Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR

DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI TIGA BUAH SEKOLAH RENDAH DI SEREMBAN.
1Raziah 1Sekolah

bte Mansor dan 2Ahmad bin Esa

Kebangsaan Ampangan, 70400 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
2Fakulti

Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Abstrak

Gaya kepimpinan guru besar berkait rapat dengan kejayaan sesebuah sekolah yang ditadbirnya. Sebagai pemimpin utama di sekolah, guru besar perlu berupaya mempengaruhi semua guru untuk melaksanakan program. Keadaan ini boleh dicapai jika guru besar mempunyai gaya kepimpinan yang dapat memenuhi kepuasan kerja guru-guru. Justeru itu kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Empat aspek yang dikaji adalah persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar, tahap kepuasan kerja guru-guru, perbezaan gaya kepimpinan di antara guru besar dan hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru-guru. Reka bentuk penyelidikan yang digunakan ialah kajian deskriptif jenis tinjauan sampel. Responden kajian terdiri daripada 136 orang guru dari tiga buah sekolah rendah di Zon Seremban 2, Seremban. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik dan temu bual. Kajian dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 13.0 untuk mendapatkan nilai min, sisihan piawaian, Annova dan korelasi Pearson. Dapatan kajian menunjukkan bahawa persepsi guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berada pada tahap tinggi pada ketiga-tiga gaya iaitu demokratik, autokratik dan laissez faire. Bagi tahap kepuasan kerja guru pula berada pada tahap yang tinggi iaitu nilai min 3.705. Berdasarkan dapatan kajian tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar di tiga buah sekolah ini. beberapa cadangan diketengahkan bagi meningkatkan lagi kemahiran kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Pengenalan Kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada gaya kepimpinan yang ada dalam kalangan pemimpin. Begitu juga kesediaan subordinat memberi komitmen yang tinggi kepada organisasi. Kesemua ini bergantung kepada keupayaan pemimpin mempengaruhi dan meyakini mereka untuk bertindak memajukan organisasi. Kepentingan kepimpinan guru besar menjadi salah satu elemen dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Jemaah Nazir Sekolah, 2003). Antara garis panduan dalam standard kualiti pendidikan Malaysia ialah guru besar hendaklah menerajui dan menggerakkan seluruh warga sekolah ke arah pencapaian visi dan misi sekolah dengan cara menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi, mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai mengikut situasi. Ini menunjukkan bahawa persoalan kepimpinan merupakan perkara yang penting dalam menentukan kejayaan dan kecemerlangan generasi akan datang. Dalam konteks kepimpinan guru besar di Malaysia, setiap guru besar semestinya mempunyai kebolehan untuk menginterpretasi perubahan dan menggunakan gaya kepimpinan tertentu dalam memotivasikan guru serta kakitangan ke arah perubahan tersebut. Dalam menentukan kejayaan sesebuah sekolah seseorang guru besar bukan sahaja mentadbir, membimbing dan menyelia orang bawahannya tetapi harus bijak bertindak mempengaruhi orang bawahannya ke arah mencapai matlamat organisasinya . Kecemerlangan sesebuah sekolah mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja guru. Guru mendapat kepuasan apabila keperluannya dipenuhi dan majikan mendapat kepuasan apabila pekerjanya dapat mencapai tingkat produktiviti yang tinggi ( Jaafar, 2007). Latar Belakang Masalah Peranan guru besar sebagai pemimpin di sekolah memerlukan komitmen yang tinggi kerana fungsi sekolah hari ini adalah amat besar dan mencabar. Dalam organisasi sekolah, guru besar dilihat sebagai personaliti yang

Namun sebenarnya masih ramai pemimpin terdiri daripada mereka yang mengamalkan gaya ini. Gaya kepimpinan guru besar yang berhubung kait dengan kepuasan kerja guru perlu dikaji supaya mampu menghasilkan beberapa tindakan susulan mengenai keberkesanan kepimpinan mereka. cara-cara bagaimana aktiviti itu boleh dibuat dan siapa yang harus membuatnya Pemimpin ini hanya memberi arahan demi arahan dan dalam masa yang sama dia tidak ikut serta mana-mana aktiviti. Penyataan Masalah Gaya kepimpinan guru besar berkait rapat dengan kejayaan sesebuah sekolah yang ditadbirnya. Sejauh manakah persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar? Apakah tahap kepuasan kerja guru-guru? Adakah terdapat perbezaan gaya kepimpinan di antara guru besar? Adakah terdapat hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru-guru? Mengenal pasti persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar.bertanggungjawab untuk mewujudkan kemajuan dan diharapkan mampu untuk membawa pelbagai perubahan dan kecemerlangan sekolah. Berdasarkan latar belakang kajian yang dikemukakan wujud beberapa masalah hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Mereka mahu membolot semua kuasa yang diberikan kepadanya. Dia menentukan semua aktiviti yang boleh dibuat. Melihat perbezaan gaya kepimpinan guru besar. guru besar perlu berupaya mempengaruhi semua guru untuk melaksanakan program. Namun begitu didapati belum ada lagi kajian yang dijalankan khasnya di daerah Seremban untuk meninjau persepsi guru-guru apabila wujudnya ketidakpuasan kerja dengan gaya kepimpinan guru besar. Pada masa ini gaya autokratik tidak diterima ramai lagi dan dianggap sudah ketinggalan. masalah yang sering dihadapi oleh guru besar adalah untuk memberi kepuasan dalam pelbagai perkara kepada guru-guru. Dalam kajian ini isu utama yang hendak dilihat adalah persepsi guru-guru mengenai gaya kepimpinan guru besar yang memberi kepuasan kerja kepada mereka. Mengenal pasti tahap kepuasan kerja guru-guru. Dalam keadaan-keadaan tertentu hanya penggunaan gaya ini yang berkesan umpamanya apabila berlaku krisis besar seperti hanya pemimpin sahaja yang boleh membuat keputusan. Pemimpin jenis ini banyak memberi arahan dan semua keputusan hanya dia seorang sahaja yang boleh membuatnya. . Guru besar selaku pemimpin sekolah seharusnya berusaha memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap pelbagai perkara terutamanya yang melibatkan aspek kepuasan kerja kerana faktor komitmen guru adalah penting untuk mempertingkatkan lagi mutu pendidikan dan kejayaan sekolah. Guru besar sepatutnya memberi yang terbaik kepada orang bawahannya khususnya guru-guru. Pemimpin jenis ini sangat mementingkan kedudukan sebagai seorang yang berkuasa. Di sekolah. Ini kerana kecemerlangan pelajar dalam pelbagai segi samada kurikulum atau kokurikulum banyak bergantung kepada faktor kepuasan kerja guru. Keadaan ini boleh dicapai jika guru besar mempunyai gaya kepimpinan yang dapat memenuhi kepuasan kerja guruguru. Objektif Objektif kajian ini adalah untuk: (i) (ii) (iii) (iv) Persoalan Kajian Persoalan kajian ini ialah: (i) (ii) (i) (iv) Kajian Literatur (i) Gaya kepimpinan autokratik atau kuku besi. keputusan demi keputusan mesti dibuat dengan cepat manakala persetujuan ramai tidak diperlukan (Ismail. Dalam situasi begini. Mengenal pasti perhubungan gaya kepimpinan keseluruhan guru besar dengan tahap kepuasan bekerja guru-guru.2008) . Sebagai pemimpin utama di sekolah.

sisihan piawai dan taburan skor. data dikutip daripada seluruh populasi dan statistik asas seperti min. biarkan mereka bersendirian dan tidak diusik. Pemimpin demokratik boleh menjadi pembimbing yang baik bagi organisasinya kerana pemimpin menyedari peranannya sebagai penyelaras tugas anggotanya dengan menekankan rasa tanggungjawab dan kerjasama yang baik kepada setiap orang. Oleh itu ia menjadi satu topik yang penting kepada pihak pengurusan dalam usaha untuk menghasilkan kumpulan kerja yang lebih produktif. Sesuatu yang diperlukan ialah matlamat yang telah dipersetujui dicapai.2005). Orang bawahan tidak melihatnya sebagai majikan kerana apabila sesuatu hasil diperolehi. frekuensi. tahu membezakan yang baik dan yang buruk serta tahu membezakan antara betul dan salah. Menurut Ishak (2004) kepuasan kerja merupakan satu tindak balas emosi atau perasaan suka atau tidak seseorang pekerja terhadap sesuatu kerja. Ini disebabkan dalam keadaan seperti ini. tetapi jika ramai antara mereka yang kurang matang . pemimpin dihormati dan dihargai serta dilihat sebagai lambang kebaikan. (iii) Kepimpinan lepas-bebas (laissez-faire leadership) Menurut Ainon (2003) pemimpin jenis ini memberi sepenuh kebebasan kepada orang-orang bawahan untuk bertindak atau membuat keputusan. 2003). Kekuatan kumpulan bergantung kepada penglibatan semua pihak kerana itu pemimpin sedar dia tidak mampu bekerja seorang diri. kepuasan terhadap penyeliaan dinilai dari tiga aspek yang penting iaitu hubungan peribadi. bantuan teknikal dan gaya kepimpinannya (Hamdan. membimbing dan menunjuk para pekerja mengenai kerja-kerja yang mereka lakukan. Eliza dan Bakhtiar. Kepuasan terhadap dimensi penyeliaan merujuk kepada perasaan pekerja terhadap hubungan mereka dengan ketua atau penyelia terdekat. Pemimpin memerlukan sokongan orang bawahannya. jumlah keputusan yang terpaksa diambil sangat banyak dan kompleks sifatnya (Ainon. Kalau orang-orang bawahannya betul-betul matang . Seremban. Dengan demikian kumpulan akan terus berjalan lancar dan bergerak maju (Ainon.(ii) Gaya Kepimpinan demokratik Pemimpin demokratik percaya kepada penyertaan semua orang dalam membuat sesuatu tindakan. maka hasilnya sangat tidak memuaskan kerana mereka seperti hilang pedoman sebab tiada pemandu yang menunjuk arah. Manakala bantuan teknikal merujuk kepada tindakan seseorang pemimpin sentiasa berusaha membantu. Gaya laissez-faire akan menimbulkan banyak masalah apabila sesebuah organisasi besar dan aktivitinya menjadi sangat kompleks. Hubungan peribadi merujuk kepada cara seseorang pemimpin menunjukkan simpati. Dia melihat mereka sebagai orang sudah matang. Gaya pengurusan ialah bentuk pengurusan yang ditunjukkan para pemimpin ketika bekerja bersama-sama dengan para pekerja mereka untuk mencapai matlamat organisasi. Pemimpin demokratik berfungsi sebagai pemangkin yang mempercepatkan perjalanan proses menuju matlamat dengan cara yang paling sesuai. Secara umumnya. Dia tidak campurtangan langsung. Bentuk kajian ini dipilih untuk mendapatkan maklumat dari sampel yang besar. Persampelan rawak mudah berkelompok merupakan proses mencabut sampel iaitu unit-unit dipilih secara individu dan langsung melalui . Selanjutnya pemimpin tahu urusan kumpulan bukan masalah peribadinya. (iv) Konsep kepuasan kerja Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen khusus dan penting dalam aspek sikap seseorang individu terhadap kerjayanya. 2003). Sampel yang dipilih terdiri daripada 136 orang guru-guru dari sekolah rendah di Zon Seremban 2. Oleh kerana kepimpinannya bersifat membantu. Metodologi Penyelidik memilih untuk menggunakan kajian tinjauan jenis deskriptif yang menggunakan data kuantitatif. Melalui kajian deskriptif. Pemimpin juga percaya kepada musyawarah dan sering menurunkan kuasanya kepada orang-orang bawahan dan memberi kelonggaran kepada mereka untuk membuat sesuatu keputusan mengikut kebijaksanaan masing-masing. Kuasa yang diagih-agihkan menyebabkan semua orang merasa yakin dan senang hati menunaikan tugas masing-masing. Baginya mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan yang dilakukan . ia dianggap sebagai hasil dari usaha bersama bukan hasil dari usahanya kerana dia sedar dia bukan seseorang yang mempunyai kekuatan luar biasa . Keadaan yang sangat bebas dan liberal ini kadang-kadang memperlihatkan sesebuah kumpulan itu seolah-olah tidak mempunyai pemimpin kerana setiap orang bekerja mengikut cara tersendiri. maka hasilnya memang baik. mesra dan mengambil berat mengenai kebajikan para pekerjanya.

beliau berpendapat mengambil keputusan tanpa berunding dalam hal-hal pentadbiran dan kewangan tetapi jika berkaitan dengan menjalankan program sekolah beliau akan menyerahkan tugas tersebut kepada kebijaksanaan guru-guru dan guru penolong kanan untuk menjalankan tugas tersebut. kedua-dua orang Guru Penolong Kanan juga mempunyai pandangan yang berbeza mengenai arahan yang diberi oleh guru besar mereka. . Kaedah temu bual juga digunakan untuk menyokong kajian tinjauan.05.0. Program ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif.139.00. Program yang digunakan dalam mentafsir data bagi kajian ini adalah perisian statistik berkomputer SPSS (Statistical Packages for The Social Science) versi 13. Dapatan kajian menunjukkan nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan demokrasi ialah p=0. Penyelidik telah memilih untuk menggunakan borang soal selidik dan temu bual sebagai instrumen kajian.6526. Nilai min yang paling rendah iaitu 3.7194.38 berada pada item rutin kerja yang sama setiap tahun.991. Namun kedua-dua orang Guru penolong Kanan bersetuju tentang tindakan yang diambil oleh guru besar mereka dalam pengurusan sekolah. Diikuti oleh item tanggung jawab yang diserahkan kepada saya dengan nilai min 3. Kaedah ini digunakan untuk mencari nilai korelasi antara skor setiap item dengan jumlah skor bagi setiap item dalam ujian tersebut. Berdasarkan dapatan kajian nilai min paling tinggi adalah pada item komunikasi pihak pentadbir dengan saya dan peluang menghadiri kursus atau seminar untuk meningkatkan diri dalam profesion iaitu berada pada 4.86. Data yang diperoleh dari kajian rintis adalah untuk menguji kebolehpercayaan borang soal selidik yang telah dibangunkan. Manakala nilai min gaya kepimpinan demokratik berada pada 3.iaitu hal pentadbiran dan kewangan guru besar tidak akan berunding dengan guruguru . Nilai min bagi gaya kepimpinan autokratik adalah pada 3. Dalam kajian ini. Melalui soal selidik yang dikemukakan dapatan kajian menunjukkan persepsi guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berada pada tahap tinggi. Dalam kajian ini kaedah pengumpulan data melibatkan dua fasa iaitu kajian rintis dan kajian fasa sebenar. Kedua-dua orang guru penolong kanan mempunyai pandangan yang berbeza mengenai cara guru besar mengambil berat secara individu tentang hal-hal kebajikan guru. ini bermakna tidak terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan demokrasi yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Guru Penolong Kanan A berpendapat guru besarnya seorang yang boleh dibawa berunding walau pun tegas. Di antara ketiga-tiga gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar. Dua orang guru penolong kanan telah dipilih sebagai sampel dalam temu bual ini. Mengikut Fink dan Kosecoff (1998). (ii) Analisis Tahap Kepuasan Kerja Guru) Dapatan melalui soal selidik menunjukkan responden bersetuju bahawa guru besar mengamalkan gaya kepimpinan yang memberi kepuasan kerja berada pada tahap tinggi iaitu nilai min 3. SK Tasik Jaya dan SK Pancur. responden memberi maklum balas gaya kepimpinan demokratik berada pada tahap tinggi. kaedah soal selidik ini amat bermakna apabila maklumat yang diperlukan hanya boleh diperoleh secara terus daripada pemberi maklumat. Dalam kajian fasa sebenar pula instrumen soal selidik dan temu bual telah dijalankan. Oleh kerana nilai p > 0.7059. kebolehpercayaan yang digunakan ialah alfa Cronbach.Guru Penolong Kanan A berpendapat bahawa guru besarnya mengambil berat secara individu tentang hal-hal kebajikan guru Manakala guru penolong kanan B berpendapat guru besarnya hanya mengambil berat hal-hal kebajikan individu yang tertentu sahaja iaitu berlaku pilih kasih dengan guru-gurunya Selain itu.Kedua-dua orang Guru Penolong Kanan juga memberi pandangan yang sama mengenai pengharapan guru besar mereka kepada guru-guru.iaitu mengharapkan kecemerlangan sekolah terutama akademik. Bagi nilai min gaya kepimpinan laissez faire berada pada min 3.proses yang rawak menjadi pilihan penyelidik. (iii) Analisis Perbezaan Gaya Kepimpinan Guru Besar Maklum balas responden menunjukkan perbezaan min gaya kepimpinan guru besar di 3 buah sekolah iaitu SK King George V. Dapatan Kajian (i) Persepsi Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Guru Besar). Berbeza dengan pandangan Guru Penolong Kanan B. Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini ialah borang yang telah diuji dari segi kebolehpercayaan dan mendapat pengesahan pakar.

Menurut Ainon (2003). Namun hasil dapatan kajian ini tidak mempunyai persamaan dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Dzulkarnain (2003) iaitu pada tahap hubungan yang sederhana. Hubungan yang memberi erti antara guru besar dan guru dapat membantu dalam mencapai kepuasan bekerja dan matlamat organisasi. mereka sanggup berkorban masa dan tenaga untuk meningkatkan pencapaian organisasi. Dapatan temu bual juga diperolehi tentang hubungan gaya kepimpinan guru besar kepuasan kerja guru. Mereka sahaja yang boleh memberi arahan dan arahan itu pula tidak boleh dipersoalkan. tindakannya mudah difahami. Kesimpulannya kepuasan kerja guru yang tinggi adalah kerana gaya kepimpinan guru besar yang baik. Guru besar memberikan banyak arahan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Kedua-duanya berpendapat. Responden juga memberi maklum balas bahawa guru besar mengamalkan gaya kepimpinan autokratik.memang terdapat hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru kerana jika guru puas hati dengan gaya kepimpinan guru besar.Dapatan juga menunjukkan nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan laisse faire ialah p=0. Kedua-dua orang guru penolong mempunyai pendapat yang sama mengenai gaya kepimpinan guru besar yang sepatutnya kepada organisasi. guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan laissez faire melihat guru-guru yang dipimpinnya sudah matang tahu membezakan . guru dengan kakitangan. Dapatan ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Thandi (1972). Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan oleh penyelidik pula mendapati responden memberi maklum balas bahawa mereka sangat bersetuju dengan gaya kepimpinan guru besar mereka. Mereka juga memaksa orang lain menerima pendapat dan cara melaksanakan sesuatu perkara. mempunyai komunikasi yang baik.05 menunjukkan terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan autokratik yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Perbincangan (i) Persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan.638.05. di beberapa buah sekolah di Johor.117. Mereka tidak suka keputusan atau pendapat mereka dipertikai oleh orang bawahannya. mendapati lebih ramai guru besar mengamalkan gaya kepimpinan demokratik.05 bermakna tidak terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan laisse faire yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Oleh kerana nilai signifikan.05). Oleh kerana nilai p (signifikan) pada ketiga-tiga gaya kepimpinan lebih besar dari aras keertiaan yang ditetapkan iaitu 0. Oleh itu hubungan erat antara guru besar dengan guru-guru. Mereka berpendapat gaya kepimpinan guru besar yang sewajarnya adalah seorang yang boleh bertolak ansur. selalu turun padang dan memahami tugas guru. Bagi gaya kepimpinan ini guru besar banyak memberi kebebasan kepada guru-guru menentukan jadual kerja yang perlu mereka laksanakan dan guru-guru bebas menentukan tugas mereka sendirian. Antaranya guru besar sentiasa menghulurkan bantuan. maka hipotesis nul diterima. p<0. didapati persepsi responden terhadap gaya kepimpinan guru besar di ketiga-tiga buah sekolah pada tahap yang tinggi. Hasil dapatan kajian Thandi juga menunjukkan bahawa kepuasan kerja guru sangat berhubung rapat dengan kepimpinan guru besar yang demokratik. Manakala nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan autokratik ialah p=0. Mengikut Zuraidah (2005) gaya komunikasi guru besar penting dalam membina hubungan di antara guru besar dengan guru-guru. guru dengan murid dan komuniti akan mewujudkan budaya organisasi yang kondusif. guru dengan guru.261 (p>0.05). Nilai signifikan keseluruhan yang menunjukkan p=0.Guru besar mahukan kepatuhan seratus peratus daripada orang bawahannya. Cara atau idea individu lain dianggap salah dan tidak boleh diterima. mewujudkan komunikasi dua hala dan berkongsi pandangan sebelum meneruskan sesuatu yang penting. p > 0. Dapatan kajian juga menunjukkan guru besar ada mengamalkan gaya kepimpinan laissez faire. (iv) Analisis Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Hasil analisis Korelasi Pearson menunjukkan wujud hubungan positif yang signifikan di antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru (r = . Menurut Tumirah (2008) hubungan mesra antara satu sama lain dalam organisasi akan memberi kepuasan kerja dan mempengaruhi prestasi kerja mereka. Bagi mereka hanya ada satu sahaja cara yang betul untuk melaksanakan sesuatu perkara. Dapatan temu bual menunjukkan Guru Penolong Kanan A dan B mempunyai pendapat yang hampir sama mengenai hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Nilai p < 0.035. sering mencuba idea-idea baru. dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah.

jaminan kerja dan status. Kalau orang-orang bawahannya betul-betul matang . (Ainon. Manakala ketidakpuasan kerja pula adalah faktor-faktor luaran seperti faktor-faktor keadaan kerja. maka hasilnya sangat tidak memuaskan. biarkan mereka bersendirian dan tidak diusik. Kerjasama guru akan diperolehi jika guru besar mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai dan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja guru dalam melaksanakan tugas mereka.2003). Selanjutnya Ahmad Shukri (2002). Guru besar akan kehilangan kawalan dan kuasa terhadap warga sekolah. tetapi jika ramai antara mereka yang kurang matang. kepuasan terhadap pemimpin dinilai dari tiga aspek yang penting iaitu hubungan peribadi. kepuasan kerja yang berkaitan dengan dimensi kerja merujuk kepada jangkaan seseorang pekerja terhadap profail kerja-kerja yang dilakukannya. Secara umumnya. mendapati kepuasan kerja merupakan Menurut Ahmad Shukri (2002). Maklum balas responden menunjukkan mereka berpuas hati dengan kerja yang ada kaitan dengan gaya kepimpinan guru besar. seperti tahap fleksibiliti kerja dan jenis-jenis aktiviti yang dilakukan setiap hari. bahawa kepuasan kerja adalah sesuatu yang subjektif. Dengan ini guru besar perlu meningkatkan usaha-usaha bagi menaikkan tahap kepuasan kerja guru seperti memotivasikan guru-gurunya supaya komited dengan kerjanya. (ii) Tahap Kepuasan Kerja Guru Dapatan kajian yang dibuat oleh penyelidik menunjukkan tahap kepuasan guru berada pada tahap tinggi atau berpuas hati dengan gaya kepimpinan guru besar (min = 3. Sesuatu yang diperlukan ialah matlamat yang telah dipersetujui dicapai. Gaya kepimpinan autokratik juga sesuai digunakan apabila orang bawahan tidak mempunyai banyak pengalaman dalam tugas yang dijalankan. Kesan kepada sikap pilih kasih ini tentunya menghalang perancangan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. guru-guru dilibatkan secara aktif dalam kegiatan sekolah dan menentukan keputusan. Menurut Ahmad Shukri (2002) . menjelaskan kepuasan kerja mempunyai hubungan dengan ketua atau pemimpin mereka. Penyelidik bersetuju dengan pendapat Ishak (2004). Gaya kepimpinan laissez faire pula sesuai digunakan apabila orang bawahan sangat berpengalaman dalam menjalankan tugas mereka dan mempunyai integrity yang tinggi. Dimensi kerja lain adalah tahap peranan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak majikan serta peluang untuk belajar. Kawalan yang longgar akan menyebabkan guru-guru membuat tindakan mengikut kepentingan masing-masing. guru besar digalakkan mengamalkan gaya kepimpinan demokratik . Penyelidik berpendapat dengan adanya hubungan yang mesra ini maka segala perancangan yang dibuat dapat dijalankan dengan jayanya.0). maka hasilnya memang baik. Baginya mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan yang dilakukan . Dalam keadaan yang normal. Guru-guru yang berpengalaman perlu diberi kepercayaan dan kebebasan untuk menjalankan tugasnya untuk menggalakkan kreativiti mereka. Menurut Herzberg (1959) bahawa kepuasan kerja seseorang itu ditentukan oleh faktor dalaman yang dipanggil pendorong seperti mendapat pengiktirafan dan kerja itu sendiri. Dapatan kajian menunjukkan ketiga-tiga gaya kepimpinan ini diamalkan di ketiga-tiga buah sekolah. bantuan teknikal dan gaya pengurusan. Kesannya prestasi sekolah merosot secara berterusan. Beliau berpendapat guru besarnya hanya mesra dengan guru-guru yang tertentu sahaja. Kajian Ringgo (2000). Keadaan yang sangat bebas dan liberal ini kadang-kadang memperlihatkan sesebuah kumpulan itu seolaholah tidak mempunyai pemimpin kerana setiap orang bekerja mengikut cara tersendiri. Antara aspek-aspek kerja yang penring bagi seseorang adalah bentuk dan sistem kerja yang dilakukan sama ada menarik atau pun tidak.7). Tahap kepuasan kerja guru berada pada tahap tinggi iaitu komunikasi pihak pentadbir dengan guru(min = 4. Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar perlu disesuaikan dengan masa dan situasi kerana gaya kepimpinan yang tertentu tidak boleh digunakan dalam semua keadaan. Sistem sekolah menjadi tidak menentu dan tidak stabil serta budaya kerja cemerlang tidak dapat dikekalkan. Gaya kepimpinan autokratik sesuai digunakan apabila keputusan drastik dan tegas perlu segera dibuat untuk mengatasi ancaman tersebut dan mengembalikan sekolah kepada keadaan yang lebih stabil.yang baik dan yang buruk serta tahu membezakan antara betul dan salah. Ia adalah pengembangan naluri keseronokan seseorang pekerja yang boleh diperolehi daripada pekerjaannya. Namun dapatan temu bual dengan guru penolong kanan B berbeza dengan guru penolong kanan A. Guru besar dan guru-guru memepunyai kesefahaman dan mengembeling tenaga melaksanakan tugas untuk memajukan sekolah. Hasil dapatan temu bual dengan guru penolong kanan A menunjukkan guru besar seorang yang mudah mesra dan didekati.

Menurut Azlin Norhaini dan Roselan. mendapati hubungan antara tingkah laku kepimpinan guru besar dengan kepuasan bekerja dalam kalangan guru-guru tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara tingkah laku kepimpinan guru besar dengan kepuasan bekerja secara menyeluruh. Oleh itu guru besar sebagai pemimpin organisasi perlu memainkan peranan untuk meningkatkan motivasi guru-guru. maka semakin tinggi motivasi mereka terhadap kerja. antaranya ialah: (i) Pihak guru besar sekolah khususnya dan pentadbir pendidikan lain amnya perlu sentiasa membuat renungan atau refleksi terhadap gaya kepimpinan bagi mengenal pasti kekuatan atau kelemahan demi keberkesanan pentadbiran masing-masing. Guru besar perlu sentiasa mengambil segala usaha memotivasikan guru-guru agar guru-guru dapat mencapai dan mengekalkan kepuasan kerja mereka. Kadir (2000) dalam kajiannya mendapati kebanyakan guru sekolah mahukan ketua yang bertingkah laku bertimbang rasa. Dapatan ini menggambarkan semakin tinggi amalan gaya kepimpinan guru besar semakin tinggi pula kepuasan kerja yang ditunjukkan oleh guru. beliau mendapati bahawa tidak terdapat kaitan di antara kepuasan bekerja dengan gaya kepimpinan guru besar yang mana di dapati gaya yang kerap diamalkan oleh pengetua sekolah menengah agama adalah gaya partisipatif yang mengambil kira pandangan guruguru dalam membuat keputusan. pengalaman dan personaliti yang berbeza-beza. Oleh itu ramai yang mengaitkan struktur pengarahan dengan gaya kepimpinan autokratik.9. Guru besar diharapkan agar dapat menyeimbangkan amalan gaya demokratik. (iv) Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Guru Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru.(iii) Perbezaan Gaya Kepimpinan Antara Guru Besar Di Tiga Buah Sekolah Hasil kajian mendapati gaya kepimpinan guru besar Sekolah Kebangsaan King George V adalah pada tahap yang tinggi iaitu min = 3. Manakala kajian yang dijalankan oleh Abd.7 diikuti oleh Sekolah Kebangsaan Pancur berada pada tahap min 3. Ab. Guru besar juga perlu sentiasa mempertingkatkan kemahiran hubungan inter personal dan kefahaman mengenai ilmu kemanusiaan serta perlu dipertingkatkan dalam kalangan guru besar dan guru kerana tuntutan masalah manusia masa kini yang semakin mencabar. (ii) (iii) (iv) . ia akan menjejaskan hubungan dan tekanan kerja kepada subordinat. Bagi guru-guru yang baru diharap dengan motivasi yang diberi mereka akan berasa ingin mencuba dan belajar dalam menjalankan tugas. Cadangan-cadangan Beberapa cadangan diutarakan untuk penambahbaikan. Pihak Pejabat Pelajaran Daerah. Menurut Ishak (2006). manakala gaya kepimpinan bagi guru besar di Sekolah Kebangsaan Tasik Jaya pada kedudukan kedua dengan min sebanyak 3. Pemimpin organisasi perlu mengenal pastifaktor motivasi yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Haris (1999). Mereka akan bersama-sama bersemangat untuk mencapai matlamat sekolah dan sentiasa menjadi yang terbaik. kepuasan kerja adalah satu daripada pemboleh ubah yang berkait rapat dengan motivasi.88. sungguh pun guru besar bertugas di sekolah yang berlainan situasi dan mempunyai latar belakang. Bagi guru yang telah lama berkhidmat sentiasa mempunyai minat yang mendalam dalam melaksanakan tugasnya di samping memberi bimbingan kepada guru-guru yang baru. Dapatan kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian yang dijalankan oleh Abdul Ghani (1994). Semakin tinggi kepuasan kerja dirasai oleh pekerja. Sekiranya pemimpin terlalu mementingkan pengdayautamaan struktur pengarahan. Jabatan Pelajaran Negeri dan Institiut Aminuddin Baki diharap dapat menganjurkan kursus yang berkaitan dengan gaya kepimpinan kepada guru besar dari semasa ke semasa agar kepimpinan di sekolah menjadi lebih berkesan dan meningkatkan kepuasan bekerja dalam kalangan guru. tumpuan mereka terhadap jenis aktiviti yang dilakukan adalah sama. autokratik dan laissez faire kerana ketiga-tiga gaya ini jika digunakan pada situasi dan tempat yang bersesuaian dapat meningkatkan kepuasan bekerja guru.

Berdasarkan dapatan kajian guru besar mengamalkan gaya kepimpinan demokratik yang tinggi manakala dari aspek kepuasan kerja guru mereka berpuas hati dan min berada pada tahap yang tinggi. Universiti Putra Malaysia. 55 Petua Seronok Bekerja. Abdul Rahim Hamdan (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan – Teori Analisis & Interpretasi Data. Roselan Baki (2007). Rujukan Abd. Kuala Lumpur : PTS Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Disertasi Yang Tidak Diterbitkan. Adalah menarik jika suatu kajian berkaitan dengan gaya kepimpinan guru besar dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru diperluaskan skopnya dengan melibatkan juga kajian terhadap kepuasan kerja di kalangan kaki tangan sokongan bukan guru di sekolah memandangkan kakitangan sokongan juga warga sekolah. Bakat & Kemahiran Memimpin. Ahmad Fadzli Yusof (2005). Bhd. Universiti Malaya. Amalan Pengurusan Pengetua. Abdul Ghani Ishak (1994). Abdul Rahman Abd. Adalah disarankan juga suatu kajian mengenai gaya kepimpinan guru besar cemerlang dan hubungannya dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru yang dipimpinnya kerana kerana adalah diketahui bahawa perlantikan seseorang guru besar sekolah ke arah peningkatan jawatan sebagai guru besar merupakan suatu pengiktirafan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan suatu kenaikan pangkat terhadap guru besar cemerlang tersebut serta pengesahan terhadap kepimpinannya sebagai berkesan dan cemerlang kerana hasil kajian ini dapat memberikan maklumat-maklumat berfaedah mengenai gaya kepimpinan guru besar cemerlang tersebut. Jamaludin Ramli. Master of Science Thesis.Aziz dan Mohammed Zohir Ahmad (2008). Oleh itu adalah dicadangkan untuk kajian yang akan datang melibatkan sampel kajian yang lebih besar samada di peringkat daerah atau negeri dengan meliputi lebih banyak sekolah supaya hasil kajian yang didapati akan lebih tepat dan meyeluruh. Azlin Norhaini Mansor. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2007). Azizi Yahya. Sharin Hashim. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Yusuf Boon. Stail Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah Agama DiNegeri Selangor Dan Kaitannya Dengan Kepuasan Bekerja Di kalangan Guru. Hubungan Antara Kepimpinan Dengan Kepuasan Bekerja Di kalangan Guru-guru: Satu Kajian Kes. Bhd. PTS Millenia Sdn. Kepimpinan Dan Hubungan Interpersonal Dalam Organisasi. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2005). Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan.Guru.Bhd. Universiti Pertanian Malaysia. . Abdul Ghani (1994) Stail Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah Agama di Negeri Selangor dan kaitannya dengan kepuasan bekerja dikalangan guru-guru. Bhd. Ishak Mad Shah ( 2006). Gaya-gaya Kepimpinan dalam pendidikan. Abdul Ghani Ishak (1993) Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah agama Selangor. Selanjutnya dikemukakan cadangan dan cadangan kajian lanjutan untuk tindakan pihak terbabit bagi meningkatkan gaya kepimpinan guru besar serta tahap kepuasan kerja guru. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Komunikasi Untuk Pemimpin. Haris Ahmad Nor (1999). Abdul Ghani Abdullah. Ainon Mohd (2003) Teori dan Teknik Kepimpinan Panduan Aplikasi di tempat kerja.PTS Publications & Distributors Sdn. Mohd Fadzilah Kamsah. Bhd. (ii) (iii) Kesimpulan Kajian ini memberi sedikit sebanyak maklumat tentang hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru.Bhd. Universiti Putra Malaysia.Cadangan Kepada Kajian Lanjutan Pengkaji mencadangkan beberapa kajian lanjutan seoperti berikut: (i) Kajian yang dijalankan ini adalah terhad kepada tiga buah sekolah rendah sahaja.Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Dari sini jelas menunjukkan gaya kepimpinan guru besar mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja guru .

Ashari Sikor.Ed. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Rashid Abdul Razaq. Petaling Jaya : Leeds Publication. Utilizing Human Resources. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan.Dzulkarnain @ Dzulkanain bin A. Tumirah Jemon. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Razali Mat Zain (1996). New York Free Press Thandi. Universiti Malaya Mohamad Fadzil Che Din (1988)Kepuasan bekerja dikalangan kaunselor sekolah di Pulau Pinang.. Mohd Zaid.Ed. Penyelidikan Pendidikan. Skudai. (1974) Handbook of Leadership . Kemahiran Memimpin.Inc. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Rosnee Ahad. Bhd. Journal of Contemporary Business. Kepimpinan dalam Pengurusan.R. Baharom Mohamad (2008). Hersey. Kadir. Faridah Hj. Stail kepimpinan Pengetua dan kepuasan kerja di Sekolah Menengah Agama di Pahang. Bhd. Mohamad Zain (2003) Hubungan Gaya Kepimpinan Pengetua dengan Kepuasan Kerja Guru di sebuah Menengah di Tenom. Universiti Putra Malaysia. Pentadbiran Pendidikan.J. Mohd Safiee Hj Idris (2008). Disertasi Tidak Diterbitkan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (2003). Disertasi Tidak Diterbitkan. Harcharan Singh (1972). Universiti Malaya.. Universiti Malaya. Kepimpinan Pendidikan-Teori dan Amalan. Pahang. . Hussein Mahmood (1997) Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Universiti Tun Hussein Onn. Ralph M. Tidak Diterbitkan.Universiti Teknologi Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Skudai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan: Dimensi Tingkahlaku Guru Besar Terhadap Kepuasan Kerja dalam kalangan guru Sekolah Kebangsaan Daerah Johor Bahru. Ibrahim Mamat (2001). Bhd. Zainuddin Zakaria & Ziadatul Hidayah Zakaria (2006). Universiti Malaya. House R. Bhd. Ismail Mustafa (2008). Gaya Kepimpinan Pengetua dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja Guru di sebuah sekolah menengah di Pekan. Mohd Hizam Hanafi & Zafir Mohd Makbul (2003). Tekanan Kerja dalam Kalangan Pensyarah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Jilid II. Ghani (2003). Pengurusan Organisasi: Edisi Kedua.4th ed . Bakhtiar Yusof (2005). Ishak Mad Shah (2004). Wirdawati Misran.Jitra: Pure Honey Entrprise. Universiti Tun Hussein Onn. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Disertasi Tidak Diterbitkan. Kamal Ariffin bin Jaih (2003). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Stogdill. Jemaah Nazir Persekutuan. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1990). Eliza Seth. Universiti Malaya.1974 Path Goal Theory and Leadership. Pengenalan Psikologi Industri & Organisasi.H. Kepimpinan dan Hubungan Interpersonal dalam organisasi. & Mitchell T. Panduan Menjadi Penyelia Efektif. Tingkahlaku Pentadbiran dan Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah di Pahang. Universiti Malaya. Yang Tidak Diterbitkan. Kahirol Mohd Salleh. Universiti Malaya. Jaafar Muhamad (2007) Kelakuan Organisasi. Mohd Majid Konting (1990) Kaedah Penyelidikan.Menangani isu dan cabaran kepimpinan. Hamdan Abd. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn.Universiti Teknologi Malaysia Ishak Mad Shah (2006).Disertasi M. -Disertasi Tidak Diterbitkan. Noor (1990). Blanchard.P & K. 1982) Management of Organization Behavior. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Vasuthevan a/l Palanivulu (2003) Hubungan gaya kepimpinan Pengetua dengan kepuasan kerja guru di Sabah. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Sabah. Tesis M. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Eaglewood Cliffs. New Jersey: Prentice hall. Md.Bhd. Kementerian Pelajaran Malaysia. Fadzillah Hj Md Noor (1990) Tingkahlaku pentadbiran dan pemimpin pengetua Sekolah Menengah di Pahang Darul Makmur . Pengetua Sekolah. . Some aspects of teacher’s perceptions of principals administrative behavior in selected primary schools in Johore.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful