Topik 9  Penulisan 

Laporan   Kajian II 
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Membina dan meletakkan jadual dan rajah mengikut American Psychological Association (APA); Menulis rujukan mengikut sistem APA dengan cara yang betul; dan Menulis rujukan dalam teks mengikut stail APA dengan cara yang betul.

PENGENALAN

Penulisan laporan kajian perlulah mengikut format penulisan yang ditentukan oleh pihak universiti. Laporan penyelidikan atau kajian merupakan laporan lengkap seluruh kajian yang telah dilaksanakan. Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan tertentu, yang dikenali sebagai Âhouse styleÊ. Oleh itu, bentuk penulisan laporan kajian untuk penyelidikan amat penting bagi menggambarkan imej yang baik sesebuah institusi. Topik 8, 9 dan 10 dalam modul ini akan memberi panduan kepada anda tentang gaya penulisan laporan kajian yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. Laporan kajian yang baik juga akan menggambarkan ciri-ciri penyelidikan yang baik dan berkesan. Laporan kajian yang baik dan tersusun juga akan memudahkan pembaca memahami maksud yang hendak disampaikan oleh pengkaji. Dalam topik ini, anda akan dipandukan dengan cara meletakkan rajah, jadual, menulis rujukan dan meletakkan rujukan dalam teks. Dengan kata lain, dalam topik ini, anda akan ditunjukkan cara menyusun jadual, rajah dan rujukan mengikut sistem ÂAmerican Psychological AssociationÊ.

1: Jadual membantu pembaca memahami definisi sesuatu maksud had atau angka Jadual 4.79 67.4.29 1.20 .1 Bincangkan dengan rakan-rakan cara menulis laporan mengikut gaya yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia.1. 9.60 .61 2.32 (ns) .80 .81 1. Rajah 9.021 df = Darjah kebebasan.2: Definisi Min Daripada Dapatan Soal Selidik.1. Jadual yang baik dapat menyampaikan maklumat dengan sekali imbas saja. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan yang ditulis.05.1 dan Rajah 9. df = 37.25 S.09 9.00 .TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  143 AKTIVITI 9. Min 5.1 JADUAL Data kuantitatif biasanya dikemukakan dalam bentuk jadual. Tajuk jadual perlu diletakan di bahagian atas jadual seperti contoh (Rajah 9.3. Seterusnya. bandingkan dengan cara menulis yang ditetapkan oleh universitiuniversiti lain. ns = Tidak Signifikan.2: Perbezaan Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan dalam Ujian Pra Subskala Sikap UJIAN PRA Nota: Nilai t kritikal 95% (df = 37) = 2.21 4.2 : Jadual memudahkan pemahaman terhadap keputusan analisis Subjek Kump 1 Kump 2 N 19 20 Min 71. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual.40 .Piawai Nilai t 12.41 3.00 Definisi Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Rajah 9.2.2) berikut: Jadual 3. s = Signifikan pada aras p < 0.

Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis.3. Oleh itu. Rajah 9. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan. rajah yang digunakan dalam laporan perlu bersifat membantu pemahaman pembaca.5 yang seterusnya. lukisan dan gambar foto ditakrifkan sebagai rajah. penyelidik perlu memastikan rajah yang digunakan membantu proses memberi kefahaman atau penghayatan kepada pembaca. Seperti juga jadual.4 dan Rajah 9.144  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 9. Oleh itu.2 RAJAH Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). graf. Rajah 9. Keterangan mengenai rajah perlulah ditulis di bahagian bawah rajah. Contoh pelbagai jenis rajah dapat kita lihat dalam Rajah 9. bahan-bahan persembahan seperti carta.3: Rajah dalam bentuk carta yang terdapat dalam laporan kajian .

5: Rajah dalam bentuk carta pai pada laporan kajian .TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  145 Rajah 9.4: Skrin pertolongan Rajah 9.

Rujukan biasanya terdiri daripada bahan-bahan seperti buku.1 (a) Panduan Menulis Nama dan Pengarang Buku dan Jurnal yang Diterbitkan Penulisan Judul Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. Rujukan perlu diletakkan selepas teks laporan kajian atau selepas Bab 5. "A" dan lain-lain). tetapi ikut nama penuh bagi nama Melayu (akan dibincang dalam subtopik seterusnya). Gunakan simbol „&‰ apabila menyenaraikan beberapa orang pengarang untuk sesuatu karya. artikel.3.1 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal. Cara menulis jenis rujukan hendaklah tekal (consistent) dan mengikut amalan-amalan penulisan berikut: (a) Senarai bahan rujukan hendaklah disusun ikut abjad nama keluarga pengarang bagi nama-nama Barat.146  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II SEMAK KENDIRI 9. jurnal. sesuatu senarai rujukan itu perlu disusun mengikut abjad perkataan pertama tajuk makalah (tidak termasuk artikel "The". (b) (c) 9. atau laman web. (i) Menulis Judul Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran) judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. Jika pengarangnya tidak diketahui. . penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas. ACM atau American Psychological Association (APA) (http://www. 9. kecuali perkataan itu singkatan dan menggunakan huruf kecil.3 RUJUKAN Satu artikel dan laporan kajian yang mempunyai kredibiliti mesti mempunyai senarai rujukan.apa. Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE.org). Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebutkan dalam laporan teks kajian. Huruf lain hendaklah ditulis dengan huruf kecil. Bincangkan perbezaan cara meletakkan rajah dan jadual dalam sesuatu laporan kajian.

Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja.. Communication of the ACM 37(2): 87-96. Nama pengarang perlu ditulis tanpa pangkat atau gelaran...... Robeto Christano Ronaldo jadi R... R..A. nama keluarga perlu didahulukan. pada senarai bibliografi.2004. Jurnal Pendidikan Guru 4(3):248-259. Kajang: Masa Enterprise.. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman... Navigating in hyperspace: Designing a structure-based toolbox. (b) Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang dicetak pada halaman judul sebuah karya..Kennedy.. 2002. 1996.A. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama)..K... Keberkesanan program penyediaan Guru-Guru KBSR satu tinjauan literature. Dalam menulis rujukan. 1993.....Ronaldo jadi Ronaldo....Kennedy jadi Kennedy...... nama pengarang boleh didapati pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Data-Pengkatalogan-dalam-penerbitan atau Cataloging-in-PublicationData...A..... Pengajian Matematik untuk kursus perguruan.K.. . Jurnal: .. R.  ..K. J. Contoh: J..TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  147 Contoh: Buku: . Selain daripada itu.. Contoh: John Alan Kennedy jadi J...... .Ronaldo. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga.. Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi.

ditulis sebagai Choong K. Pengurusan Pendidikan Khas. Hasir Munir & Abu Bakar Salleh.3.K M.C. Contoh: Mohamad J. Nama pengarang Melayu dan Cina yang ditulis dengan lengkap hendaklah dikekalkan.F. Ismail Zain. D.K. Nama yang menggunakan parap hendak ditulis seperti berikut. ditulis sebagai Mohamad J. (2003). Jamal ditulis sebagai Jamal.C 9. Teknologi Maklumat untuk Institusi Perguruan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Publication. Abu Bakar ibn Mansor dan disenaraikan di bawah abjad T. (b) Pengarang Bersama Contoh: Hasnul Faizal & Nor Azahan. D.Koh ditulis Koh. Kuala Lumpur: Federal Publication. (2004). Ambok Salleh.S. (2008) Pengurusan sumber manusia.F.148  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Abu Bakar ibn Mansor al-Tabrani ditulis sebagai al-Tarbani. Choong K. . Aplikasi multimedia dalam pengajaran. M. Shah Alam: Kiambang Publication.2 (a) Cara Menulis Rujukan Lengkap untuk Bahan Bercetak Pengarang Tunggal Contoh: Shaifol Bahary Sulaiman. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. (2002).S.

. 5th edition. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  149 (c) Edisi Ulang Cetak Contoh: Othman Mohamad (2008) Penulisan tesis dalam bidang Sains Sosial Terapan. (c) Karya Yang Dikenali Menurut Judul Contoh: Kamus Dewan Bahasa.(pnys). Merriam-Webster's collegiate dictionary. (pngr). (e) Karya Suntingan (pnyt = penyunting) Contoh: Farhana Embi & Rahimah Sahar. Vaughan. 10th edition. Teknologi maklumat dan komunikasi. Etika dan displin dalam sukan. (2007). (pnyt) . (1993).(2003). MA: Merriam-Webster. Peristilahan sukan dan PJK. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. Springfield. 2001. Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara. T. (f) Selangaraan (pngr = penyelenggara) Contoh: Nor Azahan Mustafar. (2002). (d) Karya Susunan (pnys = penyusun) Contoh: Hasnul Faizal. (2002). Ed. Kumpulan Kertas Kerja 3.ke-4. New York: Mc Graw-Hill. Multimedia making it work. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. Kumpulan Kertas Kerja Seminar Aliran Terkini.

=terjemahan) Contoh: Thomas. Matematik Algebra. 2003. 9. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.. Terj. Dlm Mohd Sofian Omar Fauzee (pnyt) Psikologi sukan. (b) Laporan dan Dokumen Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. (2006). (c) Penerbitan Kerajaan Contoh: Malaysia. 2. Akta Tanah (Rezab Melayu) (pindaan) 1996. Kuala Lumpur: Penerbitan Sinar Bakti. hlm 55-64. tahun 2006. Warta Kerajaan 25(8). Memelihara keselamatan negara.150  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (g) Berbilangan Jilid (jld = Jilid) Contoh: Abdulah Abo Baka. (2007). Renang meniti tangga kejayaan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Asma Saad. Kertas Perintah 35.3. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. (h) Terjemahan (terj.3 (a) Dokumen Awam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. (i) Bab dalam Buku Contoh: Roslina Ismail & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002). 1996. 3(09): 1932-2314 Parlimen Keempat belas Penggal Kedua. 2006. Perbahasan rang undang-undang multimedia. jil. D. Faedah yang diperolehi dari menceburkan diri dalam aktiviti sukan. .

& Razak Selamat (2003). (f) Laporan Jawatankuasa Contoh: Jawatankuasa Pengistilahan Sains. 9. Bangkok: UNESCO. Warta Kerajaan Negeri Johor 45(1). (e) Laporan Kerajaan Persekutuan Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia. 1990. 2005. Education trend.3. (2005). Keberkesanan Perisian Multimedia Bestari kepada pelajar Pendidikan Khas. Report. 2004. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Istilah Sains mengikut Bahasa Melayu. Ke-7. Sains Sekitar 2 (3) :1-32. Batu Pahat. Akta Perbandaran 1988: Peraturan tempat letak kereta. 2005. (g) Dokumen Pertubuhan Antarabangsa Contoh UNESCO.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  151 (d) Warta Kerajaan Negeri Contoh: Johor. Jurnal Pendidikan 12(2): 152-163. Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ed.4 (a) Jurnal Pengarang Tunggal Contoh: Iskandar Zakaria. Impak pencemaran udara di Parit Raja. (b) Pengarang Bersama Contoh: Asiah Abu Kassim.

(2004).1993. (2008) Ancaman terbaru pengguna komputer Virus Neraka. Harian Metro. 9. 3 Jun: 10. (b) Tanpa Pengarang Contoh: Umat Islam perlu mempunyai ciri mulia kekuatan iman. 20 Mac:13. 2008.5 (a) Makalah dalam Akhbar Pengarang Contoh: Mohd Razalan Salleh. Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-1.152  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (c) Makalah dalam Pasca Sidang Contoh: Azlin Norhani Mansor. Harian Metro. . Ke arah pengkomputeran pengajaran bahasa: Cereka atau fakta. (d) Makalah dalam Majalah Contoh: Rusdina Abdul Rahim. Berita Harian.3. (c) Berita dalam Akhbar Contoh: Ahmad Tajul Ansar Ibrahim. (d) Tanpa Pengarang Contoh: Venergy Capsul 300mg dikesan mengandungi racun. 3 Jun: V8. Majalah Dewan. Harian Metro. hlm 255-265. Jan :16-30. Amalan pengurusan pengetua: Satu kajian kes. (2008). 3 Jun: 1. Anak yatim terokai Dunia Sains.

Universiti Teknologi Malaysia. (2000). A Shaghir. Alor Star Kedah. Siti Ropiah Abu Bakar.3. Keberkesanan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dalam mata pelajaran Biologi. Alor Star Kedah. . 25 -28 Jun. 4 Jun: 10. (2002). Kemahiran teknologi maklumat dan sikap terhadap komputer selepas Kursus Latihan Guru Sekolah Bestari. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  153 (e) Surat kepada Editor Contoh: Penjual Ayam. Kesan kenaikan harga minyak di Pulau Pinang. Singapura: Shaw Brother. 9. Ku Bahrum Ku Hussin & Zubier Hassan. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. Jalil. Jusni Nasiron. (2000). Berita Harian. Jangan salahkan penjual sahaja lihat sekali apa pemborong buat. (c) Abstrak Contoh: Mohd Haikal Sazuwan. Mohammad Saat dan Md Din Hassan. (1965). Mohd Amirul Abdullah & Siti Nor Amira Ahmad. (b) Kertas Kerja Abstrak dan Sebagainya Contoh: Sim Ah Hock.6 (a) Bahan tidak Terbit Tesis atau Latihan Ilmiah Contoh: Mohd Dzulkifli A. (f) Filem Contoh: Anak Ku Shazali. Lee Lai Guan. Persidangan Sains Sosial UiTM. (2008). Tesis Sarjana. (2007). 25 -28 Jun. Filem cereka. Pengendalian pengajaran dan pembelajaran di sekolah bestari perintis negeri Kedah dan Perlis. Abdul Shukur. Abstrak Kertas Kerja.

Pahang 4-7 Jun. Pahang 4-7 Jun. 2000. Pahang 4-7 Jun.3. Cabaran dan tanggungjawab Pengetua dalam zaman globalisasi. (2004).htm (16 November2003) .1.dbp. Kertas Kerja Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan.4mg. www.my/dbp98/majalah/bahasa20/mac/j03ajar1.7 Contoh: Bahan Rujukan Elektronik Badrul Hisham Hj Alang Osman. Kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah. (2007). (f) Kertas Kerja Contoh: Jabatan Pendidikan Negeri Johor. (h) Temu bual Contoh: Mohamad Kasim Basir.html (12 November 2003).motivasiutusan. (2007). Maktab Perguruan Batu Pahat. (g) Laporan Contoh: Laporan Belanjawan Mengurus Sekolah. 1999. 9 Julai. Supyan Hussin. Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan. 9. (2007). Rompin.gov. Mac.154  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (d) Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Negeri Johor Kali Kelapan. Rompin. (atas talian): berbantukan komputer. (atas talian) http://www. Pembangunan perisian pembelajaran bahasa Jurnal Bahasa. Temu bual.com/kerja. Rompin. Penilaian perisian multimedia.

ciri-ciri mesra pengguna termasuklah keterangan yang ditulis dalam bahasa yang mudah difahami .TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  155 SEMAK KENDIRI 9.. Muhamad (2000).4 RUJUKAN Dalam teks pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian. audio merupakan alat komunikasi yang digunakan . Bezakan gaya penulisan di antara bahan yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan.... Jensen (1996).. . Contoh: Shaifol (2004) menyatakan proses literasi akan membolehkan pengamalnya memperolehi maklumat yang tersusun dan seterusnya menguasai sesuatu tajuk. (a) Pengarang (seorang) Nama pengarang boleh disingkatkan kepada nama diri untuk pengarang Melayu dan nama keluarga bagi pengarang Cina dan Barat.2 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal. Animasi adalah aplikasi media yang terdiri daripada gerakan objek dalam bentuk 3-D atau 2-D yang dapat menarik minat pengguna (Szuprowicz 1992). Contoh: Chua (2002). mendapati pencapaian pelajar yang . Rujukan dalam teks ini akan disenaraikan dalam bibliografi pada bahagian akhir laporan kajian. (b) Pengarang bersama (dua orang) Untuk rujukan yang mempunyai dua orang pengarangnya nyatakan kedua-dua pengarang apabila dirujuk. 9..

perisian boleh menggantikan peranan guru sebagai tutor. lukisan.156  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Menurut Alessi dan Trollip (1991). lakaran dan gambar. (c) Pengarang bersama (tiga orang atau lebih) Untuk rujukan tiga orang pengarang atau lebih nama pengarang pertama diikuti dengan „et al. Perisian multimedia yang sempurna dan sesuai digunakan sebagai alat untuk mendidik hendaklah dilaksanakan mengikut landasan teori-teori pembelajaran (Wan Salihin et al. dalam kaedah tutorial. semua rujukan itu ditulis bersama dan dipisahkan bersama tanda semi kolon.1998). tutorial dibina untuk Grafik terdiri daripada pelbagai bentuk tulisan. Contoh: Hiperteks mempunyai keistimewaan. Media grafik digunakan sebagai alat untuk memberi arahan dan penerangan (Wittich dan Schuller 1979). Rivlin et al. . (1994).. iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk membuat penjelajahan serta mencari dan menggabungkan maklumat yang diperolehi [Reader dan Hammond (1994).‰ Contoh: Menurut Merrill et al.. (1996). secara umumnya setiap perisian pendidikan (tutorial) mengandungi satu atau . Kirsh (1997)]. mempersembahkan bahan pengajaran. (e) Multi Rujukan Dalam menulis berbagai rujukan teks yang memberi pengertian maksud yang sama. (d) Tanpa Pengarang Bagi rujukan tanpa pengarang hendak ditulis seperti berikut: Contoh: Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). Jones dan Berger (1995).

TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  157 (f) Rujukan Laman Web Dalam menulis rujukan teks yang diambil dari laman web. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan kajian. alamat laman web dan tarikh mencapainya perlu dinyatakan. SEMAK KENDIRI 9.dbp. .3 1. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan.my/dbp08/majalah/bahasa20/ 16 November2008). semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai pendapat yang sama daripada tiga orang pengarang. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai bahan rujukan yang lebih daripada dua orang pengarang dan tiga orang pengarang. Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). Contoh: Teori kognitif membawa maksud perkaitan dengan sesuatu perkara.gov.        Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan yang tertentu. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebut dalam laporan teks kajian. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. yang dikenali sebagai house style. Manusia menggunakan fikiran dan otak setiap kali manusia belajar serta mengumpulkan struktur kognitif dalam ingatan (www. 2.

penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas.). Kaedah dan statistik penyelidikan).L.). E. Belmont. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja. Survey research methods (2nd ed. Co. Doing social research (2nd ed.     APA (American Psychological Association) House Style Ilustrasi Judul Laman Web Laporan Kajian Parap Pengkatalogan Babbuem. ACM atau American Psychological Association (APA) (apa.org. T. Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman judul sebuah karya. Baker. Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran). Inc.158  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II   Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. Dalam menulis judul bagi bahan rujukan.com). California: Wadsworth Pub. pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian. (1994). New York: McGraw-Hill. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. (2006). Yan penyelidikan (kaedah . Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama). (1990). Chua Piaw. Dalam teks.

(2002). Educational research-current issues.handbook for teachers. London: Routledege Falmer. & Calhoun. deMarrais. Johnson. M.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  159 Clarke. . & Erickson.. Joyce. (1993). Walker. E. Kajang: Masa Enterprise. Researching your own practice. L. Osnow.L. You and your action research project. Mason.. M. Liverpool: Paul Chapman Pub. Inc. J. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. Rashidi Azizan & Abd Razak Habib.. A. & Christensen.). Teacher inquiry: Living the research in everyday pratice. The inquiry and pedagogy across diverse contexts series. R. Understanding behavioral science-research methods for research consumers. London: Routledge Falmer. Boston: Ally and Becon. (2003). Education reasearch: Quantitative and qualitative approaches. New Jersey: Lawrence Eralbaum Associates. (2001). (2000) Models of teaching (6th ed. Hammersley. Inc. B. (1985). R. Weil. London: Routledege Falmer. K. J. London: Routledge. (2000). B. (2001). (2003). Othman Mohamad... Boston: Ally and Becon. (1984). New York: McGraw-Hill. Mc Niff. R.B. (1995) Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi. Doing research. & Rosenthal. Penulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful