PERILAKU TERPUJI (ADIL, RIDHO, RELA BERKORBAN

)
Posted by spupe ⋅ Desember 31, 2009 ⋅ 11 Komentar oleh ST_30 A. PETA KONSEP 1) Adil 1. Pengertian Adil 2. Dalil tentang Adil 3. Contoh perilaku Adil 2) 1. 2. 3. 4. 3) 1. 2. 3. 4. 4) 5) Ridho Pengertian Ridho Dalil tentang Ridho Jenis-jenis Ridho Contoh perilaku Ridho Rela berkorban Pengertian Rela Berkorban Jenis-jenis Rela Berkorban Dalil tentang Rela berkorban Contoh perilaku Rela Berkorban Cara menumbuhkan perilaku adil, ridho, dan rela berkorban Hikmah perilaku adil, ridho, dan rela berkorban 1. B. URAIAN MATERI 2. 1. Adil 1. a. Pengertian adil Kata adil sering disinonimkan dengan kata al musawah (persamaan) dan al qisth (moderat/seimbang) dan kata adil dilawankan dengan kata dzalim.[1] Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syari‟at Islam, sehingga wajar kalau tuntunan dan aturan agama semuanya dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh lapisan manusia diperintah untuk berlaku adil.

dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia.“ Èqs% Ö“ ƒ Ì“ tã ÇËÎÈ Artinya:“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebathilan. yaitu keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dicintai.[4] Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.8. An-Nisa‟:135) Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.(QS.9. Dalil tentang adil uä!$yJ¡¡9$#ur $ygyèsùu‘ yì|Êurur š c#u” •ÏJø9$# ÇÐÈ ž wr& (#öqtóôÜs? ’ Îû Èb#u” •ÏJø9$# ÇÑÈ (#qßJŠ Ï%r&ur š cø— uqø9$# ÅÝó¡É)ø9$$Î/ Ÿwur (#rçŽ Å£øƒ éB tb#u” •ÏJø9$# ÇÒÈ Artinya:”Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? #ZŽ •Î6yz ÇÊÌÎÈ Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran.” (An-Nisa‟: 135) 1. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi.Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. (QS.$# br& (#qä9ω ÷ès? 4 bÎ)ur (#ÿ¼âqù=s? ÷rr& (#qàÊÌ•÷èè? ¨bÎ*sù ©!$# tb%x. dan keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dibenci. menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu . jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan. jika ia[3]Kaya ataupun miskin. Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.”. b. tûüÏBº§qs% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ uä!#yšpkà ¬! öqs9ur #’ n?tã öNä3Å¡àÿRr& Írr& Èûøïy‰ Ï9ºuqø9$# tûüÎ/t•ø%F{$#ur 4 bÎ) ïÆä3tƒ $† ‹ ÏYxî ÷rr& #ZŽ •É)sù ª!$$sù 4’ n<÷rr& $yJÍkÍ5 ( Ÿxsù (#qãèÎ7Fs? #“ uqolù. Ar-Rahman:7-9) ô‰ s)s9 $uZù=y™ ö‘ r& $oYn=ß™ â‘ ÏM»uZÉi•t7ø9$$Î/ $uZø9t“ Rr&ur ÞOßgyètB |=»tGÅ3ø9$# š c#u” •ÏJø9$#ur tPqà)u‹ Ï9 â¨$¨Y9$# ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( $uZø9t“ Rr&ur yššÏšptø:$# ÏmšÏù Ѩù‟t/ њšÏšx© ßìÏÿ»oYtBur Ĩ$¨Z=Ï9 zNn=†èušÏ9ur ª!$# `tB ¼çnçŽ ÝÇZtƒ ¼ã&s#ß™ â‘ ur Í=ø‹ tóø9$$Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# . (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan . dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya.[2] Allah swt berfirman: * $pkššr‟¯»tš tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qçRqä. menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali terhadap Allah swt saja. dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil (insaf) dan memberikan kebenaran kepada yang berhak.

Al-Hadidi:25) Dan Allah Ahkamul Hâkimîn memerintah untuk berlaku adil secara mutlak. Berlaku adillah. An-Nisâ` : 135) Dan Rabbul „Izzah tetap memerintahkan untuk berlaku adil walaupun terhadap musuh sendiri. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak. dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan. maka al Hadi tidak ingin bersumpah.” (QS. Jika ia kaya ataupun miskin. Dan bertakwalah kepada Allah. jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan. lalu datang seseorang bersama al Hadi. karena pasukan Islam masuk Negara mereka dan . Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. maka Abu Yusuf mengembalikan ketun itu kepada pemiliknya Qadhi Muhammad bin Umar at thalhi memanggil khalifah almanshur al Abbasi dan beberapa kuli angkut ke majlis pengadilan dihalaman masjid. “Dan apabila kamu berkata.” (QS. (QS. menjadi saksi karena Allah. c.” (QS. maka Qadhi berkata: lawan anda meminta agar anda bersumpah bahwa para saksi itu jujur. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum.” (QS. “Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian. karena hal itu menurunkan wibawanya. Penduduk Samarkand menyampaikan pengaduan kepada Amirul mukminin Umar bin Abdul aziz atas panglima pasukannya Qutaibah. Cotoh perilaku adil Abu Yusuf duduk di kursi hakim. lalu beliau memenangkan perkara untuk para kuli angkut tersebut. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. beliau mendudukkan kedua belah pihak di hadapannya. hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah.” (QS. “Hai orang-orang yang beriman.supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Al-Mâ`idah : 8) Dan Allah memuji orang-orang yang berlaku adil. Al-A’râf : 181) Dan Nabi-Nya telah diperintah untuk menyatakan. karena adil itu lebih dekat kepada takwa. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Al-An’âm : 152) “Wahai orang-orang yang beriman. Asy-Syûrô: 15) 1. Abu Yusuf melihat bahwa kebenaran ada di tangan orang itu. raja abbasiyah mempersengketakan sebuah kebun. menjadi saksi dengan adil. sedangkan sultan datang membawa para saksi. maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu). maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan. Dan jika kalian memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi.

1. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ridho 1.[9] Allah swt berfirman: tA$s% ª!$# #x‹»yd ãPöqtƒ ßìxÿZtƒ tûüÏ%ω»¢Á9$# öNßgè%ô‰Ï¹ 4 öNçlm. 1. berupa ketentuan yang diberikan kepada manusia. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. a. Perbedaan antara sabar dan ridha adalah sabar merupakan perilaku menahan nafsu dan mengekangnya dari kebencian.[7] Dan bisa diartikan Ridho/rela adalah nuansa hati kita dalam merespon semua pemberian-NYA yang setiap saat selalu ita rasakan.t. maka amirul mukminin mengalihkan pengaduan mereka kepada Qadhi. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. baik berupa peraturan hukum ) atau pun qada’ atau sesuatu ketentuan dari Allah s. lalu penduduk Samarkand memenangkan perkara. minimal empat macam berikut ini: 1. sedangkan sabar adalah keharusan dan kemestian yang perlu dilakukan oleh seorang muslim.[8] Pengertian ridha juga ialah menerima dengan senang segala apa yang diberikan oleh Allah s. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa Allah SWT ridho terhadap kebaikan hambanya. Ridha terhadap taqdir Allah. karena Qadhi membuat putusan agar umat Islam keluar dari Samarkand. Al-Maidah:119) Jadi ridho adalah perilaku terpuji menerima dengan senang apa yang telah diberikan Allah kepadanya.w. suka. Allah ridha terhadapNya[10] Itulah keberuntungan yang paling besar". Ada dua sikap utama bagi seseorang ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan yaitu ridha dan sabar.(QS. Sedangkan ridha adalah kelapangan jiwa dalam menerima taqdir Allah swt.memeranginya tanpa peringatan sebelumnya sebagaimana diwajibkan oleh syari‟at al-Qur‟an. ×M»¨Yy_ “Ì•øgrB `ÏB $ygÏFøtrB ã•»yg÷RF{$# tûïÏ$Î#»yz !$pkŽÏù #Y‰t/r& 4 zÓÅ̧‘ ª!$# öNåk÷]tã (#qàÊu‘ur çm÷Ztã 4 y7Ï9ºsŒ ã—öqxÿø9$# ãLìÏàyèø9$# ÇÊÊÒÈ Artinya:”Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orangorang yang benar kebenaran mereka.t. Sebab didalam hatinya selalu tertanam sangkaan . dapat diartikan sebagai pernyataan ridha terhadap semua nilai dan syari‟ah Islam. Dalam kehidupan seserorang ada beberapa hal yang harus menampilkan sikap ridha. rela. Pengertian Ridho 2. sekalipun menyakitkan dan mengharap akan segera berlalunya musibah. rela. 2.[6] idha ) menurut kamus al-Munawwir artinya senang. Ridha merupakan keutamaan yang dianjurkan. Ridha terhadap perintah dan larangan Allah Artinya ridha untuk mentaati Allah dan Rasulnya.w. 2. Dan menjadikan ridha sendiri sebagai penawarnya. suka. Pada hakekatnya seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jenis-jenis Ridho Kata Ridho berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata rodiya yang berarti senang. b.[5] 1.

At-Taubah:59) 1. Bahkan Rasulullah bersabda : “Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. c. ia mendapat murka Allah karena ibunya tersinggung ketika ia tidak menghiraukan panggilan ibunya. guru dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Keluarga itu ridha dan tabah serta memuji Allah swt. sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q. Sesungguhnya kami adalah orangorang yang berharap kepada Allah. “Engkau benar. Dalil tentang Ridho öqs9ur óOßg¯Rr& (#qàÊu‘ !$tB ÞOßg9s?#uä ª!$# ¼ã&è!qß™u‘ ur (#qä9$s%ur $uZç6ó¡ym ª!$# $oYŠ Ï?÷sã‹ y™ ª!$# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù ÿ¼ã&è!qß™u‘ ur !$¯RÎ) ’ n<Î) «!$# š cqç6Ïîºu‘ ÇÎÒÈ Artinya:”Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka. seperti ulama dan umara (Ulama dan pemerintah). an-Nisa:59. 3. sesungguhnya Allah swt. maka dia senang jika taqdirnya itu diterima dengan rela atau ridha. Termasuk dalam ridha terhadap peraturan dan undang-undang negara adalah ridha terhadap peraturan sekolah.” (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). 4. Ingatlah kisah Juraij. Ulil Amri artinya orang-orang yang diberi kewenangan. orang tua. berarti membantu diri sendiri. 1. sehingga untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. . 1. dan berkata: “Cukuplah Allah bagi kami. Contoh Perilaku Ridho Δ Dalam suatu kisah Abu Darda‟. d. Ridha terhadap perintah orang tua merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah swt. karena dengan demikian akan menjamin keteraturan dan ketertiban sosial. yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. 1. dan semakin mengasyikkan dirinya untuk bermusyahadah kepada Allah. Ridha terhadap perintah orang tua.S. dan murka Allah tergantung murka orang tua”. karena keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua.S.baik (Husnuzan) terhadap sang Khaliq bagi orang yang ridha ujian adalah pembangkit semangat untuk semakin dekat kepada Allah. Luqman (31) ayat 14. Maka Abu Darda‟ berkata kepada mereka. Ridha terhadap peraturan dan undang-undang Negara Mentaati peraturan yang belaku merupakan bagian dari ajaran Islam dan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah swt. karena dengan sikap demikian. pernah melayat pada sebuah keluarga. walaupun beliau ahli ibadah. Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya. apabila memutuskan suatu perkara.(QS. Dengan demikian mempersiapkan diri menjadi kader bangsa yang tangguh. sebagaiman perintah Allah dalam Q. Begitulah tingginya nilai ridha orang tua dalam kehidupan kita. mempersyaratkan adanya keridhaan orang tua. Ulama dengan fatwa dan nasehatnya sedangkan umara dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

dan terhapus amalnya”. Pengertian Rela berkorban Rela berarti bersedia dengan ikhlas hati. dua orang anakku terbunuh dan mataku tercongkel dalam pertempuran”. dalam situasi apapun. atau pemikiran) untuk kepentingan orang lain atau masyarakat. maka Ali bertanya . Δ Dalam riwayat dikisahkan sebagai berikut . kemudian berkata. tidak akan tampak di akhirat derajat yang tertinggi daripada orang-orang yang senantiasa ridha kepada Allah swt. Rela berkorban 1. 1.com/2009/05/husnudzan. Rela berkorban dalam lingkungan keluarga . maka taqdir itu tetap berlaku atasnya dan dia mendapatkan pahalaNya. tidak mengharapkan imbalan atau dengan kemaun sendiri.blogspot. Jenis-jenis Rela berkorban Sebagaimana dijelaskan dalam (http://didimasyhudi. Ady menjawab .Begitu tingginya keutamaan ridha. Walaupun dengan berkorban akan menimbulkan cobaan penderitaan bagi dirinya sendiri.   Biaya untuk sekolah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya Keikhlasan orang tua dalam memelihara. Berkorban berarti memiliki sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. mengasuh. 3. 3. “Bagaimana aku tidak bersedih hati. tanaman dan bunga untuk halaman sekolah Para siswa dan guru mengumpulkan sumbangan pakaian layak pakai untuk meringankan beban warga yang tertimpa bencana. Rela berkorban dalan lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara : . Ali terdiam haru. Rela berkorban dalam lingkungan kehidupan masyarakat :   Warga masyarakat bergotong royong meperbaiki jembatan yang rusak karena longsor Warga masyarakat yang mampu menjadi guru sukarelawan bagi anak-anak yang terlantar putus sekolah dan tidak mampu 4. Rela berkorban dalam kehidupan masyarakat berarti bersedia dengan ikhlas memberikan sesuatu (tenaga. “Wahai Ady. hingga ulama salaf mengatakan. “Mengapa engkau tampak bersedih hati ?”. barang siapa ridha terhadap taqdir Allah swt. a. pada suatu hari Ali bin Abi Thalib r. Rela berkorban dalam lingkungan kehidupan sekolah :   Pemberian dari siswa berupa sumbangan pohon.[11] 1. harta. b. melihat Ady bin Hatim bermuram durja.html) adapun bentuk rela korban dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: 1. dan barang siapa tidak ridha terhadap taqdirNya maka hal itupun tetap berlaku atasnya. dan mendidik anak-anaknya 2.a.

“ Abu Jahm pun melanjutkan.bÎ*sù ôMtót/ $yJßg1y‰ ÷nÎ) ’ n?tã 3“ t•÷zW{$# (#qè=ÏG»s)sù ÓÉL©9$# ÓÈöö7s? 4Ó®Lym uäþšÅ”s? #šn<Î) КøBr& «!$# 4 bÎ*sù ôNuä!$sù (#qßsÎ=ô¹r‟sù $yJåks]÷•t/ ÉAô‰ yèø9$$Î/ (#þqäÜÅ¡ø%r&ur ( ¨bÎ) ©!$# •=Ïtä† š úüÏÜÅ¡ø)ßJø9$# ÇÒÈ Artinya:”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain. dia adalah Hisyam bin Abil „Ash.…. Contoh perilaku rela berkorban Abu Jahm bin Hudzaifah RA meriwayatkan. d. Cara menumbuhkan perilaku adil. Akhirnya saya dapati sepupuku itu dalam keadaan terluka parah. c. mereka rela berkorban untuk menegakkan kalimatullah. Dalil tentang Rela Berkorban bÎ)ur Èb$tGxÿͬ!$sÛ z`ÏB tûüÏZÏB†sßJø9$# (#qè=tGtGø%$# (#qßsÎ=ô¹r‟sù $yJåks]†•t/ ( . Kemudian saya bergegas untuk kembali kepada Hisyam tetapi diapun telah wafat. damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. tetapi sebelum saya sampai kepadanya.[12] Demikian sekilas kisah tentang perjuangan sahabat Nabi. 1.”(QS. dan rela berkorban  Adil o o o o Menjauhi dari sikap egois ketika menentukan dua perkara Mendahulukan kebaikan daripada kejelekan orang Bersikap objktif jiak melihat dua perkara yang berbeda Ridho .  Para warga negara atau masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Hisyam pun memberi isyarat kepada saya agar memberikan air tersebut kepada orang itu. seperti pajak kendaraan bermotor. 4. Tiba-tiba saya mendengar rintihan tentara Islam yang terluka parah di dekatnya. Saya membawakan sedikit air untuknya. orang itu telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. tapi diapun telah pergi syahid. dan hendaklah kamu berlaku adil. Sepupuku itu memandangnya lalu memberi isyarat kepadaku agar air itu diberikan kepadanya. saya pergi untuk mencari sepupu saya yang ketika itu berada di garis terdepan pertempuran. AlHujurat:9) 1. “Sayapun pergi mendekati tentara itu. “Ketika peperangan Yarmuk terjadi. Sebelum saya sampai ke tempatnya terdengan pula teriakan dari arah yang tidak jauh dari tempat dia terbaring. ridho.” Inna lillaahi wainna ilaihi raajiuun…. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. sayapun menghampirinya dan mencoba memberi pertolongan dengan sedikit air yang saya bawa. kalau dia Telah surut. Cepat–cepat saya menuju ke tempat sepupu saya. pajak bumi dan bangunan Warga masyarakat merelakan sebagian tanahnya untuk pembangunan irigasi dengan memperoleh penggantian yang layak 1.

o Suka memberikan contoh dan pembinaan yang baik kepada sesama. o Menjauhi sifat angkuh. anggap saja itu adalah cobaan yang Allah berikan Mentaati perintah orang tua sekecil apapun Mentaati peraturan yang diatur oleh pemerintah demi kemashalatan masyarakatnya Menerima semua nikmat yang Allah berikan Rela berkorban o Selalu peduli dan memperhatikan kepentingan umum. egois. dan rela berkorban 6) Perilaku terpuji bagi setiap individu muslim haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu sangat beruntunglah mereka yang senantiasa menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari- . Menciptakan suasana damai dengan masyarakat 1.  Prinsip Segala perilaku terpuji tidaklah keluar dari dasar utama yakni al-Qur‟an dan al-hadis. Sebagaiman yang ditegaskan dalam surah an-Nisa‟135 tentang adil. bahkan Negara. Ridho adalah sikap terpuji yang merelakan apa yang telah terjadi. Dengan perilaku ketiga tersebut merupakan nilai akhlak yang sangat diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dapat menenangkan pikiran atau batin 2. bangsa dan negara selain dari kepentingan pribadi. C. dan surah al-Hujurat:9 tentang rela berkorban.  Nilai Bahwa menerapkan sikap terpuji sangat dianjurkan oleh islam. ANALISIS  Konsep Adil merupakan sifat terpuji yang sangat baik yakni memberikan kesampatan buat hak orang lain.     Apabila tertimpa musibah. masyarakat. baik dalam bergaul maupun melakukan aktivitas sosial di lingkungan keluarga. o Gemar memberikan pertolongan kepada sesama o Penyantun dan penyayang terhadap orang lain atau lingkungan. hedonis dan matrialistis. Dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT 3. beberapa hikmah dari ketiga perilaku terpuji di atas adalah: 1. surah al-Maidah:119 tentang ridho.[13] Hikmah Hikmah perilaku adil. ridho. Sedangkan rela berkorban adalah suatu sikap menerima lapang dada apa yang telah Allah berikan kepada kita.

com/2008/07/26/adil-keadilan-dalam-pandangan-yusuf-qardhawi/ http://jadul99.wordpress.html http://www.com/2007/10/18/berlaku-adil/ http://chamzawi. DAFTAR PUSTAKA http://saef-jaza.com/2007/03/05/ridho/ http://didimasyhudi.blogspot. karena sikap tersebut akan membuat baik orang yang melakukannya maupun orang yang ia tolong.wordpress.harinya.com/2008/07/perilaku-terpuji.wordpress.com/2007/09/22/sifat-rela-berkorban/ .html http://almanaar.html http://ilowirawan.com/2009/07/pengertian-ridho-kata-ridho-berasal. ataupun lingkungan tempat ia tinggal menjadi suasana yang damai.blogspot.com/2009/05/husnudzan.wordpress.com/msg03284.mail-archive.html http://linkgar.blogspot.com/mencintai-islam@yahoogroups.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful