“Peneraju Pendidikan Negara”

Elemen Merentas Kurikulum dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kursus Penyebaran KSSR Tahun 2 2011

1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA
 Bahasa  Kemahiran Belajar

 Pendidikan Alam

Sekitar  Nilai Murni  Sains dan Teknologi  Patriotisme  Kemahiran Berfikir  Kepimpinan

Cara Belajar  Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial  Pencegahan Rasuah  Kajian Masa Depan  Pendidikan Pengguna  Keselamatan Jalanraya

2

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR?
Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:
1. 2. 3.

Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang  berfikiran kreatif, kritis dan inovatif  mempunyai ciri dan sikap keusahawanan  serta dapat menguasai kemahiran TMK

3

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen?
 Kemahiran abad ke-21
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
Disciplined Mind Respectful Mind Synthesizing Mind Ethical Mind Creating Mind

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating
Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: • keperluan masa kini/masa depan • menjamin kejayaan • k-ekonomi sesebuah negara New Basics Skills  Multiliteracy  Creativity  Communication  IT  Teamwork  Lifelong learning  Adaptation and change  Environmental responsibility Successful Knowledge Economics Characterized by: • Creativity • Flexibility • Problem solving • Ingenuity • Collective intelligence • Professional task • Risk taking • Continuous improvement

4

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)
 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian.  “Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir)  Model Baru Ekonomi (MBE) Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan  Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran

5

 EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar. 6 .Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?  Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar.  Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.

EMK: ELEMEN TAMBAHAN Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 7 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI Apakah Kreativiti? 8 .

2007). 9 9 . Inovasi?  Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi. soalan atau tugasan” (QCA. cabaran.Kreativiti?  Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan /mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah.  Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997). adaptasi) dari sedia ada.

negara dan agama. bangsa.Matlamat Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat. 10 .

11 .  Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif.  Menguasai kemahiran komunikasi. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.  Menghasilkan idea kreatif dan inovatif.OBJEKTIF  Supaya murid:  Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif.  Menyelesaikan masalah.  Menguasai kemahiran dalam proses kreatif.

KREATIVITI DAN INOVASI Strategi P&P Mata pelajaran berteraskan kreativiti Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum          Penekanan kurikulum  Pendekatan penerapan (infusion)  Objektif pembelajaran Pra sekolah. sekolah rendah. menengah   Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran Hidup-Komponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK   Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan Kajian masa depan PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA 12 .

2. Konstruktivisme 13 . Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komuniti metakognisi Pemerhatian Analisis 2. Inkuiri Penemuan 2.Bagaimana membangunkan kreativiti? 1. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Perkembangan Penilaian metakognisi Model P&P Kreatif 1. 5. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. 4. Tindakan 3. Kajian Masa Depan 5. Persediaan metakognisi Amalan berterusan Pelaksanaan 3. metakognisi 4. Imaginasi Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan 1.

6. 2. 3. Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Menilai Pelaksanaan Amalan berterusan Contoh Aktiviti 14 . 8.Aktiviti 1. 7. 5. 4.

Indikator Pemikiran Kreatif banyak idea LANCAR boleh menghasil idea baharu ASLI Indikator LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik 15 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KEUSAHAWANAN 16 .

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI INOVASI PERKEMBANGANE KONOMI 17 17 .

Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan 18 18 .MATLAMAT Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan. Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional. Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan.OBJEKTIF • • • Mengamalkan sikap keusahawanan. • • 19 19 . Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan.

Nilai moral dan etika keusahawanan 20 20 .Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan EK5 .Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK4 .Mengamalkan sikap keusahawanan EK2 .FOKUS Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK1 .Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan EK3 .

Pendekatan Penyebatian Pendekatan Pengintegrasian Pendekatan Pengaplikasian 21 21 . 2. 3.PENDEKATAN Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1.

PENYEBATIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P PENUTUP 22 22 .

PENGINTEGRASIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR Integrasi di manamana langkah pengajaran/ perkembangan P&P PENUTUP 23 23 .

PENGAPLIKASIAN RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR ELEMEN KEUSAHAWANAN PENUTUP Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P 24 24 .

4 1.3 1.7 Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan 25 25 .6 1.1.5 1.1 1.2 1.

10 Berorientasikan pencapaian 1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan 1.1.9 Berkeupayaan memimpin 1.13Tabah 1.14 Boleh membina jaringan sosial 26 26 .11 Berdaya tahan 1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi 1.

2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi).3 menghasilkan idea dari pemerhatian. 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif.4 memilih idea baik dari banyak idea. 2. 27 27 .9 langkah utama: 2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan. 2.

7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit. 28 28 .6 menilai idea secara kritis dalam konteks.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran.9 meneruskan peningkatan kualiti idea. 2. 2.2. 2.

3 Memantau projek. 3. 3.2 Melaksana projek mengikut langkahlangkah yang telah disediakan.4 Menilai pelaksanaan projek.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti. 3.Melibatkan proses-proses:3. 29 29 .

2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama. 4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN Murid boleh: 4.4. 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula 30 30 .

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik: •Prinsip Tanggungjawab Sosial •Prinsip Keadilan •Prinsip Hak Manusia •Prinsip Autonomi •Prinsip Ketelusan 31 31 .

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAJUK: AKTIVITI: TEMA: TAJUK: MASA: MENGGAMBAR KOLAJ ALAM BENDA KAD HARI LAHIR 60 MINIT 32 32 .

4) .menarik perhatian (EK. 2.warna . 3 & 5) 33 .1 Persepsi Estetika:  Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan- bahan yang ditunjukkan oleh guru. 4 dan 5) . (EK.STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1.rupa .2)  Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti: .harga (EK – 1.kualiti (EK.bentuk .1.

2.STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1.3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsurunsur komersial (EK.2 Aplikasi Seni:  Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK.3 & 4).3 Ekspresi Kreatif • Murid memilih dan memanipulasi (EK. 1.1. 34 . 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan.

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL Tindakan: Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1. laman web atau blog. 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan. 35 . 2.

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN 36 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 37 .

38 . Matlamat  Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari. menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. memproses. mendapatkan semula. peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh. menyimpan. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif.Apa itu Elemen TMK?  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. menghantar.

Menggunakan TMK untuk mencari. murid akan dapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.Objektif         Pada akhir persekolahan di peringkat rendah. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. mengumpul. 39 . Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. memproses dan menggunakan maklumat. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Fokus TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:  Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan. EduwebTV dan Google Earth).  Belajar Dengan TMK – sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). 40 . perkakasan input dan output).  Belajar Melalui TMK – maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet. CD-ROMPortal E-bahan.

Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio. laporan bergambar dan poster digital.Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) . 41 41 .   Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.Belajar Dengan dan Melalui TMK  Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi. CDROM atau bahan muat turun daripada Internet.

42 . Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1. Tahun 2 dan Tahun 3.

kerjasama 43 . bertanggung jawab Tahun 2 Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dan format • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta • Membuat pengiraan ke atas maklumat • Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Literasi TMK •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip dalam lajur dan baris •Menyisip imej ke dalam jadual •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks. •Merakam suara •Melakar dan melukis secara digital •Mencetak dokumen Internet •Mencari imej Nilai Peraturan makmal.Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I Tahun 3 Tahun 1 Literasi TMK •Pengenalan Perkakasan Komputer •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip •Menyisip imej •Membuka fail •Menyimpan fail •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. grafik dan audio •Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet •Mencari maklumat •Menghantar dan membalas e-mel Nilai Teknologi Hijau. Bertoleransi. Keselamatan komputer dan data Internet • Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data. Teknologi Hijau.

Guru sahaja 3.Mod Penggunaan TMK Dalam P&P 1. Murid sahaja 44 . Guru dan murid 2.

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui:  Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian  Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian  Menjana idea baru dengan menggunakan TMK  Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK  Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK  Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK 45 45 .

Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum 46 .

1.2. 47 . 12. Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga.1.1.1. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga.Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian Mata Pelajaran: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran mata pelajaran: Objektif Pembelajaran: Aktiviti P&P: Pendidikan Moral Tahun 2 Tiada 120 minit 12. Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. 12..4 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama.1. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat.3 dan 12. 2. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. BBM/Media: Penilaian P&P: Refleksi: Perisan Tidy Up. Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah. 3. 2. EMK: 1.1. 3.

ENT Kreativiti & Inovasi dan/atau Dokumen Standard Mata pelajaran + Keusahawanan = dan/atau Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok. TMK 48 .Rumusan EMK .

my/bpk 49 .Sekian Terima kasih www.moe.gov.

fenomena. susun maklumat ikut kriteria.FASA PERSEDIAAN Pemerhatian Gunakan deria. kumpulkan. kaji kesan baik-buruk. tumpu kpd objek. kendalikan alat. guna kaedah atau prosedur. asingkan. kenalpasti objek. situasi. gunakan alat. kesan sebab. Analisis Persamaan-perbezaan. pantau dan nilai 50 . imbas kembali idea. kenalpasti ciri. situasi disekeliling. cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat Metakognisi: rancang. dapatn makna.

hasilkan idea bermakna. bina tajuk. buat fefleksi berterusan Metakognisi: rancang. keburukan/kelemahan. gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada. itlakan. buat keputusan ttg sintesis akhir.FASA IMAGINASI Penjanaan Idea Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak). pantau dan nilai 51 . bincang kebaikan/kelebihan. cari hubungkait. maklumat cukup?Maklumat tambahan?. Sintesis Idea Buat kesimpulan. hasilkan komunikasi yang unik. cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan.

beri pelbagai contoh berkaitan tugasan. kbaikan/kburukan berdasarkan bukti. Menilai Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea. Metakognisi: rancang.nyatakan kekuatan/kelemahan.FASA PERKEMBANGAN Penambah baikan Tokok tambah idea. buat pilihan bdasarkan kenyataan dan x dipengaruhi oleh perasaan. ubahsuai idea. pantau dan nilai 52 . beri penerangan rasional idea.

pantau dan nilai 53 .FASA TINDAKAN Pelaksanaan Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan khusus.hasikan idea x sama dgan org lain Peka dengan sekeliling. praktikkan proses kreatif unt hasilakan idea baharu secara berterusan Amalan berterusan Metakognisi: rancang. buat pemerhatian untuk kenalpasti masalah. susun idea. kesilapan dan kelemahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful