INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG TUGASAN PROJEK

PROGRAM: PPG NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan

SEMESTER: Sem 5 (Amb Jan 2012)

(MTE3109)
TARIKH MULA 29/07/2013 TARIKH HANTAR

02/09/2013

Hasil Pembelajaran Kursus
1. Menghubungkaitkan teori pembelajaran Matematik dalam rangka pembelajaran kanakkanak dengan nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pengajaran mikro / makro. 2. Menerangkan perkembangan kefahaman kanak-kanak tentang nombor, perpuluhan dan peratusan . pecahan,

3. Mengukuhkan konsep Matematik kanak-kanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam tajuk nombor,
pecahan, perpuluhan dan peratusan

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 3 dan 4.

Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 2.
Mengenalpasti miskonsepsi dalam topik yang berkait kursus MTE3109 melalui pengajaran dalam bilik darjah. Memperbetulkan miskonsepsi dan mengukuhkan fahaman konsep Matematik kanakkanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3.

Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

1

. Tugasan yang disediakan akan memberi pendedahan serta pengalaman yang konkrit dan releven untuk anda meneroka pelbagai miskonsepsi yang timbul. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3. Saiz huruf  11 3. tetapi catatkan huraian mereka tentang miskonsepsi yang berlaku. Fokus pada sebab miskonsepsi berlaku dan perkara yang perlu diperhatikan dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran agar kewujudan miskonsepsi berkenaan boleh dielakkan. 5 6. Laksanakan sesi bimbingan dengan aktiviti itu. Membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan aktiviti yang telah anda merancang dan melaksanakan untuk pembetulan miskonsepsi. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association) 3. Abaikan kesilapan yang disebabkan kelalaian. Tugasan ini adalah tugasan individu. 2 4. serta berupaya mencari pengajaran alternatif untuk mengatasinya.6. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 3. Lampiran Jika perlu 3.5. Menilai murid berkenaan sekali lagi untuk menentukan sama ada miskonsepsi berkaitan telah dibetulkan. kemudian menjalankan sesi temu bual dengan mereka. Perkara ini sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan. Jawab dalam Bahasa Melayu Amalan plagiat tidak dibenarkan. Tugasan ini membawa markah 100% dan menyumbangkan sebanyak 60% markah akhir kursus. Membuat cadangan menambahbaikkan aktiviti anda sekiranya ada. Panduan Pelaksanaan Projek 1. Tugasan 2 (50%) Merancang satu aktiviti yang anda anggap dapat membetulkan miskonsepsi yang wujud di kalangan murid. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.2.3. atau penilaian khas untuk tujuan tugasan ini. Tugasan 3 (10%) Sediakan laporan refleksi. Fon Arial 3. Sediakan laporan tentang perancangan. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu.Tugasan Projek (100%) Miskonsepsi adalah satu fenomena yang sering wujud di kalangan murid-murid dalam pembelajaran matematik.1. pilih murid yang membuat kesilapan dalam standard / hasil pembelajaran dalam mana-mana dua tajuk dari kursus ini. Langkau 1.4. ketidakfahaman atau faktor-faktor lain. 2. 3. pelaksanaan dan penilaian keberkesanan aktiviti anda.7. Tugasan 1 (40%) Berdasarkan penilaian yang sudah anda jalankan di dalam sekolah. Huraikan permasalahan murid tentang miskonsepsi.5 baris 3.

Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: (TEOH YEW TEIK) Penyelaras Kursus MTE3109 Jabatan Matemnatik IPG Kampus Pulau Pinang (TEH KIM HONG) Pakar Bidang SME Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang Disahkan oleh: (ZAINURIAH AWANG KECHEK) Ketua Jabatan Akademik Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang 3 . 4. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya 5 sumber yang pelbagai). Penulisan esei / laporan / refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa. 2. konsisten dan terperinci. 6. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. 5. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan.Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria Kriteria Berikut : 1. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.

Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini.0 – 35. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid dan punca / sebab miskonsepsi berlaku. Sebutan jelas dan betul. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali.0 – 40.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MTE3109 MENGAJAR NOMBOR. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. 32. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Bahasa    Lancar. luas dan bersesuaian. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Ejaan betul. 1 . PECAHAN. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.0% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid Kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. PERPULUHAN DAN PERATUSAN RUBRIK PERMARKAHAN TUGASAN-TUGASAN Tugasan 1 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (40%)    KRITERIA 36.

Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi murid. Lulus 50 – 64 20. 2 .9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian.0% Keseluruhan kurang lancar. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad.0 – 25.  Sedikit kesilapan ejaan. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Kepujian 65 – 79 26. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Kesalahan ejaan ketara. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Bahasa      Gagal 0 – 49 <20.0 – 31. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid  Kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Terdapat satu atau dua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Bahasa      Agak lancar. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat.

Sebahagian besar sebutan salah.0 – 44. Tugasan 2 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (50%) 45. 3 . Kesalahan ejaan yang sangat ketara. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad.0% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati semua masalah yang dihadapi murid. KRITERIA Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti amat terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah menyeluruh dan relevan.  Berupaya memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. luas dan bersesuaian. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.9% Perancangan Aktiviti  Rancangan menepati 80% masalah yang dihadapi murid. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. Ejaan betul. Sebutan jelas dan betul. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. 40. Semua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Susunan langkah aktiviti logikal.0 – 50. Sering kali penyampaian tidak difahami. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual tidak dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti amat terperinci. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk semua ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.

Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. Kesalahan ejaan ketara.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 60% masalah yang dihadapi murid.0 – 39. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan.  Bahasa      Agak lancar. Kepujian 65 – 79 33. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Aktiviti adalah realistik tetapi kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Susunan langkah aktiviti logikal. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 60% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Sedikit kesilapan ejaan. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti terperinci.  Bahasa      Lancar. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 80% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. 4 .   Susunan langkah aktiviti logikal.

Lulus 50 – 64 25. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Tiada cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Sering kali terdapat sebutan yang salah. 5 . Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati kurang daripada 50% masalah yang dihadapi murid. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh dan kurang relevan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul.0 – 33. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi tidak didokumentasikan dan tiada huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti atau huraian tidak relevan. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan.  Bahasa      Gagal 0 – 49 <25. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 50% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti tidak memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Sering kali penyampaian tidak difahami. Susunan langkah aktiviti kurang logikal.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 50% masalah yang dihadapi murid.0% Keseluruhan kurang lancar. Aktiviti adalah tidak realistik dan tidak sesuai Laporan rancangan aktiviti tidak dapat memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Sebahagian besar sebutan salah. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Aktiviti adalah realistik dan kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan.

relevant. Bahasa      Lancar. KRITERIA Organisasi   Organisasi maklumat yang cemerlang.0 – 10. Sebutan jelas dan betul. amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Ejaan betul. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.9% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Organisasi   Organisasi maklumat yang baik. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. relevan.Tugasan 3 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (10%) 9. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan. Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan.0 – 8. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh 6 . Cemerlang 80 – 89 8. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik Bahasa      Sangat lancar. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. luas dan bersesuaian. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Sedikit kesilapan ejaan.0% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh.

5 – 7. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.9% Refleksi  Walaupun elemen perbincangan kurang menyeluruh. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. kurang relevan.bahasa lain / loghat. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara.  Organisasi    Organisasi maklumat yang memuaskan. kurang kritis. serta mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Kemahiran Merujuk   Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang memuaskan. Kesalahan ejaan ketara. tetapi relevan dan kritis pada beberapa bahagian. kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis. Struktur ada tetapi kurang jelas. Bahasa      Agak lancar. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan.  Lulus 50 – 64 5. Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Kepujian 65 – 79 6.4% Refleksi   Perbincangan terhad. 7 .0 – 6. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan. Kurang mencungkil pemikiran pembaca. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang memuaskan. Terdapat unsur pengulangan idea.

Tidak dapat mencungkil pemikiran pembaca. Kurang atau hampir tiada bahan sokongang. Kemahiran Merujuk  8 . Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Kemahiran Merujuk  Gagal 0 – 49 <5.Organisasi   Organisasi maklumat yang kurang memuaskan. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis. Hanya beberapa rujukan yang relevan. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang terhad. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Tidak menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Sering kali penyampaian tidak difahami. tidak relevan. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Bahasa        Keseluruhan kurang lancar.0% Refleksi   Perbincangan sangat terhad. Bahasa         Keseluruhan tidak lancar. Sebahagian besar sebutan salah. tidak kritis. Organisasi   Organisasi maklumat yang lemah. Kurang atau hampir tiada rujukan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful