Topik 9  Penulisan 

Laporan   Kajian II 
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Membina dan meletakkan jadual dan rajah mengikut American Psychological Association (APA); Menulis rujukan mengikut sistem APA dengan cara yang betul; dan Menulis rujukan dalam teks mengikut stail APA dengan cara yang betul.

PENGENALAN

Penulisan laporan kajian perlulah mengikut format penulisan yang ditentukan oleh pihak universiti. Laporan penyelidikan atau kajian merupakan laporan lengkap seluruh kajian yang telah dilaksanakan. Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan tertentu, yang dikenali sebagai Âhouse styleÊ. Oleh itu, bentuk penulisan laporan kajian untuk penyelidikan amat penting bagi menggambarkan imej yang baik sesebuah institusi. Topik 8, 9 dan 10 dalam modul ini akan memberi panduan kepada anda tentang gaya penulisan laporan kajian yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. Laporan kajian yang baik juga akan menggambarkan ciri-ciri penyelidikan yang baik dan berkesan. Laporan kajian yang baik dan tersusun juga akan memudahkan pembaca memahami maksud yang hendak disampaikan oleh pengkaji. Dalam topik ini, anda akan dipandukan dengan cara meletakkan rajah, jadual, menulis rujukan dan meletakkan rujukan dalam teks. Dengan kata lain, dalam topik ini, anda akan ditunjukkan cara menyusun jadual, rajah dan rujukan mengikut sistem ÂAmerican Psychological AssociationÊ.

2) berikut: Jadual 3. ns = Tidak Signifikan.09 9.25 S.1 Bincangkan dengan rakan-rakan cara menulis laporan mengikut gaya yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia.2: Definisi Min Daripada Dapatan Soal Selidik.61 2.81 1.3.20 .05.2.79 67. Rajah 9.00 .1.32 (ns) .2: Perbezaan Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan dalam Ujian Pra Subskala Sikap UJIAN PRA Nota: Nilai t kritikal 95% (df = 37) = 2.1: Jadual membantu pembaca memahami definisi sesuatu maksud had atau angka Jadual 4. bandingkan dengan cara menulis yang ditetapkan oleh universitiuniversiti lain.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  143 AKTIVITI 9.2 : Jadual memudahkan pemahaman terhadap keputusan analisis Subjek Kump 1 Kump 2 N 19 20 Min 71.40 . Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual.021 df = Darjah kebebasan.29 1.1 JADUAL Data kuantitatif biasanya dikemukakan dalam bentuk jadual.21 4.4.1.80 .41 3. Jadual yang baik dapat menyampaikan maklumat dengan sekali imbas saja. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan yang ditulis. df = 37. 9. Tajuk jadual perlu diletakan di bahagian atas jadual seperti contoh (Rajah 9. Seterusnya.Piawai Nilai t 12. s = Signifikan pada aras p < 0. Min 5.1 dan Rajah 9.60 .00 Definisi Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Rajah 9.

144  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 9. Rajah 9. bahan-bahan persembahan seperti carta. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Keterangan mengenai rajah perlulah ditulis di bahagian bawah rajah.3. Oleh itu. rajah yang digunakan dalam laporan perlu bersifat membantu pemahaman pembaca. graf. Contoh pelbagai jenis rajah dapat kita lihat dalam Rajah 9. Oleh itu.2 RAJAH Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan. penyelidik perlu memastikan rajah yang digunakan membantu proses memberi kefahaman atau penghayatan kepada pembaca. Seperti juga jadual.5 yang seterusnya.3: Rajah dalam bentuk carta yang terdapat dalam laporan kajian . Rajah 9. lukisan dan gambar foto ditakrifkan sebagai rajah.4 dan Rajah 9.

5: Rajah dalam bentuk carta pai pada laporan kajian .4: Skrin pertolongan Rajah 9.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  145 Rajah 9.

Jika pengarangnya tidak diketahui. Rujukan perlu diletakkan selepas teks laporan kajian atau selepas Bab 5. ACM atau American Psychological Association (APA) (http://www. 9. jurnal. kecuali perkataan itu singkatan dan menggunakan huruf kecil. penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas. .apa. Huruf lain hendaklah ditulis dengan huruf kecil. Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. "A" dan lain-lain). (i) Menulis Judul Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran) judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. sesuatu senarai rujukan itu perlu disusun mengikut abjad perkataan pertama tajuk makalah (tidak termasuk artikel "The".146  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II SEMAK KENDIRI 9.3.org). atau laman web. Bincangkan perbezaan cara meletakkan rajah dan jadual dalam sesuatu laporan kajian.1 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal. Rujukan biasanya terdiri daripada bahan-bahan seperti buku.1 (a) Panduan Menulis Nama dan Pengarang Buku dan Jurnal yang Diterbitkan Penulisan Judul Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. Cara menulis jenis rujukan hendaklah tekal (consistent) dan mengikut amalan-amalan penulisan berikut: (a) Senarai bahan rujukan hendaklah disusun ikut abjad nama keluarga pengarang bagi nama-nama Barat. Gunakan simbol „&‰ apabila menyenaraikan beberapa orang pengarang untuk sesuatu karya. artikel. tetapi ikut nama penuh bagi nama Melayu (akan dibincang dalam subtopik seterusnya).3 RUJUKAN Satu artikel dan laporan kajian yang mempunyai kredibiliti mesti mempunyai senarai rujukan. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebutkan dalam laporan teks kajian. (b) (c) 9.

1996.....K.... nama keluarga perlu didahulukan. . Nama pengarang perlu ditulis tanpa pangkat atau gelaran. pada senarai bibliografi..... nama pengarang boleh didapati pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Data-Pengkatalogan-dalam-penerbitan atau Cataloging-in-PublicationData.Kennedy.. R.... Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama). Keberkesanan program penyediaan Guru-Guru KBSR satu tinjauan literature.. 2002... Robeto Christano Ronaldo jadi R. Jurnal Pendidikan Guru 4(3):248-259..K.... J..A. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga... Contoh: John Alan Kennedy jadi J.. Kajang: Masa Enterprise....A. 1993... Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja..2004.A....TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  147 Contoh: Buku: .Ronaldo jadi Ronaldo. R.. Selain daripada itu... Jurnal: ..  ... Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. (b) Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang dicetak pada halaman judul sebuah karya.. Dalam menulis rujukan.. Navigating in hyperspace: Designing a structure-based toolbox. ..Kennedy jadi Kennedy. Pengajian Matematik untuk kursus perguruan..Ronaldo. Communication of the ACM 37(2): 87-96. Contoh: J.K.. Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi.

2 (a) Cara Menulis Rujukan Lengkap untuk Bahan Bercetak Pengarang Tunggal Contoh: Shaifol Bahary Sulaiman. (2002). Shah Alam: Kiambang Publication. Ismail Zain. (2008) Pengurusan sumber manusia.K M. Ambok Salleh.C. Choong K.148  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Abu Bakar ibn Mansor al-Tabrani ditulis sebagai al-Tarbani. D. D. Teknologi Maklumat untuk Institusi Perguruan. Nama yang menggunakan parap hendak ditulis seperti berikut. Aplikasi multimedia dalam pengajaran. ditulis sebagai Mohamad J. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Pengurusan Pendidikan Khas.3. (2003).Koh ditulis Koh. ditulis sebagai Choong K.S. Contoh: Mohamad J.C 9. .F. Jamal ditulis sebagai Jamal.S.F. (b) Pengarang Bersama Contoh: Hasnul Faizal & Nor Azahan. Nama pengarang Melayu dan Cina yang ditulis dengan lengkap hendaklah dikekalkan. M. Hasir Munir & Abu Bakar Salleh. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Publication.K. (2004). Kuala Lumpur: Federal Publication. Abu Bakar ibn Mansor dan disenaraikan di bawah abjad T.

(2007). (e) Karya Suntingan (pnyt = penyunting) Contoh: Farhana Embi & Rahimah Sahar. (d) Karya Susunan (pnys = penyusun) Contoh: Hasnul Faizal. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. New York: Mc Graw-Hill. Multimedia making it work. Teknologi maklumat dan komunikasi. Kumpulan Kertas Kerja Seminar Aliran Terkini. (1993). (pnyt) . MA: Merriam-Webster. Etika dan displin dalam sukan. Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara. (c) Karya Yang Dikenali Menurut Judul Contoh: Kamus Dewan Bahasa. (pngr). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2001. Peristilahan sukan dan PJK.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  149 (c) Edisi Ulang Cetak Contoh: Othman Mohamad (2008) Penulisan tesis dalam bidang Sains Sosial Terapan.(2003). 5th edition. T. Vaughan. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. Ed. .ke-4. (f) Selangaraan (pngr = penyelenggara) Contoh: Nor Azahan Mustafar. Springfield. (2002).(pnys). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2002). 10th edition. Merriam-Webster's collegiate dictionary. Kumpulan Kertas Kerja 3.

tahun 2006. Memelihara keselamatan negara. (2006). Faedah yang diperolehi dari menceburkan diri dalam aktiviti sukan. (h) Terjemahan (terj. 2006. (i) Bab dalam Buku Contoh: Roslina Ismail & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002). Akta Tanah (Rezab Melayu) (pindaan) 1996.3 (a) Dokumen Awam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Contoh: Dewan Rakyat Malaysia.=terjemahan) Contoh: Thomas. Kuala Lumpur: Penerbitan Sinar Bakti. Dlm Mohd Sofian Omar Fauzee (pnyt) Psikologi sukan. (2007).3. 2. (c) Penerbitan Kerajaan Contoh: Malaysia. Terj. Perbahasan rang undang-undang multimedia. Warta Kerajaan 25(8). 9. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. 2003.. D. 3(09): 1932-2314 Parlimen Keempat belas Penggal Kedua. jil. 1996.150  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (g) Berbilangan Jilid (jld = Jilid) Contoh: Abdulah Abo Baka. Matematik Algebra. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. . (b) Laporan dan Dokumen Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. hlm 55-64. Renang meniti tangga kejayaan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Kertas Perintah 35. Asma Saad.

Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.3. Istilah Sains mengikut Bahasa Melayu. (e) Laporan Kerajaan Persekutuan Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia. 1990. 2004. Education trend. Report. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2005. 9.4 (a) Jurnal Pengarang Tunggal Contoh: Iskandar Zakaria. 2005. (b) Pengarang Bersama Contoh: Asiah Abu Kassim. Akta Perbandaran 1988: Peraturan tempat letak kereta. & Razak Selamat (2003). Ed. Batu Pahat. Impak pencemaran udara di Parit Raja. Jurnal Pendidikan 12(2): 152-163.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  151 (d) Warta Kerajaan Negeri Contoh: Johor. Warta Kerajaan Negeri Johor 45(1). (2005). Ke-7. (f) Laporan Jawatankuasa Contoh: Jawatankuasa Pengistilahan Sains. Bangkok: UNESCO. (g) Dokumen Pertubuhan Antarabangsa Contoh UNESCO. Sains Sekitar 2 (3) :1-32. Keberkesanan Perisian Multimedia Bestari kepada pelajar Pendidikan Khas. .

Harian Metro. Jan :16-30. 2008. Harian Metro.1993.5 (a) Makalah dalam Akhbar Pengarang Contoh: Mohd Razalan Salleh. Majalah Dewan. 9. 3 Jun: 10. 3 Jun: V8. 3 Jun: 1. Amalan pengurusan pengetua: Satu kajian kes. hlm 255-265. 20 Mac:13. Ke arah pengkomputeran pengajaran bahasa: Cereka atau fakta. Harian Metro. Anak yatim terokai Dunia Sains. (2008) Ancaman terbaru pengguna komputer Virus Neraka. . (b) Tanpa Pengarang Contoh: Umat Islam perlu mempunyai ciri mulia kekuatan iman. Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-1. Berita Harian. (d) Tanpa Pengarang Contoh: Venergy Capsul 300mg dikesan mengandungi racun.3. (d) Makalah dalam Majalah Contoh: Rusdina Abdul Rahim.152  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (c) Makalah dalam Pasca Sidang Contoh: Azlin Norhani Mansor. (c) Berita dalam Akhbar Contoh: Ahmad Tajul Ansar Ibrahim. (2004). (2008).

A Shaghir. Jalil. (2002). Abdul Shukur. 25 -28 Jun. (2000). Singapura: Shaw Brother. Kemahiran teknologi maklumat dan sikap terhadap komputer selepas Kursus Latihan Guru Sekolah Bestari. (2008). Filem cereka. Pengendalian pengajaran dan pembelajaran di sekolah bestari perintis negeri Kedah dan Perlis. Siti Ropiah Abu Bakar. . Keberkesanan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dalam mata pelajaran Biologi. Mohd Amirul Abdullah & Siti Nor Amira Ahmad. Alor Star Kedah. 4 Jun: 10. Universiti Teknologi Malaysia. (c) Abstrak Contoh: Mohd Haikal Sazuwan. (2000).6 (a) Bahan tidak Terbit Tesis atau Latihan Ilmiah Contoh: Mohd Dzulkifli A. (2007). Jangan salahkan penjual sahaja lihat sekali apa pemborong buat. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. Persidangan Sains Sosial UiTM. (1965). Ku Bahrum Ku Hussin & Zubier Hassan. 9. Jusni Nasiron. (b) Kertas Kerja Abstrak dan Sebagainya Contoh: Sim Ah Hock. Berita Harian. Abstrak Kertas Kerja. Kesan kenaikan harga minyak di Pulau Pinang.3. Mohammad Saat dan Md Din Hassan. 25 -28 Jun. Alor Star Kedah.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  153 (e) Surat kepada Editor Contoh: Penjual Ayam. Lee Lai Guan. Tesis Sarjana. (f) Filem Contoh: Anak Ku Shazali. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan.

Temu bual. (h) Temu bual Contoh: Mohamad Kasim Basir. Supyan Hussin. (g) Laporan Contoh: Laporan Belanjawan Mengurus Sekolah. Cabaran dan tanggungjawab Pengetua dalam zaman globalisasi. Kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah.dbp.3.motivasiutusan. (2007). Pembangunan perisian pembelajaran bahasa Jurnal Bahasa. 2000. Rompin. 9 Julai. Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan. www. (2004).html (12 November 2003).1. Kertas Kerja Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan.gov. Pahang 4-7 Jun. (2007). Mac. Penilaian perisian multimedia. (atas talian): berbantukan komputer. (2007).my/dbp98/majalah/bahasa20/mac/j03ajar1. Pahang 4-7 Jun. Pahang 4-7 Jun.htm (16 November2003) .7 Contoh: Bahan Rujukan Elektronik Badrul Hisham Hj Alang Osman. 1999.4mg. (atas talian) http://www.154  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (d) Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Negeri Johor Kali Kelapan. Rompin. Maktab Perguruan Batu Pahat. 9. Rompin.com/kerja. (f) Kertas Kerja Contoh: Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

Contoh: Shaifol (2004) menyatakan proses literasi akan membolehkan pengamalnya memperolehi maklumat yang tersusun dan seterusnya menguasai sesuatu tajuk. Animasi adalah aplikasi media yang terdiri daripada gerakan objek dalam bentuk 3-D atau 2-D yang dapat menarik minat pengguna (Szuprowicz 1992).TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  155 SEMAK KENDIRI 9. mendapati pencapaian pelajar yang . audio merupakan alat komunikasi yang digunakan .. (b) Pengarang bersama (dua orang) Untuk rujukan yang mempunyai dua orang pengarangnya nyatakan kedua-dua pengarang apabila dirujuk... Bezakan gaya penulisan di antara bahan yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan. Muhamad (2000). .4 RUJUKAN Dalam teks pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian.. (a) Pengarang (seorang) Nama pengarang boleh disingkatkan kepada nama diri untuk pengarang Melayu dan nama keluarga bagi pengarang Cina dan Barat. ciri-ciri mesra pengguna termasuklah keterangan yang ditulis dalam bahasa yang mudah difahami . Jensen (1996)..2 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal.. Contoh: Chua (2002). 9. Rujukan dalam teks ini akan disenaraikan dalam bibliografi pada bahagian akhir laporan kajian.

‰ Contoh: Menurut Merrill et al. semua rujukan itu ditulis bersama dan dipisahkan bersama tanda semi kolon. Rivlin et al.. (1996). Media grafik digunakan sebagai alat untuk memberi arahan dan penerangan (Wittich dan Schuller 1979). Contoh: Hiperteks mempunyai keistimewaan. secara umumnya setiap perisian pendidikan (tutorial) mengandungi satu atau . Kirsh (1997)]. tutorial dibina untuk Grafik terdiri daripada pelbagai bentuk tulisan.156  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Menurut Alessi dan Trollip (1991). Jones dan Berger (1995).1998). dalam kaedah tutorial. Perisian multimedia yang sempurna dan sesuai digunakan sebagai alat untuk mendidik hendaklah dilaksanakan mengikut landasan teori-teori pembelajaran (Wan Salihin et al. (e) Multi Rujukan Dalam menulis berbagai rujukan teks yang memberi pengertian maksud yang sama. (d) Tanpa Pengarang Bagi rujukan tanpa pengarang hendak ditulis seperti berikut: Contoh: Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). (1994). mempersembahkan bahan pengajaran. perisian boleh menggantikan peranan guru sebagai tutor. lukisan. iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk membuat penjelajahan serta mencari dan menggabungkan maklumat yang diperolehi [Reader dan Hammond (1994). (c) Pengarang bersama (tiga orang atau lebih) Untuk rujukan tiga orang pengarang atau lebih nama pengarang pertama diikuti dengan „et al.. lakaran dan gambar. .

SEMAK KENDIRI 9.        Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan yang tertentu. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. yang dikenali sebagai house style.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  157 (f) Rujukan Laman Web Dalam menulis rujukan teks yang diambil dari laman web. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai bahan rujukan yang lebih daripada dua orang pengarang dan tiga orang pengarang. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai pendapat yang sama daripada tiga orang pengarang. . 2. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan kajian.gov.dbp.my/dbp08/majalah/bahasa20/ 16 November2008). semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). Contoh: Teori kognitif membawa maksud perkaitan dengan sesuatu perkara. alamat laman web dan tarikh mencapainya perlu dinyatakan. Manusia menggunakan fikiran dan otak setiap kali manusia belajar serta mengumpulkan struktur kognitif dalam ingatan (www.3 1. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebut dalam laporan teks kajian.

Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. (1994). T. New York: McGraw-Hill. Doing social research (2nd ed. Kaedah dan statistik penyelidikan). Baker. ACM atau American Psychological Association (APA) (apa. Belmont. Yan penyelidikan (kaedah . Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran). Co. Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman judul sebuah karya.158  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II   Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian.). penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas.com). judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. Dalam teks. Inc.L.     APA (American Psychological Association) House Style Ilustrasi Judul Laman Web Laporan Kajian Parap Pengkatalogan Babbuem. (1990). California: Wadsworth Pub.org. E. Survey research methods (2nd ed.). Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. Chua Piaw. (2006). Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama).

(2001)... Mc Niff.. Liverpool: Paul Chapman Pub. Kajang: Masa Enterprise. .B. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. London: Routledge Falmer. (2001). Walker. Rashidi Azizan & Abd Razak Habib. (1993). The inquiry and pedagogy across diverse contexts series.. You and your action research project. K. & Erickson. (1995) Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi. Education reasearch: Quantitative and qualitative approaches. (2000) Models of teaching (6th ed. London: Routledge. (2003). Hammersley. J. R.L. Inc. Teacher inquiry: Living the research in everyday pratice. R. (2000).TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  159 Clarke. Doing research. & Christensen. Boston: Ally and Becon. R.. & Calhoun. New York: McGraw-Hill. Penulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan. Mason. London: Routledege Falmer. Osnow. (2003). (2002). (1984). Researching your own practice. L. London: Routledege Falmer. Inc. (1985). B. & Rosenthal. J. deMarrais.handbook for teachers. Boston: Ally and Becon. Educational research-current issues. M. Weil. A. Joyce. M. B. E. Johnson.). New Jersey: Lawrence Eralbaum Associates. Understanding behavioral science-research methods for research consumers. Othman Mohamad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful