TAJUK: PERINDUSTRIAN

Jawab soalan-soalan di beri di bawah:

A. Kepentingan perindustrian:

1. Bincangkan lima kepentingan industri kecil dan sederhana (IKS) di negara
anda. [5 markah]

1. memberi pendapatan negara/ eksport hasil industri.

i ……………………………………………………………………………......

2. menyediakan peluang pekerjaan.

ii…………………………………………………………………………….....

3. mengurangkan import

iii ……………………………………………………………….…………......

4. mengurangkan aliran wang ke luar Negara.

iv………………………………………………………………………………

5. memajukan pengangkutan jalan raya/ pelabuhan.

v.………………………………………………………………………………

6. membuka kawasan baru/ Bandar baru.
7. menarik pelabur asing.

2. Nyatakan enam faktor yang mempengaruhi perkembangan industri kereta di
Malaysia. [6 markah]

8. memajukan teknologi moden.

i.…………………………………………………………………………………
B. Faktor memajukan perindustrian:

ii………………………………………………………………………………...

1. muka bumi rata sesuai mendirikan kilang.

iii
………………….………………………………………………………………

2. banyak bekalan bahan mentah seperti getah di kluang.

iv………………………………………………………………………………

3. banyak bekalan sumber kuasa seperti petroleum di Kerteh.

v.…………………………………………………………………………………

4. terdapat kemudahan pengangkutan jalan raya.

vi…………………………………………………………………………………

5. terdapat kemudahan pelabuhan untuk eksport seperti Pelabuhan Kelang.

vii……………………………………………………………………………….

6. banyak permintaan dalam dan luar negara.
7. ramai buruh yang mahir dan murah.
8. dasar kerajaan memberi pengecualian cukai kepada kilang baru.
9. dasar kerajaan membina kawasan perindustrian bebas.

R

C. Kesan negatif perindustrian:

3. Bincangkan lima kesan perindustrian terhadap alam sekitar. [5 markah]

1. asap kilang menyebabkan pencemaran udara.

i………………………………………………………………………………….

2. asap kilang mengandungi sulfur dioksida mengakibatkan hujan asid.

ii…………………………………………………………………………………

3. asap kilang menyebabkan jerebu.

iii………………………………………………………………………………..

4. sisa toksik kilang menyebabkan pencemaran air sungai.

iv……………………………………………………………………………….

5. sisa toksid kilang menyebabkan kepupusan hidupan akuatik.

v………………………………………………………………………………..

6. pembakaran terbuka kilang menyebabkan suhu kawasan meningkat.
7. kilang menyebabkan kesesakan jalan raya di sesuatu kawasan.

4. Jelaskan enam langkah yang dijalankan untuk memajukan industri kereta di
Malaysia. [6 markah]

8. kilang menyebabkan kesesakan penduduk di sesuatu kawasan.
i……………………………………………………………………………….
9. kilang menyebabkan migrasi luar bandar ke bandar.
ii………………………………………………………………………………
iii……………………………………………………………………………..
D. Langkah memajukan perindustrian:
iv……………………………………………………………………………..
1. kerajaan memberi pengecualian cukai kepada kilang baru.
v………………………………………………………………………………
2. kerajaan menyediakan bantuan modal kepada IKS.
vi……………………………………………………………………………..
3. mencari pasaran baru di luar negara.
4. mengadakan kawasan perindustrian bebas.
5. kempen menggunakan barangan buatan tempatan.

5. Bincangkan lima faktor yang mempengaruhi letakan sesebuah kilang di
sesuatu kawasan. [5 markah]

6. membuka kawasan perindustrian baru.

i………………………………………………………………………………

7. menarik pelabur membina kilang di Malaysia.

ii……………………………………………………………………………..

8. mengadakan R&D bagi memajukan perindustrian.

iii…………………………………………………………………………….

9. menggunakan teknologi moden seperti robotik.

iv…………………………………………………………………………….
v…………………………………………………………………………….

E. Langkah mengatasi kesan alam sekitar akibat perindustrian:

6. Bincangkan enam kebaikan pembinaan kawasan industri di negara anda. [6
markah]

1. kilang menggunakan penapis asap.
i……………………………………………………………………………….
2. memproses sisa toksid sebelum disalurkan ke sungai.
ii………………………………………………………………………………
3. Mengadakan R&D.
iii……………………………………………………………………………..
4. mengitar semula bahan buangan.
iv……………………………………………………………………………..
5. pembakaran insenerator.
v………………………………………………………………………………
6. kempen mencintai alam sekitar.
vi……………………………………………………………………………..
7. kuat kuasakan undang-undang/ mendenda

F. Kesan positif pembinaan kilang di sesuatu kawasan:

7. Huraikan empat langkah untuk mengatasi kesan pembinaan kilang terhadap
alam sekitar. [6 markah]

1. perkembangan jalan raya

i……………………………………………………………………………….

2. pembesaran saiz bandar

ii………………………………………………………………………………

3. pertambahan kemudahan awam/ asas

iii……………………………………………………………………………..

4. berlaku pertambahan penduduk

iv……………………………………………………………………………..

5. perkembangan kawasan petempatan
6. pertambahan ruang perniagaan
7. peluang pekerjaan bertambah
8. taraf ekonomi penduduk meningkat

8. Jelaskan kebaikan perindustrian dan kesannya kepada alam sekitar. [6
markah]
i……………………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………………….
iii……………………………………………………………………………
iv……………………………………………………………………………
v……………………………………………………………………………
vi……………………………………………………………………………