GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

DEFINISI GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Era globalisasi meletakkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Untuk menjadi sebuah Negara membangun sepenuhnya, Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Sebelum kita menyelami segala perihal berkaitan globalisasi, adalah lebih baik kita memahami maksud sebenar globalisasi. Berdasarkan gambar rajah di bawah ada sedikit maklumat berkaitan dengan definisi globalisasi dalam pendidikan. gambar rajah 1

Globalisasi berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris iaitu globalization juga perkataan globalisasi diungkap menerusi Bahasa Perancis iaitu perkataan monodialisation yang mana semuanya bermaksud ‘seantero dunia’.

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1986) telah mentafsirkan global bermaksud mengenai dunia seluruhnya atau pada keseluruhannya dan pada umumnya.Manakala, globalisasi pula bererti fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Scholte (2000), menyatakan globalisasi ialah proses menyingkirkan batasan atau sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Berdasarkan himpunan penulisan dan pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia telah mengingatkan agar masyarakat Malaysia tidak dipengaruhi dengan arus globalisasi sehingga berjaya menghancurkan mereka, sebaliknya kita perlu membina kekuatan dan menangkis unsur-unsur negatif yang membawa kesan buruk kepada kita. Kita sedia maklum bahawa dengan globalisasi perkembangan yang signifikan dapat dicapai dan ianya berfokus kepada profesion keguruan yang semakin mencabar di negara ini.

PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN MELALUI GLOBALISASI Dengan globalisasi yang semakin rancak menguasai dunia-dunia dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial, pendidikan dan ekonomi ianya memberikan kelebihan menerusi perkembangan profesionalisme keguruan dalam bidang pendidikan khasnya. Berdasarkan gambar rajah di bawah terdapat lima perkembangan yang jelas diperoleh menerusi globalisasi.

Meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme. Ini dilihat

menerusi adanya peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang ditawarkan bagi memantapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan mampu meningkatkan lagi taraf profesionalisme keguruan. Selain itu, menerusi globalisasi ianya dapat meluaskan pengetahuan guru secara global. Seperti yang kita tahu, guru perlu sentiasa mengekalkan nilai intelektualnya kerana guru merupakan agen perubahan dalam menghasilkan produk berkualiti atau modal insane yang diperlukan di Negara kita. Guru perlulah peka dengan perkembangan semasa kerana selain tanggungjawab menyalurkan ilmu kepada murid, guru menjadi sumber rujukan dan teladan bagi masyarakat di sekeliling. Dengan globalisasi guru dapat meningkatkan kemahiran ICT dan interaksi global yang mana ianya meluaskan konsep pembelajaran mengatasi bilik darjah. Contohnya, dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, guru dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang merentasi penyediaan pengalaman murid tanpa terbatas. Contohnya, murid berpeluang melihat keadaan gunung berapi, keadaan di kutub utara dan menyelami di dasar laut menerusi carian laman video pendidikan di internet. Meluaskan lagi program pensiswazahan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme guru setanding dengan guru-guru di negara luar agar produk yang dihasilkan mampu membangunkan negara kita dengan lebih maju dan berjaya. Dengan globalisasi ianya meletakkan profesion keguruan sebagai satu profesion yang penting. Ini kerana berjayanya sesebuah negara adalah dengan berjayanya negara itu menghasilkan modal insan berguna yang akan membangunkan negaranya setaraf dengan negara maju yang lain. CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Menerusi pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia mengenai dunia globalisasi terdapat sebanyak lima cabaran asas terhadap dunia globalisasi seperti yang dilihat menerusi rajah di bawah.

gambar rajah 2 Dalam membincangkan keperluan perubahan dari aspek bidang pendidikan dalam era globalisasi, pihak UNESCO telah mencadangkan untuk merombak cara-cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. Menurut Hussein Ahmad ( 2001) menyatakan supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi orang-orang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga perkembangan diri individu itu sendiri. Ini bermakna mereka akan mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai bagi menghasilkan produk berkualiti sesuai dengan peraliran semasa yang mana menuntut kecekapan dan kesiap siagaan yang tinggi dalam berhadapan dengan pelbagai kemungkinan era globalisasi kini. Selain itu, Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Hallinger (1998), menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketara di kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. Ini bermaksud, terdapat perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti: 1. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.

2. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran dan maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran. 3. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. 4. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Tambahan pula, perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat, kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Cabaran ketiga ialah dalam pengurusan pendidikan. Dalam hal ini, pengurusan pendidikan telah mengalami transformasi dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System) bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Dengan aplikasi tersebut ianya sedikit sebanyak membantu dalam pengurusan pendidikan seperti: - Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. - Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran. - Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. - Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail. - Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul, memproses dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar. -Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan pelajar. - Penempatan pelajar dalam kelas. -Membuat agihan jadual waktu mengajar guru. -Pembinaan jadual waktu guru. - Membuat agihan sumber kewangan, buku teks, dan sebagainya. -Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru. (Rahmad Sukor, 2006)

meluaskan peluang kepada guru perkhidmatan dan guru-guru dalam latihan dari segi pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme dan sebagainya. berdikari. Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. kualiti professional dan kualiti personal atau kepimpinan guru dalam organisasi sekolah dan masyarakat. 2. kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemenelemen yang perlu dihidupkan dan dihayati secara berterusan. masyarakat perkembangan pendidikan masa kini sangat prihatin dan mengikuti . kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi. Oleh itu. Aktiviti kokurikulum: Aktiviti seperti pakaian beruniform. ketekunan. meluaskan pengetahuan guru bersifat global. bersopan santun.Hussein Ahmad (2001) memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberikan perhatian secara bersungguhsungguh oleh pihak pentadbiran sekolah 3. penyayang. berkasih sayang. Guru juga perlu membawa watak orang yang taat kepada amalan agama. persatuan. pedalaman benua mahu pun di kepulauan kecil. Satu perbahasan relevan tentang globalisasi ialah pengkajian mengenai kesan globalisasi terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. Cabaran kelima yang wujud dalam globalisasi dalam pendidikan ialah perkembangan profesionalisme guru. kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar. Kesimpulannya. Budaya sekolah: Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah. semangat cinta akan negara dan berdisiplin. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat. amanah. Sama ada sesebuah negara itu kecil atau besar. budaya sekolah dan aktiviti-aktiviti kokurikulum kerana perkara tersebut memberi impak tersendiri dalam pembentukan moral pelajar seperti di bawah: 1. bertolong bantu. tolong menolong. Usaha yang dilihat menerusi cabaran globalisasi dalam perkembangan profesionalisme keguruan ialah dapat meningkatkan kualiti guru sama ada dari segi kelayakan akademik. aspek berkaitan keperibadian guru. sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. cintakan kecemerlangan. di pergunungan tinggi mahu pun di lereng. sedia memberi pertolongan. kepakaran dalam pengajaran. kemahiran ICT dan interaksi global membolehkan guru meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah dan birokrasi sekolah. kaki dan lembah bukit. Perwatakan guru yang jujur. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama. penyabar.

program twinning iaitu program kembar pendidikan diperluaskan melibatkan institusi pendidikan membangun dengan negara maju. Selain itu. Apa yang pasti. Krisis kewangan timbul apabila negara membangun menimbulkan masalah membiayai perbelanjaan untuk pembangunan pendidikan. KRISIS GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Satu perancangan yang lebih baik boleh dilakukan dengan mengkaji krisis pendidikan global yang mana ianya mendedahkan guru dengan pengetahuan yang berlaku di negara-negara lain. Tambahan pula. menyediakan sekolah dengan infrastruktur lengkap. guru perlu . nilai intelektual perlu dipertahankan dan sentiasa dipertingkatkan kerana warga pendidik merupakan agen dalam membentuk modal insan yang berkualiti. Ini termasuklah penyediaan kemudahan pendidikan seperti menyediakan peluang pendidikan untuk semua. bantuan pendidikan buku teks. Persaingan adalah suatu dorongan untuk perubahan dan kemajuan yang penting dalam era globalisasi. Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita terutama bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. Persaingan untuk memantapkan kualiti diri dengan kepakaran dalam sesuatu bidang dan kemahiran tertentu akan menghasilkan produk pendidik yang setaraf dengan pendidik di negara luar. biodiversiti dan kejuruteraan. Antara krisis pendidikan global dapat dilihat menerusi gambar rajah di bawah. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Ini bermakna. Kebanyakan Negara membangun mengalami kesan negatif globalisasi bagi membangun dan memajukan bidang pendidikan. dalam profesion keguruan. program seperti ada kepentingan kerana pengetahuan dan kemahiran tertentu dipindahkan kepada tenaga pengajar di negara ini seperti latihan kepakaran dalam bidang perubatan. Globalisasi memberikan kesan buruk terhadap keadaan ekonomi Negara membangun.dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka. di samping perdagangan pendidikan dan budaya dari Negaranegara Barat yang menguasai pasaran pendidikan di negara membangun. pendidikan literasi komputer dan sebagainya.

Globalisasi jika dilihat memberikan manfaat dan juga keburukan kepada kita andai kita tersalah membuat pilihan dan keputusan. Kemahiran kedua ialah membaca. Kemahiran pertama ialah menulis. PERANAN INSTITUSI KELUARGA DAN SEKOLAH DALAM MEMBINA KEMAHIRAN 7M BERDASARKAN GLOBALISASI Dunia sekarang sedang menghadapi era globalisasi yang kian memuncak. perasaan. Keterbatasan dalam memantau penerimaan ledakan sumber dan bijak menapis serangan unsur-unsur perlu dilaksanakan dengan segera agar kita tidak jatuh dalam arus globalisasi. Semua pihak perlulah sama-sama bertanggungjawab dalam usaha memelihara kemajuan yang tercipta tanpa perlu kecundang disebabkan tewas dalam globalisasi. menyampaikan maklumat dan sebagai alat perhubungan sosial. Krisis pendidikan global seperti jurang pendidikan juga menimbulkan kebimbangan. di mana kemahiran literasi asas komunikasi dan menyampaikan idea secara tulisan dapat dikuasai oleh kerana menerusi penulisan. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan globalisasi. yang mana kemahiran literasi menimba ilmu melalui bahan-bahan bercetak perlu diterapkan sejak dari bangku sekolah agar . Ini kerana pelaburan yang rendah dalam bidang pendidikan di negara membangun dan persaingan global meningkatkan perbelanjaan pendidikan yang mana ianya menyulitkan untuk usaha ke arah merapatkan lagi jurang pendidikan. seseorangitu boleh mengeluarkan idea.sentiasa ke hadapan dalam mendidik dan memimpin masyarakat kea rah perubahan dan kemajuan.

Kemahiran keempat. Kemahiran ketujuh ialah kemahiran mencintai Tuhan. Kemahiran menggunakan komputer perlu diterapkan dan didedahkan kepada anak-anak muda sekarang agar perkara seperti ‘fobia komputer’ dapat dielakkan. Dalam kemahiran ini. Kemahiran keenam ialah kemahiran menjadi manusia. mencari maklumat dan sebagai alat pengajaran yang berkesan. Dengan melazimkan diri dengan aktiviti membaca sudah menerapkan nilai-nilai murni secara tidak langsung menerusi kandungan bahan yang dibaca.murid-murid memperoleh pengalaman dan ilmu menerusi bahan-bahan ilmiah yang dibaca. keredhaan Ilahi adalah sesuatu yang penting kerana hidup dalam keadaan dicintai Tuhan dan mendapat keredhaan menghasilkan dengan kejayaan dalam segala aspek dan memperoleh ketenangan yang sukar diterjemahkan. mengira merupakan kemahiran literasi asas mengoperasikan otak secara abstrak tentang hukum sains dan alam semesta. Dengan kemahiran komunikasi yang baik seperti kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa membuatkan kita sentiasa dihormati dan hidup dalam keadaan yang harmoni. Kemahiran kelima ialah kemahiran menggunakan komputer. bagaimana murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nilai nombor yang lebih besar? Kemahiran mengira merupakan kemahiran yang penting di samping perlunya kita menguasai kemahiran-kemahiran yang lain. Jika dilihat sekarang. Kemahiran mencari dan menggunakan ilmu agama dalam proses mendapatkan keredhaan dan kecintaan Tuhan buat setiap hambanya. Cuba bayangkan seandainya anak-anak kita tidak menguasai kemahiran mengira. KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Berdasarkan definisi globalisasi pendidikan. cabaran globalisasi dalam pendidikan. manusia harus sentiasa tersemat dalam diri setiap individu. Dalam kemahiran ini. perlunya individu diajar untuk menjadi individu yang boleh berinteraksi bersama orang lain secara positif. Segala yang dilalui dalam kehidupan seharian melibatkan kita dengan hukum sains dan alam semesta. guru dan ibu bapa berperanan untuk menyediakan peluang dan ruang untuk murid-murid berfikir tentang sesuatu perkara dan melatih mereka untuk mengolah dan melontarkan idea menerusi kemahiran berfikir yang diaplikasikan. Kemahiran ketiga. apakah kesan yang dapat kita kenal pasti terhadap globalisasi dalam pendidikan? Adakah memberi kesan baik sahaja atau . Dalam hidup kita. adakah mereka mampu untuk menguruskan kehidupan mereka secara sendiri kelak? Contohnya. kemahiran memikir. jika tidak menguasai konsep asas nombor. krisis pendidikan global dan sebagainya sebagaimana yang telah dinyatakan di ruangan sebelumnya. penggunaan komputer dalam membantu memudahkan pengurusan harian. Membaca jambatan ilmu.

member kesan buruk semata atau memiliki pro dan kontranya iaitu kesan baik dan buruk melalui globalisasi dalam pendidikan. Globalisasi dalam pendidikan memberikan kesan positif dan negatif. Apakah kesan positif yang dapat diberikan melalui globalisasi dalam pendidikan? Antaranya ialah:  budaya pembelajaran sepanjang hayat  kebolehan berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa  menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian  pendidikan Negara terbuka kepada dunia luar  perubahan peranan guru dalam bilik darjah  peluang pendidikan terbuka luas  persaingan sihat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan inovasi  perkongsian sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran Terdapat beberapa kesan negatif melalui globalisasi dalam pendidikan iaitu: kadar pengangguran semakin meningkat  pengaliran keluar sumber manusia yang berkepakaran ke luar negara  meminggirkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda  perdagangan pendidikan  penyebaran sumber-sumber yang tidak bersesuaian dengan intelek dan rohani  berlaku penindasan dalam merampas peluang dan sumber bagi kemajuan sistem pendidikan sesebuah negara  pemantauan mendalam dari aspek permasalahan antisosial  .

Tambahan pula. biarpun ianya mempunyai kesan positif dan negatif. IMPAK GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Globalisasi meluaskan konsep dunia tanpa sempadan memberikan cabaran terhadap guru bagaimana perancangan pembelajaran dan dunia pendidikan boleh dimajukan dari perspektif global yang melibatkan penyesuaian . sebagai pendidik perlunya pemilihan dibuat dalam mencedok ilmu dan sumber maklumat yang bersesuaian untuk disalurkan kepada murid-murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah agar nilai-nilai negatif tidak dapat diterapkan dalam diri murid-murid.Oleh itu. ianya adalah tanggungjawab individu dalam membuat pilihan bijak sama ada ingin memilih sumber yang bersesuaian atau sebaliknya.

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 7. Dengan kecanggihan teknologi maklumat. Selain itu.kurikulum. penggunaan teknologi maklumat dalam sesi pembelajaran dan pengajaran sering diaplikasikan. penjadualan belajar. Ini kerana. penerokaan maklumat melalui ICT. Contohnya. suasana di kutub utara dan melihat bagaimana gunung berapi meletus. pengawalan dan penyeliaan. Ini membuatkan muridmurid dan guru dapat menguasai ledakan maklumat dan menambah pengalaman murid. menjadi kelaziman individu menjadikan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu utama. serta peranan efektif guru dalam memajukan dunia pendidikan. adalah sukar untuk guru menyalurkan ilmu dan pengalaman berkaitan persekitaran yang sukar untuk disediakan. dengan globalisasi. ada dinyatakan tentang impak globalisasi dalam pendidikan di mana rajah di sebelah kiri merupakan sebab yang berlaku menerusi globalisasi dan rajah di sebelah kanan menunjukkan akibat daripada globalisasi dalam pendidikan. Jika pada masa kini tiada pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat di dalam bilik darjah. kebanyakan bahan penyelidikan dan sumber lain maklumat menggunakan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa. . Lambakan sumber maklumat dalam Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa yang mudah diperoleh menerusi kecanggihan teknologi maklumat menghasilkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu. Ini secara langsung. keadaan di dasar laut.

penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Dengan globalisasi dalam pendidikan. paparan slide dan sebaganyai. Secara tidak langsung. memudahkan kita untuk menguruskan sesuatu data dan boleh dikemas kini pada bila-bila masa. mewujudkan lebih banyak institusi pengajian tinggi swasta yang mana memberikan kesan ke atas semua individu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata.murid berpeluang melihat dan meneroka pengetahuan baru yang terbatas melalui video. Pembudayaan teknologi dalam pelaksanaan harian membuatkan urusan kita menjadi lebih mudah dan lebih bersistematik. pembangunan negara semakin meningkat melalui penghasilan produk berkemahiran dan pakar dalam sesuatu bidang. Contohnya. .

dedikasi. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terangterangan. Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif.PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh . Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. latihan iktisas yang mencukupi. perguruan dan lain-lain. mementingkan mutu perkhidmatan. komitmen dan hubungannya dengan Allah. Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa.) Berdasarkan ciri-ciri profesion. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai „Pendidikan Universiti dan Laporan Carr-Saunders‟. perubatan. kelengkapan.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948).muallim.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab. 1. alim atau ulamak.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. keilmuan dan keluhuran peribadi. khidmat yang diperlui masyarakat. Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini. 2. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik. PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. muaddib. Menurut Kamus Dewan „profesion‟ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.( contohnya : perundangan. menikmati otonomi individu dan kumpulan. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. kini. bersikap jujur. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan. Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek.

2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. bersabar. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ).1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. 3. guru harus .1998) 3. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. pelaksana. Sebelum seseorang itu menjadi guru. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan.organisasinya. Selain tugas dalam bilik darjah. Umpananya. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. penilai. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. perancang. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . pengawal dan sebagainya. guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. Di samping itu. 3. pengurus. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. penyelia.Sebagai pentadbir ataupun pengurus.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. malah lebih daripada itu. menjadi kaunselor kepada muridmurid. Walaubagaimanapun. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid.

4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman. teori pendidikan. Oleh itu. teori-teori pengajaranpembelajaran. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. perkhidmatan bank ( kad ATM). Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini. dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak.boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat. profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah. Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. pengurusan sekolah.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu . kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian. Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. telekomunikasi (telefon bimbit).tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran. sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang. malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui „online‟. Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. 3. pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini.5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu.Sebagai pemangkin. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. khasnya dalam teknologi pendidikan. hiburan ( Video.mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program. Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa. 3. VCD) dan lain-lain. guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. Contohnya. menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. 1996). di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi. perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita. Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif. proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju.

Johor Bharu 6-8 Disember. Persatuan Perguruan dan masyarakat. Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. Menurut Dr. kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. para guru sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran yang tinggi. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan profesion perguruan selain daripada peranan pihak Kementerian Pendidikan. 1980. Pendidikan di Malaysia : sejarah. 1993. Penteorian sosiologi dan pendidikan. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. pecah rumah. 2002.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. ekonomi : urusan perniagaan. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. Rujukan Amir Hasan Dawi. Tanjung Malim : Quantum Books. hartanah dan sebagainya . profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. Perubahanperubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. Sufean Hussin. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. Awang Had Salleh. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar. Pendidikan di Malaysia. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara. 1996. 4. ETIKA PROFESION PERGURUAN & ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Definisi Etika . penculikan dan seumpamanya . Ee Ah Meng. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. KONPEN V. jual-beli saham.semasa. Mok Soon Sang. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan. Jika hal ini wujud. Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. janayah : seperti peras ugut. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994. sistem dan falsafah. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Dalam hal seperti ini.

a. latihan iktisas yang mencukupi. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain.( contohnya : perundangan. ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Konsep Profesion dan nilaitaranya a. perubatan. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. c. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.) . d. Kod Etika dalam bentuk dokumen. b. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Dari persepktif Islam. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. menikmati otonomi individu dan kumpulan. 1995). mementingkan mutu perkhidmatan. Oleh itu. d. Etika Perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. pelajar. 1994). Satu sistem dasar akhlak. c. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kod etika dianggap penting kerana: a. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. b. perguruan dan lain-lain. b. e. khidmat yang diperlui masyarakat. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.

guru juga mempunyai perananperanan lain yang diharapkan oleh masyarakat. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. menjadi kaunselor kepada murid-murid. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . Umpananya. Sebelum seseorang itu menjadi guru.c. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. bersabar. Di samping itu. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Walaubagaimanapun.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. Selain tugas dalam bilik darjah. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. d. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. Berdasarkan ciri-ciri profesion. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. menjadi pengamal dan penyebar nilai . dedikasi. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. bersikap jujur. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. e. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Berikut merupakan aspek-aspek keguruan yang boleh dianggap sebagai satu profesion: a. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ).

Tetapi sebelum sampai kepada amalan. kaunseling. kejuruteraan dan lainlain. perubatan dan lain-lain dipelajari. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan kepada kerjaya-kerjaya yang lain seperti kod etika dan sebagainya. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. pengubatan dan sebagainya. Kalau ilmu seperti matematik. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan.kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. iaitu penghayatan nilai-nilai. Ketiga. keguruan. Dari segi pandangan Islam. Kod etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. perniagaan dan lain-lain sebagainya. memang semua kerjaya mementingkan amalan. kejujuran. Keempat pengamalan. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. maka agar seorang muslim itu berjaya menjalankan tugas yang . Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. pengubatan. Kalau mahu dipertegaskan lagi kertas ini sebenarnya diharapkan menjawab persoalan bagaimana cara membimbing guru-guru pendidikan Islam agar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam etika keguruan itu. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. nilai-nilai kerjaya itu harus dihayati(intemalized) lebih dahulu.1998) Pendahuluan Ada beberapa istilah yang harus diterangkan dahulu maksudnya sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai tajuk kertas ini. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Etika Keguruan Sebenarnya kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional. Oleh yang demikian marilah kita membicarakan dahulu di bawah ini apakah dia etika keguruan itu. Ini semua adalah nilai. Sebab setiap pemegang kerjaya itu dipanggil pengamal(practitioner) dalam bidang tertentu seperti keguruan. ini yang membawa kita kepada aspek terakhir pada kertas ini. maka nilai-nilai seperti keikhlasan. Lebih ketara lagi ciri-ciri ini jelas pada kerjaya keguruan. Pertama sekali adalah keguruan. iaitu penghayatan. dedikasi dan lain-lain itu dihayati. akauntan. ilmiah dan aqidah yang harus dimiliki oleh seorang pengamal untuk berjaya dalam kerjayanya. b. perubatan. kejuruteraan.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. Kelima penghayatan. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . Maksudnya pekerjaan sebagai guru. nilai-nilai yang menyertai setiap kerjaya itu seperti memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan sebagainya.

Keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi 5. maka mereka menghadapinya dengan sabar. Bahawa ia mempunyai persiapan ilmiah. Bahawa ia benar dalam hal yang didakwahkannya dan tanda kebenaran itu ialah tingkah lakunya sendiri. supaya dapat mempengaruhi jiwa murid-muridnya dan anggota-anggota masyarakat lainnya. Bahawa ia ikhlas dalam kerja-kerja kependidikan dan risalah Islamnya dengan tujuan mencari keredhaan Allah S. seperti disebutkan oleh surah Al-imran.W. Kecerdasan dan kecepatan berfikir 4. Bertaqwalah kepada Allah. "la tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik" . 2. ia mengutamakan yang benar. kekuatan. tidak pilih kasih. Bahawa tujuan. Bahawa ia sedar akan pengaruh-pengaruh dan trend-trend global yang dapat mempengaruhi generasi dan segi aqidah dan pemikiran mereka. Bahawa ia memiliki sahsiah yang kuat dan sanggup membimbing murid-murid ke arah yang dikehendaki. sebab itulah yang lebih dekat kepada taqwa. 6. "Tetapi jadilah kamu Rabbani (mendapat bimbingan Tuhan)".W. Berbuat adillah. 5. professionalisme dan kecekalan. 4. tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan Tuhan (Rabbani). ketenteraman dan kebanggaan. Pengetahuan umum dan keluasan bacaan 3. Positif dan semangat optimisme 9. "Iman itu bukanlah berharap dan berhias tetapi meyakinkan dengan hati dan membuktikan dengan amal".W.W. sebab Allah Maha Mengetahui apa yang kamu buat". Bahawa ia bersifat adil terhadap murid-muridnya. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakatnya. Petunjuk (hidayah) Islam di dalam dan di luar adalah sebab tujuan pendidikan dalam Islam untuk membentuk generasi-generasi umat Islam yang memahami dan menyedari risalahnya dalam kehidupan dan melaksanakan risalah ini dengan sungguh-sungguh dan amanah dan juga menyedari bahawa mereka mempunyai kewajipan kepada Allah S. Memiliki kebolehan untuk mendekatkan maklumat-maklumat kepada pemikiran murid-murid dan ia bersabar untuk menghadapi masalah yang timbul. Dengan demikian umat Islam akan mencapai cita-citanya dalam kehidupan dengan penuh kemuliaan.W. hati-hati dan penuh prihatin. maka mereka melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. ilmu-ilmu keIslaman dan kebudayaan dunia dalam bidang pengkhususannya. Optimisme dan entusiasme dalam pekerjaan 6. amanah. Buku-buku pendidikan telah juga memberikan ciri-ciri umum seorang guru. Bahawa ia fleksibel dalam mempelbagaikan kaedah-kaedah pengajaran dengan menggunakan kaedah yang sesuai bagi suasana tertentu. 9. ciri-ciri itu tidak terkeluar dan sifatsifat dan aspek-aspek berikut: 1.W. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggung jawab.T telah mewajibkan kepada diriNya sendiri dalam surah al-Nahl ayat ke 97.A. Kekuatan sahsiah 7. Yakin bahawa ia mempunyai risalah(message) Dari huraian di atas jelaslah bahawa seorang guru Muslim memiliki peranan bukan sahaja di dalam sekolah. 8. Sebab Allah S. sehingga guru-guru yang dihasilkannya adalah guru yang soleh.T dan mereka harus melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. memberi dan mendapat petunjuk untuk menyiarkan risalah pendidikan Islam. Inilah sifat-sifat terpenting yang patut dipunyai oleh seorang guru Muslim di atas mana proses penyediaan guruguru itu harus dibina.dipikulkan kepadanya oleh Allah S.T dan mencari kebenaran serta melaksanakannya. Ini memerlukan bahawa guru dipersiapkan dari segi professional dan psikologikal yang baik. Oleh yang demikian menyiapkannya juga harus untuk sekolah dan untuk luar sekolah. Memelihara penampilan(mazhar) 8. membawa perbaikan (muslih). Maka haruslah penyiapan ini juga dipikul bersama oleh institusi-institusi penyiapan guru seperti fakulti-fakulti pendidikan dan maktab-maktab perguruan bersama-sama dengan masyarakat Islam sendiri. Tahap pencapaian ilmiah 2. vokasional dan budaya menerusi ilmu-ilmu pengkhususannya seperti geografi. ayat 79.T pertama sekali dalam masyarakat Islam dan seterusnya di dalam masyarakat antarabangsa maka haruslah guru itu memiliki sifat-sifat yang berikut: 1. 3. Seperti makna firman Allah S. "Janganlah kamu terpengaruh oleh keadaan suatu kaum sehinga kamu tidak adil. 7. Seperti makna sebuah hadith Nabi S. tetapi juga diluarnya.T dalam surah al Maidah ayat ke 8.

4. mempunyai syarat-syarat yang berlainan dengan pendidikan fakta-fakta ketrampilan. Jangan mendekati harta anak-anak yatim. Jangan kamu mendekati perkara-perkara buruk yang terang-terangan dan yang tersembunyi. maka ikutilah olehmu. Syarat yang kedua kalau kejujuran itu dapat menimbulkan peneguhan pada diri murid-murid maka ia akan dipelajari. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Pendidikan ilmu (knowledge) terutama yang berkenaan dengan fakta-fakta dan ketrampilan tidaklah terlalu rumit sebab tidak terlalu banyak melibatkan nilai-nilai. supaya nilai yang bernama kejujuran itu dapat disaksikan beroperasi maka ia harus melekat pada suatu model.T. Pendidikan nilai-nilai. mudah-mudahan kamu berakal. Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Penghayatan Masalah penghayatan (internalization) sesuatu perkara berlaku bukan hanya pada pendidikan agama saja tetapi pada aspek pendidikan. Itulah pesanNya bagimu. maka berbuat adillah walaupun kepada sanak saudara. Hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa.W. Dalam keadaan terakhir ini pendidikan tidak semudah dengan pendidikan fakta atau ketrampilan. Jangan membunuh manusia. Sempumakanlah ukuran dan timbangan dengan adil. "Katakanlah(wahai Muhammad) marilah aku bacakan apa yang dihararamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Nilai ini bersifat mujarrad(abstract). Sempurnakanlah timbangan dan ukuran dengan adil. seorang guru. apa lagi kalau objek pendidikan itu memang adalah nilai-nilai yang tidak dapat dinilai dengan betul atau salah tetapi dengan baik atau buruk. 7. 2. Sempurnakanlah janjimu kepada Allah. Jangan kamu membunuh diri yang dihararamkan kamu membunuhnya kecuali dengan kebenaran. Model ini tergambar dalam firman Allah S. pendidikan pra-sekolah. 1. Selepas huraian tentang kod etika dalam keguruan. 9. 8. sebab selain daripada nilai kejujuran itu sendiri. Tidak boleh dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. Pendeknya. Tidak dapat dicium baunya. kejujuran itu pada dirinya. mudah-mudahan kamu ingat. sebab Kamilah yang memberi mereka dan kamu rezeki. Jika kamu berkata. suka atau tidak suka dan lain-lain lagi. Allah tidak memberi beban seseorang kecuali yang disanggupinya.T yang bermaksud. Sebab adalah terlalu dangkal kalau pendidikan itu hanya ditujukan untuk memperoleh ilmu (knowledge) dan ketrampilan (skill) saja tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah penanaman sikap (attitude) yang positif pada diri pendidik terhadap hal yang menjadi tumpuan pendidikan. seorang kawan dan lain-lain. jangan kamu ikut jalan-jalan lain nescaya kamu bercerai-berai dari jalanNya. 3. Syarat kedua agak rumit sedikit. Ia merupakan perlembagaan Ilahi dalam pendidikan dan bimbingan akhlak dan sosial yang intinya adalah sebagai berikut. ertinya diulang-ulang dan kemudian berubah menjadi penghayatan. 6. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali untuk yang lebih baik sehinggalah ia dewasa. Tetapi sebaliknya pendidikan sikap di mana terlibat nilai-nilai yang biasanya berasal dari cara-cara pemasyarakatan yang diperoleh oleh kanak-kanak semasa kecil. Jangan mendekati perkara-perkara buruk. yang selanjutnya kalau diulang-ulang sebab diteguhkan akan berubah menjadi penghayatan nilai-nilai. 10. seorang bapa. pendidikan latihan perguruan dan lain-lain. pendidikan sekolah. 5. Berbuat adillah dalam berkata-kata walaupun pada kaum kerabat. Sungguh inilah jalanKu yang lurus.Setelah berpanjang lebar tentang kod etika keguruan dalam pandangan pendidikan Islam. harum atau busuk dan sebagainya. Tidak dapat dilihat dengan mata. Yang bererti tempat di mana nilai itu melekat supaya dapat disaksikan bagaimana nilai-nilai itu beroperasi. 1. pengajian tinggi. Ambillah suatu nilai seperti kejujuran. mudah-mudahan kamu bertaqwa ” Ayat-ayat ini mengandungi sepuluh perakuan(wasaya) penting dalam kehidupan individu dan kumpulankumpulan Islam dan kemanusiaan.W. maka kejujuran itu boleh menjadi perangsang. Berbuat baik kepada ibu bapa. Kalau model tadi dapat mencerminkan nilai-nilai yang disebut. juga model tempat kejujuran itu melekat diperlukan .W. itulah wasiat Allah kepadamu. Itulah pesanNya bagimu. rupanya bagaimana. Sempumakanlah janjimu dengan Allah S. Itu syarat pertama.T. Jangan mensyarikatkan Allah S. Pertama sekali nilai itu mestilah mempunyai model. Jangan membunuh anak kerana takut miskin. marilah kita bahas tentang penghayatan dan pengamalan nilai. jadi tidak dapat diraba dengan pancaindera. percaya atau tidak percaya. marilah kita tutup bahagian ini dengan suatu misal atau model yang menjamin bahawa bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan maka masyarakat akan hidup bahagia dan individu-individu dan kumpulan-kumpulan akan hidup dengan tenteram.

Dengan kata-kata yang lebih sederhana. tetapi oleh guru-guru matematik. Bila guru menghukum seorang murid. Tetapi memperlakukan semua pendidikan agama sebagai pengajaran fakta-fakta dan ketrampilanketrampilan saja adalah suatu kesalahan besar yang perlu diperbaiki dengan segera. Sebagaimana setiap guru. nilai-nilai agama itu sendiri tidak diajarkan oleh guru-guru agama di sekolah. Pengamalan Pengamalan nilai-nilai adalah kelanjutan daripada penghayatan nilai. Begitu juga dengan pendidikan agama. Oleh sebab pendidikan agama merupakan pendidikan ke arah nilai-nilai agama. terutama pada tingkat-tingkat sekolah dasar agar mereka melambangkan ciri kesempumaan dari segi jasmaniah dan rohaniah. kalau sikap ini dikembangkan. Orientasi sekarang adalah ke arah kemasyarakatan yang bermotivasi dan berdisiplin. geografi. murid-murid boleh benci kepada semua yang berkaitan dengan matematik. Inilah sebahagian syarat-syarat yang perlu wujud untuk penghayatan nilai-nilai. Kalau mereka mencerminkan nilai-nilai Islam dalam cara berpakaian. Jadi daripada jujur dia menjadi tidak jujur. adalah pengajar nilai-nilai tertentu. Sebagai misal. sebahagian. apapun yang diajarkannya. ada murid-murid yang benci kepada matematik sebab ia tidak suka kepada guru yang mengajarkan matematik. Nilai-nilai yang sungguh-sungguh dihayati akan tercermin dalam amalan sehari-sehari. Bila seorang guru memuji seorang murid.berfungsi bersama untuk menimbulkan peneguhan itu. dengan pengertian dia mempunyai kekurangan-kekurangan. maka orientasi pendidikan agama haruslah ditinjau kembali sesuai dengan tujuan tersebut. sebab ia tidak akan memancing tingkahlaku kejujuran dan muridmuridnya. seorang guru atau ibu yang mengajarkan kejujuran kepada murid atau anaknya. kalau tidak menjadi perangsang negatif yang boleh menimbulkan sifat antiagama pada diri murid-murid. iaitu jika perangai mereka seharihari bertentangan dengan nilai-nilai Islam. kalau tidak sebahagian besar. maka nilai-nilai yang akan diajarkan itu boleh menurun nilainya disebabkan oleh kekurangankekurangan yang ada pada model itu. mungkin ada setengah-setengah guru-guru agama sendiri tidak menjadi perangsang nilainilai Islam itu. seperti pelajaran sains misalnya. guru sebagai perangsang( stumulus) telah gagal sebagai model. sebaliknya murid-murid semakin menjauhi kalau tidak membenci segala yang berbau agama. Malah sebaliknya. haruslah ia sendiri lebih dahulu bersifat jujur. maka murid tersebut mungkin merasa bahawa guru tidak menyukai perbuatannya. jika pada model itu timbul sifat-sifat atau tingkah laku yang tidak meneguhkan kejujuran itu. terlepas daripada mata pelajaran yang diajarkannya. 3. seperti tergambar pada gambarajah di bawah. bersopan-santun. Oleh sebab model tempat melekatnya nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada muridmurid adalah manusia biasa. maka ia menghukum tingkahlaku tertentu. kalau tidak maka terjadi pertikaian antara perkataan dan perbuatan. Malah bila guru tidak mengacuhkan seorang murid. Jadi jangankan menghayati agama. Ini semua adalah nilai-nilai. Maka pada yang terakhir ini juga berlaku kaedah pengajaran fakta-fakta dan ketrampilan. Sebab penghayatan itu pun berperingkat-peringkat. Dalam keadaan terakhir ini. Sebab guru-guru sama ada sedar atau tidak. 2. Semua guru. maka ia meneguhkan sesuatu tingkahlaku. Sebab kalau tidak maka suatu masa nanti akan timbul dalam masyarakat Islam sendiri ahli-ahli agama yang tidak menghayati ajaran agama atau orang-orang orientalis yang berdiam di negeri-negeri Timur. walaupun mereka sendiri mengajarkan agama. mempengaruhi muridmuridnya melalui kaedah-kaedah dan strategi-strategi pengajaran yang digunakan yang sebahagian besarnya termasuk dalam kawasan "kurikulum informal”. adalah seorang guru bahasa maka setiap guru juga adalah seorang pengajar nilai-nilai. sejarah dan lain-lain. Oleh sebab itu dikehendaki dari guruguru. Kelima: Peringkat Perwatakan Keempat : Peringkat Organisasi Ketiga : Peringkat Penilaian Kedua : Peringkat Gerak balas Pertama : Peringkat Penerimaan . Pendidikan agama sekadar untuk lulus ujian mata pelajaran agama sudah lewat masanya. beribadat atau dengan kata lain kalau amal mereka mencerminkan nilai-nilai Islam. Ini tidaklah mengesampingkan bahawa dalam pelajaran agama itu sendiri ada perkara-perkara yang bersifat fakta-fakta dan ketrampilan-ketrampilan. mulai dari peringkat yang paling rendah sampai kepada peringkat tinggi. malah ada kemungkinan anak didik mempelajari nilai sebaliknya. Dengan kata lain syarat penghayatan nilai-nilai sangat bergantung pada peribadi model yang membawa nilai-nilai itu.

 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara  Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.  Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.  Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit..Bila nilai-nilai itu dihayati sampai ke peringkat perwatakan maka ia sebati dengan sahsiah dan sukar untuk diubah dan sentiasa terpancar dalam amalan sehari-hari.. institusi pendidikan dengan masyarakat. .  guru perlu menjaga kod etika demi status. Tanggungjawab terhadap pelajar  mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar  bersikap adil terhadap pelajar  merahsiakan maklumat ikhtisas  membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran  menunjukkan cara berpakaian.  Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.  nilai moral yang baik / buruk  masyarakat menganalisis. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. menilai. Di situ juga telah dinyatakan perakuan yang sepuluh (al-Wisaya al-'Asyarah) tentang segala kerjaya seorang muslim yang tercantum dalam al-Quran (al-An'am: 151-153). masyarakat atau negara  Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia.  Menghormati masyarakat tempat berkhidmat. Kesimpulan Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai maka ia perlu dihayati dan diamalkan.  Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.  Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. bertanggungjawab.  Berusaha menunaikan tanggungjawab. akhlak dan maruah. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion  Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.  Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat..  Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 2) Kod Etika Keguruan.  Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.. pertuturan dan tingkah laku  memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa  Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1) Konsep Etika:  sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. bukan sekadar diketahui dan dihafalkan.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka..

3) Akauntabiliti Guru. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan  Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.  Membentuk soalan penilaian. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.  Bersikap adil dengan setiap murid.  Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.  Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa.  Kemahiran interpersonal. akauntabiliti guru sebagai. Konsep  Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu  Tanggungjawab kepada profesion perguruan  Leslie Kaplan & William Owings (2001).  Akauntabiliti terhadap profesion  Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.  Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.  Pengurusan bilik darjah  Memotivasikan pelajar  Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa  Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara  Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.  Membantu rakan sejawat  Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.  Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.kesempurnaan  Nillsen 2004.  Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar  Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri. 4) Integriti Guru. bermaksud keikhlasan dan kejujuran  Institut Integriti Malaysia.  Integriti bermaksud wholeness atau completeness.  Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.  Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.  Memberi sumbangan sukarela kepada negara.  Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi  Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari  Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.

Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional. 2) Ciri-ciri Profesion. mengawal mutu dan penyingkiran ahli.Mementingkan mutu perkhidmatan. . . . NOTA EDU3108 BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION 1) Pengenalan. kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. .Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. .Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. . Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. NON PROFESIONAL . . 5) GURU PROFESIONAL VS.Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan.1989).Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas.Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting.1989) .Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas.Pakar dalam bidang pekerjaan .Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. . . 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan. . . . tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan. .Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi.Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan.Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan.  Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan.

1998).Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. . . .2002).Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.Bermoral .Gaya .Bersikap profesional .Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.Positif dan benar . .Pintar . 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan.Memastikan suasana „guru mengajar murid belajar‟ dalam bilik darjah. . . . . Guru Non Profesional.Dorongan oleh misi dan passionate . .Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. .Mempertahankan martabat profesionnya.Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan. .Guru Profesional. . .Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.Pembelajaran kandungan . . . .Melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.Prihatin terhadap murid dan ibubapa .Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah.Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Berilmu .Patuh dengan Kod Etika.With-it-ness . .Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori .Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.Autonomi guru adalah terhad.Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.Keberkesanan pengajaran .Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Cth: guru sandaran.Kepakaran dalam motivasi . berpersonaliti sihat dan serba boleh. guru sementara .Guru adalah pakar dalam pendidikan.Celik minda . .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.Guru sebagai pemimpin .

opportunity.8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.1998) .GERKO .Kaedah mengajar .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .Konsep Etika . weakness. Pada pendapat anda.Kawalan sosial di sekolah .Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid .Kawalan disiplin murid . BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: .Pembimbing kepada murid 10) Refleksi .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.

Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. . bertanggungjawab . . akhlak dan maruah. menilai. Konsep .Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. .membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran .Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia.Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.bersikap adil terhadap pelajar . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . . .Tanggungjawab kepada profesion perguruan . 3) Akauntabiliti Guru. . masyarakat atau negara . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara .menunjukkan cara berpakaian.nilai moral yang baik / buruk . sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.guru perlu menjaga kod etika demi status.Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi.Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. .memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa . . institusi pendidikan dengan masyarakat.Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. .Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. .Berusaha menunaikan tanggungjawab.Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa..Menghormati masyarakat tempat berkhidmat .mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.merahsiakan maklumat ikhtisas . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar . .Leslie Kaplan & William Owings (2001).Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu .Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. pertuturan dan tingkah laku . . . akauntabiliti guru sebagai.masyarakat menganalisis.

Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.Memotivasikan pelajar .Kemahiran interpersonal. Akauntabiliti terhadap profesion .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Memberi sumbangan sukarela kepada negara. .Membantu rakan sejawat .kesempurnaan . .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa . .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari . .Institut Integriti Malaysia. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. .Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. . 4) Integriti Guru .Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. .Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. . .Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.Pengurusan bilik darjah .Bersikap adil dengan setiap murid.Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. . .Integriti bermaksud wholeness atau completeness.Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. . . .Nillsen 2004.Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar .Membentuk soalan penilaian. .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi .

. pemikiran. adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .Kerjaya sambilan .Perasaan.Kesantunan merujuk kepada tatacara. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) . .Kesantunan guru .Penampilan guru . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Guru dikawal oleh etika perguruan. bukan tatacara kita sahaja. Fokus Etika Guru : .BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Kawalan suara .Ikut norma budaya setempat. perwakilan komposit perasaan. 2.Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Kepedulian guru .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan . .Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.0 ISU KEPEDULIAN GURU .Definisi .Pengurusan kewangan 1.Cakap banyak .Gabungan perasaan.Pengurusan masa .Berniaga di sekolah .Kerjaya sambilan . mempunyai kesantunan.Memonopoli sidang perbualan .0 ISU KESANTUNAN GURU . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi . .

.Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Peringkat mahir .Apakah pelajar suka saya? .Dikatakan pasif.Peringkat cekap .Peringkat Keprihatinan Diri .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Peringkat novis lanjutan .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan. BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Peringkat novis .c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : . tak kreatif dan imaginative .

konsep dan perkara asas pengajaran . mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip . fikiran positif. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh . Guru Cekap Menjadi guru cekap : . Prinsip Guru Cekap : .Menjadi teladan profesionalisme .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Berkongsi visi yang sama .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Ada kecekapan pada tahap minimum . mempunyai mental-life yang segar.Keutuhan peribadi .Bakti disemai bukti dituai .Kecekapan profesionalisme . Guru Mahir .Terbaik dalam bidang . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca.Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Guru mula kenali lebih banyak prinsip. .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Penambahbaikan berterusan .Guru mengajar murid belajar : mengajar.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . kepakaran. .Memahami fakta. Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP..Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.

yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar . Guru Mahir .Kemahiran merangsang .Mahir berkomunikasi. memartabatkan profesionnya .Kemahiran penilaian .„role model‟ kepada warga pendidikan .Menampilkan watak terpuji.Sahsiah terpuji . Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik . Sahsiah guru pakar : .Kemahiran penyampaian . berwawasan . berimej.Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. Guru Berintelek .Taat setia terhadap perkhidmatannya. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Mempamer kekuatan teori .Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Professional dengan PNP di sekolah .Morality yang teguh . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Berketrampilan .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa . .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. bebas berpendirian .Kaya ilmu .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : . Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : .Profesional . peribadi mulia.Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. pengetahuan.Ciri guru berkesan : .Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam . berpesonaliti sihat dan serba boleh.Berupaya melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya pelajar mempunyai ilmu.Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Bertindak atas landasan etika kerja .

Menjadi pakar rujuk PNP . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Pengetahuan guru pakar : . bahan dan sumber .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . proaktif.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Berwawasan.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Kurang teori dan amalan latihan .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Kurang mahir urus Koku .Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Kurang mahir urus aktiviti sukan .Bijak mengurus masa. Potensi : . Fokus isu : . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru. responsive.Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .

.Menambahbaik aktiviti P&P. membuat penyelidikan & mencari idea baru. 5) Penyelidik . .Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. . 4) Pengamal Reflektif .Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan.Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. . . . .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. . . pemerhatian & temubual.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif.Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. . .Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. sosioemosi & kesihatan. 6) Agen Sosial . .• Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. 3) Pembimbing .Dapat meningkatkan kualiti P&P.Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. berfikir.Guru agen sosialisasi.Meningkatkan tahap profesional guru. soal selidik.Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. . sikap dan .Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P.

Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. .Memupuk nilai persahabatan.Mengawal sikap penyayang .Guru berperanan mengawal kepincangan ini. .Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . . . nilai agama.Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. . . .Menggunakan strategi pemusatan murid . toleransi dalam kalangan pelajar. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG . . . persahabatan. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid.Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. . toleransi dan kesabaran).Guru hendak peka dengan emosi.Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. .Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. 10) Pengurus Pembelajaran . .Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi . prejudis atau diskriminasi. 7) Agen Perubahan . BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. .Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan . kemahiran dan nilai kepada murid.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP.nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial.Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. .Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.Bersikap proaktif . 9) Pembentuk Tingkah Laku . kerajinan. kerjasama.Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. .Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu.Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar.Guru menyampaikan nilai moral.Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. ketekunan.

Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.akademik dan kokurikulum mahupun siasah.Role model .Pakar rujuk .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: . . berdaya tahan.my/?id=143) .Penyelidik . 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .Pemimpin .Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.Jangkaan terhadap diri sendiri – e.PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.gov. .g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .jangkaan terhadap pelajar. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.KPM didokong oleh 31 Bahagian.Agen perubahan .Misi KPM: „Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti‟ .Pengamal TMK .moe.Penerap nilai .Menyebarkan ilmu .Educare/educere .g penentuan hasil pembelajaran . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.Mentor . . berintegriti dan bersungguh-sungguh .e.Pengamal dan pelaksana ilmu .g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.Agen sosialisasi .

kursus-kursus pendek . 6) Budaya Membaca.Seminar .projek-projek komuniti . .penandaarasan . .Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat . .lawatan ke sekolah . 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh .budaya membaca . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.penyelidikan . 4) Pembelajaran Peribadi .Bengkel . 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat .aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi.Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. .Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.

. . something is done with it. it is ingested.Teknologi maklumat dan komunikasi .Bekerja bersama-sama secara sukarela.Pentaksiran dan penilaian .Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . 9) Kolaborasi dan Musyawarah . . tindakan.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.and new human being emerges (Leo Buscaglia).Peningkatan ilmu .Portfolio pengajaran .Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. or we wouldn‟t be teaching – because education is a constant process of change.Perkembangan professional on-line . penilaian terhadap tindakan.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru .Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: . we must know it is possible. .Pembestarian sekolah . . .Pedagogi terkini .Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: .Transformasi kurikulum .Penulisan reflektif/jurnal .Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Antaranya amalan refleksi melalui : . Every single time you “teach” something to someone.Membentuk budaya reflektif.Kemahiran guru dalam pengurusan .Pengurusan kokurikulum .As teachers we must believe in change.Penyelidikann tindakan. 8) Amalan Reflektif.Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. Pelajaran Malaysia. . .

Program ERIC . Dalam pengurusan di sekolah cara ini . Demokrasi dan Laissez faire Berdasarkan rujukan dan kefahaman saya autokrasi adalah satu cara mengurus atau memerintah atau mentadbir dengan kuasa mutlak kepada seseorang. dimana setiap seuatu perkara diputuskan melalui suara majoriti. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber . Laissez-faire secara amnya difahami sebagai satu mengurus atau mentadbir yang memberikan@menjamin kebebasan kepada individu. Dalam hal organisasi sekolah cara urus tadbir seseorang Pengetua atau Guru Besar yang mengamalkan cara autokrasi adalah seorang pentadbir yang mengurus sekolah tanpa menerima pandangan sesiapa. ini bermakna pandangan semua pihak diambil kira.Autokrasi. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah saya banyak mengamalkan cara ini. Dipandang dari satu sudut cara ini memberi ruang untuk individu lebih kritis dan kreatif. Kepimpinan guru besar Gaya Kepimpinan . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan. Bertepatan dengan asal perkataan ini ( Yunani ) yang bermaksud rakyat dan memerintah atau lebih tepat lagi Diperintah oleh rakyat. jika dalam hal negara ditentukan rakyat jelata. jika tidak tindakan disiplin akan diambil oleh beliau. Kebanyakan tindakan diambil berdasrkan keputusan mesyuarat.Sebagai guru permulaan. Apa sahaja yang diarahkan semua guru dan staf mesti akur. Dari sini diharapkan mereka akan menjalankan tugas dengan lebih berkesan dan cemerlang. dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai semangat kekitaan atau kepunyaan.12) Pembelajaran Autentik .Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.Program Adobe .E-Jurnal Soalan Refleksi .E-Pembelajaran .E-Perpustakaan .E-Buku . Demokrasi pula pada pemahaman saya adalah satu bentuk pemerintahan yang mengamalkan cara mengurus@mentadbir@memerintah secara demokratik. agar guru-guru dan staf merasakan pandangan mereka diterima. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah kadangkadang seorang pentadbir harus juga menggunakan kuasa mutlak atau autokrasi dalam menggerakkan guru-guru dan staf terutamanya kumpulan yang merasakan diri mereka selesa dan tidak mahu menerima perubahan walhal perubahan yang dibawa membawa kebaikan.

4) tidak menggunakan semata-mata pangkat dan kuasa untuk bertindak. Setiap satu gaya kepimpinan ini ada kebaikan dan keburukannya dan ia sebenarnya terpulang kepada individu bagaimana hendak mentadbir urus berdasarkan situasi. kerana dikhuatiri ada yang akan mengambil kesempatan ke atas kebebasan yang diberikan. . 6) sedia menerima hakikat bahawa ada orang lain yang mungkin lebih berpengetahuan atau lebih mahir daripadanya mengenai sesuatu bidang atau perkara. jika tidak berat kesalahannya.boleh diamalkan tetap tidak kepada semua guru dan staf. ciri-ciri penting seorang pengetua/Guru Besar di sekolah yang cemerlang dan berkaliber hendaklah seorang yang sentiasa : 1) berfikiran terbuka (open-minded) dan berpandangan jauh (far-sighted). 8) mengkritik dan menegur sacara membina. 2) menjalinkan hubungan yang mesra dengan pegawai-pegawai atasan dan bawahan serta rakan-rakan sejawatnya (The greatness of a big man lies in the way he treats little men). 9) sedia mengampuni seseorang yang bersalah. 5) bersedia mendengar dan mengambilkira pandangan dan cadangan pegawai-pegawainya sebelum membuat sesuatu keputusan. Kebebasan yang diberikan bukan bermakna untuk mereka bertindak sewenangnya hingga membawa keburukan kepada organisasi Cara ini mungkin boleh ditadbir urus oleh pengetua atau guru besar kepada key personel tertentu seperti Guru Penolong Kanan atau Ketua Panitia. 3) mengambil berat tentang kebajikan kakitangannya dan sentiasa berperikemanusiaan dan bertimbangrasa. ketiga-tiga gaya kepimpinan harus digunakan oleh Pengetua atau Guru Besar berdasar situasi dan masa yang bersesuaian. Kebebasan diberikan kepada mereka yang faham akan tugas sebenar mereka dalam ertikata lain penurunan kuasa supaya mereka lebih bebas dan dengan sendirinya lebih kreatifKesimpulan dalam mengurus tadbir organisasi sekolah. guru-staf dan masa Datuk Abdul Aziz Ismail (1990). 7) tegas tetapi adil dan saksama.

soalan kissm guru besar. ciri guru besar cemerlang. guru cemerlang.10) mengeksploitkan kekuatan-kekuatan setiap pegawainya. bukannya kelemahan-kelemahan mereka. 12) bersikap positif. sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. nilai murni kepimpinan . ciri kepimpinan guru besar. 13) berani dan sedia mengemukakan pendapat yang mungkin bercanggah dengan pandangan atau pendirian pihak atasan tetapi rela menerima keputusan muktamad pihak atasan. Kata kunci: ciri guru cemerlang. 11) mempunyai pengetahuan yang kemaskini-memberi perhatian khas kepada idea-idea yang baru.

Sedangkan. dan berahlak mulia.49% guru SD yang layak jika mengacu pada kualifikasi mengajar minimal DII. serta menguasai ipteks dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. sebanyak 50. pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik. bertakwa. Persentase ini bisa lebih besar lagi lantaran sekarang ditetapkan guru SMP minimal S-I. Hal ini yang menyebabkan kelayakan mengajar gurur masih rendah. melatih. Guru-guru masih terjebak pada filosofi dan pendekatannya. Senada dengan hal itu. maka menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005. guru-guru pada umumnya sudah menyadari betapa besar pengaruh terpendam yang mereka miliki terhadap pembinaan kepribadian peserta didik. menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.67% yang dinilai tidak layak. guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan juga untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia seutuhnya.31% yang dinilai tidak layak. yaitu beriman.Mengembangkan Profesionalisme Guru Dipublikasi pada 12 Februari 2013 oleh riyana BAB I PENDAHULUAN A. menurut Rizali (2009:22) Data tahun 2000/2001 menunjukkan bahwa terdapat 49. . Namun. karena masih ragu akan kemampuan guru mereka. di pihak lain setelah beberapa bulan pertama mengajar. membimbing. sebagian orang tua terkadang merasa cemas ketika menyaksikan anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rizal (2009:15) Guru masih melihat bidang studinya berupa “text” dan belum “context” karena metode CTL (Contextual teaching and learning) masih berupa wacana dan belum menjadi pengetahuan. selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian. pendidikan dasar. Pada tingkat SMP. mengarahkan. Latar Belakang Para guru di indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. sedangkan terdapat 33.33% yang dinilai layak mengajar minimal DIII. apalagi keterampilan. kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. terdapat 66. mengajar. dan pendidikan menengah.

Untuk mengetahui pengertian kompetensi profesional guru dan kriterianya D. Untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi guru 3. guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu. Berkaitan dengan hal tersebut makalah ini akan memapaparkan pengertian profesi dan ciri-cirinya berikut syarat-syarat profesi guru. 3. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: . Untuk mengetahui pengertian profesionalisme guru 2.Namun tidak hanya itu. mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Menurut Sudarwan Danim (2011:vii) Baik UU no. Jika kita telaah maka guru yang ada di Indonesia kebanyakan masih kurang profesional dalam hal kualifikasi pendidikan minimal seorang guru. 74 Tahun 2008 tentang Guru secara tegas menyebutkan bahwa ketika seseorang berkualifikasi S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. dalam hal mengembangkan profesionalisme guru din indonesia sangat diperlukan. Apakah yang dimaksud kompetensi profesional guru dan kriterianya? C. Dari sini pula muncul sebuah kontroversi. Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan masalah profesi. negara telah mengakuinya sebagai guru profesional. Selanjutnya pemerintah juga masih mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih sehingga memunculkan sebuah ketidak profesionalannya. Untuk dapat menjadi profesional. B. Apakah pengertian profesionalisme guru? Bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik profesi guru? Syarat-syarat apakah yang harus di miliki profesi guru? 4. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan Penulisan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah : 1. 2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki profesi guru 4. Kemudian pengembangan dalam membangun profesionalisme guru. dimana dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan masalah yang di temukan oleh penulis melainkan : 1.

Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN 1. menyatakan mampu. atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. keahlian. Syarat-syarat Profesi Guru 3. dan persiapan akademik. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru 4. adanya pengakuan. Pengertian Profesionalisme 2.1. Untuk guru dapat mengetahui dan juga dapat mengembangkan keprofesionalannya 3. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. profesionalisme dan profesionalitas dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: . istilah profesi. Kesimpulan 2. Untuk guru dapat menambah pengetahuan tentang profesionalisme guru 2. yaitu pengetahuan. Saran DAFTAR PUSTAKA BAB II PEMBAHASAN A. profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Latar Belakang 2. profecus. Manfaat Penelitian 5. yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Kompetensi Profesional Guru 5. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok. Untuk civitas akademika dapat dijadikan bahan penelitian ataupun rujukan E. 2002) dalam Rusman (2011:16). istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa latin. profesional. Rumusan Masalah 3. Sedangkan secara terminologi. Mengembangkan Profesionalisme Guru BAB III PENUTUP 1. bukan pekerjaan manual (Danin. Pengertian Profesionalisme Secara estimologi. Tujuan Penelitian 4. yang artinya mengakui.

Secara teoritis. dsb) tertentu. suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu. b) keprofesian. Sementara itu. Sementara secara terminologi. (2011) dalam Barnawi dan Arifin (2012a:109-110) profesi berakar dari tradisi gereja. 4. Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan. tanggungjawab. (Barnawi dan Arifin. 3. Profesi ialah istilah yang merupakan suatu model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan. dari profesi yang bersumber pada sosiologi. c)kemampuan untuk bertindak secara profesional. Blackington dalam Rusman (2011:16). dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan Sehingga jika disimpulkan pemakaian istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. kualitas. 2. c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannnya. profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik pada pekerjaan mental. bukan pekerjaan manual. kejuruan. 2012a:110) Menurut Rusman (2011:16) Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). Intinya mereka berikrar akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencintai pekerjaannya itu da mengabdikan manfaat pekerjaan itu untuk kepentingan kemanusiaan. serta dedikasi yang tinggi. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Rusman. Profesionalitas ialah a) perihal profesi. dan kesetiaan terhadap profesi. Kata Blackington. Artinya. Profesionalisme ialah mutu. makna profesi adalah memahami kewajibannya terhadap masyarakat dan mendorong anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan etika yang sudah diterima dan sudah mapan. b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Frank H. . dicita-citakan. Profesional ialah: a) bersangkutan dengan profesi. Sementara menurut Oteng Sutisna (1983:357) definisi lain.2011:18). Menurut Danim (2011:101-102) Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus. menyatakan mampu. Berasal dari kata professioyang artinya semacam ikrar yang dilakukan oleh biarawan dan biarawati sebelum melaksanakan pekerjaan pelayanan kepada umat.1. bahwa profesi adalah: A profession must satisfy an indispensable social need and be based upon well established and socially acceptable scientific principles (sebuah profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang diterima oleh masyarakat). mengakui. pengakuan. atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. memiliki konotasi simbolik berisi nilai. Bahkan menurut Muhadjir Efendy. menggunakan teknik-teknik ilmiah.

Mohamad Surya (2003:94) mengatakan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian. nilai. Sementara guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangnya.Menurut Dja‟man Satori dalam Rusman (2011:18) “profesional menunjuk pada dua hal. Lebih lanjut. 2011:18). B. dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. misalnya “ dia seorang propfesional”. arah. penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. orang yang meyandang suatu profesi. Ali (1985) dalam Uzer Usman (2011:15) adalah sebagai berikut: . Sedangkan. Atas dasar pengertian ini. Danim (2010:6) mengungkapkan bagi guru profesional. Dengan demikian pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Profesionalisme mengarah pada komitmen para anggota suatu profesi Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan srategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang dibutuhkan (Rusman. Uzer Usman (2011:14) profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Pertama. Kunandar (2007:45) dalam Rusman (2011:18) mengatakan profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang atau pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni seseorang. Kedua. pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi aturan gagal-aman dan resep universal…tenaga profesional tidak bisa selalu ertahan sebatas “dugaan” melainkan harus mengandalkan pengetahuan ilmiah dan perasaan tajam tentang bagaimana menerapkan keduanya. Menurut Arifin (1995) dalam Rusman (2011:18) profesion mengandung arti yang sama dngan occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Moh. Profesionalisme berasal dari profession yang berarti pekerjaan. tujuan. Lebih lanjut dia mengatakan profesionalisme guru merupakan kondisi. ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. dan kualitas suatu keahlian dan kwenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. tanggung jawab. Syarat-Syarat Profesi Guru Persyaratan khusus profesi menurut Moh.” Jadi seorang yang profesional tidak boleh bekerja asal-asalan atau amatiran.

Memiliki klien/objek layanan yang tetap. disiplin dari dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. 5. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik. Memandang suau profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota permanen C. 7. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai. Seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. 4. 2. dan kemandirian 8. Robert W. 4. Richey (1974:11) dalam Buchari Alma (2010:117-118) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut: 1. seperti dokter dengan pasiennya. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. . Lebih mementingkan pelayanan kemanusian yang ideal daripada kepentingan pibadi. Diakui oleh masyarakat karena memang diperukan jasanya di masyarakat. sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2.1. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. 3. spesialisasi. 3. 4. Melayani masyarakat merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika khidupan. 3. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Memberikan kesempatan untuk kemajuan. sikap serta kerja. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan. 2. 5. 2. guru dengan muridnya. Adanya kepekaaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. 5. Mebutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi 6. 3. Sementara itu. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang. Namun Uzer Usman (2011:15) menambahkan beberapa persyaratan sebuah profesi sebagai berikut: 1. Terkendali berdasarkan lisensi buku dan atau mempunyai persyaratan yang masuk. Memiliki kode etik. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru Menurut Ornstein dan Levine (1984) dalam Rusman (2011:24) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini: 1. tingkah laku.

Contohnya. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan 13. dokter umum menjadi dokter spesialis jantung. Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. 1. 9. Keahlian. Rasa tanggung jawab. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Danim (2011:106-108) karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh profesi guru profesional adalah sebagai berikut: 1. Pengetahuan ini bersifat aplikatif. 1. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien. Termasuk dalam kerangka ini adalah pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimilikinya. Memiliki pengetahuan spesialisasi Maksudnya adalah seorang guru profesional harus memiliki kekhususan bidang keilmuan tertentu. Makin spesialis seseorang maka makin mendalam pengetahuannya. Dan rasa kesejawatan yang tinggi. 3. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu 7. dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya 14. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi Berbeda dengan pendapat diatas Surya (2003:95) mengungkapkan bahwa profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki: 1. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok „elit‟ untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya 12. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. 1. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. 11.6. dimana aplikasinya didasari oleh kerangka teori yang jelas dan teruji. . 1. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang gerhubungan denan layanan yang diberikan 8. Memiliki anggota organisasi profesi Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh organisasi. Guru profesional bisa berkomunikasi sebagai guru. pemahaman terhadap norma-norma organiasi. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya relatif bebas dari supervisi dalam jabatan 10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. 2.

Melaksanakan pertemuan profesional tahunan. Sistem upah yang dimaksud adalah standar gaji. guru profesional bertanggung jawab atas kominitasnya terutama anak didiknya. karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat mendominasi kegiatan intelektual. Memiliki kode etik Kode etik merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam berkerja. Hakim. sebagai berikut: 1. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. 2. Menurut UU No. National Education Association (1948) dalam Alma (2010:122-123) menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru. sanksi dari masyarakat. dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. dapat pula berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbolsimbol untuk profesi lain. jaksa. Di dunia kedokteran sistem upah dapat pula diberi makna tarif yang ditetapkan yang harus dibayar. 1. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. guru profesional siap menerima sanksi pidana. dokter. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). diskusi panel. 1.1. 1. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam. Guru profesional bisa memberikan layanan atau bantuan kepada murid baik itu didalam kelas ataupun diluar kelas. Budaya profesi. 1. Kode etik ini merupakan pedoman bersikap dan berprilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. 1. polisi. gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. Ketika berkerja. Manakala terjadi “malpratik”. Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum guru. dan workshop. seminar. Mempunyai sistem upah. Budaya profesional. 14 Tahun 2005. Guru profesional dapat melakukan pekerjaannya dengan mandiri meski tidak menafikan bantuan dari pihak lainnya. . dan pengacara memiliki seragam yang khas dan standar ketika berdinas. kata “Upah” ini bermakna gaji dan penghasilan lainnya. 1. atau sanksi dari atasannya.

8. Setiap guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional. 3. dan keterampilan khusus tersebut diatas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama 4. pengetahuan. dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan Bila kita simpulkan pernyataannya hampir sama dan saling melengkapi. Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien 5. Pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang bersangkutan 2. maka baku yang digunakan sering tidak dibuat oleh anggota profesi tapi oleh pemerintah ataupun pihak lain seperti yayasan pendidikan. Dengan demikian bahwa ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di deparemen pendidikan berpendapat persiapan profesional yang cukup lama diperlukan untuk mendidik guru yang berwenang. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri Karena jabatan guru menyangkut hajat hidup orang banyak. pengetahuan.Anggota-anggota suatu profesi harus menguasai bidang keilmuannya dengan membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan. Jabatan yang memerlukan “latihan dalam jabatan”yang bersinambungan. Jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat Dalam beberapa hal. jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. 5. Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama. 4. Di indonesia telah ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas. Dengan demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh guru di indonesia. 6. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. 7. dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang 3. baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata . Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen Setiap guru di indonesia jarang yang berpindah jabatannya mungkin karena lapangan kerja atau sistem yang sulit. Mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial. Telah memiliki ilmu. Ilmu. tidak perlu ragu lagi.

6. (to do what is needed) 3. Sementara itu. daya (kemampuan). dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan suatu tugas tertentu. Rusman (2011:56) kompetensi profesional adalah yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. Kompetensi Profesional Guru Kompetensi berasal dari bahasa inggris dalam Alma (2010:133) minimal terdapat tiga peristilahan yang mangandung makna apa yang dimaksudkan dengan kata kompetensi itu 1. Organisasi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota. dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. Competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition Definisi pertama menunjukan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukan kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. ialah bahwa kompetensi itu menunjukan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan. pengetahuan. power. Tidak mengdivertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien 7. Competent (adj) refers to (person) having ability. memberi sanksi. etc. Sedangkan definisi kedua. ability (to do the work). Kemudian definisi yang ketiga. sikap. Selanjutnya. 9. skill. authority. Selanjutnya. Surya (2003:92-93) Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan. untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Menjadi anggota organisi profesi 8. Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspert yang diakui oleh masyarakat 11. knowledge. Rusman (2011:58) menambahkan bahwa kriteria yang berkenaan dengan kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut: . Dari pengertian diatas ada sebuah hubungan antara kinerja dengan kompetensi guru karena menurut Barnawi dan Arifin (2012b:14) kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. memmbina profesi anggota. kemahiran (keterampilan). otoritas (kewenangan). Berhak mendapat imbalan yang layak D. Memiliki kode etik profesi 10. Competence (n) is being competent. kompetensi profesional ialah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. mengawasi prilaku anggota. menunjukan lebih lanjut kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan. 2.

(Alma. Menguasai kurikulum yang digunakan 6. 3. Menguasai materi. Penguasaan bahan bidang studi 2. konsep. tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki . Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri. Berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan visi dan misi profesional 7. Mengembangkan Profesionalisme Guru Menurut Danim (2011:94) dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalm bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. E. Mempunyai keretampilan dalam teknik mengajar. sekolah. 4. struktur. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi standar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 2. dan bidang studi yang dibinanya. Mengembangan keprofesionalan secara berkelanjuatan dengan melakukan tidakan reflektif. 4. teman sejawat. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi 4. sekolah. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia 2. Dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran baik yang bersifat makro ataupun mikro. Penguasaan sikap. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. tingkah laku. antara lain. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Pendidikan dan pelatihan A. dan terampil dalam mengelola mata pelajaran 3. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru.1. Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi profesional yaitu.2010:138) Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus dimiliki dalam kompetensi profesional adalah sebagai berikut: 1. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal. dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 1. 5. atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. In-house training (IHT). Penguasaan terhadap metode dan teknik mengajar 5. 1. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya 3.

melalui rapat dinas. kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas. Pelatihan berjenjang dan khusus.kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang. Non-pendidikan dan pelatihan Diskusi masalah pendidikan. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. i. lanjut. Program magang. pemberian tugas-tugas internal tambahan. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan didunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra. magang disekolah tertentu untuk belajara menejemen kelas atau menejemen sekolah efektif. F. Pendidikan lanjut. Kemitraan sekolah. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. melaksanakan. G. misalnya. D. Program magang ini diperuntukan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. Belajar jarak jauh. Pembinaan internal oleh sekolah. B. Dengan srategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. misalnya. . dan mengevaluasi pembelajaran. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. dan diskusi dengan teman sejawat. merencanakan. rotasi tugas mengajar. H. I. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina. E. dibidang menejemen sekolah atau kelas. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. dan tinggi. antara sekolah negeri dan swasta. menyusun karya ilmiah. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. C. Pelatihan melalui kemiraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. menengah.

Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. dan kepribadiannya. pengembangan silabus. ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran v. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. BAB III PENUTUP A. serta dedikasi yang tinggi. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). Untuk mencapainya. Workshop. ada delapan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin jadi seorang professional. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutanbagi peningkatan keprofesian guru. Yakni teknis keterampilan atau keahlian yang dimilikinya. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas. ataupun buku dalam bidang pendidikan. analisis kurikulum. iv. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pembuatan karya teknologi/karya seni. penelitian eksperimen. diperlukan usaha yang keras. Paling tidak. peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. watak. serta hal-hal yang berhubungan dengan sifat. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran. maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran. Seminar. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. alat praktikum sederhana. buku pelajaran. Menjadi seorang professional bukanlah pekerjaan yang mudah. karena ukuran profesionalitas seseorang akan dilihat dua sisi. Penelitian. vi.ii. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus di persiapkan untuk itu. Pembuatan media pembelajaran. 2. Penulisan buku/bahan ajar. menggunakan teknik-teknik ilmiah. . penulisan rencana pembelajaran. vii. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 1. iii.

3. Kepada pemeritah selain harus selalu memperhatikan kesejehteraan guru tetapi juga harus melakukan berbagai pelatihan kepada guru dengan demikian akan tercipta harmonisasi dan pendidikan kita akan semakin baik kedepannya. Mampu bekerja keras 1. Guru juga harus lebih aktif dalam menulis buku ataupun penelitian. SARAN Saran yang dapat kita berikan untuk para pembaca ataupun para guru khususnya dan pemerintah pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. sehingga diharapkan guru bisa mandiri dalam membuat membuat karya ilmiah. DAPTAR PUSTAKA . 2. hak tersebut harus sebanding kinerja kita selaku guru. Karena guru sekarang sudah diakui sebagai profesi dan mendapatkan tunjangan profesi. Untuk Guru bekerjalah penuh tanggung jawab dengan ihklas. Mempunyai loyalitas 3. untuk senang-senang. sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi berkah. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.1. atau untuk mengisi waktu luang. B. sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi. Menguasai pekerjaan 2. Mempunyai integritas 4.

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Barnawi. & Arifin. 2010.Alma. Buchari.2 .a. Bandung: Alfabeta Barnawi. Mohammad. & Arifin. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar. 2012. Etika dan Profesi Kependidikan. Mohammad.