P. 1
19-pkpgb3-121119205709-phpapp02

19-pkpgb3-121119205709-phpapp02

|Views: 4|Likes:
Published by eqaira

More info:

Published by: eqaira on Sep 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2015

pdf

text

original

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR

DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI TIGA BUAH SEKOLAH RENDAH DI SEREMBAN.
1Raziah 1Sekolah

bte Mansor dan 2Ahmad bin Esa

Kebangsaan Ampangan, 70400 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
2Fakulti

Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Abstrak

Gaya kepimpinan guru besar berkait rapat dengan kejayaan sesebuah sekolah yang ditadbirnya. Sebagai pemimpin utama di sekolah, guru besar perlu berupaya mempengaruhi semua guru untuk melaksanakan program. Keadaan ini boleh dicapai jika guru besar mempunyai gaya kepimpinan yang dapat memenuhi kepuasan kerja guru-guru. Justeru itu kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Empat aspek yang dikaji adalah persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar, tahap kepuasan kerja guru-guru, perbezaan gaya kepimpinan di antara guru besar dan hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru-guru. Reka bentuk penyelidikan yang digunakan ialah kajian deskriptif jenis tinjauan sampel. Responden kajian terdiri daripada 136 orang guru dari tiga buah sekolah rendah di Zon Seremban 2, Seremban. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik dan temu bual. Kajian dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 13.0 untuk mendapatkan nilai min, sisihan piawaian, Annova dan korelasi Pearson. Dapatan kajian menunjukkan bahawa persepsi guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berada pada tahap tinggi pada ketiga-tiga gaya iaitu demokratik, autokratik dan laissez faire. Bagi tahap kepuasan kerja guru pula berada pada tahap yang tinggi iaitu nilai min 3.705. Berdasarkan dapatan kajian tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar di tiga buah sekolah ini. beberapa cadangan diketengahkan bagi meningkatkan lagi kemahiran kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Pengenalan Kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada gaya kepimpinan yang ada dalam kalangan pemimpin. Begitu juga kesediaan subordinat memberi komitmen yang tinggi kepada organisasi. Kesemua ini bergantung kepada keupayaan pemimpin mempengaruhi dan meyakini mereka untuk bertindak memajukan organisasi. Kepentingan kepimpinan guru besar menjadi salah satu elemen dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Jemaah Nazir Sekolah, 2003). Antara garis panduan dalam standard kualiti pendidikan Malaysia ialah guru besar hendaklah menerajui dan menggerakkan seluruh warga sekolah ke arah pencapaian visi dan misi sekolah dengan cara menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi, mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai mengikut situasi. Ini menunjukkan bahawa persoalan kepimpinan merupakan perkara yang penting dalam menentukan kejayaan dan kecemerlangan generasi akan datang. Dalam konteks kepimpinan guru besar di Malaysia, setiap guru besar semestinya mempunyai kebolehan untuk menginterpretasi perubahan dan menggunakan gaya kepimpinan tertentu dalam memotivasikan guru serta kakitangan ke arah perubahan tersebut. Dalam menentukan kejayaan sesebuah sekolah seseorang guru besar bukan sahaja mentadbir, membimbing dan menyelia orang bawahannya tetapi harus bijak bertindak mempengaruhi orang bawahannya ke arah mencapai matlamat organisasinya . Kecemerlangan sesebuah sekolah mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja guru. Guru mendapat kepuasan apabila keperluannya dipenuhi dan majikan mendapat kepuasan apabila pekerjanya dapat mencapai tingkat produktiviti yang tinggi ( Jaafar, 2007). Latar Belakang Masalah Peranan guru besar sebagai pemimpin di sekolah memerlukan komitmen yang tinggi kerana fungsi sekolah hari ini adalah amat besar dan mencabar. Dalam organisasi sekolah, guru besar dilihat sebagai personaliti yang

Gaya kepimpinan guru besar yang berhubung kait dengan kepuasan kerja guru perlu dikaji supaya mampu menghasilkan beberapa tindakan susulan mengenai keberkesanan kepimpinan mereka. masalah yang sering dihadapi oleh guru besar adalah untuk memberi kepuasan dalam pelbagai perkara kepada guru-guru. Guru besar sepatutnya memberi yang terbaik kepada orang bawahannya khususnya guru-guru. Mengenal pasti perhubungan gaya kepimpinan keseluruhan guru besar dengan tahap kepuasan bekerja guru-guru. Mereka mahu membolot semua kuasa yang diberikan kepadanya. cara-cara bagaimana aktiviti itu boleh dibuat dan siapa yang harus membuatnya Pemimpin ini hanya memberi arahan demi arahan dan dalam masa yang sama dia tidak ikut serta mana-mana aktiviti. Pemimpin jenis ini banyak memberi arahan dan semua keputusan hanya dia seorang sahaja yang boleh membuatnya.2008) . Pada masa ini gaya autokratik tidak diterima ramai lagi dan dianggap sudah ketinggalan. Namun begitu didapati belum ada lagi kajian yang dijalankan khasnya di daerah Seremban untuk meninjau persepsi guru-guru apabila wujudnya ketidakpuasan kerja dengan gaya kepimpinan guru besar. Dalam situasi begini. Sejauh manakah persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar? Apakah tahap kepuasan kerja guru-guru? Adakah terdapat perbezaan gaya kepimpinan di antara guru besar? Adakah terdapat hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru-guru? Mengenal pasti persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar. Keadaan ini boleh dicapai jika guru besar mempunyai gaya kepimpinan yang dapat memenuhi kepuasan kerja guruguru. Di sekolah. Melihat perbezaan gaya kepimpinan guru besar. Berdasarkan latar belakang kajian yang dikemukakan wujud beberapa masalah hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Guru besar selaku pemimpin sekolah seharusnya berusaha memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap pelbagai perkara terutamanya yang melibatkan aspek kepuasan kerja kerana faktor komitmen guru adalah penting untuk mempertingkatkan lagi mutu pendidikan dan kejayaan sekolah. Namun sebenarnya masih ramai pemimpin terdiri daripada mereka yang mengamalkan gaya ini. keputusan demi keputusan mesti dibuat dengan cepat manakala persetujuan ramai tidak diperlukan (Ismail. Penyataan Masalah Gaya kepimpinan guru besar berkait rapat dengan kejayaan sesebuah sekolah yang ditadbirnya. Pemimpin jenis ini sangat mementingkan kedudukan sebagai seorang yang berkuasa. Dalam kajian ini isu utama yang hendak dilihat adalah persepsi guru-guru mengenai gaya kepimpinan guru besar yang memberi kepuasan kerja kepada mereka.bertanggungjawab untuk mewujudkan kemajuan dan diharapkan mampu untuk membawa pelbagai perubahan dan kecemerlangan sekolah. Mengenal pasti tahap kepuasan kerja guru-guru. Dalam keadaan-keadaan tertentu hanya penggunaan gaya ini yang berkesan umpamanya apabila berlaku krisis besar seperti hanya pemimpin sahaja yang boleh membuat keputusan. Sebagai pemimpin utama di sekolah. Objektif Objektif kajian ini adalah untuk: (i) (ii) (iii) (iv) Persoalan Kajian Persoalan kajian ini ialah: (i) (ii) (i) (iv) Kajian Literatur (i) Gaya kepimpinan autokratik atau kuku besi. . Dia menentukan semua aktiviti yang boleh dibuat. Ini kerana kecemerlangan pelajar dalam pelbagai segi samada kurikulum atau kokurikulum banyak bergantung kepada faktor kepuasan kerja guru. guru besar perlu berupaya mempengaruhi semua guru untuk melaksanakan program.

Dengan demikian kumpulan akan terus berjalan lancar dan bergerak maju (Ainon.2005). 2003). frekuensi. Gaya laissez-faire akan menimbulkan banyak masalah apabila sesebuah organisasi besar dan aktivitinya menjadi sangat kompleks. maka hasilnya sangat tidak memuaskan kerana mereka seperti hilang pedoman sebab tiada pemandu yang menunjuk arah. Selanjutnya pemimpin tahu urusan kumpulan bukan masalah peribadinya. jumlah keputusan yang terpaksa diambil sangat banyak dan kompleks sifatnya (Ainon. kepuasan terhadap penyeliaan dinilai dari tiga aspek yang penting iaitu hubungan peribadi. Dia tidak campurtangan langsung. Orang bawahan tidak melihatnya sebagai majikan kerana apabila sesuatu hasil diperolehi.(ii) Gaya Kepimpinan demokratik Pemimpin demokratik percaya kepada penyertaan semua orang dalam membuat sesuatu tindakan. Pemimpin demokratik boleh menjadi pembimbing yang baik bagi organisasinya kerana pemimpin menyedari peranannya sebagai penyelaras tugas anggotanya dengan menekankan rasa tanggungjawab dan kerjasama yang baik kepada setiap orang. tetapi jika ramai antara mereka yang kurang matang . Sesuatu yang diperlukan ialah matlamat yang telah dipersetujui dicapai. Oleh kerana kepimpinannya bersifat membantu. tahu membezakan yang baik dan yang buruk serta tahu membezakan antara betul dan salah. 2003). Pemimpin demokratik berfungsi sebagai pemangkin yang mempercepatkan perjalanan proses menuju matlamat dengan cara yang paling sesuai. Seremban. (iv) Konsep kepuasan kerja Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen khusus dan penting dalam aspek sikap seseorang individu terhadap kerjayanya. Gaya pengurusan ialah bentuk pengurusan yang ditunjukkan para pemimpin ketika bekerja bersama-sama dengan para pekerja mereka untuk mencapai matlamat organisasi. Keadaan yang sangat bebas dan liberal ini kadang-kadang memperlihatkan sesebuah kumpulan itu seolah-olah tidak mempunyai pemimpin kerana setiap orang bekerja mengikut cara tersendiri. Secara umumnya. Persampelan rawak mudah berkelompok merupakan proses mencabut sampel iaitu unit-unit dipilih secara individu dan langsung melalui . Kuasa yang diagih-agihkan menyebabkan semua orang merasa yakin dan senang hati menunaikan tugas masing-masing. Ini disebabkan dalam keadaan seperti ini. pemimpin dihormati dan dihargai serta dilihat sebagai lambang kebaikan. Eliza dan Bakhtiar. Sampel yang dipilih terdiri daripada 136 orang guru-guru dari sekolah rendah di Zon Seremban 2. Pemimpin juga percaya kepada musyawarah dan sering menurunkan kuasanya kepada orang-orang bawahan dan memberi kelonggaran kepada mereka untuk membuat sesuatu keputusan mengikut kebijaksanaan masing-masing. biarkan mereka bersendirian dan tidak diusik. maka hasilnya memang baik. Metodologi Penyelidik memilih untuk menggunakan kajian tinjauan jenis deskriptif yang menggunakan data kuantitatif. membimbing dan menunjuk para pekerja mengenai kerja-kerja yang mereka lakukan. Baginya mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan yang dilakukan . (iii) Kepimpinan lepas-bebas (laissez-faire leadership) Menurut Ainon (2003) pemimpin jenis ini memberi sepenuh kebebasan kepada orang-orang bawahan untuk bertindak atau membuat keputusan. bantuan teknikal dan gaya kepimpinannya (Hamdan. mesra dan mengambil berat mengenai kebajikan para pekerjanya. Hubungan peribadi merujuk kepada cara seseorang pemimpin menunjukkan simpati. sisihan piawai dan taburan skor. Bentuk kajian ini dipilih untuk mendapatkan maklumat dari sampel yang besar. data dikutip daripada seluruh populasi dan statistik asas seperti min. Melalui kajian deskriptif. Menurut Ishak (2004) kepuasan kerja merupakan satu tindak balas emosi atau perasaan suka atau tidak seseorang pekerja terhadap sesuatu kerja. Kekuatan kumpulan bergantung kepada penglibatan semua pihak kerana itu pemimpin sedar dia tidak mampu bekerja seorang diri. Kepuasan terhadap dimensi penyeliaan merujuk kepada perasaan pekerja terhadap hubungan mereka dengan ketua atau penyelia terdekat. Dia melihat mereka sebagai orang sudah matang. ia dianggap sebagai hasil dari usaha bersama bukan hasil dari usahanya kerana dia sedar dia bukan seseorang yang mempunyai kekuatan luar biasa . Kalau orang-orang bawahannya betul-betul matang . Oleh itu ia menjadi satu topik yang penting kepada pihak pengurusan dalam usaha untuk menghasilkan kumpulan kerja yang lebih produktif. Pemimpin memerlukan sokongan orang bawahannya. Manakala bantuan teknikal merujuk kepada tindakan seseorang pemimpin sentiasa berusaha membantu.

ini bermakna tidak terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan demokrasi yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Oleh kerana nilai p > 0. kedua-dua orang Guru Penolong Kanan juga mempunyai pandangan yang berbeza mengenai arahan yang diberi oleh guru besar mereka.0.139. . Berbeza dengan pandangan Guru Penolong Kanan B. Nilai min yang paling rendah iaitu 3.iaitu mengharapkan kecemerlangan sekolah terutama akademik. beliau berpendapat mengambil keputusan tanpa berunding dalam hal-hal pentadbiran dan kewangan tetapi jika berkaitan dengan menjalankan program sekolah beliau akan menyerahkan tugas tersebut kepada kebijaksanaan guru-guru dan guru penolong kanan untuk menjalankan tugas tersebut. kebolehpercayaan yang digunakan ialah alfa Cronbach. SK Tasik Jaya dan SK Pancur. Kaedah ini digunakan untuk mencari nilai korelasi antara skor setiap item dengan jumlah skor bagi setiap item dalam ujian tersebut. (iii) Analisis Perbezaan Gaya Kepimpinan Guru Besar Maklum balas responden menunjukkan perbezaan min gaya kepimpinan guru besar di 3 buah sekolah iaitu SK King George V. Bagi nilai min gaya kepimpinan laissez faire berada pada min 3. kaedah soal selidik ini amat bermakna apabila maklumat yang diperlukan hanya boleh diperoleh secara terus daripada pemberi maklumat. Manakala nilai min gaya kepimpinan demokratik berada pada 3. Program ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. responden memberi maklum balas gaya kepimpinan demokratik berada pada tahap tinggi. Namun kedua-dua orang Guru penolong Kanan bersetuju tentang tindakan yang diambil oleh guru besar mereka dalam pengurusan sekolah.6526. Kaedah temu bual juga digunakan untuk menyokong kajian tinjauan. Penyelidik telah memilih untuk menggunakan borang soal selidik dan temu bual sebagai instrumen kajian. Data yang diperoleh dari kajian rintis adalah untuk menguji kebolehpercayaan borang soal selidik yang telah dibangunkan. (ii) Analisis Tahap Kepuasan Kerja Guru) Dapatan melalui soal selidik menunjukkan responden bersetuju bahawa guru besar mengamalkan gaya kepimpinan yang memberi kepuasan kerja berada pada tahap tinggi iaitu nilai min 3. Diikuti oleh item tanggung jawab yang diserahkan kepada saya dengan nilai min 3.Guru Penolong Kanan A berpendapat bahawa guru besarnya mengambil berat secara individu tentang hal-hal kebajikan guru Manakala guru penolong kanan B berpendapat guru besarnya hanya mengambil berat hal-hal kebajikan individu yang tertentu sahaja iaitu berlaku pilih kasih dengan guru-gurunya Selain itu. Dapatan Kajian (i) Persepsi Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Guru Besar). Dalam kajian ini kaedah pengumpulan data melibatkan dua fasa iaitu kajian rintis dan kajian fasa sebenar.00. Dalam kajian fasa sebenar pula instrumen soal selidik dan temu bual telah dijalankan. Melalui soal selidik yang dikemukakan dapatan kajian menunjukkan persepsi guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berada pada tahap tinggi.iaitu hal pentadbiran dan kewangan guru besar tidak akan berunding dengan guruguru . Di antara ketiga-tiga gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar. Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini ialah borang yang telah diuji dari segi kebolehpercayaan dan mendapat pengesahan pakar. Dapatan kajian menunjukkan nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan demokrasi ialah p=0.05. Guru Penolong Kanan A berpendapat guru besarnya seorang yang boleh dibawa berunding walau pun tegas.Kedua-dua orang Guru Penolong Kanan juga memberi pandangan yang sama mengenai pengharapan guru besar mereka kepada guru-guru.7059. Program yang digunakan dalam mentafsir data bagi kajian ini adalah perisian statistik berkomputer SPSS (Statistical Packages for The Social Science) versi 13.86. Kedua-dua orang guru penolong kanan mempunyai pandangan yang berbeza mengenai cara guru besar mengambil berat secara individu tentang hal-hal kebajikan guru.991.7194.proses yang rawak menjadi pilihan penyelidik. Mengikut Fink dan Kosecoff (1998). Dalam kajian ini.38 berada pada item rutin kerja yang sama setiap tahun. Nilai min bagi gaya kepimpinan autokratik adalah pada 3. Berdasarkan dapatan kajian nilai min paling tinggi adalah pada item komunikasi pihak pentadbir dengan saya dan peluang menghadiri kursus atau seminar untuk meningkatkan diri dalam profesion iaitu berada pada 4. Dua orang guru penolong kanan telah dipilih sebagai sampel dalam temu bual ini.

Dapatan juga menunjukkan nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan laisse faire ialah p=0. selalu turun padang dan memahami tugas guru. Antaranya guru besar sentiasa menghulurkan bantuan. didapati persepsi responden terhadap gaya kepimpinan guru besar di ketiga-tiga buah sekolah pada tahap yang tinggi. Mengikut Zuraidah (2005) gaya komunikasi guru besar penting dalam membina hubungan di antara guru besar dengan guru-guru. Kedua-duanya berpendapat. guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan laissez faire melihat guru-guru yang dipimpinnya sudah matang tahu membezakan . Guru besar memberikan banyak arahan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Kesimpulannya kepuasan kerja guru yang tinggi adalah kerana gaya kepimpinan guru besar yang baik. mempunyai komunikasi yang baik.638. Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan oleh penyelidik pula mendapati responden memberi maklum balas bahawa mereka sangat bersetuju dengan gaya kepimpinan guru besar mereka. Dapatan temu bual menunjukkan Guru Penolong Kanan A dan B mempunyai pendapat yang hampir sama mengenai hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. di beberapa buah sekolah di Johor. p<0. Oleh kerana nilai p (signifikan) pada ketiga-tiga gaya kepimpinan lebih besar dari aras keertiaan yang ditetapkan iaitu 0. Menurut Tumirah (2008) hubungan mesra antara satu sama lain dalam organisasi akan memberi kepuasan kerja dan mempengaruhi prestasi kerja mereka. mendapati lebih ramai guru besar mengamalkan gaya kepimpinan demokratik. Mereka juga memaksa orang lain menerima pendapat dan cara melaksanakan sesuatu perkara. Mereka berpendapat gaya kepimpinan guru besar yang sewajarnya adalah seorang yang boleh bertolak ansur.05).261 (p>0. maka hipotesis nul diterima. Dapatan ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Thandi (1972).05). guru dengan kakitangan.05. Perbincangan (i) Persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan. mewujudkan komunikasi dua hala dan berkongsi pandangan sebelum meneruskan sesuatu yang penting. Responden juga memberi maklum balas bahawa guru besar mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. Manakala nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan autokratik ialah p=0. tindakannya mudah difahami. Dapatan temu bual juga diperolehi tentang hubungan gaya kepimpinan guru besar kepuasan kerja guru. Namun hasil dapatan kajian ini tidak mempunyai persamaan dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Dzulkarnain (2003) iaitu pada tahap hubungan yang sederhana. Hubungan yang memberi erti antara guru besar dan guru dapat membantu dalam mencapai kepuasan bekerja dan matlamat organisasi. Mereka sahaja yang boleh memberi arahan dan arahan itu pula tidak boleh dipersoalkan. Dapatan kajian juga menunjukkan guru besar ada mengamalkan gaya kepimpinan laissez faire.memang terdapat hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru kerana jika guru puas hati dengan gaya kepimpinan guru besar.Guru besar mahukan kepatuhan seratus peratus daripada orang bawahannya. Oleh kerana nilai signifikan. mereka sanggup berkorban masa dan tenaga untuk meningkatkan pencapaian organisasi. sering mencuba idea-idea baru.05 menunjukkan terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan autokratik yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Bagi mereka hanya ada satu sahaja cara yang betul untuk melaksanakan sesuatu perkara. dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Nilai p < 0. Hasil dapatan kajian Thandi juga menunjukkan bahawa kepuasan kerja guru sangat berhubung rapat dengan kepimpinan guru besar yang demokratik.05 bermakna tidak terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan laisse faire yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Mereka tidak suka keputusan atau pendapat mereka dipertikai oleh orang bawahannya. Menurut Ainon (2003). guru dengan murid dan komuniti akan mewujudkan budaya organisasi yang kondusif. Nilai signifikan keseluruhan yang menunjukkan p=0. guru dengan guru. Kedua-dua orang guru penolong mempunyai pendapat yang sama mengenai gaya kepimpinan guru besar yang sepatutnya kepada organisasi.035. Bagi gaya kepimpinan ini guru besar banyak memberi kebebasan kepada guru-guru menentukan jadual kerja yang perlu mereka laksanakan dan guru-guru bebas menentukan tugas mereka sendirian.117. (iv) Analisis Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Hasil analisis Korelasi Pearson menunjukkan wujud hubungan positif yang signifikan di antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru (r = . Cara atau idea individu lain dianggap salah dan tidak boleh diterima. Oleh itu hubungan erat antara guru besar dengan guru-guru. p > 0.

Gaya kepimpinan autokratik juga sesuai digunakan apabila orang bawahan tidak mempunyai banyak pengalaman dalam tugas yang dijalankan. Kesan kepada sikap pilih kasih ini tentunya menghalang perancangan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. tetapi jika ramai antara mereka yang kurang matang. Menurut Ahmad Shukri (2002) . maka hasilnya memang baik. Beliau berpendapat guru besarnya hanya mesra dengan guru-guru yang tertentu sahaja.yang baik dan yang buruk serta tahu membezakan antara betul dan salah. bantuan teknikal dan gaya pengurusan. Guru besar akan kehilangan kawalan dan kuasa terhadap warga sekolah. Sesuatu yang diperlukan ialah matlamat yang telah dipersetujui dicapai. Guru-guru yang berpengalaman perlu diberi kepercayaan dan kebebasan untuk menjalankan tugasnya untuk menggalakkan kreativiti mereka. Namun dapatan temu bual dengan guru penolong kanan B berbeza dengan guru penolong kanan A. Dengan ini guru besar perlu meningkatkan usaha-usaha bagi menaikkan tahap kepuasan kerja guru seperti memotivasikan guru-gurunya supaya komited dengan kerjanya. seperti tahap fleksibiliti kerja dan jenis-jenis aktiviti yang dilakukan setiap hari. jaminan kerja dan status. Dalam keadaan yang normal. Secara umumnya. Kajian Ringgo (2000). kepuasan kerja yang berkaitan dengan dimensi kerja merujuk kepada jangkaan seseorang pekerja terhadap profail kerja-kerja yang dilakukannya. guru-guru dilibatkan secara aktif dalam kegiatan sekolah dan menentukan keputusan. Kesannya prestasi sekolah merosot secara berterusan. mendapati kepuasan kerja merupakan Menurut Ahmad Shukri (2002). Guru besar dan guru-guru memepunyai kesefahaman dan mengembeling tenaga melaksanakan tugas untuk memajukan sekolah. Dapatan kajian menunjukkan ketiga-tiga gaya kepimpinan ini diamalkan di ketiga-tiga buah sekolah. Selanjutnya Ahmad Shukri (2002). (Ainon. Keadaan yang sangat bebas dan liberal ini kadang-kadang memperlihatkan sesebuah kumpulan itu seolaholah tidak mempunyai pemimpin kerana setiap orang bekerja mengikut cara tersendiri. (ii) Tahap Kepuasan Kerja Guru Dapatan kajian yang dibuat oleh penyelidik menunjukkan tahap kepuasan guru berada pada tahap tinggi atau berpuas hati dengan gaya kepimpinan guru besar (min = 3. guru besar digalakkan mengamalkan gaya kepimpinan demokratik . Baginya mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan yang dilakukan . Tahap kepuasan kerja guru berada pada tahap tinggi iaitu komunikasi pihak pentadbir dengan guru(min = 4. Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar perlu disesuaikan dengan masa dan situasi kerana gaya kepimpinan yang tertentu tidak boleh digunakan dalam semua keadaan. bahawa kepuasan kerja adalah sesuatu yang subjektif. Menurut Herzberg (1959) bahawa kepuasan kerja seseorang itu ditentukan oleh faktor dalaman yang dipanggil pendorong seperti mendapat pengiktirafan dan kerja itu sendiri. Hasil dapatan temu bual dengan guru penolong kanan A menunjukkan guru besar seorang yang mudah mesra dan didekati. Penyelidik berpendapat dengan adanya hubungan yang mesra ini maka segala perancangan yang dibuat dapat dijalankan dengan jayanya. Antara aspek-aspek kerja yang penring bagi seseorang adalah bentuk dan sistem kerja yang dilakukan sama ada menarik atau pun tidak. Kerjasama guru akan diperolehi jika guru besar mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai dan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja guru dalam melaksanakan tugas mereka. Sistem sekolah menjadi tidak menentu dan tidak stabil serta budaya kerja cemerlang tidak dapat dikekalkan. kepuasan terhadap pemimpin dinilai dari tiga aspek yang penting iaitu hubungan peribadi. Kalau orang-orang bawahannya betul-betul matang .7).0). menjelaskan kepuasan kerja mempunyai hubungan dengan ketua atau pemimpin mereka. biarkan mereka bersendirian dan tidak diusik. Ia adalah pengembangan naluri keseronokan seseorang pekerja yang boleh diperolehi daripada pekerjaannya. Kawalan yang longgar akan menyebabkan guru-guru membuat tindakan mengikut kepentingan masing-masing. maka hasilnya sangat tidak memuaskan. Gaya kepimpinan laissez faire pula sesuai digunakan apabila orang bawahan sangat berpengalaman dalam menjalankan tugas mereka dan mempunyai integrity yang tinggi. Gaya kepimpinan autokratik sesuai digunakan apabila keputusan drastik dan tegas perlu segera dibuat untuk mengatasi ancaman tersebut dan mengembalikan sekolah kepada keadaan yang lebih stabil.2003). Dimensi kerja lain adalah tahap peranan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak majikan serta peluang untuk belajar. Maklum balas responden menunjukkan mereka berpuas hati dengan kerja yang ada kaitan dengan gaya kepimpinan guru besar. Penyelidik bersetuju dengan pendapat Ishak (2004). Manakala ketidakpuasan kerja pula adalah faktor-faktor luaran seperti faktor-faktor keadaan kerja.

Oleh itu guru besar sebagai pemimpin organisasi perlu memainkan peranan untuk meningkatkan motivasi guru-guru. mendapati hubungan antara tingkah laku kepimpinan guru besar dengan kepuasan bekerja dalam kalangan guru-guru tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara tingkah laku kepimpinan guru besar dengan kepuasan bekerja secara menyeluruh. tumpuan mereka terhadap jenis aktiviti yang dilakukan adalah sama. autokratik dan laissez faire kerana ketiga-tiga gaya ini jika digunakan pada situasi dan tempat yang bersesuaian dapat meningkatkan kepuasan bekerja guru. beliau mendapati bahawa tidak terdapat kaitan di antara kepuasan bekerja dengan gaya kepimpinan guru besar yang mana di dapati gaya yang kerap diamalkan oleh pengetua sekolah menengah agama adalah gaya partisipatif yang mengambil kira pandangan guruguru dalam membuat keputusan. Manakala kajian yang dijalankan oleh Abd. Dapatan ini menggambarkan semakin tinggi amalan gaya kepimpinan guru besar semakin tinggi pula kepuasan kerja yang ditunjukkan oleh guru. Bagi guru-guru yang baru diharap dengan motivasi yang diberi mereka akan berasa ingin mencuba dan belajar dalam menjalankan tugas.(iii) Perbezaan Gaya Kepimpinan Antara Guru Besar Di Tiga Buah Sekolah Hasil kajian mendapati gaya kepimpinan guru besar Sekolah Kebangsaan King George V adalah pada tahap yang tinggi iaitu min = 3. Mereka akan bersama-sama bersemangat untuk mencapai matlamat sekolah dan sentiasa menjadi yang terbaik. Dapatan kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian yang dijalankan oleh Abdul Ghani (1994). Pihak Pejabat Pelajaran Daerah. Haris (1999). Guru besar perlu sentiasa mengambil segala usaha memotivasikan guru-guru agar guru-guru dapat mencapai dan mengekalkan kepuasan kerja mereka. pengalaman dan personaliti yang berbeza-beza. maka semakin tinggi motivasi mereka terhadap kerja. Menurut Azlin Norhaini dan Roselan. manakala gaya kepimpinan bagi guru besar di Sekolah Kebangsaan Tasik Jaya pada kedudukan kedua dengan min sebanyak 3. Oleh itu ramai yang mengaitkan struktur pengarahan dengan gaya kepimpinan autokratik.88. (ii) (iii) (iv) . Guru besar diharapkan agar dapat menyeimbangkan amalan gaya demokratik. Kadir (2000) dalam kajiannya mendapati kebanyakan guru sekolah mahukan ketua yang bertingkah laku bertimbang rasa. Semakin tinggi kepuasan kerja dirasai oleh pekerja. Pemimpin organisasi perlu mengenal pastifaktor motivasi yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Menurut Ishak (2006). Guru besar juga perlu sentiasa mempertingkatkan kemahiran hubungan inter personal dan kefahaman mengenai ilmu kemanusiaan serta perlu dipertingkatkan dalam kalangan guru besar dan guru kerana tuntutan masalah manusia masa kini yang semakin mencabar. (iv) Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Guru Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. sungguh pun guru besar bertugas di sekolah yang berlainan situasi dan mempunyai latar belakang. kepuasan kerja adalah satu daripada pemboleh ubah yang berkait rapat dengan motivasi. Cadangan-cadangan Beberapa cadangan diutarakan untuk penambahbaikan.7 diikuti oleh Sekolah Kebangsaan Pancur berada pada tahap min 3. antaranya ialah: (i) Pihak guru besar sekolah khususnya dan pentadbir pendidikan lain amnya perlu sentiasa membuat renungan atau refleksi terhadap gaya kepimpinan bagi mengenal pasti kekuatan atau kelemahan demi keberkesanan pentadbiran masing-masing. Jabatan Pelajaran Negeri dan Institiut Aminuddin Baki diharap dapat menganjurkan kursus yang berkaitan dengan gaya kepimpinan kepada guru besar dari semasa ke semasa agar kepimpinan di sekolah menjadi lebih berkesan dan meningkatkan kepuasan bekerja dalam kalangan guru. Ab. Bagi guru yang telah lama berkhidmat sentiasa mempunyai minat yang mendalam dalam melaksanakan tugasnya di samping memberi bimbingan kepada guru-guru yang baru.9. Sekiranya pemimpin terlalu mementingkan pengdayautamaan struktur pengarahan. ia akan menjejaskan hubungan dan tekanan kerja kepada subordinat.

Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan – Teori Analisis & Interpretasi Data. Oleh itu adalah dicadangkan untuk kajian yang akan datang melibatkan sampel kajian yang lebih besar samada di peringkat daerah atau negeri dengan meliputi lebih banyak sekolah supaya hasil kajian yang didapati akan lebih tepat dan meyeluruh. Abdul Rahman Abd. Abdul Rahim Hamdan (2007). Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Hubungan Antara Kepimpinan Dengan Kepuasan Bekerja Di kalangan Guru-guru: Satu Kajian Kes. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn. Universiti Pertanian Malaysia. Ishak Mad Shah ( 2006).Cadangan Kepada Kajian Lanjutan Pengkaji mencadangkan beberapa kajian lanjutan seoperti berikut: (i) Kajian yang dijalankan ini adalah terhad kepada tiga buah sekolah rendah sahaja. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Sharin Hashim. Jamaludin Ramli. Dari sini jelas menunjukkan gaya kepimpinan guru besar mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja guru . . Universiti Malaya.PTS Publications & Distributors Sdn.Bhd. Bhd. Kuala Lumpur : PTS Publishing Sdn. Abdul Ghani Ishak (1994). Bhd.Bhd. Gaya-gaya Kepimpinan dalam pendidikan. Ainon Mohd (2003) Teori dan Teknik Kepimpinan Panduan Aplikasi di tempat kerja. Disertasi Yang Tidak Diterbitkan.Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Azizi Yahya. Adalah menarik jika suatu kajian berkaitan dengan gaya kepimpinan guru besar dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru diperluaskan skopnya dengan melibatkan juga kajian terhadap kepuasan kerja di kalangan kaki tangan sokongan bukan guru di sekolah memandangkan kakitangan sokongan juga warga sekolah. (ii) (iii) Kesimpulan Kajian ini memberi sedikit sebanyak maklumat tentang hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2005). Master of Science Thesis. Azlin Norhaini Mansor. Amalan Pengurusan Pengetua. PTS Millenia Sdn. Komunikasi Untuk Pemimpin. Mohd Fadzilah Kamsah. Berdasarkan dapatan kajian guru besar mengamalkan gaya kepimpinan demokratik yang tinggi manakala dari aspek kepuasan kerja guru mereka berpuas hati dan min berada pada tahap yang tinggi. Ahmad Fadzli Yusof (2005). Bakat & Kemahiran Memimpin. Adalah disarankan juga suatu kajian mengenai gaya kepimpinan guru besar cemerlang dan hubungannya dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru yang dipimpinnya kerana kerana adalah diketahui bahawa perlantikan seseorang guru besar sekolah ke arah peningkatan jawatan sebagai guru besar merupakan suatu pengiktirafan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan suatu kenaikan pangkat terhadap guru besar cemerlang tersebut serta pengesahan terhadap kepimpinannya sebagai berkesan dan cemerlang kerana hasil kajian ini dapat memberikan maklumat-maklumat berfaedah mengenai gaya kepimpinan guru besar cemerlang tersebut.Aziz dan Mohammed Zohir Ahmad (2008). Bhd. Stail Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah Agama DiNegeri Selangor Dan Kaitannya Dengan Kepuasan Bekerja Di kalangan Guru. Kepimpinan Dan Hubungan Interpersonal Dalam Organisasi. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Abdul Ghani Ishak (1993) Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah agama Selangor. Abdul Ghani Abdullah. Selanjutnya dikemukakan cadangan dan cadangan kajian lanjutan untuk tindakan pihak terbabit bagi meningkatkan gaya kepimpinan guru besar serta tahap kepuasan kerja guru. Rujukan Abd. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2007). Roselan Baki (2007).Guru. Haris Ahmad Nor (1999). Abdul Ghani (1994) Stail Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah Agama di Negeri Selangor dan kaitannya dengan kepuasan bekerja dikalangan guru-guru. Universiti Putra Malaysia. Yusuf Boon. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. 55 Petua Seronok Bekerja. Universiti Putra Malaysia.

Mohd Majid Konting (1990) Kaedah Penyelidikan. Universiti Tun Hussein Onn. Journal of Contemporary Business. Petaling Jaya : Leeds Publication. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1990).Skudai. Ghani (2003). Kemahiran Memimpin. & Mitchell T.Universiti Teknologi Malaysia.H. Jilid II. Pahang. Zainuddin Zakaria & Ziadatul Hidayah Zakaria (2006). Faridah Hj. Disertasi Tidak Diterbitkan. Universiti Malaya. Ishak Mad Shah (2004)..Bhd. Panduan Menjadi Penyelia Efektif. Tidak Diterbitkan. Mohd Hizam Hanafi & Zafir Mohd Makbul (2003). Kepimpinan dalam Pengurusan. Gaya Kepimpinan Pengetua dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja Guru di sebuah sekolah menengah di Pekan. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn.4th ed . Pengenalan Psikologi Industri & Organisasi. Universiti Putra Malaysia. Yang Tidak Diterbitkan. Tingkahlaku Pentadbiran dan Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah di Pahang. Universiti Malaya. Ashari Sikor. Kadir. Eliza Seth. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Universiti Malaya Mohamad Fadzil Che Din (1988)Kepuasan bekerja dikalangan kaunselor sekolah di Pulau Pinang. . Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (2003). Vasuthevan a/l Palanivulu (2003) Hubungan gaya kepimpinan Pengetua dengan kepuasan kerja guru di Sabah. Tumirah Jemon. Utilizing Human Resources. Universiti Tun Hussein Onn.Ed. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Jaafar Muhamad (2007) Kelakuan Organisasi. Kementerian Pelajaran Malaysia. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Noor (1990). Mohamad Zain (2003) Hubungan Gaya Kepimpinan Pengetua dengan Kepuasan Kerja Guru di sebuah Menengah di Tenom.Dzulkarnain @ Dzulkanain bin A. (1974) Handbook of Leadership . Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Universiti Malaya. Blanchard. Bhd. Ismail Mustafa (2008). Harcharan Singh (1972). Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan: Dimensi Tingkahlaku Guru Besar Terhadap Kepuasan Kerja dalam kalangan guru Sekolah Kebangsaan Daerah Johor Bahru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Wirdawati Misran.Ed. Ralph M.R. Disertasi Tidak Diterbitkan. Universiti Malaya.Universiti Teknologi Malaysia Ishak Mad Shah (2006). House R. New York Free Press Thandi. Kamal Ariffin bin Jaih (2003). Tekanan Kerja dalam Kalangan Pensyarah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Razali Mat Zain (1996). Bhd.Disertasi M. Pentadbiran Pendidikan.1974 Path Goal Theory and Leadership. New Jersey: Prentice hall.. 1982) Management of Organization Behavior. Universiti Malaya. Tesis Yang Tidak Diterbitkan.J. Some aspects of teacher’s perceptions of principals administrative behavior in selected primary schools in Johore. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Kepimpinan dan Hubungan Interpersonal dalam organisasi. Jemaah Nazir Persekutuan.Menangani isu dan cabaran kepimpinan. Bhd. Fadzillah Hj Md Noor (1990) Tingkahlaku pentadbiran dan pemimpin pengetua Sekolah Menengah di Pahang Darul Makmur . Eaglewood Cliffs. Skudai. Hersey. Kepimpinan Pendidikan-Teori dan Amalan. Sabah. Mohd Zaid. Stail kepimpinan Pengetua dan kepuasan kerja di Sekolah Menengah Agama di Pahang. Hussein Mahmood (1997) Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Pengurusan Organisasi: Edisi Kedua. Disertasi Tidak Diterbitkan. Tesis M.Inc. .P & K. Kahirol Mohd Salleh. Bakhtiar Yusof (2005). Ibrahim Mamat (2001).Jitra: Pure Honey Entrprise. Md. -Disertasi Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Universiti Malaya. Bhd. Rosnee Ahad. Pengetua Sekolah. Baharom Mohamad (2008). Hamdan Abd. Stogdill. Rashid Abdul Razaq. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Mohd Safiee Hj Idris (2008).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->