Topik 9  Penulisan 

Laporan   Kajian II 
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Membina dan meletakkan jadual dan rajah mengikut American Psychological Association (APA); Menulis rujukan mengikut sistem APA dengan cara yang betul; dan Menulis rujukan dalam teks mengikut stail APA dengan cara yang betul.

PENGENALAN

Penulisan laporan kajian perlulah mengikut format penulisan yang ditentukan oleh pihak universiti. Laporan penyelidikan atau kajian merupakan laporan lengkap seluruh kajian yang telah dilaksanakan. Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan tertentu, yang dikenali sebagai Âhouse styleÊ. Oleh itu, bentuk penulisan laporan kajian untuk penyelidikan amat penting bagi menggambarkan imej yang baik sesebuah institusi. Topik 8, 9 dan 10 dalam modul ini akan memberi panduan kepada anda tentang gaya penulisan laporan kajian yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. Laporan kajian yang baik juga akan menggambarkan ciri-ciri penyelidikan yang baik dan berkesan. Laporan kajian yang baik dan tersusun juga akan memudahkan pembaca memahami maksud yang hendak disampaikan oleh pengkaji. Dalam topik ini, anda akan dipandukan dengan cara meletakkan rajah, jadual, menulis rujukan dan meletakkan rujukan dalam teks. Dengan kata lain, dalam topik ini, anda akan ditunjukkan cara menyusun jadual, rajah dan rujukan mengikut sistem ÂAmerican Psychological AssociationÊ.

1: Jadual membantu pembaca memahami definisi sesuatu maksud had atau angka Jadual 4. ns = Tidak Signifikan. Jadual yang baik dapat menyampaikan maklumat dengan sekali imbas saja. df = 37.21 4.2) berikut: Jadual 3. Tajuk jadual perlu diletakan di bahagian atas jadual seperti contoh (Rajah 9.81 1.00 Definisi Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Rajah 9.29 1.Piawai Nilai t 12.09 9.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  143 AKTIVITI 9.1.61 2.3.60 .80 .1. bandingkan dengan cara menulis yang ditetapkan oleh universitiuniversiti lain. 9.1 Bincangkan dengan rakan-rakan cara menulis laporan mengikut gaya yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia.00 . s = Signifikan pada aras p < 0.20 .05.1 JADUAL Data kuantitatif biasanya dikemukakan dalam bentuk jadual.4.40 . Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual.021 df = Darjah kebebasan.32 (ns) .25 S. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan yang ditulis. Rajah 9.2: Definisi Min Daripada Dapatan Soal Selidik.2.2 : Jadual memudahkan pemahaman terhadap keputusan analisis Subjek Kump 1 Kump 2 N 19 20 Min 71. Min 5. Seterusnya.41 3.79 67.1 dan Rajah 9.2: Perbezaan Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan dalam Ujian Pra Subskala Sikap UJIAN PRA Nota: Nilai t kritikal 95% (df = 37) = 2.

Contoh pelbagai jenis rajah dapat kita lihat dalam Rajah 9. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan.4 dan Rajah 9. penyelidik perlu memastikan rajah yang digunakan membantu proses memberi kefahaman atau penghayatan kepada pembaca.144  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 9. Keterangan mengenai rajah perlulah ditulis di bahagian bawah rajah. Oleh itu. Seperti juga jadual.2 RAJAH Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). Rajah 9. lukisan dan gambar foto ditakrifkan sebagai rajah. graf. rajah yang digunakan dalam laporan perlu bersifat membantu pemahaman pembaca. Oleh itu. bahan-bahan persembahan seperti carta. Rajah 9.5 yang seterusnya. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis.3: Rajah dalam bentuk carta yang terdapat dalam laporan kajian .3.

5: Rajah dalam bentuk carta pai pada laporan kajian .4: Skrin pertolongan Rajah 9.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  145 Rajah 9.

Cara menulis jenis rujukan hendaklah tekal (consistent) dan mengikut amalan-amalan penulisan berikut: (a) Senarai bahan rujukan hendaklah disusun ikut abjad nama keluarga pengarang bagi nama-nama Barat.3 RUJUKAN Satu artikel dan laporan kajian yang mempunyai kredibiliti mesti mempunyai senarai rujukan. Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE.1 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal. jurnal. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebutkan dalam laporan teks kajian. penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas. Gunakan simbol „&‰ apabila menyenaraikan beberapa orang pengarang untuk sesuatu karya.3.org). Huruf lain hendaklah ditulis dengan huruf kecil. atau laman web. 9. sesuatu senarai rujukan itu perlu disusun mengikut abjad perkataan pertama tajuk makalah (tidak termasuk artikel "The".1 (a) Panduan Menulis Nama dan Pengarang Buku dan Jurnal yang Diterbitkan Penulisan Judul Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. kecuali perkataan itu singkatan dan menggunakan huruf kecil. (b) (c) 9. artikel. "A" dan lain-lain). (i) Menulis Judul Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran) judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. . tetapi ikut nama penuh bagi nama Melayu (akan dibincang dalam subtopik seterusnya). Rujukan perlu diletakkan selepas teks laporan kajian atau selepas Bab 5.146  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II SEMAK KENDIRI 9. Bincangkan perbezaan cara meletakkan rajah dan jadual dalam sesuatu laporan kajian. ACM atau American Psychological Association (APA) (http://www. Jika pengarangnya tidak diketahui.apa. Rujukan biasanya terdiri daripada bahan-bahan seperti buku.

. Jurnal Pendidikan Guru 4(3):248-259.. Kajang: Masa Enterprise.Ronaldo jadi Ronaldo.....A. .....A.A.K... J....Ronaldo.....TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  147 Contoh: Buku: .  .Kennedy.2004. R.. Selain daripada itu.. Robeto Christano Ronaldo jadi R. nama keluarga perlu didahulukan..... Keberkesanan program penyediaan Guru-Guru KBSR satu tinjauan literature. pada senarai bibliografi... Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja. Dalam menulis rujukan.K. Pengajian Matematik untuk kursus perguruan. Jurnal: ... 2002. (b) Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang dicetak pada halaman judul sebuah karya. Contoh: J. R.. . Communication of the ACM 37(2): 87-96. 1993... 1996.K.. Navigating in hyperspace: Designing a structure-based toolbox... Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.Kennedy jadi Kennedy..... nama pengarang boleh didapati pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Data-Pengkatalogan-dalam-penerbitan atau Cataloging-in-PublicationData... Contoh: John Alan Kennedy jadi J.. Nama pengarang perlu ditulis tanpa pangkat atau gelaran.. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama).. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga... Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi.

C 9. Nama yang menggunakan parap hendak ditulis seperti berikut. Teknologi Maklumat untuk Institusi Perguruan.S. (2008) Pengurusan sumber manusia. ditulis sebagai Choong K. Shah Alam: Kiambang Publication. D.F. Nama pengarang Melayu dan Cina yang ditulis dengan lengkap hendaklah dikekalkan.K. ditulis sebagai Mohamad J. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Publication. Choong K. M. Kuala Lumpur: Federal Publication. Contoh: Mohamad J.2 (a) Cara Menulis Rujukan Lengkap untuk Bahan Bercetak Pengarang Tunggal Contoh: Shaifol Bahary Sulaiman. Ismail Zain. (2004). (b) Pengarang Bersama Contoh: Hasnul Faizal & Nor Azahan. (2002). Abu Bakar ibn Mansor dan disenaraikan di bawah abjad T. Hasir Munir & Abu Bakar Salleh.Koh ditulis Koh. Ambok Salleh. . (2003). Pengurusan Pendidikan Khas.148  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Abu Bakar ibn Mansor al-Tabrani ditulis sebagai al-Tarbani.3.S. Jamal ditulis sebagai Jamal. D.C.F. Aplikasi multimedia dalam pengajaran.K M. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  149 (c) Edisi Ulang Cetak Contoh: Othman Mohamad (2008) Penulisan tesis dalam bidang Sains Sosial Terapan. Multimedia making it work. 2001. T. (2002). (2002). Kumpulan Kertas Kerja Seminar Aliran Terkini. Merriam-Webster's collegiate dictionary. 5th edition. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Peristilahan sukan dan PJK.ke-4. New York: Mc Graw-Hill. Ed. 10th edition. (pnyt) .(pnys). Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. (f) Selangaraan (pngr = penyelenggara) Contoh: Nor Azahan Mustafar. Etika dan displin dalam sukan. MA: Merriam-Webster. Kumpulan Kertas Kerja 3. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Springfield. Vaughan. (pngr). Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. (e) Karya Suntingan (pnyt = penyunting) Contoh: Farhana Embi & Rahimah Sahar. (c) Karya Yang Dikenali Menurut Judul Contoh: Kamus Dewan Bahasa.(2003). Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara. Teknologi maklumat dan komunikasi. (d) Karya Susunan (pnys = penyusun) Contoh: Hasnul Faizal. (1993).

Memelihara keselamatan negara. tahun 2006. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Faedah yang diperolehi dari menceburkan diri dalam aktiviti sukan. Kertas Perintah 35. Kuala Lumpur: Penerbitan Sinar Bakti.150  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (g) Berbilangan Jilid (jld = Jilid) Contoh: Abdulah Abo Baka. Akta Tanah (Rezab Melayu) (pindaan) 1996. (2006). 1996. Matematik Algebra. 9. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Asma Saad. Renang meniti tangga kejayaan. (i) Bab dalam Buku Contoh: Roslina Ismail & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002).3. 2006. (h) Terjemahan (terj. jil. Dlm Mohd Sofian Omar Fauzee (pnyt) Psikologi sukan.. (c) Penerbitan Kerajaan Contoh: Malaysia. 3(09): 1932-2314 Parlimen Keempat belas Penggal Kedua.3 (a) Dokumen Awam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. Terj. Perbahasan rang undang-undang multimedia. . (2007). Warta Kerajaan 25(8). D. 2. 2003. (b) Laporan dan Dokumen Contoh: Dewan Rakyat Malaysia.=terjemahan) Contoh: Thomas. hlm 55-64.

2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Impak pencemaran udara di Parit Raja.4 (a) Jurnal Pengarang Tunggal Contoh: Iskandar Zakaria. Batu Pahat. Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Bangkok: UNESCO. (f) Laporan Jawatankuasa Contoh: Jawatankuasa Pengistilahan Sains. & Razak Selamat (2003). Sains Sekitar 2 (3) :1-32. 2005.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  151 (d) Warta Kerajaan Negeri Contoh: Johor. Jurnal Pendidikan 12(2): 152-163. . Education trend. Ke-7. Report. Warta Kerajaan Negeri Johor 45(1). (g) Dokumen Pertubuhan Antarabangsa Contoh UNESCO. 2004. 9. 1990. Akta Perbandaran 1988: Peraturan tempat letak kereta. Ed.3. Istilah Sains mengikut Bahasa Melayu. Keberkesanan Perisian Multimedia Bestari kepada pelajar Pendidikan Khas. (2005). (b) Pengarang Bersama Contoh: Asiah Abu Kassim. (e) Laporan Kerajaan Persekutuan Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia.

1993. 20 Mac:13. (2004). Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-1. 3 Jun: 1. . Harian Metro.152  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (c) Makalah dalam Pasca Sidang Contoh: Azlin Norhani Mansor. Jan :16-30. Berita Harian. Harian Metro. Harian Metro. (d) Tanpa Pengarang Contoh: Venergy Capsul 300mg dikesan mengandungi racun.3.5 (a) Makalah dalam Akhbar Pengarang Contoh: Mohd Razalan Salleh. 3 Jun: V8. 2008. (d) Makalah dalam Majalah Contoh: Rusdina Abdul Rahim. (2008). (2008) Ancaman terbaru pengguna komputer Virus Neraka. 3 Jun: 10. hlm 255-265. 9. (b) Tanpa Pengarang Contoh: Umat Islam perlu mempunyai ciri mulia kekuatan iman. Ke arah pengkomputeran pengajaran bahasa: Cereka atau fakta. Anak yatim terokai Dunia Sains. Amalan pengurusan pengetua: Satu kajian kes. (c) Berita dalam Akhbar Contoh: Ahmad Tajul Ansar Ibrahim. Majalah Dewan.

Keberkesanan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dalam mata pelajaran Biologi. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia. Siti Ropiah Abu Bakar. Pengendalian pengajaran dan pembelajaran di sekolah bestari perintis negeri Kedah dan Perlis. Ku Bahrum Ku Hussin & Zubier Hassan. Kemahiran teknologi maklumat dan sikap terhadap komputer selepas Kursus Latihan Guru Sekolah Bestari. 25 -28 Jun. Abdul Shukur. 9. (b) Kertas Kerja Abstrak dan Sebagainya Contoh: Sim Ah Hock.6 (a) Bahan tidak Terbit Tesis atau Latihan Ilmiah Contoh: Mohd Dzulkifli A. Jusni Nasiron. Singapura: Shaw Brother. (2008). Alor Star Kedah. 4 Jun: 10. Lee Lai Guan. (f) Filem Contoh: Anak Ku Shazali. Jangan salahkan penjual sahaja lihat sekali apa pemborong buat. Tesis Sarjana. . (2000). Jalil. Abstrak Kertas Kerja. A Shaghir. 25 -28 Jun.3. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. Persidangan Sains Sosial UiTM. (2007). (2002). Alor Star Kedah. Kesan kenaikan harga minyak di Pulau Pinang. Mohammad Saat dan Md Din Hassan. (2000). Berita Harian. (1965). Mohd Amirul Abdullah & Siti Nor Amira Ahmad. (c) Abstrak Contoh: Mohd Haikal Sazuwan. Filem cereka.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  153 (e) Surat kepada Editor Contoh: Penjual Ayam.

(2007).154  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (d) Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Negeri Johor Kali Kelapan.7 Contoh: Bahan Rujukan Elektronik Badrul Hisham Hj Alang Osman.html (12 November 2003). Pembangunan perisian pembelajaran bahasa Jurnal Bahasa. Rompin.motivasiutusan. (g) Laporan Contoh: Laporan Belanjawan Mengurus Sekolah. Penilaian perisian multimedia. Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan. (2007). (2004). Supyan Hussin. (h) Temu bual Contoh: Mohamad Kasim Basir.dbp. Mac. Cabaran dan tanggungjawab Pengetua dalam zaman globalisasi.4mg. Kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah.com/kerja. 9 Julai.1. (atas talian): berbantukan komputer. (2007). (atas talian) http://www. Temu bual.3. 2000. Pahang 4-7 Jun. Rompin.gov.htm (16 November2003) . (f) Kertas Kerja Contoh: Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Pahang 4-7 Jun. Pahang 4-7 Jun. Rompin. 9. www. Maktab Perguruan Batu Pahat. Kertas Kerja Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan. 1999.my/dbp98/majalah/bahasa20/mac/j03ajar1.

Animasi adalah aplikasi media yang terdiri daripada gerakan objek dalam bentuk 3-D atau 2-D yang dapat menarik minat pengguna (Szuprowicz 1992).. (a) Pengarang (seorang) Nama pengarang boleh disingkatkan kepada nama diri untuk pengarang Melayu dan nama keluarga bagi pengarang Cina dan Barat. (b) Pengarang bersama (dua orang) Untuk rujukan yang mempunyai dua orang pengarangnya nyatakan kedua-dua pengarang apabila dirujuk. Contoh: Chua (2002).. ciri-ciri mesra pengguna termasuklah keterangan yang ditulis dalam bahasa yang mudah difahami .4 RUJUKAN Dalam teks pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian. Muhamad (2000). Contoh: Shaifol (2004) menyatakan proses literasi akan membolehkan pengamalnya memperolehi maklumat yang tersusun dan seterusnya menguasai sesuatu tajuk.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  155 SEMAK KENDIRI 9. .. Bezakan gaya penulisan di antara bahan yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan.. audio merupakan alat komunikasi yang digunakan . 9. Jensen (1996). mendapati pencapaian pelajar yang .. Rujukan dalam teks ini akan disenaraikan dalam bibliografi pada bahagian akhir laporan kajian.2 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal..

156  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Menurut Alessi dan Trollip (1991). (c) Pengarang bersama (tiga orang atau lebih) Untuk rujukan tiga orang pengarang atau lebih nama pengarang pertama diikuti dengan „et al. Media grafik digunakan sebagai alat untuk memberi arahan dan penerangan (Wittich dan Schuller 1979).1998). Contoh: Hiperteks mempunyai keistimewaan. perisian boleh menggantikan peranan guru sebagai tutor. Jones dan Berger (1995).. (e) Multi Rujukan Dalam menulis berbagai rujukan teks yang memberi pengertian maksud yang sama. iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk membuat penjelajahan serta mencari dan menggabungkan maklumat yang diperolehi [Reader dan Hammond (1994). semua rujukan itu ditulis bersama dan dipisahkan bersama tanda semi kolon. Perisian multimedia yang sempurna dan sesuai digunakan sebagai alat untuk mendidik hendaklah dilaksanakan mengikut landasan teori-teori pembelajaran (Wan Salihin et al. (1994).‰ Contoh: Menurut Merrill et al. Rivlin et al. . dalam kaedah tutorial. (d) Tanpa Pengarang Bagi rujukan tanpa pengarang hendak ditulis seperti berikut: Contoh: Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). Kirsh (1997)].. lakaran dan gambar. mempersembahkan bahan pengajaran. lukisan. secara umumnya setiap perisian pendidikan (tutorial) mengandungi satu atau . tutorial dibina untuk Grafik terdiri daripada pelbagai bentuk tulisan. (1996).

Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. yang dikenali sebagai house style. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai bahan rujukan yang lebih daripada dua orang pengarang dan tiga orang pengarang.3 1. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai pendapat yang sama daripada tiga orang pengarang. . Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah.        Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan yang tertentu.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  157 (f) Rujukan Laman Web Dalam menulis rujukan teks yang diambil dari laman web. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebut dalam laporan teks kajian. alamat laman web dan tarikh mencapainya perlu dinyatakan.my/dbp08/majalah/bahasa20/ 16 November2008). Manusia menggunakan fikiran dan otak setiap kali manusia belajar serta mengumpulkan struktur kognitif dalam ingatan (www. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan kajian.gov. SEMAK KENDIRI 9. Contoh: Teori kognitif membawa maksud perkaitan dengan sesuatu perkara.dbp. Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association).

Yan penyelidikan (kaedah . Baker.L. judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. (1990). Survey research methods (2nd ed.com). Kaedah dan statistik penyelidikan). Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman judul sebuah karya. T. Inc. Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran). ACM atau American Psychological Association (APA) (apa. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama).     APA (American Psychological Association) House Style Ilustrasi Judul Laman Web Laporan Kajian Parap Pengkatalogan Babbuem. E. Doing social research (2nd ed. Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian. Belmont. (1994).). penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas.). New York: McGraw-Hill.158  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II   Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Co. Chua Piaw. Dalam teks. California: Wadsworth Pub.org. (2006).

handbook for teachers. & Rosenthal. Joyce. (2001). London: Routledege Falmer. Kajang: Masa Enterprise. Boston: Ally and Becon. Education reasearch: Quantitative and qualitative approaches. K. Hammersley. (2003). R. London: Routledege Falmer. B. R. Researching your own practice.B.L. J. Weil. (2001). M.. (1995) Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi. New Jersey: Lawrence Eralbaum Associates. Osnow.. (1993). Walker. & Erickson. R. Understanding behavioral science-research methods for research consumers. M. deMarrais. Educational research-current issues. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. Othman Mohamad.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  159 Clarke. You and your action research project... Johnson. Teacher inquiry: Living the research in everyday pratice. Penulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan. London: Routledge Falmer. A. The inquiry and pedagogy across diverse contexts series. Doing research. London: Routledge. E. J.). Mc Niff. (1984). (2003). . (2000). Boston: Ally and Becon. New York: McGraw-Hill. Mason. (1985). Liverpool: Paul Chapman Pub. & Calhoun. & Christensen. Inc. (2000) Models of teaching (6th ed. (2002).. Rashidi Azizan & Abd Razak Habib. Inc. L. B.