1

BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini akan membincangkan tentang pengenalan kepada subjek matematik dan penyelesaian masalah matematik, tentang apakah pernyataan masalah yang diutarakan oleh penyelidik, juga mengenai persoalan kajian berdasarkan daripada pernyataan masalah. Hipotesis kajian juga turut dibincangkan di dalam bab ini. Selain itu dalam bab ini penyelidik akan menghuraikan mengenai kesignifikan kajian yang dijalankan dan apakah sebabnya penyelidik tertarik untuk membuat penyelidikan tentang perkara tersebut. Akhir sekali dalam bab ini penyelidik akan menyatakan tentang batasan kajian serta kekangan yang dihadapi. 1.1 Pengenalan Subjek matematik merupakan subjek yang perlu dikuasai oleh murid-murid kerana ia adalah mata pelajaran teras sama ada di sekolah rendah mahupun menengah di seluruh negara. Pendidikan matematik ini bermatlamat agar murid-murid dapat menguasai kemahiran matematik serta konsep asas matematik sejak mereka di bangku sekolah rendah lagi. Matlamat ini perlu dicapai oleh setiap pelajar supaya mereka tidak menghadapi kesukaran apabila ke sekolah menengah nanti. Apabila melangkah ke sekolah menengah, sukatan pelajaran lebih susah dan mencabar lagi. Justeru itu, Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang telah diperkenalkan pada tahun 1983 dan lanjutan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada 1989 yang digubal turut memberi fokus kepada keseimbangan di antara kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran menyelesaikan masalah serta membina cara pemikiran logik, mantik, kritis dan kreatif (Nik Aziz Nik Pa, 1992, dalam Ismail Raduan, 1995, m.s.138). Penggubalan KBSM adalah berpandukan kepada prinsip-prinsip kesepaduan unsur-unsur intelek, rohani, emosi jasmani serta Pendidikan seumur hidup. Kurikulum matematik ini turut memberi tumpuan terhadap pengukuhan serta penguasaan operasi asas dan kemahiran penyelesaian masalah. Menurut Lilia Abdullah (1989, dalam Heng Ah Bee & Norbisham Had, 2002, m.s. 95), mata pelajaran matematik pada amnya adalah susah kerana ia berkait dengan hubungan abstrak, akan tetapi ada sesetengah bahagian yang mudah kerana ia berkait dengan manipulasi simbol. Subjek matematik merupakan subjek yang bertumpu kepada penguasaan kemahiran di mana seseorang itu perlu menguasai sesuatu kemahiran sebelum mereka menguasai kemahiran yang lain. Oleh itu pelajar perlu menguasai setiap kemahiran di dalam proses pembelajaran, termasuklah kemahiran penyelesaian masalah matematik. Ini membuktikan bahawa kemahiran penyelesaian masalah matematik merupakan satu perkara yang perlu diberi penekanan di dalam pembelajaran matematik selain ia menjadi asas di dalam kehidupan seharian kita. Penyelesaian masalah ini dapat membantu kita mempelajari dan berfikir tentang masalah yang dikemukakan dan dikaitkan dengan situasi yang sebenar. Seseorang pelajar akan dapat mengetahui bagaimana memindahkan pengetahuan yang diperolehi kepada situasi yang sebenar. Oleh itu, pembelajaran penyelesaian masalah yang dianggap sukar oleh murid-murid perlu dijadikan sesuatu yang menyeronokkan supaya dapat menarik perhatian murid-murid untuk meminatinya.

2

Selain itu, Program Matematik KBSR juga bertujuan untuk membimbing muridmurid agar dapat menguasai kemahiran asas mengira iaitu operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Manakala penyelesaian masalah di dalam matematik pula merentasi semua tajuk di dalam sukatan pelajaran yang turut memberi tumpuan kepada pemahaman dan aplikasi proses mengira yang asas dalam kehidupan seharian. 1.2 Pernyataan Masalah Murid-murid yang memperolehi pencapaian cemerlang di dalam peperiksaan mempunyai peluang yang tinggi untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Marrison (1971, dalam Adam Saif & Azhar Zahidi, 2002, m.s. 3), menyatakan bahawa, “Pencapaian akademik yang tinggi bagi seseorang pelajar merupakan satu kebanggaan dan harapan iaitu bukan sahaja kepada sekolah dan ibu bapa tetapi juga terhadap murid itu sendiri. Ini selaras dengan matlamat asas pendidikan formal iaitu untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik”. Berdasarkan kenyataan di atas, kejayaan di bidang akademik amat penting bagi seseorang pelajar kerana ia akan menjamin masa depan mererka. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diatur agar murid-murid dapat menguasai setiap topik dan kemahiran yang diajar bagi menjamin kecemerlangan mereka. Kita juga sering mendengar keluhan, rungutan dan komen daripada guru-guru tentang kelemahan pelajar-pelajar dalam menyelesaikan soalan yang berkaitan penyelesaian masalah matematik. Justeru sudah menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mencari jalan penyelesaian bagi meninggikan lagi mutu pendidikan matematik di kalangan pelajar. Penyelesaian masalah dalam matematik merupakan idea-idea atau konsep-konsep matematik yang disatukan dalam bentuk cerita atau karangan dalam bahasa matematik. Cerita tersebut adalah berkisar sekitar keadaan kehidupan sebenar atau keadaan sekeliling pelajar. Penyelesaian masalah merupakan kemuncak bagi pembelajaran matematik. Penyelesaian masalah disifatkan sebagai segala yang dilakukan oleh seseorang individu apabila berhadapan dengan situasi yang tidak terdapat satu jalan penyelesaian yang nyata. Pelajar harus berfikir, membuat keputusan dan memikirkan strategi-strategi yang sesuai bagi mencari jalan keluar. Krulik dan Rudnik (1980, dalam Mohd Johan Zakaria, 2002, m.s. 128), mendefinisikan penyelesaian masalah sebagai satu proses di mana seseorang individu akan menggunakan kemahiran serta pemahamannya yang lepas untuk mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah yang dihadapi. Penyelidik ingin mengenal pasti apakah hubungan sikap pelajar dengan kemahiran murid-murid dalam menyelesaikan masalah matematik di SM Sultan Alauddin Riayat Shah 1, Pagoh Muar, Johor. Faktor yang dijangkakan menyumbang kepada kelemahan murid adalah berkaitan dengan sikap mereka. Namun sejauh mana kesahihannya, maka sudah menjadi tanggungjawab penyelidik bagi mempastikannya.

3

1.3

Soalan dan Hipotesis Kajian

Persoalan: Adakah terdapat hubungan di antara sikap pelajar dengan kemahiran di dalam penyelesaian masalah matematik di kalangan pelajar Tingkatan 2? Hipotesis: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor sikap dengan kemahiran penyelesaian masalah matematik di kalangan pelajar Tingkatan 2. 1.4 Kesignifikan Kajian Penyelidik berharap agar dengan adanya maklumat ini, guru matematik dapat merancang pengajaran penyelesaian masalah dengan berkesan serta dapat menggunakan strategi yang pelbagai. Dapatan ini penting kepada guru matematik kerana dengan adanya maklumat ini, guru tersebut akan menyedari kemampuan muridnya di dalam menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik. Hasil daripada kajian ini diharapkan agar guru matematik di sekolah tersebut dapat mengenal pasti segala faktor yang mempengaruhi masalah ini dan mengorak langkah mencari jalan penyelesaian bagi meningkatkan tahap keupayaan murid dalam menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik berayat. Guru juga boleh merancang aktiviti kumpulan dengan memperkenalkan kaedah pembelajaran koperatif agar guru dapat melihat dengan jelas sikap yang ditonjolkan oleh murid di dalam menjalankan aktiviti kumpulan. Sekiranya murid menunjukkan sikap yang positif terhadap pembelajaran, di mana mereka mengambil bahagian di dalam aktiviti kumpulan yang dirancangkan, guru seharusnya dapat mengambil peluang ini untuk mempermudahkan langkah pengajaran berpandukan langkah penyelesaian seperti yang disarankan oleh Polya (1957, dalam Noor Shah Saad, 2002, m.s.148). Dapatan ini juga boleh digunakan oleh guru matematik bagi memudahkan mereka menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran supaya ia sesuai dengan kebolehan murid. Di samping itu guru matematik turut boleh mengenal pasti tahap kemahiran murid-murid dalam menyelesaikan masalah matematik. Murid-murid juga diharapkan agar dapat mengubah persepsi mereka terhadap soalan berbentuk penyelesaian masalah matematik yang dikatakan susah. Kesukaran ini adalah disebabkan mereka tidak tahu dan kurang didedahkan dengan teknik menyelesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah. Murid-murid perlu mengubah sikap mereka agar rajin membuat latih tubi bagi membantu dan memudahkan mereka memahami segala persoalan yang ditimbulkan di dalam soalan tersebut. Menerusi kajian ini, adalah diharapkan agar satu penjelasan tentang apakah kelemahan murid dari aspek langkah-langkah penyelesaian masalah dan sikap mereka terhadap soalan berbentuk penyelesaian masalah matematik akan diperolehi. Analisis kelemahan ini akan dapat membantu guru mengenal pasti kelemahan murid dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kesilapan yang telah dilakukan. 1.5 Batasan Kajian Kajian yang dijalankan ini terbatas kepada pelajar Tingkatan 2 yang melibatkan seramai 40 orang responden. Kajian ini hanya bertumpu kepada hubungan di antara sikap pelajar

4

dengan kemahiran mereka menyelesaikan masalah matematik. Penyelidik telah memberikan satu set ujian kemahiran penyelesaian masalah matematik dan satu set soal selidik kepada responden bagi mendapatkan maklumat tentang kemahiran mereka menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik dan sikap mereka terhadapnya. Walaupun begitu terdapat juga kekangan yang terpaksa dihadapi oleh penyelidik di dalam proses menjalankan kajian ini. Memandangkan murid di sekolah tersebut baru selesai menjalani peperiksaan akhir tahun, beberapa orang responden nampak kurang bersemangat untuk menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik kerana mereka menganggap peperiksaan telah tamat. Mungkin juga terdapat responden yang tidak memberikan jawapan dengan jujur di dalam soal selidik dan ini sedikit sebanyak akan menjejaskan keputusan yang diperolehi. Penyelidik sendiri beberapa kali menegaskan kejujuran penting di dalam menjawab soal selidik. Responden tidak dibenarkan sama sekali berbincang di antara satu sama lain semasa menjawab. Mereka sentiasa diingatkan bahawa tidak ada jawapan yang betul bagi setiap item soal selidik. Kekangan masa turut menjadi faktor yang membataskan kajian ini daripada menyentuh isu-isu lain dan kajian ini hanya dijalankan di sebuah sekolah sahaja tidak semua sekolah di Johor.

5

BAB 2 KAJIAN LITERATUR Bab ini akan membincangkan tentang kajian-kajian yang telah dibuat berkaitan dengan sikap pelajar oleh tokoh-tokoh psikologi dan penyelidik-penyelidik lain. Bab ini juga akan menyatakan perihal penyelesaian masalah matematik secara umum. Ini termasuk pengertian penyelesaian masalah, pendekatan yang digunakan oleh guru serta gaya murid belajar, sikap pelajar terhadap penyelesaian masalah matematik juga kegagalan murid dalam matematik serta kesimpulan berdasarkan tinjauan dan kajian yang telah dilakukan. 2.1 Pengenalan Terhadap Penyelesaian Masalah Matematik Menurut Noor Shah Saad (2001, m.s. 147), penyelesaian masalah merupakan satu proses yang terancang untuk mencapai matlamat yang tidak mungkin dicapai dengan segera dalam sesuatu masalah. Proses ini memerlukan pengetahuan dan pengalaman, serta membabitkan penggunaan kemahiran-kemahiran yang dipelajari dalam bilik darjah secara praktis. Ia bertujuan untuk mengatasi halangan yang tertentu. Para pelajar perlu menjalankan beberapa aktiviti khusus seperti menerima cabaran, menjelaskan tujuan, mentafsir, menjalankan perancangan dan menyemak semula jawapan yang diperolehi supaya tujuan ini tercapai. Terdapat tiga konsep dalam penyelesaian masalah iaitu heuristik, strategi dan algoritma di mana ketiga-tiga konsep ini berbeza tetapi mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Szetela dan Nico (1992, dalam Adam Saif & Azhar Zahidi, 2002, m.s. 14), telah menyatakan bahawa penyelesaian masalah ialah satu proses menghadapi sesuatu situasi baru, membentuk hubungan, mengenal pasti tujuan dan seseorang individu berminat untuk menyelesaikannya. Sehubungan dengan itu, ahli psikologi Amerika, Gagne (1964, dalam Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2002, m.s. 116), telah mengemukakan lapan hirarki aras pembelajaran. Gagne (1964), berpendapat sesuatu pembelajaran itu bergerak daripada aras yang paling mudah kepada yang lebih kompleks. Lapan aras yang dikemukakan oleh Gagne itu termasuklah penyelesaian masalah. Gagne telah meletakkan penyelesaian masalah pada aras yang ke lapan iaitu yang paling tinggi. Ini kerana bagi beliau sesuatu pembelajaran itu hanya akan tercapai sekiranya seseorang pelajar itu menguasai pembelajaran di peringkat yang lebih awal. Pembelajaran penyelesaian masalah ini akan melibatkan penggunaan prinsip, rumus, generalisasi, konsep-konsep berkaitan serta hokum-hukum untuk menyelesaikan masalah di dalam situasi baru. Bedasarkan pendapat yang diketengahkan oleh Gagne, pembelajaran peringkat awal itu amat penting kerana ia akan mempengaruhi pembelajaran yang seterusnya. Pembelajaran peringkat awal bagi subjek matematik adalah berkait dengan fakta-fakta asas matematik, konsep-konsep tertentu yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar kerana tanpa asas dan konsep tersebut, mereka tidak boleh menguasai matematik dengan baik sehinggalah ke peringkat menengah nanti. 2.2 Kaedah Pengajaran Guru dan Gaya Pembelajaran Murid Kegagalan murid menguasai kemahiran matematik banyak bergantung kepada gaya mereka belajar dan kaedah guru matematik menyampaikan pengajarannya. Sekiranya

6

cara murid itu belajar dapat disesuaikan dengan gaya guru mengajar, sudah pasti prestasi murid itu akan meningkat. (Dunn & Prise, 1977, dalam Mohd. Johan Zakaria, 2002, m.s.127). Biggs (1993, dalam Mohd. Johan Zakaria, 2002, m.s.127), pula berpendapat bahawa kebanyakan murid lebih gemar menggunakan teknik hafalan untuk mengingat sesuatu. Bagi soalan penyelesaian masalah berbentuk ayat, pengetahuan prosedur amat penting, di samping kefahaman tentang fakta matematik supaya dapat digunakan apabila hendak menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik berbentuk ayat. Dua pandangan yang diutarakan di atas, ternyata berbeza dari segi cara atau pendekatan yang digunakan oleh murid-murid untuk menguasai kemahiran menyelesaikan masalah matematik. Biggs (1993), lebih menekankan kepada pengetahuan fakta dan prosedur, sedangkan Dunn dan Prise (1977), lebih berminat mengenengahkan aspek gaya pembelajaran murid. Kedua-dua pendapat tersebut penting dan boleh memberi kesan terhadap penguasaan kemahiran penyelesaian masalah matematik. Sekiranya guru gagal mempersembahkan gaya pembelajaran dengan baik, murid-murid sukar untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru. Ini menyebabkan mereka tidak memahami dan akhirnya murid-murid tidak boleh menyelesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah yang diberikan. Oleh itu pendekatan belajar yang diamalkan oleh murid haruslah selari dengan kebolehan mereka menyelesaikan masalah. Pengetahuan prosedur juga penting di dalam usaha seseorang untuk menguasai pembelajaran kemahiran penyelesaian masalah matematik. Murid-murid perlu diberikan langkah-langkah penyelesaian masalah matematik yang perlu diikuti bagi memudahkan mereka mencari jalan penyelesaiannya sendiri. Mereka juga boleh menggunakan pengetahuan tersebut dalam apa jua bentuk penyelesaian masalah yang diutarakan. Sekiranya murid-murid tidak didedahkan dengan pengetahuan prosedur, mereka akan tercari-cari cara untuk menyelesaikannya dan tidak tahu bagaimana hendak memulakannya. Peranan guru itu penting terutama di dalam gaya pengajaran yang ditonjolkan, malah para guru seharusnya dapat memberikan penerangan dan penjelasan yang mudah difahami dan diikuti oleh murid-murid. Jika kurang arif tentang topik yang diajar, tambahan pula tiada pengalaman mengajar matematik, guru akan menghadapi masalah untuk menerangkan dengan sejelas-jelasnya kepada murid, lebih-lebih lagi bagi murid yang agak lambat penerimaannya. Apabila murid tidak faham, guru seharusnya dapat mengulang semula dan sebaik-baiknya menggunakan pendekatan yang berbeza pula. Semuanya ini perlukan ilmu, kemahiran dan pengalaman yang mencukupi bagi seseorang guru untuk membolehkan murid-murid memahami apa yang disampaikan. Guru seharusnya mempunyai satu perancangan yang rapi, lengkap dan bersistematik bagi menjamin proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Sekiranya guru-guru tidak membuat persediaan yang mencukupi, maka mereka tidak dapat menyampaikannya dengan berkesan. Ada di kalangan guru yang bergantung seratus peratus kepada buku teks tanpa mengubahsuainya mengikut kehendak dan kemampuan pelajar. Guru seharusnya dapat menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai bagi membantu pelajar memahami sesuatu konsep dengan berkesan. Pengaruh guru yang berkesan hanya dapat dihasilkan jika guru dapat menguasai isi-isi pelajaran yang hendak diajar, mempunyai minat dan kesungguhan dalam pengajaran, menggunakan bahan bantu mengajar bukan sahaja yang sesuai malah boleh

7

menarik minat murid serta berkemahiran dan berkebolehan menggunakan pelbagai strategi pengajaran khususnya di dalam mengajar topik penyelesaian masalah matematik. Walaupun KBSM telah lama dilaksanakan, namun gaya dan amalan pengajaran guru masih di tahap lama iaitu mengikut cara tradisional, iaitu pengajaran banyak berpusatkan guru ( Abdul Razak & Saw Kian Swa, 1996, dalam Norazila Ariff & Norazlina Yusop, 2003, m.s. 13). Ini bermakna hanya guru yang terlibat di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, manakala murid hanya menjadi pendengar yang setia sahaja tanpa perlu melakukan sebarang aktiviti. Pendekatan tersebut kurang sesuai di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di dalam era KBSM yang lebih menekankan kepada pembelajaran berpusatkan murid khususnya penyelesaian masalah matematik kerana topik tersebut memerlukan murid melaluinya sendiri dengan mencuba membuat latihan supaya murid lebih faham dan dapat menguasainya dengan lebih mendalam. Rayans (1960, dalam Khoo Hock Seng, 2001, m.s. 6) pula berpendapat pengajaran guru yang berkesan dapat ditentukan apabila guru mengajar dengan cara yang cenderung kepada perkembangan kemahiran asas dan mempunyai kualiti positif dari segi penguasaan isi pelajaran, tabiat bekerja, penilaian dan penyesuaian diri dengan muridmurid. Apabila guru dapat menyesuaikan diri dan merapati murid-murid, ia sebenarnya lebih memudahkan guru menyelami hati murid dan dapat mengetahui murid mana yang menghadapi masalah di dalam pembelajaran penyelesaian masalah. Begitu juga bagi pihak murid-murid, mereka juga tidak akan berasa malu untuk menyuarakan isi hati mereka terutama bagi yang belum dapat menguasainya. Justeru itu, tugas guru untuk memberi kefahaman kepada murid terhadap teknik penyelesaian masalah matematik seharusnya dapat disesuaikan dengan pendekatan belajar yang diamalkan oleh murid itu. Pengetahuan tentang fakta juga penting bagi membolehkan mereka menggunakan fakta dengan betul di dalam menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik. Guru perlu menguasai kesemua fakta, konsep dan rumus-rumus matematik dengan mendalam bagi memudahkan mereka menyampaikannya kepada murid mengikut tahap kemampuan murid-murid agar kesemua murid dapat menguasainya. Penguasaan konsep dan fakta adalah penting di dalam penyelesaian masalah matematik kerana penggunaan fakta yang kurang tepat di dalam menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik akan mengundang jawapan yang kurang tepat. 2.3 Sikap Murid Terhadap Penyelesaian Masalah Matematik Eisenhaide (1997, dalam Liza Abdul Manap & Aspalaila Mohamad, 2003, m.s. 14), dalam kajiannya telah mendapati bahawa sikap merupakan faktor yang amat berkaitan dengan pencapaian akademik seseorang pelajar. Pendapat beliau turut disokong oleh Saevi (1951), yang mendapati terdapat hubungan di antara sikap dengan daya pencapaian akal mereka yang rendah. Jika kita renungkan hasil kajian Saevi, bermakna sikap negatif seseorang terhadap pembelajaran membawa kepada pencapaian tahap pemikiran akal mereka yang rendah. Sikap mereka yang malas berfikir misalnya, tambahan pula tidak suka mengambil tahu tentang cara-cara penyelesaian masalah matematik menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Pencapaian mereka di sekolah juga dapat membuktikan sikap malas mereka. Murid-murid yang malas belajar, tidak membuat kerja rumah yang diberikan, suka meniru hasil kerja rakan dan tidak mempunyai inisiatif untuk memajukan diri, mereka

8

akan memperolehi keputusan yang kurang memuaskan berbanding dengan murid yang rajin dan sentiasa berinisiatif. Oleh itu, sikap murid sendiri penting ke arah pencapaian akal yang tinggi. Azmi Ahmad (1992, dalam Kamal Khalid, Azizan Saaban & Sahubar Ali Mohd. Nadhar Khan, 2002, m.s. 135), dalam beberapa kajiannya di UUM mendapati bahawa terdapat juga sebahagian pelajar yang mempunyai latar belakang matematik yang lemah di peringkat menengah menunjukkan prestasi yang lebih baik di peringkat universiti. Beliau turut percaya bahawa sikap pelajar terhadap pembelajaran matematik juga mempengaruhi pencapaian matematik mereka. Bidin Yatin (1994) yang juga membuat kajian di UUM mendapati bahawa walaupun seseorang pelajar itu mempunyai sikap positif terhadap matematik, namun kebanyakan daripada mereka tidak berminat mempelajari matematik. Satu kajian tinjauan yang telah dibuat oleh Baharudin Omar, Kamarulzaman Kamaruddin dan Nordin Mamat (2002, m.s. 70), mengenai faktor kecemerlangan dan kemunduran pelajar di sekolah menengah dalam matematik, pula mendapati pelajar yang tidak berminat terhadap matematik akan mendapat markah yang rendah dalam ujian yang dijalankan. Ini terbukti bahawa minat seseorang itu memainkan peranan penting dalam menentukan pencapaian seseorang pelajar kerana hasil kajian yang dibuat mendapati pelajar yang meminati matematik mendapat keputusan yang lebih baik berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai minat terhadap matematik. Faktor minat yang disebutkan itu sebenarnya sikap pelajar terhadap matematik termasuklah penyelesaian masalah matematik. Kamal Khalid, Azizan Saaban & Sahubar Ali Mohd Nadhar Khan (2002, m.s. 135), turut menekankan tentang tabiat dan sikap pelajar. Mereka berpendapat bahawa tabiat dan sikap belajar matematik yang berkesan adalah penting bagi membolehkan seseorang pelajar menguasai mata pelajaran matematik dengan mudah. Menurut mereka lagi, telah terbukti bahawa pelajar-pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran matematik selalunya terdiri daripada pelajar yang mempunyai latih tubi yang mencukupi bagi setiap aspek matematik berbanding dengan pelajar yang lemah. Ada pula penyelidik matematik yang mencadangkan jika seseorang pelajar itu inginkan kejayaan yang cemerlang di dalam matematik, mereka perlu membuat latihan sebanyak 200 soalan dalam aspek matematik termasuklah soalan penyelesaian masalah matematik (Sistem Kumon) dan memperuntukkan masa untuk matematik lebih kurang dua jam sehari. Berdasarkan dapatan daripada penyelidikan yang dibuat oleh para penyelidik yang disebutkan di atas, sikap pelajar sememangnya memainkan peranan penting di dalam pencapaian mereka terhadap mata pelajaran matematik. Jika mereka bersikap “acuh tak acuh” terhadap matematik, sukar bagi mereka untuk menguasai kemahiran penyelesaian masalah matematik dengan berkesan. Pelajar perlu membuka minda mereka agar bersikap positif seterusnya meminati mata pelajaran tersebut sekiranya mereka mahu mendapat keputusan cemerlang seterusnya boleh menguasai kemahiran penyelesaian masalah matematik. Faktor minat dan sikap seseorang pelajar itu amat penting kerana tanpa minat mereka tidak dapat menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. Pelajar-pelajar perlu mengubah persepsi mereka terhadap soalan penyelesaian masalah yang dianggap susah. Mereka perlu mencuba terlebih dahulu terutama soalan-soalan yang mudah bagi membiasakan diri mereka dengan soalan tersebut. Sekiranya mereka sering mencuba,

9

lama kelamaan mereka akan mahir di dalam menyelesaikannya dan dari situ boleh menimbulkan minat mereka terhadap soalan berbentuk penyelesaian masalah yang pada asalnya dikatakan susah. 2.4 Kegagalan Pelajar Dalam Matematik Menurut Robert (1968, dalam Ahmad Mahir Razali & Wan Fauziah Pawanteh, 2002, m.s.61), punca utama yang membawa kepada kegagalan matematik ialah kelemahan murid-murid di dalam menguasai fakta asas matematik. Kegagalan matematik yang disebutkan itu termasuklah kegagalan menyelesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah. Pendapat Robert (1968) itu turut disokong oleh Zarimah (2001, dalam Ahmad Mahir Razali & Wan Fauziah Pawanteh, 2002, m.s. 61), iaitu penguasaan terhadap kemahiran asas sangat mempengaruhi pencapaian murid-murid di dalam matematik. Dua pandangan yang diutarakan di atas jelas menunjukkan kebanyakan pelajar yang lemah di dalam matematik khasnya penyelesaian masalah matematik kerana mereka gagal menguasai kemahiran asas matematik disebabkan semua soalan yang dikemukan akan melibatkan sekurang-kurangnya satu daripada fakta asas tersebut. Post dan Cramer (1987, dalam Mohd. Johan Zakaria, 2002, m.s. 127), menyatakan kebanyakan murid di sekolah rendah menghadapi masalah apabila mereka hendak menyelesaikan soalan penyelesaian masalah berbentuk ayat kerana mereka tidak dapat memahami kehendak soalan yang diberikan. Apabila seseorang murid tidak faham kehendak soalan, pada kebiasaannya mereka akan gagal menentukan apakah operasi yang patut digunakan di dalam sesuatu soalan penyelesaian masalah yang diberikan. Soalansoalan yang dikemukakan dalam bentuk cerita pula tidak dapat ditransformasikan di dalam bentuk ayat matematik menyebabkan mereka sukar untuk menyelesaikannya. Pendapat di atas ada kaitannya dengan satu laporan mengenai Kongres Ahli-ahli Matematik Antarabangsa di Moscow (1966, dalam Mohamad Nasir Saludin, Sim Peng Mui & Aeizaal Azman A. Wahab, 2002, m.s. 184) yang menyatakan; “Kita menganggap penyelesaian masalah sebagai aktiviti matematik asas. Aktiviti matematik yang lain seperti pembinaan teori dan pembentukan konsep adalah berasaskan penyelesaian masalah” Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa penyelesaian masalah itu penting dan perlu dikuasai oleh murid kerana ia merupakan aktiviti matematik yang asas. Novak (1998, dalam Mohd. Johan Zakaria, 2002, m.s. 128) telah mengkaji teori Ausubel dan mendapati bahawa pembelajaran seseorang individu dipengaruhi oleh dua jenis pembelajaran iaitu pembelajaran bermakna dan pembelajaran hafalan. Menurut beliau lagi, dalam pembelajaran bermakna, struktur kognitif memainkan peranan penting iaitu untuk menentukan kualiti dan kuantiti dalam menyelesaikan masalah. Ia ditunjukkan dalam pemetaan konsep dan dikukuhkan dengan alat-alat metakognitif serta akan disimpan dalam ingatan masa panjang. Begitu juga dengan pembelajaran hafalan di mana seseorang individu itu mudah lupa, fikiran sering terganggu dan tidak berupaya untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan.

10

Walaupun kebanyakan murid dapat menyelesaikan masalah berbentuk ayat, tetapi secara keseluruhannya masalah berayat sukar diselesaikan (Carpenter, Cummins & Zweng (1980) dalam Mohd Johan Zakaria, 2002, m.s. 129). Cummins (1980), dalam kajiannya di USA telah mendapati murid yang mendapat gred 1 boleh menyelesaikan satu jenis pengiraan tetapi hanya 29 peratus daripada mereka dapat menyelesaikan soalan penyelesaian masalah berayat yang menggunakan pengiraan yang sama. Kemahiran mengira merupakan satu faktor yang berkait dengan penyelesaian masalah berayat. Kemahiran mengira ini hanya akan diperolehi daripada latih tubi yang banyak. Walau bagaimanapun, kecekapan seseorang pelajar itu sebenarnya lebih penting kerana ia akan menjamin diri mereka untuk mendapat ketepatan di dalam cara penyelesaian masalah matematik. 2.5 Kesimpulan Secara amnya, terdapat tiga aspek di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik iaitu kemahiran mengira, pemahaman konsep dan penyelesaian masalah matematik (Palanisamy, 1983, dalam Khoo Hock Seng, 2001, m.s. 7). Pendapat yang diketengahkan itu jika diteliti dapat dikatakan bahawa ketiga-tiga aspek tersebut saling berkaitan di antara satu sama lain. Penyelesaian masalah matematik hanya akan dapat dikuasai setelah murid-murid boleh menguasai kemahiran mengira. Sekiranya muridmurid masih lemah dalam mengira, mereka akan menghadapi kesukaran di dalam menyelesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah matematik, walaupun soalan yang asas dan mudah. Penyelesaian masalah matematik merupakan aktiviti yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, ayat, teka-teki, kuiz atau penggunaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Penyelesaian masalah matematik membolehkan seseorang pelajar menyelesaikan masalahnya dengan cara atau strategi yang tersendiri selain daripada strategi yang disarankan. Guru memainkan peranan penting di dalam langkah untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran penyelesaian masalah matematik. Pelbagai strategi perlu diatur bagi memudahkan murid-murid mengikutinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pelajar yang mahukan kecemerlangan di dalam matematik dan penyelesaian masalah matematik perlu mengorak langkah untuk berusaha memperbaiki pencapaian mereka. Jika mereka tidak berusaha dan hanya berserah maka kecemerlangan tidak akan menyebelahi mereka. Ini kerana kadangkala mereka yang tidak dapat menguasai konsep itu bukan semua tidak pandai tetapi sikap mereka yang malas menyebabkan mereka kurang mahir kerana latihan kurang mencukupi. Lantaran itu sikap seseorang sebenarnya lebih penting bagi menjamin kejayaan yang mereka idam-idamkan.

11

BAB 3 METODOLOGI Bab ini akan membincangkan tentang reka bentuk kajian yang dijalankan. Populasi dan sampel yang digunakan bagi memperoleh data yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan turut dibincangkan. Bab ini turut menjelaskan tentang prosedur kajian dan cara penganalisisan data yang diperolehi. Ini bersesuaian dengan pendapat yang diutarakan oleh Syed Arabi Idid (1998, dalam Adam Saif & Azhar Zahidi, 2002, m.s. 22), yang menyatakan setiap kajian yang hendak dilakukan seharusnya mempunyai metodologi tertentu. Ia penting kerana pemilihan sesuatu metodologi yang tepat akan membantu kejayaan sesuatu kajian yang dijalankan. 3.1 Reka Bentuk Kajian Kajian yang dijalankan ini berbentuk kuantitatif. Kajian yang menggunakan kaedah tinjauan sampel ini telah dijalankan terhadap 40 orang pelajar Tingkatan 2. Tinjauan sampel adalah tinjauan yang dilakukan terhadap sebahagian populasi yang dikaji dan sampel rawak digunakan bagi mewakili populasi. Ini kerana penyelidik mengalami kesukaran untuk menggunakan seluruh ahli populasi di samping dapat menjimatkan kos. Segala maklumat yang didapati bergantung sepenuhnya kepada sampel yang dipilih secara rawak. Data diperolehi daripada pelajar melalui ujian kemahiran penyelesaian masalah matematik dan soal selidik yang diberikan kepada mereka. Data yang telah dipungut itu disemak dan dijumlahkan skor masing-masing, kemudian dimasukkan dan diproses dengan menggunakan perisisan SPSS. 3.2 Populasi dan Sampel Sampel yang dipilih terdiri daripada pelajar Tingkatan 2. Seramai 40 orang sampel dipilih untuk kajian ini. Sampel tersebut dipilih secara rawak bersistematik. Sampel yang dipilih adalah berdasarkan bilangan populasi seramai 160 orang. Penyelidik mengambil satu perempat daripada jumlah populasi untuk dijadikan sampel. Pemilihan rawak sistematik ditentukan dengan memilih secara rawak daripada senarai nama semua pelajar Tingkatan 2 yang diberikan. Penyelidik memilih bilangan pelajar bemula daripada bilangan 1, 5, 9 dan seterusnya sehingga cukup 40 orang. Penyelidik memilih untuk menggunakan kaedah pensampelan sistematik kerana pelajar Tingkatan 2 sekolah tersebut dikelaskan mengikut tahap pencapaian berdasarkan peperiksaan akhir tahun Tingkatan 1 mereka. Pemilihan secara rawak sistematik ini dapat memberi peluang kepada penyelidik memilih semua tahap pelajar tidak kira yang pandai dan kurang pandai untuk menjadi sampel kajian, supaya hasil yang didapati akan menggambarkan populasi sebenar. 3.3 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik dan ujian penyelesaian masalah matematik. Soal selidik digunakan untuk mengetahui skor sikap seseorang manakala ujian penyelesaian masalah digunakan untuk mengetahui kemahiran murid-murid dalam menyelesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah matematik.

12

Penyelidik memilih untuk menggunakan soal selidik daripada yang lainnya kerana ia dapat memberi peluang kepada responden berfikir dahulu sebelum membulatkan pendirian masing-masing di ruangan yang disediakan. Responden tidak perlu menjawab secara spontan. Soal selidik juga dapat memberi ruang kepada responden menjawab dengan jujur tanpa rasa malu kerana mereka tidak perlu menyatakan nama mereka pada borang soal selidik. Pemilihan kaedah soal selidik juga dapat menjimatkan masa kerana ia boleh ditadbirkan dalam satu masa secara serentak terhadap responden yang ramai. Tambahan pula data yang diperolehi daripada soal selidik lebih mudah untuk dianalisis dan ditafsir. Sebelum penyelidikan sebenar dilakukan, penyelidik terlebih dahulu menjalankan kajian rintis terhadap 10 orang responden yang terdiri daripada pelajar Tingkatan 2 SM Sultan Alauddin Riayat Shah 1, Pagoh Muar, Johor. Kajian rintis dijalankan bertujuan untuk menguji kesahan serta kebolehpercayaan setiap item soal selidik dan ujian kemahiran penyelesaian masalah matematik. Kebolehpercayaan merupakan suatu alat pengukuran yang mana ia boleh memberikan nilai yang sama apabila kita menguji sesuatu instrumen berulang kali. Nilai pengukuran yang diperolehi tidak semestinya sama dengan nilai sebenar. Jika kita mendapat perbezaan yang besar maka instrumen tersebut perlu digubal semula agar nilai kebolehpercayaan dapat ditingkatkan. Bagi mengira pekali kebolehpercayaan setiap item itu, penyelidik menggunakan kaedah Alpha Cronbach yang terdapat di dalam perisian SPSS. Nilai pekali kebolepercayaan alpha yang diperolehi ialah sebanyak 0.9210. Apabila sesuatu nilai pekali yang diperolehi melebihi 0.6, maka nilai kebolepercayaan terhadap item itu tinggi. Instrumen tersebut boleh digunakan untuk menjalankan kajian yang sebenar. 3.4 Prosedur Kajian Sebelum kajian dijalankan, penyelidik perlu mendapatkan kelulusan daripada Kementerian Pendidikan terlebih dahulu dengan mengisi borang permohonan menjalankan kajian. Setelah menerima surat kelulusan daripada kementerian, seterusnya penyelidik perlu mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri tempat kajian hendak dibuat. Setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri barulah kajian boleh dijalankan di sekolah yang telah disebutkan. Penyelidik seterusnya pergi ke SM Sultan Alauddin Riayat Shah 1, Pagoh, Muar Johor untuk mendapatkan data bagi membuat kajian. Instrumen kajian ditadbir dengan mengumpulkan murid-murid yang telah dipilih secara rawak sistematik di dalam satu kelas kosong dengan bantuan guru Tingkatan 2 sekolah tersebut. Apabila semua murid telah berkumpul, penyelidik memberikan beberapa arahan dan penerangan untuk diikuti semasa membuat ujian. Selepas itu barulah ujian kemahiran penyelesaian masalah diedarkan kepada murid-murid tersebut. Masa satu jam diperuntukkan untuk menjawab soalan yang diberikan supaya murid-murid dapat menjawab dengan baik. Setelah selesai, murid diberi rehat selama lima belas minit sebelum diberikan borang soal selidik. Sebelum borang soal selidik diedarkan, penyelidik terlebih dahulu memberikan beberapa peringatan dan panduan untuk diikuti oleh responden. Masa diberikan untuk bahagian ini sebanyak dua puluh minit. Data dapat dikutip dalam sehari dengan kerjasama daripada guru Tingkatan 2 sekolah tersebut. Data tersebut dapat dikutip pada bulan Oktober 2003, sebaik saja pelajar

13

sekolah tersebut selesai menjalani peperiksaan akhir tahun. Sepanjang kajian dijalankan di sekolah tersebut, penyelidik berhadapan dengan murid yang agak kurang berminat untuk menjawab soalan terutama penyelesaian masalah memandangkan mereka baru selesai menjalani peperiksaan akhir tahun pada hari sebelumnya. Walau bagaimanapun penyelidik cuba menasihati mereka agar menjawab dengan baik dan jujur. 3.5 Analisis Data Data yang telah dikutip dianalisis dengan menggunakan perisisan SPSS (Statistical Package for Social Science). Skor sikap pelajar dijumlahkan terlebih dahulu. Sebanyak 30 item soal selidik diberikan kepada responden. Skor maksimum bagi sikap sebanyak 120, manakala skor minimumnya ialah 30. Sebanyak 15 soalan diberikan dalam ujian kemahiran penyelesaian masalah matematik dan skor maksimum yang diberi sebanyak 100. Markah setiap item soal selidik yang diperolehi daripada responden dimasukkan ke dalam komputer, diikuti dengan skor ujian kemahiran penyelesaian masalah. Ujian Korelasi Pearson Momen digunakan di dalam penganalisisan data yang dikutip. Pekali hasil darab Momen Pearson digunakan bagi mengukur keteguhan hubungan di antara kedua-dua pemboleh ubah iaitu sikap dengan ujian pencapaian. Pekali korelasi hasil darab Pearson boleh mengambil sebarang nilai di antara –1 hingga +1. Jika pekali yang diperolehi bernilai 1, sama ada positif atau negatif, ia menunjukkan hubungannya sempurna, begitu juga dengan nilai pekali yang hampir dengan nilai tesebut, hubungan di antara pemboleh ubahnya dikatakan sangat teguh. Nilai pekali sifar pula menunjukkan tidak wujud hubungan linear tetapi berkemungkinan wujud hubungan tidak linear yang teguh di antara kedua-dua pemboleh ubah yang dikaji. Pekali korelasi yang menghampiri sifar menunjukkan hubungan di antara pemboleh ubah yang dikaji sangat lemah. Sekiranya pekali korelasi yang didapati bernilai positif, menunjukkan hubungannya mengikut arah yang sama. Jika nilai pekalinya negatif yang signifikan, maka hubungannya adalah berlawanan. Sekiranya nilai-nilai pekalinya negatif yang tidak signifikan, bermakna tiada apa-apa hubungan. Semakin besar nilai pekali korelasi yang didapati, maka hubungan dengan pemboleh ubah yang dikaji semakin kuat.

14

RUJUKAN Adam Saif & Azhar Zahidi (2002). Masalah-Masalah Yang Mempengaruhi Pencapaian Matematik Tambahan. Satu Kajian Terhadap Pelajar-Pelajar Tingkatan 5. Tesis Ijazah Sarjana Muda yang tidak diterbitkan, Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ahmad Mahir Razali & Wan Fauziah Pawanteh (200 2). Kemahiran Matematik Melalui Penilaian Berperingkat : Kajian Kes di Dua Buah Sekolah Menengah Dalam Daerah Kuala Selangor. Dalam Prosiding Kebangsaan Pendidikan Matematik (m.s. 59-69). Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baharudin Omar, Kamarulzaman Kamaruddin & Nordin Mamat (2002). Faktor Kecemerlangan dan Kemunduran Pelajar di Sekolah Menengah Dalam Matematik : Satu Kajian Tinjauan. Dalam Prosiding Kebangsaan Pendidikan Matematik (m.s. 70-80). Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Heng Ah Bee & Norbisham Had (2002).Memperbaiki Kemahiran Menyelesaikan Persamaan Linear Satu Anu Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4. Dalam Prosiding Kebangsaan Pendidikan Matematik (m.s. 95). Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ismail Raduan (1995). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik di Kalangan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Akademik MPKT, ix, 137-138. Kementerian Pendidikan Malaysia (2000). Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah – Matematik. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. Khoo Hock Seng (2001). Kajian Mengenai Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan Satu di SMK Tinggi St. David Melaka. Tesis Ijazah Sarjana Muda yang tidak diterbitkan, Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. Lim Poh Moi (1998). Masalah dan Sikap Murid-Murid Tahun Lima Terhadap Penyelesaian Matematik KBSR : Satu Kajian di SRB ST. Faith Kenyalang, Kuching. Diperoleh Julai 1, 2003 daripada http//219.93/mpbl/mpb/web/Research/1998_03_Lim.htm. Mohamad Nasir Saludin, Sim Peng Mui & Aeizaal Azman A. Wahab (2002). Pengaruh Bahasa ke atas Kebolehan Menyelesaikan Masalah Matematik. Dalam Prosiding Kebangsaan Pendidikan Matematik (m.s. 182-190). Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mohd. Johan Zakaria (2002). Pendekatan Belajar dan Perkaitannya dengan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Matematik Bagi Tajuk “Pecahan” Murid Tahun Lima Sekolah Rendah. Dalam Prosiding Kebangsaan Pendidikan Matematik (m.s. 126-134). Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mohd. Khairuddin Mohd. Taib (1992). Penyelesaian Masalah Dalam Matematik KBSR. Kuala Lumpur : Unit Matematik, Pusat Perkembangan Kurikulum. Mohd. Majid Konting (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

15

Mohd. Rais Selamat (tahun tidak dinyatakan). Visualisasi Sebagai Satu Teknik Pengajaran Matematik. Diperoleh Julai 5, 2003 daripada http://www.geocities. com/kump_kon/visualisasi.html. Noor Shah Saad (2002). Teori dan Perkaedahan Matematik Siri 1. Petaling Jaya : Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd. Norazila Ariff & Norazlina Yusop (2003). Hubungan Peranan Ibu Bapa dan Kaedah Pengajaran Guru Dalam Mempengaruhi Minat Pelajar Tingkatan 1 Dalam Pembelajaran Matematik :Tesis Ijazah Sarjana Muda yang tidak diterbitkan, Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ramlah Jantan & Mahani Razali (2002). Psikologi Pendidikan Pendekatan Kontemporari. McGraw – Hill : Malaysia Sdn. Bhd. Sulaiman Masri (2003). Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esei, proposal, tesis). Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

16

LAMPIRAN A

Soal Selidik Arahan : Bagi setiap pernyataan di bawah sila bulatkan pilihan yang secocok dengan anda dengan menggunakan skala berikut : 1. Sangat Tidak Setuju ( STS ) 2. Tidak Setuju ( TS ) 3. Setuju ( S ) 4. Sangat Setuju ( SS ) STS 1. Saya suka menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik. 1 2. Saya tidak suka mencuba menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik kerana ia membosankan. 1 3. Saya jarang mencuba membuat latihan penyelesaian masalah yang diberikan. 4. Saya berasa putus asa jika gagal menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik. 1 1 TS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SS 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Saya tidak suka berbincang dengan rakan jika tidak dapat menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik . 1 6. Saya suka bertanya guru jika tidak tahu menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. 7. Saya hanya suka menjawab soalan penyelesaian masalah yang pendek. 8. Saya suka berbincang dengan rakan apabila hendak menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik yang sukar 9. Saya akan cuba memahamkan apa yang dikehendaki dalam soalan penyelesaian masalah matematik. 10. Saya selalu dipaksa oleh ibu bapa untuk membuat latihan soalan penyelesaian masalah matematik. 1 1 1 1

1

2

3

4

17

11. Saya suka membimbing rakan yang kurang faham untuk menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik. 12. Saya selalu dapat menyelesaikan soalan penyelesaian masalah . 13. Saya menganggap soalan penyelesaian masalah adalah soalan yang sukar 14. Saya suka menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik di papan hijau jika disuruh oleh guru. 15. Saya selalu mengulang kaji soalan-soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. 16. Saya tidak memberi perhatian semasa guru mengajar topik yang melibatkan penyelesaian masalah matematik. 17. Saya tidak akan berhenti menyelesaikan masalah sehinggalah saya mendapat jawapannya. 18. Saya suka menyiapkan kerja rumah yang ada topik penyelesaian masalah matematik 19. Saya suka mencuba menyelesaikan soalan penyelesaian masalah yang panjang. 20. Saya tidak pernah meniru jawapan penyelesaian masalah yang dibuat oleh rakan . 21. Saya tetap mencuba soalan penyelesaian masalah walaupun mengambil masa yang lama. 22. Saya mahir dalam menjawab soalan penyelesaian masalah kerana saya rajin membuat latihan. 23. Saya akan memberi perhatian sepenuhnya apabila guru mengajar topik yang melibatkan penyelesaian masalah matematik. 24. Saya boleh menyelesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah yang melibatkan lebih daripada satu operasi.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1

2

3

4

1

2

3

4

18

25. Sikap tidak minat saya menyebabkan saya lemah dalam penyelesaian masalah harian matematik 1 26. Saya rasa seronok menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik kerana soalannya mencabar. 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

27. Apabila guru tidak ada di kelas, saya akan menggunakan masa tersebut untuk membuat soalan penyelesaian masalah matematik. 1 28. Saya akan mempastikan operasi yang betul digunakan di dalam soalan penyelesaian masalah . 29. Apabila diberi latihan penyelesaian masalah matematik, saya selalu buat sebarangan untuk menyiapkan latihan. 30. Saya hanya menyiapkan kerja rumah apabila dipaksa oleh guru. 1 1 1

19

LAMPIRAN B SOALAN PENYELESAIAN MASALAH (1) Tapak bangunan sekolah Chee Wen yang berbentuk segi empat sama berukuran 316 m setiap sisi. Berapakah luas tapak bangunan itu?

(2) Sebuah kumpulan pelancong terdiri daripada 15 orang, di mana masingmasing membawa muatan tambahan 15 kg. Jika bayaran yang dikenakan ke atas lebihan muatan ialah 15 ringgit bagi setiap kg tambahan, maka jumlah bayaran tambahan yang perlu dibayar kumpulan pelancong itu ialah

(3) Sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang sisi 10.2cm diisi dengan 500 biji guli. Jika isi padu setiap guli ialah 2 cm3, hitung isi padu ruang kosong di dalam kotak itu?

20

(4) 512m3 air diperlukan untuk mengisi penuh sebuah tangki air yang berbentuk kubus. Berapakah panjang setiap sisi tangki itu?

(5) Jalil membeli x kampit beras, di mana setiap kampit mengandungi y kg beras. Jika jumlah yang dibayarnya untuk x kampit beras itu ialah z ringgit, hitung harga satu kilogram beras.

(6) N pelajar menyertai acara lompat jauh, manakala M pelajar menyertai acara lompat tinggi.Tambang bas dari sekolah ke stadium ialah p ringgit seorang dan tambang teksi ialah q ringgit seorang. Jika semua peserta lompat jauh menaiki bas, manakala semua peserta lompat tinggi menaiki teksi, berapakah jumlah bayaran tambang yang dibayar oleh pelajar-pelajar itu?

(7) Jika V2 + 11v – 12 = (v + a) (v + b), maka nilai yang mungkin bagi a dan b ialah

21

(8) Haris membeli k biji durian dengan harga 3 ringgit sebiji dan h biji tembikai dengan harga 4 ringgit sebiji. Jika dia menjual semula durian dengan harga 4 ringgit sebiji dan tembikai dengan harga 6 ringgit sebiji, berapakah jumlah keuntungan yang diperolehinya?

(9) Lebar sekeping tanah berbentuk segi empat tepat ialah L meter. Panjangnya pula ialah 2 meter lebih daripada lebarnya. Jika perimeter tanah itu ialah 128 meter, bentukkan satu Persamaan linear dengan anu L.

(10) Suatu nombor didarab dengan 3 dan kemudian ditambah kepada 4. Apabila nilai yang diperoleh itu dibahagikan dengan 2, didapati nombor asal diperoleh kembali. Apakah nombor itu?

22

(11) Umur Puan Chia pada tahun ini ialah empat kali umur anaknya. Jika tiga tahun yang lalu, jumlah umur Puan Chia dan anaknya ialah 29 tahun, berapakah umur Puan Chia pada tahun ini?

(12) Jisim seorang pelajar ialah 45 kg, manakala jisim sebuah buku matematiknya ialah 900 kg. Berapakah nisbah jisim pelajar itu kepada jisim buku matematiknya?

(13) Sebatang kayu dikerat kepada dua bahagian mengikut nisbah 5 : 8. Apakah nisbah bahagian yang pendek kepada panjang asal kayu?

23

(14) Dalam suatu ujian matematik, nisbah markah yang diperoleh Rahman kepada markah yang diperoleh Zuraidah ialah 9 : 8. Jika jumlah markah yang diperoleh kedua-dua pelajar itu ialah 136, berapakah markah yang diperoleh Rahman?

(15) Bilangan hari hujan turun dalam bulan Januari, Februari dan Mac adalah dalam nisbah 2 : 3 : 5. Jika jumlah hari hujan dalam tempoh masa tiga bulan itu ialah 40 hari, hitung bilangan hari hujan turun dalam bulan Februari.

LAMPIRAN C Jadual Pelaksanaan Kajian

24

TARIKH 4 – 19 Nov 05 20 Nov 05 21 Nov 03 – 4 Jan 06 5 Jan 06 6 Jan – 3 Feb 06

AKTIVITI Menerima tugasan untuk memulakan cadangan penyelidikan dan mula memikirkan persoalan kajian untuk kajian yang akan dibuat. Menerima penyelia untuk membantu cadangan penyelidikan. Mencari bahan-bahan berkaitan dengan tajuk penyelidikan. Merangka cadangan ringkas penyelidikan untuk dikemukakan kepada penyelia. Berjumpa dengan penyelia untuk berbincang dan mengesahkan tajuk penyelidikan. Penyelia mengesahkan tajuk penyelidikan. -Meneruskan cadangan penyelidikan dengan mengumpul bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk penyelidikan. - Mencari bahan di EPRD dan perpustakaan.

4 Feb 06

-Menyiapkan laporan bab 1, 2 dan 3. - Berjumpa dengan penyelia buat kali kedua untuk mengemukakan cadangan penyelidikan bagi bab 1, 2 dan 3. - Penyelia memberi pendapat untuk membetulkan cadangan penyelidikan

5 Feb – 9 Feb 06 10 Feb 06 15 Feb 06

tersebut Menulis cadangan penyelidikan sepenuhnya. Menghantar cadangan penyelidikan sepenuhnya. Menghantar cadangan penyelidikan kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, KPM untuk meminta kebenaran menjalankan kajian

16 Mac 06 17 Mac 06

penyelidikan. Pergi ke JPN Perak untuk mendapat kebenaran menjalankan kajian di sekolah terlibat. Pergi ke sekolah yang terlibat untuk meminta kebenaran dari tuan pengetua sekolah menjalankan kajian penyelidikan di sekolah tersebut di samping

18 – 21 Mac 06 22 – 30 Mac 06

meninjau persekitaran sekolah. Berbincang bersama guru matematik sekolah untuk meminta kerjasama dalam melaksanakan kajian penyelidikan. - Menentukan tarikh ujian untuk kajian. - Membuat ujian ungkapan algebra kepada pelajar tingkatan 2. - - Membuat

31 Mac – 7 Apr 06

pilihan partisipan untuk ditemu bual. - Membuat pertemuan dengan partisipan yang ingin ditemu bual dan meminta kebenaran untuk menemu bual mereka. - Memberi penerangan dan penjelasan kepada partisipan yang terlibat.

25

- Membuat temu janji bersam partisipan mengenai hari, waktu dan tempat 8 – 25 Apr 06 26 Apr 06 untuk menjalankan sesi temu bual. Menganalisis jawapan yang diberikan oleh partisipan. Meminta kebenaran untuk menjalankan sesi temu bual kali kedua bersama partisipan yang sama untuk menentukan kebolehpercayaan. 30 Apr 06 Menjalankan sesi temu bual buat kali kedua bersama partisipan pertama. Kemudian, menjalankan sesi temu bual kali kedua bersama partisipan kedua. 1 – 9 Mei 06 Menganalisis jawapan yang diberikan kali kedua oleh partisipan. 10 – 31 Mei 06 Mentafsir dan menghuraikan jawapan partisipan bagi persediaan menulis bab 4 1 – 27 Jun 06 28 Jun 06 Menyediakan penulisan bab 4 Berjumpa dengan penyelia untuk mendapatkan pendapat dan pandangan terhadap penulisan bab 4. 29 Jun 04 – 4 Jul 06 5 Jul 06 Membetulkan penulisan bab 4. Berjumpa dengan penyelia untuk mengemukakan penulisan Bab 4. 6 – 18 Jul 06 19 Jul 06 Menulis bab 5 Mengemukakan penulisan bab 5 kepada penyelia untuk meminta pendapat dan panduan. 20 – 25 Jul 06 26 Jul 06 27 Jul – 15 Ogos 06 16 Ogos 06 Membetulkan penulisan bab 5. Mengemukakan penulisan bab 5 yang telah diperbetulkan. Mengemaskini laporan penyelidikan dari bab 1 hingga 5. Menghantar laporan penyelidikan yang lengkap kepada penyelia untuk disemak. 17 Ogos – 5 Sept 06 Mencari penjilid dan menghantar laporan penyelidikan kepada penjilid untuk dijilid.

26

6 – 19 Sept 06

Membuat persediaan untuk menghantar laporan penyelidikan yang lengkap dan siap dijilid kepada penyelia.

LAMPIRAN D Kos Kajian BIL 1. 2. 3. 4. JENIS BAHAN Kertas A4 Printer Cartridge Fotostat Bahan dan Laporan Kajian Buku catatan guru JUMLAH KUANTITI X HARGA SEUNIT 10 X RM 8.00 1 X RM 65.00 1 X 5.00 JUMLAH KOS RM 80.00 RM 65.00 RM 50.00 RM 5.00 RM 200.00

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.