P. 1
MAKNA GRAMATIKAL

MAKNA GRAMATIKAL

|Views: 258|Likes:
Published by Adibah Ismail
SEMANTIK
SEMANTIK

More info:

Published by: Adibah Ismail on Sep 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2015

pdf

text

original

MAKNA GRAMATIKAL

Darwis Harahap (1994:49), telah menyatakan bahawa gramatikal itu bermaksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan. Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata, intonasi, dan juga bentuk. Abdullah Yusof (2009 : 3 ) telah menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal, seperti pengimbuhan, penggandaan dan penmajmukan.

PROSES GRAMATIKAL :  Penyisipan

Sisipan ini merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Sisipan hadir di celah kata dasar. Walau bagaimanapun, sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak dapat menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan, iaitu –em-, el-, er, dan –in-. Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah bahasa Melayu dan sebuah kata yang menerima sisipan berlaku perubahan maknanya. Sisipan kata nama, iaitu el-, er-, dan –em- dan –in-, seperti selerak, gemuruh dan juga kerlip. Semua makna di atas mendukung makna „bersifat‟. Manakala bentuk sisipan kata kerja, iaitu –el, er-, dan –em-, kata nama dan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan, seperti menjelajah, berperigi, dan juga gemuruh.

Contohnya. dapat diberikan pelbagai pegimbuhan pada kata tersebuut seperti dibatas. . batasan. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. membataskan. sisipan. Hal ini menunjukkan jika proses gramtikal tersebut telah berlaku proses gramatikal maka makna kata tersebut juga akan berubah menjadi pelbagai kegunaan dalam aplikasi bahasa. daripada kata dasar batas. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal. sama ada awalan.  Pengimbuhan Dalam proses gramatikal terdapat proses pengimbuhan bentu kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. Makna kata majmuk ini merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata tersebut. perbatasan. tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. keterbatasan dan pembatasan. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsure yang membentuk paduan itu. kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih. iaitu proses penmajmukan. Manakala menurut Abdullah Abdullah Hassan (2002 : 11) pula. Penmajmukan / Penggabungan Dalam kamus Tatatbahasa Dewan Edisi ketiga telah mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. akhiran ataupun apitan. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang telah menerima imbuhan. hal ini ada atau tidak ada makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur yang kedua dari paduan tersebut.

(20 09) manyatakan bahawa makna kontekstual sebagai makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam sesuatu konteks. Khabarnya Encik Arif akan mengambil Pak Abu menjadi pemandunya. Abdullah Yusof. makna bagi ayat khabarnya Encik Arif akan mengambil Pak Abu menjadi pemandunya bermaksud mengambil tersebut membawa maksud menjadikan. Hal ini menunjukkan bahawa makna kontekstual tersebut dapat diaplikasikan dengan satu perkataan yang mempunyai kaitan dengan konteks makna yang serupa.  Semester sebelum ini saya belum mengambil kuliah Sejarah Melayu. makna bagi ayat semester sebelum ini saya belum mengambil kuliah Sejarah Melayu tersebut bermaksud mengikuti. waktu dan lingkungan penggunaan bahasa itu. Antara contoh makna kontekstual ialah   Budak itu mengambil buku saya. . Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra‟in Shaari. makna bagi ayat budak itu mengambil buku saya ialah memungut.MAKNA KONTEKSTUAL Kamus Dewan telah (2004) telah mengatakan makna kontekstual berkaitan dengan konteks. Makna sesuatu perkataan yang diujarkan boleh diketahui dengan melihat konteks penggunaannya. Megambil tersebut membawa kepada makna memungut. Makna kontekstual juga boleh berkenaan dengan situasinya iaitu tempat.

Hal ini sangat penting untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan antara dua pihak dan mengelakkan berlakunya sebarang konflik akibat kesalahan isi yang kita tuturkan. . waktu dan lingkungan bahasa ini dapat digunakan contohnya “lapan kali dua belas berapa?” jika soalan ini kita ajukan kepad murid-murid tentu akan menjawab sembilan puluh enam. Namun jika kita berurusan dengan kedai gambar. Sebagai penutur kita perlulah mengetahui dengan siapa kita sedang berurusan dan berbicara. maksud yang dinyatakan ialah saiz gambar tersebut yang berukuran lapan kali dua belas inci.Konteks makna juga boleh berkenaan dengan situasi.

1997). Makna afektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaan atau emosi pembicara terhadap lawan bicara atau terhadap objek yang dibicarakan dan disampaikan dengan penuh semangat. Begitu juga dengan kata‟mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunya yang kuning tetapi cantik dan berbau harum dinyatakan untuk perlambangan „bersih‟ dan „suci‟. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. makna afektif makna refleksi dan makna kolokatif. pengetahuan dan pengalaman seseorang.al. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu dengan yang lain). 2003). Selain itu terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman. Makna asosiatif turut memainkan pernan penting dalam menyusun teks iklan dan bukan sahaja makna referensial atau makna rujukan sahaja yang mesti dinyatakan. Hal ini bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan maka konotatif termasuklah dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. 2005). perhubungan dan pertalian (Kamus Lingguistik. Menurut Setiawati Dermojuwuno. Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata dengan kata lain termasuklah di dalamnya makna konotatif. makna stilistik. keadaan. et. Makna asosiatif memainkan peranan yang penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadikan pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. nada dan intonansi. Contohnya perkataan „buaya‟ dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟ atau membawa erti seorang laki -laki yang suka memujuk dan menipu wanita. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang apabila mendengar perkataan tertentu (kushartanti. Makna asosiatif biasanya dikaji dalam bidang psikolinguistik (Soenjono Dardjowidjojo.MAKNA ASOSIATIF Menurut Leech (1976). atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat yang mempunyai sifat yang serupa. .

makna asosiasi adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. kata buaya berasosiasi dengan jahat atau kejahatan. yang mempunyai persamaan dengan sifat keadaan. atau ciri yang ada konsep asal tersebut.Inteprestasi bagi sebuah puisi tidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana inteprestasi puisi menjadi lebih mudah apabila seseorang itu memahami makna asosiatif kenyataan ini telah dinyatakan oleh (Kushartanti et. 2005) Manakala menurut Abdul Chaer. Misalnya. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan lambing atau perlambangan yang digunakan oleh masyarakat penggunan bahasa untuk menyatakan konsep lain. kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. . kata merah pula berasosiasi berani..al.

„makna mutlak‟ atau „makna dasar‟. Makna denotative ini pada dasrnya sama dengan makna referensila. Begitu juga dengan perkataan gadis dan perawan yang bermaksud „wanita yang belum bersuami‟ dan pasangan perkataan isteri dan bini bermaksud „wanita yang mempunyai suami‟. hal ini kerana makna denotative lazimnya diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan emerhatian. „makan‟. Masyarakat pastinya sering mempunyai pandangan yang berbeza walaupun perkara yang dibincangkan itu sama. perasaan atau pengalaman lainnya (Nik Safiah Karim. Dengan kata lain makna denotative ialah „makna sebenarnya‟. maka ia juga disebut sebagai‟makna sebenar‟. pendengaran. „sarapan‟. Hal ini dapat dilihat melalui contoh perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotative yang sama. 2004). namun kini rata-rata golongan muda telah menggunakan perkataan aku ini sebagai bahasa seharian dan berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya. makna denotative juga sering disebut sebagai makna deskriptif dan makna leksikal. tidak sopan didengar dan tidak mengikut tatasusila yang sering dikaitkan dengan orang Melayu. iaitu manusia dewasa dan bukan laki-laki‟. atau „soru‟. Semua perkataan tersebut dikalitkan dengan makna makan. Tetapi perkataan melantak itu lebih kasar. menurut penglihatan.MAKNA DENOTATIF Menurut Setiawati Dermojuwuno di dalam buku Pesona Bahasa. . suatu ketika dahulu perkataan aku jarang digunakan kerana perkataan itu sendiri melambangkan kekasaran dan tidak manis didengar. Samalah juga bagi perkataan „melantak‟. Makna denotatif berhubung rapat dengan penerangan mengenai fakta yang bersifat objektif. „makna asal‟.

Maka jelas bahawa makna tidak dapat ditelusuri dari makna setiap kata pembentuknya. kambing hitam. Perkataan yang tidak mempunyai referen. Manakala perkataan yang tergolong sebagai kata tugas seperti kata hubung.Merujuk kepada makna referensial pula. maka perkataan „kambing hitam‟ dikatan mempunyai ido matis ataupun dikenali sebagai makna gramatikal . ia sedikit berbeza dengan makna nonreferensial. 2004. Unit leksikon ialah leksem iaitu bentuk bahasa yang bermakna (Ibrahim Ahmad. Makna leksikal juga pula adalah perkataan leksikal yang diterbitkan daripada istilah leksikon yang bermaksdu kosa kata atau perbendaharaan kata. maka perkataan tersebut mempunyai makna refernsial. 1994). makna yang sesuai dengan pemerhatian alat indera atau makna yang nyata (Adriene Lehrer. Contohnya beg. Makna kambing hitam bukan merupakan gabungan makna kambing hitam dan makna hitam. makna yan sesuai dengan referennya. tetapi memiliki makna yang tersendiri iaitu orang yang dipersalahkan. tidur. tetapi juga terdiri daripada beberapa kata. kasut dan pakaian. Makna leksikal bermaksud makna yang bersifat leksikon. seperti kerana. dan kata bantu termasuklah dalam perkataan nonrefernsial. Apabila perkataan mempunyai referen atau rujukan. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial. Perbezaan antara makna referensial dengan makna referensial bergantung pada ada atau tidak referen bagi perkataan-perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim. cerdik. Makna leksikal biasanya dikaitkan dengan kata sedangkan kosa kata tidak hanya terdiri daripadda kata sahaja. kata sendi nama. Contohnya. cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna rujukan. namun. 1992). walaupun. Perkataan yang termasuk dalam kategori kata penuh makan.

maka sifat perkataan itu tidak akan mempunyai nilai positif mahupun nilai negatif. babi itu haram. namun kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Makna konotatif ini juga boleh dilihat kepada beberapa aspek iaitu.MAKNA KONOKATIF Makna konokatif ialah makna yang mempunyai perkaitan dengan nilai rasa. najis atau sesuatu yang membawa kepada nilai yang negatif. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. oleh lelaku dan juga perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang (Kamus Dewan. Kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna dan nilai rasa yang berbeza. Samalah juga dengan perkataan babi dan khinzir. 2004). makna konotatif ini tidak hanya spesifik padaa bahsa sahaja. duduk bersendirian atau dengan kata lain perihal perbuatan mengasingkan atau memencilkan diri untuk menenangkaan fikiran atau bertafakur (Kamus Dewan. maksud perkataan ini telah berubah. . 2004). baik positif mahupun negatif (Nik Safiah Karim. manakal perkataan wanita itu mempunyai nilai rasa yang tinggi. jijik dan kotor. Perkataan perempuan mempunyai nilai rasa yng rendah. iaitu „pengasingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi. perkataan ini pada mulanya membawa aksud „mendekati Allah dengan beribadah. 2004). namun ianya juga dikongsi bersama-sama dengan sistem komunikatif seperti seni visual dan juga muzik. Begitu juga dengan perkataan jantan dan lelaki. Makna konotatif atau makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk pada faktor-faktor yang tertentu. nilai rasa masyarkat yang beragama Islam berbeza dengan nilai rasa dan pandangan masyarakat bukan islam. Tetapi pada hari ini. Bagi masyarakat yang beragama Islam. Bagi masyarakat Islam. Walaupun perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotatoif yang sama. Antaranya ialah perkataan „khalwat‟.

bukannya fikiran atau daya berfikir. Makna afektif ini berkaitan dengan perasaan dan emosi. Penggunaan kata yang sopan. Contohnya perkataan kudapan itu telah digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi. ialah. Makna konotatif juga dapat ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. Orang yang terpelajar atau orang yang menimba ilmu. namun saya kana menerangkan apa yang dimaksudkan dengan makna afektif yang mempunyai perkaitan dengan makna konotatif. tempoh masa dan pengalaman individu. Makna asosiatif tersebut mempunyai perkaitannya dengan makna konotatif.Hal ini dapat digambarkan melalui contoh barangan atau produk yang diiklan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. sedap didengar tapat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. Makna konotatif yang tidak stabil. bervariasi menurut budaya. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat keterbukaan. dan berpengalaman menjadkannya berbeza pendapat apabila melihat sesuatu atau memberikan pendapat. makna asosiatif tersebut telah diterangkan dalam tugasan ini. . Kedua. makna konotatif bersifat peripheral. Ketiga.

MAKNA KOLOKATIF .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->