PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu.

modul

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

markah akan dipotong seperti berikut::    Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. . plagiarisme dikesan. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .

Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas. (c) Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit). Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT PANDUAN PELAJAR : . Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan. anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. penerokaan.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak. aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. 2. sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan 3. . PANDUAN TUTOR 1. 4.Anda dinasihatkan memahami: 1. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. 3. Merujuk kepada modul. Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. 5. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. Tugasan merangkumi TIGA bahagian. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. 5. Bahagian 1: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahagian 2: Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. 4. 2. Ingatkan pelajar kaji. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya.

6. Guna gaya APA. . Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. 7.

(c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan.RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (d) Sekurang- 4 . (b) Objektif penulisan tugasan agak baik.

(b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. penerokaan. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK  Mod Tutorial  Mod Penerokaan  Mod Aplikasi  Mod Komunikasi dalam proses 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. aplikasi. aplikasi. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. penerokaan. dan komunikasi agak baik. Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran.penerokaan. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. aplikasi. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan 12 .5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik. 1. dan komunikasi adalah amat jelas.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran.penerokaan. aplikasi. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. dan komunikasi adalah baik. amat baik dan amat sempurna.

(b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. Ada susunan bahagian pengenalan. Tiada susunan bahagian pengenalan. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 . dan penutup. dengan sokongan sumber rujukan. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. secara umum sahaja. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. perkembangan. Pengenalan.pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. perkembangan. Pengenalan. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. 3 Tiada berkaitan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. amat baik dan sempurna. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. dan penutup. Hujah dan idea bernas. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik.

(c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. bahasa. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. perkembangan diri dan kemahiran murid.5 Tiada berkaitan. bahasa. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. bahasa. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai. Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dengan baik. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran.dan pembelajaran. perkembangan diri dan kemahiran murid. perkembangan diri dan kemahiran murid. Rumusan 0. 2 . Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. baik. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. langkah-langkah pengajaran. bahasa.

penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. Peraturan tatabahasa. tanda baca dan ejaan. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. 4 Jumlah 40 . Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. tanda baca dan ejaan. 1 Tiada berkaitan. Peraturan tatabahasa. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. Bahasa yang digunakan sesuai. Terdapat bahagian pengenalan.Organisasi. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful