Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re to
w

y
w.
A B B Y Y.c

2.0

2.0

re

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

SKMB 3013 Susur Galur Bahasa Melayu

C

lic

1
w

k

he

om

w

Resensi Bahan Berdasarkan Buku Lingustik Bandingan Bahasa Bidayuhik Bab 3 Pendahuluan Buku ini bertajuk Linguistik Bandingan. Bahasa Bidayuhuik. Penulis buku ini ialah Dr. Rahim Aman b. Buku ini diterbitkan pada tahun 2008 dan penerbitnya ialah Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku ini merupakan tesis beliau di peringkat Phd. Buku ini mengandungi 8 bab dan jumlah muka suratnya ialah 220 helaian. Bab tiga buku ini mengandungi 21 helaian. Dalam bab 3 tajuk yang diperbincangkan ialah Deskripsi Fonologi Varian Bidayuhik Utara. Objektif Kajian Dalam bab 3 ini objektif kajian beliau ialah fonologi iaitu bagaimana bunyi bahasa yang bermakna itu digunakan secara sistematik untuk membentuk kata atau ujaran. Bab ini secara khusus akan menghuraikan sistem fonologi varian Sungkung, Tawangtikam, Bakeyek, Benuk, Biatah, Tibiyak, Sadong, Singai dan Rara. Aspek yang disentuh dalam dapatan buku ini ialah seperti iventori fonem, distribusi, diftong, keberadaan alternasi, atau kewujudan kelainan, dan analisis perbandingan antara varian tersebut dari segi inventori fonem, kendala fonotaktik dan alternasi. Lokasi kajian Varian Bidayuhik Utara yang digunakan dalam penulisan ini sebenarnya merujuk kepada sembilan varian Bidayuhik yang diteliti dari dua wilayah geografi yang berbeza, iaitu di Kalimantan Barat, Indonesia, khasnya di Kabupaten Bengkayang (Hulu Sambas) dan Kabupaten Sanggau (Hulu Sekayam). Di Sarawak pula, khasnya seperti daerah Kuching (Penrissen), daerah Siburan dan Padawan, Hulu Sadong (Serian), Bau, dan Lundu. Hasil dapatan Berikut menggambarkan keberadaan sistem fonem varian Bidayuhik Sungkung yang memiliki enam fonem vokal, iaitu /i, u, e, «, o, dan a/ . Varian Bidayuhik Sungkung memiliki 18 fonem konsonan; tujuh konsonan plosif/p, b, t, d, k, g, ?/, empat konsonan nasal /m, n, ø, ÷/, dua konsonan likuida /r, 1/, dua konsonan frikatif /s, h/, satu konsonan afrikat /dZ/, dan dua konsonan separuh vokal /w, y/. Varian Bidayuhik Sungkung memiliki lima diftong, iaitu /-ay, -oy, -uy, -ey, dan aw/. Beberapa contoh data untuk memperlihatkan fenomena ini, misalnya/bu?ay/ 'buaya,' /ahpoy/ 'api,' /na÷uy/ 'berenang,' /dZabey/ 'kera,' dan/pulaw/ 'pulau.' Varian Bidayuhik Tawangtikam mempunyai enam fonem vokal seperti /i, u, e, «, o, a/. Varian Bidayuhik Tawangtikam mempunyai 19 fonem konsonan; tujuh fonem konsonan plosif/p, b, t, d, k, g, ?/, empat konsonan nasal /m, n, ø,, N /, dua konsonan likuida /r, l/, tiga konsonan frikatif /s, x, h/, satu konsonan afrikat/dZ/, dan dua buah konsonan separuh vokal /w, y/. Varian Bidayuhik Tawangtikam mengandungi enam diftong, iaitu /-ay, -oy, -uy, -ay, -ey, dan -aw/. Beberapa contoh data diftong boleh

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re to
w

y
w.
A B B Y Y.c

2.0

2.0

re

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

SKMB 3013 Susur Galur Bahasa Melayu

C

lic

2
w

k

he

om

w

diutarakan, misalnya/tay/ 'hati,' /buloy/ 'bulu,' /kuy/ 'ekor,' /b«t«y/ 'mata,' /k«ley/ 'tuli,' dan /naNaw/ 'berenang.' Varian Bidayuhik Bekayek yang dituturkan di Balai Karangan mempunyai sistem, iaitu enam fonem vokal /i, u, e, «, o, a/. Fonem konsonan varian Bidayuhik Bekayek berjumlah 18 konsonan; tujuh konsonan plosif/p, b, t, d, k, g, ?/, empat konsonan nasal /m, n, ø, ÷/, tiga konsonan frikatif/s, h, Ä/, satu konsonan afrikat / dZ/ dan konsonan lateral likuida /l/, dan dua konsonan separuh vokal /w, y/. Varian Bidayuhik Bekayek memiliki tujuh diftong, iaitu /-ay, -oy, -uy, -ey, -«y, -aw, dan –ow/. Beberapa contoh data diftong adalah seperti /ba?ay/ 'besar,' /dZupoy/ 'tikus,' /apuy/ 'api,' /da?ey/ 'dahi,' /buw«y/ 'buaya,' /babaw/ 'mulut,' dan/silakow/ 'jahat.' Varian Bidayuhik Benuk yang dituturkan di Kampung Benuk, Penrissen memiliki enam fonem vokal seperti /i, u, e, «, o, a/. Fonem konsonan berjumlah 17; tujuh konsonan plosif/p, b, t, d, k, g, ?, empat konsonan nasal /m, n, ø, N/, satu konsonan getaran likuida /r/, dua konsonan frikatif/s, h/, satu konsonan afrikat /dZ/ dan dua konsonan separuh vokal /w, y/. Varian Bidayuhik Benuk mempunyai lima diftong, iaitu /-ay, -oy, -uy, -«y, dan aw/. Contoh data diftong seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3.4 seperti /may/ 'kenapa,' /may/ 'buluh yang ada isi makanan,' / ba?oy/ 'tidur,' /tuw«y/ 'menjahit,' /m«ruy/ 'gosok,' dan /iraw/ 'atap.' Fonem vokal varian Bidayuhik Biatah yang dituturkan di Kampung Sikog, Siburan, terdiri daripada tujuh fonem vokal, iaitu /i, ö, u, e, «, o, a/. Fonem konsonan varian Biatah berjumlah 18; tujuh konsonan p /p, b, t, d, k, g, ?/, empat konsonan nasal /m, n, ø, ÷/, dua konsonan likuida /r, 1/, dua konsonan frikatif /s, h/, satu konsonan afrikat /dZ/, dan dua konsonan separuh vokal /w, y/. Varian Bidayuhik Biatah mengandungi lima diftong, iaitu /-ay, -oy, -öy, -uy, dan aw/. Contoh data diftong, misalnya/bu?ay/ 'buaya,' /kuboy/ 'usus,' /apuy/ 'api,' /mutöy/ 'lama' (baju), dan /iraw/ 'atap. Varian Bidayuhik Tibiyak yang dituturkan di Kampung Assom, Padawan, memiliki tujuh fonem vokal, iaitu /i, ,ö, u, e, «, o, a/. Fonem konsonan varian Bidayuhik Tibiyak berjumlah 17 buah konsonan; tujuh konsonan plosif/p, b, t, d, k, g, ?/, empat konsonan nasal /m, n, ø, ÷/, sebuah konsonan getaran likuida /r/, dua buah konsonan frikatif /s, h/, satu konsonan afrikat /dZ/, dan dua konsonan separuh vokal /w, y/. Varian Bidayuhik Tibiyak memiliki enam diftong, iaitu /-ay, -uy, -oy, öy, -aw, dan -ow/. Contoh data diftong, misalnya /s«ray/ 'serai,' /apuy/ 'api,' /koboy/ 'usus,' /kaböy/ 'kalau,' /iraw/ 'atap,' dan/k«rbow/ 'kerbau.'

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re to
w

y
w.
A B B Y Y.c

2.0

2.0

re

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

SKMB 3013 Susur Galur Bahasa Melayu

C

lic

3
w

k

he

om

w

Varian Bidayuhik Sadong yang diteliti di Kampung Tebakang Dayak, Serian, memiliki tujuh fonem vokal, iaitu /i, ö, u, e, «, o, a/. Fonem konsonan varian Bidayuhik Sadong berjumlah 19; tujuh konsonan plosif/p, b, t, d, k, g, ?/, empat konsonan nasal /m, n, ø, N/, dua konsonan likuida /r, 1/, dua konsonan frikatif/s, h/, dua konsonan afrikat /dZ,tS/, dan dua konsonan separuh vokal /w, y/. Varian Bidayuhik Sadong mempunyai tujuh diftong, iaitu /-ay, -uy, -oy, -sy, -öy, -aw, dan -«w/. Beberapa contoh data diftong adalah seperti /buay/ 'buaya,' /uNkoy/ 'anjing,' /øanduy/ 'semalam,' /tup«y/ 'tupai,' /saröy/ 'serai,' /nataw/ 'tertawa,' dan/pul«w/ 'pulau.' Data varian Bidayuhik Singai diambil dari Kampung Sudoh, Bau, dan varian ini mempunyai enam fonem vokal, iaitu /i, u, e, «, o, a/. Varian Bidayuhik Singai mempunyai 18 fonem konsonan; tujuh konsonan plosif/p, b, t, d, k, g, ?/, empat konsonan nasal /m, n,ø, ÷/, dua konsonan likuida/r, 1/, dua konsonan frikatif /s,h/, satu konsonan afrikat /dZ/ dan dua konsonan separuh vokal /w, y/. Varian Singai memiliki lima diftong, iaitu /-ay, -uy, -oy, -aw, dan -ow/. Contoh data diftong adalah seperti /nday/ 'buat', /apuy/ 'api,' / turoy/ 'kemaluan lelaki,' /praw/ 'perahu,' dan/krobow/ 'kerbau. Varian Bidayuhik Rara diteliti di Kampung Pasir Hilir, Lundu, dan varian ini mempunyai sistem lima vokal, iaitu /i, u, e, o, a/. Varian Rara memiliki tujuh konsonan plosif/p, b, t, d, k, g, ?/, empat konsonan nasal /m, n, ø, N/, dua konsonan likuida /r, 1/, dua konsonan frikatif/s, h/, dua konsonan afrikat /dZ,tS/, dan konsonan separuh vokal /w, y/. Varian Rara juga memperlihatkan hanya wujud diftong /-ey, iy/ sahaja. Perbandingan Inventori Fonem, Kendala Fonotaktik dan Alternasi Varian Bidayuhik Utara Berdasarkan inventori fonem vokal kesembilan varian Bidayuhik yang telah diteliti, maka dapatlah dibahagikan kepada tiga kumpulan varian seperti varian sistem enam vokal /i, u, e, 8, a, 0/ yang diwakili oleh varian Sungkung, Tawangtikam, Bekayek, Benuk dan Singai;

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re to
w

y
w.
A B B Y Y.c

2.0

2.0

re

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

SKMB 3013 Susur Galur Bahasa Melayu

C

lic

4
w

k

he

om

w

Varian sistem tujuh vokal /i, ö, u, e, «, o, a/, iaitu mencakupi varian Biatah, Tibiyak dan Sadong; dan varian sistem lima vokal /i, u, e, o, a/ yang hanya dimiliki oleh varian Rara. Keberadaan vokal tinggi tengah /ö/ yang secara khususnya wujud dalam varian Biatah, Tibiyak dan Sadong.

Varian sistem lima vokal /i, u, e, o, a/ yang hanya dimiliki oleh varian Rara.

Dalam varian Biatah terdapat beberapa contoh kata pasangan minimal dan hampir minimal untuk vokal tengah ini; /dZipöh/ 'gigi' vs. /dZipoh/ 'baju,'. Berdasarkan kendala fonotaktik, vokal tinggi depan /i/ hadir dalam semua posisi kata pada kesembilan varian Bidayuhik yang diteliti itu. Vokal tinggi belakang /u/ hadir dalam semua posisi kata, khasnya pada varian Bekayek, Benuk dan Sadong, manakala dalam varian Sungkung, Tawangtikam, Biatah, Tibiyak, Singai dan Rara. Vokal ini hanya hadir pada posisi tengah kata, suku kata akhir terbuka dan tertutup. Selain daripada itu, seperti yang diutarakan sebelum ini, iaitu vokal tinggi tengah /i/ hanya hadir pada varian Sadong, Tibiyak dan Biatah, dan vokal tinggi tengah ini hadir dalam semua posisi kata hanya dalam varian Biatah. Dalam varian Sadong dan Tibiyak, vokal tinggi ini hanya hadir pada posisi tengah, suku kata akhir terbuka dan suku kata akhir tertutup. Empat varian Bidayuhik, iaitu varian Sungkung, Bekayek, Biatah dan Singai memperlihatkan inventori fonem konsonan yang sama, iaitu 18 konsonan.

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re to
w

y
w.
A B B Y Y.c

2.0

2.0

re

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

SKMB 3013 Susur Galur Bahasa Melayu

C

lic

5
w

k

he

om

w

Jumlah inventori fonem konsonan dalam varian Tawangtikam, Sadong, dan Rara adalah 19 fonem. namun hanya varian Tawangtikam memiliki fonem frikatif uvular tidak bersuara Ixl. Varian Sadong dan Rara memiliki fonem afrikat palatal tidak bersuara /tS/, manakala varian Tawangtikam dan varian Bidayuhik lain, iaitu Sungkung, Bekayek, Benuk, Biatah, Tibiyak, dan Singai tidak memiliki fonem ini.

Dari segi kendala fonotaktik konsonan, varian Benuk, Biatah, Tibiyak, Singai dan Sadong memperlihatkan kehadiran konsonan plosif /b, d, g/ pada posisi akhir kata, manakala varian Bekayek dan Sungkung hanya plosif /d, g/ sahaja yang hadir pada posisi tersebut. Varian Rara tidak menunjukkan kehadiran plosif /b, d/ pada posisi akhir dan plosif velar /g/ yang hadir pada posisi akhir kata hanya wujud dalam varian Rara dan Tawangtikam. Berkaitan konsonan plosif /?/, kesembilan varian Bidayuhik yang diteliti menunjukkan kehadiran fonem ini hanya pada posisi tengah dan akhir kata sahaja. Konsonan nasal dan afrikat palatal bersuara /ø/ dan /dZ/ secara teratur tidak hadir pada posisi akhir kata dalam kesembilan varian Bidayuhik tersebut. Begitu juga halnya dengan konsonan afrikat palatal tidak bersuara /tS/ yang hanya wujud pada varian Sadong dan Rara memperlihat ketidakhadirannya pada posisi akhir kata. Selanjutnya, konsonan frikatif /h/ hadir dalam semua posisi kata pada varian Tawantikam, tetapi pada varian Sungkung, Bekayek, Tibiyak, Sadong dan Rara frikatif /h/ tidak hadir pada posisi awal.

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re to
w

y
w.
A B B Y Y.c

2.0

2.0

re

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

SKMB 3013 Susur Galur Bahasa Melayu

C

lic

6
w

k

he

om

w

Varian Biatah dan Singai konsonan frikatif/h/ tidak hadir pada posisi awal dan tengah kata, manakala dalam varian Benuk konsonan ini tidak hadir pada posisi tengah kata. Lapan varian Bidayuhik yang diteliti kecuali varian Tawangtikam tidak memperlihatkan kehadiran konsonan frikatif uvular tidak bersuara / x/, dan konsonan ini hanya hadir pada posisi akhir kata pada varian Tawangtikam. Varian Bekayek memiliki konsonan frikatif bersuara /Ä/ yang tidak dimiliki oleh varian Bidayuhik lain dan konsonan ini hadir dalam semua posisi kata pada varian tersebut.
Varian Bidayuhik yang telah diteliti ini mengalami lima jenis alternasi, iaitu praletupan nasal, nasalisasi plosif, pemanjangan vokal pada kata monosilabel dan dwisilabel, konstraksi suku pertama kata, penyisipan frikatif /h/, dan pengawasuaraan konsonan bersuara. Dalam proses praletupan nasal, setiap konsonan nasal yang berada pada posisi akhir yang sebelumnya diikuti oleh vokal bukan nasal akan menerima pengaruh plosif. Walau bagaimanapun, sekiranya konsonan nasal ini mengikuti vokal nasal proses praletupan nasal tidak akan berlaku. Fenomena ini berlaku dalam semua varian Bidayuhik, iaitu Sungkung, Tawangtikam, Benuk, Biatah, Tibiyak, Sadong, Singai dan Rara, kecuali varian Bekayek. Proses nasalisasi plosif berlaku apabila konsonan plosif yang berada pada posisi awal menerima pengaruh nasal. Fenomena ini berlaku pada kata monosilabel dan dwisilabel dalam varian tertentu Bidayuhik; Sungkung, Tawangtikam, Bekayek, Benuk, Biatah, Tibiyak, Sadong dan Singai, kecuali varian Rara. Beberapa contoh fenomena ini adalah seperti SK/mpudu‹n/ 'hempedu,' SK/ndakN/ 'udang,' TKM/ndo:kN/ 'hidung,' TKM /ndax/ 'lelaki,' BKY/nta?o/ 'kanan,' BKY/nt«:k/ 'otak,' BNK/ndo:k/ 'ibu,' BNK/mbu:/ 'panjang,' BTH/ndi:?/ 'satu,' TBY/mbu:n/ 'awan,' SDG/ndu:h/ 'rumput,' SDG/÷kadZuh/ 'bukit,' dan SG/ndu:N/ 'hidung.'. Vokal yang berada pada suku akhir pada kata monosilabel mengalami proses pemanjangan vokal, khasnya dalam varian Sungkung, Tawangtikam, Bekayek, Benuk, Sadong, Singai dan Rara. Selain daripada itu, dalam varian Biatah dan Tibiyak, pemanjangan vokal ini tidak sahaja berlaku pada kata monosilabel, sebaliknya juga pada kata dwisilabel. Beberapa contoh data fenomena di atas adalah seperti SK /sa: ? 'kemaluan lelaki,' TKM/si:t/ 'pusat,' BKY/nda:/ 'udang,' BNK/ro:?/ 'dahi,' SDG/ka:n/ 'kalau,' RA /gi:?/ 'dan,' BTH /uba:/ 'kepala,' BTH /ma:n/ 'makan,' TBY /tiga:÷/ 'rusuk,' danTBY/so:p/ 'jantung.' Proses penyisipan konsonan frikatif /h/ sebagai penutup suku kata awal terbuka pada kata dwisilabel berlaku hanya dalam varian Sungkung dan Tibiyak. Beberapa contoh data keberadaan fenomena ini adalah seperti SK /baht«‹n 'mata,' SK /aht«k/ 'otak,' SK /pahku?/ 'paku' (sejenis sayuran), SK/nahpak/ 'mengunyah,' SK/n«hs«t/ 'mengikat,' SK/ahti‹n / 'hati,' TBY/pahki‹n / 'kemaluanperempuan,' TBY/mahpak/ 'mengunyah,' TBY /dZahpak/ 'memotong' (dengan parang), TBY /bahka?/ 'bengkak,' dan TBY /pahta?/ 'patah.'. Fenomena pengawasuaraan konsonan bersuara hanya berlaku dalam varian Benuk, tetapi kajian Kroeger (1994a) tidak menyatakan fenomena tersebut. Berkaitan hal ini, Kroeger meletakkan bunyi [h] + N (Nasal) secara rangkap pada datanya; [hno?] 'ibu,' [hna?] 'pisau,' dan [hma:t] 'pasir,' yakni mungkin merujuk kepada /no?/ 'ibu,' /na?/ 'pisau,' dan /ma:t/ 'pasir.' Dalam varian BNK, konsonan nasal /m, ø, N/ dan konsonan plosif /d/ sering kali diawasuarakan lalu wujud sebagai bunyi nasal atau plosif yang tidak bersuara. Beberapa contoh data dapat diajukan seperti/Nua?/ 'leher,' /Na:n/ 'kawan,' /ma:t/ 'pasir,' /diya?/ 'bila,' dan/ ø:t/ 'kunyit.'

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re to
w

y
w.
A B B Y Y.c

2.0

2.0

re

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

SKMB 3013 Susur Galur Bahasa Melayu

C

lic

7
w

k

he

om

w

Kesimpulan Hasil kajian penulis terhadap deskripsi fonologi varian Bidayuhik Utara berdasarkan Linguistik Bandingan dan Linguistik Sejarah cuba mengutarakan konsep rumpun,keluarga,keturunan dan salasilah bahasa terdapatnya banyak bahasa Bidayuhik Utara mempunyai persamaan dan perbezaan. Berdasarkan dari segi inventori fonem vokal
misalnya secara teratur hampir semua varian Bidayuhik yang diteliti memiliki enam fonem vokal, manakala sesetengah varian memiliki tujuh fonem vokal, misalnya varian Biatah, Tibiyak dan Sadong yang memiliki fonem vokal tinggi tengah /ö/. Selain daripada itu, varian Rara tidak memiliki vokal madya tengah /«/. Manakala hasil dapatan penulis berkenaan fonem konsonan, wujud beberapa varian yang menampakkan kelainan, iaitu varian Tawangtikam memiliki konsonan frikatif uvular tidak bersuara /x/, varian Bekayek memiliki konsonan frikatif velar bersuara /y/, manakala varian Bidayuhik lain memiliki likuida /r/. Selanjutnya, konsonan likuida /l/ tidak tidak muncul dalam varian Benuk dan Tibiyak sedangkan dalam varian Bidayuhik lain likuida/l/ ini muncul. Varian Sadong dan Rara memperlihatkan kehadiran konsonan afrikat /tS/, manakala konsonan ini tidak hadir dalam varian Bidayuhik lain. Didapati hasil kajian yang menunjukkan data semua varian Bidayuhik yang diteliti memiliki rangkap konsonan homorganik pada posisi tengah kata dan proses alternasi, misalnya praletupan nasal, nasalisasi plosif, pemanjangan vokal pada kata monosilabel dan dwisilabel dan kontraksi silabel pertama pada kata.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.