GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

DEFINISI GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Era globalisasi meletakkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Untuk menjadi sebuah Negara membangun sepenuhnya, Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Sebelum kita menyelami segala perihal berkaitan globalisasi, adalah lebih baik kita memahami maksud sebenar globalisasi. Berdasarkan gambar rajah di bawah ada sedikit maklumat berkaitan dengan definisi globalisasi dalam pendidikan. gambar rajah 1

Globalisasi berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris iaitu globalization juga perkataan globalisasi diungkap menerusi Bahasa Perancis iaitu perkataan monodialisation yang mana semuanya bermaksud ‘seantero dunia’.

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1986) telah mentafsirkan global bermaksud mengenai dunia seluruhnya atau pada keseluruhannya dan pada umumnya.Manakala, globalisasi pula bererti fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Scholte (2000), menyatakan globalisasi ialah proses menyingkirkan batasan atau sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Berdasarkan himpunan penulisan dan pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia telah mengingatkan agar masyarakat Malaysia tidak dipengaruhi dengan arus globalisasi sehingga berjaya menghancurkan mereka, sebaliknya kita perlu membina kekuatan dan menangkis unsur-unsur negatif yang membawa kesan buruk kepada kita. Kita sedia maklum bahawa dengan globalisasi perkembangan yang signifikan dapat dicapai dan ianya berfokus kepada profesion keguruan yang semakin mencabar di negara ini.

PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN MELALUI GLOBALISASI Dengan globalisasi yang semakin rancak menguasai dunia-dunia dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial, pendidikan dan ekonomi ianya memberikan kelebihan menerusi perkembangan profesionalisme keguruan dalam bidang pendidikan khasnya. Berdasarkan gambar rajah di bawah terdapat lima perkembangan yang jelas diperoleh menerusi globalisasi.

Meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme. Ini dilihat

menerusi adanya peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang ditawarkan bagi memantapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan mampu meningkatkan lagi taraf profesionalisme keguruan. Selain itu, menerusi globalisasi ianya dapat meluaskan pengetahuan guru secara global. Seperti yang kita tahu, guru perlu sentiasa mengekalkan nilai intelektualnya kerana guru merupakan agen perubahan dalam menghasilkan produk berkualiti atau modal insane yang diperlukan di Negara kita. Guru perlulah peka dengan perkembangan semasa kerana selain tanggungjawab menyalurkan ilmu kepada murid, guru menjadi sumber rujukan dan teladan bagi masyarakat di sekeliling. Dengan globalisasi guru dapat meningkatkan kemahiran ICT dan interaksi global yang mana ianya meluaskan konsep pembelajaran mengatasi bilik darjah. Contohnya, dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, guru dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang merentasi penyediaan pengalaman murid tanpa terbatas. Contohnya, murid berpeluang melihat keadaan gunung berapi, keadaan di kutub utara dan menyelami di dasar laut menerusi carian laman video pendidikan di internet. Meluaskan lagi program pensiswazahan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme guru setanding dengan guru-guru di negara luar agar produk yang dihasilkan mampu membangunkan negara kita dengan lebih maju dan berjaya. Dengan globalisasi ianya meletakkan profesion keguruan sebagai satu profesion yang penting. Ini kerana berjayanya sesebuah negara adalah dengan berjayanya negara itu menghasilkan modal insan berguna yang akan membangunkan negaranya setaraf dengan negara maju yang lain. CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Menerusi pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia mengenai dunia globalisasi terdapat sebanyak lima cabaran asas terhadap dunia globalisasi seperti yang dilihat menerusi rajah di bawah.

gambar rajah 2 Dalam membincangkan keperluan perubahan dari aspek bidang pendidikan dalam era globalisasi, pihak UNESCO telah mencadangkan untuk merombak cara-cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. Menurut Hussein Ahmad ( 2001) menyatakan supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi orang-orang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga perkembangan diri individu itu sendiri. Ini bermakna mereka akan mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai bagi menghasilkan produk berkualiti sesuai dengan peraliran semasa yang mana menuntut kecekapan dan kesiap siagaan yang tinggi dalam berhadapan dengan pelbagai kemungkinan era globalisasi kini. Selain itu, Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Hallinger (1998), menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketara di kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. Ini bermaksud, terdapat perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti: 1. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.

2. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran dan maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran. 3. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. 4. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Tambahan pula, perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat, kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Cabaran ketiga ialah dalam pengurusan pendidikan. Dalam hal ini, pengurusan pendidikan telah mengalami transformasi dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System) bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Dengan aplikasi tersebut ianya sedikit sebanyak membantu dalam pengurusan pendidikan seperti: - Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. - Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran. - Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. - Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail. - Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul, memproses dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar. -Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan pelajar. - Penempatan pelajar dalam kelas. -Membuat agihan jadual waktu mengajar guru. -Pembinaan jadual waktu guru. - Membuat agihan sumber kewangan, buku teks, dan sebagainya. -Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru. (Rahmad Sukor, 2006)

Oleh itu. di pergunungan tinggi mahu pun di lereng. kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar. Cabaran kelima yang wujud dalam globalisasi dalam pendidikan ialah perkembangan profesionalisme guru. pedalaman benua mahu pun di kepulauan kecil. aspek berkaitan keperibadian guru. persatuan. Satu perbahasan relevan tentang globalisasi ialah pengkajian mengenai kesan globalisasi terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. Usaha yang dilihat menerusi cabaran globalisasi dalam perkembangan profesionalisme keguruan ialah dapat meningkatkan kualiti guru sama ada dari segi kelayakan akademik. kaki dan lembah bukit. bersopan santun. Perwatakan guru yang jujur. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat. meluaskan pengetahuan guru bersifat global.Hussein Ahmad (2001) memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. tolong menolong. kepakaran dalam pengajaran. sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. Sama ada sesebuah negara itu kecil atau besar. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama. semangat cinta akan negara dan berdisiplin. Budaya sekolah: Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah. kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemenelemen yang perlu dihidupkan dan dihayati secara berterusan. penyabar. masyarakat perkembangan pendidikan masa kini sangat prihatin dan mengikuti . sedia memberi pertolongan. Guru juga perlu membawa watak orang yang taat kepada amalan agama. amanah. cintakan kecemerlangan. kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi. bertolong bantu. penyayang. meluaskan peluang kepada guru perkhidmatan dan guru-guru dalam latihan dari segi pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme dan sebagainya. budaya sekolah dan aktiviti-aktiviti kokurikulum kerana perkara tersebut memberi impak tersendiri dalam pembentukan moral pelajar seperti di bawah: 1. ketekunan. berdikari. Kesimpulannya. 2. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberikan perhatian secara bersungguhsungguh oleh pihak pentadbiran sekolah 3. Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran ICT dan interaksi global membolehkan guru meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah dan birokrasi sekolah. berkasih sayang. kualiti professional dan kualiti personal atau kepimpinan guru dalam organisasi sekolah dan masyarakat. Aktiviti kokurikulum: Aktiviti seperti pakaian beruniform.

Krisis kewangan timbul apabila negara membangun menimbulkan masalah membiayai perbelanjaan untuk pembangunan pendidikan. KRISIS GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Satu perancangan yang lebih baik boleh dilakukan dengan mengkaji krisis pendidikan global yang mana ianya mendedahkan guru dengan pengetahuan yang berlaku di negara-negara lain. dalam profesion keguruan. Selain itu. Globalisasi memberikan kesan buruk terhadap keadaan ekonomi Negara membangun. program seperti ada kepentingan kerana pengetahuan dan kemahiran tertentu dipindahkan kepada tenaga pengajar di negara ini seperti latihan kepakaran dalam bidang perubatan. menyediakan sekolah dengan infrastruktur lengkap. Apa yang pasti. Persaingan adalah suatu dorongan untuk perubahan dan kemajuan yang penting dalam era globalisasi. di samping perdagangan pendidikan dan budaya dari Negaranegara Barat yang menguasai pasaran pendidikan di negara membangun. Kebanyakan Negara membangun mengalami kesan negatif globalisasi bagi membangun dan memajukan bidang pendidikan. Antara krisis pendidikan global dapat dilihat menerusi gambar rajah di bawah. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita terutama bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. Persaingan untuk memantapkan kualiti diri dengan kepakaran dalam sesuatu bidang dan kemahiran tertentu akan menghasilkan produk pendidik yang setaraf dengan pendidik di negara luar. bantuan pendidikan buku teks. Ini termasuklah penyediaan kemudahan pendidikan seperti menyediakan peluang pendidikan untuk semua. guru perlu . nilai intelektual perlu dipertahankan dan sentiasa dipertingkatkan kerana warga pendidik merupakan agen dalam membentuk modal insan yang berkualiti. biodiversiti dan kejuruteraan. Ini bermakna. Tambahan pula. program twinning iaitu program kembar pendidikan diperluaskan melibatkan institusi pendidikan membangun dengan negara maju. pendidikan literasi komputer dan sebagainya.dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka.

Kemahiran pertama ialah menulis. yang mana kemahiran literasi menimba ilmu melalui bahan-bahan bercetak perlu diterapkan sejak dari bangku sekolah agar . PERANAN INSTITUSI KELUARGA DAN SEKOLAH DALAM MEMBINA KEMAHIRAN 7M BERDASARKAN GLOBALISASI Dunia sekarang sedang menghadapi era globalisasi yang kian memuncak. Ini kerana pelaburan yang rendah dalam bidang pendidikan di negara membangun dan persaingan global meningkatkan perbelanjaan pendidikan yang mana ianya menyulitkan untuk usaha ke arah merapatkan lagi jurang pendidikan. seseorangitu boleh mengeluarkan idea.sentiasa ke hadapan dalam mendidik dan memimpin masyarakat kea rah perubahan dan kemajuan. Kemahiran kedua ialah membaca. di mana kemahiran literasi asas komunikasi dan menyampaikan idea secara tulisan dapat dikuasai oleh kerana menerusi penulisan. Semua pihak perlulah sama-sama bertanggungjawab dalam usaha memelihara kemajuan yang tercipta tanpa perlu kecundang disebabkan tewas dalam globalisasi. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan globalisasi. perasaan. menyampaikan maklumat dan sebagai alat perhubungan sosial. Keterbatasan dalam memantau penerimaan ledakan sumber dan bijak menapis serangan unsur-unsur perlu dilaksanakan dengan segera agar kita tidak jatuh dalam arus globalisasi. Globalisasi jika dilihat memberikan manfaat dan juga keburukan kepada kita andai kita tersalah membuat pilihan dan keputusan. Krisis pendidikan global seperti jurang pendidikan juga menimbulkan kebimbangan.

KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Berdasarkan definisi globalisasi pendidikan. Kemahiran kelima ialah kemahiran menggunakan komputer. penggunaan komputer dalam membantu memudahkan pengurusan harian. keredhaan Ilahi adalah sesuatu yang penting kerana hidup dalam keadaan dicintai Tuhan dan mendapat keredhaan menghasilkan dengan kejayaan dalam segala aspek dan memperoleh ketenangan yang sukar diterjemahkan. manusia harus sentiasa tersemat dalam diri setiap individu. Kemahiran keenam ialah kemahiran menjadi manusia. Dengan melazimkan diri dengan aktiviti membaca sudah menerapkan nilai-nilai murni secara tidak langsung menerusi kandungan bahan yang dibaca. Kemahiran ketiga. krisis pendidikan global dan sebagainya sebagaimana yang telah dinyatakan di ruangan sebelumnya. cabaran globalisasi dalam pendidikan. bagaimana murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nilai nombor yang lebih besar? Kemahiran mengira merupakan kemahiran yang penting di samping perlunya kita menguasai kemahiran-kemahiran yang lain. Dalam kemahiran ini. perlunya individu diajar untuk menjadi individu yang boleh berinteraksi bersama orang lain secara positif. apakah kesan yang dapat kita kenal pasti terhadap globalisasi dalam pendidikan? Adakah memberi kesan baik sahaja atau .murid-murid memperoleh pengalaman dan ilmu menerusi bahan-bahan ilmiah yang dibaca. jika tidak menguasai konsep asas nombor. Segala yang dilalui dalam kehidupan seharian melibatkan kita dengan hukum sains dan alam semesta. mencari maklumat dan sebagai alat pengajaran yang berkesan. Jika dilihat sekarang. Dalam hidup kita. Membaca jambatan ilmu. Dalam kemahiran ini. guru dan ibu bapa berperanan untuk menyediakan peluang dan ruang untuk murid-murid berfikir tentang sesuatu perkara dan melatih mereka untuk mengolah dan melontarkan idea menerusi kemahiran berfikir yang diaplikasikan. mengira merupakan kemahiran literasi asas mengoperasikan otak secara abstrak tentang hukum sains dan alam semesta. Dengan kemahiran komunikasi yang baik seperti kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa membuatkan kita sentiasa dihormati dan hidup dalam keadaan yang harmoni. kemahiran memikir. Kemahiran keempat. Kemahiran menggunakan komputer perlu diterapkan dan didedahkan kepada anak-anak muda sekarang agar perkara seperti ‘fobia komputer’ dapat dielakkan. Kemahiran ketujuh ialah kemahiran mencintai Tuhan. Cuba bayangkan seandainya anak-anak kita tidak menguasai kemahiran mengira. adakah mereka mampu untuk menguruskan kehidupan mereka secara sendiri kelak? Contohnya. Kemahiran mencari dan menggunakan ilmu agama dalam proses mendapatkan keredhaan dan kecintaan Tuhan buat setiap hambanya.

Globalisasi dalam pendidikan memberikan kesan positif dan negatif. Apakah kesan positif yang dapat diberikan melalui globalisasi dalam pendidikan? Antaranya ialah:  budaya pembelajaran sepanjang hayat  kebolehan berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa  menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian  pendidikan Negara terbuka kepada dunia luar  perubahan peranan guru dalam bilik darjah  peluang pendidikan terbuka luas  persaingan sihat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan inovasi  perkongsian sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran Terdapat beberapa kesan negatif melalui globalisasi dalam pendidikan iaitu: kadar pengangguran semakin meningkat  pengaliran keluar sumber manusia yang berkepakaran ke luar negara  meminggirkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda  perdagangan pendidikan  penyebaran sumber-sumber yang tidak bersesuaian dengan intelek dan rohani  berlaku penindasan dalam merampas peluang dan sumber bagi kemajuan sistem pendidikan sesebuah negara  pemantauan mendalam dari aspek permasalahan antisosial  .member kesan buruk semata atau memiliki pro dan kontranya iaitu kesan baik dan buruk melalui globalisasi dalam pendidikan.

ianya adalah tanggungjawab individu dalam membuat pilihan bijak sama ada ingin memilih sumber yang bersesuaian atau sebaliknya. sebagai pendidik perlunya pemilihan dibuat dalam mencedok ilmu dan sumber maklumat yang bersesuaian untuk disalurkan kepada murid-murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah agar nilai-nilai negatif tidak dapat diterapkan dalam diri murid-murid. IMPAK GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Globalisasi meluaskan konsep dunia tanpa sempadan memberikan cabaran terhadap guru bagaimana perancangan pembelajaran dan dunia pendidikan boleh dimajukan dari perspektif global yang melibatkan penyesuaian . biarpun ianya mempunyai kesan positif dan negatif.Oleh itu. Tambahan pula.

Jika pada masa kini tiada pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat di dalam bilik darjah. Ini kerana. dengan globalisasi. penjadualan belajar. keadaan di dasar laut. Contohnya. suasana di kutub utara dan melihat bagaimana gunung berapi meletus. kebanyakan bahan penyelidikan dan sumber lain maklumat menggunakan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 7. adalah sukar untuk guru menyalurkan ilmu dan pengalaman berkaitan persekitaran yang sukar untuk disediakan. . Lambakan sumber maklumat dalam Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa yang mudah diperoleh menerusi kecanggihan teknologi maklumat menghasilkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu. ada dinyatakan tentang impak globalisasi dalam pendidikan di mana rajah di sebelah kiri merupakan sebab yang berlaku menerusi globalisasi dan rajah di sebelah kanan menunjukkan akibat daripada globalisasi dalam pendidikan. penggunaan teknologi maklumat dalam sesi pembelajaran dan pengajaran sering diaplikasikan. Ini membuatkan muridmurid dan guru dapat menguasai ledakan maklumat dan menambah pengalaman murid. Dengan kecanggihan teknologi maklumat. Selain itu.kurikulum. serta peranan efektif guru dalam memajukan dunia pendidikan. penerokaan maklumat melalui ICT. pengawalan dan penyeliaan. menjadi kelaziman individu menjadikan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu utama. Ini secara langsung.

murid berpeluang melihat dan meneroka pengetahuan baru yang terbatas melalui video. Secara tidak langsung. penggunaan aplikasi Microsoft Excel. pembangunan negara semakin meningkat melalui penghasilan produk berkemahiran dan pakar dalam sesuatu bidang. paparan slide dan sebaganyai. Dengan globalisasi dalam pendidikan. mewujudkan lebih banyak institusi pengajian tinggi swasta yang mana memberikan kesan ke atas semua individu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata. memudahkan kita untuk menguruskan sesuatu data dan boleh dikemas kini pada bila-bila masa. Pembudayaan teknologi dalam pelaksanaan harian membuatkan urusan kita menjadi lebih mudah dan lebih bersistematik. Contohnya. .

muallim. 1. Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa. budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). 2.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik. perguruan dan lain-lain. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terangterangan. alim atau ulamak.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. kini. Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. bersikap jujur. Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. dedikasi. menikmati otonomi individu dan kumpulan. Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab. mementingkan mutu perkhidmatan. Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai „Pendidikan Universiti dan Laporan Carr-Saunders‟. muaddib. kelengkapan.) Berdasarkan ciri-ciri profesion. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. perubatan. keilmuan dan keluhuran peribadi. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948).PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. komitmen dan hubungannya dengan Allah.( contohnya : perundangan. latihan iktisas yang mencukupi. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh . jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. Menurut Kamus Dewan „profesion‟ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. khidmat yang diperlui masyarakat. PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek.

Sebagai pentadbir ataupun pengurus. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . penyelia. pengurus. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. malah lebih daripada itu. 3. Selain tugas dalam bilik darjah. penilai. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Sebelum seseorang itu menjadi guru. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3. perancang. menjadi kaunselor kepada muridmurid. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. 3. pelaksana. pengawal dan sebagainya. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ).2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Walaubagaimanapun. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan.1998) 3.organisasinya. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. bersabar. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. guru harus .Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya.1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Umpananya. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. Di samping itu.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang.

guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. hiburan ( Video. 3. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat. Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui „online‟.mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu . pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini. telekomunikasi (telefon bimbit). Contohnya. Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang. menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak. kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian. profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah. malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa. Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang.5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. perkhidmatan bank ( kad ATM). Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. teori-teori pengajaranpembelajaran. proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju. di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi. 3. VCD) dan lain-lain. 1996). teori pendidikan. Oleh itu. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini.tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. khasnya dalam teknologi pendidikan. Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang. dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak.boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan.Sebagai pemangkin. perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita. pengurusan sekolah. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif.4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman.

jual-beli saham. Penteorian sosiologi dan pendidikan. ETIKA PROFESION PERGURUAN & ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Definisi Etika .semasa. 1993. Pendidikan di Malaysia : sejarah. Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. 2002. kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. Ee Ah Meng. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan profesion perguruan selain daripada peranan pihak Kementerian Pendidikan. barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. Johor Bharu 6-8 Disember.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. Persatuan Perguruan dan masyarakat. sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. penculikan dan seumpamanya . Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. ekonomi : urusan perniagaan. 1994. janayah : seperti peras ugut. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai. Dalam hal seperti ini. Menurut Dr. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar. Sufean Hussin. Tanjung Malim : Quantum Books. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. para guru sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran yang tinggi. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. Awang Had Salleh. Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. 1980. Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. Pendidikan di Malaysia. Jika hal ini wujud. Mok Soon Sang. ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. Perubahanperubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. pecah rumah. hartanah dan sebagainya . KONPEN V. 4. Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. Rujukan Amir Hasan Dawi. profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. 1996. sistem dan falsafah. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara.

ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Konsep Profesion dan nilaitaranya a. Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. khidmat yang diperlui masyarakat.a. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod etika dianggap penting kerana: a. Satu sistem dasar akhlak. Etika Perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. 1994). Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. latihan iktisas yang mencukupi. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan.( contohnya : perundangan. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. d. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. perguruan dan lain-lain. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. perubatan. b. Oleh itu. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.) . Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. c. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. Kod Etika dalam bentuk dokumen. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). mementingkan mutu perkhidmatan. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. pelajar. b. menikmati otonomi individu dan kumpulan. b. Dari persepktif Islam. 1995). e. d. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. c.

guru juga mempunyai perananperanan lain yang diharapkan oleh masyarakat. e. Umpananya. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. Di samping itu. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. bersikap jujur. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Sebelum seseorang itu menjadi guru. bersabar. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. d.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. menjadi kaunselor kepada murid-murid.c. Walaubagaimanapun. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. dedikasi. Berdasarkan ciri-ciri profesion. Berikut merupakan aspek-aspek keguruan yang boleh dianggap sebagai satu profesion: a. menjadi pengamal dan penyebar nilai . menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . Selain tugas dalam bilik darjah. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ).

maka nilai-nilai seperti keikhlasan. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa .1998) Pendahuluan Ada beberapa istilah yang harus diterangkan dahulu maksudnya sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai tajuk kertas ini. perubatan. nilai-nilai kerjaya itu harus dihayati(intemalized) lebih dahulu. Keempat pengamalan. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. kejuruteraan. kejuruteraan dan lainlain. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. Etika Keguruan Sebenarnya kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional. pengubatan dan sebagainya. Tetapi sebelum sampai kepada amalan. Kalau mahu dipertegaskan lagi kertas ini sebenarnya diharapkan menjawab persoalan bagaimana cara membimbing guru-guru pendidikan Islam agar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam etika keguruan itu.kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. perniagaan dan lain-lain sebagainya. kejujuran. Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Lebih ketara lagi ciri-ciri ini jelas pada kerjaya keguruan. dedikasi dan lain-lain itu dihayati. memang semua kerjaya mementingkan amalan. Oleh yang demikian marilah kita membicarakan dahulu di bawah ini apakah dia etika keguruan itu. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . akauntan. kaunseling. Kelima penghayatan. iaitu penghayatan. Dari segi pandangan Islam. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. b. Pertama sekali adalah keguruan. ini yang membawa kita kepada aspek terakhir pada kertas ini. Sebab setiap pemegang kerjaya itu dipanggil pengamal(practitioner) dalam bidang tertentu seperti keguruan. Kalau ilmu seperti matematik. Maksudnya pekerjaan sebagai guru. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. iaitu penghayatan nilai-nilai. pengubatan. Ini semua adalah nilai. ilmiah dan aqidah yang harus dimiliki oleh seorang pengamal untuk berjaya dalam kerjayanya. perubatan dan lain-lain dipelajari. maka agar seorang muslim itu berjaya menjalankan tugas yang . nilai-nilai yang menyertai setiap kerjaya itu seperti memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan sebagainya. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan kepada kerjaya-kerjaya yang lain seperti kod etika dan sebagainya. Kod etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. keguruan. Ketiga.

W.W. Seperti makna firman Allah S. Kecerdasan dan kecepatan berfikir 4. Keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi 5. "Iman itu bukanlah berharap dan berhias tetapi meyakinkan dengan hati dan membuktikan dengan amal". tidak pilih kasih. Kekuatan sahsiah 7. tetapi juga diluarnya. Tahap pencapaian ilmiah 2. Pengetahuan umum dan keluasan bacaan 3. kekuatan. maka mereka menghadapinya dengan sabar.W. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggung jawab.dipikulkan kepadanya oleh Allah S. vokasional dan budaya menerusi ilmu-ilmu pengkhususannya seperti geografi. Berbuat adillah. ayat 79. 3.W. Bahawa ia fleksibel dalam mempelbagaikan kaedah-kaedah pengajaran dengan menggunakan kaedah yang sesuai bagi suasana tertentu. "la tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik" . 6. 2. Bahawa ia memiliki sahsiah yang kuat dan sanggup membimbing murid-murid ke arah yang dikehendaki. sebab itulah yang lebih dekat kepada taqwa. supaya dapat mempengaruhi jiwa murid-muridnya dan anggota-anggota masyarakat lainnya. Petunjuk (hidayah) Islam di dalam dan di luar adalah sebab tujuan pendidikan dalam Islam untuk membentuk generasi-generasi umat Islam yang memahami dan menyedari risalahnya dalam kehidupan dan melaksanakan risalah ini dengan sungguh-sungguh dan amanah dan juga menyedari bahawa mereka mempunyai kewajipan kepada Allah S. ciri-ciri itu tidak terkeluar dan sifatsifat dan aspek-aspek berikut: 1. Oleh yang demikian menyiapkannya juga harus untuk sekolah dan untuk luar sekolah. amanah. maka mereka melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.T telah mewajibkan kepada diriNya sendiri dalam surah al-Nahl ayat ke 97. Bahawa ia mempunyai persiapan ilmiah. Bahawa ia bersifat adil terhadap murid-muridnya. Optimisme dan entusiasme dalam pekerjaan 6.T dan mereka harus melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.T pertama sekali dalam masyarakat Islam dan seterusnya di dalam masyarakat antarabangsa maka haruslah guru itu memiliki sifat-sifat yang berikut: 1. Yakin bahawa ia mempunyai risalah(message) Dari huraian di atas jelaslah bahawa seorang guru Muslim memiliki peranan bukan sahaja di dalam sekolah. Memiliki kebolehan untuk mendekatkan maklumat-maklumat kepada pemikiran murid-murid dan ia bersabar untuk menghadapi masalah yang timbul.T dalam surah al Maidah ayat ke 8. 5. ketenteraman dan kebanggaan. Buku-buku pendidikan telah juga memberikan ciri-ciri umum seorang guru. Bahawa ia ikhlas dalam kerja-kerja kependidikan dan risalah Islamnya dengan tujuan mencari keredhaan Allah S. Maka haruslah penyiapan ini juga dipikul bersama oleh institusi-institusi penyiapan guru seperti fakulti-fakulti pendidikan dan maktab-maktab perguruan bersama-sama dengan masyarakat Islam sendiri. "Tetapi jadilah kamu Rabbani (mendapat bimbingan Tuhan)". sehingga guru-guru yang dihasilkannya adalah guru yang soleh.W.T dan mencari kebenaran serta melaksanakannya. membawa perbaikan (muslih). Bahawa ia sedar akan pengaruh-pengaruh dan trend-trend global yang dapat mempengaruhi generasi dan segi aqidah dan pemikiran mereka. Bahawa tujuan. memberi dan mendapat petunjuk untuk menyiarkan risalah pendidikan Islam. hati-hati dan penuh prihatin. Positif dan semangat optimisme 9. Memelihara penampilan(mazhar) 8. Ini memerlukan bahawa guru dipersiapkan dari segi professional dan psikologikal yang baik. 8. Bertaqwalah kepada Allah. tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan Tuhan (Rabbani). seperti disebutkan oleh surah Al-imran. Sebab Allah S. 7. Inilah sifat-sifat terpenting yang patut dipunyai oleh seorang guru Muslim di atas mana proses penyediaan guruguru itu harus dibina.A. ia mengutamakan yang benar. professionalisme dan kecekalan. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakatnya. 4. Seperti makna sebuah hadith Nabi S. ilmu-ilmu keIslaman dan kebudayaan dunia dalam bidang pengkhususannya. sebab Allah Maha Mengetahui apa yang kamu buat".W. Dengan demikian umat Islam akan mencapai cita-citanya dalam kehidupan dengan penuh kemuliaan. "Janganlah kamu terpengaruh oleh keadaan suatu kaum sehinga kamu tidak adil. 9. Bahawa ia benar dalam hal yang didakwahkannya dan tanda kebenaran itu ialah tingkah lakunya sendiri.

W.T. Allah tidak memberi beban seseorang kecuali yang disanggupinya.T. marilah kita tutup bahagian ini dengan suatu misal atau model yang menjamin bahawa bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan maka masyarakat akan hidup bahagia dan individu-individu dan kumpulan-kumpulan akan hidup dengan tenteram. Sempurnakanlah timbangan dan ukuran dengan adil. Pertama sekali nilai itu mestilah mempunyai model. Sempurnakanlah janjimu kepada Allah. Pendeknya. 5. Yang bererti tempat di mana nilai itu melekat supaya dapat disaksikan bagaimana nilai-nilai itu beroperasi. seorang guru. pendidikan pra-sekolah. Jangan mendekati perkara-perkara buruk. Sungguh inilah jalanKu yang lurus. pendidikan latihan perguruan dan lain-lain. Pendidikan ilmu (knowledge) terutama yang berkenaan dengan fakta-fakta dan ketrampilan tidaklah terlalu rumit sebab tidak terlalu banyak melibatkan nilai-nilai. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. mempunyai syarat-syarat yang berlainan dengan pendidikan fakta-fakta ketrampilan. maka kejujuran itu boleh menjadi perangsang. Ia merupakan perlembagaan Ilahi dalam pendidikan dan bimbingan akhlak dan sosial yang intinya adalah sebagai berikut. 10. juga model tempat kejujuran itu melekat diperlukan . Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali untuk yang lebih baik sehinggalah ia dewasa. jangan kamu ikut jalan-jalan lain nescaya kamu bercerai-berai dari jalanNya. Tidak boleh dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. maka berbuat adillah walaupun kepada sanak saudara.T yang bermaksud. Tidak dapat dicium baunya. 1. supaya nilai yang bernama kejujuran itu dapat disaksikan beroperasi maka ia harus melekat pada suatu model. 9. mudah-mudahan kamu ingat. Tetapi sebaliknya pendidikan sikap di mana terlibat nilai-nilai yang biasanya berasal dari cara-cara pemasyarakatan yang diperoleh oleh kanak-kanak semasa kecil. Dalam keadaan terakhir ini pendidikan tidak semudah dengan pendidikan fakta atau ketrampilan. 2. Jangan mensyarikatkan Allah S. 7. mudah-mudahan kamu berakal. Syarat yang kedua kalau kejujuran itu dapat menimbulkan peneguhan pada diri murid-murid maka ia akan dipelajari. Nilai ini bersifat mujarrad(abstract). seorang kawan dan lain-lain. ertinya diulang-ulang dan kemudian berubah menjadi penghayatan. Jangan kamu membunuh diri yang dihararamkan kamu membunuhnya kecuali dengan kebenaran. 1. Ambillah suatu nilai seperti kejujuran. sebab selain daripada nilai kejujuran itu sendiri. Jangan membunuh anak kerana takut miskin. Sebab adalah terlalu dangkal kalau pendidikan itu hanya ditujukan untuk memperoleh ilmu (knowledge) dan ketrampilan (skill) saja tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah penanaman sikap (attitude) yang positif pada diri pendidik terhadap hal yang menjadi tumpuan pendidikan. jadi tidak dapat diraba dengan pancaindera.W. 8. Jangan kamu mendekati perkara-perkara buruk yang terang-terangan dan yang tersembunyi. marilah kita bahas tentang penghayatan dan pengamalan nilai.W. Jangan mendekati harta anak-anak yatim. Itulah pesanNya bagimu. Jika kamu berkata.Setelah berpanjang lebar tentang kod etika keguruan dalam pandangan pendidikan Islam. percaya atau tidak percaya. suka atau tidak suka dan lain-lain lagi. Itulah pesanNya bagimu. Jangan membunuh manusia. 3. harum atau busuk dan sebagainya. Berbuat baik kepada ibu bapa. Sempumakanlah janjimu dengan Allah S. 4. Sempumakanlah ukuran dan timbangan dengan adil. "Katakanlah(wahai Muhammad) marilah aku bacakan apa yang dihararamkan kepadamu oleh Tuhanmu. yang selanjutnya kalau diulang-ulang sebab diteguhkan akan berubah menjadi penghayatan nilai-nilai. seorang bapa. itulah wasiat Allah kepadamu. sebab Kamilah yang memberi mereka dan kamu rezeki. Itu syarat pertama. 6. mudah-mudahan kamu bertaqwa ” Ayat-ayat ini mengandungi sepuluh perakuan(wasaya) penting dalam kehidupan individu dan kumpulankumpulan Islam dan kemanusiaan. Selepas huraian tentang kod etika dalam keguruan. pengajian tinggi. kejujuran itu pada dirinya. Kalau model tadi dapat mencerminkan nilai-nilai yang disebut. rupanya bagaimana. Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Penghayatan Masalah penghayatan (internalization) sesuatu perkara berlaku bukan hanya pada pendidikan agama saja tetapi pada aspek pendidikan. maka ikutilah olehmu. Pendidikan nilai-nilai. Model ini tergambar dalam firman Allah S. Syarat kedua agak rumit sedikit. apa lagi kalau objek pendidikan itu memang adalah nilai-nilai yang tidak dapat dinilai dengan betul atau salah tetapi dengan baik atau buruk. Berbuat adillah dalam berkata-kata walaupun pada kaum kerabat. Hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. pendidikan sekolah. Tidak dapat dilihat dengan mata.

kalau tidak maka terjadi pertikaian antara perkataan dan perbuatan. bersopan-santun. iaitu jika perangai mereka seharihari bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab model tempat melekatnya nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada muridmurid adalah manusia biasa. Bila seorang guru memuji seorang murid. maka murid tersebut mungkin merasa bahawa guru tidak menyukai perbuatannya. Sebagaimana setiap guru. Oleh sebab itu dikehendaki dari guruguru. guru sebagai perangsang( stumulus) telah gagal sebagai model. sebahagian. terlepas daripada mata pelajaran yang diajarkannya. Sebab penghayatan itu pun berperingkat-peringkat. Oleh sebab pendidikan agama merupakan pendidikan ke arah nilai-nilai agama. Sebagai misal. Jadi jangankan menghayati agama. Kelima: Peringkat Perwatakan Keempat : Peringkat Organisasi Ketiga : Peringkat Penilaian Kedua : Peringkat Gerak balas Pertama : Peringkat Penerimaan . maka orientasi pendidikan agama haruslah ditinjau kembali sesuai dengan tujuan tersebut. seperti pelajaran sains misalnya. maka ia meneguhkan sesuatu tingkahlaku. dengan pengertian dia mempunyai kekurangan-kekurangan. seperti tergambar pada gambarajah di bawah. 3. sejarah dan lain-lain. haruslah ia sendiri lebih dahulu bersifat jujur. walaupun mereka sendiri mengajarkan agama. maka ia menghukum tingkahlaku tertentu. apapun yang diajarkannya.berfungsi bersama untuk menimbulkan peneguhan itu. Ini tidaklah mengesampingkan bahawa dalam pelajaran agama itu sendiri ada perkara-perkara yang bersifat fakta-fakta dan ketrampilan-ketrampilan. geografi. kalau tidak sebahagian besar. Kalau mereka mencerminkan nilai-nilai Islam dalam cara berpakaian. sebaliknya murid-murid semakin menjauhi kalau tidak membenci segala yang berbau agama. Sebab kalau tidak maka suatu masa nanti akan timbul dalam masyarakat Islam sendiri ahli-ahli agama yang tidak menghayati ajaran agama atau orang-orang orientalis yang berdiam di negeri-negeri Timur. Malah sebaliknya. adalah pengajar nilai-nilai tertentu. Begitu juga dengan pendidikan agama. sebab ia tidak akan memancing tingkahlaku kejujuran dan muridmuridnya. mempengaruhi muridmuridnya melalui kaedah-kaedah dan strategi-strategi pengajaran yang digunakan yang sebahagian besarnya termasuk dalam kawasan "kurikulum informal”. Orientasi sekarang adalah ke arah kemasyarakatan yang bermotivasi dan berdisiplin. ada murid-murid yang benci kepada matematik sebab ia tidak suka kepada guru yang mengajarkan matematik. Inilah sebahagian syarat-syarat yang perlu wujud untuk penghayatan nilai-nilai. seorang guru atau ibu yang mengajarkan kejujuran kepada murid atau anaknya. kalau tidak menjadi perangsang negatif yang boleh menimbulkan sifat antiagama pada diri murid-murid. Tetapi memperlakukan semua pendidikan agama sebagai pengajaran fakta-fakta dan ketrampilanketrampilan saja adalah suatu kesalahan besar yang perlu diperbaiki dengan segera. Malah bila guru tidak mengacuhkan seorang murid. Dengan kata-kata yang lebih sederhana. maka nilai-nilai yang akan diajarkan itu boleh menurun nilainya disebabkan oleh kekurangankekurangan yang ada pada model itu. 2. nilai-nilai agama itu sendiri tidak diajarkan oleh guru-guru agama di sekolah. Dalam keadaan terakhir ini. tetapi oleh guru-guru matematik. mungkin ada setengah-setengah guru-guru agama sendiri tidak menjadi perangsang nilainilai Islam itu. Pendidikan agama sekadar untuk lulus ujian mata pelajaran agama sudah lewat masanya. Ini semua adalah nilai-nilai. mulai dari peringkat yang paling rendah sampai kepada peringkat tinggi. Pengamalan Pengamalan nilai-nilai adalah kelanjutan daripada penghayatan nilai. terutama pada tingkat-tingkat sekolah dasar agar mereka melambangkan ciri kesempumaan dari segi jasmaniah dan rohaniah. adalah seorang guru bahasa maka setiap guru juga adalah seorang pengajar nilai-nilai. Maka pada yang terakhir ini juga berlaku kaedah pengajaran fakta-fakta dan ketrampilan. beribadat atau dengan kata lain kalau amal mereka mencerminkan nilai-nilai Islam. Sebab guru-guru sama ada sedar atau tidak. Jadi daripada jujur dia menjadi tidak jujur. Semua guru. Nilai-nilai yang sungguh-sungguh dihayati akan tercermin dalam amalan sehari-sehari. kalau sikap ini dikembangkan. Dengan kata lain syarat penghayatan nilai-nilai sangat bergantung pada peribadi model yang membawa nilai-nilai itu. malah ada kemungkinan anak didik mempelajari nilai sebaliknya. jika pada model itu timbul sifat-sifat atau tingkah laku yang tidak meneguhkan kejujuran itu. Bila guru menghukum seorang murid. murid-murid boleh benci kepada semua yang berkaitan dengan matematik.

.  Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan..  Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. bertanggungjawab.  Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1) Konsep Etika:  sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi..  Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. bukan sekadar diketahui dan dihafalkan. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara  Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. masyarakat atau negara  Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. Kesimpulan Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai maka ia perlu dihayati dan diamalkan.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. institusi pendidikan dengan masyarakat.  guru perlu menjaga kod etika demi status.  Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.  Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.  nilai moral yang baik / buruk  masyarakat menganalisis. menilai.Bila nilai-nilai itu dihayati sampai ke peringkat perwatakan maka ia sebati dengan sahsiah dan sukar untuk diubah dan sentiasa terpancar dalam amalan sehari-hari. akhlak dan maruah. Di situ juga telah dinyatakan perakuan yang sepuluh (al-Wisaya al-'Asyarah) tentang segala kerjaya seorang muslim yang tercantum dalam al-Quran (al-An'am: 151-153). .  Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. pertuturan dan tingkah laku  memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa  Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.  Menghormati masyarakat tempat berkhidmat.. Tanggungjawab terhadap pelajar  mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar  bersikap adil terhadap pelajar  merahsiakan maklumat ikhtisas  membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran  menunjukkan cara berpakaian.  Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.  Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. 2) Kod Etika Keguruan.  Berusaha menunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion  Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.

 Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar  Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri.  Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.3) Akauntabiliti Guru. akauntabiliti guru sebagai.  Memberi sumbangan sukarela kepada negara.  Pengurusan bilik darjah  Memotivasikan pelajar  Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa  Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.  Membantu rakan sejawat  Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.kesempurnaan  Nillsen 2004. bermaksud keikhlasan dan kejujuran  Institut Integriti Malaysia.  Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.  Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi  Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari  Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Konsep  Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu  Tanggungjawab kepada profesion perguruan  Leslie Kaplan & William Owings (2001). Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara  Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.  Integriti bermaksud wholeness atau completeness.  Membentuk soalan penilaian. 4) Integriti Guru.  Bersikap adil dengan setiap murid.  Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.  Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan  Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.  Akauntabiliti terhadap profesion  Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.  Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa. .  Kemahiran interpersonal.  Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.

. NON PROFESIONAL .  Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. . tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan.1989) .Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan. .Pakar dalam bidang pekerjaan . . .Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan.Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. mengawal mutu dan penyingkiran ahli.Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas.Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan. .Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. NOTA EDU3108 BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION 1) Pengenalan.Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan. kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. . 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan.Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional. . .Mementingkan mutu perkhidmatan. . .1989). 2) Ciri-ciri Profesion. Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. 5) GURU PROFESIONAL VS. . .Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan.Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu.Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. .

Melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.With-it-ness . .Celik minda .Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah.Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan. . .Dorongan oleh misi dan passionate .Autonomi guru adalah terhad. guru sementara .Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara. .Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. .Mempertahankan martabat profesionnya.Bersikap profesional . .Bermoral . berpersonaliti sihat dan serba boleh. .2002).Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Cth: guru sandaran. .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Guru Profesional.Kepakaran dalam motivasi .Guru sebagai pemimpin . .Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. .Pembelajaran kandungan . .Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. .Pintar . . .Positif dan benar .Prihatin terhadap murid dan ibubapa .Gaya . bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. .Guru adalah pakar dalam pendidikan.Berilmu .Patuh dengan Kod Etika.1998).Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. . .Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.Memastikan suasana „guru mengajar murid belajar‟ dalam bilik darjah. Guru Non Profesional. .Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan.Keberkesanan pengajaran .Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori .

BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1.Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan.GERKO . Pada pendapat anda.Kawalan sosial di sekolah .Kaedah mengajar .Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid .1998) . apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? . threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.Kawalan disiplin murid .Konsep Etika . opportunity. Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: .Pembimbing kepada murid 10) Refleksi . weakness.8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.

Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Konsep . 3) Akauntabiliti Guru.menunjukkan cara berpakaian.sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. . . .nilai moral yang baik / buruk .memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa .Berusaha menunaikan tanggungjawab. . akhlak dan maruah. pertuturan dan tingkah laku .guru perlu menjaga kod etika demi status. .mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .Tanggungjawab kepada profesion perguruan . . .Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. menilai.bersikap adil terhadap pelajar .merahsiakan maklumat ikhtisas . bertanggungjawab .masyarakat menganalisis.. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. institusi pendidikan dengan masyarakat. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara .Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. akauntabiliti guru sebagai.Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia.Leslie Kaplan & William Owings (2001).Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. .Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar . .Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. .Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . .membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran . .Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. masyarakat atau negara .Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu .

kesempurnaan . .Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Pengurusan bilik darjah .Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. . .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. .Membantu rakan sejawat . .Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. . bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Kemahiran interpersonal.Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.Institut Integriti Malaysia. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Memotivasikan pelajar .Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan .Integriti bermaksud wholeness atau completeness. .Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar .Bersikap adil dengan setiap murid. . .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Membentuk soalan penilaian. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. Akauntabiliti terhadap profesion .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi . . .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. .Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Nillsen 2004.Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. 4) Integriti Guru . . .Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. . .

Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi . .Perasaan.Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. Fokus Etika Guru : .Pengurusan masa . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Guru dikawal oleh etika perguruan.Kesantunan merujuk kepada tatacara.Definisi . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Cakap banyak .Berniaga di sekolah . pemikiran.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Kesantunan guru . .Gabungan perasaan.Ikut norma budaya setempat.Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan . perwakilan komposit perasaan. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas . mempunyai kesantunan.0 ISU KEPEDULIAN GURU .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . 2.Kepedulian guru . bukan tatacara kita sahaja.BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Kawalan suara .0 ISU KESANTUNAN GURU .Pengurusan kewangan 1. .Penampilan guru .Kerjaya sambilan .Kerjaya sambilan .Memonopoli sidang perbualan . . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Apakah pelajar suka saya? .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Peringkat novis . tak kreatif dan imaginative . . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Peringkat Keprihatinan Diri .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas . .Peringkat cekap .Dikatakan pasif.Peringkat novis lanjutan .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Peringkat mahir .

konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Penambahbaikan berterusan . mempunyai mental-life yang segar. fikiran positif.Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat. Prinsip Guru Cekap : .Terbaik dalam bidang . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Berkongsi visi yang sama .Ada kecekapan pada tahap minimum .Guru mula kenali lebih banyak prinsip..Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip . kepakaran.Keutuhan peribadi . konsep dan perkara asas pengajaran . Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia. Guru Mahir . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri. Guru Cekap Menjadi guru cekap : .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. .Guru mengajar murid belajar : mengajar.Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif .Bakti disemai bukti dituai . .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap . mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Menjadi teladan profesionalisme . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Kecekapan profesionalisme .Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Memahami fakta.

Professional dengan PNP di sekolah .Mempamer kekuatan teori .Kemahiran penyampaian .Berupaya melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya pelajar mempunyai ilmu.Menampilkan watak terpuji. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .„role model‟ kepada warga pendidikan .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Berketrampilan .Bertindak atas landasan etika kerja .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . Guru Berintelek . pengetahuan.Taat setia terhadap perkhidmatannya.Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. berpesonaliti sihat dan serba boleh.Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam . Guru Mahir .Sahsiah terpuji . Sahsiah guru pakar : .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Ciri guru berkesan : . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Mahir berkomunikasi. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : . berimej.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar . yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Kaya ilmu .Kemahiran merangsang .Profesional . peribadi mulia.Kemahiran penilaian .Morality yang teguh . berwawasan . .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. memartabatkan profesionnya .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. bebas berpendirian .

Kurang mahir urus aktiviti sukan . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Berwawasan. Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah . proaktif.Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Bijak mengurus masa.Pengetahuan guru pakar : .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru .Menjadi pakar rujuk PNP . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Kurang mahir urus Koku . responsive. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . Fokus isu : .Kurang teori dan amalan latihan . Potensi : . bahan dan sumber .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.

Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. . .Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. pemerhatian & temubual. . sosioemosi & kesihatan. 4) Pengamal Reflektif . . membuat penyelidikan & mencari idea baru.Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. .Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.Guru agen sosialisasi. soal selidik. . . 3) Pembimbing .Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P.Meningkatkan tahap profesional guru. sikap dan .Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. .Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan.Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. .Menambahbaik aktiviti P&P.Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. . 6) Agen Sosial . 5) Penyelidik .Dapat meningkatkan kualiti P&P. .Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah.• Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran . .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. . berfikir.

keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. persahabatan. 10) Pengurus Pembelajaran .Guru hendak peka dengan emosi.Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar.Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.Mengawal sikap penyayang .Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. . kemahiran dan nilai kepada murid. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG . .Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar.Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan .Menerapkan nilai kepimpinan demokratik.Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. .Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. ketekunan. toleransi dan kesabaran).Menggunakan strategi pemusatan murid .Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi .Bersikap proaktif . prejudis atau diskriminasi.Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. toleransi dalam kalangan pelajar.nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.Guru menyampaikan nilai moral. 7) Agen Perubahan .Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. nilai agama. . . . . . . 9) Pembentuk Tingkah Laku . . kerajinan.Guru berperanan mengawal kepincangan ini. kerjasama. . . .Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial.Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. . .Memupuk nilai persahabatan.

PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .akademik dan kokurikulum mahupun siasah.Educare/educere . berintegriti dan bersungguh-sungguh .moe.Menyebarkan ilmu .PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.e.Agen perubahan .Mentor .jangkaan terhadap pelajar. berdaya tahan.Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.Pakar rujuk . prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.Penerap nilai .Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.Pemimpin .Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran . .Role model .Jangkaan terhadap diri sendiri – e.g penentuan hasil pembelajaran .g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .Pengamal TMK .Misi KPM: „Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti‟ .gov. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.KPM didokong oleh 31 Bahagian.Penyelidik . .my/?id=143) .g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. .Pengamal dan pelaksana ilmu .Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .Agen sosialisasi .

Seminar .projek-projek komuniti .lawatan ke sekolah .Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. 6) Budaya Membaca. 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat . . . . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.Bengkel . 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh . . 4) Pembelajaran Peribadi .Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.kursus-kursus pendek .BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat .Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.penyelidikan .penandaarasan . .Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi.Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.budaya membaca .

.Kemahiran guru dalam pengurusan .Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. Every single time you “teach” something to someone.Peningkatan ilmu . . 9) Kolaborasi dan Musyawarah . 8) Amalan Reflektif. Pelajaran Malaysia. something is done with it.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. Antaranya amalan refleksi melalui : . .Pengurusan kokurikulum . bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.Penyelidikann tindakan.Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: . . .Penulisan reflektif/jurnal .and new human being emerges (Leo Buscaglia).7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan .Teknologi maklumat dan komunikasi . .Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: . tindakan.Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. or we wouldn‟t be teaching – because education is a constant process of change.Bekerja bersama-sama secara sukarela. .Membentuk budaya reflektif. it is ingested.Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.As teachers we must believe in change.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru .Perkembangan professional on-line .Pedagogi terkini .Portfolio pengajaran .Pembestarian sekolah .Transformasi kurikulum .Pentaksiran dan penilaian . we must know it is possible.Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. penilaian terhadap tindakan. .Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.

Demokrasi dan Laissez faire Berdasarkan rujukan dan kefahaman saya autokrasi adalah satu cara mengurus atau memerintah atau mentadbir dengan kuasa mutlak kepada seseorang. dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai semangat kekitaan atau kepunyaan. Dalam pengurusan di sekolah cara ini .E-Pembelajaran . Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah saya banyak mengamalkan cara ini. Demokrasi pula pada pemahaman saya adalah satu bentuk pemerintahan yang mengamalkan cara mengurus@mentadbir@memerintah secara demokratik. Laissez-faire secara amnya difahami sebagai satu mengurus atau mentadbir yang memberikan@menjamin kebebasan kepada individu. agar guru-guru dan staf merasakan pandangan mereka diterima. jika dalam hal negara ditentukan rakyat jelata. dimana setiap seuatu perkara diputuskan melalui suara majoriti. Dalam hal organisasi sekolah cara urus tadbir seseorang Pengetua atau Guru Besar yang mengamalkan cara autokrasi adalah seorang pentadbir yang mengurus sekolah tanpa menerima pandangan sesiapa. Bertepatan dengan asal perkataan ini ( Yunani ) yang bermaksud rakyat dan memerintah atau lebih tepat lagi Diperintah oleh rakyat. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.Program Adobe .E-Jurnal Soalan Refleksi .Sebagai guru permulaan. jika tidak tindakan disiplin akan diambil oleh beliau. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah kadangkadang seorang pentadbir harus juga menggunakan kuasa mutlak atau autokrasi dalam menggerakkan guru-guru dan staf terutamanya kumpulan yang merasakan diri mereka selesa dan tidak mahu menerima perubahan walhal perubahan yang dibawa membawa kebaikan. Dari sini diharapkan mereka akan menjalankan tugas dengan lebih berkesan dan cemerlang. Kebanyakan tindakan diambil berdasrkan keputusan mesyuarat. Apa sahaja yang diarahkan semua guru dan staf mesti akur. Dipandang dari satu sudut cara ini memberi ruang untuk individu lebih kritis dan kreatif. ini bermakna pandangan semua pihak diambil kira.E-Perpustakaan .E-Buku .Autokrasi.Program ERIC . Kepimpinan guru besar Gaya Kepimpinan .12) Pembelajaran Autentik . 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber .

8) mengkritik dan menegur sacara membina. 2) menjalinkan hubungan yang mesra dengan pegawai-pegawai atasan dan bawahan serta rakan-rakan sejawatnya (The greatness of a big man lies in the way he treats little men). ciri-ciri penting seorang pengetua/Guru Besar di sekolah yang cemerlang dan berkaliber hendaklah seorang yang sentiasa : 1) berfikiran terbuka (open-minded) dan berpandangan jauh (far-sighted).boleh diamalkan tetap tidak kepada semua guru dan staf. 3) mengambil berat tentang kebajikan kakitangannya dan sentiasa berperikemanusiaan dan bertimbangrasa. 5) bersedia mendengar dan mengambilkira pandangan dan cadangan pegawai-pegawainya sebelum membuat sesuatu keputusan. 7) tegas tetapi adil dan saksama. 4) tidak menggunakan semata-mata pangkat dan kuasa untuk bertindak. . guru-staf dan masa Datuk Abdul Aziz Ismail (1990). Kebebasan yang diberikan bukan bermakna untuk mereka bertindak sewenangnya hingga membawa keburukan kepada organisasi Cara ini mungkin boleh ditadbir urus oleh pengetua atau guru besar kepada key personel tertentu seperti Guru Penolong Kanan atau Ketua Panitia. 6) sedia menerima hakikat bahawa ada orang lain yang mungkin lebih berpengetahuan atau lebih mahir daripadanya mengenai sesuatu bidang atau perkara. kerana dikhuatiri ada yang akan mengambil kesempatan ke atas kebebasan yang diberikan. jika tidak berat kesalahannya. ketiga-tiga gaya kepimpinan harus digunakan oleh Pengetua atau Guru Besar berdasar situasi dan masa yang bersesuaian. Kebebasan diberikan kepada mereka yang faham akan tugas sebenar mereka dalam ertikata lain penurunan kuasa supaya mereka lebih bebas dan dengan sendirinya lebih kreatifKesimpulan dalam mengurus tadbir organisasi sekolah. 9) sedia mengampuni seseorang yang bersalah. Setiap satu gaya kepimpinan ini ada kebaikan dan keburukannya dan ia sebenarnya terpulang kepada individu bagaimana hendak mentadbir urus berdasarkan situasi.

ciri kepimpinan guru besar. 13) berani dan sedia mengemukakan pendapat yang mungkin bercanggah dengan pandangan atau pendirian pihak atasan tetapi rela menerima keputusan muktamad pihak atasan. Kata kunci: ciri guru cemerlang. guru cemerlang. nilai murni kepimpinan . soalan kissm guru besar. sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.10) mengeksploitkan kekuatan-kekuatan setiap pegawainya. ciri guru besar cemerlang. 12) bersikap positif. bukannya kelemahan-kelemahan mereka. 11) mempunyai pengetahuan yang kemaskini-memberi perhatian khas kepada idea-idea yang baru.

yaitu beriman.31% yang dinilai tidak layak. bertakwa. guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan juga untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia seutuhnya.67% yang dinilai tidak layak.49% guru SD yang layak jika mengacu pada kualifikasi mengajar minimal DII. menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rizal (2009:15) Guru masih melihat bidang studinya berupa “text” dan belum “context” karena metode CTL (Contextual teaching and learning) masih berupa wacana dan belum menjadi pengetahuan. melatih. Hal ini yang menyebabkan kelayakan mengajar gurur masih rendah. kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan. Persentase ini bisa lebih besar lagi lantaran sekarang ditetapkan guru SMP minimal S-I. pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik. guru-guru pada umumnya sudah menyadari betapa besar pengaruh terpendam yang mereka miliki terhadap pembinaan kepribadian peserta didik. Guru-guru masih terjebak pada filosofi dan pendekatannya. menurut Rizali (2009:22) Data tahun 2000/2001 menunjukkan bahwa terdapat 49.33% yang dinilai layak mengajar minimal DIII. Namun. terdapat 66. serta menguasai ipteks dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. sebanyak 50. Pada tingkat SMP. dan pendidikan menengah. selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian. sebagian orang tua terkadang merasa cemas ketika menyaksikan anak-anak mereka berangkat ke sekolah. apalagi keterampilan. mengarahkan. mengajar.Mengembangkan Profesionalisme Guru Dipublikasi pada 12 Februari 2013 oleh riyana BAB I PENDAHULUAN A. Senada dengan hal itu. karena masih ragu akan kemampuan guru mereka. maka menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005. membimbing. sedangkan terdapat 33. . di pihak lain setelah beberapa bulan pertama mengajar. Latar Belakang Para guru di indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. dan berahlak mulia. pendidikan dasar.

Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan masalah profesi. dalam hal mengembangkan profesionalisme guru din indonesia sangat diperlukan. mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Apakah yang dimaksud kompetensi profesional guru dan kriterianya? C. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. 74 Tahun 2008 tentang Guru secara tegas menyebutkan bahwa ketika seseorang berkualifikasi S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. Untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi guru 3. Menurut Sudarwan Danim (2011:vii) Baik UU no. 2. 3. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki profesi guru 4. Oleh karena itu. Dari sini pula muncul sebuah kontroversi. Selanjutnya pemerintah juga masih mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih sehingga memunculkan sebuah ketidak profesionalannya. negara telah mengakuinya sebagai guru profesional. B. Jika kita telaah maka guru yang ada di Indonesia kebanyakan masih kurang profesional dalam hal kualifikasi pendidikan minimal seorang guru. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. Apakah pengertian profesionalisme guru? Bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik profesi guru? Syarat-syarat apakah yang harus di miliki profesi guru? 4. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: . Untuk dapat menjadi profesional. dimana dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan masalah yang di temukan oleh penulis melainkan : 1. Tujuan Penulisan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah : 1. Kemudian pengembangan dalam membangun profesionalisme guru. Berkaitan dengan hal tersebut makalah ini akan memapaparkan pengertian profesi dan ciri-cirinya berikut syarat-syarat profesi guru. Untuk mengetahui pengertian profesionalisme guru 2. Untuk mengetahui pengertian kompetensi profesional guru dan kriterianya D.Namun tidak hanya itu.

Saran DAFTAR PUSTAKA BAB II PEMBAHASAN A. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Syarat-syarat Profesi Guru 3. yang artinya mengakui. Kesimpulan 2. Kompetensi Profesional Guru 5. Tujuan Penelitian 4. yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN 1. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok. Untuk guru dapat mengetahui dan juga dapat mengembangkan keprofesionalannya 3. atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. yaitu pengetahuan. adanya pengakuan. profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. profesionalisme dan profesionalitas dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: . Pengertian Profesionalisme Secara estimologi. dan persiapan akademik. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. bukan pekerjaan manual (Danin. istilah profesi. Untuk guru dapat menambah pengetahuan tentang profesionalisme guru 2. profesional. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru 4.1. Sedangkan secara terminologi. Manfaat Penelitian 5. Pengertian Profesionalisme 2. Untuk civitas akademika dapat dijadikan bahan penelitian ataupun rujukan E. istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa latin. keahlian. Mengembangkan Profesionalisme Guru BAB III PENUTUP 1. menyatakan mampu. profecus. 2002) dalam Rusman (2011:16). Rumusan Masalah 3. Latar Belakang 2.

serta dedikasi yang tinggi. menyatakan mampu. . Profesionalitas ialah a) perihal profesi. atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara itu. 2012a:110) Menurut Rusman (2011:16) Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannnya. bukan pekerjaan manual. suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu. dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. memiliki konotasi simbolik berisi nilai. Artinya. dicita-citakan. Profesionalisme ialah mutu. pengakuan. 2. profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik pada pekerjaan mental. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Rusman. menggunakan teknik-teknik ilmiah.2011:18). Profesional ialah: a) bersangkutan dengan profesi. (2011) dalam Barnawi dan Arifin (2012a:109-110) profesi berakar dari tradisi gereja. Menurut Danim (2011:101-102) Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus.1. Sementara menurut Oteng Sutisna (1983:357) definisi lain. b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. bahwa profesi adalah: A profession must satisfy an indispensable social need and be based upon well established and socially acceptable scientific principles (sebuah profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang diterima oleh masyarakat). Secara teoritis. Blackington dalam Rusman (2011:16). 4. Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan. mengakui. Bahkan menurut Muhadjir Efendy. Intinya mereka berikrar akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencintai pekerjaannya itu da mengabdikan manfaat pekerjaan itu untuk kepentingan kemanusiaan. tanggungjawab. c)kemampuan untuk bertindak secara profesional. Menurut Frank H. dan kesetiaan terhadap profesi. b) keprofesian. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan Sehingga jika disimpulkan pemakaian istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. (Barnawi dan Arifin. Kata Blackington. Berasal dari kata professioyang artinya semacam ikrar yang dilakukan oleh biarawan dan biarawati sebelum melaksanakan pekerjaan pelayanan kepada umat. dari profesi yang bersumber pada sosiologi. Profesi ialah istilah yang merupakan suatu model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan. makna profesi adalah memahami kewajibannya terhadap masyarakat dan mendorong anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan etika yang sudah diterima dan sudah mapan. dsb) tertentu. kualitas. Sementara secara terminologi. 3. kejuruan.

2011:18). Profesionalisme mengarah pada komitmen para anggota suatu profesi Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan srategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang dibutuhkan (Rusman. tanggung jawab. Sedangkan. orang yang meyandang suatu profesi. Atas dasar pengertian ini. Pertama. nilai. Profesionalisme berasal dari profession yang berarti pekerjaan. Dengan demikian pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Mohamad Surya (2003:94) mengatakan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian. dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. tujuan. arah. Ali (1985) dalam Uzer Usman (2011:15) adalah sebagai berikut: . misalnya “ dia seorang propfesional”.” Jadi seorang yang profesional tidak boleh bekerja asal-asalan atau amatiran. Moh. ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Uzer Usman (2011:14) profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Lebih lanjut dia mengatakan profesionalisme guru merupakan kondisi. Lebih lanjut. Kunandar (2007:45) dalam Rusman (2011:18) mengatakan profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang atau pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni seseorang.Menurut Dja‟man Satori dalam Rusman (2011:18) “profesional menunjuk pada dua hal. Menurut Arifin (1995) dalam Rusman (2011:18) profesion mengandung arti yang sama dngan occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. dan kualitas suatu keahlian dan kwenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Kedua. Sementara guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangnya. penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi aturan gagal-aman dan resep universal…tenaga profesional tidak bisa selalu ertahan sebatas “dugaan” melainkan harus mengandalkan pengetahuan ilmiah dan perasaan tajam tentang bagaimana menerapkan keduanya. B. Syarat-Syarat Profesi Guru Persyaratan khusus profesi menurut Moh. Danim (2010:6) mengungkapkan bagi guru profesional.

Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru Menurut Ornstein dan Levine (1984) dalam Rusman (2011:24) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini: 1. 3. 2. 7. Richey (1974:11) dalam Buchari Alma (2010:117-118) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut: 1. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan. Memberikan kesempatan untuk kemajuan. Robert W. Seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Melayani masyarakat merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. Diakui oleh masyarakat karena memang diperukan jasanya di masyarakat. sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 5. Memiliki kode etik. 3. Memandang suau profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota permanen C. 4. . guru dengan muridnya. tingkah laku. 4. Memiliki klien/objek layanan yang tetap. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik. 2. Terkendali berdasarkan lisensi buku dan atau mempunyai persyaratan yang masuk.1. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. 5. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. 2. Namun Uzer Usman (2011:15) menambahkan beberapa persyaratan sebuah profesi sebagai berikut: 1. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika khidupan. sikap serta kerja. seperti dokter dengan pasiennya. dan kemandirian 8. Sementara itu. 5. disiplin dari dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. spesialisasi. 4. Mebutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi 6. 3. 2. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang. Lebih mementingkan pelayanan kemanusian yang ideal daripada kepentingan pibadi. Adanya kepekaaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan. 3.

Pengetahuan ini bersifat aplikatif. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu 7. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan 13. pemahaman terhadap norma-norma organiasi. 11. Memiliki anggota organisasi profesi Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok „elit‟ untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya 12. 1. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang gerhubungan denan layanan yang diberikan 8. 3. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. Dan rasa kesejawatan yang tinggi. dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh organisasi. Makin spesialis seseorang maka makin mendalam pengetahuannya. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. 9. 2. dokter umum menjadi dokter spesialis jantung. Contohnya. Rasa tanggung jawab. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien. Termasuk dalam kerangka ini adalah pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimilikinya. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi Berbeda dengan pendapat diatas Surya (2003:95) mengungkapkan bahwa profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki: 1. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya relatif bebas dari supervisi dalam jabatan 10. Keahlian. dimana aplikasinya didasari oleh kerangka teori yang jelas dan teruji. 1. Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya 14. Memiliki pengetahuan spesialisasi Maksudnya adalah seorang guru profesional harus memiliki kekhususan bidang keilmuan tertentu. . Selanjutnya. Guru profesional bisa berkomunikasi sebagai guru. dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh siswa. 1.6. Danim (2011:106-108) karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh profesi guru profesional adalah sebagai berikut: 1. 1.

1. dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Di dunia kedokteran sistem upah dapat pula diberi makna tarif yang ditetapkan yang harus dibayar. Guru profesional dapat melakukan pekerjaannya dengan mandiri meski tidak menafikan bantuan dari pihak lainnya.1. dokter. jaksa. Guru profesional bisa memberikan layanan atau bantuan kepada murid baik itu didalam kelas ataupun diluar kelas. Kode etik ini merupakan pedoman bersikap dan berprilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. 14 Tahun 2005. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). seminar. Menurut UU No. Ketika berkerja. Sistem upah yang dimaksud adalah standar gaji. polisi. dan pengacara memiliki seragam yang khas dan standar ketika berdinas. Memiliki kode etik Kode etik merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam berkerja. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam. guru profesional siap menerima sanksi pidana. 1. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Melaksanakan pertemuan profesional tahunan. diskusi panel. National Education Association (1948) dalam Alma (2010:122-123) menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru. Budaya profesional. 1. . Mempunyai sistem upah. Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum guru. 1. Manakala terjadi “malpratik”. 1. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. 1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini. dapat pula berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbolsimbol untuk profesi lain. atau sanksi dari atasannya. gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. sebagai berikut: 1. Budaya profesi. 2. karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat mendominasi kegiatan intelektual. dan workshop. sanksi dari masyarakat. kata “Upah” ini bermakna gaji dan penghasilan lainnya. guru profesional bertanggung jawab atas kominitasnya terutama anak didiknya. Hakim.

Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di deparemen pendidikan berpendapat persiapan profesional yang cukup lama diperlukan untuk mendidik guru yang berwenang. pengetahuan. maka baku yang digunakan sering tidak dibuat oleh anggota profesi tapi oleh pemerintah ataupun pihak lain seperti yayasan pendidikan. 8. dan keterampilan khusus tersebut diatas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama 4. Dengan demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh guru di indonesia. Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien 5. Di indonesia telah ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas. dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang 3. pengetahuan. 3. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen Setiap guru di indonesia jarang yang berpindah jabatannya mungkin karena lapangan kerja atau sistem yang sulit. Ilmu. Setiap guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional. Mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial. tidak perlu ragu lagi. Telah memiliki ilmu. bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata . jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang bersangkutan 2. 4. baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Jabatan yang memerlukan “latihan dalam jabatan”yang bersinambungan. Dengan demikian bahwa ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri Karena jabatan guru menyangkut hajat hidup orang banyak. Jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat Dalam beberapa hal. 5. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. 6. dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan Bila kita simpulkan pernyataannya hampir sama dan saling melengkapi. 7.Anggota-anggota suatu profesi harus menguasai bidang keilmuannya dengan membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan.

Memiliki kode etik profesi 10. memberi sanksi. Selanjutnya. Kemudian definisi yang ketiga. Sementara itu. ability (to do the work). Surya (2003:92-93) Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan. menunjukan lebih lanjut kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan. etc. skill. Rusman (2011:56) kompetensi profesional adalah yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. kompetensi profesional ialah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Sedangkan definisi kedua. kemahiran (keterampilan). mengawasi prilaku anggota. Kompetensi Profesional Guru Kompetensi berasal dari bahasa inggris dalam Alma (2010:133) minimal terdapat tiga peristilahan yang mangandung makna apa yang dimaksudkan dengan kata kompetensi itu 1. Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspert yang diakui oleh masyarakat 11. Competent (adj) refers to (person) having ability. Selanjutnya. pengetahuan. dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. authority. sikap. Berhak mendapat imbalan yang layak D. Menjadi anggota organisi profesi 8. ialah bahwa kompetensi itu menunjukan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan. power.6. Tidak mengdivertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien 7. 2. Competence (n) is being competent. Dari pengertian diatas ada sebuah hubungan antara kinerja dengan kompetensi guru karena menurut Barnawi dan Arifin (2012b:14) kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. untuk mengerjakan apa yang diperlukan. memmbina profesi anggota. dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan suatu tugas tertentu. otoritas (kewenangan). Competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition Definisi pertama menunjukan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukan kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. daya (kemampuan). knowledge. Organisasi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota. Rusman (2011:58) menambahkan bahwa kriteria yang berkenaan dengan kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut: . 9. (to do what is needed) 3.

Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia 2. Menguasai materi. Mempunyai keretampilan dalam teknik mengajar. Penguasaan sikap. 3. Menguasai kurikulum yang digunakan 6. Mengembangan keprofesionalan secara berkelanjuatan dengan melakukan tidakan reflektif. 4. sekolah. 1. Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi profesional yaitu. tingkah laku. Pendidikan dan pelatihan A. teman sejawat. struktur. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki . dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal.1. 5. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru. atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. (Alma. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya 3. E. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi standar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. Penguasaan terhadap metode dan teknik mengajar 5. dan bidang studi yang dibinanya. Dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran baik yang bersifat makro ataupun mikro. Berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan visi dan misi profesional 7. 4. 1. konsep. 2. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri. dan terampil dalam mengelola mata pelajaran 3. sekolah.2010:138) Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus dimiliki dalam kompetensi profesional adalah sebagai berikut: 1. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi 4. Mengembangkan Profesionalisme Guru Menurut Danim (2011:94) dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalm bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. Penguasaan bahan bidang studi 2. antara lain. In-house training (IHT).

melalui rapat dinas. Pelatihan melalui kemiraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik. dan diskusi dengan teman sejawat. . Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang. Program magang ini diperuntukan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. G. C. Kemitraan sekolah. menengah. antara sekolah negeri dan swasta. Dengan srategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. misalnya. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Pelatihan berjenjang dan khusus. D. dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina. dan mengevaluasi pembelajaran. lanjut. Pendidikan lanjut. rotasi tugas mengajar. menyusun karya ilmiah. misalnya. melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. magang disekolah tertentu untuk belajara menejemen kelas atau menejemen sekolah efektif. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan didunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. E. merencanakan. pemberian tugas-tugas internal tambahan. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. F. melaksanakan. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil. Non-pendidikan dan pelatihan Diskusi masalah pendidikan. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. H. I. dan tinggi. dibidang menejemen sekolah atau kelas. i. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. B. Pembinaan internal oleh sekolah. kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas.kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Belajar jarak jauh. Program magang. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata.

menggunakan teknik-teknik ilmiah. diperlukan usaha yang keras. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran v. Paling tidak. vii. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. alat praktikum sederhana. pengembangan silabus. Penelitian. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga. penulisan rencana pembelajaran. 3. serta dedikasi yang tinggi. dan kepribadiannya. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat. Workshop. buku pelajaran. karena ukuran profesionalitas seseorang akan dilihat dua sisi. BAB III PENUTUP A. serta hal-hal yang berhubungan dengan sifat. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutanbagi peningkatan keprofesian guru. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas. maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran. penelitian eksperimen. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 1. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). watak. Untuk mencapainya. Penulisan buku/bahan ajar. Yakni teknis keterampilan atau keahlian yang dimilikinya. Seminar.ii. iii. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran. peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. 2. iv. . ataupun buku dalam bidang pendidikan. vi. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus di persiapkan untuk itu. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan. ada delapan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin jadi seorang professional. analisis kurikulum. Menjadi seorang professional bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembuatan media pembelajaran.

Karena guru sekarang sudah diakui sebagai profesi dan mendapatkan tunjangan profesi. Mempunyai integritas 4. sehingga diharapkan guru bisa mandiri dalam membuat membuat karya ilmiah. DAPTAR PUSTAKA . untuk senang-senang. Guru juga harus lebih aktif dalam menulis buku ataupun penelitian. Untuk Guru bekerjalah penuh tanggung jawab dengan ihklas. hak tersebut harus sebanding kinerja kita selaku guru. 3. 2. SARAN Saran yang dapat kita berikan untuk para pembaca ataupun para guru khususnya dan pemerintah pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. Kepada pemeritah selain harus selalu memperhatikan kesejehteraan guru tetapi juga harus melakukan berbagai pelatihan kepada guru dengan demikian akan tercipta harmonisasi dan pendidikan kita akan semakin baik kedepannya. atau untuk mengisi waktu luang.1. Mempunyai loyalitas 3. B. Mampu bekerja keras 1. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi berkah. sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi. Menguasai pekerjaan 2.

2012.Alma. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar. Etika dan Profesi Kependidikan. Bandung: Alfabeta Barnawi. Mohammad.2 . Mohammad. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Barnawi. 2010.a. Buchari. & Arifin. & Arifin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful