INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG TUGASAN PROJEK

PROGRAM: PPG NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan

SEMESTER: Sem 5 (Amb Jan 2012)

(MTE3109)
TARIKH MULA 29/07/2013 TARIKH HANTAR

02/09/2013

Hasil Pembelajaran Kursus
1. Menghubungkaitkan teori pembelajaran Matematik dalam rangka pembelajaran kanakkanak dengan nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pengajaran mikro / makro. 2. Menerangkan perkembangan kefahaman kanak-kanak tentang nombor, perpuluhan dan peratusan . pecahan,

3. Mengukuhkan konsep Matematik kanak-kanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam tajuk nombor,
pecahan, perpuluhan dan peratusan

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 3 dan 4.

Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 2.
Mengenalpasti miskonsepsi dalam topik yang berkait kursus MTE3109 melalui pengajaran dalam bilik darjah. Memperbetulkan miskonsepsi dan mengukuhkan fahaman konsep Matematik kanakkanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3.

Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

1

5. 2 4. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3. Membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan aktiviti yang telah anda merancang dan melaksanakan untuk pembetulan miskonsepsi. Tugasan 1 (40%) Berdasarkan penilaian yang sudah anda jalankan di dalam sekolah. Tugasan ini membawa markah 100% dan menyumbangkan sebanyak 60% markah akhir kursus. Sediakan laporan tentang perancangan.4. . Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.7. pelaksanaan dan penilaian keberkesanan aktiviti anda. Menilai murid berkenaan sekali lagi untuk menentukan sama ada miskonsepsi berkaitan telah dibetulkan. atau penilaian khas untuk tujuan tugasan ini. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu. 2. Fokus pada sebab miskonsepsi berlaku dan perkara yang perlu diperhatikan dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran agar kewujudan miskonsepsi berkenaan boleh dielakkan.1. Panduan Pelaksanaan Projek 1.3. 5 6. Langkau 1. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 3.6. Jawab dalam Bahasa Melayu Amalan plagiat tidak dibenarkan. 3. pilih murid yang membuat kesilapan dalam standard / hasil pembelajaran dalam mana-mana dua tajuk dari kursus ini. Saiz huruf  11 3. Laksanakan sesi bimbingan dengan aktiviti itu. serta berupaya mencari pengajaran alternatif untuk mengatasinya. Membuat cadangan menambahbaikkan aktiviti anda sekiranya ada.Tugasan Projek (100%) Miskonsepsi adalah satu fenomena yang sering wujud di kalangan murid-murid dalam pembelajaran matematik. Huraikan permasalahan murid tentang miskonsepsi.2. ketidakfahaman atau faktor-faktor lain. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association) 3. Perkara ini sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan. Tugasan 2 (50%) Merancang satu aktiviti yang anda anggap dapat membetulkan miskonsepsi yang wujud di kalangan murid. kemudian menjalankan sesi temu bual dengan mereka. Tugasan 3 (10%) Sediakan laporan refleksi. Tugasan ini adalah tugasan individu. Lampiran Jika perlu 3. Fon Arial 3. Abaikan kesilapan yang disebabkan kelalaian. Tugasan yang disediakan akan memberi pendedahan serta pengalaman yang konkrit dan releven untuk anda meneroka pelbagai miskonsepsi yang timbul.5 baris 3. tetapi catatkan huraian mereka tentang miskonsepsi yang berlaku.

2. 5. Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: (TEOH YEW TEIK) Penyelaras Kursus MTE3109 Jabatan Matemnatik IPG Kampus Pulau Pinang (TEH KIM HONG) Pakar Bidang SME Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang Disahkan oleh: (ZAINURIAH AWANG KECHEK) Ketua Jabatan Akademik Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang 3 . Liputan isi kandungan yang menyeluruh. konsisten dan terperinci.Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria Kriteria Berikut : 1. 4. Penulisan esei / laporan / refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa. 6. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya 5 sumber yang pelbagai). Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan.

0 – 35. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian.0 – 40. PECAHAN. 1 . Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. luas dan bersesuaian. Sebutan jelas dan betul. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar.0% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid Kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Bahasa    Lancar. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid dan punca / sebab miskonsepsi berlaku. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MTE3109 MENGAJAR NOMBOR. 32. PERPULUHAN DAN PERATUSAN RUBRIK PERMARKAHAN TUGASAN-TUGASAN Tugasan 1 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (40%)    KRITERIA 36. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Ejaan betul. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian.

Kesalahan ejaan ketara. Bahasa      Gagal 0 – 49 <20. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan.  Sedikit kesilapan ejaan. Lulus 50 – 64 20. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Kepujian 65 – 79 26. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid  Kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih.0% Keseluruhan kurang lancar.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. 2 . Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Kesalahan ejaan yang sangat ketara.0 – 31.0 – 25. Terdapat satu atau dua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi murid. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Bahasa      Agak lancar.

3 .  Berupaya memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti amat terperinci. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. 40. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Tugasan 2 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (50%) 45. Ejaan betul.0% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati semua masalah yang dihadapi murid. Sebutan jelas dan betul. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali.0 – 50.0 – 44.9% Perancangan Aktiviti  Rancangan menepati 80% masalah yang dihadapi murid. Semua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Sering kali penyampaian tidak difahami. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk semua ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual tidak dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Sebahagian besar sebutan salah. luas dan bersesuaian. KRITERIA Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti amat terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah menyeluruh dan relevan. Susunan langkah aktiviti logikal.

Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 60% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Susunan langkah aktiviti logikal. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Kepujian 65 – 79 33. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat.  Bahasa      Agak lancar. Sedikit kesilapan ejaan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 80% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Aktiviti adalah realistik tetapi kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. 4 .9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 60% masalah yang dihadapi murid.   Susunan langkah aktiviti logikal.0 – 39. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti terperinci. Kesalahan ejaan ketara. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara.  Bahasa      Lancar.

Tiada cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.0 – 33.Lulus 50 – 64 25. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh dan kurang relevan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul.  Bahasa      Gagal 0 – 49 <25. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. 5 . punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi tidak didokumentasikan dan tiada huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti atau huraian tidak relevan. Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati kurang daripada 50% masalah yang dihadapi murid. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Susunan langkah aktiviti kurang logikal.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 50% masalah yang dihadapi murid. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 50% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan.0% Keseluruhan kurang lancar. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti tidak memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Aktiviti adalah realistik dan kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Sebahagian besar sebutan salah. Sering kali penyampaian tidak difahami. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Aktiviti adalah tidak realistik dan tidak sesuai Laporan rancangan aktiviti tidak dapat memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan.

Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh 6 . jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Sedikit kesilapan ejaan. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.Tugasan 3 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (10%) 9.9% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh.0% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh.0 – 10. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik Bahasa      Sangat lancar. KRITERIA Organisasi   Organisasi maklumat yang cemerlang. Bahasa      Lancar. relevant. Organisasi   Organisasi maklumat yang baik. relevan. luas dan bersesuaian. amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Ejaan betul. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.0 – 8. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Cemerlang 80 – 89 8. Sebutan jelas dan betul.

9% Refleksi  Walaupun elemen perbincangan kurang menyeluruh. Bahasa      Agak lancar.bahasa lain / loghat. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Kurang mencungkil pemikiran pembaca. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian.4% Refleksi   Perbincangan terhad. kurang kritis. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain.5 – 7.  Lulus 50 – 64 5.0 – 6. kurang relevan. Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. serta mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang memuaskan. Struktur ada tetapi kurang jelas. 7 . Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian.  Organisasi    Organisasi maklumat yang memuaskan. Kepujian 65 – 79 6. Kesalahan ejaan ketara. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan. tetapi relevan dan kritis pada beberapa bahagian. Terdapat unsur pengulangan idea. Kemahiran Merujuk   Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang memuaskan. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis.

Bahasa         Keseluruhan tidak lancar.0% Refleksi   Perbincangan sangat terhad. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. tidak relevan. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Sebahagian besar sebutan salah. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Tidak dapat mencungkil pemikiran pembaca. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Organisasi   Organisasi maklumat yang lemah. Sering kali penyampaian tidak difahami. Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Kemahiran Merujuk  8 . Kemahiran Merujuk  Gagal 0 – 49 <5. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang terhad.Organisasi   Organisasi maklumat yang kurang memuaskan. Kurang atau hampir tiada rujukan. Bahasa        Keseluruhan kurang lancar. tidak kritis. Kurang atau hampir tiada bahan sokongang. Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Tidak menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Hanya beberapa rujukan yang relevan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful