RANGKUMAN MATERI

Standar Kompetensi (Al-Quran) Kompetensi Dasar : 3. Memahami Asmaul Husna : 3.1 Menyebutkan arti ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna

a. As-Salam, Al-‘Aziz, Al-Khaliq, Al-Ghaffar, Al-Wahhab, b. Al-Fattah, Al-‘Adl, Al-Qayyum, Al-Hadi, Al-Shabur
1. Membaca ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna 2. Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna. 3.2 Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna. 1. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna 2. Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna dalam lingkungan keluarga 3.. Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna dalam lingkungan masyarakat

1. Asmaul husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jika kita membaca asmaul husna ( baik untuk berdziki atau berdoa ) kita pasti memperoleh pahala, ampunan, pertolongan, ketentraman, dan kemuliaan dari Allah 2. Al Aziz ( Maha Perkasa ) Siswa yang mengamalkan Asma Allah Al Aziz berarti harus tangguh tidak boleh lemah, secara individu kita harus perkasa, tegas,tegas dan kokoh, baik dalam mengerjakan kewajiban maupun dalam meninggalkan kemungkaran karena godaan setan selalu ada 3. Al Wahab ( Maha Pemberi Karunia ) Siswa yang mengamalkan Asma Allah Al Wahab akan berusaha menjadi orang yang pemurah (baik dalam berbagi rezeki dan pengetahuan ) sekaligus bersedia membantu orang lain yang membutuhkan, sikap ini menuntut kita untuk menjadi seseorang yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain serta dapat diandalkan. 4. Al Fattah ( Maha Pemberi Keputusan Siswa yang mengamalkan Asma Allah Al Fattah akan berusaha mengambil keputusan dengan tegas dan adil. Ketika seorang siswa dihadapkan pada pilihan belajar atau nonton sinetron, maka bagi siswa yang meneladani asma Allah Al Fattah maka dia akan memutuskan memilih belajar karena pengambilan keputusan yang berlandaskan pada Asma Allah Al Fattah menuntut kita membuat kepututusan yang adil, benar dan memperhatikan derajat kemaslahatan. 5. Al Qoyyum ( Maha tegak atau berdiri sendiri ) Siswa yang mengamalkan Asma Allah Al Qoyyum akan berusaha menjadikan dirinya menjadi siswa yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, sekaligus tegas, berusaha mengerjakan PR sendiri, tidak mencontek saat ujian. 6. Al Hadi ( Yang Maha Pemberi Petunjuk ) a. Siswa yang mengamalkan Asma Allah Al Hadi akan berusaha untuk tidak pelit berbagi pengetahuan, memberikan penjelasan bila ada temannya yang bertanya mengenai pelajaran. Mau bekerja sama secara aktif bila ada tugas belajar kelompok

7. Al Ghaffar ( Maha Pengampun) Siswa yang mengamalkan Asma Allah All Ghaffar akan berusaha menjadi pribadi yang pemaaf dan mudah melupakan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan dan mau meminta maaf bila berbuat kesalahan. Kehidupan akan menjadi harmonis bila kita saling memberi dan meminta maaf bila terjadi kesalahan dan kekeliruan 8. Al Adlu ( Maha Adil ) Siswa yang mengamalkan Asma Allah Al Adlu akan senantiasa berbuat adil bagi dirinya dan orang lain. Bagi dirinya misalnya untuk anggota tubuh maka dia akan selalu menjaga keseimbangan antara aktifitsas dan istirahat, untuk otaknya dia akan berusaha menyeimbangkan antara istirahat dan belajar, tidak istirahat terus ( tidak belajar ) sehingga otaknya kosong dan tidak belajar terus sehingga otaknya lelah atau belajar hanya ada ulangan, besok ada tes semeter, bila tidak ada ulangan tidak belajar. Ada ulangan otak dipres belajar hingga larut malam. Ini hanya menyebabkan kita lelah dan materi yang hafalkan tidak akan masuk 9. As Salam ( Maha Pemberi Keselamatan ) Siswa yang mengamalkan Asma Allah As Salam akan berusaha memberikan keamanan, kedamaian bagi teman-temannya di kelas ataupun dirumah, dia akan menjaga lisannya untuk tidak melukai dan menyakiti perasaan orang lain, menjaga tangannya untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya 10. Al Khaliq ( Maha Pencipta ) Siswa yang mengamalkan Asma Allah Al Khaliq akan berusaha menjadikan dirinya pribadi kreatif yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru dari barang yang sudah ada, misalnya kaleng bekas dihias menjadi tempat pensil. Akan berusaha menjadi pribadi yang inovatif menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. 11. Ash Shabuuru ( Maha Penyabar )
Siswa yang mengamalkan Asma Allah Ash Shabuuru akan berusaha melatih dirinya untuk senantiasa sabar dalam melaksanakan semua perintah Allah, sabar untuk selalu menjauhi larangan Allah, sabar dalam melaksanakan tugastugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, sabar untuk tidak mengikuti perbuatan buruk yang dilakukan oleh teman-temannya yang dapat merusak masa depan

RANGKUMAN MATERI
Standar Kompetensi (Al-Quran) Kompetensi Dasar : 3. Memahami Asmaul Husna : 3.1 Menyebutkan arti ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna

a.-Salam, Al-‘Aziz, Al-Khaliq, Al-Ghaffar, Al-Wahhab, b. Al-Fattah, Al-‘Adl, Al-Qayyum, Al-Hadi, Al-Shabur
1. Membaca ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna 2. Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna. 3.2 Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna. 1. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna 2. Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna dalam lingkungan keluarga 3.. Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna dalam lingkungan masyarakat
026. Katakanl ah: "T uhan kita akan mengumpul kan kita s emua, kemudian Di a memberi keputus an antara ki ta dengan benar. Dan Di a-lah M aha Pemberi keputusan l agi Maha Mengetahui".

1. Al Aziz ( Maha Perkasa )

Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ( Q.S Al Ankabut : 42 )

2. Al Wahab ( Maha Pemberi )

(Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." ( Q.S Ali Imran : 8 )

3. Al Fattah ( Maha Pemberi Keputusan )

Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui". ( Q.S Saba : 26 )

4. Al Qoyyum. ( Maha tegak atau Berdiri Sendiri )

Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. ( QS Ali Imran :2 )

5. Al Hadi. ( Maha Pemberi Petunjuk )

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orangorang yang mau menerima petunjuk. ( QS Al Qashah 56 )

RANGKUMAN MATERI
Standar Kompetensi (Al-Quran) Kompetensi Dasar : 3. Memahami Asmaul Husna : 3.1 Menyebutkan arti ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna

a.-Salam, Al-‘Aziz, Al-Khaliq, Al-Ghaffar, Al-Wahhab, b. Al-Fattah, Al-‘Adl, Al-Qayyum, Al-Hadi, Al-Shabur
1. Membaca ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna 2. Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna. 3.2 Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna. 1. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna 2. Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna dalam lingkungan keluarga 3.. Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna dalam lingkungan masyarakat
026. Katakanl ah: "T uhan kita akan mengumpul kan kita s emua, kemudian Di a memberi keputus an antara ki ta dengan benar. Dan Di a-lah M aha Pemberi keputusan l agi Maha Mengetahui".

6. Al Khaliq. ( Maha Pencipta )

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah., ( Al Alaq 1-2 )

7. As Salam. ( Maha Pemberi Keselamatan )

Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. ( Al Hasyr : 23 )

8. As Shabuuru. ( Maha Sabar )

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

9. As Adlu. ( Maha Adil )

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang,

10. Al Ghaffar ( Maha Pengampun )

maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, --sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun--,