WAJ3105 LITERASI NOMBOR

TAJUK2

OPERASI DAN PENGIRAAN

SINOPSIS

Dalam tajuk ini, pelajar akan membinateknik-teknik untuk membuatpengiraan mental dan penganggarandi samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasiasas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombordan keupayaan menaakul matematik.

Tajuk

ini

jugamembincangkan

tentang

penggunaan

kalkulator

dan

komputer

sebagaialat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebihmencabar.

HASIL PEMBELAJARAN:   Mengira menggunakan kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, pengiraan mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalampengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

29

WAJ3105 LITERASI NOMBOR  KERANGKA TAJUK Operasi dan Pengiraan

Kaedah Pensil – Kertas Mengajar Operasi Tambah, Tolak, Darab & Bahagi Kalkulator dan Komputer kesesuaiannya

Penggunaan Bahan Manipulatif Pengiraan Mental dan Penganggaran

2.1

KAEDAH PENSIL – KERTAS

Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Model digunakan untuk menggambarkan prosedur bagi setiap operasi. Kemudian, kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma setiap operasi menggunakan pensil dan kertas. Akhirnya, gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma tersebut.

2.2

MENGAJAR OPERASI TAMBAH DAN TOLAK

Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar.

2.2.1 Membina Algoritma untuk Operasi Penambahan

30

ciri operasi dalam Nombor Bulat untuk membuktikan langkah. Akhirnya kita akan menggunakan ciri.1.Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat.Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat.nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan 31 . pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh seperti Blok Dienes untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkahlangkah dalam algoritma untuk penambahan. kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Ra Pu Sa Rajah 1 Blok Dienes dengan Nilai Tempat Contoh 1menunjukkan bagaimana Blok Dienes boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah.278 Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkansesuatu algoritma dengan jelas. ciriciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah ataupun hasiltolak yang dikehendaki.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Dalam bahagian ini. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak. Nombor. Sebagai contoh.004.langkah dalam algoritma tambah adalah logik. Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil? 2.

dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini. cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu.Blok Dienes untuk operasi tambah. Penyelesaian: Ra Pu Sa Hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: 369 + 244 613 32 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat. Contoh 1 Menggunakan Model. Kedua.

Mula-mula. kita aplikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas. 369 + 244 ditambah menggunakan Expanded Algorithmdi mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat. gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak. Kemudian. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan. Sekarang mari kita lihat cara lain untuk penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 1. Kita akan menggunakan soalan yang sama. 33 . gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan.2.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128. PenambahanBerkembang (Expanded Addition) 369 + 244 300 + 60 200 + 40 500 + 100 + + + 9 4 13 = 3 69 + 244 500 100 13 613 atau 613 2. Contoh 2 Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh bagi 245 – 18 dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut.2Membina Algoritma untuk Operasi Penolakan Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan. Akhirnya.

WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ra Pu Sa Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8. 245 . Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak.18 227 Rekodkan sebagai satu persamaan 245 –18 = 227 34 . Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya.maka hasiltolaknya ialah 227. tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh. dan ini direkodkan.

penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban. kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat. Akhirnya. 2.ciri untuk membuktikan algoritma pendaraban. kitaakan bina algoritma kertas-dan-pensil untuk pendaraban.3. Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model. iaitu daripada kanan ke kiri.1 Membina Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan. kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciri. Model yang digunakan ialah blok asas-sepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat. 35 . mulakan penolakkan dengan sa teruskan menolak dengan mengumpul semula. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Sekarang kita lihat expanded subtraction.3 MENGAJAROPERASI DARAB DAN BAHAGI Dalam bahagian ini.ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu. dan PenolakanBerkembang (Expanded Subtraction) 245 – 18 200 + – 40 + 10 – 5 8 2 seterusnya 200 + – 200 + 30 40 + 10 – 20 + 10 5 8 7 = 227 2.

yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. yang dikenali sebagai standard algorithm. Manakala algoritma yang kedua. Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Adakah anda dapat menyelesaikan semua latihan? Bagus! Berehat sebentar sebelum meneruskan operasi seterusnya. Dalam algoritma ini. 36 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Contoh3 Carihasildarab 215 x 74 KaedahPendaraban Grid (Grid Method of Multiplication) 215 X 70 4 200 14 000 800 14 800 10 700 40 + 740 5 350 20 + = 15 910 370 atau x 74 20 40 800 350 700 14 000 15 910 Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa. melibatkan hanya dua hasildarab separa.

4 2.2 Membina Algorithma untuk Pembahagian Contoh4 KaedahPenolakanad hocuntukPembahagian 574 ÷ 7 574 50 30 2 82 350 224 210 14 14 0 ÷7 2 30 atau 50 82 7)574 350 224 210 14 14 0 Gunakanalgoritmatakpiawaiuntukmelakukanpengiraan.1 KALKULATOR DAN KOMPUTER Kalkulator Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas dapat 37 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2.     367 + 85 658 – 274 176 x 83 1872 ÷ 12 2.3.4.

Apakah Kalkulator? Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri. Pada tahun 1875. logaritma dan statistik. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? 38 . Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. Di samping itu. Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input yang minimum iaitu – pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya dengan menekan beberapa butang kalkulator. Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasaskan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah. Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada tahun 1820. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan besar topik matematik untuk setiap tahap.WAJ3105 LITERASI NOMBOR digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah. kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi. “Kalkulator asas patut digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah”.topik yang berkaitan. seorang Amerika bernama Boldwin pula telah mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan empat operasi asas matematik. Dengan penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik topik . kalkulator dan lebih canggih dan berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa. Ianya lebih murah berbanding BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya. Berikutan itu.

39 .%. . butang„„ mungkin berkongsi fungsi dengan „cosx„ atau fungsi yang lain. Fungsi pemalar membantu pelajar menambah..WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri. Ulangitiga digit tersebutuntukmembentuksatunombor 6-digit. menolak..Ciri Kalkulator Asas Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu. Untuk kalkulator yang lebih canggih. mendarab dan membahagi dengan cara “pantas” Fungsigrafik Fungsisaintifi k Fungsisaintifi k Fungsiasas Fungsiasas Kalkulator Saintifik Kalkulator Grafik Cuba andalakukanpengiraanini. Bahagikannombor 6-digit itudengan 7.    Masukkansatunombor 3-digit kedalamkalkulator. contohnya 678 678.. Apakahhasilpengiraan yang andadapat? Jelaskan mengapa ia terjadi sedemikian rupa. butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi contohnya. contohnya 678. dengan 11 dandengan 13 secaraberturut-turut.√).

Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas matematik di sekolah. (ii) 40 . Penilaian Berbantukan Komputerdi mana guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer.(b)penggunaan bahan pembelajaran. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. Akhir sekali. Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang disimpan dalam komputer.4. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini : (i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer. (c) proses pengajaran dan pembelajaran. latihan murid. dan(b) ciri-ciri teknikal. dan(d)interaksi pelajar di dalam bilik darjah. Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang.WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2. Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri. Jawapan akan terus disemak melalui komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta. bahan pembelajaran individu. Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware) Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.Pengajaran Berbantukan Komputerdi managuru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kandungan tajuk yang hendak diajar bentuk modul. Secara amnya perisian tersebut boleh dinilai berdasarkan dua aspek:(a)ciri-ciri pengajaran. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul.2 Komputer Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar.Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputerpula adalah apabila sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a) k e b e r k e s a n a n p e n g a j a r a n .

Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda. Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan media pengajaran yang berkesan.(e)memberikan bersesuaian. bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisian tersebut 2. Kualiti pengajaran pula merujuk kepada (a) k e t e p a t a n isi kandungan.(c) arahan yangjelas(d) maklumbalas menyediakanpelbagai yang aktiviti pembelajaran.(b) kesesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca.3Penggunaan Kalkulator dan Komputer Dalam Pendidikan Matematik Penggunaan kalkulator dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telah menimbulkan kontroversi di kalangan warga pendidikan. pelajar:    menjadi tidak cekap atau mahir mengira tidak dapat mengamalkan pengiraan mental ataupun anggaran tidak menghafal fakta asas matematik Walaubagaimanapun pengunaan kalkulator bahan sokongan pembelajaran pada situasi yang sesuai boleh membantu pelajar untuk lebih memahami nombor dan operasi 41 . . Antara isu yang ditimbulkan ialah.5.(b) o b j e k t i f p e n g a j a r a n y a n g jelas(c) contoh-contoh yang sesuai untuk membimbing pembelajaran (d) menggalakkanpenguasaan kemahiranmelalui latihan(e)memberikan maklumbalas berinformatif . (d) animasi. Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah :(a) warna.dan(f) boleh menilai pelajar. (e)kepantasan. Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah(a)motivasi. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a)kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian dan(d) pengendalaian perisian yang lancar. (c) grafik.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman dan kualiti pengajaran. Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas. (b) suara.dan(f)bahan sokongan pembelajaran yang lengkap.(f)formatmukasurat dan(g)interaktiviti.

Satu contoh yang baik ialah program microsoft excel. kini terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif oleh pelajar-pelajar. Dengan merujuk kepada kajian dalam dan luar negara.111  1. Selain itu.WAJ3105 LITERASI NOMBOR pengiraan.111  11. Namun. 111  111 dan 1. meningkatkan kemahiran pengiraan mental pelajar Dengan menggunakan kalkulator. menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira dan perkembangan konsep matematik. cari jawapan bagi yang berikut. guru harus berhati-hati dalam menilai maklumat yang sesuai dan wajar dalam pengajarannya. senaraikan kebaikan dan keburukan menggunakan kalkulator dalam kelas matematik bagi pelajar sekolah rendah.111 Seterusnya teka jawapan bagi 11. (rujuk kajian 5 tahun kebelakang) Terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaran matematik.Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpasti ialah:    meningkatkan minat pelajar dan pencapaian matematik. 42 .Pelbagai laman web boleh diakses untuk membantu guru dan pelajar mencari bahan dan maklumat berkaitan matematik. Program ini banyak membantu dalam tajuk pengumpulan dan persembahan data.Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data.Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalampengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah. Adakah pengunaan kalkulator membantu anda? . Beberapa kajian mendapati perisian seperti Geometric Sketch Pad (GSP). Cabri dan Geogebra membantu pelajar mengukuhkan konsep geometri dan menganalisis masalah dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang. 11  11.111 : Terangkan pola yang anda lihat.

Oleh kebolehanuntukmenganggar sesuatuhasilpengiraanadalahsangatbergunauntukmembuatkeputusan bijakdalamsituasijualbeli. Bayangkanandasedangberadadi depankaunterjuruwang di sebuahpasaraya.Sehubunganitu. 2. Berikutadalahsenaraibarangdanharga yang telahandabeli: Barang SerbukCuci Breeze MinyakMasak Natural TelurAyam Milo Harga RM23.45 RM 3. „reasonableness‟ yang mental adalahsangatbergunauntukmembuatanggaran yang cepat. Bincangkan kesesuaian penggunaannya dalam konteks negara kita.50 RM13.20 Barang IkanSiakap Kerang Biskut Jacobs BawangPutih Harga RM18.50 RM 9. Seterusnya.Sebagaicontoh.5 PENGIRAAN MENTAL DAN PENGANGGARAN Dalambanyakurusankehidupanharian.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Secara berkumpulan. kebolehanuntukmengirasecara yang demikian.30 43 . pilih 3 laman web yang menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. dalamurusanjualbeli.90 RM26. teroka kelebihan Excel dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah. pengiraantepatadalahtidakdiperlukan. denganmerujuk kepada internet.90 RM12.90 RM 4. kitatidakbolehsentiasamenerimahasilpengiraankalkulatorsecaramembutakeranakesilapa nmenekankekuncikalkulatoradalahtidakdapatdielakkan.

contohnya28x10. andamelihatskrinmesinitumemaparkan “RM143. 2. a) 286+30 b) 18200 +2300 c) 962 –3 Kombinasi sesetengah nombor membuatkan penambahan mudah dilakukan contohnya25and175. Jelaskan proses yang digunakan dalam setiap kes. 10. Cari nilai yang tepat untuk setiap ungkapan berikut dengan membilang secara menaik atau menurun. 20. 20 atau 30 dan selanjutnya. 30. Teknik membilang secara menurun merupakan kaedah yang cekap apabila ditolak 1. mulakan dengan 45 dan bilang secara menaik sebanyak 10 untuk mendapatkan hasiltambah: 45. 3.1 Teknik Pengiraan Mental Hukum tukar tertib (commutative). 869. 200. hukum sekutuan (associative) dan hukum taburan (distributive) membolehkan nombor disusun dan dicerakinkan supaya mudah dikira secara mental. 871 dan lakukan proses membilang secara menurun: 871.. 2. Begitu juga. 300 dan selanjutnya. 2. mulakan dengan nombor yang lebih besar. atau. 65 75. 100.5. 10. 870. Nombor yang 44 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Setelahjuruwangmemasukkanhargasemuabarangdalammesinwang. Gunakananggaransecara mental untukmembuatkeputusansamadaandaakanterusmembayarsejumlahwangit uatautidak. Contohnya dalam pengiraan 45 + 30. juga mudah untuk didarab. Jelaskanjustifikasiuntukkeputusananda. Misalnya 87 – 2. 55.45”.teknik membilang secara menaik dan membilang secaramenurunadalah kaedah yang cekap untuk menambah jika nilai yang ditambah (addends) ialah 1.

7. seterusnya 8 x 7 = 56 dan 10 x 56 = 560. pendaraban (2 x 8) x (5 x 7) lebih mudah jika (2 x 5) x (8 x 7) kerana 2 x 5 = 10.2 Prosedur Untuk Penganggaran Teknik pengiraan mental atau congak dan pengganggaran adalah komponen penting dalam matematik.ungkapan berikut: a)(25x 9)x (11x 4) b) (5x 15)x (20x 3) Adakah anda dapat menyelesaikan kesemua latihan? Tahniah! Berehat sebentar. 34x100=3400. Maka.contohnya. ini juga melibatkan membuat keputusan 45 .Kebanyakan orang boleh menambah dan menolak secara mental nombor.1. Ini memerlukan kepada pemahaman numerasi dan pengetahuan tentang fakta-fakta asas. Terdapat empat teknik penganggaran yang akan kita perhatikan.teknik untuk pengiraan mental yang diterangkan dalam 2.nombor gandaan 10atau 100. teknik pengiraan mental dan pengganggaran nilai tempat diperlukan untuk kajian masalah ini. Misalnya. Teknik inimemerlukan pemilihan pasangan nombor yang serasi (compatible)untuk dioperasikan dan melibatkan fakta asas. 2.5. Seperti juga teknik.WAJ3105 LITERASI NOMBOR mudah untuk dikira secara mental dinamakan nombor serasi (compatible ). Misalnya seorang ahli biologi yang mengkaji tentang penguin ingin menganggar populasi penguin. Cari nombor yang serasi (compatible) untuk mencari jawapan yang tepat bagi ungkapan..contohnya 70+20=90. dan boleh mendarab gandaan 10dan 100..

b.Salah satujenisbahanmanipulatif 10. c. 36563-8180 2.Rajah berikutmenunjukkanbahanmanipulatif yang biasadigunakandalambilikdarjahmatematik yang 46 .Selaindaripadaitu. pengajarandanpembelajaranmatematikamatbergantungkepadabahanmanipulatifuntukm elakukanpengiraansecaraberkesan.6PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF Secaraumum. Perkaitan dengan keadaan sebenarmenentukan sama ada jawapan yang tepat atau anggaran sahaja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Cipberwarna. 478+223 8x26 578+603 +614 +582d. Anggarkan jawapan bagi ungkapan.WAJ3105 LITERASI NOMBOR samada anggaran itu boleh diterima untuk situasi yang berkaitan dan teknik mana yang harus digunakan untuk dapatkan anggaran itu. Semua teknik penganggaran nombor melibatkan penukaran nombor dengan yang paling hampir dan mudah untuk dikira secara mental. Ikatan StrawdanAbakusjugamerupakanbahanmanipulatif biasadigunakandalampengiraanasasmatematik. rod Cuisenaire.Contohbahanasas Dienesseperti yang 10 yang sangatbergunauntukmelakukanpengiraanialahbahanasas yang biasadigunakanialah Blok ditunjukkandalamcontoh1dan2.ungkapan berikut: a.

mattimath.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Blok Dienes Bar Matematik CipBerwarna Rod Cuisenaire Ikatan Straw Abakus Pilihsatubahanmanipulatifdanrancangkanpenggunaannyasebagaibahanban tumengajaruntuksatuoperasiasasmatematiksekolahrendah Terdapatjugabahanmanipulatifmaya yang bolehdiperolehimenerusi internet sepertiNational Library of Virtual Manipulatives di URL www.com 47 .

R. Istilahmatematikuntuksekolah-sekolah Malaysia. D. V. Lindquist. Jabatan Matematik. 3rd ed. & Smith. H.. 48 . Literasi Nombor. Haylock. Primary Mathematics. activities.A sourcebook of aids.. Geelong. DewanBahasadanPustaka. Needham Height. (2009). Mathematics explained for primary teachers. MA: Allyn and Bacon. UK: SAGE. A. 2nd ed. Lambdin. N. D. (2006). (1991). Hoboken. &Maletsky. M. M. London. Reys. (2011). Helping children learn mathematics. Kuala Lumpur: Author. M. S. NJ: John Wiley. UK: Paul Chapman. E. M.Teaching mathematics. Sobel. 9th ed. and strategies. Kota Bharu: Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu. L. Study guide. Groves. (2006). Modul Pembelajaran Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan.(2007). Australia: Deakin University. (2000). Exploring number and space. Victoria.London.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Cooke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful