BAB MUNADA

` Munada menurut bahasa artinya panggilan/seruan.Munada menurut istilah Orang yang dipanggil menghadap dengan huruf yang tertentu. Huruf yan dipakai untuk memanggil namanya huruf nida Huruf nida ada 7 : 1. ( ‫) ﺃ‬ 2. ( ‫) ﺃﻯ‬ 3. ( ‫) ﻴﺂ‬ 4. ( ‫) ﺍ‬ 5. ( ‫) ﺃﻴﺎ‬ 6. ( ‫) ﻫﻴﺎ‬ 7. ( ‫) ﻭﺍ‬ Pemakaiannya : ( ‫ ) ﺃﻯ‬dan ( ‫ ) ﺃ‬untuk memanggil yang dekat ( ‫ ) ﻫﻴﺎ‬,( ‫ ) ﺃﻴﺎ‬dan ( ‫ ) ﺍ‬untuk yang jauh ( ‫ ) ﻴﺎ‬untuk umum yang dekat dan yang jauh ( ‫ ) ﻮﺍ‬untuk nudbah ( ‫ ) ﺒﺔ ﻨﺪ‬panggilan minta tolong melepaskan dari Kesulitan

Munada itu ada lima macam, yaitu: (1) munada yang berbentuk mufrad 'alam; (2) munada yang bersifat nakirah maqshudah; (3) munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah; (4) munada yang berbentuk mudhaf; dan (5) munada yang diserupakan dengan mudhaf. 1. Munada yang berbentuk mufrad 'alam adalah:

Lafazh yang bukan berbentuk mudhaf dan tidak diserupakan dengan mudhaf. Contoh:

4. maka harus di-nashab-kan. . contoh: Zaid! -mufrad 'alam atau nama orang). (hai Yang tiga macam lagi (yaitu: munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah. Munada yang diserupakan dengan mudhaf. contohnya seperti perkataan seorang tunanetra: tanganku ini. Munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah (yang tidak ditentukan maksudnya). Munada yang bersifat nakirah maqshudah (nakirah yang ditentukan). contoh: = hai Abdullah! = hai orang yang = hai laki-laki! bimbinglah 5. Munada yang berbentuk mudhaf. 3.= hai Zaid!. (hai laki-Iaki -nakirah maqshudah). Contoh munada yang bersifat nakirah ghair maqshudah adalah: = hai laki-laki! Bimbinglah tanganku ini. = hai 'Umar. contoh: = hai laki-laki! (menyeru seseorang yang tidak diketahui namanya). yaitu munada dengan lafazh yang di-idhafat-kan. = hai Ahmad! 2. maka kedua-duanya di-mabni-kan atas harakat dhammah tanpa memakai tanwin. contoh: mendaki gunung! I'rab munada adalah sebagai berikut: Adapun i'rab munada yang berbentuk mufrad 'alam dan yang bersifat nakirah maqshudah. lain tidak. yang berbentuk mudhaf dan yang diserupakan dengan mudhaf).

Contoh munada yang berupa mudhaf adalah: = hai Abdullah! Contoh munada yang diserupakan dengan mudhaf adalah: = hai orang yang mendaki gunung! Kata nazhim: Ada lima lafazh yang sering dipergunakan sebagai seruan. kedua-duanya harus di-mabni-kan semua. dan pada tiga macam sisanya di-nashab-kan. seperti halnya dalam keadaan marfu' yang telah diketahui. Munada termasuk kedalam golongan maf’ul bih karena asal dari munada adalah maf’ul bih contoh ( ‫ ) ﻳﺎﻋﺒﺪﺍﷲ‬asalnya ( ‫ ( ) ﺃﺪﻋﻮﺍﺒﺪﺍﷲ‬aku merayu akan Abdullah ) I’rabnya ( ‫ ) ﺃﺩﻋﻮ‬fi’il mudhori’. Adapun yang pertama (munada yang berbentuk mufrad 'alam dan munada yang bersifat nakirah maqshudah). demikian pula mudhaf dan yang diserupakan dengan mudhaf. Tanpa tanwin secara mutlak. fa’ilnya ( ‫ ) ﺃﻨﺎ‬dan ( ‫ ) ﻋﺒﺩﺍﷲ‬maf’ul bih Caranya : dihazafkan (‫ ) ﺃﺩﻋﻮ‬diganti dengan ( ‫ ) ﻳﺎ‬jadi dia (‫) ﻳﺎﻋﺒﺪﺍﷲ‬ . yaitu: mufrad 'alam dan mufrad yang bersifat nakirah maqshudah. Mufrad nakirah ghair maqshud.

Bila munadanya sabah mudof / menyerupai mudof contoh ( ‫ ) ﻴﺎﻤﺣﻤﻮﺪﺍﻓﻌﻠﻪ‬wahai orang yan dipuji perbuatannya ) I’rabnya : (‫ ) ﻳﺎ‬Huruf nida ( ‫ ) ﻤﺣﻤﻮﺪﺍ‬munada dia sabah mudof dia mansub ( ‫ ) ﻓﻌﻞ‬naib fail dari (‫ ) ﻤﺣﻤﻮﺪﺍ‬karena dia isim maf’ul ( ‫ ) ﻩ‬mudofun ilaih 3. Bila munadanya nakirah yang tidak dimaksud / lafadz umum yang tidak tertentu tujuannya.Munada yang dinasabkan ada pada 3 tempat : 1. ( ‫ ( ) ﻴﺎﺭﺟﻞﺨﺬﺒﻳﺪﻯ‬wahai laki – laki pegang tanganku ) I’rabnya : ( ‫ ) ﻳﺎ‬huruf nida (‫ ) ﺭﺟﻞ‬munada mansub karena dia nakirah yang tidak dimaksud sebab orang orang buta tidak mengetahui seseorang yang dia maksud (‫ ) ﺨﺬ‬fi’il amar fa’ilnya ( ‫) ﺃﻧﺕ‬ (‫ ) ﺒﻳﺪﻯ‬jar dan majrur Yang dimaksud sabah mudof ( ‫) ﻤﺎﻋﻣﻞﻔﻴﻣﺎﺑﻌﺪﻩﺃﻠﺮﻔﻊﺃﻮﺍﻟﻧﺼﺐﺃﻮﺍﻠﺟﺮ‬ ( sesuatu yang beramal kepada yang sesudahnya baik rofa’ atau nasab atau jar ) berkehendak pada naib fail . Bila munadanya mudhof / diidofatkan contoh (‫ ( ) ﻳﺎﻋﺒﺪﺍﷲ‬wahai Abdullah ) I’rabnya : ( ‫ ) ﻳﺎ‬huruf nida (‫ ) ﻋﺒﺩ‬Munada dia mansub dan dia diidofatkan pada (‫) ﺍﷲ‬ (‫ ) ﺍﷲ‬Mudhofun ilaih 2. Contoh perkataan orang buta.

Contoh takkid ( ‫ ) ﻴﺎﺗﻣﻴﻢﺃﺣﻤﻌﻭﻥ‬dan boleh juga ( ‫) ﻴﺎﺘﻤﻴﻢﺃﺠﻤﻌﻴﻥ‬ . Dengan memfathahkan yang sebelum ya dan menghazafkan ya ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻢ‬ Apabila munada itu ( ‫ ) ﺃﻡ‬dan ( ‫ ) ﺃﺐ‬yang diidofatkan kepada ya mutakallim boleh 6 bacaan. Dengan menghazafkan ya seperti (‫) ﻴﺎﻏﻼﻢ‬ 3. Kalau munada diidofatkan kepada ya mutakallim ( ‫ ) ﻴﺎﺀﺍﺍﻤﺘﮑﻟﻢ‬seperti (‫ ) ﻴﺎﻏﻼﻤﻰ‬maka boleh 6 bacaan 1. Mengganti ya jadi ta dikhasrahkan (‫ ) ﻴﺎﺃﻤﺖ‬. Mengganti ya jadi ta di fathahkan ( ‫) ﻴﺎﺃﺑﺕ‬ 3. Dengan menukar yang kasrah jadi fathah dan menukar ya jadi alif ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻤﺎ‬ 6. Dengan menskinkan ya seperti (‫) ﻴﺎﻏﻼﻤﻰ‬ 2. taukid. atau badal maka boleh dibaca rofa’ dan boleh dibaca nasob contoh ( ‫ ) ﻴﺎﺰﻴﺪﺍﻠﻅﺭﻳﻒ‬kalau dibaca (‫ ) ﺍﻠﻅﺭﻳﻒ‬dengan rofa’ na’at atas lafadz munada kalau dibaca (‫ ) ﺍﻠﻅﺭﻳﻒ‬dengan nasab na’at atas mahal munada. ahtaf. Dengan memfathahkan ya seperti : ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻤﻰ‬ 5. Dengan mendhmahkan huruf yang sebelum ya dan menghazafkan ya ( ‫) ﻴﺎﻏﻼﻢ‬ 4. Dan (‫ ) ﻴﺎﺯﻴﺪﺍﻥ‬dibina atas alif karena ketika mu’rab dirofa’kan dengan alif dan (‫ ) ﻴﺎﺯﻴﺪﻮﻥ‬dibina atas waw karena ketika mu’rab dirafa’kan dengan waw.Kalau munada itu mufrad ma’rifah maka dibina dengan apa dirofa’kan ketika mu’rab.( ‫) ﻴﺎﺃﺑﺕ‬ 2. Dengan ta dan ya ( ‫) ﻴﺎﺃﻤﻰ ( – ) ﻴﺎﺃﺍﻰ‬ 6. Menetapkan ya dan mensakinkannya (‫) ﻴﺎﺃﻤﻰ ( – ) ﻴﺎﺃﺍﻲ‬ 4. 1. Memfathahkan yang sebelum ya dan menukar ya jadi alif ( ‫) ﻴﺎﺃﺒﺎ ( – ) ﻴﺎﺃﻤﺎ‬ 5. Contoh ( ‫ ) ﻴﺎﺯﻴﺪ‬dibina atas domah karena ketika mu’rab dia dirofa’kan dengan dhomah. Dengan ta dan menukar ya jadi alif ( ‫) ﻴﺎﺃﺒﺘﺎ ( – ) ﻴﺎﺃﻤﺗﺎ‬ Kalau ada yang mengikut kepada munada yang dibina baik na’at.

Kalau yang pertamanya dibaca dhomah maka dia pada takdir adalah munada mufrad maka yang kedua I’rabnya boleh munada yang dihazafkan huruf nidanya dan boleh juga jadi athaf bayan dan boleh juga jadi maf’ul dari ( ‫ ) ﺃﻋﻰ‬yang ditakdirkan . ‫ة‬ ُ ْ ‫غ َي‬ َ َ ‫ل ى‬ َ َ‫ن ع‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م‬ ّ ‫عال‬ َ َ ‫صود َةُ فَي ُب ْن‬ َ "‫وي‬ ُ ْ ‫زي‬ َ ‫يدا‬ َ ّ ‫ض‬ َ ْ ‫رةُ عا َل‬ ُ َ ‫رد ُ عا َل ْعَل‬ ُ ْ ‫مدا عا َل‬ ّ ‫يدا فَأ‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫م‬ ِ ‫يدا‬ َ ِ ‫وعالن ّك‬ َ ‫م‬ َ ‫ف‬ َ "‫دي‬ ُ ‫ج‬ ‫ل‬ ُ ‫ر‬ ْ َ ‫ ن‬. ‫م‬ َ ْ ‫ة أن‬ ٍ ‫وعا‬ ّ ‫وعال‬ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ِ َ ‫صود‬ ِ ‫ضدا‬ َ ‫م‬ ُ ْ ‫بدال‬ ِ ‫ه‬ ُ ‫بي‬ ِ ‫ش‬ َ ْ ‫ر عا َل‬ ُ ‫ق‬ َ .Contoh bayan ( ‫ ) ﻴﺎﺎﺴﻌﻴﺪﮐﺮﺯ‬dan boleh juga ( ‫) ﻴﺎﺴﻌﻳﺪﮐﺮﺰﺍ‬ Kalau berulang munada mufrad yang diidofatkan seperti ( ‫) ﻴﺎﺰﻴﺪﺰﻴﺩﺍﻠﻴﻌﻤﻼﺖ‬ Maka untuk yang pertama boleh dibaca domah dan boleh dibaca fathah . ‫ة‬ َ ِ ‫وعالن ّك‬ َ .Kalau dibaca fathah yang pertama atas asal yaitu ( ‫) ﺍﻠﻴﻌﻤﻼﺖﻴﺎﺯﻴﺪﺍﺍﻠﻴﻌﻤﻼﺖﺰﻴﺪ‬ ‫ب‬ َ ‫م‬ ُ ‫بدا‬ َ ‫ى‬ ‫د‬ َ ‫ندا‬ ُ ْ ‫ا َل‬ َ ُ ‫خمس‬ ْ ‫م‬ ُ ‫رة‬ ُ َ ‫صود‬ َ ‫م‬ َ ‫ندا‬ َ ‫م‬ َ ْ َ ‫د ى‬ َ ْ ‫رةُ عا َل‬ ُ َ ‫ عالمفرد عا َل ْعَل‬: ‫ع‬ ُ ْ ‫ضدافُدا َل‬ ُ ْ‫ل‬ ُ ‫ق‬ َ ِ ‫وعالن ّك‬ َ . ‫ن‬ َ "‫و ي‬ َ ‫ح‬ ِ ْ ‫ر ت َن‬ ِ ْ ‫"غ َي‬ ٍ ‫وي‬ َ ‫ة‬ َ ّ ‫وعالث‬ ‫ر‬ ٌ َ ‫صوب‬ ُ َ ‫بداقِي‬ ُ َ ‫لث‬ َ ْ ‫ة عا َل‬ َ ‫ة‬ ُ ْ ‫من‬ ُ ْ ‫ل غ َي‬ َ . ‫وعا‬ َ . NAMA KELAS NIM : NUR ROHMAN EKO : E-4 : 12510029 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful