INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG TUGASAN PROJEK

PROGRAM: PPG NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan

SEMESTER: Sem 5 (Amb Jan 2012)

(MTE3109)
TARIKH MULA 29/07/2013 TARIKH HANTAR

02/09/2013

Hasil Pembelajaran Kursus
1. Menghubungkaitkan teori pembelajaran Matematik dalam rangka pembelajaran kanakkanak dengan nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pengajaran mikro / makro. 2. Menerangkan perkembangan kefahaman kanak-kanak tentang nombor, perpuluhan dan peratusan . pecahan,

3. Mengukuhkan konsep Matematik kanak-kanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam tajuk nombor,
pecahan, perpuluhan dan peratusan

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 3 dan 4.

Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 2.
Mengenalpasti miskonsepsi dalam topik yang berkait kursus MTE3109 melalui pengajaran dalam bilik darjah. Memperbetulkan miskonsepsi dan mengukuhkan fahaman konsep Matematik kanakkanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3.

Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

1

tetapi catatkan huraian mereka tentang miskonsepsi yang berlaku. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3. ketidakfahaman atau faktor-faktor lain. Fokus pada sebab miskonsepsi berlaku dan perkara yang perlu diperhatikan dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran agar kewujudan miskonsepsi berkenaan boleh dielakkan. Membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan aktiviti yang telah anda merancang dan melaksanakan untuk pembetulan miskonsepsi.Tugasan Projek (100%) Miskonsepsi adalah satu fenomena yang sering wujud di kalangan murid-murid dalam pembelajaran matematik. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 3. Langkau 1.6. Menilai murid berkenaan sekali lagi untuk menentukan sama ada miskonsepsi berkaitan telah dibetulkan. Membuat cadangan menambahbaikkan aktiviti anda sekiranya ada.1.5 baris 3. pilih murid yang membuat kesilapan dalam standard / hasil pembelajaran dalam mana-mana dua tajuk dari kursus ini. Tugasan ini membawa markah 100% dan menyumbangkan sebanyak 60% markah akhir kursus. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association) 3. Tugasan 2 (50%) Merancang satu aktiviti yang anda anggap dapat membetulkan miskonsepsi yang wujud di kalangan murid.5. serta berupaya mencari pengajaran alternatif untuk mengatasinya. Huraikan permasalahan murid tentang miskonsepsi. pelaksanaan dan penilaian keberkesanan aktiviti anda. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu. Tugasan yang disediakan akan memberi pendedahan serta pengalaman yang konkrit dan releven untuk anda meneroka pelbagai miskonsepsi yang timbul.3.2.4. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.7. . Tugasan 3 (10%) Sediakan laporan refleksi. 3. Laksanakan sesi bimbingan dengan aktiviti itu. atau penilaian khas untuk tujuan tugasan ini. 2. 5 6. 2 4. Lampiran Jika perlu 3. Fon Arial 3. Saiz huruf  11 3. Jawab dalam Bahasa Melayu Amalan plagiat tidak dibenarkan. Tugasan ini adalah tugasan individu. Sediakan laporan tentang perancangan. Tugasan 1 (40%) Berdasarkan penilaian yang sudah anda jalankan di dalam sekolah. Panduan Pelaksanaan Projek 1. Abaikan kesilapan yang disebabkan kelalaian. kemudian menjalankan sesi temu bual dengan mereka. Perkara ini sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan.

5. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria Kriteria Berikut : 1. Penulisan esei / laporan / refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa. 2. konsisten dan terperinci. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. 4. Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: (TEOH YEW TEIK) Penyelaras Kursus MTE3109 Jabatan Matemnatik IPG Kampus Pulau Pinang (TEH KIM HONG) Pakar Bidang SME Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang Disahkan oleh: (ZAINURIAH AWANG KECHEK) Ketua Jabatan Akademik Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang 3 . Liputan isi kandungan yang menyeluruh. 6. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya 5 sumber yang pelbagai).

Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Sebutan jelas dan betul. 1 . Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar.0% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid Kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. PECAHAN.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MTE3109 MENGAJAR NOMBOR. luas dan bersesuaian. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan.0 – 35. Bahasa    Lancar. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. 32. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. PERPULUHAN DAN PERATUSAN RUBRIK PERMARKAHAN TUGASAN-TUGASAN Tugasan 1 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (40%)    KRITERIA 36. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid dan punca / sebab miskonsepsi berlaku. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid.0 – 40. Ejaan betul.

Kepujian 65 – 79 26. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi murid. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Terdapat satu atau dua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Bahasa      Gagal 0 – 49 <20. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih.0 – 25. Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid  Kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Lulus 50 – 64 20. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Kesalahan ejaan ketara. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. 2 .0 – 31.  Sedikit kesilapan ejaan. Bahasa      Agak lancar.0% Keseluruhan kurang lancar. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian.

Sebahagian besar sebutan salah.9% Perancangan Aktiviti  Rancangan menepati 80% masalah yang dihadapi murid. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Semua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti amat terperinci. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual tidak dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid.  Berupaya memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Tugasan 2 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (50%) 45. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Ejaan betul. luas dan bersesuaian. Sering kali penyampaian tidak difahami. Sebutan jelas dan betul. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. 3 . 40. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. KRITERIA Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti amat terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah menyeluruh dan relevan.0% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati semua masalah yang dihadapi murid. Susunan langkah aktiviti logikal.0 – 50. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku.0 – 44. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk semua ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.

Kepujian 65 – 79 33. 4 . Susunan langkah aktiviti logikal. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 60% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 80% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti terperinci. Kesalahan ejaan ketara.0 – 39. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian.   Susunan langkah aktiviti logikal. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan.  Bahasa      Lancar.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 60% masalah yang dihadapi murid. Aktiviti adalah realistik tetapi kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Sedikit kesilapan ejaan. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan.  Bahasa      Agak lancar.

Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 50% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.Lulus 50 – 64 25. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. 5 . Sebahagian besar sebutan salah.0% Keseluruhan kurang lancar.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 50% masalah yang dihadapi murid. Aktiviti adalah realistik dan kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Tiada cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati kurang daripada 50% masalah yang dihadapi murid.0 – 33. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh dan kurang relevan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Sering kali penyampaian tidak difahami. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Susunan langkah aktiviti kurang logikal.  Bahasa      Gagal 0 – 49 <25. Aktiviti adalah tidak realistik dan tidak sesuai Laporan rancangan aktiviti tidak dapat memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi tidak didokumentasikan dan tiada huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti atau huraian tidak relevan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti tidak memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Sering kali terdapat sebutan yang salah.

Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian.0 – 10.9% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh.Tugasan 3 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (10%) 9. amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. Sedikit kesilapan ejaan. Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali.0% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. KRITERIA Organisasi   Organisasi maklumat yang cemerlang. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh 6 . Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan. jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Sebutan jelas dan betul. relevan. Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik Bahasa      Sangat lancar. Cemerlang 80 – 89 8. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. luas dan bersesuaian. Bahasa      Lancar. Ejaan betul.0 – 8. relevant. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Organisasi   Organisasi maklumat yang baik. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.

Struktur ada tetapi kurang jelas.4% Refleksi   Perbincangan terhad. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.0 – 6. serta mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang memuaskan. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian.bahasa lain / loghat. kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis. Kurang mencungkil pemikiran pembaca. 7 .5 – 7. Kesalahan ejaan ketara. Kepujian 65 – 79 6.  Lulus 50 – 64 5. Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Kemahiran Merujuk   Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang memuaskan. kurang kritis. tetapi relevan dan kritis pada beberapa bahagian. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan.9% Refleksi  Walaupun elemen perbincangan kurang menyeluruh.  Organisasi    Organisasi maklumat yang memuaskan. Terdapat unsur pengulangan idea. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Bahasa      Agak lancar. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. kurang relevan. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai.

Bahasa         Keseluruhan tidak lancar. Kemahiran Merujuk  Gagal 0 – 49 <5. Tidak dapat mencungkil pemikiran pembaca. Kurang atau hampir tiada bahan sokongang. Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang terhad. tidak kritis. Sebahagian besar sebutan salah. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Bahasa        Keseluruhan kurang lancar. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Hanya beberapa rujukan yang relevan.0% Refleksi   Perbincangan sangat terhad. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Kurang atau hampir tiada rujukan. tidak relevan. Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Organisasi   Organisasi maklumat yang lemah. Tidak menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Kemahiran Merujuk  8 .Organisasi   Organisasi maklumat yang kurang memuaskan. Sering kali penyampaian tidak difahami. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Kebanyakan istilah matematik tidak betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful