ISU-ISU PERKHIDMATAN KAUNSELING DI SEKOLAH Zuria Mahmud Salleh amat Salmiah Monshie Manisah Mohd Ali

PENDAHULUAN Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling telah lama dilaksanakan dalam sistem pendidikan Malaysia. Namun, pelbagai isu dan cabaran masih hangat diperkatakan oleh pelbagai pihak dalam sektor pendidikan, menunjukkan kerelevanan dan kesignifikanan program ini. Usaha mengatasi cabaran yang dihadapi telah mematangkan perkhidmatan ini dan seterusnya mengukuhkan lagi status perkhidmatan ini. Bab ini membincangkan isu-isu semasa perkhidmatan kaunseling, konsep asas, proses kaunseling, kemahiran kaunseling, dan hala tuju kaunseling di Malaysia. Bab ini juga memperkenalkan khidmat kaunseling di sekolah rendah dan advokasi kaunseling untuk pelajar berkeperluan khas. Perkembangan dan Isu-Isu Kaunseling Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah bermula di negara ini sekitar tahun 60 an. Pada tahun 1963, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperakui kepentingan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah-sekolah (Amir & Latiff, 1984 dalam Ching Mey See dan Kok Mun Ng, 200). Pada ketika itu, tugas utama guru-guru bimbingan dan kaunseling di sekolah adalah berkisar dalam kerjaya dan akademik sahaja (Ching Mey See and Kok-Mun Ng, 200 ). Pada tahun 1996, Kementerian Pelajaran mula mengarahkan setiap sekolah menengah di Malaysia menempatkan kaunselor sepenuh masa bagi membantu menangani masalah pelajar yang meliputi aspek yang lebih luas selain aspek akademik. Kaunselor perlu membantu pelajar menangani masalah peribadi mereka dan kaunselor perlu prihatin dan peka terhadap setiap masalah pelajar yang lain. Semenjak itu, perbincangan hangat sentiasa berlaku berkenaan perkhidmatan ini menunjukkan masyarakat peka terhadap perkhidmatan ini di sekolah. Antara isu-isu yang pernah ditimbulkan ialah peruntukan kewangan, kaunselor tidak mengajar, kecekapan dan professionalism kaunselor ( Zuria, Salleh dan Mujab, 1999), dan peranan kaunselor dalam masalah disiplin murid (Zuria, Noriah, Amla, 2005). Isu-isu ini telah timbul kerana faktor berikut: i) Kurangnya pengetahuan masyarakat sekolah tentang bidang kesihatan mental secara keseluruhan (punca masalah kesihatan mental, teknik dan kesan intervensi, profesion membantu, dan etika). Salahtanggap dan reaksi negatif timbul dari guruguru lain bila kaunselor tidak mengajar, dan bila pelajar mengambilmasa yang lama untuk berubah tingkahlaku. Selain itu, kekurangan pengetahuan tentang etika dalam kalangan ketua pentadbiran (Pengetua dan pentadbir lain) membataskan kaunselor dalam menjalankan tanggungjawab membincangkan kes dengan ketua ataupun panel khas. Ketidakfahaman tentang etika menyebabkan

perbincangan berkisar sekitar i)kekeliruan apakah peranan kaunselor. Terkini di Amerika. Tugas kaunselor di sekolah mendapat persepsi atau tanggapan yang berbeza daripada pelbagai pihak seperti pentadbir sekolah. pengalaman menjalankan sesi kaunseling. Setiap pihak mempunyai matlamat yang tertentu untuk dicapai. guru . Selain itu. ibu bapa. Kaunselor yang tidak menjalankan sesi akan kehilangan peluang mempraktikkan kemahiran sehingga lama kelamaan mereka hilang penguasaan kemahiran kaunseling. Perkembangan sejagat menunjukkan bahawa kepentingan perkhidmatan kaunseling di sekolah sentiasa dinilai dari pelbagai sudut. Ini berbeza dari situasi di luar negara di mana kaunseling adalah profesion yang memerlukan kelayakan sarjana. kekurangan dalam kematangan peribadi dan kebolehan mempengaruh merupakan cabaran bagi kaunselor dalam mewujudkan interaksi yang positif dan saling memahami dengan rakan sekerja dan pihak pentadbiran. manakala bagi negara yang maju. khidmat kaunseling masih belum diwujudkan dengan baik sehingga kini. dan Mukallid. namun. Lambie. ii) Kurangnya persediaan dari pihak kaunselor sendiri (kelayakan akademik. dan masyarakat setempat (Burnham & Jackson. Sesetengah negara. ii)menghadapi peningkatan kepelbagaian pelajar iii)perlu memberi khidmat kepada semua pelajar (bukan yang bermasalah sahaja). oleh itu mereka mempunyai kefahaman yang tertentu terhadap peranan guru kaunseling untuk membantu mereka. Walaupun khidmat kaunseling telah bermula di Lebanon sejak 40 tahun lalu. 2000. iv)perlu menggunakan teknologi untuk menambaikkan program kausneling dan iv)keperluan melibatkan diri dalam perkembangan professional. guru-guru. kejelasan tugas hakiki). isu-isu kaunselor sekolah di negara itu masih berkisar di sekitar kerjasama pihak sekolah dan persepsi pelajar terhadap khidmat kaunseling. 2000.pihak pentadbiran tertinggi sekolah tidak pandai menyimpan maklumat sulit dan menyebarkannya sebaik sahaja mendengar sesuatu laporan daripada kaunselor. Kekurangan pengetahuan mendalam tentang teori dan teknik kaunseling serta kemahiran penyelidikan menghalang kaunselor memberi intervensi berkesan kepada klien. selain daripada isu-isu polisi pentadbiran Kementerian pelajarannya terhadap peranan kaunselor (Ayyash-Abdo. guru kaunseling perlu benar-benar memahami peranan dan matlamat yang ingin dicapai oleh setiap pihak berkenaan. 2005). perbincangan adalah berkisar sekitar mengoptimakan khidmat ini. pengetahuan tentang isu terkini. Kekeliruan dan salah tanggap terhadap perkhidmatan kaunseling bukanlah berlaku di negara kita sahaja. dan Lambie & Williamson 2004). Ini menyebabkan hilangnya kepercayaan pelajar pada unit kaunseling. Terdapat kaunselor yang tidak berpeluang menjalankan sesi kaunseling apabila dibebankan dengan tugastugas lain (Zuria. Daripada kefahaman itu. Keperluan mendadak terhadap perkhidmatan kaunseling telah menyebabkan Malaysia menurunkan kelayakan profesion ini di mana majoriti kaunselor sekolah adalah terdiri dari pemegang ijazah sarjanamuda kaunseling. 2010). ataupun tidak dipercayai oleh pihak pentadbiran dalam menjalankan sesi kaunseling. Justeru itu. Alamuddin. Kepelbagaian budaya dan budaya lantang bersuara menjadikan tugas kaunselor di Amerika lebih mencabar.

kaunseling akan tahu apa yang menjadi keperluan dan seterusnya memberikan alternatif kepada pihak berkenaan untuk bertindak ke arah mencapai matlamat masing-masing. Bimbingan juga boleh diberikan dalam kumpulan yang besar sekiranya maklumat yang hendak disampaikan meliputi populasi yang sama. Jika begitu. Perkembangan terkini menunjukkan Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan seorang kaunselor untuk setiap 500 pelajar di sekolah menengah. hanya orang yang bermasalah akan menemui kaunselor. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang ditawarkan di sekolah-sekolah di Malaysia telah melalui perkembangan dan pelbagai cabaran untuk berada di tahap yang ada pada hari ini. Sumbangan ini amat kritikal dalam membantu generasi muda mencorak masadepan melalui pertimbangan perancangan kerjaya bersesuaian dengan kehendak perancangan dunia pekerjaan negara dan antarabangsa. Ini akan dapat menjimatkan masa dan tenaga guru bimbingan dan kaunseling. . Selaras dengan perkembangan Malaysia menuju status Negara Maju menjelang tahun 2020. Mungkin ramai dalam kalangan guru yang agak keliru untuk membezakan antara makna “bimbingan” dan “kaunseling” Bimbingan adalah lebih terarah di mana seseorang yang berkemahiran membimbing seseorang lain menyelesaikan sesuatu masalah atau membimbing orang lain mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu perkara atau isu semasa. Sebenarnya tanggapan tersebut adalah tidak benar kerana orang yang tidak mempunyai masalah juga boleh berjumpa kaunselor untuk mendapat bimbingan atau bantuan untuk memperbaiki dirinya atau untuk mendapatkan maklumat yang tidak dimilikinya. Rancangan Malaysia ke Sembilan 2006-2010 dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga Negara 2000-2010. KONSEP ASAS KAUNSELING Ramai yang berpendapat kaunseling adalah satu proses untuk menolong seseorang menyelesaikan masalahnya. malah perlu diterapkan kepada seluruh ahli masyarakat. seorang pelajar perlu menemui kaunselor untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu kerjaya. Kefahaman kepada konsep asas adalah penting bukan sahaja kepada kaunselor. Ini termaktub dalam dokumen Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. Sebagai contohnya seseorang pelajar boleh dibimbing untuk mengisi borang untuk mendapatkan biasiswa. Sebagai contohnya. Perkhidmatan kaunseling juga mula diperkenalkan disekolah rendah. Tujuannya adalah bagi memastikan para pelajar mendapat maklumat dan gambaran sebenar tentang hala tuju perkembangan dunia pekerjaan. Kaunselor perlu sentiasa peka kepada isu-isu yang terlahir dari cabaran yang mendatang. Begitu juga pelajar yang telah selesai menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan kursuskursus berkaitan dengan minat kerjayanya semasa membuat pilihan di tingkatan empat. pelajar dibimbing memilih kursus berdasarkan pencapaian akademik atau pelajar dibimbing cara belajar yang biasa digunakan oleh individu yang telah berjaya. peranan guru kaunseling menjadi semakin penting apabila mereka dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan pengetahuan pelajar tentang maklumat kerjaya. Ini boleh dilakukan dengan menjalankan kajian-kajian keperluan bersama unit-unit yang ada di sekolah untuk melihat keperluan sebanar yang mesti dipenuhi oleh unit masing-masing.

2009) melalui buku Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Menengah dan Rendah telah menyatakan dengan jelas salah satu prinsip pelaksana bimbingan dan kaunseling iaitu “Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling adalah untuk menolong murid memahami dirinya dan orang lain dengan mendalam. Dapat dirumuskan bahawa konsep kaunseling yang dialaskan dalam sistem pendidikan di negara kita adalah untuk membantu para pelajar atau murid-murid menghadapi cabaran pertumbuhan mereka. Di sinilah proses kaunseling itu memainkan peranan yang penting bagi membantu pelajar. Suradi (1996) menyatakan perkhidmatan kaunseling merupakan perkhidmatan yang diberikan kepada pelajar bagi membantu pelajar mengatasi rintangan dalam kehidupannya. . Guru Bimbingan Dan Kaunseling Yang Berkesan Proses kaunseling dan bimbingan melibatkan hubungan interpersonal yang selesa atau kondusif. Pelajar yang meminta bantuan atau yang memerlukan bimbingan perlu yakin bahawa orang yang membantunya adalah seseorang yang boleh dipercayai dan disenangi. Oleh yang demikian proses kaunseling itu perlu dijalankan secara individu berbanding dengan bimbingan yang dijalankan dengan lebih ramai pelajar. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM.s 8). Ini bermakna walaupun pelajar tidak akan dapat belajar dengan betul kerana adanya gangguan di rumah. Secara umumnya kaunseling ialah satu proses menolong seseorang untuk mengendalikan kehidupan sehariannya. Berdasarkan kepada konsep kaunseling yang telah diutarakan. Begitu juga pelajar mungkin perlu diberi kaunseling sekiranya gagal mendapat markah yang baik walaupun telah belajar bersungguh-sungguh. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggariskan satu panduan yang terperinci berkaitan dengan prinsip pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah yang seharusnya diikut dan dilaksanakan oleh guru-guru bimbingan dan kaunseling yang terlatih. Begitu juga dengan bimbingan yang secara umumnya boleh diberikan kepada pelajar secara langsung dan lebih kepada membuat keputusan dalam masa yang singkat. Namun demikian cara belajar yang diajar mungkin tidak bersesuaian dengan minat dan keupayaan pelajar itu sendiri. Mungkin juga pelajar mempunyai masalah keluarga seperti terpaksa menolong ibu bapa menjaga adik atau membantu berniaga di pasar malam yang sebenarnya membantutkan proses pembelajaran itu sendiri. Begitu juga kaunseling bukanlah hanya diberikan kepada individu yang bermasalah sahaja. guru boleh membimbing pelajar belajar dengan cara yang betul. menjelajah tujuan-tujuan hidupnya dan menolong memilih serta merancang kehidupan yang berkesan” (m.Berbeza dengan bimbingan. Oleh itu adalah wajar guru mengetahui kekuatan dan kelemahan pelajar itu sendiri sebelum mencadangkan sesuatu kaedah pembelajaran. Zuria dan Salleh (2010) menegaskan kaunseling dapat dikaitkan bagaimana seseorang itu dapat dibantu untuk memahami dirinya sendiri. Begitu juga Amla. agar pelajar dapat membuat keputusan yang lebih berkesan. Oleh itu. adalah sangat jelas bahawa kaunseling itu bukanlah suatu proses penyelesaiannya masalah semata-mata. Sebagai contohnya. kaunseling pula adalah satu proses yang berterusan dan agak panjang berbanding dengan bimbingan.

Antara ciri-ciri yang perlu ada dalam diri guru yang ingin membantu adalah seperti berakhlak mulia. 4. mudah didampingi. Empati: Empati bermaksud keupayaan kaunselor merasai apa yang dirasakan oleh klien. budi pekerti yang tinggi. Kaunselor sentiasa memastikan tingkah lakunya selari dengan apa yang dipercayainya. Ia melibatkan tahap pembinaan hubungan. mendapatkan maklumat. Kaunselor tidak memandang serong atau negatif kepada tingkah laku klien. Secara umumnya proses kaunseling dapat dibahagikan kepada enam tahap utama. ramai pakar kaunseling bersetuju bahawa sifat-sifat profesional kaunselor yang diutarakan oleh Rogers (1951) dapat membantu memupuk kepercayaan klien kepada kaunselor dan dapat melicinkan proses kaunseling dan bimbingan itu sendiri. Secara khususnya dalam profesion kaunseling ini. dan penamatan serta tindakan susulan (Amla et al. Ciri-ciri di atas perlu dimiliki oleh seseorang kaunselor atau guru bimbingan bagi mewujudkan kepercayaan dalam diri klien untuk mendapatkan bimbingan atau kaunseling. mengambil keputusan. Mesra dan penyayang: Sifat kemesraan in boleh digambarkan melalui air muka yang tenang dan gembira. Ini tidak bermakna guru bimbingan adalah insan yang sempurna tetapi perlu menjadi seorang guru yang terbuka dan sentiasa menerima pandangan daripada rakan-rakan guru. 2010). berfikiran terbuka. menentukan matlamat kaunseling. 2. . Jujur dan Kongruen: kaunselor seharusnya jujur dan ikhlas dalam menyatakan pendapatnya dan tidak berputera-pura. tutu kata yang sopan. 3. malahan daripada pelajar untuk memperbaiki dirinya sendiri. sabar. periang. Proses Kaunseling Kaunseling adalah satu proses yang tersusun dan sistematik. Sifat mesra ini menunjukkan kesediaan dan kesudian kaunselor untuk membantu dan menerima seseorang. meluaskan penerokaan. Seseorang guru bimbingan dan kaunseling perlu membina peribadi yang baik bukan sahaja dari segi perwatakan tetapi juga sentiasa menunjukkan ciri-ciri keperibadian yang baik dalam pelbagai aspek. Sifat profesional kaunselor ini dihuraikan dengan jelas oleh Amla et al (2010) seperti di bawah: 1. Ciri-ciri ini perlu dipamerkan oleh guru-guru bimbingan dan kaunseling agar pelajar mempunyai keyakinan yang tinggi untuk mendapatkan bimbingan atau kaunseling. Menerima tanpa syarat: Ini menggambarkan kaunselor menerima seadanya klien atau pelajar yang datang kepadanya. Kaunselor cuba memahami permasalahan klien dari sudut pandangan klien itu sendiri. Guru bimbingan seharusnya menjadi model yang baik kepada guru-guru lain di sekolah. selalu melapangkan masa untuk bersama pelajar dan menghormati budaya sesuatu bangsa. pihak pentadbiran sekolah. Ini akan membantu klien merasakan dirinya diterima dan bebas untuk berbincang dengan kaunselor.

maka kaunselor dan klien akan berbincang untuk menentukan matlamat pertemuan. Mengambil Keputusan: Setelah klien memahami isu dengan mendalam. Kaunselor juga akan memberi galakan agar klien terus bercerita mengenai masalah atau isu yang dikemukakan agar keduadua pihak jelas dengan permasalahan yang dibawa. Meluaskan penerokaan: Pada peringkat ini biasanya perbincangan menjadi lebih lancar kerana klien telah rasa bersedia untuk berkongsi dan mula mengambil tanggungjawab. 4. klien diajar untuk membuat keputusan. Kaunselor akan melihat aspek kognitif dan tingkah laku klien terhadap sesuatu isu yang dikemukakan. Pada peringkat ini kaunselor perlu menunjukkan sifat kemesraan yang tinggi agar klien berasa selesa dan tenang untuk menceritakan apa sahaja yang ingin dikongsikan. Tahap ini sebenarnya membantu klien melihat ke dalam dunianya sendiri terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri dalam menghadapi sesuatu isu. Kaunselor akan menstrukturkan perjalanan proses kaunseling ini dengan menekankan aspek kerahsiaan dan juga masa yang akan diperuntukkan untuk sesi berkenaan. Kaunselor kan cuba mendapatkan maklumat dengan bertanya soalan-soalan yang dapat membantu klien melihat permasalahannya dengan lebih jelas. 5. Mendapatkan maklumat: Pada peringkat ini kaunselor akan cuba memahami isu yang dikemukakan oleh klien. Setiap keputusan yang diambil perlu dinilai kekuatan dan kelemahannya. Klien akan diajar untuk melihat keutamaan dalam membuat perancangan penyelesaian masalah. Klien juga diminta untuk memikirkan bagaimanakah kaedah pelaksanaan terhadap keputusan yang diambil tadi. Ini bermakna klien perlu memikirkan bahawa tindakan yang diambil bukan hanya pada peringkat perancangan semata-mata tetapi perlu kepada peringkat pelaksanaan. Pada peringkat ini kaunselor tidak memberi fokus kepada permasalahan klien sepenuhnya tetapi hanya meminta klien berkongsi mengikut kemampuan klien. Kaunselor akan cuba menilai pelbagai isu yang dikemukakan dengan melihat kepada alternatif yang dikemukakan oleh klien bagi permasalahan yang dikemukakan. . 3. Klien akan diingatkan bahawa segala keputusan dan perancangan yang akan dibuat adalah tanggungjawab klien sendiri. Peranan utama kaunselor ialah untuk menunjukkan bahawa kaunselor sentiasa bersedia mendengar dan membantu apa juga isu yang dikemukakan oleh klien. Menentukan Matlamat Kaunseling: Setelah kaunselor memahami permasalahan klien dari sudut pandangan klien sendiri.1. Pembinaan Hubungan: Tahap ini adalah tahap awal dalam sesuatu sesi kaunseling. 2.

iv. Model 6D ialah hasil kajian terhadap kaunselor-kaunselor di Malaysia. Dengari. Model 6D Proses kaunseling boleh difahami dengan mudah dengan penggunaan model 6D (Zuria. Sebagai satu proses. Dokumenkan: kaunselor perlu mendokumenkan semua kes untuk tujuan profesionalisma. kaunselor akan memberi tanggungjawab dalam membuat pilihan kepada klien. Biasanya pada peringkat permulaan. iii. Berikut ialah penerangan tentang Model 6D (Dekati. Oleh itu. Penilai-penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan strategi dalam penyelesaian masalah adalah fokus yang perlu diberi perhatian oleh klien dan kaunselor. 2005). Dampingi: Ramai pelajar datang dari latarbelakang amat bermasalah di mana sokongan keluarga adalah sesuatu yang mustahil untuk diperolehi. Dekati: kaunselor perlu mendekati pelajar untuk mengetahui masalah mereka. amatlah penting kaunselor memberi sokongan seterusnya kepada klien. Tugas kaunselor ialah membantu klien mencari kekuatan diri dengan membincangkan idea-idea yang lebih positif dalam menangani isunya. Dengari: Apabila kaunselor berhadapan dengan klien. Sekiranya kaunselor tidak berkemahiran. mungkin klien tidak akan memberi fokus kepada permasalahan yang hendak dibincangkan. Dayabaiki.6. Dayabaiki:. Dampingi. klien agak takut untuk menceritakan permasalahan utamanya. Dasari. Dapat disimpulkan bahawa dalam proses kaunseling ini. Noriah. Dasari: Isu yang dibawa oleh pelajar perlu diselami dan difahami apakah punca dan apakah kekuatan yang ada untuk memperbaiki keadaan. kaunselor berperanan sebagai pemudah cara yang penuh dengan kemahiran-kemahiran kaunseling bagi membantu klien berada dalam landasan yang betul sepanjang sesi kaunseling. Klien akan lebih suka untuk membincangkan perkara-perkara yang tidak mengancam dirinya. vi. kaunselor perlu menjadi pendengar yang baik agar terasa didengari dan difahami. i. Contoh-contoh bagi aktiviti yang dijalankan di sekolah adalah seperti di rajah 2. maka adalah wajar sesi beberapa sesi kaunseling urutan diperlukan bagi membantu klien mendapat celik akal terhadap permasalahan atau isu yang dikemukakan. Penamatan sesi ini hanya untuk suatu sesi sahaja dan kaunselor akan mengingatkan klien pertemuan sesi akan datang. Penamatan dan tindakan susulan: Penamatan sesuatu sesi tidak semestinya klien dapat mencapai sesuatu matlamat yang dikehendaki. v. ii. Amla. Pada peringkat akhir sesi. Kaunselor pula perlu membuat tindakan susulan terhadap klien yang telah mengikuti sesi kaunseling. . Dokumenkan). Biasanya sesi kaunseling dilakukan seminggu sekali.

pergaduhan. Polis Zuria Mahm ud.DENGARI 3. Bim bingan Kerjaya: HOLLAND Minta Laporan Perkem bangan Pelajar dr. rokok.kadet polis.DEKATI Lisan & bukan lisan :ROGERS 2. niat bunuh diri Bina profil pelajar Hubungan dgn PRS ke tem pat pelajar lepak Penasihat Persatuan /sukan Tanya soalan m em bantu pelajar berfikir & dapat celik akal dgn tdk m em beri ancam an Mencari Eset Positif: Potensi Kepada Tingkahlaku Baru SistemMerit/ Aktiviti Persatuan & Tanggungjawab Punca Masalah: Keluarga: ADLERIAN/ OBJECT RELATIONS/ POTRET KELUARGA Mencari Matlam at RET MODIFIKASI T/LAKU TERAPI SENI BRIEF THERAPY Libatkan pelajar yang telah pulih dalamprogram sokongan: AJ K orientasi. pergaulan & seks bebas.Kebajikan Masyarakat. MASLOW Sim pan rahsia secara beretika Ujian Psikologi Jelas Pada Pelajar Tentang Tindakan Disiplin Jelas pd.DOKUMENKAN Rujuk: Psikitris. PRS. m otivasi.DAYA BAIKI 5. guru Hargai keberanian bercerita Punca Masalah: Psikologi Abnorm al/ Personaliti Tahniah pelajar w/pun perubahan sedikit Jelas pd ibubapa psikologi rem aja: ERIKSON.DAMPINGI Sokong pelajar bertingkahlaku baru/ tanya perkem bangan Bersedia Medengar Apa Sahaja Isu Kenalpasti m asalah dengan m endalam : ponteng. Benarkan luahan rasa/ fikiran/tingkahlaku dlmbilik kaunseling: ROLE PLAY Punca Masalah: Rakan Sebaya Sam paikan pd ibubapa perkem bangan anak Masuk kelas ganti Bantu program guru Kenalpasti Tingkahlaku Berm asalah Secara Am : Motivasi/Ganas/ Terpinggir Dengar sam pai pelajar rasa lega Punca Masalah: Pengajaran & Pem belajaran: Kelom pok Sokongan Rakan Sebaya kaunseling keluarga.MODEL 6D : Strategi Kaunseling Di Sekolah Menengah 1.Ishak &Am la Mohd. program bim bingan: SATIR. dadah. Salleh (2004) . Noriah Mohd.DASARI 4. Hospital. guru psikologi rem aja/ libatkan guru dlm programkaunseling 6.

seringkali kaunselor tersepit antara ketiga-tiga pihak apabila terdapat isu-isu yang perlu dirahsiakan. Remley. 1990) . kaunselor sentiasa berhadapan dengan isu-isu kritikal.ETIKA KAUNSELING Kod etika perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dibina untuk memastikan hubungan kaunseling dapat dilaksanakan dengan penuh profesionalisma. tindakan klien boleh mendatangkan bahaya pada diri sendiri tindakan klien boleh mendatang bahaya pada orang lain dan masyarakat . Jr. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kod etika dibina untuk dipatuhi oleh kaunselor agar sentiasa membuat keputusan yang betul dan tidak melakukan kesalahan dalam tindakannya. 2009). pakar-pakar profesional dalam kaunseling. Bagaimanapun. Kod etika juga memastikan klien tidak terinaya dalam proses kaunseling. Kaunselor sekolah Malaysia perlu benar-benar faham kod etika perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang terkandung di dalam Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan Dan kaunseling Di Sekolah Rendah dan Menengah. penyelia pentadbiran. a) Tanggungjawab terhadap klien b) Tanggungjawab terhadap rakan profesional c) Tanggungjawab terhadap masyarakat d) Tanggungjawab terhadap organisasi dan majikan Dalam menjalankan tanggungjawab kepada semua pihak. Peranan utama kaunselor sekolah ialah memberi kaunseling kepada kanak-kanak dan remaja.. Wayne C. Kod Etika ini menggariskan peraturan mengenai perlakuan kaunselor sekolah dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawabnya (Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan Dan kaunseling Di Sekolah Rendah dan Menengah. Dalam hal ini. pentadbir sekolah sebelum mengambil sesuatu tindakan (Huey. Bagi memastikan kaunselor sekolah dapat menjalankan tugas dengan berkesan. Theodore P. mereka perlulah menilai keberkesanan menjalankan tanggungjawab terhadap pihak-pihak berikut . Pada masa yang sama. ii. dan pentadbiran sekolah. Satu isu yang sering dibicarakan ialah isu kerahsiaan. ketika kaunselor berdepan dengan isu yang sukar di mana tidak terdapat kod dan garis panduan etika yang mencukupi. Garispanduan etika kaunseling menyatakan dalam semua hal. kaunselor juga mempunyai tanggungjawab kepada ibubapa. kecuali bila dalam keadaan berikut: i.. kaunselor perlulah menghormati kliennya dengan menyimpan rahsia. kaunselor digalakkan untuk mendapatkan khidmat rundingan daripada rakan setugas.

192 orang. Kemahiran Komunikasi Komunikasi bukan lisan Komunikasi bukan lisan melibatkan tingkahlaku kaunselor dan pemerhatian ke atas tingkahlaku kaunselor. jarak duduk. pergerakkan anggota badan. Ini bermaksud. 2001. Keadaan ini memberi imej buruk dalam kalangan pelajar bahawa kaunselor tidak pandai menyimpan rahsia. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. (Cormier & Hackney. Masalah lebih berat menimpa kaunselor apabila pentadbir sekolah sewenang-wenangnya mencanangkan semua perkara termasuklah perkara sulit seperti kes mengandung luar nikah. Klien juga . Ivey & Zalaquett. malah masyarakat setempat. Klien yang tidak gembira mempamerkan waah yang sedih ataupun keliru. Kedudukan badan klien ang bermasalah boleh jadi nampak lemah longlai ataupun defensif. rogol. perlakuan serta pembuatan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang baik. termasuklah melepaskan tanggungjawab merahsiakan jika laporan perlu dibuat kepada pihak berwajib. Dalam tahun 1995. klien perlu menandatangani borang persetujuan untuk mengambil bahagian dalam kaunseling dan bersetuju dengan tindakan beretika yang akan diambil oleh kaunselor. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. jumlah tangkapan kes juvana mengikut pecahan umur 10 tahun hingga 18 tahun dari tahun 1993 hingga 1995 amat membimbangkan. air muka adalah perkara-perkara yang menjadi petunjuk kepada perasaan dan pemikiran kaunselor dan klien. Rahim Abd. 1996. pelajar. sehingga diketahui oleh orang yang tidak berkenaan seperti guru-guru lain.iii. Menurut Abd. Kontak mata. Rashid (1997) berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh pihak polis Bukit Aman Kuala Lumpur. kes dadah. 2001. Feltham & Horton. apabila diminta membuat keterangan oleh mahkamah. bilangan pelajar yang ditanggap kerana kes juvana sahaja dari umur 10 tahun hingga 18 tahun adalah seramai 4. Kemahiran komunikasi bermakna pengucap dapat menyampaikan sesuatu mesej dengan jelas agar difahami oleh pendengar. Lily 2000. Kemahiran mempengaruhi (Ivey. KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Kemahiran kaunseling terdiri dari kemahiran asas (kemahiran komunikasi) dan kemahiran lanjutan (kemahiran mempengaruhi). Bayangkan kepayahan yang perlu ditanggung oleh kaunselor dalam keadaan ini di mana kaunselor ingin memberi khidmat kaunseling tetapi tidak dapat berjanji untuk menyimpan rahsia dengan kliennya!!! Dalam hal ini kaunselor perlu mempraktikkan persetujuan “informed consent” ataupun persetujuan bermaklumat. Klien remaja boleh datang dengan membawa isu kehidupan peribadi mereka yang mungkin berkaitan dengan undang-undang dan memerlukan tindakan pihak berkuasa. (2010) pula termasuklah kaunselor menggunakan kebijaksanaan untuk mempengaruhi klien kerarah pemikiran. Dalam proses kaunseling kemahiran berkomunikasi ialah berkenaan kaunselor menyampaikan kepada klien yang kaunselor berminat untuk mendengar isu klien dan sudi membantu klien mencari jalan menyelesaikan masalahnya. dan Corey.

Soalan terbuka memberi peluang kepada klien untukmemberi penjelasan. Refleksi perasaan membantu klien memahami emosi sendiri secara mendalam.. Komunikasi lisan Dorongan/golongan minima Dorongan minima ialah kemahiran paling asas dalam proses kaunseling. “ya”. sebaliknya menggunakan perkataan kaunselor sendiri untuk menjelaskan kata-kata klien. jarak duduk sosial. oleh itu kaunselor perlu memilih masa yang sesuai untuk menggunakan soalan dengan berkesan. Oleh itu kaunselor perlu menunjukkan komunikasi bukan lisan yang sesai seperti wajah yang tenang. Seseorang boleh mendorong orang lain bercerita dengan mengangguk kepala tanda faham. Kaunselor juga perlu pastikan pakaiannya sopan dan bilik kaunseling bersih. “gembira” dan “takut”. Kedua-dua jenis soalan penting dalam proses kaunseling. data-data spesifik dan butiran sesuatu peristiwa. Jika klien pilih untuk menjawab. Kemahiran Mempengaruhi Kemahiran-kemahiran mempengaruhi adalah strategi yang sangat “powerful” dalam membantu klien memilih untuk melakukan tindakan yang baik untuk dirinya dan orang . Empat perasaan utama manusia ialah “sedih”. Dengan mengenalpasti emosi klien. Soalan terbuka dimulakan dengan “kenapa”. duduk yang sopan. Parafrasa/ refleksi isi Parafrasa ialah respons kepada isi cerita klien dengan memendekkan dan menjelaskan komen klien. dan membunyi “em”. “marah”. Soalan tertutup bertujuan mendapatkan maklumat dan keputusan “ya” atau “tidak”. dan pergerakkan badan yang mesra tetapi profesional. Apabila perasaanya diiktiraf klien berasa lebih selesa untuk meneruskan ekplorasi masalah. Jika kaunselor tidak memberi perhatian. di mana klien berasa bebas memilih untuk menjawab atau sebaliknya. klien juga boleh memilih untuk memberi penerangan yang lanjut.memerhatikan bahasa badan kaunselo yang menunjukkan samada kaunselor itu berminat untuk membantu atau tidak. “bagaimana” dan “apa”.”saya faham” dan “teruskan”. tentulah klien terasa hambar dan tidak berminat berkongsi ceritanya. kaunselor dapat memahami fikiran dan tingkahlaku yang telah dibuat atau akan dibuat oleh klien. Parafrasa bukanlah mengulang kata-kata orang lain seperti seekor burung kakak tua. Soalan terbuka dan soalan tertutup Kaunselor perlu bertanya soalan-soalan yang boleh membantu klien mendapat celik akal. Bagaimanapun soalan terbuka yang paling baik ialah dengan meggunakan kata-kata “bolehkah saudara jelaskan?”. Refleksi Perasaan Refleksi perasaan ialah pengenalpastian dan pengiktirafan emosi utama yang sedang di alami oleh klien.

. Contoh kaunselor “ apa yang kamu belajar daripada peristiwa ini?” PROGRAM KAUNSELING DI SEKOLAH Kaunseling di Sekolah Menengah Terdapat beberapa bidang tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh kaunselor sekolah menengah.. Kemahiran belajar adalah kemahiran . Pendedahan kendiri Pendedahan kendiri ialah apabila kaunselor menyatakan perasaan dan pemikirannya berkaitan dengan isu yang dibawa oleh klien. Kemahiran-kemahiran ini adalah kemahiran lanjutan yang perlu dilakukan dengan berseni dan berhemah tanpa meninggalkan kemahiran komunkasi asas. Pendedahan kendiri eloklah dilakukan secara ringkas sahaja.. Kaunselor juga boleh berkongsi secara ringkas pengalamannya sendiri. Menguasai sesuatu mata pelajaran merupakan tugas utama para pelajar di sekolah. Bidang-bidang tersebut adalah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.”. Konfrantasi Konfrantasi ialah apabila kaunselor menjemput klien untuk menjelaskan ketidakselarian antara penyataan dan tingkahlaku.......... “matlamat” dan pembelajaran yang diperolehi..... Refleksi makna Refleksi makna ialah sambungan daripada parafrasa tetapi ia memberi fokus kepada perataan-perkataan seperti “makna’. keibubapaan. tetapi sebaliknya kamu ... pembangunan diri. “nilai”.. Pelajar yang masih belum menguasai sesuatu mata pelajaran dianggap sebagai pelajar yang kurang memiliki kemahiran belajar.. Tahap penguasaan sesuatu mata pelajaran dapat diketahui melalui pencapaian mereka dalam peperiksaan. Pendedahan kendiri mestilah dilakukan dengan penuh ikhlas dan sesuai dengan masa. Kaunselor boleh berkata “saya rasa gembira kerana kamu telah mula menyedari. pemikiran dan perasaan klien.. Ia juga disebut sebagai “supportive challenge”... Akademik. Contoh penyataan Konfrantasi adalah seperti berikut “kamu kata . pendidikan pencegahan dadah /rokok/inhalan daan HIV/ AIDS. bagaimana kamu jelaskan ini?”. Logical consequences Logikal consequences ialah apabila kaunselor mencadangkan kepada klien untuk memikirkan kesan positif atau negatif sebagai hasil keputusan yang dibuat oleh klien seterusnya kaunselor dan klien mengekplorasi kedua-dua kesan tersebut secara objektif sebelum memberi pelung klien untuk megambil tindakan.. “visi”. psikososial dan kesejahteraan mental.. akademik..sekeliling. kerjaya...

Kepelbagaian kaedah nampaknya wajar dilakukan bersesuaian dengan potensi dan personaliti pelajar yang unik. Menurut laporan Persatuan Pakar Psikiatri Malaysia pada tahun 2005. kejadian buli oleh rakan sebaya. . guru kaunseling perlu menjalankan kaunseling kerjaya yang berlandaskan teori perkembangan kerjaya dan melakukan penilaian secara berterusan sama ada secara formal dan tidak formal pada sepanjang proses kaunseling kerjaya tersebut ( Whiston. Bagi mengatasi keadaan ini.membaca. Isu bimbingan kerjaya timbul apabila terdapat pelajar yang masih kabur akan halatuju kerjaya masa depan mereka. 2008). kegagalan dalam percintaan dan apa jua bentuk masalah yang gagal ditangani oleh mereka secara berkesan (Tam Cai Lian. hampir 2. Oleh itu. mengulang kaji. kaedah pendekatan untuk bimbingan kerjaya perlu disemak kembali. Tidak ada dokumentasi yang mencukupi untuk menunjukkan kesan yang positif tentang keberkesanan perkhidmatan guru kaunseling dalam hal ini (Brigman & Campbell. Bimbingan kerjaya meliputi bimbingan untuk mencetuskan celik akal pelajar terhadap maklumat kerjaya. 2005). menjawab soalan-soalan ujian dan peperiksaan. Proses kaunseling kerjaya yang kerap dijalankan di sekolah dilihat lebih kepada aktiviti menjawab inventori dan pentadbiran inventori. mengingat. pemilihan kursus lepasan sekolah serta lawatan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan kerjaya tertentu .500 orang membunuh diri setiap tahun dan kebanyakan daripada mereka menghidap penyakit mental. Bimbingan kerjaya Membimbing pelajar mencapai kematangan kerjaya adalah tugas yang penting bagi kaunselor. statistiks Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan terdapat tujuh orang rakyat Malaysia yang mengidap penyakit mental setiap hari. guru kaunseling perlu mengambil tindakan untuk menjalankan kajian keberkesanan terhadap setiap aktiviti bimbingan akademik yang telah dilaksanakan. Psikososial dan kesejahteraan mental Psikososial dan kesejahteraan mental adalah salah satu aspek kehidupan yang penting. Isu yang timbul adalah bukti yang menunjukkan keberkesanan bimbingan akademik yang diberikan kepada para pelajar tentang kemahiran belajar tidak dapat dipastikan. peluang-peluang penempatan latihan dan kerjaya serta pasaran kerjaya masa kini yang bersesuaian dengan personaliti dan potensi pelajar. Di samping terus melaksanakan aktiviti tersebut. Selain itu. 2003). Peranan kaunselor merupakan pemacu kepada menyambungkan alam persekolahan dengan alam pendidikan lepasan sekolah dan seterusnya alam kerjaya. mencatat nota. Para pelajar sekolah tidak terlepas daripada mengalami gangguan mental akibat masalah-masalah seperti perpecahan keluarga. Pendekatan yang digunakan ketika memberi bimbingan kerjaya kurang membantu para pelajar golongan ini.

2009). tingkahlaku dengan menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan dengan kesihatan mental.Bagi menangani isu kesihatan mental . Guru-guru bimbingan dan kaunseling sekolah rendah juga mempunyai latihan kaunseling yang mencukupi dan telah diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran untuk mengendalikan program-program bimbingan dan kaunseling seperti mana rakan-rakan mereka yang bertugas di peringkat sekolah menengah. Guru kaunseling perlu menjadi penggerak kepada usaha ini agar pihak pentadbiran dan wakil agensi-agensi berkenaan dapat melaksanakan usaha membantu pelajar dalam aspek ini (Brown. Sebenarnya pihak Kementerian Pelajar Malaysia telah menyelaraskan program-program yang perlu dilaksanakan oleh guru kaunseling di sekolah rendah berpandukan kepada buku panduan perkhidmatan kaunseling iaitu Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah dan Rendah (KPM. Chris. Malah terdapat juga sebilangan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah ini memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah ini. “jika hendak melentur buluh. David T.”Pepatah ini ada kebenarannya jika dilihat dari aspek pendidikan. Secara keseluruhannya guru bimbingan dan kaunseling di peringkat sekolah rendah memberi sumbangan yang sangat bermakna kepada pembangunan sahsiah pelajar yang seharusnya dimulakan di peringkat awal lagi. Sparkman-Barnes. kerjasama daripada pihak ibu bapa juga boleh dilibatkan bagi menjayakan program-program yang besar seperti perkhemahan pelajar atau kem-kem motivasi terutama untuk pelajar yang bakal menduduki peperiksaan. masalah pelajar dapat dikawal sebelum mereka melangkah ke sekolah menengah. Dahlbeck. Lynette. pihak sekolah perlu menyediakan perkhidmatan yang meluas untuk membantu dari sudut emosi. . Seperti juga perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di peringkat sekolah menengah. biarlah dari rebungnya. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berkualiti. Pelajar belajar cara berkomunikasi dan bergaul dengan pelajr lain bermula dari peringkat rendah lagi. 2006) Kaunseling Sekolah Rendah Pepatah Melayu ada mengatakan. Malah memahami perkembangan kanak-kanak yang memerlukan layanan yang berbeza-beza terutama dalam kalangan kanak-kanak telah menjadi tumpuan kepada ahli-ahli psikologi sejak dahulu lagi. pihak pentadbir dan guru-guru biasa memainkan peranan yang penting dalam membantu melaksanakan program yang telah dirancang. Adalah diharapkan dengan adanya guru bimbingan di peringkat sekolah rendah ini. Secara umumnya kebanyakan murid di sekolah rendah masih belum begitu memahami konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Oleh itu guru bimbingan dan kaunseling perlu membuat program-program penerangan berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan kepada para pelajar. Panggilan khusus untuk guru kaunseling di sekolah rendah juga dipanggil sebagai Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa. Oleh itu langkah Kementerian Pelajaran Malaysia menempatkan guru bimbingan yang terlatih di sekolah rendah adalah sangat bertepatan..

Deklarasi Salamanca 1994 dan yang terkini Akta Orang Kurang Upaya 2008 mempunyai bahagian yang menegaskan tentang penyediaan pendidikan untuk semua golongan berkeperluan khas. guru bimbingan dan kaunseling turut sama berperanan dalam memastikan bahawa golongan murid ini turut sama mendapat khidmat bimbingan dan menyertai aktiviti pengajaran tertentu yang dirancang. Peranan sebagai pembela yang dimainkan oleh guru bimbingan dan kaunseling boleh berfungsi dalam konteks: • perancangan pembelajaran murid terutama dalam merancang rancangan pembelajaran individu (RPI). keibubapaan serta pembangunan diri murid. Antara peranan yang boleh dimainkan oleh guru bimbingan dan kaunseling adalah sebagai pihak pembela (advocator) dalam pengajaran dan pembelajaran berkaitan murid berkeperluan khas. psikososial dan kesejahteraan mental. Semasa merancang RPI. Berkaitan dengan murid berkeperluan khas. Advokasi berperanan apabila guru bimbingan dan kaunseling melibatkan murid berkeperluan khas dalam semua aktiviti bimbingan dan kunseling sekolah dan tidak mengadakan aktiviti yang berasaingan bagi murid ini. perjalanan harian sekolah. Perkhidmatan yang diberikan oleh guru bimbingan dan kaunselling antara lain meliputi bidang akademik. Murid berkeperluan khas tidak boleh dilihat sebagai satu kelompok murid yang berasingan tetapi sebagai sebahagian dari warga sekolah. guru bimbingan dan kaunseling menjadi ahli pasukan RPI dan boleh menjadikan perancangan RPI sebagai suatu proses kolaborasi yang melihat kekuatan murid. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah dilihat mengalami perubahan dari satu jenis khidmat ansiliary dan sokongan kepada perkhidmatan yang menyeluruh . Peranan guru bimbingan dan kaunseling beralih daripada bersifat membantu atau bertindak balas terhadap sesuatu kepada satu peranan yang lebih menyeluruh yang bersifat proaktif (Erhad & Umasky 2005). Sebagai contoh.Advokasi Kaunseling bagi Murid Berkeperluan Khas Perkembangan pendidikan terkini menampakkan perubahan yang pesat dalam usaha untuk semua kanak-kanak untuk berada di sekolah. Pelbagai akta dan perundangan berkaitan pendidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa menggariskan antara lain bahawa pendidikan tidak hanya terbatas kepada kumpulan tertentu pelajar yang mampu untuk mengikuti pendidikan di sekoalh tetapi kepada semua pelajar tanpa mengira kumpulan tertentu. penempatan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah dan sekolah rendah adalah mengikut peruntukan yang ditetapkan mengikut bilangan murid di sekolah berkenaan. Bagi sesebuah sekolah. • .

Guru bimbingan dan kaunseling mempunyai peranan untuk menjadikan penempatan murid berkeperluan khas di sekolah dilaksanakan dalam keadaan yang menyokong pendidikan untuk semua. perkembangan serta pengurusan yang dialami oleh masyarakat amnya dan warga pendidikan khususnya seperti penuntut. sarjamauda. Bagaimanapun. Latihan kaunselor pada peringkat ijazah sarjanamuda. . Mereka juga dapat membina jaringan dengan rakan-rakan seperjuangan seluruh dunia melalui seminar-seminar antarabangsa. pelbagai masalah sosial. selain daripada mempunyai kemahiran penilaian dan pengukuran. Mereka juga dicadangkan mempunyai pengetahuan tentang pelbagai masalah sosial terkini seperti gejala seks remaja dan penyalahgunaan teknologi agar dapat memberi khidmat yang relevan dengan budaya. See dan Ng (2010) mengenalpasti tiga cara untuk memajukan khidmat kaunseling ialah melalui pengetahuan. kaunselor sentiasa dimaklumkan tentang perkembangan terkini dalam bidang kaunseling di dalam dan luar Negara. dan doktor falsafah yang diurus dengan baik oleh KPT dan institusi penjagian tinggi membolehkan terlahirnya kaunselor berkelayakan untuk berkhidmat di institusi pendidikan tinggi. Kaunselor boleh meningkatkan kompetensi melalui latihan professional lanjutan (Continuos Professional Development) melalui bengkel-bengkel dan seminar yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. sekolah menengah. responsif dan berkesan. penyelidikan. Advokasi dilihat apabila guru bimbingan dan kaunseling memberi fokus kepada keperluan individu murid berkeperluan khas dan membantu merancang matlamat untuk memenuhi keperluan mereka ini. akademik. Pada dasarnya bolehlah dikatakan perkhidmatan kaunseling berada pada kedudukan yang stabil. Isu berkaitan kesamarataan. Keadaan ini dihasilkan melalui pengwujudan program latihan kaunseling di institusi-institusi pengajian tinggi. staf dan pemegang taruh (stakeholders) menuntut peranan kaunselor dimantapkan. MASA DEPAN KAUNSELING SEKOLAH Khidmat kaunseling telah mendapat tempat yang baik dalam seting pendidikan di Malaysia pada masa kini. Kaunselor yang berkhidmat di seting pendidikan pada ratanya mempunyai sekurang-kurangnya ijazah pertama dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling. dan sekolah rendah. Guru kaunseling disaran untuk meningkatkan pengetahuan dan penggunaan teori dalam proses kaunseling . dan amalan.• memberi sokongan dan bantuan moral dan pendidikan. akses kepada perkhidmatan bantuan pembelajaran merupakan sebahagian daripada aspek dalam konteks sokongan kepada murid berkeperluan khas. Dengan menjadi ahli kepada badan professional seperti PERKAMA. Setiap tanggungjawab yang dijalankan adalah untuk memastikan bahawa tiada murid yang tertinggal dalam arus perkembangan pendidikan semasa.

IPT dan pelbagai agensi lain sentiasa memerlukan dan terlibat dalam penganjuran program-program kerjaya.. (1999). Putrajaya.Remley.G. Prosiding seminar isu-isu pendidikan negara fakulti pendidikan bangi (238-251). Theodore P. Kementerian Pelajaran Malaysia. . C. 129-144. 7:2 . (2010). Brokes/ Cole Cengage Learning Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah Rendah Dan Menengah (2009).Isu-isu jawatan kaunselor sepenuh masa di sekolah dan cadangan mengatasinya. 2008. Jr. RUJUKAN Brigman. Campbell. Sudah tiba masanya pentadbir di sekolah diberi latihan tentang kemahiran asas kaunseling dan etika kaunseling. Zuria mahmud dan Ahmad Jazimin Jusoh. ASCA. kaunselor di Malaysia wajar mengambil peluang daripada kedudukan yang stabil ini untuk meningkatkan kolaborasi dengan pelbagai pihak dalam memantapkan khidmat kaunseling di seting pendidikan. Huey. ERIC Clearinghouse on Counseling and Personnel Services Ann Arbor MI. PIBG. Helping Students Improve Academic Achievement and School Success Behavior. Ethical and Legal Issues in School Counseling. 2008. Salleh Amat dan Mohd. Jurnal PERKAMA. 91-98. eloklah rakan sekerja mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang khidmat ini. 1990. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian.Selain dari peningkatan kompetensi. Intentional Interviewing & counseling. dan lain-lain. Pengetahuan ini memudahkan mereka memahami peranan kausnelor dan dapat bekerjasama memenuhi matlamat utama khidmat kaunseling iaitu mewujudkan kesejahteraan pelajar. . kem motivasi. . Kualiti Perkhidmatan Kaunseling di Sekolah Menengah . Ivey & Zalaquett. Mujab Sukaimi. ataupun mengendalikan bengekl-bengkel berdasarkan pengalaman mereka. kaunseling keluarga. Zuria Mahmud. Wayne C.. 2003. Highlights. Ivey. Kaunselor boleh menghadiri dan mempelajari sesuatu strategi yang baru. Oleh kerana kaunselor perlu bekerja dengan pelbagai pihak di sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful