terputus. 7. Penurunan suhu secara global- matahari di lindungan debu gunung berapi- Contoh letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina pada 1991- suhu global menurun sebanyak 0.5°C – berlarutan beberapa tahun.

Soalan 4 a) i. Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia ? ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Luluhawa kimia ialah merupakan proses pereputan dan penyepaian batuan secara insitu yang melibatkan perubahan kimia dan saiz batuan akibat tindakan agen geomorfologi seperti perubahan suhu, air hujan dan pancaran matahari. ii. Nyatakan jenis luluhawa kimia yang anda tahu ? ( 3 markah) Cadangan Jawapan : Jenis luluhawa ialah larutan, pengoksidaan, pengkarbonan, penghidratan dan hidrolisis.

50

b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan :
1. Kekerasan batuan – berbeza mngikut jenis-batu ingeus seperti granit dan gabro adalah batuan keras, agak sukar terluluhawa- perlu jangka masa yang lama untuk terluluhawa- batuan enapan lebih lembut – mudah terluluhawa dengan kehadiran agen luluhawa . 2. Rekahan Batuan- membantu dan menambah aktifkan luluhawa-merupakan garis kelemahan dan membenarkan kehadiran air hujan dan udara memasuki batuan.Contoh rekahan pada batu kapur- proses pengkarbonan akan berlakuterbentuk pandang darat karst iaitu pembentukan dolin,gua dan sungai bawah tanah. 3. Suhu – melibatkan unsur cuaca seperti jumlah karpasan,pancaran matahari dan julat suhu harian sesuatu kawasan- kawasan beriklim khatulistiwa, suhu panas dan lembap sepanjang tahun-jumlah hujan yang banyak- kehadiran pacaran matahari melebihi 6 jam sehari secara purata- luluhawa kimia amat berkesan.Kawasan beriklim gurun – jumlah kerpasan kurang-julat suhu harian yang tinggimenggalakkan luluhawa fizikal. 4. Bentuk muka bumi – kawasan pergunungan bersalji berlaku luluhawa tindakan fros, pemcairan dan pembekuan berlaku secara berulang-ulang dan luluhawa terjadi.kawasan rendah dan menakung air – tanih menjadi lembap-larutan dan pengembangan batuan terjadi. 5. Tumbuh-tumbuhan – tindakan akar akan terbentuk- akar pokok masuk ke celahcelah rekahan batuan- rekahan batuan akan membesar – luluhawa biologi berlaku. 6. Masa – semakin lama terdedah kepada agen luluhawa- semakin jelas pengaruh luluhawa ke atasnya- batu granit akan terluluhawa jika terdedah di permukaan bumi dalam jangka masa yang lama berbanding dengan batuan granit yang berada di dalam kerak bumi 7. Tindakan manusia- manusia mendedah batuan dengan agen luluhawa di permukaan bumi- aktiviti manusia yang terlibat seperti pembalakan, perlombongan dan pertanian.

c) Huraikan lima pengaruh luluhawa terhadap alam sekitar. Cadangan Isi Jawapan :
1. Pertanian- luluhawa membentuk tanih subur untuk penanamanan hasil pertaniantanih laterit terbentuk daripada proses luluhawa pengoksidaan- sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah pamah yang beralun di kaki bukit.Contoh Jengka di Pahang dan Segamat di Johor. 2. Perindustrian – mengwujudkan industri seramik- tanih kaolin hasil daripada proses hidrolisis- membuat pasu, tembikar dan jubin-Contoh Bidor dan Kuala Kangsar di Perak dan Ayer Hitam di Johar. 3. Pelancongan- pandangan darat karst- luluhawa pengkarbonan- terbentuk gua, stalagmite,stalaktif, tiang kalsit, dan sungai bawah tanah -merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancong- contoh Gua Niah dan Gua Mulu.

51

4. Pelombongan – struktur batuan yang lemah memudahkan aktiviti perlombongan bijih timah- Lembah Klang dan Lembah Kinta- bijih timah jenis lanar- di kawasan tanah lanar yang telah mengalami proses luluhawa sebelum di hakis oleh air di kawasan tersebu. 5. Berlakunya tanah runtuh- di kawasan bercerun telah alami luluhawa- mudah berlaku tanah runtuh- musnah petempatan dan jalan raya di kawasan sekitar kejadian. 6. Berlaku kemiskinan tanih – batuan terluluhawa alami proses larut resap yang tinggi – mineral tersingkir dari tanih dengan banyak.

Soalan 5
a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesotan tanih dan tanah runtuh ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1. Kesotan tanih merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun secara perlahan-lahan dan mengambil tempuh masa yang lama untuk dilihat kesannya disebabkab kecerunan yang landai iaitu antara 2° hingga 4°. 2. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. b) Nyatakan empat faktor yang menyebabkan berlakunya proses pergerakan jisim.

( 8 markah) Cadangan Isi Jawapan :
1. Kecerunan – berkait dengan tarikan gravity yang amat penting dalam proses inikawasan yang landai iaitu kurang 5° pergerakan jenis perlahan akan berlakukawasan anatara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat dan pergerakan jenis cepat akan berjadi. 2. Regolit yang tebal – proses penyediaan bahan regolith daripada proses luluhawa yang berlaku dikawasan persekitaran juga mempengaruhi – regolit yang kurang akan menyebabkan pergerakan berlaku dalam skala yang kecil – regolith banyak pergerakan akan berlaku dalam skala yang besar. 3. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya, jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun- tanih akan tepu dengan air- air bertindak sebagai pelican membatu pergerakan tanih kecerun bukit. 4. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi pergerakan jisim- tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah- akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. 5. Gerakan tektonik – letusan gunung berapi dan gempa bumi melonggarkan struktur tanih- mudah berlaku pergerakan jisim- terutama dicerun yang musnah atau digaris gelinciran.

52

6. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian,dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim- penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan - air meresap dan basah - struktur tanih tidak stabil. c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan tanah runtuh di kawasan cerun lebuh raya di Malaysia. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan. 1. Penanaman tumbuhan – rumput, pokok buluh dan pohon renek ditanam di cerun lebuh raya – sebagai tanaman tutup bumi – akar mencengkam tanih- silara menghalang titisan hujan turun ke tanah. 2. Tembok konkrit – didirikan di kawasan cerun curam tegak 90°- tidak stabil – menahan daripada berlaku tanah runtuh. Konkrit tembok dibina bertingkat-tingkat untukmenghalang dan mengawal tanah runtuk. 3. Sistem peparitan – paip saliran air dibina- air bertakung di bahagian belakang tembok dapat disalurkan keluar – disalurkan ke tangga - tangga batu menuruni cerun terus ke parit –kurang berlaku resapan air dalam tanah. 4. Sungkupan Plastik – bersifat sementara – berfungsi menghalang air daripada meresap ke dalam tanah- tanah kurang tepu dengan air berat tanih kurang – tarikan graviti kurang- kurang kadar hakisan. 5. Kempen kesedaran – kepada rakyat terutama pemaju perumahan, pekebun kecil dan pengusaha hotel- kempen diberi dari masa ke semasa melalui media cetak dan media elektronik. Juga dimulai dari peringkat sekolah rendah dan menengah supaya para pelajar mengetahui kepentingan menggekalkan kestabilan alam sekitar.

Soalan 6.
a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai.

( 4 markah ) Cadangan Jawapan. Profil rentas sungai merupakan gambaran bentuk lembangan sungai dari satu tebing ke satu tebing di mana-mana bahagian sungai.
b) i. Nyatakan bentuk muka bumi pemendapan sungai. ( 3 markah ) Cadangan Jawapan:

Bentuk muka bumi pemendapan sungai ialah tetambak, dataran banjir, tasik ladam dan delta. ii. Nyatakan jenis pola saliran. ( 4 markah )

53

Cadangan Jawapan : Jenis pola saliran yang ada ialah pola saliran reranting,pola saliran jejala,pola saliran berbirai, pola saliran sepunca dan pola saliran setumpu.
c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai.

( 8 markah) Cadangan Jawapan :
1. Halaju air –halaju air perlahan dan tenaga air berkurangan- keupayaan air mengangkut beban berkurangan- memendapan meningkat. 2. Isipadu air – isipadu air berkurangan musim kemarau dan ketika banjir surutkeupayaan air mengangkut beban berkurangan – pemendapan meningkat terutama selepas berlaku banjir. 3. Kecerunan sungai – berkait rapat dengan halaju air- bahagian hilir bentuk muka bumi agak landai halaju air akan berkurangan- keupayaan mengangkut beban akan berkurangan- pemendapan meningkat. 4. Bahan muatan sungai- bahagian hilir beban bertambah- hasil daripada proses hakisan di bahagian hulu sungai- di bantu oleh kecerunan yang landai dan halaju air yang perlahan – pemendapan meningkat di bahagian hilir sungai. 5. Halangan – halangan batuan keras yang menonjol di alur sungai- halangan pokok tumbang dan haling aliran air sungai- aliran menjadi perlahan- pemendapan berlaku. d) Huraikan kepentingan tiga bentuk muka bumi pemendapan kepada aktiviti manusia. ( 6 markah )

Cadangan Jawapan.
1. Pertanian- padi sawah dikaitkan dengan dataran banjir dan delta- tanih alivium yang subur- contoh Dataran Kedah Perlis dan Delta Kelantan. 2. Peloncongan – Tasik ladam, dikaitkan dengan aktiviti rekreasi seperti memancing dan berkelah dan berperahu. 3. Perikanan – dikaitkan dengan tasik ladam- dijadikan kawasan ternakan ikan tawar. 4. Pengangkutan – dikaitan dengan tetambak- pembinaan jalan raya – memudahkan mobility penduduk – sumbangan kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan bertambah.

Soalan 7
a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses hakisan. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan

Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir, angin dan ombak.
b) Nyatakan empat cara hakisan sungai.

(4 markah) 54

Cadangan Jawapan : Empat cara hakisan ialah tindakan hidraul, lelasan,lagaan dan larutan.
c) Jelaskan pembentukan air terjun dan jeram.

( 7 markah ) Cadangan Jawapan :
1. Air terjun- di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras- batuan keras akan mengalami rekahan- lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi.Contoh Air Kota Tinggi di Johor dan Air Terjun Sekayu di Terengganu. 2. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras- batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis- batuan keras akan tertonjol ke atas- aliran air tersekat dan melompat menneruni bonjolan yang keras.Contoh jeram di Hulu Tembeling Pahang.

d) Huraikan lima langkah untuk mengurangkan kadar hakisan di aliran air sungai. ( 10 markah )

Cadangan Isi Jawapan:
1. 2. 3. 4. 5. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. Kuat kuasa undang-undang. Pembinaan tembok kontrik. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar.

Soalan 8. a) Apakah maksud profil panjang sungai. [5m] Cadangan Jawapan : Profil sungai merupakan bentuk lembah dari satu poin ke satu poin tertentu di sepanjang lembah sungai yang merujuk kepada kawasan sungai yang bermula di tanah tinggi hingga ke muara sungai di mana mempunyai kecerunan yang berbeza dan membentuk bentuk muka bumi yang berbeza. b) Jelaskan tiga proses yang berlaku disepanjang profil tersebut. [6m] Cadangan Jawapan :
1. Hakisan – giat di bahagian hulu- cerun curam-halaju kuat-batuan keras- isi padu air sedikit.

55

2. Pengangkutan – pengangkutan giat berlaku- cerun, halaju air dan isipadu air sedarhana. 3. Pemendapan - pemendapan giat-cerun landai, halaju air perlahan dan isipadu air sedikit.

c) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi profil panjang sungai [6m] Cadangan Isi Jawapan :
1. Kecerunan- profil bahagian hulu lebih bercerun curam –bahagian hilir lebih landai. 2. Halaju air – bahagian hulu lebih curam kerana halaju air yang kuat – bahagian hilir agak landai kerana halaju air lebih perlahan. 3. Jumlah air hujan – hujan yang lebat menyebabkan profil sungai terganggu- hakisan akan meningkat.

d) Huraikan dua aktiviti manusia yang mengganggu profil panjang sungai dan dua langkah mengatasi gangguan tersebut. [ 8m] Cadangan Isi Jawapan : Aktiviti ;
1. Pembalakan – mendapan akan meningkat- profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai. 2. Pertanian – beban yang dibawa meningkat – profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai dan cetek.

Langkah-langkah :
1. Kuat kuasa undang-undang - Akta Perhutanan . 2. Penebangan terpilih – tebang pokok yang benar-benar matang.

Soalan 9. a) Apakah yang dimaksudkan dengan legeh. [5m] Cadangan Jawapan: Legeh sungai merupakan banjaran gunung dan tanah tinggi berhutan yang menjadi garis pemisahan aliran sungai dan merupakan punca sungai serta merupakan kawasan tadahan. b) Jelaskan bagaimana tindakan hakisan sungai boleh menjana aktiviti manusia. 56

[8m] Cadangan Isi Jawapan :
1. Pertanian – hakisan hasil bahan mendap –bentuk dataran banjir dan delta. 2. Ternakan ikan air tawar – hakisan memotong likuan sungai –terbentuk tasik ladam. 3. Pelancongan – hakisan membentuk air terjun dan jeram-tempat menarik dan menggalakkan aktiviti pelancongan. 4. Perlombongan – batuan di bahagian hulu mengalami hakisan menghasilkan batu pasir.

c)

Pembinaan empangan disesuatu aliran sungai memberi kesan kepada proses-proses sungai. Jelaskan pernyataan ini. [6m]

Cadangan jawapan :
1. Hakisan – berkurangan aliran air diatur oleh pembinaan empangan. 2. Pengangkutan – proses pengangkutan beban sentimen diganggu. 3. Pemendapan – pemendapan sungai terganggu- beban sentimen telah dimendapkan dalam empangan sebelum sampai ke bahagian hilir.

d)

Huraikan tiga langkah yang boleh dijalankan untuk mengurangkan hakisan sungai. [6m) Cadangan Isi Jawapan :
1. 2. 3. 4. 5. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. Kuat kuasa undang-undang. Pembinaan tembok kontrik. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar.

Soalan 10 ‘Pinggir pantai mengalami proses hakisan seperti tindakan hidraul, lelasan,larutan dan lagaan yang telah menhasilkan pelbagai bentuk muka bumi yang tersendiri.’
a) Jelaskan perbezaan antara tindakan hidraul dan lelasan.

[ 4 markah ] Cadangan Jawapan :

57

1. Agen – Tindakan hidraul agen utama air – lelasan agen utama pasir atau beban sentimen. 2. Cara – Tindakan hidruil perlukan rekahan – lelasan tindakan ke atas permukaan batuan,permukaan lembut lebih mudah terhakis. b) Nyatakan,

i. Tiga bentuk muka bumi hakisan pinggir pantai. [ 3 markah ] Cadangan Jawapan : Bentuk muka bumi pinggir pantai ialah gua, gerbang laut,batu tunggul, tunggul sisa, geo, gloup, cenuram dan pentas hakisan ombak.

ii. Jelaskan cara berlakunya hakisan ombak. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan :
1. Lelesan – melibatkan pasir sebagai agen utama menghakis pinggir pantai 2. Tindakan hidrual- melibatkan air bertindak balas dengan batuan di pinggir pantai yang mempunyai rekahan. 3. Larutan – batu kapur yang terdapat di pinggir pantai di hakis oleh air laut yang mengandungi asid karbonik yang lemah. 4. Lagaan – melibatkan beban sentimen dalam berada di dalam ombak berlaga sesame sendiri.

c) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi bentuk muka bumi di pinggir pantai. [ 6 markah] Cadangan Isi Jawapan :
1. Kecerunan pantai- pantai yang lebih curam mengalami hakisan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun landai.- pantai yang landai alami geseran dan melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan. 2. Jenis batuan – pantai yang mengandungi batuan keras dan lembut akan mengalami hakisan yang berbeza.Batuan keras sukar untuk dihakis dan mengambil jangka masa yang panjang. Batuan lembut lebih mudah terhakis. Contoh batuan keras akan membentuk tanjung dan batuan lembut akan membentu teluk.

58

3. Kekuatan ombak- ombak besar yang besar akan member kesan yang sangat besar kepada pingir pantai dalam mengubah dan membentuk betuk muka bumi di pinggir pantai.

d) Huraikan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia.. [ 6 markah ]
1. Pelancongan – pantai ,tanjung dan teluk sumber alam semula jadi yang indah dan menarik. 2. Ternakan akuakultur- teluk, tempat yang sesuai dan baik untuk habitat ikan. 3. Tadahan air atau takungan air- pantai yang menpunyai hutan semula jadi seperti paya bakau dan hutan pantai. 4. Perlombongan pasir – pantai yang mengandungi pasir boleh diteroka untuk sumber bahan mentah peridustrian dan pembinaan.

TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA CADANGAN JAWAPAN

1

a) Apakah yang dimaksudkan tentang ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. (6m) Sejatan- proses perubahan air ke cecair dalam bentuk wap air di mana tekanan wap air pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. Sejatpeluhan-merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan yang berlaku bila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi daripada tekanan wap air di atmosfera. b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. (10m) Sejatan 1- Suhu udara tinggi-Semakin tinggi suhu di suatu kawasan, semakin banyak sejatan berlaku kerana tekanan pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. 2- Luas kawasan permukaan air-Semakin luas kawasan permukaan, semakin banyak wap air yang terhasil.

59

3- Kandungan lembapan tanih-Kelembapan tanih tinggi, sejatan tinggi-proses sejatan terjadi melalui liang-liang pore tanih. 4- Tiupan angin-Semakin kencang dan keberterusan tiupan angin semakin tinggi proses sejatan, kerana kandungan wap yg terdapat di atmosfera akan di bawa jauh dari tempat tersebut dan meninggalkan ruang kosong di kawasan itu untuk di isi oleh wap air yang baru. Sejatpeluhan 5-Saiz dan kuantiti daun-Daun yang besar dan bilangan yang banyak- proses sejatpeluhan tinggi kerana proses sejatpeluhan berlaku melalui liang-liang storma daun. 6-Orientasi atau keterdedahan pokok-Semakin banyak pokok yang terdedah pada pancaran matahari, semakin tinggi proses sejatanpeluhan berlaku. 7-Panjangan waktu siang dan malam-Waktu siang yang panjang akan menghasilkan sejatpeluhan yang lebih banyak, sebaliknya pada waktu malam kerana udara yang lebih sejuk dan suhu daun juga rendah menyebabkan sejatpeluhan kurang berlaku pada waktu malam.

c) Huraikan faktor semula jadi dan factor manusia yang menyebabkan kemarau. (9m) 1-Kawasan lindungan hujan-Kawasan yang terlindung dari oleh bukit tinggi atau berada jauh di pedalaman, menyebabkan ia kurang menerima hujan, kerana hujan di haling oleh bukit dan tidak sempat sampai ke kawasaan itu, contoh Jelebu di N.9, terlindung dan mengalami kemarau. 2-Fenomena el-nino-Iaitu fenomena udara kering/kemarau yang di bawa oleh arus angin kering dari lautan Pasifik. Apabila ia berlaku atmosfera akan kekurangan kandungan wap air, seterusnya kurang berlaku kerpasan sedangkan sejatan berlaku dengan giat. 3-Pembalakan berlebihan-Iaitu proses memusnahkan tumbuhan secara berleluasa menyebabkan tumbuhan berkurangan dan berlaku gangguan pada proses transpirasi.Seterusnya cuaca menjadi kering dan kemarau akan berlaku. CADANGAN JAWAPAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan penipisan lapisan ozon. (5m) Gas-gas tercemar hasil daripada aktiviti manusia akan memutuskan ikatan-ikatan oksigen dalam ozon yg terdapat pd lapisan statosfera dan menyebabkan lapisan ozon terhakis dan menipis. Penipisan ini membolehkan sinar UV memasuki ruang atmosfera bumi.

60

b) Jelaskan punca-punca berlakunya fenomena penipisan lapisan ozon. (10m) 1-Pertanian-penggunaan baja nitrogen yang banyak membawa kepada pencemaran air dan udara, pencemaran ini akan di bawa naik ke atas samada sewaktu proses sejatan atau sewaktu pelepasan bahang oleh bumi ke ruang atmosfera, seterusnya akan menipiskan lapisan ozon. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas yang terhasil seperti gas CFC, ia sangat aktif apabila bercampur dengan molekul ozon, seterusnya kan menghakis laipsan ozon. 3-Penggunaan tenaga nuklear pada peluru berpandu dan ujian roket-Penggunaan uranium akan menghasilkan gas radioaktif yang sangat berbahaya samada pada manusia dan jg pada lapisan ozon. 4-Pengangkutan-penggunaan kapal terbang supersonic. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya seperti CFC, Co2, Karbon monoksida, akan menipiskan lapisan ozon. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut- spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatan elektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair.

c) Huraikan kesan-kesan fenomena penipisan lapisan ozon pada alam sekitar manusia. (10m) 1-Pemanasan global-Sinar UV yang berlebihan memasuki atmosfera bumi mengakibatkan bumi menjadi panas-menghasilkan pelbagai fenomena seperti el-nino, la-nina, banjir besar dll. 2-Pencairan salji di kutub-kesan dari kepanasan yang di alami bumi, salji di kedua-dua kutub semakin mencair ini memberi kesan pada penenggelaman pinggir pantai. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat-kesan dari kenaikan aras laut, pinggir pantai akan mengalami hakisan yang tinggi. 4-Kebakaran hutan secara semulajadi-hutan-hutan akan terbakar secara semulajadi kerana suhu dunia yang panas dan udara yang kering akan menggalakkan lagi kebakaran hutan. 5-Penyakit katarak mata dan barah kulit-ekoran sinaran matahari yang tidak di tapis, ia akan menyilaukan mata, ini memberi kesan pada retina mata manusia, selain penyakit barah kulit akibat pancaran uv yang tinggi. 6-Kerosakan DNA manusia, haiwan dan tumbuhan-Kerana mengalami kekeringan air dalam badan dan jumlah air yang diterima tidak mencukupi, DNA manusia, haiwan dan tumbuhan akan rosak. 7-Kemusnahan hidupan akuatik dan terumbu karang-Suhu air laut yang tinggi akan memusnahkan hidupan akuatik dan terumbu karang kerana makanan untuk hidupan akuatik ini seperti plankton tidak boleh hidup akibat dari suhu yang panas.

61

CADANGAN JAWAPAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan sel tekanan udara. (5m) Kawasan di permukaan bumi yang mempunyai isobar atau garisan suhu yang seragam samada bersifat tekanan tinggi atau rendah b) Terangkan faktor-faktor yang menentukan pola edaran udara secara global (10m) 1-Perbazaan jangka panjang jumlah tenaga yang dipancarkan oleh matahari ke permukaan bumi. 2-Pemanasan yang tidak sama rata permukaan bumi mengikut garis lintangmewujudkan dua tekanan sel yang berbeza. 3-Kecondongan paksi bumi-Berlaku musim yang berbeza antara Hemisfera Utara dan Hemisfera Selatan. 4-Pusingan bumi di atas paksi dan pengaruh Daya Coriolis. 5-Ciri-ciri udara dan air-Udara sejuk lebih berat dan udara panas adalah ringan dan naik ke atas, membentuk lebih banyak wap air.

c) Huraikan pengaruh angin monsun ke atas kegiatan ekonomi penduduk di kawasankawasan tropika. (10m) 1-Pertanian- padi sawah/ tembakau di Delta Kelantan mengikut musim panas dan lembap. 2-Perikanan pinggir pantai-cuaca tenang lebih banyak tangkapan, musim tengkujuh (nov-mac) nelayan di Pantai Timur Semenanjung terganggu. 3-Pelancongan-Musim panas lebih ramai pelancong di pulau-pulau dan pinggir pantaitiada gangguan oleh hujan dan ombak besar. 4-Pembalakan-Musim panas lebih giat-balak mudah diangkut keluar dari hutan, musim hujan-sukar untuk proses penebangan dan pengangkutan balak. 5-IKS-Aktiviti menjemur batik, ikan, udang dan lain-lain sangat giat di pantai timur semenanjung Malaysia pada musim monsoon barat daya, pada monsun timur laut kegiatan menjemur kurang giat kerana ia membawa hujan yang lebat CADANGAN JAWAPAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? (5) Kerpasan adalah lembapan/titisan air yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair (hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dan intensiti

62

b)Dengan bantuan gambarajah, jelaskan bagaimana kejadian ‘hujan perolakan’ dan ‘hujan bukit’ terbentuk (10) 1. Lukis gambarajah hujan perolakan -Udara panas menjalankan proses di permukaan bumi. -Wap air di bawa ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukkan. -Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar pada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan. 2. Lukis gambarajah hujan bukit -Udara lembap naik ke atas di bawa angin dari arah laut kearah kawasan tanah tinggi. -Udara dipaksa naik di kawasan terdapat halangan seperti banjaran dan gunung. -Mencapai titik pemeluwapan dan di tukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit.

c) Huraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi hujan asid. (10) 1. Kegiatan perindustrian-Asap kilang yang tidak di tapis yang mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terbebas ke udara, 2. Kegiatan pengangkutan-pembakaran bahan api fosil di bandar-bandar besar oleh kenderaan telah membebaskan gas yang mengandungi Co2 di udara dengan banyak, seterusnya bercampur dengan wap air dan terjadilah hujan asid. 3. Kegiatan pembakaran terbuka-pembakaran terbuka oleh orang ramai dan juga di tapak pembuangan sampah juga telah membebaskan asap yang mengandungi pelbagai gas seperti sulphur dioksida, Co2 dll. CADANGAN JAWAPAN 5 a) Bagaimanakah penipisan lapisan ozon berlaku di ruang stratosfera. (5m) Penggunaan gas CFC yg berlebihan menyebabkan ia naik ke atmosfera dan bertindakbalas dengan sinar UV lalu terurai menjadi atom klorin. Atom klorin akan bertindakbalas dengan molekul ozon menyebabkan ia terurai membentuk oksigen dan atom oksigen. Atom oksigen akan bertindakbalas dengan atom klorin menghasilkan klorin monoksida menyebabkan pengurangan molekul ozon berlaku. b) Huraikan punca-punca pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC) ke atmosfera. (10m)

63

1-Pertanian-penggunaan semburan aerosol. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas CFC terbebas. 3-Penggunaan baja kimia. 4-Penggunaan kapal terbang supersonic. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatanelektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. 7-Pengangkutan-penggunaan kenderaan yang mengeluarkan gas karbon monoksida. c) Jelaskan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. (10m) 1-Peningkatan suhu dunia. 2-Pencairan salji di kutub, 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat. 4-Pinggir pantai tenggelam. 5-Mengubah ekologi pinggir pantai. 6-Mengganggu kitar hidrologi. 7-Perubahan angin dunia.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan mikro iklim Bandar. (5m) Iklim berskala kecil dengan keluasan yang terhad yang di sebabkan oleh aktiviti manusia dan semulajadi b) Jelaskan ciri-ciri mikro iklim bandar. (12m) 1-Sinaran matahari berkurangan-pencemaran udara / jerebu. 2-Suhu semakin tinggi kearah pusat Bandar. 3-Kelembapan bandingan rendah-kurang tumbuhan. 4-Hujan perolakan kerap berlaku. 5-Halaju angin berkurang/tiupan angin ke pusat Bandar. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan pencemaran udara Bandar. (8m) 1-Perhutanan Bandar. 2-Mengurangkan pembakaran bahan api fosil/guna sumber tenaga mesra alam. 3-Mencegah pembakaran terbuka sisa Bandar. 4-Kawalan teknikal/mekanikal. 5-Kuatkuasa undang-undang. 6-Peraturan dan garis panduan untuk bangunan, kilang, perumahan dll. 7-Pendidikan. 8-Kempen.

64

9.Tasik buatan. TEMA 4 SISTEM HIDROLOGI 1. a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. (6) b) Huraikan kepentingan air kepada alam sekitar. (9) c) Jelaskan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (10) CADANGAN JAWAPAN a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. (6) Proses Mendatar 1-Larian air permukaan. 2-Aliran air bawah tanah. 3-Alir lintang atmosfera. Proses Menegak 1-Sejatan. 2-Sejatpeluhan 3-Kerpasan 4-Aliran batang. 5-Inflitrasi.

b) Jelaskan kepentingan air kepada alam sekitar manusia. (9) 1. Domestik-Kegunaan harian seperti untuk membasuh, minum, mandi dll. 2. Pertanian-Tanaman seperti padi/sayuran sangat memerlukan air, terutama semasa proses pembesaran. 3. Perindustrian-Industri minuman sangat memerlukan bekalan air mencukupi. Selain itu untuk kegunaan menyejukkan mesin sewaktu proses pengeluaran. 4. Perlombongan-Bijih timah. 5. Pelancongan-Tasik semulajadi dan tasik buatan. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (10) 1. Hujan tiruan-membenihkan awan bagi mejadikan hujan. 2. Bina empangan-Air ditakung dan disimpan, digunakan sewaktu diperlukan. 3. Guna sumber air tanah-Air bawah tanah sangat berpotensi untuk di bangunkan. Antara kaedah yg boleh digunakan ialah telaga tiub untuk menyedut air bawah tanah, menggali telaga. 4. Sistem pengairan-Memodenkan sistem pengairan supaya lebih efektif dan dapat mengelakkan dari pembaziran air berlaku, disamping membaik pulih saluran paip yang rosak dan tersumbat.

65

5. Bina terowong air-Terowong di bina untuk pelbagai kegunaan terutama untuk penyaluran air terus kepada pengguna tanpa sebarang kebocoran, dapat mengelakkan pembaziran, Di samping dapat menyalur air keluar sekiranya berlaku lebihan air. 6. Catuan air-Penggunaan air yang berjadual mengikut lokasi. Biasanya hadkan penggunaan pada waktu puncak (siang) dan di buka pada waktu malam. 2. a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) b) Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) CADANGAN JAWAPAN a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) 1. Aliran air permukaan- Aliran permukaan adalah lebihan air hujan yang mengalir menuruni cerun setelah semua liang pore tanah tepu dengan air hujan yang disusupkan. 2. Aliran air bawah tanah-Ia bergerak di atas lapisan tidak telap air di dalam tanah. Sistem akuifer khususnya dari jenis akuilud bertindak membenarkan air mengalir secara mendatar di dalam system menuju ke system sungai, tasik, kolam dll. 3. Airan antara- juga dikenali sebagai aliran intra. Ia berlaku secara mendatar hampir dengan permukaan/sub permukaan. Ia juga berpunca drp liang-liang pore yang sudah tepu dengan air dan secara perlahan-lahan menuruni cerun. b) Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) 1. Kerpasan-Input utama dalam menentukan imbangan air. Ia bertindak membekalkan air ke dalam sis. Hidrologi 2. Perpeluhan-Iaitu jumlah lembapan yang tersejat daripada unsur biological seperti tumbuhan,haiwan dan manusia. Perpeluhan adalah proses output dalam imbangan air. Ia berlaku menerusi liang roma akibat proses metabolisme. 3. Sejatan-Iaitu air yang tersejat daripada permukaan air dan lembapan tanih. Ia amat dipengaruhi oleh bekalan tenaga matahari. Sejatan merupakan output dalam imbangan hidrologi. 4. Larian air permukaan-Ia adalah proses perantaraan antara input dan output. Semua air larian akan berakhir di kawasan takungan seperti tasik, sungai dll yang akan mempengaruhi pula proses sejatan. 5. Simpanan air bawah tanah-Air hujan yang turun akan disusupkan ke dalam tanah menerusi liang-liang pore dan bertakung di atas lapisan yang tidak telap air di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam lapisan ini dipanggil akuifer. c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6)

66

Kenalpasti ketidakseimbangan air positif iaitu lebihan air (banjir). 1. Fenomena banjir-Akibat curahan air hujan yang berlebihan menyebabkan limpahan air keluar melalui tebing-tebing sungai dan tasik. Lebihan air akan mengalir dan melimpahi kawasan-kawasan tanag rendah. 2. Menjejaskan aktiviti manusia-Aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan lain-lain akan terjejas akibat lebihan air seperti banjir, ia akan memusnahkan tanaman, ternakan dan sebagainya. 3. Kelembapan bandingan sentiasa tinggi- Udara akan sentiasa lembap apabila kerpasan melebihi sejatan. Udara yang sentiasa lembap menyebabkan udara sentiasa sejuk.

Tema 5 Sistem Ekologi

1. a) Beri maksud rantaian makanan.(5m)
Rantaian makanan bermaksud hubungan pemakanan antara pengeluar,pengguna primer,pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dan kelangsungan hidup dalam satu ekosistem. b) Bagaimanakah aliran tenaga berlaku dalam sebuah ekosistem pertanian. (8m) Contoh : Ekosistem kebun sayur cahaya matahari pokok sawi ulat beluncas burung ular sawa pengurai

1. Cahaya matahari adalah asas kepada hidupan. Ia penting untuk proses fotosintesis. 2. Pokok sawi adalah pengeluar yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tumbuhan menggunakan cahaya matahari dan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat dan glukos. 3. Pokok sawi akan dimakan oleh ulat beluncas yang merupakan pengguna primer. Ulat beluncas adalah haiwan herbivor iaitu haiwan pemakan tumbuhan. Berlaku pemindahan tenaga dari pokok sawi kepada ulat beluncas. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas.

67

4. Ulat beluncas akan dimakan oleh burung yang merupakan pengguna sekunder. Berlaku pemindahan tenaga dari ulat beluncas kepada ulat burung. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 5. Burung akan dimakan oleh ular sawa yang merupakan pengguna tertier. Ular sawa adalah haiwan karnivor iaitu haiwan pemakan daging. Berlaku pemindahan tenaga dari burung kepada ular sawa. Tenaga itu digunakan untuk membesar, bergerak dan bernafas. 6. Apabila tumbuhan dan haiwan mati ia akan diuraikan oleh bakteria pengurai seperti protozoa dan menukarkannya menjadi nutrien. c) Jelaskan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pertanian tersebut.(6m) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pertanian i. Pengunaan racun serangga dan baja kimia oleh petani telah menyebabkan tanah berasid dan tidak sesuai untuk pertanian. Keadaan ini menyebabkan kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan semula di kawasan tersebut. ii. Pengambilan kawasan pertanian untuk tujuan lain contohnya petempatan, industri, lebuhraya dan kawasan pelancongan. Ini menyebabkan persaingan guna tanah kawasan penanaman padi ditambak untuk dijadikan kawasan perumahan. iii. Penggunaan racun serangga menyebabkanpengguna primer mati lalu pengguna sekunder kurang sumber makanan. Bila ulat beluncas mati burung akan kurang makanan. iv. Pembajakan semasa proses penanaman menyebabkan tanih jadi gondol dan tandus. Pengeluar musnah @ proses hakisan membawa bersama mineral dalam tanih. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pemiskinan tanih. v. Menanam ikut cerun menyebabkan berlakunya kejadian hakisan yang meluas lantas nutrien hilang bersama air larian permukaan . Tanih akan menjadi tidak subur. d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. (6m) Langkah mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. i. Penggunaan baja organik / kompos harus diperluaskan dalam sektor pertanian. Ini akan menjamin tanih terus subur dan tidak berasid. Contohnya penggunaan najis ternakan. ii. Kaedah Biologi iaitu menggunakan burung hantu untuk membunuh tikus. Kaedah ini dapat mengurangakan pencemaran alam sekitar yang disebabkan

68

penggunaan racun serangga. iii. Penanaman secara berteres mengurangkan aliran air dan hakisan. Ini akan mengekalkan kesuburan tanih. iv. Undang-undang dan garis panduan mesti dilaksanakan untuk menghadkan kawasan petempatan ke kawasan pertanian. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,EIA (Pindaan 2005). v. Kempen seperti Cintai Alam Sekitar / Selamatkan Bumi dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar dan badan bukan kerajaan . vi. Pendidikan - formal & tidak formal. - dalam subjek sains dan geografi. - ceramah alam sekitar. 2. a) Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof? (3m) Tumbuhan yang berupaya memproses makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis .

b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem sawah padi. (10m) i- Tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari matahari kepada tumbuhan (padi dan rumput) untuk proses fotosintesis. ii- Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna primer (tikus, belalang dan lain-lain) digunakan untuk bergerak, membesar dan bernafas. iii- Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder (ular, biawak dan lain-lain) digunakan untuk bergerak, membesar dan bernafas. iv- Organisma pengurai seperti bakteria dan kulat memperolehi tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati untuk diguna balik oleh pengeluar.

69

c i) Bagaimanakah aktiviti penerokaan di kawasan sawah padi mengganggu keseimbangan ekosistem. (8m)
i- Aktiviti perlancongan -pembinaan chalet, restoran, hotel dan kolam renang. -menyebabkan sawah padi ditebus guna -contoh: Bukit Merah Wetland ii- Pembinaan petempatan -petambahah penduduk menyebabkan permintaan terhadap tempat tinggal meningkat. -kawasan sawah padi ditimbun/ditambak untuk dijadikan taman perumahan. iii- Akuakultur -pembinaan kolam ikan/udang di kawasan sawah padi. -disebabkan peningkatan pemintaan sumber protein. iv- Pembinaan jalan raya / Lebuhraya -penambakan sawah padi dengan meninggikan kawasan yang akan dibina lebuhraya / jalanraya agar selamat dari bencana banjir.

d) Huraikan kesan penerokaan kawasan sawah padi kepada alam sekitar. (4m) i- krisis makanan - kurang bekalan padi sebagai tanaman ruji. ii- banjir - tiada kawasan saliran air resapan air bawah tanah. - sawah padi jadi kawasan tidak telap air. - hujan lebat menyebabkan banjir. - menyebabkan kerosakan harta benda (rumah, perabot, kenderaan tenggelam) dan kehilangan nyawa. iii- kurang bekalan air - sawah padi jadi kawasan tidak telap air apabila dijadikan kawasan perumahan, jalanraya, lebuhraya, medan letak kereta. - susup air bawah tanah tidak berlaku. - kurang air bawah tanah. 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan piramid tenaga.(5m) Gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik Iaitu kelompok organisme yang terlibat dalam rantaian makanan, biasanya semakin tinggi peringkat rantaian makanan semakin kurang tenaga.

70

b) Terangkan peranan tumbuh-tumbuhan dalam sebuah ekosistem. (8m) i- tumbuhan hijau memainkan peranan dalam mengawal keseimbangan ekosistem sebagai pengeluar utama kepada komponen-komponen hidupan lain. ii- melalui proses fotosintesis ia menukarkan tenaga suria kepada tenaga kimia yang akan digunakan oleh haiwan dan tumbuhan parasit, saprofit sebagai makanan. iii- tumbuhan bekal oksigen kepada hidupan. - melalui proses fotosintesis oksigen dibebaskan. - oksigen pula kelansungan hidup manusia dan haiwan. . iv- tumbuhan merendahkan suhu -sejatpeluhan bebaskan wap air yang merendahkan suhu persekitaran.

c) Huraikan kesan pemusnahan ekologi hutan terhadap alam sekitar fizikal. (6m) i- Hakisan tanah - pembersihan kawasan hutan untuk projek perumahan telah menyebabkan berlakunya pertambahan kadar hakisan tanah sebanyak lima kali ganda. Ini kerana tanah terdedah itu mengalami hakisan percikan, hakisan permukaan serta kesotan cerun. - kegiatan pertanian pindah menyebabkan berlakunya hakisan cerun yang pesat akibat daripada aktiviti meneres bukit-bukit dan teknik tradisional iaitu pembajakan dan penanaman yang tidak mengikut teknik agronomi. - hakisan tanah yang pesat di kawasan penerokaan hutan ini adalah kerana tumbuhan tidak dapat memainkan peranan menghalang hakisan seperti peranan silara tumbuhan. ii- pencemaran air - kesan dari penerokaan hutan untuk pembangunan, pertanian, perumahan, pembalakan dan perlombongan secara besar-besaran menyebabkan berlakunya hakisan dan bahan-bahah hakisan ini dimendapkan di sungai. Akibatnya, sungai akan tercemar. - akibat daripada teknik lombong pam yang digunakan yang memancutkan air telah menyebabkan hakisan yang amat ketara sekali terhadap kawasan bukit tersebut. tindakan air itu berupaya melonggarkan ikatan butiran dan hakisan lurah berlaku. Air larian membawa bahan-bahan hakisan seperti lanar selut, kelodak serta pasir ke sungai-sungai menyebabkan pencemaran.

71

iii. Pencemaran udara kesan daripada penerokaan hutan untuk pembinaan jalanraya, bilangan kenderaan bertambah. Ini menyebabkan pembebasan bahan pencemar ke udara meningkat yang berupa kumpulan asap hitam, gas, habuk dan lain-lain. iv- banjir , perumahan dan sebagainya membawa kepada kekerapan banjir. Ketiadaan kawasan tumbuhan yang dapat mengawal pengaliran air larian menyebabkan hujan turun terus mengalir ke lembangan. Bahan-bahan hakisan yang dibawa mendap di dasar dan mencetekkan sungai. Hujan berterusan menyebabkan air melimpah keluar dari tebing menjadi banjir. iv- pemusnahan terhadap spesies tumbuhan dan haiwan (biodiversiti) - hutan hujan tropika Malaysia kaya dengan berbagai spesies tumbuhan dan haiwan. pemusnahan hutan untuk tujuan pembangunan, pertanian, pembalakan dan lain-lain membawa kepada kemusnahan spesies tumbuhan dan kepupusan haiwan dalam jangka masa panjang. - pembinaan Empangan Kenyir di Terengganu menyebabkan haiwan berpindah ke kawasan lain dan banyak spesies tumbuhan tenggelam dan musnah.

v- perubahan iklim mikro - dimaksudkan dengan unsur cuaca iaitu suhu dan hujan. suhu dan hujan berubah setelah hutan dibersihkan.- penerangan kawasan hutan menyebabkan berlakunya perubahan musim hujan, kekerapan musim kemarau dan kejadian banjir kilat. vi- gangguan edaran hidrologi semulajadi dan kawasan tadahan. - peranan hutan hujan tropika terganggu apabila kawasan tersebut diterokai untuk pembangunan, pertanian, pembalakan, perumahan, yang melibatkan kawasan tadahan hujan. - kering kerana air bawah tanah turut tersejat melalui proses sejatan dan memberi kesan pada kandungan tanah seperti humus akan musnah d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna di Malaysia . (6m) i - mewartakan hutan simpan dan taman negara - penerokaan hutan tidak dibenarkan di hutan simpan contoh Taman Negara Endau Rompin. ii- Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) -bertanggungjawab untuk melindungi hidupan liar dan taman negara. iii- menguatkuasakan undang-undang - beberapa akta digubal untuk melindungi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar contohnya Akta Perhutanan Negara 1984.

72

iv- penghutanan semula (penanaman semula) - menanam semula pokok yang ditebang dan pokok yang ditanam matang dalam jangka masa 15 tahun. v- menjalankan penyelidikan - dijalankan untuk meningkatkan pengurusan sumber hutan dan menjamin pengekalan sumber semulajadi dan balak yang berterusan. - contoh: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). vi- penubuhan ladang hutan - ditubuhkan bagi membekalkan bahan kayu yang berterusan. - contoh projek ladang hutan kayu jati di Kedah, Perlis Perak dan Selangor. vii- mengehadkan pengeluaran lesen memburu dan membalak - pengeluaran lesen untuk mengawal pemburuan binatang. - PERHILITAN bertanggungjawab dalam pengeluaran lesen pembalakan. viii- Pendidikan alam sekitar - menimbulkan kesedaran masyarakat berkenaan cara memelihara alam sekitar secara formal dan tidak formal. xi- Kempen - dianjurkan kerajaan dan NGO misalnya Tabung Alam Malaysia (WWF Malaysia).

Saling bergantungan antara sistem
1 a) Beri maksud konsep pemeliharaan alam sekitar. (5m) Pemeliharaan – usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan pertubuhan tertentu bagi melindungi alam sekitar yang sedia ada dari musnah demi kepentingan generasi akan datang b) Huraikan dua contoh kaedah pemeliharaan alam sekitar. (4m) i. Taman Negara Taman Negara telah diwartakan oleh kerajaan sebagai rizab di mana aktiviti penebangan pokok dan perburuan diharamkan sama sekali di kawasan tersebut. Langkah ini diambil bertujuan melindungi flora dan fauna di kawasan tersebut. Contoh taman negara yang terdapat di Malaysia ialah Taman Negara Kinabalu. ii. Hutan Simpan

73

Selain taman negara kerajaan juga mewujudkan hutan simpan yang berfungsi mengekalkan flora dan fauna di kawasan tersebut Contoh hutan simpan ialah Hutan Simpan Endau-Rompin di Sempadan Pahang-Johor. iii. Penebangan hutan secara terpilih Untuk memastikan khazanah hutan kekal terpelihara proses penebangan secara terpilih hendaklah dilaksanakan. Melalui kaedah ini hanya pokok yang matang sahaja ditebang. Dengan cara ini pokok yang belum matang berpeluang membesar menggantikan pokok yang telah ditebang. c) Hujan asid adalah salah satu fenomena yang wujud akibat kegagalan manusia memelihara sistem atmosfera. Jelaskan tiga kesan fenomena hujan asid terhadap alam sekitar. (6m) Tiga kesan hujan asid i. Kemusnahan ekosistem hutan Kandungan hujan asid dengan pH kurang dari 5 menyebabkan kemusnahan hutan. Hujan asid menyebabkan pokok menjadi lemah kerana akar pokok menjadi lemah dan tidak dapat meresap nutrien.

ii. Kemusnahan hidupan akuatik Hujan asid yang masuk ke dalam sungai akan membunuh hidupan akuatik seperti udang dan ikan. Ia pernah terjadi di Sweden dan Finland. iii. Aktiviti pertanian terganggu Hujan asid menyebabkan tanih berasid dan menjejaskan kesuburan tanih. Di India ladang gandum yang berhampiran kawasan industri mengalami penurunan pengeluaran. d) Jelaskan langkah kaedah bukan perundangan mendapat membendung masalah hujan asid? (8m)

Kaedah Bukan Perundangan i. Penapis asap di cerobong asap kilang -mengurangkan masalah pencemaran. -asap yang terbebas tidak engandungi bahan pencemar ii. Kempen Kongsi Kereta -mengurangkan kenderaan di jalanraya. - merendahkan kepekatan bahan pencemar diruang atmosfera iii. Penggunaan kenderaan awam

74

-LRT, monorail, bas. -megurangkan bahan pencemar iv. Bina kawasan industri di kawasan luar bandar. - kilang Proton dipindahkan dari Shah Alam ke Tanjung Malim 2 a) Beri maksud ‘saling kebergantungan antara sistem. Definisi ‘saling kebergantungan antara sistem’ ialah interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Ia boleh mengubah dan mengganggu alam sekitar fizikal dan lam sekitar manusia . b) Jelaskan faktor yang memnyebabkan kebakaran hutan. (6m) Faktor menyebabkan kebakaran hutan. i- Faktor semulajadi a. Fenomena El-Nino menyebabkan cuaca panas berpanjangan lantas mewujudkan masalah kemarau. Cuaca yang panas ini menyebabkan daun kering di kawasan hutan mudah terbakar. Kebakaran hutan secara meluas pernah terjadi Kalimantan,Indonesia. b. Letusan gunung berapi mengeluarkan lava panas yang menyebabkan hutan mudah terbakar. ii- faktor manusia a. pertanian pindah - proses tebang bakar oleh kaum asli. - dijalankan di kawasan pendalaman. b. sektor perladangan - tanaman berskala besar. - untuk tanaman getah, kelapa sawit. - contoh di Indonesia. c. kecuaian manusia - pembuangan puntung rokok atau bahan mudah terbakar semasa musim kering. - api mudah merebak

c) Bagaimanakah kebakaran hutan mempengaruhi sistem atmosfera dan sistem hidrologi? (8m) Kebakaran hutan mempengaruhi sistem: i- Atmosfera a) jerebu - hutan terbakar mengeluarkan asap dan partikulat terampai di atmosfera. - udara kering dan angin tenang membantu mengapungkan partikulat

75

di ruang atmosfera. b) hujan asid - komponen hasil pembakaran hutan seperti karbon dioksida dan karbon monoksida menyerap dalam wap air. - wap air mengalami pengeluwapan dan membentuk hujan asid. c) peningkatan suhu global - pembebasan karbon dioksida meningkatkan kepekatan gas rumah hijau. - gas rumah hijau penyumbang kepada pemanasan global. ii- Sistem hidrologi a) mengurangkan sumber air bawah tanah - mengurangkan proses susupan air bawah tanah. - tiada akar pokok untuk meresap air ke bawah tanah. - air bawah tanah berkurangan. b) mengurangkan kerpasan - tiada daun untuk proses sejatpeluhan. - jumlah wap air di atmosfera berkurangan. - awan tidak terbentuk dan sekaligus mengurangkan hujan. d) Huraikan langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan? (6m) Langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan. i- kerjasama antara negara - kerjasama teknikal antara Malaysia, Singapura dan Indonesia. - Malaysia dan Singapura memberi bantuan teknikal masa memadamka kebakaran di Indonesia. - memadamkan api dari udara menggunakan helikopter. ii- hujan tiruan - membuat hujan tiruan dengan menyemburkan garam kepada awan komulonimbus. - garam akan menarik wap air membentuk awan dan bila awan berat, terjadilah hujan. iii- perundangan - tindakan perundangan kepada pertani yang menjalankan pembakaran hutan secara terbuka. - tujuan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. - contoh : Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iv- kempen - kempen untuk menyedarkan masyarakat pentingnya hutan kepada manusia. - antara kempen adalah ‘Hijaukan Bumi’. - media: tv, akhbar, majalah, NGO. anjuran: JAS, NGO.

76

v- pendidikan - pendidikan formal dan tidak formal. - tujuan: mendidik pelajar tentang pentingnya hutan dalam kehidupan manusia. - pendidikan formal: Geografi, Sains. - pendidikan tidak formal: ceramah Alam Sekitar.

3. a) Beri maksud gempa bumi. (4m) Gempa bumi didefinisikan sebagai satu gegaran kerak bumi akibat pelepasan tenaga dari dalam bumi secara tiba-tiba . b) Nyatakan : i) sistem-sistem yang berubah akibat gempa bumi. (2m) ii) perubahan yang berlaku terhadap sistem-sistem tersebut. (3m) i) sistem yang berubah akibat gempa bumi - sistem geomorfologi - sistem ekologi ii) Perubahan yang berlaku terhadap sistem tersebut a. sistem geomorfologi – gelinciran/sesar - tanah runtuh. b. sistem ekologi – habitat tumbuhan musnah c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. (8m) kesan-kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. i- kehilangan nyawa - bangunan runtuh menyebabkan banyak kematian. - contoh: di China. ii- Kemusnahan harta benda - rumah, bangunan perniagaan, pejabat runtuh. iii- Kemusnahan infrastruktur - tiang elektrik dan telefon tumbang. - jalanraya retak, terputus. - jambatan runtuh. iv- Kehilangan sumber rezeki - premis perniagaan, industri dan kawasan perlancongan musnah. v- Trauma - gangguan emosi akibat kehilangan orang tersayang seperti ibu, bapa,

77

pasangan dan anak. vi- Wabak penyakit - taun kerana kurang bekalan air bersih. - bakteria dan virus dari bangkai haiwan dan mayat manusia. d) Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesan gempa bumi. (6m) i- alat pengesan gempa bumi (siesmograf) - kemajuan teknologi dapat mengesan kejadian gempa yang akan berlaku. - diterokai oleh pengkaji dari Amerika Syarikat dan Rusia. ii- kejuruteraan bangunan yang tinggi - membina bangunan yang kukuh dan tahan gempa iaitu mempunyai ciri-ciri keselamatan - sistem cerucuk yang kuat dan tahan gegaran. - contoh di Jepun dan Taiwan. iii- kurangkan pembinaan di kawasan lereng bukit - petempatan dibina di kawasan rata. - mengurangkan risiko runtuhan bangunan. iv- kerjasama antarabangsa - bantuan dari PBB. - sumbangan dari negara-negara lain.

Kajian Luar Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan 1. Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di lembangan saliran,
a) Senaraikan jenis dan cara hakisan sungai di kawasan tersebut. ( 7 markah )

Cadangan Jawapan: Kajian luar dijalankan di Sungai Pahang, Pahang. Jenis hakisan yang terdapat di kawasan kajian ialah hakisan mendalam, hakisan menegak dan hakisan mengundur. Cara berlakunya hakisan ialah lagaan, lelasan, tindakan hidrual dan larutan. b) Huraikan bentuk muka bumi akibat proses hakisan di kawasan tersebut. ( 8 markah ) Cadangan Jawapan :
3. Air terjun- di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras- batuan keras akan mengalami rekahan- lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi

78

4. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras- batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis- batuan keras akan tertonjol ke atas- aliran air tersekat dan melompat menuruni bonjolan yang keras. 5. Gaung - lurah yang dalam terbentuk hasil dari hakisan menegak- bahagian hulu air deras dan batuan jenis batuan keras- hakisan menegak bertindak dengan berkesan di dasar alur dan mendalamkan dasar sungai sehingga membentuk gaung. 6. Lubuk junam- lekukan yang dalam terbentuk di kaki air terjun – tindakan air sungai melalui hakisan mendalam dan tidankan pusaran air membentuk lubuk tersebut.

b) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai terhadap kegiatan manusia. ( 10 markah ) Cadangan Jawapan :
1. Pertanian - delta dan dataran banjir untuk penanaman padi sawah. 2. Pelancongan- kawasan sekitar air terjun, jeram dan tasik ladam untuk berkelah, mandi- manda dan memancing serta berkayak. 3. Menjana kuasa hidro elektrik – di kawasan air terjun dan jeram. 4. Ternakan ikan air tawar – di kawasan tasik ladam dan muara sungai – habitat ikan yang susuai dan baik- tambah pendapatan nelayan. 5. Petempatan - likuan sungai dan delta – mudah dibina kemudahan asas untuk kelansungan hidup manusia

Soalan 2 Berdasarkan kajian luar yang anda jalankan di sebuah kawasan tanah tinggi, a. ( i ) Nyatakan dua proses geomorfologi yang berlaku di kawasan tersebut. ( 2 markah) Cadangan Jawapan : Kawasan Kajian luar ialah Tanah Tinggi Camaron, Pahang. Dua proses geomorfologi ialah tanah runtuh dan hakisan. ( ii ) Jelaskan maksud salah satu daripada proses tersebut. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan:
1. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat.

79

2. Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir, angin dan ombak.

b. Jelaskan tiga faktor yang menpengaruhi proses geomorfologi tersebut. ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan :
7. Kecerunan – kawasan antara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat menyebab terjadinya tanah runtuh.- hakisan juga meningkat dikawasan yang bercerun curam. 8. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya, jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun- tanih akan tepu dengan air- air bertindak sebagai pelicin membantu pergerakan dan hakisan tanih ke cerun bukit. 9. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi hakisan dan tanah runtuh- tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah- akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. 10. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian,dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim- penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan - air meresap dan basah - struktur tanih tidak stabil.

c. Terangkan tiga kepentingan kawasan tanah tinggi kepada manusia. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan :
1. Ekopelancongan- tanah tinggi semula jadi- udara nyaman- tumbuhan semula jadi yang menarik dan unik. 2. Pertanian – tanaman teh tanah tinggi dan tanaman udara sederhana seperti buahbuahan dan bunga-bungaan-suhu sekitar 25°C- hujan berjumlah melebihi 2000mm. 3. Kawasan tadahan hujan – tanah tinggi berhutan tebal- punca sungai dan membekal air untuk kawasan sekitarnya- empangan mudah dibina contoh Empangan Sultan Abu Bakar Tanah Tinggi Cameron.

d. Huraikan tiga kesan penerokaan tanah tinggi terhadap alam sekitar. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan:

80

1. Tanah runtuh- tanah kehilangan ikatan dan cengkaman- tepu dengan air hujan. 2. Banjir – alur sungai cetek-penuh dengan beban yang dibawa air hujan. 3. Peningkatan suhu- tumbuhan tiada sebagai penghalang matahari dan penyerap karbon dioksida di udara semasa proses fotosentisis.

Soalan 3 a) Terangkan satu kaedah untuk menyukat hujan. (5) Cadangan Jawapan 1. Alat : Tolok hujan 2. Cara menyukat: Satu silinder logam dengan satu corong bergaris pusat 20cm atau 13cm diletakkan di kawasan lapang dengan ketinggian rim corong 0.3 meter di atas tanah. Ukuran dibuat pada masa yang tetap di waktu pagi dengan menuangkan air hujan yang bertakung ke dalam satu silinder bersenggat dan diambil bacaannya. Jumlah hujan dinyatakan dalam mm.

b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hujan penerimaan di kawasan tersebut (10) Nyatakan kawasan/lokasi kajian: 1. Tempoh masa hujan-samada hujan turun secara berterusan atau sekejap-kejap tapi dalam tempoh yang kerap, sangat mempengaruhi jumlah hujan di kawasan ini. 2. Ciri hujan yang turun-Hujan renyai-renyai, lebat atau hujan batu. 3. Kedudukan tempat-Lokasi kajian berada samada berhampiran dengan lautan, pedalaman atau kaki bukit 4. Tiupan angin- Samada di pengaruhi oleh angin monsoon timur laut atau tidak. 5. Musim basah atau kering-sangat mempengaruhi jumlah hujan, tempoh basah hujan sangat tinggi, tempoh kering sebaliknya. c) Terangkan bagaimana perubahan sumber air mengganggu aktiviti manusia(10 markah)

81

1. Pertanian-Perubahan positif-tanaman tenggelam, rosak. Perubahan negativetanaman musnah akibat tidak cukup air. Mengganggu aktiviti manusia. 2. IKS-Musim hujan menjejaskan aktiviti perjemuran seperti batik, ikan, sotong dll. 3. Perindustrian-Musim hujan-banjir akan menjejas aktiviti perkilangan-mesin rosak. Mengganggu aktiviti manusia. 4. Akuakultur-Banjir memusnahkan sangkar dan menenggelamkan kolam, ikan terlepas. 5. Perniagaan-Musim hujan atau banjir membantutkan aktiviti perniagaan, proses jual beli 6. Pengangkutan-Musim banjir-jalan raya tenggelam. Musim kemarau-sungai cetek-botbot dan perahu tidak boleh bergerak. Soalan 4 a) Jelaskan bagaimana anda mengukur min suhu maksimum dan minimum. (5 markah) 1. Lokasi kajian/nama sekolah 2..Alat Termometer Sixes 3. Dapatkan bacaan suhu maksimum dan suhu minimum suhu

Kaedah mengukur suhu maksimum dan suhu minim umm di stesen kaji cuaca SMK Jerantut dalam tempoh 24 jam Langkah 1 – Pengukuran suhu dibuat-alat Termometer Sixes-diselaraskan pada suhu semasa pada waktu pagi (pada jam 7.30 pagi bertarikh 12 Jun 2008) Langkah 2 – Termometer Sixes diletakkan dalam rumah pelindung Stevenson yang ditempatkan di kawasan lapang di stesen mini kaji cuaca sekolah. Langkah 3 – Bacaan diambil selepas tempoh 24 jam (pada jam 7.30 pagi,13 Jun 2008).Mencatat nilai suhu maksimum dan minimum dalam Termometer Sixes. b)Jelaskan kaedah pengiraan min suhu dan julat suhu dalam tempoh 24 jam (suhu harian) (10 markah) Cadangan Jawapan

82

Suhu maksimum pada 13 Jun 2008 = 32˚C Suhu minimum pada 13 Jun 2008 = 22˚C Min suhu harian = 32 + 22 2 = 27˚C Julat suhu harian =Suhu maksimum – suhu minimum = 32 – 22 = 10˚C c)Huraikan perkaitan antara unsur-unsur cuaca 1. Unsur-unsur cuaca di kawasan tersebut sememangnya saling berkaitsuhu, hujan, sinaran matahari/sejatan,kelembapan bandingan, bahangan solar dan angin 2. Perkaitan antara suhu, tekanan udara dan angin. Hukum Boyle-suhu tinggi, tekanan rendah-anngin bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah-boleh dibuat antara kawasan yang mengalami pulau haba/kawasan bandar dengan kawasan pinggir Bandar/luar Bandar yang suhunya lebih rendah. 3. Perkaitan antara kelembapan udara, angina dan hujan. Udara lembap lazimnya-banyak wap air. Angin bertiup dari kawasan udara lembap/tekanan tinggi ke kawasan udara kering/tekanan rendah-udara kering memudahkan wap-wap air yang dibawa oleh angin naik ke atasmengalami penyejukan adiabatik sehingga tepu-hujan turun. 4. Perkaitan antara kelembapan udara dengan suhu sekitar-% kelembapan udara tinggi/udara lembap akan menyebabkan suhu sekitar rendah/lebih sejuk berbanding % kelembapan udara rendah/udara kering, suhu sekitarnya adalah lebih tinggi. Soalan 5 Berdasarkan satu kajian luar terhadap ekosistem hutan semulajadi pinggir pantai, a) .Nyatakan komponen biotik dan abiotik di kawasan tersebut. (5markah) Cadangan jawapan. Kajian luar ini dijalankan di Kg. Endah,Banting,Selangor. Ia merupakan sebuah kawasan hutan paya bakau . Komponen biotik ialah tumbuhan seperti pokok bakau,parapet dan nipah. Haiwan seperti ikan belacak, udang, kerang dan biawak. Komponen abiotik seperti udara,cahaya matahari,tanih lumpur,air laut dan karbon dioksida

83

b) Huraikan ciri-ciri tumbuhan di kawasan tersebut. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Terdiri dari pokok berkayu keras yang hidup subur di kawasan berlumpur. Pokok ini hidup di kawasan bersaliran buruk iaitu tanihnya sentiasa menakung air. Ia juga tahan kepada perubahan pasang surut. Contoh pokok bakau ialah pokok bakau minyak. 2. Pokok bakau mempunyai silara yang seragam (tidak berlapis). terletak di kawasan. 3. Daunnya kecil dan masin yang menjadi kegemaran haiwan ternakan seperti kambing. 4. Pokok bakau mempunyai mempunyai akar ceracak dan akar jangkang. Akar ceracak digunakan untuk tujuan pernafasan. Akar jangkang yang berselirat mengukuhkan struktur pokok bakau apabila dilanda ombak kuat atau proses pasang surut yang berulang. 5. Pokok bakau mengeluarkan buah. Apabila matang anak benih akin keluar dari bahagian bawah bawah buah bakau. Apabila buah bakau jatuh anak benih yang berbentuk tajam dan tercacak ke dalam lumpur. Ini adlah salah satu cara regenerasi pokok bakau.

c) Jelaskan kepentingan ekosistem tersebut kepada alam sekitar kawasan kajian. (8markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Hutan paya bakau berfungsi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Proses fotosintesis mengawal pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Proses sejatpeluhan yang tinggi menyebabkan wujudnya kerpasan dan kelembapan yang tinggi. 2. Hutan paya bakau menjadi pusat persinggahan beberapa jenis burung migratori. Kejadian musim sejuk di kawasan hawa sederhana di hemisfera utara memaksa hidupan jenis ini berhijrah di hemisfera selatan yang mengalami musim panas. 3. Paya bakau menjadi sumber makanan kepada manusia. Ia terdiri dari udang sotong,kerang dan ikan yang membekalkan sumber protin kepada manusia.

84

4. Kawasan paya bakau adalah sumber ekonomi iaitu pokok bakau merupakan sumber bahan mentah untuk industri arang kayu. Ia juga adalah bahan utama untuk dijadikan cerucuk untuk pembinaan rumah. Pokok damar menghasilkan bahan untuk dijadikan pencelup. 5. Hutan paya bakau menjadi pusat rekreasi yang menarik untuk kunjungan pelancong asing dan tempatan. Pelancong boleh melihat monyet belanda, kelip-kelip di Kuala Selangor atau burung migaratori di Kuala Gula dan Tanjung Tuan. 6. Hutan paya bakau menjadi pusat penyedikan saintifik. Pengkaji datang ke kawasan ini untuk mengkaji biodiversiti flora dan fauna di kawasan ini. Kepelbagaian spisies tumbuhan dan haiwan menarik minat para pengkaji dari luar dan dalam negara.

d) Bagaimanakah rantaian makanan di kawasan tersebut terjejas. (6markah) 1. Penerokaan hutan paya bakau untuk tujuan perusahaan arang kayu telah memusnahkan pokok bakau yang berfungsi sebagai pengeluar. 2. Tebusguna tanah untuk tujuan pertanian dan petempatan telah memusnahkan kawasan paya bakau. Kawasan paya bakau ditambak dengan pasir dan tanah untuk dijadikan kawasan perumahan. Keadaan ini secara tidak langsung men jejaskan rantaian makanan di kawasan terebut. 3. Pembinaan kolam ternakan ikan di kawasan paya bakau (marinkultur) telah memusnahkan kawasan semulajadi pokok bakau. Hutan pokok bakau ditebang dan digantikan dengan kolam ternakan ikan dan udang, 3. Kegiatan manusia menangkap ikan,ketam dan udang untuk dijadikan sumber makanan mengganggu rantaian makanan. Tindakan mengambil tumbuhan

85

seperti pokok parapat dan nipah menjejaskan rantaian makanan. Ini kerana proses fotosintesis terjejas kerana pokok tersebut membekalkan oksigen kepada manusia. 4. Aktiviti perlombongan pasir di pinggir pantai telah menjejaskan rantaian makanan ekosistem paya bakau. Contohnya hidupan seperti siput,kerang dan tiram akan terjejas kerana habitat mereka telah musnah. Aktiviti melombong pasir mendalamkan dasar pinggir laut dan sekaligus menggalakkan proses hakisan ombak. SOALAN 6 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah kolam : a) i. Nyatakan dua kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem tersebut. (2markah) Cadangan jawapan. Kajian luar ini dijalankan di sebuah kolam ikan di Kg. Bangau Tanjung, Temerloh. Dua kitar nutrien tersebut ialah kitar oksigen dan kitar karbon

ii. Huraikan salah satu dari kitar nutrien tersebut. (7markah ) Cadangan jawapan. Kitar oksigen dalam ekosistem kolam. 1. Kitar oksigen berlaku melalui proses fotosintesis,respirasi dan pereputan. 2. Dalam ketiga-tiga proses ini pengambilan,penggunaan dan pengembalian oksigen ke ruang atmosfera secara berterusan. 3. Semasa proses fotosintesis yang dijalankan oleh rumpai air,alga dan lumut oksigen dibebaskan. 4. Semasa proses respirasi oleh rumpai air,lumut,ikan,labi-labi dan cacing tanah oksigen digunakan. 5. Proses respirasi oleh tumbuhan berlaku apabila oksigen diserap oleh liang stomata daun,liang litensil pada batang dan akar tumbuhan itu sendiri. 6. Haiwan seperti ikan,labi-labi dan cacing tanih menyedut oksigen semasa proses respirasi melalui hidung dan mulut.

86

7. Semasa proses pereputan oleh bakteria dan kulat proses pengambilan oksigen berlaku. 8. Bakteria dan kulat menggunakan bahan organik dan oksigen untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan nutrien dalam tanah. b) .Jelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem kolam terganggu. (6markah) Cadangan Isi Jawapan Gangguan terdiri dari gangguan semulajadi dan aktiviti manusia. 1. Gangguan semulajadi i. Banjir Banjir boleh menghanyutkan segala hidupan kolam ke tempat lain. Banjir biasanya berlaku semasa tiupan angin monsun Timur Laut yang menyebabkan intensiti hujan meningkat secara mendadak. Hujan yang turun dalam jangkamasa yang lama menyebabkan banjir dan air kolam melimpah keluar membawa bersama nya hidupan di dalamnya. ii. Kemarau Kemarau pula terjadi apabila hujan tidak turun dalam jangkamasa yang lama. Keadaan menyebabkan isipadu kolam menyusut dengan banyaknya dan dalam keadaan kritkal boleh menyebabkan kolam menjadi kering lalu hidupan di dalamnya mati. 2. Aktiviti manusia i. Kegiatan manusia yang sering mengganggu ekosistem kolam biasanya berpunca dari kegiatan pertanian di sekitarnya yang menggunakan baja kimia secara berlebihan disamping turut menyalirkan sisa racun serangga ke dalam kolam. ii. Sektor perindustrian turut membuang sisa toksik ke dalam kolam. Kilang kimia seperti kilang baja, cat dan racun yang dibina berhampiran kolam mengambil jalan mudah dengan membuang sisa buangan kilang ke dalam kolam. c) Terangkan kesan gangguan tersebut terhadap unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam tersebut. 4markah) Cadangan Jawapan 1. Unsur biotik

87

Unsur biotik seperti rumpai dan ikan akan mati apabila air kolam dicemari oleh sisa toksik atau racun serangga. Sifat air yang berasid dan kurang oksigen akan menye babkan hidupan dalam kolam mati. 2. Unsur abiotik Air kolam akan tercemar dan berasid. Kandungan oksigen dalam kolam berkurangan kerana tumbuhan kolam telah mati dan tidak menjalankan proses fotosintesis. Saba liknya kandungan karbon dioksida meningkat kerana tiada tumbuhan untuk menyerapnya untuk proses fotosintesis. d) Cadangkan langkah-langkah pemeliharaan kawasan kolam tersebut agar keseimbangan ekosistem kawasan tersebut dapat dikekalkan. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Salah satu cara pemeliharaan ekosistem kolam ialah dengan menjalankan pembangunan lestari. Sebarang projek pembangunan mestilah dirancang dengan sistematik di mana kawasan industri hendaklah dibina jauh dari kawasan kolam. 3. Pendidikan sama ada secara formal dan informal merupakan langkah awal yang boleh memelihara ekosistem kolam. Generasi muda diperingkat sekolah rendah diterapkan dengan pengetahuan tentang pemeliharaan alam sekitar melalui subjek kajian tempatan dan di peringkat sekolah menengah dalam subjek Geografi dan Sains. Secara tidak langsung mereka sedar pentingnya ekosistem kolam dalam kehidupan manusia. 3. Kempen juga boleh dijalan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya ekosistem kolam. Kempen yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan NGO melalui media cetak dan elektronik dapat membantu pemeliharaan kawasan kolam.

Kemahiran Geografi, Geografi Alam Sekitar Fizikal. Soalan 1
Rajah 1 pada halaman 3 menunjukkan sebahagian kawasan lembangan saliran yang berskala 1 : 50 000. ( Lihat Peta Soalan STPM Tahun 2003) a) Apakah yang dimaksudkan dengan lembangan saliran? (5markah) Cadangan Jawapan : Kawasan tadahan bagi satu sistemsungai yang merangkumi persekitaran punca sungai, sungai utama dan cawangan-cawangannya berada. b) Berdasarkan Rajah 1, ( i ) hitung keluasan kawasan banjir. (7markah) Cadangan Jawapan :

88

Kaedah yang tepat Kenalpasti skala yang betul Cara pengiraan yang betul Jawapan yang betul 5.25 – 5.75 km persegi 3m 5.00 – 6.00 km persegi 2m 4.75 – 6.25 km persegi 1m ( ii ) hitung kecerunan Sg. Simpang Kanan dari titik A di Kg. Medan Sari ke titik B di Kg. Jaya. (3markah) Cadangan Jawapan : Formula yang betul Perbezaan ketinggian Kecerunan = Jarak mendatar 20.0 – 12.1 m 7.9 = 23cm x 500 = 11500 = 1 : 1456 (0.45%)

c)

Huraikan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengatasi kejadian banjir di kawasan tersebut. (10markah) Cadangan Jawapan : 1. 2. 3. 4. Membina empangan di hulu Sg. Simpang Kanan Mendalam dan melebarkan Sg. Simpang kanan Membina benteng di sepanjang tebing Sg. Simpang Kanan Meluruskan Sg. Simpang Kanan supaya iar sungai mengalir lancar 5. Melencongkan aliran di hulu Sg. Simpang Kanan ke Sg. Simpang Kiri/ alir ke selatan. Soalan 2

Berdasarkan peta 1 yang berskala 1: 50 000 ( Peta STPM 2005)
a) takrifkan tasik ladam. ( 5 markah)

Cadangan Jawapan : 89

tasik yang terbentuk akibat daripada likuan sungai yang terpisah/ terpenggal/ terputus.
b) hitung keluasan tasik ladam (8markah)

Cadangan Jawapan: Keluasan tasik ladam Skala 1 : 50 000 1cm = 0.5km Keluasan satu petak grid 0.5km x 0.5km = 0.25km² Bil petak penuh 14 Bil ¾ 3 Bil ½ 14 Jumlah petak 23 ¼ petak Keluasan tasik ladam 23.25 x 0.25 km² = 5.81 km²

c) jelaskan bagaimana bentuk muka bumi di kawasan itu mempengaruhi aktiviti manusia (12markah)

Cadangan Isi Jawapan :
1. dataran banjir – pertanian 2. dataran mendap- pertempatan 3. tasik ladam – ternakan ikan dalam sangkar / akuakultur 4. tasik ladam – eko pelancongan 5. badan air – perikanan. 6. 7. sungai –perlombongan pasir sungai – pengangkutan

Soalan 3
Tarikh 9 Bandar Kuala Lumpur Kuantan 100 45 150 50 290 50 300 100 300 100 280 60 250 50 200 45 100 40 80 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18

90

Jadual 1 : Status Indeks Pencemaran Udara (IPU) Bagi Kuala Lumpur dan Kuantan Mulai 9 hingga 18 April 2006
Status IPU Status Kualiti Udara

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201- 300

Baik Sedarhana Tidak Sihat Sangat Tidak Sihat

Skala Status IPU dan Status Kualiti Udara.

a) Berdasarkan Jadual 1, lukis graf garisan menunjukkan Status Indeks Pencemaran Udara bagi Kuala Lumpur dan Kuantan mulai 9 hingga 18 April 2006. [ 10 markah ]

b) Jelaskan pola taburan Status Kualiti Udara bagi kedua-dua bandar tersebut. [ 3 markah ] c) Jelaskan tiga sebab berlakunya kejadian jerebu. [ 6 markah ] d) Huraikan tiga kesan jerebu terhadap alam sekitar. [ 6 markah ] Cadangan Isi Jawapan: a) Tajuk betul Skala betul Paksi betul Petunjuk betul plotan betul 1. Keseluruhan Kuala Lumpur tinggi / Kuantan rendah 2. Maksimum kedua-dua tempat / nilai IPU 3. Minimum kedua-dua tempat / nilai IPU b) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. c) 1. 2. Kebakaran hutan Letusan gunung berapi Asap kenderaan Pembakaran bahan api fosil Pembakaran terbuka Industri berasaskan kayu Kuari Gangguan sistem pernafasan Masalah penglihatan

91

3. 4. 5. 6. 7.

Jarak penglihatan Penyakit kulit dan sistem saraf Kemalangan Fotosintesis terganggu Terganggu pembentukan hujan

Soalan 4 Jadual 1 di bawah menunjukkan Jumlah Hujan Tahunan Taiping dan Kuala Pilah dari tahun 2000 hingga 2006.
Lokasi / Tahun Taiping Kuala Pilah 2000 3075 1355 2001 3890 1480 2002 3990 1550 2003 4300 1756 2004 4575 1980 2005 4775 2100 2006 4930 2220

(a)

Bagaimanakah min hujan tahunan dikira. [3 Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. [ 6 markah ]
ii. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan

markah ] (b) i. 2000

tahunan, lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah [ 10 markah ] (c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. [ 8 markah] Cadangan Isi Jawapan: Bagaimanakah jumlah hujan tahunan dikira. Min Hujan Tahunan = Jumlah Hujan Tahunan Selama 35 tahun. 35 tahun [3 markah ] (b) i. Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah.
Lokasi / Tahun Perbezaan Taiping Perbezaan Kuala Pilah 2000 2001 815 125 2002 100 70 2003 301 206 2004 275 224 2005 200 120 2006 155 120

(a)

[ 6 markah ]

92

ii.

Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan, lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah
b) Tajuk betul

Skala betul Paksi betul Petunjuk betul plotan betul
c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar.

Alam sekitar Fizikal : 1. Kekal kelembapan udara. 2. Membentuk hujan. 3. Membentuk tanih. Alam sekitar Manusia. 1. Kegunaan domestik. 2. Aktiviti pertanian. 3. Penternakan. 4. Perindustrian. 5. Jana kuasa hidroelektrik. 6. Pengangkutan. 7. pelancongan

93

SOALAN PILIHAN 1

Jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran kasar, kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.
Jadual 1: Kadar kelahiran kasar, kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia, 1931 – 1995

94

Kadar bagi setiap 1000 penduduk 1931 Kelahiran Kasar 43.0 Kematian Kasar 31.0 Pertambahan semula 12.0 jadi a) 1947 43.0 19.4 23.6 1957 43.3 12.4 30.9

TAHUN 1965 36.7 7.9 28.8 1975 31.4 6.5 24.9 1985 31.3 5.5 25.8 1995 26.2 4.4 21.8

Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 1, lukiskan sebuah rajah yang

sesuai tentang arah alir perubahan kadar kelahiran kasar, kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. [10 Markah]

b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis dalam (a), jelaskan arah alir pertambahan penduduk semulajadi Semananjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. [15 Markah]

CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Panduan Menjawab: Graf yang paling sesuai untuk menunjukkan arah alir ialah graf garis. Justeru itu calon mesti membina 3 garisan di atas graf yang sama bagi menunjukkan arah alir perubahan kadar kelahiran, perubahan kadar kematian dan perubahan pertambahan semulajadi penduduk antara tahun 1931 hingga 1995. Pemarkahan Graf garisan ialah: • • • • • Tajuk yang lengkap ditulis di bahagian atas graf. Skala yang betul dan selaras dengan paksi. Plotan Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Sila buat graf garisan ini sebagai latihan anda (b) Menjelaskan arah alir pertambahan penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. semulajadi

95

Cadangan Jawapan: Rujuk kepada Graf Yang dilukis: Pertambahan penduduk semulajadi diperolehi dengan cara; Kadar kelahiran tolak dengan Kadar kematian. Berdasarkan graf yang dilukis pertambahan semulajadi penduduk semakin meningkat antara tahun 1931 hingga 1957 tetapi semakin menurun selepas tahun 1957 hinggalah 1995. Arah aliran ini berpunca dari beberapa sebab. Pertambahan semulajadi meningkat ( 1931 - 1957/sebelum merdeka) disebabkan oleh:. 1. Peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Disebabkan oleh kelahiran yang tidak dikawal/tiadanya dasar kependudukan yang jelas disamping peningkatan taraf kesihatan. Sebelum merdeka kelahiran penduduk sukar dikawal kerana tidak ada satu dasar kependudukan yang jelas di Malaysia. Setiap keluarga perlukan anak yang ramai sebagai “buruh keluarga” yang amat diperlukan di sawah. Di samping faktor perkahwinan di usia muda dan lain-lain. Ketiadaan dasar kependudukan ini menyebabkan setiap keluarga berkecenderungan memiliki anak yang ramai. 2. Berlakunya amalan perkahwinan di usia muda yang meningkatkan kadar fertiliti/kesuburan seterusnya kelahiran meningkat. Perkahwinan di usia belasan tahun merupakan satu amalan biasa bagi masyarakat sebelum merdeka. Mereka langsung tidak merancang kelahiran/menjarakkan kelahiran. Malah menjadi satu kebanggaan bagi mereka apabila memiliki anak yang ramai. 3. Taraf pendidikan penduduk yang rendah disamping pegangan agama dan adat yang masih kuat yang juga boleh meningkatkan kelahiran. Perancangan keluarga jelas tidak akan berjaya kerana taraf pendidikan penduduk yang amat rendah, halangan agama dan pegangan adat tradisi yang kuat menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengurangkan kelahiran. Anak merupakan satu rezeki. Gabungan pelbagai faktor inilah yang menyebabkan kelahiran berterusan meningkat. Pertambahan semulajadi menurun (1957 - 1995/selepas merdeka) disebabkan oleh: 4. Penurunan kadar kelahiran disamping kadar kematian juga terus menurun. Ini kerana adanya dasar kependudukan yang lebih jelas/amalan perancangan keluarga telah dilaksanakan. Walaupun tidak berjaya sepenuhnya tetapi ia jelas berupaya memperlahan kelahiran. Pelbagai kaedah diperkenalkan seperti penggunaan pil perancang, penggunaan kondom,penjarakkan kelahiran dan lain-lain termasuk juga kaedah tradisional. Masyarakat mula menerimanya, walaupun tidak sepenuhnya sekurang-kurangnya ia berupaya memperlahankan sedikit kadar kelahiran.

5.

Kualiti pendidikan rakyat terus meningkat. Mudah menerima dan memahami

96

saranan kerajaan dalam konteks perancangan kelahiran, berubahnya nilai dan status quo yang dipegang oleh masyarakat khususnya masyarakat bandar. Pendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terlalu terkonkong dengan adat tradisi. Kehidupan yang lebih mementingkan kerjaya menyebabkan keperluan kepada anak yang ramai bukan lagi sesuatu yang dibanggakan. Pada masa yang sama juga meningkatnya kos hidup menyebabkan bilangan anak yang ramai adalah satu bebanan. Dengan adanya perubahanperubahan ini kadar kelahiran menjadi semakin perlahan. 6. Amalan perkahwinan lebih lewat yang secara langsung mengurangkan fertiliti. Perkahwinan lewat berkait dengan sikap masyarakat yang mementingkan kerjaya serta kebebasan. Selain itu sebahagian besar usia penduduk dihabiskan di bangku persekolahan hinggalah ke institusi pendidikan tinggi. Setelah keluar dari universiti secara puratanya umur mereka berada pada 23 – 24 tahun. Justeru perkahwinan berlaku melepasi tahap usia 20-an dan sekali gus mengelakkan perkahwinan di usia belasan tahun. Dengan berkahwin lambat membolehkan kemampuan melahirkan anak semakin berkurangan/tahap kesuburan menjadi semakin rendah.

SOALAN PILIHAN 2 Jadual 2 menunjukkan migrasi dalaman mengikut umur dan jantina di Malaysia pada tahun 1995.
Jadual 2: Migrasi dalaman sebagai peratusan daripada jumlah Penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina di Malaysia, 1995. Kumpulan Umur (Tahun) 1 - 14 Lelaki 3.0 Perempuan 3.2 Jumlah 3.1

97

15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 64 65 dan lebih

5.5 6.2 3.3 1.6 0.9

5.9 4.9 2.4 1.4 1.1

5.7 5.9 2.8 1.5 1.0

a)

Berdasarkan jadual 3, lukiskan sebuah rajah yang sesuai untuk menunjukkan [10 Markah]

migrasi dalaman di Malaysia pada tahun 1995.

b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a), jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak sedemikian. [9 Markah] c) Nyatakan jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. [ 6 Markah]

CADANGAN JAWAPAN (a) Calon boleh membina graf garis atau graf bar sebagai kaedah kartografi yang sesuai. [ 10 Markah] Sila buat latihan amali menggunakan data di atas Seperti biasa perkara-perkara penting yang dinilai ialah: Kesesuaian tajuk, skala dan paksi, plotan graf, petunjuk serta kebersihan dan kesempurnaan. (b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a), jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak demikian. [9 Markah]

98

Cadangan Isi Jawapan Rujukan kepada Rajah/Graf: - Corak migrasi menunjukkan peratus terbanyak datangnya daripada kumpulan umur muda dan dewasa (15 - 44 )tahun sedangkan kumpulan tua dan kanak-kanak adalah sedikit. Realitinya pola aliran migrasi dalaman yang utama ialah migrasi desa ke bandar. Sebab-sebab mengapa migrasi dalamam bercorak sedemikian: 1. Tarikan perkerjaan di bandar. Peluang perkerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan lebih banyak dibuka dan ditawarkan kepada kumpulan umur muda dan dewasa khususnya di bandar. Dengan adanya tawaran gaji yang lebih lumayan dari kedua-dua sektor di atas menyebabkan golongan muda berterusan berhijrah ke bandar. Selain itu di bandar juga terdapat beberapa tarikan lain seperti kemudahan asas yang lebih selesa, kemudahan perumahan,kemudahan pembandaran serta faktor hiburan yang banyak. 2. Peluang melanjutkan pelajaran di bandar. Juga lebih banyak dan terbuka kepada golongan muda terutama sekali di peringkat IPT samada IPTA mahupun IPTS. Pelbagai kolej dan institusi tengajian tinggi terlonggok di bandar. Misalnya di Kuala Lumpur adanya UM dan UIA di Pulau Pinang ada USM di Shah Alam ada UiTM. Kewujudan universiti-universiti ini menjadi tarikan utama golongan pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. Setelah tamat pengajian mereka terus menetap di bandar kerana peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka banyak terdapat di bandar. 3. Faktor tolakan di desa. Serentak dengan tarikan di bandar wujud pula tolakan di desa. Perubahan minat golongan muda yang ketara terhadap sektor pertanian di desa yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan telah menolak mereka ke bandar untuk mengejar taraf hidup yang lebih baik. Jelas sekali sektor pertanian tidak begitu menarik minat golongan muda kerana ia menghadapi pelbagai masalah seperti harga yang tidak stabil, masalah ancaman fizikal yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan dan tetap. (c) Jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. [ 6 Markah]

99

Di antara jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia ialah: 1. Migrasi desa ke bandar khususnya ke bandar-bandar besar/utama. Pola aliran yang utama, terdiri dari golongan muda, berhijrah kerana tarikan perkerjaan,pendidikan,kemudahan sosial serta faktor tolakan di desa. 2. Migrasi desa ke desa. Misalnya migrasi dari kampung-kampung tradisional ke tanah-tanah rancangan Felda/Felcra di bawah Program Pembangunan Wilayah. Berlaku di sekitar tahun 1970-an. 3. Migrasi bandar ke desa. Golongan pesara yang pulang ke kampung setelah tamat perkhidmatan di bandar atau pertukaran tempat kerja. 4. Migrasi bandar ke bandar. Perpindahan kerana pertukaran tempat kerja samada dari bandar kecil ke bandar sederhana ke bandar besar atau sebaliknya. SOALAN PILIHAN 3 Jadual 3 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997.
Jadual 3: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia, 1997. Kumpulan Umur 0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261

a)

Berdasarkan jadual 3, lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur

umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997. [10 Markah]

b)

Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a),

i) Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997, [ 8 Markah]

100

ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. [ 7 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Pendekatan Menjawab: Rajah yang paling sesuai untuk menunjukkan data struktur umur dan jantina penduduk ialah Rajah Piramid. [10 Markah] Pemarkahannya ialah: Tajuk yang betul, skala yang sesuai, plotan, petunjuk dan kebersihan serta kesempurnaan. Sila lukis Rajah Piramid menggunakan data di atas. b) I) Ciri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. [ 8 Markah]

Sila rujuk rajah piramid yang dilukis - Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia, 1997 ialah: 1. Kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot. Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan, program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku. Dibuktikan melalui tapak piramid yang masih lebar. Piramid berbentuk progresif. 2. Jangka hayat masih lagi rendah. Kumpulan umur tua sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain. Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung, darah tinggi, kencing manis. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah. 3. Komposisi umur - Golongan muda (bawah 20 tahun - kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara. Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan. 4. Ciri Jantina. Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang. Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 - 69 tahun dan 70 tahun ke atas). Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki.

b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan di atas terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. [ 7 Markah] Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di

101

Malaysia. 1. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektorsektor ekonomi seperti pertanian, perindustrian,perkhidmatan dan sebagainya. Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 - 59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara. 2. Memperluaskan pasaran domestik. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi . 3. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara. Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan. 4. Pertambahan perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas; pendidikan, kesihatan, reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda. Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan, perubatan percuma, faedah persaraan dan sebagainya.

SOALAN PILIHAN 4. Jadual 4 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990.

102

Jadual 4: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang) Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576

1970 344 283 228 2056 705

1990 648 448 276 3108 786

a) Berdasarkan jadual 4, lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. [ 8 Markah] b) i) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat [2 Markah] Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. [ 6 Markah]

c) Pilih sebuah negara di Asia, jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut.[ 9 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Berdasarkan jadual 4, lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. [ 8 Markah] (Sila lukis graf garis menggunakan data di atas) Item Pemarkahan 1. 2. 3. 4. Tajuk yang betul Skala yang sesuai dan selaras dengan paksi. Petunjuk: Plotan (1 wilayah = 1 Markah) Markah 1 1 1 5 MAX = 8

b)

Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a)

103

ii)

Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ( 2 Markah)

Jawapan Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. ( 6 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan perkahwinan pada usia muda khususnya di negara-negara Asia yang sedang membangun. (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah, halangan agama, adat dan status quo masyarakat. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah, kadar kematian berkurangan,jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. (5) Kestabilan politik. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 - 1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan. Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk, peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi.

c) Pilih sebuah negara di Asia, jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut.[ 9 Markah]

104

Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia, Filipina, India, Bangladesh dll yang sesuai. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. Persaingan guna tanah untuk petempatan,pertanian,perindustrian,pembandaran,infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit, harganya semakin mahal. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: - sumber bahan api fosil, bijih timah, bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri,kenderaan,pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian, sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. (5) Kesan positif. Pembangunan sumber alam meningkat, sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.

SOALAN PILIHAN 5

105

Jadual 5 menunjukkan kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.
Jadual 5: Kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 1996 52.9 51.0 52.0 44.1 43.0 50.0 45.5 46.0 38.0 25.0 38.2 27.3 25.5 28.8 31.2 13.4 18.1 28.9

a) Berdasarkan jadual 5, kenalpasti TIGA buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996. [ 3 Markah] b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara. [10 Markah] c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara. [ 12 Markah] ________________________________________________________________

CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Mengenalpasti tiga buah negara: BRUNEI , THAILAND. SINGAPURA dan

106

Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam

Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) ( 1954 ▬ 1996 ) Penurunan kadar kelahiran 52.9 – 25.0 51.0 – 38.2 52.0 – 27.3 44.1 – 25.5 43.0 – 28.8 50.0 – 31.2 45.5 – 13.4 46.0 – 18.1 38.0 – 28.9 27.9 12.8 24.7 18.6 14.2 18.8 32.1 27.9 9.1

b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran: 1) Keberkesanan dasar saiz keluarga kecil – Singapura yang melaksanakan dasar 1 keluarga, 2 orang anak pada tahun 1970-an. 2) Perlaksanaan program perancangan keluarga yang menjarakkan/mengurangkan kelahiran. 3) Perkahwinan di usia yang lewat – mengurangkan fertiliti.

4) Peningkatan taraf pendidikan – meningkatnya kesedaran dan kefahaman untuk merancang keluarga (mengimbangi saiz keluarga dengan pendapatan), meninggalkan sesetengah adat tradisi dsb. 5) Peningkatan wanita yang berkerjaya – perancangan perkahwinan, perubahan status quo dll.

c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara. [ 12 Markah] SKEMA JAWAPAN:

107

Cadangan Isi Jawapan Pertambahan penduduk menyebabkan sumber-sumber alam di negara-negara Asia Tenggara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertambahan tersebut. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. Persaingan guna tanah untuk petempatan,pertanian,perindustrian,pembandaran,infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit, harganya semakin mahal. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: - sumber bahan api fosil, bijih timah, bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri,kenderaan,pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertambahan penduduk . Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian, sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. (5) Kesan positif. Pembangunan sumber alam meningkat, sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.

SOALAN PILIHAN 6 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. sumber [5 Markah] Alam di [9 Markah]

c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk, cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. [11 Markah]
______________________________________________________________________________

CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? [5 Markah] 108

KONSEP: Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk berlebihan berbanding dengan sumber-sumber pengeluaran . Terbahagi kepada 2 iaitu: lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan dan lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. CIRI Ciri-ciri negara yang mengalami lebihan penduduk: Antaranya: Kebuluran,kemiskinan, kadar pengganguran yang tinggi; kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi; pendapatan perkapita yang rendah, taraf sosial seperti tahap pendidikan, kesihatan yang rendah, struktur penduduk tidak seimbang dll yang relevan dengan ciri kependudukan negara sedang membangun. CONTOH Contoh Negara; Lebihan mutlak: Afrika Utara, Sudan, Ethopia, Swaziland, Contoh Negara lebihan relatif: Indonesia, Filipina, India, Bangladesh dll. b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. Cadangan Isi Jawapan Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dipengaruhi oleh lebihan penduduk. Ini berlaku dengan cara mengeksploitasi/ mengguna sumber alam secara berlebihan dan tanpa kawalan : 1. Kehabisan sumber-sumber makanan – khususnya sumber makanan seperti sumber pertanian dan perikanan. Akibat permintaan yang tinggi dan eksploitasi berlebihan bagi menampung lebihan penduduk. 2. Kemerosotan kualiti tanih - Tanah diteroka secara berlebihan untuk petempatan dan pertanian. Kesuburan tanih terjejas akibat kekerapan penanaman. Struktur tanih menjadi rosak, kehilangan nuterin, terhakis, cerunnya tidak stabil dan mudah runtuh. 3. Kemerosotan sumber hutan – Hutan dinyahkan secara berleluasa bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin pesat untuk petempatan, tapakbina bandar,pelbagai kemudahan asas, kawasan pertanian dll. Kesannya seperti kemusnahan kepelbagaian biologi, habitat, ekosistem dan kepupusan sumber hutan. 4. Kemerosotan sumber-sumber mineral – Sumber-sumber seperti petroleum dan gas asli, sumber logam boleh pupus kerana ia terpaksa dikeluarkan secara berlebihan untuk menampung keperluan penduduk yang terlalu ramai. Pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan membolehkan sesetengah sumber mineral habis di luar jangkaan. 109 sumber Alam di [9 Markah]

5. Kemerosotan sumber udara – Kadar Pencemaran meningkat akibat pertambahan kenderaan, industri, sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat/lebihan penduduk. Cth perlepasan asap, pelbagai gas karbon monaksida dll. 6. Kemerosotan sumber air – Kekurangan bekalan air bersih dan kadar pencemaran air meningkat ekoran daripada eksploitasi dan penggunaan yang berlebihan bagi menampung penduduk yang ramai dan berlebihan. 7. Kemerosotan sumber marin – sumber perikanan laut. Kepupusan hidupan akuatik termasuk ekosistemnya akibat penerokaan sumber yang berlebihan. Nota: Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dilihat dari segi kualiti dan kuantiti sumber tersebut. Kuantiti – Kepupusan/kehabisan/kemusnahan sumber yang semakin berkurangan Kualiti -- Pencemaran sumber atau kerosakan sumber, hakisan, runtuhan dll c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk, cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. [11 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Pasifik yang betul mengalami Contohnya; Indonesia. Filipina, Thailand, Vietnam, 1 Markah. Langkah-langkah untuk mengoptimakan penduduk sesebuah penduduk ialah: lebihan penduduk: Kemboja dll.

Negara yang berlebihan

1. Mengurangkan kadar kelahiran dengan cara ; Perancangan keluarga – penggunaan pil, kondom, penjarakan kelahiran, kaunseling keluarga dsb. 2 Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil seperti “satu keluarga satu anak” atau satu keluarga dua anak. Cth China. 3. langkah perundangan seperti menaikkan had umur boleh kahwin. Misalnya dari umur belasan tahun kepada awal/pertengahan 20-an. 4. Meningkatkan kerjaya wanita – meramaikan wanita berkerjaya tinggi supaya tempoh perkahwinan boleh dilambatkan. 5. Meningkatkan keupayaan teknologi khususnya melalui R&D untuk menjana dan memajukan sepenuhnya pelbagai stok sumber yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

110

Disamping mencipta teknologi baru untuk kegunaan penduduk dan negara. 6. Mempelbagaikan aktiviti ekonomi; Mencipta banyak peluang pekerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan yang menjamin pendapatan perkapita yang tinggi kepada penduduk dan mengatasi pengangguran sepenuhnya. 7. Meningkatkan kualiti sumber manusia dalam negara dengan cara: Pertingkatkan tahap pendidikan dan kemahiran penduduk, latihan lanjutan – melahirkan tenaga mahir yang boleh mendominasikan teknologi tinggi serta boleh mengurus – tadbir sumber dengan bijaksana.

SOALAN PILIHAN 7 Rajah 1 di bawah menunjukkan piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000.
Rajah 1 : Piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000.

Piramid Penduduk India, Tahun 2000 Berdasarkan rajah 1, a)

Piramid Penduduk Jepun, Tahun 2000

i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000, [ 2 Markah ]

111

ii) bezakan empat ciri demografi yang boleh ditafsirkan antara kedua-dua bentuk piramid di atas. [ 8 Markah ] b) c) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. [ 8 Markah ] Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun. [ 7 Markah ]

________________________________________________________________

CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) (i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000, [ 2 Markah] Markah Negara India = Piramid Progresif Negara Jepun = Piramid Stabil atau Mantap (Pemarkahan: Nama piramid penduduk mesti betul untuk diberi markah) a) (ii) atas. Bezakan empat ciri demografi antara kedua-dua bentuk piramid di [8 Markah] Negara India Negara Jepun Kadar kelahiran rendah – negara maju- progrm perancangan keluarganya sangat berjaya, masyarakat berpendidikan tinggi, wanita berkerjaya dll Marka h 2 1 1

Ciri Demografi

Kadar kelahiran tinggi dan 1. Kadar kelahiran kadar kematian rendah – dan kadar sebab kegagalan program perancangan keluarga, taraf kematian pendidikan rendah, kahwin awal, keperluan buruh keluarga dll.

2. Jangka hayat

Jangka hayat rendah – kadar Jangka hayat tinggi – kematian golongan tua tinggi. proses penuaan Teknologi perubatan masih penduduk. Teknologi

2 112

rendah untuk mengawal penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, jantung, barah dll termasuk amalan penjagaan kesihatan yang masih rendah.

perubatan yang maju berjaya mencegah penyakit yang merbahaya di kalangan warga emas. Di samping kesedaran penjagaan kesihatan yang tinggi oleh penduduk Jepun Hampir seimbang antara muda – dewasa dan tua. Namun begitu golongan dewasanya lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua.

3. Struktur umur

Tidak seimbang. Golongan muda mengatasi golongan dewasa dan tua yang berpunca daripada kadar kelahiran yang tinggi.

2

Sangat besar – Golongan produktif daripada segi 4. Nisbah ekonomi (golongan dewasa) adalah sedikit untuk tanggungan menanggung golongan muda khususnya di bawah umur yang sangat ramai. Keperluan asas kehidupan sangat tinggi. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan bagi setiap kumpulan umur yang sama. Ini bermakna kadar kelahiran dan kematian antara lelaki dan wanita adalah hampir sama.

Nisbah tanggugan kecil – Golongan dewasa yang produktif lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua yang terpaksa ditanggung.

2

5. Nisbah jantina.

Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan pada peringkat umur muda dan dewasa tetapi berbeza pada peringkat umur tua (melebihi 54 tahun). Golongan wanita tua melebihi golongan lelaki tua.

2

PEMARKAHAN:

Mana-mana 4 isi terbaik x 2 markah = MAX 8 Markah.

b) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. [8 Markah]

113

Cadangan Isi Jawapan 1. Kadar pengganguran yang tinggi – Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber alam yang ada/Peluang pekerjaan yang disediakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk. Ini akan menyebabkan pengganguran 2. Masalah kekurangan makanan- Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian, perikanan,penternakan tidak sepadan dengan aras penduduk dalam tempoh tertentu menyebabkan fenomena kebuluran. 3. Kemiskinan dan kemunduran/Lingkaran kemiskinan – Pendapatan perkapita yang rendah, kuasa beli dan tabungan yang rendah menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah. 4. Taraf pendidikan yang rendah – kadar buta huruf/buta ICT yang tinggi

5. Taraf kesihatan yang rendah – penularan wabak penyakit dan kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman.

6. Bebanan kerajaan sangat besar – Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan, kesihatan, jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai.
7. Kualiti hidup yang rendah – pemilikan barangan dan perkhidmatan berkualiti terhad, masalah perumahan, pencemaran alam sekitar yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot.

c) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun [7 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Dasar Governan – Dasar saiz keluarga kecil/menghadkan bilangan anak; seperti 1 keluarga 1 anak (China) atau 2 anak (Singapura). Mengenakan denda/kompaun, tidak memberikan keistimewaan seperti kemudahan pendidikan, kesihatan dll. 2. Program perancangan keluarga – Pengurangan kelahiran dengan penggunaan pil perancang, menjarakkan kelahiran, teknik AUD, pengguguran, kempen saiz keluarga yang seimbang dll.

114

3. Meningkatkan had umur perkahwinan – melewatkan usia berkahwin misalnya melepasi umur 20-an, bagi tujuan mengurangkan fertiliti/kesuburan. 4. Meningkatkan kerjaya wanita – memperbanyakkan golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi bagi tujuan melewatkan perkahwinan. SOALAN PILIHAN 8 Jadual 6 menunjukkan jumlah penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.
Jadual 6 : Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah dan Negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002. Wilayah Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W.P Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Kelantan Terengganu Pahang Jumlah Penduduk Mengikut Negeri (’000 orang) 204.4 1 649.7 1313.5 2 051.2 4 188.9 1 379.3 860.0 635.8 2 704.6 1 313.0 898.8 1 288.4 Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah (’000 orang) 3167.6 7 619.4 4 200.4 3 500.2

Utara Tengah Selatan Timur

(a) Berdasarkan jadual 6, dan di atas peta yang disediakan lukis peta titik yang menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. [ 8 Markah] (b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. [9 Markah] (c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. [ 8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN

115

a) Membuat Peta Titik bagi menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. [ 8 Markah] Rujuk Peta Titik yang dilukis.

116

117

Item Pemarkahan Tajuk yang betul Skala yang sesuai. Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Plotan 1 wilayah (3 negeri) = 1 markah. Ada 4 wilayah (12 negeri) = MAX 4 markah JUMLAH MARKAH

Markah 1 1 1 1 4 8

b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. [ 9 Markah] Sebab-sebab Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi. Cadangan Isi Jawapan Wilayah tengah mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang ramai kerana menjadi tumpuan migrasi dari wilayah lain juga akibat pertambahan penduduk semulajadi yang pesat 1. Faktor ekonomi – peluang pekerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan khususnya dalam sektor perindustrian,perkhidmatan dan perniagaan yang begitu pesat berkembang di wilayah tengah. 2. Faktor pendidikan – peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lebih banyak terdapat di Wilayah Tengah khususnya IPTA dan IPTS. 3. Faktor sosial – meliputi kemudahan asas pembandaran seperti tempat kediaman yang selesa, prasarana yang cukup, kemudahan kesihatan, kemudahan hiburan dll yang terdapat dengan banyak di wilayah Tengah. 4. Faktor pengangkutan dan perhubungan – kemajuan dan kecanggihan sistem pengangkutan dan perhubungan telah meningkatkan ketersampaian dan interaksi inter dan intra Wilayah tengah dengan wilayah-wilayah yang lain. 5. Peningkatan kadar kelahiran yang tinggi di wilayah tengah- Peningkatan taraf kesihatan, taraf hidup, kualiti hidup penduduk bandar. 6. Perkhwinan migran pada usia muda – berkahwin awal menyebabkan fertilitinya adalah tinggi. Ini mempercepatkan pertambahan penduduk di wilayah tengah.

118

c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah: 1. Mewujudkan dualisme ekonomi antara wilayah (pertanian biasanya luar bandar – perindustrian) yang menyebabkan jurang/lompang ekonomi antara wilayah yang besar seperti perbezaan KDNK antara wilayah/negeri. 2. Perbezaan Peluang Pekerjaan antara wilayah menyebabkan wujudnya jurang pendapatan perkapita yang besar – Kekurangan peluang pekerjaan, pengganguran dan kemiskinan masih ketara di wilayah-wilayah lain khususnya wilayah timur akibat migrasi ke wilayah tengah. 3. Perbezaan saiz dan kuasa beli pasaran – saiz pasaran yang luas dan kuasa beli yang tinggi di wilayah Tengah berbanding dengan wilayah lain. 4. Perbezaan ciri-ciri pembandaran/urbanisasi antara wilayah – wilayah tengah terlalu pesat, pembangunan bandar yang tidak seimbang. Wilayah tengah mempunyai banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi cth subbandar, bandar baru, bandar satelit,bandar metropolis dan lain-lain. 5. Perbezaan kemudahan asas antara wilayah – pendididikan, kesihatan, pengangkutan, telekomunikasi amat maju di wilayah tengah. Kemajuan ini tidak setanding dengan wilayah-wilayah lain. 6. Perbezaan dari segi pengangkutan dan perhubungan - Jaringan perhubungan dan pengangkutan adalah berbeza mengikut wilayah. 7. Kesan sosial seperti jenayah, merompak/mencuri, perebakan penyakit dan juga masalah sosial meningkat di wilayah tengah.

119

SOALAN PILIHAN 1

Berdasarkan contoh-contoh di mana-mana negara Asia Pasifik, a) b) Jelaskan mengapa pentingnya aktiviti perikanan laut dalam, [12 Markah] Huraikan; (i) Masalah yang dialami oleh aktiviti perikanan laut dalam, dan [ 7 Markah] (ii) masalah yang ditimbulkan oleh aktiviti tersebut. [ 6 Markah]

________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik. [ 12 Markah]

Di antara kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik ialah: 1. Sebagai sumber pemakanan (protein) yang penting. Ini kerana budaya pemakanan penduduk di sebahagian besar negara Asia pasifik amat bergantung kepada perikanan laut dalam yang amat kaya dengan pelbagai sumbernya. Sumber ikan digunakan sebagai makanan bersama dengan makanan ruji seperti nasi. Justeru negara-negara Asia Pasifik yang dikelilingi oleh laut seperti Jepun, Korea, Filipina, Indonesia termasuk juga Malaysia amat bergantung kepada bekalan ikan khususnya dari laut dalam. 2. Menyumbang kepada pendapatan negara. Sebagai bahan eksport yang akan menghasilkan pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing. Sesetengah negara menjadikan ikan laut sebagai hasil eksport. Thailand misalnya banyak mengeksport hasil perikanannya ke Malaysia dan Singapura. Jepun juga mengeksport hasil ikan seperti minyak ikan kod, lemak ikan paus ke negara-negara lain. Hasil jualan ini akan dapat menambahkan pendapatan eksport negara. 3. Menyediakan peluang perkerjaan kepada penduduk yang berkaitan dengan sektor perikanan seperti sebagai nelayan, pekerja di kilang memproses, perkhidmatan pemasaran dan lain-lain. Sebagai contoh penduduk yang tinggal di tepi pantai amat bergantung kepada aktiviti perikanan seperti pesisir pantai Kelantan, Terengganu dan Pahang. Hasil tangkapan laut dalam biasanya memberikan pulangan yang

120

lumayan,justeru itu ia boleh menambakan pendapatan dan nelayan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka 4. Membantu menggalakkan perkembangan industri yang berkaitan. Industri hilirandan huluan yang bergantung kepada sumber perikanan laut akan berkembang dengan cepat seperti industri pengentinan, pembuatan bot, kilang ais, peralatan penangkapan dan sebagainya. Industri perikanan bertindak sebagai pembekal bahan mentah kepada industri lain khususnya IKS seperti pemprosesan ikan kering dan keropok. Dengan itu rantaian ekonomi dalam negara menjadi lebih kukuh. 5. Membantu meningkatkan teknologi dalam sesebuah negara khususnya yang berkait dengan teknologi perikanan laut dalam seperti teknologi awet-beku, penggunaan radar pengesan, penyediaan habitat tiruan/tukun, teknologi komunikasi dan sebagainya. Apabila keupayaan R&D dalam sector ini bertambah maju maka ia sekaligus membantu perkembangan R&D dalam sektor-sektor lain juga. 6. Memperluaskan pasaran samada di dalam atau di luar negara. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran diperolehi melalui peningkatan kuasa beli pengguna, rangkaian pemasaran dalam negara yang akan meningkatkan pendapatan negara. Sesetengah negara seperti Jepun pula berkemampuan untuk mengukuhkan rangkaian paaran luar negara melalui pengeksportan hasil-hasil perikanan laut dalamnya. b) Masalah-masalah yang dihadapi dan yang ditimbulkan oleh aktiviti perikanan laut dalam. (i) Masalah yang dihadapi:

1. Masalah yang berkaitan dengan perikanan secara umun seperti kekurangan modal, kekurangan teknologi, masalah pasaran, kekurangan buruh, kemudahan asas dan sebagainya. Kekurangan modal dan kekurangan teknologi amat ketara sekali terutamanya bagi negara Asia Pasifik yang masih membangun dan miskin. Keupayaan modal yang terhad dan teknologi tangkapan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu memaju/meneroka perikanan laut dalam secara besar-besaran. 2. Masalah keselamatan nelayan. Ancaman lanun di laut antarabangsa, ancaman nelayan asing/pencerobohan. Sesetengah penduduk tidak berkesanggupan untuk meneroka perikanan laut dalam kerana khuatir keselamatan mereka yang amat sukar dijamin di perairan antarabangsa. Resiko lanun amat besar. Pengentahuan yang terhad juga membolehkan mereka mudah terceroboh memasuki kawasan perairan negara lain yang menyebabkan mereka ditangkap. 3. Masalah politik perairan antarabangsa. Pertindihan kawasan/sempadan perairan khususnya di zon ekonomi eksklusif (ZEE). Ini menimbulkan resiko pencerobohan atau mudah tertangkap oleh pihak berkuasa negara lain. Selain itu aktiviti perikanan laut

121

dalam juga mendapat tentangan daripada pergerakan alam sekitar seperti Green Peace misalnya mereka menghalang penangkapan ikan paus oleh nelayan laut dalam Jepun. (ii) Masalah yang ditimbulkan:

1. Masalah kepupusan sumber perikanan akibat kadar tangkapan yang berterusan melebihi had serta kaedah tangkapan yang boleh memusnahkan habitat . Sesetengah kaedah tangkapan seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda memberi kesan kepupusan sumber perikanan dalam jangkamasa panjang. Kerana kaedah ini mengambil semua saiz dan jenis ikan. Anak-anak ikan juga tidak terkecuali. Selain itu terumbu karang yang menjadi habitat ikan juga boleh musnah dengan menggunakan pukat tunda. 2. Konflik dengan nelayan perikanan pinggir pantai apabila nelayan laut dalam tamak sehingga menceroboh zon perikanan pinggir pantai yang sama sekali diharamkan untuk mereka. Jelas sekali masalah ini sering ditimbulkan oleh nelayan laut dalam. Zon perikanan pinggir pantai sepatutnya tidak boleh dijadikan lokasi mereka. Apabila pencerobohan berlaku konflik akan timbul. Pencerobohan zon pinggir pantai bukan sahaja oleh nelayan laut dalam malah oleh nelayan-nelayan asing. Misalnya Malaysia sering diceroboh oleh nelayan Thailand. Menceroboh perairan negara lain sehingga ditangkap oleh pihak berkuasa akan menimbulkan banyak masalah kerana ia memerlukan penyelesaian diplomatik dan politik.

SOALAN PILIHAN 2 a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. [ 5Markah] a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. [10 Markah] b) Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi di negara-negara berkenaan. [10 Markah]

122

CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. [ 5Markah] Lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di Asia Tenggara ialah: Aktiviti pembalakan haram tanpa kawalan Aktiviti pertanian perladangan dan pertanian pindah. Aktiviti pembinaan empangan hidroelektrik. Aktiviti pembinaan infrastruktur khususnya jaringan lebuhraya. Aktiviti pembinaan estet perumahan dan estet perindustrian b) Sebab-sebab hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara [ 10 Markah] 1. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah, mengutip dan berburu. Ekosistem hutan sebagai habitat/tempat tinggal mereka disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan mereka. Selain itu terdapat juga orang-orang asli yang menjual hasil-hasil hutan sebagai sumber ekonomi seperti hasil rotan, damar, akar-akar kayu untuk perubatan dan sebagainya. 2. Penting untuk sektor pembalakan. Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun, USA, negaranegara Eropah dan sebagainya yang mempunyai nilai matawang yang lebih tinggi daripada mereka bagi memperolehi keuntungan dari tukaran mata wang. 3. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur, air terjun, kepelbagaian spesis fauna dan flora yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. Di Malaysia sebagai contoh, perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbaaian biologi hutannya. Oleh itu kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang, hutan Endau – rompin, Taman negara Sepilok amat terkenal sebagai destinasi pelancongan utama. 4. Membantu memajukan industri-industri yang berkaitan dengan sumber hutan (industri hiliran) seperti industri membuat perabot, industri pembinaan (perumahan) serta industri pengangkutan. Dengan adanya industri-industri ini maka kepelbagaian ekonomi dan rantaian ekonomi di sesebuah negara berkembang dengan pesat. Selain itu dengan adanya industri-industri yang berkaitan ini juga ia telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai sektor seperti pekerja kilang pemprosesan kayu balak, pekerja kilang perabot, pemandu di sector pengangkutan dan sebagainya. Ini akan menambahkan lagi pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup mereka sekaligus pengganguran dan kemiskinan dapat dikurangkan. 123 • • • • •

5. Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. Dalam kes ini sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara.

b)

Kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi. [ 10 Markah]

1. Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil, rusa) akan kehilangan sumbersumber makanan. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupan-hidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. 2. Penghijrahan spesis akibat pemusnahan habitat .Hutan berfungsi sebagai satu habitat. Proses penyahutanan memusnahkan sama sekali habitat. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Justeru itu haiwan-haiwan akan berhijrah ke hutan/habitat lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru. Di tempat baru ini mereka terpaksa bersaing dengan koloni lain. Persaingan intra dan interspesis akan berlaku dan mana-mana spesis yang kalah akan musnah dan pupus. 3. Menggangu kestabilan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan, kitar tenaga, komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca, hakisan, banjir/hidrologi dan sebagainya. 4. Menggangu kehidupan orang asli di dalam hutan yang dianggap sebagai komponen penting untuk menstabilkan ekosistem hutan. Memusnahkan pelbagai spesis herba yang sangat bernilai. SOALAN PILIHAN 3 Pilih sebuah negara di Asia Pasifik, a) Senaraikan empat jenis mineral yang dilombong di negara tersebut, dan nyatakan lokasi utama setiap jenis mineral itu. [5 Markah] b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut dan [10 Markah]

124

c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal di negara tersebut. [10 Markah]

CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN; a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. Di antara jenis mineral dan lokasi perlombongannya ialah: [ 5 Markah] Jenin Mineral Lokasi utama pengeluaran

Petroleum dan Gas Luar pantai Terengganu, Pantai Barat Sabah dan Luar pantai Asli. Sarawak. Bijih Timah. Bijih Besi. Bauksit Tembaga Emas Teluk Ramunia dan Seri Medan Johor Mamut Sabah Bau Sarawak, Raub Pahang, Lubuk Mandi Terengganu Lembah Kinta, Lembah Kelang dan Sungai Lembing Pahang. Semeling Kedah dan Ipoh Perak.

b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut, [ 10 Markah] Cadangan isi jawapan Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di Malaysia. Antaranya ialah: 1. Adanya stok atau simpanan sumber yang banyak untuk menentukan jangkamasa operasi di samping kualiti sumber mineral yang ada. Kedapatan sumber menjadi faktor yang amat penting, tanpa adanya sumber aktiviti pengeluaran tidak dapat dijalankan. Sumber tersebut mestilah ada dalam kuantiti yang banyak. Misalnya sumber petroleum di Malaysia dijangka boleh terus dicarigali dalam tempoh 50 tahun lagi. Sumber petroleum di Malaysia juga adalah dari jenis berkualiti tinggi yang boleh diguna untuk pelbagai tujuan. Selain itu kehabisan sesuatu sumber pula akan menyebabkan operasi perlombongan terpaksa ditutup. Misalnya terdapat sedikit sahaja aktiviti perlombongan bijih timah dan bijih besi di Malaysia pada masa kini. 2. Faktor keupayaan teknologi dan modal untuk pengeluaran dan pemerosesan sumber mineral yang ada. Usaha pengeluaran dan pemprosesan petroleum memerlukan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih. Tanpa teknologi moden tidak mungkin pengeluaran dapat dijalankan. Teknologi tinggi mungkin diimport atau

125

diperolehi melalui usahasama. Begitu juga dengan keupayaan modal. Keperluan modal yang banyak samada dari dalam atau luar negara amat penting dalam menjayakan aktiviti perlombongan. Justeru itu pengeluaran petroleum di Malaysia banyak menggunakan teknologi dan modal import seperti dari Syarikat SHELL, ESSO, BRITISH PETROLEUM (BP) disamping PETRONAS sendiri sebagai satusatunya pelaburan modal dalam negara. 3. Adanya tenaga buruh, kepakaran dan juga faktor pasaran. Bekalan tenaga buruh mahir dan separa mahir samada dari dalam atau luar negara adalah amat penting mempengaruhi kegiatan perlombongan. Buruh mahir penting dalam kejuruteraan petroleum, R&D kawalan mutu dan sebagainya. Kekurangan buruh mahir di Malaysia diatasi melalui pinjaman tenaga luar dan juga program latihan dan kursus jangka panjang untuk pekerja tempatan. PETRONAS misalnya menghantar tenaga kerjanya ke luar negara untuk memperolehi ilmu dan kemahiran yang diperlukan. Selain itu faktor pasaran juga amat mustahak. Pengeluaran hasil perlombongan amat dipengaruhi oleh kuantiti permintaan dari dalam dan luar negara, harga dan persaingan, kuasa beli pengguna dan sebagainya. 4. Faktor kemudahan asas khususnya sistem pengangkutan dan perhubungan, kemudahan pelabuhan dan penyimpanan, kemudahan keselamatan, kemudahan pemasaran dan lain-lain yang berkaitan. Kewujudan kemudahan pengangkutan mempengaruhi ketersampaian kepada sumber mineral. Pada masa dahulu sistem pengangkutan keretapi memainkan peranan yang penting dalam perlombongan bijih timah. Pada masa kini pula sistem paip dan kapal tangki mempengaruhi perlombongan petroleum di Malaysia. 5. Dasar kerajaan dan faktor penjajahan. Dasar kerajaan meliputi kuota pengeluaran, kelulusan permit, sistem percukaian, insentif pelaburan, usaha R&D dan sebagainya yang dikenakan kepada sesebuah syarikat carigali. Faktor penjajahan pula meliputi usaha mengeksploitasi dan memonopoli pengeluaran sesuatu sumber untuk memenuhi keperluan negara mereka. Dalam kes Malaysia penjajah Inggeris sebenarnya yang memajukan perlombongan bijih timah pada abad ke 19 dengan membawa masuk migran Cina serta usaha menyediakan sistem pengangkutan, pelabuhan,petempatan dan lain-lain. c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal negara tersebut. [10 Markah] Cadangan isi jawapan Landskap bermaksud pandang darat atau rupamuka-rupamuka yang wujud di atas permukaan bumi yang dapat dilihat dengan mata kasar. Antara kesan perlombongan ke atas pandang darat ialah:

126

Pengaruh/Kesan ke atas landskap budaya. 1. Kewujudan petempatan yang akhirnya berkembang menjadi pekan atau bandar. Kawasan-kawasan perlombongan akan dibanjiri oleh migran dari luar untuk bekerja sebagai pelombong. Petempatan pelombong akan terbentuk seterusnya boleh berkembang menjadi pekan dan bandar. Sebagai contoh bandar-bandar seperti Taiping, Larut, Ipoh dan Kuala Lumpur adalah terdiri daripada petempatan perlombongan bijih timah oleh orang-orang China pada abad ke 19 dahulu. Adakalanya kawasan petempatan yang telah terbentuk atau pekan akan “mati” apabila sumber-sumber perlombongan habis dieksploitasi. Penghijrahan keluar pekerja akan berlaku meninggalkan pandang darat rumah-rumah kosong dan lombong tinggal seperti di Bukit Besi, Terengganu dan Batu Arang, Selangor. 2. Kewujudan rangkaian pengangkutan seperti jalan raya, jalan keretapi, kemudahan pelabuhan, lapangan terbang, saluran paip dan juga kemudahan telekomunikasi. Kewujudan kemudahan pengangkutan ini bertujuan untuk mempercepatkan penghantaran sumber mineral ke kilang memproses atau gudang penyimpanan serta ke kawasan pasaran. Selain itu kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik dan lain-lain perkhidmatan seperti sekolah/pusat-pusat latihan kemahiran, klinik/hospital di samping kemudahan reakreasi seperti padang golf dan taman-taman permainan juga akan disediakan untuk memenuhi keperluan pekerja. Sebagai contoh di Bandar Kerteh, Terengganu dan juga Bandar Miri, Serawak. 3. Kewujudan kilang-kilang yang berkaitan dengan pengeluaran sumber mineral tersebut seperti kilang petrokimia, kilang memproses gas asli, kilang baja urea dan juga stesyen-stesyen janakuasa. Sebagai contoh di Bandar Kerteh wujudnya kilang memproses gas asli, stesyen janakuasa TNB di samping pelbagai kilang petrokimia yang menggunakan petroleum sebagai bahan mentahnya atau sebagai sumber tenaganya. Begitu juga di Miri terdapatnya kilang baja urea serta kilang petrokimia dan kilang cat. Pengaruh/Kesan terhadap landskap Fizikal. 4. Kewujudan kesan-kesan lekukan/kolam dan tasik yang sukar ditimbus atau dikenali sebagai tasik lombong terutama sekali di kawasan perlombongan bijih timah yang menggunakan kaedah kapal korek. Kewujudan tasik lombong ini banyak kelihatan di sekitar Ipoh dan Taiping Perak serta Kuala Lumpur. Sesetengah daripada tasik bekas lombong tersebut telah dimajukan sebagai tasik reakreasi seperti Tasik Titiwangsa dan The Mines di Selangor serta Taman Tasik Taiping. 5. Pandang darat cerun-cerun bukit yang musnah akibat kesan-kesan pemotongan, penarahan dan peletupan bukit, tinggalan ketulan-ketulan batuan akibat aktiviti perlombongan kuari dan marmar atau kaedah pam hidraulik dalam perlombongan bijih timah. Dengan menggunakan kaedah ini tebing sesebuah bukit akan musnah. Kawasan

127

berbukit akan tertingal sebagai bukit sisa. Selain itu pandang darat kemusnahan hutan juga berlaku akibat aktiviti mencari gali sesuatu jenis sumber mineral . SOALAN PILIHAN 4 Pilih sebuah negara di Asia Tenggara, a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan, [8 Markah] b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. [10 Markah] c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan, [8 Markah]

Cadangan jawapan Lengkap
Negara yang dipilih ialah MALAYSIA. Diantara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia yang boleh menjana perkembangan pesat sektor industri pembuatan ialah: 1. Keadaan politik yang stabil dalam jangka masa panjang. Ini telah mewujudkan iklim pelaburan yang sihat yang meyakinkan pelaburan asing. Pemerintahan kerajaan Barisan Nasional yang stabil dan kukuh memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk terus menanam modal di Malaysia bagi memperolehi keuntungan jangka panjang. Pada masa yang sama dasar dan polisi kerajaan Malaysia sendiri telah menggalakkan perkembangan sektor ini . Pelabur asing tertarik dengan adanya skim galakan pelaburan,pemberian taraf perintis, Zon Perdagangan Bebas (FTZ), pengecualian/penurunan beberapa jenis cukai lndustri, penyediaan prasarana yang lengkap dan baik, penawaran tapak industri yang masih murah serta lain-lain lagi. 2. Kelebihan penawaran tenaga buruh yang murah,ramai dan terlatih khususnya dalam sektor industri pembuatan yang berintensif buruh seperti industri elektrik dan elektronik. Di Malaysia tenaga buruh terlatih adalah ramai, mudah diperolehi dan upahnya murah relatif dengan tenaga buruh di negara-negara yang setaraf seperti Singapura. Tenaga buruh di Malaysia juga mudah dilatih kesan daripada taraf pendidikan yang tinggi yang telah dicapai oleh Malaysia. Ini menyebabkan pelabur asing tidak menghadapi banyak masalah dan tidak ragu-ragu tentang keupayaan tenaga buruh di Malaysia. Kewujudan tenaga buruh yang berdaya saing dan berdaya maju di Malaysia, telah menjamin produk industri pembuatan yang berkualiti dan sekaligus industri ini lebih pesat berkembang.

128

3. Kelebihan pasaran dalam negara yang amat menggalakkan. Walaupun saiz penduduk Malaysia masih lagi kecil tetapi kuasa beli penggunanya adalah tinggi. Keupayaan membeli yang tinggi ini berpunca daripada pendapatan perkapita penduduk yang agak tinggi relatif dengan negara ASEAN yang lain. Justeru itu kadar permintaan terhadap hasil industri pembuatan berterusan meningkat. Dalam keadaan pasaran dunia yang lembab pun pasaran dalam negara Malaysia masih lagi aktif. 4. Kewujudan prasarana atau kesediaan kemudahan asas seperti kemudahan pengangkutan,telekomunikasi dan pelabuhan yang baik. Kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia dalam konteks ini amat menggalakkan kemasukan pelabur asing. Mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang besar untuk menggerakkan operasi kilang pembuatan mereka. Rangkaian lebuh raya, jalan raya, jalan keretapi telah mempercepatkan pengangkutan barangan dan pekerja. Kewujudan pelabuhan Kelang, Pelabuhan Pulau Pinang, Pasir Gudang, Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Kuantan telah menggalakkan lagi aktiviti import-eksport hasil industri pembuatan ke luar negara. 5. Kelebihan teknologi yang dimiliki untuk menghasilkan kepelbagaian produk yang berkualiti tinggi serta berdaya saing. Dalam konteks ini Malaysia sememangnya memberikan keutamaan kepada program R&D . Teknologi baru sentiasa dihasilkan bagi meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dan juga mencipta produk baru yang menepati citarasa pengguna semasa agar boleh bersaing di pasaran global. Selain teknologi, Malaysia juga mempunyai keupayaan modal yang kukuh yang datangnya dari pelaburan dalam dan luar negara. Dengan adanya keupayaan teknologi dan modal yang kukuh ini, maka ia telah menjamin keberterusan dan kepesatan perkembangan sektor industri pembuatan di Malaysia. 6. Kelebihan sumber bahan mentah dan sumber kuasa yang dimiliki. Malaysia juga kaya dengan sumber bahan mentah. Misalnya sumber getah dan kelapa sawit menjadi faktor penting mempengaruhi perkembangan industri pembuatan berasaskan hasil pertanian (agro based industry) seperti pembuatan tayar, sarung tangan, minyak masak, sabun, lilin dan sebagainya. Sumber bahan mentah dalam negara sentiasa ada kerana Malaysia juga turut memacu sektor pertaniannya. Dengan itu sumber bahan mentah ini tidak perlu diimport dan ini boleh menjimatkan kos pengeluaran. Pada masa yang sama sumber kuasa juga adalah banyak seperti petroleum, gas asli dan kuasa elektrik hidro (KEH). Penawaran sumber tenaga yang banyak dan murah telah memangkinkan lagi pertumbuhan industri pembuatan yang baru dan memperkembangkan industri pembuatan yang sedia ada.

129

b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. (10 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Industri pembuatan di Malaysia sememangnya tertumpu atau beraglomerasi di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Di antara kawasan tumpuan industri ini ialah seperti di Shah Alam – Petaling Jaya, Kawasan Industri Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang, Pasir Gudang di Johor, Kawasan industri Gebeng dan Semambu di Kuantan dan sebagainya. Kawasan ini seringkali diistiharkan sebagai kawasan estet perindustrian. Di antara sebab-sebab industri pembuatan tertumpu di kawasankawasan berkenaan ialah: 1. Dasar kerajaan yang menyediakan kawasan/tapak yang khas dan menarik untuk berkelompok seperti di kawasan Zon dagangan bebas (FTZ) yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas – elektrik, air, jalan raya, kominikasi, sewa tapak yang murah atau diberikan taraf perintis dan lain-lain keistimewaan. Dengan adanya tarikan-tarikan ini maka pengusaha-pengusaha industri yang baru akan melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan apatah lagi jika industri pembuatan tersebut bersifat industri berkait yang perlu saling bergantung antara satu sama lain. Terdapat pelbagai sebab kerajaan “meaglomerasikan” kilang di kawasan-kawasan tertentu sahaja khususnya di kawasan pinggir bandar. Pertama sebagai satu dasar membangun/memajukan kawasan yang sebelumnya mundur, dan ke dua pengezonan guna tanah khususnya di bandar yang sudah padat dan tepu bina di samping untuk mengelakkan pencemaran serta kesesakan. 2. Kawasan tersebut sudah sedia maju dengan industri – maka industri yang berkaitan akan terus tertumpu ke arahnya untuk menikmati faedah perkongsian bersama seperti perkongsian kemudahan asas, perkongsian pasaran,perkongsian kepakaran dan lain-lain yang boleh menjimatkan kos. Industri yang saling bergantung lazimnya berada setempat dan berdekatan antara satu sama lain. Output sesuatu industri menjadi input industri lain. Misalnya industri pembuatan kereta berdekatan dengan industri pembuatan tayar dan juga berdekatan dengan industri pembuatan cat, aksesori dan lain-lain. Hal ini kerana untuk menjimatkan kos pengangkutan dan menikmati faedah daripada ekonomi bidangan. 3. Kawasan berkenaan mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas seperti kawasan bandarbandar besar. Di Malaysia, tumpuan industri pembuatan adalah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Baharu, Shah Alam dan lain-lain lagi. Ini kerana di kawasan bandar saiz pasaran adalah luas dengan kuasa beli yang tinggi terutama sekali yang melibatkan produk barangan pengguna seperti tekstil, elektrik dan elektronik serta pembuatan makanan. Selain itu di bandar besar juga mudah diperolehi tenaga buruh yang sesuai seperti tenaga buruh mahir dan terlatih, ekoran daripada taraf pendidikan penduduk bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan penduduk luar bandar.

130

4. Kawasan atau wilayah berkenaan sudah sedia maju dengan kemudahan perkhidmatan seperti bank, sistem pengangkutan dan telekomunikasi, kemudahan pembandaran dan lain-lain faktor penarik. Di sesetengah kawasan FTZ sememangnya sudah lengkap dan maju dengan kemudahan asas. Oleh itu industri pembuatan tertarik dan tertumpu di kawasan berkenaan kerana pengusaha tidak perlu lagi menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. Hanya kilang sahaja yang perlu didirikan. Dengan adanya kemudahan asas yang lengkap, ia menjadi tarikan kepada penduduk untuk berhijrah dan menjadi pekerja tetap. Jumlah penduduk semakin bertambah, penawaran tenaga kerja dan saiz pasaran juga bertambah yang akhirnya menarik minat industri pembuatan lain melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan. c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. ( 7 Markah)

Cadangan jawapan lengkap 1. Gangguan kesihatan penduduk akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu, pencemaran air,pencemaran bunyi, hujan asid dan sebagainya. Kawasan tumpuan industri pembuatan akan membebaskan dengan banyak bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida, sulfur, gas kloroflorokarbon dan lain-lain yang boleh memudaratkan kesihatan penduduk. 2. Kesesakan lalu lintas. Apabila pekerja bertambah maka jumlah kenderaan juga akan bertambah untuk berulang-alik ke tempat kerja. Kesannya masalah aliran trafik (Traffic Jam) akan berlaku yang boleh melambatkan perjalanan dan resiko kemalangan kepada penduduk. 3. Masalah kesesakan penduduk dan masalah sosial. Pertambahan tenaga buruh menyebabkan sesuatu kawaan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. Keadaan ini biasanya boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyakit berjangkit, masalah jenayah, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. 4. Kesan positif. Seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk yang semakin baik. Kesan daripada pertambahan pekerjaan dari kilang-kilang pembuatan, peningkatan pendapatan penduduk dan kuasa belinya, peningkatan tabungan dan lain-lain. 5. Penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan pembandaran kerana kawasan tumpuan industri biasanya mempercepatkan proses urbanisasi. Pertumbuhan industri pembuatan menggalakkan perkembangan bandar moden yang lengkap dengan segala kemudahan. Justeru penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan seperti kemudahan telekomunikasi dan pengangkutan, kemudahan tempat tinggal yang selesa, kemudahan membeli-belah, kemudahan reakreasi dan lain-lain.

131

SOALAN PILIHAN 5 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara, a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan, [ 3 Markah]

b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a), huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut, [ 7 Markah] c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. [ 9 Markah] d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. [ 6 Markah] _______________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan, [ 3 Markah]

Boleh merujuk kepada sebuah negara sahaja. Mesti menyebut atau menamakan tiga kawasan pelancongan yang betul dan tepat dengan negara yang dirujuk. Negara yang dirujuk ialah Malaysia. Tiga kawasan pelancongan yang popular di Malaysia ialah seperti di Pulau Langkawi di Kedah, Kawasan Air Terjun Kota Tinggi, Johor serta Tanah Tinggi Cameron (Cameron Highland) di Pahang. b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a), huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut, (7 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Kawasan pelancongan yang dipilih ialah di Pulau Langkawi, Kedah. Pulau Langkawi adalah kawasan pelancongan yang amat terkenal di utara semenanjung. Hal ini adalah disebabkan oleh adanya ciri-ciri tarikan yang istimewa yang dimiliknya. Di antaranya ialah: 1. Tarikan pantai dan pulau yang bersih, cantik dan menarik. Gugusan pulau-pulau yang cukup unik dengan pantainya yang bersih menjadi daya tarikan utama pelancong ke Langkawi .Seperti Pulau Dayang Bunting, Pulau Tuba, Pulau Singa Besar, Pantai Chenang, Pantai Kok, Pantai Pasir Hitam dan sebagainya. Selain daripada tarikan pantai dan pulau, kejernihan air laut dan kepelbagaian sumber maritim yang terpelihara juga menjadi tarikan pelancong untuk menjalankan aktiviti menyelam (skuba) sekaligus menjadikan Langkawi sebagai syurga di bawah air. 132

2. Tarikan di kawasan tanah tinggi. Langkawi juga mempunyai kawasan tanah tinggi yang menjadi tarikan baru pelancongan iaitu di Gunung Mat Cincang. Kawasan kemuncak gunung ini mempunyai pemandangan yang cantik dan menarik, suhunya yang sejuk dan nyaman disamping dapat melihat seluruh landskap Langkawi. Menyedari potensi ini kerajaan telah menyediakan kereta kabel sebagai pengangkutan utama ke gunung tersebut. Selain itu Langkawi juga mempunyai tarikan fizikal yang istimewa yang tidak kedapatan di tempat lain seperti Tasik Dayang Bunting, Telaga Air Panas, Telaga Tujuh (kawasan air terjun) dan juga pantai yang pasirnya bewarna hitam. 3. Tarikan khusus seperti tempat bersejarah (arkeologi). Jelas sekali Langkawi mempunyai tarikan sejarah dan lagenda yang cukup kuat untuk menarik pelancong. Misalnya kewujudan makam Mahsuri, kawasan beras terbakar, pantai pasir hitam, Padang Mat Sirat dan Tasik Dayang Bunting mempunyai kisah-kisah yang menarik perhatian pelancong. Selain itu Langkawi juga telah diistiharkan sebagai kawasan bebas cukai pada tahun 1983. Dengan peristiharan ini harga sesetengah barangan yang dijual menjadi lebih murah berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia. Tumpuan pelancong bukan sekadar untuk melawat tempat-tempat menarik bahkan menjadi untuk membeli-belah. 4. Tarikan pengangkutan dan juga kemudahan asas pelancongan yang lengkap. Langkawi adalah sebuah pulau yang mudah dikunjungi kerana tersedianya pelbagai kemudahan pengangkutan untuk ke sana dan juga pengangkutan di pulau itu sendiri. Pengangkutan seperti feri yang boleh dinaiki di Kuala Perlis, Kuala Kedah atau Pulau Pinang di samping adanya pengangkutan kapal terbang menjadikan ia sebuah pulau yang “Assibile”. Selain itu pelbagai hotel bertaraf lima bintang, resort dan chalet disediakan dengan banyak untuk dipilih oleh pelancong. Pusat-pusat membeli belah yang bebas cukai, kemudahan reakreasi di laut dan dihutan juga turut disediakan. Kesemuanya menjadi tarikan utama para pelancong. c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. [ 9 Markah] Cadangan Jawapan Lengkap Di Malaysia, sektor pelancongan telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonominya. Di antara sumbangannya ialah; 1. Menyumbang kepada pendapatan negara melalui tukaran mata wang asing dari pelancong-pelancong luar negara. 2. Mengurangkan kadar pengganguran dalam negara dengan mencipta banyak peluang pekerjaan dalam bidang yang berkaitan – meningkatkan taraf hidup penduduk.

133

3. Menggalakkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri kraf tangan, perniagaan makanan, pengangkutan, telekomunikasi dll. 4. Membangunkan kawasan mundur – menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru. 5. Membantu meningkatkan keupayaan modal dalam negara melalui pelaburan asing/tempatan yang melabur dalam industri pelancongan – menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. (6 Markah)

Cadangan Isi Jawapan 1. Langkah promosi menerusi pelbagai media, penawaran pakej pelancongan yang menarik, menganjurkan aktiviti seperti sukan, kebudayaan, pameran, persidangan/seminar dll. 2. Membangunkan secara optima sumber-sumber setempat yang dikenalpasti berpotensi sebagai sumber pelancongan samada sumber semulajadi atau sumber buatan manusia. 3. Menyedia dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan agar kawasan pelancongan mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi 4. Menyediakan kemudahan asas yang cukup – seperti kemudahan penginapan (Hotel, resort, Chalet dll), restoran, kemudahan riadah dan sukan dsb. 5. Kempen kesedaran – seperti langkah menjaga kebersihan kawasan pelancongan, menguruskan sisa pelancongan secara teratur, memelihara kualiti alam sekitar setempat dsb.

134

SOALAN PILIHAN 6 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Pasifik; a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. [12 Markah] b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. [ 13 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan sebuah negara – dijangka Malaysia. Sebab-sebab perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di Malaysia. 1. Kawasan perikanan pinggir pantai dikelilingi oleh pentas lautan yang cetek – pentas sunda yang kaya dengan plankton dan sumber-sumber perikanan. 2. Faktor fizikal seperti zon pinggir pantai yang berteluk dan bermuara yang memudahkan pembinaan pelabuhan perikanan disamping keadaan pantai yang terlindung, berhampiran dengan pulau yang mengurangkan resiko keselamatan nelayan daripada ancaman ribut berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. 3. Kawasan pinggir pantai lebih selamat dan perairannya terkawal daripada ancaman lanun serta pencerobohan nelayan asing. Perairan negara yang dikawal dengan lebih ketat berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. 4. Keupayaan modal yang terhad untuk meneroka laut dalam – justeru terpaksa menumpukan kepada perikanan pinggir pantai sahaja. Misalnya sebahagian besar nelayan pinggir pantai hanya mampu memiliki bot-bot kecil sahaja. 5. Keupayaan teknologi perikanan yang masih rendah dan hanya sesuai digunakan di kawasan pinggir pantai sahaja seperti penggunaan pukat tarik, pukat hanyut, pukat tangkul, pancing, bubu dll yang sememangnya tidak mampu untuk beroperasi di laut dalam.

135

6. Kekurangan pengentahuan, kepakaran dan kemahiran untuk meneroka laut dalam khususnya untuk mengendalikan kapal yang lebih besar dan teknologi moden. Kemahiran nelayan pantai terbatas di zon pinggir pantai sahaja.Oleh itu mereka tertumpu di kawasan perikanan pinggir pantai. Disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah.

b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Masalah-masalah yang dihadapi: 1) Masalah fizikal seperti ancaman musim tengkujuh dan muara sungai yang semakin cetek terutamanya selepas banjir. 2) Ancaman pencerobohan nelayan asing atau nelayan perikanan laut dalam di zon perikanan pinggir pantai. 3) Kekurangan modal untuk memajukan aktiviti perikanan seperti akuakultur, untuk memiliki bot-bot yang lebih besar, alat tangkapan yang lebih moden dan lain-lain. 4) Masalah pasaran.Terikat dengan sistem hutang orang tengah – hasil terpaksa dijual kepada orang tengah dengan harga yang lebih murah dan kesannya nelayan sentiasa berada di dalam kemiskinan. 5) Kekurangan kemudahan asas seperti ketiadaan jeti untuk mendaratkan hasil tangkapan, kekurangan kemudahan pengangkutan, kekurangan alat/teknologi tangkapan, pembekuan/pengawetan dll. 6) Kekurangan pengentahuan dan kemahiran untuk meningkatkan produktiviti perikanan disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. Langkah-langkah mengatasinya: 1) Langkah perundangan – untuk mengawal selia zon perikanan pinggir pantai daripada dicerobohi. Rondaan, pemantauan, hukuman denda/kompaun, membatalkan lesen operasi dll yang dilakukan oleh Jabatan laut, polis marin dan Jabatan perikanan dari semasa ke semasa. Disamping kerjasama dengan negara jiran. 2) Memberikan bantuan modal/subsidi kepada nelayan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan keupayaan modal para nelayan. Misalnya oleh Bank Pertanian.

136

3) Membantu memasarkan hasil perikanan melalui koperasi nelayan atau menerusi LKIM. 4) Menyediakan kemudahan asas yang lengkap seperti kompleks perikanan, rangkaian pengangkutan, kemudahan dingin-beku dll yang juga dilaksanakan menerusi LKIM. 5) Menggalakkan industri akuakultur sebagai kegiatan sampingan nelayan yang dijalankan oleh Jabatan perikanan. Disamping menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). 6) Memberikan khidmat latihan dan kemahiran kepada nelayan khususnya dalam konteks penggunaan teknologi moden. 7) Usaha memperdalamkan muara sungai bagi memudahkan keluar-masuk dan pendaratan bot-bot nelayan. Pemarkahan: Masalah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah. Langkah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah SOALAN PILIHAN 7. Dengan merujuk kepada Malaysia, a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. [ 10 Markah] b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. [ 6 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. [ 9 Markah] ________________________________________________________________

137

CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab penyebaran keluar industri dari kawasan maju ke kawasan mundur: 1) Untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang maju seterusnya mengimbangi tahap pembangunan ekonomi antara kawasan. Industri perkilangan bertindak sebagai pemangkin dan penggerak kepada perkembangan sektor ekonomi lain yang berkaitan – sektor perkhidmatan, perniagaan, pertanian dll. 2) Mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas di kawasan kurang maju/kawasan luar bandar – meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk seterusnya membendung aliran migrasi desa ke bandar. 3) Meningkatkan jumlah penduduk di kawasan kurang maju atau untuk mengimbangi taburan penduduk antara kawasan. Penempatan industri perkilangan akan menggalakkan migrasi masuk ke kawasan yang berkurangan penduduk. 4) Mempercepatkan pembangunan sosial dan kemudahan asas di kawasan kurang maju – seperti pembinaan sekolah, klinik/hospital,rangkaian pengangkutan dll sejajar dengan pertambahan penduduk/pekerja kilang. 5) Untuk mengurangkan kesesakan penduduk dan lalu lintas di kawasan maju khususnya kawasan bandar-bandar besar. 6) Untuk mengurangkan pencemaran persekitaran – udara, air, bunyi dll di kawasan maju atau kawasan bandar-bandar besar. 7) Untuk mengurangkan tekanan terhadap tanah yang sudah padat dan tepubina khususnya di kawasan bandar. Atau ruang tanah yang ada di kawasan bandar boleh dibangunkan dengan sektor lain yang lebih menguntungkan.

138

b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1) Industri perkilangan samada industri memproses atau pembuatan yang berasaskan hasil pertanian. Contoh: Memproses kelapa sawit, getah, padi, tebu – hasilkan gula, pembuatan tayar, sarung tangan, kasut dll. 2) Industri perkilangan berasaskan hasil hutan. Contoh kilang papan dan pulpa, kilang pembuatan kertas, pembuatan perabot dsb. 3) Industri memproses dan pembuatan makanan dan minuman: Contoh minuman ringan dan berkarbonat, makanan dalam tin, memproses produk tenusu dan perikanan termasuk juga memproses makanan ternakan. 4) Industri tekstil – membuat pakaian/fabrik dan pewarna.

5) Industri berasaskan kimia dan petrokimia. Contoh menapis petroleum dan gas asli, pembuatan baja kimia dan racun serangga, membuat cat dan varnis, membuat sabun dan pencuci dll. 6) Industri membuat simen, jubin/seramik dan batu bata.

7) Industri besi-keluli, industri penyaduran tin, penyaduran logam, membuat kabel/dawai dll. c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang telah diambil. 1. Langkah perundangan. Menguatkuasakan undang-undang di bawah akta kualiti alam sekitar 1974 – seperti mengenakan denda/kompaun, menyitar premis, membatalkan lesen operasi,penjara kepada pekilang yang melanggar akta tersebut. 2. Amalan pengurusan yang strategik meliputi: i) ii) Menempatkan kilang di kawasan khusus jauh dari sungai dan petempatan penduduk. Merawat enfluen sebelum dilepaskan/disalirkan ke sistem saliran.

139

iii) iv) v) vi) vii)

Mengawal selia pelupusan sisa kilang khususnya sisa pepejal secara sistematik,berjadual dan teratur ditapak-tapak pelupusan yang dikhaskan. Membangunkan teknologi insinerator untuk pelupusan sisa pepejal dari kilang. Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap di dalam serombong tersebut. Mewujudkan zon hijau – menanam pokok-pokok peneduh di sekitar kawasan kilang yang berfungsi untuk memerangkap pencemaran habuk dan asap. Menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam untuk menggerakkan jentera kilang seperti tenaga hidro elektrik.

3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: Dijalankan melalui media massa seperti kempen cintailah sungai kita dan juga mengeratkan kerjasama antara agensi kerajaan – swasta dan NGO. Cadangan Pemarkahan: Langkah perundangan = MAX Amalan pengurusan = MAX Kempen kesedaran = MAX 2 Markah. 6 Markah. 1 Markah.

140

SOALAN PILIHAN 8 Jadual 1 menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.
Jadual 1 : Komposisi Perbelanjaan Pelancong di Malaysia pada Tahun 2000.

Item Penginapan Membeli – belah Makanan dan minuman. Pengangkutan domestik Lawatan ke tempat yang menarik Hiburan Lain-lain. Jumlah

Perbelanjaan RM Juta % 3 009.4 2 119.4 1 789.1 1 073.5 385.3 458.7 339.5 9 174.9 32.8 23.1 19.5 11.7 4.2 5.0 3.7 100.0

a) Berdasarkan jadual 1, lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. [ 7 Markah] b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. [10 Markah] c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal. [ 8 Markah] _______________________________________________________________________ _ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 1, lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. [ 7 Markah] Calon mesti melukis sebuah carta pai atau rajah bulatan berbahagi

141

Item Pemarkahan 1. Tajuk yang betul 2. Skala jejari yang sesuai. 3. Petunjuk 4. Plotan

Markah 1 1 1 4 MAX 7

b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pengangkutan domestik melibatkan aktiviti pengangkutan dalam negara samada pengangkutan darat, udara dan air. Ia menggalakkan aktiviti pelancongan dengan cara: 1) Meningkatkan ketersampaian antara lokasi pelancongan. Pengangkutan domestik memudahkan dan mempercepatkan destinasi pelancongan dikunjungi. 2) Mempercepatkan pembangunan sumber-sumber pelancongan yang baru. Menarik kemasukan pelabur yang menyebabkan potensi sumber pelancongan yang baru dimajukan sepenuhnya seperti sumber eco-pelancongan, akua-pelancongan, agropelancongan dan arkeo-pelancongan. 3) Memudahkan pembangunan fizikal di lokasi pelancongan seperti pembinaan hotel,resort,chalet, kemudahan telekomunikasi dll. 4) Menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan sektor pelancongan seperti perniagaan kraf tangan, restoran, sukan air dan lain-lain. 5) Menggalakkan aktiviti pelancongan seperti pelancongan kesihatan,pelancongan pendidikan, pelancongan budaya dan warisan sejarah,pelancongan MICE (persidangan, konvensyen dan pameran), pelancongan kapal mewah,pelancongan sukan dan reakreasi dsb.

142

c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal. [ 8 Markah]

Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal : 1) Perubahan landskap fizikal akibat pembinaan hotel,resort,chalet dan padang golf.

2) Meningkatkan kadar hakisan tanih dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh – akibat pemotongan,penarahan dan peneresan cerun bukit untuk dibina hotel,resort dan laluan pengangkutan ke destinasi pelancongan. 3) Meningkatkan kadar pencemaran air khususnya sungai,tasik,kolam – akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel,resort dan chalet. 4) Memusnahkan kawasan tadahan air – Akibat penyahutanan untuk dibina hotel,resort dan padang golf. Ini menjejaskan sumber air kepada sungai, tasik, kolam dan paya setempat. 5) Peningkatan suhu mikro (pemanasan setempat) – Penyahutanan untuk pembinaan infrastruktur pelancongan akan mengurangkan kelembapan udara dan hutan tidak lagi berfungsi untuk menapis dan menyerap bahangan matahari. 6) Menjejaskan ekosistem di kawasan tanah tinggi akibat pemusnahan hutan untuk dibina pusat-pusat pelancongan. Kesannya memusnahkan habitat, kepelbagaian biologi, rantaian makanan dll.

143

SOALAN PILIHAN 9 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. Dengan merujuk kepada negara Malaysia, industri asas tani dalam [ 10 Markah] [ 5 Markah]

i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian.

ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. [ 5 Markah]

Cadangan Isi Jawapan Konsep: Industri hiliran yang berasaskan sumber pertanian (tanaman), penternakan dan perikanan (Agro Based Industry) termasuk IKS yang berasaskan sumber-sumber pertanian. Terbahagi kepada: (i) (ii) Industri memproses bahan mentah pertanian – seperti memproses kelapa sawit, getah asli, koko, kelapa, padi, hasil ternakan dan perikanan. Industri pembuatan berasaskan hasil pertanian; seperti agro- makanan halal, makanan ternakan seperti pallet, biodisel, produk IKS yang berasaskan sumber pertanian, ternakan dan perikanan. Dengan merujuk kepada negara Malaysia, industri asas tani dalam [ 10 Markah]

b)

i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian.

144

Cadangan Isi Jawapan Kepentingan industri asas tani dalam memajukan sektor pertanian. (1) Menambahkan produktiviti/pengeluaran hasil tanaman, ternakan dan perikanan kerana permintaan bahan mentah dari industri asas tani akan meningkat. Pendapatan petani, penternak, pekebun dan nelayan meningkat (2) Mewujudkan bidang–bidang pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. Seperti industri perubatan dan kecantikan (pharmaceutical) akan mewujudkan ladang-ladang herba, industri makanan ternakan akan mewujudkan akuakultur dan marin kultur, ikan hiasan, haiwan eksotik dll. (3) Membangunkan kawasan pertanian secara bersepadu dengan industri hilirannya. Misalnya zon tanaman buah-buahan dengan industri pengetinan, zon hortikultur (bungaan) dengan industri pengawetan dan pembungkusan, zon akuakultur dengan industri pemprosesan makanan ikan dll. Oleh itu rantaian ekonomi yang berkaitan pertanian boleh diperluaskan. Peluang pekerjaan bertambah. (4) Memperluaskan pasaran produk pertanian di dalam dan luar negara. Pasaran produk industri asas tani secara tidak langsung menjadi pasaran produk pertanian. Pengusaha pertanian mendapat jaminan pasaran tempatan dan luar negara. (5) Memperluaskan penggunaan teknologi baru dalam sektor pertanian seperti agrobioteknologi, teknologi kawalan penyakit dan perosak, teknologi pembiakbakaan, teknologi pembungkusan dan pelabelan dll bagi tujuan meningkatkan kualiti hasil pertanian kerana industri asas tani amat memerlukan bahan mentah yang berkualiti.

145

ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Pencemaran udara – perlepasan asap dari kilang-kilang memproses getah dan kelapa sawit. (2) Pencemaran air – pembuangan/perlepasan sisa toksid (enfluen) dari kilang-kilang memproses hasil pertanian ke sungai, tasik, kolam dan juga sisa-sisa ternakan dan perikanan yang sudah diproses. (3) Pencemaran bau dan bunyi – bau busuk terutamanya dari kilang getah dan kelapa sawit, kilang memproses hasil ikan, disamping bunyi bising dari generator kilang. (4) Pencemaran tanih – tanih berasid akibat larut resap air hujan di kawasan longgokan getah sebelum diproses dan tandan kelapa sawit selepas diproses. (5) Peningkatan suhu setempat – haba yang dikeluarkan dari kilang-kilang pemprosesan.

SOALAN PILIHAN 10 Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih, (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. [ 9 Markah] (b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. [ 10 Markah] (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. [ 6 Markah] ________________________________________________________________

146

CADANGAN SKEMA JAWAPAN Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih, (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Ciri-ciri utama perlombongan petroleum dan gas asli; (1) Taburan/lokasi perlombongan – terletak di luar pantai (di laut). Misalnya luar pantai Terengganu, luar pantai Serawak dan luar pantai barat Sabah. Contoh-contoh medan petroleum (luar pantai Terengganu seperti Tiong, Guntong, Tapis, Dulang, Bekok dsb). (luar pantai Serawak seperti Baram, Baronia, Betty, Bokor, Temana dll). (2) Skala operasi – besar-besaran. Purata pengeluaran petroleum mentah di Malaysia melebihi 300,00 tong sehari dan purata pengeluaran gas asli melebihi 4000 juta kaki padu sehari. (3) Orientasi pengeluaran – Berorientasikan eksport. Petroleum dieksport sepenuhnya kerana petroleum mentah Malaysia berkualiti tinggi. Gas asli – dieksport dan juga kegunaan tempatan. (4) Modal dan pemilikan – Pelaburan dan penggunaan modal besar. Pemilikan kerajaan/GLC (Syarikat berkaitan kerajaan seperti PETRONAS) dan juga pelaburan asing seperti SHELL dan BRITISH PETROLEUM (BP) (5) Ciri Teknologi – penggunaan teknologi tinggi seperti sistem GIS dan teknologi seismik untuk mengesan medan petroleum dan gas asli, teknologi carigali dan juga teknologi pemprosesan. (6) Ciri buruh dan kepakaran – Penggunaan buruh mahir dan tenaga pakar khususnya jurutera.

147

(b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian. (1) Bahan mentah kepada industri pemprosesan dan penapisan. Misalnya penapisan petroleum di Tangga Batu (Melaka) dan Lutong (Serawak). (2) Bahan mentah industri pembuatan – petrokimia. Seperti kilang petrokimia di Kertih (Terengganu), Gebeng (Kuantan), Kidurong (Serawak), kilang pembuatan baja urea di Bintulu, kilang membuat cat, fiber/gentian dll. (3) Bahan mentah kepada industri tenaga – Sebahagian besar gas asli yang dihasilkan di Malaysia dijadikan bahan api bagi menjana tenaga elektrik termal. Seperti Loji Janakuasa Elektrik Paka (Terengganu) beroperasi menggunakan sumber gas asli dari Kertih. (4) Bahan api/sumber kuasa kepada industri perkilangan generator/mesin bagi kilang-kilang pemprosesan dan pembuatan. – menggerakkan

(5) Bahan api/sumber kuasa kepada industri pengangkutan – rantaian bagi industri perkilangan untuk mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di persekitaran lautan sahaja. 1. Pencemaran laut. Tumpahan petroleum mentah di kawasan pelantar cari gali semasa kerja-kerja pengerudian dan pengangkutan. Proses pembauran berlaku menyebabkan ketulan-ketulan minyak mentah terapung di permukaan laut. 2. Menjejaskan ekosistem lautan/maritim. Merosakkan terumbu karang dan hidupan laut, kerosakan habitat lautan, kemusnahan plankton dan zooplankton, rantaian makanan dan lain-lain elemen ekologi lautan. 3. Pencemaran udara di kawasan pelantar cari gali gas asli. Pembakaran/perlepasan gas asli yang dibuat akan membebaskan bahan-bahan pencemar udara – karbon dioksida, sulfur dioksida, metana dsb.

148

SOALAN PILIHAN 1

Berdasarkan negara-negara di rantau Asia Tenggara. a) Namakan lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang. [ 5 Markah] b) Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. [10 Markah] c) Ulaskan masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. [10 Markah]

CADANGAN JAWAPAN (a) Lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang ialah : KUALA LUMPUR, JAKARTA, BANGKOK, YANGOON, HO CHI MINH DAN MANILA (b) Sebab-sebab penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. [10 Markah]

Cadangan Isi Jawapan; 1. Kepesatan Pembangunan sektor ekonomi moden khususnya sektor industri,perkhidmatan,perdagangan dan lain-lain tertumpu di bandar-bandar besar berbanding dengan bandar-bandar lain. Sebagai contohnya Bandaraya Bangkok di Thailand telah menjadi pusat tumpuan penduduk kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan pendapatan yang lebih lumayan. Kadar tumpuan penduduk yang terlalu pesat menyebabkan Bangkok muncul sebagai Bandaraya Primat. 2. Adanya kemudahan pembandaran yang lebih luas dan prasarana yang lebih baik seperti pusat-pusat perkhidmatan penduduk,pusat kewangan, pusat hiburan dan reakreasi, kawasan perumahan terancang lengkap dengan kemudahan air, elektrik, di bandar-bandar besar. Kuala Lumpur sebagai contohnya, menyediakan pelbagai kemudahan bandar yang menarik migrasi penduduk dari luar bandar tertumpu ke arahnya.

149

3. Kewujudan kemudahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi samada IPTA atau IPTS yang lebih banyak di bandar-bandar utama berbanding dengan bandar ke dua/ kawasan-kawasan lain. Kewujudan IPT, politeknik dan kolej telah menarik pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. Setelah tamat mereka terus menetap di bandar kerana di bandar-bandar besar menawarkan peluang perkerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan mereka. 4. Adanya pelbagai sistem pengangkutan yang lebih baik menghubungkan bandar utama dengan bandar lain/kawasan lain. mempercepatkan ketersampaian dan meningkatkan mobiliti penduduk. Sistem pengangkutan seperti bas dan keretapi menghubungkan kawasan desa dan bandar kecil dengan bandar-bandar besar telah memudahkan pergerakan penduduk ke bandar besar. Jarak perjalanan menjadi semakin dekat dan cepat, semua kawasan boleh dihubungi dengan mudah. 5. Faktor sejarah pembandaran. Bandar-bandar utama lebih awal dimajukan/dibangunkan sehingga sesetengahnya sudah stabil dan bergelar bandaraya yang menjadi pusat segala aktiviti ekonomi, menjadi ibu negara/pusat pentadbiran dan lain-lain yang menjadi tarikan penduduk. Bandar-bandar besar di Asia Tenggara sememangnya terbentuk melalui faktor sejarah seperti Jakarta di Indonesia, Kuala Lumpur di Malaysia, Manila di Filipina, Bangkok di Thailand, Ranggon di Myanmar dan lain-lain. (c) Masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandarbandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Masalah pencemaran udara/jerebu. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. Pembebasan bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida,karbon dioksida,sulfur dioksida,hidrokarbonhidrokarbon, asap, jelaga dan sebagainya telah mencemarkan udara dan dalam keadaan udara yang kering boleh membentuk fenomena jerebu yang boleh mengurangkan jarak penglihatan. 2. Masalah pencemaran bunyi dan pencemaran bau. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik. Penduduk yang ramai khususnya di kawasan setinggan, sistem perparitan dan pembentungan yang tidak terurus boleh menyebabkan bau busuk dan pencemaran persekitaran/persekitaran yang kotor. Kesannya pelbagai penyakit mudah merebak seperti penyakit taun dan denggi.

150

3. Masalah pencemaran air. Meliputi pencemaran sungai, muara/pelabuhan, air bawah tanah, air hujan/hujan asid dll yang berpunca daripada sisa domestik/perumahan dan sisa kilang yang menjejaskan ekosistem akuatik. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor, alirannya tersekat, penuh dengan sampah sarap seperti di sungai Gombak dan sungai Kelang. 4. Masalah banjir. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan, penurapan muka bumi yang keterlaluan, penimbusan kawasan paya(wet land), penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. 5. Masalah hakisan tanah, tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Seperti aktiviti peneresan, pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina. 6. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh industri, kenderaan dan stesyen janakuasa, haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia, ketiadaan tumbuhan yang menyebabkan kelembapan udara rendah/udara kering (dry air). 7. Wabak penyakit. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik, perawatan kumbahan yang tidak sempurna, bekalan air yang tidak bersih, sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum Area).

151

SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar?. [ 5 Markah]

b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. [12 Markah] c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut. [ 8 Markah]

CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Konsep Konurbasi Bandar. [ 5 Markah]

Cadangan Isi Jawapan 1. Proses percantuman atau penggabungan bagi dua buah bandar atau lebih yang terletak berdekatan antara satu sama lain. Berlaku menerusi proses rebakan bandar dari pusat ke pinggir atau perkembangan pesat zon pinggir bandar/sub bandar itu sendiri sehingga sempadan sesebuah bandar bercantum dengan sempadan bandar lain yang berdekatan dengannya. 2. Contoh: Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya, Manila dengan Quezon City, Bangkok dengan Thonburi. Di sesetengah negara proses konurbasi bandar terlalu pesat berlaku sehingga banyak bandar yang berdekatan telah bergabung menjadi bandar yang lebih besar dikenali sebagai megalopolis seperti Kyoto - Osaka - Kobe serta Tokyo - Kawasaki - Yokohama di Jepun, b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan; Terdapat beberapa sebab fenomena konurbasi bandar berlaku di Asia Tenggara. Fenomena tersebut melibatkan bandaraya utama (ibu negara) dengan bandar sekitar yang berdekatan dengannya. Antara sebabnya ialah: 1. Faktor keletakan bandar yang berhampiran antara satu sama lain. Jarak antara bandar yang dekat ini akan mempercepatkan penggabungan sempadan apabila berlakunya rebakan di bandar-bandar yang berhampiran itu. Misalnya Petaling Jaya adalah jiran kepada Kuala Lumpur manakala Shah Alam pula adalah jiran kepada Petaling Jaya. Apabila bandar-bandar ini berkembang maka tidak hairanlah jika ia mudah bercantum kerana jaraknya yang begitu dekat dan mungkin hanya disempadani dengan jalan raya atau lebuh raya sahaja.

152

2. Kewujudan sistem pengangkutan seperti lebuh raya, jalan raya, jalan keretapi dan lain-lain menghubungkan antara bandar-bandar tersebut yang akan memudahkan/memangkinkan lagi proses rebakan dan limpahan pembandaran. Rangkaian pengangkutan yang baik jelas sekali memainkan peranan utama mempercepatkan penggabungan kerana ia menghubungkan pusat-pusat bandar berkenaan dengan cepat dan pantas. Ketersampaian menjadi lebih mudah dan dekat. Pada lazimnya ke arah mana sistem pengangkutan berkembang maka petempatan dan zon-zon guna tanah yang lain juga turut berkembang selari dengan arah perkembangan jalan pengangkutan tersebut. Dengan itu zon-zon pinggir bandar/sempadan semakin cepat bergabung. 3. Pembangunan perindustrian yang pesat di zon-zon pinggir bandar/sub bandar yang menyebabkan proses pembandaran yang cepat pula dialami oleh zon berkenaan sehingga ia boleh bercantum dengan pinggir bandar yang lain. Zon-zon industri biasanya diletakkan di pinggir bandar. Apabila masing-masing bandar melokasikan kawasan industrinya di pinggiran maka mudahlah kawasan pinggiran tersebut berkembang dan bercantum. 4. Pertumbuhan penduduk bandar yang pesat sehingga ruang bandar padat dan tepubina. Justeru kawasan-kawasan kediaman berkembang dengan cepat di pinggirpinggir bandar yang akan diikuti pula oleh perkembangan kemudahan pembandaran/tumbuhnya sub-sub bandar. Di Selangor misalnya kawasan sekitar bandaraya Kuala Lumpur seperti di Sri Kembangan, Ampang, Cheras begitu pantas berkembang dengan kawasan perumahan sehingga ia menjadi sub-sub bandar yang bergabung dan mengelilingi Bandaraya Kuala Lumpur itu sendiri. 5. Dasar kerajaan seperti untuk mengurangkan kepadatan dan kesesakan di bandarbandar utama, memajukan/menyebarkan pembangunan ke pinggir bandar, mewujudkan bandar-bandar satelit, bandar-bandar baru yang kelak akan berkembang dan bercantum dengan sempadan bandar lain. Bandar-bandar baru diwujudkan dengan pelbagai sebab. Selain untuk mengurangkan kesesakan penduduk di bandar utama ia juga disediakan sebagai bandar industri, bandar pentadbiran,bandar pendidikan dan lain-lain lagi. Misalnya Petaling Jaya dan Shah Alam sebagai bandar Industri dan petempatan manakala Putra Jaya sebagai bandar pentadbiran. Zon-zon pinggiran bandar-bandar ini kelak akan berkembang seterusnya boleh bergabung dengan bandar induknya.

153

c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan konurbasi bandar tersebut. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan; Fenomena konurbasi bandar sebenarnya adalah sebahagian daripada proses urbanisasi. Justeru masalah akibat konurbasi juga adalah sebahagian daripada masalah urbanisasi. Antaranya ialah: 1. Masalah pencemaran persekitaran seperti pencemaran air,udara dan daratan akibat pembuangan sisa-sisa domestik, sisa kilang dan kenderaan. Konurbasi akan melibatkan pertambahan penduduk, pertambahan kilang dan sumber kenderaan. Justeru itu pelbagai bahan pencemar dilepaskan khususnya ke atas sumber-sumber air dan udara. Sungai dan tasik tercemar, udara diselaputi gas-gas seperti karbon monoksida, sulfur, hidrokarbon dan partikel-partikel terampai yang lain. 2. Masalah tanah . Saiz tanah menjadi semakin sempit, nilai hartanah menjadi semakin mahal akibat persaingan pelbagai guna tanah di pinggir bandar untuk kediaman, industri, ruang niaga dan sebagainya. Golongan berpendapatan rendah tidak mampu memiliki rumah. Ini mendorong kepada kewujudan petempatan-petempatan setinggan khususnya di kawasan pinggir-pinggir bandar. 3. Masalah kesesakan. Penduduk bandar bertumpu untuk tinggal di pinggir-pinggir bandar tetapi masih bekerja di pusat bandar. Masalah kesesakan berlaku di jalan-jalan masuk ke pusat bandar pada waktu pagi (pergi kerja) dan juga petang (pulang dari kerja). Di Kuala Lumpur jalan-jalan menuju ke pusat bandar biasanya adalah sesak pada waktu-waktu tersebut seperti di Jalan Kucing, Tol Sungai Besi, Jalan Ampang, Jalan Cheras dan lain-lain lagi. 4. Masalah sosial. Seperti peningkatan kadar jenayah serta merebaknya pelbagai jenis penyakit. Pertambahan penduduk, persaingan pekerjaan dan pengganguran boleh mempercepatkan kadar jenayah seperti merompak dan menyamun. Di kawasan setinggan pula pelbagai penyakit berjangkit seperti denggi dan taun cepat merebak kerana persekitaran yang kotor dan tidak terurus.

154

SOALAN PILIHAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah]

b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. [ 8 Markah] c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. [ 8 Markah] CADANGAN JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah]

Cadangan Isi Jawapan Transformasi desa adalah merujuk kepada perubahan sosio-ekonomi desa akibat pembangunan yang telah dilaksanakan. Pembangunan yang dijalankan seperti pemodenan desa, mewujudkan pusat pertumbuhan desa dan juga pembandaran desa. Di antara indikator sosio-ekonomi yang dirujuk ialah seperti peningkatan pendapatan perkapita penduduk desa, kuasa belinya, tabunganya, kadar celik huruf, taraf kesihatan, pemilikan barangan seperti kenderaan dan lain-lain lagi. b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Terdapat pelbagai sebab mengapa wujudnya pembangunan yang tidak seimbang di antara negeri-negeri Malaysia. Antaranya ialah: 1. Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan kesuburan tanah. Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang, berbukit-bukau, berlembah dan berlurah dengan kawasan yang pamah, rata,datar dan beralun yang mempengaruhi pembangunan pertanian, pelbagai tapakbina khususnya petempatan dan juga ketersampaian yang berbeza. Disamping faktor jenis tanah, kualiti dan kesuburannya. 2. Taburan sumber alam yang tidak seimbang; seperti sumber mineral, hutan, bahan mentah dan sebagainya. Ada negeri yang kaya dengan sumber mineral lebih awal diteroka dan dimajukan berbanding dengan sesetengah negeri yang amat kurang sumber berpotensi.

155

3. Kesan dasar penjajahan. Memajukan negeri yang berpotensi sahaja. Kawasan/negeri yang ketiadaan sumber ditinggalkan. Sejarah lampau menyaksikan negeri-negeri yang kaya dengan sumber alam sahaja yang dimajukan oleh penjajah seperti negeri Perak dan Selangor . Ini kerana niat penjajah ialah untuk mengeksploitasi sumber bijih timah. 4. Faktor governan – Dasar dan rancangan kerajaan terutama sekali di awal kemerdekaan. Meliputi rancangan pembangunan bandar, pembangunan industri,pembangunan pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan/negeri pantai barat semenanjung . Manakala kawasan/negeri lain lambat dibangunkan. 5. Kadar perindustrian yang berbeza. Taburan dan kemajuan ekonomi industri serta rantaian ekonomi yang berkaitan dengannya seperti perkhidmatan masih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. Fokus pelaburan/kemasukan modal masih tertumpu di kawasan berkenaan. Kawasan-kawasan lain kurang diberi tumpuan. Ini menggalakkan migrasi dari negeri mundur ke negeri yang sudah sedia maju - wujudnya dualisme ekonomi. 6. Faktor proses pembandaran/urbanisasi. Kewujudan dan perkembangan bandar juga tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama/bandar besar banyak terdapat di kawasan ini. Manakala proses urbanisasi yang lambat di negeri-negeri pantai timur semenanjung telah menyebabkan perkembangan ekonominya turut perlahan. 7. Faktor penduduk. Meliputi taburan dan kepadatannya, saiz(jumlahnya), pendapatan perkapitanya serta kualiti penduduk/taraf pendidikan yang berbeza mengikut negeri. Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan kuasa beli, taraf hidup, kesediaan menerima pemodenan, mengubah cara hidup dan lain-lain kemajuan. 8. Faktor-faktor sosial. Meliputi kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan, kemudahan asas(prasarana), kemudahan pengangkutan dan perhubungan masih tertumpu di negeri-negeri pantai pantai barat semenanjung berbanding dengan negerinegeri lain. c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan dan berjaya memajukan kawasan desa atau luar bandar di Malaysia ialah: 1) Program pembangunan insitu. Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT dan juga penyediaan kemudahan fizikal pertanian seperti Rancangan Pengairan Muda dan Kemubu yang dijadikan sebagai projek asas untuk memajukan sektor pertanian desa khususnya padi sawah. Terdapat dua

156

jenis program pembangunan insitu yang dilaksanakan di Malaysia. Pertama ialah untuk kawasan penanaman padi dan kedua ialah untuk kawasan bukan penanaman padi. 2). Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP). IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala resos, tenaga, sumber berpotensi dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan desa. Diantara strategi yang terlibat di bawah IADP ialah seperti program pembangunan tanah pertanian, kepelbagaian tanaman, program penanaman semula dan juga penyatuan saiz dan skel tani yang tidak ekonomik dibawah rancangan mini estet (pertanian berkelompok). 3). Program Penyelerakkan/penyebaran industri ke desa. Kawasan desa yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ), dibina kemudahan asas yang lengkap, diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru merupakan usaha-usaha utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan disekitar tahun 1970-an. Di antara contoh RPW yang telah diperbadankan dan mempunyai autonomi secara khusus untuk memajukan wilayah mundur ialah seperti Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) JENGKA,KETENGAH,KESEDAR,KEJORA, KEDA,PERDA,DARA dan lain-lain lagi. 5) Membandarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru. Pembandaran Kawasan luar bandar dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti; Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah, Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi, Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar 6) Program pembangunan sosial. Seperti membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT di luar bandar, naik taraf kemudahan kesihatan, pengangkutan dan perhubungan, kemudahan reakreasi dan sebagainya mengikut keperluan penduduk setempat 7) Program/pakej bantuan modal dan subsidi kepada petani, pekebun, penternak, nelayan dan usahawan desa untuk memajukan aktiviti ekonomi mereka seperti skim kredit mikro, tabung usahawan kecil dan sederhana dll. 8) Membantu memasarkan hasil tani dan produk desa seperti mewujudkan pasar tani di bawah FAMA, LPN, LKIM, MARDEC dll.

157

9) Memberikan khidmat latihan, bimbingan dan kemahiran yang dilaksanakan oleh berbagai agensi kerajaan untuk menguruskan pelbagai sektor ekonomi desa dengan berkesan. 10) Memperluaskan penggunaan teknologi moden kepada petani, pekebun, penternak, nelayan desa menerusi pelbagai usaha R&D seperti penggunaan jentera moden, penggunaan bioteknologi, input pertanian moden dll. SOALAN PILIHAN 4 . Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik, a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan tersebut [ 3 Markah] mengalami [12 Markah]

b) Mengapakah bandaraya metropolitan pertumbuhan penduduk yang pesat.

c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik, a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan [ 3 Markah]

Cadangan Isi Jawapan Bandaraya metropolitan adalah bandaraya yang mempunyai penduduk melebihi 1 juta orang. Di antaranya ialah: Asia Tenggara: Yangon, Hanoi, Bangkok, Bandaraya Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, Jakarta dan Manila Asia Timur: China – Beijing, Shanghai, Chengdu, Guangzhou, Kunming dan Bandaraya Hong Kong. Korea Utara – Pyong Yang dan Namp’o. Korea Selatan - Seoul, Pusan, Kwangju.

158

Jepun - Tokyo, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, Hiroshima Taiwan – Taipei. b) Mengapakah bandaraya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab bandaraya metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat: a) Pertumbuhan penduduk pesat akibat aliran migrasi masuk penduduk dari luar bandar atau bandar kecil dan sederhana ke bandaraya metropolitan berkenaan. Migrasi masuk ini disebabkan oleh: 1) 2) 3) 4) Tarikan peluang pekerjaan yang banyak dan berpendapatan lumayan khususnya dari sektor industri, perkhidmatan dan perniagaan. Tarikan untuk melanjutkan pelajaran – khususnya pendidikan tinggi. (Pemusatan institusi pendidikan tinggi di bandaraya metropolitan) Tarikan kemudahan bandar yang lain – hiburan, prasarana yang lengkap, kemudahan kesihatan dll yang terdapat di bandaraya metropolitan. Pemusatan pelbagai fungsi bandar di bandaraya metropolitan.

b) Pertumbuhan penduduk pesat akibat pertambahan secara semulajadi. Pertumbuhan penduduk bandar metropolitan menjadi pesat kerana peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Hal ini disebabkan oleh: 1) Aras kesuburan/fertiliti migran adalah tinggi. Kumpulan umur muda menjadi komposisi utama penghijrah ke bandaraya metropolitan. 2) Kemudahan kesihatan yang baik – mengurangkan kadar kematian bayi di kalangan penduduk bandar di samping meningkatnya jangka hayat penduduk. 3) Peningkatan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk bandaraya memungkinkan saiz keluarga yang lebih besar boleh ditampung. Kecenderungan meningkatkan kelahiran.

159

c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Masalah pencemaran udara/jerebu. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. 2. Masalah pencemaran bunyi dan bau. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak dengan penduduk. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik yang bertambah. 3. Masalah pencemaran air khususnya pencemaran sungai, tasik dan paya yang berpunca daripada pembuangan sisa domestik/perumahan yang menjejaskan ekosistem akuatik. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor, alirannya tersekat, penuh dengan sampah sarap. 4. Pencemaran persekitaran yang mempercepatkan penularan wabak penyakit. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik, perawatan kumbahan yang tidak sempurna, bekalan air yang tidak bersih, sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum). 5. Masalah banjir. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk yang ramai seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan, penurapan muka bumi yang keterlaluan, penimbusan kawasan paya(wet land), penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. 6. Masalah hakisan tanih, tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Seperti aktiviti peneresan, pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina perumahan 7. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh kenderaan dan stesyen janakuasa yang semakin bertambah, haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia dll.

160

SOALAN PILIHAN 5 a) Huraikan ciri metropolis Kuala Lumpur [8 Markah]

b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. [ 5 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Ciri-ciri bagi sesebuah metropolis Kuala Lumpur [8 Markah]

Cadangan Isi Jawapan Di antara ciri-ciri bagi metropolis (bandaraya) Kuala Lumpur ialah: 1. Ciri penduduk - saiz penduduk melebihi 1 juta orang ( Data tahun 2007, penduduk bandaraya Kuala Lumpur ialah seramai 1.3 juta orang. 2. Ciri guna tanah – guna tanah bandar sepenuhnya perkhidmatan,perindustrian, kediaman dll sektor ekonomi moden). (perniagaan,

3. Pemusatan (aglomerasi) fungsi bandar – pentadbiran, perniagaan, perdagangan, perindustrian dll. 4. Ciri ruang bandar – padat dan tepubina. Perkembangan bangunan secara vertikal bagi menjimatkan ruang. 5. Ciri lingkungan pengaruh – sangat luas meliputi sub-sub bandar dan juga bandarbandar yang lain.

161

b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] Cadangan Isi Jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang. (1) Isipadu aliran migrasi masuk penduduk yang tinggi ke Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkembangan pesat sektor ekonomi moden – perindustrian,perkhidmatan dan perniagaan. • Peluang pekerjaan yang luas dalam ke tiga-tiga sektor di atas dengan tawaran gaji yang menarik. • Peluang melanjutkan pelajaran yang lebih banyak – kewujudan pusat-pusat pengajian tinggi (IPTA dan IPTS). • Kemudahan pembandaran yang menarik – prasarana lengkap, perumahan, perkhidmatan sosial, hiburan dan reakreasi dll. • Kemudahan pengangkutan yang baik yang meningkatkan ketersampaian untuk masuk ke Lembah Kelang. (2) Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang pesat di Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkahwinan antara migran yang berusia muda – aras kesuburan bertambah, kadar kelahiran meningkat. • Taraf kesihatan yang baik (kemudahan, ubat, doktor, kakitangan perubatan) – menurunkan kadar kematian dan mengawal wabak penyakit. Kesannya pertumbuhan semulajadi meningkat. • Pendapatan dan taraf hidup meningkat – mampu memiliki saiz keluarga yang lebih ramai. Kesannya kelahiran bertambah. (3) Peranan kerajaan mempercepatkan proses pembandaran di Lembah Kelang seperti; • Menjadikan Lembah Kelang sebagai penjana pertumbuhan ekonomi negara – pusat perindustrian, perniagaan dan perkhidmatan. Seperti usaha untuk menjadikan Lembah Kelang berstatus MSC secara keseluruhannya dalam RMK 9. (Status MSC kini – Taman Teknologi Malaysia, KL Sentral, Cyberjaya, Putrajaya dan KLCC) • Menyediakan prasarana pengangkutan awam yang cekap dan moden untuk meningkatkan ketersampaian dalam dan antara bandar di Lembah Kelang seperti LRT, ERL, Komuter dll. • Memajukan sub-urban sebagai kawasan kediaman yang dilengkapi dengan kemudahan pembandaran yang cukup. • Mewujudkan bandar-bandar baru dan bandar-bandar satelit seperti Shah Alam – Petaling Jaya (perindustrian), Putrajaya (pentadbiran), Petaling Jaya, Ampang 162

Jaya, Subang Jaya dsb. Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang lengkap untuk penduduk bandar – kemudahan kesihatan, pendidikan, jaminan keselamatan dll.

c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Peningkatan suhu setempat (pulau haba bandar) (2) Hakisan dan tanah runtuh/tanah mendap (3) Banjir kilat. (4) Pencemaran udara. (5) Pencemaran air. (6) Pencemaran bunyi. (7) Pencemaran sampah sarap dan bau. (8) Pencemaran sisa toksid yang berbahaya dan pencemaran tanih. (9) Kerosakan ekosistem – seperti ekosistem paya/tanah lembab,hutan untuk dijadikan tapakbina perumahan, bandar, kawasan industri dll. Pemarkahan: 1 isi = 1 markah = MAX 5 Markah SOALAN PILIHAN 1

a)

Mengapakah pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan di rantau Asia Tenggara.

[13 Markah]

b) Huraikan secara ringkas empat program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. [12 Markah]

CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Sebab-sebab pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara. [ 13 Markah]

Cadangan Isi Jawapan
Di antara pakatan segi tiga pertumbuhan yang ditubuhkan di rantau Asia Tenggara ialah; IMS-GT, IMT-GT dan EAGA-BIMP.

163

Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan tersebut ditubuhkan ialah: 1. Untuk mempercepatkan lagi/memangkinkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan berkenaan. Misalnya di bawah IMT –GT kawasankawasan seperti Pulau Langkawi, Utara Kedah-Perlis seperti Bukit Kayu Hitam, Utara Acheh dan Selatan Thai pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Segitiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru. 2. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam . Kawasan segitiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan, sumber maritim,sumber tenaga,sumber air dan sebagainya. Dengan adanya pakatan ini sumber-sumber tersebut boleh dibangunkan tanpa terbiar membazir sebagai stok sumber sahaja. Ini kerana pembangunan sumber dilakukan menerusi pelbagai perkongsian bijak yang diamalkan. 3. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai. Kawasan-kawasan seperti Bukit Kayu hitam, Langkawi, Pengkalan Kubor sudah tentunya memberikan manfaat pasaran kepada semua negara. Kerana barangan di kawasan-kawasan bebas cukai tersebut lebih laris/dijual dengan harga yang murah. 4. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta. Pihak swasta akan berkongsi modal melaksanakan sesuatu projek. Misalnya projek Line ke 2 menghubungkan Malaysia dengan Singapura di bawah IMS-GT telah dilaksanakan dengan jayanya dan memberi keuntungan kepada ke dua-dua negara daripada segi aliran barangan,perkhidmatan dan pergerakan penduduk. 5. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi, R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segitiga terbabit. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat. Dalam konteks ini wujud suasana saling melengkapi. Kekurangan teknologi sesebuah negara ditampung oleh kelebihan teknologi negara lain yang samasama melabur di kawasan segi tiga terbabit. 6. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segitiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari negara jiran. Kekurangan buruh di Malaysia ditampung oleh kemasukan buruh dari Indonesia.

164

(b) Program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Program kerjasama pembangunan sektor pelancongan. Memajukan industri perhotelan/resort atau memajukan sumber-sumber maritim untuk tujuan pelancongan. Seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di bawah IMS-GT. Langkawi - Phuket - Acheh sebagai “pintu masuk pelancong ASEAN” di bawah IMTGT. 2. Program kerjasama pembangunan sektor pengangkutan. Khususnya laluan darat, udara dan air/perkapalan. Misalnya jalan keretapi Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP, Projek Line ke 2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT dan juga perkhidmatan feri Langkawi - Phuket-Acheh di bawah IMT-GT. 3. Program kerjasama pembangunan sektor pertanian dan perikanan. Khususnya berkaitan dengan sektor perladangan kelapa sawit dan getah di bawah EAGA dan juga sektor makanan/padi di bawah IMT-GT.Kerjasama perikanan pula meliputi perikanan pinggir pantai, laut dalam dan akuakultur. 4. Program kerjasama pembangunan sektor perhutanan. Meliputi usahasama memajukan sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang sememangnya kaya dengan sumber hutan disamping program kerjasama pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. 5. Program kerjasama membangunkan infrastruktur fizikal seperti jaringan jalan raya, bekalan tenaga,sumber air, sistem perhubungan dan lain-lain terutamanya di wilayah yang baru berkembang misalnya di Lembah Mindano di bawah EAGA. 6. Program kerjasama pembangunan sektor perindustrian. Tumpuan diberi kepada sektor industri berasaskan sumber seperti industri pemprosesan pertanian (agro base industry) terutamanaya di IMT-GT dan EAGA serta industri berintensif buruh di IMSGT dan IMT-GT. 7. Program kerjasama membangunkan sektor pembandaran. Mewujudkan bandarbandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas Johor di bawah rancangan IMS-GT. 8. Program pembangunan sektor telekomunikasi. Termasuk juga program pertukaran siaran radio &TV dan lain-lain program budaya di kawasan segitiga terbabit yang membolehkan intraksi sosial antara negara berjiran akan menjadi lebih rapat.

165

SOALAN PILIHAN 2

Jadual 1 menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996.
Jadual 1: Nilai Perdagangan antara negara-negara ASEAN (Juta US$) pada tahun 1990 dan 1996.

Negara Brunai Indonesia

Malaysia
Filipina Singapura Thailand Jumlah a)

1990 1 131 4 420 16 509 2 198 23 605 7 764 55 627

1996 1 700 12 600 37 200 7 000 72 200 19 900 150 600

Berdasarkan jadual 1 di atas, lukiskan graf bar untuk menunjukkan nilai

perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [10 Markah] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a), huraikan keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [6 Markah] c) Jelaskan tiga halangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. [ 9 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Soalan kemahiran amali. Calon perlu membuat graf bar. Boleh dipilih samada graf bar kompaun atau graf bar komponen. [ 10 Markah] Untuk lebih cepat calon dinasihatkan membuat graf bar kompaun. Graf bar tersebut mesti menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996.

166

Elemen penting yang mesti ada di dalam graf bar: a) Tajuk yang lengkap ”Graf Bar Kompaun: nilai perdagangan antara negaranegara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Ditulis di ruang atas graf bar b) Skala yang sesuai yang boleh mewakili semua data. Angka skala yang dipilih mestilah selari dengan selang paksi yang dibuat dan dinyatakan unitnya. Skala ditulis di penjuru kanan di bawah tajuk. c) Plotan yang menunjukkan kesan nampak dan setiap bar dilorek atau diwarnakan untuk membezakan antara ke dua-dua tahun tersebut. d) e) Petunjuk. Dilukis di bawah graf. Kemas dan bersih. Tepat dengan tuntutan kartografi. (Sila buat latihan amali menggunakan data ini) (b) Keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996.

[ 6 Markah]

Cadangan Isi Jawapan; Keadaan perdagangan antara negara-negara Asean pada tahun 1990 dan 1996. 1. Keseluruhannya- semua negara Asean mengalami peningkatan nilai perdagangan antara 1990 hingga 1996. Jumlah peningkatan adalah sebanyak (94,973 juta US$). 2. Penigkatan terbesar/tertinggi dialami oleh Singapura sebanyak (48, 595 juta US$), diikuti Malaysia (20,691 juta US$) dan Thailand (12, 136 juta US$). 3. Peningkatan yang perlahan dialami oleh Berunai (569 juta US$) diikuti oleh Filipina (4,802 juta US$) dan Indonesia (8,180 juta US$)

167

(c) Tiga halangan perdagangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan: Perdagangan intra ASEAN menghadapi beberapa halangan. Antaranya: 1. Persaingan sesama negara pengeluar. Komoditi barangan yang homogeneus menyebabkan ancaman perlambakan dipasaran yang akhirnya menurunkan harga pasaran. Contoh komoditi kelapa sawit dan getah antara Malaysia dengan Indonesia, persaingan pengeluaran beras antara Thailand dengan Myanmar. Kesan daripada pengeluaran barangan yang sama secara berlebihan boleh menurunkan harga barangan tersebut dan seterusnya menjejaskan pendapatan petani negara-negara ASEAN. 2. Masalah kejatuhan nilai mata wang. Sesetengah negara seperti Indonesia masih belum pulih ekonominya akibat kejatuhan nilai mata wang. Apabila urusan dagangan menggunakan dollar US akan wujud jurang nilai mata wang yang begitu besar dengan negara yang lebih stabil seperti Singapura, Berunai dan Malaysia. Apabila ekonomi rakan seperdagangan masih belum pulih maka ia akan membataskan dan menjejaskan aliran perdagangan serantau. 3. Kuasa beli pasaran yang masih rendah dan saiz pasaran yang kecil. Negara yang saiz pasarannya besar seperti Indonesia dan Filipina tetapi kuasa beli penduduknya pula rendah manakala negara yang kuasa beli pasarannya tinggi seperti Singapura dan Berunai hanya memiliki saiz pasaran/jumlah penduduk yang sedikit. Keadaan ini menyukarkan perluasan perdagangan antara negara dan juga kewujudan imbangan dagangan.

168

SOALAN PILIHAN 3
“Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara-negara di dunia semakin terkait dan saling bergantung antara satu sama lain”

(a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. [13 Markah] b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. [13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Ciri-ciri saling bergantung antara Malaysia dengan negara-negara lain meliputi: 1. Pergantungan kepada sumber bahan mentah, sumber kuasa dan juga sumber makanan. Misalnya Malaysia bergantung kepada Thailand dalam konteks bekalan beras, sumber perikanan, sayuran, buahan dll bagi menampung kekurangan sumber makanan dalam negara. 2. Pergantungan kepada teknologi. Malaysia amat bergantung kepada teknologi moden dari negara-negara maju dengan mengimport teknologi dari Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, Rusia, negara-negara Eropah dll khususnya dalam bidang perindustrian, telekomunikasi,pertahanan, ICT dsb. 3. Pergantungan kepada pasaran luar negara. Misalnya pergantungan kepada AFTA, pasaran Amerika syarikat, pasaran Eropah, pasaran Asia-Pasifik dsb. Sebagai contoh produk alat hawa dingin Malaysia amat bergantung kepada pasaran negara-negara timur jauh. 4. Pergantungan kepada modal. Pelaburan modal asing amat diperlukan oleh Malaysia untuk menggerak dan memajukan sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian, perkhidmatan, pelancongan, pengangkutan, sumber tenaga dsb. Tanpa modal asing, Malaysia tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk memperkasakan ekonominya. 5. Pergantungan kepada buruh dan kepakaran. Penawaran buruh yang rendah dalam sektor-sektor kritikal menyebabkan Malaysia amat bergantung kepada buruh asing. Misalnya dalam sektor pembinaan dan perladangan bergantung kepada tenaga buruh 169

Indonesia serta Thailand. 6. Ciri-ciri pergantungan Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain berasaskan konsep perkongsian pintar, saling melengkapi (complementary) serta prinsip dan “Situasi Menang-Menang” (Win-Win Situation). Tetapi pergantungan Malaysia dengan negara-negara maju adalah tidak adil dan berat sebelah yang memihak kepada negara-negara maju tersebut. b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. (12 Markah) Cadangan Isi Jawapan Pakatan ekonomi serantau ASEAN boleh mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi dengan cara: 1. Mengurangkan monopoli pasaran barangan dalaman ASEAN oleh negara-negara maju. Ini dilakukan menerusi kawasan pasaran bebas ASEAN (AFTA). Dengan adanya AFTA membolehkan produk barangan sesama negara ASEAN dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan barangan dari negara luar ASEAN. 2. Mengurangkan monopoli pasaran kewangan ASEAN oleh negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat. Ini boleh dilakukan menerusi penubuhan Bank ASEAN, Koperasi ASEAN, cadangan penggunaan matawang ASEAN bagi menggantikan dollar US dll. Persepakatan sesama negara ASEAN dalam konteks ini membolehkan resiko kejatuhan nilai mata wang boleh dikurangkan. 3. Mengurangkan kebergantungan kepada modal dari negara-negara kapitalis yang jelas tidak menguntungkan negara-negara ASEAN jika berlaku resiko yang tidak diingini yang menyebabkan modal asing boleh ditarik keluar dari ASEAN pada bila-bila masa. Oleh sebab itu sesama negara ASEAN boleh meningkatkan pelaburan menerusi konsep pelaburan bersama dan juga pelaburan silang. 4. Mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran dari negara-negara maju. Ini boleh dilakukan melalui konsep perkongsian pintar, konsep saling melengkapi, prinsip menang-menang dan juga langkah pertukaran teknologi dan inovasi baru, latihan tenaga manusia secara bersama dan bersepadu sesama negara anggota ASEAN. 5. Membendung campurtangan politik dari negara-negara maju menerusi prinsip”Zon Aaman Bebas dan Berkecuali”( ZOFPAN), dasar tidak campur tangan negara-negara anggota serta prinsip kemakmuran bersama ASEAN.

170

SOALAN PILIHAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. [6 Markah] b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. [4 Markah] c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. [15 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. [6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: AFTA ialah kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara (ASEAN) yang mengamalkan konsep pengurangan tarif atau penghapusan tarif bagi barangan atau produk ASEAN yang diperdagangkan di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri. (Perdagangan intra – ASEAN) Contoh: Terdapat beberapa kategori barangan yang disenaraikan di bawah AFTA yang diberikan potongan atau pengurangan tarif iaitu: a) b) c) d) e) Barangan pertanian yang telah diproses dan beberapa jenis produk pertanian lain. Barangan elektrik dan elektronik. Barangan automotif/kenderaan dan alat ganti. Barangan yang dianggap sensitif seperti hasil pertanian yang belum diproses misalnya beras. Negara anggota diberikan masa yang lebih panjang untuk mengurangkan tarif barangan ini. Barangan yang berkaitan dengan keselamatan negara, kehidupan dan kesihatan manusia termasuk haiwan dan tumbuhan disamping barangan yang ada nilai seni, sejarah dan arkeologi. Barangan-barangan dalam senarai ini telah dikecualikan daripada pengurangan tarif buat selamalamanya

171

b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan Negara yang melaksanakan AFTA di peringkat awal penubuhannya ialah: Malaysia, Thailand, Indonesia dan Singapura. c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. [15 Markah]

Cadangan Isi Jawapan Faedah yang diperolehi Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Peningkatan aliran perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN yang lain apabila harga barangan menjadi lebih murah. Kesannya ia dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dagangan dua hala. Menerusi AFTA semua negara anggota dapat menikmati faedah harga barangan yang lebih murah, bekalan barangan yang berterusan dan sekaligus mengurangkan defisit import barangan dari negara maju. 2) Faedah daripada segi perluasan saiz pasaran. Apabila harga menjadi lebih murah, kuasa beli penduduk akan meningkat dan barangan Malaysia boleh dijual ke serata negara ASEAN. Misalnya syarikat Malaysia kini boleh menembusi saiz pasaran ASEAN yang melebihi 530 juta orang. Kesan-kesan positif perluasan pasaran termasuklan hubungan antara rangkaian pemasaran, pengilang atau pengeluar dengan pengguna sesama negara ASEAN menjadi lebih kukuh disamping karenah birokrasi yang cerewet boleh diminimakan. 3) Faedah daripada segi peningkatan kualiti produk. Dengan tawaran harga yang lebih murah, persaingan antara pengeluar akan menjadi lebih hebat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berdaya saing di pasaran bebas AFTA. Kesannya Malaysia akan menikmati faedah daripada segi perkembangan R&D, penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat-syarikat swasta atau kerajaan (GLC) yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing-masing. 4) Faedah daripada segi pengkhususan pengeluaran dan keadaan saling melengkapi (Complementary) bagi menjimatkan kos pengeluaran. Untuk mengelakkan persaingan produk yang sama maka antara syarikat ASEAN akan menjalinkan kerjasama untuk pengkhususan pengeluaran, perkongsian teknologi dan kepakaran. Dalam konteks ini Malaysia akan memperolehi faedah daripada ekonomi bidangan.

172

Masalah yang dihadapi oleh Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Ancaman kepada pengusaha tempatan yang masih tidak mampu bersaing dan terlalu bergantung kepada dasar perlindungan kerajaan. Syarikat-syarikat bumiputera khususnya IKS menghadapi resiko kerugian dan mungkin gulung tikar. 2) Ancaman lambakan barangan import dalam pasaran Malaysia. Ini kerana harga barangan Malaysia relatif lebih mahal berbanding dengan produk barangan ASEAN lain disebabkan kos pengeluaran khususnya kos buruh dan bahan mentahnya lebih tinggi. Misalnya barangan dari Thailand dan Indonesia jauh lebih murah berbanding dengan Malaysia. 3) Masalah kuasa beli dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam,Laos, Kemboja, Filipina adalah lebih rendah kerana pendapatan perkapitanya lebih rendah berbanding Malaysia. Kesannya sukar untuk melakulariskan barangan Malaysia di negara-negara berkenaan.

173

SOALAN PILIHAN 5 Jadual 3 menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.
Jadual 3: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada Tahun 2002. Negara-negara Asia Pasifik terpilih Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH Eksport 3,909.0 1,576.1 19,635.5 13,978.0 5,203.2 3,422.9 47,724.7 RM: Juta Import 3,703.2 2,414.9 12,236.9 18,559.1 4,988.9 3,019.5 44,923.5

a) Berdasarkan jadual 3, kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. [ 6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. [10 Markah] c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. [9 Markah]
______________________________________________________________________

CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 3, kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. [ 6 Markah] Negara Asia Pasifik Imbangan Perdagangan Terpilih (EKSPORT ▬ IMPORT) RM: Juta Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China 205.8 - 838.8 7,398.6 - 4,581.1 213.3 403.4

174

b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. [10 Markah] Lihat Graf Bar Cermin yang dilukis di sebelah Item Pemarkahan Tajuk/Kaedah yang betul Skala yang sesuai Petunjuk Plotan (1 negara = 1 markah). Kebersihan dan kesempurnaan Markah 1 1 1 6 1

c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pakatan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia untuk meningkatkan aliran perdagangannya: 1. Menyertai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan juga Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC). 2. Menyertai Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)

3. Menyertai pakatan segitiga pertumbuhan ASEAN : (IMT – GT, IMS-GT, EAGA – BIMP). 4. 5. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Komanwel (CHOGM). Menyertai kerjasama ekonomi Negara-negara berkecuali (NAM).

6. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara Selatan – Selatan. (Negara-negara di hemisfera selatan seperti Negara-negara Asia, Afrika dan Amerika selatan). 7. Menyertai pertubuhan Negara-negara Islam (OIC).

8. Menyertai Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). 9. Kerjasama Asean + 3 (China, Jepun, India). 10. Meryertai negara-negara membangun G15.

175

176

TEMA: IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA. SOALAN PILIHAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. [5 Markah] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. [10 Markah]

CADANGAN JAWAPAN: a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. [5 Markah]

Konsep kemerosotan kualiti sumber air. Pencemaran sumber-sumber air = kemerosotan kualiti sumber air. Iaitu sumbersumber air bersih samada dari sungai, laut, tasik,kolam dan takungan semulajadi, air bawah tanah dan juga air hujan tercemar atau semakin rendah kualitinya. Indeks kemerosotan kualiti air bersih (kadar pencemaran air) dari pelbagai sumber ini boleh diukur melalui pelbagai indikator seperti kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD), kandungan bakteria Escherichia Coli (E. Coli), kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 - N), kandungan Pepejal Terampai (SS), Nilai Keasidan ( pH) disamping perubahan warna dan bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut. Contoh-Contoh pencemaran sumber air ialah: Pencemaran sungai seperti Sungai Gombak dan Sungai Kelang, pencemaran laut seperti di Selat Melaka, , pencemaran tasik seperti Tasik Minimata di Jepun akibat pembuangan raksa ke dalamnya, pencemaran air bawah tanah dan juga pencemaran air hujan iaitu hujan asid khususnya di kawasan-kawasan perindustrian yang padat b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. ekonomi telah [10 Markah]

Kemerosotan kualiti sumber air berlaku melalui pembangunan ekonomi berikut: 1. Pembangunan tanah secara besar-besaran samada untuk pertanian, petempatan,pembandaran,perindustrian dan lain-lain yang melibatkan aktiviti pembalakan dan penyahutanan. Ini menyebabkan sumber air seperti sungai dan tasik tercemar apabila partikel-partikel tanah yang terhakis di bawa oleh larian air permukaan ke sungai. Kemerosotan kualiti air dikesan melalui kandungan pepejal terampai (SS) dan juga kekeruhan/perubahan warna air. Sebagai contoh pencemaran di Sungai Kelantan akibat pembangunan tanah kawasan KESEDAR pada tahun 1970-an.

177

2. Pembangunan pertanian .Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan sumber-sumber air seperti air tanah tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarutresapkan, air sungai, paya dan tasik juga tercemar akibat dibawa oleh air hujan. Kemerosotan kualiti sumber air ini dikesan melalui nilai pH. Contohnya banyak terdapat di kawasan perladangan getah dan kelapa sawit. 3. Pembangunan sektor penternakan. Penyaliran najis haiwan seperti najis khinzir ke sungai atau pembuangan sisa-sisa haiwan yang disembelih atau yang mati ke sungai, tasik dan paya. Air sungai berbau busuk, kandungan bakteria E.Coli amat tinggi, kadar alir sungai amat perlahan - “sungai mati”. Contoh terbaik ialah sungai Sepang, Selangor yang telah dikelaskan sebagai terjejas teruk akibat pembuangan najis dan sisa ternakan dari hampir 100 ladang khinzir yang terletak di tebingnya. 4. Pembangunan perindustrian. Perlepasan Enfluen/sisa kilang ke sungai, tasik,paya dan sebagainya. Sektor perkilangan dianggap sebagai sector yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air khususnya air sungai. Kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ialah kilang memproses getah serta kelapa sawit. Sebagai contoh sungai Sekudai, Johor dan sungai Prai di Pulau Pinang. Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau. Selain itu perlepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot - hujan asid. 5. Pembangunan sektor pelancongan. Perlepasan sisa kumbahan dari hotel, resort dan chalet ke laut menyebabkan pencemaran air laut. Kemerosotan kualiti air laut ini dikesan melalui kandungan bakteria E.Coli. Jika melebihi paras yang dibenarkan 200 MPN/100 ml maka air laut tersebut sudah tercemar. Punca ini banyak terdapat di kawasan pelancongan popular seperti di Port Dickson Negeri Sembilan dan Batu Feringgi di Pulau Pinang. 6. Pembangunan sektor pengangkutan. Sumber air laut tercemar melalui pembuangan enap cemar serta perlanggaran dan tumpahan minyak oleh kapal-kapal tangki. Dikesan melalui kewujudan ketulan-ketulan tar/minyak mentah menutupi permukaan air laut. Di perairan Selat Melaka berisiko tinggi untuk sumber laut tercemar kerana selat ini merupakan antara jalan air tersibuk di dunia. 7. Pembangunan pesat sektor pembandaran. Pertambahan penduduk bandar, kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke sungai. Termasuk juga pembuangan sisa-sisa makanan oleh peniaga kecil dan lain-lain sisa dari kawasan perumahan ke sungai dan paya . Pembuangan sisa domestik khususnya sampah sarap dari kawasan-kawasan setinggan menjadi punca penting mengapa sungai Gombak dan Sungai Kelang di Kuala Lumpur tercemar teruk.

178

8. Pembangunan sumber tenaga. Di peringkat awal pembinaan empangan hidro elektrik biasanya mencemarkan sungai dengan kelodak dan bahan ampaian. Begitu juga penggunaan air untuk pembersihan dan penyejukan loji janakuasa elektrik yang menggunakan petroleum sebagai bahan bakarnya. Air buangan setelah loji dibersih/disejukkan yang disalirkan ke sungai menyebabkan sungai tercemar. 9. Pembangunan sektor perlombongan. Sisa perlombongan bijih timah, emas dan tembaga mencemarkan sungai dan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalamnya seperti kes perlombongan tembaga di Mamut Sabah. Pencemaran laut di kawasan pelantar cari gali petroleum juga boleh berlaku semasa kerja-kerja pengerudian dijalankan. c) Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. 1. Langkah perundangan. Penguatkuasaan undang-undang - pengawasan/pemantauan yang teliti serta tindakan tegas termasuk denda/kompaun, menarik balik lesen operasi dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan sumbersumber air samada dari pekilang, penternak, pemilik-pemilik kapal, orang perseorangan dan sebagainya. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. 2. Mengawal - selia aktiviti pembalakan dan penyahutanan terutamanya di kawasan rezab sungai, kawasan tadahan/hutan simpan dan sebagainya bagi menjamin sumber air sungai sentiasa bersih dan berterusan. Misalnya kawasan 10 km dari tebing sungai merupakan kawasan rezab atau kawasan penampan yang tidak boleh diusik untuk pembalakan dan penyahutanan. 3. Merawat air yang telah tercemar khususnya akibat sisa kilang dan air kumbahan. Di samping menyedia/memperbanyakkan loji merawat air. Hanya air yang sudah dirawat sahaja yang boleh dialirkan ke sungai semula. Loji perawatan boleh ditempatkan terus di tebing-tebing sungai . Selain itu menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap dan juga melicinkan kadar alirnya. Pada masa yang sama juga usahausaha mempertingkatkan R&D dan teknologi haruslah dijalankan dari masa ke semasa seperti teknologi kitar semula air atau mengubah teknologi perindustrian ke arah yang tidak mencemarkan air bagi menjamin sumber-sumber air masa hadapan sentiasa bersih. 4. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran laut. Misalnya di kalangan negara ASEAN - kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama, perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut.

179

5. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga sumber air sebagai penerus kehidupan. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita, hargailah air dan sebagainya atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai. SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. [4 Markah] b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. [10 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. [ 11Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Maksud pemeliharaan. Usaha-usaha menjaga dan mengawasi untuk mengekalkan sumber-sumber alam daripada diteroka, dieksploitasi atau dimusnahkan. Usaha penjagaan ini dilaksanakan melalui langkah perundangan. 2. Maksud pemuliharaan. Usaha-usaha membaik pulih dan menggantikan sumbersumber alam yang telah diteroka dan dieksploitasi. Usaha ini dilakukan melalui langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik dan juga kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar.

180

b)

Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. [10 Markah]

Cadangan Isi Jawapan 1. Mewartakan taman-taman maritim sebagai kawasan perlindungan seperti Taman Laut Pulau Payar, Taman Laut Pulau Tioman, Taman Laut Pulau Redang dll. Peraturan-peraturan tertentu dikenakan untuk melindungi segala sumber hidupan laut terutamanya terumbu karang di kawasan berkenaan. 2. Mengawal dan membersihkan tumpahan minyak di laut daripada merebak dengan cepat. Tumpahan minyak boleh berlaku melalui perlanggaran kapal-kapal tangki atau pembuangan enap cemar kapal-kapal tangki berkenaan. 3. Membina tukun-tukun tiruan di laut sebagai kawasan pembiakan dan habitat pelbagai jenis hidupan laut. 4. Usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) sumber-sumber marin. Meliputi kajian tahap pencemaran dan langkah-langkah kawalannya, usaha penetasan dan perlindungan penyu dll. Usaha ini dilakukan secara bersepadu oleh UPM, Jabatan Perikanan dan juga Kerajaan Negeri . 5. Menyediakan tapak pelupusan sisa atau loji rawatan sisa yang khusus sebelum sisa industri (efluen), sisa kumbahan, sisa domestik di buang/disalirkan ke laut atau tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan/penyaliran sisa radioaktif. 6. Kawalan perairan negara. Mengetatkan aktiviti rondaan, mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti yang mencemarkan perairan negara termasuk juga kawalan aktiviti perikanan, pencerobohan nelayan asing dan sebagainya dengan kerjasama polis marin, jabatan laut, jabatan perikanan dll. 7. Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa untuk mengawal selia perairan seperti kerjasama dengan negara jiran, kerjasama dengan agensi luar negara seperti SEFDEC, JICA, Green Peace dll. 8. Langkah pencegahan meliputi tindakan perundangan seperti mengenakan denda/kompaun, menyitar premis, menggantung lesen operasi bagi mana-mana individu atau syarikat yang mencemar dan memusnahkan sumber-sumber marin. 9. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang khusus berkaitan dengan menyelamatkan sumber-sumber marin daripada ancaman kepupusan. Misalnya usaha menyelamatkan terumbu karang daripada serangan tapak sulaiman, kempen “Save Our Sea” yang dianjurkan oleh PBB bermula 1998.

181

c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. [ 11Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Pembangunan lestari dalam sektor perhutanan boleh dicapai dengan mengadunkan langkah perundangan, langkah pengurusan yang strategik kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. Langkah perundangan: (i). Menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dengan tegas dan ketat seperti mengenakan denda/kompaun yang tinggi, penjara, membatalkan lesen operasi kepada individu dan syarikat yang melanggar akta berkenaan. Langkah Pengurusan: (i). Mewartakan hutan simpan/tamam negara dan juga kawasan perlindungan hidupan liar untuk mengekalkan sumber-sumber perhutanan sebagai khazanah warisan. (ii). Penghutanan semula – Menubuhkan estet hutan kekal untuk jaminan masa hadapan dengan menanam pokok balak yang cepat membesar dan matang seperti Acasia, Yamane, sentang dll. (iii). Melaksanakan sistem penebangan hutan secara terpilih bukannya tebang bersih. Hanya pokok-pokok yang matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. (iv). Penubuhan pasukan renjer hutan untuk memastikan tiada pembalakan haram, tiada aktiviti pencerobohan dan juga mengawal selia hutan daripada kebakaran. (v). Melaksanakan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara berterusan khususnya dalam konteks sivilkulture – menjaga dan merawat hutan daripada perosak dan penyakit dan juga teknologi pembiak bakaan pokok dan sebagainya. (vi). Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gentian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan seperti penggunaan simen,batu bata,besi,aluminium dalam industri pembinaan, penggunaan sumber terbuang dalam industri perabot dll. Langkah kesedaran dan pendidikan: (i). Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan generasi kini dan akan dating menerusi pelbagai media seperti “kempen cintailah hutan kita” “kempen penghijauan bumi” termasuk juga kempen kesedaran kepada masyarakat orang asli.

182

(ii). Pendidikan alam sekitar secara khusus atau merentasi kurikulum di peringkat sekolah, kolej, maktab dan universiti. Cadangan pemarkahan: Pemilihan sebuah negara Langkah perundangan (wajib ada) Langkah pengurusan (mana-mana 3 isi) Langkah kesedaran dan pendidikan (mana-mana 1 isi) = 1 Markah = 2 Markah. = 6 Markah = 2 markah.

MAX = 11 Markah

SOALAN PILIHAN 3
a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. [ 5 Markah]

b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan.

boleh

diperbaharui [ 8 Markah]

c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. [ 12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN
a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. [ 5 Markah]

Cadangan Isi Jawapan 1. Sumber alam yang boleh diperbaharui: Hutan dan kepelbagaian biologi, sumber marin. Sumber air, udara, tanih, tenaga suria, tenaga biojisim dll. (Nyatakan 3 sahaja). 2. Sumber alam yang tidak boleh diperbaharui: Sumber mineral seperti: Petroleum, gas asli, bijih timah, emas, tembaga, bauksit, uranium,plutonium dll. (Nyatakan 3 sahaja)

183

b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. Cadangan Isi Jawapan

boleh

diperbaharui [ 8 Markah]

Sebab-sebab sumber alam yang boleh diperbaharui perlu dipelihara dan dipulihara: 1. Untuk menjamin keperluan dan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa dapat dipenuhi seperti keperluan terhadap sumber air dan udara yang bersih, bekalan sumber pertanian (tanih) dan perikanan (marin) yang cukup dll kebergantungan hidup manusia terhadap sumber alam. 2. Untuk menjamin keberterusan sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber berkenaan sebagai bahan mentah atau sumber tenaga. Seperti kegiatan pembalakan dan pelancongan yang bergantung kepada sumber hutan, sumber air yang membekalkan tenaga kepada sektor perindustrian, pengangkutan dsb. 3. Untuk menjamin kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan dan berkembang dengan pesat seperti R&D dalam bioteknologi dan bioperubatan. 4. Untuk mengekalkan sumber warisan daripada diancam kepupusan seperti pelbagai jenis hidupan liar, hidupan marin, tumbuhan yang berharga dsb. 5. Untuk mengekalkan keseimbangan sistem alam sekitar fizikal samada sistem hidrologi, sistem ekologi, sistem atmosfera dan juga sistem geomorfologi. c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan meliputi: i. Mewartakan kawasan rezab sumber disamping mengawal - selia aktiviti pembangunan yang berasaskan sumber alam seperti aktiviti pembalakan, pertanian,perlombongan,perindustrian dll agar tidak mencemarkan alam sekitar. Kawal selia, pengawasan dan pemantauan yang teliti dilakukan secara sepadu oleh agensiagensi kerajaan. ii. Penguatkuasaan undang-undang. Tindakan tegas termasuk denda/kompaun, membatalkan lesen operasi, menyitar premis dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan alam sekitar samada ke atas syarikat atau orang perseorangan dan sebagainya. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

184

Langkah Pengurusan yang strategik meliputi: i. Pemuliharaan sumber yang telah tercemar seperti merawat air yang telah tercemar, menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap, meninggi dan menyediakan sistem penapisan dalam serombong asap kilang, menghasilkan hujan tiruan untuk membersihkan udara,pemuliharaan sumber tanih, sumber marin dll yang berkaitan. ii. Mempertingkatkan R&D dan teknologi yang mesra alam seperti penggunaan sumber tenaga gantian, penggunaan bahan kitar semula dan bahan pengganti, memperluaskan penggunaan bioteknologi dll yang boleh mengurangkan resiko pencemaran. iii. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran . Misalnya di kalangan negara ASEAN - kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama, perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. Kerjasama dan penyelarasan antara agensi kerajaan dalam negara, antara kerajaan – swasta – NGO dan masyarakat setempat. Langkah Kempen dan pendidikan alam sekitar. i. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mengawal/mencegah pencemaran . Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita, atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai disamping pendidikan alam sekitar pula bermula di peringkat sekolah, universiti dan juga masyarakat.

185

SOALAN PILIHAN 4 Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia, a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah]

b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat, [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. [10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah]

Cadangan Isi Jawapan Menamakan kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Contohnya: Cameron Highland, Genting Highland, Bukit Fraser,Tanah Tinggi Kundasang dll. Menyatakan empat jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi. Di antaranya ialah: Aktiviti pertanian seperti tanaman teh,sayuran dan bungaan. Aktiviti penternakan termasuk akuakultur dan ternakan lebah Aktiviti pelancongan – pelancongan sukan/golf, pelancongan perniagaan. Aktiviti pembinaan – pembinaan perumahan,infrastruktur, jaringan pengangkutan, projek hidroelektrik dll  Aktiviti pembalakan / penyahutanan untuk pelbagai tujuan.  Aktiviti perniagaan.  Aktiviti perkhidmatan     b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat, [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara kesan negatif aktiviti ekonomi terhadap persekitaran fizikal di kawasan tanah tinggi ialah:

186

1. Perubahan landskap fizikal secara besar-besaran – penggondolan bukit, hutan primer bertukar kepada hutan sekunder, tanaman perladangan, padang golf, bangunan dll. 2. Kesan hakisan tanih dan tanah runtuh – kewujudan gegalur di cerun-cerun bukit atau tanah runtuh/batu runtuh di kaki bukit yang sudah di potong dan diteres oleh jentera berat untuk aktiviti pembinaan,pertanian dll. 3. Menjejaskan kesuburan tanih/lapisan top soil semakin nipis – menggangu keseimbangan nutrien tanih apabila tumbuhan yang melindungi permukaan tanih di tebang/dimusnahkan. 4. Pencemaran sumber air (tasik,kolam,paya) termasuk sungai – Sungai menjadi keruh dan berkelodak atau pencemaran sumber air akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian serta penyaliran sisa kumbahan dari sektor pelancongan yang menjejaskan ekosistem akuatik. 5 Memusnahkan kawasan tadahan air – menjejaskan sumber air kepada sungai, tasik, kolam, paya dan empangan akibat aktiviti pembalahan dan penyahutanan. 6. Peningkatan suhu mikro – kawasan sekitar tidak lagi sesejuk atau nyaman daripada keadaan sebelumnya akibat penyahutanan untuk pelbagai tujuan. 7. Kerosakan ekosistem hutan – kemusnahan habitat dan spesis/kepelbagaian biologi, rantaian makanan dll yang berkaitan dengan ekologi hutan

c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas ialah: Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa, mengenakan denda yang berat – menaikkan kadar kompaun, penjara, menarik balik lesen operasi, menghukum pegawai yang rasuah dll termasuk langkah EIA sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan. Amalan pengurusan yang cekap: Meliputi: 1. Memberbaiki tatacara/prosedur penggunaan tanah di kawasan tanah tinggi. 2. Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi. 3. Memotong cerun bukit mengikut spesifikasi yang dibenarkan.

187

4. Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian atau tanaman rumput dan tumbuhan pelindung di kawasan bercerun. 5. Langkah kestrukturan seperti membina benteng konkrit, groin dan gabion,tembok penahan (retainning wall) serta sungkupan plastik untuk menstabilkan cerun. 6. Menanam semula hutan yang sudah ditebang/penghutanan semula. 7. Membina sistem saliran – parit dan longkang yang sistematik untuk penyaliran air yang lebih sempurna. 8. Merawat atau membersihkan sungai yang tercemar. 9. Amalan pertanian yang mesra alam seperti kaedah hidroponik, menggunakan baja organik, kawalan biologi agar tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga. 10. Amalan pertanian berteres/mengikut kontor. Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar: Kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan pengusaha – menerusi risalah, sesi penerangan/dialog, seminar,program gotongroyong termasuk pendidikan alam sekitar. Pemarkahan: Langkah perundangan : MAX 2 markah. Amalan pengurusan : MAX 6 markah. Kempen dan PAS : MAX 2 markah

188

SOALAN PILIHAN 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. [ 5 Markah]

b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. [ 10 Markah] c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. [ 5 Markah]

Cadangan Isi Jawapan Konsep Pengurusan Alam Sekitar: Melibatkan perancangan, penggunaan, pemeliharan dan pemuliharaan alam sekitar secara sistematik menerusi langkah perundangan dan bukan perundangan bagi menjamin kelestarian (keberterusan) sumber alam sekitar. • Pemeliharaan alam sekitar: usaha memelihara/menjaga sumber alam sekitar menerusi langkah perundangan – akta, ordinan, perintah, pelaksanaan hukuman dll di bawah aspek perundangan. Pemuliharaan alam sekitar : Usaha membaik pulih sumber alam sekitar menerusi langkah bukan perundangan – amalan pengurusan yang strategik, kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar.

189

b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. (1) Akta dan enakmen. Akta merupakan asas perundangan yang komprehensif bagi mengkordinasikan kesemua aktiviti berkaitan pengawalan alam sekitar di seluruh negara Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta Taman Negara 1980, Akta Perhutanan Negara 1984, Akta Perikanan 1985, Akta Pemuliharaan tanah 1960, Enakmen air 1948 dll. Akta ini dikawal secara langsung oleh kerajaan pusat/agensi kerajaan pusat. Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) (2) Peraturan dan arahan. Peraturan merupakan perincian di bawah Akta bagi kes-kes tertentu yang lebih spesifik. Misalnya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 terdapat peraturan-peraturan seperti Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (udara bersih) 1978, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen Perindustrian) 1979, Peraturan Kualiti alam Sekeliling (Bahan Buangan Berjadual), 1989 dll. (3) Ordinan – Termaktub di bawah undang-undang kecil yang di kawal oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah dan Majlis Pembandaran. Misalnya Ordinan Tali Air dan Perparitan 1954, Undang-undang kecil pelupusan sampah Majlis Daerah Hulu Langat 1984, Undang-undang kecil Perlesenan Tred, perniagaan dan perindustrian Majlis Daerah Hulu Langat, 1987 dll undang-undang kecil di bawah PBT. (4) Penguatkuasaan dan Perlaksanaan hukuman – denda/kompaun, pembatalan lesen operasi, menyitar premis dan hukuman penjara di bawah peruntukan undang-undang alam sekitar. Hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah atau badan-badan yang berkuasa. (5) Penyediaan Laporan Kesan Alam Sekitar (EIA). Bertujuan untuk menilai impak keseluruhan sesuatu projek pembangunan yang dijalankan oleh sektor awam dan swasta erhadap alam sekitar. EIA termaktub di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang ditetapkan)(Penilaian kesan alam sekeliling), 1987. EIA meliputi penilaian awal dan penilaian terperinci mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

190

c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Penglibatan masyarakat dalam penjagaan alam sekitar: (1) Peranan orang ramai/awam – memantau dan melaporkan aktiviti yang merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa. (2) Peranan media – Masyarakat media mendedahkan secara berterusan terhadap jenayah alam sekitar seperti yang dibuat oleh TV 3 dan NTV7. (3) Peranan orang ramai menyahut seruan kerajaan melibatkan diri dalam kempen penjagaan alam sekitar seperti ”Kempen Penghijauan Bumi”, ”Kempen Cintailah Sungai Kita”, menyertai pelbagai projek gotong-royong membersihkan persekitaran dll. (4) Peranan masyarakat pendidikan – Guru dan Murid di sekolah dan IPT menanam kesedaran kepentingan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi, Sains dan alam sekitar merentas kurikulum. (5) Peranan badan bukan kerajaan (NGO) – menganjurkan seminar, persidangan, kempen dll yang berkaitan bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. (6) Peranan pihak swasta. Sama-sama menjaga alam sekitar misalnya patuhi segala peraturan yang ditetapkan, sumbangan kewangan, teknologi dan pelbagai jenis kemudahana bagi menjaga alam sekitar. Menjadikan alam sekitar sebagai hak milik bersama.

191

SOALAN PILIHAN 6 a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. [ 8 Markah] b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kegiatan –kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemanasan global. 1. Kegiatan perindustrian yang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur oksida,Chloroflorocarbon,Halon, metana dan lain-lain yang menjadi agen utama menghakis dan menipiskan lapisan Ozon serta membentuk selimut atmosfera yang memerangkap bahangan bumi. 2. Kegiatan pengangkutan – kenderaan yang menggunakan bahan api fosil. Gas-gas rumah hijau juga dikeluarkan oleh punca kenderaan akibat pembakaran yang tidak lengkap dalam sistem enginnya yang mengeluarkan banyak karbon monoksida yang akan memerangkap bahangan bumi. 3. Kegiatan pembalakan dan aktiviti penyahutanan. Kegiatan ini menyebabkan lebihan karbon dioksida dalam udara – imbangan karbon dioksida dengan oksigen terjejas. 4. Kegiatan pembakaran terbuka seperti pembakaran di tapak pelupusan sampah, pembakaran hutan untuk aktiviti pertanian pindah atau pembakaran terbuka untuk membersihkan tapak pertanian juga akan membebaskan gas-gas rumah hijau. 5. Kegiatan Ujian nuklear di kawasan Kutub Selatan khususnya di Benua Antartika. Lapisan ozon bukan sahaja menipis tetapi telah berlakunya kebocoran sehingga terbentuknya lubang-lubang ozon (Ozone Holes).

192

b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. ( 10 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kesan Ke atas Alam sekitar Fizikal. 1. Mempercepatkan fenomena “Penggurunan (Desertification). Pemanasan global mempercepatkan proses luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin dan seterusnya memudahkan pembesaran saiz gurun.. 2. Pencairan litupan ais benua dan ais pergunungan tinggi. Cairan ais benua akan membanjiri laut, meningkatkan isipadu dan paras air laut seterusnya menambahkan kadar hakisan oleh ombak. Kawasan-kawasan pantai yang rendah mudah ditenggelami. Kecairan litupan ais pergunungan tinggi pula akan menambahkan kadar hakisan glasier, fenomena salji runtuh, gelangsaran tanah dll. 3. Menggalakkan Kejadian El-Nino. Pemanasan global akan mempercepatkan lagi kenaikan suhu lautan khususnya lautan Pasifik. Kenaikan suhu lautan Pasifik telah menyebabkan tekanan udaranya menjadi rendah. Keadaan ini telah melemah,mengubah atau menghentikan tiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Kesannya negara-negara tersebut mengalami cuaca panas,kemarau yang terik akibat kekurangan hujan. 4. Menggalakkan kebakaran hutan secara semulajadi sekaligus menyebabkan pula fenomena jerebu. sepertimana yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia. 5. Pada skala mikro seperti kawasan bandar pemanasan global akan menyebabkan kejadiaan Pulau Haba Bandar . Dengan terbentuknya lapisan “Selimut Karbon Dioksida” di ruang atmosfera bandar telah menyebabkan tenaga matahari terperangkap. Kawasan bandar menjadi lebih panas berbanding dengan kawasan luar bandar. 6. Gangguan ke atas kitar hidrologi. Ketidakseimbangan air benua, regim wilayah daripada sumber-sumber sungai,tasik,kolam dan proses transpirasi tumbuhan. Ini kerana kadar sejatan permukaan berlaku dengan cepat tidak sepadan dengan bekalan air yang ada. Di samping itu simpanan air tanah juga akan berkurangan, paras mata air dalam tanah akan menurun, sistem akuifer kekurangan sumber air. 7. Gangguan ke atas sistem ekologi. seperti ke atas ekosistem hutan,ekosistem tasik,ekosistem muara,ekosistem paya, ekosistem laut dan sebagainya yang melibatkan peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air. Contohnya mengancam kepelbagaian spesis flora dan fauna, kepupusan hidupan akuatik, terumbu karang dll.

193

Kesan ke atas alam sekitar manusia. 8. Gangguan kesihatan yang berkaitan dengan cuaca panas seperti memudahkan perebakan penyakit, stroke haba dan juga ketidakselesaan hidup serta gangguan kepada aktiviti sosial penduduk. 9. Gangguan kepada bekalan air penduduk – menjejaskan aktiviti dan keperluan harian dan kualiti kehidupan penduduk. 10. Menjejaskan aktiviti pertanian akibat cuaca panas – kekurangan bekalan air, tanaman cepat mati . 11. Resiko kebakaran yang tinggi khususnya di kawasan pertanian dan kawasan hutan. Ancaman nyawa, hartabenda dll.

c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. ( 7 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Kerjasama antarabangsa bagi mengawal perlepasan gas-gas rumah hijau dan CFC khususnya melalui perindustrian sepertimana yang termaktub dalam sidang kemuncak bumi. 2. Mengawal aktiviti penyahutanan di semua peringkat – global, serantau dan negara khusus di kawasan Tropika. Kawalan ini boleh dilaksanakan melalui undang-undang. 3. Banyak menggunakan sumber tenaga gantian yang bersifat mesra alam dalam sektor perindustrian dan pengangkutan seperti penggunaan KEH, tenaga solar, tenaga biomass dsb. 4. Menggalakkan penduduk menggunakan produk yang bersifat mesra alam yang kurang/tidak membebaskan CFC ke udara. 5. Mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka - sebaliknya menggunakan teknologi yang mesra alam seperti insenerator untuk melupuskan sisa pepejal/sampah, kaedah tebang –reput di kawasan pertanian dll. 6. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta, kempen menggunakan sistem pengangkutan awam yang moden, kempen penghijauan bumi dsb.

194

TEMA KAJIAN LUAR
SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan, a) Huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. [9 Markah] b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan [8 Markah] c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan bukti-bukti yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. (9 Markah) Judul Isi Jawapan 1. Tajuk Kajian: Menamakan satu kawasan pelancongan yang dikaji secara spesifik samada di satu kawasan pantai, di sebuah pulau, satu kawasan tanah tinggi, satu kawasan hutan lipur dll yang bersesuaian. Contoh: Kajian luar terhadap aktiviti
pelancongan di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan.

2. Tujuan kajian. Untuk mengenalpasti kesan aktiviti pelancongan terhadap persekitaran fizikal setempat serta mencadangkan langkah-langkah mengatasinya. 3. Kaedah Kajian: Kaedah pemerhatian di lapangan, soal-selidik, membuat pengukuran dan pengujian atau membuat rujukan berdasarkan sumber-sumber ke dua. Bukti-bukti yang menjadikan sesebuah kawasan itu menjadi tarikan pelancong: 1. Rupamuka fizikal yang menarik seperti; pantai yang bersih dan landai, adanya air terjun/jeram, persekitaran tanah tinggi/bukit yang menarik, adanya gua-gua batu kapur dan lain-lain yang berkaitan dengan rupamuka fizikal yang unik.

195

2. Suhu, kelembapan udara serta tiupan angin. Persekitaran yang sejuk dan lembab seperti di kawasan tanah tinggi/bukit dan kawasan hutan lipur serta kawasan pinggir pantai yang nyaman. 3. Hutan dan tumbuhan. Pelbagai spesis fauna dan flora yang menarik, adanya tumbuhan seperti pokok rhu, bakau dan sebagainya. 4. Adanya pelbagai kemudahan asas yang disediakan seperti hotel/resort dan chalet, padang golf, taman permainan, kolam renang, kemudahan skuba dll termasuklah kemudahan pengangkutan dan telekomunikasi. 5. Adanya tarikan sejarah dan budaya seperti tinggalan arkeologi, monumen, replika dan lain-lain yang berkaitan. b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan (8 Markah). Judul Isi Jawapan 1. Perubahan landskap sesuatu kawasan seperti hutan rhu, bakau atau hutan di kawasan tanah tinggi kepada bangunan hotel dan resort, padang golf, pusat-pusat reakreasi dsb. 2. Kesan hakisan di cerun-cerun bukit akibat pembinaan hotel, resort dan padang golf. 3. Pencemaran air . Seperti air laut dan sungai akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel/resort. 4. Gangguan kepada ekosistem daratan akibat penebangan hutan untuk membina hotel/resort dan padang golf serta ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut dan sungai. 5. Perubahan suhu mikro khususnya di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi tidak sesejuk sebelumnya akibat penebangan hutan secara berleluasa untuk membina pusat-pusat pelancongan. 6. Pencemaran persekitaran seperti sampah sarap dan sisa makanan di kawasan perkelahan pantai dan hutan lipur yang membawa kepada pencemaran bau.

196

c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. (8 Markah) Judul Isi Jawapan
1. Langkah perundangan. Meliputi usaha pemantauan, penguatkuasaan undang-undang seperti denda/kompaun, menarik balik permit perniagaan dsb kepada mana-mana pengusaha hotel/resort atau peniaga-peniaga restoran dan gerai yang mencemarkan air laut/sungai serta pembuangan sampah/sisa yang tidak terurus. Langkah ini boleh dijalankan oleh JAS dan majlis daerah/perbandaran. 2. Amalan Pengurusan sisa yang cekap. Seperti merawat terlebih dahulu air kumbahan sebelum dilepaskan ke laut dan sungai, menyediakan sistem takungan najis/tangki septik yang khas untuk IWK, menyedia/menambahkan tong-tong sampah, mengutip sampah dan sisa secara sistematik dan berjadual untuk dilupuskan di tempat khas - tanggungjawab Alam Flora. 3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada pengusaha dan pelancong - melalui risalah dan slogan, program gotong- royong dan lain-lain yang bersesuaian. NOTA PEMARKAHAN:

1. Jawapan umum/langsung tidak bersifat kajian luar - tidak merujuk manamana satu kawasan secara khusus (tidak sebut nama kawasan pelancongan) atau menyebut di merata-rata tempat (banyak kawasan) atau kawasan kajian terlalu luas seperti sebuah negara atau sebuah negeri yang sememangnya langsung tidak mampu dikaji secara kajian lapangan, maka markah maksima =

5/25 sahaja.

197

SOALAN PILIHAN 2 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian, a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. [9 Markah] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. kemanusiaan [8 Markah]

c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Soalan ini ialah soalan kajian luar/kajian lapangan. Oleh itu jawapan calon mesti memenuhi kreteria berikut: 1. Jawapan mestilah merujuk kepada SATU kawasan pertanian yang khusus dan kecil skalanya seperti (di sebuah kampung, mukim, daerah, felda/kawasan pembangunan wilayah, estet/ladang, kebun dll seumpamanya. Paling luas kawasan yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja). 2. Skala jawapan tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. 3. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan pertanian yang lain. 4. pun. Jawapan tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk mana-mana kawasan pertanian

(Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi kreteria ini maka markah maksima ialah 5/25 sahaja)

198

a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. (9 Markah)
JUDUL ISI JAWAPAN

Tajuk kajian: Menyebutkan /menamakan SEBUAH kawasan pertanian yang dikaji. Di antara ciri-ciri kegiatan pertanian yang boleh disentuh ialah: 1. Jenis tanaman – sejenis atau pelbagai jenis (nyatakan tanamannya).

2. Skala dan orientasi pengeluaran – nyatakan saiz keluasannya serta sistemnya. Adakah perladangan untuk eksport, kebun kecil, sara diri, pertanian pindah dll. 3. Pemilikan dan pengurusannya – Adakah dimiliki oleh individu, syarikat swasta, agensi kerajaan dll serta pengurusannya sistematik atau tidak. Contoh pengurusan sistematik – projek pertanian berkelompok/mini estet, diuruskan oleh FELDA/FELCRA, syarikat swasta dsb. 4. Teknologi dan input yang digunakan – Teknologi tradisional atau moden, penggunaan baja, benih,racun serangga, kaedah pengairan dll. 5. Penggunaan buruh – buruh keluarga atau buruh upahan/bergaji tetap, kontrak, jumlah/saiz tenaga buruh, buruh asing dsb. 6. Modal dan kos – kecil atau besar, modal sendiri atau pinjaman termasuk juga pemberian subsidi. b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut.
JUDUL ISI JAWAPAN

kemanusiaan (8 Markah)

Faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan yang boleh dijelaskan adalah bergantung kepada jenis pertanian/tanaman yang dipilih di antaranya ialah: Faktor Fizikal 1. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah pamah, kaki bukit beralun, dataran lanar/delta, tanah tinggi, lereng bukit dll. 2. Jenis tanah – mempengaruhi jenis tanaman seperti tanah laterit untuk getah dan kelapa sawit, tanah lanar/aluvium untuk padi sawah, tanah gambut untuk nanas, tanah pasir untuk kelapa dsb.

199

3. Saliran – sistem saliran seperti sungai dan paya termasuk juga saliran tanah samada menakung atau tidak menakung air. 4. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu, hujan, kelembapan udara dsb.

Faktor Kemanusiaan 1. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan, sistem pengairan yang disediakan dan kemudahan fizikal yang lain. 2. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar, pinjaman kredit daripada institusi kewangan seperti bank pertanian dll. 3. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi – Jabatan pertanian, LPP, RISDA, FELDA/FELCRA dll. 4. Faktor teknologi – tradisional atau moden, penggunaan alat seperti jentera, baja kimia, racun serangga dll. 5. Faktor buruh – penggunaan tenaga buruh keluarga/tempatan/asing, saiz dan jumlah tenaga buruh yang terlibat. 6. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran, perubahan harga, rangkaian pemasaran seperti adanya FAMA, pasar tani, orang tengah dll. 7. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak, dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki, terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan, R&D dsb)

c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. (8 Markah)
JUDUL ISI JAWAPAN

Bergantung kepada jenis pertanian yang dikaji. Antara dampaknya ialah: 1. Hakisan tanah – kehilangan top soil lebih cepat jika aktiviti pertanian tersebut tanpa tanaman tutup bumi, tidak berteres/berkontur atau pendedahan secara langsung kepada agen hakisan di peringkat kerja pembukaan dan pembersihan tapak pertanian. 2. Ketidakseimbangan nutrien tanah – kehilangan kesuburan tanah lebih cepat akibat pertanian sejenis /tanpa giliran atau terlalu kerap . 3. Pencemaran air dan kemusnahan hidupan akuatik akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan. 200

4. Pencemaran udara – amalan pertanian secara tebang – bakar atau penyemburan racun serangga secara meluas. 5. Perubahan landskap secara besar-besaran di peringkat awal pembukaan tapak pertanian – penyahutanan atau aktiviti penanaman semula. 6. Kemusnahan ekosistem hutan berkait dengan kerja-kerja pembangunan tanah pertanian dan juga kemusnahan ekosistem akuatik akibat aktiviti penebusgunaan tanah untuk pertanian. 7. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro akibat pembakaran dan pembersihan kawasan pertanian atau pembersihan kawasan hutan untuk pertanian.

SOALAN PILIHAN 3 Berdasarkan kepada satu kajian luar yang telah anda jalankan bagi manamana kawasan, (a) Pilih satu kegiatan ekonomi primer dan tuliskan laporan tentang sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi kawasan berkenaan. [13 Markah] b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar, oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. 2. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. 3. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun.

201

4. Jawapan hanya berdasarkan kepada SALAH SATU kegiatan ekonomi primer berikut: Pertanian, Perikanan, Pembalakan atau Perhutanan, dan Perlombongan. Panduan Pemeriksaan a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1, 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. b) Jawapan yang tidak merujuk kepada aktiviti ekonomi primer (merujuk kepada ekonomi sekunder dan tertier seperti industri perkilangan, pelancongan, pengangkutan,perniagaan,perdagangan, pembinaan dll, MAX = 5/25 sahaja. c) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat ke empat sahaja (aktiviti ekonomi yang bercampur aduk) maka pilih yang dominan dan relevan sahaja. Cadangan Jawapannya: a) Kegiatan ekonomi primer yang dipilih ialah aktiviti pertanian perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16, yang terletak di dalam gugusan Felda Wilayah Jengka, Daerah Maran, Pahang.. b) Objektif kajian. Tujuan kajian ini ialah untuk:

i) Menghuraikan sumbangan kegiatan pertanian kelapa sawit kepada pembangunan ekonomi Jengka 16 khususnya dan wilayah Jengka amnya. ii) Mengenalpasti kesan negatif akibat perladangan kelapa sawit terhadap alam sekitar khususnya yang melibatkan aktiviti penanaman semula serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya. c) Kaedah kajian. Kaedah kajian yang dijalankan ialah pemerhatian, temubual dan soal selidik. Sumbangan sektor pertanian perladangan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi Felda Jengka 16 : 1. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Perladangan kelapa sawit menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan utama penduduk yang mengerjakan ladang seluas 10 ekar bagi setiap keluarga. Keseluruhan kawasan ladang ialah seluas 2500 ekar. Hasil kelapa sawit telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk kawasan ini melepasi daripada garis kemiskinan. 2. Mempercepatkan pembangunan sumber alam kawasan berkenaan – sumber alam tidak dibiarkan membazir/memajukan ekonomi insitu. Ini termasuklah sumber tanah

202

yang digunakan sepenuhnya. Selain itu sebagai kegiatan sampingan peneroka juga menjalankan aktiviti penternakan lembu/kerbau serta akuakultur. 3. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berrantaian dengannya atau mewujudkan kepelbagaian ekonomi. Dengan adanya lading kelapa sawit yang luas membolehkan sebuah kilang memproses hasil kelapa sawit di bina di kawasan tersebut. Selain itu sektor perkhidmatan khususnya pengangkutan (jalan raya berkembang dengan pesat). 4. Memperluaskan pasaran setempat serta kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran seperti kewujudan pasar malam, pasar tani dan lain-lain. Dengan memperolehi pendapatan hasil perladangan kelapa sawit itu maka kuasa beli peneroka akan bertambah. Ini menggalakkan perkembangan perniagaan runcit, pasar malam dan pasar tani untuk membekalkan keperluan penduduk sekitar. 5. Memajukan infrastuktur seperti rangkaian jalan raya, sistem perhubungan, bekalan air, elektrik, sekolah, klinik desa dan lain-lain lagi. Selain itu ia juga telah mempercepatkan pembangunan Bandar Jengka yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang membekalkan pelbagai jenis perkhidmatan bandar kepada penduduk wilayah Jengka itu sendiri. b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. (12 Markah) Cadangan Jawapannya: Pada masa kini kawasan perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16 sedang mengalami proses penanaman semula. Pokok-pokok yang sudah tua ditebang secara besar-besaran dan digantikan dengan benih baru secara berperingkat-peringkat. Aktiviti ini telah menimbulkan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar setempat. Antaranya ialah: 1. Perubahan landskap yang ketara seperti hutan kelapa sawit yang hijau bertukar kepada tanah tergondol, kewujudan kawasan yang agak kering dan tandus sebelum benih kelapa sawit yang baru membesar. 2. Adanya kesan hakisan tanah dan gegalur apabila penebangan hutan sawit tersebut mendedahkan permukaan tanih kepada agen-agen hakisan air hujan dan juga larian air permukaan. Kawasan bukit kecil jelas kelihatan kesan-kesan gegalur ini. 3. Kemusnahan ekosistem. Sebenarnya kawasan hutan kelapa sawit menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis seperti tikus, ular, ayam hutan, babi hutan dan juga haiwan primat khususnya kera. Apabila pokok-pokok sawit ditebang maka organisma ini akan kehilangan habitat, sumber makanan dll. 4. Pencemaran air khususnya sungai dan paya. Kawasan ladang banyak mengandungi

203

alur-alur sungai yang kecil dan juga paya. Oleh itu apabila hakisan larian air permukaan berlaku ia akan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai dan paya berkenaan. Kesannya sumber-sumber air tersebut akan tercemar seperti mana yang dialami oleh Sungai Jengka dan sungai Cenerai yang merentasi kawasan ladang ini. 5. Pemanasan setempat (kenaikan suhu mikro) dan pengurangan kelembapan udara. Apabila hutan sawit ditebang dan tiada lagi proses transpirasi pokok untuk membebaskan wap-wap air ke udara. Langkah-langkah mengatasinya: 1. Langkah perundangan – Menguatkuasakan undang-undang dan akta seperti mengenakan denda/kompaun kepada mana-mana peneroka yang menjalankan kaedah tebang – bakar dalam penanaman semula kelapa sawit di ladang mereka.. 2. Langkah pengurusan yang strategik: Antaranya ialah: a) Menanaman tanaman tutup bumi seperti pokok kekacang dan juga tanaman sampingan jangka pendek seperti pisang dan jagung bagi mengelakkan pendedahan permukaan bumi kepada agen hakisan. b) c) Membina lebih banyak sistem perparitan dan saliran dalam kawasan ladang. Menggantikan kaedah tebang –bakar kepada tebang – reput.

3. Langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang bersesuaian kepada peneroka seperti kempen menggunakan bioteknologi, kaedah tebang reput bukannya tebang - bakar dll lagi..

SOALAN PILIHAN 4

204

Berdasarkan pemerhatian yang anda telah lakukan di sebuah bandar kecil, (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. [9 Markah]

b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. [ 8 Markah] c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. [ 8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar/kajian lapangan, oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Merujuk kepada sebuah bandar kecil sahaja . Bandar besar seperti ibu negeri atau bandaraya tidak diterima. Bandar yang paling besar boleh diterima ialah bandar ibu daerah sahaja. 2. Jawapan juga tidak boleh merujuk kepada banyak bandar. Hanya sebuah bandar kecil sahaja yang diterima. 3. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana sebuah bandar kecil pun. (Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1, 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja.) (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. [9 Markah]

Cadangan Isi Jawapan
1. Tajuk kajian: Menamakan sebuah bandar kecil yang dikaji. 2. 3. Menyatakan objektif kajian. Menyatakan kaedah kajian yang digunakan.

Huraian aktiviti perniagaan yang dikaji boleh meliputi:

205

a) Jenis perniagaan yang dijalankan: Perniagaan borong, runcit, perniagaan makanan, perniagaan perkhidmatan dsb. b) c) Skala operasi perniagaan: Skala kecil, sederhana atau besar-besaran. Pemilikan dan pengurusan : Individu, keluarga atau syarikat/usahsama.

d) Modal – keupayaan modal kecil atau besar, modal sendiri atau pinjaman bank, dana kerajaan misalnya di bawah skim kredit mikro dll. e) Buruh – penggunaan tenaga buruh/tenaga kerja asing atau tempatan, terlatih atau tidak terlatih, kontrak atau tetap, gaji/upah buruh dll. f) Orientasi pasaran – kepada penduduk seitar atau luar kawasan/luar bandar, ke bandar lain, daerah lain dsb. g) Bahan mentah/barangan perniagaan – dari kawasan sekitar atau diambil dari luar.

b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Status kebersihan persekitaran bandar – pencemaran sampah sarap, sisa pepejal dan pencemaran bau. 2. Status kebersihan air – pencemaran sungai, longkang, parit, dan takungan air yang lain. 3. Status kebersihan udara – pencemaran udara sekitar yang boleh diukur melalui indeks IPU. 4. Status kebersihan premis perniagaan khususnya perniagaan makanan – gerai dan restoran. 5. Status kebersihan premis kediaman seperti sistem pembentungan, sistem longkang, sampah sarap dsb.

206

c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. ( 8 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Mengawal selia dan memantau tahap kebersihan premis khususnya premis perniagaan makanan oleh Majlis Daerah/Majlis Pembandaran – Sistem pelabelan tahap kebersihan sebagai peringatan kepada pelanggan misalnya (Hijau – baik, Kuning – memuaskan, Merah – tidak bersih). 2. Menguatkuasakan undang-undang PBT – seperti denda/kompaun, menyitar premis, membatalkan lesen operasi kepada pengusaha yang melanggar peraturan dan kawalan kebersihan. 3. Menyediakan sistem pungutan sampah dan pelupusan sisa pepejal/sampah secara sistematik dan berjadual di tapak pelupusan yang khas – jauh dari kawasan petempatan. Sebagai contoh oleh Alam Flora. 4. Menyediakan tong-tong sampah dan pusat pungutan bahan untuk kitar semula.

5. Menyediakan perkhidmatan pembentungan yang cekap oleh IWK – mengangkut dan merawat sisa kumbahan di loji rawatan yang jauh dari petempatan. 6. Mengadakan kempen kesedaran mengenai penjagaan kebersihan dari masa ke semasa – melalui risalah, penerangan, ceramah/seminar atau gotong royong membersihkan persekitaran yang melibatkan kerjasama PBT, Kementerian Kesihatan, NGO dan orang ramai.

207

SOALAN PILIHAN 5 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap mana-mana satu jenis aktiviti ekonomi tertier. a) Kenalpastikan faktor-faktor yang menyebabkan aktiviti ekonomi tersebut dijalankan di kawasan itu. [7 Markah] b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda, tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal akibat aktiviti ekonomi itu. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang sesuail bagi mengurangkan kesankesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. [ 8 Markah]

CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar, oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialah seperti di sebuah pulau, sebuah pantai, sebuah kawasan tanah tinggi, sebuah kawasan hutan, sebuah bandar kecil/sederhana, sebuah kawasan di bandar besar/bandaraya. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja.Kawasan kajian mestilah dinyatakan secara spesifik. 2. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Jawapan calon mestilah bersifat in-situ. 3. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. 4. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan ekonomi tertier sahaja.

208

Panduan Pemeriksaan: a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1, 2 dan 3 di atas (walaupun masih membincangkan kegiatan ekonomi tertier) markah MAX = 5 sahaja. b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti tertier = 0 Markah. c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti tertier dengan aktiviti ekonomi yang lain maka pilih aktiviti tertier sahaja. Pemarkahannya masih per 25. Format Jawapan: a) Tajuk Kajian: Menamakan kawasan kajian dan SALAH satu jenis aktiviti ekonomi tertier – Pelancongan, pengangkutan, perniagaan, perkhidmatan. Objektif kajian: Untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan kegiatan ekonomi dijalankan, kesan negatif ke atas alam sekitar dan langkah mengatasinya. Kaedah kajian: Pemerhatian, pencerapan, temubual, soal-selidik dll yang sesuai.

Faktor – Faktor yang mempengaruhinya terdiri daripada faktor fizikal dan manusia antaranya ialah;

Faktor Fizikal 1. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah tinggi, kawasan pantai yang bercerun, landai dll aspek relief. 2. 3. Saliran – sistem saliran seperti sungai,tasik, paya elemen saliran semulajadi. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu, hujan, kelembapan udara dsb.

4. Faktor tarikan sumber alam secara khusus – pulau, hutan, tanah bencah (wetland), gua batu kapur dsb. Faktor Kemanusiaan 1. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan fizikal yang lain. 2. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar, pinjaman kredit daripada institusi kewangan/bank-bank tempatan/dana kerajaan dll. 3. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi pelaksana dan rangkaian promosi. 4. Faktor teknologi – tradisional atau moden, teknologi tempatan atau import.

209

5. Faktor buruh – penggunaan tenaga kerja - tenaga keluarga/tempatan/asing, saiz dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. 6. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran berkaitan dengan harga dan kualiti produk perkhidmatan. 7. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak, dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki, terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan, R&D dsb) 8. Faktor budaya – tarikan budaya secara khusus sperti tinggal arkeologi, monumen, atau tempat-tempat menarik yang disediakan seperti Sunway Lagoon, tasik buatan manusia dll b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda, tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal setempat akibat aktiviti ekonomi itu. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bergantung kepada jenis aktiviti ekonomi yang dikaji. Antara kesannyanya ialah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hakisan tanah dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh. Pencemaran air. Pencemaran udara . Pencemaran bunyi dan bau. Pencemaran tanih dan sisa pepejal. Perubahan landskap secara besar-besaran .

7. Kemusnahan ekosistem hutan- kehilangan habitat, rantaian makanan, biodiversiti dll yang berkaitan dengan ekosistem. 8. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro. 9. Kemusnahan kawasan tadahan air.

210

c) Huraikan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. [ 8 Markah] Cadangan Skema Jawapan: 1. 2. 3. Langkah perundangan secara spesifik Amalan pengurusan yang strategik (Mana-mana 2 isi yang dihuraikan) Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: = MAX 2 Markah. = MAX 4 Markah = MAX 2 Markah.

211

212