1

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PENGGUNAAN SUMBER DAN PERKHIDMATAN INTERNET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Oleh: Hassan Mohd Ghazali Fakulti Seni dan Muzik, UPSI (2006) Pendahuluan Secara umum perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan adalah ekoran daripada perubahan kemajuan ciptaan manusia. Perubahan kini apa yang dikatakan sebagai ‘gelombang ketiga’ diperkatakan oleh Alvin Toffler (1983) merupakan suatu perubahan kepada tamadun dunia. Perubahan ini adalah perubahan kepada tamadun manusia menuju abad ke21. Sebagai contoh perkembangan teknologi komputer dan selanjutkan perkembangan ICT (Information Communication and Technology) telah banyak mempengaruhi sistem pendidikan kini. Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi maklumat telah memangkinkan pembangunan ekonomi, fizikal, sistem komunikasi dan telekomunikasi, pengangkutan, elektronik serta robotik dengan meluas dan pantas. Kemajuan ini jelas diperhatikan di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Britain, Jerman, Perancis, Jepun dan Korea. Oleh yang demikian, Matnor Daim (1997) menyatakan bahawa pembelajaran di abad 21 akan banyak bergantung kepada teknologi maklumat khususnya penggunaan komputer. Perubahan ini secara langsung melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentadbiran pendidikan. Perkembangan teknologi komputer dan internet dalam sistem pendidikan telah meningkatkan tahap pengajaran dan pembelajaran. Strategi pembelajaran mnggunakan komputer dan internet dalam pendidikan

2 menunjukkan banyak peningkatan dari segi pengetahuan, kecekapan dan kemahiran. Banyak kajian-kajian berasaskan komputer dan multimedia dan internet yang disebut sebagai pembelajaran berasaskan komputer meninggalkan kesan positif terhadap proses pembelajaran (Tylor, 1980). Namun demikian, realiti impirikal di pusat pengajian tinggi memperlihatkan proses pembelajaran tidak digunakan secara optima dan memanfaatkan sumber pembelajaran melalui internet dan pusat sumber elektronik, karena dalam proses pembelajaran di pusat pengajian tinggi masih ada kecenderungan pembelajaran berpusat pada pensyarah (teacher centered), ‘textbook centered’, dan ‘monomedia’. Adalah tidak dapat dipersalahkan apabila terdapat ramai pelajar mengganggap proses pembelajaran di pusat pengajian tinggi sebagai sesuatu yang membosankan.

Sebenarnya pendidikan dipusat pengajian tinggi merupakan ‘synthetic science’, karena konsep, generalisasi, dan temuan-temuan penelitian ditentukan atau diobservasi setelah fakta yang terjadi. Informasi fakta tentang kehidupan sosial atau masalah-masalah kontemprori yang terjadi di masyarakat dapat ditemukan dalam penerokaan (exposure) media massa, karena media massa diyakini dapat menggambarkan realiti sosial dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Internet Internet ialah singkatan daripada perkataan inggeris ‘internatonal network’, iaitu jaringan informasi global, atau dalam bahasa inggeris disebut ‘the largest global network of computers, that enables people throughout the world to connect with each other’ . Internet dicetuskan dari idea perekanya J.C.R. Licklider dari MIT (Massachusetts Institute Technology) pada bulan Ogos 1962.

3 Sejarah awal Internet adalah lahir untuk suatu keperluan tentera Amerika Syarikat. Pada awal tahun 1969 ‘Avanced Research Project Agency’ (ARPA) dari Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat, membuat suatu eksperimen jaringan yang diberi nama ARPAnet untuk menyokong keperluan penyiasatan dikalangan tentera. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya jaringan ini dipergunakan untuk keperluan penyiasatan diputat pengajian tinggi, yang dimulai dengan University of California, Stanford Research Institute dan University of Utah (Cronin, 1996). Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan beribu bahkan berjuta jaringan komputer seluruh dunia(local/wide ared network) dengan komputer pribadi (stand alone), yang memungkinkan setiap komputer yang terhubung kepadanya boleh melakukan komunikasi satu sama lain (Brace, 1997). Jaringan ini bukan merupakan suatu organisasi atau institusi, karena tak satu pihak pun yang mempunyai outoriti dan memilikinya. Untuk menggunakan internet diperlukan sebuah set computer dan modem (Paling minima berkecepatan 14.400), sambungan telefon dan perisian operasi Windows yang dilengkapi perisian explorer. Brace juga menyebutkan bahawa Internet adalah sebagai suatu "kesepakatan", karena ianya boleh saling berhubungan dan berkomunikasi setiap komputer melalui penggunaan protokol standart iaitu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) yang disepakati bersama. Dengan perkataan lain meskipun suatu komputer terhubung melalui jaringan Internet, namun kalau ia tidak menggunakan standart komunikasi pengiriman dan penerimaan maka komunikasi tidak akan berlaku. Hingga kini fasiliti aplikasi Internet sangat banyak sehingga mampu memberikan keperluan kepada tentera, para pendidik, kalangan media massa, perniagaan dan perdagangan. Antara fasiliti tersebut seperti Telnet,

4 Gopher, WAIS, mel elektronik (e-mail), Mailing List, Newsgroup, File Transfer Protocol (FTP), Internet Relay Chat (IRC), World Wide Web (WWW). Beberapa fasiliti dalam penggunaan internet adalah seperti berikut: E-mail E-mail atau surat elektronik, merupakan fasiliti yang paling sederhana dan paling mudah digunakan. Hingga kini e-mail adalah alat penghatar mesej atau surat paling cepat dan murah.

Mailing List Mailing list merupakan perluasan penggunaan e-mail, dengan fasiliti ini pengguna yang telah memiliki alamat e-mail boleh bergabung dalam suatu kelompok diskusi, dan melalui mailing list ini boleh berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama, dengan saling memberikan pendapat dan sebagainya. Komunikasi melalui mailing list ini memiliki sifat yang sama dengan e-mail, iaitu bersifat tidak sinkron (asynchronous communication mode) atau bersifat un-real time. File Transfer Protocol (FTP) FTP adalah fasilitas Internet yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mencari dan mengambil ‘arsip’ fail (down load) di suatu server yang terhubung ke Internet pada alamat tertentu yang menyediakan berbagai fail, yang telah diberi keizinan untuk diambil oleh pengguna lain yang memerlukannya. Antara fail-fail yang biasa boleh didapati melalui ‘down load’ ialah bahan-bahan penyelidikan, artikel-artikel jurnal dan lain-lain. Di samping itu FTP juga dipergunakan untuk meng-upload fail homepage sehingga boleh diakses oleh pengguna dari seluruh dunia.

5 News group Newsvgroup dalam Internet adalah fasiliti untuk melakukan komunikasi antara dua orang atau lebih secara serentak dalam suatu waktu yang sama (real time). Oleh yang demikian komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi yang ‘synchronous’ (synchronous communication mode). Bentuk pertemuan ini lazim disebut sebagai konferensi, dan fasiliti yang digunakan boleh dalam bentuk multimedia (seperti audiovisual) iaitu dengan mengggunakan fasiliti ‘video conferencing’, ataupun teks saja atau teks dengan audio dengan menggunakan fasiliti chat (IRC). World Wide Web WWW merupakan kumpulan koleksi besar tentang berbagai macam dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai server di seluruh dunia, dan dokumentasi tersebut dikembangkan dalam format hypertext dan hypermedia, dengan menggunakan Hypertext Markup Language (HTML) yang memungkinkan terjadinya rangkaian (link) antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, sama ada dalam bentuk teks, visual, audio, animasi,video dan lain-lainnya. Fasiliti-fasiliti di atas adalah juga sangat sesuai untuk dijanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Justeru penggunaan internet sangat cepat pergerakan hinggakan melebihi manjangkau zaman.

3. Aspek pembelajaran menggunakan internet Menurut Ryder dan Hughes,(1997).Terdapat tiga bentuk sistem yang menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah: 1. Web course 2. Web Centric Course

6 3. Web Enhanced Course Web Course Web course ialah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, tugasan, latihan dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Pensyarah dan pelajar sepenuhnya terpisah, namun hubungan atau komunikasi antara pelajar dengan pensyarah boleh dilakukan pada setiap saat. Komunikasi lebih banyak dilakukan secara ‘ansynchronous’ daripada secara ‘synchronous’. Bentuk web course ini tidak memerlukan adanya pertemuan bersekemuka atau pembelajaran cara tradisi, karena semua proses pengajaran dan pembelajaran sepenuhnya berlaku melalui penggunaan fasilitas internet seperti e-mail, ‘chat rooms’, ‘bulletin board’ dan ‘online conference’. Di samping itu sistem ini biasanya juga dilengkapi dengan berbagai sumber maklumat, baik yang dikembangkan sendiri maupun dengan menggunakan berbagai sumber belajar dengan jalan membuat hubungan (link) ke berbagai sumber belajar yang sudah tersedia di internet, seperti database statistik berita dan informasi, e-book, perpustakaan elektronik dan lain-lain. Bentuk pembelajaran model ini biasanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan ajarak jauh (distance education/learning). Aplikasi bentuk ini antara lain seperti virtual campus/universiti. Web Centric Course Web Centric Course, di mana sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, tugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi dan latihan dilakukan secara bersekemuka atau cara tradisi. Walaupun dalam proses pembelajaran sebagiannya dilakukan dengan bersekemuka yang biasanya berupa tutorial, tetapi pertemuan antara pensyarah dan pelajar adalah berkurangan

7 dibandingkan dengan pembelajaran kendiri melalui proses belajar melalui internet. Dengan bentuk ini maka pusat kegiatan belajar berkisar dari kegiatan kelas menjadi kegiatan melalui internet. Sama dengan bentuk -web course, pensyarah dan pelajar sepenuhnya terpisah tetapi pada waktu-waktu tertentu mereka membuat pertemuan.

Web Enhanced Course Web Enhanced Course, iaitu pemanfaatan internet untuk pendidikan, hanya untuk membantu peningkatan kualiti kegiatan pengajaran dan pembelajaran di kelas. Bentuk ini juga dikenal dengan nama ‘Web lite course’, karena kegiatan pembelajaran utama adalah secara tradisi. Peranan internet di sini adalah untuk menyediakan sumber-sumber yang sangat kaya dengan memberikan alamat-alamat atau membuat hubungan (link) ke pelbagai sumber pembelajaran yang sesuai yang boleh diakseskan secara online. Dialog atau komunikasi tersebut adalah untuk keperluan berdiskusi, berkonsultasi, dan untuk bekerja secara kelompok. Komunikasi timbal balik berlaku antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan kawan di luar kelas/sekolah, pelajar dengan kelompok, pelajar dengan pensyarah ataupun pensyarah dengan pelajar atau dengan kelompok. Perbezaan dengan kedua bentuk sebelumnya, bentuk ‘Web Enhanced Course’ ini jumlah pembelajaran melalui internet lebih sedikit berbanding dengan jumlah pembelajaran secara tradisi, kerana penggunaan internet adalah hanya untuk membantu kegiatan pembelajaran secara tradisi.

8 4. Kelebihan internet dalam media pengajaran dan pembelajaran Menurut Ryder & Hughes (1997) ada dua jenis tautan yang dikenakan ke atas guru dan pelajar apabila menggunakan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. Tuntutan pertama ialah pelajar dikehendaki mempunyai kemahiran melayari internet dengan menggunakan enjin pencarian maklumat yang efektif, menilai maklumat yang diperolehi dan memuatkan turunkan fail. Kedua ialah mengenai kemahiran berfikir pelajar iaitu bagaimana ia berfungsi apabila berhadapan dengan maklumat dalam bentuk hiperteks. Apabila menggunakan hiperteks, pelajar tidak lagi menerima bahan dalam format yang berstruktur seperti yang distruktur oleh pengarang buku teks. Sebaliknya, maklumat berbentuk hiperteks memberi peluang pelajar membina maklumat mengikut tahap kognitif dan minat mereka. Oleh yang demikian cara pembelajaran menggunakan buku teks adalah berlainan dengan menggunakan bahan dari hiperteks. Namun demikian internet mempunyai banyak kelebihan yang boleh dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satu yang penting ialah internet adalah sebagai sumber pembelajaran di peringkat pengajian tinggi yang membolehkan pelajar mengekses pembelajaran kendiri. ‘Through independent study, students become doers, as well as thinkers’ (Cobine, 1997). Oleh yang demikian pelajar dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber utama tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rakaman, laporan, data statistik, atau kutipan yang berkaitan dengan pembelajaran tinggi (Gordin et. al., 1995). Sebenarnya penggunaan internet sebagai keperluan pendidikan telahpun meluas, terutama di negara-negara maju, ini merupakan fakta yang menunjukkan bahwa dengan media ini memungkinkan tenaga pengajar dapat

9 diselenggara dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Hal itu terjadi karena dengan sifat dan karakteristik Internet yang cukup istimewa, sehingga diharapkan boleh digunakan sebagai media pengajaran dan pembelajaran sebagaimana media lain seperti radio, television, CD-ROM Interkatif dan lain-lain.

Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bahagian dari suatu proses pengajaran dan pembelajaran, internet sebaiknya harus mampu memberikan proses komunikasi interaktif antara pensyarah dengan pelajar. Ini merupakan pra-syarat utama. Kandungannya harus mampu ditangani dalam internet tersebut terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengajak pelajar mengerjakan tugas-tugasnya dan membantu dalam memperolehi pengetahuan yang diperlukan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas tersebut (Boettcher 1999). Strategi pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, kerja kursus, presentasi dan penilaian, secara umum bergantung pada dialog dan komunikasi sebagai berikut (Boettcher 1999): 1. Dialog dan komunikasi antara pensyarah dengan pelajar 2. Dialog dan komunikasi antara pelajar dengan sumber maklumat 3. Dialog dan komunikasi antara sesama pelajar Apabila ketiga aspek tersebut boleh diselenggarakan dengan komposisi yang serasi, maka diharapkan akan terjadi proses pembelajaran akan berlaku secara baik. Para pakar pendidikan menyatakan bahawa keberhasilan pencapaian tujuan dari pembelajaran sangat ditentukan oleh keseimbangan antara ketiga aspek tersebut (Pelikan, 1992). Lantaran itu suatu perancangan dengan menggutamakan keseimbangan antara ketiga-tiga dialog dan komunikasi tersebut adalah

10 sangat berhubung rapat dengan pembelajaran berasaskan internet. (Bottcher, 1995). Oleh yang demikian ternyata bahwa internet memang boleh digunakan dalam sesuatu pembelajaran, karena memiliki karakteristik yang istimewa iaitu: 1. Sebagai media interpersonal dan juga sebagai media massa yang memungkinkan terjadinya komunikasi satu dengan satu dengan banyak. 2. Memiliki sifat interaktif, 3. Memungkinkan terjadinya komunikasi secara bersama seperti dalam ketiga jenis dialog dan komunikasi . Kajian yang dilakukan oleh ‘Center for Applied Special Technology’ (CAST) pada tahun 1996, yang dilakukan terhadap sekitar 500 murid tahun lima dan enam sekolah rendah. 500 murid tersebut dimasukkan dalam dua kelompok yaitu kelompok eksperimen yang dalam kegiatan belajamya dilengkapi dengan akses Internet dan kelompok kontrol. Setelah dua bulan menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mendapat nilai yang lebih tinggi berdasarkan hasil ujian akhir tahun. Kajian ini menunjukkan bahawa kejayaan internet dalam penggunaan dalam satu pengajaran dan pembelajaran. Satu kajian ini telah membolehkan keyakinan bahawa pembelajaran dengan menggunakan internet sangat perkesan dan afektif. Pelajar dan pensyarah tidak perlu hadir secara realistik ke kuliah. Malah dengangan penggunaan jaringan seperti intenet pelajar dapat mempelajari bahan pembelajaran dan tugasan-tugasan pembelajaran serta

11 ujian dengan cara mengakses jaringan komputer yang telah ditetapkan secara online. Oleh yang demikian berikut adalah kelebihan yang nyata dalam proses Pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan media internet: 1. Pelajar boleh belajar secara kolaberatif (collaborative) antara satu sama lain. Mereka juga dapat mengirim surat melalui email (electronic mail) untuk bertanya dan berurusan dengan pensyarah dan rakan pembelajaran

2.

Boleh menampung pembelajaran dalam jarak jauh terutama tempat yang tidak dapat menjalankan kelas seperti biasa.

3.

Proses pembelajaran tidak terbatas oleh ruang dan waktu tertentu.

4.

Bahan Pengajaran dapat ditentukan oleh pelajar dengan kesesuaian bahan dan pemilihan bahan yang dikehendaki.

5.

Lama waktu belajar juga bergantung kepada kemampuan masing-masing.

6.

Pencarian data dan muklumat dalam skop yang besar diseluruh dunia.

7.

pembelajaran boleh berlaku secara interaktif. Ini memberi kesan yang sungguh menarik kepada pelajar.

8.

Ibu bapa atau masyarakat juga dapat bersama-sama mengekses bahan Pengajaran dan pembelajaran melalui internet.

9.

Meningkatkan lagi penguasaan bahasa Inggeris dikalangan pelajar, kerana kebanyakan bahan adalah dalam bahasa Inggeris.

12 10. Secara psikologis, akses terhadap internet juga menumbuhkan rasa percaya diri karena memungkinkan kita untuk tidak lagi terasing dari maklumat sampai yang paling mutakhir. 11. Melalui engin pencarian pelajar dapat mencari banyak maklumat pembelajaran.

5. Kelemahan penggunaan internet dalam Pengajaran dan pembelajaran Namun demikian terdapat juga kelemahan-kelemahan penggunaan sumber dan perkhidmatan internet antaranya ialah: 1. Pelajar lebih terdedah dengan bahan-bahan porno. Bahan ini sangat diminati pelajar dalam usia remaja dan akhir remaja. Laman web porno lebih senang di ekses. 2. Sumber maklumat yang tidak menyakinkan, kerana tidak adanya autoriti dalam data base tersebut. 3. Terdapatnya ciplak hak cipta sama ada dari segi maklumat ataupun pelajar yang mengambil muat turun bahan tersebut. 4. Tingginya kemungkinan gangguan belajar; sebab sistem tersebut mengkondisikan pelajar untuk belajar kendiri, menyebabkan pelajar yang malas hanya menerima bahan dari pelajar yang rajin mencari maklumat. 5. Fasalitis internet yang masih tidak mencukupi, terutama dikawasan luar Bandar yang belum mempunyai kemudahan-kemudahan asas. 6. Pembelajaran tidak berlaku dalam bentuk bersekemuka, kalau berlakupun terlalu sedikit. 7. Kurang kawalan daripada pengajar.

13 8. Pembelajaran kendiri melalui internet menyebabkan pelajar lebih individulistik. 6. Kesimpulan Kesimpulannya penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran banyak kelebihan dari kelemahan. Banyak kajian-kajian yang telah dibuat menunjukkan pencarian bahan melalui internet lebih terbuka dan memberi peluang kepada pelajar menerokai bahan terbaharu. Peluang yang begitu luas sekali untuk mencari bahan dan maklumat dipelusuk dunia sekali gus membantu mendapatkan bahan untuk membantu proses pembelajaran. Bahan-bahan yang begitu banyak dapat diproses dan ditapis untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran. Pelajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri dapat menyesuaikan masa dan ruang untuk belajar dan tidak terlalu bergantung dengan pensyarah semata-mata.

14

Bibliografi

Arief Achmad, (2004) Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Pembelajaran IPS. Bandung: SMAN 21 Bandung Boettcher, Judith V., (1999). Faculty Guide for Moving Teaching and Learning to the Web, League for Innovation in the Community College, US Clark, L.H. (1965). Social Studies and Mass Media. Plainfield, N.J. : New Jersey Secondary School Teachers Association). Clark, L.H. (1973). Teaching Social Studies in Schools : A Handbook. New York : MacMillan Publishing Co., Inc. Cobine, G.R. (1997). Studying with the Computer. ERIC Digest. [Online]. Tersedia : http://www.ericfacility.net/ericdigests/ed450069.html. Cobine, G.R. (1997). Studying with the Computer. ERIC Digest. [Online]. Tersedia : http://www.ericfacility.net/ericdigests/ed450069.html. [28 April 2003]. Cronin, Mary J., (1996). The Internet Strategy Hanbook: Lessons from the New Gordin, D.L. et.al. (1995). Using the WorldWideWeb to Build Learning Communities. Northwestern University Magazine, April, 1-17. Heinich, Robert, (1996). Instructional Media and Technologies for Learning, Prentice-Hall, Inc, New Jersey Matnor Daim. (1997). Ucap utama pendidikan Malaysia di Abad ke 21, Persidangan Dicovery Malaysia 1997. Shah Alam : 3-5 Jun 1997

15 McCormack, Colin, (1998). Building a Web-Based Education System, Wiley Computer Publishing, Canada McLuhan, M. (1964). Understanding Media : The Extensive of Man. New York: McGraw-Hill. Ryder, J.R.& Hughes, T. (1997). Internet for educators. New Jersey: Simon & Schuster. Taylor, R. (1980). The Computer In The Scholl, Tutor, Tool, Tutee. London: teacher College Press. Toffler, A. (1983). Previews & Premises: An Interview With True Author Of Future Shock And The Third Wave Previews And Premises. New York: W.Morrow. Williams, Bard, (1999), Getting Started WWW Course Tools, Camosun College, VictoriaA, Canada. Williams, Bard, (1999). The Internet/or Teachers, 3rd Edition, IDG Books Worldwide, USA.