TUGASAN 1 KOMPONEN 1: PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM SOALAN 1B Kelemahan dalam aspek penyelarasan di peringkat pentadbiran bagi pelaksanaan

sesuatu projek kerajaan adalah masalah yang sering dihadapi oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam pembangunan projek berkenaan. Salah satu mekanisme yang berkesan dalammenyelesaikan masalah tersebut di semua peringkat pentadbiran adalah mealuli mesyuarat pagi. i) Nyatakan keangotaan Mesyuarat Pagi mengikut peringkat Kementerian, Negeri dan Daerah berdasarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1993. Mesyuarat Pagi ialah satu forum setempat antara jabatan untuk menyelesaikan masalah-masalah on the spot yang timbul daripada pelaksanaan program dan projek pembangunan serta pengeluaran lesen dan permit. Keanggotaan ahli Mesyuarat Pagi adalah mengikut peringkat Kementerian, Negeri dan Daerah. Peringkat Kementerian Pengerusi Mesyuarat di peringkat kementerian adalah Ketua Setiausaha Kementerian, di mana ahli ahlinya terdiri daripada Pegawai-pegawai kanan Kementerian, ketua-ketua Jabatan dan ketua-ketua Badan Berkanun di bawah Kementerian yang ada hubungkait dengan projek pembangunan/ pengeluaran lesen dan permit. Bahagian Urusetia mesyuarat juga di tentukan oleh pengerusi untuk satu sesi mesyuarat tersebut. Keanggotaan sebenar ahli-ahli serta bahagian urusetia ditentukan oleh Pengerusi Majlis Peringkat Kementerian iaitu Ketua Setiausaha Kementerian.

Peringkat Negeri Keanggotaan mesyuarat pagi peringkat Negeri pula, terdiri daripada Setiausaha Kerajaan Negeri selaku Pengerusi Majlis dan ahli-ahlinya terdiri daripada Pegawai-pegawai kanan Negeri, Ketua-ketua Jabatan dan Ketua-ketua Badan Berkanun di peringkat Negeri yang ada hubungkait dengan projek pembangunan/ pengeluaran lesen dan permit. Urusetia untuk mesyuarat peringkat negeri juga ditentukan oleh pengerusi yang dilantik. Walaubagaimanapun, keanggotaan ahli- ahli mesyuarat pagi peringkat ini juga di tentukan oleh pengerusi bagi peringkat ini iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri. Peringkat Daerah Pengerusi Majlis untuk peringkat daerah adalah Pegawai Daerah. Ahli-ahlinya terdiri daripada Pegawai-pegawai kanan Daerah. Ketua-ketua Jabatan, Ketuaketua Badan Berkanun di peringkat daerah dan ketua – ketua penguasa tempatan yang ada hubungkait dengan projek pembangunan/ pengeluaran lesen dan permit. Keanggotaan sebenar untuk ahli mesyuarat pagi ini juga sama seperti di dua peringkat diatas; iaitu ditentukan oleh pengerusi majlis peringkat tersebut. Bagi Negeri Sarawak pula, Mesyuarat Pagi ini juga hendaklah dilakukan bagi peringkat bahagian dan dipengerusikan oleh Residen.

Dari penjelasan diatas, jelaslah bahawa pengerusi di setiap peringkat mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan keanggotaan-keanggotaan serta urusetia untuk mengadakan mesyuarat pagi.

ii)

Jelaskan bagaimana tujuan dan fungsi mesyuarat pagi dapat menyelesaikan kelemahan dalam pelaksanaan program dan projek pembangunan kerajaan. Tujuan utama mesyuarat pagi adalah sebagai mengadakan garis panduan

mengenai pelaksanaan program dan projek pembangunan kerajaan di peringkat kementerian, jabatan dan daerah bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam. Fungsi utama mesyuarat pagi pula ialah untuk mengkaji kedudukan semasa pelaksanaan program atau projek pembangunan, pengeluaran lesen dan permit. Ini adalah supaya pihak yang berkaitan boleh mengambil tindakan untuk menghapuskan segala tunggakan kerja. Selain itu, mesyuarat pagi berfungsi untuk mengenalpasti dan membincangkan tindakan penyelesaian bagi masalah yang timbul. Pelbagai masalah yang tidak dijangka boleh timbul dalam pelaksanaan program dan projek pembangunan kerajaan. Antara masalah-masalah yang mungkin timbul dalam jangka masa panjang untuk melaksanakan sesuatu program atau projek pembangunan kerajaan adalah seperti bencana alam, kematian mendadak pegawai yang dilantik untuk mengetuai projek atau program itu, kekurangan bahan binaan dan sumber, dan tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk menyempurnakan program atau projek itu. Justeru itu, mesyuarat pagi perlu dijalankan dari semasa ke semasa untuk mengesan segala halangan dan mengenalpasti masalah yang timbul untuk membolehkan tindakan penyelesaian (on the spot) dilakukan dengan segera. Ini akan dapat memantapkan proses pengesanan dan memperkasakan pengawasan yang berterusan agar program dan projek pembangunan kerajaan berjalan mengikut jadual.

Sebagai contoh, sekiranya projek penaikantaraf bangunan sekolah tidak dipantau dari semasa ke semasa, dan mesyuarat pagi pula tidak diadakan, masalah yang timbul dalam projek itu tidak dapat diselesaikan dengan kadar yang segera kerana laporan secara biasa kepada pihak atasan akan mengambil masa yang lama dan perlu melalui banyak tapisan. Sebelum cara penyelesaian dari pihak atasan untuk masalah pertama dapat disalurkan kepada projek tersebut, masalah-masalah lain yang memerlukan perhatian pula akan timbul. Proses yang tidak efisyen ini akan menangguhkan projek tersebut dan menyebabkan orang awam hilang kepercayaan terhadap projek kerajaan. Tambahan pula, penangguhan tersebut dalam contoh yang diberi akan membahayakan keselamatan warga sekolah. Sebaliknya, sekiranya mesyuarat pagi diadakan sekurang-kurangnya dua kali sebulan sepanjang projek itu dilaksanakan, segala masalah yang timbul dapat dibentang, dibincang dan diambil tindakan penyelesaiannya dengan segera. Kesemua prosedur birokrasi yang boleh menyebabkan projek tersebut tergendala juga boleh dielakkan. Selain itu, salah faham antara jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat di dalam projek itu juga boleh dikurangkan. Ini adalah kerana mesyuarat pagi merupakan satu forum setempat antara jabatan yang dapat membuat keputusan dengan kadar yang segera. Jelaslah mesyuarat pagi ini penting bagi mewujudkan semangat mengutamakan kepentingan nasional dan memupuk penyelarasan di kalangan jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan supaya bergerak sehaluan untuk mencapai matlamat pembangunan negara.