P. 1
Strategi Pengajaran Matematik

Strategi Pengajaran Matematik

|Views: 20|Likes:
Published by Rozana Raspin
PKB 3107
PKB 3107

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Rozana Raspin on Sep 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

Soalan
• Bincangkan strategi-strategi dalam Pengajaran Matematik

Inkuiri dan Penerokaan Model Matematik Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kognitif

INKUIRI DAN PENEROKAAN

Murid cuba menemui sesuatu yang baru dalam pengalamannya. • Pendekatan Inkuiri adalah berpusatkan murid dengan menekan penerokaan dan penemuan yang dibuat oleh murid sendiri dalam pembelajaran matematik. .Inkuiri • Inkuiri membawa maksud penglibatan yang menghasilkan kefahaman.

membuat inferens. 1966) . pengelasan.(Bruner. • Proses ini turut berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. meramal. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. pengukuran.• Murid menemui konsep-konsep matematik melalui aktiviti penyelesaian masalah dan Pembelajaran matematik menjadi seronok (jika dilaksanakan dengan baik). menerangkan.

. Kaedah ini adalah secara induktif. • Guru membimbing murid-murid sepanjang mereka menemui formula baru.• Kaedah inkuiri menggalakkan murid-murid melibatkan diri dalam proses menemui jawapan soalan matematik atau rumusan melalui pengumpulan data dan pengujian hipotesis. mengamalkan kemahiran dan memperolehi pengalaman yang membantu pembelajaran mereka.

guru boleh melaksanakan inkuiri dalam matematik melalui aktiviti penyelesaian masalah.uji kaji. • Contohnya.• Langkah-langkah kaedah inkuiri adalah termasuk mengenalpasti dan menjelaskan permasalahan. menganalisis dan menginterpret data untuk menguji hipotesis. mengumpul data. dan merumus.permainan dan main peranan. .membentuk hipotesis.

membina formulasi.membuat hujah yang masuk akal dan menggunakan contoh secara konstruktif .Penerokaan • Penerokaan matematik adalah suatu kaedah mengajar pelajar satu cara berfikir tentang suatu situasi yang mana berkembang menjadi suatu idea matematik (tujuan pembelajaran yang berorientasi proses) dan bukan berasaskan kandungan. menilai kemunasabahan suatu penyata. • Penerokaan matematik melibatkan pelajar belajar cara menghadapi.

Perancangan 3. Penerokaan 2. Pemeriksaan .• Terdapat empat langkah pelaksanaan dalam kaedah penerokaan (Glencoe/McGraw-Hill. Penyelesaian 4. 2001): 1.

2. jangkaan ini boleh membantu sama ada jawapan akhir yang dihasilkan bertepatan. Perancangan • Murid hendaklah membina strategi bagi mencari penyelesaian kepada masalah. • Ia juga memerlukan murid untuk mengenal pasti sama ada maklumat relevan atau tidak bagi penyelesaian masalah. . Penerokaan • Murid hendaklah digalakkan untuk membaca masalah dengan teliti dan menentukan maklumat jenis apa yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah tersebut. • Murid juga hendaklah digalakkan untuk satu andaian atau jangkaan bagi penyelesaiannya.1. Ini mungkin memerlukan beberapa kaedah pengiraan atau membntuk persamaan.

• Murid akan melaksanakan pengiraan matematik yang perlu bagi menentukan jawapan. Oleh itu. jawapan mungkin tidak diterima pada percubaan pertama. 4. murid perlu sedar mereka mungkin membuat pengiran beberapa kali bagi mencapai keputusan yang dikehendaki.3. • Lazimnya. Pemeriksaan • Akhirnya periksa jawapan murid dengan teliti dan pastikan ia relevan dengan fakta terdapat dalam permasalahan yang diberi. • Murid hendaklah merujuk semula jawapan ramalan yang dibentuk dalam langkah perancangan sama ada ianya menepati pengiraan sebenar yang dibuat. Penyelesaian • Selesaikan masalah dengan melaksanakan perancangan. .

Mereka boleh menggunakan gambar.• Kesimpulannya. . murid bekerja sendiri untuk menemui pengetahuan baru dalam suasana pembelajaran yang menekankan penerokaan. Di samping itu mereka digalakkan meneroka pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah. perwakilan simbolik atau secara fizikal.

MODEL MATEMATIK .

Model Matematik Model Polya Model Newman .

Merancang strategi penyelesaian masalah 3. Memahami dan mentafsir masalah 2. penyelesaian masalah boleh dilaksanakan melalui empat peringkat iaitu : 1. Menyemak semula penyelesaian . Melaksanakan strategi penyelesaian 4.Model Polya • Menurut Model Polya.

Memahami dan mentafsir masalah • Murid dibimbing untuk mengenal pasti kata-kata kunci dan menerangkan masalah. • Murid boleh bertanyakan soalan kepada diri sendiri untuk memahami masalah. Apa yang tidak diketahui ? . Apa yang saya perlu mencari ? 2. • Menyatakan masalah menggunakan perkataannya sendiri atau murid juga boleh membuat andaian tentang situasi berkenaan. Apakah data ? 3.1. Apakah kuantiti yang diberikan ? 4. Contohnya soalan : 1.

• Antara strategi yang boleh digunakan ialah membuat simulasi. mengenal pasti pola. cuba jaya. membuat carta. Merancang dan menyelesaikan masalah • Setelah murid memahami soalan yang diberikan. guru hendaklah membimbing murid untuk merancang strategi penyelesaian masalah yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan. melukis gambar rajah. menggunakan analogi dan sebagainya. .2.

kemahiran algebra atau kemahiran menaakul. murid akan melaksanakan strategi tersebut dengan menggunakan kemahiran mengira. .3. Melaksanakan strategi penyelesaian • Sebaik sahaja strategi penyelesaian masalah dikenal pasti.

. • Selain itu. murid juga boleh mencari jalan penyelesaian yang lain. Menyemak semula penyelesaian • Pada peringkat ini.4. murid akan menyemak semula penyelesaian tersebut bagi menentukan sama ada jawapannya munasabah atau tidak.

3. 4. 5. 7. Mengenal pasti pola. Membuat jadual/ carta atau senarai secara bersistem. Bekerja ke belakang. Cuba jaya. Melukis gambar rajah. Membuat simulasi. 2. Menggunakan kaedah Algebra . 6.Antara strategi penyelesaian masalah menurut Model Polya : 1.

Ali mempunyai 5 biji guli.Contoh soalan • Ali dan Abu bermain guli bersama-sama. Berapakan jumlah keseluruhan guli yang dimiliki oleh Ali dan Abu ? . Manakala Abu mempunyai 6 biji guli.

. Merancang strategi penyelesaian masalah Menggunakan operasi tambah dan melukis gambar rajah untuk mendapat jumlah keseluruhan guli Ali dan Abu.1. Memahami masalah Bilangan guli Ali = 5 biji Bilangan guli Abu = 6 biji Berapakah jumlah kesemua guli ? 2.

3. Melaksanakan strategi penyelesaian masalah Guli Ali Guli Abu .

4. Menyemak semula penyelesaian • Menyatakan semula masalah itu dengan jawapannya.  Ali = 5 biji guli  Abu = 6 biji guli  Berapakah jumlah keseluruhan guli mereka ?  Maka, jumlah keseluruhan guli Ali dan Abu ialah 11 biji guli.

Model Newman
• Model Newman (1977) menyatakan 5 fasa Analisis Ralat Newman dalam matematik:

1. Bacaan/Reading 2. Pemahaman 3. Transformasi 4. Kemahiran proses 5. Pengekodan/Encoding

Contoh ralat yang dilakukan oleh murid :

Kesilapan Murid tidak membaca soalan dengan teliti. Gagal memahami masalah sebenar soalan.

.Kesilapan Murid ini tidak memahami kehendak soalan yang sebenarnya.

.Pelaksanaan Temuduga Newman • Bercakap kepada murid dengan mesra. ringkas bagi memberi keselesaan kepadanya. Jelaskan tujuan guru bercakap dengannya adalah untuk membantunya dalam Matematik. • Beritahu murid yang guru mahukannya untuk membuat beberapa masalah matematik terdahulu sekali lagi.

Galakkan murid tunjuk cara menyelesaikan masalah. Guru diam sehingga murid selesai membuat latihan.• Sediakan murid dengan kertas soalan dan kertas jawapan yang baru dan minta dia menjawab semula soalan terdahulu yang pernah dibuatnya tapi jawapan salah. .

Jangan bantu murid dalam apa-apa peringkat tetapi buat catatan ringkas tentang jawapan murid yang sangat revealing.• Tanya murid beberapa atau semua soalan/arahan Newman (rujuk di bawah) atau soalan yang bersesuaian. . • Ulang 3. • Tentukan mengikut klasifikasi ralat Newman iaitu guru dapat mencari di mana murid tidak boleh membuat latihan pada peringkat awal ujian (sebelum temuduga). 4 dan 5 bagi ralat yang seterusnya.

Lima Soalan/Arahan Newman 1. 3. 2. dan “bercakap kuat ” semasa membuatnya suapaya cikgu faham bagaimana awak berfikir. Tunjukkan kepada cikgu bagaimana awak mendapat jawapan itu. Beritahu cikgu. Apa kaedah yang awak gunakan untuk mendapatkan jawapan? 4. Sekarang tulis jawapan awak yang sebenar. . apa yang soalan itu mahu awak lakukan. Tolong bacakan soalan kepada cikgu. 5.

PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS ME .

2010) . (Noriati A. Sharifah Fakhariah Syed Ahmad.Pembelajaran Konstruktivisme • Konstruktivisme ialah teori pembelajaran yang melihat pelajar sebagai pembina pengetahuan. Rashid. bukan sebagai penerima pengetahuan. Boon Pong Ying. Pelajar membina pengetahuan tentang topik yang dipelajari dengan cara mengaitkannya dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada.

2. bukan penemuan realiti ontologi.Prinsip Asas Konstruktivisme • Dalam konstruktivisme terdapat dua prinsip asas yang mempengaruhi corak pelaksanaan pendidikan matematik di sekolah (Nik Azis. . Fungsi kognitif adalah untuk menyesuai dan memberi khidmat mengorganisasi dunia pengalaman. Pengetahuan bukan diterima secara pasif tetapi dibina aktif oleh pihak yang belajar. 1999) iaitu : 1.

Ciri-ciri Pembelajaran Konstruktivisme 1. 2. Tahap persepsi Tahap eksplorasi Tahap perbincangan dan penjelasan konsep Tahap pengembangan dan aplikasi konsep . 4. 3.

• Seterusnya pelajar diberi kesempatan menyatakan pemahamannya terhadap konsep tersebut. .Tahap persepsi • Pelajar didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibincang melalui soal jawab atau ujian.

• Secara keseluruhannya pada tahap ini akan memenuhi rasa ingin tahu pelajar tentang fenomena dalam lingkungannya. pengorganisasian dan penginterprestasian data dalam suatu aktiviti yang yang telah dirancang oleh guru.Tahap eksplorasi • Pelajar diberi peluang untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan. .

• Melalui proses ini. pelajar akan membina pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajarinya.Tahap perbincangan dan penjelasan konsep • Pelajar memikirkan penjelasan dan dan penyelesaian berdasarkan kepada hasil pemerhatian pelajar dengan bimbingan daripada guru. .

Tahap pengembangan dan aplikasi konsep • Guru membimbing pelajar membuat refleksi dan perbandingan idea lama dan idea baru yang diperoleh berdasarkan pembelajaran atau penyelesaian masalah matematik yang dilakukan. • Seterusnya pelajar boleh mengaplikasikan penyelesaian atau pembelajaran tersebut dalam kehidupan hariannya. .

• Langkah-langkah proses pembelajaran 1.Contoh proses pembelajaran konstruktivisme Proses pembelajaran pengurangan bilangan. Berapakah guli yang dimiliki oleh Syafik sekarang ? . 9 biji guli diberikan kepada adiknya. Pada tahap awal. guru mengajukan masalah di papan hitam Syafik memiliki 12 biji guli.

Guru bertanya kepada pelajar.2. berapakah guli yang dimiliki oleh Syafik pada awalnya ? (12) 12 = 10 + 2 .

Guru meminta semua pelajar bekerja dalam kumpulan menggunakan benda-benda konkrit untuk menggambar 12 biji guli yang dimiliki oleh Syafik. berapa biji guli yang diberikan kepada adiknya dan berapakah baki guli yang dimiliki oleh Syafik sekarang ? Biarkan pelajar bekerja sendiri atau berkumpulan untuk menjawab soalan tersebut. Guru bertanya kepada pelajar.3. .

seperti gambar rajah dibawah ini : 12 – 9 = 3 12 – 9 = 2 + 1 .• Terdapat dua kemungkinan jawapan yang diberikan oleh pelajar.

6. Para pelajar boleh menggunakan benda-benda konkrit. Bagi pelajar yang masih menggunakan alternatif pertama. Guru memberikan kesempatan kepada pelajar untuk melaporkan cara mereka mendapat jawapan. Guru memberi soalan tambahan seperti 13 9 dan 12 8. mereka boleh meneruskan menjawab soalan dalam buku latihan. Bagi pelajar yang sudah dapat menyelesaikan soalan ini tanpa menggunakan benda konkrit. Guru memberikan soalan tambahan kepada pelajar. Bincangkan bersama pelajar. 5.4. sarankan untuk mencuba alternatif kedua dalam proses untuk menjawab soalan. . yang mana cara yang lebih mudah digunakan berdasarkan kedua-dua cara tersebut.

IMPLIKASI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS ME .

1. • Kelebihan ini boleh dicapai melalui aktiviti mengumpul maklumat. membuat interpretasi dan membuat kesimpulan. berfikir untuk menyelesaikan masalah Matematik. menjana idea dan membuat keputusan yang bijak dalam menyelesaikan masalah. . Mampu berfikir • Murid dapat membina pengetahuan baru. memproses data.

. murid akan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan dan situasi baru.2. • Setelah memahami sesuatu konsep. Memahami • Murid lebih faham dan jelas mengenai sesuatu konsep dan idea apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru.

Daya mengingat • Penglibatan murid secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada.3. akan menjana daya ingatan murid untuk mengingati sesuatu konsep dengan lebih lama. . • Contohnya : mengingati formula dalam Matematik dan cara penyelesaian masalah yang betul.

. Berkeyakinan • Pembelajaran konstruktivisme memberi peluang kepada murid untuk membina sendiri kefahaman mereka tentang sesuatu. • Ini menjadikan murid lebih yakin kepada diri sendiri dan berani menghadapi masalah dalam situasi baru.4.

• Pada sesi pembelajaran.5. . Berkemahiran sosial • Murid dapat bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah. mereka akan berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru dalam membina pengetahuan mereka sendiri.

Rasa keseronokan • Murid akan lebih faham. keseronokan akan timbul di dalam diri mereka kerana murid akan lebih berpuas hati dengan hasil pemikiran mereka sendiri.6. . • Walaupun menghadapi masalah dan cabaran. yakin dan seronok untuk terus belajar kerana hasil penyelesaian masalah yang dibuat adalah berdasarkan usaha mereka sendiri.

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF .

TOKOH TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF Teori Piaget Teori Bruner .

iv. Deria motor (0 – 2 tahun) Pra-operasi (2 – 7 tahun) Operasi Konkrit (7 – 11 tahun) Operasi Formal (11 tahun ke dewasa) . iii.Teori Piaget Peringkat kognitif kanak-kanak i. ii.

. • Mengetahui benda-benda wujud dalam alam persekitaran mereka secara fizikal dan bukan fizikal. tetapi tidak berfikir langsung kenapa benda itu wujud.Peringkat Deria Motor (0-2 Tahun) • Bermula dari masa lahir hingga ke umur dua tahun. • Mengetahui alam sekitarnya melalui kesan deria dan gerak balasnya.

• Kanak-kanak lebih sosial dan menggunakan bahasa serta tanda untuk menggambarkan sesuatu konsep. . • Masih tidak dapat membuat – perbandingan antara benda. warna dan sebagainya. – tidak mengetahui padanan satu dengan satu antara objek dan hubungan antara objek. – tidak dapat mengelaskan objek-objek mengikut saiz.Peringkat Pra-operasi (2-7 Tahun) • Bermula dari umur dua tahun hingga keenam tahun.

Peringkat Operasi Konkrit (7-11 Tahun) • Bermula dari umur enam tahun hingga dua belas tahun. • Kanak-kanak mula dapat mengekalkan konsep padanan 1 dengan 1 antara dua set. mereka dapat juga memahami konsep keterbalikan dan dapat membalikkan proses secara abstrak. .

• Kanak-kanak mempunyai kebolehan mengelas. .PERINGKAT OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) • Kanak-kanak dapat mempelajari lebih daripada dua perkara pada satu masa dan dapat menguasai konsep keabadian. menyusun dan membezakan objekobjek. • Pembelajaran berkesan masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung.

Peringkat Operasi Formal (11 Tahun Ke Atas) • Kanak-kanak memasuki peringkat pemikiran abstrak. • Mempunyai kebolehan berfikir tanpa pengalaman konkrit. memanipulasikan konsep secara mental dan menggunakan logik dalam menyelesaikan masalah. . • Dapat menggunakan simbol-simbol matematik dan mengulas idea abstrak. membuat kesimpulan dengan menstrukturkan situasi secara mental. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain.

.Strategi Teori Pembelajaran Kognitif Teori Piaget  Operasi Konkrit (7 – 11 tahun) • Gunakan barang maujud semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Matematik.

Bahan bantu mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep Matematik. guru harus memberi tumpuan terhadap perkembangan murid-murid pada peringkat operasi konkrit. Ketika usia sebegini murid-murid hanya boleh memahami konsep Matematik melalui pengalaman konkrit.Kesimpulannya Seorang guru matematik sekolah rendah. .

Teori Bruner Beliau menegaskan bahawa pembelajaran secara penemuan atau penerokaan iaitu mengolah apa yang diketahui murid itu kepada satu corak dalam keadaan baharu. Pengajaran mestilah distruktur supaya murid menggarap maklumat yang disampaikan. Pengajaran hendaklah direka bagi mengisi ruang lompang (going beyond the information given). . Tiga prinsip pengajaran: Pengajaran mestilah mengambil kira pengalaman dan konteks yang membuat murid bersedia dan berupaya untuk belajar (readiness).

. Kanak-kanak membentuk konsep segi empat dengan mengenal segi empat mempunyai 4 sisi dan memasukkan semua bentuk bersisi empat kedalam kategori segiempat. a.Strategi Pembelajaran Kognitif Teori Bruner  Contohnya.

segi empat-segi empat yang bersisi sama dan segi empat sama mengikut ciri sudutnya.Strategi Pembelajaran Kognitif Teori Bruner b. Alam persekitaran dapat memberi pertolongan dan pengetahuan yang sedia ada dapat membantunya. . Murid-murid membina konsep segi empat sama dengan mengasingkan bentuk-bentuk. Murid-murid mestilah bersedia menerima perkara yang akan disampaikan. c.

Kesimpulannya • Kanak-kanak dapat membentuk konsep dengan mengasingkan benda-benda mengikut ciri-ciri persamaan dan perbezaan. . pengajaran hendaklah berdasarkan kepada perangsang murid terhadap konsep itu dengan pengetahuan sedia ada. • Selain itu.

Trend pengajaran dan pembelajaran matematik. Noriati A. Murid dan Alam Belajar. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Bhd.RUJUKAN Effandi Zakaria. Norazah Mohd. (2009). Selangor : Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Noor Shah Saad. Nordin. Boon Pong Ying. Mok Soon Sang. . Sabri Ahmad. Bhd. Rashid. (2001). Bhd. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Pengajaran matematik. Teori dan perkaedahan pendidikan matematik. Selangor : Pearson Education Malaysia Sdn. (2007). (1996). Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->