PROSES PEMBENTUKAN MUKA BUMI

EKSOGENIK Proses Penggondolan permukaan bumi

ENDOGENIK Proses pembinaan dalam kerak bumi

PROSES-PROSES EKSOGENIK

LULUHAWA KIMIA/DALA MAN agen Air hujan Air sungai Air laut embun

LULUHAW A MEKANIKA agen Matahari (suhu) Air sungai Air laut Ibun (ais)

LULUHAW A BIOTIK agen Akar pokok Hidupan seni

HAKISAN

PENGANGK UTAN Agen
Ombak Sungai Angin glasier

PEMENDAP AN agen
Ombak Sungai Angina glasier

GERAKAN JISIM Agen Tarikan graviti cerun

agen
Aliran permukaan Hujan Ombak Sungai Angin glasier

Proses/cara Larutan Pengkarbona n Hidrolisis Hidrasi Pengoksidan an

Proses/car a Basahkering Tindakan ibun
Penghablura n

Proses/car a Bajian akar humusfikasi

kelupasan Peleraian bijian
Peleraian bungkah

Proses/car a Lelasan Layangan Lagaan Larutan hidraul percikan Galur dan galir tipis

Proses/cara Apungan Seretan Tolakan larutan

lokasi Di muara sungai Di pinggir pantai Di tanah pamah Permukaan bumi
Dalam alur sungai

Proses/car a Aliran lambat Aliran cepat Geluncuran runtuhan

Kesan/bent

Kesan/ben

Kesan/ben

Kesan/ben

Kesan/ben

kesan

uk Stalagtait Stalagmait Lubang langgah Gua batu kapur Kaolin pengaratan
Rodzligcgsmkdso2005

tuk
Kubah kelupasan

tuk Batuan pecah dalam bumi

tuk angin, sungai, ombak glasier
Bentuk2 hakisan:

tuk
Bentuk mendapan:

Talus (debu) regolis

Agin Sungai Ombak Glasier

Batuan enapan

Tanah runtuh cerun mendap Banjir lumpur Salji runtuh

PROSES PEMBENTUKAN MUKA BUMI

EKSOGENIK Proses Penggondolan permukaan bumi

ENDOGENIK Proses pembinaan dalam kerak bumi

PROSES-PROSES ENDOGENIK

PERGERAKAN PLAT

KEGIATAN MAGMA (Cecair panas dalam bumi)

METAMORFOS IS (PENJELMAAN ) Tekanan Haba

Tenaga graviti Tenaga haba Arus perolakan
Gelombang seismik

Pengaliran keluar magma dari Kerak bumi Penyejukan dan pembekuan magma

Proses Pembentukan benua

Proses pelipatan kerak bumi

Proses gelinciran @ sesaran kerak bumi

Proses pembentukan muka bumi gunung berapi

Proses Pembentukan batuan

Cara/proses Hanyutan benua Tektonik plat
Rebakan dasar laut

Cara/proses Lipatan simetri Lipatan tak simetri
Lipatan lampau Antiklin rebah neppe

Cara/proses Sesar biasa
Sesaran songsang

Ignius rejahan ( magma beku dalam kerak bumi)

Sesaran rabak

Ignius terobosan (magma beku di luar kerak bumi)

Proses perubahan kandungan kimia dan bentuk

kesan

kesan

kesan
Gng bungkah (horst)

Benua Asia Benua Australia Benua Eropah Benua India Benua Antartika Benua Afrika Benua Amerika
Rodzligcgsmkdso2005

Gunung lipat Muka bumi beralun
Lembah/lemba ngan

kesan Daik Sil Lakolitos Lapolitos Batolitos Batu Ignius

Lurah (graben) Jurang laut

kesan Kun Gn.Berapi Geizer Dataran lava kaldera Mata Air panas

kesan

Bt Metamorfosis

PROSES HAKISAN

PERMUKA AN

ALUR

PANTAI

Agen Air hujan

agen
Aliran permukaan

agen Angin

agen Sungai

agen Ombak

Ciri agen Kekerapan Tempoh turun kelebatan

Ciri agen Kelajuan air
Had impahan air

Ciri agen Kelajuan Kekerapan Arah tiupan Bahan

Ciri agen Isipadu air Kelajuan air Bahan muatan

Ciri agen Tenaga ombak Kekerapan
Arah kedatangan

Jenis

muatan cara Percikan cara Hakisan tipis Hakisan galur Hakisan galir Kesan kesan
Hakisan larutan

ombak cara Lelasan Hidraul Larutan lagaan cara Lelasan Hidraul Larutan lagaan kesan Peringkat tua (tiada bentuk hakisan kecuali sungai mengalam i proses balik muda) Sg Balik Muda
Tanjung & teluk Gua,geo,glo up cenuram Gerbang Batu tunggul Tunggul sisa Pelantar hakis

cara Lelasan Layangan lagaan

kesan
Peringkat muda

kesan
Peringkat dewasa

Lopak rongga

Lurah kecil Pindahan tanih permukaa n

Bt cendawan Zeugen Yardang Gerbang batu Mesa & biut

Air terjun Jeram Jurang Gaung Kanyon Sungai tawan

Liku sungai Liku mendalam Liku terpenggal Liku samukur

Faktor lain Sifat batuan Litupan hutan Keg.manus ia Densit hujan

Faktor lain Sifat batuan Kecerunan Litupan hutan Densit hujan

Faktor lain Litologi batuan Cuaca panas Litupan hutan

Faktor lain Litologi batuan Tumbuhan Keg.manus ia Tenaga sungai

Faktor lain Litologi batuan Tumbuhan Keg.manusi a Tenaga sungai

Teres sungai Takat terjun Air terjun

Faktor lain Litologi batuan Hutan antai Keg.manus ia luluhawa Tiupan angin

Faktor b.muda

Aras laut jatuh Lipatan pantai Ataman pantai

Rodzligcgsmkdso2005