SOALAN TUTORIAL DAN ISL EDU 3105 : TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Bil 1 Soalan Tutorial Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan “teknologi pendidikan”. Mengapakah teknologi diperlukan dalam pengajaran masa kini? Adakah pengajaran tradisional tidak berkesan yang menyebabkan teknologi diperlukan? Bincangkan dan berikan contoh yang sesuai. Pembentangan: Minggu ke 3 Apakah elemen-elemen yang biasanya ada dalam sesuatu model reka bentuk. Huraikan peranan dan kepentingan reka bentuk
pengajaran terhadap p&p. Buat banding beza antara Model ADDIE dan ASSURE.

Soalan ISL Jelaskan tentang domain/elemen penting yang terdapat dalam teknologi pendidikan. Huraikan kenapa teknologi pendidikan penting kepada setiap warga guru.

2

Penilaian merupakan satu langkah yang terdapat dalam model ADDIE. Berdasarkan bacaan dan rujukan di perpustakaan, bincangkan mengenai bentuk penilaian yang boleh dilaksanakan dan terangkan ciri-ciri setiap bentuk penilaian dengan memberikan satu contoh yang sesuai. Melayari internet untuk memperoleh maklumat tentang jenis media cetak dan berikan contoh-contoh yang sesuai bagi media tersebut. Cuba buat klasifikasi dengan menggunakan pengurusan grafik. Jelaskan bagaimana media cetak berperanan membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan "instructional planning" (rancangan pengajaran). Merujuk kepada model ASSURE bincangkan bagaimana anda memilih kaedah, media dan bahan sumber yang sesuai untuk satu sesi pengajaran berbantukan komputer.

3

Pembentangan: Minggu ke 3 Jelaskan apa yang dimaksudkan "media pengajaran". Apakah kelebihan menggunakan media dalam pengajaran dan pembelajaran? Bincangkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam memilih media pengajaran. Pembentangan: Minggu ke 4 Bincangkan dengan contoh yang sesuai bagaimana anda mengaplikasikan model ASSURE dalam merancang pengajaran yang mengintegrasikan teknologi komputer sebagai media pengajaran. Pembentangan: Minggu ke 4 Jelaskan prinsip-prinsip grafik seperti berikut berserta contoh yang sesuai : • Kesatuan • Penegasan • Pergerakan • Kontra • Harmoni • Keseimbangan Huraikan bagaimana sesuatu grafik itu memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Pembentangan: Minggu ke 5

4

5

M. Nyatakan 4 jenis transparensi dan 5 teknik penghasilan transparensi.J. 10 11 . Cuba jelaskan bagaimana teknik merakam video yang baik. 2. Russell.15.html. Huraikan 4 kelebihan dan kelemahan menggunakan OHP. Pembentangan: Minggu ke 7 Bincangkan kegunaan dan fungsi-fungsi bahagian kamera berikut: i. Huraikan juga kebaikan video dan bagaimana ia dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. bincang dan senaraikan langkahlangkah memelihara dan memulihara cetakan fotografi anda 2.H. Merujuk kepada Bahagian A dalam Smaldino..S. ISO Huraikan bagaimana gambar foto dapat digunakan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. gariskan prosedur dan teknik menghasilkan transparensi yang berkesan.ac. Nyatakan apakah teknik-teknik yang biasa digunakan untuk mengambil gambar (foto).. Pembentangan: Minggu ke 12 Apakah yang dimaksudkan dengan media audio.Bil 6 Soalan Tutorial Nyatakan jenis-jenis bahan 2 dimensi (2D) dan 3 dimensi (3D) yang biasa digunakan atau yang terdapat di sekolah. Apakah peralatanperalatan khusus yang diperlukan untuk menghasilkan bahan audio. Pembentangan: Minggu ke 6 Terangkan jenis dan ciri-ciri yang ada pada sebuah kamera video.Heinich. (1996). Instructional technology and media for learning. . Huraikan ciri-ciri papan cerita yang baik dengan memberikan contohcontoh yang sesuai. Using the overhead projector effectively. Shutter speed iv.). Bincangkan 5 kelebihan dan kelemahan menggunakan media audio sebagai alat komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pembentangan: Minggu ke 13 Soalan ISL 7 8 9 1.E. Retrieved 4 Dec 2007 from http://apu.uk/ciced/Ch.New Jersey:Pearson Educational Inc. Lensa iii. Aperture ii. Berdasarkan kepada Ellington.R.gcal. Pembentangan: Minggu ke 7 Huraikan langkah-langkah bagaimana merancang penerbitan bahan video pengajaran beserta contoh-contoh yang sesuai.. Huraikan bagaimana bahan-bahan tersebut dapat dan boleh meningkat proses pengajaran dan pembelajaran. Pembentangan: Minggu ke 10 Terangkan jenis dan ciri-ciri yang terdapat pada sebuah OHP (Overhead Projector).(2005).D. (8th ed. & Molenda.

Huraikan dan beri contoh yang sesuai bagaimana ICT dapat diintegrasi dalam proses P&P. Apakah implikasi yang Melayari dan akses maklumat dari internet dan pusat sumber untuk mencari beberapa jenis media interaktif yang boleh digunakan sebagai sumber bilik darjah. cari bahan dan cuba membentuk satu aktiviti bilik darjah yang mengintegrasikan fungsi hamparan elektronik dalam pengajaran 14 Jelaskan bagaimana menghasilkan satu produk multimedia interaktif yang baik.(2005).M. 15 Berdasarkan Bab 11 dalam Smaldino.Heinich.S. Huraikan apakah elemen-elemen penting yang perlu ada dalam suatu persembahan multimedia yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran.Bil 12 Soalan Tutorial Jelaskan apakah yang dimaksudkan integrasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penyebar virus.). & Molenda. Instructional technology and media for learning. Bincangkan bagaimana anda mengaplikasikan pemprosesan perkataan dan persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembentangan: Minggu ke 14 Soalan ISL 13 Berdasarkan pengalaman anda menggunakan persembahan powerpoint. berikan enam (6) cadangan untuk menghasilkan slaid yang menarik bagi pengajaran mata pelajaran pengkhususan anda.E. (8th ed. Pembentangan: Minggu ke 14 Penggunaan komputer dan internet sering terdedah dengan pelbagai ancaman keselamatan. Cari bahan dan bincangkan pernyataan berikut: Peningkatan dalam penggunaan pangkalan data dalam masyarakat serta kemudahan internet telah memudahkan maklumat peribadi diakses oleh sesiapa pun..D.R. dan artikel artikel lain.New Jersey:Pearson Educational Inc. Antaranya: penipuan. bincangkan perkembangan teknologi multimedia di dalam internet dari dahulu sehingga kini. kerahsiaan dan kawalan kendiri. penggodam. kerosakan/pengubahsuaian program atau data. Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi palajar di sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi? Dengan mengakses internet. pengintipan dan sebagainya.J. Nyatakan lima kelebihan dan lima kelemahan menggunakan perisian pemprosesan perkataan dan persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran. Akses maklumat dari internet dan pusat sumber. Russell. banding beza Akta Hak cipta yang .. Pembentangan: Minggu ke 13 Jelaskan maksud perisian pemproses perkataan dan persembahan elektronik.

3 soalan (aneka pilihan/struktur) yang berkaitan tajuk yang dibentangkan 4. ARAHAN: Setiap jawapan TUTORIAL perlu disediakan dalam bentuk: 1.Bil Soalan Tutorial Soalan ISL wujud berkaitan isu-isu ini? Apakah peranan yang dapat anda berikan diguna pakai di Malaysia dan antarabangsa dalam menangani isu-isu ini? Pembentangan: Minggu ke 15 Jelaskan dengan terperinci 4 undang-undang hak intelek: • Hak cipta • Paten • Tanda perdagangan • Rahsia perdagangan Pembentangan: Minggu ke 15 16 Sebagai seorang guru yang telah dilatih dengan peraturan dan etika perguruan. terang dan jelaskan bagaimana anda mengamalkan isu-isu perundangan. Masa pembentangan ialah 20 – 30 minit Jawapan bagi ISL hendaklah disediakan seperti berikut: 1. isu-isu etika dalam menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran anda di sekolah. Persembahan powerpoint 2. isu-isu media sosial. Ringkasan dalam bentuk peta minda/peta konsep 2. Senarai rujukan yang sah (format APA) 3. Esei Disediakan oleh: Jabatan Teknologi Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful