PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu.

modul

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. . Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. plagiarisme dikesan.______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. markah akan dipotong seperti berikut::    Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .

anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan. penerokaan. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT PANDUAN PELAJAR : . (c) Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit). Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas. aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

. 2. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. Tugasan merangkumi TIGA bahagian. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. Bahagian 1: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . 4. 3. PANDUAN TUTOR 1. 4. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. Ingatkan pelajar kaji. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. Merujuk kepada modul. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. 5. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Bahagian 2: Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. 2.Anda dinasihatkan memahami: 1. Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan 3. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. 5.

6. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. 7. . Guna gaya APA.

(c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. (d) Sekurang- 4 . (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan.RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. (b) Objektif penulisan tugasan agak baik. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan. tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan.

Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. penerokaan. aplikasi. (b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan. amat baik dan amat sempurna. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. dan komunikasi adalah amat jelas. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. penerokaan. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan.penerokaan. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. aplikasi. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik. aplikasi.penerokaan. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK  Mod Tutorial  Mod Penerokaan  Mod Aplikasi  Mod Komunikasi dalam proses 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. dan komunikasi adalah baik. dan komunikasi agak baik. 1. aplikasi. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan 12 . Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna.

perkembangan. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. amat baik dan sempurna. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. 3 Tiada berkaitan. Ada susunan bahagian pengenalan. dan penutup. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 . Hujah dan idea bernas. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. dan penutup. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. secara umum sahaja. Pengenalan. Tiada susunan bahagian pengenalan. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. (b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. dengan sokongan sumber rujukan. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul. perkembangan.pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. Pengenalan. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta.

perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. perkembangan diri dan kemahiran murid. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dengan baik. baik. bahasa. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Rumusan 0. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. bahasa. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. bahasa.5 Tiada berkaitan. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran.dan pembelajaran. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2 . perkembangan diri dan kemahiran murid. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. perkembangan diri dan kemahiran murid. langkah-langkah pengajaran. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. bahasa.

Terdapat penulisan bahagian pengenalan. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. Peraturan tatabahasa. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. Terdapat bahagian pengenalan. Peraturan tatabahasa. 4 Jumlah 40 . penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Bahasa yang digunakan sesuai. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa.Organisasi. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. 1 Tiada berkaitan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. tanda baca dan ejaan. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. tanda baca dan ejaan. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful