Tutorial 5 –

HURAIKAN BAGAIMANA SEORANG GURU BOLEH MENARIK MINAT MURID TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DISEDIAKAN OLEH : NUR AMIRA BINTI MOHD ROSLI NURFATIN AZLINA BINTI HAMZAH NOR HANIZA BINTI MOHAMAD 8 PISMP KAJIAN SOSIAL 1

Penggunaan Strategi, Pendekatan, Kaedah Dan Teknik Yang Sesuai Interaksi Yang Berkesan Komunikasi Yang Jelas Dan Teratur Mewujudkan Iklim Bilik Darjah Yang Kondusif Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Yang Baik Dan Bersesuaian

.Mewujudkan Iklim Bilik Darjah Yang Kondusif • Persekitaran pembelajaran yang kondusif dapat memberi ruang kepada murid melibatkan diri dan menumpukan perhatian sepenuhnya sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. • Persekitaran sebegini mampu merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar dan memperolehi ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru.

Perasaan kekitaan yang timbul di antara pelajarpelajar dengan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia. .Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif Iklim bilik darjah yang baik mengandungi empat ciri utama berikut iaitu: Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Kewujudan satu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan. Kesukarelaan pelajar-pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah.

.• Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara pelajar dengan pelajar. serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dalam bilik darjah. pelajar dengan guru. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan yang mesra dan sempurna.

Guru haruslah mewujudkan iklim bilik darjah yang terbuka bagi menarik minat murid terhadap P&P .

• Iklim bilik darjah yang terbuka seperti ini merupakan iklim bilik darjah yang kondusif. . seperti: a) membentuk pelajar dengan sikap dedikasi b) berinisiatif c) rela bekerjasama d) ramah dan mesra e) spontan dan kreatif serta lebih tinggi motivasinya. dan iklim positif ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya.

kesejahteraan. • Justeru. • Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa. semangat. yang elok di pandang dan mempunyai susunan yang teratur. dan bahagia kepada pelajar-pelajar yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik. .• Ringkasnya. iklim bilik darjah yang kondusif ini akan dapat menarik minat murid sekaligus meningkatkan keberkesanan mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

.

.

.

.

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Yang Baik Dan Bersesuaian • Bahan bantu mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh para pelajar. . • Bahan bantu mengajar bukan hanya terhad kepada bahan tertentu sahaja tetapi merangkumi segala benda yang digunakan dalam P&P yang melibatkan semua pancaindera.

pantomin. carta. model. pita rakaman BBM bercorak pengalaman / bahan sebenar daripada alam sekitar Cth: lakonan.surat khabar BBM elektronik Cth : OHP. lawatan.grafik. pita video. projektor LCD. projek pameran dan realia .Bahan bantu mengajar boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu : BBM bukan elektronik Cth: gambar.

Namun walau apa jua kategori BBM yang diguna pakai oleh seseorang guru. matlamatnya adalah untuk : memperjelaskan lagi penyampaian maklumat agar tidak terlalu bersifat verbalistik mengatasi keterbatasan ruang mengatasi sifat pasif pelajar dan memberi rangsangan mempersamakan pengalaman membangkitkan persepsi di kalangan pelajar .

. • Oleh yang demikian adalah jelas bahawa. guru sepatutnya menyampaikan pengajaran sebaik mungkin dengan buat persediaan awal dari segi: a) perancangan kaedah penyampaian b) pengajaran dan penggunaan BBM mencukupi. BBM adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran.• Menurut Noor Din Maulud (1999). menimbulkan rangsangan keinginan murid-murid untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik.

c) mempelbagaikan aktiviti dalam proses sesuatu pengajaran dan pembelajaran. b) Menyediakan dasar yang kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran serta mengurangkan gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada pelajar-pelajar. .Kamarudin Hj Husin (1988) telah merumuskan bahawa BBM yang digunakan oleh guru dalam sesuatu pengajaran mempunyai kepentingannya yang tersendiri iaitu: a) BBM yang digunakan dapat memberi rangsangan dan mengekalkan minat murid.

d) memberikan pengalaman yang menyeronokkan kepada para pelajar e) Membina pemikiran yang berterusan f) Memberi pengalaman baru serta menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. .

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam P&P .

.

1988. Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. Rahman Ab. Selangor: Longman Malaysia Sdn.RUJUKAN Ee Ah Meng. 1988. Bhd. Ab. Ilmu Pendidikan: Pengetahuan dan Ketrampilan Ikhtisas (Semester 1). Kamarudin Hj Husin. Mat Nor Hussin. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kesedaran Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Rashid. 2003. .

Tesis Sarjana Muda. Mok Soon Sang (2008). Bhd. UTM.Bhd. Faktor Mempengaruhi Pencapaian Sains PMR. 1997. Omardin Ashaari. Prinsip Pengajaran Mikro. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 2. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Noor Din Maulud (1999).Mok Soon Sang (2001). Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Murid dan Alam Belajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful