INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG TUGASAN PROJEK

PROGRAM: PPG NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan

SEMESTER: Sem 5 (Amb Jan 2012)

(MTE3109)
TARIKH MULA 29/07/2013 TARIKH HANTAR

02/09/2013

Hasil Pembelajaran Kursus
1. Menghubungkaitkan teori pembelajaran Matematik dalam rangka pembelajaran kanakkanak dengan nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pengajaran mikro / makro. 2. Menerangkan perkembangan kefahaman kanak-kanak tentang nombor, perpuluhan dan peratusan . pecahan,

3. Mengukuhkan konsep Matematik kanak-kanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam tajuk nombor,
pecahan, perpuluhan dan peratusan

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 3 dan 4.

Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 2.
Mengenalpasti miskonsepsi dalam topik yang berkait kursus MTE3109 melalui pengajaran dalam bilik darjah. Memperbetulkan miskonsepsi dan mengukuhkan fahaman konsep Matematik kanakkanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3.

Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

1

4.Tugasan Projek (100%) Miskonsepsi adalah satu fenomena yang sering wujud di kalangan murid-murid dalam pembelajaran matematik. kemudian menjalankan sesi temu bual dengan mereka. Sediakan laporan tentang perancangan.2. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3. Menilai murid berkenaan sekali lagi untuk menentukan sama ada miskonsepsi berkaitan telah dibetulkan. 3. . pilih murid yang membuat kesilapan dalam standard / hasil pembelajaran dalam mana-mana dua tajuk dari kursus ini. Saiz huruf  11 3. Fokus pada sebab miskonsepsi berlaku dan perkara yang perlu diperhatikan dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran agar kewujudan miskonsepsi berkenaan boleh dielakkan. serta berupaya mencari pengajaran alternatif untuk mengatasinya. Jawab dalam Bahasa Melayu Amalan plagiat tidak dibenarkan. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. 2.7. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 3. 5 6. ketidakfahaman atau faktor-faktor lain. Membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan aktiviti yang telah anda merancang dan melaksanakan untuk pembetulan miskonsepsi. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu. Lampiran Jika perlu 3. Tugasan yang disediakan akan memberi pendedahan serta pengalaman yang konkrit dan releven untuk anda meneroka pelbagai miskonsepsi yang timbul. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association) 3. Tugasan ini adalah tugasan individu. Tugasan ini membawa markah 100% dan menyumbangkan sebanyak 60% markah akhir kursus. Langkau 1. Tugasan 1 (40%) Berdasarkan penilaian yang sudah anda jalankan di dalam sekolah. Membuat cadangan menambahbaikkan aktiviti anda sekiranya ada. Tugasan 2 (50%) Merancang satu aktiviti yang anda anggap dapat membetulkan miskonsepsi yang wujud di kalangan murid.1.3.5 baris 3. Panduan Pelaksanaan Projek 1. Huraikan permasalahan murid tentang miskonsepsi. Perkara ini sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan.5. tetapi catatkan huraian mereka tentang miskonsepsi yang berlaku. atau penilaian khas untuk tujuan tugasan ini. Fon Arial 3. pelaksanaan dan penilaian keberkesanan aktiviti anda. Abaikan kesilapan yang disebabkan kelalaian.6. Laksanakan sesi bimbingan dengan aktiviti itu. 2 4. Tugasan 3 (10%) Sediakan laporan refleksi.

Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: (TEOH YEW TEIK) Penyelaras Kursus MTE3109 Jabatan Matemnatik IPG Kampus Pulau Pinang (TEH KIM HONG) Pakar Bidang SME Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang Disahkan oleh: (ZAINURIAH AWANG KECHEK) Ketua Jabatan Akademik Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang 3 .Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria Kriteria Berikut : 1. 4. 2. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. Penulisan esei / laporan / refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya 5 sumber yang pelbagai). Liputan isi kandungan yang menyeluruh. 6. konsisten dan terperinci. 5.

PECAHAN. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. 1 . Sebutan jelas dan betul. 32. PERPULUHAN DAN PERATUSAN RUBRIK PERMARKAHAN TUGASAN-TUGASAN Tugasan 1 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (40%)    KRITERIA 36.0% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid Kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.0 – 35.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MTE3109 MENGAJAR NOMBOR.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Bahasa    Lancar.0 – 40. Ejaan betul. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. luas dan bersesuaian. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid dan punca / sebab miskonsepsi berlaku.

0 – 31. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Sering kali terdapat sebutan yang salah.0% Keseluruhan kurang lancar. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Terdapat satu atau dua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Bahasa      Gagal 0 – 49 <20.  Sedikit kesilapan ejaan. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Lulus 50 – 64 20.0 – 25. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Kesalahan ejaan ketara. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi murid. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Bahasa      Agak lancar. Kepujian 65 – 79 26. 2 . Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Kesalahan ejaan yang sangat ketara.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid  Kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad.

Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual tidak dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Susunan langkah aktiviti logikal. Ejaan betul. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk semua ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.0 – 50. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. luas dan bersesuaian. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. Sebutan jelas dan betul. 3 . Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad.0% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati semua masalah yang dihadapi murid. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti amat terperinci. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Sering kali penyampaian tidak difahami.9% Perancangan Aktiviti  Rancangan menepati 80% masalah yang dihadapi murid. Semua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Tugasan 2 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (50%) 45. KRITERIA Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti amat terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah menyeluruh dan relevan. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.  Berupaya memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih.0 – 44. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. 40. Sebahagian besar sebutan salah.

9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 60% masalah yang dihadapi murid.  Bahasa      Agak lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 60% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 80% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Kesalahan ejaan ketara. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan.0 – 39. Sedikit kesilapan ejaan. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti terperinci. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Susunan langkah aktiviti logikal. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. 4 . Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat.  Bahasa      Lancar.   Susunan langkah aktiviti logikal. Aktiviti adalah realistik tetapi kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Kepujian 65 – 79 33.

Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 50% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Sebahagian besar sebutan salah.Lulus 50 – 64 25. Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati kurang daripada 50% masalah yang dihadapi murid. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Tiada cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi tidak didokumentasikan dan tiada huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti atau huraian tidak relevan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti tidak memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. 5 . punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad.0 – 33. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Sering kali penyampaian tidak difahami. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh dan kurang relevan. Aktiviti adalah realistik dan kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Sering kali terdapat sebutan yang salah.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 50% masalah yang dihadapi murid. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Aktiviti adalah tidak realistik dan tidak sesuai Laporan rancangan aktiviti tidak dapat memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Kesalahan ejaan yang sangat ketara.  Bahasa      Gagal 0 – 49 <25. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan.0% Keseluruhan kurang lancar.

Sebutan jelas dan betul. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali.0 – 8. Cemerlang 80 – 89 8. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik Bahasa      Sangat lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. luas dan bersesuaian.0% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Ejaan betul. relevant. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh 6 . Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian. Bahasa      Lancar. relevan. amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh.0 – 10.Tugasan 3 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (10%) 9. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Sedikit kesilapan ejaan. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. KRITERIA Organisasi   Organisasi maklumat yang cemerlang.9% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan. Organisasi   Organisasi maklumat yang baik. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.

Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan. Kepujian 65 – 79 6. tetapi relevan dan kritis pada beberapa bahagian.  Lulus 50 – 64 5. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. kurang kritis. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan.0 – 6.5 – 7. kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis. Kemahiran Merujuk   Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang memuaskan.9% Refleksi  Walaupun elemen perbincangan kurang menyeluruh. Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Struktur ada tetapi kurang jelas. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.bahasa lain / loghat. kurang relevan. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian.  Organisasi    Organisasi maklumat yang memuaskan. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang memuaskan. Bahasa      Agak lancar. 7 . Terdapat unsur pengulangan idea. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Kurang mencungkil pemikiran pembaca.4% Refleksi   Perbincangan terhad. Kesalahan ejaan ketara. serta mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh.

0% Refleksi   Perbincangan sangat terhad. Sering kali penyampaian tidak difahami. Organisasi   Organisasi maklumat yang lemah. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Kurang atau hampir tiada rujukan. Tidak dapat mencungkil pemikiran pembaca. Kemahiran Merujuk  Gagal 0 – 49 <5. Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Kurang atau hampir tiada bahan sokongang. Tidak menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.Organisasi   Organisasi maklumat yang kurang memuaskan. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Bahasa         Keseluruhan tidak lancar. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Kemahiran Merujuk  8 . Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang terhad. tidak relevan. tidak kritis. tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Hanya beberapa rujukan yang relevan. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Sebahagian besar sebutan salah. Bahasa        Keseluruhan kurang lancar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful