Topik 9  Penulisan 

Laporan   Kajian II 
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Membina dan meletakkan jadual dan rajah mengikut American Psychological Association (APA); Menulis rujukan mengikut sistem APA dengan cara yang betul; dan Menulis rujukan dalam teks mengikut stail APA dengan cara yang betul.

PENGENALAN

Penulisan laporan kajian perlulah mengikut format penulisan yang ditentukan oleh pihak universiti. Laporan penyelidikan atau kajian merupakan laporan lengkap seluruh kajian yang telah dilaksanakan. Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan tertentu, yang dikenali sebagai Âhouse styleÊ. Oleh itu, bentuk penulisan laporan kajian untuk penyelidikan amat penting bagi menggambarkan imej yang baik sesebuah institusi. Topik 8, 9 dan 10 dalam modul ini akan memberi panduan kepada anda tentang gaya penulisan laporan kajian yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. Laporan kajian yang baik juga akan menggambarkan ciri-ciri penyelidikan yang baik dan berkesan. Laporan kajian yang baik dan tersusun juga akan memudahkan pembaca memahami maksud yang hendak disampaikan oleh pengkaji. Dalam topik ini, anda akan dipandukan dengan cara meletakkan rajah, jadual, menulis rujukan dan meletakkan rujukan dalam teks. Dengan kata lain, dalam topik ini, anda akan ditunjukkan cara menyusun jadual, rajah dan rujukan mengikut sistem ÂAmerican Psychological AssociationÊ.

s = Signifikan pada aras p < 0. Jadual yang baik dapat menyampaikan maklumat dengan sekali imbas saja. ns = Tidak Signifikan.79 67.2 : Jadual memudahkan pemahaman terhadap keputusan analisis Subjek Kump 1 Kump 2 N 19 20 Min 71. df = 37.1.40 .TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  143 AKTIVITI 9.25 S. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual.00 .2) berikut: Jadual 3.3. Rajah 9.05.80 . Seterusnya.09 9. Min 5.1 Bincangkan dengan rakan-rakan cara menulis laporan mengikut gaya yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan yang ditulis.1: Jadual membantu pembaca memahami definisi sesuatu maksud had atau angka Jadual 4.2: Definisi Min Daripada Dapatan Soal Selidik.1.20 . bandingkan dengan cara menulis yang ditetapkan oleh universitiuniversiti lain.1 JADUAL Data kuantitatif biasanya dikemukakan dalam bentuk jadual.81 1.61 2.Piawai Nilai t 12.21 4.2. 9.4.41 3. Tajuk jadual perlu diletakan di bahagian atas jadual seperti contoh (Rajah 9.00 Definisi Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Rajah 9.60 .29 1.32 (ns) .1 dan Rajah 9.2: Perbezaan Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan dalam Ujian Pra Subskala Sikap UJIAN PRA Nota: Nilai t kritikal 95% (df = 37) = 2.021 df = Darjah kebebasan.

Rajah 9. bahan-bahan persembahan seperti carta. Oleh itu. lukisan dan gambar foto ditakrifkan sebagai rajah. Rajah 9. Oleh itu.3.144  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 9. graf. Keterangan mengenai rajah perlulah ditulis di bahagian bawah rajah. penyelidik perlu memastikan rajah yang digunakan membantu proses memberi kefahaman atau penghayatan kepada pembaca.2 RAJAH Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). rajah yang digunakan dalam laporan perlu bersifat membantu pemahaman pembaca. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis.4 dan Rajah 9. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Contoh pelbagai jenis rajah dapat kita lihat dalam Rajah 9. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan.3: Rajah dalam bentuk carta yang terdapat dalam laporan kajian .5 yang seterusnya. Seperti juga jadual.

4: Skrin pertolongan Rajah 9.5: Rajah dalam bentuk carta pai pada laporan kajian .TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  145 Rajah 9.

(b) (c) 9. sesuatu senarai rujukan itu perlu disusun mengikut abjad perkataan pertama tajuk makalah (tidak termasuk artikel "The".3. "A" dan lain-lain). . ACM atau American Psychological Association (APA) (http://www. Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE.org). Jika pengarangnya tidak diketahui. (i) Menulis Judul Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran) judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. artikel. kecuali perkataan itu singkatan dan menggunakan huruf kecil.apa.1 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal.146  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II SEMAK KENDIRI 9. tetapi ikut nama penuh bagi nama Melayu (akan dibincang dalam subtopik seterusnya). Gunakan simbol „&‰ apabila menyenaraikan beberapa orang pengarang untuk sesuatu karya. Bincangkan perbezaan cara meletakkan rajah dan jadual dalam sesuatu laporan kajian. jurnal. Rujukan biasanya terdiri daripada bahan-bahan seperti buku. 9.1 (a) Panduan Menulis Nama dan Pengarang Buku dan Jurnal yang Diterbitkan Penulisan Judul Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. Cara menulis jenis rujukan hendaklah tekal (consistent) dan mengikut amalan-amalan penulisan berikut: (a) Senarai bahan rujukan hendaklah disusun ikut abjad nama keluarga pengarang bagi nama-nama Barat. Huruf lain hendaklah ditulis dengan huruf kecil.3 RUJUKAN Satu artikel dan laporan kajian yang mempunyai kredibiliti mesti mempunyai senarai rujukan. atau laman web. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebutkan dalam laporan teks kajian. Rujukan perlu diletakkan selepas teks laporan kajian atau selepas Bab 5. penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas.

Contoh: John Alan Kennedy jadi J. Kajang: Masa Enterprise..K......K.. J. 1996. Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi....Ronaldo jadi Ronaldo. Selain daripada itu. ... Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga...TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  147 Contoh: Buku: .. (b) Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang dicetak pada halaman judul sebuah karya... pada senarai bibliografi... Keberkesanan program penyediaan Guru-Guru KBSR satu tinjauan literature.A. Robeto Christano Ronaldo jadi R. nama keluarga perlu didahulukan. Dalam menulis rujukan...  .. Nama pengarang perlu ditulis tanpa pangkat atau gelaran. Jurnal Pendidikan Guru 4(3):248-259.. nama pengarang boleh didapati pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Data-Pengkatalogan-dalam-penerbitan atau Cataloging-in-PublicationData. Contoh: J.....Kennedy... 2002. Communication of the ACM 37(2): 87-96.K.2004.. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja..... . Pengajian Matematik untuk kursus perguruan. R. R.Kennedy jadi Kennedy... Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. 1993.. Navigating in hyperspace: Designing a structure-based toolbox..A.. Jurnal: ...A. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama)......Ronaldo.

148  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Abu Bakar ibn Mansor al-Tabrani ditulis sebagai al-Tarbani.S. (2008) Pengurusan sumber manusia. Hasir Munir & Abu Bakar Salleh. D.C 9.Koh ditulis Koh.K M. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.S. Ismail Zain. Contoh: Mohamad J. ditulis sebagai Choong K. ditulis sebagai Mohamad J. Shah Alam: Kiambang Publication. M.F. Teknologi Maklumat untuk Institusi Perguruan. (2004). . Ambok Salleh. Nama yang menggunakan parap hendak ditulis seperti berikut. Pengurusan Pendidikan Khas.F. Aplikasi multimedia dalam pengajaran.3. Nama pengarang Melayu dan Cina yang ditulis dengan lengkap hendaklah dikekalkan. D. Kuala Lumpur: Federal Publication. (2003).K. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Publication. (b) Pengarang Bersama Contoh: Hasnul Faizal & Nor Azahan. Abu Bakar ibn Mansor dan disenaraikan di bawah abjad T.2 (a) Cara Menulis Rujukan Lengkap untuk Bahan Bercetak Pengarang Tunggal Contoh: Shaifol Bahary Sulaiman. Jamal ditulis sebagai Jamal.C. Choong K. (2002).

(pnyt) .TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  149 (c) Edisi Ulang Cetak Contoh: Othman Mohamad (2008) Penulisan tesis dalam bidang Sains Sosial Terapan. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. Peristilahan sukan dan PJK. . Ed. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara.(2003). Teknologi maklumat dan komunikasi.(pnys). Springfield. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Merriam-Webster's collegiate dictionary. MA: Merriam-Webster. (f) Selangaraan (pngr = penyelenggara) Contoh: Nor Azahan Mustafar. Etika dan displin dalam sukan. (c) Karya Yang Dikenali Menurut Judul Contoh: Kamus Dewan Bahasa. (pngr). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2002). (2007). Kumpulan Kertas Kerja 3. (1993). 2001. (d) Karya Susunan (pnys = penyusun) Contoh: Hasnul Faizal. (e) Karya Suntingan (pnyt = penyunting) Contoh: Farhana Embi & Rahimah Sahar. New York: Mc Graw-Hill. T.ke-4. Multimedia making it work. Kumpulan Kertas Kerja Seminar Aliran Terkini. 10th edition. Vaughan. 5th edition.

(c) Penerbitan Kerajaan Contoh: Malaysia. Faedah yang diperolehi dari menceburkan diri dalam aktiviti sukan. Perbahasan rang undang-undang multimedia. (h) Terjemahan (terj. (b) Laporan dan Dokumen Contoh: Dewan Rakyat Malaysia.. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. 1996.3 (a) Dokumen Awam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. (2007). (2006). Kuala Lumpur: Penerbitan Sinar Bakti. jil. Dlm Mohd Sofian Omar Fauzee (pnyt) Psikologi sukan. (i) Bab dalam Buku Contoh: Roslina Ismail & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002). hlm 55-64.150  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (g) Berbilangan Jilid (jld = Jilid) Contoh: Abdulah Abo Baka. 3(09): 1932-2314 Parlimen Keempat belas Penggal Kedua. Kertas Perintah 35.3. 2006. 2. Terj. Warta Kerajaan 25(8).=terjemahan) Contoh: Thomas. . Renang meniti tangga kejayaan. Memelihara keselamatan negara. Matematik Algebra. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Asma Saad. tahun 2006. Akta Tanah (Rezab Melayu) (pindaan) 1996. 9. D. 2003. Penyata Rasmi Dewan Rakyat.

(b) Pengarang Bersama Contoh: Asiah Abu Kassim. (g) Dokumen Pertubuhan Antarabangsa Contoh UNESCO. 2005. 2004. Sains Sekitar 2 (3) :1-32. Warta Kerajaan Negeri Johor 45(1). Jurnal Pendidikan 12(2): 152-163.3.4 (a) Jurnal Pengarang Tunggal Contoh: Iskandar Zakaria. . Ed. Bangkok: UNESCO. (f) Laporan Jawatankuasa Contoh: Jawatankuasa Pengistilahan Sains. Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Keberkesanan Perisian Multimedia Bestari kepada pelajar Pendidikan Khas. Report. Education trend. Istilah Sains mengikut Bahasa Melayu. 1990. Batu Pahat.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  151 (d) Warta Kerajaan Negeri Contoh: Johor. (e) Laporan Kerajaan Persekutuan Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia. 9. & Razak Selamat (2003). Impak pencemaran udara di Parit Raja. Akta Perbandaran 1988: Peraturan tempat letak kereta. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ke-7. (2005).

Berita Harian. (2008). 20 Mac:13. . Anak yatim terokai Dunia Sains. 3 Jun: 10.3. Majalah Dewan. (2008) Ancaman terbaru pengguna komputer Virus Neraka. Amalan pengurusan pengetua: Satu kajian kes. (2004). (d) Makalah dalam Majalah Contoh: Rusdina Abdul Rahim. hlm 255-265. Harian Metro. Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-1. Harian Metro.5 (a) Makalah dalam Akhbar Pengarang Contoh: Mohd Razalan Salleh.152  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (c) Makalah dalam Pasca Sidang Contoh: Azlin Norhani Mansor.1993. Jan :16-30. (d) Tanpa Pengarang Contoh: Venergy Capsul 300mg dikesan mengandungi racun. Ke arah pengkomputeran pengajaran bahasa: Cereka atau fakta. 2008. Harian Metro. (b) Tanpa Pengarang Contoh: Umat Islam perlu mempunyai ciri mulia kekuatan iman. 3 Jun: V8. 3 Jun: 1. 9. (c) Berita dalam Akhbar Contoh: Ahmad Tajul Ansar Ibrahim.

TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  153 (e) Surat kepada Editor Contoh: Penjual Ayam. 9. (2000). Siti Ropiah Abu Bakar. Singapura: Shaw Brother. Berita Harian. Lee Lai Guan. Tesis Sarjana. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. Mohd Amirul Abdullah & Siti Nor Amira Ahmad. Jusni Nasiron. Abdul Shukur. (2008). Alor Star Kedah. Kemahiran teknologi maklumat dan sikap terhadap komputer selepas Kursus Latihan Guru Sekolah Bestari. Filem cereka. (c) Abstrak Contoh: Mohd Haikal Sazuwan. (b) Kertas Kerja Abstrak dan Sebagainya Contoh: Sim Ah Hock. (2007). Abstrak Kertas Kerja. Ku Bahrum Ku Hussin & Zubier Hassan. A Shaghir. Mohammad Saat dan Md Din Hassan. Pengendalian pengajaran dan pembelajaran di sekolah bestari perintis negeri Kedah dan Perlis. 4 Jun: 10. (2000). Kesan kenaikan harga minyak di Pulau Pinang.3. Jangan salahkan penjual sahaja lihat sekali apa pemborong buat. (f) Filem Contoh: Anak Ku Shazali. .6 (a) Bahan tidak Terbit Tesis atau Latihan Ilmiah Contoh: Mohd Dzulkifli A. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. 25 -28 Jun. (1965). Universiti Teknologi Malaysia. Keberkesanan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dalam mata pelajaran Biologi. (2002). Alor Star Kedah. Persidangan Sains Sosial UiTM. 25 -28 Jun. Jalil.

1999. Pahang 4-7 Jun. Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan. 2000.3. (f) Kertas Kerja Contoh: Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Rompin. Kertas Kerja Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan. (atas talian): berbantukan komputer. (atas talian) http://www. 9 Julai.motivasiutusan. Rompin. (2007). Cabaran dan tanggungjawab Pengetua dalam zaman globalisasi.my/dbp98/majalah/bahasa20/mac/j03ajar1. Pahang 4-7 Jun.htm (16 November2003) . Rompin.4mg. (h) Temu bual Contoh: Mohamad Kasim Basir.dbp. www. Supyan Hussin. (2004). Temu bual.1. Pahang 4-7 Jun. Penilaian perisian multimedia.gov.html (12 November 2003). Maktab Perguruan Batu Pahat. 9. (g) Laporan Contoh: Laporan Belanjawan Mengurus Sekolah.7 Contoh: Bahan Rujukan Elektronik Badrul Hisham Hj Alang Osman. (2007). Pembangunan perisian pembelajaran bahasa Jurnal Bahasa.com/kerja. Kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah.154  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (d) Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Negeri Johor Kali Kelapan. Mac. (2007).

.. 9. mendapati pencapaian pelajar yang .4 RUJUKAN Dalam teks pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian. Muhamad (2000). ciri-ciri mesra pengguna termasuklah keterangan yang ditulis dalam bahasa yang mudah difahami . Jensen (1996).. audio merupakan alat komunikasi yang digunakan .. (b) Pengarang bersama (dua orang) Untuk rujukan yang mempunyai dua orang pengarangnya nyatakan kedua-dua pengarang apabila dirujuk.. Contoh: Chua (2002). Contoh: Shaifol (2004) menyatakan proses literasi akan membolehkan pengamalnya memperolehi maklumat yang tersusun dan seterusnya menguasai sesuatu tajuk.2 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal. Rujukan dalam teks ini akan disenaraikan dalam bibliografi pada bahagian akhir laporan kajian. (a) Pengarang (seorang) Nama pengarang boleh disingkatkan kepada nama diri untuk pengarang Melayu dan nama keluarga bagi pengarang Cina dan Barat. Bezakan gaya penulisan di antara bahan yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan..TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  155 SEMAK KENDIRI 9. Animasi adalah aplikasi media yang terdiri daripada gerakan objek dalam bentuk 3-D atau 2-D yang dapat menarik minat pengguna (Szuprowicz 1992)..

dalam kaedah tutorial. semua rujukan itu ditulis bersama dan dipisahkan bersama tanda semi kolon. (e) Multi Rujukan Dalam menulis berbagai rujukan teks yang memberi pengertian maksud yang sama. (c) Pengarang bersama (tiga orang atau lebih) Untuk rujukan tiga orang pengarang atau lebih nama pengarang pertama diikuti dengan „et al.. secara umumnya setiap perisian pendidikan (tutorial) mengandungi satu atau . Kirsh (1997)]. Media grafik digunakan sebagai alat untuk memberi arahan dan penerangan (Wittich dan Schuller 1979). (d) Tanpa Pengarang Bagi rujukan tanpa pengarang hendak ditulis seperti berikut: Contoh: Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2001).156  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Menurut Alessi dan Trollip (1991). iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk membuat penjelajahan serta mencari dan menggabungkan maklumat yang diperolehi [Reader dan Hammond (1994). lakaran dan gambar. lukisan. Rivlin et al. perisian boleh menggantikan peranan guru sebagai tutor. (1996). Perisian multimedia yang sempurna dan sesuai digunakan sebagai alat untuk mendidik hendaklah dilaksanakan mengikut landasan teori-teori pembelajaran (Wan Salihin et al. . tutorial dibina untuk Grafik terdiri daripada pelbagai bentuk tulisan. Contoh: Hiperteks mempunyai keistimewaan.. mempersembahkan bahan pengajaran.1998).‰ Contoh: Menurut Merrill et al. Jones dan Berger (1995). (1994).

dbp. SEMAK KENDIRI 9. alamat laman web dan tarikh mencapainya perlu dinyatakan. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebut dalam laporan teks kajian. Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). 2. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan kajian. .gov. Manusia menggunakan fikiran dan otak setiap kali manusia belajar serta mengumpulkan struktur kognitif dalam ingatan (www. yang dikenali sebagai house style. Contoh: Teori kognitif membawa maksud perkaitan dengan sesuatu perkara.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  157 (f) Rujukan Laman Web Dalam menulis rujukan teks yang diambil dari laman web.3 1. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai bahan rujukan yang lebih daripada dua orang pengarang dan tiga orang pengarang.my/dbp08/majalah/bahasa20/ 16 November2008).        Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan yang tertentu. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai pendapat yang sama daripada tiga orang pengarang.

Chua Piaw. E. California: Wadsworth Pub. (1990). Co. Doing social research (2nd ed. Yan penyelidikan (kaedah . New York: McGraw-Hill. Baker. ACM atau American Psychological Association (APA) (apa. penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas.). Belmont. judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. Dalam teks. Inc. Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman judul sebuah karya. Dalam menulis judul bagi bahan rujukan.com).L. T. pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama). Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja.).org. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.158  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II   Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. Kaedah dan statistik penyelidikan). Survey research methods (2nd ed. (2006).     APA (American Psychological Association) House Style Ilustrasi Judul Laman Web Laporan Kajian Parap Pengkatalogan Babbuem. (1994). Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran).

(1984). London: Routledge Falmer. London: Routledege Falmer. Rashidi Azizan & Abd Razak Habib. London: Routledege Falmer. L. Doing research. Researching your own practice. R. Joyce.. You and your action research project. Educational research-current issues. & Erickson.. J. E. Johnson. Osnow. A. The inquiry and pedagogy across diverse contexts series.handbook for teachers. deMarrais.. (2003). Inc. J. London: Routledge.). (2001). Penulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan. K.. Kajang: Masa Enterprise. & Christensen. (2001). Mason. Hammersley. (2000) Models of teaching (6th ed. B. (1993). Liverpool: Paul Chapman Pub.. M. (1985). (2003). . & Rosenthal.B. Walker. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. Teacher inquiry: Living the research in everyday pratice.L. (2000). (2002). Othman Mohamad. M. R. Weil. Understanding behavioral science-research methods for research consumers. Mc Niff. R. B. Boston: Ally and Becon. New Jersey: Lawrence Eralbaum Associates. & Calhoun. Education reasearch: Quantitative and qualitative approaches. Boston: Ally and Becon. Inc. New York: McGraw-Hill. (1995) Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  159 Clarke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful