P. 1
Tajuk-2-Operasi-dan-Pengiraan

Tajuk-2-Operasi-dan-Pengiraan

|Views: 27|Likes:
Published by CK Lim
operasi tambah
operasi tambah

More info:

Published by: CK Lim on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

WAJ3105 LITERASI NOMBOR

TAJUK2

OPERASI DAN PENGIRAAN

SINOPSIS

Dalam tajuk ini, pelajar akan membinateknik-teknik untuk membuatpengiraan mental dan penganggarandi samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasiasas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombordan keupayaan menaakul matematik.

Tajuk

ini

jugamembincangkan

tentang

penggunaan

kalkulator

dan

komputer

sebagaialat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebihmencabar.

HASIL PEMBELAJARAN:   Mengira menggunakan kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, pengiraan mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalampengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

29

WAJ3105 LITERASI NOMBOR  KERANGKA TAJUK Operasi dan Pengiraan

Kaedah Pensil – Kertas Mengajar Operasi Tambah, Tolak, Darab & Bahagi Kalkulator dan Komputer kesesuaiannya

Penggunaan Bahan Manipulatif Pengiraan Mental dan Penganggaran

2.1

KAEDAH PENSIL – KERTAS

Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Model digunakan untuk menggambarkan prosedur bagi setiap operasi. Kemudian, kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma setiap operasi menggunakan pensil dan kertas. Akhirnya, gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma tersebut.

2.2

MENGAJAR OPERASI TAMBAH DAN TOLAK

Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar.

2.2.1 Membina Algoritma untuk Operasi Penambahan

30

pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh seperti Blok Dienes untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkahlangkah dalam algoritma untuk penambahan. Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil? 2. ciriciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah ataupun hasiltolak yang dikehendaki. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak. Ra Pu Sa Rajah 1 Blok Dienes dengan Nilai Tempat Contoh 1menunjukkan bagaimana Blok Dienes boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah. Akhirnya kita akan menggunakan ciri.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Dalam bahagian ini.Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat. Sebagai contoh.ciri operasi dalam Nombor Bulat untuk membuktikan langkah.278 Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkansesuatu algoritma dengan jelas.nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan 31 .004.langkah dalam algoritma tambah adalah logik.1. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil. kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Nombor.Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat.

cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu. Contoh 1 Menggunakan Model.Blok Dienes untuk operasi tambah. Kedua. Penyelesaian: Ra Pu Sa Hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: 369 + 244 613 32 .dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini.WAJ3105 LITERASI NOMBOR blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat.

Akhirnya. Sekarang mari kita lihat cara lain untuk penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 1.2Membina Algoritma untuk Operasi Penolakan Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan.2. PenambahanBerkembang (Expanded Addition) 369 + 244 300 + 60 200 + 40 500 + 100 + + + 9 4 13 = 3 69 + 244 500 100 13 613 atau 613 2. 369 + 244 ditambah menggunakan Expanded Algorithmdi mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat. gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak. Mula-mula. kita aplikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas. Contoh 2 Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh bagi 245 – 18 dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut. Kemudian. 33 . gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan. Kita akan menggunakan soalan yang sama.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan.

18 227 Rekodkan sebagai satu persamaan 245 –18 = 227 34 . Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak. dan ini direkodkan. tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh. Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ra Pu Sa Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8.maka hasiltolaknya ialah 227. 245 .

Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri.ciri untuk membuktikan algoritma pendaraban. 2.3 MENGAJAROPERASI DARAB DAN BAHAGI Dalam bahagian ini. 35 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Sekarang kita lihat expanded subtraction. mulakan penolakkan dengan sa teruskan menolak dengan mengumpul semula. dan PenolakanBerkembang (Expanded Subtraction) 245 – 18 200 + – 40 + 10 – 5 8 2 seterusnya 200 + – 200 + 30 40 + 10 – 20 + 10 5 8 7 = 227 2. Akhirnya. Model yang digunakan ialah blok asas-sepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat. penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban.ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu. kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat.3. kitaakan bina algoritma kertas-dan-pensil untuk pendaraban. iaitu daripada kanan ke kiri.1 Membina Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan. kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciri.

Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Adakah anda dapat menyelesaikan semua latihan? Bagus! Berehat sebentar sebelum meneruskan operasi seterusnya. Manakala algoritma yang kedua. yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. yang dikenali sebagai standard algorithm. melibatkan hanya dua hasildarab separa.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Contoh3 Carihasildarab 215 x 74 KaedahPendaraban Grid (Grid Method of Multiplication) 215 X 70 4 200 14 000 800 14 800 10 700 40 + 740 5 350 20 + = 15 910 370 atau x 74 20 40 800 350 700 14 000 15 910 Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa. 36 . Dalam algoritma ini.

    367 + 85 658 – 274 176 x 83 1872 ÷ 12 2.4.1 KALKULATOR DAN KOMPUTER Kalkulator Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas dapat 37 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2.4 2.2 Membina Algorithma untuk Pembahagian Contoh4 KaedahPenolakanad hocuntukPembahagian 574 ÷ 7 574 50 30 2 82 350 224 210 14 14 0 ÷7 2 30 atau 50 82 7)574 350 224 210 14 14 0 Gunakanalgoritmatakpiawaiuntukmelakukanpengiraan.3.

topik yang berkaitan. Berikutan itu. Di samping itu. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input yang minimum iaitu – pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya dengan menekan beberapa butang kalkulator.WAJ3105 LITERASI NOMBOR digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah. Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada tahun 1820. Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. “Kalkulator asas patut digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah”. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? 38 . seorang Amerika bernama Boldwin pula telah mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan empat operasi asas matematik. kalkulator dan lebih canggih dan berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa. Apakah Kalkulator? Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri. Pada tahun 1875. Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah. logaritma dan statistik. Ianya lebih murah berbanding BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya. Dengan penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik topik . kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi. Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasaskan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan besar topik matematik untuk setiap tahap.

39 . Apakahhasilpengiraan yang andadapat? Jelaskan mengapa ia terjadi sedemikian rupa.. menolak.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri.%.Ciri Kalkulator Asas Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu. dengan 11 dandengan 13 secaraberturut-turut..√). .. Ulangitiga digit tersebutuntukmembentuksatunombor 6-digit. Fungsi pemalar membantu pelajar menambah. mendarab dan membahagi dengan cara “pantas” Fungsigrafik Fungsisaintifi k Fungsisaintifi k Fungsiasas Fungsiasas Kalkulator Saintifik Kalkulator Grafik Cuba andalakukanpengiraanini. Bahagikannombor 6-digit itudengan 7. Untuk kalkulator yang lebih canggih. contohnya 678.    Masukkansatunombor 3-digit kedalamkalkulator. butang„„ mungkin berkongsi fungsi dengan „cosx„ atau fungsi yang lain. contohnya 678 678. butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi contohnya.

Pengajaran Berbantukan Komputerdi managuru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kandungan tajuk yang hendak diajar bentuk modul. Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang disimpan dalam komputer. Penilaian Berbantukan Komputerdi mana guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer. Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware) Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini : (i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar. latihan murid. Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang.(b)penggunaan bahan pembelajaran. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas matematik di sekolah. Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri.4. dan(d)interaksi pelajar di dalam bilik darjah. Akhir sekali. Secara amnya perisian tersebut boleh dinilai berdasarkan dua aspek:(a)ciri-ciri pengajaran.WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2. bahan pembelajaran individu. dan(b) ciri-ciri teknikal. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul. Jawapan akan terus disemak melalui komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer.Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputerpula adalah apabila sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a) k e b e r k e s a n a n p e n g a j a r a n .2 Komputer Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi. (c) proses pengajaran dan pembelajaran. (ii) 40 .

(d) animasi.dan(f)bahan sokongan pembelajaran yang lengkap.5.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman dan kualiti pengajaran. . pelajar:    menjadi tidak cekap atau mahir mengira tidak dapat mengamalkan pengiraan mental ataupun anggaran tidak menghafal fakta asas matematik Walaubagaimanapun pengunaan kalkulator bahan sokongan pembelajaran pada situasi yang sesuai boleh membantu pelajar untuk lebih memahami nombor dan operasi 41 . Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan media pengajaran yang berkesan.(e)memberikan bersesuaian.(f)formatmukasurat dan(g)interaktiviti. Antara isu yang ditimbulkan ialah. (e)kepantasan.3Penggunaan Kalkulator dan Komputer Dalam Pendidikan Matematik Penggunaan kalkulator dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telah menimbulkan kontroversi di kalangan warga pendidikan. bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisian tersebut 2.(c) arahan yangjelas(d) maklumbalas menyediakanpelbagai yang aktiviti pembelajaran.dan(f) boleh menilai pelajar. (c) grafik. Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas.(b) o b j e k t i f p e n g a j a r a n y a n g jelas(c) contoh-contoh yang sesuai untuk membimbing pembelajaran (d) menggalakkanpenguasaan kemahiranmelalui latihan(e)memberikan maklumbalas berinformatif . Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah(a)motivasi. Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda. (b) suara. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a)kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian dan(d) pengendalaian perisian yang lancar. Kualiti pengajaran pula merujuk kepada (a) k e t e p a t a n isi kandungan.(b) kesesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca. Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah :(a) warna.

(rujuk kajian 5 tahun kebelakang) Terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaran matematik. 111  111 dan 1. kini terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif oleh pelajar-pelajar. Cabri dan Geogebra membantu pelajar mengukuhkan konsep geometri dan menganalisis masalah dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang.Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data. 42 . guru harus berhati-hati dalam menilai maklumat yang sesuai dan wajar dalam pengajarannya. cari jawapan bagi yang berikut. senaraikan kebaikan dan keburukan menggunakan kalkulator dalam kelas matematik bagi pelajar sekolah rendah. Dengan merujuk kepada kajian dalam dan luar negara.Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalampengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah.WAJ3105 LITERASI NOMBOR pengiraan.111 Seterusnya teka jawapan bagi 11.111  1. Adakah pengunaan kalkulator membantu anda? . Namun. Satu contoh yang baik ialah program microsoft excel.111 : Terangkan pola yang anda lihat. Beberapa kajian mendapati perisian seperti Geometric Sketch Pad (GSP). menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira dan perkembangan konsep matematik. Program ini banyak membantu dalam tajuk pengumpulan dan persembahan data.111  11. meningkatkan kemahiran pengiraan mental pelajar Dengan menggunakan kalkulator.Pelbagai laman web boleh diakses untuk membantu guru dan pelajar mencari bahan dan maklumat berkaitan matematik. 11  11.Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpasti ialah:    meningkatkan minat pelajar dan pencapaian matematik. Selain itu.

Sebagaicontoh.5 PENGIRAAN MENTAL DAN PENGANGGARAN Dalambanyakurusankehidupanharian.50 RM 9. denganmerujuk kepada internet.30 43 .Sehubunganitu. Bayangkanandasedangberadadi depankaunterjuruwang di sebuahpasaraya.90 RM 4.20 Barang IkanSiakap Kerang Biskut Jacobs BawangPutih Harga RM18.50 RM13.90 RM12.90 RM26. pengiraantepatadalahtidakdiperlukan. teroka kelebihan Excel dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah. dalamurusanjualbeli. pilih 3 laman web yang menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Secara berkumpulan.Oleh kebolehanuntukmenganggar sesuatuhasilpengiraanadalahsangatbergunauntukmembuatkeputusan bijakdalamsituasijualbeli. kebolehanuntukmengirasecara yang demikian. 2. Seterusnya. Berikutadalahsenaraibarangdanharga yang telahandabeli: Barang SerbukCuci Breeze MinyakMasak Natural TelurAyam Milo Harga RM23. kitatidakbolehsentiasamenerimahasilpengiraankalkulatorsecaramembutakeranakesilapa nmenekankekuncikalkulatoradalahtidakdapatdielakkan. „reasonableness‟ yang mental adalahsangatbergunauntukmembuatanggaran yang cepat. Bincangkan kesesuaian penggunaannya dalam konteks negara kita.45 RM 3.

WAJ3105 LITERASI NOMBOR Setelahjuruwangmemasukkanhargasemuabarangdalammesinwang. mulakan dengan 45 dan bilang secara menaik sebanyak 10 untuk mendapatkan hasiltambah: 45. 2. 869. 20 atau 30 dan selanjutnya. andamelihatskrinmesinitumemaparkan “RM143. 10. Misalnya 87 – 2.1 Teknik Pengiraan Mental Hukum tukar tertib (commutative). Cari nilai yang tepat untuk setiap ungkapan berikut dengan membilang secara menaik atau menurun.. 30. 100. 2. 200. Teknik membilang secara menurun merupakan kaedah yang cekap apabila ditolak 1. contohnya28x10. juga mudah untuk didarab. 871 dan lakukan proses membilang secara menurun: 871.45”. 2. 300 dan selanjutnya. 10. 870. hukum sekutuan (associative) dan hukum taburan (distributive) membolehkan nombor disusun dan dicerakinkan supaya mudah dikira secara mental. Gunakananggaransecara mental untukmembuatkeputusansamadaandaakanterusmembayarsejumlahwangit uatautidak.5. mulakan dengan nombor yang lebih besar. Jelaskanjustifikasiuntukkeputusananda. atau.teknik membilang secara menaik dan membilang secaramenurunadalah kaedah yang cekap untuk menambah jika nilai yang ditambah (addends) ialah 1. 20. 3. Begitu juga. a) 286+30 b) 18200 +2300 c) 962 –3 Kombinasi sesetengah nombor membuatkan penambahan mudah dilakukan contohnya25and175. Nombor yang 44 . 55. Contohnya dalam pengiraan 45 + 30. Jelaskan proses yang digunakan dalam setiap kes. 65 75.

34x100=3400. Ini memerlukan kepada pemahaman numerasi dan pengetahuan tentang fakta-fakta asas. Terdapat empat teknik penganggaran yang akan kita perhatikan. Seperti juga teknik. ini juga melibatkan membuat keputusan 45 .Kebanyakan orang boleh menambah dan menolak secara mental nombor..nombor gandaan 10atau 100. 2. seterusnya 8 x 7 = 56 dan 10 x 56 = 560. Maka. Teknik inimemerlukan pemilihan pasangan nombor yang serasi (compatible)untuk dioperasikan dan melibatkan fakta asas. pendaraban (2 x 8) x (5 x 7) lebih mudah jika (2 x 5) x (8 x 7) kerana 2 x 5 = 10.contohnya.ungkapan berikut: a)(25x 9)x (11x 4) b) (5x 15)x (20x 3) Adakah anda dapat menyelesaikan kesemua latihan? Tahniah! Berehat sebentar. Cari nombor yang serasi (compatible) untuk mencari jawapan yang tepat bagi ungkapan. Misalnya.1. Misalnya seorang ahli biologi yang mengkaji tentang penguin ingin menganggar populasi penguin.WAJ3105 LITERASI NOMBOR mudah untuk dikira secara mental dinamakan nombor serasi (compatible ).2 Prosedur Untuk Penganggaran Teknik pengiraan mental atau congak dan pengganggaran adalah komponen penting dalam matematik.5. dan boleh mendarab gandaan 10dan 100..teknik untuk pengiraan mental yang diterangkan dalam 2.contohnya 70+20=90.7. teknik pengiraan mental dan pengganggaran nilai tempat diperlukan untuk kajian masalah ini.

Rajah berikutmenunjukkanbahanmanipulatif yang biasadigunakandalambilikdarjahmatematik yang 46 .ungkapan berikut: a.WAJ3105 LITERASI NOMBOR samada anggaran itu boleh diterima untuk situasi yang berkaitan dan teknik mana yang harus digunakan untuk dapatkan anggaran itu. Anggarkan jawapan bagi ungkapan. b. c.6PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF Secaraumum.Selaindaripadaitu. Cipberwarna.Salah satujenisbahanmanipulatif 10. Semua teknik penganggaran nombor melibatkan penukaran nombor dengan yang paling hampir dan mudah untuk dikira secara mental. Ikatan StrawdanAbakusjugamerupakanbahanmanipulatif biasadigunakandalampengiraanasasmatematik. Perkaitan dengan keadaan sebenarmenentukan sama ada jawapan yang tepat atau anggaran sahaja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. rod Cuisenaire. 478+223 8x26 578+603 +614 +582d. 36563-8180 2. pengajarandanpembelajaranmatematikamatbergantungkepadabahanmanipulatifuntukm elakukanpengiraansecaraberkesan.Contohbahanasas Dienesseperti yang 10 yang sangatbergunauntukmelakukanpengiraanialahbahanasas yang biasadigunakanialah Blok ditunjukkandalamcontoh1dan2.

WAJ3105 LITERASI NOMBOR Blok Dienes Bar Matematik CipBerwarna Rod Cuisenaire Ikatan Straw Abakus Pilihsatubahanmanipulatifdanrancangkanpenggunaannyasebagaibahanban tumengajaruntuksatuoperasiasasmatematiksekolahrendah Terdapatjugabahanmanipulatifmaya yang bolehdiperolehimenerusi internet sepertiNational Library of Virtual Manipulatives di URL www.mattimath.com 47 .

Sobel.London. Lambdin. Study guide. N.. MA: Allyn and Bacon. D. Hoboken. Primary Mathematics. M. UK: SAGE. Needham Height.(2007). 48 . Jabatan Matematik. M. 9th ed. A. M. Mathematics explained for primary teachers. (2009). &Maletsky. and strategies. Haylock. Australia: Deakin University. 3rd ed. Literasi Nombor. M. H. Geelong. Exploring number and space. Groves. V. NJ: John Wiley. E. London. (2000).A sourcebook of aids.Teaching mathematics. activities. 2nd ed. (1991). Helping children learn mathematics. UK: Paul Chapman. Modul Pembelajaran Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kuala Lumpur: Author. Victoria. L. S. (2006). D. R. (2011). Lindquist.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Cooke. (2006). & Smith. DewanBahasadanPustaka.. Kota Bharu: Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu. Istilahmatematikuntuksekolah-sekolah Malaysia. Reys.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->