INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG TUGASAN PROJEK

PROGRAM: PPG NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan

SEMESTER: Sem 5 (Amb Jan 2012)

(MTE3109)
TARIKH MULA 29/07/2013 TARIKH HANTAR

02/09/2013

Hasil Pembelajaran Kursus
1. Menghubungkaitkan teori pembelajaran Matematik dalam rangka pembelajaran kanakkanak dengan nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pengajaran mikro / makro. 2. Menerangkan perkembangan kefahaman kanak-kanak tentang nombor, perpuluhan dan peratusan . pecahan,

3. Mengukuhkan konsep Matematik kanak-kanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam tajuk nombor,
pecahan, perpuluhan dan peratusan

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 3 dan 4.

Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 2.
Mengenalpasti miskonsepsi dalam topik yang berkait kursus MTE3109 melalui pengajaran dalam bilik darjah. Memperbetulkan miskonsepsi dan mengukuhkan fahaman konsep Matematik kanakkanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3.

Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

1

7. Lampiran Jika perlu 3. Membuat cadangan menambahbaikkan aktiviti anda sekiranya ada. Sediakan laporan tentang perancangan. Fokus pada sebab miskonsepsi berlaku dan perkara yang perlu diperhatikan dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran agar kewujudan miskonsepsi berkenaan boleh dielakkan. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association) 3. Abaikan kesilapan yang disebabkan kelalaian.1. Tugasan ini membawa markah 100% dan menyumbangkan sebanyak 60% markah akhir kursus. atau penilaian khas untuk tujuan tugasan ini. Tugasan 1 (40%) Berdasarkan penilaian yang sudah anda jalankan di dalam sekolah. Membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan aktiviti yang telah anda merancang dan melaksanakan untuk pembetulan miskonsepsi. Tugasan 3 (10%) Sediakan laporan refleksi. 2. Menilai murid berkenaan sekali lagi untuk menentukan sama ada miskonsepsi berkaitan telah dibetulkan. Langkau 1.6. 2 4. 3. Fon Arial 3.5. ketidakfahaman atau faktor-faktor lain. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3. Jawab dalam Bahasa Melayu Amalan plagiat tidak dibenarkan.Tugasan Projek (100%) Miskonsepsi adalah satu fenomena yang sering wujud di kalangan murid-murid dalam pembelajaran matematik.2. 5 6. kemudian menjalankan sesi temu bual dengan mereka. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.4. Tugasan yang disediakan akan memberi pendedahan serta pengalaman yang konkrit dan releven untuk anda meneroka pelbagai miskonsepsi yang timbul. pilih murid yang membuat kesilapan dalam standard / hasil pembelajaran dalam mana-mana dua tajuk dari kursus ini. Huraikan permasalahan murid tentang miskonsepsi. Laksanakan sesi bimbingan dengan aktiviti itu. Tugasan ini adalah tugasan individu. Saiz huruf  11 3.5 baris 3. . Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 3. tetapi catatkan huraian mereka tentang miskonsepsi yang berlaku. Panduan Pelaksanaan Projek 1. serta berupaya mencari pengajaran alternatif untuk mengatasinya.3. Tugasan 2 (50%) Merancang satu aktiviti yang anda anggap dapat membetulkan miskonsepsi yang wujud di kalangan murid. Perkara ini sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan. pelaksanaan dan penilaian keberkesanan aktiviti anda.

Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: (TEOH YEW TEIK) Penyelaras Kursus MTE3109 Jabatan Matemnatik IPG Kampus Pulau Pinang (TEH KIM HONG) Pakar Bidang SME Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang Disahkan oleh: (ZAINURIAH AWANG KECHEK) Ketua Jabatan Akademik Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang 3 . Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya 5 sumber yang pelbagai). 2. Penulisan esei / laporan / refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. konsisten dan terperinci. 5. 6. 4. Liputan isi kandungan yang menyeluruh.Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria Kriteria Berikut : 1.

Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. PERPULUHAN DAN PERATUSAN RUBRIK PERMARKAHAN TUGASAN-TUGASAN Tugasan 1 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (40%)    KRITERIA 36.0 – 35. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.0% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid Kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid dan punca / sebab miskonsepsi berlaku.0 – 40. PECAHAN. luas dan bersesuaian. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Ejaan betul. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Sebutan jelas dan betul. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MTE3109 MENGAJAR NOMBOR. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Bahasa    Lancar. 32. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. 1 .

Lulus 50 – 64 20. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. Bahasa      Agak lancar.0 – 31.  Sedikit kesilapan ejaan. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid.0% Keseluruhan kurang lancar. Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid  Kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi murid. Kepujian 65 – 79 26. Terdapat satu atau dua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Bahasa      Gagal 0 – 49 <20. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. 2 . Kesalahan ejaan ketara. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Sering kali terdapat sebutan yang salah.0 – 25. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan.

9% Perancangan Aktiviti  Rancangan menepati 80% masalah yang dihadapi murid. luas dan bersesuaian. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Sering kali penyampaian tidak difahami. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk semua ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Kebanyakan istilah matematik tidak betul.0 – 50. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. 3 . Semua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Tugasan 2 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (50%) 45. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. 40. Sebutan jelas dan betul. Ejaan betul. Susunan langkah aktiviti logikal. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali.0 – 44. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Sebahagian besar sebutan salah. KRITERIA Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti amat terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah menyeluruh dan relevan. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual tidak dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti amat terperinci.  Berupaya memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar.0% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati semua masalah yang dihadapi murid. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.

   Susunan langkah aktiviti logikal.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 60% masalah yang dihadapi murid. Susunan langkah aktiviti logikal. Aktiviti adalah realistik tetapi kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 80% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti terperinci. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Sedikit kesilapan ejaan. Kepujian 65 – 79 33. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan.  Bahasa      Lancar. Kesalahan ejaan ketara. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. 4 . Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 60% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.0 – 39.  Bahasa      Agak lancar.

Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Aktiviti adalah realistik dan kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi tidak didokumentasikan dan tiada huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti atau huraian tidak relevan.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 50% masalah yang dihadapi murid. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad.  Bahasa      Gagal 0 – 49 <25. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh dan kurang relevan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. 5 . Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Tiada cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Sebahagian besar sebutan salah. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Aktiviti adalah tidak realistik dan tidak sesuai Laporan rancangan aktiviti tidak dapat memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati kurang daripada 50% masalah yang dihadapi murid. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti tidak memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan.Lulus 50 – 64 25.0 – 33. Sering kali penyampaian tidak difahami.0% Keseluruhan kurang lancar. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 50% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar.

0 – 10. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Ejaan betul. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. Cemerlang 80 – 89 8. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan.9% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Organisasi   Organisasi maklumat yang baik. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan.0 – 8. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali.Tugasan 3 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (10%) 9. Sedikit kesilapan ejaan. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik. luas dan bersesuaian. Sebutan jelas dan betul. Bahasa      Lancar. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan. relevan. jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik Bahasa      Sangat lancar. relevant.0% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. KRITERIA Organisasi   Organisasi maklumat yang cemerlang. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh 6 .

Bahasa      Agak lancar. kurang relevan. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan. Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Kemahiran Merujuk   Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang memuaskan.9% Refleksi  Walaupun elemen perbincangan kurang menyeluruh. Struktur ada tetapi kurang jelas. kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis.  Lulus 50 – 64 5.5 – 7. serta mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. tetapi relevan dan kritis pada beberapa bahagian. Terdapat unsur pengulangan idea. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara.4% Refleksi   Perbincangan terhad. Kurang mencungkil pemikiran pembaca. Kepujian 65 – 79 6. kurang kritis.0 – 6.  Organisasi    Organisasi maklumat yang memuaskan. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain. 7 . Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai.bahasa lain / loghat. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Kesalahan ejaan ketara. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang memuaskan. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.

Hanya beberapa rujukan yang relevan. Sering kali penyampaian tidak difahami.Organisasi   Organisasi maklumat yang kurang memuaskan. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. tidak relevan. Bahasa         Keseluruhan tidak lancar. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Tidak dapat mencungkil pemikiran pembaca. Kemahiran Merujuk  Gagal 0 – 49 <5.0% Refleksi   Perbincangan sangat terhad. Kurang atau hampir tiada rujukan. Organisasi   Organisasi maklumat yang lemah. Kurang atau hampir tiada bahan sokongang. tidak kritis. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Tidak menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang terhad. Bahasa        Keseluruhan kurang lancar. tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis. Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Sebahagian besar sebutan salah. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Kemahiran Merujuk  8 .