PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu.

modul

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

markah akan dipotong seperti berikut::    Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . .______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. plagiarisme dikesan.

aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas. Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan. (c) Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit). penerokaan. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT PANDUAN PELAJAR : .

sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. 2. Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan 3. Bahagian 1: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. 5.Anda dinasihatkan memahami: 1. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. 3. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Tugasan merangkumi TIGA bahagian. 2. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. Ingatkan pelajar kaji. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. 4. Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. Bahagian 2: Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. Merujuk kepada modul. sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. 4. . PANDUAN TUTOR 1. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan.

Guna gaya APA. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. 7. .6. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan.

tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. (b) Objektif penulisan tugasan agak baik. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (d) Sekurang- 4 . (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan.RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan.

Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik. aplikasi. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. dan komunikasi agak baik. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. dan komunikasi adalah amat jelas.penerokaan. 1. aplikasi. (b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan. aplikasi. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. penerokaan. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna. dan komunikasi adalah baik. Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penerokaan. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. aplikasi. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial.penerokaan. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan 12 . amat baik dan amat sempurna. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK  Mod Tutorial  Mod Penerokaan  Mod Aplikasi  Mod Komunikasi dalam proses 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial.

3 Tiada berkaitan. dengan sokongan sumber rujukan. Ada susunan bahagian pengenalan. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 . perkembangan. Hujah dan idea bernas. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. Tiada susunan bahagian pengenalan. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. Pengenalan. amat baik dan sempurna. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. secara umum sahaja. perkembangan. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik.pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. dan penutup. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. Pengenalan. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. dan penutup. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta.

Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. langkah-langkah pengajaran. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. bahasa.5 Tiada berkaitan. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. baik. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. bahasa. 2 . Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. perkembangan diri dan kemahiran murid. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. perkembangan diri dan kemahiran murid. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. bahasa. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. bahasa. Rumusan 0. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. dengan baik. perkembangan diri dan kemahiran murid.dan pembelajaran.

Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. 1 Tiada berkaitan. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. tanda baca dan ejaan. 4 Jumlah 40 . penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. Peraturan tatabahasa.Organisasi. Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Peraturan tatabahasa. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. Bahasa yang digunakan sesuai. Terdapat bahagian pengenalan. tanda baca dan ejaan. Terdapat penulisan bahagian pengenalan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.