Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR

DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI TIGA BUAH SEKOLAH RENDAH DI SEREMBAN.
1Raziah 1Sekolah

bte Mansor dan 2Ahmad bin Esa

Kebangsaan Ampangan, 70400 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
2Fakulti

Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Abstrak

Gaya kepimpinan guru besar berkait rapat dengan kejayaan sesebuah sekolah yang ditadbirnya. Sebagai pemimpin utama di sekolah, guru besar perlu berupaya mempengaruhi semua guru untuk melaksanakan program. Keadaan ini boleh dicapai jika guru besar mempunyai gaya kepimpinan yang dapat memenuhi kepuasan kerja guru-guru. Justeru itu kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Empat aspek yang dikaji adalah persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar, tahap kepuasan kerja guru-guru, perbezaan gaya kepimpinan di antara guru besar dan hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru-guru. Reka bentuk penyelidikan yang digunakan ialah kajian deskriptif jenis tinjauan sampel. Responden kajian terdiri daripada 136 orang guru dari tiga buah sekolah rendah di Zon Seremban 2, Seremban. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik dan temu bual. Kajian dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 13.0 untuk mendapatkan nilai min, sisihan piawaian, Annova dan korelasi Pearson. Dapatan kajian menunjukkan bahawa persepsi guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berada pada tahap tinggi pada ketiga-tiga gaya iaitu demokratik, autokratik dan laissez faire. Bagi tahap kepuasan kerja guru pula berada pada tahap yang tinggi iaitu nilai min 3.705. Berdasarkan dapatan kajian tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar di tiga buah sekolah ini. beberapa cadangan diketengahkan bagi meningkatkan lagi kemahiran kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Pengenalan Kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada gaya kepimpinan yang ada dalam kalangan pemimpin. Begitu juga kesediaan subordinat memberi komitmen yang tinggi kepada organisasi. Kesemua ini bergantung kepada keupayaan pemimpin mempengaruhi dan meyakini mereka untuk bertindak memajukan organisasi. Kepentingan kepimpinan guru besar menjadi salah satu elemen dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Jemaah Nazir Sekolah, 2003). Antara garis panduan dalam standard kualiti pendidikan Malaysia ialah guru besar hendaklah menerajui dan menggerakkan seluruh warga sekolah ke arah pencapaian visi dan misi sekolah dengan cara menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi, mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai mengikut situasi. Ini menunjukkan bahawa persoalan kepimpinan merupakan perkara yang penting dalam menentukan kejayaan dan kecemerlangan generasi akan datang. Dalam konteks kepimpinan guru besar di Malaysia, setiap guru besar semestinya mempunyai kebolehan untuk menginterpretasi perubahan dan menggunakan gaya kepimpinan tertentu dalam memotivasikan guru serta kakitangan ke arah perubahan tersebut. Dalam menentukan kejayaan sesebuah sekolah seseorang guru besar bukan sahaja mentadbir, membimbing dan menyelia orang bawahannya tetapi harus bijak bertindak mempengaruhi orang bawahannya ke arah mencapai matlamat organisasinya . Kecemerlangan sesebuah sekolah mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja guru. Guru mendapat kepuasan apabila keperluannya dipenuhi dan majikan mendapat kepuasan apabila pekerjanya dapat mencapai tingkat produktiviti yang tinggi ( Jaafar, 2007). Latar Belakang Masalah Peranan guru besar sebagai pemimpin di sekolah memerlukan komitmen yang tinggi kerana fungsi sekolah hari ini adalah amat besar dan mencabar. Dalam organisasi sekolah, guru besar dilihat sebagai personaliti yang

Dalam kajian ini isu utama yang hendak dilihat adalah persepsi guru-guru mengenai gaya kepimpinan guru besar yang memberi kepuasan kerja kepada mereka. Mengenal pasti perhubungan gaya kepimpinan keseluruhan guru besar dengan tahap kepuasan bekerja guru-guru. .bertanggungjawab untuk mewujudkan kemajuan dan diharapkan mampu untuk membawa pelbagai perubahan dan kecemerlangan sekolah. Keadaan ini boleh dicapai jika guru besar mempunyai gaya kepimpinan yang dapat memenuhi kepuasan kerja guruguru. Sejauh manakah persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar? Apakah tahap kepuasan kerja guru-guru? Adakah terdapat perbezaan gaya kepimpinan di antara guru besar? Adakah terdapat hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru-guru? Mengenal pasti persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar. Guru besar selaku pemimpin sekolah seharusnya berusaha memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap pelbagai perkara terutamanya yang melibatkan aspek kepuasan kerja kerana faktor komitmen guru adalah penting untuk mempertingkatkan lagi mutu pendidikan dan kejayaan sekolah. Penyataan Masalah Gaya kepimpinan guru besar berkait rapat dengan kejayaan sesebuah sekolah yang ditadbirnya. Di sekolah. Pemimpin jenis ini banyak memberi arahan dan semua keputusan hanya dia seorang sahaja yang boleh membuatnya. Dia menentukan semua aktiviti yang boleh dibuat. Guru besar sepatutnya memberi yang terbaik kepada orang bawahannya khususnya guru-guru. Objektif Objektif kajian ini adalah untuk: (i) (ii) (iii) (iv) Persoalan Kajian Persoalan kajian ini ialah: (i) (ii) (i) (iv) Kajian Literatur (i) Gaya kepimpinan autokratik atau kuku besi. keputusan demi keputusan mesti dibuat dengan cepat manakala persetujuan ramai tidak diperlukan (Ismail. Dalam situasi begini.2008) . Sebagai pemimpin utama di sekolah. Mengenal pasti tahap kepuasan kerja guru-guru. Gaya kepimpinan guru besar yang berhubung kait dengan kepuasan kerja guru perlu dikaji supaya mampu menghasilkan beberapa tindakan susulan mengenai keberkesanan kepimpinan mereka. Namun sebenarnya masih ramai pemimpin terdiri daripada mereka yang mengamalkan gaya ini. Dalam keadaan-keadaan tertentu hanya penggunaan gaya ini yang berkesan umpamanya apabila berlaku krisis besar seperti hanya pemimpin sahaja yang boleh membuat keputusan. Mereka mahu membolot semua kuasa yang diberikan kepadanya. guru besar perlu berupaya mempengaruhi semua guru untuk melaksanakan program. masalah yang sering dihadapi oleh guru besar adalah untuk memberi kepuasan dalam pelbagai perkara kepada guru-guru. cara-cara bagaimana aktiviti itu boleh dibuat dan siapa yang harus membuatnya Pemimpin ini hanya memberi arahan demi arahan dan dalam masa yang sama dia tidak ikut serta mana-mana aktiviti. Berdasarkan latar belakang kajian yang dikemukakan wujud beberapa masalah hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Namun begitu didapati belum ada lagi kajian yang dijalankan khasnya di daerah Seremban untuk meninjau persepsi guru-guru apabila wujudnya ketidakpuasan kerja dengan gaya kepimpinan guru besar. Pemimpin jenis ini sangat mementingkan kedudukan sebagai seorang yang berkuasa. Melihat perbezaan gaya kepimpinan guru besar. Pada masa ini gaya autokratik tidak diterima ramai lagi dan dianggap sudah ketinggalan. Ini kerana kecemerlangan pelajar dalam pelbagai segi samada kurikulum atau kokurikulum banyak bergantung kepada faktor kepuasan kerja guru.

biarkan mereka bersendirian dan tidak diusik. Manakala bantuan teknikal merujuk kepada tindakan seseorang pemimpin sentiasa berusaha membantu. pemimpin dihormati dan dihargai serta dilihat sebagai lambang kebaikan. tahu membezakan yang baik dan yang buruk serta tahu membezakan antara betul dan salah. 2003). Eliza dan Bakhtiar. Hubungan peribadi merujuk kepada cara seseorang pemimpin menunjukkan simpati. Bentuk kajian ini dipilih untuk mendapatkan maklumat dari sampel yang besar. Oleh itu ia menjadi satu topik yang penting kepada pihak pengurusan dalam usaha untuk menghasilkan kumpulan kerja yang lebih produktif. Dia tidak campurtangan langsung. ia dianggap sebagai hasil dari usaha bersama bukan hasil dari usahanya kerana dia sedar dia bukan seseorang yang mempunyai kekuatan luar biasa . (iii) Kepimpinan lepas-bebas (laissez-faire leadership) Menurut Ainon (2003) pemimpin jenis ini memberi sepenuh kebebasan kepada orang-orang bawahan untuk bertindak atau membuat keputusan. Melalui kajian deskriptif.(ii) Gaya Kepimpinan demokratik Pemimpin demokratik percaya kepada penyertaan semua orang dalam membuat sesuatu tindakan. Dengan demikian kumpulan akan terus berjalan lancar dan bergerak maju (Ainon. Kekuatan kumpulan bergantung kepada penglibatan semua pihak kerana itu pemimpin sedar dia tidak mampu bekerja seorang diri. Metodologi Penyelidik memilih untuk menggunakan kajian tinjauan jenis deskriptif yang menggunakan data kuantitatif. mesra dan mengambil berat mengenai kebajikan para pekerjanya. Secara umumnya. Sesuatu yang diperlukan ialah matlamat yang telah dipersetujui dicapai. maka hasilnya memang baik. membimbing dan menunjuk para pekerja mengenai kerja-kerja yang mereka lakukan. Orang bawahan tidak melihatnya sebagai majikan kerana apabila sesuatu hasil diperolehi. Sampel yang dipilih terdiri daripada 136 orang guru-guru dari sekolah rendah di Zon Seremban 2. Oleh kerana kepimpinannya bersifat membantu. Keadaan yang sangat bebas dan liberal ini kadang-kadang memperlihatkan sesebuah kumpulan itu seolah-olah tidak mempunyai pemimpin kerana setiap orang bekerja mengikut cara tersendiri. maka hasilnya sangat tidak memuaskan kerana mereka seperti hilang pedoman sebab tiada pemandu yang menunjuk arah. Gaya pengurusan ialah bentuk pengurusan yang ditunjukkan para pemimpin ketika bekerja bersama-sama dengan para pekerja mereka untuk mencapai matlamat organisasi. Pemimpin demokratik boleh menjadi pembimbing yang baik bagi organisasinya kerana pemimpin menyedari peranannya sebagai penyelaras tugas anggotanya dengan menekankan rasa tanggungjawab dan kerjasama yang baik kepada setiap orang. Kepuasan terhadap dimensi penyeliaan merujuk kepada perasaan pekerja terhadap hubungan mereka dengan ketua atau penyelia terdekat. bantuan teknikal dan gaya kepimpinannya (Hamdan. Gaya laissez-faire akan menimbulkan banyak masalah apabila sesebuah organisasi besar dan aktivitinya menjadi sangat kompleks. kepuasan terhadap penyeliaan dinilai dari tiga aspek yang penting iaitu hubungan peribadi. Selanjutnya pemimpin tahu urusan kumpulan bukan masalah peribadinya. (iv) Konsep kepuasan kerja Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen khusus dan penting dalam aspek sikap seseorang individu terhadap kerjayanya. 2003). jumlah keputusan yang terpaksa diambil sangat banyak dan kompleks sifatnya (Ainon. Pemimpin memerlukan sokongan orang bawahannya.2005). Persampelan rawak mudah berkelompok merupakan proses mencabut sampel iaitu unit-unit dipilih secara individu dan langsung melalui . Pemimpin juga percaya kepada musyawarah dan sering menurunkan kuasanya kepada orang-orang bawahan dan memberi kelonggaran kepada mereka untuk membuat sesuatu keputusan mengikut kebijaksanaan masing-masing. sisihan piawai dan taburan skor. tetapi jika ramai antara mereka yang kurang matang . Pemimpin demokratik berfungsi sebagai pemangkin yang mempercepatkan perjalanan proses menuju matlamat dengan cara yang paling sesuai. Baginya mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan yang dilakukan . Dia melihat mereka sebagai orang sudah matang. Kuasa yang diagih-agihkan menyebabkan semua orang merasa yakin dan senang hati menunaikan tugas masing-masing. Menurut Ishak (2004) kepuasan kerja merupakan satu tindak balas emosi atau perasaan suka atau tidak seseorang pekerja terhadap sesuatu kerja. data dikutip daripada seluruh populasi dan statistik asas seperti min. Ini disebabkan dalam keadaan seperti ini. Seremban. Kalau orang-orang bawahannya betul-betul matang . frekuensi.

iaitu hal pentadbiran dan kewangan guru besar tidak akan berunding dengan guruguru . Berbeza dengan pandangan Guru Penolong Kanan B.00. Dapatan kajian menunjukkan nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan demokrasi ialah p=0.38 berada pada item rutin kerja yang sama setiap tahun. Penyelidik telah memilih untuk menggunakan borang soal selidik dan temu bual sebagai instrumen kajian. Dalam kajian fasa sebenar pula instrumen soal selidik dan temu bual telah dijalankan. Dalam kajian ini kaedah pengumpulan data melibatkan dua fasa iaitu kajian rintis dan kajian fasa sebenar. Dapatan Kajian (i) Persepsi Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Guru Besar).0. Program ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif.Guru Penolong Kanan A berpendapat bahawa guru besarnya mengambil berat secara individu tentang hal-hal kebajikan guru Manakala guru penolong kanan B berpendapat guru besarnya hanya mengambil berat hal-hal kebajikan individu yang tertentu sahaja iaitu berlaku pilih kasih dengan guru-gurunya Selain itu.05.7059. Guru Penolong Kanan A berpendapat guru besarnya seorang yang boleh dibawa berunding walau pun tegas. Data yang diperoleh dari kajian rintis adalah untuk menguji kebolehpercayaan borang soal selidik yang telah dibangunkan. kebolehpercayaan yang digunakan ialah alfa Cronbach.7194. Bagi nilai min gaya kepimpinan laissez faire berada pada min 3.6526.Kedua-dua orang Guru Penolong Kanan juga memberi pandangan yang sama mengenai pengharapan guru besar mereka kepada guru-guru. Diikuti oleh item tanggung jawab yang diserahkan kepada saya dengan nilai min 3. Program yang digunakan dalam mentafsir data bagi kajian ini adalah perisian statistik berkomputer SPSS (Statistical Packages for The Social Science) versi 13. Melalui soal selidik yang dikemukakan dapatan kajian menunjukkan persepsi guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berada pada tahap tinggi. Manakala nilai min gaya kepimpinan demokratik berada pada 3.991.86. Dalam kajian ini.139. responden memberi maklum balas gaya kepimpinan demokratik berada pada tahap tinggi. Di antara ketiga-tiga gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar. (ii) Analisis Tahap Kepuasan Kerja Guru) Dapatan melalui soal selidik menunjukkan responden bersetuju bahawa guru besar mengamalkan gaya kepimpinan yang memberi kepuasan kerja berada pada tahap tinggi iaitu nilai min 3. (iii) Analisis Perbezaan Gaya Kepimpinan Guru Besar Maklum balas responden menunjukkan perbezaan min gaya kepimpinan guru besar di 3 buah sekolah iaitu SK King George V. ini bermakna tidak terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan demokrasi yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Kaedah temu bual juga digunakan untuk menyokong kajian tinjauan. Kaedah ini digunakan untuk mencari nilai korelasi antara skor setiap item dengan jumlah skor bagi setiap item dalam ujian tersebut. kaedah soal selidik ini amat bermakna apabila maklumat yang diperlukan hanya boleh diperoleh secara terus daripada pemberi maklumat. beliau berpendapat mengambil keputusan tanpa berunding dalam hal-hal pentadbiran dan kewangan tetapi jika berkaitan dengan menjalankan program sekolah beliau akan menyerahkan tugas tersebut kepada kebijaksanaan guru-guru dan guru penolong kanan untuk menjalankan tugas tersebut. Berdasarkan dapatan kajian nilai min paling tinggi adalah pada item komunikasi pihak pentadbir dengan saya dan peluang menghadiri kursus atau seminar untuk meningkatkan diri dalam profesion iaitu berada pada 4. Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini ialah borang yang telah diuji dari segi kebolehpercayaan dan mendapat pengesahan pakar. Nilai min yang paling rendah iaitu 3. Dua orang guru penolong kanan telah dipilih sebagai sampel dalam temu bual ini. kedua-dua orang Guru Penolong Kanan juga mempunyai pandangan yang berbeza mengenai arahan yang diberi oleh guru besar mereka. Nilai min bagi gaya kepimpinan autokratik adalah pada 3.proses yang rawak menjadi pilihan penyelidik. Namun kedua-dua orang Guru penolong Kanan bersetuju tentang tindakan yang diambil oleh guru besar mereka dalam pengurusan sekolah. Mengikut Fink dan Kosecoff (1998). Oleh kerana nilai p > 0. Kedua-dua orang guru penolong kanan mempunyai pandangan yang berbeza mengenai cara guru besar mengambil berat secara individu tentang hal-hal kebajikan guru.iaitu mengharapkan kecemerlangan sekolah terutama akademik. . SK Tasik Jaya dan SK Pancur.

Oleh kerana nilai p (signifikan) pada ketiga-tiga gaya kepimpinan lebih besar dari aras keertiaan yang ditetapkan iaitu 0. tindakannya mudah difahami. Oleh itu hubungan erat antara guru besar dengan guru-guru.Dapatan juga menunjukkan nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan laisse faire ialah p=0. Hasil dapatan kajian Thandi juga menunjukkan bahawa kepuasan kerja guru sangat berhubung rapat dengan kepimpinan guru besar yang demokratik.117. Hubungan yang memberi erti antara guru besar dan guru dapat membantu dalam mencapai kepuasan bekerja dan matlamat organisasi. mempunyai komunikasi yang baik. guru dengan guru. Dapatan ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Thandi (1972). Menurut Tumirah (2008) hubungan mesra antara satu sama lain dalam organisasi akan memberi kepuasan kerja dan mempengaruhi prestasi kerja mereka.638. Namun hasil dapatan kajian ini tidak mempunyai persamaan dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Dzulkarnain (2003) iaitu pada tahap hubungan yang sederhana.05 bermakna tidak terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan laisse faire yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Nilai p < 0. guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan laissez faire melihat guru-guru yang dipimpinnya sudah matang tahu membezakan . Kesimpulannya kepuasan kerja guru yang tinggi adalah kerana gaya kepimpinan guru besar yang baik. Guru besar memberikan banyak arahan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. (iv) Analisis Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Hasil analisis Korelasi Pearson menunjukkan wujud hubungan positif yang signifikan di antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru (r = . dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah. Bagi gaya kepimpinan ini guru besar banyak memberi kebebasan kepada guru-guru menentukan jadual kerja yang perlu mereka laksanakan dan guru-guru bebas menentukan tugas mereka sendirian.05 menunjukkan terdapat perbezaan signifikan gaya kepimpinan autokratik yang diamalkan oleh guru besar di 3 buah sekolah.Guru besar mahukan kepatuhan seratus peratus daripada orang bawahannya. Oleh kerana nilai signifikan. selalu turun padang dan memahami tugas guru. Mengikut Zuraidah (2005) gaya komunikasi guru besar penting dalam membina hubungan di antara guru besar dengan guru-guru.05). didapati persepsi responden terhadap gaya kepimpinan guru besar di ketiga-tiga buah sekolah pada tahap yang tinggi.05. Cara atau idea individu lain dianggap salah dan tidak boleh diterima. Bagi mereka hanya ada satu sahaja cara yang betul untuk melaksanakan sesuatu perkara. Manakala nilai p (signifikan) pada gaya kepimpinan autokratik ialah p=0. Mereka juga memaksa orang lain menerima pendapat dan cara melaksanakan sesuatu perkara. mereka sanggup berkorban masa dan tenaga untuk meningkatkan pencapaian organisasi.memang terdapat hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru kerana jika guru puas hati dengan gaya kepimpinan guru besar. p<0. Mereka tidak suka keputusan atau pendapat mereka dipertikai oleh orang bawahannya. Dapatan temu bual menunjukkan Guru Penolong Kanan A dan B mempunyai pendapat yang hampir sama mengenai hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Nilai signifikan keseluruhan yang menunjukkan p=0. Dapatan kajian juga menunjukkan guru besar ada mengamalkan gaya kepimpinan laissez faire. sering mencuba idea-idea baru. Antaranya guru besar sentiasa menghulurkan bantuan. mewujudkan komunikasi dua hala dan berkongsi pandangan sebelum meneruskan sesuatu yang penting. Menurut Ainon (2003). Kedua-duanya berpendapat. mendapati lebih ramai guru besar mengamalkan gaya kepimpinan demokratik. di beberapa buah sekolah di Johor. maka hipotesis nul diterima.261 (p>0. Mereka berpendapat gaya kepimpinan guru besar yang sewajarnya adalah seorang yang boleh bertolak ansur.035. Perbincangan (i) Persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan. Mereka sahaja yang boleh memberi arahan dan arahan itu pula tidak boleh dipersoalkan. Responden juga memberi maklum balas bahawa guru besar mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. guru dengan kakitangan. Kedua-dua orang guru penolong mempunyai pendapat yang sama mengenai gaya kepimpinan guru besar yang sepatutnya kepada organisasi. p > 0.05). Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan oleh penyelidik pula mendapati responden memberi maklum balas bahawa mereka sangat bersetuju dengan gaya kepimpinan guru besar mereka. Dapatan temu bual juga diperolehi tentang hubungan gaya kepimpinan guru besar kepuasan kerja guru. guru dengan murid dan komuniti akan mewujudkan budaya organisasi yang kondusif.

Menurut Herzberg (1959) bahawa kepuasan kerja seseorang itu ditentukan oleh faktor dalaman yang dipanggil pendorong seperti mendapat pengiktirafan dan kerja itu sendiri. Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar perlu disesuaikan dengan masa dan situasi kerana gaya kepimpinan yang tertentu tidak boleh digunakan dalam semua keadaan. Dimensi kerja lain adalah tahap peranan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak majikan serta peluang untuk belajar. Namun dapatan temu bual dengan guru penolong kanan B berbeza dengan guru penolong kanan A. Antara aspek-aspek kerja yang penring bagi seseorang adalah bentuk dan sistem kerja yang dilakukan sama ada menarik atau pun tidak. Manakala ketidakpuasan kerja pula adalah faktor-faktor luaran seperti faktor-faktor keadaan kerja. kepuasan terhadap pemimpin dinilai dari tiga aspek yang penting iaitu hubungan peribadi. Gaya kepimpinan autokratik sesuai digunakan apabila keputusan drastik dan tegas perlu segera dibuat untuk mengatasi ancaman tersebut dan mengembalikan sekolah kepada keadaan yang lebih stabil.7). Dalam keadaan yang normal. menjelaskan kepuasan kerja mempunyai hubungan dengan ketua atau pemimpin mereka.0). Kesan kepada sikap pilih kasih ini tentunya menghalang perancangan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Beliau berpendapat guru besarnya hanya mesra dengan guru-guru yang tertentu sahaja. Penyelidik berpendapat dengan adanya hubungan yang mesra ini maka segala perancangan yang dibuat dapat dijalankan dengan jayanya. guru besar digalakkan mengamalkan gaya kepimpinan demokratik . maka hasilnya memang baik. Sistem sekolah menjadi tidak menentu dan tidak stabil serta budaya kerja cemerlang tidak dapat dikekalkan. maka hasilnya sangat tidak memuaskan. Baginya mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan yang dilakukan . seperti tahap fleksibiliti kerja dan jenis-jenis aktiviti yang dilakukan setiap hari. tetapi jika ramai antara mereka yang kurang matang. Tahap kepuasan kerja guru berada pada tahap tinggi iaitu komunikasi pihak pentadbir dengan guru(min = 4. Dapatan kajian menunjukkan ketiga-tiga gaya kepimpinan ini diamalkan di ketiga-tiga buah sekolah. Selanjutnya Ahmad Shukri (2002). Kalau orang-orang bawahannya betul-betul matang . Kajian Ringgo (2000). Maklum balas responden menunjukkan mereka berpuas hati dengan kerja yang ada kaitan dengan gaya kepimpinan guru besar. (ii) Tahap Kepuasan Kerja Guru Dapatan kajian yang dibuat oleh penyelidik menunjukkan tahap kepuasan guru berada pada tahap tinggi atau berpuas hati dengan gaya kepimpinan guru besar (min = 3. Keadaan yang sangat bebas dan liberal ini kadang-kadang memperlihatkan sesebuah kumpulan itu seolaholah tidak mempunyai pemimpin kerana setiap orang bekerja mengikut cara tersendiri. jaminan kerja dan status. Menurut Ahmad Shukri (2002) . Gaya kepimpinan autokratik juga sesuai digunakan apabila orang bawahan tidak mempunyai banyak pengalaman dalam tugas yang dijalankan. kepuasan kerja yang berkaitan dengan dimensi kerja merujuk kepada jangkaan seseorang pekerja terhadap profail kerja-kerja yang dilakukannya. Kawalan yang longgar akan menyebabkan guru-guru membuat tindakan mengikut kepentingan masing-masing. Guru besar dan guru-guru memepunyai kesefahaman dan mengembeling tenaga melaksanakan tugas untuk memajukan sekolah. bantuan teknikal dan gaya pengurusan. Sesuatu yang diperlukan ialah matlamat yang telah dipersetujui dicapai.yang baik dan yang buruk serta tahu membezakan antara betul dan salah. guru-guru dilibatkan secara aktif dalam kegiatan sekolah dan menentukan keputusan. Hasil dapatan temu bual dengan guru penolong kanan A menunjukkan guru besar seorang yang mudah mesra dan didekati. Guru-guru yang berpengalaman perlu diberi kepercayaan dan kebebasan untuk menjalankan tugasnya untuk menggalakkan kreativiti mereka. Gaya kepimpinan laissez faire pula sesuai digunakan apabila orang bawahan sangat berpengalaman dalam menjalankan tugas mereka dan mempunyai integrity yang tinggi. bahawa kepuasan kerja adalah sesuatu yang subjektif. Penyelidik bersetuju dengan pendapat Ishak (2004). Ia adalah pengembangan naluri keseronokan seseorang pekerja yang boleh diperolehi daripada pekerjaannya. Guru besar akan kehilangan kawalan dan kuasa terhadap warga sekolah.2003). Kerjasama guru akan diperolehi jika guru besar mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai dan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja guru dalam melaksanakan tugas mereka. mendapati kepuasan kerja merupakan Menurut Ahmad Shukri (2002). Secara umumnya. Kesannya prestasi sekolah merosot secara berterusan. biarkan mereka bersendirian dan tidak diusik. Dengan ini guru besar perlu meningkatkan usaha-usaha bagi menaikkan tahap kepuasan kerja guru seperti memotivasikan guru-gurunya supaya komited dengan kerjanya. (Ainon.

manakala gaya kepimpinan bagi guru besar di Sekolah Kebangsaan Tasik Jaya pada kedudukan kedua dengan min sebanyak 3. Cadangan-cadangan Beberapa cadangan diutarakan untuk penambahbaikan. Semakin tinggi kepuasan kerja dirasai oleh pekerja. tumpuan mereka terhadap jenis aktiviti yang dilakukan adalah sama.(iii) Perbezaan Gaya Kepimpinan Antara Guru Besar Di Tiga Buah Sekolah Hasil kajian mendapati gaya kepimpinan guru besar Sekolah Kebangsaan King George V adalah pada tahap yang tinggi iaitu min = 3. Haris (1999). Guru besar perlu sentiasa mengambil segala usaha memotivasikan guru-guru agar guru-guru dapat mencapai dan mengekalkan kepuasan kerja mereka. Pemimpin organisasi perlu mengenal pastifaktor motivasi yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Sekiranya pemimpin terlalu mementingkan pengdayautamaan struktur pengarahan. Menurut Ishak (2006). Bagi guru-guru yang baru diharap dengan motivasi yang diberi mereka akan berasa ingin mencuba dan belajar dalam menjalankan tugas. Menurut Azlin Norhaini dan Roselan. Ab. Oleh itu ramai yang mengaitkan struktur pengarahan dengan gaya kepimpinan autokratik. Bagi guru yang telah lama berkhidmat sentiasa mempunyai minat yang mendalam dalam melaksanakan tugasnya di samping memberi bimbingan kepada guru-guru yang baru. pengalaman dan personaliti yang berbeza-beza.9. autokratik dan laissez faire kerana ketiga-tiga gaya ini jika digunakan pada situasi dan tempat yang bersesuaian dapat meningkatkan kepuasan bekerja guru. Kadir (2000) dalam kajiannya mendapati kebanyakan guru sekolah mahukan ketua yang bertingkah laku bertimbang rasa.7 diikuti oleh Sekolah Kebangsaan Pancur berada pada tahap min 3. mendapati hubungan antara tingkah laku kepimpinan guru besar dengan kepuasan bekerja dalam kalangan guru-guru tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara tingkah laku kepimpinan guru besar dengan kepuasan bekerja secara menyeluruh. sungguh pun guru besar bertugas di sekolah yang berlainan situasi dan mempunyai latar belakang. Guru besar juga perlu sentiasa mempertingkatkan kemahiran hubungan inter personal dan kefahaman mengenai ilmu kemanusiaan serta perlu dipertingkatkan dalam kalangan guru besar dan guru kerana tuntutan masalah manusia masa kini yang semakin mencabar. ia akan menjejaskan hubungan dan tekanan kerja kepada subordinat. Oleh itu guru besar sebagai pemimpin organisasi perlu memainkan peranan untuk meningkatkan motivasi guru-guru. kepuasan kerja adalah satu daripada pemboleh ubah yang berkait rapat dengan motivasi. Mereka akan bersama-sama bersemangat untuk mencapai matlamat sekolah dan sentiasa menjadi yang terbaik. (iv) Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Guru Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Guru besar diharapkan agar dapat menyeimbangkan amalan gaya demokratik. Manakala kajian yang dijalankan oleh Abd. antaranya ialah: (i) Pihak guru besar sekolah khususnya dan pentadbir pendidikan lain amnya perlu sentiasa membuat renungan atau refleksi terhadap gaya kepimpinan bagi mengenal pasti kekuatan atau kelemahan demi keberkesanan pentadbiran masing-masing. Jabatan Pelajaran Negeri dan Institiut Aminuddin Baki diharap dapat menganjurkan kursus yang berkaitan dengan gaya kepimpinan kepada guru besar dari semasa ke semasa agar kepimpinan di sekolah menjadi lebih berkesan dan meningkatkan kepuasan bekerja dalam kalangan guru.88. beliau mendapati bahawa tidak terdapat kaitan di antara kepuasan bekerja dengan gaya kepimpinan guru besar yang mana di dapati gaya yang kerap diamalkan oleh pengetua sekolah menengah agama adalah gaya partisipatif yang mengambil kira pandangan guruguru dalam membuat keputusan. Pihak Pejabat Pelajaran Daerah. maka semakin tinggi motivasi mereka terhadap kerja. (ii) (iii) (iv) . Dapatan kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian yang dijalankan oleh Abdul Ghani (1994). Dapatan ini menggambarkan semakin tinggi amalan gaya kepimpinan guru besar semakin tinggi pula kepuasan kerja yang ditunjukkan oleh guru.

Mohd Fadzilah Kamsah. . Sharin Hashim. Hubungan Antara Kepimpinan Dengan Kepuasan Bekerja Di kalangan Guru-guru: Satu Kajian Kes. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Abdul Rahim Hamdan (2007). Berdasarkan dapatan kajian guru besar mengamalkan gaya kepimpinan demokratik yang tinggi manakala dari aspek kepuasan kerja guru mereka berpuas hati dan min berada pada tahap yang tinggi.PTS Publications & Distributors Sdn.Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Disertasi Yang Tidak Diterbitkan. Bhd. Amalan Pengurusan Pengetua. Gaya-gaya Kepimpinan dalam pendidikan.Guru. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan – Teori Analisis & Interpretasi Data.Bhd. Abdul Ghani Abdullah.Cadangan Kepada Kajian Lanjutan Pengkaji mencadangkan beberapa kajian lanjutan seoperti berikut: (i) Kajian yang dijalankan ini adalah terhad kepada tiga buah sekolah rendah sahaja. Komunikasi Untuk Pemimpin. Kuala Lumpur : PTS Publishing Sdn. Abdul Rahman Abd. Adalah menarik jika suatu kajian berkaitan dengan gaya kepimpinan guru besar dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru diperluaskan skopnya dengan melibatkan juga kajian terhadap kepuasan kerja di kalangan kaki tangan sokongan bukan guru di sekolah memandangkan kakitangan sokongan juga warga sekolah.Aziz dan Mohammed Zohir Ahmad (2008). Ishak Mad Shah ( 2006). Abdul Ghani Ishak (1993) Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah agama Selangor. Universiti Pertanian Malaysia. Bhd. Azizi Yahya. Jamaludin Ramli. Kepimpinan Dan Hubungan Interpersonal Dalam Organisasi. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Bakat & Kemahiran Memimpin. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Dari sini jelas menunjukkan gaya kepimpinan guru besar mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja guru . PTS Millenia Sdn. Stail Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah Agama DiNegeri Selangor Dan Kaitannya Dengan Kepuasan Bekerja Di kalangan Guru. Azlin Norhaini Mansor. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2005). Selanjutnya dikemukakan cadangan dan cadangan kajian lanjutan untuk tindakan pihak terbabit bagi meningkatkan gaya kepimpinan guru besar serta tahap kepuasan kerja guru. Bhd. PTS Professional Publishing Sdn. Universiti Putra Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Master of Science Thesis. Universiti Putra Malaysia. Abdul Ghani Ishak (1994). Ainon Mohd (2003) Teori dan Teknik Kepimpinan Panduan Aplikasi di tempat kerja. (ii) (iii) Kesimpulan Kajian ini memberi sedikit sebanyak maklumat tentang hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Yusuf Boon. Rujukan Abd. Ahmad Fadzli Yusof (2005). Adalah disarankan juga suatu kajian mengenai gaya kepimpinan guru besar cemerlang dan hubungannya dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru yang dipimpinnya kerana kerana adalah diketahui bahawa perlantikan seseorang guru besar sekolah ke arah peningkatan jawatan sebagai guru besar merupakan suatu pengiktirafan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan suatu kenaikan pangkat terhadap guru besar cemerlang tersebut serta pengesahan terhadap kepimpinannya sebagai berkesan dan cemerlang kerana hasil kajian ini dapat memberikan maklumat-maklumat berfaedah mengenai gaya kepimpinan guru besar cemerlang tersebut. Haris Ahmad Nor (1999). Universiti Malaya. Roselan Baki (2007). Abdul Ghani (1994) Stail Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah Agama di Negeri Selangor dan kaitannya dengan kepuasan bekerja dikalangan guru-guru. Oleh itu adalah dicadangkan untuk kajian yang akan datang melibatkan sampel kajian yang lebih besar samada di peringkat daerah atau negeri dengan meliputi lebih banyak sekolah supaya hasil kajian yang didapati akan lebih tepat dan meyeluruh. 55 Petua Seronok Bekerja.

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (2003).Jitra: Pure Honey Entrprise. Eaglewood Cliffs. Kepimpinan dalam Pengurusan. Tidak Diterbitkan. (1974) Handbook of Leadership . Bhd. Wirdawati Misran. Tesis M. Blanchard.1974 Path Goal Theory and Leadership. House R. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Mohamad Zain (2003) Hubungan Gaya Kepimpinan Pengetua dengan Kepuasan Kerja Guru di sebuah Menengah di Tenom. Kahirol Mohd Salleh.P & K. Kementerian Pelajaran Malaysia. . Pengenalan Psikologi Industri & Organisasi. Jilid II. Universiti Tun Hussein Onn. Jemaah Nazir Persekutuan.Bhd. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. 1982) Management of Organization Behavior.Dzulkarnain @ Dzulkanain bin A. Utilizing Human Resources.Skudai. -Disertasi Tidak Diterbitkan. New York Free Press Thandi. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). & Mitchell T... Rashid Abdul Razaq. Faridah Hj. Universiti Malaya. Penyelidikan Pendidikan. New Jersey: Prentice hall. Universiti Tun Hussein Onn. Mohd Hizam Hanafi & Zafir Mohd Makbul (2003). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Universiti Malaya Mohamad Fadzil Che Din (1988)Kepuasan bekerja dikalangan kaunselor sekolah di Pulau Pinang. Pahang. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Safiee Hj Idris (2008).4th ed . Razali Mat Zain (1996). Universiti Malaya. Universiti Malaya. Ishak Mad Shah (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan: Dimensi Tingkahlaku Guru Besar Terhadap Kepuasan Kerja dalam kalangan guru Sekolah Kebangsaan Daerah Johor Bahru. Kemahiran Memimpin.Menangani isu dan cabaran kepimpinan. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1990). Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Ashari Sikor.Ed. Kadir. Pengurusan Organisasi: Edisi Kedua. Ghani (2003). Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Vasuthevan a/l Palanivulu (2003) Hubungan gaya kepimpinan Pengetua dengan kepuasan kerja guru di Sabah. Petaling Jaya : Leeds Publication.R. Bhd. Kamal Ariffin bin Jaih (2003). Kepimpinan Pendidikan-Teori dan Amalan. Baharom Mohamad (2008). Disertasi Tidak Diterbitkan.Universiti Teknologi Malaysia Ishak Mad Shah (2006). Bakhtiar Yusof (2005). Bhd. Kepimpinan dan Hubungan Interpersonal dalam organisasi. Tekanan Kerja dalam Kalangan Pensyarah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Ismail Mustafa (2008).Ed. Noor (1990). Some aspects of teacher’s perceptions of principals administrative behavior in selected primary schools in Johore. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan.Disertasi M. Ibrahim Mamat (2001). Pentadbiran Pendidikan. Fadzillah Hj Md Noor (1990) Tingkahlaku pentadbiran dan pemimpin pengetua Sekolah Menengah di Pahang Darul Makmur . Universiti Putra Malaysia. Hamdan Abd. Pengetua Sekolah.Inc. Eliza Seth. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Disertasi Tidak Diterbitkan. Ralph M. . Yang Tidak Diterbitkan.H. Stail kepimpinan Pengetua dan kepuasan kerja di Sekolah Menengah Agama di Pahang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Md. Jaafar Muhamad (2007) Kelakuan Organisasi. Harcharan Singh (1972). Skudai. Tumirah Jemon. Stogdill. Journal of Contemporary Business. Hussein Mahmood (1997) Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Mohd Zaid. Hersey.J.Universiti Teknologi Malaysia. Bhd. Tingkahlaku Pentadbiran dan Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah di Pahang. Universiti Malaya. Universiti Malaya. Rosnee Ahad. Panduan Menjadi Penyelia Efektif. Gaya Kepimpinan Pengetua dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja Guru di sebuah sekolah menengah di Pekan. Mohd Majid Konting (1990) Kaedah Penyelidikan. Universiti Malaya. Zainuddin Zakaria & Ziadatul Hidayah Zakaria (2006). Disertasi Tidak Diterbitkan. Sabah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful