PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI

Kurikulum Pendidikan Seni dihasilkan dengan tujuan yang tertentu. Tujuan tersebut berkait rapat dengan perkara-perkara yang memudahkan ataupun menghalang perubahan kurikulum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum boleh dibahagikan kepada tiga iaitu: transmisi budaya, adaptasi persekitaran dan pembangunan personaliti. Transmisi budaya dalam kurikulum Pendidikan Seni sangat berkait rapat. Sehubungan itu, UNESCO (2006) dalam Road Map for Arts Education menggarapkan supaya peranan Pendidikan Seni adalah untuk mewujudkan kesedaran budaya. Adaptasi dengan persekitaran pula penting kerana manusia sebagai organisme tidak boleh berkembang melainkan jika ia dapat menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, isu yang kritikal adalah sama ada penyesuaian berlaku dengan kaedah yang betul. Kaedah yang digunakan akan membantu untuk memperkembangkan personaliti dan potensi pelajar. Efland, Freedman dan Stuhr (1996) menggariskan tujuh anjakan paradigma dalam kurikulum Pendidikan Seni iaitu akademik, unsur-unsur reka bentuk, ekspresi kreatif diri, seni dalam kehidupan seharian, seni sebagai satu disiplin dan pascamoden. Dalam bab ini, penulis akan hanya membincangkan perkembangan Pendidikan Seni secara ringkas. Banyak teori yang pelbagai dan bertindih muncul dari segi kemanusiaan (Broudy, 1985; Efland et al., 1996); perkembangan (Erickson, 1995) dan kognitif (Gardner, 1999). Terdapat juga pandangan supaya Pendidikan Seni diserapkan dalam pendidikan lain (Dobbs, 1979). Melihat perkembangan Pendidikan Seni dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita perlu juga melihat keperluan-keperluan semasa dan melihat kembali bentuk dan corak kurikulum pada sesuatu masa sehingga pada masa kini. Kurikulum Pendidikan Seni untuk Menyokong Keperluan Masyarakat Konsep Pendidikan Seni telah berubah dari semasa ke semasa. Perubahan ini telah mempengaruhi matlamat dan pendekatan pembelajarannya. Kurikulum Pendidikan Seni pada awal tahun 1800 di Amerika dan Eropah dibentuk untuk membantu membangunkan masyarakat yang sempurna dalam susunan masyarakatnya. Di Amerika umpamanya, Pendidikan seni telah memfokuskan kepada pembangunan ekonomi. Amerika pada ketika itu sangat memerlukan pelukis pelan dan pereka bagi memenuhi keperluan industri yang pesat berkembang. Kesan daripada itu, konsep dan matlamat pembelajaran Pendidikan Seni turut berubah. Untuk mengisi keperluan-keperluan perkembangan industri di bandar-bandar besar itu, kurikulum di sekolah-sekolah terpaksa menyediakan latihan-latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan tersebut.

3

Pendidikan Seni ketika itu mempunyai matlamat untuk melahirkan pemudapemuda yang mempunyai kemahiran dalam seni reka perindustrian, pelukispelukis pelan dan pereka-pereka yang mahir dalam lukisan teknik yang sangat diperlukan untuk menarik minat pengguna-pengguna dalam arus perdagangan bebas antarabangsa. Maka corak pembinaan kurikulum pada ketika itu adalah berasaskan keperluan masyarakat ketika itu. William Bentley Fowel, William Minifie dan Walter Smith masing-masing telah memberi sumbangan kepada pembinaan kurikulum Pendidikan Seni yang menjurus kepada keperluan industri di Amerika pada tahun-tahun 1842 hingga 1852. Fowel telah mempromosi penggunaan kemahiran seni lukisan yang pertama kali diperkenalkan di sekolah tinggi Boston pada tahun 1847. William Minifie telah memperkenalkan lukisan di sekolah tinggi lelaki Baltimore pada tahun 1840-an hingga 1850-an. Menerusi buku teks lukisan geometrinya, beliau mempromosi lukisan sebagai sains bukan sebagaimana kebiasaan lukisan untuk membuat gambar. Walter Smith, seorang guru besar daripada Leeds, England dibawa ke Boston sebagai penyelia Lukisan bagi sekolah-sekolah di Boston dan Pengarah Negeri dalam Pendidikan Seni di Massachusetts. Beliau bertanggung jawab membawa pengaruh South Kensington yang rigid ke Amerika (Chalmers, 2005). Smith melihat bahawa Pendidikan Seni sebagai suatu urutan susunan pelajaran lukisan yang begitu terancang dan terperinci. Beliau menyediakan kurikulum yang isi kandungannya menumpukan kemahiran dalam melukis dan asas seni reka yang perlu dikuasai menerusi latih-tubi, peniruan dan latihan. Ini jelas dilihat dalam bukunya yang bertajuk Teacher‟s Manual for Freehand Drawing and Designing (Smith, 1873 dalam Bates, 2000). Smith memperkenalkan konsep seni berasaskan utilitarian. Dalam tahun 1930-an kurikulum Pendidikan Seni yang berorientasikan masyarakat ini terus mempengaruhi pembentukan kurikulum Pendidikan Seni di Amerika. Akibat daripada kemelesetan dunia pada tahun-tahun berkenaan, rasional penggubalan kurikulum adalah berasaskan seni untuk kehidupan harian. Dalam tahun 1930-an satu lagi konsep pembelajaran Pendidikan Seni diperkenalkan. Ini adalah daripada hasil kajian yang telah dibuat oleh Owatonna Art Education Study Project yang ditaja oleh Minnesota University. Projek ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan aras kesedaran estetik dalam kalangan masyarakat. Dalam tahun 1940-an pula, dengan menggunakan slogan ‗Art as a Way of Life‟, Pendidikan Seni digunakan untuk propaganda peperangan kesan daripada perang dunia ke II. Pada kurun ke-19, konsep Pendidikan Seni berubah pula ke arah „penghayatan keindahan‟ dan „nadi kreatif‟. Pada waktu itu Amerika Syarikat menumpukan perhatian terhadap perkembangan budayanya untuk menuju ke arah negara yang berbudaya industri (Lanier, 1982).

4

Kurikulum Pendidikan Seni Untuk Perkembangan Individu kanak-kanak Perkembangan seni untuk kanak-kanak berlaku sekitar tahun 1920-an. Pengaruh awal gerakan yang berpusatkan kanak-kanak ini dikesan di Eropah. Tokoh-tokoh seperti John Ruskin dan Marion Richardson banyak memberikan sumbangan. Di Austria, Franz Cizek bertanggung jawab memperkenalkan konsep Pendidikan Seni berteraskan kanak-kanak. Lanier (1975: 81) memetik apa yang ditulis oleh Cizek: Great creative energy exists in every child. This must find an outlet in expression or repression will result. Children should be allowed to draw what they wish, that they see in their minds eyes, not that which others think they ought to draw. Dalam hal ini Cizek menegaskan tenaga kreatif yang hebat wujud dalam setiap kanak-kanak. Tenaga kreatif ini perlu mempunyai saluran untuk diluahkan. Justeru, kanak-kanak sewajarnya dibenarkan untuk melukis apa yang mereka suka dan bukan apa yang orang lain suka. Hasil daripada kajian panel membuat rumusan: ... tidak seharusnya berlaku perbezaan di antara seni halus dengan seni gunaan. Kesemuanya adalah merupakan aspek-aspek kehidupan. Oleh itu untuk mencapai matlamat, diskriminasi estetik yang memberi kesan kepada kehidupan harian perlulah diperkembangkan. (Lanier 1975:15) Pendekatan penggubalan kurikulum Pendidikan Seni di Eropah adalah sebagai reaksi kepada falsafah pendidikan untuk membantu keperluan masyarakat melalui perkembangan dan pembentukan individu. Matlamat dan kandungan Pendidikan Seni ketika itu adalah berasaskan kepada aras perkembangan individu dan keperluan kanak-kanak. Fungsi Pendidikan Seni pada ketika itu adalah untuk pernyataan kendiri. Kanak-kanak digalakkan meneroka secara bebas melalui pelbagai media bagi mengembangkan kualiti dalaman menerusi pengelaman seni yang disediakan secara tidak bersetruktur. Pada ketika itu tokoh yang berpengaruh adalah John Dewey. Sebagai pemimpin Pergerakan Progresif antara tahun 1920-an hingga 1940-an. Dewey berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki kualiti kemanusiaan tersendiri. Mereka bukanlah manusia dewasa yang kerdil dalam proses untuk menjadi dewasa. Beliau berpendapat kanak-kanak perlukan pengalaman–pengalaman. Pengalamanpengalaman tersebut adalah melalui pelbagai pendekatan. Penghafalan fakta dan

5

Lowenfeld adalah pakar Pendidikan Seni bangsa Austria yang berhijrah ke Amerika pada tahun 1939. dan integrasi personaliti menerusi pengajaran seni semuanya ini telah menjadi slogan pengajaran seni di sekolah-sekolah. Beliau melihat perkembangan kanakkanak secara holistik. pendidik-pendidik seni menumpukan kepada ekspresi sebagai alat untuk pertumbuhan individu yang matang. Lowenfeld (1947) berpandangan bahawa dalam perkembangan pemikiran pendidikan semasa. Ini adalah akibat daripada perlumbaan penaklukan angkasa di antara Amerika dan Rusia. Namun demikian perkara yang lebih penting ialah pengalaman yang diperoleh oleh pelajar dengan cara mengalaminya sendiri. Lowenfeld dan Brittain (1947) telah memberi sumbangan besar dengan menerbitkan bukunya yang bertajuk „Creative and Mental Growth‟. mengambil kira perkembangan dan pertumbuhan kanakkanak dari aspek fizikal. Beliau juga melihat aktiviti seni itu sebagai alat pembangunan kreativiti manusia melalui ekspresi secara bebas. bebas bergerak dan bebas untuk menyelesaikan masalah dengan caranya. muncul satu lagi konsep seni untuk ekspresi kendiri. Kerja-kerja mereka tidaklah berdasarkan keupayaan tradisional yang memaparkan kemahiran. Para pendidik telah mengakui bahawa kanak-kanak mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam ekspresi dirinya menerusi kerja-kerja seni. Kanak-kanak memerlukan persekitaran yang menggalakkan perkembangan kreativiti dan keupayaan mengadaptasi persekitaran secara fleksibel terhadap kehidupan dunia dan persekitaran kanak-kanak itu. Pemikiran beliau telah mempengaruhi perkembangan pendidikan sehingga hari ini. Minat penggubal kurikulum terhadap perhubungan di antara artistik dan kreativiti mencapai puncaknya pada tahun-tahun 1950-an dan 1960-an. Sekolah adalah tempat yang membolehkan kanakkanak mengalami rasa bebas membuat pilihan. Seni dilihat sebagai aktiviti pembentukan nilai-nilai kemanusiaan yang mempunyai nilai terapi. Berkaitan ekspresi kendiri ini Chapman (1978: 12) menyatakan seni bukanlah sekadar suatu mod tingkah laku semula jadi kanakkanak tetapi adalah asas kepada matlamat kematangannya. Pada masa yang sama. Kanak-kanak diperkenalkan dengan konsep-konsep asas seni dan ke arah kaedah-kaedah inkuiri yang membolehkan mereka mempelajari berkaitan dengan mata pelajaran seni. Sementara itu pada tahun 1930-an ini juga. sebagai perkembangan dari pergerakan pendidikan yang progresif. Namun demikian di sebalik kerja-kerja yang kasar dan spontan itu terdapat makna yang tersendiri. seni adalah didefinisikan sebagai asas pengetahuan dan sebagai aktiviti perkembangan. Menurut 6 . emosi. satu lagi konsep yang mustahak telah diperkenalkan.panduan daripada guru turut memberi manfaat kepada pengalaman pelajar. khususnya di Amerika Syarikat. mental dan kreativiti. yang mana Amerika merasakan mereka telah ketinggalan di dalam bidang ini. Idea bahawa ekspresi seni sebagai luahan emosi hasil kerja seni sebagai alat untuk memahami corak psikologi kanak-kanak. Menjelang tahun 1940.

Chapman (1978). pada masa-masa ini begitu banyak penerbitan yang berkaitan dengan perkembangan kreativiti menerusi pengajaran seni telah diterbitkan. Malahan bukan setakat ini sahaja para pendidik Pendidikan Seni Amerika yang lain juga seperti Feldman. Dalam hal ini. Selepas Perang Dunia Kedua khususnya di tahun 1950-an konsep seni lebih menumpukan kepada bidang psikologi. Konsep utama penulisan mereka adalah tingkah laku manusia yang kreatif dapat dilahirkan menerusi aktiviti-aktiviti seni. Ini adalah disebabkan oleh tekanan dan keperluan sosial. Adalah jelas bahawa begitu kerap sekali berlakunya perubahan-perubahan konsep Pendidikan Seni dalam tempoh masa lebih kurang satu abad yang lalu. aktiviti seni dapat membentuk tingkah laku manusia dan meningkatkan kepekaan terhadap persekitaran dan alam. Chapman. Perhatian sangat kurang diberi kepada pengaruh-pengaruh seni terhadap masyarakat. Kurikulum Pendidikan Seni Untuk Kesedaran Sosial Konsep-konsep terbaharu wujud dalam tahun-tahun 1970-an yang mengaitkan seni sebagai alat untuk memupuk kesedaran sosial dalam kalangan murid-murid sekolah. Lantas McFee dan Degge (1993) menyarankan. Lanier (1975) juga berpendapat bahawa sebahagian besar dari seni-seni tampak seperti seni popular. Dapat juga dilihat pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua pendidik-pendidik seni lebih berminat menumpukan pembelajaran Pendidikan Seni ini ke arah membentuk dan melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran (sebagai PEMBUAT) dan kurang menumpukan pada melahirkan PEMINAT SENI (art appreciator). Kurikulum Pendidikan Sebagai satu Disiplin Ilmu Pengetahuan Idea seni sebagai asas pengetahuan sering juga dikaitkan dengan pendidikan estetika. perubahan falsafah di dalam pendidikan umum sesuatu tempat itu. Lanier (1975) berpendapat seni adalah satu bentuk pendedahan terhadap pengalaman estetik yang mempunyai nilai-nilai intrinsik dan keperluan-keperluan ke arah membuat sesuatu justifikasi. Sehingga kini. Dan perhatian juga tertumpu pada individu yang sedia BERBAKAT SENI dan kepada bidang seni kreatif sematamata. mengakui bahawa untuk mengatasi masalah perkauman dalam masyarakat yang berbilang bangsa. pembelajaran Pendidikan Seni telah menumpukan pada salah satu dari tiga jenis teori yang berkaitan (rujuk Jadual 1): 7 . menjadikan ia berbentuk lebih akademik. dan perfileman boleh digunakan sebagai alat dalam era baru perhubungan kemanusiaan. Grisby dan Efland. aktiviti-aktiviti Pendidikan Seni dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid-murid untuk memahami dan mengenali budaya di antara bangsa dalam kalangan masyarakat majmuk.

Vincent Lanier membentangkan seni dan kehidupan sosial dan budaya. Teori-teori yang membentuk konsep itu ada yang sukar diterjemahkan ke dalam bentuk praktikal. iaitu kognitif. Edmund Feldman membentangkan kesnya bagi keutamaan modaliti visual di sekolah yang menggunakan idea daripada antropologi dan linguistik. Dalam perkembangan terakhir ini dunia telah diperkenalkan dengan konsep Pendidikan Seni sebagai satu disiplin (DBAE). Sila lihat jadual 2 yang menunjukkan perbandingan di antara DBAE dengan kurikulum yang berasaskan ekspresi kendiri secara kreatif. Manakala Lansing memfokuskan perkembangan tiga domain utama. Elliot Eisner membincangkan pengaruh konservatif pada seni dalam pendidikan. Umpamanya kita bolah rujuk kepada cadangan-cadangan tokoh seni yang menggunakan pendekatan humanistik seperti Feldman. John Goodlad dan Graham Down. afektif dan psikomotor dalam melahirkan penggiat dan penggemar seni. Edmund Feldman. Dalam hal ini Engel menggambarkan seni sebagai asas kepada pendidikan berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Struktur DBAE ini menekankan kepada empat bidang tumpuan iaitu Sejarah Seni. Harry Broudy. Seni merentas kurikulum Hasrat untuk melihat seni lebih berkembang. Estetik dan Produk Seni. 3. Elliot Eisner. Harry Broudy pula mengaitkan pengalaman estetik yang dapat membantu seseorang pelajar membuat justifikasi dan pertimbangan serta tindakan yang rasional. McFee pula menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi yang menjadi struktur kurikulumnya. diterima ramai dan dihayati dengan lebih baik didokong oleh para sarjana seperti Stephen Dobbs. Meningkatkan kesedaran terhadap perhubungan seni dengan masyarakat dan kehidupan seharian (menumpukan aspek-aspek estetika dalam kehidupan yang berkaitan dengan pembentukan individu dan sosial). Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dan penghayatan seni yang berpusatkan subjek seni. Kathryn Bloom membincangkan Pendidikan Seni sebagai pemangkin untuk motivasi dan prestasi 8 . Walau bagaimanapun dengan perkembangan dan perubahan konsep seni ini telah menimbulkan banyak masalah di dalam perlaksanaan pembelajarannya. Membantu perkembangan menyeluruh kanak-kanak melalui kerja-kerja seni secara laissez-faire dan berpusatkan kanak-kanak. Kritikan Seni. 2.1. Mereka menegaskan bahawa seni berkait rapat dengan kepentingan pendidikan asas. Walau bagaimanapun banyak lagi pendekatan yang boleh kita jadikan panduan untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran kita agar lebih mantap. Secara perbandingannya DBAE bolehlah kita samakan dengan struktur kurikulum Pendidikan Seni di Malaysia.

Thomas Hatfield menggalakkan pendidik seni untuk memeriksa potensi ekonomi mereka yang berpotensi dan politik manakala Virginia Brouch dan Judith Kula mengenal pasti kemahiran khusus yang diperlukan dalam program-program seni. Rangkaian komuniti ini bersama-sama membangun dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menangani masalah sosial dan kebajikan yang runcing. Seni berperanan dari aspek penghasilan poster. kemahiran dan pengetahuan tentang seni. Ini akan menjadi norma dan cara hidup sebagai mekanisme survival. membaca dan mengira dilihat daripada kajian-kajian yang dijalankan oleh ahli psikologi seperti Lowenfeld (1947) dan Piaget (1950). Seni juga berperanan dalam meningkatkan pencapaian pendidikan. Diana Korzenik meneliti persediaan ideal guru seni dan Rogena Degge menerangkan kesusahan yang menimpa akibat daripada tanggapan yang sempit tentang apa yang menjadi satu pengalaman seni yang baik. Aplikasi seni dalam kehidupan seharian merupakan salah satu perkara yang positif dan boleh membuka meningkatkan kesedaran mereka dan minat terhadap seni. Gerakan ini telah mendorong masyarakat melalui penglibatan pakar-pakar dan ahli profesional dan membangunkan satu rangkaian komuniti. Melalui seminar. Ini termasuklah isu-isu pengangguran. Proses penghasilan seni yang kreatif secara semula jadi membentuk imaginasi dan inovasi dalam diri seseorang. Kajian-kajian mereka mengiktiraf contengan sebagai perkara pertama yang kanak-kanak lakukan sebelum menulis. Seni dapat meningkatkan deria pengamatan dan daya imaginasi untuk membolehkan seseorang menghayati kehidupan dengan penuh kesedaran. Perkara yang menarik ialah seseorang itu tidak memerlukan kemahiran yang tinggi tetapi sekadar minat dan kemahiran sedia ada. Peluang untuk setiap orang melibatkan diri dalam seni sangat penting sebagai pendedahan dan cara untuk memupuk minat. Pembelajaran lebih menjurus kepada penggunaan sumbersumber yang sesuai seperti teknologi moden dan peralatan moden untuk mengurangkan penggunaan masa. Asas yang telah digunakan menjadikan seni merentas kurikulum dan asas kepada pendidikan bertitik tolak daripada keinginan untuk mengiktiraf seni. Misalnya penggunaan model-model dan pembangunan koswer dapat memudahkan kefahaman dan minat pelajar terhadap pelajaran. 9 . membaca dan mengira. Irving Kaufman menyatakan bahawa Pendidikan Seni harus menjadi disiplin diri yang mencukupi. Landasan ini juga boleh digunakan untuk menarik perhatian pihak-pihak tertentu. dadah dan jenayah sosial. kepentingan mata pelajaran Pendidikan Seni dapat ditonjolkan dan isuisu penting dapat diketengahkan. Melalui aktiviti tersebut. bengkel seni dan sesi pengajaran seni akan membolehkan peserta meluahkan perasaan dan pandangan mereka sendiri.pelajar. karya-karya seni 2-Dimensi dan 3-Dimensi yang mempunyai mesej yang tersurat dan tersirat. Kajian yang menunjukkan seni sebagai asas kepada pendidikan selain daripada menulis.

jahitan. Pendidikan seni berorientasi pemusatan kanak-kanak Pendidikan seni berorientasi pemusatan subjek 1890-an Latihan vokasional diperkenalkan untuk memberi kemahiran kepada anak-anak pendatang. anyaman diperkenalkan dalam latihan bagi tujuan perdagangan Melalui apresiasi seni perbincangan melibatkan aspek moral terhadap catan-catan yang terkenal bagi menyuntik nilai moral. logam.Jadual 1: Perkembangan dan perubahan konsep dan tiga orientasi kurikulum Pendidikan Seni di Amerika dari tahun 1870-an hingga 1990-an dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kanakkanak diajar menghasilkan bentuk praktikal dan hiasan untuk 1930-an Dunia menghadapi kemelesetan: kesan terhadap kewangan dan tekanan emosi 10 . Masa 1870-an Peristiwa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan global Revolusi Industri: persaingan ekonomi di Eropah Pendidikan seni berorientasi masyarakat Lukisan teknikal diperkenalkan dalam kurikulum Pendidikan Seni untuk melatih pereka dan draftmen bagi keperluan industri Kraf kayu. Jane K. ms. Singapore: Waadsworth/Thomson Learning. Fokus terhadap ekspresi perasaan dan pembelajaran melalui kaedah eksperimen dan penemuan ―Seni untuk kehidupan‖ menjadi slogan. Sumber: Bates. Moral dan nilai dalam Pendidikan 1900-an 1920-an Pergerakan progresif membahaskan pandangan Dewey bahawa pendidikan perlu menggalakkan pembelajaran pengalaman dan ekspresi kendiri Seni ada hubungan dengan subjek lain untuk menggalakkan pembelajaran pengalamian. 10 &11. (2000) Becoming an art teacher.

Pendidikan seni berorientasikan akademik dalam sistem pendidikan awam. Tumpuan beranjak daripada belajar seni kepada belajar kandungan seni. Pendidikan Seni sebagai alat menyokong perjuangan dan tumpuan kepada pembuatan poster patriotik. bantahan terhadap nilai-nilai pembangunan dan perang Vietnam 11 . Seni sebagai aktiviti menggalakkan kesihatan dan kesejahteraan hidup. Kerjakerja seniman wanita mula diperkenalkan dalam kurikulum Pendidikan Seni. Kraf sebagai ekspresi kreatif individu dan sebagai protes kepada pengeluaran secara besar-besaran dan social conor Pendidikan seni memperlihatkan ke arah orientasi akademik dan semakin berkembang hingga mempengaruhi pengajaran konsepkonsep seni. Kursuskursus berkaitan seni kaum kulit hitam dan kaum Hispanic diperkenalkan. Seni untuk social order menjadi keutamaan. kekalahan Amerika ―Seni untuk kreativiti‖ menjadi pegangan bagi tujuan mempromosi perkembangan kreativiti. 1960-an Reaksi kepada kejayaan Soviet Union di angkasa di USA memegang prinsip balik kepada asas (back –to –basic movement). menghiasi persekitaran mereka. kemahiran menyelesaikan masalah untuk menawan angkasa. Seni untuk ekspresi kendiri secara kreatif dan pembelajaran pengalamian menerusi manipulasi bahan terus menjadi ikutan Seni untuk ekspresi kendiri secara kreatif dan pembelajaran eksperiential menerusi manipulasi bahan terus menjadi ikutan Pendidikan seni dianggap sebagai asas ilmu pengetahuan.1940-an Perang Dunia Kedua Perang tamat. 1950-an Negara Soviet Union berjaya melancarkan sputnik di angkasa lepas. kemahiran pengamatan dan kandungan persejarahan. Pendidikan untuk kecemerlangan akademik Pergerakan hak awam (The civil right) dan pergerakan perjuangan hak wanita merangsang kesedaran pelbagai budaya. Pendidikan menyahut slogan ―Keselamatan Untuk Keamanan‖ melalui kapasiti perkembangan kreativiti. Kerja-kerja penerokaan terhadap bahan digalakkan untuk tujuan ekspresi kreatif kendiri. 1970-an Perkembangan gerakan anti budaya.

sejarah seni dan produk seni. Penelitian yang kritikal terhadap bentuk-bentuk seni yang ada di sekeliling kita boleh mendorong kita untuk lebih memahami budaya silam. Dengan lain perkataan ia membuat kita menilai atau mendorong untuk membuat refleksi tentang nilai dan kepercayaan yang bertali arus dengan perkembangan dan kemajuan sesuatu masa. Kita harus bertanya melalui kesedaran itu ke manakah arah hidup kita? Inilah sebahagian daripada contoh nilai pendidikan yang boleh disumbangkan oleh Pendidikan Seni. Ada empat disiplin seni iaitu. penilaian dan pertanggungjawaban kepada matlamat 2000: Education American Act. 1990-an Penekanan kepada piawai. penggunaan teknologi. hubungan intradisiplin (gabung jalin).1980-an Negara dalam Bahaya Perlu reformasi pendidikan Arts PROPEL memperkenalkan pendekatan berpusatkan studio untuk mempromosi fungsi kognitif Pendidikan seni berasaskan komuniti tumpuan kurikulum kepada pemusatan studio berasaskan kepada keperluan dan minat kanak-kanak. kepelbagaian budaya. DBAE secara formalnya memperkenalkan seni sebagai kandungan ilmu pengetahuan dengan. estetika. Pendidikan seni diberi mandat melalui perundangan wajib dilaksanakan di sekolah DBAE untuk tahap K12 secara sekuen diajar empat disiplinnya. 12 . piawai dan penilaian Era teknologi maklumat (ICT) dan perkembangan masyarakat global Pendidikan seni mengambil kira keupayaan pencapaian teknologi maklumat dalam konteks skala globalisasi Pendidikan Seni Dalam Konteks Perkembangan Pendidikan di Malaysia Karya seni visual adalah merupakan rekod pencapaian manusia. budaya kini dan akan datang. Menekankan aspek kandungan. kerana ia merupakan manifestasi nilai dan kepercayaan manusia yang diilhamkan dan dijelmakan melalui karya seni atau pun bentuk-bentuk seni. kritikan seni.

estetika dan daya kreatif seseorang melalui penajaman daya intuisi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan ada menyebut tentang usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan bakat dan potensi individu secara menyeluruh. persepsi dan konsepsinya. memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup. Dasar Pendidikan Negara (DPN) dan Perancangan Kurikulum Dasar Pendidikan Negara (DPN) menggariskan tujahan-tujahan yang dapat dijadikan landasan bagi meletakkan pendidikan sebagai wadah untuk pembangunan insan. Sifatsifat tersebut akan menjadikan individu lebih sensitif. rekreasi. hubungannya dengan kejadian alam. sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi negara. aplikasi seni dalam industri rekaan dan pembuatan. Dasar Pelajaran Persekutuan yang asasnya diisytiharkan dalam Ordinan 1957 adalah untuk 13 . Contohnya seperti kurikulum berlandaskan kepada budaya tempatan yang kaya dengan nilai-nilai seni yang lahir daripada kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia. alam persekitaran dan kehidupan sehari-hari. Satu sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual yang mantap dan bersifat global telah sedia untuk mencanai pelajar-pelajar menuju ke arah matlamat yang telah ditetapkan (Rujuk Sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual untuk sekolah menengah 2000 dan sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual STPM 2000). peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan.Pendidikan Seni Dalam Konteks Sistem Pendidikan Kebangsaan Mata pelajaran Pendidikan Seni bukanlah semata-mata bermatlamat untuk melahirkan semua pelajar sebagai pelukis atau pereka. Mengikut Akta Pelajaran 1961. Dalam konteks bersepadu. mata pelajaran Pendidikan Seni bertujuan membolehkan pelajar menyedari. berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetika dijadikan landasan pembentukan dan perlaksanaan mata pelajaran Pendidikan Seni di sekolah. berdaya reka. Ini bermakna peranan Pendidikan Seni untuk pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu perlu menjadi fokus. malah boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat dan kemampuan diri di dalam bidang seni. bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupannya. bidang komunikasi. kaitannya dengan perkembangan sains dan teknologi. Keyakinan untuk mewujudkan warga negara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif. Walaupun pada hakikatnya banyak lagi yang boleh diperbaiki selaras dengan perkembangan dan isu-isu semasa. kreatif. Segala kebolehan pelajar yang ada tidak patut disia-siakan. Ini adalah kerana penglibatan di dalam kegiatan seni bukan sahaja menyentuh perasaan.

kemahiran dan sikap yang membenarkan seseorang individu melihat dunia sebagai sebuah komuniti di samping menghargai dan mengapresiasi budaya dan warisan bangsa. Peri pentingnya budaya dalam konteks menyatupadukan masyarakat. pembelajaran sepanjang hayat. ekonomi dan politik…… Dalam konteks negara Malaysia yang berbagai kaum dan agama. Ini jelas dapat dilihat menerusi artifakartifak yang diperturunkan oleh nenek moyang kita sejak dari zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka dahulu. Lihatlah betapa indahnya pakaian tradisional kita. Kesemua kehendak DPK ini didokong oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang digarap dengan begitu kemas untuk memperjelas setiap aspek yang perlu dipraktikkan oleh pendidik. pendemokrasian pendidikan memastikan hak setiap individu dalam masyarakat terjamin dengan menerima nilai dan ilmu yang sama dan semangat perpaduan boleh dipupuk. Dalam konteks perkembangan universal. memberi kita suatu pandangan yang luas dan menarik mengenali fungsi budaya dalam pendidikan. teknologi. DPN merupakan suatu yang dapat menggerakkan semua golongan masyarakat ke arah perpaduan. Hubungan antara pendidikan dan kehidupan melibatkan penggubalan kurikulum yang dapat menyediakan pengalaman secara amnya. Dalam jangka panjang juga DPK memegang hasrat untuk melahirkan warganegara yang berdisiplin. Dasar Pendidikan Negara juga menggariskan keperluan guna tenaga yang tinggi dalam era teknologi dan maklumat selari dengan perkembangan semasa. bukannya sejenis malahan terdapat kepelbagaiannya yang disesuaikan dengan taraf dan kedudukan pemakainya. pendidikan didokong oleh 10 prinsip iaitu sebagai asas pengetahuan. setiap individu mewakili budaya. pembelajaran pelbagai adat dan budaya dan pembelajaran moral. Keindahan dan kehalusan yang terdapat pada 14 . etnik. kepercayaan dan kelas sosioekonomi yang berbeza. latar belakang keluarga. pembelajaran kritikal dan kreatif. pembelajaran koperatif. Justeru penyediaan perancangan kurikulum yang komprehensif harus digubal ke arah merealisasi pendidikan yang dapat menjamin pembentukan individu yang dapat menyumbang ke arah pembangunan negara dan bangsa. membentuk suatu adunan yang menarik sekiranya dapat dilakukan dengan teliti. pembelajaran kajian sosial. Pendidikan Seni di Malaysia Negara kita sangat kaya dengan kesenian. Matlamat global pendidikan adalah untuk mempertingkat pengetahuan.membentuk satu sistem pelajaran kebangsaan yang akan memenuhi keperluan-keperluan negara dan menggalakkan pertumbuhan kebudayaan sosial. ekonomi. Melalui sistem pendidikan yang sama dan hala tuju yang seiring. adat.

dan estetik dan mengamalkan sikap yang baik. Kaedah ini sebenarnya berkesan pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran. Di dalam arus kemodenan dan akibat dibelenggu oleh penjajah. Sementara untuk sekolah menengah kurikulum baru telah digubal dan Pendidikan seni telah banyak menerima perubahan khususnya dari segi isi kandungan struktur pelajarannya. kadang kala kita lupa akan warisan pusaka kita. kaedah yang diamalkan di dalam pembelajaran Pendidikan Seni di sekolah-sekolah sejak merdeka ialah mengamalkan kaedah yang tidak berstruktur yang dikenali sebagai “The Laissez-faire Method” dan kaedah autokratik (Michael. kepimpinan dan lain-lain lagi diketepikan. kurikulum sekolah rendah yang telah diperbaharui konsep dan falsafahnya. media. seperti proses serta prosedur penggunaan alat dan bahan. 1992). Muridmurid diandaikan mempunyai motivasi kendiri dan mempunyai kebebasan total dalam menentukan segalanya.kraf tradisional jelas memaparkan kepakaran serta ketinggian aras pemikiran tukang-tukang atau pandai Melayu. ekspresi individu. yang berkaitan dengan konsep-konsep asas seni. Ini meninggalkan kesan kepada pembentuk kurikulum Pendidikan Seni pada masa itu. Memanglah akta ini kurang jelas memperkatakan tentang keperluan dan peranan seni tampak. 1983). tetapi adalah lebih berkesan jika proses pembelajaran untuk Pendidikan Seni ini 15 . guru hanya sekadar membimbing. Kurikulum yang sama digunakan sehingga penghujung tahun 1970-an. dan banyak lagi metodologi-metodologi di bilik darjah seperti rangsangan. pengurusan kerja-kerja seni dan tahap-tahap perkembangan dikawal oleh guru. Biasanya idea-idea dikawal. Akta Pelajaran tahun 1961 juga mempunyai inspirasi untuk menggalakkan pertumbuhan budaya dan sosial. Apa yang jelas pada saya ialah. Sementara kaedah autokratik lebih menunjukkan pengajaran secara memberi penerangan dan maklumat. Seni tampak adalah merupakan jiwa dan rupa sesuatu budaya dan bangsa (Syed Ahmad Jamal. iaitu arah pembelajaran tidak dapat ditentukan. bangsa dan nilainilai tempatan. perancangan setiap langkah yang perlu murid-murid lakukan. Kaedah ini mempunyai kelemahan. had masa. Matlamat guru menggunakan kaedah laissezfaire ini ialah menggalakkan pembelajaran dan perkembangan secara semula jadi menerusi pengetahuan seni. kemahiran pertukangan. Sebenarnya pembelajaran Pendidikan Seni secara formal seharusnya mempunyai falsafah dan identiti kebangsaan sesuai dengan aspirasi negara. Pada murid-murid motivasinya adalah kerana bimbang dengan kegagalan atau takut tidak mencapai tahap yang guru kehendaki. Mungkin kerana konsep dan falsafahnya tidak begitu jelas. kepekaan pengamatan. unsur-unsur yang berkaitan dengan budaya khususnya yang berkait dengan seni tampak ini kurang mendapat perhatian khusus. begitu juga dengan penggunaan media. Guru lebih menumpukan aspek-aspek formalistik. tetapi sekali gus secara am ianya merangkumi semua bidang yang tergolong dalam erti kata KEBUDAYAAN.

serta jika ia penting mampukah ia berfungsi untuk memberi erti akan keperluannya itu. tetapi Pendidikan Seni telah diterima sebagai salah satu daripada mata pelajaran di sekolah-sekolah perlulah bergerak selari ke arah matlamat pendidikan kebangsaan. ia juga perlu dianggap sebagai kemahiran asas setaraf dengan kemahiran menulis. sekali lagi Pendidikan Seni diletakkan sebagai satu mata pelajaran tidak dijelaskan secara eksplisit. Ini adalah bersesuaian dengan keperluan semasa. 1983) .1967 dalam Micheal. Dokumen-dokumen lain jika ada pun sangat sukar untuk dimiliki oleh seseorang pendidik. Meninjau Laporan Kabinet 1979. dengan kemajuan sosioekonomi yang semakin pesat dan kehidupan yang semakin kompleks Pendidikan Seni boleh memberi sumbangan yang besar. Kini setelah beberapa pindaan dilakukan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KSSM telah pun memperlihatkan kemantapannya. mereka dan mencorak untuk tujuan lulus peperiksaan. Peri mustahaknya tiga kemahiran itu kerana ianya melambangkan sistem yang membolehkan manusia berkongsi pengalaman. 16 . sebagai sebuah negara yang membangun. jenis kraf dan perusahaan dan keupayaan serta minat murid-muridnya. Isu inilah yang perlu dipertikai. Kerja-kerja kraf jarang-jarang diamalkan.dilakukan dengan kaedah kreatif yang bercapah kerana dengan cara ini pembentukan konsep-kendiri murid-murid lebih baik (Stanly Madeja. Dengan menguasai lambang-lambang tersebut segala bentuk ilmu dapat dinikmati bersama. Pendidikan Seni kini bukanlah sekadar untuk pengayaan. ini semua perlu diperjelas. Sementara meniru adalah suatu kesalahan. Sukatan pelajarannya begitu fleksibel dan memberi peluang kepada guru-guru memilih arah manakah yang sesuai dengan alam persekitarannya. sejauh manakah tercapainya matlamat untuk pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan seperti yang digariskan di dalam Akta Pelajaran 1961. menggambar. itu pun bergantung kepada keupayaan guru. Yang nyata adalah kebanyakan guru lebih menumpukan jenis-jenis kegiatan melukis. Berdasarkan sukatan pelajaran yang ada itu. kerana apa yang tertera secara bertulis dalam bentuk dokumen rasmi dari sejak merdeka hingga kini hanyalah Sukatan Pelajaran Seni Lukis dan Pertukangan. Ke manakah arah dan tujuan pembelajaran dan apakah bentuk dan kandungan pembelajaran adalah tertakluk kepada guru yang mengajarnya. Masyarakat kita mengambil berat kanak-kanak yang gagal menguasai sistem ini. membaca dan mengira. walaupun banyak tajuktajuk kegiatan kraf terdapat di dalam sukatan pelajaran tersebut. arah dan konsepnya juga begitu jelas. Apakah konsep dan matlamat Pendidikan Seni untuk sekolah menengah pada waktu ini? Ke manakah arah tujuan pembelajarannya? Agak sukar untuk menjawab soalan-soalan ini. Persoalan tentang apakah matlamat pembelajaran Pendidikan Seni dan adakah ianya penting dalam arus pembangunan negara sekarang.

seharusnyalah berupaya meningkatkan potensi kanak-kanak untuk mentafsir dan berkongsi pengalaman serta saling memahami di antara satu dengan yang lain. DBAE menekankan kepada empat disiplin ilmu iaitu disiplin yang berkaitan sejarah seni. Lansing (1969) berpendapat bahawa menerusi pelajaran Pendidikan Seni ketiga-tiga domain pelajar perlu dipenuhi. kurikulum Pendidikan Seni berasaskan disiplin (DBAE) telah diperkenalkan. afektif dan psikomotor.kegagalan menguasainya bererti ketinggalanlah mereka di dalam menikmati bersama arus perkembangan budaya kita. kritikan dan menghasilkan produk seni. peka kepada warisan seni yang ditinggalkan dan berupaya melihat hubungan dan peranan seni dalam masyarakatnya. ilmu sejarah seni. Jika kita yakin akan sumbangan Pendidikan Seni ini boleh membantu perkembangan seseorang kanak-kanak itu. Sementara itu. Sepanjang tempoh diperkenalkan. ilmu tentang estetika ilmu tentang gubahan dan ilmu yang berkaitan dengan seni dalam kehidupan. Pelajaran ini perlu memberikan ilmu yang berkaitan dengan prosedur. Di samping itu pelajar perlu diberi latihan untuk meningkatkan kemahirannya psikomotor dalam penggunaan peralatan dan bahan. perubahan yang berlaku pada tahun 2001 pada sukatan pelajaran KSSM dan STPM sedikit sebanyak terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang berlaku di arena antarabangsa dari segi struktur kandungannya. Sumbangan Pendidikan Seni kepada masyarakat di abad ke-21 Sebagai sebuah wadah untuk menjana ilmu. estetika. Dalam konteks perkembangan kurikulum Pendidikan Seni di negara kita pembentukan kurikulum sejak kurikulum baru sekolah menengah (KSSM) diperkenalkan pada tahun 1988. Hasil daripada kajian sekumpulan pakar Pendidikan Seni yang dibantu oleh Yayasan Getty. Keempat-empat disiplin itu diajar secara bersepadu. Pendidikan Seni juga adalah lambang sistem. Pendidikan Seni khusus dalam aspek yang berkaitan dengan ilmu dan kemahiran ia mampu menyediakan ruang untuk meningkatkan kualiti insan. kegagalan menguasainya samalah seperti gagal menguasai kemahiran membaca dan mengira. dengannya membolehkan manusia berkongsi pengalaman. Sementara Laura Chapman (1978) dan Efland (1989) pula mencadangkan pelajaran Pendidikan Seni harus boleh memberi latihan kepada pelajar untuk membuat ekspresi seni dan bertindak balas dengan meningkatkan keupayaan individu sebagai seorang penggiat atau sebagai seorang peminat seni. Perubahan yang dilakukan adalah bertujuan untuk peningkatan mutu kandungan kurikulum yang sedia ada bagi 17 . Kegagalan menguasai kemahiran seni tampak ini tersekatlah satu keupayaan seseorang itu untuk memahami diri dan alam sekelilingnya. iaitu domain kognitif. dalam domain afektif pula guru perlu membangunkan nilai dan peribadi insan yang menyentuh aspek-aspek pengukuhan keyakinan diri dalam kalangan pelajar.

(Para 3 & 4. Malaysia tidak patut dibangunkan dari sudut ekonomi sahaja. 1995). Ia sepatutnya menjadi sebuah negara yang membangun sepenuhnya (maju) dalam semua bidang: ekonomi. sosial.A. konteks dan kandungan pelajaran. politik. Daripada keluhan pemimpin kita yang menyatakan bahawa Malaysia kekurangan ― inovator‖ adalah satu cabaran kepada sistem pendidikan negara ini. rohani. sejauh manakah dengan perubahan yang telah dilakukan itu pelajaran ini dapat memberi sumbangan kepada pembentukan dan pembinaan generasi muda seperti yang diharapkan oleh DPN dan FPK. Menerusi pelajaran Pendidikan Seni ini sumbangan yang boleh diberikan untuk meningkatkan kualiti generasi muda di abad ke-21 adalah untuk meningkatkan daya kreativiti dan berkeupayaan tinggi dalam membuat inovasi. Tetapi dalam Pendidikan Seni tidak berlaku pemisahan di antara pelajar. Persoalannya. mengapa dipelajari dan apa yang dipelajari adalah perkara-perkara utama dalam memberi definisi Pendidikan Seni (Efland. khususnya pelajaran yang sepatutnya boleh melatih dan membentuk asas nilai dan keupayaan kreatif dan inovatif ini. Perkara yang perlu dipastikan adalah kesesuaian isi kandungan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan terhadap mata 18 . dan juga sewaktu melancarkan Dasar Pembangunan Nasional di Parlimen pada 17 Jun 1991.menghadapi keperluan negara sekurang-kurangnya untuk lima hingga sepuluh tahun yang akan datang pada dekat pertama abad ke-21 ini. hal. Siapa yang belajar. Selepas beberapa generasi berlalu namun masih belum dapat memenuhi keperluan negara masa kini sepenuhnya. Dalam kertas kerja tersebut beliau berkata: Kita patut membangunkan negara menurut acuan kita sendiri. Perancangan Pendidikan Seni di masa hadapan bergantung kepada perubahan yang diperlukan oleh masyarakat dan keperluan negara. Lebih tepat jikalau asas kurikulum Pendidikan Seni di Malaysia ini berteraskan budaya tempatan dan menjadikan perkembangan di luar negara sebagai suatu perbandingan.B. Pendidikan seni adalah salah satu mata pelajaran yang boleh memupuk kebolehan ini. Dengan menambah satu atau dua mata pelajaran baru belum menjamin melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Meningkatkan daya kreativiti dan inovasi dan melahirkan tenaga mahir. Bekas Y. 1) Oleh kerana matlamat dan objektif sesuatu pelajaran itu dinamik dan sedia berubah mengikut keperluan semasa maka struktur kandungannya juga dinamik. psikologi dan budaya. Perdana Menteri menegaskan dalam kertas kerja Malaysia Melangkah Ke Hadapan.

bidang kraf umpamanya mereka yang pakar tiada kelulusan akademik yang tinggi tetapi mereka adalah sangat pakar dalam bidangnya. Keadaan ini amat bertentangan dengan perkembangan industri pembuatan negara kita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. dan lain-lain seumpamanya tetapi. Dalam proses mencanai hingga ke tahap ini kita perlu melihat senario masa kini terhadap keupayaan tenaga pengajar dalam industri yang berkaitan dengan seni. Suatu usaha untuk meningkatkan kualiti tenaga mahir dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan seni perlu diambil perhatian segera. Pusat Kemajuan Kraftangan. Oleh itu untuk menangani keperluan di abad ini perancangan perlu dibuat agar kualiti kreatif dan inovatif ini dapat disemai dalam kalangan pelajar melalui pelajaran Pendidikan Seni dengan memberi penekanan yang lebih serius malah terancang agar dapat membantu melahirkan guna tenaga yang berkualiti. umpamanya melalui Institut Kemahiran Mara (IKM). maka tenaga pengajar juga perlu berkualiti. reka bentuk kraf dan beberapa bidang lain amat sukar. Begitu juga untuk mendapatkan tenaga akademik yang berkelayakan untuk menjadi pensyarah di universiti dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang seni gunaan. Mereka diharapkan dapat memainkan peranan untuk melahirkan kumpulan usahawan berteknologi tinggi. Usaha untuk membawa masuk tenaga pakar dari luar negara pun masih banyak halangan kerana kebanyakan mereka tidak memenuhi syarat perjawatan yang dikenakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. pembentukan asas kemahiran dan pengetahuan perlu dimulakan peringkat awal melalui sistem persekolahan. Untuk melahirkan guna tenaga yang berkualiti. Walaupun ada usaha pihak kerajaan menyediakan tenaga mahir dalam bidang industri dan keusahawanan menerusi beberapa institusi dan pusat latihan bertaraf sijil dan diploma. Inilah kekangan yang dihadapi oleh kita untuk menaikkan taraf tenaga akademik dalam bidang seni. pelajar-pelajar yang berbakat dan berketerampilan di dalam sesuatu bidang seni akan dijuruskan ke dalam bidang khusus selepas sijil menengah rendah (selepas PMR di Malaysia) dan mengikuti kursus selama tiga tahun dalam bidang berkenaan. agar berupaya membina nilai dan keupayaan tersebut. Walaupun dari segi teknologi mutu buatan barangan perabot kita tinggi tetapi dari segi reka bentuk barang-barang perabot kita masih ketinggalan berbanding dengan negaranegara jiran. Ini terbukti pada pameran perdagangan antarabangsa di Emiriah Arab Bersatu menjelang abad ke-21 yang lalu. Perkembangan ini menunjukkan status akademik dalam kalangan tenaga akademik yang mengendalikan pelajaran ini perlu diambil perhatian. Mencontohi sistem pendidikan di Indonesia. Pelajar bukan 19 .pelajaran sedia ada. Masyarakat di negara maju akan berhadapan dengan persaingan di pasaran antara bangsa. Sedangkan mereka adalah benar-benar profesional dalam bidang berkaitan.

Walaupun pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja lebih tetapi itu adalah suatu keperluan yang perlu dipenuhi. Apabila pelajaran Pendidikan Seni diajar secara interaktif menerusi multimedia melalui epembelajaran sudah tentu harapan melahirkan masyarakat berilmu dan mahir dalam penggunaan teknologi maklumat khususnya dalam seni akan terbentuk. Untuk menangani tekanan dan pembangunan yang pesat sebagai negara maju di abad ke-21 sifat peka ini perlu ditanam dalam kalangan generasi muda. Peka kepada keindahan dan kebersihan fizikal dan kebersihan rohani boleh dibentuk melalui pelajaran ini. Pelajaran ini juga seharusnya boleh meningkatkan kualiti deria kepekaan individu khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk seni dan persekitarannya. Melalui pelajaran Pendidikan Seni domain afektif pelajar dipupuk dan dijana agar sifat-sifat murni dan pembinaan rohani mereka terbentuk. Paradigma terhadap Pendidikan Seni perlu diubah. Walau bagaimanapun kita tidak boleh menafikan kepentingan dalam penguasaan kemahiran melalui kaedah tradisional.sahaja mendapat pendidikan asas malahan mereka juga dilatih agar mampu berdikari sebagai tenaga separa mahir. 20 . Dengan hanya menyediakan beberapa buah komputer grafik untuk sebuah sekolah adalah tidak mencukupi untuk tujuan pembelajaran pelajar. Keindahan sesebuah karya bukan sahaja satu proses melihat malah ia melibatkan proses pemikiran yang kritis. Selari dengan keperluan masa kini celik komputer dalam kalangan pelajar boleh membantu meningkatkan kualiti reka bentuk dan reka cipta. Proses mereka bentuk perlu menggunakan komputer. Selain daripada itu melalui mata pelajaran ini penerapan budaya membuat kajian dan penyelidikan perlu diamalkan khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Untuk meningkatkan lagi kualiti penyediaan tenaga mahir yang mempunyai asas yang kukuh kurikulum Pendidikan Seni di abad ke-21 perlulah memperkenalkan penggunaan teknologi dalam kurikulum Pendidikan Seni di sekolah-sekolah. Mereka boleh memilih untuk terus bekerja atau menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi dengan asas kemahiran yang kukuh atau menceburi bidang pekerjaan. Winkelmann (1717-1768) seorang ahli falsafah Jerman menyatakan bahawa seni itu sebahagian daripada cabang sains dan tidak wajar dipisahkan. Proses mengkaji dan menyelidik merupakan sebahagian daripada proses pemikiran kreatif dan inovatif yang perlu ditekankan bagi menyumbang ke arah tenaga kerja yang berketerampilan Membina generasi yang peka dan mampu membudayakan kepentingan nilai estetika dalam kehidupannya. Penggunaan teknologi asas perlu untuk pelajaran Pendidikan Seni di sekolah-sekolah. Kajian yang dilakukan oleh Iberahim dan Hassan (2002) jelas menunjukkan aplikasi teknologi ICT dalam Pelajaran Pendidikan Seni amat memberangsangkan. Bilik Pendidikan Seni yang khusus lengkap dengan peralatan dan teknologi yang sesuai perlu disediakan.

Industri seni ada perkaitan dengan industri pelancongan yang merupakan satu lagi cabang ekonomi negara-negara maju. Ini mungkin untuk meluahkan perasaan dan tenaga yang berlebihan tanpa mengira kesannya kepada persekitaran dan keperluan ramai. memerlukan hidup selesa dengan suasana yang nyaman dan tahu pula bagaimana untuk memulihara keindahan itu perlu dididik dari peringkat awal.Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara maju ialah generasi muda yang gemar menconteng dan memusnahkan barangan awam. Hasrat ini akan dapat dicapai apabila suatu perancangan yang khusus untuk meningkatkan pengetahuan dengan penuh kesedaran dan amalan yang berterusan sehingga dapat membina satu generasi yang mampu membudayakan kepentingan nilai estetika dalam kehidupannya. Dengan lain perkataan. sementara pelancong pula tertarik untuk berkunjung dan sanggup mengeluarkan perbelanjaan untuk kepuasan. tokoh-tokoh seni. Perancangan yang sehebat mana pun tidak akan menjanjikan perubahan sekiranya pelaksana program itu tidak mampu melaksanakan peranannya. Semakin berkembangnya masyarakat yang celik seni maka semakin berkembanglah industri galeri dan muzium seni di negara ini. Perasaan sayang dan perlukan keindahan alam sekitar. maka lingkaran perniagaan industri seni dan pelancongan akan terus berkembang. Golongan inilah yang akan menggerakkan industri seni negara. falsafah. Harapan kita agar ilmu ini akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang tahu berbicara tentang seni. Pertimbangan yang mereka amal lebih kepada kepentingan individu yang dipengaruhi emosi. Oleh itu perancangan kurikulum Pendidikan Seni untuk menyediakan generasi muda abad ini perlu dibuat dengan teliti agar nilai-nilai murni itu berjaya dibentuk dan direalisasi. Namun demikian nilai-nilai negatif ini semakin menular dalam kalangan generasi muda dan perlu dibendung. 21 . seniman perseorangan amat diperlukan. pendidikan. agensi atau badan-badan profesional. Senario ini bertentangan dengan budaya masyarakat timur. nilai dan kepercayaan yang tersirat di dalam sesuatu bentuk seni perlu ditingkatkan. ilmu tentang menghayati seni perlu diberi tumpuan supaya dapat menyokong kekuatan seseorang individu terhadap hubungannya dengan bentuk-bentuk seni. Apabila ada kesedaran masyarakat untuk menghayati seni dan boleh pula menjadikan seni itu sebagai sebahagian daripada aktiviti di masa senggang maka mereka perlukan galeri atau muzium atau industriindustri sokongan lain untuk tujuan tersebut. Kerjasama antara pihak sekolah dengan institusi. tahu menilai sesuatu bentuk seni seterusnya mampu meletakkan nilai seni itu sebagai warisan bangsa dan budaya sesuai pada tempatnya. Untuk merealisasikan keadaan ini semua pihak perlu terlibat dan memberi sumbangan. Meningkatkan Kemahiran Menghayati Seni Keupayaan mentafsir dan berbicara tentang sesuatu makna. yang menjadi pelanggan kepada penggiat seni. mereka akan melancong ke tempattempat berkenaan.

khususnya seni yang lahir daripada budaya bangsanya dan boleh pula membandingkan ilmu-ilmu seni itu dengan ilmu seni yang merentasi budaya.Membina Disiplin Menerusi pelajaran Pendidikan Seni disiplin pelajar yang tinggi seharusnya dapat dibentuk kerana setiap kegiatan dalam pelajaran ini menyentuh aspek yang berkaitan dengan prosedur. Persoalan yang boleh ditimbulkan di sini adalah mengapa tahap disiplin pelajar ketika berada di makmal sains atau di bengkel kemahiran hidup begitu tinggi berbanding apabila mereka berada di bilik seni. kritikan seni. Ini juga akan dapat memupuk rasa bangga dan menghargai hasil seni 22 . Kurang berkesannya membentuk disiplin ini juga boleh mempengaruhi tahap pengiktirafan pihak-pihak tertentu termasuk pelajar sendiri terhadap mata pelajaran seni. Apabila wujud generasi yang mempunyai ilmu mengenai seni. secara kreatif dan inovatif ianya juga mampu membentuk disiplin pelajarnya seperti juga kentalnya disiplin adiguru atau pandai tukang dahulu dan para seniman masa kini. disiplin penyimpanan dan perekodan dan sebagainya masih boleh dibentuk dengan lebih berkesan melalui latihan berterusan dan perancangan yang rapi oleh pihak guru. Pembentukan disiplin dalam kalangan pelajar-pelajar melalui mata pelajaran Pendidikan Seni masih banyak ruang perlu diperbaiki. penggunaan teknologi. dan ilmu kemahiran yang berkaitan dengan prosedur pembuatan yang melibatkan proses kreatif. menjaga kebersihan bilik dan perabot. keistimewaan mata pelajaran Pendidikan Seni yang khusus. Ilmu-ilmu tersebut meliputi estetika. jimat cermat. Membina jati diri dan membina ilmu seni yang bersifat global Pendidikan Seni adalah suatu bidang ilmu yang menyentuh semua domain. negara. Membina masyarakat yang berdisiplin adalah salah satu daripada matlamat DPN juga hasrat FPK. tatacara dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat dan bahan. Sebagai contoh disiplin yang berkaitan dengan merancang. disiplin ketika bekerja. Disiplin boleh dibentuk secara beransur-ansur tetapi tekal. Malahan literasi seni ini boleh menentukan hidup matinya industri tersebut. maka dengan kekuatan ilmu ini seharusnya boleh membina jati diri individu tersebut. zaman dan ruang. Di samping mata pelajaran lain yang terdapat di sekolah. sejarah dan peradaban seni. mematuhi prosedur penggunaan alat dan bahan. dapat membina nilai-nilai halus dan murni. seterusnya perlu mematuhi lunas-lunas seni yang halus itu. Melaluinya dapat dilahirkan generasi yang literasi seni dan boleh menjadi pelanggan kepada industri seni itu sendiri. Ilmu yang disampaikan menerusi pelajaran Pendidikan Seni bukan setakat menanamkan ilmu yang berkaitan dengan kemahiran semata-mata tetapi turut melibatkan ilmu lain. menjaga keselamatan alat dan bahan. disiplin berpameran.

Kandungan pelajaran Pendidikan Seni perlu mampu menarik semula perhatian pelajar kepada bentuk-bentuk seni warisan budaya dan bangsanya dengan memberi suntikan terhadap berbagai-bagai jenis ilmu. Dengan ini pembentukan jati diri dalam kalangan generasi muda akan lebih mampan. Sesuatu bentuk seni yang dicipta oleh seseorang seniman atau adiguru itu adalah merupakan sebuah rekod atau catatan tamadun bangsanya pada sesuatu masa tertentu. Ini telah terbukti dengan semakin pupusnya pengetahuan dan keprihatinan generasi sekarang terhadap kraf tradisional seperti seni telepok.jpg) Sebagai contoh kita mengenali tamadun Mesir purba.org/wiki/File:Faience_Plate_Traditional. Bangsa Malaysia kaya dengan bentuk-bentuk seni tetapi sekiranya kita gagal membina nilai jati diri melalui pelajaran seni ini.wikipedia. lama kelamaan bahan seni itu akan luput oleh zaman.yang dicipta oleh bangsanya dan menyanjung seta memartabatkan nilai-nilai dan keistimewaan warisan bangsanya itu berbanding budaya lain di dunia ini. Gambar 1: Pinggan Faience Mesir Purba (Sumber: (http://en. seni tekat malah songket pun sedang beransur-ansur hilang dari ingatan dan pilihan generasi muda. walaupun ada usaha daripada pihak tertentu untuk menyelamatkannya. Selagi ia dipelihara dan dihargai oleh bangsanya maka ia akan tetap kekal sebagai lambang kepada perkembangan tamadun bangsa tersebut. 23 . tamadun Greek dan banyak lagi tamadun di dunia ini adalah melalui peninggalan bentuk-bentuk seni yang dicipta oleh seniman atau ahli profesional di zaman-zaman berkenaan. Bukan setakat itu sahaja malahan kita dapat mempelajari kebudayaan dan nilai serta kepercayaan mereka melalui peninggalan seni. nilai. dan falsafah yang boleh menyingkap akar umbi identiti bangsa dan budaya kita.

Sebagai sebuah negara maju. pelajar-pelajar diperkenalkan dengan bentuk-bentuk seni yang dihasilkan dan digunakan oleh 24 . Warisan seni tradisional kita harus ditingkatkan. usahausaha perlu dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai dan kepercayaan bahawa seni warisan kita setanding dengan seni warisan negara-negara maju. Kita mengenali dunia Red Indian mereka dan budaya mereka walaupun kebanyakan kita tidak penah menjejakkan kaki ke sana. Kita harus dapat meningkatkan jati diri kita.Gambar 2: Bangsa Melayu kaya dengan warisan seni tradisional sebagai lambang jati diri.org/wiki/File:Finished_wau_and_wau_frame. Mereka telah berjaya mengetengahkan warisan budaya mereka dengan jayanya. Usaha negara-negara maju seperti Jepun. Malaysia merancang menjadi sebuah negara maju. rakyatnya perlu mempunyai kualiti antarabangsa. Di Jepun pula. mereka telah mula menerapkan budaya masyarakat Asia Tenggara termasuk Malaysia di samping budaya-budaya lain di dunia dalam kurikulum Pendidikan Seni mereka.wikipedia. Australia dan Amerika perlu dicontohi. Untuk merealisasikan hasrat tersebut. Salah satu daripada sifat-sifat tersebut ialah mampu bersaing di peringkat antarabangsa dalam pelbagai aspek. Mempelajari seni dalam budaya lain jelas dapat dilihat daripada buku-buku rujukan Pendidikan Seni mereka. (Sumber: http://en. Begitu juga dengan baju kemeja Hawaii yang menjadi kebanggaan pelancong yang penah ke sana.JPG) Pada tahun 2026. Pemupukan pengetahuan dalam kalangan generasi muda dapat dilaksanakan menerusi Pendidikan Seni.

penduduk Afrika. Amerika Tengah. Ketiganya dari sudut psikologi. Kita harus mempelajari bagaimana terbentuknya seni 25 . ia merupakan langkah pertama ke arah pemahaman budaya antarabangsa dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini boleh dirancang menerusi penerapan dan amalan nilai toleransi terhadap sesuatu nilai bagi sesuatu budaya atau kaum. Di samping itu. Dengan mempelajari daripada pengalaman penstrukturan kurikulum Jepun sebagai negara yang maju dan produk industrinya menguasai pasaran dunia para pendidik dapat dibuat anjakan dan penyesuaian terhadap kandungan sukatan pelajaran dan memperbaiki pendekatan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Situasi ini mendorong untuk kita membuat tafsiran. Perasaan bangga kepada keupayaan bangsanya akan timbul menerusi pelajaran itu. Keduanya rakyat di negara-negara berkenaan merupakan pasaran ekonomi Jepun. reka bentuk pula untuk menarik minat pengguna antarabangsa terhadap barangan keluarannya maka cita rasa pengguna itu perlu dipenuhi selaras dengan keperluan. pelajar-pelajar juga mempelajari nilai-nilai seni budaya sendiri. kerana mereka adalah pengguna barangan keluaran Jepun yang diketahui menakluki hampir keseluruhan pasaran dunia. mengapakah pelajar-pelajar Jepun diperkenalkan kepada budaya antarabangsa? Persoalan di atas dapat dijawab dengan melihat beberapa faktor yang berkaitan. unsur-unsur multikulturisme perlu diterapkan sebagai menyahut seruan kerajaan. Melalui kefahaman terhadap budaya lain dalam masyarakat kita. Amerika Selatan. Ini boleh dilakukan dengan mendekati cita rasa seni sesuatu budaya yang boleh dibentuk asasnya dalam kalangan pelajarpelajar sekolah melalui Pendidikan Seni. Dengan masyarakat yang berbilang kaum. dan banyak lagi. Nilai-nilai seni dari budaya lain juga perlu dipelajari sebagai perbandingan. Seterusnya ini akan dapat membuka minda pelajarnya terhadap nilai-nilai antarabangsa. Membina nilai-nilai perpaduan melalui Pendidikan Seni Melalui pembentukan jati diri dan keupayaan membina budaya ilmu seni dalam kalangan generasi muda merupakan satu daripada beberapa pendekatan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan ahli masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dan budaya. Pertama. anggapan bahawa pengetahuan yang dipelajari menerusi bentuk-bentuk seni itu akan dapat memupuk satu kesedaran dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya bahawa kurikulum Pendidikan Seni Malaysia pada abad ke-21 perlu berupaya membina semangat jati diri dan membina ilmu seni yang bersifat global. Pengetahuan tersebut akan dapat memperkayakan kualiti ilmu seni. Toleransi perlu dijadikan teras kepada pemupukan semangat perpaduan melalui pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian nilai yang boleh didapati pada bentuk-bentuk seni yang dilahirkan oleh berbagai-bagai kaum yang terdapat di negara ini.

politik. Dan menjadikan matlamat pembentukan negara bangsa yang berpegang kepada prinsip-prinsip rukun negara sebagai landasan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda melalui pelajaran Pendidikan Seni. Di peringkat sekolah menengah pengubahsuaian 26 . matlamat yang dapat mempertingkat maruah. Kini telah satu abad berlalu. Di negara India orang India Islam masih dengan bentuk dan hiasan seni yang berunsur keindiaan. Begitu juga dengan suku kaum lain di dunia ini. Dengan berasaskan kepada satu kepercayaan (prinsip ketauhidan) seni yang terbentuk di dunia Islam berkembang secara organik. sosial. Perubahan yang menyeluruh telah dilakukan untuk Pendidikan Seni visual STPM. menengah dan Seni Visual Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia masih boleh diteliti dan dilaksanakan secara menyeluruh. Kesimpulan Persediaan untuk menghadapi alaf baru bagi abad ke-21 telah pun dilakukan. Bersatu di bawah satu kepercayaan (akidah) tetapi kebudayaan dan kesenian mereka terus kekal berkembang. perancangan itu telah mengambil kira peningkatan kualiti ilmu dan kemahiran yang menjurus kepada dua paksi ilmu Pendidikan Seni iaitu komponen penghasilan produk seni dan komponen sejarah dan apresiasi seni visual. Urutan daripada sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual sekolah menengah. sains. Pelajaran yang menggunakan pendekatan budaya adalah sesuai untuk tujuan ini. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual untuk sekolah rendah. mereka masih dapat mengekalkan identiti kaum mereka. dan teknologi membuktikan keperluan pembangunan sumber manusia yang lengkap amat diutamakan. orang Cina Islam masih dengan bentuk dan hiasan seni kecinaannya. Di negara Cina. Wawasan 2020 yang diunjurkan oleh pemimpin Malaysia mengandungi inti sari pandangan masa hadapan yang optimis. Mempelajari daripada asas perpaduan yang boleh dibentuk antara umat Islam itu. martabat dan jati diri bangsa Malaysia turut disokong oleh pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan sebagai langkah persediaan untuk menangani cabaran sama ada dari aspek rohani. Oleh itu tajuk-tajuk yang lebih menyeluruh menyentuh budaya dan kesenian berbagai kaum yang terdapat di negara ini perlu dinyatakan di dalam isi kandung pelajaran Pendidikan Seni dan dilaksanakan secara menyeluruh dan berpegang kepada semangat toleransi.dalam kalangan umat Islam yang berbeza-beza di dunia ini. kandungan pelajaran sejarah dan apresiasi seni perlu menyentuh dan merangsang pelajar untuk memahami beberapa aspek nilai dan kepercayaan sesuatu budaya yang terkandung di dalam sesuatu bentuk seni kaum-kaum berkenaan. 1992). yang melalui berbagai-bagai proses transformasi yang bergantung kepada unsur-unsur atau nilai persekitaran yang diadaptasi selaras dengan prinsip ketauhidan (Al-Faruqi & Al-Faruqi. ekonomi.

penerapan nilai murni. Prinsip ―humanizing education‖ menjadi semakin penting demi menjamin masa hadapan generasi dan bangsa yang aman.kandungan tertumpu kepada memperkenalkan teknologi multimedia dalam kandungan komunikasi visual dan mengamalkan penggunaan teknologi dalam penghasilan bentuk seni. pengukuhan perpaduan negara dan meningkatkan kualiti kemahiran merupakan agenda utama dalam mempersiapkan Pendidikan Seni seiring dengan cabaran abad ke-21. 27 . Tumpuan kepada pemupukan budaya ilmu. budaya dan negara pada dekad pertama abad ini. makmur dan sejahtera. pemupukan budaya sains dan teknologi. Berdasarkan ekspresi objektif Pendidikan Seni sekolah menengah yang lebih jelas dan realistik hanya akan tercapai sekiranya objektif-objektif itu dapat diterjemahkan ke dalam bentuk operasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah oleh guru dan pihak pentadbiran yang profesional dan faham bagaimana untuk merancang pelajaran ini selari dengan keperluan individu. kehendak masyarakat.

A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts. L. Rupa dan jiwa. (1996). K. Histories of art and design education: Collected essays (pp. Studies in Art Education. J. (1999). G.. L. & Stuhr. New York: Teachers College Press. A. McFee. Reston. VA: National Art Education Association. Becoming an art tercher. J. England: National Society for Education in Art and Design. A. Michael. Who is to do this great work for Canada? South Kensington in Ontario. 52(3).). 212-215. Arts education and back to basics.. Lanier.. V. Approaches to art in education. VA: National Art Education Association. New York: Teachers College Press. V. Singapore: Thomson Learning. (1950). London. Efland. I. Reston. New York: Teachers College Press. 23–24. Broudy. Curriculum validity in art education. (1983). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company.). Lisbon. K. M. K. P. R. (1979). Postmodern Art Education: An Approach to Curriculum. UNESCO. (1992). Paper presented at the The world conference on Arts Education: Building creative capacities for the 21st century. Lanier.). The arts we see. J. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Art. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Atlas budaya Islam (Mohd Ridzuan Othman. 33–37. (1995). (1969). K. The disciplined mind: What all students should understand. Chalmers. Dobbs. (1992). Mohd Sidin Ishak & Khairuddin Harun. Efland. Objectives of art education: The impact of time. Lowenfeld. S. artists. (1989). (1982). 28 . (1993). V. Gardner. Art. & Brittain. Romans (Ed. service. Creative and mental growth (5th ed. New York: Simon and Schuster. M.. W. (1975). research. M. (2006). Peabody Journal of Education. S. and art education. H. L. J. Piaget. & Al-Faruqi. (1978). 26. Trans. (1947).. (2005). Lansing. Bristol. A sequence of developing art historical understandings: Merging teaching.BIBLIOGRAFI Al-Faruqi. Road Map for Arts Education. Bates. 180-186. Freedman. and curriculum development. 243 p. Art and adolescence: Teaching art at the secondary level. Erickson.). New York: MacMillan. A. New York: Mcgraw-hill. Syed Ahmad Jamal. 48(6). & Degge. (1985). F. (2000). The psychology of intelligence. In M. Culture and Environment: A Catalyst for Teaching. H. Art Education. H. UK: Routledge and Kegan Paul. L. Chapman.

29 .

30 .

Bab ini membincangkan hubung kait antara perancangan dan dasar kerajaan berkaitan pembangunan negara dan rakyat yang berbilang kaum. kreatif dan berkemahiran tinggi. inovatif. Kepelbagaian ini menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran negara ini. Kerajaan yang sentiasa peka dengan denyut nadi rakyat agar kemakmuran dan keadilan dapat diagih secara saksama sentiasa menyediakan perancangan yang tersusun. kepelbagaian ini juga boleh menjadi kelemahan kepada negara kita. Ekonomi yang berpaksikan pengetahuan. Dalam Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK10). Pelbagai program dan dasar telah dijalankan untuk mencapai hasrat tersebut. kerajaan menggarap rancangan ini untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Justeru. sempadan geografi dan politik. kerajaan telah menyambung rancangan pembangunan itu. menyeluruh dan adil untuk pembangunan negara dan rakyat yang berbilang kaum. agama. Perkara pokok ialah melaksanakan Gagasan 1Malaysia agar seluruh rakyat mendapat kehidupan yang sempurna dan berkualiti setanding dengan negara maju. Pendidikan Seni menjadi landasan kepada perbincangan tersebut. Kerajaan menyasarkan RMK10 sebagai pemangkin kepada pencapaian Wawasan 2020. Pendidikan Seni Visual dan Wawasan 2020 Pembinaan suatu bangsa Malaysia merupakan persoalan penting yang menjadi agenda utama negara dalam pelaksanaan sistem pendidikan di negara ini. dijana oleh sektor perkhidmatan akan melonjakkan aspirasi negara pendapatan tinggi. Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9). Namun demikian. kerajaan telah melaksanakan Dasar Sosial Negara. Pendidikan Seni merupakan salah satu wadah untuk mencapai hasrat tersebut. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL Malaysia mempunyai kepelbagaian corak kehidupan masyarakat Malaysia yang diwarnai dengan pelbagai kaum. perancangan yang holistik dan mampan diperlukan untuk memastikan kerencaman budaya ini tidak menjadi duri dalam daging. Selaras dengan Gagasan 1Malaysia ―Rakyat didahulukan. budaya dan adat resam. RMK10 meneruskan agenda pembangunan negara ke arah menuju Wawasan 2020 dengan berpaksikan negara maju serta berpendapatan tinggi. 31 . Pencapaian diutamakan‖.PENDIDIKAN SENI VISUAL. Pelan Integriti Nasional dan Misi Nasional.

Cabaran yang kelima adalah membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Matlamat untuk membentuk perpaduan kaum di Malaysia digambarkan melalui cabaran 1 dan 5 dalam Wawasan 2020.Matlamat Pendidikan Seni Visual untuk membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa terkandung dalam kurikulumnya. Setiap warga bangsa Malaysia. Cabaran pertama yang terus menerus kita hadapi adalah membentuk sebuah masyarakat matang yang bersifat liberal lagi toleran. tanpa merasa tersisih daripada bangsa tersebut. kita tidak akan dapat lari daripada melihat Wawasan 2020 yang mengandungi 9 cabaran. integrasi wilayah-wilayah dan kelompok etniknya. kebudayaan serta kepercayaan agamanya masing-masing. Bangsa itu mestilah sejahtera. bebas mengamalkan dan melaksanakan adat resam. atas slogan Satu Malaysia. Dalam menghuraikan maksud pembentukan negara bangsa ini. menikmati • Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa • Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu Matlamat Pendidikan Seni Dasar Perpaduan Negara PERPADUAN NEGARA • Mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 •Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama Rajah 2-1: Kerangka Perpaduan Negara 32 .

selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum. 2. 2010). kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. keluarga. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. 3. membuat corak dan rekaan.‖ Dalam hubungan ini. masyarakat. Keempat-empat aspek ini juga turut menekankan pemerhatian yang aktif. Masyarakat berbilang etnik di Malaysia harus disedarkan mengenai keperluan saling hormat-menghormati. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (KSSR) Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. selain mempunyai kesedaran bahawa satu kumpulan etnik dengan yang lain tidak boleh hidup berasingan kerana mereka adalah rakyat Malaysia. kritis. mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. membentuk sebuah ‗Bangsa Malaysia‘ dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. dan negara. Falsafah Pendidikan Guru yang berbunyi: ―Memelihara satu masyarakat yang bersatu padu. Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: 1. Kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah (KSSR) ini banyak memberi penegasan kepada perkembangan persepsi dan konsepsi visual mengikut proses pembelajaran melalui 4 aspek kegiatan iaitu menggambar. aktiviti menggambar ini juga turut menegaskan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek-aspek melukis serta aktiviti menggambar 33 . Selain itu. 4. membentuk dan membuat rekaan serta mengenal kraf tradisional. menghargai keindahan alam persekitaran. falsafah tersebut menekankan pentingnya peranan guru untuk membentuk pelajar yang dapat mewujudkan negara Malaysia yang bersatu. pemerhatian secara aktif interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Dalam aktiviti menggambar. guru perlulah bijak dalam mengatur strategi untuk mendedahkan murid-muridnya dengan kehidupan semula jadi alam ciptaan Tuhan yang indah di samping menarik minat murid-muridnya dalam subjek seni visual ini. Pengajaran ini juga dilakukan secara bersepadu dalam KSSR ini. Matlamat untuk membentuk perpaduan kaum di Malaysia juga dapat kita lihat melalui perkara 6.kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan. interaksi yang kritis dan kreatif dengan peralatan dan bahan apresiasi seni visual serta menghargainya dengan menekankan nilai-nilai murni. Hal ini selaras dengan aspirasi kerajaan untuk memastikan kaum-kaum di Malaysia dapat hidup aman damai melalui persefahaman dan perpaduan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.

struktur. kepingan dan titik yang mana media boleh dipelbagaikan seperti plastik. stensilan. keseimbangan. pastel. gosokan. Aktiviti kolaj ini juga dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu carikan. tisu. muridmurid juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka di samping mengembangkan kreativiti dan ekspresi diri mereka dalam mencapai matlamat KSSR yang mana ingin melahirkan insan yang harmonis. catan dengan menggunakan warna air dan cat minyak. aktiviti ini juga dapat dilakukan secara bersepadu dengan pelbagai cara seperti melalui bentuk ekspresi. kritis. kesatuan dan kepelbagaian) yang mana ia merupakan aspek penting dan juga asas kepada Pendidikan Seni Visual sekolah rendah (KSSR) ini. Selain aktiviti kolaj. kontra. Selain itu juga. kapur dan sebagainya. jalinan. kreatif dan produktif. daun. Dengan adanya aktiviti sebegini dalam bidang ini. bentuk. pergerakan.dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang mana ia turut menekankan aspek ruang. pensil warna. kertas dan sebagainya (bahagian yang berbentuk 2D). percikan. 34 . Alam persekitaran juga merupakan fokus penting dalam aktiviti menggambar. Antara aktiviti ini yang sering menggunakan media asas adalah seperti pensil. imbangan dan komposisi. penegasan. Aktiviti ini turut memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. puisi. murid-murid juga dapat menghargai keindahan alam di samping mengenali unsur-unsur seni (rupa. poster dan sebagainya lagi. Aktiviti menggambar menggunakan cat air yang menggambarkan keindahan alam kerana dengan hal ini. Aktiviti membuat kolaj juga turut diajar kepada murid-murid. nyanyian. kain. dan garisan) dan prinsip-prinsip rekaan (harmoni. resis. cerita dan sebagainya. murid-murid juga turut didedahkan dengan aktiviti cetakan. warna. ruang. lakonan.

kolaj dan kaligrafi. Aktiviti ini juga turut memberi peluang kepada murid dalam membuat rekaan corak tidak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik-teknik tertentu. cetakan. resis.Gambar 2-1: Hasil kerja pelajar yang menggambarkan ekspresi kendiri. titisan. Gambar 2-2: Mengkaji nilai warna untuk menghasilkan warna harmoni oleh pelajar Jepun Selain itu juga. 35 . Membuat corak dan rekaan juga memberi peluang kepada murid dalam memahami pelbagai cara dan kaedah dalam menghasilkan corak di samping mengaplikasikannya menjadi sesuatu rekaan yang lebih menarik lagi. membuat corak dan rekaan ini juga membolehkan murid mengenali serta mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian mereka. Aktiviti-aktiviti seperti ini sebenarnya dapat menarik minat murid dalam penerokaan mereka untuk menghasilkan sesuatu karya dengan menggunakan pelbagai aktiviti. Aktiviti ini juga turut sama dapat dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan. Corak dan rekaan ini juga dapat dipadankan dengan mana-mana hasil gubahan/karya dalam mana-mana bidang kegiatan seperti binaan. Corak juga boleh dan dapat dihasilkan melalui pelbagai teknik dan cara. ikatan dan celup serta renjisan dan percikan manakala yang keduanya pula ialah membuat corak terancang melalui lukisan. catan. peragaan dan lakonan. murid-murid juga turut dapat mengetahui motif dan corak olahannya untuk menghasilkan corak yang tertentu. lipatan dan gunting. menggambar dan kraf. Sehubungan itu juga. Corak dan rekaan ini juga dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu membuat corak yang tidak terancang seperti pualaman.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut juga. lakonan. murid-murid didedahkan dengan penggunaan tanah liat sebagai bahan asas untuk membuat sesebuah arca dengan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti lingkaran. Mengenal kraf tradisional pula merupakan kandungan KSSR yang terakhir yang mana aktiviti ini merangkumi alat permainan. mobail. kreatif dan menyeronokkan. jenis kraf yang ingin diperkenalkan kepada murid-murid juga hendaklah jenis-jenis yang diminati oleh mereka dan mampu dibuat oleh mereka. imbangan dan kestabilan. Walaupun begitu. ―kraf ‖ merupakan perusahaan yang memerlukan kemahiran terutamanya kemahiran menggunakan tangan manakala ―kraf tangan‖ pula didefinisikan sebagai perusahaan yang memerlukan daya cipta dan kemahiran yang menggunakan tangan. kepingan dan picitan di samping menggunakan peralatan yang bersesuaian untuk melakukan aktiviti di dalam bengkel berserta dengan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa berada dalam bengkel seni untuk menghindari dari sebarang kemalangan yang tidak diingini. Selain itu juga. Perbandingan ini juga akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Hal ini juga turut memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan sewaktu melakukan penghasilan kerja-kerja seni di dalam bengkel seni. Selain itu. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). bidang ini juga banyak mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai peralatan. ukiran. tekat. Hal ini termasuklah asas kraf untuk 36 . alat pertahanan diri. asas batik. topeng dan origami. nyanyian dan juga cerita. dalam penghasilan arca. kritis. kegunaan alat dan bahan. bahan serta teknik-teknik yangdigunakan untuk menghasilkan sesebuah model. anyaman dan tembikar. Aktiviti membentuk dan membuat binaan tiga dimensi (3D) ini juga merangkumi aktiviti seperti arca timbulan. aktiviti ini juga dapat dilakukan dalam pelbagai cara seperti melalui ekspresi. alat perhiasan diri (ornamen). cara pembuatannya. struktur. Hal ini juga jelas dapat dilihat pada objektif KSSR itu sendiri yang mana murid-murid dapat menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan dan buatan manusia di samping mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai aktiviti seni visual secara aktif. asemblaj. ruang. Aktiviti membentuk dan membuat binaan ini juga turut memberi peluang kepada muridmurid dalam membuat rujukan kepada objek sebenar. murid-murid juga dapat memahami dengan lebih jelas lagi apabila mereka ingin membentuk ataupun membina sesebuah model. Selain itu. aspek kegiatan kraf ini diperkenalkan termasuklah kegunaannya. motif. Bidang ini juga banyak memberi kesedaran tentang wujudnya beberapa jenis kraf dalam budaya kita serta asas rekaannya. Sebagai contoh. puisi.Bidang sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah (KSSR) yang ketiganya pula ialah membentuk dan membuat rekaan yang mana aktiviti ini turut menegaskan tentang perkembangan persepsi murid terhadap aspek-aspek seni iaitu dari segi bentuk. tenunan. alat domestik. corak serta hiasan.

pengalaman seni ini juga turut mengembangkan serta menyelaraskan lagi persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan mereka. Sehubungan itu juga. Pemerhatian secara aktif ini sebenarnya turut merangkumi kesedaran pemerhatian secara menyeluruh dan juga pemerhatian secara terperinci. peralatan dan teknik. alat domestik yang mudah. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. permainan. Sehubungan itu juga. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual ini di sekolah rendah. dalam organisasi kurikulum Pendidikan Seni Visual KSSR ini juga turut merangkumi empat aspek penting iaitu pemerhatian secara aktif. Di samping itu juga. Strategi Perlaksanaan Organisasi Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (KSSR) ini sebenarnya disusun dengan tujuan melibatkan murid dalam pelbagai aktiviti seni yang mana ia telah dilaksanakan berdasarkan 4 bidang utama iaitu bidang menggambar. ia juga turut membolehkan murid menguasai beberapa pengetahuan serta kemahiran. membuat corak dan rekaan. murid juga akan mendapat pengetahuan dalam mengenal sumber dan motif yang berada pada persekitaran kraf-kraf tradisional seperti ukiran. mengaplikasikan disiplin seni visual. proses pembuatan hasil seni. Murid-murid juga dapat mengetahui unsur-unsur seni serta prinsip-prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. bahan dan peralatan atau perkakasan. manipulasi berserta persepsi visual. apresiasi seni visual secara mudah dan yang terakhirnya ialah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Selain 37 . membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. tembikar. Asas-asas ini adalah untuk memberikan pengalaman bagi mengenali kraf tradisional yang sebenar. menggunakan teknologi. menyimpan maklumat atau dokumentasi. anyaman. Kemahiran yang akan diperoleh oleh murid pula ialah seperti kemahiran memanipulasi bahan. Antara pengetahuan yang dapat dikuasai oleh murid adalah seperti pengetahuan dalam mengenal bahan. batik. koordinasi. tembikar. tenunan dan sebagainya. berkomunikasi dengan lebih berkesan. Kegiatan ini sebenarnya adalah untuk menajamkan persepsi murid. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. berfikir secara kreatif. mengintegrasikan maklumat dan mengaplikasikan komputer dalam penghasilan karya-karya seni visual. ukiran dan tenunan. peralatan serta teknik yang digunakan untuk menghasilkan sesebuah karya. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. membuat pilihan dan interpretasi. cenderamata dan yang memberi asas kepada kraf seperti anyaman.hiasan dan kegunaan diri.

Kegiatan seperti ini juga turut sama membantu perkembangan emosi dan imaginasi dalam kalangan murid-murid dalam membuat aktiviti seni. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia turut sama memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung di samping mengenali perubahan yang dapat dibuat oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. kesedaran dan tingginya pengamatan terhadap alam sekitar dalam kalangan generasi murid boleh dipupuk menerusi Pendidikan Seni. 38 . Pada peringkat ini. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. murid-murid juga turut digalakkan membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan aktiviti seni secara kreatif dengan menggunakan aspek psikomotor. sentuhan. disiplin dan pemikiran asas seni yang mana ia turut berhubung dengan memanipulasi alat dan bahan serta teknikteknik mudah. Murid-murid juga turut dilatih membuat pemerhatian terhadap objek buatan manusia dan alam sekitar bagi membolehkan murid merasainya secara konkrit untuk mendapatkan imej mental. Pemahaman mengenai asas seni visual juga turut dapat diperkembangkan melalui aktiviti pemerhatian ini. bahan dan rasa. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan ini juga murid-murid dapat membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan benda yang dilihat. Menurut Brown (1980) dan Ros (1983). Proses ini merupakan satu keupayaan yang sangat penting dalam kehidupan kita di samping ia turut sama membantu murid dalam menyelaraskan idea. pendengaran. Gambar 2-3: Murid-murid dilatih membuat pengamatan terhadap alam Organisasi KSSR yang keduanya pula ialah interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.memperkembangkan deria penglihatan. ia juga turut melibatkan pancaindera lain yang merangkumi penglihatan.

Murid-murid juga turut sama terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Ekspresi ini dapat dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Gambar 2-5: Murid memanipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Hal ini juga menyebabkan mata pelajaran 39 . Apresiasi seni visual secara mudah pula banyak memberi pengalaman kepada murid dalam mengenali aspek-aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan dari segi keindahan dan fungsi. cerita. nyanyian. lakonan. karangan dan puisi.Gambar 2-4: Kegiatan ini adalah untuk menajamkan persepsi melalui pemerhatian secara aktif murid dan membina nilai kerja berpasukan.

Ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Mereka juga harapkan dapat menghargai alam persekitaran dan kehidupan mereka. Selain itu juga. Dengan adanya organisasi KSSR yang keempat ini. organisasi kandungan dalam empat bidang yang dinyatakan di atas telah menentukan empat standard kandungan yang perlu dicapai. Gambar 2-6: Murid-murid dipupuk dengan nilai-nilai kasih sayang serta menghargai persekitaran melalui aktiviti membina Hasil daripada semakan semula sukatan pelajaran pada tahun 2010. 40 . ekspresi kreatif. iaitu persepsi estetik. dan apresiasi seni. Standard Kandungan 1: Persepsi Estetik Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. objek buatan manusia dan karya seni. murid-murid juga turut sama diperkenalkan dengan tokoh-tokoh seni di samping menghargai sumbangan mereka dalam bidang seni di tanah air ini. Standard pembelajaran ini perlu dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. aplikasi seni. murid-murid juga dipupuk dengan nilai-nilai kasih sayang. Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Menghargai nilai-nilai murni dalam semua aspek kehidupan pula merupakan organisasi KSSR yang terakhir. murid-murid juga akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi kelak.Pendidikan Seni ini juga mempunyai kaitan dengan mata pelajaran yang lain seperti mata pelajaran Sains dan Bahasa. nilai kebersihan dan kepekaan serta mempunyai nilai-nilai patriotisme.

reka bentuk (reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran) serta seni kraf tradisional dan dimensi baru. Standard Kandungan 3: Ekspresi Kreatif Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. pergerakan. pelajar turut didedahkan dengan bentuk. sejarah seni. pemahaman. arca dan cetakan). kontra. 41 . dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. Proses penghasilan kerja-kerja seni ini juga amat menitik beratkan ekspresi idea yang mana ia mempunyai perkaitan yang rapat dengan ekspresi kendiri. Standard Kandungan 4: Apresiasi Seni Visual Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ia banyak memberi peluang kepada pelajar dalam mengaplikasikan kefahaman mereka untuk menghasilkan kerja-kerja seni berdasarkan asas seni reka dalam pelbagai teknik. penegasan. dalam asas seni reka iaitu unsurunsur seni. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah (KSSM) Kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah menengah (KSSM) pula telah dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu penghasilan seni visual dan juga sejarah dan apresiasi seni visual. bidang ini juga turut meliputi asas seni reka. garisan. kepelbagaian dan kesatuan. rupa. ruang. seni halus (lukisan. latar belakang budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam sesuatu hasil karya seni ini juga dapat diperkenalkan di samping penggunaan ilmu sains dan teknologi yang turut diperkenalkan secara terus dalam membantu kegiatan-kegiatan seni ini. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. jalinan dan warna manakala dalam prinsip rekaan pula pelajar ditekankan kepada prinsipprinsip harmoni. Dalam penghasilan seni visual.Standard Kandungan 2: Aplikasi Seni Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. Selain itu juga. Sehubungan dengan itu juga. kehidupan dan kerjaya. imbangan. komunikasi visual (seni grafik dan multimedia). masyarakat dan juga nilai kenegaraan. Sebagai contoh. catan.

lukisan-lukisan anatomi tubuh manusia mahupun haiwan dalam biologi. 42 . catan. Dalam bidang ini juga pelajar turut digalakkan untuk memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni di samping bijak dalam menggunakan pelbagai kemahiran dan teknik selaras dengan objektif Pendidikan Seni Visual KSSM ini. Sebagai contoh. Gambar 2-7: Lukisan perspektif sebagai asas kemahiran melukis Selain asas seni reka. bidang penghasilan seni visual ini juga turut meliputi seni yang merangkumi lukisan. pelajar bukan hanya dapat berkarya menerusi seni halus sahaja tetapi ia juga dapat digunakan dalam penghasilan lukisan-lukisan kejuruteraan.Pendedahan terhadap asas seni reka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip rekaan ini juga amat penting kepada pelajar kerana dengan adanya unsur-unsur seni dan prinsip rekaan ini. lukisan imaginasi manusia dan haiwan purba dalam bidang sejarah dan sebagainya dalam bidang-bidang yang lain. arca dan cetakan. Michelangelo merupakan seorang artis Barat yang amat terkenal dalam bidang pengarcaan manakala Leonardo pula merupakan salah seorang pelukis Barat yang amat dikenali dalam bidang catan.

2cm x 52. Paris. Oleh yang demikian.5cm.Gambar 2-8: Leonardo da Vinci. Oil on panel. 76. pelajar turut didedahkan dengan penggunaan sains dan teknologi dalam menghasilkan atau membuat sesuatu projek yang telah diamanahkan oleh guru mereka. Mona Lisa. bidang ini lebih menekankan kepada seni reka yang berbentuk grafik dan multimedia. Louvre. France/ The Brigeman Art Library. pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ini juga akan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam penggunaan teknologi di samping mengembangkan lagi idea dan kreativiti mereka dalam penghasilan sesebuah projek malahan pelajar-pelajar ini juga dilatih agar 43 . Gambar 2-9: Arca yang dibina oleh pelajar dari bahan-bahan yang dikitar semula. Dengan adanya komunikasi visual ini juga. Dalam komunikasi visual pula. 1503-6.

Lembing. 2005. tenunan dan tekat. Gambar 2-10: Seni reka grafik hasil karya pelajar-pelajar SMK Sg. Dalam mempelajari reka bentuk ini. Perak. pelajar juga akan dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari oleh mereka di sekolah seperti susun atur perabot mengikut konsep yang telah dipilih dan disesuaikan dengan elemen-elemen seni hiasan dalaman dan prinsip rekaan di persekitaran mereka. Pahang. 44 . Dalam bidang penghasilan seni visual yang terakhir ialah kraf tradisional dan dimensi baru yang mana bidang ini juga turut terkandung dalam kandungan sukatan pelajaran KSSR. Contohnya kraf tradisional yang masih ada sehingga sekarang adalah seperti tembikar / seramik di Kuala Kangsar. Kraf tradisional ini juga boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang mana ia melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. anyaman.memiliki sikap disiplin dan berinovasi kerana hal ini juga amat penting dalam kehidupan mereka apabila mereka sudah melepasi alam persekolahan kelak. batik dan ukiran di kawasan Pantai Timur iaitu Kelantan dan Terengganu. pelajar turut didedahkan dengan seni reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran (hiasan dalaman dan lanskap). Hal ini juga turut membolehkan pelajar membuat keputusan yang baik dan berkesan dalam menghias ruang rumah mereka mengikut konsep yang diingini di samping mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah dalam subjek ini. Dalam reka bentuk pula. Dengan ini juga pelajar dapat menghargai dan menyedari suasana seni dalam persekitaran hidup mereka di samping kaitannya dengan keselesaan hidup.

Dengan adanya penghasilan seni visual kraf tradisional ini juga para pelajar akan dapat menghargai hasil seni yang telah lama diwarisi secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. para pelajar juga dapat menyatakan kefahaman dan membuat apresiasi serta kritikan seni. Sejarah dan apresiasi seni visual ini pula merupakan kandungan kedua dalam KSSM. Selain itu. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual ini juga dapat dikategorikan kepada tujuh bahagian iaitu: 1. Selain itu. kebangsaan. malahan para pelajar juga akan dapat menggunakan pelbagai kemahiran yang ada di samping idea-idea yang bernas dalam mencipta sesuatu rekaan baru dengan memanipulasi unsur-unsur seni an prinsip rekaan sesuai dengan ciri-ciri kraf tradisional dimensi baru.Gambar 2-11: Keris kraf logam yang tinggi nilai estetikanya. serantau dan antara bangsa. Bidang ini sebenarnya banyak memberi peluang kepada pelajar dalam membuat kajian terhadap pemahaman budaya tempatan. Para pelajar juga boleh menyambung pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi lagi sama ada di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) ataupun di Institut Kemahiran MARA yang mana ia turut menawarkan kursus yang memerlukan kemahiran seni. para pelajar juga dapat menjadikan bidang seni visual ini sebagai prospek kerjaya mereka apabila mereka meninggalkan alam persekolahan. agar seni kraf tradisional ini tidak akan pupus ditelan zaman. Perkembangan seni visual di Malaysia melalui seni halus dan kraf tradisional dan peribumi 45 .

Pago-Pago.2. 100cm x 100. Tidak ketinggalan penghasilan karya-karya mereka berserta sumbangan mereka terhadap tanah air turut diberi perhatian. pelajar didedahkan dengan gerakan seni halus. 3. 7. Mohd Hoessein Enas yang mana merupakan seorang pelukis figuratif yang berbakat besar dan amat terkenal. Abdul Latiff Mohidin dan banyak lagi. 4. 5. Mazli Mat Som. Malah kebanyakan hasil karya beliau juga banyak mendapat pujian dari negara-negara Barat. Selain beliau. Dzulkifli Buyong. Melalui kraf tradisional dan peribumi ini juga para pelajar dapat mengetahui akan perihal tokoh-tokoh kraf tradisional di samping mengetahui 46 . banyak lagi pelukis-pelukis tanah air yang mana telah banyak berjasa pada negara dalam bidang seni halus ini seperti Syed Ahmad Jamal.3cm. Oil on canvas. 1964. Sebagai contoh. para pelajar juga turut didedahkan dengan kraf tradisional dan peribumi. Selain seni halus. Amron Omar. Redza Piyadasa. Malaysian National Art Gallery Collection. Gambar 2-12: Abdul Latiff Mohidin. Di samping itu. 6. Peralatan Alat permainan Seni bina Kenderaan Pakaian Perhiasan (ornamen) Dalam seni halus. pendedahan mengenai pelukis-pelukis tanah air dan barat turut diajar.

pusat-pusat kraf. di tepi-tepi jalan. melalui pemerhatian di pusat-pusat membeli belah. 73. kawasan persekitaran. New York. Cat minyak atas kanvas. Terdapat lebih 1. para pelajar juga boleh mengaplikasikan apa yang diketahui dan dipelajari semasa berada di sekolah dengan pemerhatian dan pemantauan yang telah dibuat oleh mereka semasa berada di luar kawasan sekolah. The Museum of Modern Art. Gambar 2-14: Lukisan gua Poleolitik di Lascaux.sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh mereka untuk negara kita Malaysia. 1889.7cm x 92.1cm. Sebagai contoh. Sehubungan itu juga. 500 lukisan di gua ini. The Starry Night. 490 BC. 17. Peranchis. 47 . Gambar 2-13: Vincent van Gogh. Hal ini juga dapat mengembangkan lagi idea pelajar di samping mencungkil kekreatifan yang ada pada para pelajar itu sendiri. alam semula jadi dan sebagainya.

pelan tapak. para pelajar juga turut didedahkan dengan asasasas seni bina yang mana ia merangkumi cara untuk membuat pelan menggunakan lakaran biasa. Dari segi alat permainan pula. Misalnya. gasing. 48 . makam dan taman. Ia dapat dilihat pada ciri-ciri kehalusan buatannya di samping rupa bentuknya yang menarik. Manakala alat muzik tradisional pula seperti nafiri. bom. Para pelajar akan mengkaji bagaimana seni bina masjid ini di samping mengetahui akan pengaruh-pengaruh asing yang telah dibawa masuk dalam seni bina masjid tersebut. Selain itu. gerbang. gong dan gendang. Sebagai contoh. para pelajar akan didedahkan kepada beberapa aspek penting. para pelajar akan dapat berkomunikasi dengan orang luar malah dapat mengeratkan lagi hubungan dalam aspek hidup bermasyarakat. Seni bina pula merangkumi kediaman. pelan dengan menggunakan titik perspektif dan pelan pandangan hadapan. wakaf. Alat permainan ini memiliki unsur-unsur seni yang amat menarik. masjid. senjata nuklear dan sebagainya. wau dan congkak. alat dan teknik yang digunakan oleh pembuat-pembuat alat permainan.Dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual KSSM yang keduanya pula peralatan yang mana para pelajar turut sama didedahkan dengan peralatan senjata seperti keris. masjid. Selain itu juga. para pelajar juga akan dapat mengetahui mengenai asal-usul sesebuah masjid dengan menemu ramah tokoh-tokoh yang telah lewat usia yang mana masih hidup. Dalam bidang ini juga. Dengan ini para pelajar akan dapat mengetahui akan peralatan senjata tradisional di samping peralatan senjata moden seperti pistol. Para pelajar akan tahu tentang harta dan khazanah warisan yang telah lama dijaga oleh nenek moyang mereka di samping mengetahui tentang bahan. para pelajar akan didedahkan dengan alat permainan tradisional. pedang tombak. lembing dan sebagainya. Dengan ini juga. Gambar 2-15: Rumah Melaka memiliki ciri-ciri istimewa yang perlu dikaji.

sampan dan kayak. Kenderaan ini termasuklah kenderaan di darat seperti kereta. Selain itu. motosikal dan basikal. Di laut atau di sungai pula apresiasi meliputi kapal. jet. Manakala di udara pula meliputi kapal terbang. 49 . helikopter dan roket.Gambar 2-16: Permainan tradisional orang Melayu. bidang sejarah dan apresiasi seni visual ini juga turut meliputi kenderaan yang mana kenderaan ini dibuat berdasarkan aspek-aspek seni di samping memenuhi kehendak para pengguna yang menginginkannya kelihatan lebih bergaya dan berbentuk menarik lagi.

50 . Dari segi pakaian pula. baju Melayu dan baju cekak musang. gelang. Dalam berpakaian. kaum atau kepala. anting-anting yang pelbagai rupa dan bentuk untuk aksesori diri untuk kelihatan lebih anggun dan menarik lagi. perhiasan ini sebenarnya merupakan satu benda yang telah menjadi barang kegemaran ramai. baju kurung kedah. rantai.Gambar 2-17: Reka cipta pelajar Jepun tentang alat permainan. Manakala golongan lelaki pula gemar mengenakan pakaian yang kelihatan kemas dan simple ” untuk kelihatan segak dan tampan . penggunaan unsur-unsur seni dan prinsip rekaan yang sesuai juga turut memainkan peranan penting. Si pemakai ini seharusnya memilih baju yang berbunga halus dan berwarna lembut serta mempunyai garisan yang menegak agar badannya yang gempal itu akan kelihatan lebih kurus sedikit. seseorang yang berbadan gempal tidak seharusnya memakai pakaian yang mempunyai garisan yang melintang dan mempunyai corak yang berbunga besar kerana ia akan menyebabkan si pemakai itu kelihatan lebih gempal lagi. Barang zaman. Gambar 2-18: Fesyen pakaian Barangan perhiasan pula turut meliputi hiasan mengikut budaya bangsa. golongan perempuan gemar menggunakan barangan perhiasan diri ini seperti cincin. tangan. Begitulah sebaliknya. kaki dan pinggang. Pakaian ini termasuklah baju kurung. Kebanyakan mereka menggunakan barang perhiasan ini adalah untuk kelihatan lebih menarik dari segi penampilan diri Contohnya. leher.

seharusnya melibatkan proses artistik iaitu penerokaan. kemahiran mencari. membuat kajian dan mengolah idea untuk menghasilkan sebuah alat permainan. Hal ini juga jelas dibuktikan dalam ayat al-Quran yang mana Rasulullah s. para guru perlu mengintegrasikan kedua-dua bidang ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Strategi Perlaksanaan Organisasi Kurikulum Sekolah Menengah (KBSM) Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah ini sebenarnya disusun berdasarkan dua bidang utama iaitu bidang penghasilan seni visual serta sejarah dan apresiasi seni visual. menginterpretasi dan mengaplikasikan maklumat. Proses membuat kajian perlu 51 . kemahiran berkomunikasi kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. Untuk memastikan kemahiran-kemahiran dikuasai oleh pelajar.a. jelaslah daripada konsep dan Pendidikan Seni Visual ini mempunyai saling kait yang rapat kerana Pendidikan Seni Visual ini dikatakan ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. olahan idea dan penghasilan dan refleksi. alat dan bahan mengikut prosedur dan teknik-teknik tertentu. Setiap aktiviti penghasilan seni visual. Pembelajaran boleh berlaku secara terancang. dalam konteks ini dapatlah dirumuskan bahawa kebanyakan barangan yang kita pakai dan gunakan sebenarnya mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan bidang seni malahan ia juga tidak dipisahkan dari kehidupan kita seharian. Pelajar meneroka. Justeru itu. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang insan dari aspek jasmani. emosi.w telah bersabda. Sukatan pelajaran ini direka adalah untuk membantu para pelajar dalam menguasai pelbagai kemahiran semasa berada di sekolah menengah. tidak semestinya kita tidak berseni dalam pemilihan sesuatu barangan yang kita ingini malahan tanpa seni. penggunaan teknologi. Allah itu indah dan sukakan pada keindahan . sesuatu benda itu akan kelihatan kaku dan tidak menarik. Antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh para pelajar adalah seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. sosial dan intelektual.m). rohani. pewujudan idea. Oleh yang demikian. Seandainya kita tidak meminati seni. bentukbentuk atau subjek-subjek yang indah dikesan melalui kuasa deria tetapi pemahaman tentang keindahan hanya wujud di alam akliah sahaja.Gambar 2-19: Kerongsang dari paduan perak dan batu permata Golongan wanita gemar menggunakan barangan perhiasan diri. kemahiran bekerjasama dalam kerja-kerja kumpulan serta kemahiran pengurusan. Ia juga turut diperkatakan oleh ahli falsafah klasik Barat iaitu Plato (428-348 s.

Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual ini untuk member tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan seharian serta dalam budaya kebangsaan. Dengannya nanti diharapkan pelajar kita akan bersifat lebih global dan fleksibel. keluarga.dipupuk sebelum. 52 . Sehubungan itu juga. masyarakat dan juga negara. Proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual ini perlu dijalankan dalam bentuk teori dan praktikal. Tujuannya adalah untuk menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan para pelajar agar mereka lebih memahami secara lebih mendalam tentang sesuatu tugasan yang dilakukan dan jumpaan mereka merupakan suatu pengalaman dan penambahan ilmu melalui Pendidikan Seni Visual ini. afektif dan psikomotor. Dengan menggunakan pendekatan budaya boleh memberi pengalaman dan pengetahuan kepada pelajar untuk melihat perbezaan dan kesamaan nilai yang terdapat pada karya seni daripada berbagai budaya manusia di dunia ini. Pengalaman menerusi deria ini dapat menggalakkan perkembangan persepsi. deria hidu dan juga deria pendengaran. imaginasi dan daya intuisi seterunya boleh membina kreativiti dalam kalangan para pelajar kerana deria itu merupakan pintu dan tingkap kepada kemasukan ilmu dalam minda pelajar. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk pembinaan individu. semasa dan selepas proses penghasilan sesebuah karya. Pendekatannya bergantung kepada kebijaksanaan guru dalam mengendalikannya asalkan ia meliputi tiga domain iaitu kognitif. penglihatan. kedua-dua bidang ini juga turut menjurus kepada matlamat Pendidikan Seni Visual dan juga matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam proses kreatif para pelajar perlu mendapat pengalaman melalui semua deria ia meliputi kegiatan yang kreatif yang mana ia turut melibatkan deria sentuh. deria rasa. Perbandingan di antara seni dan budaya luar juga amat digalakkan.

idea dan proses. pendidikan dan budaya. inovasi. idea. merekacipta. pengalaman. 2. interpretasi dan penilaian terhadap karya visual 6. 3. 2. Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual Memperkembangkan daya pengamatan pelajar melalui pemerhatian dan menarik minat pelajar terhadap bidang penyelidikan untuk mereka cipta produk seni halus dan kraf tradisional.alat dan bahan 5. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa 53 . Memperkembangkan daya konsepsi visual secara kritis dan kreatif melalui pelbagai media. Memahami pengaruh dan menghargai sumbangan seseorang tokoh seni dalam seni visual dan kraf sama ada dalam negara atau luar negara.PETA MINDA OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH (KSSM) Objektif Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KSSM 1. Selain itu. analisis. pelajar juga boleh membuat pertimbangan dalam mengkritik sebuah karya dengan secara kritis. Dapat mengapikasikan visual seni dalam konteks sains dan teknologi dalam seperti menggunakan lukisan atau gambaran untuk menerangkan sesuatu dalam bidang sains. 2. Pengaruh teknologi untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses rekaan idea dan mengaplikasikan perisian komputer yang sesuai dalam mempertingkatkan nilai seni visual dan kraf tradisional. Membuat deskripsi. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan Kesyukuran terhadap Tuhan yang telah mencipta alam yang indah ini. teknologi dan mata pelajaran lain 7. Meningkatkan pengetahuan. bahan dan teknik seni visual dan kraf tradisional. 3. daya kreativiti. disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya 4. Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains. 1. Memahami dan menghargai peranan seni dalam keperluan seharian seperti: 1. Menggunakan pelbagai kemahiran. Mengetahui perkembangan seni dari dulu hingga masa kini untuk memupuk kesedaran dalam kalangan orang ramai tentang kepentingan seni 3. mengaplikasikan asas seni reka dalam kehidupan manusia. imaginasi 4. teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti 5. mencari maklumat. media. Membuat interpretasi dan merakamkan penemuan. cita rasa dan kepercayaan serta memelihara hasrat diri dan masyarakat melalui hasil karya seni tanpa menggunakan kata-kata. Kepelbagaian kegunaan dan kesan seni dalam kegiatan ekonomi. perasaan.

Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa  Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa..  Penghasilan seni visual membolehkan seseorang itu menerap nilai-nilai murni seperti bertanggung jawab. Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup. sabar.  Menjadikan seni visual sebagai sumbangan yang penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara..  Menjaga keindahan persekitaran dan dapat mereka suasana di persekitaran rumah ataupun di pejabat dengan adanya ilmu rekabentuk lanskap dan hiasan dalaman 10. 54 .  Mempertingkatkan pengetahuan tentang aspek budaya dan nilai dalam hasil seni. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya  Mengaplikasikan seni visul dalam pelbagai bidang.sambungan 8..  Meningkatkan kesedaran seseorang terhadap kepentingan seni visual dan ingin mengekalkan warisan budaya tradisi Malaysia selama-lamanya  9. Menyedari kepentingan dan menghargai keindahan serta keharmonian seni visual dalam kehidupan. teliti dan bertimbang rasa.

1. Seni halus c. Mengenal pasti budaya dan tradisi pelbagai kaum dan menyedari perbezaan dan perbezaan seni dan kraf tempatan dengan luar negara. Asas Seni Reka b. 2. Penghasilan Seni Visual a. Membolehkan pelajar merekacipta dan menghasilkan kerja seni berdasarkan kefahaman mereka terhadap asas seni reka. 55 . Kraf Tradisional dan dimensi baru 1. 1. Mempertingkatkan daya fikiran secara kritis dan kreatif untuk menghasilkan seni visual.PETA MINDA KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH KBSM Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KBSM 1. kritis. Reka Bentuk e. 3. inovatif dan inventif. Mengaplikasikan teknologi dalam bidang seni. mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. imaginatif. sumbangan tokoh dalam bidang seni visual dan kraf. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Perkembang an Seni Visual di Malaysia 2. 2. kreatif. Peralatan: Alat Permainan Seni Bina Kenderaan Pakaian : Rajah 2-2: Berdasarkan matlamat KBSM iaitu untuk membentuk pelajar yang celik budaya. Membolehkan pelajar mengenali dan menghargai sejarah dan perkembangan. Komunikasi Visual d.

ukiran kayu. Prinsip Rekaan: harmoni. bentuk. anyaman. penegasan. pergerakan.\\Sambungan… Asas Seni Reka i. Unsur Seni: garisan. kontra. jalinan dan warna ii. arca dan cetakan 1. irama. imbangan. Rajah 2-3: Penghasilan seni visual 56 . batik. rupa. Penghasilan Seni Visual Komunikasi Visual Reka bentuk grafik dan multimedia Reka Bentuk  mencari maklumat  merekacipta  imaginasi  idea dan proses  alat dan bahan  mengaplikasikan asas seni reka Reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran (hiasan dalaman dan lanskap) Kraf Tradisional dan Dimensi Tembikar/seramik. ruang. kepelbagaian dan kesatuan Seni Halus Lukisan. tenunan dan tekat. catan.

i. Rajah 2-4: Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 57 . baju kedah. baju melayu. baju cekak musang dan lain-lain Perhiasan (Ornamen)  Mengetahui dan menghargai  mengenali warisan budaya pelbagai kaum  Nilai estetik dalam persekitaran dan kehidupan Hiasan kepala. Kraf Tradisional dan Pribumi: Tokoh.. masjid. hiasan leher. pelukis penghasilan dan sumbangan Perkembangan Seni Visual di Malaysia ii. Sejarah dan apresiasi Seni Visual Seni Bina Kediaman. hiasan kaki dan hiasan pinggang  sejarah dan perkembangan seni visual dan kraf serta tokohtokoh terkenal.. makam dan taman Darat dan laut atau sungai Kenderaan Pakaian Baju kurung.Sambungan. hiasan tangan. gerbang. wakaf. Seni Halus: Gerakan seni halus. penghasilan dan sumbangan Peralatan Senjata dan domestik Alat Permainan Gasing. Wau dan Alat muzik tradisional 2.

Turun separa. 1) ASAS SENI REKA 1) Unsur Seni Garisan Rupa Bentuk Jenis-jenis Garisan: Tebal. Konkrit merupakan struktur 3D yang dilihat dan dirasa. titik-titik. Jenis –jenis susunan Selang seli. ton garisan Garisan dan Ruang: kerja dalam 2D wujud ruang dan dapat dilihat melalui barisan pokok.  Manakala satu bahagaian badan manusia sama dengan 2 bahagian kepala  Panjang tangan ialah 3 bahagian kepala dan satu bahagian kaki sama dengan 4 bahagian kepala. Teknik Gosokan Koyakan dan tampal  Anyaman  Tiupan straw  pualaman   iii. Teknik Catan. Bahan       pen marker pensel arang oil pastel berus dan dakwat bulu ayam ii. Ilusi  merupakan bentuk yang wujud melalui kemahiran penggunaan unsur seni  sifat 2D  tidak dapat pegang tetapi dapat dirasakan melalui mata Garisan dan bentuk:  garisan dapat menghasilkan bentuk: Lilitan Dawai. persatuan dan pertubuhan  Menjadi jenama sesuatu barang iii. objek buatan manusia. berlingkar. nipis. Anyaman rotan. Rupa positif  rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu ii. putus-putus. tiang dan lain-lain Jenis Bentuk: i. Batu bata. pancaran. Rupa dan muka taip  jenis rupa berbentuk huruf  dihasilkan denganpelbagai gaya i.. Rupa Negatif  Ruang di sekeliling rupa objek tersebut Rupa dalam aktiviti mencorak: i. manusia. Orgee. tambahan atau luakan  hasil corak –disusun dengan berulang Jenis –jenis rupa: Geometri dan Organik Mengenal rupa: Dalam buatan manusia dan Dalam alam sekeliling Rupa positif dan negatif: i. beralun. Teknik lipatan kain-topologi Membina bentuk: Cantuman. berbulu. ukiran Bentuk figura manusia:  Bentuk manusia dewasa mengikut kadar banding dengan keplala adalah lebih kurang 71/2 bahagian. Teknik lipatan b. Teknik Cetakan 58 . Teknik Kolaj. Teknik Lorekan.. zig-zag Mengenal Garisan: Objek alam sekeliling dan objek buatan manusia Kajian kesan garisan:  wujud rupa yang lain dengan cara bertindanan. kasar. Teknik potongan kadbodpolihidera c. Kedudukan garisan  melintang-tenang  pepenjuru-pergerakan  tegak-teguh dan stabil  pancaran-bertenaga Garisan pergerakan: Dapat mencipta pergerakan ilusi dengan garisan berulang-ulang Garisan dan Corak: objek alam sekeliling. Cara-cara menimbulkan bentuk ilusi dalam karya: Teknik Garisan. kraf atngan Garisan untuk menimbulkan bentuk: Bentuk. ii. Cermainan. Rupa dan lambang  Diolah menjadi lambing atau symbol kepada sesebuah syarikat. Anyaman Buluh Rupa dan bentuk:  Rupa dapat dicipta melalui: a. Sisik ikan ii.Sambungan. membuat tembikar.

sambungan...

1) Unsur Seni

Warna

Jalinan
 

Ruang

Jenis-jenis warna: i. Asas  terdiri daripada warna biru, kuning dan merah  warna utama yang tidak boleh dihasilkan daripada campuran warna tetapi boleh menghasilkan warna sekunder dan tertier ii. Sekunder  terdiri daripada warna hijau, jingga dan ungu  terhasil daripada campuran dua warna asas. iii. Tertier  terhasil daripada campuran warna sekunder dengan warna asas. iv. Neutral  warna yang tidak tergolong dalam kategori warna asas, warna sekunder dan warna tertier  terdiri dari wrna putih, hitam atau campuran kedua-dua warna Nilai warna: Ton warna, Kroma Gubahan warna: Sewarna, Warna harmoni, Warna penggenap Suhu warna: Warna panas, warna sejuk Warna bertindak:  warna yamg akan menimbulkan kesan pantulan warna yang berbeza apabila bertemu dengan warna latar yang berlainan  warna bertindak aktif apabila bertemu dengan latarbelakang berwarna kontra dan sebaliknya bertindak pasif apabila bertemu dengan warna yang sewarna dengannya. Perspektif warna:  merupakan gubahan warna yang menunjukkan kesan ilusi ruang ke dalam satu-satu gubahan dengan perubahan ton warna sama ada daripada terang kepada gelap ataupun sebaliknya.  Nilai ukuran kuasa warna atau warna kroma boleh menghasilkan perspektif warna.  Lebih jelas apabila menggunakan warna harmoni atau sewarna Peranan dan fungsi warna:  dalam kegiatan seni halus seperti catan adalah untuk menimbulkan bentuk, jalinan, ruang dan rupa

Sifat permukaan yang terdapat pada sesuatu objek dan boleh dikesan secara penglihatan atau sentuhan  Terdapat pada permukaan objek alam sekeliling dan buatan manusia  Setiap jalian mempunyai fungsi dan nilainya. Jalinan Sentuh:  Jenis jalinan yang dapat dikesan melalui deria sentuhan Jalinan Tampak:  Jenis jalinan yang hanya dapat dilihat tidak boleh di sentuh  Dilihat secara ilusi pada alam benda, karya seni dan atas kertas melalui pelbagai teknik Sifat-sifat jalinan:  Kasar- permukaan jalan raya  Lembut - permaidani  Tajam – kulit durian  Halus –sayap rama-rama Menggubah jalinan dengan pelbagai bentuk:  Teknik capan kulit nangka  Teknik gosokan  Teknik kolaj  Teknik impasto  Teknik pualaman  Teknik basah atas basah  Teknik resis  Teknik ikat dan celup  Teknik renjisan  Teknik tiupan straw  Teknik renyukan kertas  Teknik lukisan  Teknik titik  Teknik cetakan Fungsi jalinan:  keselamatan dan penyamaran  Cengkaman  Hiasan

Wujud di sekeliling kita. Contoh: kawasan padang, almari, dewan, bilik darjah, kolam mandi.  Merupakan kawasan kosong atau lapang yang mengelilingi diri kita ataupun sesuatu bentuk.  Semua objek wujud di dalam sesuatu ruang  2 jenis ruang: 1. Ruang nyata  arca, tembikar, anyaman, tenunan, ukiran kayu adalah di antara bentukbentuk seni 3D yang wujud di dalam ruang yang nyata. 2. Ruang ilusi  imejan-imejan daripada lukisan, catan serta cetakan iaitu imejan-imejan di atas kertas lukisan dan kanvas hanya boleh dilihat sahaja. Perspektif Seni menggambarkan imejan tiga dimensi di atas permukaan yang rata (2D) dengan menggambarkan dimensi ketiganya iaitu kedalaman (depth). Perspektif linear Garisan-garisan perspektif sebagai panduan. Digunakan untuk melukis bentuk-bentuk yang bersifat geometri - Lukisan perspektif boleh dibuat dengan berdasarkan kepada satu titik lenyap, dua titik lenyap dan tiga titik lenyap. - Garisan-garisan perspektif linear ini akan dijadikan sebagai panduan semasa melukis supaya hasil lukisan itu mempunyai gambaran ruang yang sebenar.

59

A) ASAS SENI REKA…

2) Prinsip Rekaan

Harmoni

 

Bertindak balas tampak di dalam alam dan karya seni yang menyepadukan unsur-unsur seni. Unsur seni menimbulkan kesan keselesaan, kesesuaian, kesatuan, ketenangan dan keseragaman

Kontra

Wujud apabila salah satu daripada unsur seni mempunyai ciri-ciri bertentangan antara satu sama lain untuk memberi kesan pada karya seni.

Penegasan

 Maksud sesuatu yang menjadi fokus dan kelihatan lebuh ketara apabila dibandingkan dengan objek lain  Tujuan untuk menarik perhatian dan tumpuan terhadap sesuatu

Imbangan

Keadaan kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuanperhatian yang terdapat dalam sesuatu susunan unsur seni yang memberi kesan kesatuan

Irama dan pergerakan

 Merupakan suatu prinsip reka bentuk. Irama akan menunjukkan pergerakan apabila sesuatu elemen berulang Contohnya: Irama rawak, Irama biasa, Irama berselang seli, Irama aliran, Irama progresif

Kepelbagaian

 Merupakan hasil daripada perlanjutan, gayaam dan kontra dalam penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan.

Kesatuan

 Penggabungan prinsip rekaan dan unsur seni  Penggabungan seluruh elemen seni tersebut menghasilkan satu kesatuan yang berupaya memercikkan nilai keindahan dalam sesebuah karya supaya menjadi gubahan yang menarik, baik dan sempurna

60

B) SENI HALUS
 Kerja-kerja peringkat awal untuk menghasilkan catan, cetakan dan lainlain. Hanyalah sebuah karya daripada garisan yang membentuk imej dengan tidak menggunakan warna atau menggunakan warna yang terhad.

1) Lukisan

Pengenalan

Sejarah Lukisan

 

Sejak Zaman Batu. Manusia melukis di dinding gua. Perkembangan lukisan di Eropah selari dengan perkembangan lukisan catannya. Pelukis Alrecht Durer dan Leonardo da Vinci memperkenalkan skala dalam lukisan figura.

 

Asas sebelum melukis

  

Mengetahui perspektif Memahami kesan cahaya, bayang dan bentuk Tetingkap focus Memfokus ketepatan objek menggunakan pensil Nisbah keemasan

Alat dan Bahan

     

Pensel Arang (charcoal) Krayon Pastel Pen dan Dakwat Berus

Alat dan Bahan

 Bergantung kepada media dan alat  Bagi teknik gosok, tidak sesuai menggunakan pen atau berus  Teknik titik tidak sesuai menggunakan berus atau arang  Garisan – menggunakan pen atau pen teknikal  Titik – menggunakan pen teknikal  Basah – hanya menggunakan berus, dakwat dan air  Pensel – teknik ini biasa dilakukan. Boleh dilakukan secara garisan  Arang – garisan kasar. Ton boleh diperoleh dengan teknik gosok

61

62 Cat minyak Berus jenis keras Berus jenis lembut Pisau palit Plat Pembancuh warna 6. 4.Catan yang dihasilkan lebih meluahkan idea perasaan falsafah.B) SENI HALUS Pengenalan Catan merupakan hasil seni bahantara pigmen waran pada permukaan rata seperti kertas atau kanvas Sejarah Catan Bermula pada zaman Yunani Purba.  Ekspresionisme.  Impresionisme. Zaman Renaissance atau Zaman Pembaharuan pada abad ke-14 hingga abad ke-16. 2. basah atas kering 3. 3. 5.  Kiubisme.Catan yang dihasilkan mengikut ciri-ciri objek atau subjek yang dilukis dengan tepat. 4. 2. garisan dan bentuk. 3. 3. 2) Catan Aliran Media 1. jalinan. 4. Pada abad ke-19 dan ke-20. Basah atas basah 2. Kekuda . Mangkuk dua lubang 7. aliran catan baru gaya abstrak dan abstrak. 5.  Surealisme. Kanvas 8. Cat Air Cat Poster Cat Tempera Cat Gouce Cat Minyak Cat Akrilik Teknik-teknik digunakan: 1. 5. Teknik Lembut Bahan untuk menghasilkan catan minyak 1. bentuk dipecahpecahkan supaya dapat dipandang dari pelbagai sudut.  Abstrak Ekspresionis.Catan yang lebih menuju ke arah semi abstrak kerana perhatian tertumpu kepada warna. peribadi dan sejagat melalui catan yang spontan dan agresif.Pergerakan catan yang dilukis mengikut naluri perasaan atau ekspresi dengan secara spontan.Gaya separa abstrak abad ke-20 yang mementingkan bentuk geometri. 6. bentuk asal tidak jelas kelihatan kerana lebih mengutamakan warna. Kering atas basah Teknik Cat Minyak 1.  Realisme. 2.Gaya catan spontan mengikut intuisi dan gerak hati tanpa berfikir atau mengkaji. pencahayaan dan apresiasi pelukis. Teknik Titik Teknik Glazing Teknik Hard Edges Teknik Impasto Teknik Alla Prima 6.

gurisan 3. Penekan. minyak biji rami. Pemampat. Set pemahat. Pensil. Pen fel. Cetakan stensil kaedah potongan kertas perdua II. Dakwat likat. berus. Kepingan kaca Bahan: Pelbagai jenis bahan berjalinan. minyak tanah Alat: alat pengukir. Redza Piyadasa 1. kertas lembut. Cetakan timbul lino Cetakan timbul potongan/kepingan kayu Cetakan timbul Kolagraf Cetakan timbul Kolaj Alat: Alat penggelek warna. Henri Maisse (1869-1954) Malaysia: 1. Pemampat Bahan: Kertas. kertas lembut. akuatin 4. Cetakan blok kayu buatan tangan muncul di negara China pada kurun ke8. Roda penggelek. kertas surih. warna lino. Jenis Cetakan Tokohtokoh I. Bahan: kepingan lino/kayu. Kepingan kaca/ cermin. Edvard Munch (1868-1944) 2. Cetakan Timbulan (Relief) atau Cetakan Benam (intaglio) 1. Cetakan berwarna mula pada abad ke15 dengan menggunakan cetakan kayu untuk mencetak kain batik sarung. Long Thien Shih 3. Menggunakan mesin cetak. Minyak tanah. Cetakan Datar (Planography/ lithography) Teknik: Teknik penolakan minyak dengan air. Kaedah: 1. minyak tanah 63 . turpentin. papan lapi. Sabun 3. Cetakan stensil kaedah skrin foto Eropah: 1. kumpulan Sumaria berjaya mencetak bentuk relief. Cetakan stensil kaedah filem laker (profilem) III. mesotin Alat: Plat logam. Minyak biji rami/minyak linsid. 2.B) SENI HALUS Pengenalan Cetakan ialah proses terapan blok atau plat ke atas sesuatu permukaan kertas. kertas atau bahan yang lain 3) Cetakan Sejarah Bermula pada tahun 3000 SM. Jarum. turpentin. Alat. Cetakan Stensil (Serigraphy) 2. warna lino. Chew Teng Beng 2. turisan 2.

ruang. Arca bentuk berfungsi: Contohnya: taman permainan kanak-kanak. Arca Dinding Alat/Bahan: Papan. 64 . Alat untuk memotong dan memateri Teknik: Bahagian yang berasingan dicantumkan menjadi satu bentuk yang menarik. pelekat. 5. 1. keeping. batu. logam. alat pengukur. batu granit. warna dan jalinan yang menarik. Arca bentuk estetika: Anthony Lau. lekat. alat pengukur Taknik: Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat ke dalam. Arca Acuan Alat/Bahan: Plastik. Arca Stabil Alat/Bahan: Pelbagai jenis bahan Teknik: Bahan kutipan dicantumkan secara kasar. jalinan dan bentuk yang tinggal. batu kapur Teknik: Bahagian-bahagian yang berlebihan daripada blok bahan diukir dan dibuangkan sehingga pengarca berpuas hati 8. kapak. bahan sebenar ialah gangsa tuangan atau simen. paku. Anthony Lau 2. Arca Tambahan Alat/Bahan: Tanah liat. 9. Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 2. tanah liat. Arca Luakan Alat: Pahat. Arca Asemblaj Alat/Bahan: Kayu. Aca Timbulan Alat/Bahan: Kepingan kayu. kadbod Teknik: Bahagian arca sendi untuk membolehkannya bergerak. hasil penyatuan catan dengan arca. lilin. Bahan lembut boleh dipecahkan apabila arca sebenar siap. plaster Paris Teknik: Bahan cecair dituangkan ke dalam acuan yang dibentuk khas terlebih dahulu. Hendry Moore Malaysia: 1. 7. tampal dan cat secara sistematik untuk menghasilkan kesan timbul dan tenggelam. 6. 3. batu.B) SENI HALUS 4) Arca Pengenalan Merupakan bentuk dalam susunan tiga dimensi (3D) untuk dikaji dan dinikmati nilai estetikanya Sejarah Mula apabila terjumpa patung kecil Cycladic pada tahun 4500. penukul paku Teknik: Teknik gergaji. pahat. logam. cat. gergaji. bongkah-bongkah. plaster Paris atau bahan kutipan yang mempunyai bentuk.boleh menghasilkan arca dalam kuantiti yang besar. bahanbahan rapuh. pemukul. pengikis Bahan: Blok kayu. logam. Topeng kaum asli 2. Baharuddin Mohd Arus Jenis Bentuk Jenis Arca 4. Teknik: Bahan dicantumkan secara sistematik untuk mendapatkan bentuk yang ada kaitan dengan struktur jentera. simen. batu marmar. gergaji. simen. Arca binaan Alat/Bahan: Batu-bata. Tokohtokoh Eropah: 1. Tugu Negara. Arca Bergerak Alat/Bahan: Bessie. plaster Paris. plaster Paris. gangsa tuangan simen Teknik: Bahan lembut digunakan sebagai tempat tumpangan. dalai. 1. kepingan besi dan bongkah kayu. berputar atau berombak. ―Hasil Laut‖ 2. dengan rupa.

C) KOMUNIKASI VISUAL Reka Bentuk Grafik dan
 Grafik – Seni dekorasi dan tulisan atau cetakan di atas permukaan datar berserta teknik dan pertukangan yang dikaitkan dengannya.  Disiplin-disiplin: kemahiran melukis, mentafsir, pemilihan huruf, memilih warna, penggunaan alat dan media grafik Reka Bentuk Cetakan Iklan dan Komunikasi Reka Bentuk Penerbitan Umum Reka Bentuk Papan Tanda Reka Bentuk Pembungkusan

Multimedia

Bidang Grafik Tipografi

Jenis-jenis muka taip: 1. Muka taip peraga 2. Muka taip teks Bentuk muka taip: 1. Muka taip klasik atau serif 2. Muka taip tradisional 3. Sans serif 4. Roman moden 5. Egyptian slab serif 6. Muka taip skrip atau kusif 7. Muka taip dekoratif

Logo, Simbol dan Maskot
Jenis-jenis: 1. Fesyen 2. Alam 3. Perubatan 4. Teknikal 5. Maklumat 6. Penerbitan

Ilustrasi

Poster

Risalah

Elemen-Elemen: Tipografi, imej, warna Teknik-Teknik: Teknik Lukisan, Teknik Catan, Kolaj dan Montaj, Teknik Campuran

Jenis Logo: Huruf, Representasi, huruf dan Representasi dan Simbol. Jenis Simbol: Sukan, Amaran, Maklumat dan Abstrak Maskot: Satu benda atau haiwan yang membawa tuah dan boleh dianggap sebagai lambang kepada pemiliknya. Jenis-jenis Komik: Komik cerita teladan, purbawara, percintaan, lucu, seram, cerita Watak Kartun: Lucu, karikatur, binatang Tokoh Pelukis: Lat, Rejab Had, Jaafar Taib, Nan, Zainal Buang Hussin Unsur-Unsur: Poin, garisan, bentuk, ton, jalinan. Prinsip-Prinsip: Kontras, keseimbangan, perkadaran, irama, keharmonian, pergerakan Proses: 1. lakaran awal 2. lakaran kasar 3. reka letak akhir 4. komprehensif

Komik dan kartun

Pembungkus
Jenis-Jenis: Tradisi, moden Elemen-Elemen: Warna, muka taip, bentuk pembungkusan, reka bentuk -Maklumat pembungkusan

65

D) REKA BENTUK

Reka Bentuk Industri  2 jenis bahan keluaran yang utama: i) Rekaan baru ii) Pengubahsuaian bahan keluaran yang sedia ada

Proses Reka Bentuk: 1. menentukan masalah 2. Mendapat maklumat 3. Menggambarkan 4. Membuat model 5. Berbincang dan persembahan 6. Menyempurnakan reka bentuk 7. Membuat protaip 8. Barang siap

Proses lukisan reka bentuk 1. lakaran reka bentuk model 2. lukisan susun atur 3. likisan susunan secara umum 4. lukisan bahagianbahagian

REKA BENTUK

Reka Bentuk Persekitaran (Hiasan Dalaman)  Cabang seni yang memerlukan kemahiran asas seni reka yang kukuh.

Asas Rekaan Hiasan Dalaman: 1. Ruang 2. Peredaran angin dan udara 3. Pencahayaan 4. Susunan dan saiz perabot 5. Warna

Jenis Bilik: 1. Bilik tamu 2. Bilik makan 3. Bilik tidur 4. Ruang dapur 5. Bilik kerja 6. Bilik air 7. Ruang kerja

Proses Rekaan Hiasan Dalaman: 5. Tema, tajuk dan gubahan 6. Perwujudan idea 7. Aspek kajian 8. Teknik, media dan alat.

Reka Bentuk Persekitaran (Hiasan Landskap)  Seni reka landskap persekitaran merupakan perancangan dan penyusunan dalam mementingkan ruang persekitaran aspek estetika dalam sekitar yang berhubung kait dengan fungsinya.

Fungsi tumbuhan dalam landskap: 1. Memberi teduhan 2. Kawasan visual 3. Sebagai dinding atau tirai 4. Mengawal kebisingan 5. Mengawal hakisan tanah 6. Mengarah pergerakan 7. Mengawal tiupan angin 8. Membentuk ruang 9. Merangka pemandangan 10. Melembutkan pemandangan seni bina

Proses Pelandskapan: 1. Merancang pelandskapan 2. Mereka bentuk pelandskapan 3. Melaksanakan pelandskapan 4. Menyelenggara pelandskapan Ciri-ciri landskap: 1. Permilihan pokok 2. Topografi 3. Air 4. Struktur 5. Perabot landskap

Ciri-ciri pelan reka bentuk landskap: 6. Kotak tajuk yang  nota-nota  tajuk projek  nama pereka bentuk  tanda tangan pereka bentuk  tenda tangan pemilik  bilangan lukisan disediakan tarikh lukisan disediakan  tanda tangan pelukis pelan 7. Arah mata angin 8. Skala 9. Simbol 10. Maklumat bertulis

66

E) KRAF TRADISIONAL DAN DIMENSI BARU

Tembikar/ Seramik

Batik

Ukiran Kayu

Kraf tangan yang menggunakan bahantara tanah liat yang di bakar dan digilapkan. Karya tiga dimensi berbentuk fom. Sejarah perkembangan tembikar: 1. sejak tahun 2000SM Tokoh-tokoh: 1. Puan Hasnah Binti Mohd Adnan 2. Hajah Rogayah binti Salleh Jenis-jenis tembikar: 1. Tembikar Labu Sayong -Bunga tanjung, Bunga keduduk, Bentuk huruf ―S‖ 2. Tembikar Mambong -Bentuk bulan sabit, Bentuk Tulang ikan, Bentuk pucuk rebung 3. Geluk, Buyung dan Batil 4. Tembikar Sarawak -Bunga terung, Kelingai tabak, Gelung ulu jempul, Gelung sikatikat Teknik dan Kaedah membina tembikar: 1. Teknik Picit 2. Teknik Lingkaran 3. Teknik Kepingan 4. Teknik Tuangan 5. Teknik Lemparan Alat dan Bahan: Batu sungai, pengguris, penepek, pengukir, span, gergaji kecil, tanah liat, roda pembentuk tembikar Proses Membina tembikar: 1. Membina badan dan tapak 2. Membina muncung 3. Mongering 4. Menghias 5. Pergeringan peringkat akhir Pembakaran Tanur Dedah: Sayong dan Pulau Tiga -

Sejarah perkembangan batik:
Sejak 2000 tahun lalu di Parsi dan Mesir 2. Di Tanah Melayu mula abad ke-15. Tokoh-tokoh: 1. Haji Che Su bin Ishak 2. Haji Ali bin Ismail Teknik-teknik menghasilkan batik: 1. Teknik batik blok 2. Teknik batik tulis 3. Teknik batik skrin 4. Teknik batik pelangi Motif Batik: 1. Gaya Organik 2. Gaya Geometri Alat dan Bahan digunakan dalam Batik Tulis: 1. Canting 2. Pemidang kayu 3. Berus pelbagai saiz 4. periuk 5. dapur 6. tempat mencelup kain 7. jemuran 8. bahan campuran lilin 9. pewarna bahan pemati warna 10. bahan pencuci 11. kain Proses menghasilkan batik canting: 1. Melakar motif ke atas kain 2. Panaskan lilin; sapukan muncung canting dengan perca kain. 3. Proses mencanting 4. Mencelup kain dengan pemati warna 5. Kain dibasuh dengan air panas untuk menghilangkan kesan lilin. 6. Bersihkan dan dijemurkan hingga kering 1.

Tokoh-tokoh: 1. Encik Latiff bin Long 2. Tuan Haji Wan Su Bin Othman Bentuk-bentuk: 1. Ukiran Tebuk/papan 2. Ukiran Bunga Timbul 3. Ukiran Arca 4. Larik 5. Ukiran Kayu Hanyut Jenis-jenis bunga ukiran: Awan larat, awan larat melayu asli, awan larat jawa, silang/kerawang, awan bentuk huruf, larik dan simetri Bentuk silat: Silat Belah Rotan, Silat Dada Tuma, Silat Serong, Silat leper dan Silat Minangkabau Pola Ukiran Kayu: Pola lengkap, pola pemidang, pola bujang atau pola putu Motif corak ukiran: Unsur tumbuh-tumbuhan, unsurunsur makhluk hidup, unsur kaligrafi, unsur geometri, unsur kosmos Alat dan Bahan: Pahat, pisau raut, gergaji berhalang, cetar, ketam kayu tukul kayu pisau wali kikir pari daun mempelas, gergaji serong Teknik dan Proses: 1. sediakan corak atas kertas surih 2. Tekap corek pada kayu 3. Pahat pada latar belakang corak sedalam lebih kurang 1 ½cm 4. Lurut dan ukir silat dengan menggunakan pisau wali 5. Licinkan dengan kikir pari, daun mempelas atau kertas 6. Gilapkan dengan syelek.

67

Bunga sulam pahat Susunan bentuk motif: 1. Setelah daun sebati dengan pewarna. Tokoh-tokoh: 1. Cuban atau laola 3. Sejarah dan perkembangan: 1. Hajah Azizah bt. Hasim 2. Nama manusia 3. Menghubung 6. Melerai 2. Alat seperti pisau. Kain tenun 2. Proses mencantumkan benangbenang untuk dijadikan sehelai kain. ia dijemur di ampaian hingga kering. Abstrak Proses menganyam: 1. Sejarah dan perkembangan: 1. Kain limar Corak songket tradisional: Susunan bunga penuh. alat jangka. rumah dan keperluan kehidupan.E) KRAF TRADISIONAL DAN DIMENSI BARU Anyaman Tenunan Tekat Sejarah dan perkembangan: 1. Benang putih 9. Menyampuk 5. Susunan awan larat Alat dan bahan: 1. Mengarak 7. Jarum jahit yang sederhana besar 4. Susunan tunggal 2. Benang emas 8. Tokoh-tokoh: 1. Bentuk tumbuh-tumbuhan 2. Tekat timbul bunga emas 2. Daun diikat dan direndamkan ke dalam air selama dua malam. Daun dijemur hingga kering dan berubah warna 4. Susunan sulur bayung 3. Bentuk Haiwan 2 Jenis Bunga Sulaman Tekat: 1. Rotan sega atau bilah buluh Proses Menekat 68 . Ahdijah bt. Kain baldu 6. susunan bercorak Motif songket tradisional: Flora. Hajah Atikah binti Ahmad 2. Haiwan 4. Mula dikesan pada awal kurun ke-15. melurut daun dengan menggunakan pelurut. 2. Gunting kesil 5. benda dan lain-lain Teknik dan proses: 1. 2. susunan bunga tabor. Jenis-jenis daun mengkuang 4. Kain kapas 7. pelurut. Menenun Juga dikenali dengan nama bersuji. Jenis-jenis daun pandan 3. Menggulung 4. Pandan atau mengkuang. Puan Aminag binti Ali 2. Mohd Yusof Jenis-jenis: 1. Menganing 3. Tumbuh-tumbuhan 2. Puan Chemrai Anak Muyang Jenis-jenis: 1. mula semasa pemerintahan Che Siti W an Kembang (1610-77) Tokoh-tokoh: 1. Tekat Gubah Bentuk-bentuk: 1. Kain selit benang emas 3. Cik Siah bt Jumaat Alat dan bahan: 1. pewarna tumbuh-tumbuhan. Bentuk Geometri 3. pemidang kayu 2. Kain cindai 4. Bunga sulam penuh 2. Proses ini biasanya menggunakan tempayan 3. Proses mewarnakan daun di dalam air mendidih yang dicampurkan dengan pewarna kimia 5. tempayan Motif-motif anyanman kelarai: 1. Menyolek 8. fauna. Jenis seni anyaman pada zaman Neolitik kebanyakn adalah menghasilkan tali.

ahlinya. 3.Patrick Ng.Minat pelukis dipengaruhi oleh aliran naturalis dari barat .Kumpulan Utara Perkembangan seni halus pada tahun 1980 .Pada tahun 1971-Penubuhan Kongres .Peringkat awal.Haji Yusoff bin Haji Abdullah 69 .Tengku Ibrahim bin Tengku Wook. melibatkan diri dalam kejian dan penyelidikan yang berkaitan seni ukiran.Pada tahun 1952-penubuhan Peneng Art Teacher Council oleh Tay Hooi Keat-ahlinya Tan Tin kok . Rehal. Yong Mun Seng Perkembangan seni halus pada tahun 1950 Group ditubuh oleh Peter Harris. Pameran rasmi Bukit Cahaya Seri Alam. karya beliau dipamer di agensi kerajaan.Khusus dalam ukiran: .Hajah Aminah Ahmad Tokoh Pertukang Besi . Tokoh Tekat . Cokmar UM.Pada tahun1957-Thursday Art Group . ulu parang dan sarung parang.Abdullah bin Daud Tokoh Seni pertukangan Perak . Tokoh Tenunan . Ekspo pulau Pinang.Pada tahun 1958-Balai Seni Lukis Negara ditubuhkan Perkembangan seni halus pada tahun 1960 Khas di Kuala Lumpur tawar khusus bidang seni . kotak cenderamata.Kumpulan Anak Alam .Pelukis semasa.Abdullah Latif.Azizah binti Mohd Yusof—Terlibat dalam pameran dan jualan Kernival Singapura. Muzim Ipoh. ulu pedang dan sarung pedang. Sumbangan beliau: 1.2) SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL a) Perkembangan Seni Visual di Malaysia Seni Halus Perkembangan seni halus pada tahun 1930 .Cokmar Dewan Rakyat dan Dewan Negara.Hasilnya: . karya lebih condong kepada gamabr yang bersifat sentimental terhadap perkara yang indah . Mendidik masyarakat terutama gol.Pada tahun 1977.Pada tahun 1956-Majlis Kesenian Melayu oleh Mohd Hoessein Enas dan tukar nama pada tahun 1957 iaitu Angkatan Pelukis Semananjung . 2. Cheong lai Tong dan Ho Kai Peng .Pada tahun 1980-Penubuhan Persatuan Pelukis Malaysia .Pada tahun 1974.UITM memperkenalkan kursus Seni Lukis dan Seni Reka Perkembangan seni halus pada tahun 1970 .Azizah binti Ismail Tokoh Anyaman . ulu pisau.Pada tahun 1984. Pameran Pembukaan Muzium Pasir Salak.Pada tahun 1967.muda dalam seni ukiran. Pameran Konvokesyen UM. Cokmar UKM.Haji Ibrahim bin Ismail. Cokmar USM Tokoh Kraf Batik .Ulu keris dan sampir keris.USM menubuhkan Pusat Seni Kraf tradisional dan pribumi Tokoh Ukiran .

bahan keperluan dan kemudahan serta hubung kait dengan masyarakat luar. makyong. tetuang -Tarian dan nyayinan seperti joget. Panah 3. lading. kertok. tabak. wayang kulit serta jebak puyuh dan merbuk. terenang. Alat tikam dan potong 3. Besi mengikut ukuran mata keris tertentu dibakar 2. bekas perasapan dan bekas perembunan Alat yang digunakan untuk pertahanan diri: Keris. Sumpit Proses membuat senjata 1. bakul. pisau raut. Batang 7. Sabit 3. labu. gendang. Pedang 8. Alat laying/baling 4. badik. temilar. siding. parang. dulang. bekas air. dikir barat. Pisau 2. kendi air. tudung saji. kipas tekat. gong. pasu. Buntut 6. Lembing 7. serunai. lekar. raga. bekas bara api. pasu. b) Peralatan Domestik Alat untuk berburu: 1. Hulu 2. geluk. tepak sirih. mangkuk. Keris Bali 4. Senjata -Setiap hasil seni merupakan objek berfungsi dalam kehidupan seharian yang dipengaruhi oleh iklim. belanga. congkak. bekas basuh tangan. lokasi. Ilang 6. rebab. pedang. Badek 4. batil. Cangkul 4. dondang sayang dan tarian Sumazau. buyung.Pengenalan: Keperluan asasi manusia purba Kategori persenjataan: 1. sudu. Keris Sundang 8. 70 . Keris Sumatera 5. baul. beladau Peralatan rekreasi untuk memenuhi masa lapang seperti: -Buaian. menorah. ciur. ketur. Hulu Keris 3. kuih-muih dan juadah. Mata keris 2. gambang. Beladau 5. bangsawan. Tajak 5. -Alat muzik tradisional seperti seruling. kaki lilin. -Alat daripada tanah liat seperti: periuk. lembing. pekerjaan. tongkat. Pendongkok Struktur Keris: 1. jembiah. jaring. rebana. tokel. gedombak. kuku kambing Alat untuk menangkap: jala. 3. Rencong Aceh 2. Sumpitan Alat untuk bertani: 1. Tuli-tuli 5. cembul. belat Alat untuk upacara adat istiadat: Tepak sirih. Keris Bugis 7. korek/tebuk Keris: -Senjata pendek yang digunakan di kepulauan Melayu dengan meluasnya pada zaman dahulu. tumbuk lada. golok. Alat ketuk 2. Lembing 2. BahagianBahagian Keris: 1. Keris Picit Lain-lain senjata: 1. Sanpir 3. Sarung Keris Klasifikasi Lapan Jenis Keris: 1. kepercayaan. Keris Patani 6. Sewar 3. petila. Batir-batir 4. dan sarung kering Alat kegunaan harian: -Senduk. zapin. Keris Majapahit 9. nyiru. tukil. dulang. wau. tombak. lawi ayam. tempayan. Keris Semenanjung 2. Keris Jawa 3. Alat larik. serkap. kuda kepang. gasing. cerek. Tenggala 6. Lok keris dikikir supaya lebih tajam dan sempurna. bubu. Besi yang memijar (merah menyala) diketuk dengan penukul besi sehingga menjadi leper. pisau wali.

Rebana ubi. Gendang Jawa. Meraut buluh 8. Bunga Cempaka 2. Leher 7. Proses memilih buluh 7. -Ia digunakan sebagai alat penyebar maklumat. Proses menampalkan kertas pada rangka wau Alat Tradisional Muzik: -Alat muzik ini merupakan bahan estetika yang penting dalam masyarakat. Maruas.Alat-alat muzik kordofon ialah alat-alat yang mengeluarkan bunyi kerana adanya getaran pada tali yang ditegangkan. alat ritual yang dapat menghubungkan manusia dengan alam luar biasa(magis) selain dari fungsi utama sebagai alat hiburan. Wau Helang 6. Bungkau. Gasing Denak 6. Kompang. Penghasilan bunyi tidak mengikut kod muzik yang ditetapkan dan bukan untuk tujuan dipermainkan bersama alat muzik yang lain. daun kelapa dan sebagainya. Wau Kupu-kupu Reka Corak Badan Wau: 1. Gedombak. Sheng. Bunga Seladang 6. Geluk. Membranofon -Dalam kategori ini digolongkan alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui kulit atau membrane yang ditegang dan dipalu. Bonang. Gasing Bugis 11. Kordofon . Tabla 3. Memilih kayu 3. Kebiasaannya digunakan di dalam menghasilkan lagu-lagu rakyat.Berbagai jenis alat gendang dan rebana Melayu tergolong dalam kategori membranofon. Simpai Bahagianbahagian gasing: 1. 4. Melarik 5. penjenisan alat adalah berbeza dari erofon. Seruling. Wau Ikan 7. Patak c) Alat Permainan Wau: -Permainan tradisi untuk mengisi masa lapang Tokoh-tokoh: Hashim bin Awang Wan Su bin Othman Jenis-jenis: 1. Turap 4. Jidur. Awan Larat Pucuk Rebung Proses: 6. Rebana Besar. Wau Jala Budi 8. Temin 3. Idiofon -Idiofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui tindakbalas pada rangka badan yang bergema.Contohnya: Beduk. Bunga Ribu 5. Erafon -Erofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara. Bahu 6. Peringkat Membakal 4. lambang budaya bangsa. Erofon Bebas -Erofon bebas adalah suatu alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara dengan car meniupnya. Harmonium. Lima kategori Alat Muzik Tradisional: 1. 2. -Contohnya: Angkluang. -Contohnya: Engkerurai. 71 . Gasing Leper 4. Proses menampal kertas dan corak pada rangka 10. Wau Payung 10. Kelapa 8. Cerik. Gasing Piring 5. Gasing Uri 3. Membentuk rangka wau 9. Gasing Puyuh 9. Gasing Lanceng 8. Gasing Jantung 7.Gasing:  2 Jenis i) Gasing cina ii) Gasing Tradisional Jenis-jenis: 1. Wau Barat 2. Bunda Cemerai 3. Serunai. Nafiri Pepulig. Wau Merak 9. Gambang 5. Ianya diperbuat dari pelbagai bentuk yang berbeza dan diperbuat dari bahan yang bersifat sementara seperti daun-daun kayu. Wau Bulan 4. Gasing Lang Laut 2. Sompoton. Bunga Keladi 4. Caklempong. Bunga Ulat bulu 7. Canang. Wau Bayan 3. . Paksi 2. Alat 2. Nahara. Gasing Pari 10. Wau Burung 5. Labu 5. Engkoromong. Gasing Payung Proses Membuat Gasing: 1.

Meramu rumah 3. panas. Johor  Pengaruh Modenisme dalam seni bina Masjid -Masjid Negei Sembilan (1967) . Pengertian dan konsep masjid: 1.perkataan ‗makam‘ bermaksud kubur.Masjid Sultan Sulaiman di Klang . lantai. Tempat berlindung dari hujan. faktor ekonomi. iklim. Rumah Dusun Lotud di Sabah Struktur rumah Melayu: -tiang. suasana harmoni. Rumah Melayu Melaka Rumah Minangkabau Rumah limas atau Rumah Melayu Muar 8. alam sekitar. Rumah bumbung Perak 9. Bahasa Arab ialah ‗sujud‘. pintu dan tingkap. -Seni bina rumah tradisional dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cara hidup. Masjid bermaksud tempat beribadah badi orang-orang muslim. Rumah tiang dua belas 5. Adat menaiki rumah Sejarah Masjid: -Masjid pertama dibina ketika Rasullulah s. 3. pahlawan Seni bina makam: 1. btk makam yang mempunyai bumbung atau menaradan bahagian bersegisegi seperti bintang b. fungsi tulisan khat adalah mengagungkan keesaan dan kebesaran Allah (swt) 72 . Rumah panjang di Sarawak 11.w berhijrah ke Madinah Ulmunauwarah.Masjid Ubudiah di Kuala Kangar . Perkataan makam digunakan untuk orang yang dihormati seperti keluarga diraja.a. Fungsi rumah tradisi: 1. tangga. Mendirikan rumah 4. btk kubah yang mempunyai dasar segi empat. Tempat aktiviti individu dan kemasyarakatan. Di Malaysia. Rumah bujang 3. Jenis-jenis rumah tradisi: 1. dinding. Rumah bumbung limas Reka bentuk Rumah Tradisi: 1. rasuk. aktiviti sosial dan simbol umat Islam dan agama rasmi. Struktur dan Ruang Masjid:  Menara  Mihrab  Mimbar Pengaruh seni bina masjid dari:  Seni bina India dan Moghul . 6. 7. 2. tenteram.d) Seni Bina Kediaman Masjid Makam -Rumah diperlukan sebagai tempat kediaman. diperkenalkan oleh orang Seljuk kepada masyarakat Islam 2. manakala bahgian atas mempunyai kubah Nisan: 1.dibina juga tidak terlepas daripada unsur kesenian dan menjadi warisan seni dalam tamadun Islam . Rumah kutai 10.Masjid Kapitan Kling di Pulau Pinang  Seni bina masjid warisan British . bumbung Pembinaan rumah Tradisi Melayu: 1. motif ukiran terdapat batu nisan: motif flora bunga sulur bahagian kepala btk bunga teratai kuncup 3. Rumah perabung panjang 2. 2.Masjid Jamek Muar. Memberi rasa aman. dan angin. batu tanda kubur yang berbentuk tegak 2. tempat mendapat ketenteraman jiwa. Memilih tapak 2. Rumah bumbung panjang 2. dua bentuk: a.

Tempat memegang semasa menyorong perahu ke darat 3. Roda e) Kenderaan Peralatan pada Kereta Lembu: 1. Tiga bahagian: a. Tempat mengikut sauh Reka bentuk: 1. kedua. Langkah bangau perahu.bawa kecelakaan sewaktu ke laut 5. Menjadi mata perahu untuk mengawasi perahu dan menghindari bahaya 73 . Cap buku Pengangkutan air utama: 1. Perahu 2. Terdiri daripada sebatang kayu yang bercabang dan dilintangka di haluan perahu untuk sebagai menyangkut atau mengikat tali 2.yang berfungsi sama dengan bangau perahu dan terletak di sebelah kanan bertentangan dengan kepala bangau c. Jalur Laut atau Sungai Kenderaan Air Bangau: Dikenali sebagai bangau kerana kedudukan dibahgian haluan perahu dan ukiran ini berbentuk burung bangau. Pak 4. Tempat mengikat layar apabila berlabuh 4. Kajang 2. ketiga. utama-bhg kepala bangau terletak di sebelah kiri b. Kolek 4. Lanting 5. Sumber semangat dan ketabalan 2. Fungsi: 1. Badan Kereta Lembu 3. Lambang gagah dan berani 3. Balak 4. Tongkat 2.Darat Kereta Lembu Bahagian Kereta Lembu: 1. Anjing-anjing 3.berfungsi sebagai penyambung antara bangau perahu dan badan haluan perahu Kepercayaan: 1. Sampah 3. Tempat meletak tiang layar apabila perahu berlabuh 2. Semangat perahu 4.

Siri Pendidikan. (1985). Teks lengkap Pendidikan Seni Tingkatan Satu. Nasir Ibrahim & Iberahim Hassan. Dewan Bahasa dan Pustaka. (2003). Pendidikan Seni untuk maktab & universiti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2000). Pahang: PTS Publishing & Distributors. Fakulti Sains Sosial dan Kesenian. (2000). KeMalaysiaan senilukis Malaysia: Soal identiti. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. Zakaria Ali. Percikan seni. 74 . Fakulti Seni dan Muzik. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kamus Dewan (Edisi Ketiga). Pahang: PTS Publishing & Distributors. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Fajar Md. Fassa Jurnal Akademik keluaran Mei 2001 . Kumpulan esei pilihan Pendidikan Seni dan Muzik. Tanjong Malim. (2001). Abdul Fatah Hassan. Pengenalan falsafah pendidikan. (1991). Petaling Jaya: Fajar Bakti. (2002). Dialog seni tampak. . Balai Seni Lukis Negara. (2001). Siti Zainon Ismail. (1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Hassan Mohd Ghazali & Rahmat Salihon.Bibliografi Atan Long. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. (1984). Pendidikan dan pendidikan. Tanjong Malim.

75 .

76 .

Namun. Sejauh manakah sumbangan pihak swasta atau NGO lain untuk memberi sumbangan membantu pihak pelajar dan sekolah menjayakan perlaksanaan mata pelajaran ini. Kita juga mempersoalkan pandangan bahawa pengajaran pendidikan seni itu tertumpu hanya kepada bekerja dengan alat dan bahan sahaja. Kita mempercayai bahawa melalui pelajaran pendidikan seni banyak yang boleh disediakan untuk perkembangan pelajar. Kita mempersoalkan bahawa pembelajaran artistik itu bukan setakat berkebolehan menggunakan alat dan bahan semata. Lebih-lebih lagi bahan-bahan dan sumber sokongan untuk melaksanakan pelajaran ini secara yang lebih berkesan memerlukan sumbangan peruntukan yang agak tinggi berbanding dengan mata pelajaran kemanusiaan dan sains yang lain. Pemikiran itu bersangkutan dengan kepercayaan apakah fungsi seni dalam pendidikan pelajar dan bagaimana seni itu perlu diajar. iaitu menilai semula pemikiran terhadap kemungkinan apa yang akan diajar. Ini bertujuan untuk memastikan para pendidik sentiasa terkini selari dengan keperluan semasa.Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Pendidikan seni sering menerima perubahan dari semasa ke semasa. Para pendidik juga harus mampu untuk melakukan metakognisi. Kita juga mempersoalkan jikalau peranan guru hanya sebagai penyedia bahan dan sumber. mata pelajaran pendidikan seni diletakkan sebagai pelajaran yang tidak berkepentingan. sejauh manakah idea yang telah dikonseptualisasikan itu akan dilaksanakan di peringkat sekolah. Ini akan membolehkan perancangan rapi dilakukan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Di negara kita setakat ini usaha 77 begini belum dicuba secara . Atas keadaan inilah memberi tekanan kepada guru untuk merealisasikan konseptual pendidikan seni yang sebenarnya. dan kita membuat rumusan bahawa peranan guru lebih jauh daripada hanya sebagai pembekal alat bahan dan sumber dan menstabilkan emosi murid-murid sahaja. Perubahan berlaku kerana keperluan untuk terus berdaya saing dan supaya sentiasa dinamik. kurang mengajar. Mengapa perlu merancang? Idea daripada pensyarah universiti yang diterima oleh pelajar-pelajarnya diharapkan akan dibawa dan dilaksanakan di sekolah-sekolah kelak. Pendidik seharusnya berupaya mengesan perubahanperubahan yang berlaku melalui refleksi dan gerak hati serta diikuti dengan kajian yang bersesuaian. Kita juga mempersoalkan terhadap pandangan bahawa perkembangan pelajar yang umumnya mengenai kreativiti itu adalah sebagai matlamat utama pendidikan seni. Berbanding dengan sambutan masyarakat sekolah dan juga masyarakat setempat terhadap mata pelajaran lain yang lebih diutamakan seperti mata-mata pelajaran matematik dan sains.

Menerusi pendidikan seni juga pelajar digalakkan menemui visi peribadinya dan kerja-kerjanya yang merupakan coretan peribadi. tempat dan yang lebih diperlukan lagi adalah kebenaran daripada pihak yang lebih berkuasa membenarkan mereka membuat sesuatu mengikut rentak mereka. Dan merupakan mata pelajaran elektif untuk sekolah menengah atas. huruf dan angka-angka. Ia mampu memberi persediaan awal bagi syarat masuk ke pusat pengajian tinggi bagi bidang-bidang yang relevan.menyeluruh. Dalam sistem persekolahan kita. yang merupakan arahan guru. 78 . Pendidikan senilah yang memberi peluang kepada pelajar sebagai tempat pelarian sementara daripada kurikulum yang penuh dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. tempat yang didominasi dengan keriuhan kata-kata. Banyak universiti telah menawarkan kursus-kursus yang memerlukan kemahiran dalam bidang seni ini. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual telah disemak semula dan merupakan yang terbaik untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Usaha guru untuk memastikan keistimewaan mata pelajaran ini tinggal usaha sahaja jikalau tidak mendapat sokongan sama ada dalam bentuk moral atau kewangan daripada pihak berkenaan. Bidang-bidang itu memerlukan kemahiran melukis dan kreativiti yang tinggi seperti seni binaan dan perekaan. Sekolah penuh dengan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh kurikulumnya. Masyarakat seharusnya mempunyai tanggapan bahawa memberi pendidikan kepada anak-anak mereka bukan setakat duduk belajar menerima ilmu dan kemahiran matematik. Apa yang diperlukan oleh pelajar ialah ruang. Pendidikan yang harus diterima oleh pelajar adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi menyeluruh mereka secara optimum bukan sahaja menjurus kepada mata pelajaran utama. Sebenarnya di dalam dunia pekerjaan sangat banyak bidang-bidang yang memerlukan kemahiran dalam seni ini apa lagi jikalau diintegrasikan kebolehan pelajar dengan mata pelajaran sains dan teknologi. yang lebih merupakan hanya satu sahaja jalan penyelesaian bagi sesuatu persoalan. dengan hanya satu jawapan yang betul bagi setiap soalan. juga melalui mata pelajaran pengimbang yang lain termasuk kesenian. Untuk meningkatkan kualiti akademik kepada pembelajaran pendidikan seni visual di Amerika umpamanya usaha sama di antara pakar-pakar dalam bidang ini dengan bantuan kewangan oleh Yayasan Getty telah berjaya mengutarakan sebuah konsep kurikulum yang lebih bercorak akademik dikenali secara umumnya sebagai pendidikan seni berasaskan disiplin (Discipline-based art education). Kita juga bersetuju pendidikan seni visual ini merupakan sebahagian kecil daripada mata pelajaran yang memberi peluang kepada pelajar mengeksploitasi emosinya sebagai sebahagian daripada sumber kandungan yang menggalakkan keupayaan imaginasi. Pendidikan Seni Visual adalah mata pelajaran wajib daripada tahun satu hingga ke tingkatan tiga sekolah menengah. Dipercayai bahawa dengan perkembangan dunia semasa dan perubahan keperluan dalam pembangunan negara bangsa kita sumbangan mata pelajaran pendidikan seni ini adalah relevan dengan keperluan itu. sains dan teknologi sahaja.

berkaitan dengan asas-asas teori untuk menilai kualiti sesuatu yang kita lihat. melalui keupayaan melihat dengan teliti boleh membina kualiti yang lebih bererti tentang dunia persekitarannya. ruang. Kadang-kadang kita akan menggunakan masa yang lama dan melawat beberapa buah kedai untuk membuat perbandingan. mengikut tempoh dan menghadapi erti kegagalan. Tiada hasil seni yang berada dalam konteks yang vakum.membenarkan mereka menghadapi cabaran. Persekitaran yang terdapat di dalamnya berselerakan dengan hasil kerja-kerja seni yang formal. manusia dan seniman serta pemikiran mereka seterusnya membolehkan pelajar memahami bentuk-bentuk tamadun merentas dimensi masa dan ruang serta bangsa secara perbandingan. Eisner dalam rencananya bertajuk Structure and Magic in DisciplineBased Art Education (1988). Apakah yang akan mereka belajar? Apakah bentuk permasalahan yang akan mereka hadapi apabila mereka belajar pendidikan seni? Apakah yang kita lakukan dengan seni? Pendidikan Seni Berasaskan Disiplin (Discipline-based art education) mengandungi empat disiplin. Manakala melalui kritikan seni pula akan membantu keupayaan pelajar melihat. Jikalau terlalu bercorak akademik pun akan mengakibatkan keistimewaan yang boleh ditawarkan oleh mata pelajaran ini akan pudar. koheren. tidak terlalu teknikal dan pembelajaran akademik yang hambar. kita akan membuat pilihan demi pilihan. Keempat-empat disiplin tersebut ialah penghasilan seni. Disiplin sejarah seni pula boleh membantu pelajar tentang hubungan antara karya seni atau hasil-hasil peninggalan seni dengan dimensi masa. Melalui pengalaman yang diterima membekalkan pelajar untuk berfikir tentang seni dan apakah disiplin yang berkaitan dengannya. Aktiviti menghasilkan produk seni boleh membantu pelajar berfikir secara bijaksana tentang mencipta imej-imej visual. macam-macam kriteria kita gunakan untuk menilai dan 79 . bukan sekadar memandang sahaja. Untuk mendapat pengalaman bagi mendapatkan pendidikan yang signifikan seseorang individu itu perlu berupaya menggunakan kecerdasannya untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. kita tidak langsung sahaja membuat keputusan membeli kain ela untuk pakaian kita. estetika. sejarah seni dan kritikan seni. Disiplin estetika pula merupakan satu disiplin yang baru diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan seni. celik akal dan pandai mencipta (ingenuity). penilaian demi penilaian. sebahagian daripada makna yang dipancarkan menerusi karya seni bergantung kepada kefahaman dan penerimaan konteks semasa atau setempat. Apa yang diperlukan oleh pelajar adalah ruang untuk hidup (lebensraum). Manusia adalah makhluk yang sentiasa gemar membuat penilaian. Kita akan berhujah dan memberi pendapat terhadap sesuatu nilai dan kita bersungguh-sungguh mengamalkannya. Mata pelajaran Pendidikan Seni amat sesuai untuk pelajar berfikir dengan lebih bijak tentang seni dan manifestasi terhadap dunia sekitarnya. Umpamanya di dalam situasi yang ada pilihan. Inilah yang hendak dicapai melalui pendidikan seni berasaskan disiplin (DBAE). menyatakan pentingnya pengalaman yang cukup dalam pembinaan konsep amalan pendidikan. Pendidikan seni seharusnya dinamik. membantu mereka belajar mencipta imej yang mempunyai tenaga ekspresif.

pendekatan studio (yang sering diamalkan) dan sebagainya. Pendidikan seni memerlukan kurikulum yang mantap dan berkualiti dengan guru yang cekap dan berpengetahuan untuk mengendalikan pelajaran ini. Untuk ini keupayaan guru untuk merancang kurikulum secara bersepadu memerlukan kefahaman yang lebih menyeluruh antara mata pelajaran. pelajaran pendidikan seni akan menjadi hambar. Akhirnya apa yang berlaku di bilik darjah. pelajaran boleh berlaku secara fleksibel. Oleh itu perancangan hanya sekadar memfokuskan kepada tajuk dan sub tajuk dalam sukatan pelajaran. kerjasama antara guru-guru dan antara panitia 80 . malap dan faedah yang diterima oleh pelajar berada ditakuk lama juga akhirnya. merancang dan melaksananya di bilik darjah. etnografi. Bolehlah diaplikasikan dalam penyediaan perancangan dan diaplikasikan juga dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini. Memahami tentang kepelbagaian kriteria estetika boleh diaplikasikan ke dalam kerja-kerja seni.membuat pilihan terakhir. cetak. dikendalikan secara bijaksana dan teratur akhirnya lahirlah sebuah hasil seni yang mempesonakan. Saya percaya jarang di antara guru yang mengaitkan antara objektif sukatan pelajaran dengan kandungan ketika membuat perancangan. DBAE bertujuan untuk mengembangkan keupayaan pelajar menangani permasalahan bagi keempat-empat domain ilmu yang dikemukakan. estetika dan kritikan seni. Oleh itu adalah dicadangkan supaya guru-guru menggunakan salah satu daripada pendekatan-pendekatan menyediakan rancangan pelajaran pendidikan seni ini iaitu menggunakan pendekatan DBAE. Dengan kefahaman yang jelas dan keupayaan menterjemah matlamat pendekatan DBAE ini akan dapat menyediakan satu rentetan pembelajaran yang mampu membentuk pengalaman pelajar terhadap keistimewaan-keistimewaan yang boleh mereka garap menerusi pembelajaran pendidikan seni ini. yang akan merangkaikan hubungan antara makna yang hendak dilahirkan melalui bahan dan teknik. Konsep integrasi dalam perancangan Untuk merancang pelajaran pendidikan seni konsep integrasi atau gabung jalin dan penyerapan antara disiplin (mata pelajaran) digalakkan. Itulah yang dikatakan estetika. Apakah kurikulum pendidikan seni visual kita belum mantap? Adakah DBAE ini cukup mantap untuk dilaksanakan? Persoalannya adalah bukan kita perlu menyoal tentang kemantapan kurikulum? Sering kali guru-guru hanya mengambil kandungan sukatan pelajaran pendidikan seni visual itu untuk merancang pengajaran dan pembelajaran bagi setiap semester. pelajaran hanya menumpukan kepada penghasilan produk dan sedikit menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Inilah situasi membuat penilaian estetika. Hasrat untuk merealisasikan pendekatan ini adalah bergantung kepada kebijaksanaan guru menterjemah. Sekiranya guru gagal menyediakannya. Dengan perancangan yang bijak konsep penggabungjalinan ini akan mampu memalarkan sempadan yang ada di antara mata pelajaran itu. Ada juga pendekatan lain seperti pendekatan budaya.

Sebaliknya pembelajaran berlaku secara bersepadu. Penyepaduan antara satu mata pelajaran dengan satu mata pelajaran lain bukanlah tidak memberi kesan sampingan. seperti peperangan dan kezaliman boleh merujuk kepada pelukis Nirmala Shanmugalingam bertajuk Vietnam 1981 yang mempersoalkan kekejaman peperangan di Vietnam atau Ibrahim Hussein bertajuk My Father and the Astronaut.setiap mata pelajaran adalah amat dituntut. dalam pembelajaran pendidikan seni iaitu. jauhi sikap lebih mementingkan hak atau mengutamakan sempadan antara mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain menyebabkan wujudnya pembahagian atau pengasingan antara disiplin. selagi nilai seni itu tidak ditenggelami oleh arus proses pembelajaran pelajaran lain. masing-masing menggunakan media dan teknik pengutaraan yang berbeza. Perancangan kurikulum untuk sekolah rendah seharusnya menitikberatkan konsep sepadu. mungkin melalui isi pelajaran. 1969 yang mempersoalkan pertembungan nilai manusia antara tradisional dan moden. sejarah seni. mingguan atau harian itu di rancang secara bersepadu antara mata pelajaran. Untuk mata pelajaran pendidikan seni dalam usaha untuk memperkukuhkan lagi disiplinnya supaya tidak ditelan oleh tumpuan kepada mata pelajaran yang disepadukannya itu yang sering dianggap mata pelajaran yang lebih mustahak. Maksudnya. garis sempadan yang sebenarnya boleh dimalarkan. atau secara selari atau sepadukan antara komponen-komponen unit utama atau aktiviti seni yang direka bentuk untuk mewujudkan perhubungan antara konsep. Apabila perancangan semester. Sebenarnya di dalam mata pelajaran itu sendiri boleh berlaku konsep sepadu. kandungan pelajaran dan sub kandungan pelajaran bagi sesuatu pembelajaran adalah merupakan struktur kurikulum berasaskan disiplin (DBAE) yang dirancang secara terbuka. Hubungan antara sejarah seni. Kefahaman dan kesedaran tinggi tentang matlamat pendidikan itu secara menyeluruh amat dituntut. kritikan seni dan estetika adalah amat nyata sekali jikalau dikaitkan dengan proses dan prosedur menghasilkan produk seni. kemahiran dan generalisasi antara empat disiplin itu. penghasilan produk seni. Isu yang utama di sini adalah bagaimana untuk mencapai matlamat pendidikan berasaskan DBAE. Penyepaduan antara subjek boleh dilakukan. Konsep sepadu itu bukan setakat berlaku antara mata pelajaran sahaja. Sebaliknya memang ada kesan iaitu kurangnya tumpuan khusus pada mata pelajaran berkenaan secara total ketika melalui proses pembelajaran. Jikalau kita menyediakan perancangan berasaskan struktur DBAE terdapat empat disiplin yang boleh dirancang secara sepadu. 81 . atau melalui kemahirankemahiran yang setara maka pembahagian dan pengasingan pengalaman pembelajaran dalam kalangan pelajar tidak akan berlaku. dicadangkan bahawa kesepaduan antara mata pelajaran itu hanya dilakukan apabila diperlukan dan bersesuaian sahaja. estetika dan kritikan seni boleh dirancang dan digabungjalinkan secara sepadu atau diajar berasingan. Seseorang pelajar yang bercadang untuk membuat sebuah karya yang berkaitan dengan tema-tema kemanusiaan. Kedua-dua pelukis ini membawa makna kemanusiaan. Empat disiplin.

transformasi imej-imej foto yang menggambarkan penderitaan rakyat Vietnam kesan peperangan. malah pelajar boleh membuat kajian di perpustakaan. guru juga yang menentukan apa. dan interpretasi setidak-tidaknya dalam dua 82 . Jikalau guru hanya terikat kepada kandungan yang ditetapkan dalam sukatan pelajaran maka setakat itu sahajalah ilmu dan kemahiran yang dapat dialami oleh pelajarnya. lihat bagaimana Ibrahim Hussein menggunakan kepakarannya menghasilkan imej yang realistik menerusi kombinasi cat minyak dan cetakan. Sama ada guru mengawal keseluruhannya atau tidak mengawal apa-apa pun. Bukan setakat membanding karya sahaja. Manakala Nirmala pula menggunakan teknik campuran cetakan dan catan akrilik di atas kanvas. Dengan cara ini juga kita tidak terikat dengan buku teks pendidikan seni yang memang pun tiada dalam sistem persekolahan kita. Pada dasarnya gurulah yang menentukan hala tuju pembelajaran. ini boleh berlaku. dengan paparan hitam putih sesuai dengan mod yang dipaparkan. mingguan dan harian itu masih terletak di tangan guru. atau membaca melalui beberapa artikel. guru yang menentukan kaedah pembelajaran. Pendek kata terpulanglah kepada guru untuk merancang kerana dalam konteks pendidikan di negara kita. Antara guru dan muridlah yang meletakkan sempadan sesuatu bidang ilmu bagi sesuatu mata pelajaran itu. bagaimana dan sejauh mana serta bila sesuatu pelajaran itu berlaku. Perkara yang jelas ialah sukatan pelajaran bukanlah berupaya menyatakan keseluruhannya akan apa yang patut dilakukan oleh guru. Begitu juga pelajar dapat membandingkan teknologi media yang dipilih dalam menghasilkan sesebuah karya. keratan surat khabar hasil kritikan oleh pengkritik-pengkritik terhadap sesuatu karya seni. melalui teknologi ICT guru atau pelajar boleh melayari internet memasuki halaman Museum of Art umpamanya akan dapat segala bentuk seni atau seumpamanya untuk dijadikan sumber pembelajaran. walaupun sukatan pelajaran dan kandungan bagi satusatu tahap telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum. Banyak majalah yang menyentuh tentang seni terdapat di pasaran yang mengemukakan tulisan-tulisan yang menyentuh karya seniman tanah air.Melalui sejarah pelajar dapat mempelajari pengalaman seniman menghasilkan karya. Mengenai nilai estetika pula pelajar boleh membandingkan cara persembahan seniman tersebut. Sama ada guru membuat perancangan berdasarkan kreativiti dan inovasinya tidak hanya setakat mengikut apa yang tercatat dalam kurikulum sedia ada atau mengikut sahaja apakah kandungan yang tercatat dalam kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian sekadar untuk menghabiskan tajuk-tajuk dan aktiviti untuk sepanjang tahun persekolahan. Kementerian Pelajaran Malaysia tetapi untuk merancang pelajaran berdasarkan semester atau penggal. Untuk membuat perbandingan antara seniman antara bangsa. atau setakat melihat gambar catan daripada seniman-seniman yang dipilih. apakah tema yang dipilih. Sukatan pelajaran hanya boleh menyediakan ruang untuk guru membuat justifikasi. kombinasi yang begitu harmoni. Guru yang menentukan isi kandungan. sejauh manakah pekanya seniman terhadap nilai-nilai persekitaran sama ada tempatan atau peringkat antara bangsa.

Eisner (1988). seramik dan sebagainya. Pelajaran perlu dimulakan daripada yang mudah kepada yang lebih sukar secara berperingkat-peringkat. Masa. Lebih baik kita hadkan jumlah aktiviti atau projek yang perlu disempurnakan tetapi kita utamakan urutan kerana yang penting adalah proses penghayatan itu. Apa yang perlu dilalukan adalah pastikan matlamat dan objektif sukatan pelajaran pelajaran dilaksanakan melalui isi kandung atau kegiatan yang dipilih sesuai pula dengan keupayaan dan kemahiran kumpulan sasar iaitu pelajar. dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar sehingga ke tahap optimumnya. Pertamanya guru boleh merancang semula kandungan sukatan pelajaran berdasarkan tahap-tahap yang telah ditetapkan dengan menggunakan manamana pendekatan yang sesuai dengan matlamat dan objektif sukatan pelajaran pendidikan seni visual itu. berpendapat urutan dalam kurikulum amat penting alasannya adalah pertamanya semua aktiviti untuk mana-mana program pun memerlukan masa yang lebih. Pentingnya perancangan dan pembelajaran secara urutan ini akan membantu pelajar membuat penghayatan kandungan pengalamannya. Sebagai contoh. Penghayatan ini akan lebih berkesan jikalau perancangan pelajaran memberi peluang kepada pelajar berlatih mengembangkan kemahiran dan ideanya. Pendekatan itu mungkin salah satunya ialah DBAE atau pun pendekatan Budaya. kita mulakan pelajaran kita dengan meminta pelajar menggunakan berbagai-bagai alat dan bahan sedangkan pelajar tidak berupaya membuat perkaitan antara bahan-bahan tersebut kerana mereka belum diberi pendedahan awal. Urutan Dalam Perancangan Oleh kerana ruang lingkup pelajaran pendidikan seni ini luas dan jangka masa pula panjang maka dalam membuat perancangan pelajaran pendidikan seni ini penegasan kepada urutan amat penting. jikalau pelajar diminta menghurai secara metafora tentang kualiti ekspresif suatu kerja-kerja seni umpamanya tentang menara kembar Kuala Lumpur. Mereka juga diminta menghasilkan sesuatu menggunakan bahan-bahan tersebut. 83 . Dalam konteks psikologi perlu ada urutan dalam sesuatu organisasi aktiviti supaya ada cabaran. lanjutan daripada aktiviti itu pelajar diminta memindahkan idea dan kualiti ekspresif itu kepada kerja-kerja catan. atau pelajar akan membuat sesuatu tanpa tujuan. pelajar hanya membuat sesuatu secara cuba jaya sahaja.lokasi. arca. Sebagai contoh. Ini membuang masa dan berlaku pembaziran. grafik. Untuk satusatu tahun sesi persekolahan guru boleh memilih beberapa tajuk sahaja. Dalam hal ini kita sering mengutamakan kepelbagaian dalam kurikulum tetapi mengetepikan halhal yang berkaitan dengan urutan. perkembangan. membangunkan idea-idea. Sudah tentu pelajar berada di dalam kebingungan. aktiviti dan tahap kesukaran bagi sesuatu kemahiran itu perlu diuruskan secara berurutan. bukan membuat kesemua isi kandung yang tercatat dalam sukatan pelajaran. Program pendidikan tanpa menitikberatkan nilai-nilai urutan adalah pendidikan yang statik (Eisner 1988). Keduanya sukatan pelajaran pendidikan seni terlalu luas ruang lingkup bidang dan isi kandungnya untuk dilaksanakan bagi lima tahun di sekolah menengah dan enam tahun di sekolah rendah.

Apabila pelajar sudah berkemahiran dengan pengalaman estetika dan segala-galanya dalam kawalannya secara spontan ia akan memberi tindak balas. sambil memandu kita boleh mendengar radio. Ini memerlukan keterlibatan berbagai-bagai pihak dalam masyarakat. ia juga mudah digunakan sesuai dengan keperluan dan situasi pembelajaran. Kurikulum pendidikan seni yang berdasarkan struktur DBAE pada pandangan Eisner memberi peluang kepada pelajar membina kemahiran-kemahiran yang dinyatakan di atas. idea-idea dan kemahiran sukar menjadi lebih kompleks dan berkualiti. ia juga boleh membantu dan mengajar guru. estetika dan menghasilkan produk seni. dan agensi kerajaan bersama-sama berganding tangan dan minda dalam membekalkan sumber-sumber yang membantu guru untuk menyediakan suatu program yang berkesan. Kespontanan adalah anugerah kebebasan khusus untuk pembentukan keupayaan imaginasi. Bagaimana ini boleh berlaku? Semuanya berlaku bermula dengan internalisasi. Tindakan berlaku secara spontan. Pelajar ini bersedia untuk mengutarakan konsep berkaitan untuk berbahas. yayasan kesenian. Ia berkembang dalam repetori kognitif bergantung kepada sejauh mana program yang dirancang secara berurutan dan berkesinambungan. aktiviti dan matlamat yang dicadangkan yang mungkin tidak disedari oleh guru. Satu lagi keistimewaan menggunakan DBAE dalam perancangan kurikulum ialah menerusinya pelajar boleh mendapat manfaat apakah sebenarnya keistimewaan mata pelajar pendidikan seni ini. pelajar-pelajar juga akan 84 . Tanpa berurutan. menggalakkan keterlibatan institusi budaya tempatan.Alasan lain mengapa urutan atau kesinambungan itu penting dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni berasaskan disiplin ini (DBAE) adalah berkaitan dengan membina kualiti spontan iaitu berkaitan dengan pembinaan diri menjadikan sesuatu itu berlaku secara spontan tanpa kawalan atau arahan fikiran sedar. Kita boleh memandu secara spontan. Dalam pendidikan seni kualiti ini berlaku apabila pelajar berupaya memberi reaksi secara spontan apabila berhadapan dengan pengalaman estetika. Bahan dan sumber kurikulum pendidikan seni yang baik adalah yang boleh dipandu dan bebas. Tanpa urutan pelajar sukar untuk membina penghayatan. kemahiran dan latihan berlaku secara berurutan dan berkesinambungan. Samalah dengan keupayaan kita dalam berbahasa dengan mudah sahaja kita boleh mengucapkan kata-kata berpuisi apabila hati kita tersentuh dengan keindahan yang menakjubkan. kritikan seni. berbual dengan rakan. Program tersebut mengutamakan keupayaan dan peluang pelajar mengenali budaya mereka. Ia berlaku secara spontan. Ia perlu dipandu kerana ia merupakan model dan kandungan. Ia bebas kerana bahan dan sumber yang baik bukan setakat boleh membantu pelajar. membuat perbandingan dalam sesuatu perbincangan. atau berkhayal sesuatu kemungkinan. Selain daripada mendapat pendedahan mengenai empat disiplin iaitu sejarah seni. Ada orang boleh bermain alat muzik sambil menyanyi dan menari juga. Keistimewaan Perancangan Pendekatan DBAE Eisner juga berpendapat bahawa terdapat berbagai-bagai unsur yang terlibat dalam struktur kurikulum DBAE.

Banyak pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam perancangan dan pengajaran mata pelajaran ini salah satu yang dikenal pasti berkesan untuk membina konsep sepadu dan juga mempunyai ciri-ciri konstruktif adalah menggunakan pendekatan pendidikan seni berasaskan disiplin (DBAE) yang jelas mempunyai struktur yang kukuh dan sesuai dengan matlamat pendidikan seni itujuga selari dengan matlamat pendidikan 85 . Kapasiti intelektual kita akan menjadi keupayaan intelektual selagi kita memberi peluang setiap kapasiti itu berfungsi. dan struktur sintetiknya. Pendidikan adalah satu wadah yang matlamat umumnya adalah untuk membolehkan manusia mengembangkan literasi. Mereka mencambahkan perasaan sensitif supaya kehalusan itu ditimbulkan dan yang terselindung juga dikira. Literasi artistik adalah alat yang kita gunakan bagi memahami makna sesuatu kerja seniman. Dalam kehidupan kita. Untuk membaca makna pada sesuatu bentuk itu memerlukan kefahaman tentang peraturan. kita tidak akan dapat membina kespontanan. dan boleh memberi sumbangan kepada perkembangan kemahiran kognitif yang begitu kompleks. Keistimewaan seni boleh menjangkau daripada persepsi yang halus dan kompleks kepada menghasilkan karya seni yang di luar jangkauan minda. manakala yang lain sesuai melalui kata-kata. Pertamanya melalui imej dan peristiwa yang dijalin melalui bentuk estetika dan melalui curahan perasaan adalah merupakan perantara. pergerakan. Kita juga harus dapat menghayati keistimewaan yang boleh diberikan oleh pelajaran pendidikan seni. Setiap bentuk itu ada pula had-had keupayaannya dan keistimewaannya yang tidak terdapat pada bentuk-bentuk lain. Hasil seni itu penuh dengan kehebatannya. Perancangan yang menjemukan yang tidak mempunyai roh atau berilmu pengetahuan yang boleh mencabar minda dan imaginasi pelajar.menimba pengalaman kerana mata pelajaran ini memberi dua bentuk sumbangan untuk pembangunan dan pengalaman manusia. perkataan. Melalui karya atau bentuk seni boleh membantu kita untuk menjelaskan apa yang tidak boleh diterangkan dengan perkataan. Setengah makna lebih berkesan jikalau dipaparkan menerusi imej-imej visual. mempelajari bagaimanakah untuk meneliti sesuatu bentuk. agar struktur yang ekspresif berupaya merangkap emosi dan imaginasi bagi disesuaikan dan menjelaskan keistimewaan seni yang kabur. Kesimpulan Tanpa struktur dalam kurikulum kita. melaluinya potensi keupayaan minda manusia diterjemahkan ke dalam bentuk visual. Yang kita bimbangkan adalah perancangan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni yang tidak berstruktur. Jenis pemikiran ini memerlukan pemerhatian bagi menentukan mana yang sesuai dan kompleks. Sumbangan yang kedua yang boleh diberi oleh mata pelajaran pendidikan seni ini adalah berkaitan dengan makna yang tersurat dan tersirat pada sesuatu bentuk seni. imej dan pola-pola bunyi adalah bentuk-bentuk yang mana sesuatu makna itu boleh disampaikan. konteks. Inilah dua sumbangan seni dalam membantu pembangunan dan pengalaman manusia. Melalui keupayaan literasi manusia boleh menyatakan atau mentafsir sesuatu makna yang berbagaibagai-bagai bentuk yang terdapat di persekitarannya. angka. Perlu dijelaskan kepada pelajar bentuk-bentuk seni juga adalah merupakan sumber pendidikan. muzik atau pergerakan.

Tanpa keupayaan merealisasi keistimewaan seni dalam kurikulum bermakna pelajaran itu bukanlah pelajaran seni. Perbandingan kurikulum yang berasaskan pernyataan kendiri/Ekspresi kreatif dengan DBAE (Discipline-Based Art Education) Ekspresi Kendiri Secara Kreatif DBAE 86 .kebangsaan. Ciri-ciri yang diperlukan oleh pelajaran pendidikan seni semuanya jelas berstruktur mencakupi keistimewaan mata pelajaran itu. Manakala perancangan pelajaran yang tidak berstruktur tidak ada jalan keluar untuk mencapai matlamat.

kurangnya perkembangan adalah disebabkan oleh gangguan orang dewasa 87 . Pendedahan kepada hasil seni seniman meningkatkan perkembangan kreativiti mereka Konsep guru Menyediakan motivasi. dan tidak tersusun Konsep pelajar Pelajar semula jadi kreatif dan ekspresif. kumulatif. menggunakan nilai imej seni dewasa. seni penting kepada perkembangan pendidikan menyeluruh . Kandungan Aktiviti seni sebagai ekspresi kendiri. membantu pelajar. ekspresi kendiri. menggalakkan ekspresi kendiri pelajar secara kreatif Kreativiti Kreativiti adalah tingkah laku yang bukan konvensional yang boleh dibentuk menerusi kefahaman terhadap seni seacara biasa. Konsep pelajar Pelajar adalah murid mata pelajaran seni. perlu diajar untuk mengembangkan kefahaman terhadap seni. pendedahan kepada imej-imej seni menghalang kepada perkembangan kreativiti semula jadi mereka. Ekspresi alam kanak yang tidak dibimbing tidak dianggap sebagai kreatif sepenuhnya Perlaksanaan Konsep guru Memberikan motivasi. menggunakan kepelbagaian bahan seni dan kaedah Kurikulum Dirancang oleh guru secara individu. tersusun dan meluas perlaksanaannya. kritikan seni. fokus pada kanak-kanak Matlamat: Perkembangan kefahaman terhadap seni. berkembangan secara semula jadi dengan galakan dan peluang yang disediakan. seni daripada berbagaibagai kebudayaan dunia dan era. sokongan. Kurikulum Ditulis secara berurutan.Matlamat: Perkembangan kreativiti. tidak mendedahkan pelajar dengan imej-imej orang dewasa . tiada usaha untuk mempengaruhi ekspresi kendiri pelajar Kreativiti Kreativiti adalah bakat pelajar. membantu pelajar memahami konsep-konsep seni selari dengan aras kanak-kanak tertentu. perlu diasuh bukan diajar. seni sebagai fokus pembelajaran Kandungan Estetika. perlaksanaannya tidak berurutan. sejarah seni dan produk seni. integrasi individu.

(1987) 88 . D. daripada Clark G. and Greer. Kerja-kerja seni Penilaian Berasaskan perkembangan dan proses kerjakerja seni kanak-kanak.. imejimej orang dewasa mungkin memberikan kesan yang negatif terhadap perkembangan ekspresi kendiri dan kreativiti pelajar Karya orang dewasa (seniman) merupakan pusat rujukan dan kajian seni.Pelaksanaan Boleh tercapai dalam sebuah bilik darjah sahaja. fokus kepada pembelajaran. penilaian pencapaian pelajar biasanya tidak digalakkan. imej-imej orang dewasa membantu sebagai fokus pembelajaran secara integrasi daripada empat disiplin seni Penilaian Berasaskan matlamat pendidikan. tidak perlu kerjasama dengan kelaskelas atau sekolah-sekolah yang lain Memerlukan penglibatan dengan kelaskelas atau tingkatan lain di sekolah itu malah sekolah-sekolah lain di dalam sesuatu daerah secara meluas untuk mendapatkan kesan urutan dan susunan yang maksimum Kerja-kerja seni Kerja-kerja orang dewasa tidak dikaji. mustahak untuk mengesahkan kemajuan pelajar dan keberkesanan program. M. Day.

New York: Longman. K. 1985. 89 . (21)2. (1987). New York: Macmillan. The role of Discipline-Based Art Education in American Schools. Los Angeles: Paul Getty Trust. E. & Day. E. Day. CA: McCutchan Pub. & Vallance. Eisner. W. (1988). (1966). Dalam Discipline-Based Art Education: What Forms Will It Take? 6-21. E. Educating artistic vision. E. Eisner. (1972). London: Falmer Press. The Journal of Aesthetic Education. The art of educational evaluation: A personal view . Cognition and curriculum: A basis for deciding what to teach. G. Structure and magic in discipline-based art education. E.Rujukan Eisner. Eisner. New York: Oxford University Press. W. E. Boston: Little Brown. CA: Getty Center for Education in the Arts. Eisner. (1992). E. (1982). New York: Macmillan.). Discipline-based Art Education: Becoming students of art. W. D. (1979. Confronting curriculum reform. Clark. W. & Ecker. Bacaan tambahan: Eisner.. W. Alexander. E. Waltham. D. W. Eisner. (1985). (1988). Conflicting conceptions of curriculum. A curriculum sampler.. (Eds. Santa Monica. Readings in art education. Berkeley. & Greer. Discipline-Based Art Education. Eisner. W. MA: Blaisdell Pub. E. W. E. (1971). 1994). M. W. Eisner. M. (1974). The educational imagination: On the design and evaluation of school programs.

90 .

91 .

Kebanyakan antara kita lebih selesa menggunakan pendekatan studio untuk melaksana pelajaran pendidikan seni visual ini. Walau bagaimanapun kita boleh menyesuaikan dengan mana-mana model kurikulum yang telah diperakui oleh dunia.PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Untuk merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di bilik darjah terdapat berbagai-bagai pendekatan boleh digunakan oleh guru. pelajar dilatih untuk membudayakan penyelidikan dalam proses kerja seninya. Berikut dihuraikan ketiga-tiga matlamat kurikulum tersebut. Menurutnya ada tiga matlamat pembelajaran Pendidikan Seni iaitu untuk perkembangan individu. Bukan setakat kemahiran dan pengetahuan mengenai studio seni sahaja yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar. kerana guru telah membudayakan bahawa mempelajari pendidikan seni adalah hanya untuk memberi kemahiran kepada pelajarnya. untuk meningkatkan kesedaran terhadap warisan budaya dan untuk meningkatkan kesedaran terhadap peranan-peranan seni di dalam masyarakat. menyusun dan menggunakan maklumat bagi menyelsaikan sesuatu masalah. Pendekatan Kurikulum Chapman & Efland Hingga setakat hari ini. Untuk merungkai persoalan-persoalan di atas jelaslah bahawa untuk pembelajaran mata pelajaran ini bukan hanya satu pendekatan sahaja yang boleh digunakan. tetapi banyak pendekatan lain yang boleh guru gunakan agar pelajarnya dapat merasai nikmat dan kepuasan apabila mengikuti pelajaran Pendidikan Seni. Ia boleh diubahsuaikan dengan iklim negara kita. Salah satu daripadanya ialah seperti yang telah disarankan oleh Chapman (1978). Adakah mata pelajaran pendidikan seni ini hanya memberi kemahiran kepada pelajarnya? Adakah hanya itu yang dinyatakan dalam matlamat. boleh bekerja sama dalam melaksana sesuatu tugasan dan berkerja dalam satu pasukan. mengolah. Di dalam bab IV ini dikemukan beberepa pendekatan yang boleh digunakan oleh guru selain daripada pendekatan DBAE yang telah dijelaskan dibab III terdahulu. objektif dan organisasi Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual? Jikalau dirujuk kembali hasrat yang dirungkai dalam dokumen tersebut mengharapkan pelajar dirangsang daya kreativitinya. amalan guru-guru di sekolah-sekolah memanglah tidak ada satu modul pengajaran yang mantap untuk dicontohi sebagai strategi perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 92 . Pelajar dipandu untuk cekap mencari. Pelajar perlu diberi pengetahuan berkaitan seni dan warisannya supaya mereka mencintai dan menghargai tokoh dan memelihara warisan masyarakat dan bangsanya. Pelajar juga dikehendaki memiliki nilai dan sikap toleransi. kerana matlamat dan konsep kurikulumnya hampir sama.

Untuk meningkatkan kesedaran terhadap warisan budaya Guru-guru perlu mengetahui cara-cara untuk meningkatkan keupayaan muridmuridnya dalam menilai dan memahami dan menghargai seni yang terdapat di sekitar masyarakatnya. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Seni Menurut Efland (1977) dan Chapman (1978) berdasarkan tiga matlamat di atas pelajar didedahkan kepada dua tingkah laku yang biasa diamalkan dalam seni yang dikatogerikan sebagai bidang iaitu. Sumbangan yang diberi oleh tokoh-tokoh seni setempat . kepercayaan dan budaya masa kini dan budaya silam.1. Bidang Tindak balas Berdasarkan tingkah laku atau 93 langkah-langkah yang sering . Peranan seni dalam kehidupan seharian. Lantaran itu dapat menanamkan kefahaman terhadap memahami pandangan. serta peranan seni dalam membangunkan ekonomi masyarakat dan sumbangannya dalam pembangunan negara bangsa. Ada juga peranan pereka yang berjaya megangkat marwah dan jati diri bangsa melalui rekaan atau karyanya di peringkat antara bangsa. 2) Mengolah dan menjelmakan idea-idea tersebut ke dalam bentuk seni. Guru boleh membincangkan perenan pereka dalam menghasilkan rekaan-rekaan yang menyumbang kepada kepuasan estetika memenuhi cita rasa dan memberi keselesaan kehidupan manusia. dan 3) Menggunakan media untuk menghasilkan kerja seni. Tingkah laku atau perlakuan itu dijadikan sebagai bidang pelajaran. Bidang Ekspresi Melalui tingkah laku ekspresi.dengan berasaskan kepada perlakuan ekspresi dan tindak balas. Efland (1977) dan Chapman (1978) menyatakan tingkah laku ini berlaku ketika seseorang seniman hendak berkarya. kebangsaan dan antara bangsa. Terdapat tiga tahap utama dalam perkembangan proses artistik iaitu 1) Mengumpul idea-idea. 3. Untuk perkembangan individu Guru-guru haruslah mengetahui bagaimana untuk memberi pengalaman kepada murid-muridnya untuk mengamalkan nilai-nilai murni di samping mengembangkan keupayaan ekspresif melalui kegiatan-kegiatan seni serta meningkatkan kemahiran. Seniman akan melalui suatu proses berkarya yang dikenali sebagai proses artistik. Efland berpendapat. Untuk meningkatkan kesedaran terhadap peranan-peranan seni di dalam masyarakat dan kehidupan Guru perlu mengetahui untuk membekalkan pelajar dengan peluang-peluang untuk berinteraksi dan mengamati dan menikmati hasil seninya dan dengan hasil-hasil seni yang terdapat di sekeliling kehidupannya. proses-proses ini boleh berfungsi sebagai pendekatan untuk digunakan oleh murid-murid di dalam aktiviti-aktiviti artistiknya. 2.

dan 3) Menilai. tindak balas mereka pada seni adalah melalui tiga tahap perkembangan iaitu. Jadual 1: Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Seni MATLAMAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI Bidang Untuk Perkembangan Mengenal Warisan Individu Budaya Mendapatkan idea Mempelajari untuk kerja-kerja seni bagaimana senimanseniman/pandai tempatan menemui idea-idea di dalam kerjanya Mengolah dan Mempelajari menjelmakan ideabagaimana idea untuk kerja seni seniman/pandai tempatan mengolah dan menjelmakan idea-idea ciptaannya.diamalkan oleh para sarjana seni. Mempelajari perkembangan teknologi dan penglibatan masyarakat dalam menghasilkan bentuk seni tampak MATLAMAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI Untuk Perkembangan Mengenal Warisan Peranan Seni di Dalam Individu Budaya Masyarakat Pengamatan dan Mempelajari Mempelajari bagaimana pemahaman hasil bagaimana pengkritik masyarakat Malaysia seni dan ahli sejarah mengamati dan mengamati dan mengenali imej-imej seni memahami hasilan tampak seni Mentafsir hasil seni Mempelajari Mempelajari bagaimana bagaimana pengkritik masyarakat Malaysia dan ahli sejarah seni mentafsir imej-imej seni mentafsir hasil seni tampak EKSPRESI TINDAKBALAS 94 . Justeru itu. 2) Menterjemah. diadunkan di antara ketiga-tiga matlamat pembelajaran Pendidikan Seni dan dua tingkah laku yang sering berlaku dan dijadikan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran. Efland (1977) membangunkan satu pendekatan untuk pelajaran Pendidikan Seni. pengkritik seni dan ahli-ahli sejarah seni. Di bawah ini ditunjukkan pendekatan yang telah diubahsuai. Gerak kerja seni Mempelajari penggunaan media bagaimana seniman/pandai menggunakan media Peranan Seni di Dalam Masyarakat Mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia menzahirkan nilai dan kepercayaan menerusi seni tampak Mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia membuat tanggapan dan menyatakan perubahan nilai dan kepercayaan menerusi bentuk seni . Tiga perkembangan tindak balas ini boleh dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran Pendidikan Seni di bilik darjah. 1) Mengamati dan memahami seni.

Kaji 95 . Langkah berikutnya adalah pelajar mengolah dan menjelmakan idea-idea untuk kerja seni. Ikutilah langkah-langkah proses artistik seperti yang dicadangkan. Pelajar boleh mempelajari bagaimana seniman-seniman tempatan atau luar negara menemui idea-idea di dalam kerja-kerja catannya. Kaji semula bagaimanakah Latiff mengolah idea daripada lakaran dan lukisannya untuk menghasilkan catan Pago-Pagonya. Kaji bagaimana Latiff menggunakan cat minyak atau arkelik dalam kerjanya. kraf dan sebagainya seperti yang terdapat dalam isi kandungan sukatan pelajaran. Kemahiran ini perlu dikuasai oleh pelajar supaya proses untuk menzahirkan idea-idea yang telah diolah pada tahap kedua itu dapat dijelmakan. poster. Sebagai contoh pelajar didedhkan dengan lakaranlakaran awal yang dibuat oleh seorang pelukis. Proses mengolah idea ini perlu diajar kerana terdapat beberepa teori yang berkaitan dengan gubahan perlu dijelaskan kepada pelajar. Melalui pengalaman yang digarap dari pengembaraanya di sekitar Lembah Mekong beliau telah membuat puluhan lukisan dan lakaran yang akhirnya menjadi sumber idea kepada karyanya. Sebagai contoh katakan guru hendak mengajar catan. Untuk membantu pelajar dalam proses ini pelajar bolehlah mengkaji bagaimana seseorang seniman itu melalui proses ini. pelajaran yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan bidang penghasilan seni visual atau eksprasi. logo. Umpamanya bagaimana Latiff Mohidin mendapatkan idea untuk menghasilkan siri catan yang bertajuk PagoPago. cetakan arca. Apa yang perlu perlu lakukan adalah perincikan isi kandungan pelajaran berdasarkan perancangan pelajaran tahunan yang disediakan pada setiap tahun itu. Ia boleh dilakukan berdasarkan objektif pelajaran atau hasil pembelajaran yang guru tetapkan pada sesuatu masa pengajaran.Menilai hasil seni Mempelajari bagaimana pengkritik dan ahli sejarah seni menilai hasilan seni Mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia menilai imej-imej tampak Dengan enam sub-pendekatan pembelajaran ini memudahkan pihak guru untuk merancang strategi pengajarannya dan perlulah benar-benar dapat menghayatinya jika ingin menggunakan pendekatan ini di dalam bilik darjah. Seterusnya pelajar didedahkan bagaimana mengguna media untuk menghasilkan sebuah catan. Guru boleh padankan dengan apa-apa kegiatan yang terdapat dalam kandungan pelajaran Pendidikan Seni Visul seperti aktiviti catan. langskap. Untuk membantu pelajar dalam proses untuk mendapatkan idea itu pelajar bolehlah rujmuk kepada warisannya. Pendekatan ini boleh dilaksanakan dalam pelajaran mingguan. pelajar perlu didedahkan dengan proses untuk mendapat idea. Untuk membantu pelajar dalam proses ini pelajar boleh mengkaji bagaimana seseorang seniman itu menggunakan media tertentu untuk menghasilkan idea catannya. Perkokohkan pengetahuan pelajar dengan asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan prinsip rekaan. Untuk perkembangan individu (pelajar) bagi mendapatkan idea untuk proses menghasilkan sebuah catan.

Kurikulum Pendidikan Seni Visual disusun berdasarkan kandungan yang dibahagi kepada dua bidang iaitu: Penghasilan seni visual dan Sejarah dan apresiasi seni visual. NGO dan syarikat perniagaan. Berbanding dengan pendekatan Chapman juga terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang ekspresi dan tindak balas. Umpamanya masyarakat kita tidak boleh menerima sesebuah gubahan catan yang idea atau bahan tajuknya menggambarkan wanita yang berbogel seperti yang dibuat oleh seniman barat. Terdapat beberapa perisian di pasaran yang boleh digunakan dalam proses penghasilan catan seperti pain dan sebagainya. Langkah seterusnya pelajar perlu didedahkan dengan perkembangan teknologi dan teknologi semasa berkaitan dengan media dalam catan. yang boleh dijadikan sumber idea dalam catannya. mengenali warisan budaya dan peranan seni di dalam masyarakat dapat diajar. Ini bermakna pelajar dipandu untuk membuat kajian tentangnya. Pelajar juga perlu didedahkan kepada penglibatan masyarakat. dalam menghasilkan bentuk seni tampak yang berkaitan dengan kemahiran catan. Jikalau kita teliti dengan lebih lanjut. nilai dan adat. seperti agensiagensi. seni rekabentuk atau kraf. Lakukanlah proses yang sama dalam bidang tindakbalas (respon) mengikut urutan proses seperti dalam jadual 1 di atas supaya matlamat untuk perkembangan individu dalam membuat apresiasi sesebuah karya. Jikalau disemak pendekatan Efland dan Chapman ini dan dibandingkan dengan kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSM terdapat unsur persamaan dari segi struktur kandungan. Kemudiannya membuat proses pentafsiran hasil seni dan akhir sekali pelajar di ajar bagaimana untuk membuat penilaian hasil seni.bagaimana teknik sapuan berusnya di atas kenves. Selepas itu dalam proses berikutnya pelajar mengkaji bagaimana masyarakatnya membuat tanggapan dan menyatakan perubahan nilai dan kepercayaan menerusi sesuatu gubahan karya (catan). bidang ekspresi itu perlakuannya adalah melibatkan proses artistik bagi sesuatu penghasilan seni. Ikutilah proses kritikan iaitu mulakan denganproses membuat pengamatan dan pemahaman terhadap sesuatu hasil seni. seni komunikasi visual. yang boleh dibuat dan yang dilarang di dalam sesuatu gubahan idea atau bahan tajuk. Dalam proses penghasilan seni visual atau ekspresi ini pelajar juga perlu mempelajari bagaimana masyarakatnya menzahirkan nilai dan kepercayaan menerusi seni tampak. 96 . persatuan yang berkaitan. Umpamanya menjelaskan kepada pelajar peranan ICT dalam seni khususnya yang berkaitan dalam proses menghasilkan catan. Menurut Chapman pelajar perlu juga didedahkan kepada peranan seni dalam masyarakat bagi menimbulkan kesedaran mereka kepada perkembangan dan sumbangan seni dalam kehidupan seharian kita. Bertujuan untuk melatih pelajar melakukan proses penghasilan seni sebagai penggiat seni seperti seorang seniman yang memalui proses yang sama ketika berkarya dalam berbagai aktiviti seni sama ada seni halus. Apakah pantang larang.

peralatan. Tujuan bidang ini adalah untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan dalam membuat kritikan dan menghayati sesebuah hasil seni. Bidang ini diujudkan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan membina nilai dan identiti bangsa dan budaya. Pelajar seharusnya dibimbing membuat penerokaan hubungan seni antara budaya dengan masyarakat. Dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSM menamakan bidang tindak balas itu sebagai bidang sejarah dan apresiasi seni visual yang isi kandungnya meliputi pergerakan seni visual di Malaysia secara perbandingan dengan pergerakan seni luar negara yang bersesuaian. kenderaan. peranan guru dilihat amat penting sekali iaitu sebagai pembudaya. Isi kandungan itu semuanya merupakan alat atau benda keparluan hidup seharian yang ada hubungannya dengan sentuhan seni bertujuan untuk keselesaan hidup. Pendidikan Seni Malaysia Seni untuk melahirkan individu yang berbudaya dan mengamalkan seni sebagai cara hidupan 97 . Bidang tindak balas itu bermaksud respon dari penonton atau pemerhati atau penggemar seni. Isi kandung berikut adalah. alat permainan. pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini. seni bina. Pendidikan Seni dan Isu Perpaduan Falsafah yang diutarakan oleh Kementerian pendidikan Malaysia menekankan Pendidikan seni Visual melahirkan individu yang berbudaya dan mengamalkan seni sebagai cara hidup (*Sila rujuk tajuk Matlamat Pendidikan Seni Kementerian Pendidikan Malaysia). Guru bertanggung jawab memindahkan idea budaya masyarakat kepada pelajar-pelajar secara berterusan.Begitu juga dengan bidang tindak balas seperti yang digunakan oleh Chapman.

Menerusi seni dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa (Md. Oleh itu. Beliau menstrukturkan kurikulum Pendidikan Seni Visual kepada empat bentuk pengajian iaitu: 1.Seni sebagai alat untuk perkembangan sesuatu budaya.Pengajian Kognitif 2. 2000). Oleh kerana tujuan untuk memupuk perpaduan adalah murni dan bersesuaian dengan situasi masyarakat majmuk di negara kita. maka amat perlu kita melihat semula persoalan ini. 3. 2003). Mana kala Feldman (1972) pula menumpukan kepada teori humanistik. kumpulan sosial. Lima fungsi seni itu ialah: 1.Pengajian Linguistik Visual 3. guru seni harus bijak mengaitkan situasi semasa 98 .Pengajian Kritikan Seni Dalam konteks budaya. Menurut mereka.Seni untuk memperkayakan kualiti sesuatu perayaan atau upacara ritual bagi sesuatu peristiwa atau sambutan. 5.Rajah xx: Model-model tentang perpaduan dalam kurikulum pendidikan seni McFee dan Degge (1993) pula menekankan tentang seni dalam masyarakat. menyimpan dan menjana idea-idea berkualiti. Penulisan matlamat dan objektif di dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual menyatakan hasrat ini dengan jelas.Pengajian Media 4. Oleh itu kandungan kurikulum pun seharusnya mengandungi hasrat objektif ini (Iberahim Hassan. idea dalam karya seni yang dihasilkan dalam sesuatu zaman.Seni sebagai alat komunikasi yang merakam. objektif-objektif seni visual adalah bersandarkan lima fungsi seni dalam masyarakat yang boleh disemai dalam kalangan pelajar. 4. 2. supaya lebih mengenali individu lain di sekeliling persekitaran kehidupannya melalui keupayaannya menguasai bahasa seni dan boleh membuat apresiasi terhadap bentuk-bentuk seni visual. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kualiti individu yang lebih berpengetahuan seni. pelajar-pelajar akan berpeluang untuk mempelajari personaliti. Nasir & Iberahim.Seni sebagai indikator menentukan status dan peranan dalam masyarakat. di mana teori ini berkaitan dengan seni dan kemasyarakatan. peradaban. Maklumat tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk visual dan membuat perkaitan dengan isu semasa.Seni berfungsi sebagai indeks untuk membezakan sesuatu identiti.

Persoalannya apakah yang perlu mereka cari? Apakah yang perlu mereka terokai? Idea yang bagaimana? Apakah bentuk teknologi yang mereka akan gunakan? Persoalan-persoalan ini perlu jelas dalam kalangan guru dan murid sebelum melaksanakan sesuatu kerja seni. kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. iaitu proses menghasilkan sesuatu ciptaan atau rekaan. mengolah idea dan menghasilkan suatu rekaan yang akhirnya dengan menggunakan kemahiran manipulatifnya rekaan akhir itu dijelmakan dalam suatu bentuk. Sebagai contoh perlu mencari siapakah tokoh-tokoh dan karyanya yang berkenaan. Di peringkat inilah letaknya pelajar perlu menggunakan pemikiran aras tinggi untuk menghasilkan suatu rekaan. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh guru dan muridnya untuk menjayakan pembelajaran dan pembelajaran seperti yang dikehendaki. menginterpretasi dan mengaplikasikan maklumat. alat dan bahan melalui teknik tertentu. Semua kegiatan seni mengutamakan kajian-kajian sebelum. Ini membolehkan mereka mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam hidup mereka dalam urusan hidup mereka serta menghargai dan bangga akan warisan budayanya. kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. kemahiran mencari. kemahiran bekerjasama dan kemahiran pengurusan. Memang perlu menggunakan masa yang lebih tetapi ia sangat perlu kepada pelajar menguasai dengan mahir sesuatu peralatan yang digunakan untuk menghasilkan sesebuah karya seni. Kaji media dan teknik yang digunakan oleh tokoh. Umpamanya dalam membatik. lihat tema. dan subjek meter yang dipaparkan pada zamannya. Dalam penghasilan seni visual. melalui media yang digunakan. perkembangan idea. pelajar perlu mendapat latihan menggunakan segala peralatan yang digunakan. Bagi membolehkan pelajar menguasai kemahiran-kemahiran itu guru perlu mengintegrasikan kedua-dua bidang ini dalam pengajaran dan pembelajaran. penukul dan pisau wali sehingga cekap. latihan mengguna canting perlu dilatih secukupnya baharulah pelajar dapat menghasilkan sebuah lakaran canting yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. baharulah pelajar dapat mengaplikasikan kemahirannya dalam membuat ukiran. Penting juga dikaji apakah isu yang dibangkitkan oleh tokoh tersebut. penggunaan teknologi. perwujudan idea. Ketiganya pelajar perlulah dilatih dengan secukupnya dalam proses artistik. Keduanya pelajar perlu dilatih dari segi kemahiran manipulatifnya. Kedua-dua bidang dalam KBSM iaitu Penghasilan Seni Visual dan Sejarah dan Apresiasi Seni Visual diharapkan dapat membantu pelajar dalam menguasai pelbagai kemahiran. kegiatan harus melibatkan penerokaan. Jikalau mengukir pula latih pelajar menggunakan pahat. pembelajaran secara terancang. Ini bertujuan menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar. Pendekatan Pembelajaran Mastri sangat sesuai digunakan di peringkat ini. Di sinilah pentingnya seseorang 99 . semasa dan selepas proses penghasilan.dengan keperluan mempelajari pengetahuan-pengetahuan tersebut. meninjau latar belakang dan perkembangan sejarah mengenai isu yang berkaitan. Antara kemahiran yang akan dikuasai pelajar melalui pendidikan seni visual ialah kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Pertamanya perlulah jelas akan latar belakang isu yang berkaitan dengan projek yang hendak dibuat. Pelajar perlu melalui proses mencari idea.

jikalau kemahiran itu tidak dikuasai.pelajar itu menguasai kemahiran manipulatif bagi sesuatu bidang seni. Begitulah halnya dengan lain-lain kemahiran. Begitu juga apa yang dilahirkan di dalam lukisannya tidak akan dapat dilahirkan semula ke dalam bentuk ukiran bersilat jikalau kemahiran manipulatif mengukir tidak dikuasai. 100 . bagaimanakah pelajar itu dapat menghasilkan sesuatu rekaan seperti mana yang dibayangkan dalam pemikiran visualnya. Apa yang dihajati dan dibayangkan dalam pemikiran visualnya tidak dapat dijelmakan ke dalam bentuk visual kerana kelemahan kemahiran manipulatifnya dalam melukis.

No. 1. D. 1976. Volume 52. K. Vol. Kementerian Pendidikan Malaysia. June King and Degge.. The Ohio State University. Kementerian Pendidikan Malaysia. C. Rogina. No. P. No. Creative and Mental Growth.. John. ‖Objectives of Art Education: The Impact of Time. 5. 7. 180 . Culture and Enviroment.: The NAEA).49. P. (1987) ‗Discipline-based art education: becoming students of art‘. The Journal of Aesthetic Education. 13. Laporan Jawatankuasa Kabinet. B. Laura. (Washington. Authur. No. Vol. Lambert. A. “ Studies In Art Education. 6. January. Syed Ahmad Jamal. New York: The McMillan Co. 12. D. (Washington. 3. 1979. Universiti Malaya. (21)2 ISU PERPADUAN MELALUI PENDEKATAN BUDAYA 101 . D. 15 . Preparation For Art. 1965. Paper delivered at the Senior in Art Education Research and Curicullum Development. San Francisco: Wadworth Publishing Co. . 9. Fall 1971. Kuala Lumpur. 1977. (Washington. ―Society. 1977. 3. Mc Fee. The NAEA). 10. D. Art and Education‖. C. Duff. 4. Vol.20. Muzium Seni Asia. Teachers College Press. DC. . 1972. ―Objectives of Teaching Art ”. Day. March. (Washington.: The National Art Education Association). Vol. K. ―A Second Look at A Foundation for Art Education‖. Identification of Technical Illustrator Job Requirements. Pennsylvania State University. B. New York. ― Peabody Jurnal of Education. 25. April.186. Seni Lukis dan Pertukangan Tangan. Lowenfeld. 13. D. ―The Transition Continued. 15. ―Returning the Art to Art Education ”. 13 No. Lanier. Mc Fee. 1975. McFee. Clark G. Incorporation. 28. June King. Art. 1..33. 1972. 1966. Colombia University. June King. 1972. 14. 28 . Art and Adolesence. 5-12. D. and Greer. Art Education. Fall. Art Education. San Francisco: Wadsworth Publishing Co. 1979.. 8. 1983. L. Unpublished Dissertation. Studies In Art Education. L. 40 . Rupa dan Jiwa. Micheal J. C. 3. Efland. Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah. The NAEA). Vincent. 11. 1971. Victor & Brittain. M.Rujukan Chapman.

dan ia merupakan satu bentuk pengiktirafan terhadap suatu konsep tentang kehidupan ini. Setiap masyarakat dan setiap budaya menghasilkan bentuk-bentuk seni kerana seni membuatkan sesuatu agenda itu istimewa. menjaga dan menghidupkan seni dalam masyarakat negara ini. Amat banyak agensi dan institusi yang berperanan untuk menghidupkan dan menyemarakkan seni wujud dalam persekitaran kita. hari-hari cuti. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan perlaksanaan kurikulum yang seragam di semua sekolah dirasakan dapat mengukuhkan lagi asas perpaduan negara. makanan. Kesenian adalah unsur yang amat penting dalam memberi kefahaman individu tentang budayanya. dan peninggalan pusaka bangsa sahaja. muzik. Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KSSM) yang dibentuk dilihat mencerminkan dasar negara dari segi keperluan untuk memupuk nilai-nilai kewarganegaraan supaya akan wujud perpaduan rakyat dan identiti bangsa. Menurut Chalmers (1996) dan Tonega M. Pelajar-pelajar didedahkan kepada nilai-nilai seni yang boleh menimbulkan kesedaran dan kefahaman dan membangkitkan rasa hormat antara budaya. dan gaya pemikiran kognitif seseorang juga. Degge (1999) mereka melihat Pendidikan Seni Visual dari perspektif budaya. Ia juga penting untuk memperkayakan sesuatu kebudayaan. Seni adalah salah satu alat untuk mengutarakan. Ia memberi kesan kepada tingkah laku seseorang dalam masyarakat itu yang mendorong mereka menyesuaikan diri dengan kehidupannya agar lebih bermakna. kepercayaan terhadap sesuatu nilai dalam sistem. Seni akan terbentuk apabila kita membuat sesuatu upacara. Boleh dikatakan kebanyakan rakyat Malaysia sedar akan kepentingan dan kehadiran bentuk-bentuk seni dari berbagai-bagai budaya di sekeliling mereka. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ini adalah bertujuan untuk mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan Kebangsaan dengan perlaksanaan sukatan pelajaran yang sama rata serta Bahasa Malaysia sebagai pengantar utama di dalam semua peringkat sekolah. yang termaktub dalam ordinan Pelajaran (1957) dan Laporan Rahman Talib (1960) yang termaktub dalam Akta Pelajaran (1961). Jikalau kita melawat di galeri seni kita akan berjumpa dengan karya seni yang 102 . Manakala budaya itu unsur-unsurnya bukanlah setakat mengenai seni tampak. Seni telah menjadi agen perubahan sosial. untuk mencapai perpaduan antara kaum di Malaysia berasaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar Pendidikan Kebangsaan telah dibentuk berdasarkan Laporan Razak (1956). Apabila sesuatu bentuk seni itu digunakan untuk sesuatu pengalaman bagi tujuan perayaan. Kandungan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual berlandaskan budaya antara kaum yang terdapat di dalam masyarakat majmuk di Amerika. Salah satu daripada fokus seni dalam era pasca moden adalah hubungan antara seni dan budaya tertentu dengan isu-isu politik dan sosial sesuatu masyarakat. Sehubungan itu. Ia merupakan suatu cara untuk masyarakat mengenali sesuatu budaya. Tujuannya adalah untuk memupuk semangat perpaduan dan rasa hormat antara kaum. malahan adalah merupakan nilai yang di kongsi bersama. Malahan sebuah kementerian khusus untuk kesenian dan kebudayaan telah diberi tanggung jawab untuk memulihara. maka pengalaman itu menjadi sesuatu yang berkualiti.Sistem pendidikan merupakan satu alat utama dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. mengekalkan dan menganalisis sesuatu budaya.

Di sinilah letaknya peranan pendidikan. Guru perlu menggunakan berbagai-bagai bentuk pengalaman artistik yang didapati pelajarnya hasil daripada interaksi mereka di dalam kehidupan sehariannya sebagai garis panduan merancang pelajarannya. tentang dunia yang semakin terancam oleh kecuaian manusia. Dalam pengajarannya persoalan seperti budaya siapa yang kita sedang belajar perlu ditanya kepada pelajar. Begitu juga halnya apabila memperkatakan hubungan seni dengan isu perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Guru pendidikan seni seharusnya menyedari bahawa pelajar dalam bilik darjah itu terdiri daripada berbagai-bagai latar belakang kedudukan dan kaum. Dalam perlaksanaan kurikulum ini guru perlulah bersikap adil dan seimbang dalam memberi penekanan kepada sesuatu budaya itu untuk mengelakkan timbulnya perasaan dan rasa kurang senang dalam kalangan pelajarnya akibat ada unsur-unsur prejudis. Dalam konteks Malaysia budaya Melayu boleh dijadikan sebagai teras di samping budaya-budaya lain di sekelilingnya. rasa hormat dan lebih memahami nilai-nilai antara satu budaya dengan budaya lain dalam kalangan masyakat Malaysia dapat di pupuk. Melalui kesenian kesedaran. Matlamat kita adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni itu ada unsur-unsur berbilang budaya. Seni adalah satu bidang yang natural yang boleh menembungkan antara etno budaya dengan mono budaya. Keduanya mengekalkan ciri-ciri kepelbagaian budaya itu: Budaya dari kalangan minoriti mengekalkan budaya tradisinya dan diterima dan dihormati oleh ahli masyarakat yang lain secara menyeluruh. Dengan cara itu akan memberi kesedaran kepada pelajar bahawa mereka sedang mendekati nilai-nilai sesuatu budaya dan memahaminya secara langsung seterusnya menimbulkan kesedaran bahawa nilai-nilai budaya itu wujud dalam persekitaran mereka dan perlu dihormati kerana mereka hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dan berbilang budaya. Frank Wachowiak dan Robert D. khususnya di Malaysia. Clements (1996) mencadangkan dua cara untuk mengelakkan rasa tersinggung dalam kalangan pelajar apabila membicarakan sesuatu budaya dari berbagai-bagai budaya itu. keadilan dan keganasan. Bagaimana untuk mengendalikan pelajaran pendidikan seni melalui pendekatan ini? Persoalan seperti mengapa sesuatu masyarakat itu menghasilkan bentukbentuk seni yang berbeza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.membicarakan tentang nilai kemanusiaan. Pertamanya mengasimilasikan warisan budaya dari kalangan minoriti menjadi sebahagian daripada budaya utama. mengapa bentuk-bentuk seni itu berbeza antara satu zaman dengan zaman yang lain perlu dijawab dengan teliti dan 103 . Mata pelajaran pendidikan seni dan seumpamanya dapat memainkan peranannya untuk memupuk nilai perpaduan melalui aktiviti seni. Guru mestilah berkeupayaan untuk mentafsir dan mengolah suatu perancangan strategi dan kandungan pelajaran berdasarkan pada kurikulum yang sedia ada agar dapat merealisasikan hasrat untuk membina kesedaran dan kualiti perpaduan dalam kalangan pelajar berdasarkan kepada sifat-sifat kepelbagaian budaya dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Guru pendidikan seni perlu berperanan memastikan pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran berunsurkan pendekatan budaya sebagai landasan pengajarannya.

Bekerja dalam kumpulan pelbagai etnik ini akan menyemai rasa tanggung-jawab. Akhirakhir ini kerajaan menggunakan slogan Satu Malaysia untuk tujuan penyatuan dan perpaduan antara kaum di Malaysia. Oleh itu satu perancangan yang teliti dan di bawah kesedaran yang jelas perlu berlaku di kalangan guru ketika merancang Kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar berbilangan budaya (multiculturism). Namun usaha itu perlu diteruskan dan dimantapkan lagi kerana perpaduan bagi Malaysia adalah asas kepada pembangunan negara bangsa. Keadaan begini tidak memberi keuntungan kepada pelajar terutamanya dari golongan bukan Melayu. India. sesi kritikan dan sebagainya secara berkumpulan. Melalui mata pelajaran nilai-nilai perpaduan ini perlu didedah dan difahami serta diamalkan oleh pelajar di bilik darjah. Adalah lebih baik jikalau isi pelajaran Pendidikan Seni itu difikirkan juga unsur-unsur yang terdapat dari budaya kaum-kaum lain dan menggunakannya sebagai perbandingan. guru Pendidikan Seni boleh menjalankan gerak kerja berkumpulan atau menggunakan kaedah projek yang mana setiap kumpulan adalah diwakili oleh komposisi pelbagai etnik. semua pihak berasa dihargai dan mereka saling faham memahami tentang nilai-nilai yang berbagai-bagai dari budaya yang berbeza latar belakangnya. Oleh kerana Melayu adalah golongan yang terbesar di Malaysia. Berbagai-bagai usaha telah dilakukan untuk tujuan perpaduan ini. Dengan ini. Usaha kerajaan untuk menyatupadukan rakyat Malaysia telah diusahakan sejak awal Kemerdekaan lagi. Pelajaran menjadi lebih kaya dengan ilmu dan pengalaman yang boleh dipungut dari kepelbagaian budaya dan kebudayaan antara kaum yang terdapat di Malaysia. penyelidikan. Cina. Di samping itu kaum-kaum lain bebas mengamalkan dan mengembangkan budaya dan kebudayaan masing-masing tanpa halangan.berasaskan inkuiri. Untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat untuk memupuk nilai-nilai perpaduan dalam kalangan pelajar yang berbilang budaya. Di dalam sukatan pelajaran Pendidikan Seni KSSR untuk sekolah rendah dan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KSSM jikalau diteliti kandungan sukatan pelajaran itu begitu terbuka dan umum tidak menekankan kepada mana-mana budaya. lain-lain dan golongan etnik di Sabah dan Sarawak. hormat-menghormati dan persefahaman sesama mereka. 104 . kajian lapangan. Sedangkan pelajarnya terdiri daripada berbagai-bagai kaum. pameran. Multikulturalisme dalam Konteks Pendidikan Seni Malaysia terbina dengan kepelbagaian budayanya yang terdiri daripada budaya Melayu. Galakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada perbincangan. Telah dinyatakan terdahulu bahawa melalui sistem pendidikan. Tetapi dalam mentafsirkan isi kandungan itu kalangan guru lebih terdorong untuk memilih budaya Melayu sebagai landasan pelajaran. maka budaya dan kebudayaan Melayu merupakan teras kepada kebudayaan Malaysia. perpaduan antara kaum boleh dipupuk.

Hal ini bukan sahaja dapat menambah pengetahuan mereka berkaitan ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut. dilihat dan dibayangkan bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan gaya intuisi. difahami. Pengetahuan dan pengalaman visual mereka kian bertambah. Misalnya penghasilan karya kraf tradisional tembikar pelbagai etnik di Malaysia seperti Melayu. Abad yang ke-20 telah menunjukkan bahawa banyak faktor-faktor yang telah merapatkan hubungan antara budaya yang berbagai-bagai di dunia ini. Walau bagaimanapun perkara ini berlaku memberikan keuntungan kepada golongan tertentu. Dengan ini diharapkan fahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan pemupukan minat terhadap Seni Visual dari berbagai-bagai budaya dapat dipupuk dan dikembangkan. Mereka tidak membina sempadan di antara kepelbagaian budaya. Namun demikian dilihat sebagai suatu yang boleh diperhalusi. budaya Hiphop umpamanya. mereka tidak lagi berfikiran tempatan semata. Misalnya pelajar-pelajar diberi tugasan untuk mengkaji ciri-ciri persamaan dan perbezaan batik tempatan dengan batik Indonesia. sudah tentu akan dapat menambah pengetahuan mereka berkaitan bentukbentuk seni yang berbagai-bagai keunikannya daripada pelbagai etnik yang ada di negara kita. Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual memberi tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan seharian dan dalam budaya kebangsaan. bahkan juga memberi peluang untuk mendalami dan berkaitan budaya. Keadaan ini memberi tambah nilai kepada golongan yang mempunyai pemikiran terbuka dan pandai membuat pilihan untuk sesuatu yang terbaik untuk dirinya. cara hidup lain-lain etnik kerana antara mereka memahami budaya masing-masing dan sudah tentu berupaya untuk menjelaskan beberapa aspek keistimewaan budaya masing-masing kepada rakan sekumpulannya. dan di antaranya dijadikan ikutan oleh setengah golongan masyarakat khususnya dalam kalangan remaja. Mereka didedahkan dengan maklumat yang melimpah tanpa had. mengenal dan memahami sambil-sambil daripada motif-motif batik. ia tidak melihat kelainan itu sebagai suatu yang berasingan. Pandangan mereka semakin bersifat global. Perbandingan dengan seni dan budaya luar juga digalakkan bagi memperlihatkan keseimbangan dalam pendedahan dalam bidang seni visual termasuk kraf kebangsaan demi mengenali seni visual dalam evolusi budaya kebangsaan dan juga di peringkat global. Jika pelajar diminta menghasilkan bentuk dan ragam hias tembikar pelbagai etnik ini. bahkan juga diperluaskan sehingga mencakupi hasil-hasil kesenian etnik-etnik lain yang bertaburan di seluruh dunia ini. Malahan mereka dapat memahami budaya luar atau 105 . Hal ini adalah kerana perkara yang dapat ditegaskan dalam bidang penghasilan seni Visual adalah kegiatan kreatif yang melibatkan bendabenda yang dapat disentuh. Penyerapan nilai-nilai baru antara budaya kini mulai berlaku dan amat sukar untuk menghalangnya.Melalui kerja berkumpulan juga akan dapat mencambahkan pengetahuan mereka tentang budaya. Wujudnya ICT. pelajar juga boleh membandingkan sesuatu makna dari simbol tertentu mengikut nilai dan kepercayaan antara dua bangsa itu selain dapat mengenali cara hidup masyarakat tersebut. Ini boleh diperkembangkan oleh guru seni bukan sahaja setakat menyentuh masyarakat setempat. telah memudahkan proses berkomunikasi antara manusia di peringkat global. India dan peribumi. internet. laman web. agama. Dunia kita dirasakan semakin kecil dan seolah-olah tanpa sempadan. Cina. adat-istiadat.

Melalui pengalaman multikulturisme ini kita memandu pelajar untuk belajar memahami orang lain dan dirinya sendiri. Keadaan kita sekarang semakin bersifat global. Ketiganya. nilai. dan kumpulan sosioekonomi seluruh dunia. Kesan daripada keadaan itu menyebabkan kita semakin peka kepada budaya anutan individu. kultur merujuk kepada amalan yang biasa diamalkan bersama dan membentuk suatu ikatan masyarakat – berkongsi warisan. Pendekatan ini lebih bersifat generalisasi. orang muda. Dalam hal ini kita tentukan tahap-tahap untuk membuat eksplorasi berkaitan aspek-aspek dalaman (inside) dan aspek-aspek luaran (outside) melalui model pendidikan seni yang disediakan. Mereka telah mendefinisikan multikulturisme itu diimbaskan kepada perbezaan antara individu di dunia ini yang mempunyai sifat yang berbagai-bagai dan berbeza (individual diversity). Dahulu apabila merujuk kepada penduduk multietnik dalam kalangan mereka yang bukan berdarah Eropah di USA. bagaimana untuk menyediakan pengalaman yang bermakna. Definisi yang mengaitkan komponen yang begitu luas ini memudahkan pendidik seni berfungsi. dan ekspresi kepada apa yang dikatakan budaya yang terbesar diamalkan (Orang putih. dan mempunyai pemikiran yang lebih terbuka maka kita lebih peka kepada budaya bercorak keindividuan. Setiap kumpulan masyarakat. mencari perbezaan dan persamaan yang terdapat dari pengalaman itu. Eurocentric. dan bangsa. industri. Perkataan multikulturisme itu didefinisikan sebagai: multi bermaksud lebih daripada satu. Apa yang berlaku di negara maju pada tahun 1990an telah memberi petunjuk bagaimana untuk mendefinisikan multikulturisme. bagaimana untuk menghubungkaitkan antara budaya orang lain dengan budaya kita sendiri. Maka definisi kepada pengalaman multikulturisme secara amnya adalah membezakan pengalaman seni yang dilalui oleh individu dalam budayanya dengan seni dan budaya lain yang dilihatnya sebagai perbandingan. pakaian. setiap budaya mempunyai ciri-ciri dan 106 . ugama. budaya lelaki. kepercayaan. regional. Kini apabila orientasi pemikiran semakin bersifat global. mereka merujuk kepada penduduk asli Amerika. Hispanics. ekspresi artistik. istilah multikulturisme kini telah berubah. Dengan erti kata lain menerima semua bentuk budaya seperti. Definisi multikulturisme digunakan merujuk kepada budaya.asing dengan budayanya secara lebih mendalam dan mampu untuk membuat perbandingan antara budaya. seperti budaya India atau Cina. kaum atau masyarakat industri. seniman rakyat dan seniman moden. Setiap individu memiliki karakter tersendiri walaupun daripada satu kumpulan budaya yang sama. lelaki). Sedangkan di zaman ini kita semakin peka kepada perubahan-perubahan sejagat. Keduanya. kaum. wanita. hubungan antara manusia semakin rapat akibat dari sistem komunikasi yang semakin canggih. subbudaya. Terdapat tiga komponen penting yang perlu ditekankan dalam perbincangan. orang Afrika Amerika dan Asian Amerika. atau tua. iaitu pertamanya. tradisi. Kaedah Memilih Budaya Orang Lain Untuk Bahan Pembelajaran Selalunya jikalau guru memilih budaya orang lain di Malaysia ini mereka akan memilih budaya-budaya yang bukan dari kalangan Melayu. bagaimana untuk memilih budaya orang lain.

Sebagai contoh.Fokus kepada seorang individu atau sekumpulan kecil yang mewakili budaya yang berkenaan. 4. dan keunikan tersendiri.Pilih dengan teliti. 107 . dan setiap budaya ada sesuatu keistimewaan. dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia ini. keistimewaan. 2. semuanya sama sahaja. perlulah berintegriti ketika membuat kenyataan dalam persembahan hasil kajiannya yang menyentuh berkaitan dengan nilainilai.Selepas mengetahui ciri-ciri dan sifat-sifat istimewa dari kalangan individu atau kumpulan kecil yang mewakili budaya tertentu itu. cara hidup dan ekspresi artistik terhadap budaya yang dikaji. Kenal pasti persamaan dan perbezaan antara budaya Dalam sesuatu situasi kita mungkin akan mengkaji budaya berdasarkan kawasan geografi. atau orang-orang Jawa. Arab. perbezaan dan persamaan antara budaya jiranjiran kita seperti budaya orang Cina. orangorang Iban. baharulah kita boleh meneliti dan membandingkan antara budaya untuk melihat keunikan. atau orang Negeri Sembilan. lihat dari segi perbezaan dan persamaannya. Kita perlu menjelaskan kepada pelajar akan keaslian ekspresi mereka dan cara mereka merayakan keunikan budayanya. sebagai contoh budaya orang Kelantan. malahan kita boleh membandingkan antara budaya orang-orang di Jepun. Pelajar-pelajar perlulah berintegriti dalam membuat kajian dan dapatan kajiannya. Di bawah ini disenaraikan beberapa langkah untuk panduan: 1. kenal pasti ciri-ciri yang khusus antara budaya. mulakan sesuatu yang asas.keistimewaannya yang tersendiri. maka kita pilih seorang individu iaitu Marimutu mewakili budaya India. Lakukan kajian: Buat kajian secara terperinci dan setepat yang mungkin terhadap sesuatu budaya yang hendak dibincangkan. setiap masyarakat. Yang penting adalah elakkan daripada membuat sesuatu tanggapan umum. kelainannya. 3. Kadazan. Kita perlu mengetengahkan budaya orang lain dengan cara mengemukakan ciri-ciri keistimewaan dan keunikan yang dizahirkan dan diamalkan oleh sesuatu budaya itu. daripada terus membicarakan tentang budaya India secara umum dan untuk mengelakkan daripada membuat tanggapan umum dan ikut-ikutan bahawa orang India mempunyai ciri-ciri tertentu secara menyeluruh. orang Johor. Pelajar yang telah mendapat maklumat yang cukup. Kita boleh juga membuat kajian terhadap budaya setengah-setengah puak atau kaum antara sesuatu rantau seperti budaya orang-orang Asli. Korea. India. Iban.Setiap kumpulan manusia.

sesuai dengan masa yang ada. nilai.Bagaimanakah setiap budaya menggunakan seni untuk ekspresi mereka? 3. Pendidik seni yang membuat kajian terhadap sesuatu aspek seni dan budaya kadang kala menghadapi risiko melakukan kesilapan. Guru boleh tentukan ruang lingkup kajian. Bagaimana kita boleh memastikan apabila kita membincangkan budaya lain. dan pandangan politik itu sesuai dibincangkan dengan pelajar kita? 4.Bagaimanakah kita boleh membina hubungan antara berbagai-bagai budaya dengan budaya kita? 9. Jadikanlah aspek-aspek itu sebagai panduan.Bagaimanakah kita menunjukkan kepada pelajar mengapa mereka perlu mempelajari kepelbagaian budaya yang boleh memberi tambah nilai kepada mereka? 10. dan mengapa kita memilih karya seni itu? 5.Jikalau guru percaya bahawa karya seni itu boleh diterima. sesuatu karya seni itu tidak sesuai. budaya amalan berkenaan? 108 keagamaan. apakah yang patut kita sertakan.Adakah ekspresi seni yang digambarkan mengenai kepercayaan yang suci.Jikalau dari pandangan guru.Golongan pelajar yang bagaimanakah sesuai membicarakan isu tentang kepelbagaian budaya? 7. berdasarkan kebolehan.Bagaimanakah caranya kita membentangkan bahan-bahan yang mengandungi isu-isu sensitif yang menggambarkan nilai dan fungsinya antara berbagai-bagai budaya? 8. amalan cara hidup mereka yang berbeza itu haruslah dihormati dan tidak dipertikaikan. atau ekspresi artistik Sebagai contoh apabila kita . umur.Apakah nilai dan kepercayaan budaya lain? 2. Nyatakan perkara yang sensitif secara berhati-hati: Sesuatu perbezaan dan kelainan antara budaya seharusnya dibicarakan dengan teliti agar tidak menimbulkan rasa tidak selesa atau rasa tersinggung di satu pihak. nilai mereka. Kepercayaan mereka.Peranan guru adalah memandu arah pelajarnya dalam membuat kajian ini. Topik-topik yang dipilih sesuai dengan unit pelajaran pelajarnya. kerana salah faham sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. dan tahap pelajarnya. hak-hak kemanusiaan. apakah alasannya? 6. Perbezaan dan kelainan itu merupakan ilmu baru yang dipelajari daripada topik pelajaran di hari itu. kita tidak meminta pelajar meniru dan mengamalkan kepercayaan. Di bawah ini disenaraikan beberapa soalan yang boleh memandu arah dan kejelasan dalam mengajar sesuatu isu yang sensitif: 1.

Bincang tahap-tahap makna bagi sesuatu simbol yang terdapat pada sesuatu objek dalam lingkungan budaya itu dan di luar lingkungannya juga. . 3. dan persembahkan maklumat itu sebagai hasil kajian antropologi. masyarakat di sekeliling yang terbuka untuk membicarakan isu-isu sebegini. dan sebagainya. Terpulanglah kepada keselesaan guru dan bergantung juga sejauh mana kebolehan pelajar. 2. Untuk mendekati dengan lebih mendalam lagi tentang multikultural ini kita perlu meneliti dari dua perspektif. kita tidak menyuruh pelajar kita mengikuti budaya berkenaan. setengahnya pula selesa untuk membicarakannya. Guru boleh menggunakan pendekatan antropologi untuk mengelakkan dicap sebagai ―mengajar ugama hindu‖apabila membincangkan tentang kepercayaan orang-orang India dan bahan persembahannya. Bagaimana Untuk Menghubungkaitkan Budaya Orang Lain Dengan Budaya Kita Berdasarkan pengertian multikultural jelas kepada kita bahawa maksudnya adalah lebih daripada satu budaya. Faktor lain terpulang kepada definisi seni itu. Guru boleh menggunakan beberapa panduan di bawah ini: 1.membicarakan isu-isu tentang budaya rock matel atau punk. Pendidik seni memiliki pilihan yang luas tentang terdapatnya berbagaibagai pendekatan dan cara untuk membuat ekspresi seni untuk menyatakan fungsi sesuatu budaya itu. 109 rujukan di pasaran sama ada slaid. termasuklah mengenai amalan spiritualnya. Banyak terdapat sumber dalam bentuk poster. VCD. Adakah seni hanya berkaitan dengan objek-objek perhiasan dalam bilik yang penuh dengan barang-barang hiasan? Adakah seni boleh dijadikan sebagai poster politik. kita menghadapi pandangan dari individu yang saling berbeza dalam menilai dan memberi pandangan terhadap sesuatu karya seni. ekspresi melalui mural menunjukkan kekejaman peperangan? Adakah topeng boleh digunakan dalam upacara keagamaan dan pemujaan? Oleh kerana konsep multikulturisme telah berkembang dan berubah. Ada segolongan pendidik seni tidak selesa untuk membicarakan isu-isu sensitif ini.Nilai semula penggunaan sesuatu objek spiritual sebagai contoh dalam amalan sesuatu budaya itu secara menggantikannya dengan sesuatu aktiviti kehidupan seharian. pertamanya dari perspektif luaran yang mewakili budaya lain daripada budaya kita dan keduanya daripada perspektif dalaman yang mewakili pengalaman pelajar tentang kehidupan dalam budayanya. Kunci untuk mendapatkan kefahaman ini adalah melalui kajian dan penyelidikan.Lakukan kajian yang mendalam terhadap sesuatu budaya yang dipilih.

Tetapi apa yang lebih penting di tahap ini adalah pastikan tidak berlaku kegagalan untuk memaparkan latar belakang budaya.Kebanyakannya bermutu yang boleh dijadikan sebagai rujukan dan boleh menjimatkan masa kita untuk mendapatkan sumber tersebut. adalah suatu langkah yang tidak tepat. dalam kalangan barat menganggap itu sebagai hasilan ekspresi seni. Tindakan ini mendapat bantahan daripada banyak pihak seperti dari kalangan seniman. Tanpa memahami konteks budaya yang berkaitan pelajar tidak akan dapat membuat apresiasi dan membuat kaitan sesuatu hasilan ekspresi orang lain melalui bentuk seni. Sebagai contoh menyuruh pelajar meniru simbol dalam kebudayaan India semata-mata. Namun bagi kalangan orang India ia dihasilkan untuk tujuan pemujaan. Pengalaman begini dianggap tidak multikultural kerana ia tidak mengaitkan kepada perspektif dalaman budaya pelajar. seperti sebuah arca figura.Perkenalkan ekspresi artistik orang lain dalam konteks budayanya. begitu juga dengan proses tradisionalnya kita ubah suai. Pengalaman seperti ini dikatakan sebagai monokultural. Objek seni daripada budaya yang berbeza selalunya menggunakan bahan dan proses yang sukar untuk diaplikasikan dalam kerja-kerja seni pelajar di bilik darjah. para pendidik. langkah begini tidak akan dapat membina kefahaman pelajar terhadap simbol itu sebagai suatu alat komunikasi visual yang universal dan simbol itu tidak memberi apa-apa makna kepada dirinya. Ramai di antara kita sama ada orang timur atau orang barat tidak mempunyai tanggapan dan pengertian yang sama terhadap sesuatu perkara. imejan. Misalnya tujuan menghasilkan sesuatu benda. tokoh budayawan. Apabila guru bertanya kepada pelajar tentang gaya. tetapi fokus utama sumber itu adalah lebih kepada perspektif luaran. Bincangkan faktor-faktor berikut: Mengapa benda itu dibuat? Apakah fungsi atau tujuan yang boleh diberi? Siapa yang membuatnya? Bagaimana ia dibuat? Apakah bahan yang digunakan Apakah yang terjadi kepada benda itu apabila selesai digunakan? Pelajar mestilah disediakan dengan maklumat-maklumat tersebut dengan alasan. Langkah-langkah seperti berikut boleh membantu menghubungkaitkan perspektif luaran dengan perspektif dalaman pelajar: 1. Inti pati kepada pendidikan multikultural adalah bergantung kepada kejelasan hubungan antara budaya. melaluinya pelajar faham akan ketulenan sesuatu hasil seni dalam kalangan budaya itu dan menghormati nilai dan 110 . Manakala dalam kalangan orang Islam pula menghasilkan sesuatu yang berbentuk dan menyamai yang bernyawa adalah dilarang. dan ahli akademik yang berpendapat ketulenan sesuatu bahan dan proses seni yang diamalkan oleh sesuatu budaya itu perlu dipelihara. Oleh itu kita gunakan barang gantian. atau kandungan sesuatu budaya lain dengan cara membuat peniruan semata-semata tanpa mengaitkan dengan pengalaman dirinya dalam budaya sendiri. Oleh itu guru perlulah bijak mengatur strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh menghubung kaitkan dengan perspektif dalaman pelajar.

gaya. semua kaum ada menghasilkan ukiran. Seboleh mungkin kekalkanlah ketulenan bahan dan proses dalam menghasilkan sesuatu bentuk seni tradisional itu. Guru harus bijak untuk mengalih pandangan pelajar setelah berjaya membicarakan tema-tema yang universal itu kepada tema-tema yang bersangkut rapat dengan diri mereka. mengaitkan kehidupan dan kepercayaan dan hubungan dengan fungsi. Perbezaan itu boleh dilihat berdasarkan bahan tajuk. Pelajar boleh menggunakan teknologi maklumat seperti laman sesawang untuk meneroka dan memberi pandangan peribadinya dalam membuat pandangan dan perbandingan terhadap isu-isu yang berkaitan. Daripada fungsi ukiran sebagai hiasan kita boleh menarik perhatian pelajar untuk membincangkan hal yang lebih universal lagi umpamanya. Topik perbincangan boleh juga meliputi tema-tema universal kepada tema-tema dalaman berdasarkan interpretasi pelajar. bahan dan proses. Menyediakan Pengalaman yang Bermakna Masyarakat Malaysia terdiri daripada Melayu dan peribumi lain berserta dengan pelbagai kaum. kandungan. Melalui proses asimilasi secara beransur-ansur generasi baru lahir dengan pembentukan dan penerapan nilai tempatan yang telah menyebabkan mereka itu terbentuk dalam satu nilai yang serumpun. Walau apa pun mereka masih mengamalkan nilai dan budaya turun temurun mereka ini tidak bermakna mereka orang asing yang menolak budaya tempatan. Beranjak daripada keunikan budaya luaran kepada ekspresi yang lebih universal: Pandu pelajar daripada konteks budaya yang khusus yang terdapat pada suatu bentuk seni kepada melihat kepada gambaran yang lebih luas. Ukiran terkenal dalam kalangan masyarakat Kelantan dan Terengganu di sebelah pantai timur Semenanjung Malaysia. Perbincangan juga boleh melibatkan isu-isu alam dan persekitaran yang membabitkan penggunaan kayu dan kesannya kepada alam sekitar. Walau bagaimanapun guru perlu mengekalkan isu yang berkaitan dengan ukiran di atas. 111 . yang asal datangnya dari negeri-negeri luar seperti dari Cina dan India. Kita dapat membuat perbandingan antara interpretasi pelajar secara peribadi dengan interpretasi antara berbagai-bagai budaya terhadap ukiran ataupun tema-tema yang lain. Kita juga boleh membicarakan nilai dan peraturan yang terdapat dalam proses penghasilan ukiran mengikut kepercayaan setengah-setengah kaum. Pelajar juga boleh membicarakan simbol-simbol yang terdapat pada motif ukiran dan kaitkan dengan kehidupannya.kepercayaan yang dianuti oleh ahli budaya itu. Ukiran itu sebagai hiasan kepada rumah kediaman atau pun peralatan harian mereka dengan menggunakan motif-motif tertentu. Sebagai contoh. Pelajar perlu diberi ruang untuk memberikan pendapat terhadap ukiran tersebut. Ajak mereka meneroka sama ada ekspresi budaya dari bentuk seni itu memiliki unsur-unsur yang universal atau memaparkan tingkah laku manusia biasa secara umum.

meneroka percambahan idea. 2. warna kulit. berseronok. ruang dan fungsinya. pelajar diajak untuk membuat penerokaan ekspresi artistik. bagaimana proses pembuatan dan motif dan fungsinya. Dengan cara begini pelajar dimotivasikan untuk belajar tentang budaya orang lain dalam kalangan masyarakatnya. kejiranan dan budaya. jantina dan kerakyatan sebagai alasan. Pelajar akan menghasilkan model rumah panjang. penyelesaian masalah. Pelajar mengkaji bagai mana peranan wanita Iban menghasilkan tenunan kain Pua sebagai bahan fungsi dan hiasan dari kalangan orang Iban bagi tujuan perayaan dan pemujaan. Hasil kajian itu pelajar akan menghasilkan kerja-kerja seninya yang bertemakan rumah panjang orang-orang Iban. Sebagai contoh aktiviti membina model rumah panjang orangorang Iban di Sarawak.Di Malaysia rakyat bebas mengamalkan dan menganuti budaya masing-masing tanpa halangan. 3. menambah jumlah hiasan sekolah. Pelajar akan mengkaji reka bentuk rumah panjang dari segi strukturnya. Begitu juga pelajar akan mengkaji peranan tattoo dalam kalangan orang-orang Iban. menggambarkan kehidupan sekolah. agama. 112 . bahan dan cara pembinaannya.Elakkan sesuatu pemilihan berdasarkan kaum. mural bertemakan motif-motif tradisional rumah panjang dan kain Poa dan membuat desain untuk tatoo. apakah tujuan. Mengkaji bagaimana reka bentuk dilakukan oleh suku kaum yang berkaitan. Dengan keadaan masyarakat Malaysia yang berbagai-bagai budaya ini masing-masing dengan nilai dan kepercayaannya. nilai dan kepercayaan.Pilih sesuatu contoh budaya yang rapat dan berkaitan dengan pelajar untuk dikaji. Pengalaman itu mungkin berkaitan dengan menghasilkan mural di dinding sekolah. Cadangan untuk menyediakan pengalaman yang bermakna kepada pelajar adalah seperti di bawah ini: 1. guru-guru harus dapat membina suatu tanggapan dan kefahaman dalam kalangan pelajar untuk mengenal dan menerima perbezaan dan menyedari adanya persamaan antara budaya dalam masyarakat yang majmuk ini.Pilih seorang seniman yang berkait rapat dengan imej-imej tradisional Iban. dan mempromosi kebanggaan kejiranan yang dilakukan pelajar secara koperatif. gaya hidup dan sosio politik tentang sesuatu budaya. mencipta ekspresi yang tulen.

Guru-guru harus menggunakan pelajar yang terdiri dari berbagai-bagai kaum itu sebagai contoh untuk mempelajari seni dalam budaya mereka. Gambar xx: Contoh reka bentuk tattoo yang bermotifkan flora 5. Gunakan pelajar-pelajar di bilik darjah sebagai contoh multikultural.Pilihan berikutnya pelajar boleh membuat perbandingan antara nilai-nilai seni yang terdapat dalam kalangan orang Iban dengan nilai-nilai seni yang terdapat di dalam budayanya secara khusus. Melton ak Kais yang dipilih bukanlah kerana beliau orang Sarawak. mengkaji corakcorak kain poa. Kita 113 . bentuk dan rupa seperti yang terdapat dalam budaya orang Iban ke dalam karyanya. Beliau telah berjaya menggarap simbolsimbol tradisional. garisan. Seniman dari Sarawak. 4. Bilik darjah haruslah terdiri daripada berbilang kaum dan budaya.Gambar xx: Melton ak Kais. Pilihan seterusnya ialah pelajar membuat kain dan menghasilkan reka corak yang terdapat dalam kalangan rumah panjang. corak yang terdapat pada perisai orang-orang Iban atau motif-motif pada tattoo orang-orang Iban. Pilihan dibuat berdasarkan karyanya ada memiliki unsur-unsur nilai dan simbol yang terdapat di rumah panjang. 48 tahun.

Pelajar boleh membawa objek seni dari kalangan keluarganya sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang menunjukkan kepelbagaian budaya dalam masyarakat kita.menggunakan mereka sebagai bahan pelajaran adalah sebagai contoh ekspresi multikultural yang terdapat dalam komuniti.Guru-guru harus membantu pelajar melihat ekspresi budayanya dan ekspresi budaya orang lain sebagai ‗cantuman‘(patchs) dalam kerja-kerja merapatkan hubungan kemanusiaan. Rumah gadang Minangkabau ukiran kayu Sarawak rumahperak melaka rumah 6. Guru boleh menggunakan manamana bahan seni yang berkaitan dengan mana-mana budaya di dunia ini dengan membawa pemerhatian pelajar kepada bahan seni yang dipilih oleh guru ke bilik darjah dan meminta pelajar membuat penerokaan dan perbandingan dengan bentuk seni 114 .

Pelajar boleh membuat hubung kait yang lebih bermakna dengan mengemukakan kepelbagaian daripada tema-tema universal dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu guru harus bersikap adil dan saksama terhadap pelajar. ―Ke manakah hala tuju seni dalam pendidikan seni jika kita menggunakan pendekatan budaya ini?‖ Walau bagaimanapun tujuan utama menggunakan pendekatan ini adalah untuk membina kefahaman dan ekspresi pelajar melalui pengalaman seni yang dikaitkan dengan dunia luar yang sebenarnya. budaya dan agama yang wujud serta meluaskan lagi ruang persefahaman dan toleransi. Guru perlu memastikan keadilan kepada pelajar atas 115 . menghormati perbezaan etnik. Keadaan ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk bergaul dengan lebih tertib. Kesimpulan Komposisi etnik memberi kesan tertentu kepada keadaan dan suasana bilik darjah berbanding dengan bilik darjah yang mempunyai hanya satu etnik sahaja. Latihan sosial dan moral dapat menyemai nilai dan sikap yang terpuji dalam kalangan pelajar seperti menghormati antara satu sama lain. perpaduan tidak mengira ras. bertanggungjawab. membuat kritikan seni dan menghalusi dan mengaplikasikan kualiti estetika dalam penghasilan dan apresiasi. meningkatkan keyakinan pelajar. agama atau kebudayaan dan sosial ekonomi serta latar belakang sesama pelajar. Pengalaman multikultural selalu digunakan sebagai alat untuk menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan sejarah. dan kreatif pada umumnya bergantung kepada peranan dan kepimpinan guru. Seni tetap dipelajari melalui pendekatan ini. Suasana bilik darjah yang menarik. Guru yang cekap dan berwibawa dapat mencorakkan pengajarannya dengan baik. Kedinamikan hubungan sosial bilik darjah perlu menunjukkan terdapatnya usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak sekolah dan guru untuk merapatkan hubungan kaum yang dapat dilanjutkan sehingga ke luar bilik darjah. pelajar membuat apresiasi. Melalui proses sosialisasi di bilik darjah pelajar-pelajar dilatih supaya komited kepada peraturan yang telah ditetapkan. menghasilkan produk.yang terdapat dalam kalangan kejiranannya. Sebahagian kita yang menentang keadaan begini akan bertanya. aktif. Keadaan dan suasana sosial bersifat lebih kompetitif. menjadikan pembelajaran menarik dan disukai pelajar. Dari sini kita akan menemui makna seni dalam keadaan yang khusus dan lebih jelas lagi. Amalan adil dan memberi peluang yang saksama kepada setiap pelajar perlu menjadi nilai dalam kehidupan berorganisasi seterusnya akan dibawa sehinggalah ke dalam penghidupan sebenar dalam masyarakat yang berbilang kaum. sosiologi dan politik. geografi. Guru-guru juga harus memastikan ‗seni‘berada dalam ‗pendidikan seni‘.

Layanan yang adil dan saksama perlu diberi oleh guru kepada pelajar.usaha. 116 . sumbangan. Begitu juga dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti pelajar memberi kesan tertentu kepada perkembangan dan suasana bilik darjah. Interaksi sosial yang dinamik di dalam bilik darjah perlu untuk mendorong persefahaman dan rasa hormat-menghormati antara satu sama lain. Pengurusan organisasi bilik darjah yang berkesan akan memberi ruang yang terbuka agar interaksi sosial dan komunikasi berlaku di dalam bilik darjah. agama. Keadilan sosial diberi tanpa mengira batasan kaum. kebolehan dan dedikasi. kelas dan kebolehan. inisiatif. gender. Dengan ini tidak dapat dinafikan bahawa Kurikulum Pendidikan Seni sememangnya dapat memainkan peranan yang berkesan untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar.

Kuala Lumpur: Federal. Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Doll (2001). B. Nik Azis Nik Pa (1994). (1995) Art Education and multiculturalism. The International Journal of Art and Design Education. The International Journal of Art and Design Education. (2003). D. Mason. Profesionalisme Motivasi Pengurusan Bilik Darjah. Kerry. rancangan pelajaran dan teori-teori asas. Abd. Membincangkan hubungan antara seni kontemporari. B. (2000). Rashid (1999). (eds)(1996) Contemporary Art and Multikultural Education. Sumber rujukan untuk bacaan tambahan: Cahan. Addison. Z. The International Journal of Art and Design Education. 457-463. William. 19. E. 16. Rahman Abd. 490-525. N. Stendler (2001). C. Mok Soon Sang (2002). Ronald. 17. (2000). Pendidikan dan Wawasan 2020. 117 . multikulturalism dan kelas sosial. Kuala Lumpur: Utusan. Gordon. London. perbincangan hubungan antara nilai-nilai estetika dan pembelajaran sosial. Paul. (2000). Kuala Lumpur: Arena Ilmu. The Social Dimension: Collaborative Art Activities And Instructional Games. Teori-teori Pendidikan Seni. Art & Design Magazine. 77-90. 43. London: WAL.Rujukan Md. Dilema Melayu. Nasir & Iberahim. The Importance of Modern Art Education in Creation of a National Culture. R. Edisi Ke-8. Art and cultural difference: hybrid & clusters‘. S. 5. How Can Education Contribute to the Globalisation of Culture. R. London: Croom Helm. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terdapat kajian kes tentang program multikulturalism dalam pendidikan. New York and London Routledge. New York: Routledge Falmer. Toward a New Art Curriculum: Reflections on Pot Fillers and Fire Lighters. R & C. E. Planning and Organization. Llyod. and Burgess. (1999) Contemporary Arab Women‘s Art: Dialogues of the Present. L. Pendidikan di Malaysia. Tajul Ariffin Nordin & Nor‘aini Dan (1992). and Kocur. 2. The International Journal of Art and Design Education. 170-179. F. 10-17. Mahathir Mohamad (1982). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Curriculum: Background. Buku ini banyak gambar-gambar warna. (eds) (2000) Learning to Teach Art and Design in the Secondary School: a companion to school experience. Selangor Kumpulan Budiman. and Stam. Shohat. kritikan seni dan antropologi. (1995) ‗The politics of multiculturalism in postmodern age‘. The International Journal of Art and Design Education.

L. Art. R. Approaches to art in education. J. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company.Chapman. (1993). Culture and Environment: A Catalyst for Teaching. H. K. (1978). & Degge. 118 .. McFee. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful