2.0 Konsep Pendidikan dari Perspektif Islam dan Barat 2.

1 Konsep Pendidikan dari Perspektif Islam Pendidikan adalah satu proses berterusan untuk mengubah, melatih, dan mendidik akal, jasmani, dan rohani manusia dengan berasaskan nilai-nilai Islam. Pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi. Ini dibuktikan dengan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang menyuruh baginda membaca dalam keadaan beliau yang ummi. Firman Allah di dalam Surah Al-Alaq ayat 1 yang bermaksud : “Bacalah !!! Dengan Nama Tuhanmu yang menjadikan”, jelas menunjukkan betapa peri pentingnya pendidikan kepada setiap umat manusia dengan tidak mengira jantina, agama, budaya, umur, keturunan dan sebagainya. Begitu juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud : “Menuntut ilmu itu wajib bagi bagi setiap lelaki dan perempuan”, jelas memberitahu kepada kita bahawa setiap orang tidak kira lelaki atau perempuan dikehendaki menuntut ilmu atau dalam erti kata lainnya mempunyai pendidikan. 2.2 Konsep Pendidikan dari Perspektif Barat Perspektif pendidikan mengikut barat boleh dikategorikan kepada beberapa aliran yang menjadi tunjang pendidkan masa kini. Aliran yang pertama ialah esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal perabadan umat manusia. Aliran yang kedua ialah progresivisme. Aliran ini berpendapat bahawa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa akan datang. Aliran yang ketiga ialah perenialisme. Perenialisme lahir sebagai satu reaksi terhadap pendidikan progresif. Aliran yang keempat ialah

rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha mengubah susunan lama dan membangunkan susunan hidup kebudayaan yang bercorak moden. Aliran yang terakhir ialah eksistensialisme. Aliran ini lebih mengutamakan pembelajaran kendiri. Konsep pendidikan Barat

2

menekankan empat perkara yang harus diberikan keutamaan.F di dalam bukunya “Sociology of Education” menghuraikan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang sarjana dan ilmuan dari Barat berkenaan dengan pendidikan. pendidikan ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. iaitu. kurikulum. emosi dan rohani manusia ke arah tahap kesempurnaan. kebolehan. Antaranya ialah. intelek. tujuan utama pendidikan ialah untuk memperkembangkan potensi. Plato berpendapat. tujuan pendidikan ialah memberikan setiap warganegara peluang untuk mencapai kebahagiaan hidup. Beliau menyokong pendapat Socrates bahawa tujuan pendidikan ialah memberi latihan moral kewarganegaraan yang baik. membantu dan mendorongnya bertindak dengan cara yang lebih sihat bagi faedah diri sendiri serta masyarakat. Syed Muhammad Qutb menyatakan bahawa pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Pendidikan adalah usaha sedar dan terancang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 3 . Menurut UU Sisdiknas. Menurut beliau. pendidikan ialah ilmu yang bersifat etika dan politikal. Atan Long pula di dalam bukunya bertajuk “Psikologi Pendidikan” memuatkan di dalamnya beberapa pandangan mengenai pendidikan yang telah dikemukakan oleh beberapa sarjana dan ilmuan Islam. Swift D. bangsa dan negaranya. fizikal. peranan guru. Menurut Aristotle pula. Mengikut beliau. sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran. faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. pengetahuan dan pengalaman supaya dapat memberikan kegembiraan. Antaranya ialah. Mok Soon Sang di dalam bukunya “Pendidikan di Malaysia” merumuskan bahawa pendidikan ialah suatu proses atau aktiviti yang berusaha untuk memperkembangkan fizikal. intelek. kaedah mengajar dan peranan murid.

keperibadian.Iman yang taat. pengendalian diri. PENDIDIKAN ISLAM Berdasarkan Sunnah. kecerdasan. Nafsu serta Dunia. Melahirkan masyarakat yang Al-Quran dan PENDIDIKAN BARAT Berdasarkan fahaman Akal Pendapat. Bertuhankan Allah pada setiap masa dan tempat. Berrtuhankan Akal. bangsa dan negara. Berteraskan jasmani (kebendaan) berhemah tinggi serta berakhlak mulia. 4 . serta keterampilan yang diperlukan dirinya.keagamaan. Idea dan Ideologi. akhlak mulia. Melahirkan insan yang bertaqwa serta berkualiti. PERBANDINGAN ANTARA KONSEP PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT. masyarakat. Berteraskan rohani dan jasmani.