BAB MUNADA

` Munada menurut bahasa artinya panggilan/seruan.Munada menurut istilah Orang yang dipanggil menghadap dengan huruf yang tertentu. Huruf yan dipakai untuk memanggil namanya huruf nida Huruf nida ada 7 : 1. ( ‫) ﺃ‬ 2. ( ‫) ﺃﻯ‬ 3. ( ‫) ﻴﺂ‬ 4. ( ‫) ﺍ‬ 5. ( ‫) ﺃﻴﺎ‬ 6. ( ‫) ﻫﻴﺎ‬ 7. ( ‫) ﻭﺍ‬ Pemakaiannya : ( ‫ ) ﺃﻯ‬dan ( ‫ ) ﺃ‬untuk memanggil yang dekat ( ‫ ) ﻫﻴﺎ‬,( ‫ ) ﺃﻴﺎ‬dan ( ‫ ) ﺍ‬untuk yang jauh ( ‫ ) ﻴﺎ‬untuk umum yang dekat dan yang jauh ( ‫ ) ﻮﺍ‬untuk nudbah ( ‫ ) ﺒﺔ ﻨﺪ‬panggilan minta tolong melepaskan dari Kesulitan

Munada itu ada lima macam, yaitu: (1) munada yang berbentuk mufrad 'alam; (2) munada yang bersifat nakirah maqshudah; (3) munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah; (4) munada yang berbentuk mudhaf; dan (5) munada yang diserupakan dengan mudhaf. 1. Munada yang berbentuk mufrad 'alam adalah:

Lafazh yang bukan berbentuk mudhaf dan tidak diserupakan dengan mudhaf. Contoh:

contohnya seperti perkataan seorang tunanetra: tanganku ini.= hai Zaid!. 3. maka harus di-nashab-kan. = hai Ahmad! 2. lain tidak. Munada yang berbentuk mudhaf. yaitu munada dengan lafazh yang di-idhafat-kan. contoh: = hai Abdullah! = hai orang yang = hai laki-laki! bimbinglah 5. yang berbentuk mudhaf dan yang diserupakan dengan mudhaf). maka kedua-duanya di-mabni-kan atas harakat dhammah tanpa memakai tanwin. (hai laki-Iaki -nakirah maqshudah). 4. Munada yang diserupakan dengan mudhaf. (hai Yang tiga macam lagi (yaitu: munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah. = hai 'Umar. contoh: = hai laki-laki! (menyeru seseorang yang tidak diketahui namanya). Munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah (yang tidak ditentukan maksudnya). Munada yang bersifat nakirah maqshudah (nakirah yang ditentukan). . contoh: Zaid! -mufrad 'alam atau nama orang). Contoh munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah adalah: = hai laki-laki! Bimbinglah tanganku ini. contoh: mendaki gunung! I'rab munada adalah sebagai berikut: Adapun i'rab munada yang berbentuk mufrad 'alam dan yang bersifat nakirah maqshudah.

yaitu: mufrad 'alam dan mufrad yang bersifat nakirah maqshudah. dan pada tiga macam sisanya di-nashab-kan. seperti halnya dalam keadaan marfu' yang telah diketahui. kedua-duanya harus di-mabni-kan semua. Adapun yang pertama (munada yang berbentuk mufrad 'alam dan munada yang bersifat nakirah maqshudah). Munada termasuk kedalam golongan maf’ul bih karena asal dari munada adalah maf’ul bih contoh ( ‫ ) ﻳﺎﻋﺒﺪﺍﷲ‬asalnya ( ‫ ( ) ﺃﺪﻋﻮﺍﺒﺪﺍﷲ‬aku merayu akan Abdullah ) I’rabnya ( ‫ ) ﺃﺩﻋﻮ‬fi’il mudhori’. fa’ilnya ( ‫ ) ﺃﻨﺎ‬dan ( ‫ ) ﻋﺒﺩﺍﷲ‬maf’ul bih Caranya : dihazafkan (‫ ) ﺃﺩﻋﻮ‬diganti dengan ( ‫ ) ﻳﺎ‬jadi dia (‫) ﻳﺎﻋﺒﺪﺍﷲ‬ . Mufrad nakirah ghair maqshud.Contoh munada yang berupa mudhaf adalah: = hai Abdullah! Contoh munada yang diserupakan dengan mudhaf adalah: = hai orang yang mendaki gunung! Kata nazhim: Ada lima lafazh yang sering dipergunakan sebagai seruan. demikian pula mudhaf dan yang diserupakan dengan mudhaf. Tanpa tanwin secara mutlak.

Bila munadanya nakirah yang tidak dimaksud / lafadz umum yang tidak tertentu tujuannya. Bila munadanya mudhof / diidofatkan contoh (‫ ( ) ﻳﺎﻋﺒﺪﺍﷲ‬wahai Abdullah ) I’rabnya : ( ‫ ) ﻳﺎ‬huruf nida (‫ ) ﻋﺒﺩ‬Munada dia mansub dan dia diidofatkan pada (‫) ﺍﷲ‬ (‫ ) ﺍﷲ‬Mudhofun ilaih 2.Munada yang dinasabkan ada pada 3 tempat : 1. ( ‫ ( ) ﻴﺎﺭﺟﻞﺨﺬﺒﻳﺪﻯ‬wahai laki – laki pegang tanganku ) I’rabnya : ( ‫ ) ﻳﺎ‬huruf nida (‫ ) ﺭﺟﻞ‬munada mansub karena dia nakirah yang tidak dimaksud sebab orang orang buta tidak mengetahui seseorang yang dia maksud (‫ ) ﺨﺬ‬fi’il amar fa’ilnya ( ‫) ﺃﻧﺕ‬ (‫ ) ﺒﻳﺪﻯ‬jar dan majrur Yang dimaksud sabah mudof ( ‫) ﻤﺎﻋﻣﻞﻔﻴﻣﺎﺑﻌﺪﻩﺃﻠﺮﻔﻊﺃﻮﺍﻟﻧﺼﺐﺃﻮﺍﻠﺟﺮ‬ ( sesuatu yang beramal kepada yang sesudahnya baik rofa’ atau nasab atau jar ) berkehendak pada naib fail . Contoh perkataan orang buta. Bila munadanya sabah mudof / menyerupai mudof contoh ( ‫ ) ﻴﺎﻤﺣﻤﻮﺪﺍﻓﻌﻠﻪ‬wahai orang yan dipuji perbuatannya ) I’rabnya : (‫ ) ﻳﺎ‬Huruf nida ( ‫ ) ﻤﺣﻤﻮﺪﺍ‬munada dia sabah mudof dia mansub ( ‫ ) ﻓﻌﻞ‬naib fail dari (‫ ) ﻤﺣﻤﻮﺪﺍ‬karena dia isim maf’ul ( ‫ ) ﻩ‬mudofun ilaih 3.

Dengan ta dan menukar ya jadi alif ( ‫) ﻴﺎﺃﺒﺘﺎ ( – ) ﻴﺎﺃﻤﺗﺎ‬ Kalau ada yang mengikut kepada munada yang dibina baik na’at. taukid. atau badal maka boleh dibaca rofa’ dan boleh dibaca nasob contoh ( ‫ ) ﻴﺎﺰﻴﺪﺍﻠﻅﺭﻳﻒ‬kalau dibaca (‫ ) ﺍﻠﻅﺭﻳﻒ‬dengan rofa’ na’at atas lafadz munada kalau dibaca (‫ ) ﺍﻠﻅﺭﻳﻒ‬dengan nasab na’at atas mahal munada. Menetapkan ya dan mensakinkannya (‫) ﻴﺎﺃﻤﻰ ( – ) ﻴﺎﺃﺍﻲ‬ 4. 1. Kalau munada diidofatkan kepada ya mutakallim ( ‫ ) ﻴﺎﺀﺍﺍﻤﺘﮑﻟﻢ‬seperti (‫ ) ﻴﺎﻏﻼﻤﻰ‬maka boleh 6 bacaan 1.Kalau munada itu mufrad ma’rifah maka dibina dengan apa dirofa’kan ketika mu’rab. Dengan menskinkan ya seperti (‫) ﻴﺎﻏﻼﻤﻰ‬ 2. Mengganti ya jadi ta dikhasrahkan (‫ ) ﻴﺎﺃﻤﺖ‬. Dan (‫ ) ﻴﺎﺯﻴﺪﺍﻥ‬dibina atas alif karena ketika mu’rab dirofa’kan dengan alif dan (‫ ) ﻴﺎﺯﻴﺪﻮﻥ‬dibina atas waw karena ketika mu’rab dirafa’kan dengan waw.( ‫) ﻴﺎﺃﺑﺕ‬ 2. Dengan menukar yang kasrah jadi fathah dan menukar ya jadi alif ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻤﺎ‬ 6. Dengan ta dan ya ( ‫) ﻴﺎﺃﻤﻰ ( – ) ﻴﺎﺃﺍﻰ‬ 6. Mengganti ya jadi ta di fathahkan ( ‫) ﻴﺎﺃﺑﺕ‬ 3. Dengan memfathahkan ya seperti : ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻤﻰ‬ 5. Contoh ( ‫ ) ﻴﺎﺯﻴﺪ‬dibina atas domah karena ketika mu’rab dia dirofa’kan dengan dhomah. Contoh takkid ( ‫ ) ﻴﺎﺗﻣﻴﻢﺃﺣﻤﻌﻭﻥ‬dan boleh juga ( ‫) ﻴﺎﺘﻤﻴﻢﺃﺠﻤﻌﻴﻥ‬ . ahtaf. Dengan menghazafkan ya seperti (‫) ﻴﺎﻏﻼﻢ‬ 3. Dengan mendhmahkan huruf yang sebelum ya dan menghazafkan ya ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻢ‬ 4. Dengan memfathahkan yang sebelum ya dan menghazafkan ya ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻢ‬ Apabila munada itu ( ‫ ) ﺃﻡ‬dan ( ‫ ) ﺃﺐ‬yang diidofatkan kepada ya mutakallim boleh 6 bacaan. Memfathahkan yang sebelum ya dan menukar ya jadi alif ( ‫) ﻴﺎﺃﺒﺎ ( – ) ﻴﺎﺃﻤﺎ‬ 5.

‫ة‬ ُ ْ ‫غ َي‬ َ َ ‫ل ى‬ َ َ‫ن ع‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م‬ ّ ‫عال‬ َ َ ‫صود َةُ فَي ُب ْن‬ َ "‫وي‬ ُ ْ ‫زي‬ َ ‫يدا‬ َ ّ ‫ض‬ َ ْ ‫رةُ عا َل‬ ُ َ ‫رد ُ عا َل ْعَل‬ ُ ْ ‫مدا عا َل‬ ّ ‫يدا فَأ‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫م‬ ِ ‫يدا‬ َ ِ ‫وعالن ّك‬ َ ‫م‬ َ ‫ف‬ َ "‫دي‬ ُ ‫ج‬ ‫ل‬ ُ ‫ر‬ ْ َ ‫ ن‬. ‫ة‬ َ ِ ‫وعالن ّك‬ َ .Contoh bayan ( ‫ ) ﻴﺎﺎﺴﻌﻴﺪﮐﺮﺯ‬dan boleh juga ( ‫) ﻴﺎﺴﻌﻳﺪﮐﺮﺰﺍ‬ Kalau berulang munada mufrad yang diidofatkan seperti ( ‫) ﻴﺎﺰﻴﺪﺰﻴﺩﺍﻠﻴﻌﻤﻼﺖ‬ Maka untuk yang pertama boleh dibaca domah dan boleh dibaca fathah . ‫م‬ َ ْ ‫ة أن‬ ٍ ‫وعا‬ ّ ‫وعال‬ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ِ َ ‫صود‬ ِ ‫ضدا‬ َ ‫م‬ ُ ْ ‫بدال‬ ِ ‫ه‬ ُ ‫بي‬ ِ ‫ش‬ َ ْ ‫ر عا َل‬ ُ ‫ق‬ َ . ‫ن‬ َ "‫و ي‬ َ ‫ح‬ ِ ْ ‫ر ت َن‬ ِ ْ ‫"غ َي‬ ٍ ‫وي‬ َ ‫ة‬ َ ّ ‫وعالث‬ ‫ر‬ ٌ َ ‫صوب‬ ُ َ ‫بداقِي‬ ُ َ ‫لث‬ َ ْ ‫ة عا َل‬ َ ‫ة‬ ُ ْ ‫من‬ ُ ْ ‫ل غ َي‬ َ .Kalau yang pertamanya dibaca dhomah maka dia pada takdir adalah munada mufrad maka yang kedua I’rabnya boleh munada yang dihazafkan huruf nidanya dan boleh juga jadi athaf bayan dan boleh juga jadi maf’ul dari ( ‫ ) ﺃﻋﻰ‬yang ditakdirkan .Kalau dibaca fathah yang pertama atas asal yaitu ( ‫) ﺍﻠﻴﻌﻤﻼﺖﻴﺎﺯﻴﺪﺍﺍﻠﻴﻌﻤﻼﺖﺰﻴﺪ‬ ‫ب‬ َ ‫م‬ ُ ‫بدا‬ َ ‫ى‬ ‫د‬ َ ‫ندا‬ ُ ْ ‫ا َل‬ َ ُ ‫خمس‬ ْ ‫م‬ ُ ‫رة‬ ُ َ ‫صود‬ َ ‫م‬ َ ‫ندا‬ َ ‫م‬ َ ْ َ ‫د ى‬ َ ْ ‫رةُ عا َل‬ ُ َ ‫ عالمفرد عا َل ْعَل‬: ‫ع‬ ُ ْ ‫ضدافُدا َل‬ ُ ْ‫ل‬ ُ ‫ق‬ َ ِ ‫وعالن ّك‬ َ . NAMA KELAS NIM : NUR ROHMAN EKO : E-4 : 12510029 . ‫وعا‬ َ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.