GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

DEFINISI GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Era globalisasi meletakkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Untuk menjadi sebuah Negara membangun sepenuhnya, Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Sebelum kita menyelami segala perihal berkaitan globalisasi, adalah lebih baik kita memahami maksud sebenar globalisasi. Berdasarkan gambar rajah di bawah ada sedikit maklumat berkaitan dengan definisi globalisasi dalam pendidikan. gambar rajah 1

Globalisasi berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris iaitu globalization juga perkataan globalisasi diungkap menerusi Bahasa Perancis iaitu perkataan monodialisation yang mana semuanya bermaksud ‘seantero dunia’.

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1986) telah mentafsirkan global bermaksud mengenai dunia seluruhnya atau pada keseluruhannya dan pada umumnya.Manakala, globalisasi pula bererti fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Scholte (2000), menyatakan globalisasi ialah proses menyingkirkan batasan atau sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Berdasarkan himpunan penulisan dan pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia telah mengingatkan agar masyarakat Malaysia tidak dipengaruhi dengan arus globalisasi sehingga berjaya menghancurkan mereka, sebaliknya kita perlu membina kekuatan dan menangkis unsur-unsur negatif yang membawa kesan buruk kepada kita. Kita sedia maklum bahawa dengan globalisasi perkembangan yang signifikan dapat dicapai dan ianya berfokus kepada profesion keguruan yang semakin mencabar di negara ini.

PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN MELALUI GLOBALISASI Dengan globalisasi yang semakin rancak menguasai dunia-dunia dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial, pendidikan dan ekonomi ianya memberikan kelebihan menerusi perkembangan profesionalisme keguruan dalam bidang pendidikan khasnya. Berdasarkan gambar rajah di bawah terdapat lima perkembangan yang jelas diperoleh menerusi globalisasi.

Meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme. Ini dilihat

menerusi adanya peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang ditawarkan bagi memantapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan mampu meningkatkan lagi taraf profesionalisme keguruan. Selain itu, menerusi globalisasi ianya dapat meluaskan pengetahuan guru secara global. Seperti yang kita tahu, guru perlu sentiasa mengekalkan nilai intelektualnya kerana guru merupakan agen perubahan dalam menghasilkan produk berkualiti atau modal insane yang diperlukan di Negara kita. Guru perlulah peka dengan perkembangan semasa kerana selain tanggungjawab menyalurkan ilmu kepada murid, guru menjadi sumber rujukan dan teladan bagi masyarakat di sekeliling. Dengan globalisasi guru dapat meningkatkan kemahiran ICT dan interaksi global yang mana ianya meluaskan konsep pembelajaran mengatasi bilik darjah. Contohnya, dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, guru dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang merentasi penyediaan pengalaman murid tanpa terbatas. Contohnya, murid berpeluang melihat keadaan gunung berapi, keadaan di kutub utara dan menyelami di dasar laut menerusi carian laman video pendidikan di internet. Meluaskan lagi program pensiswazahan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme guru setanding dengan guru-guru di negara luar agar produk yang dihasilkan mampu membangunkan negara kita dengan lebih maju dan berjaya. Dengan globalisasi ianya meletakkan profesion keguruan sebagai satu profesion yang penting. Ini kerana berjayanya sesebuah negara adalah dengan berjayanya negara itu menghasilkan modal insan berguna yang akan membangunkan negaranya setaraf dengan negara maju yang lain. CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Menerusi pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia mengenai dunia globalisasi terdapat sebanyak lima cabaran asas terhadap dunia globalisasi seperti yang dilihat menerusi rajah di bawah.

gambar rajah 2 Dalam membincangkan keperluan perubahan dari aspek bidang pendidikan dalam era globalisasi, pihak UNESCO telah mencadangkan untuk merombak cara-cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. Menurut Hussein Ahmad ( 2001) menyatakan supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi orang-orang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga perkembangan diri individu itu sendiri. Ini bermakna mereka akan mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai bagi menghasilkan produk berkualiti sesuai dengan peraliran semasa yang mana menuntut kecekapan dan kesiap siagaan yang tinggi dalam berhadapan dengan pelbagai kemungkinan era globalisasi kini. Selain itu, Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Hallinger (1998), menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketara di kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. Ini bermaksud, terdapat perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti: 1. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.

2. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran dan maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran. 3. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. 4. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Tambahan pula, perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat, kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Cabaran ketiga ialah dalam pengurusan pendidikan. Dalam hal ini, pengurusan pendidikan telah mengalami transformasi dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System) bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Dengan aplikasi tersebut ianya sedikit sebanyak membantu dalam pengurusan pendidikan seperti: - Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. - Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran. - Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. - Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail. - Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul, memproses dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar. -Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan pelajar. - Penempatan pelajar dalam kelas. -Membuat agihan jadual waktu mengajar guru. -Pembinaan jadual waktu guru. - Membuat agihan sumber kewangan, buku teks, dan sebagainya. -Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru. (Rahmad Sukor, 2006)

budaya sekolah dan aktiviti-aktiviti kokurikulum kerana perkara tersebut memberi impak tersendiri dalam pembentukan moral pelajar seperti di bawah: 1. Kesimpulannya. berdikari.Hussein Ahmad (2001) memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Perwatakan guru yang jujur. Guru juga perlu membawa watak orang yang taat kepada amalan agama. bersopan santun. kepakaran dalam pengajaran. pedalaman benua mahu pun di kepulauan kecil. amanah. kaki dan lembah bukit. sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. kualiti professional dan kualiti personal atau kepimpinan guru dalam organisasi sekolah dan masyarakat. kemahiran ICT dan interaksi global membolehkan guru meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah dan birokrasi sekolah. di pergunungan tinggi mahu pun di lereng. sedia memberi pertolongan. persatuan. meluaskan peluang kepada guru perkhidmatan dan guru-guru dalam latihan dari segi pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme dan sebagainya. Budaya sekolah: Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah. penyabar. tolong menolong. penyayang. Aktiviti kokurikulum: Aktiviti seperti pakaian beruniform. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberikan perhatian secara bersungguhsungguh oleh pihak pentadbiran sekolah 3. ketekunan. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat. Satu perbahasan relevan tentang globalisasi ialah pengkajian mengenai kesan globalisasi terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi. Cabaran kelima yang wujud dalam globalisasi dalam pendidikan ialah perkembangan profesionalisme guru. berkasih sayang. meluaskan pengetahuan guru bersifat global. Sama ada sesebuah negara itu kecil atau besar. bertolong bantu. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama. masyarakat perkembangan pendidikan masa kini sangat prihatin dan mengikuti . kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemenelemen yang perlu dihidupkan dan dihayati secara berterusan. cintakan kecemerlangan. 2. semangat cinta akan negara dan berdisiplin. Usaha yang dilihat menerusi cabaran globalisasi dalam perkembangan profesionalisme keguruan ialah dapat meningkatkan kualiti guru sama ada dari segi kelayakan akademik. kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar. aspek berkaitan keperibadian guru.

program seperti ada kepentingan kerana pengetahuan dan kemahiran tertentu dipindahkan kepada tenaga pengajar di negara ini seperti latihan kepakaran dalam bidang perubatan. program twinning iaitu program kembar pendidikan diperluaskan melibatkan institusi pendidikan membangun dengan negara maju. Persaingan adalah suatu dorongan untuk perubahan dan kemajuan yang penting dalam era globalisasi. Ini termasuklah penyediaan kemudahan pendidikan seperti menyediakan peluang pendidikan untuk semua.dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka. Persaingan untuk memantapkan kualiti diri dengan kepakaran dalam sesuatu bidang dan kemahiran tertentu akan menghasilkan produk pendidik yang setaraf dengan pendidik di negara luar. Antara krisis pendidikan global dapat dilihat menerusi gambar rajah di bawah. Krisis kewangan timbul apabila negara membangun menimbulkan masalah membiayai perbelanjaan untuk pembangunan pendidikan. di samping perdagangan pendidikan dan budaya dari Negaranegara Barat yang menguasai pasaran pendidikan di negara membangun. KRISIS GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Satu perancangan yang lebih baik boleh dilakukan dengan mengkaji krisis pendidikan global yang mana ianya mendedahkan guru dengan pengetahuan yang berlaku di negara-negara lain. Globalisasi memberikan kesan buruk terhadap keadaan ekonomi Negara membangun. Apa yang pasti. dalam profesion keguruan. Tambahan pula. Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita terutama bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. guru perlu . Ini bermakna. Selain itu. menyediakan sekolah dengan infrastruktur lengkap. biodiversiti dan kejuruteraan. bantuan pendidikan buku teks. nilai intelektual perlu dipertahankan dan sentiasa dipertingkatkan kerana warga pendidik merupakan agen dalam membentuk modal insan yang berkualiti. pendidikan literasi komputer dan sebagainya. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Kebanyakan Negara membangun mengalami kesan negatif globalisasi bagi membangun dan memajukan bidang pendidikan.

Keterbatasan dalam memantau penerimaan ledakan sumber dan bijak menapis serangan unsur-unsur perlu dilaksanakan dengan segera agar kita tidak jatuh dalam arus globalisasi. PERANAN INSTITUSI KELUARGA DAN SEKOLAH DALAM MEMBINA KEMAHIRAN 7M BERDASARKAN GLOBALISASI Dunia sekarang sedang menghadapi era globalisasi yang kian memuncak. Ini kerana pelaburan yang rendah dalam bidang pendidikan di negara membangun dan persaingan global meningkatkan perbelanjaan pendidikan yang mana ianya menyulitkan untuk usaha ke arah merapatkan lagi jurang pendidikan.sentiasa ke hadapan dalam mendidik dan memimpin masyarakat kea rah perubahan dan kemajuan. Kemahiran kedua ialah membaca. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan globalisasi. Krisis pendidikan global seperti jurang pendidikan juga menimbulkan kebimbangan. Semua pihak perlulah sama-sama bertanggungjawab dalam usaha memelihara kemajuan yang tercipta tanpa perlu kecundang disebabkan tewas dalam globalisasi. di mana kemahiran literasi asas komunikasi dan menyampaikan idea secara tulisan dapat dikuasai oleh kerana menerusi penulisan. Kemahiran pertama ialah menulis. perasaan. yang mana kemahiran literasi menimba ilmu melalui bahan-bahan bercetak perlu diterapkan sejak dari bangku sekolah agar . seseorangitu boleh mengeluarkan idea. Globalisasi jika dilihat memberikan manfaat dan juga keburukan kepada kita andai kita tersalah membuat pilihan dan keputusan. menyampaikan maklumat dan sebagai alat perhubungan sosial.

kemahiran memikir. manusia harus sentiasa tersemat dalam diri setiap individu. Dengan kemahiran komunikasi yang baik seperti kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa membuatkan kita sentiasa dihormati dan hidup dalam keadaan yang harmoni. Kemahiran ketujuh ialah kemahiran mencintai Tuhan. keredhaan Ilahi adalah sesuatu yang penting kerana hidup dalam keadaan dicintai Tuhan dan mendapat keredhaan menghasilkan dengan kejayaan dalam segala aspek dan memperoleh ketenangan yang sukar diterjemahkan. apakah kesan yang dapat kita kenal pasti terhadap globalisasi dalam pendidikan? Adakah memberi kesan baik sahaja atau . Dengan melazimkan diri dengan aktiviti membaca sudah menerapkan nilai-nilai murni secara tidak langsung menerusi kandungan bahan yang dibaca. Dalam kemahiran ini. penggunaan komputer dalam membantu memudahkan pengurusan harian. mengira merupakan kemahiran literasi asas mengoperasikan otak secara abstrak tentang hukum sains dan alam semesta. Cuba bayangkan seandainya anak-anak kita tidak menguasai kemahiran mengira. Kemahiran keempat. adakah mereka mampu untuk menguruskan kehidupan mereka secara sendiri kelak? Contohnya. Kemahiran ketiga.murid-murid memperoleh pengalaman dan ilmu menerusi bahan-bahan ilmiah yang dibaca. perlunya individu diajar untuk menjadi individu yang boleh berinteraksi bersama orang lain secara positif. Dalam kemahiran ini. Segala yang dilalui dalam kehidupan seharian melibatkan kita dengan hukum sains dan alam semesta. KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Berdasarkan definisi globalisasi pendidikan. mencari maklumat dan sebagai alat pengajaran yang berkesan. krisis pendidikan global dan sebagainya sebagaimana yang telah dinyatakan di ruangan sebelumnya. Membaca jambatan ilmu. cabaran globalisasi dalam pendidikan. Kemahiran keenam ialah kemahiran menjadi manusia. Kemahiran mencari dan menggunakan ilmu agama dalam proses mendapatkan keredhaan dan kecintaan Tuhan buat setiap hambanya. Dalam hidup kita. bagaimana murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nilai nombor yang lebih besar? Kemahiran mengira merupakan kemahiran yang penting di samping perlunya kita menguasai kemahiran-kemahiran yang lain. Jika dilihat sekarang. Kemahiran menggunakan komputer perlu diterapkan dan didedahkan kepada anak-anak muda sekarang agar perkara seperti ‘fobia komputer’ dapat dielakkan. guru dan ibu bapa berperanan untuk menyediakan peluang dan ruang untuk murid-murid berfikir tentang sesuatu perkara dan melatih mereka untuk mengolah dan melontarkan idea menerusi kemahiran berfikir yang diaplikasikan. jika tidak menguasai konsep asas nombor. Kemahiran kelima ialah kemahiran menggunakan komputer.

Globalisasi dalam pendidikan memberikan kesan positif dan negatif.member kesan buruk semata atau memiliki pro dan kontranya iaitu kesan baik dan buruk melalui globalisasi dalam pendidikan. Apakah kesan positif yang dapat diberikan melalui globalisasi dalam pendidikan? Antaranya ialah:  budaya pembelajaran sepanjang hayat  kebolehan berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa  menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian  pendidikan Negara terbuka kepada dunia luar  perubahan peranan guru dalam bilik darjah  peluang pendidikan terbuka luas  persaingan sihat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan inovasi  perkongsian sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran Terdapat beberapa kesan negatif melalui globalisasi dalam pendidikan iaitu: kadar pengangguran semakin meningkat  pengaliran keluar sumber manusia yang berkepakaran ke luar negara  meminggirkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda  perdagangan pendidikan  penyebaran sumber-sumber yang tidak bersesuaian dengan intelek dan rohani  berlaku penindasan dalam merampas peluang dan sumber bagi kemajuan sistem pendidikan sesebuah negara  pemantauan mendalam dari aspek permasalahan antisosial  .

ianya adalah tanggungjawab individu dalam membuat pilihan bijak sama ada ingin memilih sumber yang bersesuaian atau sebaliknya. biarpun ianya mempunyai kesan positif dan negatif. IMPAK GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Globalisasi meluaskan konsep dunia tanpa sempadan memberikan cabaran terhadap guru bagaimana perancangan pembelajaran dan dunia pendidikan boleh dimajukan dari perspektif global yang melibatkan penyesuaian . sebagai pendidik perlunya pemilihan dibuat dalam mencedok ilmu dan sumber maklumat yang bersesuaian untuk disalurkan kepada murid-murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah agar nilai-nilai negatif tidak dapat diterapkan dalam diri murid-murid. Tambahan pula.Oleh itu.

Contohnya. adalah sukar untuk guru menyalurkan ilmu dan pengalaman berkaitan persekitaran yang sukar untuk disediakan. Lambakan sumber maklumat dalam Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa yang mudah diperoleh menerusi kecanggihan teknologi maklumat menghasilkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu. Ini secara langsung. penggunaan teknologi maklumat dalam sesi pembelajaran dan pengajaran sering diaplikasikan. dengan globalisasi. menjadi kelaziman individu menjadikan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu utama. penjadualan belajar. kebanyakan bahan penyelidikan dan sumber lain maklumat menggunakan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa. Dengan kecanggihan teknologi maklumat. . pengawalan dan penyeliaan. Ini kerana.kurikulum. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 7. Selain itu. ada dinyatakan tentang impak globalisasi dalam pendidikan di mana rajah di sebelah kiri merupakan sebab yang berlaku menerusi globalisasi dan rajah di sebelah kanan menunjukkan akibat daripada globalisasi dalam pendidikan. suasana di kutub utara dan melihat bagaimana gunung berapi meletus. Jika pada masa kini tiada pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat di dalam bilik darjah. penerokaan maklumat melalui ICT. serta peranan efektif guru dalam memajukan dunia pendidikan. Ini membuatkan muridmurid dan guru dapat menguasai ledakan maklumat dan menambah pengalaman murid. keadaan di dasar laut.

Contohnya. mewujudkan lebih banyak institusi pengajian tinggi swasta yang mana memberikan kesan ke atas semua individu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata. Pembudayaan teknologi dalam pelaksanaan harian membuatkan urusan kita menjadi lebih mudah dan lebih bersistematik. pembangunan negara semakin meningkat melalui penghasilan produk berkemahiran dan pakar dalam sesuatu bidang. . memudahkan kita untuk menguruskan sesuatu data dan boleh dikemas kini pada bila-bila masa. Dengan globalisasi dalam pendidikan. paparan slide dan sebaganyai. Secara tidak langsung. penggunaan aplikasi Microsoft Excel.murid berpeluang melihat dan meneroka pengetahuan baru yang terbatas melalui video.

bertanggungjawab dan bermoral tinggi. komitmen dan hubungannya dengan Allah. dedikasi. Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa.) Berdasarkan ciri-ciri profesion. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh . Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). kelengkapan. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terangterangan. perubatan. PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. khidmat yang diperlui masyarakat. Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. kini. 1. alim atau ulamak. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik. bersikap jujur.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama.PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION.muallim. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. perguruan dan lain-lain. 2. mementingkan mutu perkhidmatan.( contohnya : perundangan. Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai „Pendidikan Universiti dan Laporan Carr-Saunders‟. Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. menikmati otonomi individu dan kumpulan. latihan iktisas yang mencukupi. muaddib. Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948). Menurut Kamus Dewan „profesion‟ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. keilmuan dan keluhuran peribadi. Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal.

Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. pelaksana. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. penyelia. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid.Sebagai pentadbir ataupun pengurus. malah lebih daripada itu. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid.organisasinya. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik.2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. penilai. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa .Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. bersabar. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. pengawal dan sebagainya. Sebelum seseorang itu menjadi guru. guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. 3. perancang.1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. Umpananya. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. menjadi kaunselor kepada muridmurid. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . pengurus. guru harus .Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Di samping itu. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok.1998) 3. 3. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. Selain tugas dalam bilik darjah. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. Walaubagaimanapun. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran.

di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi. pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini. 1996). profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah.Sebagai pemangkin.4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman. Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. VCD) dan lain-lain. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu . sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang. Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui „online‟. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif. perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita. hiburan ( Video. Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari.5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. 3. Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa. Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang. teori pendidikan. guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak. Contohnya. 3. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang. proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju. menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak.boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat. teori-teori pengajaranpembelajaran. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti.mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program. khasnya dalam teknologi pendidikan. malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. telekomunikasi (telefon bimbit). perkhidmatan bank ( kad ATM). pengurusan sekolah. Oleh itu. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini.tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan profesion perguruan selain daripada peranan pihak Kementerian Pendidikan. Mok Soon Sang. kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. 4. Jika hal ini wujud. penculikan dan seumpamanya . Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. 1996. 2002. para guru sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran yang tinggi. KONPEN V. sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. Ee Ah Meng. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Perubahanperubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. ETIKA PROFESION PERGURUAN & ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Definisi Etika . jual-beli saham. Persatuan Perguruan dan masyarakat. Menurut Dr. Rujukan Amir Hasan Dawi.semasa. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. sistem dan falsafah. Penteorian sosiologi dan pendidikan. Johor Bharu 6-8 Disember.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. Awang Had Salleh. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. janayah : seperti peras ugut. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. hartanah dan sebagainya . Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai. barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. Sufean Hussin. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan. pecah rumah. profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. Tanjung Malim : Quantum Books. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. 1994. Dalam hal seperti ini. ekonomi : urusan perniagaan. Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. 1980. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara. 1993. Pendidikan di Malaysia : sejarah.

( contohnya : perundangan. perubatan. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. 1994). Satu sistem dasar akhlak. Etika Perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Kod etika dianggap penting kerana: a. latihan iktisas yang mencukupi. ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Konsep Profesion dan nilaitaranya a. b. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Dari persepktif Islam. c. Kod Etika dalam bentuk dokumen.a. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. menikmati otonomi individu dan kumpulan. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. c. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. pelajar. b. khidmat yang diperlui masyarakat. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. 1995). d. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan.) . d. Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. perguruan dan lain-lain. mementingkan mutu perkhidmatan. b. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. e. Oleh itu. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956).

dedikasi.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. guru juga mempunyai perananperanan lain yang diharapkan oleh masyarakat. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. Berikut merupakan aspek-aspek keguruan yang boleh dianggap sebagai satu profesion: a.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. bersikap jujur. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Walaubagaimanapun. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. Sebelum seseorang itu menjadi guru. e. bersabar. d. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. menjadi pengamal dan penyebar nilai . Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. Berdasarkan ciri-ciri profesion.c. menjadi kaunselor kepada murid-murid. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. Selain tugas dalam bilik darjah. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. Umpananya. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. Di samping itu. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut .

nilai-nilai kerjaya itu harus dihayati(intemalized) lebih dahulu. Etika Keguruan Sebenarnya kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional. ilmiah dan aqidah yang harus dimiliki oleh seorang pengamal untuk berjaya dalam kerjayanya. kejuruteraan. kejuruteraan dan lainlain. Tetapi sebelum sampai kepada amalan. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . maka agar seorang muslim itu berjaya menjalankan tugas yang . Maksudnya pekerjaan sebagai guru. Kelima penghayatan. iaitu penghayatan nilai-nilai. Kalau mahu dipertegaskan lagi kertas ini sebenarnya diharapkan menjawab persoalan bagaimana cara membimbing guru-guru pendidikan Islam agar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam etika keguruan itu. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.1998) Pendahuluan Ada beberapa istilah yang harus diterangkan dahulu maksudnya sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai tajuk kertas ini. b. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan kepada kerjaya-kerjaya yang lain seperti kod etika dan sebagainya. Pertama sekali adalah keguruan. Kalau ilmu seperti matematik. Ini semua adalah nilai. iaitu penghayatan. pengubatan dan sebagainya. nilai-nilai yang menyertai setiap kerjaya itu seperti memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan sebagainya.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. kaunseling. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. Kod etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. memang semua kerjaya mementingkan amalan. Oleh yang demikian marilah kita membicarakan dahulu di bawah ini apakah dia etika keguruan itu. ini yang membawa kita kepada aspek terakhir pada kertas ini. Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. dedikasi dan lain-lain itu dihayati. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. pengubatan. perniagaan dan lain-lain sebagainya. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. kejujuran. maka nilai-nilai seperti keikhlasan. perubatan. Ketiga. Lebih ketara lagi ciri-ciri ini jelas pada kerjaya keguruan. Keempat pengamalan. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. keguruan. Sebab setiap pemegang kerjaya itu dipanggil pengamal(practitioner) dalam bidang tertentu seperti keguruan.kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . Dari segi pandangan Islam. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. perubatan dan lain-lain dipelajari. akauntan.

3. Bahawa tujuan. membawa perbaikan (muslih). Bahawa ia benar dalam hal yang didakwahkannya dan tanda kebenaran itu ialah tingkah lakunya sendiri. 7. Dengan demikian umat Islam akan mencapai cita-citanya dalam kehidupan dengan penuh kemuliaan. professionalisme dan kecekalan. Buku-buku pendidikan telah juga memberikan ciri-ciri umum seorang guru. vokasional dan budaya menerusi ilmu-ilmu pengkhususannya seperti geografi. "la tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik" . Optimisme dan entusiasme dalam pekerjaan 6. Tahap pencapaian ilmiah 2. Seperti makna sebuah hadith Nabi S. amanah. sebab Allah Maha Mengetahui apa yang kamu buat". Kecerdasan dan kecepatan berfikir 4. 8. maka mereka melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. 4. tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan Tuhan (Rabbani). "Iman itu bukanlah berharap dan berhias tetapi meyakinkan dengan hati dan membuktikan dengan amal". ilmu-ilmu keIslaman dan kebudayaan dunia dalam bidang pengkhususannya. Petunjuk (hidayah) Islam di dalam dan di luar adalah sebab tujuan pendidikan dalam Islam untuk membentuk generasi-generasi umat Islam yang memahami dan menyedari risalahnya dalam kehidupan dan melaksanakan risalah ini dengan sungguh-sungguh dan amanah dan juga menyedari bahawa mereka mempunyai kewajipan kepada Allah S. sehingga guru-guru yang dihasilkannya adalah guru yang soleh. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakatnya. ayat 79.W.dipikulkan kepadanya oleh Allah S. tetapi juga diluarnya. Sebab Allah S. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggung jawab.W. tidak pilih kasih. Memelihara penampilan(mazhar) 8. ia mengutamakan yang benar. Inilah sifat-sifat terpenting yang patut dipunyai oleh seorang guru Muslim di atas mana proses penyediaan guruguru itu harus dibina. supaya dapat mempengaruhi jiwa murid-muridnya dan anggota-anggota masyarakat lainnya.T dan mencari kebenaran serta melaksanakannya. memberi dan mendapat petunjuk untuk menyiarkan risalah pendidikan Islam. Berbuat adillah.W. Bahawa ia bersifat adil terhadap murid-muridnya. 9. 2. ciri-ciri itu tidak terkeluar dan sifatsifat dan aspek-aspek berikut: 1. Bahawa ia mempunyai persiapan ilmiah. Pengetahuan umum dan keluasan bacaan 3. Positif dan semangat optimisme 9.T dan mereka harus melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Memiliki kebolehan untuk mendekatkan maklumat-maklumat kepada pemikiran murid-murid dan ia bersabar untuk menghadapi masalah yang timbul.A. Oleh yang demikian menyiapkannya juga harus untuk sekolah dan untuk luar sekolah. kekuatan.T pertama sekali dalam masyarakat Islam dan seterusnya di dalam masyarakat antarabangsa maka haruslah guru itu memiliki sifat-sifat yang berikut: 1. Bertaqwalah kepada Allah. Keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi 5. seperti disebutkan oleh surah Al-imran. Bahawa ia sedar akan pengaruh-pengaruh dan trend-trend global yang dapat mempengaruhi generasi dan segi aqidah dan pemikiran mereka. sebab itulah yang lebih dekat kepada taqwa. ketenteraman dan kebanggaan. Bahawa ia fleksibel dalam mempelbagaikan kaedah-kaedah pengajaran dengan menggunakan kaedah yang sesuai bagi suasana tertentu. hati-hati dan penuh prihatin. Yakin bahawa ia mempunyai risalah(message) Dari huraian di atas jelaslah bahawa seorang guru Muslim memiliki peranan bukan sahaja di dalam sekolah. Seperti makna firman Allah S. "Tetapi jadilah kamu Rabbani (mendapat bimbingan Tuhan)".W.W. 5. 6. Kekuatan sahsiah 7. Ini memerlukan bahawa guru dipersiapkan dari segi professional dan psikologikal yang baik. Bahawa ia memiliki sahsiah yang kuat dan sanggup membimbing murid-murid ke arah yang dikehendaki. maka mereka menghadapinya dengan sabar. Bahawa ia ikhlas dalam kerja-kerja kependidikan dan risalah Islamnya dengan tujuan mencari keredhaan Allah S.W.T telah mewajibkan kepada diriNya sendiri dalam surah al-Nahl ayat ke 97. "Janganlah kamu terpengaruh oleh keadaan suatu kaum sehinga kamu tidak adil.T dalam surah al Maidah ayat ke 8. Maka haruslah penyiapan ini juga dipikul bersama oleh institusi-institusi penyiapan guru seperti fakulti-fakulti pendidikan dan maktab-maktab perguruan bersama-sama dengan masyarakat Islam sendiri.

seorang guru. kejujuran itu pada dirinya. mudah-mudahan kamu berakal. Pertama sekali nilai itu mestilah mempunyai model. 9. Jangan mendekati perkara-perkara buruk. mudah-mudahan kamu ingat. seorang kawan dan lain-lain.W. 7.W. jangan kamu ikut jalan-jalan lain nescaya kamu bercerai-berai dari jalanNya. Jangan mensyarikatkan Allah S. Sebab adalah terlalu dangkal kalau pendidikan itu hanya ditujukan untuk memperoleh ilmu (knowledge) dan ketrampilan (skill) saja tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah penanaman sikap (attitude) yang positif pada diri pendidik terhadap hal yang menjadi tumpuan pendidikan. sebab Kamilah yang memberi mereka dan kamu rezeki. Tetapi sebaliknya pendidikan sikap di mana terlibat nilai-nilai yang biasanya berasal dari cara-cara pemasyarakatan yang diperoleh oleh kanak-kanak semasa kecil. marilah kita bahas tentang penghayatan dan pengamalan nilai. Syarat yang kedua kalau kejujuran itu dapat menimbulkan peneguhan pada diri murid-murid maka ia akan dipelajari. supaya nilai yang bernama kejujuran itu dapat disaksikan beroperasi maka ia harus melekat pada suatu model. 4. jadi tidak dapat diraba dengan pancaindera. Sempurnakanlah timbangan dan ukuran dengan adil. suka atau tidak suka dan lain-lain lagi. mempunyai syarat-syarat yang berlainan dengan pendidikan fakta-fakta ketrampilan. Tidak dapat dilihat dengan mata. Sempumakanlah janjimu dengan Allah S.T yang bermaksud. mudah-mudahan kamu bertaqwa ” Ayat-ayat ini mengandungi sepuluh perakuan(wasaya) penting dalam kehidupan individu dan kumpulankumpulan Islam dan kemanusiaan. Hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik kepada ibu bapa. Jangan mendekati harta anak-anak yatim. 1. Itulah pesanNya bagimu. 8. marilah kita tutup bahagian ini dengan suatu misal atau model yang menjamin bahawa bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan maka masyarakat akan hidup bahagia dan individu-individu dan kumpulan-kumpulan akan hidup dengan tenteram. "Katakanlah(wahai Muhammad) marilah aku bacakan apa yang dihararamkan kepadamu oleh Tuhanmu. juga model tempat kejujuran itu melekat diperlukan . apa lagi kalau objek pendidikan itu memang adalah nilai-nilai yang tidak dapat dinilai dengan betul atau salah tetapi dengan baik atau buruk. pendidikan latihan perguruan dan lain-lain. Ia merupakan perlembagaan Ilahi dalam pendidikan dan bimbingan akhlak dan sosial yang intinya adalah sebagai berikut.T. rupanya bagaimana. Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Penghayatan Masalah penghayatan (internalization) sesuatu perkara berlaku bukan hanya pada pendidikan agama saja tetapi pada aspek pendidikan. Itulah pesanNya bagimu. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali untuk yang lebih baik sehinggalah ia dewasa. pengajian tinggi. Pendidikan nilai-nilai. Jangan kamu mendekati perkara-perkara buruk yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Dalam keadaan terakhir ini pendidikan tidak semudah dengan pendidikan fakta atau ketrampilan. Berbuat adillah dalam berkata-kata walaupun pada kaum kerabat. maka berbuat adillah walaupun kepada sanak saudara. 3. Ambillah suatu nilai seperti kejujuran. maka ikutilah olehmu. 5. 1. Pendeknya. harum atau busuk dan sebagainya. Selepas huraian tentang kod etika dalam keguruan. pendidikan pra-sekolah. Jika kamu berkata. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Sempumakanlah ukuran dan timbangan dengan adil. Jangan membunuh manusia. pendidikan sekolah. 2.Setelah berpanjang lebar tentang kod etika keguruan dalam pandangan pendidikan Islam. Syarat kedua agak rumit sedikit. itulah wasiat Allah kepadamu. seorang bapa. Tidak dapat dicium baunya. Jangan membunuh anak kerana takut miskin.W. maka kejujuran itu boleh menjadi perangsang. 6.T. Jangan kamu membunuh diri yang dihararamkan kamu membunuhnya kecuali dengan kebenaran. Sungguh inilah jalanKu yang lurus. Allah tidak memberi beban seseorang kecuali yang disanggupinya. Model ini tergambar dalam firman Allah S. 10. Yang bererti tempat di mana nilai itu melekat supaya dapat disaksikan bagaimana nilai-nilai itu beroperasi. percaya atau tidak percaya. Pendidikan ilmu (knowledge) terutama yang berkenaan dengan fakta-fakta dan ketrampilan tidaklah terlalu rumit sebab tidak terlalu banyak melibatkan nilai-nilai. Kalau model tadi dapat mencerminkan nilai-nilai yang disebut. Itu syarat pertama. Sempurnakanlah janjimu kepada Allah. yang selanjutnya kalau diulang-ulang sebab diteguhkan akan berubah menjadi penghayatan nilai-nilai. Tidak boleh dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. sebab selain daripada nilai kejujuran itu sendiri. Nilai ini bersifat mujarrad(abstract). ertinya diulang-ulang dan kemudian berubah menjadi penghayatan.

Begitu juga dengan pendidikan agama. geografi. beribadat atau dengan kata lain kalau amal mereka mencerminkan nilai-nilai Islam. Oleh sebab model tempat melekatnya nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada muridmurid adalah manusia biasa. terlepas daripada mata pelajaran yang diajarkannya. Oleh sebab itu dikehendaki dari guruguru. apapun yang diajarkannya. adalah pengajar nilai-nilai tertentu. jika pada model itu timbul sifat-sifat atau tingkah laku yang tidak meneguhkan kejujuran itu. Jadi jangankan menghayati agama. Oleh sebab pendidikan agama merupakan pendidikan ke arah nilai-nilai agama. Dengan kata-kata yang lebih sederhana. Tetapi memperlakukan semua pendidikan agama sebagai pengajaran fakta-fakta dan ketrampilanketrampilan saja adalah suatu kesalahan besar yang perlu diperbaiki dengan segera. nilai-nilai agama itu sendiri tidak diajarkan oleh guru-guru agama di sekolah. Pendidikan agama sekadar untuk lulus ujian mata pelajaran agama sudah lewat masanya. maka ia meneguhkan sesuatu tingkahlaku. maka nilai-nilai yang akan diajarkan itu boleh menurun nilainya disebabkan oleh kekurangankekurangan yang ada pada model itu. maka murid tersebut mungkin merasa bahawa guru tidak menyukai perbuatannya. sebahagian. seorang guru atau ibu yang mengajarkan kejujuran kepada murid atau anaknya. Dalam keadaan terakhir ini. sejarah dan lain-lain. kalau tidak menjadi perangsang negatif yang boleh menimbulkan sifat antiagama pada diri murid-murid. mempengaruhi muridmuridnya melalui kaedah-kaedah dan strategi-strategi pengajaran yang digunakan yang sebahagian besarnya termasuk dalam kawasan "kurikulum informal”. adalah seorang guru bahasa maka setiap guru juga adalah seorang pengajar nilai-nilai. Malah sebaliknya. kalau tidak sebahagian besar. tetapi oleh guru-guru matematik. haruslah ia sendiri lebih dahulu bersifat jujur. Bila guru menghukum seorang murid. Semua guru. maka ia menghukum tingkahlaku tertentu. Malah bila guru tidak mengacuhkan seorang murid. guru sebagai perangsang( stumulus) telah gagal sebagai model. Sebab guru-guru sama ada sedar atau tidak. Ini semua adalah nilai-nilai. Ini tidaklah mengesampingkan bahawa dalam pelajaran agama itu sendiri ada perkara-perkara yang bersifat fakta-fakta dan ketrampilan-ketrampilan.berfungsi bersama untuk menimbulkan peneguhan itu. Sebab kalau tidak maka suatu masa nanti akan timbul dalam masyarakat Islam sendiri ahli-ahli agama yang tidak menghayati ajaran agama atau orang-orang orientalis yang berdiam di negeri-negeri Timur. 3. kalau tidak maka terjadi pertikaian antara perkataan dan perbuatan. Maka pada yang terakhir ini juga berlaku kaedah pengajaran fakta-fakta dan ketrampilan. Sebagaimana setiap guru. ada murid-murid yang benci kepada matematik sebab ia tidak suka kepada guru yang mengajarkan matematik. murid-murid boleh benci kepada semua yang berkaitan dengan matematik. Kalau mereka mencerminkan nilai-nilai Islam dalam cara berpakaian. Kelima: Peringkat Perwatakan Keempat : Peringkat Organisasi Ketiga : Peringkat Penilaian Kedua : Peringkat Gerak balas Pertama : Peringkat Penerimaan . Bila seorang guru memuji seorang murid. Dengan kata lain syarat penghayatan nilai-nilai sangat bergantung pada peribadi model yang membawa nilai-nilai itu. seperti tergambar pada gambarajah di bawah. Sebab penghayatan itu pun berperingkat-peringkat. Pengamalan Pengamalan nilai-nilai adalah kelanjutan daripada penghayatan nilai. sebaliknya murid-murid semakin menjauhi kalau tidak membenci segala yang berbau agama. iaitu jika perangai mereka seharihari bertentangan dengan nilai-nilai Islam. seperti pelajaran sains misalnya. Orientasi sekarang adalah ke arah kemasyarakatan yang bermotivasi dan berdisiplin. Sebagai misal. terutama pada tingkat-tingkat sekolah dasar agar mereka melambangkan ciri kesempumaan dari segi jasmaniah dan rohaniah. Jadi daripada jujur dia menjadi tidak jujur. walaupun mereka sendiri mengajarkan agama. 2. mungkin ada setengah-setengah guru-guru agama sendiri tidak menjadi perangsang nilainilai Islam itu. Nilai-nilai yang sungguh-sungguh dihayati akan tercermin dalam amalan sehari-sehari. dengan pengertian dia mempunyai kekurangan-kekurangan. Inilah sebahagian syarat-syarat yang perlu wujud untuk penghayatan nilai-nilai. maka orientasi pendidikan agama haruslah ditinjau kembali sesuai dengan tujuan tersebut. sebab ia tidak akan memancing tingkahlaku kejujuran dan muridmuridnya. mulai dari peringkat yang paling rendah sampai kepada peringkat tinggi. bersopan-santun. malah ada kemungkinan anak didik mempelajari nilai sebaliknya. kalau sikap ini dikembangkan.

pertuturan dan tingkah laku  memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa  Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.  Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.  Menghormati masyarakat tempat berkhidmat.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.  guru perlu menjaga kod etika demi status.  Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.  Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara  Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. institusi pendidikan dengan masyarakat. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion  Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. Kesimpulan Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai maka ia perlu dihayati dan diamalkan.  nilai moral yang baik / buruk  masyarakat menganalisis.  Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. bertanggungjawab.  Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. akhlak dan maruah. masyarakat atau negara  Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. menilai.  Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.  Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. 2) Kod Etika Keguruan. KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1) Konsep Etika:  sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi.  Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.. bukan sekadar diketahui dan dihafalkan...  Berusaha menunaikan tanggungjawab.Bila nilai-nilai itu dihayati sampai ke peringkat perwatakan maka ia sebati dengan sahsiah dan sukar untuk diubah dan sentiasa terpancar dalam amalan sehari-hari.  Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. Tanggungjawab terhadap pelajar  mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar  bersikap adil terhadap pelajar  merahsiakan maklumat ikhtisas  membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran  menunjukkan cara berpakaian. . Di situ juga telah dinyatakan perakuan yang sepuluh (al-Wisaya al-'Asyarah) tentang segala kerjaya seorang muslim yang tercantum dalam al-Quran (al-An'am: 151-153).

 Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa.  Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. bermaksud keikhlasan dan kejujuran  Institut Integriti Malaysia.  Bersikap adil dengan setiap murid. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara  Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.  Kemahiran interpersonal. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan  Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.  Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi  Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari  Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.  Akauntabiliti terhadap profesion  Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.  Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.  Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. 4) Integriti Guru.  Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.  Membantu rakan sejawat  Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. akauntabiliti guru sebagai.  Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.  Membentuk soalan penilaian.3) Akauntabiliti Guru.  Memberi sumbangan sukarela kepada negara. Konsep  Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu  Tanggungjawab kepada profesion perguruan  Leslie Kaplan & William Owings (2001).  Pengurusan bilik darjah  Memotivasikan pelajar  Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa  Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.  Integriti bermaksud wholeness atau completeness.kesempurnaan  Nillsen 2004.  Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar  Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri.

.  Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan.Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan. . .1989) . NON PROFESIONAL . .Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan.Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. . Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi.Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. .Mementingkan mutu perkhidmatan.Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting.Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. .Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara.Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional. . . 5) GURU PROFESIONAL VS. . NOTA EDU3108 BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION 1) Pengenalan. .Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan. mengawal mutu dan penyingkiran ahli. 2) Ciri-ciri Profesion. tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan.Pakar dalam bidang pekerjaan . kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. . .Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan. .1989).

Melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. .Pintar . .Guru sebagai pemimpin .Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.Bermoral .Celik minda . .Positif dan benar .Keberkesanan pengajaran .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Bersikap profesional .Autonomi guru adalah terhad.Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. .Guru adalah pakar dalam pendidikan.Prihatin terhadap murid dan ibubapa . .Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Cth: guru sandaran. .1998). . .Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.With-it-ness .Memastikan suasana „guru mengajar murid belajar‟ dalam bilik darjah.Gaya .Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. . .Kepakaran dalam motivasi .Patuh dengan Kod Etika.Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.2002).Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara. guru sementara .Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori . . berpersonaliti sihat dan serba boleh. . 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan.Dorongan oleh misi dan passionate .Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. . . Guru Non Profesional. .Mempertahankan martabat profesionnya.Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. .Berilmu . .Pembelajaran kandungan .Guru Profesional. .

threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.Kaedah mengajar . Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: .Pembimbing kepada murid 10) Refleksi .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.Kawalan sosial di sekolah .1998) .Konsep Etika . apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid . Pada pendapat anda. opportunity. weakness.Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1.GERKO .Kawalan disiplin murid .

bertanggungjawab .Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia.Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu . . akhlak dan maruah.mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.bersikap adil terhadap pelajar .membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran .merahsiakan maklumat ikhtisas . Konsep .Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. .Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa . .Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. .Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar .. . . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. .sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. menilai.guru perlu menjaga kod etika demi status. pertuturan dan tingkah laku .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat . . akauntabiliti guru sebagai. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.nilai moral yang baik / buruk . . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . institusi pendidikan dengan masyarakat. .Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.menunjukkan cara berpakaian. . 3) Akauntabiliti Guru.Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.Berusaha menunaikan tanggungjawab. .Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.masyarakat menganalisis. masyarakat atau negara .Tanggungjawab kepada profesion perguruan .Leslie Kaplan & William Owings (2001).Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.

Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. . .Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa . . . . . .Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.Membentuk soalan penilaian. .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Pengurusan bilik darjah .Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Integriti bermaksud wholeness atau completeness.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi .Nillsen 2004. . bermaksud keikhlasan dan kejujuran . .Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. 4) Integriti Guru . .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri . . . .Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari .Kemahiran interpersonal.Institut Integriti Malaysia. .Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. .Memotivasikan pelajar .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.kesempurnaan .Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan .Bersikap adil dengan setiap murid. Akauntabiliti terhadap profesion .Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Membantu rakan sejawat .

Cakap banyak . .Ikut norma budaya setempat.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati. pemikiran.Kerjaya sambilan .Kepedulian guru . .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Kesantunan guru . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : . perwakilan komposit perasaan.0 ISU KEPEDULIAN GURU . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi . . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. . 2.Kesantunan merujuk kepada tatacara.Memonopoli sidang perbualan .Perasaan.Pengurusan kewangan 1.Penampilan guru .Guru dikawal oleh etika perguruan. mempunyai kesantunan.Berniaga di sekolah .Kawalan suara .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Pengurusan masa .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .0 ISU KESANTUNAN GURU .BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . Fokus Etika Guru : .Gabungan perasaan. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Kerjaya sambilan . bukan tatacara kita sahaja.Definisi .

Peringkat novis .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah . .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Peringkat mahir . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Peringkat Impak Prihatin Diri : .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan . .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Dikatakan pasif.Peringkat novis lanjutan .Peringkat Keprihatinan Diri .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Apakah pelajar suka saya? .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. tak kreatif dan imaginative .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Peringkat cekap .

fikiran positif. Prinsip Guru Cekap : . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca.Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . kepakaran.Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat. Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Bakti disemai bukti dituai .Penambahbaikan berterusan ..Berkongsi visi yang sama .Ada kecekapan pada tahap minimum .Guru mengajar murid belajar : mengajar. konsep dan perkara asas pengajaran .Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .Terbaik dalam bidang . .Guru mula kenali lebih banyak prinsip. Guru Cekap Menjadi guru cekap : . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Memahami fakta.Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Kecekapan profesionalisme . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap . Guru Mahir . .Keutuhan peribadi . mempunyai mental-life yang segar.Menjadi teladan profesionalisme .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.

berimej. Guru Berintelek .Ciri guru berkesan : . peribadi mulia.Professional dengan PNP di sekolah .Berupaya melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya pelajar mempunyai ilmu. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .Berketrampilan .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Mahir berkomunikasi. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam . berpesonaliti sihat dan serba boleh.Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Profesional .Sahsiah terpuji .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. Guru Mahir .Bertindak atas landasan etika kerja .Morality yang teguh .„role model‟ kepada warga pendidikan .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Mempamer kekuatan teori . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. memartabatkan profesionnya .Kemahiran penilaian . pengetahuan. .Menampilkan watak terpuji.Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Kemahiran penyampaian . bebas berpendirian .Kaya ilmu .Taat setia terhadap perkhidmatannya.Kemahiran merangsang . berwawasan . Sahsiah guru pakar : .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .

Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Berwawasan. Fokus isu : .Kurang teori dan amalan latihan . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Potensi : . proaktif.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Bijak mengurus masa.Menjadi pakar rujuk PNP . responsive.Pengetahuan guru pakar : .Kurang mahir urus Koku .Kurang mahir urus aktiviti sukan . bahan dan sumber .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .

soal selidik.Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. sosioemosi & kesihatan. . .Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. . sikap dan . .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. 5) Penyelidik . 6) Agen Sosial . .Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. berfikir.Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes.Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. .Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.• Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. pemerhatian & temubual.Meningkatkan tahap profesional guru.Guru agen sosialisasi. .Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. 3) Pembimbing . .Dapat meningkatkan kualiti P&P. 4) Pengamal Reflektif .Menambahbaik aktiviti P&P. . membuat penyelidikan & mencari idea baru.Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. . . .Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. .Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan.

persahabatan.Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi .Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. .Guru berperanan mengawal kepincangan ini. 9) Pembentuk Tingkah Laku . . toleransi dan kesabaran). .Mengawal sikap penyayang . . toleransi dalam kalangan pelajar. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. kerjasama. 10) Pengurus Pembelajaran .Guru hendak peka dengan emosi.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG .Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan . kemahiran dan nilai kepada murid.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. prejudis atau diskriminasi. . .Guru menyampaikan nilai moral.Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.Menggunakan strategi pemusatan murid . . . .Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar.Bersikap proaktif . ketekunan.Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar.Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. 7) Agen Perubahan . . keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid.Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. . .nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.Memupuk nilai persahabatan. .Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan.Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. nilai agama. . . kerajinan.Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.

akademik dan kokurikulum mahupun siasah.Pakar rujuk .my/?id=143) . berdaya tahan.Mentor .KPM didokong oleh 31 Bahagian. berintegriti dan bersungguh-sungguh . prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .Role model .Menyebarkan ilmu .Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan . .Agen perubahan . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .Pengamal dan pelaksana ilmu .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .e. .Misi KPM: „Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti‟ .Pengamal TMK .Pemimpin .Educare/educere .gov.Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.Penyelidik . .g penentuan hasil pembelajaran .Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.Jangkaan terhadap diri sendiri – e.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .Agen sosialisasi .jangkaan terhadap pelajar.Penerap nilai .moe.Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.

penandaarasan .Bengkel .Seminar .Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. .kursus-kursus pendek . .Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh . . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat .penyelidikan .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. 6) Budaya Membaca. .projek-projek komuniti .budaya membaca . .lawatan ke sekolah .Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. 4) Pembelajaran Peribadi . 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat .

Membentuk budaya reflektif.Penulisan reflektif/jurnal .Portfolio pengajaran .Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan .Pentaksiran dan penilaian . . Antaranya amalan refleksi melalui : .Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. tindakan. penilaian terhadap tindakan.Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.As teachers we must believe in change.Peningkatan ilmu .Pembestarian sekolah . 8) Amalan Reflektif.Penyelidikann tindakan.Kemahiran guru dalam pengurusan . .Pengurusan kokurikulum .Teknologi maklumat dan komunikasi . . something is done with it. 9) Kolaborasi dan Musyawarah . .Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.Transformasi kurikulum .Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. . or we wouldn‟t be teaching – because education is a constant process of change. it is ingested. . . Every single time you “teach” something to someone.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru .and new human being emerges (Leo Buscaglia).Pedagogi terkini .Perkembangan professional on-line .Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.Bekerja bersama-sama secara sukarela.Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: . Pelajaran Malaysia.Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: . we must know it is possible. .Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.

12) Pembelajaran Autentik . agar guru-guru dan staf merasakan pandangan mereka diterima. Dalam hal organisasi sekolah cara urus tadbir seseorang Pengetua atau Guru Besar yang mengamalkan cara autokrasi adalah seorang pentadbir yang mengurus sekolah tanpa menerima pandangan sesiapa.E-Perpustakaan . 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber . Dalam pengurusan di sekolah cara ini . Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah saya banyak mengamalkan cara ini.Program ERIC . jika tidak tindakan disiplin akan diambil oleh beliau.Program Adobe . Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah kadangkadang seorang pentadbir harus juga menggunakan kuasa mutlak atau autokrasi dalam menggerakkan guru-guru dan staf terutamanya kumpulan yang merasakan diri mereka selesa dan tidak mahu menerima perubahan walhal perubahan yang dibawa membawa kebaikan. Demokrasi dan Laissez faire Berdasarkan rujukan dan kefahaman saya autokrasi adalah satu cara mengurus atau memerintah atau mentadbir dengan kuasa mutlak kepada seseorang.E-Pembelajaran . Apa sahaja yang diarahkan semua guru dan staf mesti akur.Autokrasi. Bertepatan dengan asal perkataan ini ( Yunani ) yang bermaksud rakyat dan memerintah atau lebih tepat lagi Diperintah oleh rakyat. Dipandang dari satu sudut cara ini memberi ruang untuk individu lebih kritis dan kreatif. ini bermakna pandangan semua pihak diambil kira. Kepimpinan guru besar Gaya Kepimpinan .Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.E-Buku . Laissez-faire secara amnya difahami sebagai satu mengurus atau mentadbir yang memberikan@menjamin kebebasan kepada individu. Demokrasi pula pada pemahaman saya adalah satu bentuk pemerintahan yang mengamalkan cara mengurus@mentadbir@memerintah secara demokratik. jika dalam hal negara ditentukan rakyat jelata. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan. dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai semangat kekitaan atau kepunyaan. Kebanyakan tindakan diambil berdasrkan keputusan mesyuarat.E-Jurnal Soalan Refleksi .Sebagai guru permulaan. dimana setiap seuatu perkara diputuskan melalui suara majoriti. Dari sini diharapkan mereka akan menjalankan tugas dengan lebih berkesan dan cemerlang.

2) menjalinkan hubungan yang mesra dengan pegawai-pegawai atasan dan bawahan serta rakan-rakan sejawatnya (The greatness of a big man lies in the way he treats little men). 7) tegas tetapi adil dan saksama. . kerana dikhuatiri ada yang akan mengambil kesempatan ke atas kebebasan yang diberikan. Kebebasan diberikan kepada mereka yang faham akan tugas sebenar mereka dalam ertikata lain penurunan kuasa supaya mereka lebih bebas dan dengan sendirinya lebih kreatifKesimpulan dalam mengurus tadbir organisasi sekolah. 6) sedia menerima hakikat bahawa ada orang lain yang mungkin lebih berpengetahuan atau lebih mahir daripadanya mengenai sesuatu bidang atau perkara. Setiap satu gaya kepimpinan ini ada kebaikan dan keburukannya dan ia sebenarnya terpulang kepada individu bagaimana hendak mentadbir urus berdasarkan situasi. 5) bersedia mendengar dan mengambilkira pandangan dan cadangan pegawai-pegawainya sebelum membuat sesuatu keputusan. 3) mengambil berat tentang kebajikan kakitangannya dan sentiasa berperikemanusiaan dan bertimbangrasa. 8) mengkritik dan menegur sacara membina. jika tidak berat kesalahannya. 9) sedia mengampuni seseorang yang bersalah. 4) tidak menggunakan semata-mata pangkat dan kuasa untuk bertindak.boleh diamalkan tetap tidak kepada semua guru dan staf. ketiga-tiga gaya kepimpinan harus digunakan oleh Pengetua atau Guru Besar berdasar situasi dan masa yang bersesuaian. ciri-ciri penting seorang pengetua/Guru Besar di sekolah yang cemerlang dan berkaliber hendaklah seorang yang sentiasa : 1) berfikiran terbuka (open-minded) dan berpandangan jauh (far-sighted). Kebebasan yang diberikan bukan bermakna untuk mereka bertindak sewenangnya hingga membawa keburukan kepada organisasi Cara ini mungkin boleh ditadbir urus oleh pengetua atau guru besar kepada key personel tertentu seperti Guru Penolong Kanan atau Ketua Panitia. guru-staf dan masa Datuk Abdul Aziz Ismail (1990).

bukannya kelemahan-kelemahan mereka. ciri kepimpinan guru besar. guru cemerlang. Kata kunci: ciri guru cemerlang. 11) mempunyai pengetahuan yang kemaskini-memberi perhatian khas kepada idea-idea yang baru. 12) bersikap positif. nilai murni kepimpinan . sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 13) berani dan sedia mengemukakan pendapat yang mungkin bercanggah dengan pandangan atau pendirian pihak atasan tetapi rela menerima keputusan muktamad pihak atasan.10) mengeksploitkan kekuatan-kekuatan setiap pegawainya. soalan kissm guru besar. ciri guru besar cemerlang.

maka menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005. kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. serta menguasai ipteks dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. sebagian orang tua terkadang merasa cemas ketika menyaksikan anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Pada tingkat SMP. selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian. terdapat 66. menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. sebanyak 50.31% yang dinilai tidak layak. . Senada dengan hal itu. Sedangkan. guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan juga untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia seutuhnya. Guru-guru masih terjebak pada filosofi dan pendekatannya. Persentase ini bisa lebih besar lagi lantaran sekarang ditetapkan guru SMP minimal S-I. di pihak lain setelah beberapa bulan pertama mengajar. mengajar. melatih. pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik. Latar Belakang Para guru di indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. sedangkan terdapat 33. bertakwa. menurut Rizali (2009:22) Data tahun 2000/2001 menunjukkan bahwa terdapat 49. Namun. dan berahlak mulia. mengarahkan. yaitu beriman. apalagi keterampilan. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rizal (2009:15) Guru masih melihat bidang studinya berupa “text” dan belum “context” karena metode CTL (Contextual teaching and learning) masih berupa wacana dan belum menjadi pengetahuan.49% guru SD yang layak jika mengacu pada kualifikasi mengajar minimal DII.Mengembangkan Profesionalisme Guru Dipublikasi pada 12 Februari 2013 oleh riyana BAB I PENDAHULUAN A. Hal ini yang menyebabkan kelayakan mengajar gurur masih rendah.67% yang dinilai tidak layak.33% yang dinilai layak mengajar minimal DIII. guru-guru pada umumnya sudah menyadari betapa besar pengaruh terpendam yang mereka miliki terhadap pembinaan kepribadian peserta didik. pendidikan dasar. membimbing. dan pendidikan menengah. karena masih ragu akan kemampuan guru mereka.

Selanjutnya pemerintah juga masih mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih sehingga memunculkan sebuah ketidak profesionalannya. guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Berkaitan dengan hal tersebut makalah ini akan memapaparkan pengertian profesi dan ciri-cirinya berikut syarat-syarat profesi guru. mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Menurut Sudarwan Danim (2011:vii) Baik UU no. 2. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: . B. Dari sini pula muncul sebuah kontroversi. negara telah mengakuinya sebagai guru profesional. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah yang dimaksud kompetensi profesional guru dan kriterianya? C. Kemudian pengembangan dalam membangun profesionalisme guru. Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan masalah profesi. Jika kita telaah maka guru yang ada di Indonesia kebanyakan masih kurang profesional dalam hal kualifikasi pendidikan minimal seorang guru.Namun tidak hanya itu. dimana dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan masalah yang di temukan oleh penulis melainkan : 1. 74 Tahun 2008 tentang Guru secara tegas menyebutkan bahwa ketika seseorang berkualifikasi S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. Untuk dapat menjadi profesional. Tujuan Penulisan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki profesi guru 4. Untuk mengetahui pengertian profesionalisme guru 2. Untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi guru 3. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. dalam hal mengembangkan profesionalisme guru din indonesia sangat diperlukan. Oleh karena itu. Untuk mengetahui pengertian kompetensi profesional guru dan kriterianya D. Apakah pengertian profesionalisme guru? Bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik profesi guru? Syarat-syarat apakah yang harus di miliki profesi guru? 4. 3.

keahlian. bukan pekerjaan manual (Danin. Kesimpulan 2. atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Untuk guru dapat menambah pengetahuan tentang profesionalisme guru 2. Tujuan Penelitian 4. yang artinya mengakui. Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN 1. Sedangkan secara terminologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. yaitu pengetahuan. Untuk guru dapat mengetahui dan juga dapat mengembangkan keprofesionalannya 3. Pengertian Profesionalisme Secara estimologi. Pengertian Profesionalisme 2. Mengembangkan Profesionalisme Guru BAB III PENUTUP 1. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok. yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Untuk civitas akademika dapat dijadikan bahan penelitian ataupun rujukan E. adanya pengakuan. Rumusan Masalah 3. istilah profesi. profesional. dan persiapan akademik. profesionalisme dan profesionalitas dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: . profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. menyatakan mampu. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru 4.1. Saran DAFTAR PUSTAKA BAB II PEMBAHASAN A. Manfaat Penelitian 5. Latar Belakang 2. istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa latin. 2002) dalam Rusman (2011:16). Syarat-syarat Profesi Guru 3. Kompetensi Profesional Guru 5. profecus.

Menurut Danim (2011:101-102) Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus. (Barnawi dan Arifin. Artinya. 4. dsb) tertentu. Menurut Frank H. b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. pengakuan. Sementara secara terminologi. Profesionalitas ialah a) perihal profesi. tanggungjawab. bukan pekerjaan manual. 2.1. Sementara itu. Secara teoritis. makna profesi adalah memahami kewajibannya terhadap masyarakat dan mendorong anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan etika yang sudah diterima dan sudah mapan. Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan. dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. memiliki konotasi simbolik berisi nilai. kejuruan. Kata Blackington. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan Sehingga jika disimpulkan pemakaian istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. menyatakan mampu. kualitas. serta dedikasi yang tinggi. menggunakan teknik-teknik ilmiah. dari profesi yang bersumber pada sosiologi. Bahkan menurut Muhadjir Efendy. b) keprofesian. c)kemampuan untuk bertindak secara profesional. dan kesetiaan terhadap profesi. . atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Profesi ialah istilah yang merupakan suatu model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan. Profesionalisme ialah mutu. Profesional ialah: a) bersangkutan dengan profesi. c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannnya. Sementara menurut Oteng Sutisna (1983:357) definisi lain. 3. profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik pada pekerjaan mental. Berasal dari kata professioyang artinya semacam ikrar yang dilakukan oleh biarawan dan biarawati sebelum melaksanakan pekerjaan pelayanan kepada umat. dicita-citakan. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Rusman. suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu. Blackington dalam Rusman (2011:16). bahwa profesi adalah: A profession must satisfy an indispensable social need and be based upon well established and socially acceptable scientific principles (sebuah profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang diterima oleh masyarakat). (2011) dalam Barnawi dan Arifin (2012a:109-110) profesi berakar dari tradisi gereja. 2012a:110) Menurut Rusman (2011:16) Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). Intinya mereka berikrar akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencintai pekerjaannya itu da mengabdikan manfaat pekerjaan itu untuk kepentingan kemanusiaan. mengakui.2011:18).

2011:18). tujuan. Profesionalisme mengarah pada komitmen para anggota suatu profesi Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan srategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang dibutuhkan (Rusman. Kunandar (2007:45) dalam Rusman (2011:18) mengatakan profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang atau pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni seseorang. nilai. Ali (1985) dalam Uzer Usman (2011:15) adalah sebagai berikut: . Profesionalisme berasal dari profession yang berarti pekerjaan. Sedangkan. penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi aturan gagal-aman dan resep universal…tenaga profesional tidak bisa selalu ertahan sebatas “dugaan” melainkan harus mengandalkan pengetahuan ilmiah dan perasaan tajam tentang bagaimana menerapkan keduanya. Atas dasar pengertian ini. Danim (2010:6) mengungkapkan bagi guru profesional. ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. misalnya “ dia seorang propfesional”. Sementara guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangnya. orang yang meyandang suatu profesi. B. tanggung jawab. Syarat-Syarat Profesi Guru Persyaratan khusus profesi menurut Moh. Pertama. Lebih lanjut. Menurut Arifin (1995) dalam Rusman (2011:18) profesion mengandung arti yang sama dngan occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.” Jadi seorang yang profesional tidak boleh bekerja asal-asalan atau amatiran. Moh. Mohamad Surya (2003:94) mengatakan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian. Kedua. arah. Uzer Usman (2011:14) profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Lebih lanjut dia mengatakan profesionalisme guru merupakan kondisi.Menurut Dja‟man Satori dalam Rusman (2011:18) “profesional menunjuk pada dua hal. dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Dengan demikian pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. dan kualitas suatu keahlian dan kwenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.

Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai. Namun Uzer Usman (2011:15) menambahkan beberapa persyaratan sebuah profesi sebagai berikut: 1. sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik. disiplin dari dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan. 5. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan. Terkendali berdasarkan lisensi buku dan atau mempunyai persyaratan yang masuk. Memandang suau profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota permanen C. spesialisasi. 5. sikap serta kerja. Memberikan kesempatan untuk kemajuan. Memiliki kode etik. Seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Mebutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi 6. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Robert W. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. 3. Richey (1974:11) dalam Buchari Alma (2010:117-118) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut: 1. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. 5. 3. Memiliki klien/objek layanan yang tetap. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. 2. Lebih mementingkan pelayanan kemanusian yang ideal daripada kepentingan pibadi. Diakui oleh masyarakat karena memang diperukan jasanya di masyarakat. 4. Sementara itu. guru dengan muridnya. 2. 3. Melayani masyarakat merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika khidupan. 4. seperti dokter dengan pasiennya. dan kemandirian 8. 3. 7. 2. Adanya kepekaaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru Menurut Ornstein dan Levine (1984) dalam Rusman (2011:24) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini: 1. 4. . tingkah laku.1.

dimana aplikasinya didasari oleh kerangka teori yang jelas dan teruji. 1. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. dokter umum menjadi dokter spesialis jantung. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya relatif bebas dari supervisi dalam jabatan 10. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi Berbeda dengan pendapat diatas Surya (2003:95) mengungkapkan bahwa profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki: 1. Contohnya. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu 7. 1. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. Pengetahuan ini bersifat aplikatif. Termasuk dalam kerangka ini adalah pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimilikinya. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan 13. 1. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Dan rasa kesejawatan yang tinggi. Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. 9. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang gerhubungan denan layanan yang diberikan 8. . Memiliki anggota organisasi profesi Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. 3. Danim (2011:106-108) karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh profesi guru profesional adalah sebagai berikut: 1. 1.6. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien. Makin spesialis seseorang maka makin mendalam pengetahuannya. Guru profesional bisa berkomunikasi sebagai guru. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok „elit‟ untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya 12. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya 14. 2. Rasa tanggung jawab. Memiliki pengetahuan spesialisasi Maksudnya adalah seorang guru profesional harus memiliki kekhususan bidang keilmuan tertentu. Keahlian. dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya. 11. dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh organisasi. pemahaman terhadap norma-norma organiasi.

Melaksanakan pertemuan profesional tahunan. kata “Upah” ini bermakna gaji dan penghasilan lainnya. 1. Manakala terjadi “malpratik”. Di dunia kedokteran sistem upah dapat pula diberi makna tarif yang ditetapkan yang harus dibayar. 1. National Education Association (1948) dalam Alma (2010:122-123) menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru. seminar. 1. Hakim. Memiliki kode etik Kode etik merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam berkerja. polisi. 2. karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat mendominasi kegiatan intelektual. Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum guru. Guru profesional dapat melakukan pekerjaannya dengan mandiri meski tidak menafikan bantuan dari pihak lainnya. Kode etik ini merupakan pedoman bersikap dan berprilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. Budaya profesi. . dan pengacara memiliki seragam yang khas dan standar ketika berdinas. jaksa. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas.1. dokter. dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam. diskusi panel. 14 Tahun 2005. Sistem upah yang dimaksud adalah standar gaji. sanksi dari masyarakat. atau sanksi dari atasannya. Menurut UU No. dapat pula berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbolsimbol untuk profesi lain. dan workshop. Mempunyai sistem upah. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. guru profesional bertanggung jawab atas kominitasnya terutama anak didiknya. 1. 1. Budaya profesional. guru profesional siap menerima sanksi pidana. Ketika berkerja. 1. sebagai berikut: 1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Guru profesional bisa memberikan layanan atau bantuan kepada murid baik itu didalam kelas ataupun diluar kelas.

dan keterampilan khusus tersebut diatas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama 4. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen Setiap guru di indonesia jarang yang berpindah jabatannya mungkin karena lapangan kerja atau sistem yang sulit. 4. jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Setiap guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional. dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan Bila kita simpulkan pernyataannya hampir sama dan saling melengkapi. Dengan demikian bahwa ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. 7. dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang 3. Di indonesia telah ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas. pengetahuan. baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial. bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata . pengetahuan. Jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat Dalam beberapa hal. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Dengan demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh guru di indonesia. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri Karena jabatan guru menyangkut hajat hidup orang banyak. Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama. 6. Jabatan yang memerlukan “latihan dalam jabatan”yang bersinambungan. tidak perlu ragu lagi. maka baku yang digunakan sering tidak dibuat oleh anggota profesi tapi oleh pemerintah ataupun pihak lain seperti yayasan pendidikan. 3. Ilmu. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di deparemen pendidikan berpendapat persiapan profesional yang cukup lama diperlukan untuk mendidik guru yang berwenang. Telah memiliki ilmu. Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien 5. 5.Anggota-anggota suatu profesi harus menguasai bidang keilmuannya dengan membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan. Pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang bersangkutan 2. 8.

authority. Competence (n) is being competent. knowledge. Dari pengertian diatas ada sebuah hubungan antara kinerja dengan kompetensi guru karena menurut Barnawi dan Arifin (2012b:14) kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. sikap. Surya (2003:92-93) Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan. Rusman (2011:56) kompetensi profesional adalah yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. otoritas (kewenangan). memberi sanksi. Berhak mendapat imbalan yang layak D. kemahiran (keterampilan). Rusman (2011:58) menambahkan bahwa kriteria yang berkenaan dengan kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut: . (to do what is needed) 3. Competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition Definisi pertama menunjukan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukan kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan.6. Selanjutnya. Sementara itu. kompetensi profesional ialah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. menunjukan lebih lanjut kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan. mengawasi prilaku anggota. skill. 2. daya (kemampuan). Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspert yang diakui oleh masyarakat 11. dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. Selanjutnya. power. ability (to do the work). Kompetensi Profesional Guru Kompetensi berasal dari bahasa inggris dalam Alma (2010:133) minimal terdapat tiga peristilahan yang mangandung makna apa yang dimaksudkan dengan kata kompetensi itu 1. Sedangkan definisi kedua. Competent (adj) refers to (person) having ability. Memiliki kode etik profesi 10. Tidak mengdivertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien 7. 9. Menjadi anggota organisi profesi 8. Kemudian definisi yang ketiga. pengetahuan. memmbina profesi anggota. Organisasi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota. dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan suatu tugas tertentu. untuk mengerjakan apa yang diperlukan. etc. ialah bahwa kompetensi itu menunjukan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan.

1. dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 3. Menguasai kurikulum yang digunakan 6. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru. konsep. Penguasaan bahan bidang studi 2. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia 2. sekolah. 4. atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi standar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. antara lain. Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi profesional yaitu. In-house training (IHT).2010:138) Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus dimiliki dalam kompetensi profesional adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri. 1. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. teman sejawat. Menguasai materi. Mengembangkan Profesionalisme Guru Menurut Danim (2011:94) dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalm bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. Penguasaan sikap. 4. Pendidikan dan pelatihan A.1. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran baik yang bersifat makro ataupun mikro. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi 4. tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki . (Alma. sekolah. 2. Berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan visi dan misi profesional 7. dan bidang studi yang dibinanya. E. tingkah laku. 5. Mengembangan keprofesionalan secara berkelanjuatan dengan melakukan tidakan reflektif. dan terampil dalam mengelola mata pelajaran 3. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya 3. Mempunyai keretampilan dalam teknik mengajar. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal. Penguasaan terhadap metode dan teknik mengajar 5. struktur.

dan mengevaluasi pembelajaran. menyusun karya ilmiah. merencanakan. Pendidikan lanjut. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. B. dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan berjenjang dan khusus. E. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. pemberian tugas-tugas internal tambahan. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina. melaksanakan. Program magang ini diperuntukan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Belajar jarak jauh. G. F. dibidang menejemen sekolah atau kelas. antara sekolah negeri dan swasta. dan diskusi dengan teman sejawat. Pembinaan internal oleh sekolah. Program magang. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. D. lanjut. menengah.kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Pelatihan melalui kemiraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik. Kemitraan sekolah. Dengan srategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. dan tinggi. i. melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. misalnya. C. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan didunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. I. . misalnya. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. melalui rapat dinas. magang disekolah tertentu untuk belajara menejemen kelas atau menejemen sekolah efektif. Non-pendidikan dan pelatihan Diskusi masalah pendidikan. H. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil. rotasi tugas mengajar. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata.

buku pelajaran. serta hal-hal yang berhubungan dengan sifat. penelitian eksperimen. ataupun buku dalam bidang pendidikan. ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran v. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus di persiapkan untuk itu. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutanbagi peningkatan keprofesian guru. iii. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran. Menjadi seorang professional bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembuatan media pembelajaran. Workshop. analisis kurikulum. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. 2. ada delapan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin jadi seorang professional. karena ukuran profesionalitas seseorang akan dilihat dua sisi. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 1. Seminar. vii. Penelitian. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. alat praktikum sederhana. menggunakan teknik-teknik ilmiah. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). vi. diperlukan usaha yang keras. dan kepribadiannya. Untuk mencapainya. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga. peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. watak. iv. Penulisan buku/bahan ajar. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas. .ii. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat. Yakni teknis keterampilan atau keahlian yang dimilikinya. BAB III PENUTUP A. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP. Paling tidak. maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran. 3. penulisan rencana pembelajaran. serta dedikasi yang tinggi. pengembangan silabus.

3. Kepada pemeritah selain harus selalu memperhatikan kesejehteraan guru tetapi juga harus melakukan berbagai pelatihan kepada guru dengan demikian akan tercipta harmonisasi dan pendidikan kita akan semakin baik kedepannya. sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi. Mampu bekerja keras 1. DAPTAR PUSTAKA . Menguasai pekerjaan 2. Mempunyai loyalitas 3. Guru juga harus lebih aktif dalam menulis buku ataupun penelitian. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. untuk senang-senang. B. sehingga diharapkan guru bisa mandiri dalam membuat membuat karya ilmiah. Mempunyai integritas 4. atau untuk mengisi waktu luang. SARAN Saran yang dapat kita berikan untuk para pembaca ataupun para guru khususnya dan pemerintah pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi berkah. 2. Karena guru sekarang sudah diakui sebagai profesi dan mendapatkan tunjangan profesi. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. hak tersebut harus sebanding kinerja kita selaku guru. Untuk Guru bekerjalah penuh tanggung jawab dengan ihklas.1.

Mohammad. Buchari. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Barnawi. Etika dan Profesi Kependidikan. & Arifin.2 . 2010. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar. Mohammad. & Arifin. Bandung: Alfabeta Barnawi.a.Alma. 2012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful