KESAN KEMASUKAN IMIGRAN KE NEGERI-NEGERI MELAYU Antara kesan-kesan berlakunya kemasukan imigran Cina ke Tanah Melayu

ialah wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri buruh. Seperti yang sedia dimaklumi, masyarakat Melayu hanya menumpukan perusahaan ekonomi sara diri terutama dalam sektor pertanian dan perikanan yang nyata tidak menyumbang banyak kepada pemangkinan ekonomi negara. Apabila British membawa masuk kaum Cina khususnya untuk berkhidmat dalam sektor ekonomi yang lebih komersial, ekonomi Tanah Melayu menjadi lebih terkehadapan dan moden. Bagi ekonomi komersial, tanaman getah giat dijalankan. Menjelang tahun 1910, luas kawasan getah ialah setengah juta ekar. Pada tahun 1914 pula, jumlah keluasan bertambah dua kali ganda dan sekaligus menjadi eksport Tanah Melayu yang terpenting (Ranjit Singh Malhi,1985). Kemasukan buruh asing iaitu kaum Cina yang dibawa British juga perlu diakui telah mampu meningkatkan hasil bumi Tanah Melayu yang sebelum ini lebih banyak dibiarkan di dalam ‘tanah’. Pada akhir pertengahan abad ke-19 berlaku peningkatan hasil bumi Tanah Melayu terutama bijih timah. Kemasukan imigran Cina juga telah menyebabkan Tanah Melayu menjadi pengeluar bijih timah terbesar di dunia sehinggakan permintaan datang bertali arus dan banyak lagi lombong bijih timah terpaksa dibuka. Ini berlaku kerana kos buruh dapat dijimatkan berikutan gaji yang dibayar kepada buruh dari China adalah murah. Antara kesan utama kehadiran imigran India katakan masyarakat imigran yang menguntungkan masyarakat peribumi orang Melayu yang sebelum ini mengamalkan sistem ekonomi sederhana sudah mula sedar dan mula mengorak langkah untuk bersaing untuk sama-sama menikmati hasil bumi mereka sendiri yang ketika itu kebanyakan dinikmati oleh golongn Imigran seperti India dan Cina. Dalam konteks masyarakat majmuk, mewujudkan daerah-daerah petempatan dan fungsi ekonomi mengikut kaum. Situasi ini masih berlaku sehingga ke hari ini. Orang Melayu dilabelkan sebagai kaum petani dan tinggal di kampung-kampung tradisional sehingga ke hari ini. Kaum Cina pula dilabelkan sebagai kaum peniaga dan tinggal di bandar-bandar dan pekan-pekan sehinggakan wujud satu istilah untuk menggambarkan ramainya orang Cina di sesuatu kawasan petempatan iaitu istilah ‘pekan cina’ dan ianya diguna pakai sehingga ke hari ini. Kaum India pula kebanyakan tinggal dalam kelompok mereka di ladang-ladang ataupun estet-estet sehingga ke hari ini juga. Pengkelasan ini nyata sangat tidak berpatutan kerana ianya mampu memecah belahkan masyarakat yang ada. Namun tidak dapat dinafikan juga kesan negatif di atas kedatangan imigran Cina di Tanah Melayu. Banyak Kongsi Gelap di Tanah Melayu berasal dari Negara China dan di bawa ke sini oleh imigran Cina. Kongsi gelap dihubungkan dengan ajaran konfusiusme, Buddhaisme dan Taoisme. Penubuhan kongsi gelap ini telah menimbulkan konflik antara kumpulan yang ketara sehingga mencetuskan pergaduhan dan hubungan yanag tidak baik. Antara konfliknya, sentimen perpaduan yang kuat; perbezaan monopoli pekerjaan; pergaduhan; dan sebagainya dapat mencetuskan suasana tidak aman dan genting (Mohd Isa Othman, 1999). Selain itu, sifat yang ditonjolkan oleh segelintir kaum imigran ini turut mempengaruhi masyarakat tempatan. Misalnya, gejala ‘bandit sosial’ yang bermaksud penjenayah, bertin dak melampau, menyamun, merompak, dan sebagainya. Keadaan yang ektremis ini kerap kali menimbulkan masalah dan keteganagan dalam masyarakat tradisional Melayu. (Cheah Boon Kheng, 1988).

PENUTUP Sebagai rumusan, proses kedatangan imigran Cina dan India ke Negeri-negeri Melayu dalam era penjajah British ternyata melalui pelbagai cara dan kaedah tersendiri. Proses penghijrahan golongan imigran ini banyak didominasi oleh faktor penolak seperti sosial, ekonomi dan politik negara asal mereka serta faktor penarik seperti perkembangan eknomi dan politik yang pesat mendorong penghijrahan imigran ke Tanah Melayu. Kaedah dan cara kedatangan mereka menggunakan beberapa sistem seperti sistem tiket kredit, cara persendirian, Sistem Kangcu bagi imigran Cina dan Sistem buruh

baik dari segi bahasa pengantar mahupun kurikulum. Imigran Cina dan India di Tanah Melayu telah membentuk satu masyarakat majmuk yang tetap dan membentuk organisasi sosial dan ekonomi masing-masing iaitu: (a) Menjaga kepentingan pekerjaan dan perniagaan. kebanyakan sekolah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan kurikulumnya berasaskan kurikulum Inggeris. (e) Kerajaan British juga menggalakkan pendidikan vokasional di kalangan anak orang supaya mereka terus kekal dalam sektor pertanian. Kesan Kemasukan Buruh Imigran 1. Selain bahasa Inggeris. Aspek Ekonomi (a) Kerajaan British menggalakkan setiap kaum menceburi corak ekomi berlainan. Hasil daripada kegiatan sosial dan budaya. (c) Di bandar. Sistem Kangani. itu kesannya ialah: (i) (ii) (iii) (iv) Orang Melayu kekal sebagai petani di luar bandar. Justeru Aspek Pendidikan (a) Sekolah-sekolah yang didirikan hanya untuk memenuhi keperluan kaum masing-masing. (b) Di luar bandar. Sekolah yang pertama ialah Penang Free School didirikan pada tahun 1816.kontrak. Orang Cina dalam sektor perlombongan dan perdagangan di bandar. (d) Kebanyakan sekolah Inggeris dipelopori oleh Mubaligh Kristian dan mendapat bantuan kerajaan. 2. (c) Memupuk sifat kedaerahan. mubaligh ini juga menggunakan bahasa Cina dan Tamil. Orang India di sektor perladangan dan kerja raya. Penghijrahan oleh golongan imigran Cina dan India jelas telah mewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu pada masa itu dan Malaysia kini. Orang Ceylon (Sri Lanka) bekerja dalam sektor pengkeranian. Melayu . Pendidikan kanak-kanak imigran di luar bandar tidak dipentingkan kerana bilangan mereka tidak ramai. Ia merangkumi aspek ekonomi dan pendidikan. (b) Menjaga kepentingan agama dan kebudayaan. wujud pelbagai perbezaan dalam setiap masyarakat di Tanah Melayu. serta secara persendirian bagi imigran India. kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di sekolah agama.

Orang India juga kurang pendidikan dan tidak berpeluang bekerja di sektor lain. (g) Kerajaan British hanya memberi pendidikan Inggeris kepada anak-anak golongan bangsawan supaya mereka boleh bekerja dalam perkhidmatan kerajaan.pelacuran. (I) Pendidikan tamil terhad di sekolah rendah sahaja khususnya di kawasan ladang getah yang dibiayai oleh pihak ladang atau persatuan orang India di ladang getah. India di estate) -Perbezaan identiti dan budaya antara kaum. -Penempatan kaum yang berbeza. -Pertambahan penduduk dan wujudnya masayarakat majmuk.cina di bandar. 3. 4. Orang Cina hanya mendirikan sekolah mereka sendiri yang telah dibiayai oleh mubaligh kristian atau masyarakat Cina sendiri. manakala orang cina berjaya dalam bidang perkhidmatan dan perniagaan. kurang pendidikan dan hidup di luar bandar. Kesan daripada pendidikan yang berbeza ini menyebabkan orang Melayu kekal dengan kemiskinan. Keadaan ini juga mewujudkan satu jurang perbezaan ekonomi yang nyata di antara ketiga-tiga kaum tersebut. Pada peringkat awal.(f) Pihak British tidak menitikberatkan pendidikan Inggeris terhadap orang Melayu. KESAN-KESAN KEMASUKAN IMIGRAN . klang) . sekolah cinamenggunakan pelbagai dialek hinggalah ditukarkan kepada bahasa mandrin pada awal abad ke 20. judi dll) -Perkembangan perusahan bijih timah dan getah -Perkembangan sistem perhubungan (jalan raya & jalan kereta api) -Pertumbuhan bandar-bandar terutama bandar-bandar Perlombongan(kuala lumpur. (Melayu di kampung. (h) Kerajaan British juga tidak menitikberatkan pendidikan orang Cina dan India.Masalah sosial (kongsi gelap. Mereka hanya diberi pendidikan sekular untuk menghapuskan buta huruf.

2. Sabah dan Sarawak) 1. Dengan itu kaum Cina dan India diutamakan untuk kegiatan tersebut. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. lebih 90% penduduk ialah Bumiputera. · · Pemisahan Melalui Pendidikan Sukatan pelajaran kaum imigran berteraskan negara asal. . 4. 1931 – Bumiputera hanyalah 45% sahaja. · · Wujudnya masyarakat berbilang kaum Komposisi penduduk berubah awal kurun ke 19.    3. 5. manakala kawasan luar bandar diabaikan PERPADUAN NEGARA KONSEP PERPADUAN Satu proses mewujudkan ‘satu’ identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. Sistem persekolahan dipisahkan dari aspek lokasi dan kurikulum. · Sistem pendidikan Orang Melayu hanyalah sekadar menjadikan mereka boleh membaca dan mengira untuk mengambil alih tugas ibubapa mereka sebagai petani. Pemisahan Pembangunan · Tumpuan pembangunan di kawasan bandar (bandar baru & sistem pengangkutan).KESAN IMIGRAN TERHADAP SOSIO-EKONOMI (Semenanjung. Pemisahan Kaum melalui Penempatan Tumpuan orang cina di kawasan Bandar dan lombong Orang Melayu di kawasan pertanian di kampung/ luar Bandar Orang India tinggal di kawasan ladang getah Pemisahan melalui kegiatan Ekonomi · Tumpuan kerajaan Inggeris ialah kepada sektor ekonomi eksport dan komersial (getah dan timah). · Sektor pertanian padi diabaikan.

elektrik dan lain-lain untuk semua rakyat. MASALAH PERPADUAN DI MALAYSIA Faktor 1. 7. 6. Pengasingan Petempatan Pengasingan Agama Pengasingan Sistem Pendidikan Akhbar Bahasa Mengikut Kaum Persatuan Untuk Satu-satu Kaum Pengaruh Politik Kesan Pemerintahan Jepun Dasar ‘pecah’ & ‘perintah’ Inggeris Tragedi 13 Mei 1969. PERPADUAN SOSIAL Proses pencapaian perpaduan melalui kemudahan sosial seperti pendidikan. 9. PERPADUAN EKONOMI Pengkongsian ekonomi yang sama rata di antara kaum. air. PERPADUAN KEBUDAYAAN Mencapai perpaduan melalui program-program kebudayaan. 5. PERPADUAN PENDIDIKAN Semua rakyat dapat menikmati kemudahan pendidikan yang sama dan mewujudkan perpaduan melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan. 2. 4. Dasar kebudayaan kebangsaan (1971) digubal untuk tujuan perpaduan. kesihatan.PERPADUAN WILAYAH Mengandungi pembangunan sosio-ekonomi antara negeri-wilayah yang maju dan kurang maju. perumahan. . Penggubalan DEB dan DPN untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. 3. 8.

DEB (1970 – 1990) mempunyai dua objektif utama iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. ekonomi.Pengajaran Peristiwa 13 Mei · · · · · · Kerosakan harta benda dan nyawa. Perintah berkurung Keuntungan kepada musuh (komunis) Perlunya perpaduan nasional Keadilan ekonomi antara kaum Bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan LANGKAH-LANGKAH KE ARAH PERPADUAN NEGARA 1. · Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 1990 –2000 meneruskan usaha DEB bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dari segi keadilan sosial. kecekapan pentadbiran dan kemajuan sains dan teknologi. RUKUN NEGARA Merupakan panduan yang merangkumi prinsip-prinsip hidup yang telahpun wujud dan boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia yang boleh mengukuhkan perpaduan Prinsip Rukun Negara · · · · · Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan 2. . DASAR EKONOMI BARU · DEB telah digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969. kulaiti hidup. moral.

· Kesannya. terutama antara Semenanjung. · Kesan pemerintahan Inggeris yang lebih serius ialah perkembangan masyarakat‘plural’ melalui amalan ‘pecah dan perintah’. pelajaran dan pekerjaan di antara orang Melayu dan bukan Melayu bertambah buruk dan jurang ekonomi antara kaum bertambah besar · Kaum Melayu bergerak di bidang pertanian di luar bandar dan kaum bukan Melayu di bidang sektor moden di kawasan bandar. SEJARAH EKONOMI MALAYSIA LATAR BELAKANG EKONOMI MALAYSIA ZAMAN SEBELUM PERANG · Perkembangan ekonomi negara terkenal semenjak zaman kegemilangan kesultanan Melaka hingga menarik minat kuasa penjajah untuk menaklukinya. · Penglibatan British dalam ekonomi negara hanya untuk kepentingan mereka. negara mewarisi struktur ekonomi ‘dualisme’. lombong-lombong dan perdagangan sementara ekonomi yang bersifat tradisional cukup hidup dan bertumpu di luar bandar. Sarawak dan sabah.3. peranan ahli-ahli politik dan pentadbir. peranan media massa. INTEGRASI NASIONAL Integrasi wilayah merupakan persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau kawasan asal mereka. · Perbezaan kebudayaan. Antara rancangan yang boleh dijalankan ialah dengan menggalakkan perpindahan penduduk. penyeragaman masa/ waktu antara Semenanjung. · Kegiatan ekonomi tertumpu di kawasan yang ada sumber kekayaan terutama di Barat Semenanjung.melalui rancangankebudayaan kebangsaan. Sabah dan Sarawak. FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN EKONOMI · · · Modal besar dlm. agama. DPN. · ‘Dualisme’ – ekonomi yang bersifat moden dan pesat membangun di ladang-ladang. Bidang pelaburan Penggunaan teknologi moden Kajian tanaman baru . kemakmuran ekonomi. Perkembangan ini berterusan sehingga kedatangan penjajah Inggeris.

PERUBAHAN EKONOMI DI TANAH MELAYU · Pembangunan ekonomi di Tanah Melayu lebih pesat di bahagaian Pantai barat kerana: (a) Pusat pentadbiran British terletak di pantai barat. Getah . (b) Pantai barat kaya dengan sumber bahan mentah. · Kesan daripada dasar ini.· · · · · · · · · Sistem pengurusan cekap & teratur Tenaga buruh ramai Kemudahan perhubungan Keperluan bahan mentah (Revolusi) Penggunaankapal wap – lebih muatan Pembukaan Terusan Suez Kerjasama pembesar tempatan Sistem pentadbiran stabil (British) Ekonomi tempatan berkait rapat dengan ekonomi a/bangsa. · Pembanguan ekonomi di Sabah dan sarawak lebih lembab berbanding dengan Tanah Melayu kerana: (a) Keadaan fizikal muka buminya yang terlalu bergunung ganang menyulitkan perhubungan. (b) Ekonomi tradisional yang bercorak sara diri (pertanian dan perikanan) EKONOMI PERDAGANGAN 1. sistem dwiekonomi telah wujud di Tanah Melayu iaitu: (a) Ekonomi moden yang berorientasikan eksport. · British lebih mementingkan ekonomi berorientasikan eksport. BIjih Timah 2. iaitu perlombongan bijih timah dan perladangan getah dan mengabaikan sektor pertanian trasidional yang dijalankan oleh orang Melayu. (b) Tiada galakan untuk melabur di kawasan ini kerana kekurangan bahan mentah.

FAKTOR PERTAMBAHAN PENGELUARAN BIJIH TIMAH (PELOMBOMG EROPAH) SELEPAS 1912 · · · · Pengenalan Kapal Korek Modal besar (penjualan saham) Dasar penjajahan British di Tanah Melayu memihak kepadanya. Memudahkan pengawalan buruh Teknik perlombongan yang mudah (lombong dedah) Syarikat Eropah banyak ditutup – kerugian – tiada saingan. Akta Perlombongan (1895) – kelebihan pada teknologi moden · Pelaburan di negara lain – Syarikat lebih cekap dalam bidang pentadbiran dan pengurusan kewangan.FAKTOR PERKEMBANGAN PERUSAHAAN BIJIH TIMAH · · · · · · Pelaburan besar orang Eropah dan Cina. · Maju dalam industri peleburan KESAN PERUSAHAAN TIMAH · Peluang pekerjaan – tingkat pendapatan . Hak Pajakan cukai menjual candu dan membuka kedai judi. Buruh asing yang ramai dan murah Pemintaan meningkat kerana perkembangan perusahaan mengetin Penggunaan teknologi moden (kapal korek) Sistem pengangkutan baik Kestabilan politik di negeri Melayu FAKTOR-FAKTOR ORANG CINA MENJADI PENGELUAR TERBESAR TIMAH (1880an-1912) · · · · Buruh yang murah dari negara China.

Perusahaan getah bermula di Tanah Melayu pada tahun 1877. 9. apabila anak-anak pokok getah di hantar dari Taman Kew. British telah memperkenalkan Peraturan Tanah Khas untuk menggalakkan penanaman getah. British telah mengumumkan jaminan pemberian 4% dividen kepada syarikat yang ditubuhkan untuk mengusahakan tanaman getah disamping diberi pengecualian cukai eksport selama 50 tahun. Negeri Sembilan dan Perak tetapi kurang mendapat sambutan orang ramai kerana mereka lebih berminat dengan penanaman kopi kerana harganya yang tinggi serta kejatuhan harga getah di negara-negara Afrika. 8. pentadbiran Brooke tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing kerana ingin memberi peluang kepada penduduk tempatan menanam getah. Keluasan kawasan penanaman getah juga telah meningkat iaitu seluas 269. Getah mula ditanam secara besar-besaran di Tanah Melayu selepas tahun 1897 kerana kejatuhan harga kopi.· · · · · · Bilangan penduduk bertambah – kedatangan buruh cina Wujud masyarakat berbilang kaum Muncul bandar-bandar perlombongan (KL. 795. 3. Taiping) Wujud kilang peleburan timah Taraf hidup meningkat Peningkatan kemudahan infrastruktur (jalan raya/k. 12. 6.api/pelabuhan /sekolah dll) GETAH 1. Kawasan penanaman getah di sabah adalah di sepanjang landasan keretapi dari Kota Kinabalu ke Beiufort serta beberapa kawasan di pantai barat.230 ekar pada tahun 1908. getah ditanam di Selangor. Di Sabah. Antara tahun 1900-1910 harga getah telah melambung naik iaitu RM 1. Pada peringkat awal. Perak. Pokok getah jenis Hevea Brasiliensis adalah paling sesuai di tanam di Tanah Melayu kerana iklimnya yang panas dan lembab sepanjang tahun. 5. 11. 10. Di sarawak. . seterusnya ke Kuala Kangsar. 7. London ke Taman Botanikal di Singapura. getah menjadi bahan eksport dan sumber pendapatan utama penduduk tanah Melayu den menjelang tahun 1920 Tanah Melayu mengeksport 53% pengeluaran getah dunia.70 pada tahun 1900 kepada RM 2. 2.50 pada tahun 1906 dan terus meningkat hingga RM 5. 4.340 pada tahun 1913 dan mencecah ke sejuta ekar menjelang tahun 1920. British juga memperkenalkan tanaman getah di Sabah dan Sarawak.50 pada tahun 1910. Dengan peraturan ini. penusaha ladang getah boleh menyewa kawasan ladang getah dengan kadar yang rendah. Tahun 1916.

kira-kira 97% daripada 210. Peningkatan perkembangan perusahaan getah pada peringkat awal kurun ke 20 dipengaruhi oleh berbagai-bagai faktor iaitu: (a) Peranan H. Kira-kira 80% daripada keluasan tanah ladang dimiliki oleh orang Eropah.Ridley yang menggalakkan penanaman getah di Tanah Melayu disamping memperkenalkan berbagai kaedah penanaman dan penorehan baru yang menguntungkan. (b) Kejatuhan harga kopi kerana serangan penyakit pada akhir kurun ke 19. Harga jualan yang rendah dan berterusan menyebabkan ladang getah tidak diusahakan lagi. (iii) Membawa masuk buruh dari India untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. 18. menyebabkan pengusaha ladang beralih kepada perusahaan getah. Guthrie. Pada tahun 1920 dan 1921 harga getah mula turun dengan mendadak. Di Sarawak. (d) Perkembangan perusahaan kereta di Amerika Syarikat khususnya penggunaan tayar angin. (ii) Pembinaan jalanraya dan keretapi untuk mengangkutan getah ke pelabuhan. (c) Perkembangan revolusi perindustriaan di Eropah yang memerlukan bahan mentah berasaskan getah.000 ekar tanaman getah dimiliki oleh pekebun kecil. (f) Pengurusan ladang yang cekap dari peladang Eropah kerana pengalaman menanam kopi secara ladang di Seri Lanka. .N. hanya kira-kira 3% sahaja diusahakan secara ladang. Kawasan penanaman getah di Tanah Melayu dikusai oleh orang Eropah yang menanam secara ladang. (g) Modal daripada pelabur-pelabur Eropah seperti dari Syarikat Harrisons dan Crossfield. 16. Penanaman getah di Sabah juga diusahakan secara ladang. (h) Kemudahan dan galakan daripada kerajaan British sendiri seperti: (i) Memberi pinjaman kepada Syarikat-syarikat Eropah dengan kadar faedah yang rendah. 15. Orang Melayu menanam getah secara kebun kecil sahaja. 14. menyebabkan permintaan terhadap getah telah meningkat. Di Sabah. Sime Darby dan Boustead Estate Agency. keluasan kawasan penanaman getah pada tahun 1902 tidak melebihi 100 ekar tetapi selepas tahun 1910 telah meningkat 11 kali ganda.13. 17. (e) Tenaga buruh yang ramai dan murah dari India untuk berkerja di ladang-ladang getah.

Kemajuan ekonomi yang dinikmati oleh Tanah Melayu bukanlah untuk orang-orang Melayu. Ini membataskan hubungan dan perbezaan pendapatan yang luas. Penduduk luar bandar ketinggalan dan ini menimbulkan jurang ekonomi yang besar antara kedua-duanya. Orang Melayu terlibat dalam sektor pertanian. Kewujudan dua sektor ekonomi yang berbeza ini telah memberi kesan yang besar terhadap sosio-ekonomi masyarakat berbilang kaum. Dari segi ekonomi. Kesan-kesan tersebut ialah: (a) Pembangunan ekonomi yang tidak sekata. Kesemua pembinaan ini di bina adalah untuk kepentingan ekonomi orang-orang British sahaja. Ini keseluruhannya melibatkan orang Melayu. susunan sosial dan kependudukan serta pendidikan sekular. Contohnya dari segi pembinaan kemudahan-kemudahan seperti jalan raya dan jalan keretapi di mana kesemua pembinaan ini adalah bertujuan untuk menganggkut barang perdagangan seperti bijih timah ke pelabuhan. British telah memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson (1922-1928) yang bertujuan untuk menghadkan pengeluaran getah dan pada tahun 1934 telah memperkenalkan Rancangan Peratuiran Getah Antarabangsa untuk mengawal harga getah. 20. Namun. Zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1919-1932 telah membuatkan harga getah jatuh ke paras yang paling rendah.19. (b) Tumpuan ekonomi lebih pesat di kawasan bandar. (d) Pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi. malahan penguasaan dan penghijrahan masuk bangsa asing telah menjarakkan dan menjauhkan lagi orang . sesetengah langkah yang dilakukan oleh British ini adalah boleh dianggap sebagai 'melepas batuk di tangga' kerana walaupun banyak perubahan telah dibuat oleh British namun ianya langsung tidak mendatangkan kebaikan kepada orang-orang di Tanah Malayu terutamanya orang melayu. Semangat inkuiri mendorong mereka meneroka dunia luar hingga menyebabkan pemecahan dunia kepada negara Barat dan Timur dimana negara Barat dilihat sebagai negara maju dan negara Timur sebaliknya. Rentetan ringkas memberi gambaran bagaimana revolusi Eropah telah mengubah persepsi. Pantai Barat Sabah dan Bahagian Satu dan Dua di Sarawak. British telah banyak melakukan perubahan dalam ekonomi di Tanah Melayu iaitu dengan memperkenalkan ekonomi kapitalis di samping pelajaran dan perkhidmatan kesihatan. kesan drpd penaklukan british ke tanah melayu Melalui penaklukan British terhadap Kepulauan Melayu terutamanya Tanah Melayu telah menyebabkan berlakunya perubahan yang drastik dalam ekonomi dan cara hidup masyarakat melayu. corak pemerintahan dan cara hidup masyarakat Eropah. 11. (c) Kemiskinan penduduk di luar bandar begitu ketara jika dibandingkan dengan penduduk bandar kerana diabaikan. 10. Kedatangan British telah menodai masyarakat tradisional dengan memperkenalkan ekonomi. orang Cina dalam sektor perdagangan dan perlombongan dan orang India dalam sektor perladangan. Tumpuan hanya diberikan di kawasan Pantai Barat Semenanjung.

Pekara ini terjadi adalah kerana untuk memenuhi keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh bagi menrancakkan ekonomi perlombongan dan peladangan selain buruh bagi melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya. Oleh itu. Manakala dari segi susunan sosial pula. Kebanyakkan lombong-lombong yang ada hampir semuanya dimiliki oleh orang asing terutamanya orang British. Dalam hal ini. merujuk dasar-dasar pemerintahan Inggeris ini membuktikan bahawa kewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yang berkehendakkan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajah mendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi. Walaupun wujud keadaan ini ia dikhaskan kepada anak-anak para bangsawan Melayu sahaja. Dari segi kebudayaan pula. Jelas dapat dilihat bahawa walaupun masyarakat melayu tidak beberapa suka akan cara pemerintahan British namun di sebabkan oleh sikap mereka yang masih taat setia secara membabi buta kepada raja membuatkan mereka mengikut undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh British kerana setiap arahan yang datang dari raja adalah di keluarkan oleh British. Orang Melayu terus terperangkap dalam keadaan lama mereka serta terpinggir manakala pihak kolonial serta kaum lain terus menikmati kekayaan yang diperolehinya manakala Orang Melayu masih lagi mengekalkan sistem sosial tradisi iaitu Raja adalah segalanya dan perlu patuh kepada kata-katanya. Hakikat ini dapat dilihat melalui industri pelombongan bijih timah di mana orang melayu boleh dikatakan langsung tidak memiliki dan tidak mengambil bahagian apa-apa pun dalam sektor tersebut.Melayu daripada merasai kekayaan ekonomi negara sendiri. Dalam membentuk masyarakat majmuk. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan terhadap kemajumukan ras. Bagi orang-orang Melayu mereka hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengerjakan kerja-kerja sara diri sahaja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akedemik. Manakala dari segi pendidikan pula. ianya lebih kepada pendidikan yang berteraskan negara ibunda. . Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. sesungguhnya rancangan British ini telah berjaya dalam mengekalkan orang Melayu dalam masyarakat tradisionalnya di mana menumpukan taat setianya kepada Sultan serta tidak engkar atas segala kata putus yang dibuat oleh Sultan. Sebagai kesan daripada keadaan ini wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum yang ada di Tanah Melayu. kedatangan British di Tanah Melayu telah menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk di tanah melayu dimana ianya dapat dilihat daripada beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke Tanah Melayu. Ini juga menjelaskan lagi bahawa Inggeris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah selain itu juga British juga berbuat demikian adalah supaya orang-orang Malayu tidak dapat berada dan bergiat dalam ekonomi yang menguntungkan di negara tersebut. Dalam hal ini ianya dapat menentukan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat yang majmuk ditanah melayu. Sebagai contohnya setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Jadi. tetapi merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial. golongan seperti pelabur-pelabur Barat serta Cina berkuasa dalam mengaut hasil kekayaan bumi Melayu manakala orang-orang Melayu masih dengan ekonomi tradisionalnya seperti mengeluarkan tanaman makanan seperti padi dan ini secara tidak langsung telah memundurkan serta menjauhkan lagi orang Melayu dari arus pembangunan yang makin rancak berjalan pada masa itu. keadaan dasar ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing. Manakala golongan Sultan pula terus 'mencerut' masyarakat tempatan kerana mereka kekurangan dari pelbagai segi seperti kekurangan modal. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. British telah membenarkan kemasukan penduduk asing secara bebas iaitu tidak mempunyai sebarang sekatan terhadap kemasukan orang asing. Keadaan ini menjelaskan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Hal ini berbeza dengan tindakan British pada awal pemerintahannya di tanah melayu dimana pada zaman tersebut British memperketatkan dan menguatkuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orangorang imigran balik ke negara asal mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful