GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

DEFINISI GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Era globalisasi meletakkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Untuk menjadi sebuah Negara membangun sepenuhnya, Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Sebelum kita menyelami segala perihal berkaitan globalisasi, adalah lebih baik kita memahami maksud sebenar globalisasi. Berdasarkan gambar rajah di bawah ada sedikit maklumat berkaitan dengan definisi globalisasi dalam pendidikan. gambar rajah 1

Globalisasi berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris iaitu globalization juga perkataan globalisasi diungkap menerusi Bahasa Perancis iaitu perkataan monodialisation yang mana semuanya bermaksud ‘seantero dunia’.

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1986) telah mentafsirkan global bermaksud mengenai dunia seluruhnya atau pada keseluruhannya dan pada umumnya.Manakala, globalisasi pula bererti fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Scholte (2000), menyatakan globalisasi ialah proses menyingkirkan batasan atau sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Berdasarkan himpunan penulisan dan pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia telah mengingatkan agar masyarakat Malaysia tidak dipengaruhi dengan arus globalisasi sehingga berjaya menghancurkan mereka, sebaliknya kita perlu membina kekuatan dan menangkis unsur-unsur negatif yang membawa kesan buruk kepada kita. Kita sedia maklum bahawa dengan globalisasi perkembangan yang signifikan dapat dicapai dan ianya berfokus kepada profesion keguruan yang semakin mencabar di negara ini.

PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN MELALUI GLOBALISASI Dengan globalisasi yang semakin rancak menguasai dunia-dunia dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial, pendidikan dan ekonomi ianya memberikan kelebihan menerusi perkembangan profesionalisme keguruan dalam bidang pendidikan khasnya. Berdasarkan gambar rajah di bawah terdapat lima perkembangan yang jelas diperoleh menerusi globalisasi.

Meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme. Ini dilihat

menerusi adanya peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang ditawarkan bagi memantapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan mampu meningkatkan lagi taraf profesionalisme keguruan. Selain itu, menerusi globalisasi ianya dapat meluaskan pengetahuan guru secara global. Seperti yang kita tahu, guru perlu sentiasa mengekalkan nilai intelektualnya kerana guru merupakan agen perubahan dalam menghasilkan produk berkualiti atau modal insane yang diperlukan di Negara kita. Guru perlulah peka dengan perkembangan semasa kerana selain tanggungjawab menyalurkan ilmu kepada murid, guru menjadi sumber rujukan dan teladan bagi masyarakat di sekeliling. Dengan globalisasi guru dapat meningkatkan kemahiran ICT dan interaksi global yang mana ianya meluaskan konsep pembelajaran mengatasi bilik darjah. Contohnya, dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, guru dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang merentasi penyediaan pengalaman murid tanpa terbatas. Contohnya, murid berpeluang melihat keadaan gunung berapi, keadaan di kutub utara dan menyelami di dasar laut menerusi carian laman video pendidikan di internet. Meluaskan lagi program pensiswazahan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme guru setanding dengan guru-guru di negara luar agar produk yang dihasilkan mampu membangunkan negara kita dengan lebih maju dan berjaya. Dengan globalisasi ianya meletakkan profesion keguruan sebagai satu profesion yang penting. Ini kerana berjayanya sesebuah negara adalah dengan berjayanya negara itu menghasilkan modal insan berguna yang akan membangunkan negaranya setaraf dengan negara maju yang lain. CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Menerusi pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia mengenai dunia globalisasi terdapat sebanyak lima cabaran asas terhadap dunia globalisasi seperti yang dilihat menerusi rajah di bawah.

gambar rajah 2 Dalam membincangkan keperluan perubahan dari aspek bidang pendidikan dalam era globalisasi, pihak UNESCO telah mencadangkan untuk merombak cara-cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. Menurut Hussein Ahmad ( 2001) menyatakan supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi orang-orang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga perkembangan diri individu itu sendiri. Ini bermakna mereka akan mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai bagi menghasilkan produk berkualiti sesuai dengan peraliran semasa yang mana menuntut kecekapan dan kesiap siagaan yang tinggi dalam berhadapan dengan pelbagai kemungkinan era globalisasi kini. Selain itu, Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Hallinger (1998), menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketara di kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. Ini bermaksud, terdapat perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti: 1. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.

2. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran dan maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran. 3. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. 4. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Tambahan pula, perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat, kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Cabaran ketiga ialah dalam pengurusan pendidikan. Dalam hal ini, pengurusan pendidikan telah mengalami transformasi dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System) bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Dengan aplikasi tersebut ianya sedikit sebanyak membantu dalam pengurusan pendidikan seperti: - Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. - Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran. - Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. - Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail. - Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul, memproses dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar. -Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan pelajar. - Penempatan pelajar dalam kelas. -Membuat agihan jadual waktu mengajar guru. -Pembinaan jadual waktu guru. - Membuat agihan sumber kewangan, buku teks, dan sebagainya. -Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru. (Rahmad Sukor, 2006)

kepakaran dalam pengajaran. di pergunungan tinggi mahu pun di lereng. berkasih sayang. kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemenelemen yang perlu dihidupkan dan dihayati secara berterusan. Budaya sekolah: Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah. bersopan santun. tolong menolong. kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar. ketekunan. Kesimpulannya. penyayang. cintakan kecemerlangan. kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi. kemahiran ICT dan interaksi global membolehkan guru meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah dan birokrasi sekolah. Guru juga perlu membawa watak orang yang taat kepada amalan agama. Cabaran kelima yang wujud dalam globalisasi dalam pendidikan ialah perkembangan profesionalisme guru. Perwatakan guru yang jujur. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama. sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. semangat cinta akan negara dan berdisiplin. Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Sama ada sesebuah negara itu kecil atau besar. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberikan perhatian secara bersungguhsungguh oleh pihak pentadbiran sekolah 3. kaki dan lembah bukit. amanah. sedia memberi pertolongan. pedalaman benua mahu pun di kepulauan kecil. persatuan. bertolong bantu. Aktiviti kokurikulum: Aktiviti seperti pakaian beruniform. meluaskan pengetahuan guru bersifat global. kualiti professional dan kualiti personal atau kepimpinan guru dalam organisasi sekolah dan masyarakat. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat. Usaha yang dilihat menerusi cabaran globalisasi dalam perkembangan profesionalisme keguruan ialah dapat meningkatkan kualiti guru sama ada dari segi kelayakan akademik. berdikari. aspek berkaitan keperibadian guru. Oleh itu. masyarakat perkembangan pendidikan masa kini sangat prihatin dan mengikuti . 2. Satu perbahasan relevan tentang globalisasi ialah pengkajian mengenai kesan globalisasi terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.Hussein Ahmad (2001) memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. budaya sekolah dan aktiviti-aktiviti kokurikulum kerana perkara tersebut memberi impak tersendiri dalam pembentukan moral pelajar seperti di bawah: 1. meluaskan peluang kepada guru perkhidmatan dan guru-guru dalam latihan dari segi pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme dan sebagainya. penyabar.

Kebanyakan Negara membangun mengalami kesan negatif globalisasi bagi membangun dan memajukan bidang pendidikan. Persaingan adalah suatu dorongan untuk perubahan dan kemajuan yang penting dalam era globalisasi. KRISIS GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Satu perancangan yang lebih baik boleh dilakukan dengan mengkaji krisis pendidikan global yang mana ianya mendedahkan guru dengan pengetahuan yang berlaku di negara-negara lain. Antara krisis pendidikan global dapat dilihat menerusi gambar rajah di bawah. guru perlu . Tambahan pula.dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka. pendidikan literasi komputer dan sebagainya. Ini bermakna. Globalisasi memberikan kesan buruk terhadap keadaan ekonomi Negara membangun. dalam profesion keguruan. Selain itu. biodiversiti dan kejuruteraan. program seperti ada kepentingan kerana pengetahuan dan kemahiran tertentu dipindahkan kepada tenaga pengajar di negara ini seperti latihan kepakaran dalam bidang perubatan. nilai intelektual perlu dipertahankan dan sentiasa dipertingkatkan kerana warga pendidik merupakan agen dalam membentuk modal insan yang berkualiti. Persaingan untuk memantapkan kualiti diri dengan kepakaran dalam sesuatu bidang dan kemahiran tertentu akan menghasilkan produk pendidik yang setaraf dengan pendidik di negara luar. menyediakan sekolah dengan infrastruktur lengkap. Ini termasuklah penyediaan kemudahan pendidikan seperti menyediakan peluang pendidikan untuk semua. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita terutama bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. bantuan pendidikan buku teks. Apa yang pasti. Krisis kewangan timbul apabila negara membangun menimbulkan masalah membiayai perbelanjaan untuk pembangunan pendidikan. program twinning iaitu program kembar pendidikan diperluaskan melibatkan institusi pendidikan membangun dengan negara maju. di samping perdagangan pendidikan dan budaya dari Negaranegara Barat yang menguasai pasaran pendidikan di negara membangun.

Kemahiran pertama ialah menulis. Globalisasi jika dilihat memberikan manfaat dan juga keburukan kepada kita andai kita tersalah membuat pilihan dan keputusan. perasaan. yang mana kemahiran literasi menimba ilmu melalui bahan-bahan bercetak perlu diterapkan sejak dari bangku sekolah agar . Kemahiran kedua ialah membaca. Krisis pendidikan global seperti jurang pendidikan juga menimbulkan kebimbangan. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan globalisasi. menyampaikan maklumat dan sebagai alat perhubungan sosial. Keterbatasan dalam memantau penerimaan ledakan sumber dan bijak menapis serangan unsur-unsur perlu dilaksanakan dengan segera agar kita tidak jatuh dalam arus globalisasi. seseorangitu boleh mengeluarkan idea. di mana kemahiran literasi asas komunikasi dan menyampaikan idea secara tulisan dapat dikuasai oleh kerana menerusi penulisan. Ini kerana pelaburan yang rendah dalam bidang pendidikan di negara membangun dan persaingan global meningkatkan perbelanjaan pendidikan yang mana ianya menyulitkan untuk usaha ke arah merapatkan lagi jurang pendidikan.sentiasa ke hadapan dalam mendidik dan memimpin masyarakat kea rah perubahan dan kemajuan. Semua pihak perlulah sama-sama bertanggungjawab dalam usaha memelihara kemajuan yang tercipta tanpa perlu kecundang disebabkan tewas dalam globalisasi. PERANAN INSTITUSI KELUARGA DAN SEKOLAH DALAM MEMBINA KEMAHIRAN 7M BERDASARKAN GLOBALISASI Dunia sekarang sedang menghadapi era globalisasi yang kian memuncak.

penggunaan komputer dalam membantu memudahkan pengurusan harian. Kemahiran ketujuh ialah kemahiran mencintai Tuhan. perlunya individu diajar untuk menjadi individu yang boleh berinteraksi bersama orang lain secara positif. Kemahiran keenam ialah kemahiran menjadi manusia. kemahiran memikir. guru dan ibu bapa berperanan untuk menyediakan peluang dan ruang untuk murid-murid berfikir tentang sesuatu perkara dan melatih mereka untuk mengolah dan melontarkan idea menerusi kemahiran berfikir yang diaplikasikan. mengira merupakan kemahiran literasi asas mengoperasikan otak secara abstrak tentang hukum sains dan alam semesta. krisis pendidikan global dan sebagainya sebagaimana yang telah dinyatakan di ruangan sebelumnya. Dengan melazimkan diri dengan aktiviti membaca sudah menerapkan nilai-nilai murni secara tidak langsung menerusi kandungan bahan yang dibaca. Kemahiran ketiga. KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Berdasarkan definisi globalisasi pendidikan. Jika dilihat sekarang. Kemahiran keempat. apakah kesan yang dapat kita kenal pasti terhadap globalisasi dalam pendidikan? Adakah memberi kesan baik sahaja atau . Membaca jambatan ilmu. bagaimana murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nilai nombor yang lebih besar? Kemahiran mengira merupakan kemahiran yang penting di samping perlunya kita menguasai kemahiran-kemahiran yang lain. Cuba bayangkan seandainya anak-anak kita tidak menguasai kemahiran mengira. jika tidak menguasai konsep asas nombor. Kemahiran mencari dan menggunakan ilmu agama dalam proses mendapatkan keredhaan dan kecintaan Tuhan buat setiap hambanya. keredhaan Ilahi adalah sesuatu yang penting kerana hidup dalam keadaan dicintai Tuhan dan mendapat keredhaan menghasilkan dengan kejayaan dalam segala aspek dan memperoleh ketenangan yang sukar diterjemahkan. Dengan kemahiran komunikasi yang baik seperti kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa membuatkan kita sentiasa dihormati dan hidup dalam keadaan yang harmoni.murid-murid memperoleh pengalaman dan ilmu menerusi bahan-bahan ilmiah yang dibaca. Kemahiran kelima ialah kemahiran menggunakan komputer. manusia harus sentiasa tersemat dalam diri setiap individu. Segala yang dilalui dalam kehidupan seharian melibatkan kita dengan hukum sains dan alam semesta. Dalam kemahiran ini. Dalam hidup kita. adakah mereka mampu untuk menguruskan kehidupan mereka secara sendiri kelak? Contohnya. mencari maklumat dan sebagai alat pengajaran yang berkesan. cabaran globalisasi dalam pendidikan. Kemahiran menggunakan komputer perlu diterapkan dan didedahkan kepada anak-anak muda sekarang agar perkara seperti ‘fobia komputer’ dapat dielakkan. Dalam kemahiran ini.

Apakah kesan positif yang dapat diberikan melalui globalisasi dalam pendidikan? Antaranya ialah:  budaya pembelajaran sepanjang hayat  kebolehan berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa  menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian  pendidikan Negara terbuka kepada dunia luar  perubahan peranan guru dalam bilik darjah  peluang pendidikan terbuka luas  persaingan sihat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan inovasi  perkongsian sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran Terdapat beberapa kesan negatif melalui globalisasi dalam pendidikan iaitu: kadar pengangguran semakin meningkat  pengaliran keluar sumber manusia yang berkepakaran ke luar negara  meminggirkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda  perdagangan pendidikan  penyebaran sumber-sumber yang tidak bersesuaian dengan intelek dan rohani  berlaku penindasan dalam merampas peluang dan sumber bagi kemajuan sistem pendidikan sesebuah negara  pemantauan mendalam dari aspek permasalahan antisosial  .member kesan buruk semata atau memiliki pro dan kontranya iaitu kesan baik dan buruk melalui globalisasi dalam pendidikan. Globalisasi dalam pendidikan memberikan kesan positif dan negatif.

IMPAK GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Globalisasi meluaskan konsep dunia tanpa sempadan memberikan cabaran terhadap guru bagaimana perancangan pembelajaran dan dunia pendidikan boleh dimajukan dari perspektif global yang melibatkan penyesuaian . sebagai pendidik perlunya pemilihan dibuat dalam mencedok ilmu dan sumber maklumat yang bersesuaian untuk disalurkan kepada murid-murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah agar nilai-nilai negatif tidak dapat diterapkan dalam diri murid-murid. Tambahan pula.Oleh itu. ianya adalah tanggungjawab individu dalam membuat pilihan bijak sama ada ingin memilih sumber yang bersesuaian atau sebaliknya. biarpun ianya mempunyai kesan positif dan negatif.

keadaan di dasar laut. Ini membuatkan muridmurid dan guru dapat menguasai ledakan maklumat dan menambah pengalaman murid. Contohnya. Lambakan sumber maklumat dalam Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa yang mudah diperoleh menerusi kecanggihan teknologi maklumat menghasilkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 7. pengawalan dan penyeliaan. . dengan globalisasi. adalah sukar untuk guru menyalurkan ilmu dan pengalaman berkaitan persekitaran yang sukar untuk disediakan. Ini secara langsung. Jika pada masa kini tiada pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat di dalam bilik darjah. penerokaan maklumat melalui ICT. menjadi kelaziman individu menjadikan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu utama. kebanyakan bahan penyelidikan dan sumber lain maklumat menggunakan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa. Selain itu. ada dinyatakan tentang impak globalisasi dalam pendidikan di mana rajah di sebelah kiri merupakan sebab yang berlaku menerusi globalisasi dan rajah di sebelah kanan menunjukkan akibat daripada globalisasi dalam pendidikan.kurikulum. Dengan kecanggihan teknologi maklumat. penggunaan teknologi maklumat dalam sesi pembelajaran dan pengajaran sering diaplikasikan. Ini kerana. serta peranan efektif guru dalam memajukan dunia pendidikan. penjadualan belajar. suasana di kutub utara dan melihat bagaimana gunung berapi meletus.

Contohnya. memudahkan kita untuk menguruskan sesuatu data dan boleh dikemas kini pada bila-bila masa. Dengan globalisasi dalam pendidikan. Secara tidak langsung. paparan slide dan sebaganyai. penggunaan aplikasi Microsoft Excel. mewujudkan lebih banyak institusi pengajian tinggi swasta yang mana memberikan kesan ke atas semua individu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata. .murid berpeluang melihat dan meneroka pengetahuan baru yang terbatas melalui video. Pembudayaan teknologi dalam pelaksanaan harian membuatkan urusan kita menjadi lebih mudah dan lebih bersistematik. pembangunan negara semakin meningkat melalui penghasilan produk berkemahiran dan pakar dalam sesuatu bidang.

Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai „Pendidikan Universiti dan Laporan Carr-Saunders‟. Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik. perguruan dan lain-lain. perubatan. Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. muaddib. keilmuan dan keluhuran peribadi. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terangterangan. latihan iktisas yang mencukupi. Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948). mementingkan mutu perkhidmatan. budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh . Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini.PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan. bersikap jujur. menikmati otonomi individu dan kumpulan.( contohnya : perundangan.muallim. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. 1.) Berdasarkan ciri-ciri profesion. kini. komitmen dan hubungannya dengan Allah. 2. kelengkapan. khidmat yang diperlui masyarakat.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. dedikasi. jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. alim atau ulamak. Menurut Kamus Dewan „profesion‟ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956).Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek.

1998) 3. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . 3. malah lebih daripada itu. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Sebelum seseorang itu menjadi guru. menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid.organisasinya. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang.Sebagai pentadbir ataupun pengurus. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . Di samping itu. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. Walaubagaimanapun. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut .3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa. pelaksana. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan.1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). bersabar. penyelia. perancang. Selain tugas dalam bilik darjah. guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. Umpananya.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya.2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. 3. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. guru harus . seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. penilai. menjadi kaunselor kepada muridmurid. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. pengurus. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. pengawal dan sebagainya. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok.

pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini. telekomunikasi (telefon bimbit). Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. perkhidmatan bank ( kad ATM). Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui „online‟. profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah. Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan. guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. 3. proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat.5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Oleh itu. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini. VCD) dan lain-lain. Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang. perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita.Sebagai pemangkin. 1996). khasnya dalam teknologi pendidikan. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif. Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa.mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu . Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak. teori pendidikan. hiburan ( Video. menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak. malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian. teori-teori pengajaranpembelajaran.boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. pengurusan sekolah.tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran. Contohnya. 3. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang.4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman.

Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan profesion perguruan selain daripada peranan pihak Kementerian Pendidikan. Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. penculikan dan seumpamanya . Menurut Dr. 1980. 1996. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Perubahanperubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. 2002. Awang Had Salleh. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. Tanjung Malim : Quantum Books. jual-beli saham. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. pecah rumah. Pendidikan di Malaysia. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai. para guru sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran yang tinggi. 4.semasa. Persatuan Perguruan dan masyarakat. Rujukan Amir Hasan Dawi. sistem dan falsafah. janayah : seperti peras ugut. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. Sufean Hussin. 1994. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar. KONPEN V. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. Penteorian sosiologi dan pendidikan. ekonomi : urusan perniagaan. hartanah dan sebagainya . Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan. Johor Bharu 6-8 Disember. 1993. Ee Ah Meng. Mok Soon Sang. barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Jika hal ini wujud. Dalam hal seperti ini.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. Pendidikan di Malaysia : sejarah. ETIKA PROFESION PERGURUAN & ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Definisi Etika .

adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. latihan iktisas yang mencukupi. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. b. perguruan dan lain-lain. ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Konsep Profesion dan nilaitaranya a. Kod etika dianggap penting kerana: a. 1994). menikmati otonomi individu dan kumpulan. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain.a. b. Kod Etika dalam bentuk dokumen. perubatan. Oleh itu. c. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. e. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. 1995). b. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. d. mementingkan mutu perkhidmatan. Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. pelajar. khidmat yang diperlui masyarakat. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Etika Perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara.) . Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. c. Dari persepktif Islam.( contohnya : perundangan. Satu sistem dasar akhlak. d.

Di samping itu. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. Selain tugas dalam bilik darjah. Walaubagaimanapun. e.c. bersikap jujur. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Berdasarkan ciri-ciri profesion. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. Sebelum seseorang itu menjadi guru. Umpananya. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. menjadi kaunselor kepada murid-murid. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. guru juga mempunyai perananperanan lain yang diharapkan oleh masyarakat. dedikasi. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Berikut merupakan aspek-aspek keguruan yang boleh dianggap sebagai satu profesion: a. d. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. bersabar. menjadi pengamal dan penyebar nilai . guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut .

Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . Sebagai sebuah kerjaya keguruan.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. memang semua kerjaya mementingkan amalan. kejuruteraan. akauntan. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan kepada kerjaya-kerjaya yang lain seperti kod etika dan sebagainya. iaitu penghayatan. pengubatan. Oleh yang demikian marilah kita membicarakan dahulu di bawah ini apakah dia etika keguruan itu. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . b. Keempat pengamalan. Kalau mahu dipertegaskan lagi kertas ini sebenarnya diharapkan menjawab persoalan bagaimana cara membimbing guru-guru pendidikan Islam agar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam etika keguruan itu. Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Pertama sekali adalah keguruan. nilai-nilai kerjaya itu harus dihayati(intemalized) lebih dahulu. Sebab setiap pemegang kerjaya itu dipanggil pengamal(practitioner) dalam bidang tertentu seperti keguruan. Kalau ilmu seperti matematik. Kelima penghayatan. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. perubatan. iaitu penghayatan nilai-nilai. ini yang membawa kita kepada aspek terakhir pada kertas ini. keguruan. ilmiah dan aqidah yang harus dimiliki oleh seorang pengamal untuk berjaya dalam kerjayanya. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. maka agar seorang muslim itu berjaya menjalankan tugas yang . Ketiga. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Dari segi pandangan Islam. perniagaan dan lain-lain sebagainya. Lebih ketara lagi ciri-ciri ini jelas pada kerjaya keguruan. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan.kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. perubatan dan lain-lain dipelajari. kejujuran. maka nilai-nilai seperti keikhlasan. Ini semua adalah nilai.1998) Pendahuluan Ada beberapa istilah yang harus diterangkan dahulu maksudnya sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai tajuk kertas ini. Etika Keguruan Sebenarnya kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional. Kod etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. pengubatan dan sebagainya. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. nilai-nilai yang menyertai setiap kerjaya itu seperti memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan sebagainya. dedikasi dan lain-lain itu dihayati. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. Maksudnya pekerjaan sebagai guru. kaunseling. Tetapi sebelum sampai kepada amalan. kejuruteraan dan lainlain.

Bahawa tujuan. Bahawa ia benar dalam hal yang didakwahkannya dan tanda kebenaran itu ialah tingkah lakunya sendiri. kekuatan. Bertaqwalah kepada Allah. 3. supaya dapat mempengaruhi jiwa murid-muridnya dan anggota-anggota masyarakat lainnya. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakatnya.W. ayat 79. Optimisme dan entusiasme dalam pekerjaan 6.T pertama sekali dalam masyarakat Islam dan seterusnya di dalam masyarakat antarabangsa maka haruslah guru itu memiliki sifat-sifat yang berikut: 1. vokasional dan budaya menerusi ilmu-ilmu pengkhususannya seperti geografi. 9. Petunjuk (hidayah) Islam di dalam dan di luar adalah sebab tujuan pendidikan dalam Islam untuk membentuk generasi-generasi umat Islam yang memahami dan menyedari risalahnya dalam kehidupan dan melaksanakan risalah ini dengan sungguh-sungguh dan amanah dan juga menyedari bahawa mereka mempunyai kewajipan kepada Allah S. Positif dan semangat optimisme 9. Bahawa ia fleksibel dalam mempelbagaikan kaedah-kaedah pengajaran dengan menggunakan kaedah yang sesuai bagi suasana tertentu. sehingga guru-guru yang dihasilkannya adalah guru yang soleh.A. Bahawa ia mempunyai persiapan ilmiah. ciri-ciri itu tidak terkeluar dan sifatsifat dan aspek-aspek berikut: 1.dipikulkan kepadanya oleh Allah S. Bahawa ia bersifat adil terhadap murid-muridnya. maka mereka menghadapinya dengan sabar. ia mengutamakan yang benar. Bahawa ia sedar akan pengaruh-pengaruh dan trend-trend global yang dapat mempengaruhi generasi dan segi aqidah dan pemikiran mereka. 5.T dan mencari kebenaran serta melaksanakannya. Pengetahuan umum dan keluasan bacaan 3. Bahawa ia memiliki sahsiah yang kuat dan sanggup membimbing murid-murid ke arah yang dikehendaki. professionalisme dan kecekalan. sebab itulah yang lebih dekat kepada taqwa. memberi dan mendapat petunjuk untuk menyiarkan risalah pendidikan Islam. Dengan demikian umat Islam akan mencapai cita-citanya dalam kehidupan dengan penuh kemuliaan. 4. Seperti makna sebuah hadith Nabi S. ilmu-ilmu keIslaman dan kebudayaan dunia dalam bidang pengkhususannya. "Janganlah kamu terpengaruh oleh keadaan suatu kaum sehinga kamu tidak adil. Kekuatan sahsiah 7. seperti disebutkan oleh surah Al-imran. "Iman itu bukanlah berharap dan berhias tetapi meyakinkan dengan hati dan membuktikan dengan amal". Berbuat adillah. ketenteraman dan kebanggaan. Buku-buku pendidikan telah juga memberikan ciri-ciri umum seorang guru. Maka haruslah penyiapan ini juga dipikul bersama oleh institusi-institusi penyiapan guru seperti fakulti-fakulti pendidikan dan maktab-maktab perguruan bersama-sama dengan masyarakat Islam sendiri.W. sebab Allah Maha Mengetahui apa yang kamu buat".T telah mewajibkan kepada diriNya sendiri dalam surah al-Nahl ayat ke 97. 6. membawa perbaikan (muslih). tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan Tuhan (Rabbani). tidak pilih kasih. 7. Sebab Allah S. Bahawa ia ikhlas dalam kerja-kerja kependidikan dan risalah Islamnya dengan tujuan mencari keredhaan Allah S. Memelihara penampilan(mazhar) 8. Inilah sifat-sifat terpenting yang patut dipunyai oleh seorang guru Muslim di atas mana proses penyediaan guruguru itu harus dibina. Kecerdasan dan kecepatan berfikir 4. 8. Seperti makna firman Allah S.W. Oleh yang demikian menyiapkannya juga harus untuk sekolah dan untuk luar sekolah. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggung jawab. "Tetapi jadilah kamu Rabbani (mendapat bimbingan Tuhan)". 2.T dan mereka harus melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.W. Keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi 5.T dalam surah al Maidah ayat ke 8. amanah.W. Tahap pencapaian ilmiah 2. Memiliki kebolehan untuk mendekatkan maklumat-maklumat kepada pemikiran murid-murid dan ia bersabar untuk menghadapi masalah yang timbul. tetapi juga diluarnya.W. Yakin bahawa ia mempunyai risalah(message) Dari huraian di atas jelaslah bahawa seorang guru Muslim memiliki peranan bukan sahaja di dalam sekolah. "la tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik" . maka mereka melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. hati-hati dan penuh prihatin. Ini memerlukan bahawa guru dipersiapkan dari segi professional dan psikologikal yang baik.

Allah tidak memberi beban seseorang kecuali yang disanggupinya. mempunyai syarat-syarat yang berlainan dengan pendidikan fakta-fakta ketrampilan. juga model tempat kejujuran itu melekat diperlukan . maka kejujuran itu boleh menjadi perangsang. pendidikan sekolah. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Jangan membunuh anak kerana takut miskin. Ambillah suatu nilai seperti kejujuran. Jangan mendekati harta anak-anak yatim. 10.W. jadi tidak dapat diraba dengan pancaindera. percaya atau tidak percaya. ertinya diulang-ulang dan kemudian berubah menjadi penghayatan. Sebab adalah terlalu dangkal kalau pendidikan itu hanya ditujukan untuk memperoleh ilmu (knowledge) dan ketrampilan (skill) saja tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah penanaman sikap (attitude) yang positif pada diri pendidik terhadap hal yang menjadi tumpuan pendidikan. Itulah pesanNya bagimu. Ia merupakan perlembagaan Ilahi dalam pendidikan dan bimbingan akhlak dan sosial yang intinya adalah sebagai berikut. Pendidikan nilai-nilai. yang selanjutnya kalau diulang-ulang sebab diteguhkan akan berubah menjadi penghayatan nilai-nilai. Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Penghayatan Masalah penghayatan (internalization) sesuatu perkara berlaku bukan hanya pada pendidikan agama saja tetapi pada aspek pendidikan. Yang bererti tempat di mana nilai itu melekat supaya dapat disaksikan bagaimana nilai-nilai itu beroperasi. mudah-mudahan kamu bertaqwa ” Ayat-ayat ini mengandungi sepuluh perakuan(wasaya) penting dalam kehidupan individu dan kumpulankumpulan Islam dan kemanusiaan. jangan kamu ikut jalan-jalan lain nescaya kamu bercerai-berai dari jalanNya. Model ini tergambar dalam firman Allah S. 3. 4. Tidak dapat dicium baunya.T. marilah kita tutup bahagian ini dengan suatu misal atau model yang menjamin bahawa bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan maka masyarakat akan hidup bahagia dan individu-individu dan kumpulan-kumpulan akan hidup dengan tenteram.W. Sungguh inilah jalanKu yang lurus.W. Sempumakanlah ukuran dan timbangan dengan adil.T yang bermaksud. Sempurnakanlah janjimu kepada Allah. maka ikutilah olehmu. pengajian tinggi. Jika kamu berkata. sebab selain daripada nilai kejujuran itu sendiri. Syarat kedua agak rumit sedikit. Itulah pesanNya bagimu. sebab Kamilah yang memberi mereka dan kamu rezeki. mudah-mudahan kamu ingat. mudah-mudahan kamu berakal. kejujuran itu pada dirinya. Kalau model tadi dapat mencerminkan nilai-nilai yang disebut. pendidikan latihan perguruan dan lain-lain. 1. Jangan kamu mendekati perkara-perkara buruk yang terang-terangan dan yang tersembunyi. seorang kawan dan lain-lain. harum atau busuk dan sebagainya. suka atau tidak suka dan lain-lain lagi. 6. Syarat yang kedua kalau kejujuran itu dapat menimbulkan peneguhan pada diri murid-murid maka ia akan dipelajari. 2. 7. supaya nilai yang bernama kejujuran itu dapat disaksikan beroperasi maka ia harus melekat pada suatu model. maka berbuat adillah walaupun kepada sanak saudara. pendidikan pra-sekolah. Tidak dapat dilihat dengan mata. 5. Jangan mensyarikatkan Allah S. marilah kita bahas tentang penghayatan dan pengamalan nilai. Jangan mendekati perkara-perkara buruk. Pertama sekali nilai itu mestilah mempunyai model.T. Dalam keadaan terakhir ini pendidikan tidak semudah dengan pendidikan fakta atau ketrampilan. Itu syarat pertama. 9. Nilai ini bersifat mujarrad(abstract). 1. Berbuat baik kepada ibu bapa. seorang bapa. Tetapi sebaliknya pendidikan sikap di mana terlibat nilai-nilai yang biasanya berasal dari cara-cara pemasyarakatan yang diperoleh oleh kanak-kanak semasa kecil. Pendeknya. apa lagi kalau objek pendidikan itu memang adalah nilai-nilai yang tidak dapat dinilai dengan betul atau salah tetapi dengan baik atau buruk. "Katakanlah(wahai Muhammad) marilah aku bacakan apa yang dihararamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Tidak boleh dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. Sempurnakanlah timbangan dan ukuran dengan adil. Hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Pendidikan ilmu (knowledge) terutama yang berkenaan dengan fakta-fakta dan ketrampilan tidaklah terlalu rumit sebab tidak terlalu banyak melibatkan nilai-nilai. Sempumakanlah janjimu dengan Allah S. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali untuk yang lebih baik sehinggalah ia dewasa. itulah wasiat Allah kepadamu. Jangan kamu membunuh diri yang dihararamkan kamu membunuhnya kecuali dengan kebenaran. seorang guru. Berbuat adillah dalam berkata-kata walaupun pada kaum kerabat. Jangan membunuh manusia.Setelah berpanjang lebar tentang kod etika keguruan dalam pandangan pendidikan Islam. 8. Selepas huraian tentang kod etika dalam keguruan. rupanya bagaimana.

Kalau mereka mencerminkan nilai-nilai Islam dalam cara berpakaian. Oleh sebab pendidikan agama merupakan pendidikan ke arah nilai-nilai agama. maka nilai-nilai yang akan diajarkan itu boleh menurun nilainya disebabkan oleh kekurangankekurangan yang ada pada model itu. beribadat atau dengan kata lain kalau amal mereka mencerminkan nilai-nilai Islam. maka orientasi pendidikan agama haruslah ditinjau kembali sesuai dengan tujuan tersebut. sejarah dan lain-lain. haruslah ia sendiri lebih dahulu bersifat jujur. tetapi oleh guru-guru matematik. Oleh sebab model tempat melekatnya nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada muridmurid adalah manusia biasa. Jadi daripada jujur dia menjadi tidak jujur. 3. Sebagaimana setiap guru. mempengaruhi muridmuridnya melalui kaedah-kaedah dan strategi-strategi pengajaran yang digunakan yang sebahagian besarnya termasuk dalam kawasan "kurikulum informal”. Pengamalan Pengamalan nilai-nilai adalah kelanjutan daripada penghayatan nilai. jika pada model itu timbul sifat-sifat atau tingkah laku yang tidak meneguhkan kejujuran itu. Semua guru. seperti tergambar pada gambarajah di bawah. seperti pelajaran sains misalnya. kalau tidak sebahagian besar. kalau tidak maka terjadi pertikaian antara perkataan dan perbuatan. Bila guru menghukum seorang murid. Inilah sebahagian syarat-syarat yang perlu wujud untuk penghayatan nilai-nilai. sebab ia tidak akan memancing tingkahlaku kejujuran dan muridmuridnya. sebaliknya murid-murid semakin menjauhi kalau tidak membenci segala yang berbau agama. Ini semua adalah nilai-nilai. terlepas daripada mata pelajaran yang diajarkannya. nilai-nilai agama itu sendiri tidak diajarkan oleh guru-guru agama di sekolah. Ini tidaklah mengesampingkan bahawa dalam pelajaran agama itu sendiri ada perkara-perkara yang bersifat fakta-fakta dan ketrampilan-ketrampilan. Tetapi memperlakukan semua pendidikan agama sebagai pengajaran fakta-fakta dan ketrampilanketrampilan saja adalah suatu kesalahan besar yang perlu diperbaiki dengan segera. mungkin ada setengah-setengah guru-guru agama sendiri tidak menjadi perangsang nilainilai Islam itu. Pendidikan agama sekadar untuk lulus ujian mata pelajaran agama sudah lewat masanya. walaupun mereka sendiri mengajarkan agama. dengan pengertian dia mempunyai kekurangan-kekurangan. maka murid tersebut mungkin merasa bahawa guru tidak menyukai perbuatannya. geografi. Sebagai misal. Dalam keadaan terakhir ini. guru sebagai perangsang( stumulus) telah gagal sebagai model. Oleh sebab itu dikehendaki dari guruguru. Malah sebaliknya. adalah seorang guru bahasa maka setiap guru juga adalah seorang pengajar nilai-nilai. murid-murid boleh benci kepada semua yang berkaitan dengan matematik. Maka pada yang terakhir ini juga berlaku kaedah pengajaran fakta-fakta dan ketrampilan. seorang guru atau ibu yang mengajarkan kejujuran kepada murid atau anaknya. adalah pengajar nilai-nilai tertentu. maka ia meneguhkan sesuatu tingkahlaku. Dengan kata lain syarat penghayatan nilai-nilai sangat bergantung pada peribadi model yang membawa nilai-nilai itu. Dengan kata-kata yang lebih sederhana. ada murid-murid yang benci kepada matematik sebab ia tidak suka kepada guru yang mengajarkan matematik. kalau sikap ini dikembangkan. kalau tidak menjadi perangsang negatif yang boleh menimbulkan sifat antiagama pada diri murid-murid. Orientasi sekarang adalah ke arah kemasyarakatan yang bermotivasi dan berdisiplin. Sebab guru-guru sama ada sedar atau tidak. iaitu jika perangai mereka seharihari bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi jangankan menghayati agama. maka ia menghukum tingkahlaku tertentu. apapun yang diajarkannya. Sebab penghayatan itu pun berperingkat-peringkat. Begitu juga dengan pendidikan agama. terutama pada tingkat-tingkat sekolah dasar agar mereka melambangkan ciri kesempumaan dari segi jasmaniah dan rohaniah.berfungsi bersama untuk menimbulkan peneguhan itu. Bila seorang guru memuji seorang murid. Nilai-nilai yang sungguh-sungguh dihayati akan tercermin dalam amalan sehari-sehari. malah ada kemungkinan anak didik mempelajari nilai sebaliknya. sebahagian. 2. bersopan-santun. Malah bila guru tidak mengacuhkan seorang murid. Kelima: Peringkat Perwatakan Keempat : Peringkat Organisasi Ketiga : Peringkat Penilaian Kedua : Peringkat Gerak balas Pertama : Peringkat Penerimaan . mulai dari peringkat yang paling rendah sampai kepada peringkat tinggi. Sebab kalau tidak maka suatu masa nanti akan timbul dalam masyarakat Islam sendiri ahli-ahli agama yang tidak menghayati ajaran agama atau orang-orang orientalis yang berdiam di negeri-negeri Timur.

KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1) Konsep Etika:  sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. masyarakat atau negara  Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia..  nilai moral yang baik / buruk  masyarakat menganalisis.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.  Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.  Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. menilai. Tanggungjawab terhadap pelajar  mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar  bersikap adil terhadap pelajar  merahsiakan maklumat ikhtisas  membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran  menunjukkan cara berpakaian. Di situ juga telah dinyatakan perakuan yang sepuluh (al-Wisaya al-'Asyarah) tentang segala kerjaya seorang muslim yang tercantum dalam al-Quran (al-An'am: 151-153)..  Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.  Menghormati masyarakat tempat berkhidmat.  Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. Kesimpulan Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai maka ia perlu dihayati dan diamalkan.. bertanggungjawab. pertuturan dan tingkah laku  memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa  Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.  Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. akhlak dan maruah.  Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.Bila nilai-nilai itu dihayati sampai ke peringkat perwatakan maka ia sebati dengan sahsiah dan sukar untuk diubah dan sentiasa terpancar dalam amalan sehari-hari.  Berusaha menunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion  Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. 2) Kod Etika Keguruan.. . bukan sekadar diketahui dan dihafalkan. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara  Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.  Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. institusi pendidikan dengan masyarakat.  Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru..  Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.  guru perlu menjaga kod etika demi status.

 Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. 4) Integriti Guru.  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.  Memberi sumbangan sukarela kepada negara.  Membantu rakan sejawat  Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.  Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar  Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara  Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi  Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari  Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.  Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.  Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa.  Membentuk soalan penilaian. Konsep  Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu  Tanggungjawab kepada profesion perguruan  Leslie Kaplan & William Owings (2001).  Kemahiran interpersonal.  Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan  Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. bermaksud keikhlasan dan kejujuran  Institut Integriti Malaysia.  Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.  Akauntabiliti terhadap profesion  Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.  Bersikap adil dengan setiap murid.  Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. .3) Akauntabiliti Guru. akauntabiliti guru sebagai. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.  Pengurusan bilik darjah  Memotivasikan pelajar  Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa  Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.kesempurnaan  Nillsen 2004.  Integriti bermaksud wholeness atau completeness.  Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.

5) GURU PROFESIONAL VS.Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan.Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. 2) Ciri-ciri Profesion. . Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. . . .Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan.Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan.  Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting.Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan.Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas.Mementingkan mutu perkhidmatan. . . .Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion.Pakar dalam bidang pekerjaan . .Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional.1989). . mengawal mutu dan penyingkiran ahli. .1989) . NOTA EDU3108 BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION 1) Pengenalan. .Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. . NON PROFESIONAL .Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan.Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan. . .

Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.Positif dan benar .1998). . .Bersikap profesional .Berilmu .Kepakaran dalam motivasi .Dorongan oleh misi dan passionate .Keberkesanan pengajaran .Bermoral .Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.With-it-ness .Pintar .Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.Autonomi guru adalah terhad. Guru Non Profesional.Guru Profesional. 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. .Gaya . berpersonaliti sihat dan serba boleh.Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah.Melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori . . Cth: guru sandaran.Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. .Mempertahankan martabat profesionnya.Guru sebagai pemimpin . .Memastikan suasana „guru mengajar murid belajar‟ dalam bilik darjah.Pembelajaran kandungan .Celik minda . . .Guru adalah pakar dalam pendidikan. .Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.Prihatin terhadap murid dan ibubapa . .Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. . . . . bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. . . .Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. guru sementara .2002).Patuh dengan Kod Etika. .

8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.GERKO .Kaedah mengajar .Konsep Etika . Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: . weakness. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .Pembimbing kepada murid 10) Refleksi .Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid .Kawalan sosial di sekolah .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. Pada pendapat anda. BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1.Kawalan disiplin murid .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. opportunity.1998) .

Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar .Berusaha menunaikan tanggungjawab. .. .Leslie Kaplan & William Owings (2001). Konsep . .Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. .Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.merahsiakan maklumat ikhtisas . .bersikap adil terhadap pelajar . 3) Akauntabiliti Guru. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara .Tanggungjawab kepada profesion perguruan .Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu . . .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat . menilai.nilai moral yang baik / buruk . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion .memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. institusi pendidikan dengan masyarakat.Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. .mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar . . . sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. .Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. akhlak dan maruah. bertanggungjawab . pertuturan dan tingkah laku .masyarakat menganalisis.menunjukkan cara berpakaian.Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. .Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.guru perlu menjaga kod etika demi status.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. masyarakat atau negara . .Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. akauntabiliti guru sebagai.Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.

Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. 4) Integriti Guru . . Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara . . .Pengurusan bilik darjah .Institut Integriti Malaysia.Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.Nillsen 2004.Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. . .Memotivasikan pelajar .Bersikap adil dengan setiap murid. . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan .Membantu rakan sejawat .Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Integriti bermaksud wholeness atau completeness.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. .Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Membentuk soalan penilaian.kesempurnaan .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari .Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar . Akauntabiliti terhadap profesion . bermaksud keikhlasan dan kejujuran . . .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. . .Kemahiran interpersonal. . . . .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi . .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.

2.Pengurusan masa . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan . . mempunyai kesantunan.0 ISU KEPEDULIAN GURU . perwakilan komposit perasaan.Cakap banyak . . .Memonopoli sidang perbualan . .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Guru dikawal oleh etika perguruan.Berniaga di sekolah .Gabungan perasaan. Fokus Etika Guru : .Kesantunan guru .Ikut norma budaya setempat.Pengurusan kewangan 1. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Kawalan suara . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Definisi .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan . bukan tatacara kita sahaja. pemikiran.Kepedulian guru .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .Penampilan guru .0 ISU KESANTUNAN GURU . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Perasaan.Kerjaya sambilan .BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Kesantunan merujuk kepada tatacara.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Kerjaya sambilan .

.Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru . .Apakah pelajar suka saya? .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain. mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Peringkat mahir .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Dikatakan pasif.Bolehkah saya mengajar apabila diselia? . tak kreatif dan imaginative .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Peringkat cekap .Peringkat novis .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Peringkat Keprihatinan Diri .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Peringkat novis lanjutan .

Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP. mempunyai mental-life yang segar.Memahami fakta.Penambahbaikan berterusan .Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Keutuhan peribadi .Kecekapan profesionalisme .Terbaik dalam bidang .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Menjadi teladan profesionalisme . konsep dan perkara asas pengajaran . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Menyerlahkan diri secara profesionalisme .. Guru Mahir . Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Bakti disemai bukti dituai . fikiran positif.Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Berkongsi visi yang sama . mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . .Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Guru mula kenali lebih banyak prinsip. bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca.Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Ada kecekapan pada tahap minimum . . Guru Cekap Menjadi guru cekap : .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif . kepakaran.Guru mengajar murid belajar : mengajar. Prinsip Guru Cekap : .

Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik . Sahsiah guru pakar : .Profesional .Kemahiran penyampaian .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Bertindak atas landasan etika kerja .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. pengetahuan.Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. Guru Mahir .Kaya ilmu .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Morality yang teguh . Guru Berintelek .Kemahiran penilaian . peribadi mulia. .Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Kemahiran merangsang .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Mahir berkomunikasi.Berupaya melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya pelajar mempunyai ilmu. bebas berpendirian .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .„role model‟ kepada warga pendidikan . berwawasan .Menampilkan watak terpuji.Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .Berketrampilan . Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : .Sahsiah terpuji .Mempamer kekuatan teori .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Taat setia terhadap perkhidmatannya. berimej. memartabatkan profesionnya .Professional dengan PNP di sekolah .Ciri guru berkesan : . berpesonaliti sihat dan serba boleh.Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Dapat memberikan motivasi yang berkesan .

Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Pengetahuan guru pakar : . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Fokus isu : .Berwawasan. responsive.Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Menjadi pakar rujuk PNP .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Bijak mengurus masa.Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Kurang teori dan amalan latihan .Kurang mahir urus aktiviti sukan .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . bahan dan sumber .Kurang mahir urus Koku .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara. proaktif. Potensi : .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru .

. 3) Pembimbing .Guru agen sosialisasi. .Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P.Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan.Menambahbaik aktiviti P&P. berfikir.Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. pemerhatian & temubual. . sikap dan . . soal selidik.• Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. . 6) Agen Sosial .Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. . .Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. .Meningkatkan tahap profesional guru. .Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes.Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. 4) Pengamal Reflektif .Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif.Dapat meningkatkan kualiti P&P. .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. . .Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah.Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. . sosioemosi & kesihatan. membuat penyelidikan & mencari idea baru. 5) Penyelidik .

9) Pembentuk Tingkah Laku . . kerjasama. .Mengawal sikap penyayang .Memupuk nilai persahabatan. 7) Agen Perubahan . .Bersikap proaktif .Guru hendak peka dengan emosi.Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. . .nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. . 10) Pengurus Pembelajaran .Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG .Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. prejudis atau diskriminasi. . . toleransi dan kesabaran). nilai agama. toleransi dalam kalangan pelajar.Guru menyampaikan nilai moral.Menggunakan strategi pemusatan murid .Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. kerajinan.Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. .Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. . keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. . .Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi . .Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA .Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. ketekunan. kemahiran dan nilai kepada murid. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. .Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan.Guru berperanan mengawal kepincangan ini.Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. .Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. persahabatan.Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan .Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.

Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .Penerap nilai .Role model . .Educare/educere .jangkaan terhadap pelajar.KPM didokong oleh 31 Bahagian.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. .Misi KPM: „Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti‟ .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .Pengamal TMK . berintegriti dan bersungguh-sungguh .Pakar rujuk .Pemimpin .akademik dan kokurikulum mahupun siasah.Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .Agen sosialisasi .Pengamal dan pelaksana ilmu . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .Penyelidik . prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.Jangkaan terhadap diri sendiri – e.Menyebarkan ilmu .my/?id=143) .Mentor .Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .Agen perubahan .Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.e.g penentuan hasil pembelajaran . .gov. berdaya tahan.moe.

Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat . .penyelidikan . .Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. 4) Pembelajaran Peribadi . .Bengkel .kursus-kursus pendek .budaya membaca . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. 6) Budaya Membaca.projek-projek komuniti .Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi.aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. .Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. .Seminar .lawatan ke sekolah .penandaarasan . 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh .Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat .

we must know it is possible.Kemahiran guru dalam pengurusan . .Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.Perkembangan professional on-line .7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan .Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: . . .Membentuk budaya reflektif.Pentaksiran dan penilaian .Penulisan reflektif/jurnal .Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem.Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.Pengurusan kokurikulum .Pembestarian sekolah . or we wouldn‟t be teaching – because education is a constant process of change. Antaranya amalan refleksi melalui : .As teachers we must believe in change. . bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.Portfolio pengajaran . Pelajaran Malaysia. 8) Amalan Reflektif. tindakan.and new human being emerges (Leo Buscaglia). . it is ingested. penilaian terhadap tindakan.Peningkatan ilmu . . .Pedagogi terkini .Bekerja bersama-sama secara sukarela. Every single time you “teach” something to someone. something is done with it.Transformasi kurikulum . .Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: .Teknologi maklumat dan komunikasi .Aktiviti Pusat Kegiatan Guru . 9) Kolaborasi dan Musyawarah .Penyelidikann tindakan.

agar guru-guru dan staf merasakan pandangan mereka diterima.E-Pembelajaran . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.E-Buku . ini bermakna pandangan semua pihak diambil kira. Demokrasi dan Laissez faire Berdasarkan rujukan dan kefahaman saya autokrasi adalah satu cara mengurus atau memerintah atau mentadbir dengan kuasa mutlak kepada seseorang. Laissez-faire secara amnya difahami sebagai satu mengurus atau mentadbir yang memberikan@menjamin kebebasan kepada individu. Dipandang dari satu sudut cara ini memberi ruang untuk individu lebih kritis dan kreatif. dimana setiap seuatu perkara diputuskan melalui suara majoriti. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber . Demokrasi pula pada pemahaman saya adalah satu bentuk pemerintahan yang mengamalkan cara mengurus@mentadbir@memerintah secara demokratik. Dari sini diharapkan mereka akan menjalankan tugas dengan lebih berkesan dan cemerlang. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah saya banyak mengamalkan cara ini. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah kadangkadang seorang pentadbir harus juga menggunakan kuasa mutlak atau autokrasi dalam menggerakkan guru-guru dan staf terutamanya kumpulan yang merasakan diri mereka selesa dan tidak mahu menerima perubahan walhal perubahan yang dibawa membawa kebaikan.E-Perpustakaan .Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.Sebagai guru permulaan. Kepimpinan guru besar Gaya Kepimpinan .E-Jurnal Soalan Refleksi . Bertepatan dengan asal perkataan ini ( Yunani ) yang bermaksud rakyat dan memerintah atau lebih tepat lagi Diperintah oleh rakyat.Program Adobe . Apa sahaja yang diarahkan semua guru dan staf mesti akur. Dalam hal organisasi sekolah cara urus tadbir seseorang Pengetua atau Guru Besar yang mengamalkan cara autokrasi adalah seorang pentadbir yang mengurus sekolah tanpa menerima pandangan sesiapa. Kebanyakan tindakan diambil berdasrkan keputusan mesyuarat.12) Pembelajaran Autentik .Autokrasi. jika tidak tindakan disiplin akan diambil oleh beliau. dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai semangat kekitaan atau kepunyaan. jika dalam hal negara ditentukan rakyat jelata.Program ERIC . Dalam pengurusan di sekolah cara ini .

6) sedia menerima hakikat bahawa ada orang lain yang mungkin lebih berpengetahuan atau lebih mahir daripadanya mengenai sesuatu bidang atau perkara. jika tidak berat kesalahannya. Kebebasan yang diberikan bukan bermakna untuk mereka bertindak sewenangnya hingga membawa keburukan kepada organisasi Cara ini mungkin boleh ditadbir urus oleh pengetua atau guru besar kepada key personel tertentu seperti Guru Penolong Kanan atau Ketua Panitia. 9) sedia mengampuni seseorang yang bersalah. 3) mengambil berat tentang kebajikan kakitangannya dan sentiasa berperikemanusiaan dan bertimbangrasa. Setiap satu gaya kepimpinan ini ada kebaikan dan keburukannya dan ia sebenarnya terpulang kepada individu bagaimana hendak mentadbir urus berdasarkan situasi. Kebebasan diberikan kepada mereka yang faham akan tugas sebenar mereka dalam ertikata lain penurunan kuasa supaya mereka lebih bebas dan dengan sendirinya lebih kreatifKesimpulan dalam mengurus tadbir organisasi sekolah. 4) tidak menggunakan semata-mata pangkat dan kuasa untuk bertindak. kerana dikhuatiri ada yang akan mengambil kesempatan ke atas kebebasan yang diberikan. ketiga-tiga gaya kepimpinan harus digunakan oleh Pengetua atau Guru Besar berdasar situasi dan masa yang bersesuaian. guru-staf dan masa Datuk Abdul Aziz Ismail (1990). ciri-ciri penting seorang pengetua/Guru Besar di sekolah yang cemerlang dan berkaliber hendaklah seorang yang sentiasa : 1) berfikiran terbuka (open-minded) dan berpandangan jauh (far-sighted). 5) bersedia mendengar dan mengambilkira pandangan dan cadangan pegawai-pegawainya sebelum membuat sesuatu keputusan. 8) mengkritik dan menegur sacara membina. 7) tegas tetapi adil dan saksama. .boleh diamalkan tetap tidak kepada semua guru dan staf. 2) menjalinkan hubungan yang mesra dengan pegawai-pegawai atasan dan bawahan serta rakan-rakan sejawatnya (The greatness of a big man lies in the way he treats little men).

Kata kunci: ciri guru cemerlang. 12) bersikap positif. guru cemerlang. sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. ciri guru besar cemerlang. nilai murni kepimpinan . 11) mempunyai pengetahuan yang kemaskini-memberi perhatian khas kepada idea-idea yang baru. soalan kissm guru besar. ciri kepimpinan guru besar. bukannya kelemahan-kelemahan mereka.10) mengeksploitkan kekuatan-kekuatan setiap pegawainya. 13) berani dan sedia mengemukakan pendapat yang mungkin bercanggah dengan pandangan atau pendirian pihak atasan tetapi rela menerima keputusan muktamad pihak atasan.

49% guru SD yang layak jika mengacu pada kualifikasi mengajar minimal DII. karena masih ragu akan kemampuan guru mereka. guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan juga untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia seutuhnya.Mengembangkan Profesionalisme Guru Dipublikasi pada 12 Februari 2013 oleh riyana BAB I PENDAHULUAN A. Senada dengan hal itu. Latar Belakang Para guru di indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. mengajar. bertakwa. di pihak lain setelah beberapa bulan pertama mengajar.67% yang dinilai tidak layak. terdapat 66. sedangkan terdapat 33. dan berahlak mulia. guru-guru pada umumnya sudah menyadari betapa besar pengaruh terpendam yang mereka miliki terhadap pembinaan kepribadian peserta didik. sebagian orang tua terkadang merasa cemas ketika menyaksikan anak-anak mereka berangkat ke sekolah. sebanyak 50. pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik. Sedangkan. maka menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005. Namun. serta menguasai ipteks dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. apalagi keterampilan. mengarahkan.31% yang dinilai tidak layak. Pada tingkat SMP. . menurut Rizali (2009:22) Data tahun 2000/2001 menunjukkan bahwa terdapat 49. melatih. membimbing.33% yang dinilai layak mengajar minimal DIII. pendidikan dasar. kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rizal (2009:15) Guru masih melihat bidang studinya berupa “text” dan belum “context” karena metode CTL (Contextual teaching and learning) masih berupa wacana dan belum menjadi pengetahuan. dan pendidikan menengah. menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. yaitu beriman. Guru-guru masih terjebak pada filosofi dan pendekatannya. Hal ini yang menyebabkan kelayakan mengajar gurur masih rendah. Persentase ini bisa lebih besar lagi lantaran sekarang ditetapkan guru SMP minimal S-I. selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian.

Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk dapat menjadi profesional. Tujuan Penulisan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah : 1. B. 3. dimana dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan masalah yang di temukan oleh penulis melainkan : 1. guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. negara telah mengakuinya sebagai guru profesional. Jika kita telaah maka guru yang ada di Indonesia kebanyakan masih kurang profesional dalam hal kualifikasi pendidikan minimal seorang guru. Untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi guru 3. Selanjutnya pemerintah juga masih mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih sehingga memunculkan sebuah ketidak profesionalannya. Dari sini pula muncul sebuah kontroversi. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki profesi guru 4.Namun tidak hanya itu. dalam hal mengembangkan profesionalisme guru din indonesia sangat diperlukan. Untuk mengetahui pengertian kompetensi profesional guru dan kriterianya D. Apakah pengertian profesionalisme guru? Bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik profesi guru? Syarat-syarat apakah yang harus di miliki profesi guru? 4. Oleh karena itu. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: . 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 2. mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Kemudian pengembangan dalam membangun profesionalisme guru. Menurut Sudarwan Danim (2011:vii) Baik UU no. Apakah yang dimaksud kompetensi profesional guru dan kriterianya? C. Untuk mengetahui pengertian profesionalisme guru 2. Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan masalah profesi. 74 Tahun 2008 tentang Guru secara tegas menyebutkan bahwa ketika seseorang berkualifikasi S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. Berkaitan dengan hal tersebut makalah ini akan memapaparkan pengertian profesi dan ciri-cirinya berikut syarat-syarat profesi guru.

atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. keahlian. Untuk guru dapat menambah pengetahuan tentang profesionalisme guru 2. Untuk guru dapat mengetahui dan juga dapat mengembangkan keprofesionalannya 3. Latar Belakang 2. Untuk civitas akademika dapat dijadikan bahan penelitian ataupun rujukan E. istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa latin. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru 4. yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Sedangkan secara terminologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. bukan pekerjaan manual (Danin. yaitu pengetahuan. Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN 1. 2002) dalam Rusman (2011:16). profecus. Syarat-syarat Profesi Guru 3. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. menyatakan mampu. Rumusan Masalah 3.1. Kesimpulan 2. profesional. profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Saran DAFTAR PUSTAKA BAB II PEMBAHASAN A. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok. Pengertian Profesionalisme 2. Kompetensi Profesional Guru 5. Mengembangkan Profesionalisme Guru BAB III PENUTUP 1. dan persiapan akademik. istilah profesi. Tujuan Penelitian 4. yang artinya mengakui. adanya pengakuan. Manfaat Penelitian 5. Pengertian Profesionalisme Secara estimologi. profesionalisme dan profesionalitas dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: .

Sementara itu. 2012a:110) Menurut Rusman (2011:16) Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). Profesionalitas ialah a) perihal profesi.1. serta dedikasi yang tinggi. dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Sementara menurut Oteng Sutisna (1983:357) definisi lain. profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik pada pekerjaan mental. Sementara secara terminologi. b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesi ialah istilah yang merupakan suatu model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan. bukan pekerjaan manual.2011:18). 2. Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan. dsb) tertentu. c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannnya. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan Sehingga jika disimpulkan pemakaian istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. menyatakan mampu. kejuruan. pengakuan. tanggungjawab. Profesional ialah: a) bersangkutan dengan profesi. dari profesi yang bersumber pada sosiologi. makna profesi adalah memahami kewajibannya terhadap masyarakat dan mendorong anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan etika yang sudah diterima dan sudah mapan. Kata Blackington. Berasal dari kata professioyang artinya semacam ikrar yang dilakukan oleh biarawan dan biarawati sebelum melaksanakan pekerjaan pelayanan kepada umat. Profesionalisme ialah mutu. Intinya mereka berikrar akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencintai pekerjaannya itu da mengabdikan manfaat pekerjaan itu untuk kepentingan kemanusiaan. Menurut Frank H. Artinya. memiliki konotasi simbolik berisi nilai. b) keprofesian. 4. bahwa profesi adalah: A profession must satisfy an indispensable social need and be based upon well established and socially acceptable scientific principles (sebuah profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang diterima oleh masyarakat). mengakui. (2011) dalam Barnawi dan Arifin (2012a:109-110) profesi berakar dari tradisi gereja. 3. menggunakan teknik-teknik ilmiah. dan kesetiaan terhadap profesi. c)kemampuan untuk bertindak secara profesional. kualitas. atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu. Menurut Danim (2011:101-102) Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus. Secara teoritis. (Barnawi dan Arifin. . dicita-citakan. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Rusman. Bahkan menurut Muhadjir Efendy. Blackington dalam Rusman (2011:16).

pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi aturan gagal-aman dan resep universal…tenaga profesional tidak bisa selalu ertahan sebatas “dugaan” melainkan harus mengandalkan pengetahuan ilmiah dan perasaan tajam tentang bagaimana menerapkan keduanya.Menurut Dja‟man Satori dalam Rusman (2011:18) “profesional menunjuk pada dua hal. Ali (1985) dalam Uzer Usman (2011:15) adalah sebagai berikut: . tanggung jawab. Moh. tujuan. 2011:18). Dengan demikian pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. B. Sementara guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangnya. Atas dasar pengertian ini. Mohamad Surya (2003:94) mengatakan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian. Danim (2010:6) mengungkapkan bagi guru profesional. dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. nilai. penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Lebih lanjut dia mengatakan profesionalisme guru merupakan kondisi. orang yang meyandang suatu profesi. misalnya “ dia seorang propfesional”. Profesionalisme berasal dari profession yang berarti pekerjaan. Uzer Usman (2011:14) profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Menurut Arifin (1995) dalam Rusman (2011:18) profesion mengandung arti yang sama dngan occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Kunandar (2007:45) dalam Rusman (2011:18) mengatakan profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang atau pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni seseorang. Sedangkan. Lebih lanjut. Pertama. arah. Kedua.” Jadi seorang yang profesional tidak boleh bekerja asal-asalan atau amatiran. Profesionalisme mengarah pada komitmen para anggota suatu profesi Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan srategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang dibutuhkan (Rusman. dan kualitas suatu keahlian dan kwenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Syarat-Syarat Profesi Guru Persyaratan khusus profesi menurut Moh.

3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik. 5. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. 5. 3. tingkah laku. Namun Uzer Usman (2011:15) menambahkan beberapa persyaratan sebuah profesi sebagai berikut: 1. Mebutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi 6. Terkendali berdasarkan lisensi buku dan atau mempunyai persyaratan yang masuk. seperti dokter dengan pasiennya. 2. Diakui oleh masyarakat karena memang diperukan jasanya di masyarakat. Memiliki klien/objek layanan yang tetap. Robert W. sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.1. 2. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. dan kemandirian 8. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Memandang suau profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota permanen C. 3. 4. 2. 2. sikap serta kerja. 4. . Seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Sementara itu. 5. 7. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan. Memiliki kode etik. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan. Adanya kepekaaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Lebih mementingkan pelayanan kemanusian yang ideal daripada kepentingan pibadi. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika khidupan. 3. disiplin dari dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. Melayani masyarakat merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang. 4. guru dengan muridnya. spesialisasi. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru Menurut Ornstein dan Levine (1984) dalam Rusman (2011:24) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini: 1. Memberikan kesempatan untuk kemajuan. Richey (1974:11) dalam Buchari Alma (2010:117-118) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut: 1.

Memiliki anggota organisasi profesi Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. dokter umum menjadi dokter spesialis jantung. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi Berbeda dengan pendapat diatas Surya (2003:95) mengungkapkan bahwa profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki: 1. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok „elit‟ untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya 12. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Rasa tanggung jawab. Guru profesional bisa berkomunikasi sebagai guru. 9.6. dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh organisasi. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya relatif bebas dari supervisi dalam jabatan 10. 1. 1. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang gerhubungan denan layanan yang diberikan 8. dimana aplikasinya didasari oleh kerangka teori yang jelas dan teruji. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan 13. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien. Selanjutnya. Makin spesialis seseorang maka makin mendalam pengetahuannya. 1. Dan rasa kesejawatan yang tinggi. 3. pemahaman terhadap norma-norma organiasi. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya 14. Contohnya. Termasuk dalam kerangka ini adalah pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimilikinya. 11. Keahlian. . Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh siswa. Danim (2011:106-108) karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh profesi guru profesional adalah sebagai berikut: 1. 2. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu 7. 1. Pengetahuan ini bersifat aplikatif. Memiliki pengetahuan spesialisasi Maksudnya adalah seorang guru profesional harus memiliki kekhususan bidang keilmuan tertentu. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.

Guru profesional dapat melakukan pekerjaannya dengan mandiri meski tidak menafikan bantuan dari pihak lainnya. atau sanksi dari atasannya. Menurut UU No. guru profesional siap menerima sanksi pidana. 1. dan pengacara memiliki seragam yang khas dan standar ketika berdinas. Di dunia kedokteran sistem upah dapat pula diberi makna tarif yang ditetapkan yang harus dibayar. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam. Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum guru. dapat pula berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbolsimbol untuk profesi lain. seminar. dan workshop. 1. National Education Association (1948) dalam Alma (2010:122-123) menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru. Memiliki kode etik Kode etik merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam berkerja. guru profesional bertanggung jawab atas kominitasnya terutama anak didiknya. Melaksanakan pertemuan profesional tahunan. 2. karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat mendominasi kegiatan intelektual. Budaya profesional. 1. kata “Upah” ini bermakna gaji dan penghasilan lainnya. polisi. 14 Tahun 2005. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. Kode etik ini merupakan pedoman bersikap dan berprilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. Guru profesional bisa memberikan layanan atau bantuan kepada murid baik itu didalam kelas ataupun diluar kelas. dokter. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini. Hakim. gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. jaksa. sanksi dari masyarakat. dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Manakala terjadi “malpratik”. diskusi panel. Budaya profesi. Mempunyai sistem upah. 1. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism).1. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Ketika berkerja. Sistem upah yang dimaksud adalah standar gaji. 1. . 1. sebagai berikut: 1.

Jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat Dalam beberapa hal. pengetahuan.Anggota-anggota suatu profesi harus menguasai bidang keilmuannya dengan membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. 6. dan keterampilan khusus tersebut diatas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama 4. Di indonesia telah ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di deparemen pendidikan berpendapat persiapan profesional yang cukup lama diperlukan untuk mendidik guru yang berwenang. Jabatan yang memerlukan “latihan dalam jabatan”yang bersinambungan. 7. Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien 5. Ilmu. Dengan demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh guru di indonesia. maka baku yang digunakan sering tidak dibuat oleh anggota profesi tapi oleh pemerintah ataupun pihak lain seperti yayasan pendidikan. baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata . dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang 3. jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang bersangkutan 2. Telah memiliki ilmu. Mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial. dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan Bila kita simpulkan pernyataannya hampir sama dan saling melengkapi. Setiap guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional. tidak perlu ragu lagi. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen Setiap guru di indonesia jarang yang berpindah jabatannya mungkin karena lapangan kerja atau sistem yang sulit. pengetahuan. Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri Karena jabatan guru menyangkut hajat hidup orang banyak. 4. 8. Dengan demikian bahwa ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. 3. 5.

otoritas (kewenangan). Menjadi anggota organisi profesi 8. dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan suatu tugas tertentu. etc. Rusman (2011:56) kompetensi profesional adalah yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. Organisasi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota. Berhak mendapat imbalan yang layak D. 2. 9. ialah bahwa kompetensi itu menunjukan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan. Sedangkan definisi kedua. Kemudian definisi yang ketiga. memberi sanksi. skill. Memiliki kode etik profesi 10. menunjukan lebih lanjut kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan. Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspert yang diakui oleh masyarakat 11. Sementara itu. Rusman (2011:58) menambahkan bahwa kriteria yang berkenaan dengan kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut: . Competent (adj) refers to (person) having ability. Dari pengertian diatas ada sebuah hubungan antara kinerja dengan kompetensi guru karena menurut Barnawi dan Arifin (2012b:14) kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Kompetensi Profesional Guru Kompetensi berasal dari bahasa inggris dalam Alma (2010:133) minimal terdapat tiga peristilahan yang mangandung makna apa yang dimaksudkan dengan kata kompetensi itu 1. authority. Surya (2003:92-93) Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan. power. pengetahuan. kemahiran (keterampilan). mengawasi prilaku anggota. knowledge. memmbina profesi anggota. Competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition Definisi pertama menunjukan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukan kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. daya (kemampuan). ability (to do the work). Competence (n) is being competent. kompetensi profesional ialah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. Selanjutnya. Tidak mengdivertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien 7. Selanjutnya. sikap.6. (to do what is needed) 3.

Menguasai materi. antara lain. Pendidikan dan pelatihan A.1. Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi profesional yaitu. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru. struktur. 4. 3. Penguasaan terhadap metode dan teknik mengajar 5. sekolah. teman sejawat.2010:138) Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus dimiliki dalam kompetensi profesional adalah sebagai berikut: 1. Dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran baik yang bersifat makro ataupun mikro. 1. sekolah. dan bidang studi yang dibinanya. dan terampil dalam mengelola mata pelajaran 3. tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki . Mempunyai keretampilan dalam teknik mengajar. (Alma. 4. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri. Berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan visi dan misi profesional 7. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal. Mengembangan keprofesionalan secara berkelanjuatan dengan melakukan tidakan reflektif. Penguasaan sikap. 2. Penguasaan bahan bidang studi 2. In-house training (IHT). Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya 3. 5. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi 4. dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi standar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia 2. konsep. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. tingkah laku. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Menguasai kurikulum yang digunakan 6. E. Mengembangkan Profesionalisme Guru Menurut Danim (2011:94) dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalm bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. 1.

kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Non-pendidikan dan pelatihan Diskusi masalah pendidikan. misalnya. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan didunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. H. Pelatihan melalui kemiraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik. rotasi tugas mengajar. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra. D. Program magang ini diperuntukan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. menengah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. melaksanakan. merencanakan. E. dan diskusi dengan teman sejawat. . B. Program magang. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil. G. melalui rapat dinas. Dengan srategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. Pendidikan lanjut. dan tinggi. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. I. dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar. dan mengevaluasi pembelajaran. menyusun karya ilmiah. pemberian tugas-tugas internal tambahan. F. dibidang menejemen sekolah atau kelas. kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas. Kemitraan sekolah. lanjut. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. i. Pelatihan berjenjang dan khusus. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. misalnya. antara sekolah negeri dan swasta. magang disekolah tertentu untuk belajara menejemen kelas atau menejemen sekolah efektif. Belajar jarak jauh. Pembinaan internal oleh sekolah. C. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang.

Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian. Penulisan buku/bahan ajar. Pembuatan media pembelajaran. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat. serta dedikasi yang tinggi. dan kepribadiannya. iv. watak. buku pelajaran. Untuk mencapainya. diperlukan usaha yang keras. analisis kurikulum. 3. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP. pengembangan silabus. peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Seminar. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 1. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). . Workshop. karena ukuran profesionalitas seseorang akan dilihat dua sisi. alat praktikum sederhana. ataupun buku dalam bidang pendidikan. vii. vi. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga. Yakni teknis keterampilan atau keahlian yang dimilikinya. penelitian eksperimen. Pembuatan karya teknologi/karya seni. penulisan rencana pembelajaran. maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus di persiapkan untuk itu. BAB III PENUTUP A. 2. menggunakan teknik-teknik ilmiah. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutanbagi peningkatan keprofesian guru. Paling tidak.ii. ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran v. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran. serta hal-hal yang berhubungan dengan sifat. iii. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. ada delapan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin jadi seorang professional. Menjadi seorang professional bukanlah pekerjaan yang mudah.

Karena guru sekarang sudah diakui sebagai profesi dan mendapatkan tunjangan profesi. Mempunyai loyalitas 3. Untuk Guru bekerjalah penuh tanggung jawab dengan ihklas. atau untuk mengisi waktu luang.1. DAPTAR PUSTAKA . 2. 3. Guru juga harus lebih aktif dalam menulis buku ataupun penelitian. sehingga diharapkan guru bisa mandiri dalam membuat membuat karya ilmiah. B. Mempunyai integritas 4. Mampu bekerja keras 1. sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi berkah. Kepada pemeritah selain harus selalu memperhatikan kesejehteraan guru tetapi juga harus melakukan berbagai pelatihan kepada guru dengan demikian akan tercipta harmonisasi dan pendidikan kita akan semakin baik kedepannya. Menguasai pekerjaan 2. hak tersebut harus sebanding kinerja kita selaku guru. untuk senang-senang. SARAN Saran yang dapat kita berikan untuk para pembaca ataupun para guru khususnya dan pemerintah pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian.

Mohammad. 2012.a. & Arifin. Etika dan Profesi Kependidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Barnawi. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar.2 . & Arifin.Alma. Bandung: Alfabeta Barnawi. Mohammad. 2010. Buchari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful