WAJ3105 LITERASI NOMBOR

TAJUK2

OPERASI DAN PENGIRAAN

SINOPSIS

Dalam tajuk ini, pelajar akan membinateknik-teknik untuk membuatpengiraan mental dan penganggarandi samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasiasas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombordan keupayaan menaakul matematik.

Tajuk

ini

jugamembincangkan

tentang

penggunaan

kalkulator

dan

komputer

sebagaialat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebihmencabar.

HASIL PEMBELAJARAN:   Mengira menggunakan kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, pengiraan mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalampengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

29

WAJ3105 LITERASI NOMBOR  KERANGKA TAJUK Operasi dan Pengiraan

Kaedah Pensil – Kertas Mengajar Operasi Tambah, Tolak, Darab & Bahagi Kalkulator dan Komputer kesesuaiannya

Penggunaan Bahan Manipulatif Pengiraan Mental dan Penganggaran

2.1

KAEDAH PENSIL – KERTAS

Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Model digunakan untuk menggambarkan prosedur bagi setiap operasi. Kemudian, kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma setiap operasi menggunakan pensil dan kertas. Akhirnya, gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma tersebut.

2.2

MENGAJAR OPERASI TAMBAH DAN TOLAK

Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar.

2.2.1 Membina Algoritma untuk Operasi Penambahan

30

Ra Pu Sa Rajah 1 Blok Dienes dengan Nilai Tempat Contoh 1menunjukkan bagaimana Blok Dienes boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah.1. Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil? 2. ciriciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah ataupun hasiltolak yang dikehendaki.004. kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Nombor. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak.Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat.ciri operasi dalam Nombor Bulat untuk membuktikan langkah. Akhirnya kita akan menggunakan ciri. pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh seperti Blok Dienes untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkahlangkah dalam algoritma untuk penambahan.nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan 31 . Sebagai contoh.Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Dalam bahagian ini.278 Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkansesuatu algoritma dengan jelas.langkah dalam algoritma tambah adalah logik. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil.

WAJ3105 LITERASI NOMBOR blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat. Penyelesaian: Ra Pu Sa Hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: 369 + 244 613 32 . cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu.dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini. Kedua.Blok Dienes untuk operasi tambah. Contoh 1 Menggunakan Model.

369 + 244 ditambah menggunakan Expanded Algorithmdi mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat.2. Contoh 2 Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh bagi 245 – 18 dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan. gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak. 33 . Kita akan menggunakan soalan yang sama. kita aplikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128. Sekarang mari kita lihat cara lain untuk penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 1. Mula-mula.2Membina Algoritma untuk Operasi Penolakan Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan. PenambahanBerkembang (Expanded Addition) 369 + 244 300 + 60 200 + 40 500 + 100 + + + 9 4 13 = 3 69 + 244 500 100 13 613 atau 613 2. Akhirnya. Kemudian. gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan.

tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya. tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh.maka hasiltolaknya ialah 227.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ra Pu Sa Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8.18 227 Rekodkan sebagai satu persamaan 245 –18 = 227 34 . 245 . dan ini direkodkan. Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak.

ciri untuk membuktikan algoritma pendaraban.3 MENGAJAROPERASI DARAB DAN BAHAGI Dalam bahagian ini. penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban.1 Membina Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan. kitaakan bina algoritma kertas-dan-pensil untuk pendaraban. dan PenolakanBerkembang (Expanded Subtraction) 245 – 18 200 + – 40 + 10 – 5 8 2 seterusnya 200 + – 200 + 30 40 + 10 – 20 + 10 5 8 7 = 227 2. Model yang digunakan ialah blok asas-sepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat. mulakan penolakkan dengan sa teruskan menolak dengan mengumpul semula.3. kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat. 35 . kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciri.ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu. iaitu daripada kanan ke kiri. Akhirnya. 2. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri. Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Sekarang kita lihat expanded subtraction.

Dalam algoritma ini. melibatkan hanya dua hasildarab separa. 36 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Contoh3 Carihasildarab 215 x 74 KaedahPendaraban Grid (Grid Method of Multiplication) 215 X 70 4 200 14 000 800 14 800 10 700 40 + 740 5 350 20 + = 15 910 370 atau x 74 20 40 800 350 700 14 000 15 910 Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa. Manakala algoritma yang kedua. yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. yang dikenali sebagai standard algorithm. Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Adakah anda dapat menyelesaikan semua latihan? Bagus! Berehat sebentar sebelum meneruskan operasi seterusnya.

4.WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2.     367 + 85 658 – 274 176 x 83 1872 ÷ 12 2.1 KALKULATOR DAN KOMPUTER Kalkulator Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas dapat 37 .3.2 Membina Algorithma untuk Pembahagian Contoh4 KaedahPenolakanad hocuntukPembahagian 574 ÷ 7 574 50 30 2 82 350 224 210 14 14 0 ÷7 2 30 atau 50 82 7)574 350 224 210 14 14 0 Gunakanalgoritmatakpiawaiuntukmelakukanpengiraan.4 2.

Di samping itu. Dengan penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik topik . Ianya lebih murah berbanding BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya. “Kalkulator asas patut digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah”. kalkulator dan lebih canggih dan berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa. Berikutan itu. logaritma dan statistik. seorang Amerika bernama Boldwin pula telah mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan empat operasi asas matematik. Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada tahun 1820. Apakah Kalkulator? Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri. kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input yang minimum iaitu – pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya dengan menekan beberapa butang kalkulator.WAJ3105 LITERASI NOMBOR digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah. Pada tahun 1875. Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasaskan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? 38 . Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan besar topik matematik untuk setiap tahap.topik yang berkaitan.

. contohnya 678. butang„„ mungkin berkongsi fungsi dengan „cosx„ atau fungsi yang lain. butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi contohnya. Untuk kalkulator yang lebih canggih. Fungsi pemalar membantu pelajar menambah. 39 . Apakahhasilpengiraan yang andadapat? Jelaskan mengapa ia terjadi sedemikian rupa.. menolak.. Ulangitiga digit tersebutuntukmembentuksatunombor 6-digit. mendarab dan membahagi dengan cara “pantas” Fungsigrafik Fungsisaintifi k Fungsisaintifi k Fungsiasas Fungsiasas Kalkulator Saintifik Kalkulator Grafik Cuba andalakukanpengiraanini. dengan 11 dandengan 13 secaraberturut-turut. .√).Ciri Kalkulator Asas Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu.%.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri. contohnya 678 678.    Masukkansatunombor 3-digit kedalamkalkulator. Bahagikannombor 6-digit itudengan 7.

Penilaian Berbantukan Komputerdi mana guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer. Akhir sekali. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul. Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang.(b)penggunaan bahan pembelajaran. Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang disimpan dalam komputer. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas matematik di sekolah. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini : (i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer. Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri. Jawapan akan terus disemak melalui komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta. (ii) 40 . latihan murid.Pengajaran Berbantukan Komputerdi managuru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kandungan tajuk yang hendak diajar bentuk modul.2 Komputer Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi.Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputerpula adalah apabila sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a) k e b e r k e s a n a n p e n g a j a r a n . bahan pembelajaran individu. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar. dan(d)interaksi pelajar di dalam bilik darjah. Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware) Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. dan(b) ciri-ciri teknikal. Secara amnya perisian tersebut boleh dinilai berdasarkan dua aspek:(a)ciri-ciri pengajaran.4.WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2. (c) proses pengajaran dan pembelajaran. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer.

(c) grafik. Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan media pengajaran yang berkesan. bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisian tersebut 2.(f)formatmukasurat dan(g)interaktiviti.dan(f)bahan sokongan pembelajaran yang lengkap. Antara isu yang ditimbulkan ialah.3Penggunaan Kalkulator dan Komputer Dalam Pendidikan Matematik Penggunaan kalkulator dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telah menimbulkan kontroversi di kalangan warga pendidikan.(b) kesesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca. Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah :(a) warna.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman dan kualiti pengajaran. Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah(a)motivasi.(e)memberikan bersesuaian.5. (d) animasi.dan(f) boleh menilai pelajar.(b) o b j e k t i f p e n g a j a r a n y a n g jelas(c) contoh-contoh yang sesuai untuk membimbing pembelajaran (d) menggalakkanpenguasaan kemahiranmelalui latihan(e)memberikan maklumbalas berinformatif .(c) arahan yangjelas(d) maklumbalas menyediakanpelbagai yang aktiviti pembelajaran. pelajar:    menjadi tidak cekap atau mahir mengira tidak dapat mengamalkan pengiraan mental ataupun anggaran tidak menghafal fakta asas matematik Walaubagaimanapun pengunaan kalkulator bahan sokongan pembelajaran pada situasi yang sesuai boleh membantu pelajar untuk lebih memahami nombor dan operasi 41 . Kualiti pengajaran pula merujuk kepada (a) k e t e p a t a n isi kandungan. . (b) suara. Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a)kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian dan(d) pengendalaian perisian yang lancar. (e)kepantasan. Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda.

Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalampengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah.Pelbagai laman web boleh diakses untuk membantu guru dan pelajar mencari bahan dan maklumat berkaitan matematik. Beberapa kajian mendapati perisian seperti Geometric Sketch Pad (GSP). kini terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif oleh pelajar-pelajar. 42 . cari jawapan bagi yang berikut.Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpasti ialah:    meningkatkan minat pelajar dan pencapaian matematik. Cabri dan Geogebra membantu pelajar mengukuhkan konsep geometri dan menganalisis masalah dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang.111 Seterusnya teka jawapan bagi 11.111  1. menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira dan perkembangan konsep matematik. Dengan merujuk kepada kajian dalam dan luar negara. Adakah pengunaan kalkulator membantu anda? . guru harus berhati-hati dalam menilai maklumat yang sesuai dan wajar dalam pengajarannya. 11  11.111  11. Namun. Program ini banyak membantu dalam tajuk pengumpulan dan persembahan data. senaraikan kebaikan dan keburukan menggunakan kalkulator dalam kelas matematik bagi pelajar sekolah rendah. 111  111 dan 1.111 : Terangkan pola yang anda lihat.WAJ3105 LITERASI NOMBOR pengiraan.Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data. Satu contoh yang baik ialah program microsoft excel. (rujuk kajian 5 tahun kebelakang) Terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaran matematik. Selain itu. meningkatkan kemahiran pengiraan mental pelajar Dengan menggunakan kalkulator.

Seterusnya. „reasonableness‟ yang mental adalahsangatbergunauntukmembuatanggaran yang cepat. pilih 3 laman web yang menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Secara berkumpulan. denganmerujuk kepada internet.Sebagaicontoh.45 RM 3.30 43 .90 RM12. kebolehanuntukmengirasecara yang demikian.90 RM 4. Berikutadalahsenaraibarangdanharga yang telahandabeli: Barang SerbukCuci Breeze MinyakMasak Natural TelurAyam Milo Harga RM23. pengiraantepatadalahtidakdiperlukan. Bayangkanandasedangberadadi depankaunterjuruwang di sebuahpasaraya.Oleh kebolehanuntukmenganggar sesuatuhasilpengiraanadalahsangatbergunauntukmembuatkeputusan bijakdalamsituasijualbeli.50 RM13. dalamurusanjualbeli.5 PENGIRAAN MENTAL DAN PENGANGGARAN Dalambanyakurusankehidupanharian.20 Barang IkanSiakap Kerang Biskut Jacobs BawangPutih Harga RM18. kitatidakbolehsentiasamenerimahasilpengiraankalkulatorsecaramembutakeranakesilapa nmenekankekuncikalkulatoradalahtidakdapatdielakkan.Sehubunganitu. 2. teroka kelebihan Excel dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah.50 RM 9.90 RM26. Bincangkan kesesuaian penggunaannya dalam konteks negara kita.

871 dan lakukan proses membilang secara menurun: 871. 55. Begitu juga. 869. juga mudah untuk didarab. 10. Teknik membilang secara menurun merupakan kaedah yang cekap apabila ditolak 1. Jelaskanjustifikasiuntukkeputusananda.. 20 atau 30 dan selanjutnya.teknik membilang secara menaik dan membilang secaramenurunadalah kaedah yang cekap untuk menambah jika nilai yang ditambah (addends) ialah 1. 3. Nombor yang 44 . 65 75. 30. Gunakananggaransecara mental untukmembuatkeputusansamadaandaakanterusmembayarsejumlahwangit uatautidak.1 Teknik Pengiraan Mental Hukum tukar tertib (commutative). andamelihatskrinmesinitumemaparkan “RM143. Jelaskan proses yang digunakan dalam setiap kes. hukum sekutuan (associative) dan hukum taburan (distributive) membolehkan nombor disusun dan dicerakinkan supaya mudah dikira secara mental. mulakan dengan 45 dan bilang secara menaik sebanyak 10 untuk mendapatkan hasiltambah: 45. mulakan dengan nombor yang lebih besar. 870. 10. 20. Contohnya dalam pengiraan 45 + 30. a) 286+30 b) 18200 +2300 c) 962 –3 Kombinasi sesetengah nombor membuatkan penambahan mudah dilakukan contohnya25and175. 2.5. 2. Cari nilai yang tepat untuk setiap ungkapan berikut dengan membilang secara menaik atau menurun. atau. 300 dan selanjutnya. 2. Misalnya 87 – 2. 100. 200.45”. contohnya28x10.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Setelahjuruwangmemasukkanhargasemuabarangdalammesinwang.

2.contohnya 70+20=90. Teknik inimemerlukan pemilihan pasangan nombor yang serasi (compatible)untuk dioperasikan dan melibatkan fakta asas.2 Prosedur Untuk Penganggaran Teknik pengiraan mental atau congak dan pengganggaran adalah komponen penting dalam matematik. Terdapat empat teknik penganggaran yang akan kita perhatikan.contohnya. teknik pengiraan mental dan pengganggaran nilai tempat diperlukan untuk kajian masalah ini.1.5. Maka. ini juga melibatkan membuat keputusan 45 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR mudah untuk dikira secara mental dinamakan nombor serasi (compatible ). 34x100=3400.. dan boleh mendarab gandaan 10dan 100.nombor gandaan 10atau 100. Misalnya.7.. pendaraban (2 x 8) x (5 x 7) lebih mudah jika (2 x 5) x (8 x 7) kerana 2 x 5 = 10.ungkapan berikut: a)(25x 9)x (11x 4) b) (5x 15)x (20x 3) Adakah anda dapat menyelesaikan kesemua latihan? Tahniah! Berehat sebentar. Cari nombor yang serasi (compatible) untuk mencari jawapan yang tepat bagi ungkapan.teknik untuk pengiraan mental yang diterangkan dalam 2. seterusnya 8 x 7 = 56 dan 10 x 56 = 560. Ini memerlukan kepada pemahaman numerasi dan pengetahuan tentang fakta-fakta asas. Seperti juga teknik. Misalnya seorang ahli biologi yang mengkaji tentang penguin ingin menganggar populasi penguin.Kebanyakan orang boleh menambah dan menolak secara mental nombor.

Ikatan StrawdanAbakusjugamerupakanbahanmanipulatif biasadigunakandalampengiraanasasmatematik. pengajarandanpembelajaranmatematikamatbergantungkepadabahanmanipulatifuntukm elakukanpengiraansecaraberkesan.6PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF Secaraumum. Semua teknik penganggaran nombor melibatkan penukaran nombor dengan yang paling hampir dan mudah untuk dikira secara mental. Cipberwarna. c.WAJ3105 LITERASI NOMBOR samada anggaran itu boleh diterima untuk situasi yang berkaitan dan teknik mana yang harus digunakan untuk dapatkan anggaran itu. 36563-8180 2.Selaindaripadaitu. Anggarkan jawapan bagi ungkapan. rod Cuisenaire.ungkapan berikut: a.Rajah berikutmenunjukkanbahanmanipulatif yang biasadigunakandalambilikdarjahmatematik yang 46 .Contohbahanasas Dienesseperti yang 10 yang sangatbergunauntukmelakukanpengiraanialahbahanasas yang biasadigunakanialah Blok ditunjukkandalamcontoh1dan2.Salah satujenisbahanmanipulatif 10. 478+223 8x26 578+603 +614 +582d. Perkaitan dengan keadaan sebenarmenentukan sama ada jawapan yang tepat atau anggaran sahaja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. b.

mattimath.com 47 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Blok Dienes Bar Matematik CipBerwarna Rod Cuisenaire Ikatan Straw Abakus Pilihsatubahanmanipulatifdanrancangkanpenggunaannyasebagaibahanban tumengajaruntuksatuoperasiasasmatematiksekolahrendah Terdapatjugabahanmanipulatifmaya yang bolehdiperolehimenerusi internet sepertiNational Library of Virtual Manipulatives di URL www.

M. MA: Allyn and Bacon. (2006). A. D. Istilahmatematikuntuksekolah-sekolah Malaysia. Jabatan Matematik.. Sobel. Reys. London. 9th ed. S. Haylock. (2009). (2011). (2000). E. UK: SAGE. Australia: Deakin University.London. L. Helping children learn mathematics. & Smith. DewanBahasadanPustaka.. M. Primary Mathematics. M. Victoria. N. Groves. M. &Maletsky. Hoboken. Kota Bharu: Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu. Literasi Nombor. Exploring number and space.(2007). Lindquist. Lambdin. (2006). Needham Height. V.A sourcebook of aids. and strategies. Geelong. 2nd ed. H. 3rd ed.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Cooke. 48 . Mathematics explained for primary teachers. Modul Pembelajaran Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan.Teaching mathematics. activities. UK: Paul Chapman. R. NJ: John Wiley. (1991). D. Kuala Lumpur: Author. Study guide.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.