INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG TUGASAN PROJEK

PROGRAM: PPG NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan

SEMESTER: Sem 5 (Amb Jan 2012)

(MTE3109)
TARIKH MULA 29/07/2013 TARIKH HANTAR

02/09/2013

Hasil Pembelajaran Kursus
1. Menghubungkaitkan teori pembelajaran Matematik dalam rangka pembelajaran kanakkanak dengan nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pengajaran mikro / makro. 2. Menerangkan perkembangan kefahaman kanak-kanak tentang nombor, perpuluhan dan peratusan . pecahan,

3. Mengukuhkan konsep Matematik kanak-kanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam tajuk nombor,
pecahan, perpuluhan dan peratusan

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 3 dan 4.

Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 2.
Mengenalpasti miskonsepsi dalam topik yang berkait kursus MTE3109 melalui pengajaran dalam bilik darjah. Memperbetulkan miskonsepsi dan mengukuhkan fahaman konsep Matematik kanakkanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3.

Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

1

Perkara ini sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan. pelaksanaan dan penilaian keberkesanan aktiviti anda. Tugasan ini adalah tugasan individu. 3. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. Huraikan permasalahan murid tentang miskonsepsi. Membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan aktiviti yang telah anda merancang dan melaksanakan untuk pembetulan miskonsepsi. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu. ketidakfahaman atau faktor-faktor lain. Abaikan kesilapan yang disebabkan kelalaian. Tugasan 2 (50%) Merancang satu aktiviti yang anda anggap dapat membetulkan miskonsepsi yang wujud di kalangan murid. atau penilaian khas untuk tujuan tugasan ini. Tugasan 3 (10%) Sediakan laporan refleksi. 2 4.5 baris 3. Tugasan 1 (40%) Berdasarkan penilaian yang sudah anda jalankan di dalam sekolah. kemudian menjalankan sesi temu bual dengan mereka. Menilai murid berkenaan sekali lagi untuk menentukan sama ada miskonsepsi berkaitan telah dibetulkan.7. Fon Arial 3.3. Tugasan yang disediakan akan memberi pendedahan serta pengalaman yang konkrit dan releven untuk anda meneroka pelbagai miskonsepsi yang timbul. Jawab dalam Bahasa Melayu Amalan plagiat tidak dibenarkan.4.5. . Laksanakan sesi bimbingan dengan aktiviti itu. Tugasan ini membawa markah 100% dan menyumbangkan sebanyak 60% markah akhir kursus.6.2. Lampiran Jika perlu 3. Langkau 1. Sediakan laporan tentang perancangan. pilih murid yang membuat kesilapan dalam standard / hasil pembelajaran dalam mana-mana dua tajuk dari kursus ini. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3. Saiz huruf  11 3.Tugasan Projek (100%) Miskonsepsi adalah satu fenomena yang sering wujud di kalangan murid-murid dalam pembelajaran matematik. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association) 3. 2. Panduan Pelaksanaan Projek 1.1. Fokus pada sebab miskonsepsi berlaku dan perkara yang perlu diperhatikan dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran agar kewujudan miskonsepsi berkenaan boleh dielakkan. serta berupaya mencari pengajaran alternatif untuk mengatasinya. tetapi catatkan huraian mereka tentang miskonsepsi yang berlaku. 5 6. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 3. Membuat cadangan menambahbaikkan aktiviti anda sekiranya ada.

2. Penulisan esei / laporan / refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya 5 sumber yang pelbagai). Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: (TEOH YEW TEIK) Penyelaras Kursus MTE3109 Jabatan Matemnatik IPG Kampus Pulau Pinang (TEH KIM HONG) Pakar Bidang SME Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang Disahkan oleh: (ZAINURIAH AWANG KECHEK) Ketua Jabatan Akademik Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang 3 . Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria Kriteria Berikut : 1. konsisten dan terperinci. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. 6. 4. 5.

Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.0 – 40. Bahasa    Lancar. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Ejaan betul. 1 . Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MTE3109 MENGAJAR NOMBOR. PECAHAN. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Sebutan jelas dan betul.0% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid Kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. PERPULUHAN DAN PERATUSAN RUBRIK PERMARKAHAN TUGASAN-TUGASAN Tugasan 1 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (40%)    KRITERIA 36. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid dan punca / sebab miskonsepsi berlaku. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. luas dan bersesuaian.0 – 35. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. 32.

Kesalahan ejaan ketara. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad.  Sedikit kesilapan ejaan. Bahasa      Gagal 0 – 49 <20. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. Lulus 50 – 64 20. Kepujian 65 – 79 26. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi murid. 2 . Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid  Kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Terdapat satu atau dua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Kesalahan ejaan yang sangat ketara.0% Keseluruhan kurang lancar.0 – 25. Bahasa      Agak lancar.0 – 31.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian.

Ejaan betul. Susunan langkah aktiviti logikal. Tugasan 2 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (50%) 45. 3 . Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Sering kali penyampaian tidak difahami.  Berupaya memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. KRITERIA Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti amat terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah menyeluruh dan relevan.0 – 44.0% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati semua masalah yang dihadapi murid.0 – 50. 40. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Semua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. luas dan bersesuaian. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Sebahagian besar sebutan salah. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti amat terperinci. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual tidak dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk semua ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Sebutan jelas dan betul.9% Perancangan Aktiviti  Rancangan menepati 80% masalah yang dihadapi murid. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali.

4 . Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan.0 – 39.  Bahasa      Agak lancar. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 60% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Kesalahan ejaan ketara. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Susunan langkah aktiviti logikal. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti terperinci. Kepujian 65 – 79 33. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 80% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan.  Bahasa      Lancar. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 60% masalah yang dihadapi murid. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Sedikit kesilapan ejaan. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Aktiviti adalah realistik tetapi kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian.   Susunan langkah aktiviti logikal.

Sebahagian besar sebutan salah.0% Keseluruhan kurang lancar. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Aktiviti adalah realistik dan kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi tidak didokumentasikan dan tiada huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti atau huraian tidak relevan. Tiada cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti tidak memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan.Lulus 50 – 64 25. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh dan kurang relevan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Aktiviti adalah tidak realistik dan tidak sesuai Laporan rancangan aktiviti tidak dapat memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad.0 – 33. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati kurang daripada 50% masalah yang dihadapi murid.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 50% masalah yang dihadapi murid. 5 . Bahasa       Keseluruhan tidak lancar.  Bahasa      Gagal 0 – 49 <25. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Sering kali penyampaian tidak difahami. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 50% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.

Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali.0 – 8. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Ejaan betul. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan. Bahasa      Lancar. jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Sebutan jelas dan betul.9% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik Bahasa      Sangat lancar.0 – 10. Cemerlang 80 – 89 8. Sedikit kesilapan ejaan.0% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan.Tugasan 3 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (10%) 9. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. relevan. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh 6 . Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. relevant. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. KRITERIA Organisasi   Organisasi maklumat yang cemerlang. luas dan bersesuaian. amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Organisasi   Organisasi maklumat yang baik. Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian.

Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis. Kesalahan ejaan ketara. Struktur ada tetapi kurang jelas.  Lulus 50 – 64 5. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Bahasa      Agak lancar. kurang relevan. Kemahiran Merujuk   Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang memuaskan. Kepujian 65 – 79 6. Terdapat unsur pengulangan idea. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang memuaskan. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Kurang mencungkil pemikiran pembaca. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain.0 – 6.bahasa lain / loghat. 7 . Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. tetapi relevan dan kritis pada beberapa bahagian.5 – 7. kurang kritis. serta mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh.4% Refleksi   Perbincangan terhad.  Organisasi    Organisasi maklumat yang memuaskan. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian.9% Refleksi  Walaupun elemen perbincangan kurang menyeluruh. Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.

Tidak menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. tidak kritis. Sering kali penyampaian tidak difahami.Organisasi   Organisasi maklumat yang kurang memuaskan. Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Kemahiran Merujuk  8 . Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Kurang atau hampir tiada bahan sokongang. Bahasa         Keseluruhan tidak lancar. Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan.0% Refleksi   Perbincangan sangat terhad. tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis. Bahasa        Keseluruhan kurang lancar. Hanya beberapa rujukan yang relevan. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Kurang atau hampir tiada rujukan. Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Kemahiran Merujuk  Gagal 0 – 49 <5. Tidak dapat mencungkil pemikiran pembaca. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang terhad. Sebahagian besar sebutan salah. Organisasi   Organisasi maklumat yang lemah. tidak relevan. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Kesalahan ejaan yang sangat ketara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful