Kaedah soal selidik Untuk menjalankan tugasan projek ini, kami telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan

maklumat yang tepat dan benar. Antara kaedah yang kami gunakan ialah kaedah pemerhatian dan soal selidik. Kami menggunakan kaedah ini untuk mendapat respon daripada pelajar IPG Kampus Darulaman. Kaedah yang kami gunakan ialah kaedah pemerhatian. Tujuan keadah ini digunakan adalah untuk mengkaji sambutan pengguna terhadap sesuatu harga barangan. Kami telah memerhatikan ke atas tajuk tugasan bagi soal selidik yang dijalankan. Selain itu, kami juga membuat pemerhatian atas tajuk-tajuk yang sesuai untuk menyiapkan tugasan kami. Kaedah pemerhatian ini boleh digunakan untuk mengira bilangan pelajar yang menggunakan telefon bimbit jenama yang berlainan jenis. Dengan menggunakan kaedah ini, barulah kami dapat membina soalan-soalan bagi tugasan ini. Di samping itu, kami juga menggunakan kaedah soal selidik untuk menjalankan tugasan kami. Soal selidik merupakan senarai soalan yang dicetak dan diisi oleh orang lain. Dengan ini, barulah akan mendapat maklumat yang tepat mengikut objektif kajian. Kami telah mengedarkan borang soal selidik kepada 45 orang pelajar Institusi Pendidikan Guru Kampus Darulaman. Kami menggunakan kaedah soal selidik bentuk tertutup kerana soalan yang berstruktur dan pelajar hanya memilih jawapan yang disediakan sahaja. Soalan yang direka adalah ringkas dan jelas. Kami mereka soalan dengan merujuk kepada tujuan penyelidikan yang dijalankan. Hal ini adalah untuk mengelakkan daripada mereka soalan yang tidak mempunyai kaitan dengan tujuan penyelidikan. Soalan yang dibina juga tidak kabur dan mudah difahami supaya responden dapat menjawap soalan-soalan tersebut dengan tepat. Untuk menguruskan soal selidik ini, borang soal selidik diserah balik kepada penyelidik untuk menjalankan tafsiran terhadap tugasan ini. Hal ini berbuat demikian kerana soal selidik yang diedarkan dapat dijelaskan kepada responden sekiranya mereka tidak memahami terhadap soalan-soalan yang disediakan. Kesimpulannya, kami telah menggunakan kaedah pemerhatian dan soal selidik untuk menjalankan tugasan ini. Kaedah yang kami gunakan membolehkan kami untuk mendapatkan maklumat yang tepat bagi objektif kajian bagi tugasan ini.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.