PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu.

modul

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. . Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. markah akan dipotong seperti berikut::    Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . plagiarisme dikesan. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .

anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. penerokaan. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT PANDUAN PELAJAR : . (c) Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit). aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas. Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan. Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak.

4. 5. 3. Ingatkan pelajar kaji. 5. PANDUAN TUTOR 1. Bahagian 1: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Bahagian 2: Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. 4. Merujuk kepada modul. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. 2. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan 3. sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. . 2.Anda dinasihatkan memahami: 1. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. Tugasan merangkumi TIGA bahagian.

Guna gaya APA. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. . Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. 7. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul.6.

RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan. (b) Objektif penulisan tugasan agak baik. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan. tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. (d) Sekurang- 4 . (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan.

dan komunikasi agak baik.penerokaan. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK  Mod Tutorial  Mod Penerokaan  Mod Aplikasi  Mod Komunikasi dalam proses 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. dan komunikasi adalah baik.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja. aplikasi. 1. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. penerokaan.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. aplikasi. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan.penerokaan. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan 12 . Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penerokaan. amat baik dan amat sempurna. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. dan komunikasi adalah amat jelas. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. aplikasi. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. aplikasi. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik.

(b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. Ada susunan bahagian pengenalan. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. dengan sokongan sumber rujukan. secara umum sahaja. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. dan penutup. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta.pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. perkembangan. perkembangan. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 . dan penutup. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. Hujah dan idea bernas. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. Pengenalan. Tiada susunan bahagian pengenalan. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. Pengenalan. 3 Tiada berkaitan. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. amat baik dan sempurna. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta.

5 Tiada berkaitan. bahasa. bahasa. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. 2 . dengan baik. perkembangan diri dan kemahiran murid. perkembangan diri dan kemahiran murid. perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan.dan pembelajaran. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. bahasa. bahasa. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. perkembangan diri dan kemahiran murid. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. baik. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. langkah-langkah pengajaran. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. Rumusan 0. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. tanda baca dan ejaan. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. Peraturan tatabahasa. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. Terdapat bahagian pengenalan. tanda baca dan ejaan. 4 Jumlah 40 . 1 Tiada berkaitan. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. Peraturan tatabahasa. Bahasa yang digunakan sesuai.Organisasi. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. Terdapat penulisan bahagian pengenalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful