Topik 9  Penulisan 

Laporan   Kajian II 
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Membina dan meletakkan jadual dan rajah mengikut American Psychological Association (APA); Menulis rujukan mengikut sistem APA dengan cara yang betul; dan Menulis rujukan dalam teks mengikut stail APA dengan cara yang betul.

PENGENALAN

Penulisan laporan kajian perlulah mengikut format penulisan yang ditentukan oleh pihak universiti. Laporan penyelidikan atau kajian merupakan laporan lengkap seluruh kajian yang telah dilaksanakan. Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan tertentu, yang dikenali sebagai Âhouse styleÊ. Oleh itu, bentuk penulisan laporan kajian untuk penyelidikan amat penting bagi menggambarkan imej yang baik sesebuah institusi. Topik 8, 9 dan 10 dalam modul ini akan memberi panduan kepada anda tentang gaya penulisan laporan kajian yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. Laporan kajian yang baik juga akan menggambarkan ciri-ciri penyelidikan yang baik dan berkesan. Laporan kajian yang baik dan tersusun juga akan memudahkan pembaca memahami maksud yang hendak disampaikan oleh pengkaji. Dalam topik ini, anda akan dipandukan dengan cara meletakkan rajah, jadual, menulis rujukan dan meletakkan rujukan dalam teks. Dengan kata lain, dalam topik ini, anda akan ditunjukkan cara menyusun jadual, rajah dan rujukan mengikut sistem ÂAmerican Psychological AssociationÊ.

80 . ns = Tidak Signifikan.00 Definisi Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Rajah 9. 9.29 1.41 3.25 S.Piawai Nilai t 12. Rajah 9.1. Tajuk jadual perlu diletakan di bahagian atas jadual seperti contoh (Rajah 9.021 df = Darjah kebebasan.2: Definisi Min Daripada Dapatan Soal Selidik.61 2.2) berikut: Jadual 3. bandingkan dengan cara menulis yang ditetapkan oleh universitiuniversiti lain.2. Min 5.00 . df = 37.1.4.20 .60 . Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  143 AKTIVITI 9.1: Jadual membantu pembaca memahami definisi sesuatu maksud had atau angka Jadual 4.32 (ns) .2 : Jadual memudahkan pemahaman terhadap keputusan analisis Subjek Kump 1 Kump 2 N 19 20 Min 71.1 dan Rajah 9. Jadual yang baik dapat menyampaikan maklumat dengan sekali imbas saja.79 67.09 9.05.40 . s = Signifikan pada aras p < 0. Seterusnya. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan yang ditulis.81 1.21 4.1 Bincangkan dengan rakan-rakan cara menulis laporan mengikut gaya yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia.2: Perbezaan Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan dalam Ujian Pra Subskala Sikap UJIAN PRA Nota: Nilai t kritikal 95% (df = 37) = 2.3.1 JADUAL Data kuantitatif biasanya dikemukakan dalam bentuk jadual.

Rajah 9. lukisan dan gambar foto ditakrifkan sebagai rajah.144  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 9. Rajah 9.3: Rajah dalam bentuk carta yang terdapat dalam laporan kajian . bahan-bahan persembahan seperti carta. Contoh pelbagai jenis rajah dapat kita lihat dalam Rajah 9.3.4 dan Rajah 9. Keterangan mengenai rajah perlulah ditulis di bahagian bawah rajah. Seperti juga jadual.2 RAJAH Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). Oleh itu. Oleh itu. rajah yang digunakan dalam laporan perlu bersifat membantu pemahaman pembaca. penyelidik perlu memastikan rajah yang digunakan membantu proses memberi kefahaman atau penghayatan kepada pembaca. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis.5 yang seterusnya. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan. graf.

5: Rajah dalam bentuk carta pai pada laporan kajian .TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  145 Rajah 9.4: Skrin pertolongan Rajah 9.

jurnal.1 (a) Panduan Menulis Nama dan Pengarang Buku dan Jurnal yang Diterbitkan Penulisan Judul Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. 9. Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE.1 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal. tetapi ikut nama penuh bagi nama Melayu (akan dibincang dalam subtopik seterusnya).apa. (i) Menulis Judul Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran) judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. Rujukan perlu diletakkan selepas teks laporan kajian atau selepas Bab 5.146  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II SEMAK KENDIRI 9. Huruf lain hendaklah ditulis dengan huruf kecil. Jika pengarangnya tidak diketahui. Gunakan simbol „&‰ apabila menyenaraikan beberapa orang pengarang untuk sesuatu karya. kecuali perkataan itu singkatan dan menggunakan huruf kecil. ACM atau American Psychological Association (APA) (http://www. artikel. "A" dan lain-lain). Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebutkan dalam laporan teks kajian. penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas. atau laman web. Bincangkan perbezaan cara meletakkan rajah dan jadual dalam sesuatu laporan kajian.3 RUJUKAN Satu artikel dan laporan kajian yang mempunyai kredibiliti mesti mempunyai senarai rujukan. Rujukan biasanya terdiri daripada bahan-bahan seperti buku.3. (b) (c) 9. sesuatu senarai rujukan itu perlu disusun mengikut abjad perkataan pertama tajuk makalah (tidak termasuk artikel "The".org). . Cara menulis jenis rujukan hendaklah tekal (consistent) dan mengikut amalan-amalan penulisan berikut: (a) Senarai bahan rujukan hendaklah disusun ikut abjad nama keluarga pengarang bagi nama-nama Barat.

. . .Ronaldo jadi Ronaldo. Nama pengarang perlu ditulis tanpa pangkat atau gelaran... Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga.A..K..... 1993. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman... Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama). Keberkesanan program penyediaan Guru-Guru KBSR satu tinjauan literature. Contoh: J..TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  147 Contoh: Buku: .. J... R. Dalam menulis rujukan. pada senarai bibliografi.K...... (b) Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang dicetak pada halaman judul sebuah karya..... Jurnal: . Selain daripada itu. Contoh: John Alan Kennedy jadi J...... Navigating in hyperspace: Designing a structure-based toolbox.Kennedy jadi Kennedy.2004.. 2002... R... nama keluarga perlu didahulukan.......A.A. Pengajian Matematik untuk kursus perguruan.. Communication of the ACM 37(2): 87-96. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja. Kajang: Masa Enterprise.K. nama pengarang boleh didapati pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Data-Pengkatalogan-dalam-penerbitan atau Cataloging-in-PublicationData..Kennedy. Jurnal Pendidikan Guru 4(3):248-259... Robeto Christano Ronaldo jadi R.  ..Ronaldo.. 1996.. Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi.

Abu Bakar ibn Mansor dan disenaraikan di bawah abjad T. Kuala Lumpur: Federal Publication. (2003).K M. (2002). Jamal ditulis sebagai Jamal.2 (a) Cara Menulis Rujukan Lengkap untuk Bahan Bercetak Pengarang Tunggal Contoh: Shaifol Bahary Sulaiman. Pengurusan Pendidikan Khas. M. .F.148  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Abu Bakar ibn Mansor al-Tabrani ditulis sebagai al-Tarbani. D. Ambok Salleh. Contoh: Mohamad J. Ismail Zain.F.Koh ditulis Koh.C 9.K. (b) Pengarang Bersama Contoh: Hasnul Faizal & Nor Azahan. Nama yang menggunakan parap hendak ditulis seperti berikut. Hasir Munir & Abu Bakar Salleh. (2004).3.S. Teknologi Maklumat untuk Institusi Perguruan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Publication.S. ditulis sebagai Mohamad J. D. Nama pengarang Melayu dan Cina yang ditulis dengan lengkap hendaklah dikekalkan. ditulis sebagai Choong K. Aplikasi multimedia dalam pengajaran. (2008) Pengurusan sumber manusia. Shah Alam: Kiambang Publication. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Choong K.C.

Vaughan. Springfield.ke-4.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  149 (c) Edisi Ulang Cetak Contoh: Othman Mohamad (2008) Penulisan tesis dalam bidang Sains Sosial Terapan. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. Kumpulan Kertas Kerja Seminar Aliran Terkini. Peristilahan sukan dan PJK.(2003). Etika dan displin dalam sukan. T. (2002). Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara. (c) Karya Yang Dikenali Menurut Judul Contoh: Kamus Dewan Bahasa. Merriam-Webster's collegiate dictionary. (1993). (2007). 10th edition. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kumpulan Kertas Kerja 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (d) Karya Susunan (pnys = penyusun) Contoh: Hasnul Faizal. Ed.(pnys). . (pngr). (pnyt) . New York: Mc Graw-Hill. (2002). Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. MA: Merriam-Webster. (f) Selangaraan (pngr = penyelenggara) Contoh: Nor Azahan Mustafar. (e) Karya Suntingan (pnyt = penyunting) Contoh: Farhana Embi & Rahimah Sahar. 5th edition. Teknologi maklumat dan komunikasi. 2001. Multimedia making it work.

3(09): 1932-2314 Parlimen Keempat belas Penggal Kedua. hlm 55-64. Terj. (h) Terjemahan (terj.3. . Faedah yang diperolehi dari menceburkan diri dalam aktiviti sukan. Renang meniti tangga kejayaan. (2006).150  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (g) Berbilangan Jilid (jld = Jilid) Contoh: Abdulah Abo Baka. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. 1996. Kuala Lumpur: Penerbitan Sinar Bakti. tahun 2006. 2003. (b) Laporan dan Dokumen Contoh: Dewan Rakyat Malaysia.. Kertas Perintah 35. Warta Kerajaan 25(8). 2006. jil. Akta Tanah (Rezab Melayu) (pindaan) 1996. 2. Memelihara keselamatan negara. Perbahasan rang undang-undang multimedia.3 (a) Dokumen Awam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. (2007). (i) Bab dalam Buku Contoh: Roslina Ismail & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002). Dlm Mohd Sofian Omar Fauzee (pnyt) Psikologi sukan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Matematik Algebra. Asma Saad. D. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. 9. (c) Penerbitan Kerajaan Contoh: Malaysia.=terjemahan) Contoh: Thomas.

(e) Laporan Kerajaan Persekutuan Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia. Sains Sekitar 2 (3) :1-32. Akta Perbandaran 1988: Peraturan tempat letak kereta. Istilah Sains mengikut Bahasa Melayu. 2004. .3. Ed. & Razak Selamat (2003). 9. (b) Pengarang Bersama Contoh: Asiah Abu Kassim. Bangkok: UNESCO. (g) Dokumen Pertubuhan Antarabangsa Contoh UNESCO. Report. Jurnal Pendidikan 12(2): 152-163. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ke-7. Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  151 (d) Warta Kerajaan Negeri Contoh: Johor. (f) Laporan Jawatankuasa Contoh: Jawatankuasa Pengistilahan Sains. Keberkesanan Perisian Multimedia Bestari kepada pelajar Pendidikan Khas. 2005. 1990. Education trend. Impak pencemaran udara di Parit Raja. (2005). Warta Kerajaan Negeri Johor 45(1).4 (a) Jurnal Pengarang Tunggal Contoh: Iskandar Zakaria. Batu Pahat. 2005.

(2004). Anak yatim terokai Dunia Sains.152  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (c) Makalah dalam Pasca Sidang Contoh: Azlin Norhani Mansor. (d) Makalah dalam Majalah Contoh: Rusdina Abdul Rahim. 3 Jun: 10.1993.3. 3 Jun: V8. Harian Metro. Harian Metro. 20 Mac:13. (2008) Ancaman terbaru pengguna komputer Virus Neraka. Ke arah pengkomputeran pengajaran bahasa: Cereka atau fakta. 2008. 3 Jun: 1. . Harian Metro. Majalah Dewan. (2008). 9. Berita Harian. Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-1. hlm 255-265. Amalan pengurusan pengetua: Satu kajian kes. (c) Berita dalam Akhbar Contoh: Ahmad Tajul Ansar Ibrahim. (d) Tanpa Pengarang Contoh: Venergy Capsul 300mg dikesan mengandungi racun. (b) Tanpa Pengarang Contoh: Umat Islam perlu mempunyai ciri mulia kekuatan iman.5 (a) Makalah dalam Akhbar Pengarang Contoh: Mohd Razalan Salleh. Jan :16-30.

Ku Bahrum Ku Hussin & Zubier Hassan. Persidangan Sains Sosial UiTM. Keberkesanan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dalam mata pelajaran Biologi. Jusni Nasiron. A Shaghir. 4 Jun: 10. Singapura: Shaw Brother.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  153 (e) Surat kepada Editor Contoh: Penjual Ayam. Kesan kenaikan harga minyak di Pulau Pinang. Pengendalian pengajaran dan pembelajaran di sekolah bestari perintis negeri Kedah dan Perlis. Filem cereka. Tesis Sarjana.3. (f) Filem Contoh: Anak Ku Shazali. Alor Star Kedah. (b) Kertas Kerja Abstrak dan Sebagainya Contoh: Sim Ah Hock. . Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. Jangan salahkan penjual sahaja lihat sekali apa pemborong buat. 9. 25 -28 Jun. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. Abstrak Kertas Kerja. (2007). (2000). Kemahiran teknologi maklumat dan sikap terhadap komputer selepas Kursus Latihan Guru Sekolah Bestari. Mohammad Saat dan Md Din Hassan. Lee Lai Guan. Alor Star Kedah. (1965).6 (a) Bahan tidak Terbit Tesis atau Latihan Ilmiah Contoh: Mohd Dzulkifli A. Jalil. Siti Ropiah Abu Bakar. (2000). Abdul Shukur. (2002). Berita Harian. Universiti Teknologi Malaysia. 25 -28 Jun. Mohd Amirul Abdullah & Siti Nor Amira Ahmad. (2008). (c) Abstrak Contoh: Mohd Haikal Sazuwan.

Penilaian perisian multimedia. (f) Kertas Kerja Contoh: Jabatan Pendidikan Negeri Johor. (2004).htm (16 November2003) .gov.com/kerja. Pahang 4-7 Jun. (h) Temu bual Contoh: Mohamad Kasim Basir.dbp. Rompin. 9 Julai. (2007). Cabaran dan tanggungjawab Pengetua dalam zaman globalisasi. Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan.154  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (d) Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Negeri Johor Kali Kelapan. Maktab Perguruan Batu Pahat. Temu bual. Pahang 4-7 Jun. Rompin.my/dbp98/majalah/bahasa20/mac/j03ajar1. 1999.4mg. Supyan Hussin. Kertas Kerja Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan. Mac. 2000. Pahang 4-7 Jun. (g) Laporan Contoh: Laporan Belanjawan Mengurus Sekolah. (2007). Kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah. (atas talian) http://www. Pembangunan perisian pembelajaran bahasa Jurnal Bahasa.motivasiutusan.7 Contoh: Bahan Rujukan Elektronik Badrul Hisham Hj Alang Osman. (2007).3.html (12 November 2003). 9. Rompin. (atas talian): berbantukan komputer.1. www.

(a) Pengarang (seorang) Nama pengarang boleh disingkatkan kepada nama diri untuk pengarang Melayu dan nama keluarga bagi pengarang Cina dan Barat. .. audio merupakan alat komunikasi yang digunakan . mendapati pencapaian pelajar yang .TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  155 SEMAK KENDIRI 9. Muhamad (2000). Jensen (1996). Contoh: Chua (2002).4 RUJUKAN Dalam teks pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian... 9. Contoh: Shaifol (2004) menyatakan proses literasi akan membolehkan pengamalnya memperolehi maklumat yang tersusun dan seterusnya menguasai sesuatu tajuk. (b) Pengarang bersama (dua orang) Untuk rujukan yang mempunyai dua orang pengarangnya nyatakan kedua-dua pengarang apabila dirujuk.. Rujukan dalam teks ini akan disenaraikan dalam bibliografi pada bahagian akhir laporan kajian. Bezakan gaya penulisan di antara bahan yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan..2 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal.. ciri-ciri mesra pengguna termasuklah keterangan yang ditulis dalam bahasa yang mudah difahami . Animasi adalah aplikasi media yang terdiri daripada gerakan objek dalam bentuk 3-D atau 2-D yang dapat menarik minat pengguna (Szuprowicz 1992).

1998). (d) Tanpa Pengarang Bagi rujukan tanpa pengarang hendak ditulis seperti berikut: Contoh: Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). (e) Multi Rujukan Dalam menulis berbagai rujukan teks yang memberi pengertian maksud yang sama. lakaran dan gambar. perisian boleh menggantikan peranan guru sebagai tutor.‰ Contoh: Menurut Merrill et al. Jones dan Berger (1995).. Contoh: Hiperteks mempunyai keistimewaan. tutorial dibina untuk Grafik terdiri daripada pelbagai bentuk tulisan. (1994). dalam kaedah tutorial. secara umumnya setiap perisian pendidikan (tutorial) mengandungi satu atau . (1996). Rivlin et al. (c) Pengarang bersama (tiga orang atau lebih) Untuk rujukan tiga orang pengarang atau lebih nama pengarang pertama diikuti dengan „et al. Kirsh (1997)].. semua rujukan itu ditulis bersama dan dipisahkan bersama tanda semi kolon. Media grafik digunakan sebagai alat untuk memberi arahan dan penerangan (Wittich dan Schuller 1979).156  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Menurut Alessi dan Trollip (1991). . mempersembahkan bahan pengajaran. lukisan. Perisian multimedia yang sempurna dan sesuai digunakan sebagai alat untuk mendidik hendaklah dilaksanakan mengikut landasan teori-teori pembelajaran (Wan Salihin et al. iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk membuat penjelajahan serta mencari dan menggabungkan maklumat yang diperolehi [Reader dan Hammond (1994).

yang dikenali sebagai house style.        Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan yang tertentu.my/dbp08/majalah/bahasa20/ 16 November2008).TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  157 (f) Rujukan Laman Web Dalam menulis rujukan teks yang diambil dari laman web. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebut dalam laporan teks kajian. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai pendapat yang sama daripada tiga orang pengarang.gov. Contoh: Teori kognitif membawa maksud perkaitan dengan sesuatu perkara. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual.3 1. alamat laman web dan tarikh mencapainya perlu dinyatakan. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan kajian. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Manusia menggunakan fikiran dan otak setiap kali manusia belajar serta mengumpulkan struktur kognitif dalam ingatan (www. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. 2.dbp. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai bahan rujukan yang lebih daripada dua orang pengarang dan tiga orang pengarang. SEMAK KENDIRI 9. . Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association).

Survey research methods (2nd ed. (1994).L.     APA (American Psychological Association) House Style Ilustrasi Judul Laman Web Laporan Kajian Parap Pengkatalogan Babbuem. Doing social research (2nd ed. T. Co. (2006). Yan penyelidikan (kaedah . penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama).org. ACM atau American Psychological Association (APA) (apa. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja.com). Belmont. Kaedah dan statistik penyelidikan).158  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II   Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. Inc.). Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. New York: McGraw-Hill. pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian. Baker. Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman judul sebuah karya. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. E. Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran). (1990). Dalam teks. judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. California: Wadsworth Pub. Chua Piaw.).

(2001). J. Understanding behavioral science-research methods for research consumers. M. deMarrais.B. The inquiry and pedagogy across diverse contexts series.L. Inc. (1984). & Christensen. K. Walker. (1985)..TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  159 Clarke. (1995) Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi. Mc Niff. (2003). Othman Mohamad. Rashidi Azizan & Abd Razak Habib. L. Mason. Doing research. R. Penulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan. Hammersley. Joyce. Liverpool: Paul Chapman Pub. (1993). Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. (2000).. Teacher inquiry: Living the research in everyday pratice.handbook for teachers. London: Routledge. New Jersey: Lawrence Eralbaum Associates. (2003). B. Researching your own practice. J. Education reasearch: Quantitative and qualitative approaches.. & Rosenthal. (2001). Kajang: Masa Enterprise. Weil. Educational research-current issues. & Calhoun. London: Routledge Falmer. A. New York: McGraw-Hill. (2000) Models of teaching (6th ed. R... E. B. London: Routledege Falmer. Boston: Ally and Becon. & Erickson. M. R. London: Routledege Falmer. (2002). . Inc.). Osnow. Boston: Ally and Becon. You and your action research project. Johnson.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful