SOALAN TUTORIAL DAN ISL EDU 3105 : TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Bil 1 Soalan Tutorial Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan “teknologi pendidikan”. Mengapakah teknologi diperlukan dalam pengajaran masa kini? Adakah pengajaran tradisional tidak berkesan yang menyebabkan teknologi diperlukan? Bincangkan dan berikan contoh yang sesuai. Pembentangan: Minggu ke 3 Apakah elemen-elemen yang biasanya ada dalam sesuatu model reka bentuk. Huraikan peranan dan kepentingan reka bentuk
pengajaran terhadap p&p. Buat banding beza antara Model ADDIE dan ASSURE.

Soalan ISL Jelaskan tentang domain/elemen penting yang terdapat dalam teknologi pendidikan. Huraikan kenapa teknologi pendidikan penting kepada setiap warga guru.

2

Penilaian merupakan satu langkah yang terdapat dalam model ADDIE. Berdasarkan bacaan dan rujukan di perpustakaan, bincangkan mengenai bentuk penilaian yang boleh dilaksanakan dan terangkan ciri-ciri setiap bentuk penilaian dengan memberikan satu contoh yang sesuai. Melayari internet untuk memperoleh maklumat tentang jenis media cetak dan berikan contoh-contoh yang sesuai bagi media tersebut. Cuba buat klasifikasi dengan menggunakan pengurusan grafik. Jelaskan bagaimana media cetak berperanan membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan "instructional planning" (rancangan pengajaran). Merujuk kepada model ASSURE bincangkan bagaimana anda memilih kaedah, media dan bahan sumber yang sesuai untuk satu sesi pengajaran berbantukan komputer.

3

Pembentangan: Minggu ke 3 Jelaskan apa yang dimaksudkan "media pengajaran". Apakah kelebihan menggunakan media dalam pengajaran dan pembelajaran? Bincangkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam memilih media pengajaran. Pembentangan: Minggu ke 4 Bincangkan dengan contoh yang sesuai bagaimana anda mengaplikasikan model ASSURE dalam merancang pengajaran yang mengintegrasikan teknologi komputer sebagai media pengajaran. Pembentangan: Minggu ke 4 Jelaskan prinsip-prinsip grafik seperti berikut berserta contoh yang sesuai : • Kesatuan • Penegasan • Pergerakan • Kontra • Harmoni • Keseimbangan Huraikan bagaimana sesuatu grafik itu memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Pembentangan: Minggu ke 5

4

5

. Using the overhead projector effectively. bincang dan senaraikan langkahlangkah memelihara dan memulihara cetakan fotografi anda 2. Huraikan bagaimana bahan-bahan tersebut dapat dan boleh meningkat proses pengajaran dan pembelajaran..ac. .Heinich. Pembentangan: Minggu ke 6 Terangkan jenis dan ciri-ciri yang ada pada sebuah kamera video. Lensa iii. ISO Huraikan bagaimana gambar foto dapat digunakan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.gcal. Huraikan 4 kelebihan dan kelemahan menggunakan OHP. Pembentangan: Minggu ke 12 Apakah yang dimaksudkan dengan media audio. gariskan prosedur dan teknik menghasilkan transparensi yang berkesan. Nyatakan 4 jenis transparensi dan 5 teknik penghasilan transparensi. Nyatakan apakah teknik-teknik yang biasa digunakan untuk mengambil gambar (foto). Merujuk kepada Bahagian A dalam Smaldino. Shutter speed iv. 10 11 . & Molenda. Huraikan juga kebaikan video dan bagaimana ia dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.(2005).E. Pembentangan: Minggu ke 10 Terangkan jenis dan ciri-ciri yang terdapat pada sebuah OHP (Overhead Projector). (8th ed.M.html.New Jersey:Pearson Educational Inc.J. Berdasarkan kepada Ellington.uk/ciced/Ch.D.S.H. Aperture ii.15.). Bincangkan 5 kelebihan dan kelemahan menggunakan media audio sebagai alat komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pembentangan: Minggu ke 13 Soalan ISL 7 8 9 1.Bil 6 Soalan Tutorial Nyatakan jenis-jenis bahan 2 dimensi (2D) dan 3 dimensi (3D) yang biasa digunakan atau yang terdapat di sekolah.R. Retrieved 4 Dec 2007 from http://apu. 2. Cuba jelaskan bagaimana teknik merakam video yang baik. Russell. Pembentangan: Minggu ke 7 Bincangkan kegunaan dan fungsi-fungsi bahagian kamera berikut: i.. (1996). Instructional technology and media for learning. Apakah peralatanperalatan khusus yang diperlukan untuk menghasilkan bahan audio. Huraikan ciri-ciri papan cerita yang baik dengan memberikan contohcontoh yang sesuai. Pembentangan: Minggu ke 7 Huraikan langkah-langkah bagaimana merancang penerbitan bahan video pengajaran beserta contoh-contoh yang sesuai.

Bil 12 Soalan Tutorial Jelaskan apakah yang dimaksudkan integrasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (8th ed. Pembentangan: Minggu ke 13 Jelaskan maksud perisian pemproses perkataan dan persembahan elektronik. penggodam. Pembentangan: Minggu ke 14 Soalan ISL 13 Berdasarkan pengalaman anda menggunakan persembahan powerpoint. penyebar virus. kerahsiaan dan kawalan kendiri.E. Instructional technology and media for learning. Akses maklumat dari internet dan pusat sumber. Cari bahan dan bincangkan pernyataan berikut: Peningkatan dalam penggunaan pangkalan data dalam masyarakat serta kemudahan internet telah memudahkan maklumat peribadi diakses oleh sesiapa pun.. Huraikan apakah elemen-elemen penting yang perlu ada dalam suatu persembahan multimedia yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan lima kelebihan dan lima kelemahan menggunakan perisian pemprosesan perkataan dan persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran. dan artikel artikel lain. pengintipan dan sebagainya.J.S. Russell. Antaranya: penipuan.New Jersey:Pearson Educational Inc. bincangkan perkembangan teknologi multimedia di dalam internet dari dahulu sehingga kini.M. kerosakan/pengubahsuaian program atau data.D. Bincangkan bagaimana anda mengaplikasikan pemprosesan perkataan dan persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran. 15 Berdasarkan Bab 11 dalam Smaldino. Huraikan dan beri contoh yang sesuai bagaimana ICT dapat diintegrasi dalam proses P&P.). banding beza Akta Hak cipta yang . cari bahan dan cuba membentuk satu aktiviti bilik darjah yang mengintegrasikan fungsi hamparan elektronik dalam pengajaran 14 Jelaskan bagaimana menghasilkan satu produk multimedia interaktif yang baik.R. berikan enam (6) cadangan untuk menghasilkan slaid yang menarik bagi pengajaran mata pelajaran pengkhususan anda.(2005). & Molenda.. Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi palajar di sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi? Dengan mengakses internet. Apakah implikasi yang Melayari dan akses maklumat dari internet dan pusat sumber untuk mencari beberapa jenis media interaktif yang boleh digunakan sebagai sumber bilik darjah. Pembentangan: Minggu ke 14 Penggunaan komputer dan internet sering terdedah dengan pelbagai ancaman keselamatan.Heinich.

isu-isu media sosial. Senarai rujukan yang sah (format APA) 3. Esei Disediakan oleh: Jabatan Teknologi Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis . terang dan jelaskan bagaimana anda mengamalkan isu-isu perundangan.Bil Soalan Tutorial Soalan ISL wujud berkaitan isu-isu ini? Apakah peranan yang dapat anda berikan diguna pakai di Malaysia dan antarabangsa dalam menangani isu-isu ini? Pembentangan: Minggu ke 15 Jelaskan dengan terperinci 4 undang-undang hak intelek: • Hak cipta • Paten • Tanda perdagangan • Rahsia perdagangan Pembentangan: Minggu ke 15 16 Sebagai seorang guru yang telah dilatih dengan peraturan dan etika perguruan. ARAHAN: Setiap jawapan TUTORIAL perlu disediakan dalam bentuk: 1. 3 soalan (aneka pilihan/struktur) yang berkaitan tajuk yang dibentangkan 4. isu-isu etika dalam menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran anda di sekolah. Masa pembentangan ialah 20 – 30 minit Jawapan bagi ISL hendaklah disediakan seperti berikut: 1. Ringkasan dalam bentuk peta minda/peta konsep 2. Persembahan powerpoint 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful