Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR

DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI TIGA BUAH SEKOLAH RENDAH DI SEREMBAN.
1Raziah 1Sekolah

bte Mansor dan 2Ahmad bin Esa

Kebangsaan Ampangan, 70400 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
2Fakulti

Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Abstrak

Gaya kepimpinan guru besar berkait rapat dengan kejayaan sesebuah sekolah yang ditadbirnya. Sebagai pemimpin utama di sekolah, guru besar perlu berupaya mempengaruhi semua guru untuk melaksanakan program. Keadaan ini boleh dicapai jika guru besar mempunyai gaya kepimpinan yang dapat memenuhi kepuasan kerja guru-guru. Justeru itu kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Empat aspek yang dikaji adalah persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar, tahap kepuasan kerja guru-guru, perbezaan gaya kepimpinan di antara guru besar dan hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru-guru. Reka bentuk penyelidikan yang digunakan ialah kajian deskriptif jenis tinjauan sampel. Responden kajian terdiri daripada 136 orang guru dari tiga buah sekolah rendah di Zon Seremban 2, Seremban. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik dan temu bual. Kajian dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 13.0 untuk mendapatkan nilai min, sisihan piawaian, Annova dan korelasi Pearson. Dapatan kajian menunjukkan bahawa persepsi guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berada pada tahap tinggi pada ketiga-tiga gaya iaitu demokratik, autokratik dan laissez faire. Bagi tahap kepuasan kerja guru pula berada pada tahap yang tinggi iaitu nilai min 3.705. Berdasarkan dapatan kajian tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar di tiga buah sekolah ini. beberapa cadangan diketengahkan bagi meningkatkan lagi kemahiran kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Pengenalan Kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada gaya kepimpinan yang ada dalam kalangan pemimpin. Begitu juga kesediaan subordinat memberi komitmen yang tinggi kepada organisasi. Kesemua ini bergantung kepada keupayaan pemimpin mempengaruhi dan meyakini mereka untuk bertindak memajukan organisasi. Kepentingan kepimpinan guru besar menjadi salah satu elemen dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Jemaah Nazir Sekolah, 2003). Antara garis panduan dalam standard kualiti pendidikan Malaysia ialah guru besar hendaklah menerajui dan menggerakkan seluruh warga sekolah ke arah pencapaian visi dan misi sekolah dengan cara menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi, mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai mengikut situasi. Ini menunjukkan bahawa persoalan kepimpinan merupakan perkara yang penting dalam menentukan kejayaan dan kecemerlangan generasi akan datang. Dalam konteks kepimpinan guru besar di Malaysia, setiap guru besar semestinya mempunyai kebolehan untuk menginterpretasi perubahan dan menggunakan gaya kepimpinan tertentu dalam memotivasikan guru serta kakitangan ke arah perubahan tersebut. Dalam menentukan kejayaan sesebuah sekolah seseorang guru besar bukan sahaja mentadbir, membimbing dan menyelia orang bawahannya tetapi harus bijak bertindak mempengaruhi orang bawahannya ke arah mencapai matlamat organisasinya . Kecemerlangan sesebuah sekolah mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja guru. Guru mendapat kepuasan apabila keperluannya dipenuhi dan majikan mendapat kepuasan apabila pekerjanya dapat mencapai tingkat produktiviti yang tinggi ( Jaafar, 2007). Latar Belakang Masalah Peranan guru besar sebagai pemimpin di sekolah memerlukan komitmen yang tinggi kerana fungsi sekolah hari ini adalah amat besar dan mencabar. Dalam organisasi sekolah, guru besar dilihat sebagai personaliti yang

Sebagai pemimpin utama di sekolah. Dalam keadaan-keadaan tertentu hanya penggunaan gaya ini yang berkesan umpamanya apabila berlaku krisis besar seperti hanya pemimpin sahaja yang boleh membuat keputusan. cara-cara bagaimana aktiviti itu boleh dibuat dan siapa yang harus membuatnya Pemimpin ini hanya memberi arahan demi arahan dan dalam masa yang sama dia tidak ikut serta mana-mana aktiviti. Guru besar sepatutnya memberi yang terbaik kepada orang bawahannya khususnya guru-guru. Melihat perbezaan gaya kepimpinan guru besar. Pemimpin jenis ini sangat mementingkan kedudukan sebagai seorang yang berkuasa.2008) . guru besar perlu berupaya mempengaruhi semua guru untuk melaksanakan program. Namun begitu didapati belum ada lagi kajian yang dijalankan khasnya di daerah Seremban untuk meninjau persepsi guru-guru apabila wujudnya ketidakpuasan kerja dengan gaya kepimpinan guru besar. keputusan demi keputusan mesti dibuat dengan cepat manakala persetujuan ramai tidak diperlukan (Ismail. Dalam kajian ini isu utama yang hendak dilihat adalah persepsi guru-guru mengenai gaya kepimpinan guru besar yang memberi kepuasan kerja kepada mereka. Penyataan Masalah Gaya kepimpinan guru besar berkait rapat dengan kejayaan sesebuah sekolah yang ditadbirnya. Pada masa ini gaya autokratik tidak diterima ramai lagi dan dianggap sudah ketinggalan. Pemimpin jenis ini banyak memberi arahan dan semua keputusan hanya dia seorang sahaja yang boleh membuatnya. Dalam situasi begini. Objektif Objektif kajian ini adalah untuk: (i) (ii) (iii) (iv) Persoalan Kajian Persoalan kajian ini ialah: (i) (ii) (i) (iv) Kajian Literatur (i) Gaya kepimpinan autokratik atau kuku besi. masalah yang sering dihadapi oleh guru besar adalah untuk memberi kepuasan dalam pelbagai perkara kepada guru-guru. Ini kerana kecemerlangan pelajar dalam pelbagai segi samada kurikulum atau kokurikulum banyak bergantung kepada faktor kepuasan kerja guru. Mengenal pasti perhubungan gaya kepimpinan keseluruhan guru besar dengan tahap kepuasan bekerja guru-guru. Mengenal pasti tahap kepuasan kerja guru-guru.bertanggungjawab untuk mewujudkan kemajuan dan diharapkan mampu untuk membawa pelbagai perubahan dan kecemerlangan sekolah. Sejauh manakah persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar? Apakah tahap kepuasan kerja guru-guru? Adakah terdapat perbezaan gaya kepimpinan di antara guru besar? Adakah terdapat hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru-guru? Mengenal pasti persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar. Berdasarkan latar belakang kajian yang dikemukakan wujud beberapa masalah hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Namun sebenarnya masih ramai pemimpin terdiri daripada mereka yang mengamalkan gaya ini. Guru besar selaku pemimpin sekolah seharusnya berusaha memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap pelbagai perkara terutamanya yang melibatkan aspek kepuasan kerja kerana faktor komitmen guru adalah penting untuk mempertingkatkan lagi mutu pendidikan dan kejayaan sekolah. Keadaan ini boleh dicapai jika guru besar mempunyai gaya kepimpinan yang dapat memenuhi kepuasan kerja guruguru. Gaya kepimpinan guru besar yang berhubung kait dengan kepuasan kerja guru perlu dikaji supaya mampu menghasilkan beberapa tindakan susulan mengenai keberkesanan kepimpinan mereka. Dia menentukan semua aktiviti yang boleh dibuat. Mereka mahu membolot semua kuasa yang diberikan kepadanya. . Di sekolah.

Dia tidak campurtangan langsung.(ii) Gaya Kepimpinan demokratik Pemimpin demokratik percaya kepada penyertaan semua orang dalam membuat sesuatu tindakan. Pemimpin demokratik boleh menjadi pembimbing yang baik bagi organisasinya kerana pemimpin menyedari peranannya sebagai penyelaras tugas anggotanya dengan menekankan rasa tanggungjawab dan kerjasama yang baik kepada setiap orang. Bentuk kajian ini dipilih untuk mendapatkan maklumat dari sampel yang besar. Dengan demikian kumpulan akan terus berjalan lancar dan bergerak maju (Ainon. frekuensi. Oleh kerana kepimpinannya bersifat membantu. (iv) Konsep kepuasan kerja Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen khusus dan penting dalam aspek sikap seseorang individu terhadap kerjayanya. data dikutip daripada seluruh populasi dan statistik asas seperti min. Sampel yang dipilih terdiri daripada 136 orang guru-guru dari sekolah rendah di Zon Seremban 2. Secara umumnya. jumlah keputusan yang terpaksa diambil sangat banyak dan kompleks sifatnya (Ainon. Ini disebabkan dalam keadaan seperti ini. Kekuatan kumpulan bergantung kepada penglibatan semua pihak kerana itu pemimpin sedar dia tidak mampu bekerja seorang diri. sisihan piawai dan taburan skor. 2003). ia dianggap sebagai hasil dari usaha bersama bukan hasil dari usahanya kerana dia sedar dia bukan seseorang yang mempunyai kekuatan luar biasa . bantuan teknikal dan gaya kepimpinannya (Hamdan. biarkan mereka bersendirian dan tidak diusik. tetapi jika ramai antara mereka yang kurang matang . Gaya laissez-faire akan menimbulkan banyak masalah apabila sesebuah organisasi besar dan aktivitinya menjadi sangat kompleks. maka hasilnya memang baik. Oleh itu ia menjadi satu topik yang penting kepada pihak pengurusan dalam usaha untuk menghasilkan kumpulan kerja yang lebih produktif. Kepuasan terhadap dimensi penyeliaan merujuk kepada perasaan pekerja terhadap hubungan mereka dengan ketua atau penyelia terdekat. Pemimpin memerlukan sokongan orang bawahannya. Melalui kajian deskriptif. Keadaan yang sangat bebas dan liberal ini kadang-kadang memperlihatkan sesebuah kumpulan itu seolah-olah tidak mempunyai pemimpin kerana setiap orang bekerja mengikut cara tersendiri. Eliza dan Bakhtiar. Orang bawahan tidak melihatnya sebagai majikan kerana apabila sesuatu hasil diperolehi. (iii) Kepimpinan lepas-bebas (laissez-faire leadership) Menurut Ainon (2003) pemimpin jenis ini memberi sepenuh kebebasan kepada orang-orang bawahan untuk bertindak atau membuat keputusan. mesra dan mengambil berat mengenai kebajikan para pekerjanya. Persampelan rawak mudah berkelompok merupakan proses mencabut sampel iaitu unit-unit dipilih secara individu dan langsung melalui . Baginya mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan yang dilakukan . 2003).2005). Pemimpin juga percaya kepada musyawarah dan sering menurunkan kuasanya kepada orang-orang bawahan dan memberi kelonggaran kepada mereka untuk membuat sesuatu keputusan mengikut kebijaksanaan masing-masing. Gaya pengurusan ialah bentuk pengurusan yang ditunjukkan para pemimpin ketika bekerja bersama-sama dengan para pekerja mereka untuk mencapai matlamat organisasi. pemimpin dihormati dan dihargai serta dilihat sebagai lambang kebaikan. kepuasan terhadap penyeliaan dinilai dari tiga aspek yang penting iaitu hubungan peribadi. membimbing dan menunjuk para pekerja mengenai kerja-kerja yang mereka lakukan. Selanjutnya pemimpin tahu urusan kumpulan bukan masalah peribadinya. Pemimpin demokratik berfungsi sebagai pemangkin yang mempercepatkan perjalanan proses menuju matlamat dengan cara yang paling sesuai. Metodologi Penyelidik memilih untuk menggunakan kajian tinjauan jenis deskriptif yang menggunakan data kuantitatif. Hubungan peribadi merujuk kepada cara seseorang pemimpin menunjukkan simpati. tahu membezakan yang baik dan yang buruk serta tahu membezakan antara betul dan salah. Menurut Ishak (2004) kepuasan kerja merupakan satu tindak balas emosi atau perasaan suka atau tidak seseorang pekerja terhadap sesuatu kerja. Dia melihat mereka sebagai orang sudah matang. Kuasa yang diagih-agihkan menyebabkan semua orang merasa yakin dan senang hati menunaikan tugas masing-masing. maka hasilnya sangat tidak memuaskan kerana mereka seperti hilang pedoman sebab tiada pemandu yang menunjuk arah. Seremban. Sesuatu yang diperlukan ialah matlamat yang telah dipersetujui dicapai. Manakala bantuan teknikal merujuk kepada tindakan seseorang pemimpin sentiasa berusaha membantu. Kalau orang-orang bawahannya betul-betul matang .

Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini ialah borang yang telah diuji dari segi kebolehpercayaan dan mendapat pengesahan pakar.7194.iaitu hal pentadbiran dan kewangan guru besar tidak akan berunding dengan guruguru . Diikuti oleh item tanggung jawab yang diserahkan kepada saya dengan nilai min 3. kedua-dua orang Guru Penolong Kanan juga mempunyai pandangan yang berbeza mengenai arahan yang diberi oleh guru besar mereka.proses yang rawak menjadi pilihan penyelidik.Guru Penolong Kanan A berpendapat bahawa guru besarnya mengambil berat secara individu tentang hal-hal kebajikan guru Manakala guru penolong kanan B berpendapat guru besarnya hanya mengambil berat hal-hal kebajikan individu yang tertentu sahaja iaitu berlaku pilih kasih dengan guru-gurunya Selain itu.iaitu mengharapkan kecemerlangan sekolah terutama akademik. Dalam kajian ini kaedah pengumpulan data melibatkan dua fasa iaitu kajian rintis dan kajian fasa sebenar. .05. Berdasarkan dapatan kajian nilai min paling tinggi adalah pada item komunikasi pihak pentadbir dengan saya dan peluang menghadiri kursus atau seminar untuk meningkatkan diri dalam profesion iaitu berada pada 4. Bagi nilai min gaya kepimpinan laissez faire berada pada min 3.00. Kaedah ini digunakan untuk mencari nilai korelasi antara skor setiap item dengan jumlah skor bagi setiap item dalam ujian tersebut. Dalam kajian fasa sebenar pula instrumen soal selidik dan temu bual telah dijalankan. Kedua-dua orang guru penolong kanan mempunyai pandangan yang berbeza mengenai cara guru besar mengambil berat secara individu tentang hal-hal kebajikan guru. Dalam kajian ini. Nilai min yang paling rendah iaitu 3. Data yang diperoleh dari kajian rintis adalah untuk menguji kebolehpercayaan borang soal selidik yang telah dibangunkan. Nilai min bagi gaya kepimpinan autokratik adalah pada 3. Program yang digunakan dalam mentafsir data bagi kajian ini adalah perisian statistik berkomputer SPSS (Statistical Packages for The Social Science) versi 13. Kaedah temu bual juga digunakan untuk menyokong kajian tinjauan. Oleh kerana nilai p > 0.38 berada pada item rutin kerja yang sama setiap tahun.86. Berbeza dengan pandangan Guru Penolong Kanan B. Manakala nilai min gaya kepimpinan demokratik berada pada 3. Guru Penolong Kanan A berpendapat guru besarnya seorang yang boleh dibawa berunding walau pun tegas. Mengikut Fink dan Kosecoff (1998). (iii) Analisis Perbezaan Gaya Kepimpinan Guru Besar Maklum balas responden menunjukkan perbezaan min gaya kepimpinan guru besar di 3 buah sekolah iaitu SK King George V. responden memberi maklum balas gaya kepimpinan demokratik berada pada tahap tinggi.991. Namun kedua-dua orang Guru penolong Kanan bersetuju tentang tindakan yang diambil oleh guru besar mereka dalam pengurusan sekolah. Penyelidik telah memilih untuk menggunakan borang soal selidik dan temu bual sebagai instrumen kajian. ini bermakna tidak terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan demokrasi yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Di antara ketiga-tiga gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar.Kedua-dua orang Guru Penolong Kanan juga memberi pandangan yang sama mengenai pengharapan guru besar mereka kepada guru-guru. kebolehpercayaan yang digunakan ialah alfa Cronbach. Dapatan kajian menunjukkan nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan demokrasi ialah p=0. Program ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif.6526. beliau berpendapat mengambil keputusan tanpa berunding dalam hal-hal pentadbiran dan kewangan tetapi jika berkaitan dengan menjalankan program sekolah beliau akan menyerahkan tugas tersebut kepada kebijaksanaan guru-guru dan guru penolong kanan untuk menjalankan tugas tersebut. Dapatan Kajian (i) Persepsi Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Guru Besar). kaedah soal selidik ini amat bermakna apabila maklumat yang diperlukan hanya boleh diperoleh secara terus daripada pemberi maklumat.7059.0. (ii) Analisis Tahap Kepuasan Kerja Guru) Dapatan melalui soal selidik menunjukkan responden bersetuju bahawa guru besar mengamalkan gaya kepimpinan yang memberi kepuasan kerja berada pada tahap tinggi iaitu nilai min 3. SK Tasik Jaya dan SK Pancur.139. Melalui soal selidik yang dikemukakan dapatan kajian menunjukkan persepsi guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berada pada tahap tinggi. Dua orang guru penolong kanan telah dipilih sebagai sampel dalam temu bual ini.

mendapati lebih ramai guru besar mengamalkan gaya kepimpinan demokratik. mempunyai komunikasi yang baik. (iv) Analisis Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Hasil analisis Korelasi Pearson menunjukkan wujud hubungan positif yang signifikan di antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru (r = . Hasil dapatan kajian Thandi juga menunjukkan bahawa kepuasan kerja guru sangat berhubung rapat dengan kepimpinan guru besar yang demokratik. Oleh kerana nilai p (signifikan) pada ketiga-tiga gaya kepimpinan lebih besar dari aras keertiaan yang ditetapkan iaitu 0. maka hipotesis nul diterima. Oleh itu hubungan erat antara guru besar dengan guru-guru. Guru besar memberikan banyak arahan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. guru dengan guru. Hubungan yang memberi erti antara guru besar dan guru dapat membantu dalam mencapai kepuasan bekerja dan matlamat organisasi.Dapatan juga menunjukkan nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan laisse faire ialah p=0. Kedua-dua orang guru penolong mempunyai pendapat yang sama mengenai gaya kepimpinan guru besar yang sepatutnya kepada organisasi. Perbincangan (i) Persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan.05 bermakna tidak terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan laisse faire yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Mereka sahaja yang boleh memberi arahan dan arahan itu pula tidak boleh dipersoalkan. Nilai signifikan keseluruhan yang menunjukkan p=0.638.05). Dapatan temu bual juga diperolehi tentang hubungan gaya kepimpinan guru besar kepuasan kerja guru. Mereka juga memaksa orang lain menerima pendapat dan cara melaksanakan sesuatu perkara. Cara atau idea individu lain dianggap salah dan tidak boleh diterima. Mereka tidak suka keputusan atau pendapat mereka dipertikai oleh orang bawahannya. Antaranya guru besar sentiasa menghulurkan bantuan. guru dengan murid dan komuniti akan mewujudkan budaya organisasi yang kondusif. Mengikut Zuraidah (2005) gaya komunikasi guru besar penting dalam membina hubungan di antara guru besar dengan guru-guru.117. Nilai p < 0. Menurut Tumirah (2008) hubungan mesra antara satu sama lain dalam organisasi akan memberi kepuasan kerja dan mempengaruhi prestasi kerja mereka. guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan laissez faire melihat guru-guru yang dipimpinnya sudah matang tahu membezakan .memang terdapat hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru kerana jika guru puas hati dengan gaya kepimpinan guru besar. dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Dapatan ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Thandi (1972). Kedua-duanya berpendapat. mewujudkan komunikasi dua hala dan berkongsi pandangan sebelum meneruskan sesuatu yang penting. guru dengan kakitangan.05). mereka sanggup berkorban masa dan tenaga untuk meningkatkan pencapaian organisasi. Dapatan temu bual menunjukkan Guru Penolong Kanan A dan B mempunyai pendapat yang hampir sama mengenai hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. didapati persepsi responden terhadap gaya kepimpinan guru besar di ketiga-tiga buah sekolah pada tahap yang tinggi. Bagi mereka hanya ada satu sahaja cara yang betul untuk melaksanakan sesuatu perkara. sering mencuba idea-idea baru.Guru besar mahukan kepatuhan seratus peratus daripada orang bawahannya.05. Kesimpulannya kepuasan kerja guru yang tinggi adalah kerana gaya kepimpinan guru besar yang baik. Mereka berpendapat gaya kepimpinan guru besar yang sewajarnya adalah seorang yang boleh bertolak ansur. di beberapa buah sekolah di Johor.035. p<0. Bagi gaya kepimpinan ini guru besar banyak memberi kebebasan kepada guru-guru menentukan jadual kerja yang perlu mereka laksanakan dan guru-guru bebas menentukan tugas mereka sendirian.261 (p>0. tindakannya mudah difahami. Menurut Ainon (2003). Namun hasil dapatan kajian ini tidak mempunyai persamaan dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Dzulkarnain (2003) iaitu pada tahap hubungan yang sederhana. p > 0.05 menunjukkan terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan autokratik yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan oleh penyelidik pula mendapati responden memberi maklum balas bahawa mereka sangat bersetuju dengan gaya kepimpinan guru besar mereka. Oleh kerana nilai signifikan. Manakala nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan autokratik ialah p=0. selalu turun padang dan memahami tugas guru. Responden juga memberi maklum balas bahawa guru besar mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. Dapatan kajian juga menunjukkan guru besar ada mengamalkan gaya kepimpinan laissez faire.

Tahap kepuasan kerja guru berada pada tahap tinggi iaitu komunikasi pihak pentadbir dengan guru(min = 4.2003). guru besar digalakkan mengamalkan gaya kepimpinan demokratik .yang baik dan yang buruk serta tahu membezakan antara betul dan salah. Menurut Herzberg (1959) bahawa kepuasan kerja seseorang itu ditentukan oleh faktor dalaman yang dipanggil pendorong seperti mendapat pengiktirafan dan kerja itu sendiri. Kalau orang-orang bawahannya betul-betul matang . Dalam keadaan yang normal. Gaya kepimpinan autokratik sesuai digunakan apabila keputusan drastik dan tegas perlu segera dibuat untuk mengatasi ancaman tersebut dan mengembalikan sekolah kepada keadaan yang lebih stabil. (ii) Tahap Kepuasan Kerja Guru Dapatan kajian yang dibuat oleh penyelidik menunjukkan tahap kepuasan guru berada pada tahap tinggi atau berpuas hati dengan gaya kepimpinan guru besar (min = 3. Guru besar akan kehilangan kawalan dan kuasa terhadap warga sekolah. Kajian Ringgo (2000). Beliau berpendapat guru besarnya hanya mesra dengan guru-guru yang tertentu sahaja. Dengan ini guru besar perlu meningkatkan usaha-usaha bagi menaikkan tahap kepuasan kerja guru seperti memotivasikan guru-gurunya supaya komited dengan kerjanya. Gaya kepimpinan autokratik juga sesuai digunakan apabila orang bawahan tidak mempunyai banyak pengalaman dalam tugas yang dijalankan.0).7). Penyelidik bersetuju dengan pendapat Ishak (2004). Penyelidik berpendapat dengan adanya hubungan yang mesra ini maka segala perancangan yang dibuat dapat dijalankan dengan jayanya. Menurut Ahmad Shukri (2002) . Guru besar dan guru-guru memepunyai kesefahaman dan mengembeling tenaga melaksanakan tugas untuk memajukan sekolah. mendapati kepuasan kerja merupakan Menurut Ahmad Shukri (2002). Dapatan kajian menunjukkan ketiga-tiga gaya kepimpinan ini diamalkan di ketiga-tiga buah sekolah. jaminan kerja dan status. maka hasilnya sangat tidak memuaskan. Kawalan yang longgar akan menyebabkan guru-guru membuat tindakan mengikut kepentingan masing-masing. kepuasan terhadap pemimpin dinilai dari tiga aspek yang penting iaitu hubungan peribadi. Keadaan yang sangat bebas dan liberal ini kadang-kadang memperlihatkan sesebuah kumpulan itu seolaholah tidak mempunyai pemimpin kerana setiap orang bekerja mengikut cara tersendiri. Manakala ketidakpuasan kerja pula adalah faktor-faktor luaran seperti faktor-faktor keadaan kerja. Maklum balas responden menunjukkan mereka berpuas hati dengan kerja yang ada kaitan dengan gaya kepimpinan guru besar. Kesan kepada sikap pilih kasih ini tentunya menghalang perancangan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Gaya kepimpinan laissez faire pula sesuai digunakan apabila orang bawahan sangat berpengalaman dalam menjalankan tugas mereka dan mempunyai integrity yang tinggi. kepuasan kerja yang berkaitan dengan dimensi kerja merujuk kepada jangkaan seseorang pekerja terhadap profail kerja-kerja yang dilakukannya. Sesuatu yang diperlukan ialah matlamat yang telah dipersetujui dicapai. Kesannya prestasi sekolah merosot secara berterusan. Sistem sekolah menjadi tidak menentu dan tidak stabil serta budaya kerja cemerlang tidak dapat dikekalkan. guru-guru dilibatkan secara aktif dalam kegiatan sekolah dan menentukan keputusan. Baginya mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan yang dilakukan . Dimensi kerja lain adalah tahap peranan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak majikan serta peluang untuk belajar. tetapi jika ramai antara mereka yang kurang matang. Selanjutnya Ahmad Shukri (2002). biarkan mereka bersendirian dan tidak diusik. Secara umumnya. Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar perlu disesuaikan dengan masa dan situasi kerana gaya kepimpinan yang tertentu tidak boleh digunakan dalam semua keadaan. Namun dapatan temu bual dengan guru penolong kanan B berbeza dengan guru penolong kanan A. menjelaskan kepuasan kerja mempunyai hubungan dengan ketua atau pemimpin mereka. bahawa kepuasan kerja adalah sesuatu yang subjektif. bantuan teknikal dan gaya pengurusan. seperti tahap fleksibiliti kerja dan jenis-jenis aktiviti yang dilakukan setiap hari. maka hasilnya memang baik. Antara aspek-aspek kerja yang penring bagi seseorang adalah bentuk dan sistem kerja yang dilakukan sama ada menarik atau pun tidak. Kerjasama guru akan diperolehi jika guru besar mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai dan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja guru dalam melaksanakan tugas mereka. (Ainon. Hasil dapatan temu bual dengan guru penolong kanan A menunjukkan guru besar seorang yang mudah mesra dan didekati. Guru-guru yang berpengalaman perlu diberi kepercayaan dan kebebasan untuk menjalankan tugasnya untuk menggalakkan kreativiti mereka. Ia adalah pengembangan naluri keseronokan seseorang pekerja yang boleh diperolehi daripada pekerjaannya.

tumpuan mereka terhadap jenis aktiviti yang dilakukan adalah sama. Guru besar perlu sentiasa mengambil segala usaha memotivasikan guru-guru agar guru-guru dapat mencapai dan mengekalkan kepuasan kerja mereka.7 diikuti oleh Sekolah Kebangsaan Pancur berada pada tahap min 3. autokratik dan laissez faire kerana ketiga-tiga gaya ini jika digunakan pada situasi dan tempat yang bersesuaian dapat meningkatkan kepuasan bekerja guru. pengalaman dan personaliti yang berbeza-beza. Oleh itu guru besar sebagai pemimpin organisasi perlu memainkan peranan untuk meningkatkan motivasi guru-guru.88.(iii) Perbezaan Gaya Kepimpinan Antara Guru Besar Di Tiga Buah Sekolah Hasil kajian mendapati gaya kepimpinan guru besar Sekolah Kebangsaan King George V adalah pada tahap yang tinggi iaitu min = 3. Sekiranya pemimpin terlalu mementingkan pengdayautamaan struktur pengarahan. kepuasan kerja adalah satu daripada pemboleh ubah yang berkait rapat dengan motivasi. antaranya ialah: (i) Pihak guru besar sekolah khususnya dan pentadbir pendidikan lain amnya perlu sentiasa membuat renungan atau refleksi terhadap gaya kepimpinan bagi mengenal pasti kekuatan atau kelemahan demi keberkesanan pentadbiran masing-masing. Semakin tinggi kepuasan kerja dirasai oleh pekerja. Menurut Ishak (2006). Bagi guru yang telah lama berkhidmat sentiasa mempunyai minat yang mendalam dalam melaksanakan tugasnya di samping memberi bimbingan kepada guru-guru yang baru. Cadangan-cadangan Beberapa cadangan diutarakan untuk penambahbaikan. beliau mendapati bahawa tidak terdapat kaitan di antara kepuasan bekerja dengan gaya kepimpinan guru besar yang mana di dapati gaya yang kerap diamalkan oleh pengetua sekolah menengah agama adalah gaya partisipatif yang mengambil kira pandangan guruguru dalam membuat keputusan. (ii) (iii) (iv) . Haris (1999). Pihak Pejabat Pelajaran Daerah.9. maka semakin tinggi motivasi mereka terhadap kerja. Manakala kajian yang dijalankan oleh Abd. Ab. Oleh itu ramai yang mengaitkan struktur pengarahan dengan gaya kepimpinan autokratik. (iv) Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Guru Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. ia akan menjejaskan hubungan dan tekanan kerja kepada subordinat. manakala gaya kepimpinan bagi guru besar di Sekolah Kebangsaan Tasik Jaya pada kedudukan kedua dengan min sebanyak 3. Guru besar diharapkan agar dapat menyeimbangkan amalan gaya demokratik. Guru besar juga perlu sentiasa mempertingkatkan kemahiran hubungan inter personal dan kefahaman mengenai ilmu kemanusiaan serta perlu dipertingkatkan dalam kalangan guru besar dan guru kerana tuntutan masalah manusia masa kini yang semakin mencabar. Bagi guru-guru yang baru diharap dengan motivasi yang diberi mereka akan berasa ingin mencuba dan belajar dalam menjalankan tugas. sungguh pun guru besar bertugas di sekolah yang berlainan situasi dan mempunyai latar belakang. Menurut Azlin Norhaini dan Roselan. Mereka akan bersama-sama bersemangat untuk mencapai matlamat sekolah dan sentiasa menjadi yang terbaik. Kadir (2000) dalam kajiannya mendapati kebanyakan guru sekolah mahukan ketua yang bertingkah laku bertimbang rasa. Dapatan kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian yang dijalankan oleh Abdul Ghani (1994). Pemimpin organisasi perlu mengenal pastifaktor motivasi yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Dapatan ini menggambarkan semakin tinggi amalan gaya kepimpinan guru besar semakin tinggi pula kepuasan kerja yang ditunjukkan oleh guru. Jabatan Pelajaran Negeri dan Institiut Aminuddin Baki diharap dapat menganjurkan kursus yang berkaitan dengan gaya kepimpinan kepada guru besar dari semasa ke semasa agar kepimpinan di sekolah menjadi lebih berkesan dan meningkatkan kepuasan bekerja dalam kalangan guru. mendapati hubungan antara tingkah laku kepimpinan guru besar dengan kepuasan bekerja dalam kalangan guru-guru tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara tingkah laku kepimpinan guru besar dengan kepuasan bekerja secara menyeluruh.

Ainon Mohd (2003) Teori dan Teknik Kepimpinan Panduan Aplikasi di tempat kerja. Abdul Ghani Abdullah. Abdul Ghani (1994) Stail Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah Agama di Negeri Selangor dan kaitannya dengan kepuasan bekerja dikalangan guru-guru. Abdul Ghani Ishak (1993) Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah agama Selangor. Komunikasi Untuk Pemimpin. Abdul Ghani Ishak (1994). Gaya-gaya Kepimpinan dalam pendidikan. Azlin Norhaini Mansor. Berdasarkan dapatan kajian guru besar mengamalkan gaya kepimpinan demokratik yang tinggi manakala dari aspek kepuasan kerja guru mereka berpuas hati dan min berada pada tahap yang tinggi. Roselan Baki (2007). Bhd. Haris Ahmad Nor (1999). Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. 55 Petua Seronok Bekerja. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Ishak Mad Shah ( 2006). Bhd. Sharin Hashim. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan – Teori Analisis & Interpretasi Data. Master of Science Thesis. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2007). Universiti Pertanian Malaysia. (ii) (iii) Kesimpulan Kajian ini memberi sedikit sebanyak maklumat tentang hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Jamaludin Ramli.Bhd. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh itu adalah dicadangkan untuk kajian yang akan datang melibatkan sampel kajian yang lebih besar samada di peringkat daerah atau negeri dengan meliputi lebih banyak sekolah supaya hasil kajian yang didapati akan lebih tepat dan meyeluruh. Universiti Malaya. Adalah disarankan juga suatu kajian mengenai gaya kepimpinan guru besar cemerlang dan hubungannya dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru yang dipimpinnya kerana kerana adalah diketahui bahawa perlantikan seseorang guru besar sekolah ke arah peningkatan jawatan sebagai guru besar merupakan suatu pengiktirafan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan suatu kenaikan pangkat terhadap guru besar cemerlang tersebut serta pengesahan terhadap kepimpinannya sebagai berkesan dan cemerlang kerana hasil kajian ini dapat memberikan maklumat-maklumat berfaedah mengenai gaya kepimpinan guru besar cemerlang tersebut. Kuala Lumpur : PTS Publishing Sdn. Adalah menarik jika suatu kajian berkaitan dengan gaya kepimpinan guru besar dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru diperluaskan skopnya dengan melibatkan juga kajian terhadap kepuasan kerja di kalangan kaki tangan sokongan bukan guru di sekolah memandangkan kakitangan sokongan juga warga sekolah.Guru. Abdul Rahim Hamdan (2007). Disertasi Yang Tidak Diterbitkan. Stail Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah Agama DiNegeri Selangor Dan Kaitannya Dengan Kepuasan Bekerja Di kalangan Guru. Mohd Fadzilah Kamsah. Ahmad Fadzli Yusof (2005). PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Bhd. Dari sini jelas menunjukkan gaya kepimpinan guru besar mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja guru .Cadangan Kepada Kajian Lanjutan Pengkaji mencadangkan beberapa kajian lanjutan seoperti berikut: (i) Kajian yang dijalankan ini adalah terhad kepada tiga buah sekolah rendah sahaja. Abdul Rahman Abd. Universiti Putra Malaysia. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Rujukan Abd. Bhd.Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.PTS Publications & Distributors Sdn. Azizi Yahya. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2005). Selanjutnya dikemukakan cadangan dan cadangan kajian lanjutan untuk tindakan pihak terbabit bagi meningkatkan gaya kepimpinan guru besar serta tahap kepuasan kerja guru. .Aziz dan Mohammed Zohir Ahmad (2008). Yusuf Boon. Bakat & Kemahiran Memimpin. Hubungan Antara Kepimpinan Dengan Kepuasan Bekerja Di kalangan Guru-guru: Satu Kajian Kes. PTS Millenia Sdn. Kepimpinan Dan Hubungan Interpersonal Dalam Organisasi. Universiti Putra Malaysia. Amalan Pengurusan Pengetua.

Universiti Malaya. Kemahiran Memimpin. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Ishak Mad Shah (2004). Tidak Diterbitkan. Stogdill. -Disertasi Tidak Diterbitkan. Tingkahlaku Pentadbiran dan Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah di Pahang. Bhd.H. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Menangani isu dan cabaran kepimpinan.P & K. Mohd Majid Konting (1990) Kaedah Penyelidikan. Bhd. House R. Pengetua Sekolah. Journal of Contemporary Business. Ashari Sikor. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Pentadbiran Pendidikan. Blanchard. Rashid Abdul Razaq. Pengenalan Psikologi Industri & Organisasi. Kahirol Mohd Salleh. Universiti Putra Malaysia.Universiti Teknologi Malaysia. Universiti Malaya. Mohamad Zain (2003) Hubungan Gaya Kepimpinan Pengetua dengan Kepuasan Kerja Guru di sebuah Menengah di Tenom. & Mitchell T. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Universiti Malaya Mohamad Fadzil Che Din (1988)Kepuasan bekerja dikalangan kaunselor sekolah di Pulau Pinang. Kepimpinan Pendidikan-Teori dan Amalan. Kepimpinan dan Hubungan Interpersonal dalam organisasi.Ed. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Hussein Mahmood (1997) Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Universiti Malaya. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. . Mohd Hizam Hanafi & Zafir Mohd Makbul (2003). Bakhtiar Yusof (2005). Kamal Ariffin bin Jaih (2003). Jemaah Nazir Persekutuan. 1982) Management of Organization Behavior.Universiti Teknologi Malaysia Ishak Mad Shah (2006). Kepimpinan dalam Pengurusan. Eliza Seth. Faridah Hj. Ismail Mustafa (2008). Universiti Tun Hussein Onn. Disertasi Tidak Diterbitkan.Bhd. Wirdawati Misran. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Eaglewood Cliffs. .. Penyelidikan Pendidikan.Disertasi M.J. Baharom Mohamad (2008).Dzulkarnain @ Dzulkanain bin A. Universiti Tun Hussein Onn. Razali Mat Zain (1996). Hersey. Jaafar Muhamad (2007) Kelakuan Organisasi. Gaya Kepimpinan Pengetua dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja Guru di sebuah sekolah menengah di Pekan. Some aspects of teacher’s perceptions of principals administrative behavior in selected primary schools in Johore. Tumirah Jemon. Universiti Malaya. Yang Tidak Diterbitkan.R.1974 Path Goal Theory and Leadership. Sabah. Universiti Malaya. Md. Vasuthevan a/l Palanivulu (2003) Hubungan gaya kepimpinan Pengetua dengan kepuasan kerja guru di Sabah. Rosnee Ahad. Fadzillah Hj Md Noor (1990) Tingkahlaku pentadbiran dan pemimpin pengetua Sekolah Menengah di Pahang Darul Makmur . Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan: Dimensi Tingkahlaku Guru Besar Terhadap Kepuasan Kerja dalam kalangan guru Sekolah Kebangsaan Daerah Johor Bahru. Ghani (2003). Bhd. Pahang. Bhd. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (2003). Mohd Zaid. Skudai. Hamdan Abd. Disertasi Tidak Diterbitkan. New Jersey: Prentice hall. Panduan Menjadi Penyelia Efektif. Stail kepimpinan Pengetua dan kepuasan kerja di Sekolah Menengah Agama di Pahang. Utilizing Human Resources. Ralph M.Skudai. Harcharan Singh (1972). Universiti Malaya. Zainuddin Zakaria & Ziadatul Hidayah Zakaria (2006). New York Free Press Thandi.Jitra: Pure Honey Entrprise. Jilid II. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1990). (1974) Handbook of Leadership . Disertasi Tidak Diterbitkan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Safiee Hj Idris (2008).Ed. Pengurusan Organisasi: Edisi Kedua. Kadir.4th ed . Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Tesis M. Petaling Jaya : Leeds Publication. Noor (1990).. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Ibrahim Mamat (2001). Tekanan Kerja dalam Kalangan Pensyarah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi.Inc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful