2.0 Konsep Pendidikan dari Perspektif Islam dan Barat 2.

1 Konsep Pendidikan dari Perspektif Islam Pendidikan adalah satu proses berterusan untuk mengubah, melatih, dan mendidik akal, jasmani, dan rohani manusia dengan berasaskan nilai-nilai Islam. Pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi. Ini dibuktikan dengan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang menyuruh baginda membaca dalam keadaan beliau yang ummi. Firman Allah di dalam Surah Al-Alaq ayat 1 yang bermaksud : “Bacalah !!! Dengan Nama Tuhanmu yang menjadikan”, jelas menunjukkan betapa peri pentingnya pendidikan kepada setiap umat manusia dengan tidak mengira jantina, agama, budaya, umur, keturunan dan sebagainya. Begitu juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud : “Menuntut ilmu itu wajib bagi bagi setiap lelaki dan perempuan”, jelas memberitahu kepada kita bahawa setiap orang tidak kira lelaki atau perempuan dikehendaki menuntut ilmu atau dalam erti kata lainnya mempunyai pendidikan. 2.2 Konsep Pendidikan dari Perspektif Barat Perspektif pendidikan mengikut barat boleh dikategorikan kepada beberapa aliran yang menjadi tunjang pendidkan masa kini. Aliran yang pertama ialah esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal perabadan umat manusia. Aliran yang kedua ialah progresivisme. Aliran ini berpendapat bahawa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa akan datang. Aliran yang ketiga ialah perenialisme. Perenialisme lahir sebagai satu reaksi terhadap pendidikan progresif. Aliran yang keempat ialah

rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha mengubah susunan lama dan membangunkan susunan hidup kebudayaan yang bercorak moden. Aliran yang terakhir ialah eksistensialisme. Aliran ini lebih mengutamakan pembelajaran kendiri. Konsep pendidikan Barat

2

Swift D. Beliau menyokong pendapat Socrates bahawa tujuan pendidikan ialah memberi latihan moral kewarganegaraan yang baik. intelek. Mok Soon Sang di dalam bukunya “Pendidikan di Malaysia” merumuskan bahawa pendidikan ialah suatu proses atau aktiviti yang berusaha untuk memperkembangkan fizikal. kaedah mengajar dan peranan murid. Menurut UU Sisdiknas. Syed Muhammad Qutb menyatakan bahawa pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang.F di dalam bukunya “Sociology of Education” menghuraikan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang sarjana dan ilmuan dari Barat berkenaan dengan pendidikan. membantu dan mendorongnya bertindak dengan cara yang lebih sihat bagi faedah diri sendiri serta masyarakat. pendidikan ialah ilmu yang bersifat etika dan politikal. iaitu. kurikulum. Menurut beliau. Atan Long pula di dalam bukunya bertajuk “Psikologi Pendidikan” memuatkan di dalamnya beberapa pandangan mengenai pendidikan yang telah dikemukakan oleh beberapa sarjana dan ilmuan Islam. intelek. Plato berpendapat. Antaranya ialah. bangsa dan negaranya. Antaranya ialah.menekankan empat perkara yang harus diberikan keutamaan. Mengikut beliau. tujuan pendidikan ialah memberikan setiap warganegara peluang untuk mencapai kebahagiaan hidup. sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran. pengetahuan dan pengalaman supaya dapat memberikan kegembiraan. fizikal. kebolehan. pendidikan ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. peranan guru. tujuan utama pendidikan ialah untuk memperkembangkan potensi. Menurut Aristotle pula. faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. Pendidikan adalah usaha sedar dan terancang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 3 . emosi dan rohani manusia ke arah tahap kesempurnaan.

keagamaan. PENDIDIKAN ISLAM Berdasarkan Sunnah. serta keterampilan yang diperlukan dirinya. keperibadian.Iman yang taat. bangsa dan negara. Bertuhankan Allah pada setiap masa dan tempat. Melahirkan insan yang bertaqwa serta berkualiti. Berteraskan jasmani (kebendaan) berhemah tinggi serta berakhlak mulia. PERBANDINGAN ANTARA KONSEP PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT. 4 . Nafsu serta Dunia. masyarakat. Berteraskan rohani dan jasmani. Melahirkan masyarakat yang Al-Quran dan PENDIDIKAN BARAT Berdasarkan fahaman Akal Pendapat. pengendalian diri. Berrtuhankan Akal. kecerdasan. Idea dan Ideologi. akhlak mulia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful