PERILAKU TERPUJI (ADIL, RIDHO, RELA BERKORBAN

)
Posted by spupe ⋅ Desember 31, 2009 ⋅ 11 Komentar oleh ST_30 A. PETA KONSEP 1) Adil 1. Pengertian Adil 2. Dalil tentang Adil 3. Contoh perilaku Adil 2) 1. 2. 3. 4. 3) 1. 2. 3. 4. 4) 5) Ridho Pengertian Ridho Dalil tentang Ridho Jenis-jenis Ridho Contoh perilaku Ridho Rela berkorban Pengertian Rela Berkorban Jenis-jenis Rela Berkorban Dalil tentang Rela berkorban Contoh perilaku Rela Berkorban Cara menumbuhkan perilaku adil, ridho, dan rela berkorban Hikmah perilaku adil, ridho, dan rela berkorban 1. B. URAIAN MATERI 2. 1. Adil 1. a. Pengertian adil Kata adil sering disinonimkan dengan kata al musawah (persamaan) dan al qisth (moderat/seimbang) dan kata adil dilawankan dengan kata dzalim.[1] Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syari‟at Islam, sehingga wajar kalau tuntunan dan aturan agama semuanya dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh lapisan manusia diperintah untuk berlaku adil.

menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.” (An-Nisa‟: 135) 1.Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan.8. An-Nisa‟:135) Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia. b. yaitu keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dicintai.9.“ Èqs% Ö“ ƒ Ì“ tã ÇËÎÈ Artinya:“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.(QS. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya.”. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? #ZŽ •Î6yz ÇÊÌÎÈ Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman. dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali terhadap Allah swt saja. jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan. Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu . Ar-Rahman:7-9) ô‰ s)s9 $uZù=y™ ö‘ r& $oYn=ß™ â‘ ÏM»uZÉi•t7ø9$$Î/ $uZø9t“ Rr&ur ÞOßgyètB |=»tGÅ3ø9$# š c#u” •ÏJø9$#ur tPqà)u‹ Ï9 â¨$¨Y9$# ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( $uZø9t“ Rr&ur yššÏšptø:$# ÏmšÏù Ѩù‟t/ њšÏšx© ßìÏÿ»oYtBur Ĩ$¨Z=Ï9 zNn=†èušÏ9ur ª!$# `tB ¼çnçŽ ÝÇZtƒ ¼ã&s#ß™ â‘ ur Í=ø‹ tóø9$$Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# .$# br& (#qä9ω ÷ès? 4 bÎ)ur (#ÿ¼âqù=s? ÷rr& (#qàÊÌ•÷èè? ¨bÎ*sù ©!$# tb%x. tûüÏBº§qs% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ uä!#yšpkà ¬! öqs9ur #’ n?tã öNä3Å¡àÿRr& Írr& Èûøïy‰ Ï9ºuqø9$# tûüÎ/t•ø%F{$#ur 4 bÎ) ïÆä3tƒ $† ‹ ÏYxî ÷rr& #ZŽ •É)sù ª!$$sù 4’ n<÷rr& $yJÍkÍ5 ( Ÿxsù (#qãèÎ7Fs? #“ uqolù. jika ia[3]Kaya ataupun miskin. dan keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dibenci. Dalil tentang adil uä!$yJ¡¡9$#ur $ygyèsùu‘ yì|Êurur š c#u” •ÏJø9$# ÇÐÈ ž wr& (#öqtóôÜs? ’ Îû Èb#u” •ÏJø9$# ÇÑÈ (#qßJŠ Ï%r&ur š cø— uqø9$# ÅÝó¡É)ø9$$Î/ Ÿwur (#rçŽ Å£øƒ éB tb#u” •ÏJø9$# ÇÒÈ Artinya:”Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).[4] Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan . dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi.[2] Allah swt berfirman: * $pkššr‟¯»tš tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qçRqä. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. (QS. dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil (insaf) dan memberikan kebenaran kepada yang berhak. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. Sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebathilan.

Penduduk Samarkand menyampaikan pengaduan kepada Amirul mukminin Umar bin Abdul aziz atas panglima pasukannya Qutaibah. maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. sedangkan sultan datang membawa para saksi. karena adil itu lebih dekat kepada takwa. An-Nisâ` : 135) Dan Rabbul „Izzah tetap memerintahkan untuk berlaku adil walaupun terhadap musuh sendiri. karena hal itu menurunkan wibawanya. Al-Mâ`idah : 8) Dan Allah memuji orang-orang yang berlaku adil. beliau mendudukkan kedua belah pihak di hadapannya. Al-Hadidi:25) Dan Allah Ahkamul Hâkimîn memerintah untuk berlaku adil secara mutlak. maka Qadhi berkata: lawan anda meminta agar anda bersumpah bahwa para saksi itu jujur. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. lalu datang seseorang bersama al Hadi. menjadi saksi dengan adil. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. raja abbasiyah mempersengketakan sebuah kebun. Abu Yusuf melihat bahwa kebenaran ada di tangan orang itu. Jika ia kaya ataupun miskin. Al-A’râf : 181) Dan Nabi-Nya telah diperintah untuk menyatakan. maka al Hadi tidak ingin bersumpah.” (QS.” (QS. lalu beliau memenangkan perkara untuk para kuli angkut tersebut. menjadi saksi karena Allah.” (QS. “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak. karena pasukan Islam masuk Negara mereka dan . “Hai orang-orang yang beriman. Cotoh perilaku adil Abu Yusuf duduk di kursi hakim. “Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian.” (QS. (QS.supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya.” (QS. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-An’âm : 152) “Wahai orang-orang yang beriman. maka Abu Yusuf mengembalikan ketun itu kepada pemiliknya Qadhi Muhammad bin Umar at thalhi memanggil khalifah almanshur al Abbasi dan beberapa kuli angkut ke majlis pengadilan dihalaman masjid. Berlaku adillah. Dan jika kalian memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Asy-Syûrô: 15) 1. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. “Dan apabila kamu berkata. c. biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu). maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan. dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan. jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum.

baik berupa peraturan hukum ) atau pun qada’ atau sesuatu ketentuan dari Allah s. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Pada hakekatnya seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. karena Qadhi membuat putusan agar umat Islam keluar dari Samarkand.[8] Pengertian ridha juga ialah menerima dengan senang segala apa yang diberikan oleh Allah s. Dan menjadikan ridha sendiri sebagai penawarnya. Al-Maidah:119) Jadi ridho adalah perilaku terpuji menerima dengan senang apa yang telah diberikan Allah kepadanya. minimal empat macam berikut ini: 1. Allah ridha terhadapNya[10] Itulah keberuntungan yang paling besar".[6] idha ) menurut kamus al-Munawwir artinya senang.w. suka. dapat diartikan sebagai pernyataan ridha terhadap semua nilai dan syari‟ah Islam. 1.t. Pengertian Ridho 2. 2. rela. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. berupa ketentuan yang diberikan kepada manusia.t. Sebab didalam hatinya selalu tertanam sangkaan . Sedangkan ridha adalah kelapangan jiwa dalam menerima taqdir Allah swt.w. suka. a. rela. Ridha terhadap perintah dan larangan Allah Artinya ridha untuk mentaati Allah dan Rasulnya. maka amirul mukminin mengalihkan pengaduan mereka kepada Qadhi. b.memeranginya tanpa peringatan sebelumnya sebagaimana diwajibkan oleh syari‟at al-Qur‟an. Ridha merupakan keutamaan yang dianjurkan. Ada dua sikap utama bagi seseorang ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan yaitu ridha dan sabar.[9] Allah swt berfirman: tA$s% ª!$# #x‹»yd ãPöqtƒ ßìxÿZtƒ tûüÏ%ω»¢Á9$# öNßgè%ô‰Ï¹ 4 öNçlm. sekalipun menyakitkan dan mengharap akan segera berlalunya musibah.[7] Dan bisa diartikan Ridho/rela adalah nuansa hati kita dalam merespon semua pemberian-NYA yang setiap saat selalu ita rasakan. 2. sedangkan sabar adalah keharusan dan kemestian yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Dalam kehidupan seserorang ada beberapa hal yang harus menampilkan sikap ridha.[5] 1. 1. lalu penduduk Samarkand memenangkan perkara. Jenis-jenis Ridho Kata Ridho berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata rodiya yang berarti senang. Ridho 1. Perbedaan antara sabar dan ridha adalah sabar merupakan perilaku menahan nafsu dan mengekangnya dari kebencian. ×M»¨Yy_ “Ì•øgrB `ÏB $ygÏFøtrB ã•»yg÷RF{$# tûïÏ$Î#»yz !$pkŽÏù #Y‰t/r& 4 zÓÅ̧‘ ª!$# öNåk÷]tã (#qàÊu‘ur çm÷Ztã 4 y7Ï9ºsŒ ã—öqxÿø9$# ãLìÏàyèø9$# ÇÊÊÒÈ Artinya:”Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orangorang yang benar kebenaran mereka. Ridha terhadap taqdir Allah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa Allah SWT ridho terhadap kebaikan hambanya.(QS.

sehingga untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Termasuk dalam ridha terhadap peraturan dan undang-undang negara adalah ridha terhadap peraturan sekolah.baik (Husnuzan) terhadap sang Khaliq bagi orang yang ridha ujian adalah pembangkit semangat untuk semakin dekat kepada Allah. dan berkata: “Cukuplah Allah bagi kami. sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q. Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya. Ulil Amri artinya orang-orang yang diberi kewenangan. ia mendapat murka Allah karena ibunya tersinggung ketika ia tidak menghiraukan panggilan ibunya. sebagaiman perintah Allah dalam Q. orang tua. guru dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. karena dengan demikian akan menjamin keteraturan dan ketertiban sosial. pernah melayat pada sebuah keluarga. sesungguhnya Allah swt. Ridha terhadap peraturan dan undang-undang Negara Mentaati peraturan yang belaku merupakan bagian dari ajaran Islam dan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah swt. Ingatlah kisah Juraij. d. karena dengan sikap demikian. Ulama dengan fatwa dan nasehatnya sedangkan umara dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. berarti membantu diri sendiri. Maka Abu Darda‟ berkata kepada mereka. Dalil tentang Ridho öqs9ur óOßg¯Rr& (#qàÊu‘ !$tB ÞOßg9s?#uä ª!$# ¼ã&è!qß™u‘ ur (#qä9$s%ur $uZç6ó¡ym ª!$# $oYŠ Ï?÷sã‹ y™ ª!$# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù ÿ¼ã&è!qß™u‘ ur !$¯RÎ) ’ n<Î) «!$# š cqç6Ïîºu‘ ÇÎÒÈ Artinya:”Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka. walaupun beliau ahli ibadah. Keluarga itu ridha dan tabah serta memuji Allah swt. Sesungguhnya kami adalah orangorang yang berharap kepada Allah. an-Nisa:59. dan semakin mengasyikkan dirinya untuk bermusyahadah kepada Allah. 3. c. “Engkau benar.(QS. Bahkan Rasulullah bersabda : “Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua.S. apabila memutuskan suatu perkara. Begitulah tingginya nilai ridha orang tua dalam kehidupan kita. 1.” (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). 1. . Dengan demikian mempersiapkan diri menjadi kader bangsa yang tangguh. yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. 1. Contoh Perilaku Ridho Δ Dalam suatu kisah Abu Darda‟. mempersyaratkan adanya keridhaan orang tua. karena keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. At-Taubah:59) 1. maka dia senang jika taqdirnya itu diterima dengan rela atau ridha. Ridha terhadap perintah orang tua. seperti ulama dan umara (Ulama dan pemerintah). Luqman (31) ayat 14. dan murka Allah tergantung murka orang tua”.S. 4. Ridha terhadap perintah orang tua merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah swt.

dalam situasi apapun.html) adapun bentuk rela korban dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: 1. Rela berkorban dalam lingkungan kehidupan sekolah :   Pemberian dari siswa berupa sumbangan pohon. Jenis-jenis Rela berkorban Sebagaimana dijelaskan dalam (http://didimasyhudi. tidak mengharapkan imbalan atau dengan kemaun sendiri. Rela berkorban 1. atau pemikiran) untuk kepentingan orang lain atau masyarakat.Begitu tingginya keutamaan ridha. maka Ali bertanya . harta. Pengertian Rela berkorban Rela berarti bersedia dengan ikhlas hati. dua orang anakku terbunuh dan mataku tercongkel dalam pertempuran”. Ady menjawab . Rela berkorban dalam lingkungan keluarga . b. “Wahai Ady. barang siapa ridha terhadap taqdir Allah swt. kemudian berkata. a. pada suatu hari Ali bin Abi Thalib r. 1. Walaupun dengan berkorban akan menimbulkan cobaan penderitaan bagi dirinya sendiri. melihat Ady bin Hatim bermuram durja. 3. dan mendidik anak-anaknya 2. “Bagaimana aku tidak bersedih hati. Berkorban berarti memiliki sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri.a. tanaman dan bunga untuk halaman sekolah Para siswa dan guru mengumpulkan sumbangan pakaian layak pakai untuk meringankan beban warga yang tertimpa bencana.blogspot. tidak akan tampak di akhirat derajat yang tertinggi daripada orang-orang yang senantiasa ridha kepada Allah swt. maka taqdir itu tetap berlaku atasnya dan dia mendapatkan pahalaNya. mengasuh. dan barang siapa tidak ridha terhadap taqdirNya maka hal itupun tetap berlaku atasnya. Rela berkorban dalam lingkungan kehidupan masyarakat :   Warga masyarakat bergotong royong meperbaiki jembatan yang rusak karena longsor Warga masyarakat yang mampu menjadi guru sukarelawan bagi anak-anak yang terlantar putus sekolah dan tidak mampu 4. 3.[11] 1. Δ Dalam riwayat dikisahkan sebagai berikut . “Mengapa engkau tampak bersedih hati ?”.com/2009/05/husnudzan. dan terhapus amalnya”.   Biaya untuk sekolah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya Keikhlasan orang tua dalam memelihara. Rela berkorban dalan lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara : . Rela berkorban dalam kehidupan masyarakat berarti bersedia dengan ikhlas memberikan sesuatu (tenaga. Ali terdiam haru. hingga ulama salaf mengatakan.

  Para warga negara atau masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. “Sayapun pergi mendekati tentara itu. Kemudian saya bergegas untuk kembali kepada Hisyam tetapi diapun telah wafat. saya pergi untuk mencari sepupu saya yang ketika itu berada di garis terdepan pertempuran. Tiba-tiba saya mendengar rintihan tentara Islam yang terluka parah di dekatnya. seperti pajak kendaraan bermotor. dia adalah Hisyam bin Abil „Ash. 1. Cepat–cepat saya menuju ke tempat sepupu saya. orang itu telah menghembuskan nafasnya yang terakhir.”(QS. hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut. AlHujurat:9) 1. Sepupuku itu memandangnya lalu memberi isyarat kepadaku agar air itu diberikan kepadanya. d.…. tapi diapun telah pergi syahid. Sebelum saya sampai ke tempatnya terdengan pula teriakan dari arah yang tidak jauh dari tempat dia terbaring. “ Abu Jahm pun melanjutkan. mereka rela berkorban untuk menegakkan kalimatullah. Saya membawakan sedikit air untuknya.[12] Demikian sekilas kisah tentang perjuangan sahabat Nabi. sayapun menghampirinya dan mencoba memberi pertolongan dengan sedikit air yang saya bawa. pajak bumi dan bangunan Warga masyarakat merelakan sebagian tanahnya untuk pembangunan irigasi dengan memperoleh penggantian yang layak 1. damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. “Ketika peperangan Yarmuk terjadi.” Inna lillaahi wainna ilaihi raajiuun…. c. 4. Hisyam pun memberi isyarat kepada saya agar memberikan air tersebut kepada orang itu. tetapi sebelum saya sampai kepadanya. Contoh perilaku rela berkorban Abu Jahm bin Hudzaifah RA meriwayatkan.bÎ*sù ôMtót/ $yJßg1y‰ ÷nÎ) ’ n?tã 3“ t•÷zW{$# (#qè=ÏG»s)sù ÓÉL©9$# ÓÈöö7s? 4Ó®Lym uäþšÅ”s? #šn<Î) КøBr& «!$# 4 bÎ*sù ôNuä!$sù (#qßsÎ=ô¹r‟sù $yJåks]÷•t/ ÉAô‰ yèø9$$Î/ (#þqäÜÅ¡ø%r&ur ( ¨bÎ) ©!$# •=Ïtä† š úüÏÜÅ¡ø)ßJø9$# ÇÒÈ Artinya:”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain. Akhirnya saya dapati sepupuku itu dalam keadaan terluka parah. Dalil tentang Rela Berkorban bÎ)ur Èb$tGxÿͬ!$sÛ z`ÏB tûüÏZÏB†sßJø9$# (#qè=tGtGø%$# (#qßsÎ=ô¹r‟sù $yJåks]†•t/ ( . dan rela berkorban  Adil o o o o Menjauhi dari sikap egois ketika menentukan dua perkara Mendahulukan kebaikan daripada kejelekan orang Bersikap objktif jiak melihat dua perkara yang berbeda Ridho . Cara menumbuhkan perilaku adil. ridho. dan hendaklah kamu berlaku adil.

o Gemar memberikan pertolongan kepada sesama o Penyantun dan penyayang terhadap orang lain atau lingkungan. baik dalam bergaul maupun melakukan aktivitas sosial di lingkungan keluarga. Dengan perilaku ketiga tersebut merupakan nilai akhlak yang sangat diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. ridho. beberapa hikmah dari ketiga perilaku terpuji di atas adalah: 1. Dapat menenangkan pikiran atau batin 2. Sebagaiman yang ditegaskan dalam surah an-Nisa‟135 tentang adil. C. bangsa dan negara selain dari kepentingan pribadi. dan surah al-Hujurat:9 tentang rela berkorban. dan rela berkorban 6) Perilaku terpuji bagi setiap individu muslim haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip agama. ANALISIS  Konsep Adil merupakan sifat terpuji yang sangat baik yakni memberikan kesampatan buat hak orang lain.     Apabila tertimpa musibah. Menciptakan suasana damai dengan masyarakat 1. anggap saja itu adalah cobaan yang Allah berikan Mentaati perintah orang tua sekecil apapun Mentaati peraturan yang diatur oleh pemerintah demi kemashalatan masyarakatnya Menerima semua nikmat yang Allah berikan Rela berkorban o Selalu peduli dan memperhatikan kepentingan umum. bahkan Negara. o Suka memberikan contoh dan pembinaan yang baik kepada sesama. masyarakat. Oleh karena itu sangat beruntunglah mereka yang senantiasa menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari- . Sedangkan rela berkorban adalah suatu sikap menerima lapang dada apa yang telah Allah berikan kepada kita. surah al-Maidah:119 tentang ridho.  Nilai Bahwa menerapkan sikap terpuji sangat dianjurkan oleh islam. egois. Dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT 3. Ridho adalah sikap terpuji yang merelakan apa yang telah terjadi.[13] Hikmah Hikmah perilaku adil. hedonis dan matrialistis.  Prinsip Segala perilaku terpuji tidaklah keluar dari dasar utama yakni al-Qur‟an dan al-hadis. o Menjauhi sifat angkuh.

wordpress.com/2008/07/perilaku-terpuji.html http://linkgar. ataupun lingkungan tempat ia tinggal menjadi suasana yang damai.html http://www.harinya.mail-archive.com/2008/07/26/adil-keadilan-dalam-pandangan-yusuf-qardhawi/ http://jadul99.com/2009/05/husnudzan.blogspot.html http://almanaar.com/msg03284.com/2007/10/18/berlaku-adil/ http://chamzawi.html http://ilowirawan.blogspot.wordpress.com/2009/07/pengertian-ridho-kata-ridho-berasal.wordpress.wordpress.com/2007/03/05/ridho/ http://didimasyhudi.blogspot. DAFTAR PUSTAKA http://saef-jaza. karena sikap tersebut akan membuat baik orang yang melakukannya maupun orang yang ia tolong.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/2007/09/22/sifat-rela-berkorban/ .