“Peneraju Pendidikan Negara”

Elemen Merentas Kurikulum dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kursus Penyebaran KSSR Tahun 2 2011

1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA
 Bahasa  Kemahiran Belajar

 Pendidikan Alam

Sekitar  Nilai Murni  Sains dan Teknologi  Patriotisme  Kemahiran Berfikir  Kepimpinan

Cara Belajar  Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial  Pencegahan Rasuah  Kajian Masa Depan  Pendidikan Pengguna  Keselamatan Jalanraya

2

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR?
Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:
1. 2. 3.

Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang  berfikiran kreatif, kritis dan inovatif  mempunyai ciri dan sikap keusahawanan  serta dapat menguasai kemahiran TMK

3

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen?
 Kemahiran abad ke-21
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
Disciplined Mind Respectful Mind Synthesizing Mind Ethical Mind Creating Mind

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating
Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: • keperluan masa kini/masa depan • menjamin kejayaan • k-ekonomi sesebuah negara New Basics Skills  Multiliteracy  Creativity  Communication  IT  Teamwork  Lifelong learning  Adaptation and change  Environmental responsibility Successful Knowledge Economics Characterized by: • Creativity • Flexibility • Problem solving • Ingenuity • Collective intelligence • Professional task • Risk taking • Continuous improvement

4

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)
 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian.  “Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir)  Model Baru Ekonomi (MBE) Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan  Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran

5

 Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian. 6 .Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?  Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar.  EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.

EMK: ELEMEN TAMBAHAN Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 7 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI Apakah Kreativiti? 8 .

soalan atau tugasan” (QCA. adaptasi) dari sedia ada.  Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997). 9 9 . 2007).Kreativiti?  Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan /mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah. Inovasi?  Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi. cabaran.

10 .Matlamat Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat. bangsa. negara dan agama.

 Menguasai kemahiran komunikasi.  Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.  Menyelesaikan masalah.  Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. 11 .OBJEKTIF  Supaya murid:  Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif.  Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif.

sekolah rendah. menengah   Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran Hidup-Komponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK   Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan Kajian masa depan PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA 12 .KREATIVITI DAN INOVASI Strategi P&P Mata pelajaran berteraskan kreativiti Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum          Penekanan kurikulum  Pendekatan penerapan (infusion)  Objektif pembelajaran Pra sekolah.

Persediaan metakognisi Amalan berterusan Pelaksanaan 3. 5. Kajian Masa Depan 5. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Inkuiri Penemuan 2. metakognisi 4. 4. Tindakan 3. Perkembangan Penilaian metakognisi Model P&P Kreatif 1.Bagaimana membangunkan kreativiti? 1. Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komuniti metakognisi Pemerhatian Analisis 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Imaginasi Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan 1. 2. Konstruktivisme 13 .

5. 8. 2. 3. Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Menilai Pelaksanaan Amalan berterusan Contoh Aktiviti 14 . 4.Aktiviti 1. 7. 6.

Indikator Pemikiran Kreatif banyak idea LANCAR boleh menghasil idea baharu ASLI Indikator LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik 15 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KEUSAHAWANAN 16 .

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI INOVASI PERKEMBANGANE KONOMI 17 17 .

Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan 18 18 .MATLAMAT Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

• • 19 19 . Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan. Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional. Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan. Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan.OBJEKTIF • • • Mengamalkan sikap keusahawanan.

Nilai moral dan etika keusahawanan 20 20 .Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK4 .Mengamalkan sikap keusahawanan EK2 .FOKUS Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK1 .Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan EK5 .Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan EK3 .

3. 2.PENDEKATAN Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1. Pendekatan Penyebatian Pendekatan Pengintegrasian Pendekatan Pengaplikasian 21 21 .

PENYEBATIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P PENUTUP 22 22 .

PENGINTEGRASIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR Integrasi di manamana langkah pengajaran/ perkembangan P&P PENUTUP 23 23 .

PENGAPLIKASIAN RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR ELEMEN KEUSAHAWANAN PENUTUP Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P 24 24 .

3 1.1.1 1.7 Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan 25 25 .4 1.6 1.5 1.2 1.

14 Boleh membina jaringan sosial 26 26 .1.9 Berkeupayaan memimpin 1.13Tabah 1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan 1.10 Berorientasikan pencapaian 1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi 1.11 Berdaya tahan 1.

2. 2.4 memilih idea baik dari banyak idea. 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian. 2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi).9 langkah utama: 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif. 27 27 .

2. 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran. 2. 28 28 .2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit.6 menilai idea secara kritis dalam konteks.

2 Melaksana projek mengikut langkahlangkah yang telah disediakan.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti.3 Memantau projek. 3. 29 29 . 3.Melibatkan proses-proses:3.4 Menilai pelaksanaan projek. 3.

2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN Murid boleh: 4. 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula 30 30 . 4.4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional.

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik: •Prinsip Tanggungjawab Sosial •Prinsip Keadilan •Prinsip Hak Manusia •Prinsip Autonomi •Prinsip Ketelusan 31 31 .

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAJUK: AKTIVITI: TEMA: TAJUK: MASA: MENGGAMBAR KOLAJ ALAM BENDA KAD HARI LAHIR 60 MINIT 32 32 .

(EK.bentuk .rupa . 4 dan 5) .STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1. 2.warna .menarik perhatian (EK.2)  Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti: .harga (EK – 1.1.1 Persepsi Estetika:  Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan- bahan yang ditunjukkan oleh guru. 3 & 5) 33 .4) .kualiti (EK.

2. 34 .1. 1.STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1. 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan.3 Ekspresi Kreatif • Murid memilih dan memanipulasi (EK.3 & 4).2 Aplikasi Seni:  Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK.3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsurunsur komersial (EK.

3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan. laman web atau blog. 35 .STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL Tindakan: Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1. 2.

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN 36 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 37 .

peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh. menyimpan. menghantar.Apa itu Elemen TMK?  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. mendapatkan semula. 38 . Matlamat  Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari. berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif. memproses. menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.

murid akan dapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mengumpul. 39 . Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. memproses dan menggunakan maklumat. Menggunakan TMK untuk mencari.Objektif         Pada akhir persekolahan di peringkat rendah.

perkakasan input dan output). CD-ROMPortal E-bahan. 40 .Fokus TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:  Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan.  Belajar Dengan TMK – sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). EduwebTV dan Google Earth).  Belajar Melalui TMK – maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet.

CDROM atau bahan muat turun daripada Internet.   Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.Belajar Dengan dan Melalui TMK  Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi.Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) . laporan bergambar dan poster digital. 41 41 . Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio.

42 . Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1. Tahun 2 dan Tahun 3.

grafik dan audio •Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet •Mencari maklumat •Menghantar dan membalas e-mel Nilai Teknologi Hijau. bertanggung jawab Tahun 2 Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dan format • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta • Membuat pengiraan ke atas maklumat • Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Literasi TMK •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip dalam lajur dan baris •Menyisip imej ke dalam jadual •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks. kerjasama 43 . Bertoleransi. Keselamatan komputer dan data Internet • Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data. Teknologi Hijau. •Merakam suara •Melakar dan melukis secara digital •Mencetak dokumen Internet •Mencari imej Nilai Peraturan makmal.Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I Tahun 3 Tahun 1 Literasi TMK •Pengenalan Perkakasan Komputer •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip •Menyisip imej •Membuka fail •Menyimpan fail •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik.

Guru sahaja 3. Guru dan murid 2. Murid sahaja 44 .Mod Penggunaan TMK Dalam P&P 1.

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui:  Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian  Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian  Menjana idea baru dengan menggunakan TMK  Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK  Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK  Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK 45 45 .

Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum 46 .

1. 12.Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian Mata Pelajaran: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran mata pelajaran: Objektif Pembelajaran: Aktiviti P&P: Pendidikan Moral Tahun 2 Tiada 120 minit 12.2.4 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama. 2. 12. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga. Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga.1. 2. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. EMK: 1. BBM/Media: Penilaian P&P: Refleksi: Perisan Tidy Up. 47 .1. 1. 3.1. 3. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong. Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu.1. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga.3 dan 12. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah.. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama.

TMK 48 .Rumusan EMK .ENT Kreativiti & Inovasi dan/atau Dokumen Standard Mata pelajaran + Keusahawanan = dan/atau Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.

gov.Sekian Terima kasih www.moe.my/bpk 49 .

kendalikan alat. fenomena. Analisis Persamaan-perbezaan. kaji kesan baik-buruk. cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat Metakognisi: rancang. situasi disekeliling. pantau dan nilai 50 . kenalpasti objek. imbas kembali idea. kenalpasti ciri. tumpu kpd objek. situasi. susun maklumat ikut kriteria. gunakan alat. kumpulkan. dapatn makna. kesan sebab. guna kaedah atau prosedur. asingkan.FASA PERSEDIAAN Pemerhatian Gunakan deria.

Sintesis Idea Buat kesimpulan. maklumat cukup?Maklumat tambahan?. buat keputusan ttg sintesis akhir. hasilkan komunikasi yang unik. cari hubungkait. bincang kebaikan/kelebihan. pantau dan nilai 51 . bina tajuk. keburukan/kelemahan. gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.FASA IMAGINASI Penjanaan Idea Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak). cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan. hasilkan idea bermakna. buat fefleksi berterusan Metakognisi: rancang. itlakan.

kbaikan/kburukan berdasarkan bukti.nyatakan kekuatan/kelemahan. buat pilihan bdasarkan kenyataan dan x dipengaruhi oleh perasaan. beri penerangan rasional idea.FASA PERKEMBANGAN Penambah baikan Tokok tambah idea. Metakognisi: rancang. beri pelbagai contoh berkaitan tugasan. Menilai Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea. ubahsuai idea. pantau dan nilai 52 .

buat pemerhatian untuk kenalpasti masalah. pantau dan nilai 53 .FASA TINDAKAN Pelaksanaan Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan khusus. kesilapan dan kelemahan. susun idea. praktikkan proses kreatif unt hasilakan idea baharu secara berterusan Amalan berterusan Metakognisi: rancang.hasikan idea x sama dgan org lain Peka dengan sekeliling.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful