GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

DEFINISI GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Era globalisasi meletakkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Untuk menjadi sebuah Negara membangun sepenuhnya, Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Sebelum kita menyelami segala perihal berkaitan globalisasi, adalah lebih baik kita memahami maksud sebenar globalisasi. Berdasarkan gambar rajah di bawah ada sedikit maklumat berkaitan dengan definisi globalisasi dalam pendidikan. gambar rajah 1

Globalisasi berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris iaitu globalization juga perkataan globalisasi diungkap menerusi Bahasa Perancis iaitu perkataan monodialisation yang mana semuanya bermaksud ‘seantero dunia’.

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1986) telah mentafsirkan global bermaksud mengenai dunia seluruhnya atau pada keseluruhannya dan pada umumnya.Manakala, globalisasi pula bererti fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Scholte (2000), menyatakan globalisasi ialah proses menyingkirkan batasan atau sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Berdasarkan himpunan penulisan dan pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia telah mengingatkan agar masyarakat Malaysia tidak dipengaruhi dengan arus globalisasi sehingga berjaya menghancurkan mereka, sebaliknya kita perlu membina kekuatan dan menangkis unsur-unsur negatif yang membawa kesan buruk kepada kita. Kita sedia maklum bahawa dengan globalisasi perkembangan yang signifikan dapat dicapai dan ianya berfokus kepada profesion keguruan yang semakin mencabar di negara ini.

PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN MELALUI GLOBALISASI Dengan globalisasi yang semakin rancak menguasai dunia-dunia dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial, pendidikan dan ekonomi ianya memberikan kelebihan menerusi perkembangan profesionalisme keguruan dalam bidang pendidikan khasnya. Berdasarkan gambar rajah di bawah terdapat lima perkembangan yang jelas diperoleh menerusi globalisasi.

Meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme. Ini dilihat

menerusi adanya peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang ditawarkan bagi memantapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan mampu meningkatkan lagi taraf profesionalisme keguruan. Selain itu, menerusi globalisasi ianya dapat meluaskan pengetahuan guru secara global. Seperti yang kita tahu, guru perlu sentiasa mengekalkan nilai intelektualnya kerana guru merupakan agen perubahan dalam menghasilkan produk berkualiti atau modal insane yang diperlukan di Negara kita. Guru perlulah peka dengan perkembangan semasa kerana selain tanggungjawab menyalurkan ilmu kepada murid, guru menjadi sumber rujukan dan teladan bagi masyarakat di sekeliling. Dengan globalisasi guru dapat meningkatkan kemahiran ICT dan interaksi global yang mana ianya meluaskan konsep pembelajaran mengatasi bilik darjah. Contohnya, dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, guru dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang merentasi penyediaan pengalaman murid tanpa terbatas. Contohnya, murid berpeluang melihat keadaan gunung berapi, keadaan di kutub utara dan menyelami di dasar laut menerusi carian laman video pendidikan di internet. Meluaskan lagi program pensiswazahan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme guru setanding dengan guru-guru di negara luar agar produk yang dihasilkan mampu membangunkan negara kita dengan lebih maju dan berjaya. Dengan globalisasi ianya meletakkan profesion keguruan sebagai satu profesion yang penting. Ini kerana berjayanya sesebuah negara adalah dengan berjayanya negara itu menghasilkan modal insan berguna yang akan membangunkan negaranya setaraf dengan negara maju yang lain. CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Menerusi pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia mengenai dunia globalisasi terdapat sebanyak lima cabaran asas terhadap dunia globalisasi seperti yang dilihat menerusi rajah di bawah.

gambar rajah 2 Dalam membincangkan keperluan perubahan dari aspek bidang pendidikan dalam era globalisasi, pihak UNESCO telah mencadangkan untuk merombak cara-cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. Menurut Hussein Ahmad ( 2001) menyatakan supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi orang-orang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga perkembangan diri individu itu sendiri. Ini bermakna mereka akan mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai bagi menghasilkan produk berkualiti sesuai dengan peraliran semasa yang mana menuntut kecekapan dan kesiap siagaan yang tinggi dalam berhadapan dengan pelbagai kemungkinan era globalisasi kini. Selain itu, Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Hallinger (1998), menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketara di kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. Ini bermaksud, terdapat perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti: 1. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.

2. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran dan maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran. 3. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. 4. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Tambahan pula, perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat, kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Cabaran ketiga ialah dalam pengurusan pendidikan. Dalam hal ini, pengurusan pendidikan telah mengalami transformasi dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System) bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Dengan aplikasi tersebut ianya sedikit sebanyak membantu dalam pengurusan pendidikan seperti: - Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. - Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran. - Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. - Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail. - Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul, memproses dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar. -Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan pelajar. - Penempatan pelajar dalam kelas. -Membuat agihan jadual waktu mengajar guru. -Pembinaan jadual waktu guru. - Membuat agihan sumber kewangan, buku teks, dan sebagainya. -Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru. (Rahmad Sukor, 2006)

Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. berkasih sayang. kemahiran ICT dan interaksi global membolehkan guru meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah dan birokrasi sekolah. kualiti professional dan kualiti personal atau kepimpinan guru dalam organisasi sekolah dan masyarakat. Budaya sekolah: Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah. penyayang. kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar. amanah. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat. kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemenelemen yang perlu dihidupkan dan dihayati secara berterusan. Satu perbahasan relevan tentang globalisasi ialah pengkajian mengenai kesan globalisasi terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. Usaha yang dilihat menerusi cabaran globalisasi dalam perkembangan profesionalisme keguruan ialah dapat meningkatkan kualiti guru sama ada dari segi kelayakan akademik. meluaskan pengetahuan guru bersifat global. masyarakat perkembangan pendidikan masa kini sangat prihatin dan mengikuti . kaki dan lembah bukit. penyabar. tolong menolong. Oleh itu. kepakaran dalam pengajaran. Perwatakan guru yang jujur. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama. cintakan kecemerlangan. bertolong bantu. meluaskan peluang kepada guru perkhidmatan dan guru-guru dalam latihan dari segi pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme dan sebagainya. Cabaran kelima yang wujud dalam globalisasi dalam pendidikan ialah perkembangan profesionalisme guru. Sama ada sesebuah negara itu kecil atau besar. persatuan. berdikari. bersopan santun. Guru juga perlu membawa watak orang yang taat kepada amalan agama. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberikan perhatian secara bersungguhsungguh oleh pihak pentadbiran sekolah 3. 2. budaya sekolah dan aktiviti-aktiviti kokurikulum kerana perkara tersebut memberi impak tersendiri dalam pembentukan moral pelajar seperti di bawah: 1. Kesimpulannya. ketekunan.Hussein Ahmad (2001) memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. semangat cinta akan negara dan berdisiplin. sedia memberi pertolongan. sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. Aktiviti kokurikulum: Aktiviti seperti pakaian beruniform. di pergunungan tinggi mahu pun di lereng. kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi. pedalaman benua mahu pun di kepulauan kecil. aspek berkaitan keperibadian guru.

Tambahan pula. Krisis kewangan timbul apabila negara membangun menimbulkan masalah membiayai perbelanjaan untuk pembangunan pendidikan. menyediakan sekolah dengan infrastruktur lengkap. Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita terutama bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. Persaingan adalah suatu dorongan untuk perubahan dan kemajuan yang penting dalam era globalisasi. Ini termasuklah penyediaan kemudahan pendidikan seperti menyediakan peluang pendidikan untuk semua. KRISIS GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Satu perancangan yang lebih baik boleh dilakukan dengan mengkaji krisis pendidikan global yang mana ianya mendedahkan guru dengan pengetahuan yang berlaku di negara-negara lain. nilai intelektual perlu dipertahankan dan sentiasa dipertingkatkan kerana warga pendidik merupakan agen dalam membentuk modal insan yang berkualiti. guru perlu . pendidikan literasi komputer dan sebagainya. Apa yang pasti. Selain itu. biodiversiti dan kejuruteraan. di samping perdagangan pendidikan dan budaya dari Negaranegara Barat yang menguasai pasaran pendidikan di negara membangun. Antara krisis pendidikan global dapat dilihat menerusi gambar rajah di bawah. Ini bermakna.dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka. program seperti ada kepentingan kerana pengetahuan dan kemahiran tertentu dipindahkan kepada tenaga pengajar di negara ini seperti latihan kepakaran dalam bidang perubatan. Kebanyakan Negara membangun mengalami kesan negatif globalisasi bagi membangun dan memajukan bidang pendidikan. dalam profesion keguruan. program twinning iaitu program kembar pendidikan diperluaskan melibatkan institusi pendidikan membangun dengan negara maju. bantuan pendidikan buku teks. Persaingan untuk memantapkan kualiti diri dengan kepakaran dalam sesuatu bidang dan kemahiran tertentu akan menghasilkan produk pendidik yang setaraf dengan pendidik di negara luar. Globalisasi memberikan kesan buruk terhadap keadaan ekonomi Negara membangun. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif.

yang mana kemahiran literasi menimba ilmu melalui bahan-bahan bercetak perlu diterapkan sejak dari bangku sekolah agar . di mana kemahiran literasi asas komunikasi dan menyampaikan idea secara tulisan dapat dikuasai oleh kerana menerusi penulisan. Globalisasi jika dilihat memberikan manfaat dan juga keburukan kepada kita andai kita tersalah membuat pilihan dan keputusan. perasaan. Krisis pendidikan global seperti jurang pendidikan juga menimbulkan kebimbangan. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan globalisasi. Keterbatasan dalam memantau penerimaan ledakan sumber dan bijak menapis serangan unsur-unsur perlu dilaksanakan dengan segera agar kita tidak jatuh dalam arus globalisasi. PERANAN INSTITUSI KELUARGA DAN SEKOLAH DALAM MEMBINA KEMAHIRAN 7M BERDASARKAN GLOBALISASI Dunia sekarang sedang menghadapi era globalisasi yang kian memuncak. Ini kerana pelaburan yang rendah dalam bidang pendidikan di negara membangun dan persaingan global meningkatkan perbelanjaan pendidikan yang mana ianya menyulitkan untuk usaha ke arah merapatkan lagi jurang pendidikan. Semua pihak perlulah sama-sama bertanggungjawab dalam usaha memelihara kemajuan yang tercipta tanpa perlu kecundang disebabkan tewas dalam globalisasi.sentiasa ke hadapan dalam mendidik dan memimpin masyarakat kea rah perubahan dan kemajuan. menyampaikan maklumat dan sebagai alat perhubungan sosial. Kemahiran pertama ialah menulis. seseorangitu boleh mengeluarkan idea. Kemahiran kedua ialah membaca.

Dengan kemahiran komunikasi yang baik seperti kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa membuatkan kita sentiasa dihormati dan hidup dalam keadaan yang harmoni. penggunaan komputer dalam membantu memudahkan pengurusan harian. manusia harus sentiasa tersemat dalam diri setiap individu. Dalam kemahiran ini. Kemahiran ketiga. Dalam kemahiran ini. Membaca jambatan ilmu.murid-murid memperoleh pengalaman dan ilmu menerusi bahan-bahan ilmiah yang dibaca. Kemahiran ketujuh ialah kemahiran mencintai Tuhan. apakah kesan yang dapat kita kenal pasti terhadap globalisasi dalam pendidikan? Adakah memberi kesan baik sahaja atau . Kemahiran keempat. Dalam hidup kita. mengira merupakan kemahiran literasi asas mengoperasikan otak secara abstrak tentang hukum sains dan alam semesta. Kemahiran keenam ialah kemahiran menjadi manusia. perlunya individu diajar untuk menjadi individu yang boleh berinteraksi bersama orang lain secara positif. Segala yang dilalui dalam kehidupan seharian melibatkan kita dengan hukum sains dan alam semesta. Kemahiran kelima ialah kemahiran menggunakan komputer. Kemahiran menggunakan komputer perlu diterapkan dan didedahkan kepada anak-anak muda sekarang agar perkara seperti ‘fobia komputer’ dapat dielakkan. jika tidak menguasai konsep asas nombor. krisis pendidikan global dan sebagainya sebagaimana yang telah dinyatakan di ruangan sebelumnya. Kemahiran mencari dan menggunakan ilmu agama dalam proses mendapatkan keredhaan dan kecintaan Tuhan buat setiap hambanya. keredhaan Ilahi adalah sesuatu yang penting kerana hidup dalam keadaan dicintai Tuhan dan mendapat keredhaan menghasilkan dengan kejayaan dalam segala aspek dan memperoleh ketenangan yang sukar diterjemahkan. mencari maklumat dan sebagai alat pengajaran yang berkesan. bagaimana murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nilai nombor yang lebih besar? Kemahiran mengira merupakan kemahiran yang penting di samping perlunya kita menguasai kemahiran-kemahiran yang lain. guru dan ibu bapa berperanan untuk menyediakan peluang dan ruang untuk murid-murid berfikir tentang sesuatu perkara dan melatih mereka untuk mengolah dan melontarkan idea menerusi kemahiran berfikir yang diaplikasikan. KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Berdasarkan definisi globalisasi pendidikan. adakah mereka mampu untuk menguruskan kehidupan mereka secara sendiri kelak? Contohnya. Jika dilihat sekarang. cabaran globalisasi dalam pendidikan. Cuba bayangkan seandainya anak-anak kita tidak menguasai kemahiran mengira. Dengan melazimkan diri dengan aktiviti membaca sudah menerapkan nilai-nilai murni secara tidak langsung menerusi kandungan bahan yang dibaca. kemahiran memikir.

Globalisasi dalam pendidikan memberikan kesan positif dan negatif. Apakah kesan positif yang dapat diberikan melalui globalisasi dalam pendidikan? Antaranya ialah:  budaya pembelajaran sepanjang hayat  kebolehan berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa  menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian  pendidikan Negara terbuka kepada dunia luar  perubahan peranan guru dalam bilik darjah  peluang pendidikan terbuka luas  persaingan sihat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan inovasi  perkongsian sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran Terdapat beberapa kesan negatif melalui globalisasi dalam pendidikan iaitu: kadar pengangguran semakin meningkat  pengaliran keluar sumber manusia yang berkepakaran ke luar negara  meminggirkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda  perdagangan pendidikan  penyebaran sumber-sumber yang tidak bersesuaian dengan intelek dan rohani  berlaku penindasan dalam merampas peluang dan sumber bagi kemajuan sistem pendidikan sesebuah negara  pemantauan mendalam dari aspek permasalahan antisosial  .member kesan buruk semata atau memiliki pro dan kontranya iaitu kesan baik dan buruk melalui globalisasi dalam pendidikan.

Oleh itu. Tambahan pula. sebagai pendidik perlunya pemilihan dibuat dalam mencedok ilmu dan sumber maklumat yang bersesuaian untuk disalurkan kepada murid-murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah agar nilai-nilai negatif tidak dapat diterapkan dalam diri murid-murid. ianya adalah tanggungjawab individu dalam membuat pilihan bijak sama ada ingin memilih sumber yang bersesuaian atau sebaliknya. IMPAK GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Globalisasi meluaskan konsep dunia tanpa sempadan memberikan cabaran terhadap guru bagaimana perancangan pembelajaran dan dunia pendidikan boleh dimajukan dari perspektif global yang melibatkan penyesuaian . biarpun ianya mempunyai kesan positif dan negatif.

penggunaan teknologi maklumat dalam sesi pembelajaran dan pengajaran sering diaplikasikan. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 7. Ini membuatkan muridmurid dan guru dapat menguasai ledakan maklumat dan menambah pengalaman murid. Dengan kecanggihan teknologi maklumat. menjadi kelaziman individu menjadikan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu utama. ada dinyatakan tentang impak globalisasi dalam pendidikan di mana rajah di sebelah kiri merupakan sebab yang berlaku menerusi globalisasi dan rajah di sebelah kanan menunjukkan akibat daripada globalisasi dalam pendidikan. suasana di kutub utara dan melihat bagaimana gunung berapi meletus. dengan globalisasi. penerokaan maklumat melalui ICT. . pengawalan dan penyeliaan. kebanyakan bahan penyelidikan dan sumber lain maklumat menggunakan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa. penjadualan belajar. Contohnya. Selain itu. Jika pada masa kini tiada pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat di dalam bilik darjah.kurikulum. keadaan di dasar laut. adalah sukar untuk guru menyalurkan ilmu dan pengalaman berkaitan persekitaran yang sukar untuk disediakan. Ini kerana. Ini secara langsung. Lambakan sumber maklumat dalam Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa yang mudah diperoleh menerusi kecanggihan teknologi maklumat menghasilkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu. serta peranan efektif guru dalam memajukan dunia pendidikan.

memudahkan kita untuk menguruskan sesuatu data dan boleh dikemas kini pada bila-bila masa. mewujudkan lebih banyak institusi pengajian tinggi swasta yang mana memberikan kesan ke atas semua individu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata. Dengan globalisasi dalam pendidikan. pembangunan negara semakin meningkat melalui penghasilan produk berkemahiran dan pakar dalam sesuatu bidang. Secara tidak langsung. Contohnya.murid berpeluang melihat dan meneroka pengetahuan baru yang terbatas melalui video. penggunaan aplikasi Microsoft Excel. . Pembudayaan teknologi dalam pelaksanaan harian membuatkan urusan kita menjadi lebih mudah dan lebih bersistematik. paparan slide dan sebaganyai.

dedikasi. kini.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. 2. Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik. menikmati otonomi individu dan kumpulan. keilmuan dan keluhuran peribadi. Menurut Kamus Dewan „profesion‟ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. 1. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948). muaddib. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan. kelengkapan. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. perubatan. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terangterangan. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab. latihan iktisas yang mencukupi. jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini. Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama.muallim. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. komitmen dan hubungannya dengan Allah. mementingkan mutu perkhidmatan. Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai „Pendidikan Universiti dan Laporan Carr-Saunders‟. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. khidmat yang diperlui masyarakat. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. perguruan dan lain-lain. Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh .PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif. alim atau ulamak. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan.) Berdasarkan ciri-ciri profesion. bersikap jujur.( contohnya : perundangan. PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION.

Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. pengurus. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa .Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. 3. pelaksana. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan.1998) 3.organisasinya. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Selain tugas dalam bilik darjah. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa. malah lebih daripada itu. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). pengawal dan sebagainya. penyelia.Sebagai pentadbir ataupun pengurus. guru harus . dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. Sebelum seseorang itu menjadi guru. menjadi kaunselor kepada muridmurid. perancang. Di samping itu.1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. penilai. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan .2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. 3. bersabar. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Walaubagaimanapun. menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Umpananya. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran.

Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui „online‟. profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah. Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa. pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu . Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan. hiburan ( Video. kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini. pengurusan sekolah. Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang. dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak. perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita. VCD) dan lain-lain. khasnya dalam teknologi pendidikan. menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Contohnya. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang. Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut.Sebagai pemangkin. malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif.5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. teori-teori pengajaranpembelajaran. telekomunikasi (telefon bimbit). perkhidmatan bank ( kad ATM). teori pendidikan. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. 3. 1996).boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat.4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman. di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi. Oleh itu. 3. sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang.mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program. Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran.

1993. profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. KONPEN V. Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan. 1980. ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. Awang Had Salleh. penculikan dan seumpamanya . barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. hartanah dan sebagainya . Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. Perubahanperubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. Persatuan Perguruan dan masyarakat.semasa. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan profesion perguruan selain daripada peranan pihak Kementerian Pendidikan. 1996. ekonomi : urusan perniagaan. Sufean Hussin. pecah rumah. 1994. Kuala Lumpur : Fajar Bakti.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. para guru sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran yang tinggi. Pendidikan di Malaysia. Mok Soon Sang. 2002. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. 4. Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. Menurut Dr. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara. janayah : seperti peras ugut. Ee Ah Meng. Penteorian sosiologi dan pendidikan. Tanjung Malim : Quantum Books. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Pendidikan di Malaysia : sejarah. Dalam hal seperti ini. Rujukan Amir Hasan Dawi. ETIKA PROFESION PERGURUAN & ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Definisi Etika . Johor Bharu 6-8 Disember. jual-beli saham. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai. sistem dan falsafah. Jika hal ini wujud.

perubatan. Satu sistem dasar akhlak. perguruan dan lain-lain. d. b. khidmat yang diperlui masyarakat. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. 1995). rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. d. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan.a. b. Oleh itu. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. latihan iktisas yang mencukupi. b. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. c. 1994). Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. menikmati otonomi individu dan kumpulan. Dari persepktif Islam. Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. e. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. c. Etika Perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Konsep Profesion dan nilaitaranya a. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. mementingkan mutu perkhidmatan.( contohnya : perundangan.) . etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. pelajar. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). Kod etika dianggap penting kerana: a. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Kod Etika dalam bentuk dokumen. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain.

Selain tugas dalam bilik darjah. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Di samping itu. guru juga mempunyai perananperanan lain yang diharapkan oleh masyarakat. Sebelum seseorang itu menjadi guru. Walaubagaimanapun. e. Berdasarkan ciri-ciri profesion.c. d. dedikasi. menjadi pengamal dan penyebar nilai . samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. menjadi kaunselor kepada murid-murid. Umpananya. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ).Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Berikut merupakan aspek-aspek keguruan yang boleh dianggap sebagai satu profesion: a. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. bersabar. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. bersikap jujur. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid.

dedikasi dan lain-lain itu dihayati. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. Dari segi pandangan Islam. maka nilai-nilai seperti keikhlasan. Keempat pengamalan. kejujuran. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . ilmiah dan aqidah yang harus dimiliki oleh seorang pengamal untuk berjaya dalam kerjayanya. perubatan. Lebih ketara lagi ciri-ciri ini jelas pada kerjaya keguruan. Pertama sekali adalah keguruan. nilai-nilai yang menyertai setiap kerjaya itu seperti memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan sebagainya. Oleh yang demikian marilah kita membicarakan dahulu di bawah ini apakah dia etika keguruan itu. kaunseling. Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. kejuruteraan dan lainlain. Kod etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. Etika Keguruan Sebenarnya kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional. Tetapi sebelum sampai kepada amalan. iaitu penghayatan nilai-nilai. kejuruteraan. Kalau ilmu seperti matematik. nilai-nilai kerjaya itu harus dihayati(intemalized) lebih dahulu. pengubatan. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. maka agar seorang muslim itu berjaya menjalankan tugas yang . pengubatan dan sebagainya. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan kepada kerjaya-kerjaya yang lain seperti kod etika dan sebagainya. keguruan. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. Kelima penghayatan. Sebab setiap pemegang kerjaya itu dipanggil pengamal(practitioner) dalam bidang tertentu seperti keguruan. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.1998) Pendahuluan Ada beberapa istilah yang harus diterangkan dahulu maksudnya sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai tajuk kertas ini. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. Ini semua adalah nilai. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. ini yang membawa kita kepada aspek terakhir pada kertas ini. memang semua kerjaya mementingkan amalan. perubatan dan lain-lain dipelajari. iaitu penghayatan. perniagaan dan lain-lain sebagainya. Kalau mahu dipertegaskan lagi kertas ini sebenarnya diharapkan menjawab persoalan bagaimana cara membimbing guru-guru pendidikan Islam agar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam etika keguruan itu. b. Ketiga. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . Maksudnya pekerjaan sebagai guru. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman.kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. akauntan.

Memelihara penampilan(mazhar) 8. tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan Tuhan (Rabbani). membawa perbaikan (muslih).dipikulkan kepadanya oleh Allah S. "Janganlah kamu terpengaruh oleh keadaan suatu kaum sehinga kamu tidak adil. hati-hati dan penuh prihatin. Petunjuk (hidayah) Islam di dalam dan di luar adalah sebab tujuan pendidikan dalam Islam untuk membentuk generasi-generasi umat Islam yang memahami dan menyedari risalahnya dalam kehidupan dan melaksanakan risalah ini dengan sungguh-sungguh dan amanah dan juga menyedari bahawa mereka mempunyai kewajipan kepada Allah S.T dan mencari kebenaran serta melaksanakannya. Buku-buku pendidikan telah juga memberikan ciri-ciri umum seorang guru. Optimisme dan entusiasme dalam pekerjaan 6.T dan mereka harus melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. sebab itulah yang lebih dekat kepada taqwa. vokasional dan budaya menerusi ilmu-ilmu pengkhususannya seperti geografi. Bahawa ia sedar akan pengaruh-pengaruh dan trend-trend global yang dapat mempengaruhi generasi dan segi aqidah dan pemikiran mereka.T pertama sekali dalam masyarakat Islam dan seterusnya di dalam masyarakat antarabangsa maka haruslah guru itu memiliki sifat-sifat yang berikut: 1.W. Berbuat adillah. maka mereka melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.A. 4. Pengetahuan umum dan keluasan bacaan 3.W. professionalisme dan kecekalan. "la tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik" . Bahawa ia bersifat adil terhadap murid-muridnya.T telah mewajibkan kepada diriNya sendiri dalam surah al-Nahl ayat ke 97. ketenteraman dan kebanggaan. "Iman itu bukanlah berharap dan berhias tetapi meyakinkan dengan hati dan membuktikan dengan amal". Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakatnya. 9.T dalam surah al Maidah ayat ke 8. Sebab Allah S. Bahawa ia mempunyai persiapan ilmiah. sehingga guru-guru yang dihasilkannya adalah guru yang soleh. Inilah sifat-sifat terpenting yang patut dipunyai oleh seorang guru Muslim di atas mana proses penyediaan guruguru itu harus dibina. memberi dan mendapat petunjuk untuk menyiarkan risalah pendidikan Islam. tetapi juga diluarnya. Ini memerlukan bahawa guru dipersiapkan dari segi professional dan psikologikal yang baik. 8. Bahawa ia ikhlas dalam kerja-kerja kependidikan dan risalah Islamnya dengan tujuan mencari keredhaan Allah S. Oleh yang demikian menyiapkannya juga harus untuk sekolah dan untuk luar sekolah. sebab Allah Maha Mengetahui apa yang kamu buat". Bahawa ia memiliki sahsiah yang kuat dan sanggup membimbing murid-murid ke arah yang dikehendaki. Kecerdasan dan kecepatan berfikir 4. 3. Bahawa ia fleksibel dalam mempelbagaikan kaedah-kaedah pengajaran dengan menggunakan kaedah yang sesuai bagi suasana tertentu. "Tetapi jadilah kamu Rabbani (mendapat bimbingan Tuhan)". ilmu-ilmu keIslaman dan kebudayaan dunia dalam bidang pengkhususannya.W. kekuatan. 6. 5. Kekuatan sahsiah 7. Bahawa ia benar dalam hal yang didakwahkannya dan tanda kebenaran itu ialah tingkah lakunya sendiri. Seperti makna sebuah hadith Nabi S. maka mereka menghadapinya dengan sabar.W. Positif dan semangat optimisme 9. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggung jawab. Dengan demikian umat Islam akan mencapai cita-citanya dalam kehidupan dengan penuh kemuliaan. 7. Maka haruslah penyiapan ini juga dipikul bersama oleh institusi-institusi penyiapan guru seperti fakulti-fakulti pendidikan dan maktab-maktab perguruan bersama-sama dengan masyarakat Islam sendiri. Seperti makna firman Allah S. Bertaqwalah kepada Allah. Tahap pencapaian ilmiah 2. tidak pilih kasih. Keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi 5. Memiliki kebolehan untuk mendekatkan maklumat-maklumat kepada pemikiran murid-murid dan ia bersabar untuk menghadapi masalah yang timbul. ia mengutamakan yang benar. supaya dapat mempengaruhi jiwa murid-muridnya dan anggota-anggota masyarakat lainnya. seperti disebutkan oleh surah Al-imran. ciri-ciri itu tidak terkeluar dan sifatsifat dan aspek-aspek berikut: 1. Bahawa tujuan. amanah.W. Yakin bahawa ia mempunyai risalah(message) Dari huraian di atas jelaslah bahawa seorang guru Muslim memiliki peranan bukan sahaja di dalam sekolah. ayat 79.W. 2.

Tetapi sebaliknya pendidikan sikap di mana terlibat nilai-nilai yang biasanya berasal dari cara-cara pemasyarakatan yang diperoleh oleh kanak-kanak semasa kecil.W. percaya atau tidak percaya. Kalau model tadi dapat mencerminkan nilai-nilai yang disebut. Pendidikan ilmu (knowledge) terutama yang berkenaan dengan fakta-fakta dan ketrampilan tidaklah terlalu rumit sebab tidak terlalu banyak melibatkan nilai-nilai. Tidak dapat dilihat dengan mata.T. seorang kawan dan lain-lain. jangan kamu ikut jalan-jalan lain nescaya kamu bercerai-berai dari jalanNya.W. mudah-mudahan kamu berakal. Nilai ini bersifat mujarrad(abstract). Jangan kamu membunuh diri yang dihararamkan kamu membunuhnya kecuali dengan kebenaran.T yang bermaksud. Sempurnakanlah janjimu kepada Allah. Syarat yang kedua kalau kejujuran itu dapat menimbulkan peneguhan pada diri murid-murid maka ia akan dipelajari. Sungguh inilah jalanKu yang lurus. apa lagi kalau objek pendidikan itu memang adalah nilai-nilai yang tidak dapat dinilai dengan betul atau salah tetapi dengan baik atau buruk. Sebab adalah terlalu dangkal kalau pendidikan itu hanya ditujukan untuk memperoleh ilmu (knowledge) dan ketrampilan (skill) saja tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah penanaman sikap (attitude) yang positif pada diri pendidik terhadap hal yang menjadi tumpuan pendidikan. 2. rupanya bagaimana.T. Jangan mendekati harta anak-anak yatim. Itu syarat pertama. pendidikan latihan perguruan dan lain-lain. maka ikutilah olehmu. yang selanjutnya kalau diulang-ulang sebab diteguhkan akan berubah menjadi penghayatan nilai-nilai. 9.Setelah berpanjang lebar tentang kod etika keguruan dalam pandangan pendidikan Islam. Jangan membunuh manusia. Model ini tergambar dalam firman Allah S.W. Berbuat baik kepada ibu bapa. "Katakanlah(wahai Muhammad) marilah aku bacakan apa yang dihararamkan kepadamu oleh Tuhanmu. mempunyai syarat-syarat yang berlainan dengan pendidikan fakta-fakta ketrampilan. Jangan mendekati perkara-perkara buruk. maka kejujuran itu boleh menjadi perangsang. Allah tidak memberi beban seseorang kecuali yang disanggupinya. mudah-mudahan kamu bertaqwa ” Ayat-ayat ini mengandungi sepuluh perakuan(wasaya) penting dalam kehidupan individu dan kumpulankumpulan Islam dan kemanusiaan. Selepas huraian tentang kod etika dalam keguruan. pengajian tinggi. marilah kita bahas tentang penghayatan dan pengamalan nilai. juga model tempat kejujuran itu melekat diperlukan . 1. Jangan mensyarikatkan Allah S. 1. Pertama sekali nilai itu mestilah mempunyai model. Jangan kamu mendekati perkara-perkara buruk yang terang-terangan dan yang tersembunyi. 6. marilah kita tutup bahagian ini dengan suatu misal atau model yang menjamin bahawa bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan maka masyarakat akan hidup bahagia dan individu-individu dan kumpulan-kumpulan akan hidup dengan tenteram. seorang bapa. Jika kamu berkata. seorang guru. ertinya diulang-ulang dan kemudian berubah menjadi penghayatan. Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Penghayatan Masalah penghayatan (internalization) sesuatu perkara berlaku bukan hanya pada pendidikan agama saja tetapi pada aspek pendidikan. mudah-mudahan kamu ingat. Itulah pesanNya bagimu. Pendidikan nilai-nilai. Hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sempumakanlah janjimu dengan Allah S. pendidikan pra-sekolah. Sempurnakanlah timbangan dan ukuran dengan adil. harum atau busuk dan sebagainya. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Ambillah suatu nilai seperti kejujuran. Berbuat adillah dalam berkata-kata walaupun pada kaum kerabat. Yang bererti tempat di mana nilai itu melekat supaya dapat disaksikan bagaimana nilai-nilai itu beroperasi. 4. 5. Jangan membunuh anak kerana takut miskin. pendidikan sekolah. sebab Kamilah yang memberi mereka dan kamu rezeki. 8. 7. Tidak boleh dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. Pendeknya. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali untuk yang lebih baik sehinggalah ia dewasa. Sempumakanlah ukuran dan timbangan dengan adil. supaya nilai yang bernama kejujuran itu dapat disaksikan beroperasi maka ia harus melekat pada suatu model. kejujuran itu pada dirinya. Tidak dapat dicium baunya. jadi tidak dapat diraba dengan pancaindera. Itulah pesanNya bagimu. Syarat kedua agak rumit sedikit. suka atau tidak suka dan lain-lain lagi. Ia merupakan perlembagaan Ilahi dalam pendidikan dan bimbingan akhlak dan sosial yang intinya adalah sebagai berikut. sebab selain daripada nilai kejujuran itu sendiri. 3. itulah wasiat Allah kepadamu. maka berbuat adillah walaupun kepada sanak saudara. Dalam keadaan terakhir ini pendidikan tidak semudah dengan pendidikan fakta atau ketrampilan. 10.

Bila guru menghukum seorang murid. walaupun mereka sendiri mengajarkan agama. nilai-nilai agama itu sendiri tidak diajarkan oleh guru-guru agama di sekolah. malah ada kemungkinan anak didik mempelajari nilai sebaliknya. tetapi oleh guru-guru matematik. Pengamalan Pengamalan nilai-nilai adalah kelanjutan daripada penghayatan nilai. Sebagai misal. Jadi jangankan menghayati agama. kalau tidak sebahagian besar. seorang guru atau ibu yang mengajarkan kejujuran kepada murid atau anaknya. Pendidikan agama sekadar untuk lulus ujian mata pelajaran agama sudah lewat masanya. adalah pengajar nilai-nilai tertentu. guru sebagai perangsang( stumulus) telah gagal sebagai model. ada murid-murid yang benci kepada matematik sebab ia tidak suka kepada guru yang mengajarkan matematik. Tetapi memperlakukan semua pendidikan agama sebagai pengajaran fakta-fakta dan ketrampilanketrampilan saja adalah suatu kesalahan besar yang perlu diperbaiki dengan segera. seperti pelajaran sains misalnya. maka nilai-nilai yang akan diajarkan itu boleh menurun nilainya disebabkan oleh kekurangankekurangan yang ada pada model itu. kalau tidak maka terjadi pertikaian antara perkataan dan perbuatan. Semua guru. maka ia menghukum tingkahlaku tertentu. sebaliknya murid-murid semakin menjauhi kalau tidak membenci segala yang berbau agama. maka ia meneguhkan sesuatu tingkahlaku. sebab ia tidak akan memancing tingkahlaku kejujuran dan muridmuridnya. Dengan kata-kata yang lebih sederhana. Dengan kata lain syarat penghayatan nilai-nilai sangat bergantung pada peribadi model yang membawa nilai-nilai itu. terutama pada tingkat-tingkat sekolah dasar agar mereka melambangkan ciri kesempumaan dari segi jasmaniah dan rohaniah. Ini semua adalah nilai-nilai. mempengaruhi muridmuridnya melalui kaedah-kaedah dan strategi-strategi pengajaran yang digunakan yang sebahagian besarnya termasuk dalam kawasan "kurikulum informal”. Malah bila guru tidak mengacuhkan seorang murid. kalau tidak menjadi perangsang negatif yang boleh menimbulkan sifat antiagama pada diri murid-murid. Malah sebaliknya. haruslah ia sendiri lebih dahulu bersifat jujur. sebahagian. Sebab penghayatan itu pun berperingkat-peringkat. Maka pada yang terakhir ini juga berlaku kaedah pengajaran fakta-fakta dan ketrampilan. iaitu jika perangai mereka seharihari bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi daripada jujur dia menjadi tidak jujur. Begitu juga dengan pendidikan agama.berfungsi bersama untuk menimbulkan peneguhan itu. Orientasi sekarang adalah ke arah kemasyarakatan yang bermotivasi dan berdisiplin. jika pada model itu timbul sifat-sifat atau tingkah laku yang tidak meneguhkan kejujuran itu. Ini tidaklah mengesampingkan bahawa dalam pelajaran agama itu sendiri ada perkara-perkara yang bersifat fakta-fakta dan ketrampilan-ketrampilan. Oleh sebab itu dikehendaki dari guruguru. adalah seorang guru bahasa maka setiap guru juga adalah seorang pengajar nilai-nilai. Sebab guru-guru sama ada sedar atau tidak. terlepas daripada mata pelajaran yang diajarkannya. Inilah sebahagian syarat-syarat yang perlu wujud untuk penghayatan nilai-nilai. Nilai-nilai yang sungguh-sungguh dihayati akan tercermin dalam amalan sehari-sehari. maka murid tersebut mungkin merasa bahawa guru tidak menyukai perbuatannya. murid-murid boleh benci kepada semua yang berkaitan dengan matematik. Kelima: Peringkat Perwatakan Keempat : Peringkat Organisasi Ketiga : Peringkat Penilaian Kedua : Peringkat Gerak balas Pertama : Peringkat Penerimaan . geografi. Oleh sebab pendidikan agama merupakan pendidikan ke arah nilai-nilai agama. dengan pengertian dia mempunyai kekurangan-kekurangan. apapun yang diajarkannya. kalau sikap ini dikembangkan. maka orientasi pendidikan agama haruslah ditinjau kembali sesuai dengan tujuan tersebut. seperti tergambar pada gambarajah di bawah. Bila seorang guru memuji seorang murid. mulai dari peringkat yang paling rendah sampai kepada peringkat tinggi. bersopan-santun. beribadat atau dengan kata lain kalau amal mereka mencerminkan nilai-nilai Islam. Dalam keadaan terakhir ini. Sebagaimana setiap guru. Oleh sebab model tempat melekatnya nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada muridmurid adalah manusia biasa. 2. 3. mungkin ada setengah-setengah guru-guru agama sendiri tidak menjadi perangsang nilainilai Islam itu. Sebab kalau tidak maka suatu masa nanti akan timbul dalam masyarakat Islam sendiri ahli-ahli agama yang tidak menghayati ajaran agama atau orang-orang orientalis yang berdiam di negeri-negeri Timur. sejarah dan lain-lain. Kalau mereka mencerminkan nilai-nilai Islam dalam cara berpakaian.

..  Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.  Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. institusi pendidikan dengan masyarakat.Bila nilai-nilai itu dihayati sampai ke peringkat perwatakan maka ia sebati dengan sahsiah dan sukar untuk diubah dan sentiasa terpancar dalam amalan sehari-hari. bertanggungjawab.  Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.  Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion  Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. Kesimpulan Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai maka ia perlu dihayati dan diamalkan.  Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.. pertuturan dan tingkah laku  memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa  Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.. masyarakat atau negara  Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. akhlak dan maruah.  nilai moral yang baik / buruk  masyarakat menganalisis.. Di situ juga telah dinyatakan perakuan yang sepuluh (al-Wisaya al-'Asyarah) tentang segala kerjaya seorang muslim yang tercantum dalam al-Quran (al-An'am: 151-153).  Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara  Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.  Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. menilai.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. 2) Kod Etika Keguruan.  Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.  Berusaha menunaikan tanggungjawab.  guru perlu menjaga kod etika demi status.  Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1) Konsep Etika:  sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. Tanggungjawab terhadap pelajar  mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar  bersikap adil terhadap pelajar  merahsiakan maklumat ikhtisas  membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran  menunjukkan cara berpakaian.  Menghormati masyarakat tempat berkhidmat. . bukan sekadar diketahui dan dihafalkan.

 Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi  Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari  Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.  Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa.  Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.  Membantu rakan sejawat  Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Konsep  Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu  Tanggungjawab kepada profesion perguruan  Leslie Kaplan & William Owings (2001).3) Akauntabiliti Guru. 4) Integriti Guru. bermaksud keikhlasan dan kejujuran  Institut Integriti Malaysia.  Pengurusan bilik darjah  Memotivasikan pelajar  Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa  Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.  Integriti bermaksud wholeness atau completeness.  Memberi sumbangan sukarela kepada negara.  Membentuk soalan penilaian.  Kemahiran interpersonal.  Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara  Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.  Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. akauntabiliti guru sebagai. .  Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.  Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.  Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar  Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan  Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.  Bersikap adil dengan setiap murid.kesempurnaan  Nillsen 2004.  Akauntabiliti terhadap profesion  Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.

.Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. .Mementingkan mutu perkhidmatan.Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. . 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan. .Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu.1989) . 2) Ciri-ciri Profesion.Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan.Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas.  Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. . .Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. . kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan.Pakar dalam bidang pekerjaan .Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan. .Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan.Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional. 5) GURU PROFESIONAL VS. mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. . . . NOTA EDU3108 BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION 1) Pengenalan.Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi.Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan. . NON PROFESIONAL . .1989). . tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan.Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting.

.Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori .Memastikan suasana „guru mengajar murid belajar‟ dalam bilik darjah. . bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. .Guru adalah pakar dalam pendidikan. . .1998).Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. berpersonaliti sihat dan serba boleh. . .Guru sebagai pemimpin .Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Guru Non Profesional. .Pintar .Prihatin terhadap murid dan ibubapa . .Bersikap profesional . .Positif dan benar . . .Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Pembelajaran kandungan .Guru Profesional. .Keberkesanan pengajaran . 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan.Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.Gaya . .Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. . .Kepakaran dalam motivasi .2002).Dorongan oleh misi dan passionate .Mempertahankan martabat profesionnya. . guru sementara .Autonomi guru adalah terhad.Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.With-it-ness . Cth: guru sandaran. .Patuh dengan Kod Etika.Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.Melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.Celik minda .Berilmu .Bermoral .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .

Pada pendapat anda.Kawalan sosial di sekolah .Kawalan disiplin murid .Konsep Etika .Pembimbing kepada murid 10) Refleksi . BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .1998) .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: .Kaedah mengajar .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani. opportunity. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.GERKO . weakness.Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid .

Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. . . .Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar .memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa .Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.nilai moral yang baik / buruk . institusi pendidikan dengan masyarakat.Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.Tanggungjawab kepada profesion perguruan .Leslie Kaplan & William Owings (2001).sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. . .guru perlu menjaga kod etika demi status.Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu . bertanggungjawab . .Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. . pertuturan dan tingkah laku . masyarakat atau negara . .bersikap adil terhadap pelajar . 3) Akauntabiliti Guru. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara .Berusaha menunaikan tanggungjawab.merahsiakan maklumat ikhtisas . .Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. akhlak dan maruah. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . akauntabiliti guru sebagai..menunjukkan cara berpakaian. menilai. . sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat .mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran .masyarakat menganalisis. . Konsep .

Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari . . Akauntabiliti terhadap profesion . .Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. . .Kemahiran interpersonal.Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. . Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Institut Integriti Malaysia. .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi . .Membantu rakan sejawat . 4) Integriti Guru .kesempurnaan . .Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan . bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Memberi sumbangan sukarela kepada negara. .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Integriti bermaksud wholeness atau completeness.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. .Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Memotivasikan pelajar . . . .Membentuk soalan penilaian. .Bersikap adil dengan setiap murid.Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.Nillsen 2004. .Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. .Pengurusan bilik darjah .

pemikiran. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Perasaan.Kepedulian guru .Berniaga di sekolah .0 ISU KEPEDULIAN GURU .Definisi .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Penampilan guru . .Guru dikawal oleh etika perguruan.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan .Pengurusan masa .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Pengurusan kewangan 1. perwakilan komposit perasaan. mempunyai kesantunan. .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan . bukan tatacara kita sahaja.Kawalan suara .Kerjaya sambilan . . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Cakap banyak .0 ISU KESANTUNAN GURU .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Gabungan perasaan.Ikut norma budaya setempat.Memonopoli sidang perbualan .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .Kesantunan guru . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Kesantunan merujuk kepada tatacara. Fokus Etika Guru : . . 2. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kerjaya sambilan .

Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Peringkat Keprihatinan Diri .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Peringkat cekap .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain. kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru . tak kreatif dan imaginative .Peringkat mahir .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Peringkat novis .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan . . .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Dikatakan pasif.Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Peringkat novis lanjutan .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Apakah pelajar suka saya? . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .

Kecekapan profesionalisme .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Berkongsi visi yang sama . . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca.Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Ada kecekapan pada tahap minimum .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP. Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Guru mengajar murid belajar : mengajar.Penambahbaikan berterusan .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .Bakti disemai bukti dituai . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus. Guru Cekap Menjadi guru cekap : . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh . kepakaran.Menyerlahkan diri secara profesionalisme . .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. konsep dan perkara asas pengajaran . fikiran positif. mempunyai mental-life yang segar.Terbaik dalam bidang .Guru mula kenali lebih banyak prinsip.Menjadi teladan profesionalisme .Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .Keutuhan peribadi . Guru Mahir .. Prinsip Guru Cekap : .Memahami fakta.

yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Morality yang teguh .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Mempamer kekuatan teori .Berupaya melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya pelajar mempunyai ilmu. berwawasan .Taat setia terhadap perkhidmatannya. memartabatkan profesionnya . Sahsiah guru pakar : .Kemahiran penyampaian .Mahir berkomunikasi.Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Menampilkan watak terpuji. berpesonaliti sihat dan serba boleh.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Kemahiran merangsang .„role model‟ kepada warga pendidikan .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Sahsiah terpuji .Berketrampilan .Kaya ilmu .Ciri guru berkesan : .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima . pengetahuan. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik . Guru Berintelek .Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa . Guru Mahir . peribadi mulia.Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Professional dengan PNP di sekolah .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar . bebas berpendirian .Dapat memberikan motivasi yang berkesan . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : .Kemahiran penilaian . berimej.Profesional .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Bertindak atas landasan etika kerja .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .

Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Fokus isu : . Potensi : .Pengetahuan guru pakar : .Kurang mahir urus Koku . bahan dan sumber . responsive.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru .Kurang mahir urus aktiviti sukan .Kurang teori dan amalan latihan . proaktif.Bijak mengurus masa. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Berwawasan.Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : .Menjadi pakar rujuk PNP . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .

soal selidik.Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. .Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. .• Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. . sikap dan . sosioemosi & kesihatan.Meningkatkan tahap profesional guru. .Menambahbaik aktiviti P&P. . . 5) Penyelidik .Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. pemerhatian & temubual.Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. membuat penyelidikan & mencari idea baru. .Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran.Dapat meningkatkan kualiti P&P.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. . .Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. 6) Agen Sosial .Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. . .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Guru agen sosialisasi. 3) Pembimbing . . . berfikir.Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. 4) Pengamal Reflektif .Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.

Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial.Memupuk nilai persahabatan. .Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. persahabatan. kerjasama. kerajinan. 9) Pembentuk Tingkah Laku . .Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. . . .Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. .Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar.Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. nilai agama.Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan.Guru hendak peka dengan emosi.Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. .Bersikap proaktif . 7) Agen Perubahan .Guru berperanan mengawal kepincangan ini.nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. . .Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. toleransi dalam kalangan pelajar. .Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi .Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu.Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.Menggunakan strategi pemusatan murid . nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG .Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan . . 10) Pengurus Pembelajaran . ketekunan.Guru menyampaikan nilai moral. . .Mengawal sikap penyayang . . toleransi dan kesabaran). . prejudis atau diskriminasi. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. kemahiran dan nilai kepada murid.

jangkaan terhadap pelajar.Pengamal dan pelaksana ilmu . 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran . berdaya tahan.Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.Agen perubahan . prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.PK2 – bertanggungjawab dlm HEM . berintegriti dan bersungguh-sungguh .PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.Pakar rujuk . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.Agen sosialisasi .Jangkaan terhadap diri sendiri – e. .akademik dan kokurikulum mahupun siasah.Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: . .Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.e.Role model .Penyelidik .g penentuan hasil pembelajaran .gov.Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.my/?id=143) .Penerap nilai . .moe.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .Educare/educere .Misi KPM: „Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti‟ .KPM didokong oleh 31 Bahagian.Pengamal TMK .Pemimpin .Mentor .Menyebarkan ilmu .

penyelidikan . 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat .BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat .Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.penandaarasan . .kursus-kursus pendek . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. . 6) Budaya Membaca.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.budaya membaca .Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh . . 4) Pembelajaran Peribadi .Seminar .lawatan ke sekolah .Bengkel .projek-projek komuniti .Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi.Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. . .

Perkembangan professional on-line . bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. we must know it is possible.Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. . .Pembestarian sekolah .Penyelidikann tindakan.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: .Teknologi maklumat dan komunikasi .and new human being emerges (Leo Buscaglia).Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Penulisan reflektif/jurnal . . 8) Amalan Reflektif. .Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: . .Peningkatan ilmu .Pedagogi terkini .Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. . or we wouldn‟t be teaching – because education is a constant process of change. tindakan. 9) Kolaborasi dan Musyawarah .Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. Pelajaran Malaysia.Pentaksiran dan penilaian . something is done with it.Portfolio pengajaran . Antaranya amalan refleksi melalui : .As teachers we must believe in change.Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. .Bekerja bersama-sama secara sukarela.Kemahiran guru dalam pengurusan .7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . . Every single time you “teach” something to someone. penilaian terhadap tindakan.Transformasi kurikulum .Membentuk budaya reflektif.Pengurusan kokurikulum . it is ingested.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru .

ini bermakna pandangan semua pihak diambil kira.E-Jurnal Soalan Refleksi .Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.E-Buku . Dalam hal organisasi sekolah cara urus tadbir seseorang Pengetua atau Guru Besar yang mengamalkan cara autokrasi adalah seorang pentadbir yang mengurus sekolah tanpa menerima pandangan sesiapa.Sebagai guru permulaan.Program ERIC . Kepimpinan guru besar Gaya Kepimpinan .Program Adobe . Laissez-faire secara amnya difahami sebagai satu mengurus atau mentadbir yang memberikan@menjamin kebebasan kepada individu. Dari sini diharapkan mereka akan menjalankan tugas dengan lebih berkesan dan cemerlang.12) Pembelajaran Autentik . dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai semangat kekitaan atau kepunyaan. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah kadangkadang seorang pentadbir harus juga menggunakan kuasa mutlak atau autokrasi dalam menggerakkan guru-guru dan staf terutamanya kumpulan yang merasakan diri mereka selesa dan tidak mahu menerima perubahan walhal perubahan yang dibawa membawa kebaikan. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah saya banyak mengamalkan cara ini. jika tidak tindakan disiplin akan diambil oleh beliau. agar guru-guru dan staf merasakan pandangan mereka diterima.E-Perpustakaan . jika dalam hal negara ditentukan rakyat jelata. Bertepatan dengan asal perkataan ini ( Yunani ) yang bermaksud rakyat dan memerintah atau lebih tepat lagi Diperintah oleh rakyat. Dipandang dari satu sudut cara ini memberi ruang untuk individu lebih kritis dan kreatif. Apa sahaja yang diarahkan semua guru dan staf mesti akur. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber . Kebanyakan tindakan diambil berdasrkan keputusan mesyuarat. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan. Demokrasi dan Laissez faire Berdasarkan rujukan dan kefahaman saya autokrasi adalah satu cara mengurus atau memerintah atau mentadbir dengan kuasa mutlak kepada seseorang.Autokrasi. Demokrasi pula pada pemahaman saya adalah satu bentuk pemerintahan yang mengamalkan cara mengurus@mentadbir@memerintah secara demokratik.E-Pembelajaran . Dalam pengurusan di sekolah cara ini . dimana setiap seuatu perkara diputuskan melalui suara majoriti.

Kebebasan diberikan kepada mereka yang faham akan tugas sebenar mereka dalam ertikata lain penurunan kuasa supaya mereka lebih bebas dan dengan sendirinya lebih kreatifKesimpulan dalam mengurus tadbir organisasi sekolah. guru-staf dan masa Datuk Abdul Aziz Ismail (1990). 7) tegas tetapi adil dan saksama. Kebebasan yang diberikan bukan bermakna untuk mereka bertindak sewenangnya hingga membawa keburukan kepada organisasi Cara ini mungkin boleh ditadbir urus oleh pengetua atau guru besar kepada key personel tertentu seperti Guru Penolong Kanan atau Ketua Panitia. 4) tidak menggunakan semata-mata pangkat dan kuasa untuk bertindak. 3) mengambil berat tentang kebajikan kakitangannya dan sentiasa berperikemanusiaan dan bertimbangrasa. 8) mengkritik dan menegur sacara membina. . Setiap satu gaya kepimpinan ini ada kebaikan dan keburukannya dan ia sebenarnya terpulang kepada individu bagaimana hendak mentadbir urus berdasarkan situasi. ciri-ciri penting seorang pengetua/Guru Besar di sekolah yang cemerlang dan berkaliber hendaklah seorang yang sentiasa : 1) berfikiran terbuka (open-minded) dan berpandangan jauh (far-sighted). 6) sedia menerima hakikat bahawa ada orang lain yang mungkin lebih berpengetahuan atau lebih mahir daripadanya mengenai sesuatu bidang atau perkara. kerana dikhuatiri ada yang akan mengambil kesempatan ke atas kebebasan yang diberikan. 2) menjalinkan hubungan yang mesra dengan pegawai-pegawai atasan dan bawahan serta rakan-rakan sejawatnya (The greatness of a big man lies in the way he treats little men). jika tidak berat kesalahannya. ketiga-tiga gaya kepimpinan harus digunakan oleh Pengetua atau Guru Besar berdasar situasi dan masa yang bersesuaian. 5) bersedia mendengar dan mengambilkira pandangan dan cadangan pegawai-pegawainya sebelum membuat sesuatu keputusan. 9) sedia mengampuni seseorang yang bersalah.boleh diamalkan tetap tidak kepada semua guru dan staf.

Kata kunci: ciri guru cemerlang. ciri guru besar cemerlang. soalan kissm guru besar. 11) mempunyai pengetahuan yang kemaskini-memberi perhatian khas kepada idea-idea yang baru.10) mengeksploitkan kekuatan-kekuatan setiap pegawainya. nilai murni kepimpinan . sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. ciri kepimpinan guru besar. 13) berani dan sedia mengemukakan pendapat yang mungkin bercanggah dengan pandangan atau pendirian pihak atasan tetapi rela menerima keputusan muktamad pihak atasan. 12) bersikap positif. bukannya kelemahan-kelemahan mereka. guru cemerlang.

Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rizal (2009:15) Guru masih melihat bidang studinya berupa “text” dan belum “context” karena metode CTL (Contextual teaching and learning) masih berupa wacana dan belum menjadi pengetahuan. selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian. dan berahlak mulia. apalagi keterampilan. .Mengembangkan Profesionalisme Guru Dipublikasi pada 12 Februari 2013 oleh riyana BAB I PENDAHULUAN A. pendidikan dasar. sebanyak 50. kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. yaitu beriman. Guru-guru masih terjebak pada filosofi dan pendekatannya.31% yang dinilai tidak layak. guru-guru pada umumnya sudah menyadari betapa besar pengaruh terpendam yang mereka miliki terhadap pembinaan kepribadian peserta didik. menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. Pada tingkat SMP. di pihak lain setelah beberapa bulan pertama mengajar. mengajar.67% yang dinilai tidak layak. Senada dengan hal itu.33% yang dinilai layak mengajar minimal DIII. dan pendidikan menengah. Sedangkan. sebagian orang tua terkadang merasa cemas ketika menyaksikan anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Persentase ini bisa lebih besar lagi lantaran sekarang ditetapkan guru SMP minimal S-I. mengarahkan. Namun. bertakwa. guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan juga untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia seutuhnya. karena masih ragu akan kemampuan guru mereka. Hal ini yang menyebabkan kelayakan mengajar gurur masih rendah. melatih. terdapat 66.49% guru SD yang layak jika mengacu pada kualifikasi mengajar minimal DII. menurut Rizali (2009:22) Data tahun 2000/2001 menunjukkan bahwa terdapat 49. sedangkan terdapat 33. pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik. serta menguasai ipteks dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. maka menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005. membimbing. Latar Belakang Para guru di indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia.

mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Selanjutnya pemerintah juga masih mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih sehingga memunculkan sebuah ketidak profesionalannya. 74 Tahun 2008 tentang Guru secara tegas menyebutkan bahwa ketika seseorang berkualifikasi S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. negara telah mengakuinya sebagai guru profesional. Untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi guru 3. guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. 2. Oleh karena itu. Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan masalah profesi. Untuk mengetahui pengertian profesionalisme guru 2. Berkaitan dengan hal tersebut makalah ini akan memapaparkan pengertian profesi dan ciri-cirinya berikut syarat-syarat profesi guru. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. Apakah yang dimaksud kompetensi profesional guru dan kriterianya? C. dimana dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan masalah yang di temukan oleh penulis melainkan : 1. B. Kemudian pengembangan dalam membangun profesionalisme guru. Untuk mengetahui pengertian kompetensi profesional guru dan kriterianya D. dalam hal mengembangkan profesionalisme guru din indonesia sangat diperlukan. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Tujuan Penulisan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah : 1. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: .Namun tidak hanya itu. Menurut Sudarwan Danim (2011:vii) Baik UU no. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki profesi guru 4. Dari sini pula muncul sebuah kontroversi. Jika kita telaah maka guru yang ada di Indonesia kebanyakan masih kurang profesional dalam hal kualifikasi pendidikan minimal seorang guru. Apakah pengertian profesionalisme guru? Bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik profesi guru? Syarat-syarat apakah yang harus di miliki profesi guru? 4. Untuk dapat menjadi profesional.

istilah profesi. adanya pengakuan. Untuk guru dapat menambah pengetahuan tentang profesionalisme guru 2. profesionalisme dan profesionalitas dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: . Manfaat Penelitian 5. Rumusan Masalah 3. yaitu pengetahuan. Kesimpulan 2. istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa latin. keahlian.1. Latar Belakang 2. 2002) dalam Rusman (2011:16). Pengertian Profesionalisme 2. menyatakan mampu. Pengertian Profesionalisme Secara estimologi. Syarat-syarat Profesi Guru 3. atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Saran DAFTAR PUSTAKA BAB II PEMBAHASAN A. Sedangkan secara terminologi. yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Mengembangkan Profesionalisme Guru BAB III PENUTUP 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. yang artinya mengakui. profecus. profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok. bukan pekerjaan manual (Danin. Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN 1. dan persiapan akademik. Kompetensi Profesional Guru 5. profesional. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru 4. Untuk guru dapat mengetahui dan juga dapat mengembangkan keprofesionalannya 3. Untuk civitas akademika dapat dijadikan bahan penelitian ataupun rujukan E. Tujuan Penelitian 4.

Profesi ialah istilah yang merupakan suatu model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan. Intinya mereka berikrar akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencintai pekerjaannya itu da mengabdikan manfaat pekerjaan itu untuk kepentingan kemanusiaan.1. c)kemampuan untuk bertindak secara profesional. memiliki konotasi simbolik berisi nilai. Sementara menurut Oteng Sutisna (1983:357) definisi lain. Bahkan menurut Muhadjir Efendy. Kata Blackington. Sementara itu. makna profesi adalah memahami kewajibannya terhadap masyarakat dan mendorong anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan etika yang sudah diterima dan sudah mapan. suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu. dan kesetiaan terhadap profesi. Secara teoritis. Menurut Danim (2011:101-102) Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus. Profesionalitas ialah a) perihal profesi. b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan Sehingga jika disimpulkan pemakaian istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. Berasal dari kata professioyang artinya semacam ikrar yang dilakukan oleh biarawan dan biarawati sebelum melaksanakan pekerjaan pelayanan kepada umat. kejuruan. menggunakan teknik-teknik ilmiah. Profesionalisme ialah mutu. Profesional ialah: a) bersangkutan dengan profesi. dicita-citakan. Sementara secara terminologi. Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan. (2011) dalam Barnawi dan Arifin (2012a:109-110) profesi berakar dari tradisi gereja. bukan pekerjaan manual. serta dedikasi yang tinggi.2011:18). Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Rusman. profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik pada pekerjaan mental. mengakui. dsb) tertentu. . dari profesi yang bersumber pada sosiologi. kualitas. c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannnya. Menurut Frank H. 4. pengakuan. Artinya. atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. tanggungjawab. dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. 3. menyatakan mampu. Blackington dalam Rusman (2011:16). b) keprofesian. 2. bahwa profesi adalah: A profession must satisfy an indispensable social need and be based upon well established and socially acceptable scientific principles (sebuah profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang diterima oleh masyarakat). (Barnawi dan Arifin. 2012a:110) Menurut Rusman (2011:16) Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise).

nilai. B. Kedua. pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi aturan gagal-aman dan resep universal…tenaga profesional tidak bisa selalu ertahan sebatas “dugaan” melainkan harus mengandalkan pengetahuan ilmiah dan perasaan tajam tentang bagaimana menerapkan keduanya. Mohamad Surya (2003:94) mengatakan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian. Pertama. penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Moh.” Jadi seorang yang profesional tidak boleh bekerja asal-asalan atau amatiran. Profesionalisme mengarah pada komitmen para anggota suatu profesi Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan srategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang dibutuhkan (Rusman. Sedangkan. ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Kunandar (2007:45) dalam Rusman (2011:18) mengatakan profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang atau pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni seseorang. Dengan demikian pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Ali (1985) dalam Uzer Usman (2011:15) adalah sebagai berikut: . Lebih lanjut. orang yang meyandang suatu profesi. tanggung jawab. Uzer Usman (2011:14) profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum.Menurut Dja‟man Satori dalam Rusman (2011:18) “profesional menunjuk pada dua hal. Menurut Arifin (1995) dalam Rusman (2011:18) profesion mengandung arti yang sama dngan occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Danim (2010:6) mengungkapkan bagi guru profesional. 2011:18). arah. dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Syarat-Syarat Profesi Guru Persyaratan khusus profesi menurut Moh. Lebih lanjut dia mengatakan profesionalisme guru merupakan kondisi. Profesionalisme berasal dari profession yang berarti pekerjaan. misalnya “ dia seorang propfesional”. tujuan. Sementara guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangnya. Atas dasar pengertian ini. dan kualitas suatu keahlian dan kwenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.

Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. 3.1. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan. Seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru Menurut Ornstein dan Levine (1984) dalam Rusman (2011:24) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini: 1. 2. 2. 3. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika khidupan. Sementara itu. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan. Memiliki klien/objek layanan yang tetap. tingkah laku. Memiliki kode etik. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. spesialisasi. seperti dokter dengan pasiennya. disiplin dari dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. 2. Richey (1974:11) dalam Buchari Alma (2010:117-118) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut: 1. sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Diakui oleh masyarakat karena memang diperukan jasanya di masyarakat. Adanya kepekaaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. 5. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai. 5. Melayani masyarakat merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. 3. Namun Uzer Usman (2011:15) menambahkan beberapa persyaratan sebuah profesi sebagai berikut: 1. 4. dan kemandirian 8. . 7. sikap serta kerja. 5. guru dengan muridnya. 4. Memberikan kesempatan untuk kemajuan. Lebih mementingkan pelayanan kemanusian yang ideal daripada kepentingan pibadi. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. 3. Mebutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi 6. 4. Memandang suau profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota permanen C. 2. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Terkendali berdasarkan lisensi buku dan atau mempunyai persyaratan yang masuk. Robert W.

Termasuk dalam kerangka ini adalah pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimilikinya. Keahlian. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Rasa tanggung jawab. 1. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan 13.6. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok „elit‟ untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya 12. Contohnya. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. 1. Danim (2011:106-108) karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh profesi guru profesional adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh organisasi. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien. 2. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya relatif bebas dari supervisi dalam jabatan 10. Selanjutnya. pemahaman terhadap norma-norma organiasi. dimana aplikasinya didasari oleh kerangka teori yang jelas dan teruji. 3. Guru profesional bisa berkomunikasi sebagai guru. 1. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya 14. 9. dokter umum menjadi dokter spesialis jantung. dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh siswa. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi Berbeda dengan pendapat diatas Surya (2003:95) mengungkapkan bahwa profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki: 1. 11. Makin spesialis seseorang maka makin mendalam pengetahuannya. Pengetahuan ini bersifat aplikatif. Memiliki anggota organisasi profesi Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. Dan rasa kesejawatan yang tinggi. Memiliki pengetahuan spesialisasi Maksudnya adalah seorang guru profesional harus memiliki kekhususan bidang keilmuan tertentu. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang gerhubungan denan layanan yang diberikan 8. Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. . 1. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu 7.

1. 1. kata “Upah” ini bermakna gaji dan penghasilan lainnya. dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. 2. . dokter. sanksi dari masyarakat. 1. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam. Guru profesional dapat melakukan pekerjaannya dengan mandiri meski tidak menafikan bantuan dari pihak lainnya. Guru profesional bisa memberikan layanan atau bantuan kepada murid baik itu didalam kelas ataupun diluar kelas. seminar. Manakala terjadi “malpratik”. karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat mendominasi kegiatan intelektual. diskusi panel. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. sebagai berikut: 1. jaksa. 14 Tahun 2005. Sistem upah yang dimaksud adalah standar gaji. dapat pula berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbolsimbol untuk profesi lain. 1. Budaya profesi. guru profesional bertanggung jawab atas kominitasnya terutama anak didiknya. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Hakim. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini. Melaksanakan pertemuan profesional tahunan. atau sanksi dari atasannya. Kode etik ini merupakan pedoman bersikap dan berprilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. 1. Di dunia kedokteran sistem upah dapat pula diberi makna tarif yang ditetapkan yang harus dibayar. Budaya profesional. gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. polisi. dan workshop. Ketika berkerja. dan pengacara memiliki seragam yang khas dan standar ketika berdinas. Menurut UU No. Memiliki kode etik Kode etik merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam berkerja. Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum guru. National Education Association (1948) dalam Alma (2010:122-123) menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru. 1. guru profesional siap menerima sanksi pidana. Mempunyai sistem upah.1.

Mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri Karena jabatan guru menyangkut hajat hidup orang banyak. 8. 4. Dengan demikian bahwa ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. 7. dan keterampilan khusus tersebut diatas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama 4. jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Ilmu. Telah memiliki ilmu. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di deparemen pendidikan berpendapat persiapan profesional yang cukup lama diperlukan untuk mendidik guru yang berwenang. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen Setiap guru di indonesia jarang yang berpindah jabatannya mungkin karena lapangan kerja atau sistem yang sulit. pengetahuan. dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang 3. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. 6. tidak perlu ragu lagi. Dengan demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh guru di indonesia. Pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang bersangkutan 2. maka baku yang digunakan sering tidak dibuat oleh anggota profesi tapi oleh pemerintah ataupun pihak lain seperti yayasan pendidikan. Di indonesia telah ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas. Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama. Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien 5. baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. 5. Jabatan yang memerlukan “latihan dalam jabatan”yang bersinambungan. 3. Setiap guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional. Jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat Dalam beberapa hal. pengetahuan. dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan Bila kita simpulkan pernyataannya hampir sama dan saling melengkapi. bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata .Anggota-anggota suatu profesi harus menguasai bidang keilmuannya dengan membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan.

Dari pengertian diatas ada sebuah hubungan antara kinerja dengan kompetensi guru karena menurut Barnawi dan Arifin (2012b:14) kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. ability (to do the work). ialah bahwa kompetensi itu menunjukan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan. dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan suatu tugas tertentu. Competence (n) is being competent. 2. Selanjutnya. Organisasi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota. Sedangkan definisi kedua. Competent (adj) refers to (person) having ability.6. Tidak mengdivertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien 7. memmbina profesi anggota. otoritas (kewenangan). etc. menunjukan lebih lanjut kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan. Memiliki kode etik profesi 10. dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. kemahiran (keterampilan). kompetensi profesional ialah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspert yang diakui oleh masyarakat 11. authority. daya (kemampuan). (to do what is needed) 3. Kemudian definisi yang ketiga. power. mengawasi prilaku anggota. untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Kompetensi Profesional Guru Kompetensi berasal dari bahasa inggris dalam Alma (2010:133) minimal terdapat tiga peristilahan yang mangandung makna apa yang dimaksudkan dengan kata kompetensi itu 1. Sementara itu. Competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition Definisi pertama menunjukan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukan kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. skill. Rusman (2011:56) kompetensi profesional adalah yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya. Rusman (2011:58) menambahkan bahwa kriteria yang berkenaan dengan kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut: . sikap. Menjadi anggota organisi profesi 8. memberi sanksi. knowledge. Surya (2003:92-93) Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan. 9. pengetahuan. Berhak mendapat imbalan yang layak D.

antara lain. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia 2. dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. sekolah.1. Mempunyai keretampilan dalam teknik mengajar. 1. dan terampil dalam mengelola mata pelajaran 3.2010:138) Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus dimiliki dalam kompetensi profesional adalah sebagai berikut: 1. Menguasai kurikulum yang digunakan 6. dan bidang studi yang dibinanya. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Penguasaan bahan bidang studi 2. Penguasaan sikap. Menguasai materi. 2. In-house training (IHT). Mengembangkan Profesionalisme Guru Menurut Danim (2011:94) dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalm bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi standar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi profesional yaitu. Pendidikan dan pelatihan A. 4. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi 4. tingkah laku. Mengembangan keprofesionalan secara berkelanjuatan dengan melakukan tidakan reflektif. Berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan visi dan misi profesional 7. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri. Penguasaan terhadap metode dan teknik mengajar 5. 1. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal. 4. konsep. E. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya 3. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki . 3. 5. atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. sekolah. struktur. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru. teman sejawat. (Alma. Dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran baik yang bersifat makro ataupun mikro.

melaksanakan. Pendidikan lanjut. menengah. Program magang. menyusun karya ilmiah. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. rotasi tugas mengajar. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas.kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Program magang ini diperuntukan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. E. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan didunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Belajar jarak jauh. pemberian tugas-tugas internal tambahan. dan diskusi dengan teman sejawat. dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar. magang disekolah tertentu untuk belajara menejemen kelas atau menejemen sekolah efektif. B. Pelatihan melalui kemiraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik. lanjut. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. I. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil. melalui rapat dinas. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. dan tinggi. misalnya. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Dengan srategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. merencanakan. Kemitraan sekolah. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. F. G. Pembinaan internal oleh sekolah. D. i. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. . dibidang menejemen sekolah atau kelas. C. antara sekolah negeri dan swasta. Pelatihan berjenjang dan khusus. dan mengevaluasi pembelajaran. Non-pendidikan dan pelatihan Diskusi masalah pendidikan. H. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang. misalnya.

iv. 2. analisis kurikulum. dan kepribadiannya. 3. penelitian eksperimen. pengembangan silabus. Yakni teknis keterampilan atau keahlian yang dimilikinya. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus di persiapkan untuk itu. watak. penulisan rencana pembelajaran. BAB III PENUTUP A. menggunakan teknik-teknik ilmiah. ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran v. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan. serta dedikasi yang tinggi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Pembuatan karya teknologi/karya seni. ada delapan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin jadi seorang professional. Menjadi seorang professional bukanlah pekerjaan yang mudah. . karena ukuran profesionalitas seseorang akan dilihat dua sisi. serta hal-hal yang berhubungan dengan sifat. Penulisan buku/bahan ajar. iii. Penelitian. ataupun buku dalam bidang pendidikan. vi. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. alat praktikum sederhana. Pembuatan media pembelajaran. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 1. buku pelajaran. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP. Workshop.ii. Paling tidak. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran. diperlukan usaha yang keras. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Seminar. Untuk mencapainya. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga. peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. vii. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutanbagi peningkatan keprofesian guru.

Mempunyai integritas 4. Mampu bekerja keras 1. sehingga diharapkan guru bisa mandiri dalam membuat membuat karya ilmiah. Kepada pemeritah selain harus selalu memperhatikan kesejehteraan guru tetapi juga harus melakukan berbagai pelatihan kepada guru dengan demikian akan tercipta harmonisasi dan pendidikan kita akan semakin baik kedepannya. sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi berkah. untuk senang-senang. Mempunyai loyalitas 3. B. DAPTAR PUSTAKA . Guru juga harus lebih aktif dalam menulis buku ataupun penelitian.1. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. 3. 2. Untuk Guru bekerjalah penuh tanggung jawab dengan ihklas. Menguasai pekerjaan 2. SARAN Saran yang dapat kita berikan untuk para pembaca ataupun para guru khususnya dan pemerintah pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. atau untuk mengisi waktu luang. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi. hak tersebut harus sebanding kinerja kita selaku guru. Karena guru sekarang sudah diakui sebagai profesi dan mendapatkan tunjangan profesi.

& Arifin. Mohammad. & Arifin.a. 2012. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Barnawi.Alma. Buchari. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar. Mohammad.2 . Bandung: Alfabeta Barnawi. 2010. Etika dan Profesi Kependidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful