SINTAKSIS  

Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat, iaitu unit-unit yang membentuk ayat. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. Bahagian subjek dan predikat, merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur, iaitu sama ada frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Lihat contoh-contoh berikut dan kaji unsur-unsur (frasa) yang mendasari ayat.

Ayat (struktur binaan ayat)

   

Subjek Ayat Ahmad Cikgu Fatimah Ah Chong Binaan Ayat

Predikat Ayat mengulangkaji tatabahasa ke sekolah amat rajin seorang usahawan

Frasa Subjek Frasa Nama Frasa Nama Frasa Nama Frasa Nama

Frasa Predikat Frasa Kerja

Rumus Pola Ayat FN + FN

Frasa Sendi Nama FN + FS Frasa Adjektif FN + FA Frasa Nama FN + FN

Bahagian subjek dan bahagian predikat merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat dalam Bahasa Melayu. Subjek dan predikat mempunyai unsur-unsur. Perhatikan contoh di bawah: Subjek Predikat Unsur Bah. Ayat guru senaman membeli gula serak-serak basah ke sawah setiap pagi Unsur

Bah. Ayat Ah Tian Tipah Suara ketua pengawas itu Munainady

Jadual di atas menunjukkan rumus binaan ayat yang mudah. Bahasa subjek dibina oleh frasa nama dan predikat dibina sama ada oleh frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.

Ayat Dasar dan Ayat Terbitan

Perhatikan ayat berikut: Pelajar itu membaca buku. Ayat ini terdiri daripada satu klausa kerana mempunyai satu subjek (pelajar itu) dan satu predikat (membaca buku). Ayat seperti ini dipangil ayat dasar kerana menjadi punca penerbitan ayat-ayat lain. Jika kita hendak menambah maklumat kepada maklumat kepada maklumat asas itu dengan penerangan kepada maklumat asas itu dengan peneragan kepada subjek atau penerangan kepada predikat, maka ayat berkenaan boleh menjadi seperti berikut: Pelajar tingkatan enam itu membaca buku. (tingkatan enam menjadi penerang kepada pelajar, iaitu subjek ayat)

  

Pola Ayat Dasar

  

Pola ayat dasar mempunyai rumusnya tersendiri. Rumus-rumus ini boleh terdiri daripada unsur-unsur Frasa Nama (FN), Frasa Kerja (FK), Frasa Adjektif (FA) atau Frasa Sendi Nama (FS) Lihat contoh berikut: Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Frasa Nama Frasa Adjektif Rumus Pola Ayat FN+FN FN+FA

Subjek Ayat Jamilah Atan

pengurus sumber Frasa Nama manusia budak pandai Frasa Nama

Susunan dalam ayat

 

Ayat susunan biasa Ali guru sementara di sekolah itu. Ayat susunan songsang Guru sementara di sekolah itu Ali.

Urutan kata Kata subjek + kata kerja + objek = SKO  Ali membaca buku Ragam ayat Ayat aktif  Kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul  Ali membaca buku itu. Ayat pasif  Mengutamakan subjek terbitan sebagai judul.  Buku itu dibaca oleh Ali. Jenis ayat 4 ayat bergantung pada lagu bahasa atau intonasi Ayat penyata


Ayat


Ayat

Ayat

diucapkan untuk tujuan melakukan sst penyataan @ mengemukakan keterangan. -Bapa saya seorang wartawan Utusan Melayu. Tanya tujuan mengemukakan sst pertanyaan -Siapakah ketua kelas 6 Brilliant? perintah tujuan memberi arahan @ tujuan menimbulkan sst tindakan -Jangan berludah di sini. -Sila buat laporan di alai polis. -Tolong tutup pintu itu. seruan diucap secara bernada seru untuk menyatakan sst keadaaan perasaan -Oh, Tuhanku! -Cis, berani kamu mengganggu dia!

_________________________________________________________________ Frasa nama (FN) -binaan yang daru sudut nahu, boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai konstituen dalam binaan ayat. Binaan FN