GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

DEFINISI GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Era globalisasi meletakkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Untuk menjadi sebuah Negara membangun sepenuhnya, Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Sebelum kita menyelami segala perihal berkaitan globalisasi, adalah lebih baik kita memahami maksud sebenar globalisasi. Berdasarkan gambar rajah di bawah ada sedikit maklumat berkaitan dengan definisi globalisasi dalam pendidikan. gambar rajah 1

Globalisasi berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris iaitu globalization juga perkataan globalisasi diungkap menerusi Bahasa Perancis iaitu perkataan monodialisation yang mana semuanya bermaksud ‘seantero dunia’.

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1986) telah mentafsirkan global bermaksud mengenai dunia seluruhnya atau pada keseluruhannya dan pada umumnya.Manakala, globalisasi pula bererti fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Scholte (2000), menyatakan globalisasi ialah proses menyingkirkan batasan atau sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Berdasarkan himpunan penulisan dan pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia telah mengingatkan agar masyarakat Malaysia tidak dipengaruhi dengan arus globalisasi sehingga berjaya menghancurkan mereka, sebaliknya kita perlu membina kekuatan dan menangkis unsur-unsur negatif yang membawa kesan buruk kepada kita. Kita sedia maklum bahawa dengan globalisasi perkembangan yang signifikan dapat dicapai dan ianya berfokus kepada profesion keguruan yang semakin mencabar di negara ini.

PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN MELALUI GLOBALISASI Dengan globalisasi yang semakin rancak menguasai dunia-dunia dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial, pendidikan dan ekonomi ianya memberikan kelebihan menerusi perkembangan profesionalisme keguruan dalam bidang pendidikan khasnya. Berdasarkan gambar rajah di bawah terdapat lima perkembangan yang jelas diperoleh menerusi globalisasi.

Meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme. Ini dilihat

menerusi adanya peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang ditawarkan bagi memantapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan mampu meningkatkan lagi taraf profesionalisme keguruan. Selain itu, menerusi globalisasi ianya dapat meluaskan pengetahuan guru secara global. Seperti yang kita tahu, guru perlu sentiasa mengekalkan nilai intelektualnya kerana guru merupakan agen perubahan dalam menghasilkan produk berkualiti atau modal insane yang diperlukan di Negara kita. Guru perlulah peka dengan perkembangan semasa kerana selain tanggungjawab menyalurkan ilmu kepada murid, guru menjadi sumber rujukan dan teladan bagi masyarakat di sekeliling. Dengan globalisasi guru dapat meningkatkan kemahiran ICT dan interaksi global yang mana ianya meluaskan konsep pembelajaran mengatasi bilik darjah. Contohnya, dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, guru dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang merentasi penyediaan pengalaman murid tanpa terbatas. Contohnya, murid berpeluang melihat keadaan gunung berapi, keadaan di kutub utara dan menyelami di dasar laut menerusi carian laman video pendidikan di internet. Meluaskan lagi program pensiswazahan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme guru setanding dengan guru-guru di negara luar agar produk yang dihasilkan mampu membangunkan negara kita dengan lebih maju dan berjaya. Dengan globalisasi ianya meletakkan profesion keguruan sebagai satu profesion yang penting. Ini kerana berjayanya sesebuah negara adalah dengan berjayanya negara itu menghasilkan modal insan berguna yang akan membangunkan negaranya setaraf dengan negara maju yang lain. CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Menerusi pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia mengenai dunia globalisasi terdapat sebanyak lima cabaran asas terhadap dunia globalisasi seperti yang dilihat menerusi rajah di bawah.

gambar rajah 2 Dalam membincangkan keperluan perubahan dari aspek bidang pendidikan dalam era globalisasi, pihak UNESCO telah mencadangkan untuk merombak cara-cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. Menurut Hussein Ahmad ( 2001) menyatakan supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi orang-orang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga perkembangan diri individu itu sendiri. Ini bermakna mereka akan mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai bagi menghasilkan produk berkualiti sesuai dengan peraliran semasa yang mana menuntut kecekapan dan kesiap siagaan yang tinggi dalam berhadapan dengan pelbagai kemungkinan era globalisasi kini. Selain itu, Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Hallinger (1998), menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketara di kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. Ini bermaksud, terdapat perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti: 1. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.

2. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran dan maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran. 3. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. 4. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Tambahan pula, perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat, kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Cabaran ketiga ialah dalam pengurusan pendidikan. Dalam hal ini, pengurusan pendidikan telah mengalami transformasi dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System) bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Dengan aplikasi tersebut ianya sedikit sebanyak membantu dalam pengurusan pendidikan seperti: - Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. - Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran. - Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. - Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail. - Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul, memproses dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar. -Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan pelajar. - Penempatan pelajar dalam kelas. -Membuat agihan jadual waktu mengajar guru. -Pembinaan jadual waktu guru. - Membuat agihan sumber kewangan, buku teks, dan sebagainya. -Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru. (Rahmad Sukor, 2006)

Kesimpulannya. Perwatakan guru yang jujur. kepakaran dalam pengajaran. cintakan kecemerlangan. berdikari. budaya sekolah dan aktiviti-aktiviti kokurikulum kerana perkara tersebut memberi impak tersendiri dalam pembentukan moral pelajar seperti di bawah: 1. berkasih sayang. bersopan santun.Hussein Ahmad (2001) memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. Budaya sekolah: Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah. 2. kualiti professional dan kualiti personal atau kepimpinan guru dalam organisasi sekolah dan masyarakat. Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Sama ada sesebuah negara itu kecil atau besar. amanah. kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemenelemen yang perlu dihidupkan dan dihayati secara berterusan. masyarakat perkembangan pendidikan masa kini sangat prihatin dan mengikuti . ketekunan. di pergunungan tinggi mahu pun di lereng. kemahiran ICT dan interaksi global membolehkan guru meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah dan birokrasi sekolah. penyabar. kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi. sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. Oleh itu. bertolong bantu. penyayang. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberikan perhatian secara bersungguhsungguh oleh pihak pentadbiran sekolah 3. sedia memberi pertolongan. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat. aspek berkaitan keperibadian guru. kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama. Usaha yang dilihat menerusi cabaran globalisasi dalam perkembangan profesionalisme keguruan ialah dapat meningkatkan kualiti guru sama ada dari segi kelayakan akademik. Satu perbahasan relevan tentang globalisasi ialah pengkajian mengenai kesan globalisasi terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. pedalaman benua mahu pun di kepulauan kecil. Guru juga perlu membawa watak orang yang taat kepada amalan agama. meluaskan pengetahuan guru bersifat global. Aktiviti kokurikulum: Aktiviti seperti pakaian beruniform. tolong menolong. meluaskan peluang kepada guru perkhidmatan dan guru-guru dalam latihan dari segi pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme dan sebagainya. Cabaran kelima yang wujud dalam globalisasi dalam pendidikan ialah perkembangan profesionalisme guru. semangat cinta akan negara dan berdisiplin. kaki dan lembah bukit. persatuan.

dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka. Tambahan pula. dalam profesion keguruan. Antara krisis pendidikan global dapat dilihat menerusi gambar rajah di bawah. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. KRISIS GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Satu perancangan yang lebih baik boleh dilakukan dengan mengkaji krisis pendidikan global yang mana ianya mendedahkan guru dengan pengetahuan yang berlaku di negara-negara lain. di samping perdagangan pendidikan dan budaya dari Negaranegara Barat yang menguasai pasaran pendidikan di negara membangun. menyediakan sekolah dengan infrastruktur lengkap. Persaingan untuk memantapkan kualiti diri dengan kepakaran dalam sesuatu bidang dan kemahiran tertentu akan menghasilkan produk pendidik yang setaraf dengan pendidik di negara luar. Selain itu. program twinning iaitu program kembar pendidikan diperluaskan melibatkan institusi pendidikan membangun dengan negara maju. Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita terutama bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. Persaingan adalah suatu dorongan untuk perubahan dan kemajuan yang penting dalam era globalisasi. Apa yang pasti. Globalisasi memberikan kesan buruk terhadap keadaan ekonomi Negara membangun. program seperti ada kepentingan kerana pengetahuan dan kemahiran tertentu dipindahkan kepada tenaga pengajar di negara ini seperti latihan kepakaran dalam bidang perubatan. Krisis kewangan timbul apabila negara membangun menimbulkan masalah membiayai perbelanjaan untuk pembangunan pendidikan. guru perlu . Ini bermakna. bantuan pendidikan buku teks. Kebanyakan Negara membangun mengalami kesan negatif globalisasi bagi membangun dan memajukan bidang pendidikan. nilai intelektual perlu dipertahankan dan sentiasa dipertingkatkan kerana warga pendidik merupakan agen dalam membentuk modal insan yang berkualiti. biodiversiti dan kejuruteraan. Ini termasuklah penyediaan kemudahan pendidikan seperti menyediakan peluang pendidikan untuk semua. pendidikan literasi komputer dan sebagainya.

Ini kerana pelaburan yang rendah dalam bidang pendidikan di negara membangun dan persaingan global meningkatkan perbelanjaan pendidikan yang mana ianya menyulitkan untuk usaha ke arah merapatkan lagi jurang pendidikan. Kemahiran pertama ialah menulis. Semua pihak perlulah sama-sama bertanggungjawab dalam usaha memelihara kemajuan yang tercipta tanpa perlu kecundang disebabkan tewas dalam globalisasi. Keterbatasan dalam memantau penerimaan ledakan sumber dan bijak menapis serangan unsur-unsur perlu dilaksanakan dengan segera agar kita tidak jatuh dalam arus globalisasi. yang mana kemahiran literasi menimba ilmu melalui bahan-bahan bercetak perlu diterapkan sejak dari bangku sekolah agar . perasaan. menyampaikan maklumat dan sebagai alat perhubungan sosial. seseorangitu boleh mengeluarkan idea. PERANAN INSTITUSI KELUARGA DAN SEKOLAH DALAM MEMBINA KEMAHIRAN 7M BERDASARKAN GLOBALISASI Dunia sekarang sedang menghadapi era globalisasi yang kian memuncak. Kemahiran kedua ialah membaca. Globalisasi jika dilihat memberikan manfaat dan juga keburukan kepada kita andai kita tersalah membuat pilihan dan keputusan. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan globalisasi. Krisis pendidikan global seperti jurang pendidikan juga menimbulkan kebimbangan. di mana kemahiran literasi asas komunikasi dan menyampaikan idea secara tulisan dapat dikuasai oleh kerana menerusi penulisan.sentiasa ke hadapan dalam mendidik dan memimpin masyarakat kea rah perubahan dan kemajuan.

Segala yang dilalui dalam kehidupan seharian melibatkan kita dengan hukum sains dan alam semesta. KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Berdasarkan definisi globalisasi pendidikan. krisis pendidikan global dan sebagainya sebagaimana yang telah dinyatakan di ruangan sebelumnya. Kemahiran kelima ialah kemahiran menggunakan komputer. guru dan ibu bapa berperanan untuk menyediakan peluang dan ruang untuk murid-murid berfikir tentang sesuatu perkara dan melatih mereka untuk mengolah dan melontarkan idea menerusi kemahiran berfikir yang diaplikasikan. Kemahiran keempat. perlunya individu diajar untuk menjadi individu yang boleh berinteraksi bersama orang lain secara positif. kemahiran memikir. Cuba bayangkan seandainya anak-anak kita tidak menguasai kemahiran mengira. Membaca jambatan ilmu. mengira merupakan kemahiran literasi asas mengoperasikan otak secara abstrak tentang hukum sains dan alam semesta. Kemahiran mencari dan menggunakan ilmu agama dalam proses mendapatkan keredhaan dan kecintaan Tuhan buat setiap hambanya. keredhaan Ilahi adalah sesuatu yang penting kerana hidup dalam keadaan dicintai Tuhan dan mendapat keredhaan menghasilkan dengan kejayaan dalam segala aspek dan memperoleh ketenangan yang sukar diterjemahkan. Kemahiran menggunakan komputer perlu diterapkan dan didedahkan kepada anak-anak muda sekarang agar perkara seperti ‘fobia komputer’ dapat dielakkan. Kemahiran keenam ialah kemahiran menjadi manusia. mencari maklumat dan sebagai alat pengajaran yang berkesan. Dalam kemahiran ini. adakah mereka mampu untuk menguruskan kehidupan mereka secara sendiri kelak? Contohnya. bagaimana murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nilai nombor yang lebih besar? Kemahiran mengira merupakan kemahiran yang penting di samping perlunya kita menguasai kemahiran-kemahiran yang lain. jika tidak menguasai konsep asas nombor.murid-murid memperoleh pengalaman dan ilmu menerusi bahan-bahan ilmiah yang dibaca. Jika dilihat sekarang. penggunaan komputer dalam membantu memudahkan pengurusan harian. Dengan melazimkan diri dengan aktiviti membaca sudah menerapkan nilai-nilai murni secara tidak langsung menerusi kandungan bahan yang dibaca. Dengan kemahiran komunikasi yang baik seperti kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa membuatkan kita sentiasa dihormati dan hidup dalam keadaan yang harmoni. cabaran globalisasi dalam pendidikan. Kemahiran ketujuh ialah kemahiran mencintai Tuhan. manusia harus sentiasa tersemat dalam diri setiap individu. Dalam kemahiran ini. apakah kesan yang dapat kita kenal pasti terhadap globalisasi dalam pendidikan? Adakah memberi kesan baik sahaja atau . Dalam hidup kita. Kemahiran ketiga.

member kesan buruk semata atau memiliki pro dan kontranya iaitu kesan baik dan buruk melalui globalisasi dalam pendidikan. Globalisasi dalam pendidikan memberikan kesan positif dan negatif. Apakah kesan positif yang dapat diberikan melalui globalisasi dalam pendidikan? Antaranya ialah:  budaya pembelajaran sepanjang hayat  kebolehan berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa  menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian  pendidikan Negara terbuka kepada dunia luar  perubahan peranan guru dalam bilik darjah  peluang pendidikan terbuka luas  persaingan sihat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan inovasi  perkongsian sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran Terdapat beberapa kesan negatif melalui globalisasi dalam pendidikan iaitu: kadar pengangguran semakin meningkat  pengaliran keluar sumber manusia yang berkepakaran ke luar negara  meminggirkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda  perdagangan pendidikan  penyebaran sumber-sumber yang tidak bersesuaian dengan intelek dan rohani  berlaku penindasan dalam merampas peluang dan sumber bagi kemajuan sistem pendidikan sesebuah negara  pemantauan mendalam dari aspek permasalahan antisosial  .

biarpun ianya mempunyai kesan positif dan negatif. sebagai pendidik perlunya pemilihan dibuat dalam mencedok ilmu dan sumber maklumat yang bersesuaian untuk disalurkan kepada murid-murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah agar nilai-nilai negatif tidak dapat diterapkan dalam diri murid-murid. ianya adalah tanggungjawab individu dalam membuat pilihan bijak sama ada ingin memilih sumber yang bersesuaian atau sebaliknya.Oleh itu. IMPAK GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Globalisasi meluaskan konsep dunia tanpa sempadan memberikan cabaran terhadap guru bagaimana perancangan pembelajaran dan dunia pendidikan boleh dimajukan dari perspektif global yang melibatkan penyesuaian . Tambahan pula.

Lambakan sumber maklumat dalam Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa yang mudah diperoleh menerusi kecanggihan teknologi maklumat menghasilkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu. Selain itu. penggunaan teknologi maklumat dalam sesi pembelajaran dan pengajaran sering diaplikasikan. Dengan kecanggihan teknologi maklumat. Contohnya. Ini kerana.kurikulum. penjadualan belajar. Jika pada masa kini tiada pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat di dalam bilik darjah. menjadi kelaziman individu menjadikan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu utama. suasana di kutub utara dan melihat bagaimana gunung berapi meletus. kebanyakan bahan penyelidikan dan sumber lain maklumat menggunakan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa. adalah sukar untuk guru menyalurkan ilmu dan pengalaman berkaitan persekitaran yang sukar untuk disediakan. Ini secara langsung. penerokaan maklumat melalui ICT. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 7. . Ini membuatkan muridmurid dan guru dapat menguasai ledakan maklumat dan menambah pengalaman murid. dengan globalisasi. pengawalan dan penyeliaan. serta peranan efektif guru dalam memajukan dunia pendidikan. ada dinyatakan tentang impak globalisasi dalam pendidikan di mana rajah di sebelah kiri merupakan sebab yang berlaku menerusi globalisasi dan rajah di sebelah kanan menunjukkan akibat daripada globalisasi dalam pendidikan. keadaan di dasar laut.

paparan slide dan sebaganyai. memudahkan kita untuk menguruskan sesuatu data dan boleh dikemas kini pada bila-bila masa. Pembudayaan teknologi dalam pelaksanaan harian membuatkan urusan kita menjadi lebih mudah dan lebih bersistematik. . mewujudkan lebih banyak institusi pengajian tinggi swasta yang mana memberikan kesan ke atas semua individu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata. penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Dengan globalisasi dalam pendidikan. Secara tidak langsung. pembangunan negara semakin meningkat melalui penghasilan produk berkemahiran dan pakar dalam sesuatu bidang. Contohnya.murid berpeluang melihat dan meneroka pengetahuan baru yang terbatas melalui video.

Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terangterangan.( contohnya : perundangan. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. kelengkapan. mementingkan mutu perkhidmatan. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948). Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa. keilmuan dan keluhuran peribadi.) Berdasarkan ciri-ciri profesion. Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh . Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. 1. khidmat yang diperlui masyarakat. perubatan. Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini.PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab. komitmen dan hubungannya dengan Allah. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. 2.muallim. alim atau ulamak. menikmati otonomi individu dan kumpulan. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. bersikap jujur. Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. kini. Menurut Kamus Dewan „profesion‟ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. muaddib.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai „Pendidikan Universiti dan Laporan Carr-Saunders‟. jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan. latihan iktisas yang mencukupi. budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif. dedikasi.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. perguruan dan lain-lain.

guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. Sebelum seseorang itu menjadi guru. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. pengawal dan sebagainya.organisasinya. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ).2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan.1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat.Sebagai pentadbir ataupun pengurus. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. 3. malah lebih daripada itu.1998) 3. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. Walaubagaimanapun. perancang. guru harus . Di samping itu. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. pengurus. Selain tugas dalam bilik darjah. 3. pelaksana. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. penyelia. penilai. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. bersabar. Umpananya. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . menjadi kaunselor kepada muridmurid.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya.

mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. 3. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu . VCD) dan lain-lain. Contohnya. pengurusan sekolah.4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman.Sebagai pemangkin. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa. Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui „online‟. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat. teori pendidikan. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang. profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah.tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran. hiburan ( Video. menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak. pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini. perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita. Oleh itu. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020.5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian. guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang. Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan. telekomunikasi (telefon bimbit). proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. khasnya dalam teknologi pendidikan. 1996). di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi. dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak.boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang. perkhidmatan bank ( kad ATM). 3. teori-teori pengajaranpembelajaran.

hartanah dan sebagainya . Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan profesion perguruan selain daripada peranan pihak Kementerian Pendidikan. Pendidikan di Malaysia : sejarah. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. Persatuan Perguruan dan masyarakat. jual-beli saham. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. Pendidikan di Malaysia. Tanjung Malim : Quantum Books. Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. Rujukan Amir Hasan Dawi. Sufean Hussin. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam hal seperti ini. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. 1996. Menurut Dr. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. Awang Had Salleh. ETIKA PROFESION PERGURUAN & ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Definisi Etika . para guru sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran yang tinggi. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara. 4. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. KONPEN V.semasa. Jika hal ini wujud. ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. Perubahanperubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. pecah rumah. barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. ekonomi : urusan perniagaan. Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. sistem dan falsafah. Penteorian sosiologi dan pendidikan. 1993. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai. Mok Soon Sang. Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. penculikan dan seumpamanya . 1980. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. 2002. 1994. Johor Bharu 6-8 Disember. janayah : seperti peras ugut. Ee Ah Meng.

( contohnya : perundangan. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. 1995). Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. perguruan dan lain-lain. c. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. pelajar. Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. menikmati otonomi individu dan kumpulan. e. 1994). Etika Perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. latihan iktisas yang mencukupi. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Satu sistem dasar akhlak. d. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford.) . Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. khidmat yang diperlui masyarakat. d. Dari persepktif Islam. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. c. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Oleh itu. b. b. ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Konsep Profesion dan nilaitaranya a. perubatan.a. Kod Etika dalam bentuk dokumen. b. Kod etika dianggap penting kerana: a. mementingkan mutu perkhidmatan. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.

Umpananya. Di samping itu. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. e. dedikasi. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . guru juga mempunyai perananperanan lain yang diharapkan oleh masyarakat. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. bersabar. Berdasarkan ciri-ciri profesion. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. Sebelum seseorang itu menjadi guru. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Selain tugas dalam bilik darjah. bersikap jujur.c. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Berikut merupakan aspek-aspek keguruan yang boleh dianggap sebagai satu profesion: a. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. Walaubagaimanapun. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. menjadi kaunselor kepada murid-murid. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. d. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. menjadi pengamal dan penyebar nilai .Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok.

maka nilai-nilai seperti keikhlasan. perniagaan dan lain-lain sebagainya.kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. perubatan.1998) Pendahuluan Ada beberapa istilah yang harus diterangkan dahulu maksudnya sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai tajuk kertas ini. dedikasi dan lain-lain itu dihayati. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan kepada kerjaya-kerjaya yang lain seperti kod etika dan sebagainya. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Kod etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. memang semua kerjaya mementingkan amalan. ini yang membawa kita kepada aspek terakhir pada kertas ini. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. Dari segi pandangan Islam. Tetapi sebelum sampai kepada amalan. kaunseling. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. pengubatan dan sebagainya. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Pertama sekali adalah keguruan. kejuruteraan dan lainlain. Etika Keguruan Sebenarnya kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional. ilmiah dan aqidah yang harus dimiliki oleh seorang pengamal untuk berjaya dalam kerjayanya. akauntan.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. Kalau mahu dipertegaskan lagi kertas ini sebenarnya diharapkan menjawab persoalan bagaimana cara membimbing guru-guru pendidikan Islam agar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam etika keguruan itu. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. Kelima penghayatan. iaitu penghayatan. Lebih ketara lagi ciri-ciri ini jelas pada kerjaya keguruan. Sebab setiap pemegang kerjaya itu dipanggil pengamal(practitioner) dalam bidang tertentu seperti keguruan. pengubatan. Ketiga. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. Ini semua adalah nilai. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. keguruan. maka agar seorang muslim itu berjaya menjalankan tugas yang . kejuruteraan. Maksudnya pekerjaan sebagai guru. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. perubatan dan lain-lain dipelajari. Oleh yang demikian marilah kita membicarakan dahulu di bawah ini apakah dia etika keguruan itu. iaitu penghayatan nilai-nilai. nilai-nilai yang menyertai setiap kerjaya itu seperti memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan sebagainya. Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. Kalau ilmu seperti matematik. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . Keempat pengamalan. kejujuran. nilai-nilai kerjaya itu harus dihayati(intemalized) lebih dahulu. b.

7.T dalam surah al Maidah ayat ke 8. Tahap pencapaian ilmiah 2. supaya dapat mempengaruhi jiwa murid-muridnya dan anggota-anggota masyarakat lainnya. maka mereka menghadapinya dengan sabar.W. hati-hati dan penuh prihatin. Maka haruslah penyiapan ini juga dipikul bersama oleh institusi-institusi penyiapan guru seperti fakulti-fakulti pendidikan dan maktab-maktab perguruan bersama-sama dengan masyarakat Islam sendiri. Berbuat adillah. amanah. "la tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik" . membawa perbaikan (muslih).W. 5.T pertama sekali dalam masyarakat Islam dan seterusnya di dalam masyarakat antarabangsa maka haruslah guru itu memiliki sifat-sifat yang berikut: 1. Petunjuk (hidayah) Islam di dalam dan di luar adalah sebab tujuan pendidikan dalam Islam untuk membentuk generasi-generasi umat Islam yang memahami dan menyedari risalahnya dalam kehidupan dan melaksanakan risalah ini dengan sungguh-sungguh dan amanah dan juga menyedari bahawa mereka mempunyai kewajipan kepada Allah S. Inilah sifat-sifat terpenting yang patut dipunyai oleh seorang guru Muslim di atas mana proses penyediaan guruguru itu harus dibina. tidak pilih kasih.T telah mewajibkan kepada diriNya sendiri dalam surah al-Nahl ayat ke 97. 9.W. "Iman itu bukanlah berharap dan berhias tetapi meyakinkan dengan hati dan membuktikan dengan amal". 3. ciri-ciri itu tidak terkeluar dan sifatsifat dan aspek-aspek berikut: 1. Oleh yang demikian menyiapkannya juga harus untuk sekolah dan untuk luar sekolah. sehingga guru-guru yang dihasilkannya adalah guru yang soleh. professionalisme dan kecekalan. ilmu-ilmu keIslaman dan kebudayaan dunia dalam bidang pengkhususannya. Ini memerlukan bahawa guru dipersiapkan dari segi professional dan psikologikal yang baik. Buku-buku pendidikan telah juga memberikan ciri-ciri umum seorang guru. Bertaqwalah kepada Allah. kekuatan.A.W. Positif dan semangat optimisme 9. tetapi juga diluarnya. vokasional dan budaya menerusi ilmu-ilmu pengkhususannya seperti geografi.dipikulkan kepadanya oleh Allah S. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakatnya. 8. Dengan demikian umat Islam akan mencapai cita-citanya dalam kehidupan dengan penuh kemuliaan. seperti disebutkan oleh surah Al-imran. sebab itulah yang lebih dekat kepada taqwa. memberi dan mendapat petunjuk untuk menyiarkan risalah pendidikan Islam. Pengetahuan umum dan keluasan bacaan 3. Bahawa ia bersifat adil terhadap murid-muridnya. maka mereka melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. ia mengutamakan yang benar. Bahawa ia fleksibel dalam mempelbagaikan kaedah-kaedah pengajaran dengan menggunakan kaedah yang sesuai bagi suasana tertentu. Bahawa ia sedar akan pengaruh-pengaruh dan trend-trend global yang dapat mempengaruhi generasi dan segi aqidah dan pemikiran mereka. Bahawa ia memiliki sahsiah yang kuat dan sanggup membimbing murid-murid ke arah yang dikehendaki. Kekuatan sahsiah 7. Bahawa tujuan.T dan mereka harus melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Bahawa ia ikhlas dalam kerja-kerja kependidikan dan risalah Islamnya dengan tujuan mencari keredhaan Allah S.T dan mencari kebenaran serta melaksanakannya. ketenteraman dan kebanggaan. "Tetapi jadilah kamu Rabbani (mendapat bimbingan Tuhan)". Seperti makna firman Allah S. Sebab Allah S.W. Bahawa ia mempunyai persiapan ilmiah. Memelihara penampilan(mazhar) 8. 2. Memiliki kebolehan untuk mendekatkan maklumat-maklumat kepada pemikiran murid-murid dan ia bersabar untuk menghadapi masalah yang timbul. Yakin bahawa ia mempunyai risalah(message) Dari huraian di atas jelaslah bahawa seorang guru Muslim memiliki peranan bukan sahaja di dalam sekolah. sebab Allah Maha Mengetahui apa yang kamu buat". ayat 79. Seperti makna sebuah hadith Nabi S. tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan Tuhan (Rabbani). 4. Kecerdasan dan kecepatan berfikir 4.W. "Janganlah kamu terpengaruh oleh keadaan suatu kaum sehinga kamu tidak adil. Optimisme dan entusiasme dalam pekerjaan 6. Keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi 5. 6. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggung jawab. Bahawa ia benar dalam hal yang didakwahkannya dan tanda kebenaran itu ialah tingkah lakunya sendiri.

Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali untuk yang lebih baik sehinggalah ia dewasa. Pendeknya. Jika kamu berkata. Model ini tergambar dalam firman Allah S. Hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sempumakanlah janjimu dengan Allah S. Pertama sekali nilai itu mestilah mempunyai model. mudah-mudahan kamu berakal. Yang bererti tempat di mana nilai itu melekat supaya dapat disaksikan bagaimana nilai-nilai itu beroperasi. Sempurnakanlah timbangan dan ukuran dengan adil. Berbuat adillah dalam berkata-kata walaupun pada kaum kerabat. Jangan mensyarikatkan Allah S. pengajian tinggi. Sempurnakanlah janjimu kepada Allah. Tidak boleh dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. pendidikan latihan perguruan dan lain-lain. kejujuran itu pada dirinya. Jangan mendekati harta anak-anak yatim. seorang kawan dan lain-lain. percaya atau tidak percaya. Sempumakanlah ukuran dan timbangan dengan adil. Selepas huraian tentang kod etika dalam keguruan. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Kalau model tadi dapat mencerminkan nilai-nilai yang disebut. sebab Kamilah yang memberi mereka dan kamu rezeki. juga model tempat kejujuran itu melekat diperlukan . Sebab adalah terlalu dangkal kalau pendidikan itu hanya ditujukan untuk memperoleh ilmu (knowledge) dan ketrampilan (skill) saja tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah penanaman sikap (attitude) yang positif pada diri pendidik terhadap hal yang menjadi tumpuan pendidikan. jangan kamu ikut jalan-jalan lain nescaya kamu bercerai-berai dari jalanNya. 3. pendidikan pra-sekolah. 5.T. Sungguh inilah jalanKu yang lurus. 6. seorang bapa. Ia merupakan perlembagaan Ilahi dalam pendidikan dan bimbingan akhlak dan sosial yang intinya adalah sebagai berikut. Pendidikan ilmu (knowledge) terutama yang berkenaan dengan fakta-fakta dan ketrampilan tidaklah terlalu rumit sebab tidak terlalu banyak melibatkan nilai-nilai. rupanya bagaimana. Jangan membunuh manusia. 9. Syarat yang kedua kalau kejujuran itu dapat menimbulkan peneguhan pada diri murid-murid maka ia akan dipelajari. Jangan kamu membunuh diri yang dihararamkan kamu membunuhnya kecuali dengan kebenaran. mudah-mudahan kamu bertaqwa ” Ayat-ayat ini mengandungi sepuluh perakuan(wasaya) penting dalam kehidupan individu dan kumpulankumpulan Islam dan kemanusiaan. Jangan kamu mendekati perkara-perkara buruk yang terang-terangan dan yang tersembunyi. mempunyai syarat-syarat yang berlainan dengan pendidikan fakta-fakta ketrampilan.W. mudah-mudahan kamu ingat. Nilai ini bersifat mujarrad(abstract). Tetapi sebaliknya pendidikan sikap di mana terlibat nilai-nilai yang biasanya berasal dari cara-cara pemasyarakatan yang diperoleh oleh kanak-kanak semasa kecil. Tidak dapat dilihat dengan mata. "Katakanlah(wahai Muhammad) marilah aku bacakan apa yang dihararamkan kepadamu oleh Tuhanmu. yang selanjutnya kalau diulang-ulang sebab diteguhkan akan berubah menjadi penghayatan nilai-nilai. 1.T. 2. Berbuat baik kepada ibu bapa. marilah kita bahas tentang penghayatan dan pengamalan nilai.Setelah berpanjang lebar tentang kod etika keguruan dalam pandangan pendidikan Islam. harum atau busuk dan sebagainya. Jangan mendekati perkara-perkara buruk. pendidikan sekolah. Itulah pesanNya bagimu. 1.T yang bermaksud. 7. 8. apa lagi kalau objek pendidikan itu memang adalah nilai-nilai yang tidak dapat dinilai dengan betul atau salah tetapi dengan baik atau buruk. seorang guru. suka atau tidak suka dan lain-lain lagi. Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Penghayatan Masalah penghayatan (internalization) sesuatu perkara berlaku bukan hanya pada pendidikan agama saja tetapi pada aspek pendidikan. jadi tidak dapat diraba dengan pancaindera. Itu syarat pertama. sebab selain daripada nilai kejujuran itu sendiri. 4. 10. Jangan membunuh anak kerana takut miskin. Dalam keadaan terakhir ini pendidikan tidak semudah dengan pendidikan fakta atau ketrampilan. ertinya diulang-ulang dan kemudian berubah menjadi penghayatan. Itulah pesanNya bagimu. Pendidikan nilai-nilai. Ambillah suatu nilai seperti kejujuran. maka ikutilah olehmu. maka kejujuran itu boleh menjadi perangsang. Tidak dapat dicium baunya. Allah tidak memberi beban seseorang kecuali yang disanggupinya.W. Syarat kedua agak rumit sedikit. marilah kita tutup bahagian ini dengan suatu misal atau model yang menjamin bahawa bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan maka masyarakat akan hidup bahagia dan individu-individu dan kumpulan-kumpulan akan hidup dengan tenteram. maka berbuat adillah walaupun kepada sanak saudara.W. itulah wasiat Allah kepadamu. supaya nilai yang bernama kejujuran itu dapat disaksikan beroperasi maka ia harus melekat pada suatu model.

beribadat atau dengan kata lain kalau amal mereka mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain syarat penghayatan nilai-nilai sangat bergantung pada peribadi model yang membawa nilai-nilai itu. maka ia meneguhkan sesuatu tingkahlaku. Orientasi sekarang adalah ke arah kemasyarakatan yang bermotivasi dan berdisiplin. Bila seorang guru memuji seorang murid. terutama pada tingkat-tingkat sekolah dasar agar mereka melambangkan ciri kesempumaan dari segi jasmaniah dan rohaniah.berfungsi bersama untuk menimbulkan peneguhan itu. Tetapi memperlakukan semua pendidikan agama sebagai pengajaran fakta-fakta dan ketrampilanketrampilan saja adalah suatu kesalahan besar yang perlu diperbaiki dengan segera. ada murid-murid yang benci kepada matematik sebab ia tidak suka kepada guru yang mengajarkan matematik. maka orientasi pendidikan agama haruslah ditinjau kembali sesuai dengan tujuan tersebut. maka ia menghukum tingkahlaku tertentu. mungkin ada setengah-setengah guru-guru agama sendiri tidak menjadi perangsang nilainilai Islam itu. mulai dari peringkat yang paling rendah sampai kepada peringkat tinggi. tetapi oleh guru-guru matematik. Pendidikan agama sekadar untuk lulus ujian mata pelajaran agama sudah lewat masanya. Sebab kalau tidak maka suatu masa nanti akan timbul dalam masyarakat Islam sendiri ahli-ahli agama yang tidak menghayati ajaran agama atau orang-orang orientalis yang berdiam di negeri-negeri Timur. dengan pengertian dia mempunyai kekurangan-kekurangan. Begitu juga dengan pendidikan agama. Sebab guru-guru sama ada sedar atau tidak. Sebab penghayatan itu pun berperingkat-peringkat. Semua guru. Oleh sebab pendidikan agama merupakan pendidikan ke arah nilai-nilai agama. Ini semua adalah nilai-nilai. sebab ia tidak akan memancing tingkahlaku kejujuran dan muridmuridnya. nilai-nilai agama itu sendiri tidak diajarkan oleh guru-guru agama di sekolah. sebaliknya murid-murid semakin menjauhi kalau tidak membenci segala yang berbau agama. adalah pengajar nilai-nilai tertentu. Pengamalan Pengamalan nilai-nilai adalah kelanjutan daripada penghayatan nilai. kalau sikap ini dikembangkan. malah ada kemungkinan anak didik mempelajari nilai sebaliknya. Oleh sebab model tempat melekatnya nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada muridmurid adalah manusia biasa. Sebagaimana setiap guru. sebahagian. maka nilai-nilai yang akan diajarkan itu boleh menurun nilainya disebabkan oleh kekurangankekurangan yang ada pada model itu. seperti tergambar pada gambarajah di bawah. terlepas daripada mata pelajaran yang diajarkannya. Bila guru menghukum seorang murid. Malah sebaliknya. seorang guru atau ibu yang mengajarkan kejujuran kepada murid atau anaknya. murid-murid boleh benci kepada semua yang berkaitan dengan matematik. geografi. haruslah ia sendiri lebih dahulu bersifat jujur. Maka pada yang terakhir ini juga berlaku kaedah pengajaran fakta-fakta dan ketrampilan. maka murid tersebut mungkin merasa bahawa guru tidak menyukai perbuatannya. 3. kalau tidak menjadi perangsang negatif yang boleh menimbulkan sifat antiagama pada diri murid-murid. Jadi daripada jujur dia menjadi tidak jujur. seperti pelajaran sains misalnya. Kelima: Peringkat Perwatakan Keempat : Peringkat Organisasi Ketiga : Peringkat Penilaian Kedua : Peringkat Gerak balas Pertama : Peringkat Penerimaan . kalau tidak sebahagian besar. iaitu jika perangai mereka seharihari bertentangan dengan nilai-nilai Islam. sejarah dan lain-lain. kalau tidak maka terjadi pertikaian antara perkataan dan perbuatan. mempengaruhi muridmuridnya melalui kaedah-kaedah dan strategi-strategi pengajaran yang digunakan yang sebahagian besarnya termasuk dalam kawasan "kurikulum informal”. guru sebagai perangsang( stumulus) telah gagal sebagai model. Dalam keadaan terakhir ini. Dengan kata-kata yang lebih sederhana. Ini tidaklah mengesampingkan bahawa dalam pelajaran agama itu sendiri ada perkara-perkara yang bersifat fakta-fakta dan ketrampilan-ketrampilan. adalah seorang guru bahasa maka setiap guru juga adalah seorang pengajar nilai-nilai. Kalau mereka mencerminkan nilai-nilai Islam dalam cara berpakaian. jika pada model itu timbul sifat-sifat atau tingkah laku yang tidak meneguhkan kejujuran itu. Oleh sebab itu dikehendaki dari guruguru. Inilah sebahagian syarat-syarat yang perlu wujud untuk penghayatan nilai-nilai. Jadi jangankan menghayati agama. 2. Sebagai misal. Malah bila guru tidak mengacuhkan seorang murid. apapun yang diajarkannya. walaupun mereka sendiri mengajarkan agama. Nilai-nilai yang sungguh-sungguh dihayati akan tercermin dalam amalan sehari-sehari. bersopan-santun.

sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Di situ juga telah dinyatakan perakuan yang sepuluh (al-Wisaya al-'Asyarah) tentang segala kerjaya seorang muslim yang tercantum dalam al-Quran (al-An'am: 151-153). menilai. institusi pendidikan dengan masyarakat.Bila nilai-nilai itu dihayati sampai ke peringkat perwatakan maka ia sebati dengan sahsiah dan sukar untuk diubah dan sentiasa terpancar dalam amalan sehari-hari.  guru perlu menjaga kod etika demi status.  Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. pertuturan dan tingkah laku  memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa  Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.  Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan... akhlak dan maruah. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion  Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.  Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. masyarakat atau negara  Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. 2) Kod Etika Keguruan. bukan sekadar diketahui dan dihafalkan... .  nilai moral yang baik / buruk  masyarakat menganalisis.  Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. Tanggungjawab terhadap pelajar  mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar  bersikap adil terhadap pelajar  merahsiakan maklumat ikhtisas  membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran  menunjukkan cara berpakaian. KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1) Konsep Etika:  sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi.  Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.  Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.  Menghormati masyarakat tempat berkhidmat. bertanggungjawab.  Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara  Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.  Berusaha menunaikan tanggungjawab. Kesimpulan Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai maka ia perlu dihayati dan diamalkan..  Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.  Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.

 Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.3) Akauntabiliti Guru. 4) Integriti Guru.  Pengurusan bilik darjah  Memotivasikan pelajar  Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa  Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. bermaksud keikhlasan dan kejujuran  Institut Integriti Malaysia. akauntabiliti guru sebagai.  Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa.  Membentuk soalan penilaian.  Kemahiran interpersonal.  Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.  Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.  Akauntabiliti terhadap profesion  Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. . Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara  Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.  Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi  Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari  Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.  Membantu rakan sejawat  Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.  Memberi sumbangan sukarela kepada negara.  Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar  Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri.  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. Konsep  Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu  Tanggungjawab kepada profesion perguruan  Leslie Kaplan & William Owings (2001).  Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.  Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan  Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.  Bersikap adil dengan setiap murid.kesempurnaan  Nillsen 2004.  Integriti bermaksud wholeness atau completeness.

. . Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. . mengawal mutu dan penyingkiran ahli. 5) GURU PROFESIONAL VS.Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan. kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. . NOTA EDU3108 BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION 1) Pengenalan.Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. . .Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional.Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu.  Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan. . . .Pakar dalam bidang pekerjaan .Mementingkan mutu perkhidmatan.Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion.1989) . .Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. NON PROFESIONAL . 2) Ciri-ciri Profesion. . .Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan.Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan.Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. .1989).Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi.Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan. .Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan.

Mempertahankan martabat profesionnya.Guru Profesional.Prihatin terhadap murid dan ibubapa . .Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. . .Keberkesanan pengajaran . 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan.Gaya . .Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.Patuh dengan Kod Etika. . bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.Pintar . .Melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. Guru Non Profesional.Dorongan oleh misi dan passionate . .Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.Memastikan suasana „guru mengajar murid belajar‟ dalam bilik darjah.Autonomi guru adalah terhad. .Pembelajaran kandungan .Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. .Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.Bermoral .Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Kepakaran dalam motivasi .Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.Bersikap profesional .Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. .Guru sebagai pemimpin .Positif dan benar . guru sementara . . . .2002).Berilmu .With-it-ness . . .Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. Cth: guru sandaran. .Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori . . berpersonaliti sihat dan serba boleh.1998).Guru adalah pakar dalam pendidikan.Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.Celik minda . .

8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.Kawalan sosial di sekolah .Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid .Pembimbing kepada murid 10) Refleksi .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. opportunity. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. Pada pendapat anda.Konsep Etika .Kawalan disiplin murid . Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: .1998) .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.Kaedah mengajar . apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? . weakness.GERKO .

guru perlu menjaga kod etika demi status. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. pertuturan dan tingkah laku .membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran . . . institusi pendidikan dengan masyarakat. .. .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar .Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.bersikap adil terhadap pelajar .masyarakat menganalisis.Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.Leslie Kaplan & William Owings (2001). . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . masyarakat atau negara .mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar . bertanggungjawab .Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa .Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.merahsiakan maklumat ikhtisas .Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.Berusaha menunaikan tanggungjawab. . menilai. 3) Akauntabiliti Guru. . . .Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia.Tanggungjawab kepada profesion perguruan . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. . .Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. akauntabiliti guru sebagai.Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion .Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat . akhlak dan maruah.menunjukkan cara berpakaian. Konsep .nilai moral yang baik / buruk . .

.Memotivasikan pelajar . .Integriti bermaksud wholeness atau completeness.Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.Membentuk soalan penilaian. .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. . .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .Nillsen 2004. . . bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. . .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.Membantu rakan sejawat . .Pengurusan bilik darjah . . .Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari .Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Bersikap adil dengan setiap murid.Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. .Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. 4) Integriti Guru .Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. .Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar .kesempurnaan .Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Kemahiran interpersonal. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara . Akauntabiliti terhadap profesion .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. . .Institut Integriti Malaysia.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi .

adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kerjaya sambilan . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .0 ISU KEPEDULIAN GURU .Kerjaya sambilan .Cakap banyak .Perasaan. . pemikiran.0 ISU KESANTUNAN GURU . 2.Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . bukan tatacara kita sahaja.Guru dikawal oleh etika perguruan.Pengurusan masa .Penampilan guru .Definisi .Pengurusan kewangan 1.Kawalan suara .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi . .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Kesantunan merujuk kepada tatacara.Memonopoli sidang perbualan . . mempunyai kesantunan.BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan . Fokus Etika Guru : .Gabungan perasaan.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan .Kepedulian guru . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Ikut norma budaya setempat.Berniaga di sekolah .Kesantunan guru . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. perwakilan komposit perasaan.

Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Peringkat Keprihatinan Diri .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Dikatakan pasif.Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan. kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Peringkat novis .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? . .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Peringkat cekap . tak kreatif dan imaginative .Peringkat Impak Prihatin Diri : .c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Apakah pelajar suka saya? .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Peringkat mahir .Peringkat novis lanjutan .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .

Bakti disemai bukti dituai .Guru mula kenali lebih banyak prinsip. mempunyai mental-life yang segar.Memahami fakta. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca. yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP. Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia. .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Keutuhan peribadi .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Terbaik dalam bidang .Penambahbaikan berterusan .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif . Guru Cekap Menjadi guru cekap : . Prinsip Guru Cekap : . mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Menjadi teladan profesionalisme . fikiran positif.Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap . . kepakaran.Guru mengajar murid belajar : mengajar.. Guru Mahir .Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Kecekapan profesionalisme .Ada kecekapan pada tahap minimum . konsep dan perkara asas pengajaran .Berkongsi visi yang sama .

yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. peribadi mulia. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik . Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : .Sahsiah terpuji .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Taat setia terhadap perkhidmatannya. berwawasan .Menampilkan watak terpuji. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Mahir berkomunikasi.Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Kaya ilmu . bebas berpendirian .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima . berpesonaliti sihat dan serba boleh.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . Sahsiah guru pakar : .Kemahiran penyampaian .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Bertindak atas landasan etika kerja .Kemahiran penilaian .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Mempamer kekuatan teori .Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Berketrampilan .Professional dengan PNP di sekolah .Dapat memberikan motivasi yang berkesan .„role model‟ kepada warga pendidikan .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Kemahiran merangsang . Guru Mahir . Guru Berintelek .Ciri guru berkesan : . .Morality yang teguh .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Profesional .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. memartabatkan profesionnya .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar . berimej.Berupaya melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya pelajar mempunyai ilmu. pengetahuan.

Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : .Menjadi pakar rujuk PNP .Kurang teori dan amalan latihan . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Pengetahuan guru pakar : . proaktif.Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . Potensi : .Kurang mahir urus Koku . Fokus isu : .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah . responsive.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru .Kurang mahir urus aktiviti sukan .Bijak mengurus masa. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Berwawasan. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara . bahan dan sumber .

Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. .Dapat meningkatkan kualiti P&P. pemerhatian & temubual.Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. membuat penyelidikan & mencari idea baru. . 3) Pembimbing .Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. . . .Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. . . .Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. . .Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes.Guru agen sosialisasi. sosioemosi & kesihatan.Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. 5) Penyelidik . 6) Agen Sosial .Meningkatkan tahap profesional guru.Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. sikap dan . .Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.Menambahbaik aktiviti P&P. . . berfikir.Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. 4) Pengamal Reflektif .Mempraktikkan budaya ilmu – membaca.Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan.Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. soal selidik.• Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah.

Guru menyampaikan nilai moral. 7) Agen Perubahan . 9) Pembentuk Tingkah Laku .Guru hendak peka dengan emosi. .Menggunakan strategi pemusatan murid . . .Memupuk nilai persahabatan. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. .Guru berperanan mengawal kepincangan ini. 10) Pengurus Pembelajaran .Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . prejudis atau diskriminasi.Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. .Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. kerajinan. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG . keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. .Bersikap proaktif . .Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. toleransi dan kesabaran). .Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan.Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. persahabatan. ketekunan. .Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. toleransi dalam kalangan pelajar.Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan . . nilai agama. kerjasama.Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. .nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.Mengawal sikap penyayang .Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. kemahiran dan nilai kepada murid.Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. .Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi . .Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. . .

PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.e.jangkaan terhadap pelajar.Pemimpin .gov.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. .Misi KPM: „Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti‟ .Agen perubahan .Jangkaan terhadap diri sendiri – e. .Menyebarkan ilmu .Pakar rujuk .Pengamal dan pelaksana ilmu . prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.Penyelidik .akademik dan kokurikulum mahupun siasah.Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah . berintegriti dan bersungguh-sungguh .Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.moe.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.Agen sosialisasi .Educare/educere .Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e. berdaya tahan.Pengamal TMK .g penentuan hasil pembelajaran .Role model . .Mentor . 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .Penerap nilai .KPM didokong oleh 31 Bahagian.Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .my/?id=143) . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .

Seminar .Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.Bengkel . .penandaarasan .budaya membaca .projek-projek komuniti .kursus-kursus pendek . 6) Budaya Membaca.Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. . 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh .BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat . .Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi.lawatan ke sekolah . 4) Pembelajaran Peribadi . 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat .penyelidikan . .aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.

penilaian terhadap tindakan.Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru . 9) Kolaborasi dan Musyawarah . . .Penulisan reflektif/jurnal .Penyelidikann tindakan.Transformasi kurikulum . bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.Bekerja bersama-sama secara sukarela.Perkembangan professional on-line .Pembestarian sekolah .As teachers we must believe in change.Pedagogi terkini .Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: .Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: .Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. it is ingested. .7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan .Membentuk budaya reflektif.Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.Peningkatan ilmu . tindakan.Portfolio pengajaran .Pentaksiran dan penilaian . Every single time you “teach” something to someone. .Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.and new human being emerges (Leo Buscaglia).Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Pelajaran Malaysia. 8) Amalan Reflektif.Pengurusan kokurikulum .Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Kemahiran guru dalam pengurusan . . . we must know it is possible. . . something is done with it.Teknologi maklumat dan komunikasi . Antaranya amalan refleksi melalui : . or we wouldn‟t be teaching – because education is a constant process of change.

Bertepatan dengan asal perkataan ini ( Yunani ) yang bermaksud rakyat dan memerintah atau lebih tepat lagi Diperintah oleh rakyat. agar guru-guru dan staf merasakan pandangan mereka diterima.E-Buku . Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah saya banyak mengamalkan cara ini.Autokrasi. jika tidak tindakan disiplin akan diambil oleh beliau. Dipandang dari satu sudut cara ini memberi ruang untuk individu lebih kritis dan kreatif.Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dalam pengurusan di sekolah cara ini . Kepimpinan guru besar Gaya Kepimpinan .Sebagai guru permulaan. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah kadangkadang seorang pentadbir harus juga menggunakan kuasa mutlak atau autokrasi dalam menggerakkan guru-guru dan staf terutamanya kumpulan yang merasakan diri mereka selesa dan tidak mahu menerima perubahan walhal perubahan yang dibawa membawa kebaikan. Demokrasi dan Laissez faire Berdasarkan rujukan dan kefahaman saya autokrasi adalah satu cara mengurus atau memerintah atau mentadbir dengan kuasa mutlak kepada seseorang.E-Pembelajaran . ini bermakna pandangan semua pihak diambil kira. Dalam hal organisasi sekolah cara urus tadbir seseorang Pengetua atau Guru Besar yang mengamalkan cara autokrasi adalah seorang pentadbir yang mengurus sekolah tanpa menerima pandangan sesiapa.12) Pembelajaran Autentik .E-Perpustakaan . jika dalam hal negara ditentukan rakyat jelata. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber . Dari sini diharapkan mereka akan menjalankan tugas dengan lebih berkesan dan cemerlang. Kebanyakan tindakan diambil berdasrkan keputusan mesyuarat. dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai semangat kekitaan atau kepunyaan. Demokrasi pula pada pemahaman saya adalah satu bentuk pemerintahan yang mengamalkan cara mengurus@mentadbir@memerintah secara demokratik. Apa sahaja yang diarahkan semua guru dan staf mesti akur. dimana setiap seuatu perkara diputuskan melalui suara majoriti.E-Jurnal Soalan Refleksi . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.Program ERIC .Program Adobe . Laissez-faire secara amnya difahami sebagai satu mengurus atau mentadbir yang memberikan@menjamin kebebasan kepada individu.

guru-staf dan masa Datuk Abdul Aziz Ismail (1990). 3) mengambil berat tentang kebajikan kakitangannya dan sentiasa berperikemanusiaan dan bertimbangrasa. Kebebasan diberikan kepada mereka yang faham akan tugas sebenar mereka dalam ertikata lain penurunan kuasa supaya mereka lebih bebas dan dengan sendirinya lebih kreatifKesimpulan dalam mengurus tadbir organisasi sekolah. . 9) sedia mengampuni seseorang yang bersalah.boleh diamalkan tetap tidak kepada semua guru dan staf. jika tidak berat kesalahannya. 8) mengkritik dan menegur sacara membina. 5) bersedia mendengar dan mengambilkira pandangan dan cadangan pegawai-pegawainya sebelum membuat sesuatu keputusan. Setiap satu gaya kepimpinan ini ada kebaikan dan keburukannya dan ia sebenarnya terpulang kepada individu bagaimana hendak mentadbir urus berdasarkan situasi. Kebebasan yang diberikan bukan bermakna untuk mereka bertindak sewenangnya hingga membawa keburukan kepada organisasi Cara ini mungkin boleh ditadbir urus oleh pengetua atau guru besar kepada key personel tertentu seperti Guru Penolong Kanan atau Ketua Panitia. ketiga-tiga gaya kepimpinan harus digunakan oleh Pengetua atau Guru Besar berdasar situasi dan masa yang bersesuaian. 2) menjalinkan hubungan yang mesra dengan pegawai-pegawai atasan dan bawahan serta rakan-rakan sejawatnya (The greatness of a big man lies in the way he treats little men). kerana dikhuatiri ada yang akan mengambil kesempatan ke atas kebebasan yang diberikan. 7) tegas tetapi adil dan saksama. 6) sedia menerima hakikat bahawa ada orang lain yang mungkin lebih berpengetahuan atau lebih mahir daripadanya mengenai sesuatu bidang atau perkara. 4) tidak menggunakan semata-mata pangkat dan kuasa untuk bertindak. ciri-ciri penting seorang pengetua/Guru Besar di sekolah yang cemerlang dan berkaliber hendaklah seorang yang sentiasa : 1) berfikiran terbuka (open-minded) dan berpandangan jauh (far-sighted).

nilai murni kepimpinan . 11) mempunyai pengetahuan yang kemaskini-memberi perhatian khas kepada idea-idea yang baru.10) mengeksploitkan kekuatan-kekuatan setiap pegawainya. soalan kissm guru besar. Kata kunci: ciri guru cemerlang. ciri guru besar cemerlang. guru cemerlang. sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. ciri kepimpinan guru besar. 13) berani dan sedia mengemukakan pendapat yang mungkin bercanggah dengan pandangan atau pendirian pihak atasan tetapi rela menerima keputusan muktamad pihak atasan. 12) bersikap positif. bukannya kelemahan-kelemahan mereka.

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. . pendidikan dasar. dan berahlak mulia. Hal ini yang menyebabkan kelayakan mengajar gurur masih rendah. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rizal (2009:15) Guru masih melihat bidang studinya berupa “text” dan belum “context” karena metode CTL (Contextual teaching and learning) masih berupa wacana dan belum menjadi pengetahuan. Latar Belakang Para guru di indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia.67% yang dinilai tidak layak. melatih. sebagian orang tua terkadang merasa cemas ketika menyaksikan anak-anak mereka berangkat ke sekolah. serta menguasai ipteks dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian. Pada tingkat SMP. Guru-guru masih terjebak pada filosofi dan pendekatannya. membimbing.31% yang dinilai tidak layak. dan pendidikan menengah. bertakwa. Persentase ini bisa lebih besar lagi lantaran sekarang ditetapkan guru SMP minimal S-I. guru-guru pada umumnya sudah menyadari betapa besar pengaruh terpendam yang mereka miliki terhadap pembinaan kepribadian peserta didik. yaitu beriman. sedangkan terdapat 33. di pihak lain setelah beberapa bulan pertama mengajar. mengajar.49% guru SD yang layak jika mengacu pada kualifikasi mengajar minimal DII. guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan juga untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia seutuhnya. apalagi keterampilan. Senada dengan hal itu. Namun. mengarahkan. pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik.33% yang dinilai layak mengajar minimal DIII.Mengembangkan Profesionalisme Guru Dipublikasi pada 12 Februari 2013 oleh riyana BAB I PENDAHULUAN A. terdapat 66. karena masih ragu akan kemampuan guru mereka. sebanyak 50. menurut Rizali (2009:22) Data tahun 2000/2001 menunjukkan bahwa terdapat 49. kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. maka menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005. Sedangkan.

74 Tahun 2008 tentang Guru secara tegas menyebutkan bahwa ketika seseorang berkualifikasi S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. Menurut Sudarwan Danim (2011:vii) Baik UU no. Dari sini pula muncul sebuah kontroversi. negara telah mengakuinya sebagai guru profesional. Tujuan Penulisan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah : 1. mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. B.Namun tidak hanya itu. Oleh karena itu. Apakah pengertian profesionalisme guru? Bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik profesi guru? Syarat-syarat apakah yang harus di miliki profesi guru? 4. Apakah yang dimaksud kompetensi profesional guru dan kriterianya? C. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk dapat menjadi profesional. dalam hal mengembangkan profesionalisme guru din indonesia sangat diperlukan. 2. Jika kita telaah maka guru yang ada di Indonesia kebanyakan masih kurang profesional dalam hal kualifikasi pendidikan minimal seorang guru. Untuk mengetahui pengertian kompetensi profesional guru dan kriterianya D. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: . Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan masalah profesi. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki profesi guru 4. Berkaitan dengan hal tersebut makalah ini akan memapaparkan pengertian profesi dan ciri-cirinya berikut syarat-syarat profesi guru. Selanjutnya pemerintah juga masih mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih sehingga memunculkan sebuah ketidak profesionalannya. 3. Untuk mengetahui pengertian profesionalisme guru 2. Kemudian pengembangan dalam membangun profesionalisme guru. dimana dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan masalah yang di temukan oleh penulis melainkan : 1. guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi guru 3.

Saran DAFTAR PUSTAKA BAB II PEMBAHASAN A. Mengembangkan Profesionalisme Guru BAB III PENUTUP 1. keahlian. Kompetensi Profesional Guru 5. Tujuan Penelitian 4. Untuk guru dapat menambah pengetahuan tentang profesionalisme guru 2. profesionalisme dan profesionalitas dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: . menyatakan mampu. adanya pengakuan. istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa latin. profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Untuk guru dapat mengetahui dan juga dapat mengembangkan keprofesionalannya 3. atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Rumusan Masalah 3. dan persiapan akademik. profecus. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru 4. Sedangkan secara terminologi. yang artinya mengakui. istilah profesi. Manfaat Penelitian 5. bukan pekerjaan manual (Danin. Kesimpulan 2. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok. 2002) dalam Rusman (2011:16). yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Syarat-syarat Profesi Guru 3. Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN 1. Pengertian Profesionalisme 2. profesional. yaitu pengetahuan. Untuk civitas akademika dapat dijadikan bahan penelitian ataupun rujukan E.1. Pengertian Profesionalisme Secara estimologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Latar Belakang 2.

. (Barnawi dan Arifin. Artinya. Sementara menurut Oteng Sutisna (1983:357) definisi lain. dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu. b) keprofesian. 4. Bahkan menurut Muhadjir Efendy. dsb) tertentu. memiliki konotasi simbolik berisi nilai. Profesionalitas ialah a) perihal profesi. pengakuan. dan kesetiaan terhadap profesi. Sementara itu. 2012a:110) Menurut Rusman (2011:16) Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise).2011:18). menyatakan mampu. Kata Blackington. kejuruan. bukan pekerjaan manual. dicita-citakan. atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Menurut Danim (2011:101-102) Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus. b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan. c)kemampuan untuk bertindak secara profesional.1. serta dedikasi yang tinggi. c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannnya. Profesi ialah istilah yang merupakan suatu model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan. menggunakan teknik-teknik ilmiah. makna profesi adalah memahami kewajibannya terhadap masyarakat dan mendorong anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan etika yang sudah diterima dan sudah mapan. Blackington dalam Rusman (2011:16). 3. profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik pada pekerjaan mental. Secara teoritis. Menurut Frank H. Profesionalisme ialah mutu. (2011) dalam Barnawi dan Arifin (2012a:109-110) profesi berakar dari tradisi gereja. mengakui. Berasal dari kata professioyang artinya semacam ikrar yang dilakukan oleh biarawan dan biarawati sebelum melaksanakan pekerjaan pelayanan kepada umat. Intinya mereka berikrar akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencintai pekerjaannya itu da mengabdikan manfaat pekerjaan itu untuk kepentingan kemanusiaan. kualitas. dari profesi yang bersumber pada sosiologi. 2. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Rusman. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan Sehingga jika disimpulkan pemakaian istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. Sementara secara terminologi. tanggungjawab. bahwa profesi adalah: A profession must satisfy an indispensable social need and be based upon well established and socially acceptable scientific principles (sebuah profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang diterima oleh masyarakat). Profesional ialah: a) bersangkutan dengan profesi.

Syarat-Syarat Profesi Guru Persyaratan khusus profesi menurut Moh. pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi aturan gagal-aman dan resep universal…tenaga profesional tidak bisa selalu ertahan sebatas “dugaan” melainkan harus mengandalkan pengetahuan ilmiah dan perasaan tajam tentang bagaimana menerapkan keduanya. penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. misalnya “ dia seorang propfesional”. Profesionalisme berasal dari profession yang berarti pekerjaan. Sementara guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangnya. 2011:18). dan kualitas suatu keahlian dan kwenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sedangkan. Uzer Usman (2011:14) profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Danim (2010:6) mengungkapkan bagi guru profesional.” Jadi seorang yang profesional tidak boleh bekerja asal-asalan atau amatiran. Pertama. arah. Lebih lanjut dia mengatakan profesionalisme guru merupakan kondisi. Lebih lanjut. tanggung jawab. dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Ali (1985) dalam Uzer Usman (2011:15) adalah sebagai berikut: . Kunandar (2007:45) dalam Rusman (2011:18) mengatakan profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang atau pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni seseorang. Profesionalisme mengarah pada komitmen para anggota suatu profesi Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan srategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang dibutuhkan (Rusman. Menurut Arifin (1995) dalam Rusman (2011:18) profesion mengandung arti yang sama dngan occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.Menurut Dja‟man Satori dalam Rusman (2011:18) “profesional menunjuk pada dua hal. tujuan. Mohamad Surya (2003:94) mengatakan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian. nilai. Atas dasar pengertian ini. Dengan demikian pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Kedua. orang yang meyandang suatu profesi. Moh. B. ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. 2. 3. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. seperti dokter dengan pasiennya. Adanya kepekaaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. 5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika khidupan. guru dengan muridnya. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan. 2. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang. spesialisasi. Memiliki kode etik. Richey (1974:11) dalam Buchari Alma (2010:117-118) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut: 1. tingkah laku. Robert W.1. Diakui oleh masyarakat karena memang diperukan jasanya di masyarakat. 7. sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3. Sementara itu. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. 3. 3. dan kemandirian 8. 4. 5. Lebih mementingkan pelayanan kemanusian yang ideal daripada kepentingan pibadi. Memiliki klien/objek layanan yang tetap. Memberikan kesempatan untuk kemajuan. 5. Melayani masyarakat merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. 4. Terkendali berdasarkan lisensi buku dan atau mempunyai persyaratan yang masuk. Memandang suau profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota permanen C. . Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan. disiplin dari dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. Mebutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi 6. Namun Uzer Usman (2011:15) menambahkan beberapa persyaratan sebuah profesi sebagai berikut: 1. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru Menurut Ornstein dan Levine (1984) dalam Rusman (2011:24) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini: 1. sikap serta kerja. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. 2. 2. 4.

Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya relatif bebas dari supervisi dalam jabatan 10. Dan rasa kesejawatan yang tinggi. 11. Guru profesional bisa berkomunikasi sebagai guru. Keahlian. Rasa tanggung jawab. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok „elit‟ untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya 12. dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh siswa. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya 14.6. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. 1. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan 13. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi Berbeda dengan pendapat diatas Surya (2003:95) mengungkapkan bahwa profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki: 1. 2. Contohnya. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang gerhubungan denan layanan yang diberikan 8. Pengetahuan ini bersifat aplikatif. 1. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien. 1. 1. 9. Termasuk dalam kerangka ini adalah pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimilikinya. Danim (2011:106-108) karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh profesi guru profesional adalah sebagai berikut: 1. dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh organisasi. 3. pemahaman terhadap norma-norma organiasi. Memiliki anggota organisasi profesi Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Memiliki pengetahuan spesialisasi Maksudnya adalah seorang guru profesional harus memiliki kekhususan bidang keilmuan tertentu. Makin spesialis seseorang maka makin mendalam pengetahuannya. dimana aplikasinya didasari oleh kerangka teori yang jelas dan teruji. dokter umum menjadi dokter spesialis jantung. Selanjutnya. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu 7. . Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.

guru profesional bertanggung jawab atas kominitasnya terutama anak didiknya. 1. 2. Manakala terjadi “malpratik”. atau sanksi dari atasannya. Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum guru. Memiliki kode etik Kode etik merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam berkerja. Mempunyai sistem upah. 1. jaksa. guru profesional siap menerima sanksi pidana. sanksi dari masyarakat. 1. Budaya profesional. 1. Budaya profesi. . Guru profesional dapat melakukan pekerjaannya dengan mandiri meski tidak menafikan bantuan dari pihak lainnya. dan pengacara memiliki seragam yang khas dan standar ketika berdinas. polisi. Ketika berkerja. 1. gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. diskusi panel. dapat pula berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbolsimbol untuk profesi lain. Guru profesional bisa memberikan layanan atau bantuan kepada murid baik itu didalam kelas ataupun diluar kelas. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Hakim. dokter. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini. karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat mendominasi kegiatan intelektual. 1. Menurut UU No. dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Sistem upah yang dimaksud adalah standar gaji. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam. Melaksanakan pertemuan profesional tahunan. Kode etik ini merupakan pedoman bersikap dan berprilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. dan workshop. 14 Tahun 2005. kata “Upah” ini bermakna gaji dan penghasilan lainnya. sebagai berikut: 1. Di dunia kedokteran sistem upah dapat pula diberi makna tarif yang ditetapkan yang harus dibayar.1. National Education Association (1948) dalam Alma (2010:122-123) menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru. seminar.

Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama. Jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat Dalam beberapa hal. bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata . dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan Bila kita simpulkan pernyataannya hampir sama dan saling melengkapi. Mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial. Jabatan yang memerlukan “latihan dalam jabatan”yang bersinambungan. tidak perlu ragu lagi. Dengan demikian bahwa ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. pengetahuan. pengetahuan. Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien 5. Setiap guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi.Anggota-anggota suatu profesi harus menguasai bidang keilmuannya dengan membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan. Pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang bersangkutan 2. Dengan demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh guru di indonesia. dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang 3. 5. 4. baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. 8. 7. maka baku yang digunakan sering tidak dibuat oleh anggota profesi tapi oleh pemerintah ataupun pihak lain seperti yayasan pendidikan. jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Ilmu. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di deparemen pendidikan berpendapat persiapan profesional yang cukup lama diperlukan untuk mendidik guru yang berwenang. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri Karena jabatan guru menyangkut hajat hidup orang banyak. 3. Di indonesia telah ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas. dan keterampilan khusus tersebut diatas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama 4. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen Setiap guru di indonesia jarang yang berpindah jabatannya mungkin karena lapangan kerja atau sistem yang sulit. Telah memiliki ilmu. 6.

Tidak mengdivertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien 7. mengawasi prilaku anggota. etc. Berhak mendapat imbalan yang layak D. Sementara itu. menunjukan lebih lanjut kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan. dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. Organisasi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota. 9. Kompetensi Profesional Guru Kompetensi berasal dari bahasa inggris dalam Alma (2010:133) minimal terdapat tiga peristilahan yang mangandung makna apa yang dimaksudkan dengan kata kompetensi itu 1. Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspert yang diakui oleh masyarakat 11. Rusman (2011:58) menambahkan bahwa kriteria yang berkenaan dengan kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut: .6. knowledge. dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan suatu tugas tertentu. power. (to do what is needed) 3. Kemudian definisi yang ketiga. Dari pengertian diatas ada sebuah hubungan antara kinerja dengan kompetensi guru karena menurut Barnawi dan Arifin (2012b:14) kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. skill. Competence (n) is being competent. memberi sanksi. Competent (adj) refers to (person) having ability. 2. ability (to do the work). daya (kemampuan). Competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition Definisi pertama menunjukan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukan kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. ialah bahwa kompetensi itu menunjukan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan. Sedangkan definisi kedua. kemahiran (keterampilan). authority. Rusman (2011:56) kompetensi profesional adalah yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya. memmbina profesi anggota. kompetensi profesional ialah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Surya (2003:92-93) Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan. Menjadi anggota organisi profesi 8. Memiliki kode etik profesi 10. Selanjutnya. untuk mengerjakan apa yang diperlukan. sikap. pengetahuan. otoritas (kewenangan).

5. 4. (Alma. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru. Penguasaan terhadap metode dan teknik mengajar 5. Berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan visi dan misi profesional 7. Menguasai materi. sekolah. atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan A. Dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran baik yang bersifat makro ataupun mikro.1. In-house training (IHT). Menguasai kurikulum yang digunakan 6. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. tingkah laku. struktur. E. dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi profesional yaitu. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia 2. Penguasaan bahan bidang studi 2. tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki . antara lain. dan terampil dalam mengelola mata pelajaran 3. Mempunyai keretampilan dalam teknik mengajar.2010:138) Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus dimiliki dalam kompetensi profesional adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya 3. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi standar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. Mengembangan keprofesionalan secara berkelanjuatan dengan melakukan tidakan reflektif. 3. konsep. dan bidang studi yang dibinanya. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri. 2. teman sejawat. 1. sekolah. Penguasaan sikap. 4. 1. Mengembangkan Profesionalisme Guru Menurut Danim (2011:94) dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalm bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi 4.

misalnya. pemberian tugas-tugas internal tambahan. melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. E. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan didunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang. i. Belajar jarak jauh. Kemitraan sekolah.kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Dengan srategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata. merencanakan. magang disekolah tertentu untuk belajara menejemen kelas atau menejemen sekolah efektif. . melaksanakan. Non-pendidikan dan pelatihan Diskusi masalah pendidikan. Pembinaan internal oleh sekolah. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. B. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. Program magang. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Pendidikan lanjut. C. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra. misalnya. dan mengevaluasi pembelajaran. dan diskusi dengan teman sejawat. D. menengah. I. H. rotasi tugas mengajar. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. G. dibidang menejemen sekolah atau kelas. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Program magang ini diperuntukan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. lanjut. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. menyusun karya ilmiah. F. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil. Pelatihan melalui kemiraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik. dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar. antara sekolah negeri dan swasta. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina. Pelatihan berjenjang dan khusus. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. dan tinggi. melalui rapat dinas.

ada delapan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin jadi seorang professional. serta dedikasi yang tinggi. 3. alat praktikum sederhana. Yakni teknis keterampilan atau keahlian yang dimilikinya. Seminar. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP. iv. . Untuk mencapainya.ii. vi. Pembuatan karya teknologi/karya seni. dan kepribadiannya. watak. serta hal-hal yang berhubungan dengan sifat. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. Paling tidak. ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran v. buku pelajaran. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus di persiapkan untuk itu. Workshop. pengembangan silabus. analisis kurikulum. Penelitian. menggunakan teknik-teknik ilmiah. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutanbagi peningkatan keprofesian guru. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas. penelitian eksperimen. Menjadi seorang professional bukanlah pekerjaan yang mudah. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. karena ukuran profesionalitas seseorang akan dilihat dua sisi. maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran. iii. BAB III PENUTUP A. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat. ataupun buku dalam bidang pendidikan. vii. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. penulisan rencana pembelajaran. Penulisan buku/bahan ajar. Pembuatan media pembelajaran. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 1. 2. diperlukan usaha yang keras.

SARAN Saran yang dapat kita berikan untuk para pembaca ataupun para guru khususnya dan pemerintah pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. atau untuk mengisi waktu luang. sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi. sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi berkah. Kepada pemeritah selain harus selalu memperhatikan kesejehteraan guru tetapi juga harus melakukan berbagai pelatihan kepada guru dengan demikian akan tercipta harmonisasi dan pendidikan kita akan semakin baik kedepannya. Untuk Guru bekerjalah penuh tanggung jawab dengan ihklas. untuk senang-senang. Mempunyai loyalitas 3. Karena guru sekarang sudah diakui sebagai profesi dan mendapatkan tunjangan profesi. Menguasai pekerjaan 2. Mampu bekerja keras 1. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Mempunyai integritas 4. DAPTAR PUSTAKA .1. sehingga diharapkan guru bisa mandiri dalam membuat membuat karya ilmiah. B. hak tersebut harus sebanding kinerja kita selaku guru. Guru juga harus lebih aktif dalam menulis buku ataupun penelitian. 2. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. 3.

& Arifin. Buchari. Etika dan Profesi Kependidikan.a.2 . Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar. 2012. Mohammad. Bandung: Alfabeta Barnawi.Alma. 2010. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Barnawi. Mohammad. & Arifin.