KRM3023 ASAS UKURAN - MISKONSEPSI DAN PENYELESAIANNYA

PENDAHLULUAN Setelah sekian lama Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KBSM dilaksanakan, prestasi dan minat pelajar terhadap Matematik masih kurang memuaskan (Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 1996). Malah, beberapa kajian terdahulu telah menemui beberapa bentuk kesilapan konsep yang dialami pelajar dalam topiktopik penting, seperti pecahan, perpuluhan dan peratusan (Aida Suraya, Syarifah & Habsah 1992; Asiah 1994; Abd. Aziz 2002; Mohd Johan 2002). Dapatan kajian lepas juga menunjukkkan amalan pengajaran masih berpusatkan kepada guru dan terikat dengan kaedah tradisional (Abd. Razak; Abd. Rashid; Abdullah & Puteh 1996; Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 1996; Voo 1996; Wan Mohd Rani 1999). Dari sudut pedagogi, amalan guru masih sama dengan dasar kurikulum lama yang menekankan kaedah hafalan (Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 1996).

Kelemahan dan kepincangan yang berlaku dalam proses pengajaran dan pembelajaran antaranya berpunca daripada kepercayaan (Von Glasersfeld, 1994) dan tahap penguasaan pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK) yang lemah dalam kalangan guru (Bromme 1994; Howey 1999; Wang, Guo, Chiang & Cheng 1999). Beberapa kajian lepas mendapati bahawa kebanyakan guru masih lemah PPIK (Lampert 1986; Even 1993; Wilson 1994; Swafford, Jones & Thornton 1997; Ma 1999). Di samping itu juga, terdapat perbezaan yang ketara antara guru baru dengan guru berpengalaman dari segi tahap PPIK dan pengajaran mereka dalam bilik darjah (Marks 1990; Schempp, Manross, Tan & Fincher 1998). Di Malaysia, kajian tentang PPIK dalam kalangan guru sekolah, sama ada rendah atau menengah, masih terlalu sedikit, khususnya dalam pendidikan Matematik (Tengku Zawawi et al, 2009).

DEFINISI MISKONSEPSI Miskonsepsi adalah satu daripada masalah yang sering dihadapi oleh murid dalam pembelajaran matematik dan sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan dengan konsep yang disalah tafsirkan oleh mereka. Sebahagian murid tergolong dalam lemah matematik mungkin disebabkan oleh kurang mahir

membaca, menulis, melakukan latihan pengiraan dan bercakap. Dalam matematik, masalah ini akan lebih ketara dengan adanya istilah matematik yang mana sebahagiannya daripada mereka yang belum pernah mendengar dan lupa istilah yang diberikan. Konsep matematik murid perlu diperkenalkan dengan pelbagai bentuk, kaedah dan pendekatan. Murid perlu diperkenalkan dengan beberapa contoh yang konkrit. Robert Gagne iaitu seorang professor dan ahli psikologi mengatakan bahawa, pembelajaran konsep matematik yang berkesan memerlukan beberapa teknik penyampaian iaitu :

i. ii. iii.

Memberi berbagai-bagai contoh konkrit untuk membuat generalisasi. Memberi contoh yang berbeza tetapi berkaitan supaya dapat membuat perbezaan. Memberi contoh-contoh yang tidak ada kaitan dengan konsep yang diajarkan untuk

membuat perbezaan dan generalisasi. iv. yang tepat. Begitulah antara pendekatan yang perlu kita gunakan bagi mengatasi masalah miskonsepsi, sama ada ia disebabkan oleh kecuaian mahupun kesukaran murid memahami sesuatu konsep, guru masing-masing perlu memikirkan pendekatan yang sesuai untuk murid yang mempunyai pelbagai aras pembelajaran. Guru yang prihatin adalah mereka yang berusaha membimbing murid mengikut perbezaan aras kecerdasan. Beberapa kajian yang telah dijalankan oleh ahli psikologi, pakar matematik dan guru matematik menunjukkan ada pelbagai sebab murid melakukan kesilapan dalam pengiraan bahagi. Sesuatu kemahiran yang hendak diajar kepada murid perlulah diterangkan konsep disebaliknya. Antara miskonsepsi yang sering berlaku di kalangan murid ialah Memberi pelbagai jenis contoh matematik untuk memperolehi konsep matematikk

1. Terlalu menggeneralisasikan (overgeneralization) 2. Terlalu memudahkan (oversimplification) 3. Pandangan/idea pengetahuan sedia ada (pre-conceive notion). 4. Salah mengenalpasti (misidentifying) 5. Salah faham (misunderstanding) 6. Salah maklumat (misinformation) 7. Kepercayaan bukan saintifik (nonscientific beliefs) 8. Salah faham konsep (conceptual misunderstands) 9. Kepercayaan kepada yang lebih terkenal (popular beliefs)

10. Penerangan yang salah mengenai definisi dan kaedah (definition and method incorrectly explained)

KESUKARAN DAN PENYELESAIAN

Pengajaran dan pembelajaran tajuk-tajuk bagi bidang asas ukuran merupakan aplikasi kepada konsep-konsep yang dipelajari terdahulu seperti nombor bulat, pecahan, perpuluhan, dan peratus. Tidak dinafikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, seringkali terdapat masalah di mana murid tidak dapat mengikuti rentak dan kaedah pengajaran guru. Secara puratanya, terdapat persamaan antara masalah-masalah yang dihadapi. Oleh itu penguasaan isi kandungan pedagogi perlu diutamakan oleh guru bagi memastikan matlamat pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Kesukaran dan miskonsepsi murid-murid perlu diambil kira oleh guru agar pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan.

Pengajaran dan pembelajaran asas ukuran melibatkan beberapa tajuk iaitu masa dan waktu, ukuran panjang, timbangan berat, dan isipadu cecair. Konsep-konsep yang perlu dikuasai dalam tajuk-tajuk asas ukuran memerlukan murid menguasai konsep-konsep yang terdapat dalam asas nombor. Penguasaan yang lemah dalam tajuk nombor bulat, pecahan, perpuluhan dan peratus boleh menghalang murid daripada menguasai kemahiran asas ukuran disamping faktor penguasaan rumus matematik, sifir dan sebagainya.

1.1.

Tidak Memahami Bahasa Dalam Soalan Penyelesaian Masalah

Kemahiran penyelesaian masalah adalan antara komponen penting yang diberi tumpuan dalam mata pelajaran matematik di sekolah seperti yang tertulis dalam Sukatan Pelajaran Matematik (KPM 2000, 2002). Begitu juga dengan, dalam Principles and Standards for School Mathemeatics, National Council of Teacher of Mathematics (NCTM 2000), telah menyarankan supaya kemahiran penyelesaian masalah diberi fokus utama dalam mendidik murid-murid. Miskonsepsi dalam tajuk-tajuk dalam ukuran panjang juga melibatkan kemahiran penyelesaian masalah. Menurut Meor (2001), bahasa memainkan peranan penting dalam pembelajaran

daripada panjang lorong itu ditanam dengan pokok bunga ros. Kesukaran yang dikenalpasti sehingga menimbulkan miskonsepsi ialah murid tidak dapat memahami bahasa dalam soalan penyelesaian masalah. yang melibatkan empat langkah utama sebagaimana dijelaskan dalam model Polya iaitu memahami masalah. 5 8 = x 520 m = 5 x 520 m 8 = = 325 m ÷ 1000 0. Masalah kesukaran bahasa untuk memahami sesuatu simbol atau tatatanda matematik akan menyebabkan berlakunya salah konsep.325 km Penyelesaian : Walaupun jalan kerja yang ditunjukkan oleh murid betul. lorong itu yang ditanam dengan pokok bunga matahari.matematik. Murid perlu kembali semula melihat soalan dengan mencari maklumat yang diberikan. Selain itu juga gambaran yang jelas boleh digunakan oleh guru bagi membantu murid memahami bahasa yang digunakan dalam soalan penyelesaian masalah. Hitung panjang dalam km. Contohnya : Beberapa pokok bunga ros dan pokok bunga matahari ditanam disuatu lorong sepanjang 520 m supaya tempat itu kelihatan lebih menarik. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kemnali. Murid-murid tidak dapat memahami kehendak soalan dan sukar untuk mereka menterjemah soalan penyelesaian masalah kepada ayat matematik. Penggunaan pelengkap bagi pecahan ditekankan kepada murid . Murid perlu mencari bunga matahari dan bukannya bunga ros. namun ia bukanlah jawapan yang sebenar bagi soalan yang diberikan. merancang penyelesaian. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. Memberi gambaran yang sebenar seperti memperlihatkan dalam bentuk garis nombor atau gambar.

195 km x 520 m = 5 x 520 m 8 = 325 m . = 5 8 195 m ÷ 1 000 0.KAEDAH . Memahami masalah Merancang penyelesaian 3 8 5 8 Melaksanakan penyelesaian 8 = 8 3 8 5 8 x 520 m = = = Meninjau kembali.

2 Kesukaran Menyatakan Dan Menulis Nilai Rajah Kesukaran kedua yang berpunca dari miskonsepsi pada rajah berlaku dalam dua bentuk. 0 = 1 1 000 = 2 1 000 . ml .= = = 520 m . Kesukaran ini berkait dengan diantara satu dengan yang lain. senggatan yang diwakili ialah 10. Nilai yang diwakili bagi nombor yang pertama hendaklah dibahagikan dengan bilangan senggatan yang diwakili. maka 1000 dibahagi dengan 10 bersamaan 100 g setiap senggatan. jarak. Kesukaran yang kedua adalah berkait dengan menulis nilai pada rajah. Begitu juga 1 l bersamaan 1000 ml . Kesukaran ini berpunca daripada kegagalan murid dalam memahami konsep senggatan dalam tajuk-tajuk ukuran. Contohnya dalam 1kg bersamaan 1000g.325 m 195 m ÷ 1 000 0. Pertama iaitu kesukaran membaca nilai pada rajah alat penimbang. Guru perlu senggatan yang diwakili ialah 5. maka 1000 dibahagi dengan 5 bersamaan 200 menegaskan kepada murid agar mengira senggatan bagi setiap bacaan.195 km 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1. Penyelesaian : Murid perlu dijelaskan bagaimana membaca senggatan. ini keranan apabila murid tidak dapat menulis nilai pada rajah yang diberi tentunya mereka juga tidak dapat menyatakan nilai pada rajah tersebut. dan alat penyukat.

timbangan dan masa kerana kesilapan konsep. 0 0 . penolakan. Teori Behaviourisme berpandangan bahawa pengetahuan diperolehi dari pengalaman. digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat. . ukuran panjang. 1 1 1.3 Salah 0 2 0 0 5 1 0 0 0 . Kesukaran yang dialami oleh murid-murid ialah tidak dapat menyelesaikan operasi penambahan. 0 0 . Murid tidak dapat mencantumkan setiap pengalaman baru ke dalam skema pengetahuan sedia ada mereka. 0 . 2 jam 5 5 + 5 jam 4 5 minit minit = 1 1 000 = 2 1 000 Faham Konsep Unit-unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri–ciri fizikal. Selain itu juga ada proses asas pembelajaran iaitu asimilasi dan akomodasi. 0 0 . pendaraban. Mengikut teori behaviourisme.- 1 . dan pembahagian unitunit ukuran seperti isipadu.1 0 . dan pengetahuan sedia ada (current knowledge) tidak diperlukan dalam pembelajaran. Oleh itu kesilapan miskonsepsi berlaku dikalangan murid kerana mereka tidak dapat mengambil kira konsep sedia ada murid. 0 0 . . murid belajar apa yang diajar atau sekurang-kurangnya sebahagian daripada apa yang dipelajari. Contoh : Kira hasil tambah 2 jam 35 minit dengan 5 jam 45 minit.

8 jam 0 0 minit Berdasarkan jawapan yang diberikan oleh murid dapat dijelaskan bahawa. Walaupun jawapan yang diberikan oleh murid betul. guru boleh menggunakan papan unit bagi membantu murid-murid menyelesaikan masalah dalam unit-unit ukuran. Penyelesaian : Pengalaman sebagai guru akan membantu guru-guru mengesan masalahmasalah seperti di atas terutamanya menyelesaikan operasi yang melibatkan masa dan waktu. murid beranggapan penambahan tajuk masa dan waktu mempunyai konsep yang sama dengan penambahan nombor bulat. isi padu cecair dan timbangan berat. Rumus yang perlu dihafal 8 jam 40 minit Jelaskan kepada murid agar tolak jika lebih dari rumus di atas Jelaskan kepada murid agar tambah 1 jika membuat penolakan 1 JAM + + 2 5 7 1 8 = 60 MINIT 1 5 4 1 10 6 4 5 5 0 0 0 1. Guru perlu menjelaskan kepada murid bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan ini dan membantu mereka menyelesaikan dan memperbetulkan miskonsepsi tersebut. perpuluhan dan wang. Sebagai cadangan. Murid perlu dibimbing memahami konsep dengan cara yang betul dan mudah difahami. namun penyelesaian seperti ini hanya sesuai untuk tajuk nombor bulat. ukuran panjang.4 Tidak Menghafal Rumus .

Bagi kesukaran ini murid keliru dalam menggunakan rumus. dan menggunakan rumus bukan pada soalan yang dikehendaki. Kesilapan ini juga berlaku sekiranya murid gagal menguasai rumus bagi tajuk-tajuk ukuran yang lain seperti isipadu cecair. Sebagai contoh : ÷ mm 10 = mee maggi cm 100 m mari 1000 km kita makan cepat masak X ÷ ÷ . Kesilapan seperti ini akhirnya membawa kepada miskonsepsi murid kepada konsep timbangan berat. Penyelesaian yang melibatkan penukaran akan lebih mudah diselsaikan oleh murid sekiranya mereka menghafal rumus-rumus dalam matematik.Kesukaran tidak menghafal rumus tentunya akan menghalang murid-murid daripada melakukan proses kerja matematik dengan baik. matematik merupakan mata pelajaran yang melibatkan proses menghafal berbagai-bagai jenis rumus sama ada melibatkan tajuk-tajuk tertentu dalam bidang asas ukuran mahupun asas nombor. pendekatan yang berbentuk menghiburkan boleh digunakan agar murid dapat mengingati konsep-konsep dalam tajuk-tajuk ukuran dengan lebih tepat. 5 8 kg Bagi soalan ini kesilapan yang ditunjukkan oleh murid ialah menggunakan nilai 100 bagi menukar g kepada kg. 9 6 kg 2 1 . walhal rumus yang sebenar ialah dengan membahagi nilai dengan 1000. Hal ini berlaku kerana. 6 2 kg + 8 .62 kg + 896 g = _________ kg Rumus 1kg = 1000 g dan bukannya 100 = 8 9 6 g ÷ 1 0 0 = 8 . ukuran panjang dan masa dan waktu. 9 6 kg 3 0 . Contoh : 21. Penyelesaian : Bagi membantu murid-murid mengatasi miskonsepsi ini.

kekeliruan sering berlaku apabila murid tidak dapat menyatakan nilai apabila adanya istilah matematik dalam soalan-soalan yang diberikan.5 kg 325 g kurang daripada R 1. Kotak R S T Berat 3.5 kg dari nilai R 3 . 5 0 0 kg .ml 1000 l g 1000 kg X = mira lari bahaya (bahagi) lori = Gee X balik (bahagi) kampung 1. Tahap pertama ialah memahami tanda atau simbol dan istilah-istilah yang digunakan dalam masalah matematik.5 Keliru Dengan Istilah Matematik Merujuk kepada kesukaran di atas. S dan T. Ahli matematik perlu mempunyai pengetahuan berkaitan maksud setiap setiap simbol dan istilah-istilah yang diberikan Contoh : Jadual 3 menunjukkan berat 3 buah kotak R. dalam kg. Penggunaan istilah terutamanya kurang/lebih daripada selalu mengelirukan murid-murid.25 kg lebih daripada S Jadual 3 Kira jumlah berat ketiga-tiga kotak. Gdarisk Poland terdapat tiga perkara asas dalam memahami masalah matematik. Kesilapan Murid : Tidak menolak 325 daripada 3. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Jaroslaw Mrozek (2000) di University of Gdrasisk.

Bagi kurang daripada pastikan murid menolak nilai yang diberi daripada sesuatu nilai. bentuk-bentuk.25 kg daripa da nilai S 5 . 8 2 5 kg + 1 . 3 2 5 kg 3 . Penegasan dan penjelasan mengenai istilah-istilah ini dapat membantu murid menyelesaikan soalan-soalan matematik dengan lebih mudah. bunga dan sebagainya. 3 2 5 kg 3 . 5 0 0 kg . 0 7 5 kg Penyelesaian : Dalam hal ini. 2 5 0 kg Kesila pan Murid : Tidak mena mbah 1. Sesuatu nilai ini boleh mewakili huruf. 1 7 5 kg Daripada nilai R Nilai yang kurang daripada R nilai ditambah (lebih) daripada sesuatu nilai (huruf/ bentuk/dll) Nilai yang perlu lebih daripada S Daripada .0 . manakala bagi lebih daripada pastikan murid menambah nilai diberi daripada sesuatu nilai. Sebagai contoh : nilai ditolak (kurang) daripada sesuatu nilai (huruf/ bentuk/dll) 3 . kaedah yang boleh digunapakai bagi membantu murid-murid ialah dengan menekankan perkataan kurang daripada dan lebih daripada. bilangan orang.+ 0 .

4 2 5 kg 1 1 . 2008). Bahasa matematik merupakan perkara yang sering membatasi pemahaman murid mengenai konsep-konsep matematik.nilai S 3 . Pengetahuan murid yang terbatas dalam mempelajari matematik hendaklah diubah dan diperbaiki. Jamil Ahmad. 2 5 0 kg 4 . 4 2 5 kg 3 . 6 7 5 kg T + 4 . 1 7 5 kg + 1 . Kelemahan ini mungkin berasal daripada kelemahan pelajar itu sendiri dan pendekatan pengajaran guru yang kurang menekankan pembinaan konsep (Dr. 1 0 0 kg KESIMPULAN Miskonsepsi – miskonsepi yang dibincangkan di atas adalah perkara yang serius dan perlu diatasi. 5 0 0 kg S + 3 . 1 7 5 kg 6 . Masalah miskonsepsi yang dihadapi oleh pelajar berkait rapat dengan miskonsepsi mereka . Murid-murid mempunyai kefahaman konseptual yang sangat rendah dalam bahasa yang digunakan dalam soalan yang diberi.

Setiap miskonsepsi atau apa kesilapan pelajar akan dapat diperbetulkan besama guru dan pelajar (Dr. (1996). Guru yang berjaya memulihkan pelajar daripada berlakunya miskonsepsi secara berterusan bukan sahaja membantu pelajar dalam pembelajaran tetapi mereka juga memudahkan urusan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Keadaan ini seringkali mendatangkan masalah kepada pelajar. nombor bulat. penggunaan pelbagai alat bantu mengajar mengikut cara yang bersesuaian dapat meningkatkan mutu atau tumpuan murid– murid terhadap pembelajaran. terutamanya dalam aspek pemahaman semasa pembelajaran dan penyelesaian masalah matematik. Penggunaan sesuatu istilah atau perkataan dalam matematik adalah mengikut terminologi matematik. RUJUKAN Abd.Z. 2008). Sains dan Sains Sosial disekolah. Rashid Johar. pecahan. Institut Aminuddin Baki. Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Abdullah Mohd Noor & Puteh Mohamad. Oleh yang demikian. . Nurdalina D).terhadap pengajaran asas nombor iaitu. Ini menyebabkan penggunaan sesuatu perkataan atau istilah dalam mata pelajaran matematik kadangkala berbeza daripada pengggunaanya dalam matapelajaran bahasa Melayu. Pelaksanaan KBSM dalam mata pelajaran Matematik. Razak Habib. Abd. Pengunaan bahan bantu mengajar juga turut memudahkan guru dalam penyampaian konsep kepada pelajar (Noor Azlan A. Guru seharusnya berhenti seketika dan reflek tentang apa yang berlaku dalam sesi pengajaran mereka. perpuluhan dan peratus dan tidak dapat dibetulkan dengan cara latih tubi atau drill tetapi ia perlu diselidiki secara mendalam bagaimana miskonsepsi ini berlaku. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Penilaian KBSM. Jamil Ahmad. 9-11 Disember. Oleh itu pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan perlu bekerjasama dalam memastikan pelajar dapat menguasai matematik dengan baik supaya hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju dan bersaing di peringkat global tercapai. Menurut Mohd Dahlan (1992). penggunaan bahasa dalam matapelajaran matematik menjadi lebih kompleks dan berbeza daripada penggunaannya dalam matapelajaran bahasa Melayu.

Jurnal Pendidikan Matematik Sains BPG 1:10-13. Modul Pembelajaran Sains dan Matematik. (11-12 Oktober 2008). Open Universiti Malaysia Lim K. Modul KRM3013 Asas Nombor. Maktab Perguruan Batu Lintang : Jabatan Matematik Meor Ibrahim Kamaruddin (2001).H. Algoritma Pendaraban Nombor Perpuluhan Dari Persepsi Pelajar Tingkatan Satu.Aida Suraya Md. Analisis kesilapan masalahmasalah berkaitan nombor perpuluhan dan pecahan bagi pelajar Tahun Lima sekolah rendah. 1994. Seminar Pendidikan Sains dan Matematik : Miskonsepsi Matematik – Satu Refleksi. Norhashimah S. Jurnal Pendidik dan Pendidikan 12: 15-33. Aida Suraya Mad Yunus. Norlia G.K. Yunus. Noor Shah Saad . KPM Jamil A. Roslina Radzali. Kepercayaan Matematik Pelajar Berhubung Penyelesaian Masalah Matematik. Khaw A. Siri Pendidikan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Untuk Sekolah Rendah Buku . Sukatan Pelajaran Matematik Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Sharifah Mohd Nor & Habsah Ismail. Tanjung Malim : Universiti Perguruan Sultan Idris Mok Soon Sang (1993). satu Kajian Mengenai Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Pembelajaran Di Sekolah Rendah.(2012). Jabatan Matematik . Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. (Tidak diterbitkan) Mohd Uzi Dollah. Fakulti Pendidikan.L. Universiti Teknologi Malaysia. ISSN : 0128-7702 : Universiti Putra Malaysia Baharin Shamsudin (1990). (1992). Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pusat Perkembangan Kurikulum (2000). Asiah Ismail. Siri Pendidikan Perguruan : Pengajian Matematik. Kuala Lumpur : DBP. Beberapa pola kesilapan dalam kefahaman konsep nombor perpuluhan dalam kalangan murid tingkatan satu. Seah A.

Klopfer & Gunstone 1982. Matematik mengandungi dua unsur yang utama dan melaluinya manusia mengetahui kuantiti dan nilai seperti saiz. Selain itu juga matematik dianggap sebagai suatu alat rekreasi dengan adanya aktiviti-aktiviti yang menarik dan unit. hukumhukum dan rumus-rumus yang perlu diingati. bahasa memainkan peranan yang penting dalam memindahkan maklumat yang diperolehi oleh guru kepada pelajar (MacGregor & Moore 1991). hala dan benda-benda di bumi dan alam cakerawala melalui cara yang sistematik. Menurut Dr. hubungan. bahasa matematik harus diperkenalkan daripada mudah kepada kompleks. Resnick 1983). pecahan perpuluhan. untuk mempelajari konsep matematik dengan berkesan. Matematik merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang timbul daripada proses ketaakulan terhadap kejadian-kejadian alam sekeliling dan cakerawala. Mengikut Bruner. Jamil Ahmad dan rakan-rakan melalui Seminar Kebangsaan Pendidikan Sains dan Matematik (2008).MISKONSEPSI DAN PENYELESAIAN 1. kemungkinan tanpa disedari oleh guru. terdapat beberapa kesukaran yang sering dihadapi oleh murid .KRM3013 ASAS NOMBOR . Dalam mempelajari asas nombor yang merangkumi tajuk nombor bulat. mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak. Miskonsepsi adalah sesuatu kepercayaan atau pegangan yang terbentuk apabila pelajar mempelajari sesuatu perkara yang tidak betul (Champagne. 1989). laju. Miskonsepsi boleh juga terjadi apabila guru mengajar sesuatu perkara yang tidak betul. Sekiranya ilmu yang bercanggah ini tidak diperbetulkan maka ia akan membentuk miskonsepsi dalam ilmu yang ingin disampaikan. McDermott 1984. algoritma dan teorem-teorem yang kerap digunakan (Short & Spanos. Oleh yang demikian. Bahasa matematik yang khusus melibatkan penjelasan pola-pola.0 PENGENALAN Matematik adalah pelajaran yang abstrak yang melibatkan penggunaan rumus. guru berdepan dengan pelajar yang membawa ilmu dan pengalaman yang dipelajari dari luar yang kemungkinan bercanggah dengan apa yang guru sampaikan semasa sesi pengajaran. peratus dan wang. peraturan-peraturan langkah kerja.

3 4 5 1 1 1 2 x 3 4 = 3 4 5 x 1 3 4 . Miskonsepsi yang dihadapi oleh muridmurid ialah apabila mendarab digit yang kedua dalam bentuk lazim. murid boleh menjawab dengan melakukan pendaraban dalam bentuk lazim. Apabila nombor bulat didarab dengan nombor 1 digit. Umumnya operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa.0 MISKONSEPSI 2. 3 4 1 5 2 x 4 = 3 x 1 3 4 5 4 8 0 Miskonsepsi : Kebanyakan miskonsepsi murid-murid tentang masalah pendaraban nombor ialah mendarab nombor bulat dengan nombor 2 digit. Miskonsepsimiskonsepsi ini juga saling berkait dari satu konsep ke konsep lain dalam tajuk yang berbeza.1 Nombor Bulat Antara salah satu miskonsepsi bagi tajuk nombor bulat ialah yang sering menjadi masalah bagi murid-murid ialah mendarab dengan nombor 2 digit. PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK 11 – 12 OKT 2008 2. Mereka meletakkan hasil darab digit kedua pada kedudukan seperti contoh yang diberikan dibawah.sehingga menimbulkan miskonsepsi dalam mempelajari kemahiran tersebut.

Selain itu juga kesilapan dihadapi ketika melakukan penyusunan pecahan yakni murid tidak dapat membezakan antara nombor bulat dengan nombor pecahan. 2. kaedah ini amat sesuai bagi membantu murid yang sering mengalami masalah pendaraban. Melalui pengalaman. Miskonsepsi : Aktiviti pengajaran selalunya bermula dan berakhir dengan himpunan pelbagai simbol dan istilah matematik yang abstrak disamping petua dan peraturan-peraturan jalan kerja . Pemahaman terhadap konsep pecahan yang terhad ini juga mungkin dipengaruhi oleh amalan pengajaran yang terlalu menekankan penguasaan kemahiran. tanpa kefahaman konsep yang sebenar. Selain itu. Amalan pengajaran yang berasaskan kepada kaedah hafalan dan latih tubi boleh menghalang murid daripada mempunyai kefahaman yang jelas mengenai konsep pecahan itu sendiri.2 Pecahan Kajian yang telah dilakukan oleh Maznah Mahmood (2000). Beberapa bentuk dan kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid berkaitan nombor pecahan ialah melalui aktiviti perbandingan pecahan. mendapati kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar dalam tajuk pecahan ialah tidak memudahkan pecahan dalam bentuk pecahan wajar. Antara punca yang dikenalpasti ialah konsep pecahan setara tidak difahami dan dikuasai sepenuhnya oleh pelajar. Penambahan akan dilakukan mengikut kecondongan garis yang telah dibina. Guru hendaklah membantu murid membina kotak terlebih dahulu. Akibatnya terdapat pelajar yang menyusun pecahan secara menaik sama ada berdasarkan nilai pengangka ataupun nilai penyebut. pelajar juga melakukan kesilapan dalam operasi penambahan pecahan. Langkah kedua ialah dengan membimbing murid mengisi kotak yang telah dibina dengan nombor hasil darab satu digit.+ 1 1 3 0 8 3 0 5 2 4 1 5 Penyelesaian : Antara penyelesaian yang dilakukan bagi membantu murid memahami konsep mendarab nombor bulat dengan nombor dua digit ialah dengan menggunakan kaedah kotak kekisi atau lattice.

baki daripada hasil bahagi diletakkan di atas . Sebaliknya amalan ini akan mengakibatkan kesilapan konsep dikalangan pelajar.yang perlu dihafal oleh murid. Guru akan membimbing dan menjelaskan kepada mereka dengan terperinci peranan setiap nombor. Pendekatan sebegini tidak memberi sebarang makna kepada proses pengajaran pelajar (Peterson 1988. Nik Azis 1992. Amin 1993). berikut merupakan penambahan pecahan yang diselesaikan oleh murid. Nombor bulat hendaklah berada di hadapan nombor pecahan. = 2 4 5 (2 + 3) 7 5 + 4 + 5 3 3 3 5 = = 5 5 1 7 -5 = 5 1 2 2 = 5 + 1 2 5 1 2 = 10 Penyelesaian : Sebagai jalan penyelesaian bagi membantu murid mengatasi kesukaran ini ialah dengan menunjukkan kaedah dan pendekatan yang sesuai. Kesukaran murid pada kemahiran tersebut menyebabkan kesilapan pada jawapan terakhir walapun jalan penyelesaian yang ditunjukkan adalah betul. Sebagai contoh. Miskonsepsi pecahan yang kerap diambil mudah ialah menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.

sebagai pengangka dan pembahagi sebagai penyebut. Nombor perpuluhan boleh diwakilkan dengan nombor pecahan yang penyebutnya 10. murid beri nombor 35. Bagi murid yang mempunyai masalah menguasai kemahiran perpuluhan tentunya murid akan menjawab “puluh” walaupun jawapan yang tepat ialah “per sepuluh”.04 atau .046 dan nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor tersebut.3 Perpuluhan Perkataan „decimal‟ bermaksud perpuluhan berasal atau daripada „sepuluh‟. Murid tidak dapat membezakan nilai tempat bagi nombor bulat dan nombor perpuluhan. Begitu juga apabila diminta menyatakan nilai digitbagi nombor tersebut tentunya murid menjawab „40‟ dan bukannya 0.046 . Murid seharusnya perlu menguasai kemahiran ini kerana ia adalah kemahiran asas dalam tajuk nombor perpuluhan. dan 1000. Antaranya ialah kesilapan menyatakan nilai tempat bagi nombor perpuluhan. 1 5 2. 7 5 2 = 1 2 5 dalam Bahasa Inggeris ialah perkataan latin „ decem‟ yang Perkaitan pecahan dengan nombor perpuluhan amat ketara sekali. Guru perlu menegaskan kepada murid agar mengingati rumus ini dalam menyelesaikan soalan-soalan yang mempunyai hasil jawapan ialah pecahan tak wajar hendaklah ditukar kepada nombor bercampur. Sebagai contoh. Miskonsepsi : Terdapat beberapa kesukaran dan kesilapan yang sering dilakukan oleh murid yang akhirnya membawa kepada miskonsepsi kepada kemahiran dalam tajuk perpuluhan. 100. nilai tempat bagi 4 dalam nombor 35.

0 4 6 (. Perseribu sa (0-9 ) 3 5 . 0. Stelah murid dapat memahami konsep dan kemahiran ini jadual ini akan diabaikan dan dijadikan bahan rujukan. Pada peringkat awal guru boleh menyediakan rumus dalam bentuk jadual bagi membantu murid menyelesaikan nilai tempat nombor perpuluhan. Nombor bulat Kedudukan nilai sebelum titik perpuluhan Titik perpuluhan Nombor perpuluhan selepas titik perpuluhan 2 Persepuluh (.04 = 30 5 .006 = menyatakan nilai tempat bagi setiap nombor murid akan menyelesaikan soalan yang melibatkan nombor perpuluhan dengan mudah.nilai digit / nilai tempat Persepuluh ribu (1000) ratus (100) Perseratus puluh (10) puluh ribu (10 000) Tens / puluh Penyelesaian : Bimbingan yang boleh dilakukan dalam mengatasi masalah miskonsepsi bagi kemahiran di atas ialah dengan menunjukkan jadual nilai tempat bagi nombor perpuluha. Perlu diingatkan juga kepada murid perbezaan nombor bulat dan nombor perpuluhan. .) 6 . Murid akan dibimbing melihat perbezaan antara nilai tempat bagi nombor bulat dan nombor perpuluhan. 4 Perseratus Puluh Perseribu 0.2 = 0.) 3 Apabila murid telah mahir dalam Nilai digit Nilai tempat 5 Sa .

didapati murid dapat melakukan penyelesaian wang dengan hanya mencongak sahaja. Setiap negara mempunyai nilai mata wang yang tersendiri dan berbeza dengan negara yang lain. Melalui pengalaman mengajar. Berikut merupakan contoh miskonsepsi yang dilakukan oleh murid. Murid tidak menukar salah satu unit sama ada ringgit mahupun sen. symbol. tolak. ringgit dan sen. RM 3 4 5 + RM - 9 0 sen 2 14 = 5 0 sen 3 4 9 RM 2 5 5 sen Penyelesaian : Berikut merupakan penyelesaian yang boleh membantu murid-murid menghadapi masalah miskonsepsi tajuk wang melibatkan sen dan ringgit. Kemudian adalah dengan membimbing murid meletakkan 1 sifar sebelum . namun apabila diminta menyelesaikan soalan dalam bentuk lazim. Dalam pengajaran dan pembelajaran wang. miskonsepsi muridmurid dapat dikesan. Miskonsepsi : Kesukaran murid mempelajari tajuk wang berkait secara langsung dengan pengetahuan nombor lain iaitu nombor bulat dan perpuluhan. Murid dibimbing meletakkan nilai sen pada wang ringgit dengan melekatkkan 2 sifar selepas titik pemisah. Menambah dan menolak wang melibatkan sen antara kesilapan yang dilakukan oleh murid. Oleh itu miskonsepsi yang berlaku dalam tajuk wang berkait dengan tajuk perpuluhan dan nombor bulat. 2. darab dan bahagi melibatkan wang. nilai wang dan pertukaran ringgit dan sen disamping operasi-operasi tambah. murid dibimbing mengenal rupa bentuk wang.NOMBOR SOALAN .4 Wang Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalam urusan jual beli oleh masyarakat di sesebuah negara.

56% (dibaca sebagai "lima puluh enam peratus") sama dengan 56 / 100 atau 0. 0 9 0 0 RM 3 4 4 . 75% orang murid telah gagal. terdapat beberapa kesukaran yang sering dihadapi oleh murid dan akhirnya membawa kepada miskonsepsi. RM 3 4 5 + 9 0 sen 4 = SEN 10 RINGGIT RM RM 3 4 5 0 . murid dapat menjawab menggunakan kefahaman yang ada. Miskonsepsi : Dalam mempelajari tajuk peratus. Bagi penyelesaian yang tidak melibatkan penyelesaian masalah. Walaubagaimanapun adapun kesilapan yang dilakukan hanya kecuaian dalam melakukan pengiraan. Berikut merupakan contoh miskonsepsi murid dalam tajuk peratus (%). ialah (%). Simbol yang mewakili peratus. murid diminta menyelesaikan operasi yang ditunjukkan pada soalan. . 1 0 2. Antara miskonsepsi tersebut ialah semasa memahami soalan penyelesaian masalah. Sebagai contoh. Setelah murid memahami langkah ini. hanya 15 orang murid lulus dalam ujian tersebut.56.nombor 9 dan diikuti titik pemisah. Contoh soalan : Dalam satu ujian Matematik.5 Peratus Peratusan ialah cara menyatakan nombor sebagai sebuah pecahan daripada 100 (peratus bermaksud per seratus). Berapa ramaikah murid yang menduduki ujian tersebut? = 75 1 0 0 x 15 orang .

25 orang murid lulus 30 orang Penyelesaian : Berdasarkan masalah yang ditunjukkan di atas murid tidak dapat memahami kehendak soalan yang sebenar. Kesilapan yang dilakukan oleh murid ialah hanya mendarab 75 % dengan 15 orang murid. Oleh yang demikian beberapa pendekatan perlu dilakukan bagi membimbing mereka memahami konsep sebenar peratus. Murid dibimbing meneroka kehendak soalan. Sedangkan soalan inginkan jumlah murid yang menduduki ujian tersebut. Apa yang diberi : 75% orang murid gagal.= 2 5 1 0 0 5 0 = 1125 1 0 0 15 orang = = 11. 15 orang murid lulus Apa yang dikehendaki : Jumlah murid menduduki ujian Operasi : = 1 0 0 1 0 0 25 1 0 0 - 75 1 0 0 = . Murid dibimbing memahami konsep pelengkap dalam peratus.

Jika 75% murid gagal. 25% yang kedua iaitu 50% bersamaan dengan 30 orang murid. Perkaitan antara pecahan dan peratus perlu ditekankan kepada murid. manakala pecahan mempunyai penyebut yang tidak tetap bergantung kepada kehendak soalan 3.1 0 0 7 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 = 45 orang = 60 orang Oleh itu pelengkap dalam 75% ialah 25%. Bezanya peratus mewakili penyebut 100. 25% yang ketiga bersamaan dengan 45 orang murid dan 25% yang keempat iaitu 100% bersamaan dengan 60 jumlah orang murid. maka murid diperingatkan 25% bersamaan dengan 15 orang yang lulus. Maka 75% bersamaan dengan 45 orang murid gagal dan 15 orang murid lulus bersamaan dengan 25% Oleh yang demikian murid perlu ditekankan tentang konsep pelengkap dalam pecahan dan peratus. Oleh tiu pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan perlu bekerjasa dalam memastikan murid-murid dapat menguasai matematik dengan baik supaya .0 PENUTUP Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi.

Norhashimah S. Kesedaran perlu ada untuk memastikan murid-murid ini menguasai konsep asas matematik dengan baik agar mereka menjadi generasi yang dapat merealisasikan wawasan negara di masa akan datang. 4. Kuala Lumpur : DBP. pecahan.0 RUJUKAN Aida Suraya Mad Yunus. Oleh itu pemahaman konsep dan kemahiran matematik adalah amat penting dalam proses pembelajaran murid-murid. Siri Pendidikan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Untuk Sekolah Rendah Buku . Masalah kelemahan pelajar dalam penguasaan konsep dan kemahiran matematik pada peringkat sekolah rendah ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang remeh oleh pihak-pihak terlibat dalam sektor pendidikan terutama sekali guru-guru. Norlia G. Ini mengakibatkan sesetengah pelajar khususnya pelajar yang lemah menghadapi kesukaran semasa guru memberikan penerangan tentang sesuatu konsep matematik. Seterusnya mereka akan membuat pelbagai andaian dan pemikiran yang tidak betul tentang matematik. Open Universiti Malaysia . Seminar Pendidikan Sains dan Matematik : Miskonsepsi Matematik – Satu Refleksi. (11-12 Oktober 2008). Liew dan Wan Muhamad Saridan (1991) menyatakan pengajaran matematik disekolah jarang mengambil kira perbezaan individu di kalangan pelajar-pelajar. Sekiranya kaedah penyampaian guru tidak dapat diterima oleh murid maka proses pembelajaran tidak akan berjaya. KPM Jamil A. ISSN : 0128-7702 : Universiti Putra Malaysia Baharin Shamsudin (1990). Sikap terhadap matematik juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan fokus murid terhadap perkara yang disampaikan oleh guru Selain itu murid-murid perlu menguasai sesuatu tajuk dalam matematik sebelum mempelajari tajuk yang seterusnya supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah matematik dalam pelbagai situasi terutamanya asas nombor iaitu nombor bulat. perpuluhan.hasrat dengan untuk menjadi sebuah negara yang maju dan bersaing di peringkat global tercapai.dan peratus. Kelemahan dalam penguasaan konsep dan kemahiran matematik di peringkat sekolah rendah tentunya memberi kesan pula apabila mereka berada di sekolah menengah. Algoritma Pendaraban Nombor Perpuluhan Dari Persepsi Pelajar Tingkatan Satu.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2000).(2012). Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia .______. ____. Universiti Teknologi Malaysia. Modul KRM3013 Asas Nombor.H. Khaw A. Jabatan Matematik See Kin Hai (Dr. Analisis Kesilapan Umum Dalam Matematik di Sekolah. (Tidak diterbitkan) Mohd Uzi Dollah. Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Guru Matematik bagi Tajuk Pecahan: Kajian Kes di Sekolah Rendah ._____. Sukatan Pelajaran Matematik Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Roslina Radzali. Modul Pembelajaran Sains dan Matematik. Mohd. Abdul Razak Habib .K.L. Seah A. Universiti Teknologi Malaysia Zainudin Bin Abu Bakar. Tanjung Malim : Universiti Perguruan Sultan Idris Mok Soon Sang (1993). Noor Shah Saad . satu Kajian Mengenai Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Pembelajaran Di Sekolah Rendah. Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Moodle Bertajuk Nombor Perpuluhan.153 Wong Leon Kit.).Sekolah Rendah.Lim K. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009): 131 . Ramlee Mustapha. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Fakulti Pendidikan. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Universiti Brunei Darussalam Tengku Zawawi Tengku Zainal. Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Siri Pendidikan Perguruan : Pengajian Matematik. Rashidi Bin Mat Jalil. Maktab Perguruan Batu Lintang : Jabatan Matematik Meor Ibrahim Kamaruddin (2001). Kepercayaan Matematik Pelajar Berhubung Penyelesaian Masalah Matematik.

Murid-murid akan melakukan kesilapan apabila mereka hanya melihat penghujung garisan sahaja tanpa melihat permulaan garisan. murid-murid tidak mengikut petak yang disediakan dan tidak menggunakan alat pembaris. (a) Ukuran panjang  Jika murid-murid diberikan petak berukuran 1sm2 murid dikehendaki melukis satu garisan. Keliru dengan perkataan „lebih besar‟ dan „lebih kecil  Tidak memahami rajah yang diberikan     Murid-murid hanya membandingkan 2 bentuk apabila ia bercantum. (c) Ukuran Berat . Murid-murid kurang memahami kehendak soalan.     (b) Ukuran luas dan isipadu    Kurang kefahaman tentang konsep luas dan isipadu.MISKONSEPSI DALAM ASAS UKURAN Ada beberapa jenis miskonsepsi yang dapat dikesan berlaku semasa murid menjawab soalan yang bersangkutan dengan pembelajaran ukuran. Mengukur garisan yang diberikan dengan menggunakan pembaris yang disertakan.

  Menggunakan simbol dalam jawapan. CARA MENGATASI MASALAH MISKONSEPSI DALAM ASAS UKURAN .   Meletakkan perkataan “lebih berat daripada” dan “lebih ringan daripada”.   Kurang kefahaman atau mengetahui serta tidak dapat membezakan di antara kilogram (kg) dan gram (g).   Murid-murid akan menyemakan mengukur timbangan sama dengan mengukur jam.   Keliru dengan maksud perkataan lebih berat dan lebih ringan. Contoh.   Murid-murid kurang memahami kehendak soalan.   Murid-murid tidak melihat dengan teliti digit yang ada pada timbangan tersebut dan tidak melihat simbol kg dan g.   Murid-murid juga tidak menghiraukan nombor sifar yang sama juga digunakan seperti nombor-nombor.  Kesalahan guru dari segi soalan (pilih jawapan) dan rajah (terlalu kecil. jarum tidak kelihatan dengan jelas dan kesalahan dalam perkataan) dan sebagainya.

Ini bermaksud supaya murid menyedari tentang interpretasi intuitif dan kaedah penyelesaian mereka dan mendedahkan kesilapan yang sering dilakukan dan miskonsepsi mereka jika ada. Ini tidak memakan masa yang panjang. Berkongsi kaedah dan keputusan (jawapan) dan merangsang konflik untuk perbincangan. 3. Di sini kita cuba untuk menilai interpretasi intuitif dan kaedah murid sebelum mengajar. uji nilai kerangka konsep murid yang sedia ada. Prinsip-prinsip pengajaran ini ialah: 1.Salah satu dari kaedah pengajaran yang membantu murid mengatasi miskonsepsi mereka ialah dengan menggalakkan mereka berkongsi berbincang dan memperkembangkan interpretasi konsep matematik mereka. Tidak ada pengajaran baru dilakukan dan guru juga tidak menunjukkan kesilapan dan miskonsepsi murid. 2. Dengan mengarahkan murid mengulang tugasan tersebut menggunakan satu atau lebih kaedah alternatif. tawarkan murid satu tugasan yang terdapat adanya kemungkinan murid melakukan kesilapan kerana miskonsepsi. Jadikan konsep dan kaedah penyelesaian yang sedia ada jelas dalam bilik darjah Pada permulaan pengajaran. Murid dikehendaki melakukan tugasan tersebut secara individu tanpa bantuan dari guru. hanya dengan memberikan beberapa soalan yang kritis atau ujian yang lebih mencabar. Maklum balas akan diberikan kepada murid dengan cara sekurang-kurangnya satu daripada tiga cara ini iaitu:   Dengan memberi arahan murid membandingkan jawapan mereka dengan rakanrakan yang lain. Guru akan membincangkan pemikiran murid yang mungkin menyebabkan jawapan yang mereka berikan. Selalunya guru menggunakan ujian untuk menilai pencapaian murid. . Sebelum mengajar.

Guru bolehlah memandu murid untuk memahami konsep itu secara baru.  Menggalakkan murid membuat analisa tugasan yang mereka selesaikan dan membuat diagnosis sebab-sebab kesilapan yang dilakukan. Guru perlu mengambil masa untuk membuat refleksi dan perbincangan dengan murid secara berkumpulan atau sekelas mengenai konflik ini. Jika tugasan ini dirancang dengan betul. 4. Kukuhkan pembelajaran dengan menggunakan konsep dan kaedah yang baru melalui penyelesaian masalah. Murid digalakkan untuk memberi pendapat mereka mengapa miskonsepsi dan konflik ini berlaku. . Pembelajaran baru dapat diperkukuhkan dengan cara:  Memberi masalah baru untuk diselesaikan. Murid disoal dan disuruh menerangkan mengenai tak konsistennya kognitif dan kaedah mereka dan mencari sebab mengapa ia berlaku. 5. Perbincangan secara kelas diadakan untuk ini.  Menggalakkan murid mencipta dan menyelesaikan masalah mereka sendiri yang serupa. Selesaikan konflik melalui perbincangan dan pembentukan konsep dan kaedah yang baru. Dengan menggunakan tugasan yang mengandungi cara penyemakan yang dimasukkan dalam tugasan.  Memberi penekanan kepada pertuturan (oral) daripada penerangan berbentuk teks. Kemungkinan mengapa prinsip di atas berjaya mengikut penyelidikan yang diadakan ialah kerana faktor-faktor berikut:     Kanak-kanak mengenal pasti dan dapat memberikan focus kepada halangan konseptual yang spesifik. maklum balas yang diperolehi akan menghasilkan konflik kognitif bila murid mulai menyedari dan berdepan dengan interpretasi dan kaedah mereka yang tidak konsisten.

Kanak-kanak tidak mudah untuk menerima idea baru dengan mudah.  Memberi keutamaan pada kaedah intuitif dan mengenali halangan konsep murid. dapatkah kita mengatasi atau memperbaiki masalah miskonsepsi ini? Jawapannya ya dan tidak.  Membantu kanak-kanak memperbetulkan miskonsepsi mereka. ia sangat sesuai dan benar.                Tahap cabaran yang meningkat diberikan kepada murid. Persoalannya ialah. tetapi dari segi perspektif kanak-kanak. menukar skema-skema yang sudah tersimpan dalam minda mereka. Majoriti dari punca miskonsepsi adalah kerana generalisasi melampau dalam pengetahuan sedia ada yang hanya tepat untuk pembelajaran awal. contohnya. Walaupun pelajaran yg diturunkan oleh mereka tersebut tidak logik dan salah.  Teori pembelajaran Matematik dapat dijadikan asas untuk memahami sebahagian dari miskonsepsi tersebut. dan kita mempelajari sesuatu yang baru dengan berpandukan pembelajaran lampau. setiap miskonsepsi adalah betul bagi sesetengah pembelajaran yang terdahulu sebagaimana yang digariskan dalam kurikulum. Skema yang telah pun terbina dalam minda kanak-kanak akan terus kukuh dan sukar untuk berubah. tetapi sebaliknya mereka akan cuba mencernakan idea baru tersebut kepada skema yg sedia ada. Bagi kita matematik adalah subjek „kumulatif‟ ataupun bertambah-tambah. Kesimpulannya. miskonsepsi lahir dari apa yang telah diajarkan.  Menerangkan bagaimana dan mengapa kanak-kanak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Teori ini juga membolehkan guru:  Meramalkan jenis-jenis kesalahan yang selalu dilakukan. maka tiada perubahan yang akan berlaku. Ya kerana pembelajaran yang akan diterima kemudian mungkin boleh membantu murid untuk mengintegrasikan pelajaran lampau dengan . Perbincangan dan penglibatan murid yang dihasilkan. Maka.

.pelajaran baru sekaligus membantunya untuk mengatasi masalah miskonsepsinya. seandainya pelajaran yang baru nanti akan menitikberatkan isu-isu miskonsepsi yang dialaminya.