Munada

BAB MUNADA

` Munada menurut bahasa artinya panggilan/seruan.Munada menurut istilah Orang yang dipanggil menghadap dengan huruf yang tertentu. Huruf yan dipakai untuk memanggil namanya huruf nida Huruf nida ada 7 : 1. ( ‫) ﺃ‬ 2. ( ‫) ﺃﻯ‬ 3. ( ‫) ﻴﺂ‬ 4. ( ‫) ﺍ‬ 5. ( ‫) ﺃﻴﺎ‬ 6. ( ‫) ﻫﻴﺎ‬ 7. ( ‫) ﻭﺍ‬ Pemakaiannya : ( ‫ ) ﺃﻯ‬dan ( ‫ ) ﺃ‬untuk memanggil yang dekat ( ‫ ) ﻫﻴﺎ‬,( ‫ ) ﺃﻴﺎ‬dan ( ‫ ) ﺍ‬untuk yang jauh ( ‫ ) ﻴﺎ‬untuk umum yang dekat dan yang jauh ( ‫ ) ﻮﺍ‬untuk nudbah ( ‫ ) ﺒﺔ ﻨﺪ‬panggilan minta tolong melepaskan dari Kesulitan

Munada itu ada lima macam, yaitu: (1) munada yang berbentuk mufrad 'alam; (2) munada yang bersifat nakirah maqshudah; (3) munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah; (4) munada yang berbentuk mudhaf; dan (5) munada yang diserupakan dengan mudhaf. 1. Munada yang berbentuk mufrad 'alam adalah:

Lafazh yang bukan berbentuk mudhaf dan tidak diserupakan dengan mudhaf. Contoh:

4. Munada yang bersifat nakirah maqshudah (nakirah yang ditentukan). (hai Yang tiga macam lagi (yaitu: munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah.= hai Zaid!. maka kedua-duanya di-mabni-kan atas harakat dhammah tanpa memakai tanwin. yang berbentuk mudhaf dan yang diserupakan dengan mudhaf). lain tidak. . contoh: Zaid! -mufrad 'alam atau nama orang). contoh: = hai Abdullah! = hai orang yang = hai laki-laki! bimbinglah 5. Munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah (yang tidak ditentukan maksudnya). yaitu munada dengan lafazh yang di-idhafat-kan. 3. contoh: mendaki gunung! I'rab munada adalah sebagai berikut: Adapun i'rab munada yang berbentuk mufrad 'alam dan yang bersifat nakirah maqshudah. contohnya seperti perkataan seorang tunanetra: tanganku ini. Munada yang diserupakan dengan mudhaf. maka harus di-nashab-kan. = hai 'Umar. = hai Ahmad! 2. Munada yang berbentuk mudhaf. contoh: = hai laki-laki! (menyeru seseorang yang tidak diketahui namanya). (hai laki-Iaki -nakirah maqshudah). Contoh munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah adalah: = hai laki-laki! Bimbinglah tanganku ini.

seperti halnya dalam keadaan marfu' yang telah diketahui. Munada termasuk kedalam golongan maf’ul bih karena asal dari munada adalah maf’ul bih contoh ( ‫ ) ﻳﺎﻋﺒﺪﺍﷲ‬asalnya ( ‫ ( ) ﺃﺪﻋﻮﺍﺒﺪﺍﷲ‬aku merayu akan Abdullah ) I’rabnya ( ‫ ) ﺃﺩﻋﻮ‬fi’il mudhori’. demikian pula mudhaf dan yang diserupakan dengan mudhaf. fa’ilnya ( ‫ ) ﺃﻨﺎ‬dan ( ‫ ) ﻋﺒﺩﺍﷲ‬maf’ul bih Caranya : dihazafkan (‫ ) ﺃﺩﻋﻮ‬diganti dengan ( ‫ ) ﻳﺎ‬jadi dia (‫) ﻳﺎﻋﺒﺪﺍﷲ‬ . dan pada tiga macam sisanya di-nashab-kan. Tanpa tanwin secara mutlak. yaitu: mufrad 'alam dan mufrad yang bersifat nakirah maqshudah. Mufrad nakirah ghair maqshud.Contoh munada yang berupa mudhaf adalah: = hai Abdullah! Contoh munada yang diserupakan dengan mudhaf adalah: = hai orang yang mendaki gunung! Kata nazhim: Ada lima lafazh yang sering dipergunakan sebagai seruan. kedua-duanya harus di-mabni-kan semua. Adapun yang pertama (munada yang berbentuk mufrad 'alam dan munada yang bersifat nakirah maqshudah).

Munada yang dinasabkan ada pada 3 tempat : 1. Bila munadanya sabah mudof / menyerupai mudof contoh ( ‫ ) ﻴﺎﻤﺣﻤﻮﺪﺍﻓﻌﻠﻪ‬wahai orang yan dipuji perbuatannya ) I’rabnya : (‫ ) ﻳﺎ‬Huruf nida ( ‫ ) ﻤﺣﻤﻮﺪﺍ‬munada dia sabah mudof dia mansub ( ‫ ) ﻓﻌﻞ‬naib fail dari (‫ ) ﻤﺣﻤﻮﺪﺍ‬karena dia isim maf’ul ( ‫ ) ﻩ‬mudofun ilaih 3. Bila munadanya mudhof / diidofatkan contoh (‫ ( ) ﻳﺎﻋﺒﺪﺍﷲ‬wahai Abdullah ) I’rabnya : ( ‫ ) ﻳﺎ‬huruf nida (‫ ) ﻋﺒﺩ‬Munada dia mansub dan dia diidofatkan pada (‫) ﺍﷲ‬ (‫ ) ﺍﷲ‬Mudhofun ilaih 2. Contoh perkataan orang buta. ( ‫ ( ) ﻴﺎﺭﺟﻞﺨﺬﺒﻳﺪﻯ‬wahai laki – laki pegang tanganku ) I’rabnya : ( ‫ ) ﻳﺎ‬huruf nida (‫ ) ﺭﺟﻞ‬munada mansub karena dia nakirah yang tidak dimaksud sebab orang orang buta tidak mengetahui seseorang yang dia maksud (‫ ) ﺨﺬ‬fi’il amar fa’ilnya ( ‫) ﺃﻧﺕ‬ (‫ ) ﺒﻳﺪﻯ‬jar dan majrur Yang dimaksud sabah mudof ( ‫) ﻤﺎﻋﻣﻞﻔﻴﻣﺎﺑﻌﺪﻩﺃﻠﺮﻔﻊﺃﻮﺍﻟﻧﺼﺐﺃﻮﺍﻠﺟﺮ‬ ( sesuatu yang beramal kepada yang sesudahnya baik rofa’ atau nasab atau jar ) berkehendak pada naib fail . Bila munadanya nakirah yang tidak dimaksud / lafadz umum yang tidak tertentu tujuannya.

Dengan menskinkan ya seperti (‫) ﻴﺎﻏﻼﻤﻰ‬ 2. Menetapkan ya dan mensakinkannya (‫) ﻴﺎﺃﻤﻰ ( – ) ﻴﺎﺃﺍﻲ‬ 4. taukid. Contoh takkid ( ‫ ) ﻴﺎﺗﻣﻴﻢﺃﺣﻤﻌﻭﻥ‬dan boleh juga ( ‫) ﻴﺎﺘﻤﻴﻢﺃﺠﻤﻌﻴﻥ‬ . 1. Dengan mendhmahkan huruf yang sebelum ya dan menghazafkan ya ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻢ‬ 4. atau badal maka boleh dibaca rofa’ dan boleh dibaca nasob contoh ( ‫ ) ﻴﺎﺰﻴﺪﺍﻠﻅﺭﻳﻒ‬kalau dibaca (‫ ) ﺍﻠﻅﺭﻳﻒ‬dengan rofa’ na’at atas lafadz munada kalau dibaca (‫ ) ﺍﻠﻅﺭﻳﻒ‬dengan nasab na’at atas mahal munada. Kalau munada diidofatkan kepada ya mutakallim ( ‫ ) ﻴﺎﺀﺍﺍﻤﺘﮑﻟﻢ‬seperti (‫ ) ﻴﺎﻏﻼﻤﻰ‬maka boleh 6 bacaan 1.( ‫) ﻴﺎﺃﺑﺕ‬ 2. Dengan menghazafkan ya seperti (‫) ﻴﺎﻏﻼﻢ‬ 3.Kalau munada itu mufrad ma’rifah maka dibina dengan apa dirofa’kan ketika mu’rab. Dengan menukar yang kasrah jadi fathah dan menukar ya jadi alif ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻤﺎ‬ 6. ahtaf. Dengan memfathahkan yang sebelum ya dan menghazafkan ya ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻢ‬ Apabila munada itu ( ‫ ) ﺃﻡ‬dan ( ‫ ) ﺃﺐ‬yang diidofatkan kepada ya mutakallim boleh 6 bacaan. Mengganti ya jadi ta di fathahkan ( ‫) ﻴﺎﺃﺑﺕ‬ 3. Mengganti ya jadi ta dikhasrahkan (‫ ) ﻴﺎﺃﻤﺖ‬. Dengan memfathahkan ya seperti : ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻤﻰ‬ 5. Dan (‫ ) ﻴﺎﺯﻴﺪﺍﻥ‬dibina atas alif karena ketika mu’rab dirofa’kan dengan alif dan (‫ ) ﻴﺎﺯﻴﺪﻮﻥ‬dibina atas waw karena ketika mu’rab dirafa’kan dengan waw. Dengan ta dan menukar ya jadi alif ( ‫) ﻴﺎﺃﺒﺘﺎ ( – ) ﻴﺎﺃﻤﺗﺎ‬ Kalau ada yang mengikut kepada munada yang dibina baik na’at. Dengan ta dan ya ( ‫) ﻴﺎﺃﻤﻰ ( – ) ﻴﺎﺃﺍﻰ‬ 6. Contoh ( ‫ ) ﻴﺎﺯﻴﺪ‬dibina atas domah karena ketika mu’rab dia dirofa’kan dengan dhomah. Memfathahkan yang sebelum ya dan menukar ya jadi alif ( ‫) ﻴﺎﺃﺒﺎ ( – ) ﻴﺎﺃﻤﺎ‬ 5.

Contoh bayan ( ‫ ) ﻴﺎﺎﺴﻌﻴﺪﮐﺮﺯ‬dan boleh juga ( ‫) ﻴﺎﺴﻌﻳﺪﮐﺮﺰﺍ‬ Kalau berulang munada mufrad yang diidofatkan seperti ( ‫) ﻴﺎﺰﻴﺪﺰﻴﺩﺍﻠﻴﻌﻤﻼﺖ‬ Maka untuk yang pertama boleh dibaca domah dan boleh dibaca fathah . ‫وعا‬ َ .Kalau dibaca fathah yang pertama atas asal yaitu ( ‫) ﺍﻠﻴﻌﻤﻼﺖﻴﺎﺯﻴﺪﺍﺍﻠﻴﻌﻤﻼﺖﺰﻴﺪ‬ ‫ب‬ َ ‫م‬ ُ ‫بدا‬ َ ‫ى‬ ‫د‬ َ ‫ندا‬ ُ ْ ‫ا َل‬ َ ُ ‫خمس‬ ْ ‫م‬ ُ ‫رة‬ ُ َ ‫صود‬ َ ‫م‬ َ ‫ندا‬ َ ‫م‬ َ ْ َ ‫د ى‬ َ ْ ‫رةُ عا َل‬ ُ َ ‫ عالمفرد عا َل ْعَل‬: ‫ع‬ ُ ْ ‫ضدافُدا َل‬ ُ ْ‫ل‬ ُ ‫ق‬ َ ِ ‫وعالن ّك‬ َ . ‫م‬ َ ْ ‫ة أن‬ ٍ ‫وعا‬ ّ ‫وعال‬ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ِ َ ‫صود‬ ِ ‫ضدا‬ َ ‫م‬ ُ ْ ‫بدال‬ ِ ‫ه‬ ُ ‫بي‬ ِ ‫ش‬ َ ْ ‫ر عا َل‬ ُ ‫ق‬ َ .Kalau yang pertamanya dibaca dhomah maka dia pada takdir adalah munada mufrad maka yang kedua I’rabnya boleh munada yang dihazafkan huruf nidanya dan boleh juga jadi athaf bayan dan boleh juga jadi maf’ul dari ( ‫ ) ﺃﻋﻰ‬yang ditakdirkan . NAMA KELAS NIM : NUR ROHMAN EKO : E-4 : 12510029 . ‫ة‬ َ ِ ‫وعالن ّك‬ َ . ‫ة‬ ُ ْ ‫غ َي‬ َ َ ‫ل ى‬ َ َ‫ن ع‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م‬ ّ ‫عال‬ َ َ ‫صود َةُ فَي ُب ْن‬ َ "‫وي‬ ُ ْ ‫زي‬ َ ‫يدا‬ َ ّ ‫ض‬ َ ْ ‫رةُ عا َل‬ ُ َ ‫رد ُ عا َل ْعَل‬ ُ ْ ‫مدا عا َل‬ ّ ‫يدا فَأ‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫م‬ ِ ‫يدا‬ َ ِ ‫وعالن ّك‬ َ ‫م‬ َ ‫ف‬ َ "‫دي‬ ُ ‫ج‬ ‫ل‬ ُ ‫ر‬ ْ َ ‫ ن‬. ‫ن‬ َ "‫و ي‬ َ ‫ح‬ ِ ْ ‫ر ت َن‬ ِ ْ ‫"غ َي‬ ٍ ‫وي‬ َ ‫ة‬ َ ّ ‫وعالث‬ ‫ر‬ ٌ َ ‫صوب‬ ُ َ ‫بداقِي‬ ُ َ ‫لث‬ َ ْ ‫ة عا َل‬ َ ‫ة‬ ُ ْ ‫من‬ ُ ْ ‫ل غ َي‬ َ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.