PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI

Kurikulum Pendidikan Seni dihasilkan dengan tujuan yang tertentu. Tujuan tersebut berkait rapat dengan perkara-perkara yang memudahkan ataupun menghalang perubahan kurikulum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum boleh dibahagikan kepada tiga iaitu: transmisi budaya, adaptasi persekitaran dan pembangunan personaliti. Transmisi budaya dalam kurikulum Pendidikan Seni sangat berkait rapat. Sehubungan itu, UNESCO (2006) dalam Road Map for Arts Education menggarapkan supaya peranan Pendidikan Seni adalah untuk mewujudkan kesedaran budaya. Adaptasi dengan persekitaran pula penting kerana manusia sebagai organisme tidak boleh berkembang melainkan jika ia dapat menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, isu yang kritikal adalah sama ada penyesuaian berlaku dengan kaedah yang betul. Kaedah yang digunakan akan membantu untuk memperkembangkan personaliti dan potensi pelajar. Efland, Freedman dan Stuhr (1996) menggariskan tujuh anjakan paradigma dalam kurikulum Pendidikan Seni iaitu akademik, unsur-unsur reka bentuk, ekspresi kreatif diri, seni dalam kehidupan seharian, seni sebagai satu disiplin dan pascamoden. Dalam bab ini, penulis akan hanya membincangkan perkembangan Pendidikan Seni secara ringkas. Banyak teori yang pelbagai dan bertindih muncul dari segi kemanusiaan (Broudy, 1985; Efland et al., 1996); perkembangan (Erickson, 1995) dan kognitif (Gardner, 1999). Terdapat juga pandangan supaya Pendidikan Seni diserapkan dalam pendidikan lain (Dobbs, 1979). Melihat perkembangan Pendidikan Seni dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita perlu juga melihat keperluan-keperluan semasa dan melihat kembali bentuk dan corak kurikulum pada sesuatu masa sehingga pada masa kini. Kurikulum Pendidikan Seni untuk Menyokong Keperluan Masyarakat Konsep Pendidikan Seni telah berubah dari semasa ke semasa. Perubahan ini telah mempengaruhi matlamat dan pendekatan pembelajarannya. Kurikulum Pendidikan Seni pada awal tahun 1800 di Amerika dan Eropah dibentuk untuk membantu membangunkan masyarakat yang sempurna dalam susunan masyarakatnya. Di Amerika umpamanya, Pendidikan seni telah memfokuskan kepada pembangunan ekonomi. Amerika pada ketika itu sangat memerlukan pelukis pelan dan pereka bagi memenuhi keperluan industri yang pesat berkembang. Kesan daripada itu, konsep dan matlamat pembelajaran Pendidikan Seni turut berubah. Untuk mengisi keperluan-keperluan perkembangan industri di bandar-bandar besar itu, kurikulum di sekolah-sekolah terpaksa menyediakan latihan-latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan tersebut.

3

Pendidikan Seni ketika itu mempunyai matlamat untuk melahirkan pemudapemuda yang mempunyai kemahiran dalam seni reka perindustrian, pelukispelukis pelan dan pereka-pereka yang mahir dalam lukisan teknik yang sangat diperlukan untuk menarik minat pengguna-pengguna dalam arus perdagangan bebas antarabangsa. Maka corak pembinaan kurikulum pada ketika itu adalah berasaskan keperluan masyarakat ketika itu. William Bentley Fowel, William Minifie dan Walter Smith masing-masing telah memberi sumbangan kepada pembinaan kurikulum Pendidikan Seni yang menjurus kepada keperluan industri di Amerika pada tahun-tahun 1842 hingga 1852. Fowel telah mempromosi penggunaan kemahiran seni lukisan yang pertama kali diperkenalkan di sekolah tinggi Boston pada tahun 1847. William Minifie telah memperkenalkan lukisan di sekolah tinggi lelaki Baltimore pada tahun 1840-an hingga 1850-an. Menerusi buku teks lukisan geometrinya, beliau mempromosi lukisan sebagai sains bukan sebagaimana kebiasaan lukisan untuk membuat gambar. Walter Smith, seorang guru besar daripada Leeds, England dibawa ke Boston sebagai penyelia Lukisan bagi sekolah-sekolah di Boston dan Pengarah Negeri dalam Pendidikan Seni di Massachusetts. Beliau bertanggung jawab membawa pengaruh South Kensington yang rigid ke Amerika (Chalmers, 2005). Smith melihat bahawa Pendidikan Seni sebagai suatu urutan susunan pelajaran lukisan yang begitu terancang dan terperinci. Beliau menyediakan kurikulum yang isi kandungannya menumpukan kemahiran dalam melukis dan asas seni reka yang perlu dikuasai menerusi latih-tubi, peniruan dan latihan. Ini jelas dilihat dalam bukunya yang bertajuk Teacher‟s Manual for Freehand Drawing and Designing (Smith, 1873 dalam Bates, 2000). Smith memperkenalkan konsep seni berasaskan utilitarian. Dalam tahun 1930-an kurikulum Pendidikan Seni yang berorientasikan masyarakat ini terus mempengaruhi pembentukan kurikulum Pendidikan Seni di Amerika. Akibat daripada kemelesetan dunia pada tahun-tahun berkenaan, rasional penggubalan kurikulum adalah berasaskan seni untuk kehidupan harian. Dalam tahun 1930-an satu lagi konsep pembelajaran Pendidikan Seni diperkenalkan. Ini adalah daripada hasil kajian yang telah dibuat oleh Owatonna Art Education Study Project yang ditaja oleh Minnesota University. Projek ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan aras kesedaran estetik dalam kalangan masyarakat. Dalam tahun 1940-an pula, dengan menggunakan slogan ‗Art as a Way of Life‟, Pendidikan Seni digunakan untuk propaganda peperangan kesan daripada perang dunia ke II. Pada kurun ke-19, konsep Pendidikan Seni berubah pula ke arah „penghayatan keindahan‟ dan „nadi kreatif‟. Pada waktu itu Amerika Syarikat menumpukan perhatian terhadap perkembangan budayanya untuk menuju ke arah negara yang berbudaya industri (Lanier, 1982).

4

Kurikulum Pendidikan Seni Untuk Perkembangan Individu kanak-kanak Perkembangan seni untuk kanak-kanak berlaku sekitar tahun 1920-an. Pengaruh awal gerakan yang berpusatkan kanak-kanak ini dikesan di Eropah. Tokoh-tokoh seperti John Ruskin dan Marion Richardson banyak memberikan sumbangan. Di Austria, Franz Cizek bertanggung jawab memperkenalkan konsep Pendidikan Seni berteraskan kanak-kanak. Lanier (1975: 81) memetik apa yang ditulis oleh Cizek: Great creative energy exists in every child. This must find an outlet in expression or repression will result. Children should be allowed to draw what they wish, that they see in their minds eyes, not that which others think they ought to draw. Dalam hal ini Cizek menegaskan tenaga kreatif yang hebat wujud dalam setiap kanak-kanak. Tenaga kreatif ini perlu mempunyai saluran untuk diluahkan. Justeru, kanak-kanak sewajarnya dibenarkan untuk melukis apa yang mereka suka dan bukan apa yang orang lain suka. Hasil daripada kajian panel membuat rumusan: ... tidak seharusnya berlaku perbezaan di antara seni halus dengan seni gunaan. Kesemuanya adalah merupakan aspek-aspek kehidupan. Oleh itu untuk mencapai matlamat, diskriminasi estetik yang memberi kesan kepada kehidupan harian perlulah diperkembangkan. (Lanier 1975:15) Pendekatan penggubalan kurikulum Pendidikan Seni di Eropah adalah sebagai reaksi kepada falsafah pendidikan untuk membantu keperluan masyarakat melalui perkembangan dan pembentukan individu. Matlamat dan kandungan Pendidikan Seni ketika itu adalah berasaskan kepada aras perkembangan individu dan keperluan kanak-kanak. Fungsi Pendidikan Seni pada ketika itu adalah untuk pernyataan kendiri. Kanak-kanak digalakkan meneroka secara bebas melalui pelbagai media bagi mengembangkan kualiti dalaman menerusi pengelaman seni yang disediakan secara tidak bersetruktur. Pada ketika itu tokoh yang berpengaruh adalah John Dewey. Sebagai pemimpin Pergerakan Progresif antara tahun 1920-an hingga 1940-an. Dewey berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki kualiti kemanusiaan tersendiri. Mereka bukanlah manusia dewasa yang kerdil dalam proses untuk menjadi dewasa. Beliau berpendapat kanak-kanak perlukan pengalaman–pengalaman. Pengalamanpengalaman tersebut adalah melalui pelbagai pendekatan. Penghafalan fakta dan

5

Sementara itu pada tahun 1930-an ini juga. pendidik-pendidik seni menumpukan kepada ekspresi sebagai alat untuk pertumbuhan individu yang matang. Menjelang tahun 1940. Beliau melihat perkembangan kanakkanak secara holistik. Para pendidik telah mengakui bahawa kanak-kanak mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam ekspresi dirinya menerusi kerja-kerja seni. Sekolah adalah tempat yang membolehkan kanakkanak mengalami rasa bebas membuat pilihan. Idea bahawa ekspresi seni sebagai luahan emosi hasil kerja seni sebagai alat untuk memahami corak psikologi kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan persekitaran yang menggalakkan perkembangan kreativiti dan keupayaan mengadaptasi persekitaran secara fleksibel terhadap kehidupan dunia dan persekitaran kanak-kanak itu. Pemikiran beliau telah mempengaruhi perkembangan pendidikan sehingga hari ini. Kerja-kerja mereka tidaklah berdasarkan keupayaan tradisional yang memaparkan kemahiran. Namun demikian di sebalik kerja-kerja yang kasar dan spontan itu terdapat makna yang tersendiri. Lowenfeld dan Brittain (1947) telah memberi sumbangan besar dengan menerbitkan bukunya yang bertajuk „Creative and Mental Growth‟. emosi. yang mana Amerika merasakan mereka telah ketinggalan di dalam bidang ini. Minat penggubal kurikulum terhadap perhubungan di antara artistik dan kreativiti mencapai puncaknya pada tahun-tahun 1950-an dan 1960-an. Lowenfeld adalah pakar Pendidikan Seni bangsa Austria yang berhijrah ke Amerika pada tahun 1939.panduan daripada guru turut memberi manfaat kepada pengalaman pelajar. Seni dilihat sebagai aktiviti pembentukan nilai-nilai kemanusiaan yang mempunyai nilai terapi. Ini adalah akibat daripada perlumbaan penaklukan angkasa di antara Amerika dan Rusia. dan integrasi personaliti menerusi pengajaran seni semuanya ini telah menjadi slogan pengajaran seni di sekolah-sekolah. Namun demikian perkara yang lebih penting ialah pengalaman yang diperoleh oleh pelajar dengan cara mengalaminya sendiri. Lowenfeld (1947) berpandangan bahawa dalam perkembangan pemikiran pendidikan semasa. Pada masa yang sama. sebagai perkembangan dari pergerakan pendidikan yang progresif. seni adalah didefinisikan sebagai asas pengetahuan dan sebagai aktiviti perkembangan. mental dan kreativiti. Menurut 6 . satu lagi konsep yang mustahak telah diperkenalkan. muncul satu lagi konsep seni untuk ekspresi kendiri. Beliau juga melihat aktiviti seni itu sebagai alat pembangunan kreativiti manusia melalui ekspresi secara bebas. bebas bergerak dan bebas untuk menyelesaikan masalah dengan caranya. Berkaitan ekspresi kendiri ini Chapman (1978: 12) menyatakan seni bukanlah sekadar suatu mod tingkah laku semula jadi kanakkanak tetapi adalah asas kepada matlamat kematangannya. khususnya di Amerika Syarikat. Kanak-kanak diperkenalkan dengan konsep-konsep asas seni dan ke arah kaedah-kaedah inkuiri yang membolehkan mereka mempelajari berkaitan dengan mata pelajaran seni. mengambil kira perkembangan dan pertumbuhan kanakkanak dari aspek fizikal.

Malahan bukan setakat ini sahaja para pendidik Pendidikan Seni Amerika yang lain juga seperti Feldman. Chapman. aktiviti seni dapat membentuk tingkah laku manusia dan meningkatkan kepekaan terhadap persekitaran dan alam. perubahan falsafah di dalam pendidikan umum sesuatu tempat itu. Adalah jelas bahawa begitu kerap sekali berlakunya perubahan-perubahan konsep Pendidikan Seni dalam tempoh masa lebih kurang satu abad yang lalu. pada masa-masa ini begitu banyak penerbitan yang berkaitan dengan perkembangan kreativiti menerusi pengajaran seni telah diterbitkan. Kurikulum Pendidikan Sebagai satu Disiplin Ilmu Pengetahuan Idea seni sebagai asas pengetahuan sering juga dikaitkan dengan pendidikan estetika. aktiviti-aktiviti Pendidikan Seni dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid-murid untuk memahami dan mengenali budaya di antara bangsa dalam kalangan masyarakat majmuk. Perhatian sangat kurang diberi kepada pengaruh-pengaruh seni terhadap masyarakat. Ini adalah disebabkan oleh tekanan dan keperluan sosial. Sehingga kini. Kurikulum Pendidikan Seni Untuk Kesedaran Sosial Konsep-konsep terbaharu wujud dalam tahun-tahun 1970-an yang mengaitkan seni sebagai alat untuk memupuk kesedaran sosial dalam kalangan murid-murid sekolah. mengakui bahawa untuk mengatasi masalah perkauman dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Dan perhatian juga tertumpu pada individu yang sedia BERBAKAT SENI dan kepada bidang seni kreatif sematamata. Lanier (1975) berpendapat seni adalah satu bentuk pendedahan terhadap pengalaman estetik yang mempunyai nilai-nilai intrinsik dan keperluan-keperluan ke arah membuat sesuatu justifikasi.Chapman (1978). Lantas McFee dan Degge (1993) menyarankan. Selepas Perang Dunia Kedua khususnya di tahun 1950-an konsep seni lebih menumpukan kepada bidang psikologi. dan perfileman boleh digunakan sebagai alat dalam era baru perhubungan kemanusiaan. Dalam hal ini. Lanier (1975) juga berpendapat bahawa sebahagian besar dari seni-seni tampak seperti seni popular. Konsep utama penulisan mereka adalah tingkah laku manusia yang kreatif dapat dilahirkan menerusi aktiviti-aktiviti seni. Dapat juga dilihat pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua pendidik-pendidik seni lebih berminat menumpukan pembelajaran Pendidikan Seni ini ke arah membentuk dan melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran (sebagai PEMBUAT) dan kurang menumpukan pada melahirkan PEMINAT SENI (art appreciator). menjadikan ia berbentuk lebih akademik. Grisby dan Efland. pembelajaran Pendidikan Seni telah menumpukan pada salah satu dari tiga jenis teori yang berkaitan (rujuk Jadual 1): 7 .

Harry Broudy pula mengaitkan pengalaman estetik yang dapat membantu seseorang pelajar membuat justifikasi dan pertimbangan serta tindakan yang rasional. Umpamanya kita bolah rujuk kepada cadangan-cadangan tokoh seni yang menggunakan pendekatan humanistik seperti Feldman. Walau bagaimanapun banyak lagi pendekatan yang boleh kita jadikan panduan untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran kita agar lebih mantap. Secara perbandingannya DBAE bolehlah kita samakan dengan struktur kurikulum Pendidikan Seni di Malaysia. 3. Mereka menegaskan bahawa seni berkait rapat dengan kepentingan pendidikan asas. Manakala Lansing memfokuskan perkembangan tiga domain utama. Struktur DBAE ini menekankan kepada empat bidang tumpuan iaitu Sejarah Seni. Elliot Eisner membincangkan pengaruh konservatif pada seni dalam pendidikan. iaitu kognitif. afektif dan psikomotor dalam melahirkan penggiat dan penggemar seni. diterima ramai dan dihayati dengan lebih baik didokong oleh para sarjana seperti Stephen Dobbs. Membantu perkembangan menyeluruh kanak-kanak melalui kerja-kerja seni secara laissez-faire dan berpusatkan kanak-kanak. John Goodlad dan Graham Down. Dalam hal ini Engel menggambarkan seni sebagai asas kepada pendidikan berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Teori-teori yang membentuk konsep itu ada yang sukar diterjemahkan ke dalam bentuk praktikal. Vincent Lanier membentangkan seni dan kehidupan sosial dan budaya. Kritikan Seni. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dan penghayatan seni yang berpusatkan subjek seni. Edmund Feldman. Edmund Feldman membentangkan kesnya bagi keutamaan modaliti visual di sekolah yang menggunakan idea daripada antropologi dan linguistik. Estetik dan Produk Seni. McFee pula menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi yang menjadi struktur kurikulumnya. Seni merentas kurikulum Hasrat untuk melihat seni lebih berkembang. Walau bagaimanapun dengan perkembangan dan perubahan konsep seni ini telah menimbulkan banyak masalah di dalam perlaksanaan pembelajarannya. Harry Broudy. Elliot Eisner. 2. Meningkatkan kesedaran terhadap perhubungan seni dengan masyarakat dan kehidupan seharian (menumpukan aspek-aspek estetika dalam kehidupan yang berkaitan dengan pembentukan individu dan sosial). Sila lihat jadual 2 yang menunjukkan perbandingan di antara DBAE dengan kurikulum yang berasaskan ekspresi kendiri secara kreatif. Kathryn Bloom membincangkan Pendidikan Seni sebagai pemangkin untuk motivasi dan prestasi 8 .1. Dalam perkembangan terakhir ini dunia telah diperkenalkan dengan konsep Pendidikan Seni sebagai satu disiplin (DBAE).

Seni juga berperanan dalam meningkatkan pencapaian pendidikan. Ini termasuklah isu-isu pengangguran. Gerakan ini telah mendorong masyarakat melalui penglibatan pakar-pakar dan ahli profesional dan membangunkan satu rangkaian komuniti. karya-karya seni 2-Dimensi dan 3-Dimensi yang mempunyai mesej yang tersurat dan tersirat. Asas yang telah digunakan menjadikan seni merentas kurikulum dan asas kepada pendidikan bertitik tolak daripada keinginan untuk mengiktiraf seni. Perkara yang menarik ialah seseorang itu tidak memerlukan kemahiran yang tinggi tetapi sekadar minat dan kemahiran sedia ada.pelajar. bengkel seni dan sesi pengajaran seni akan membolehkan peserta meluahkan perasaan dan pandangan mereka sendiri. Proses penghasilan seni yang kreatif secara semula jadi membentuk imaginasi dan inovasi dalam diri seseorang. Aplikasi seni dalam kehidupan seharian merupakan salah satu perkara yang positif dan boleh membuka meningkatkan kesedaran mereka dan minat terhadap seni. kemahiran dan pengetahuan tentang seni. Kajian-kajian mereka mengiktiraf contengan sebagai perkara pertama yang kanak-kanak lakukan sebelum menulis. Misalnya penggunaan model-model dan pembangunan koswer dapat memudahkan kefahaman dan minat pelajar terhadap pelajaran. membaca dan mengira. Thomas Hatfield menggalakkan pendidik seni untuk memeriksa potensi ekonomi mereka yang berpotensi dan politik manakala Virginia Brouch dan Judith Kula mengenal pasti kemahiran khusus yang diperlukan dalam program-program seni. Landasan ini juga boleh digunakan untuk menarik perhatian pihak-pihak tertentu. Irving Kaufman menyatakan bahawa Pendidikan Seni harus menjadi disiplin diri yang mencukupi. Seni dapat meningkatkan deria pengamatan dan daya imaginasi untuk membolehkan seseorang menghayati kehidupan dengan penuh kesedaran. Peluang untuk setiap orang melibatkan diri dalam seni sangat penting sebagai pendedahan dan cara untuk memupuk minat. Ini akan menjadi norma dan cara hidup sebagai mekanisme survival. Diana Korzenik meneliti persediaan ideal guru seni dan Rogena Degge menerangkan kesusahan yang menimpa akibat daripada tanggapan yang sempit tentang apa yang menjadi satu pengalaman seni yang baik. 9 . Rangkaian komuniti ini bersama-sama membangun dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menangani masalah sosial dan kebajikan yang runcing. Melalui aktiviti tersebut. membaca dan mengira dilihat daripada kajian-kajian yang dijalankan oleh ahli psikologi seperti Lowenfeld (1947) dan Piaget (1950). Melalui seminar. dadah dan jenayah sosial. Pembelajaran lebih menjurus kepada penggunaan sumbersumber yang sesuai seperti teknologi moden dan peralatan moden untuk mengurangkan penggunaan masa. Seni berperanan dari aspek penghasilan poster. Kajian yang menunjukkan seni sebagai asas kepada pendidikan selain daripada menulis. kepentingan mata pelajaran Pendidikan Seni dapat ditonjolkan dan isuisu penting dapat diketengahkan.

Pendidikan seni berorientasi pemusatan kanak-kanak Pendidikan seni berorientasi pemusatan subjek 1890-an Latihan vokasional diperkenalkan untuk memberi kemahiran kepada anak-anak pendatang. ms. anyaman diperkenalkan dalam latihan bagi tujuan perdagangan Melalui apresiasi seni perbincangan melibatkan aspek moral terhadap catan-catan yang terkenal bagi menyuntik nilai moral.Jadual 1: Perkembangan dan perubahan konsep dan tiga orientasi kurikulum Pendidikan Seni di Amerika dari tahun 1870-an hingga 1990-an dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fokus terhadap ekspresi perasaan dan pembelajaran melalui kaedah eksperimen dan penemuan ―Seni untuk kehidupan‖ menjadi slogan. logam. Sumber: Bates. Singapore: Waadsworth/Thomson Learning. jahitan. Moral dan nilai dalam Pendidikan 1900-an 1920-an Pergerakan progresif membahaskan pandangan Dewey bahawa pendidikan perlu menggalakkan pembelajaran pengalaman dan ekspresi kendiri Seni ada hubungan dengan subjek lain untuk menggalakkan pembelajaran pengalamian. Kanakkanak diajar menghasilkan bentuk praktikal dan hiasan untuk 1930-an Dunia menghadapi kemelesetan: kesan terhadap kewangan dan tekanan emosi 10 . (2000) Becoming an art teacher. Masa 1870-an Peristiwa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan global Revolusi Industri: persaingan ekonomi di Eropah Pendidikan seni berorientasi masyarakat Lukisan teknikal diperkenalkan dalam kurikulum Pendidikan Seni untuk melatih pereka dan draftmen bagi keperluan industri Kraf kayu. 10 &11. Jane K.

bantahan terhadap nilai-nilai pembangunan dan perang Vietnam 11 . 1970-an Perkembangan gerakan anti budaya. Seni untuk ekspresi kendiri secara kreatif dan pembelajaran pengalamian menerusi manipulasi bahan terus menjadi ikutan Seni untuk ekspresi kendiri secara kreatif dan pembelajaran eksperiential menerusi manipulasi bahan terus menjadi ikutan Pendidikan seni dianggap sebagai asas ilmu pengetahuan. Pendidikan menyahut slogan ―Keselamatan Untuk Keamanan‖ melalui kapasiti perkembangan kreativiti. 1950-an Negara Soviet Union berjaya melancarkan sputnik di angkasa lepas. Tumpuan beranjak daripada belajar seni kepada belajar kandungan seni. kemahiran menyelesaikan masalah untuk menawan angkasa. Kursuskursus berkaitan seni kaum kulit hitam dan kaum Hispanic diperkenalkan. Kerjakerja seniman wanita mula diperkenalkan dalam kurikulum Pendidikan Seni. kemahiran pengamatan dan kandungan persejarahan.1940-an Perang Dunia Kedua Perang tamat. Kerja-kerja penerokaan terhadap bahan digalakkan untuk tujuan ekspresi kreatif kendiri. Seni sebagai aktiviti menggalakkan kesihatan dan kesejahteraan hidup. Pendidikan untuk kecemerlangan akademik Pergerakan hak awam (The civil right) dan pergerakan perjuangan hak wanita merangsang kesedaran pelbagai budaya. Kraf sebagai ekspresi kreatif individu dan sebagai protes kepada pengeluaran secara besar-besaran dan social conor Pendidikan seni memperlihatkan ke arah orientasi akademik dan semakin berkembang hingga mempengaruhi pengajaran konsepkonsep seni. menghiasi persekitaran mereka. Seni untuk social order menjadi keutamaan. kekalahan Amerika ―Seni untuk kreativiti‖ menjadi pegangan bagi tujuan mempromosi perkembangan kreativiti. 1960-an Reaksi kepada kejayaan Soviet Union di angkasa di USA memegang prinsip balik kepada asas (back –to –basic movement). Pendidikan Seni sebagai alat menyokong perjuangan dan tumpuan kepada pembuatan poster patriotik. Pendidikan seni berorientasikan akademik dalam sistem pendidikan awam.

piawai dan penilaian Era teknologi maklumat (ICT) dan perkembangan masyarakat global Pendidikan seni mengambil kira keupayaan pencapaian teknologi maklumat dalam konteks skala globalisasi Pendidikan Seni Dalam Konteks Perkembangan Pendidikan di Malaysia Karya seni visual adalah merupakan rekod pencapaian manusia. penilaian dan pertanggungjawaban kepada matlamat 2000: Education American Act.1980-an Negara dalam Bahaya Perlu reformasi pendidikan Arts PROPEL memperkenalkan pendekatan berpusatkan studio untuk mempromosi fungsi kognitif Pendidikan seni berasaskan komuniti tumpuan kurikulum kepada pemusatan studio berasaskan kepada keperluan dan minat kanak-kanak. Pendidikan seni diberi mandat melalui perundangan wajib dilaksanakan di sekolah DBAE untuk tahap K12 secara sekuen diajar empat disiplinnya. estetika. Dengan lain perkataan ia membuat kita menilai atau mendorong untuk membuat refleksi tentang nilai dan kepercayaan yang bertali arus dengan perkembangan dan kemajuan sesuatu masa. kepelbagaian budaya. sejarah seni dan produk seni. Menekankan aspek kandungan. Ada empat disiplin seni iaitu. penggunaan teknologi. 12 . Penelitian yang kritikal terhadap bentuk-bentuk seni yang ada di sekeliling kita boleh mendorong kita untuk lebih memahami budaya silam. hubungan intradisiplin (gabung jalin). kritikan seni. Kita harus bertanya melalui kesedaran itu ke manakah arah hidup kita? Inilah sebahagian daripada contoh nilai pendidikan yang boleh disumbangkan oleh Pendidikan Seni. 1990-an Penekanan kepada piawai. kerana ia merupakan manifestasi nilai dan kepercayaan manusia yang diilhamkan dan dijelmakan melalui karya seni atau pun bentuk-bentuk seni. DBAE secara formalnya memperkenalkan seni sebagai kandungan ilmu pengetahuan dengan. budaya kini dan akan datang.

Pendidikan Seni Dalam Konteks Sistem Pendidikan Kebangsaan Mata pelajaran Pendidikan Seni bukanlah semata-mata bermatlamat untuk melahirkan semua pelajar sebagai pelukis atau pereka. berdaya reka. berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetika dijadikan landasan pembentukan dan perlaksanaan mata pelajaran Pendidikan Seni di sekolah. malah boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat dan kemampuan diri di dalam bidang seni. Segala kebolehan pelajar yang ada tidak patut disia-siakan. bidang komunikasi. estetika dan daya kreatif seseorang melalui penajaman daya intuisi. hubungannya dengan kejadian alam. Satu sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual yang mantap dan bersifat global telah sedia untuk mencanai pelajar-pelajar menuju ke arah matlamat yang telah ditetapkan (Rujuk Sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual untuk sekolah menengah 2000 dan sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual STPM 2000). kreatif. memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup. peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan. mata pelajaran Pendidikan Seni bertujuan membolehkan pelajar menyedari. Dasar Pendidikan Negara (DPN) dan Perancangan Kurikulum Dasar Pendidikan Negara (DPN) menggariskan tujahan-tujahan yang dapat dijadikan landasan bagi meletakkan pendidikan sebagai wadah untuk pembangunan insan. bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupannya. Sifatsifat tersebut akan menjadikan individu lebih sensitif. Keyakinan untuk mewujudkan warga negara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif. Dasar Pelajaran Persekutuan yang asasnya diisytiharkan dalam Ordinan 1957 adalah untuk 13 . sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi negara. Dalam konteks bersepadu. Walaupun pada hakikatnya banyak lagi yang boleh diperbaiki selaras dengan perkembangan dan isu-isu semasa. Mengikut Akta Pelajaran 1961. Contohnya seperti kurikulum berlandaskan kepada budaya tempatan yang kaya dengan nilai-nilai seni yang lahir daripada kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia. Ini bermakna peranan Pendidikan Seni untuk pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu perlu menjadi fokus. persepsi dan konsepsinya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan ada menyebut tentang usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan bakat dan potensi individu secara menyeluruh. alam persekitaran dan kehidupan sehari-hari. rekreasi. aplikasi seni dalam industri rekaan dan pembuatan. kaitannya dengan perkembangan sains dan teknologi. Ini adalah kerana penglibatan di dalam kegiatan seni bukan sahaja menyentuh perasaan.

pembelajaran kritikal dan kreatif. membentuk suatu adunan yang menarik sekiranya dapat dilakukan dengan teliti. Dalam konteks perkembangan universal. pembelajaran kajian sosial. Justeru penyediaan perancangan kurikulum yang komprehensif harus digubal ke arah merealisasi pendidikan yang dapat menjamin pembentukan individu yang dapat menyumbang ke arah pembangunan negara dan bangsa. ekonomi dan politik…… Dalam konteks negara Malaysia yang berbagai kaum dan agama.membentuk satu sistem pelajaran kebangsaan yang akan memenuhi keperluan-keperluan negara dan menggalakkan pertumbuhan kebudayaan sosial. pembelajaran pelbagai adat dan budaya dan pembelajaran moral. Dalam jangka panjang juga DPK memegang hasrat untuk melahirkan warganegara yang berdisiplin. ekonomi. DPN merupakan suatu yang dapat menggerakkan semua golongan masyarakat ke arah perpaduan. Lihatlah betapa indahnya pakaian tradisional kita. pendidikan didokong oleh 10 prinsip iaitu sebagai asas pengetahuan. Melalui sistem pendidikan yang sama dan hala tuju yang seiring. Ini jelas dapat dilihat menerusi artifakartifak yang diperturunkan oleh nenek moyang kita sejak dari zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka dahulu. memberi kita suatu pandangan yang luas dan menarik mengenali fungsi budaya dalam pendidikan. Matlamat global pendidikan adalah untuk mempertingkat pengetahuan. etnik. Hubungan antara pendidikan dan kehidupan melibatkan penggubalan kurikulum yang dapat menyediakan pengalaman secara amnya. pembelajaran koperatif. pendemokrasian pendidikan memastikan hak setiap individu dalam masyarakat terjamin dengan menerima nilai dan ilmu yang sama dan semangat perpaduan boleh dipupuk. kepercayaan dan kelas sosioekonomi yang berbeza. bukannya sejenis malahan terdapat kepelbagaiannya yang disesuaikan dengan taraf dan kedudukan pemakainya. Peri pentingnya budaya dalam konteks menyatupadukan masyarakat. Pendidikan Seni di Malaysia Negara kita sangat kaya dengan kesenian. Keindahan dan kehalusan yang terdapat pada 14 . Kesemua kehendak DPK ini didokong oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang digarap dengan begitu kemas untuk memperjelas setiap aspek yang perlu dipraktikkan oleh pendidik. kemahiran dan sikap yang membenarkan seseorang individu melihat dunia sebagai sebuah komuniti di samping menghargai dan mengapresiasi budaya dan warisan bangsa. setiap individu mewakili budaya. pembelajaran sepanjang hayat. Dasar Pendidikan Negara juga menggariskan keperluan guna tenaga yang tinggi dalam era teknologi dan maklumat selari dengan perkembangan semasa. teknologi. adat. latar belakang keluarga.

Kaedah ini mempunyai kelemahan. guru hanya sekadar membimbing. yang berkaitan dengan konsep-konsep asas seni. Seni tampak adalah merupakan jiwa dan rupa sesuatu budaya dan bangsa (Syed Ahmad Jamal. kepekaan pengamatan. 1983). kemahiran pertukangan. Sebenarnya pembelajaran Pendidikan Seni secara formal seharusnya mempunyai falsafah dan identiti kebangsaan sesuai dengan aspirasi negara. tetapi sekali gus secara am ianya merangkumi semua bidang yang tergolong dalam erti kata KEBUDAYAAN. begitu juga dengan penggunaan media. ekspresi individu. kadang kala kita lupa akan warisan pusaka kita. Sementara kaedah autokratik lebih menunjukkan pengajaran secara memberi penerangan dan maklumat. Muridmurid diandaikan mempunyai motivasi kendiri dan mempunyai kebebasan total dalam menentukan segalanya. Memanglah akta ini kurang jelas memperkatakan tentang keperluan dan peranan seni tampak. Biasanya idea-idea dikawal. kurikulum sekolah rendah yang telah diperbaharui konsep dan falsafahnya. pengurusan kerja-kerja seni dan tahap-tahap perkembangan dikawal oleh guru. Matlamat guru menggunakan kaedah laissezfaire ini ialah menggalakkan pembelajaran dan perkembangan secara semula jadi menerusi pengetahuan seni.kraf tradisional jelas memaparkan kepakaran serta ketinggian aras pemikiran tukang-tukang atau pandai Melayu. kepimpinan dan lain-lain lagi diketepikan. dan banyak lagi metodologi-metodologi di bilik darjah seperti rangsangan. Kaedah ini sebenarnya berkesan pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran. Di dalam arus kemodenan dan akibat dibelenggu oleh penjajah. kaedah yang diamalkan di dalam pembelajaran Pendidikan Seni di sekolah-sekolah sejak merdeka ialah mengamalkan kaedah yang tidak berstruktur yang dikenali sebagai “The Laissez-faire Method” dan kaedah autokratik (Michael. Mungkin kerana konsep dan falsafahnya tidak begitu jelas. unsur-unsur yang berkaitan dengan budaya khususnya yang berkait dengan seni tampak ini kurang mendapat perhatian khusus. perancangan setiap langkah yang perlu murid-murid lakukan. had masa. Ini meninggalkan kesan kepada pembentuk kurikulum Pendidikan Seni pada masa itu. 1992). media. iaitu arah pembelajaran tidak dapat ditentukan. seperti proses serta prosedur penggunaan alat dan bahan. dan estetik dan mengamalkan sikap yang baik. Guru lebih menumpukan aspek-aspek formalistik. Kurikulum yang sama digunakan sehingga penghujung tahun 1970-an. Apa yang jelas pada saya ialah. tetapi adalah lebih berkesan jika proses pembelajaran untuk Pendidikan Seni ini 15 . Sementara untuk sekolah menengah kurikulum baru telah digubal dan Pendidikan seni telah banyak menerima perubahan khususnya dari segi isi kandungan struktur pelajarannya. Pada murid-murid motivasinya adalah kerana bimbang dengan kegagalan atau takut tidak mencapai tahap yang guru kehendaki. bangsa dan nilainilai tempatan. Akta Pelajaran tahun 1961 juga mempunyai inspirasi untuk menggalakkan pertumbuhan budaya dan sosial.

mereka dan mencorak untuk tujuan lulus peperiksaan.1967 dalam Micheal.dilakukan dengan kaedah kreatif yang bercapah kerana dengan cara ini pembentukan konsep-kendiri murid-murid lebih baik (Stanly Madeja. Apakah konsep dan matlamat Pendidikan Seni untuk sekolah menengah pada waktu ini? Ke manakah arah tujuan pembelajarannya? Agak sukar untuk menjawab soalan-soalan ini. Ke manakah arah dan tujuan pembelajaran dan apakah bentuk dan kandungan pembelajaran adalah tertakluk kepada guru yang mengajarnya. sejauh manakah tercapainya matlamat untuk pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan seperti yang digariskan di dalam Akta Pelajaran 1961. Sukatan pelajarannya begitu fleksibel dan memberi peluang kepada guru-guru memilih arah manakah yang sesuai dengan alam persekitarannya. tetapi Pendidikan Seni telah diterima sebagai salah satu daripada mata pelajaran di sekolah-sekolah perlulah bergerak selari ke arah matlamat pendidikan kebangsaan. walaupun banyak tajuktajuk kegiatan kraf terdapat di dalam sukatan pelajaran tersebut. Pendidikan Seni kini bukanlah sekadar untuk pengayaan. Kini setelah beberapa pindaan dilakukan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KSSM telah pun memperlihatkan kemantapannya. Sementara meniru adalah suatu kesalahan. 16 . 1983) . Dengan menguasai lambang-lambang tersebut segala bentuk ilmu dapat dinikmati bersama. dengan kemajuan sosioekonomi yang semakin pesat dan kehidupan yang semakin kompleks Pendidikan Seni boleh memberi sumbangan yang besar. sebagai sebuah negara yang membangun. Dokumen-dokumen lain jika ada pun sangat sukar untuk dimiliki oleh seseorang pendidik. serta jika ia penting mampukah ia berfungsi untuk memberi erti akan keperluannya itu. arah dan konsepnya juga begitu jelas. ini semua perlu diperjelas. sekali lagi Pendidikan Seni diletakkan sebagai satu mata pelajaran tidak dijelaskan secara eksplisit. Masyarakat kita mengambil berat kanak-kanak yang gagal menguasai sistem ini. Kerja-kerja kraf jarang-jarang diamalkan. Persoalan tentang apakah matlamat pembelajaran Pendidikan Seni dan adakah ianya penting dalam arus pembangunan negara sekarang. jenis kraf dan perusahaan dan keupayaan serta minat murid-muridnya. Ini adalah bersesuaian dengan keperluan semasa. ia juga perlu dianggap sebagai kemahiran asas setaraf dengan kemahiran menulis. membaca dan mengira. Yang nyata adalah kebanyakan guru lebih menumpukan jenis-jenis kegiatan melukis. itu pun bergantung kepada keupayaan guru. Berdasarkan sukatan pelajaran yang ada itu. kerana apa yang tertera secara bertulis dalam bentuk dokumen rasmi dari sejak merdeka hingga kini hanyalah Sukatan Pelajaran Seni Lukis dan Pertukangan. Meninjau Laporan Kabinet 1979. menggambar. Peri mustahaknya tiga kemahiran itu kerana ianya melambangkan sistem yang membolehkan manusia berkongsi pengalaman. Isu inilah yang perlu dipertikai.

Pelajaran ini perlu memberikan ilmu yang berkaitan dengan prosedur. Perubahan yang dilakukan adalah bertujuan untuk peningkatan mutu kandungan kurikulum yang sedia ada bagi 17 . ilmu sejarah seni. DBAE menekankan kepada empat disiplin ilmu iaitu disiplin yang berkaitan sejarah seni. Keempat-empat disiplin itu diajar secara bersepadu. estetika. afektif dan psikomotor. kurikulum Pendidikan Seni berasaskan disiplin (DBAE) telah diperkenalkan. Kegagalan menguasai kemahiran seni tampak ini tersekatlah satu keupayaan seseorang itu untuk memahami diri dan alam sekelilingnya. dengannya membolehkan manusia berkongsi pengalaman. peka kepada warisan seni yang ditinggalkan dan berupaya melihat hubungan dan peranan seni dalam masyarakatnya. perubahan yang berlaku pada tahun 2001 pada sukatan pelajaran KSSM dan STPM sedikit sebanyak terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang berlaku di arena antarabangsa dari segi struktur kandungannya. kritikan dan menghasilkan produk seni. Jika kita yakin akan sumbangan Pendidikan Seni ini boleh membantu perkembangan seseorang kanak-kanak itu. ilmu tentang estetika ilmu tentang gubahan dan ilmu yang berkaitan dengan seni dalam kehidupan. Pendidikan Seni juga adalah lambang sistem. Pendidikan Seni khusus dalam aspek yang berkaitan dengan ilmu dan kemahiran ia mampu menyediakan ruang untuk meningkatkan kualiti insan. Lansing (1969) berpendapat bahawa menerusi pelajaran Pendidikan Seni ketiga-tiga domain pelajar perlu dipenuhi. Dalam konteks perkembangan kurikulum Pendidikan Seni di negara kita pembentukan kurikulum sejak kurikulum baru sekolah menengah (KSSM) diperkenalkan pada tahun 1988. Sementara itu. kegagalan menguasainya samalah seperti gagal menguasai kemahiran membaca dan mengira. Di samping itu pelajar perlu diberi latihan untuk meningkatkan kemahirannya psikomotor dalam penggunaan peralatan dan bahan. Sumbangan Pendidikan Seni kepada masyarakat di abad ke-21 Sebagai sebuah wadah untuk menjana ilmu. seharusnyalah berupaya meningkatkan potensi kanak-kanak untuk mentafsir dan berkongsi pengalaman serta saling memahami di antara satu dengan yang lain. Sepanjang tempoh diperkenalkan. iaitu domain kognitif. Sementara Laura Chapman (1978) dan Efland (1989) pula mencadangkan pelajaran Pendidikan Seni harus boleh memberi latihan kepada pelajar untuk membuat ekspresi seni dan bertindak balas dengan meningkatkan keupayaan individu sebagai seorang penggiat atau sebagai seorang peminat seni. dalam domain afektif pula guru perlu membangunkan nilai dan peribadi insan yang menyentuh aspek-aspek pengukuhan keyakinan diri dalam kalangan pelajar.kegagalan menguasainya bererti ketinggalanlah mereka di dalam menikmati bersama arus perkembangan budaya kita. Hasil daripada kajian sekumpulan pakar Pendidikan Seni yang dibantu oleh Yayasan Getty.

Menerusi pelajaran Pendidikan Seni ini sumbangan yang boleh diberikan untuk meningkatkan kualiti generasi muda di abad ke-21 adalah untuk meningkatkan daya kreativiti dan berkeupayaan tinggi dalam membuat inovasi. hal. Malaysia tidak patut dibangunkan dari sudut ekonomi sahaja. 1) Oleh kerana matlamat dan objektif sesuatu pelajaran itu dinamik dan sedia berubah mengikut keperluan semasa maka struktur kandungannya juga dinamik.menghadapi keperluan negara sekurang-kurangnya untuk lima hingga sepuluh tahun yang akan datang pada dekat pertama abad ke-21 ini. Meningkatkan daya kreativiti dan inovasi dan melahirkan tenaga mahir. sejauh manakah dengan perubahan yang telah dilakukan itu pelajaran ini dapat memberi sumbangan kepada pembentukan dan pembinaan generasi muda seperti yang diharapkan oleh DPN dan FPK. mengapa dipelajari dan apa yang dipelajari adalah perkara-perkara utama dalam memberi definisi Pendidikan Seni (Efland. Perancangan Pendidikan Seni di masa hadapan bergantung kepada perubahan yang diperlukan oleh masyarakat dan keperluan negara. Tetapi dalam Pendidikan Seni tidak berlaku pemisahan di antara pelajar. Dengan menambah satu atau dua mata pelajaran baru belum menjamin melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Lebih tepat jikalau asas kurikulum Pendidikan Seni di Malaysia ini berteraskan budaya tempatan dan menjadikan perkembangan di luar negara sebagai suatu perbandingan. Perkara yang perlu dipastikan adalah kesesuaian isi kandungan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan terhadap mata 18 . 1995). khususnya pelajaran yang sepatutnya boleh melatih dan membentuk asas nilai dan keupayaan kreatif dan inovatif ini.A. sosial. Selepas beberapa generasi berlalu namun masih belum dapat memenuhi keperluan negara masa kini sepenuhnya. dan juga sewaktu melancarkan Dasar Pembangunan Nasional di Parlimen pada 17 Jun 1991. konteks dan kandungan pelajaran.B. Dalam kertas kerja tersebut beliau berkata: Kita patut membangunkan negara menurut acuan kita sendiri. Perdana Menteri menegaskan dalam kertas kerja Malaysia Melangkah Ke Hadapan. Siapa yang belajar. Bekas Y. psikologi dan budaya. Pendidikan seni adalah salah satu mata pelajaran yang boleh memupuk kebolehan ini. Persoalannya. politik. (Para 3 & 4. Ia sepatutnya menjadi sebuah negara yang membangun sepenuhnya (maju) dalam semua bidang: ekonomi. Daripada keluhan pemimpin kita yang menyatakan bahawa Malaysia kekurangan ― inovator‖ adalah satu cabaran kepada sistem pendidikan negara ini. rohani.

Mencontohi sistem pendidikan di Indonesia. Walaupun ada usaha pihak kerajaan menyediakan tenaga mahir dalam bidang industri dan keusahawanan menerusi beberapa institusi dan pusat latihan bertaraf sijil dan diploma. Suatu usaha untuk meningkatkan kualiti tenaga mahir dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan seni perlu diambil perhatian segera. Masyarakat di negara maju akan berhadapan dengan persaingan di pasaran antara bangsa. Dalam proses mencanai hingga ke tahap ini kita perlu melihat senario masa kini terhadap keupayaan tenaga pengajar dalam industri yang berkaitan dengan seni. Keadaan ini amat bertentangan dengan perkembangan industri pembuatan negara kita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. bidang kraf umpamanya mereka yang pakar tiada kelulusan akademik yang tinggi tetapi mereka adalah sangat pakar dalam bidangnya. reka bentuk kraf dan beberapa bidang lain amat sukar. agar berupaya membina nilai dan keupayaan tersebut. Mereka diharapkan dapat memainkan peranan untuk melahirkan kumpulan usahawan berteknologi tinggi. umpamanya melalui Institut Kemahiran Mara (IKM). Untuk melahirkan guna tenaga yang berkualiti. maka tenaga pengajar juga perlu berkualiti. Walaupun dari segi teknologi mutu buatan barangan perabot kita tinggi tetapi dari segi reka bentuk barang-barang perabot kita masih ketinggalan berbanding dengan negaranegara jiran. Pelajar bukan 19 . pelajar-pelajar yang berbakat dan berketerampilan di dalam sesuatu bidang seni akan dijuruskan ke dalam bidang khusus selepas sijil menengah rendah (selepas PMR di Malaysia) dan mengikuti kursus selama tiga tahun dalam bidang berkenaan.pelajaran sedia ada. dan lain-lain seumpamanya tetapi. Begitu juga untuk mendapatkan tenaga akademik yang berkelayakan untuk menjadi pensyarah di universiti dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang seni gunaan. Perkembangan ini menunjukkan status akademik dalam kalangan tenaga akademik yang mengendalikan pelajaran ini perlu diambil perhatian. Sedangkan mereka adalah benar-benar profesional dalam bidang berkaitan. Inilah kekangan yang dihadapi oleh kita untuk menaikkan taraf tenaga akademik dalam bidang seni. Oleh itu untuk menangani keperluan di abad ini perancangan perlu dibuat agar kualiti kreatif dan inovatif ini dapat disemai dalam kalangan pelajar melalui pelajaran Pendidikan Seni dengan memberi penekanan yang lebih serius malah terancang agar dapat membantu melahirkan guna tenaga yang berkualiti. pembentukan asas kemahiran dan pengetahuan perlu dimulakan peringkat awal melalui sistem persekolahan. Pusat Kemajuan Kraftangan. Usaha untuk membawa masuk tenaga pakar dari luar negara pun masih banyak halangan kerana kebanyakan mereka tidak memenuhi syarat perjawatan yang dikenakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Ini terbukti pada pameran perdagangan antarabangsa di Emiriah Arab Bersatu menjelang abad ke-21 yang lalu.

Selain daripada itu melalui mata pelajaran ini penerapan budaya membuat kajian dan penyelidikan perlu diamalkan khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Proses mengkaji dan menyelidik merupakan sebahagian daripada proses pemikiran kreatif dan inovatif yang perlu ditekankan bagi menyumbang ke arah tenaga kerja yang berketerampilan Membina generasi yang peka dan mampu membudayakan kepentingan nilai estetika dalam kehidupannya. Mereka boleh memilih untuk terus bekerja atau menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi dengan asas kemahiran yang kukuh atau menceburi bidang pekerjaan. Proses mereka bentuk perlu menggunakan komputer. Kajian yang dilakukan oleh Iberahim dan Hassan (2002) jelas menunjukkan aplikasi teknologi ICT dalam Pelajaran Pendidikan Seni amat memberangsangkan. Untuk menangani tekanan dan pembangunan yang pesat sebagai negara maju di abad ke-21 sifat peka ini perlu ditanam dalam kalangan generasi muda. Winkelmann (1717-1768) seorang ahli falsafah Jerman menyatakan bahawa seni itu sebahagian daripada cabang sains dan tidak wajar dipisahkan.sahaja mendapat pendidikan asas malahan mereka juga dilatih agar mampu berdikari sebagai tenaga separa mahir. Dengan hanya menyediakan beberapa buah komputer grafik untuk sebuah sekolah adalah tidak mencukupi untuk tujuan pembelajaran pelajar. Keindahan sesebuah karya bukan sahaja satu proses melihat malah ia melibatkan proses pemikiran yang kritis. Bilik Pendidikan Seni yang khusus lengkap dengan peralatan dan teknologi yang sesuai perlu disediakan. Walau bagaimanapun kita tidak boleh menafikan kepentingan dalam penguasaan kemahiran melalui kaedah tradisional. Melalui pelajaran Pendidikan Seni domain afektif pelajar dipupuk dan dijana agar sifat-sifat murni dan pembinaan rohani mereka terbentuk. Pelajaran ini juga seharusnya boleh meningkatkan kualiti deria kepekaan individu khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk seni dan persekitarannya. Untuk meningkatkan lagi kualiti penyediaan tenaga mahir yang mempunyai asas yang kukuh kurikulum Pendidikan Seni di abad ke-21 perlulah memperkenalkan penggunaan teknologi dalam kurikulum Pendidikan Seni di sekolah-sekolah. Selari dengan keperluan masa kini celik komputer dalam kalangan pelajar boleh membantu meningkatkan kualiti reka bentuk dan reka cipta. Penggunaan teknologi asas perlu untuk pelajaran Pendidikan Seni di sekolah-sekolah. Apabila pelajaran Pendidikan Seni diajar secara interaktif menerusi multimedia melalui epembelajaran sudah tentu harapan melahirkan masyarakat berilmu dan mahir dalam penggunaan teknologi maklumat khususnya dalam seni akan terbentuk. Walaupun pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja lebih tetapi itu adalah suatu keperluan yang perlu dipenuhi. Paradigma terhadap Pendidikan Seni perlu diubah. 20 . Peka kepada keindahan dan kebersihan fizikal dan kebersihan rohani boleh dibentuk melalui pelajaran ini.

Semakin berkembangnya masyarakat yang celik seni maka semakin berkembanglah industri galeri dan muzium seni di negara ini. pendidikan. Industri seni ada perkaitan dengan industri pelancongan yang merupakan satu lagi cabang ekonomi negara-negara maju. 21 . Kerjasama antara pihak sekolah dengan institusi. falsafah. Perasaan sayang dan perlukan keindahan alam sekitar. Oleh itu perancangan kurikulum Pendidikan Seni untuk menyediakan generasi muda abad ini perlu dibuat dengan teliti agar nilai-nilai murni itu berjaya dibentuk dan direalisasi. mereka akan melancong ke tempattempat berkenaan. Perancangan yang sehebat mana pun tidak akan menjanjikan perubahan sekiranya pelaksana program itu tidak mampu melaksanakan peranannya.Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara maju ialah generasi muda yang gemar menconteng dan memusnahkan barangan awam. Meningkatkan Kemahiran Menghayati Seni Keupayaan mentafsir dan berbicara tentang sesuatu makna. tokoh-tokoh seni. seniman perseorangan amat diperlukan. yang menjadi pelanggan kepada penggiat seni. maka lingkaran perniagaan industri seni dan pelancongan akan terus berkembang. Dengan lain perkataan. nilai dan kepercayaan yang tersirat di dalam sesuatu bentuk seni perlu ditingkatkan. Untuk merealisasikan keadaan ini semua pihak perlu terlibat dan memberi sumbangan. Hasrat ini akan dapat dicapai apabila suatu perancangan yang khusus untuk meningkatkan pengetahuan dengan penuh kesedaran dan amalan yang berterusan sehingga dapat membina satu generasi yang mampu membudayakan kepentingan nilai estetika dalam kehidupannya. Golongan inilah yang akan menggerakkan industri seni negara. Senario ini bertentangan dengan budaya masyarakat timur. sementara pelancong pula tertarik untuk berkunjung dan sanggup mengeluarkan perbelanjaan untuk kepuasan. tahu menilai sesuatu bentuk seni seterusnya mampu meletakkan nilai seni itu sebagai warisan bangsa dan budaya sesuai pada tempatnya. Pertimbangan yang mereka amal lebih kepada kepentingan individu yang dipengaruhi emosi. Namun demikian nilai-nilai negatif ini semakin menular dalam kalangan generasi muda dan perlu dibendung. Ini mungkin untuk meluahkan perasaan dan tenaga yang berlebihan tanpa mengira kesannya kepada persekitaran dan keperluan ramai. Apabila ada kesedaran masyarakat untuk menghayati seni dan boleh pula menjadikan seni itu sebagai sebahagian daripada aktiviti di masa senggang maka mereka perlukan galeri atau muzium atau industriindustri sokongan lain untuk tujuan tersebut. agensi atau badan-badan profesional. memerlukan hidup selesa dengan suasana yang nyaman dan tahu pula bagaimana untuk memulihara keindahan itu perlu dididik dari peringkat awal. Harapan kita agar ilmu ini akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang tahu berbicara tentang seni. ilmu tentang menghayati seni perlu diberi tumpuan supaya dapat menyokong kekuatan seseorang individu terhadap hubungannya dengan bentuk-bentuk seni.

mematuhi prosedur penggunaan alat dan bahan. negara. Disiplin boleh dibentuk secara beransur-ansur tetapi tekal. menjaga keselamatan alat dan bahan. Malahan literasi seni ini boleh menentukan hidup matinya industri tersebut.Membina Disiplin Menerusi pelajaran Pendidikan Seni disiplin pelajar yang tinggi seharusnya dapat dibentuk kerana setiap kegiatan dalam pelajaran ini menyentuh aspek yang berkaitan dengan prosedur. Persoalan yang boleh ditimbulkan di sini adalah mengapa tahap disiplin pelajar ketika berada di makmal sains atau di bengkel kemahiran hidup begitu tinggi berbanding apabila mereka berada di bilik seni. jimat cermat. tatacara dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat dan bahan. disiplin ketika bekerja. Apabila wujud generasi yang mempunyai ilmu mengenai seni. seterusnya perlu mematuhi lunas-lunas seni yang halus itu. dan ilmu kemahiran yang berkaitan dengan prosedur pembuatan yang melibatkan proses kreatif. keistimewaan mata pelajaran Pendidikan Seni yang khusus. Sebagai contoh disiplin yang berkaitan dengan merancang. maka dengan kekuatan ilmu ini seharusnya boleh membina jati diri individu tersebut. khususnya seni yang lahir daripada budaya bangsanya dan boleh pula membandingkan ilmu-ilmu seni itu dengan ilmu seni yang merentasi budaya. penggunaan teknologi. Di samping mata pelajaran lain yang terdapat di sekolah. disiplin berpameran. Ilmu-ilmu tersebut meliputi estetika. Membina jati diri dan membina ilmu seni yang bersifat global Pendidikan Seni adalah suatu bidang ilmu yang menyentuh semua domain. Kurang berkesannya membentuk disiplin ini juga boleh mempengaruhi tahap pengiktirafan pihak-pihak tertentu termasuk pelajar sendiri terhadap mata pelajaran seni. Ilmu yang disampaikan menerusi pelajaran Pendidikan Seni bukan setakat menanamkan ilmu yang berkaitan dengan kemahiran semata-mata tetapi turut melibatkan ilmu lain. sejarah dan peradaban seni. disiplin penyimpanan dan perekodan dan sebagainya masih boleh dibentuk dengan lebih berkesan melalui latihan berterusan dan perancangan yang rapi oleh pihak guru. secara kreatif dan inovatif ianya juga mampu membentuk disiplin pelajarnya seperti juga kentalnya disiplin adiguru atau pandai tukang dahulu dan para seniman masa kini. Pembentukan disiplin dalam kalangan pelajar-pelajar melalui mata pelajaran Pendidikan Seni masih banyak ruang perlu diperbaiki. Membina masyarakat yang berdisiplin adalah salah satu daripada matlamat DPN juga hasrat FPK. dapat membina nilai-nilai halus dan murni. kritikan seni. menjaga kebersihan bilik dan perabot. zaman dan ruang. Ini juga akan dapat memupuk rasa bangga dan menghargai hasil seni 22 . Melaluinya dapat dilahirkan generasi yang literasi seni dan boleh menjadi pelanggan kepada industri seni itu sendiri.

wikipedia. seni tekat malah songket pun sedang beransur-ansur hilang dari ingatan dan pilihan generasi muda. tamadun Greek dan banyak lagi tamadun di dunia ini adalah melalui peninggalan bentuk-bentuk seni yang dicipta oleh seniman atau ahli profesional di zaman-zaman berkenaan. Gambar 1: Pinggan Faience Mesir Purba (Sumber: (http://en.jpg) Sebagai contoh kita mengenali tamadun Mesir purba. 23 . Selagi ia dipelihara dan dihargai oleh bangsanya maka ia akan tetap kekal sebagai lambang kepada perkembangan tamadun bangsa tersebut. Sesuatu bentuk seni yang dicipta oleh seseorang seniman atau adiguru itu adalah merupakan sebuah rekod atau catatan tamadun bangsanya pada sesuatu masa tertentu. Kandungan pelajaran Pendidikan Seni perlu mampu menarik semula perhatian pelajar kepada bentuk-bentuk seni warisan budaya dan bangsanya dengan memberi suntikan terhadap berbagai-bagai jenis ilmu. lama kelamaan bahan seni itu akan luput oleh zaman.yang dicipta oleh bangsanya dan menyanjung seta memartabatkan nilai-nilai dan keistimewaan warisan bangsanya itu berbanding budaya lain di dunia ini. dan falsafah yang boleh menyingkap akar umbi identiti bangsa dan budaya kita. nilai. Bukan setakat itu sahaja malahan kita dapat mempelajari kebudayaan dan nilai serta kepercayaan mereka melalui peninggalan seni. Dengan ini pembentukan jati diri dalam kalangan generasi muda akan lebih mampan. Ini telah terbukti dengan semakin pupusnya pengetahuan dan keprihatinan generasi sekarang terhadap kraf tradisional seperti seni telepok. walaupun ada usaha daripada pihak tertentu untuk menyelamatkannya. Bangsa Malaysia kaya dengan bentuk-bentuk seni tetapi sekiranya kita gagal membina nilai jati diri melalui pelajaran seni ini.org/wiki/File:Faience_Plate_Traditional.

Salah satu daripada sifat-sifat tersebut ialah mampu bersaing di peringkat antarabangsa dalam pelbagai aspek. Malaysia merancang menjadi sebuah negara maju. Di Jepun pula. Mereka telah berjaya mengetengahkan warisan budaya mereka dengan jayanya. rakyatnya perlu mempunyai kualiti antarabangsa.org/wiki/File:Finished_wau_and_wau_frame.Gambar 2: Bangsa Melayu kaya dengan warisan seni tradisional sebagai lambang jati diri. Australia dan Amerika perlu dicontohi. (Sumber: http://en. Sebagai sebuah negara maju. Kita mengenali dunia Red Indian mereka dan budaya mereka walaupun kebanyakan kita tidak penah menjejakkan kaki ke sana. pelajar-pelajar diperkenalkan dengan bentuk-bentuk seni yang dihasilkan dan digunakan oleh 24 . Mempelajari seni dalam budaya lain jelas dapat dilihat daripada buku-buku rujukan Pendidikan Seni mereka. Kita harus dapat meningkatkan jati diri kita. mereka telah mula menerapkan budaya masyarakat Asia Tenggara termasuk Malaysia di samping budaya-budaya lain di dunia dalam kurikulum Pendidikan Seni mereka. usahausaha perlu dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai dan kepercayaan bahawa seni warisan kita setanding dengan seni warisan negara-negara maju.wikipedia. Untuk merealisasikan hasrat tersebut.JPG) Pada tahun 2026. Pemupukan pengetahuan dalam kalangan generasi muda dapat dilaksanakan menerusi Pendidikan Seni. Warisan seni tradisional kita harus ditingkatkan. Begitu juga dengan baju kemeja Hawaii yang menjadi kebanggaan pelancong yang penah ke sana. Usaha negara-negara maju seperti Jepun.

penduduk Afrika. Seterusnya ini akan dapat membuka minda pelajarnya terhadap nilai-nilai antarabangsa. Keduanya rakyat di negara-negara berkenaan merupakan pasaran ekonomi Jepun. Kesimpulannya bahawa kurikulum Pendidikan Seni Malaysia pada abad ke-21 perlu berupaya membina semangat jati diri dan membina ilmu seni yang bersifat global. kerana mereka adalah pengguna barangan keluaran Jepun yang diketahui menakluki hampir keseluruhan pasaran dunia. Pengetahuan tersebut akan dapat memperkayakan kualiti ilmu seni. Toleransi perlu dijadikan teras kepada pemupukan semangat perpaduan melalui pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian nilai yang boleh didapati pada bentuk-bentuk seni yang dilahirkan oleh berbagai-bagai kaum yang terdapat di negara ini. Dengan masyarakat yang berbilang kaum. unsur-unsur multikulturisme perlu diterapkan sebagai menyahut seruan kerajaan. Situasi ini mendorong untuk kita membuat tafsiran. Ini boleh dilakukan dengan mendekati cita rasa seni sesuatu budaya yang boleh dibentuk asasnya dalam kalangan pelajarpelajar sekolah melalui Pendidikan Seni. ia merupakan langkah pertama ke arah pemahaman budaya antarabangsa dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita harus mempelajari bagaimana terbentuknya seni 25 . Melalui kefahaman terhadap budaya lain dalam masyarakat kita. Amerika Tengah. Perasaan bangga kepada keupayaan bangsanya akan timbul menerusi pelajaran itu. Di samping itu. Pertama. anggapan bahawa pengetahuan yang dipelajari menerusi bentuk-bentuk seni itu akan dapat memupuk satu kesedaran dalam kalangan pelajar. Membina nilai-nilai perpaduan melalui Pendidikan Seni Melalui pembentukan jati diri dan keupayaan membina budaya ilmu seni dalam kalangan generasi muda merupakan satu daripada beberapa pendekatan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan ahli masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dan budaya. mengapakah pelajar-pelajar Jepun diperkenalkan kepada budaya antarabangsa? Persoalan di atas dapat dijawab dengan melihat beberapa faktor yang berkaitan. dan banyak lagi. reka bentuk pula untuk menarik minat pengguna antarabangsa terhadap barangan keluarannya maka cita rasa pengguna itu perlu dipenuhi selaras dengan keperluan. Ini boleh dirancang menerusi penerapan dan amalan nilai toleransi terhadap sesuatu nilai bagi sesuatu budaya atau kaum. Nilai-nilai seni dari budaya lain juga perlu dipelajari sebagai perbandingan. Amerika Selatan. Dengan mempelajari daripada pengalaman penstrukturan kurikulum Jepun sebagai negara yang maju dan produk industrinya menguasai pasaran dunia para pendidik dapat dibuat anjakan dan penyesuaian terhadap kandungan sukatan pelajaran dan memperbaiki pendekatan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Ketiganya dari sudut psikologi. pelajar-pelajar juga mempelajari nilai-nilai seni budaya sendiri.

Urutan daripada sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual sekolah menengah. Wawasan 2020 yang diunjurkan oleh pemimpin Malaysia mengandungi inti sari pandangan masa hadapan yang optimis. Di negara Cina. matlamat yang dapat mempertingkat maruah. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual untuk sekolah rendah. kandungan pelajaran sejarah dan apresiasi seni perlu menyentuh dan merangsang pelajar untuk memahami beberapa aspek nilai dan kepercayaan sesuatu budaya yang terkandung di dalam sesuatu bentuk seni kaum-kaum berkenaan. Dan menjadikan matlamat pembentukan negara bangsa yang berpegang kepada prinsip-prinsip rukun negara sebagai landasan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda melalui pelajaran Pendidikan Seni.dalam kalangan umat Islam yang berbeza-beza di dunia ini. dan teknologi membuktikan keperluan pembangunan sumber manusia yang lengkap amat diutamakan. yang melalui berbagai-bagai proses transformasi yang bergantung kepada unsur-unsur atau nilai persekitaran yang diadaptasi selaras dengan prinsip ketauhidan (Al-Faruqi & Al-Faruqi. Mempelajari daripada asas perpaduan yang boleh dibentuk antara umat Islam itu. martabat dan jati diri bangsa Malaysia turut disokong oleh pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan sebagai langkah persediaan untuk menangani cabaran sama ada dari aspek rohani. mereka masih dapat mengekalkan identiti kaum mereka. sosial. Pelajaran yang menggunakan pendekatan budaya adalah sesuai untuk tujuan ini. Begitu juga dengan suku kaum lain di dunia ini. Di negara India orang India Islam masih dengan bentuk dan hiasan seni yang berunsur keindiaan. perancangan itu telah mengambil kira peningkatan kualiti ilmu dan kemahiran yang menjurus kepada dua paksi ilmu Pendidikan Seni iaitu komponen penghasilan produk seni dan komponen sejarah dan apresiasi seni visual. sains. Dengan berasaskan kepada satu kepercayaan (prinsip ketauhidan) seni yang terbentuk di dunia Islam berkembang secara organik. Kesimpulan Persediaan untuk menghadapi alaf baru bagi abad ke-21 telah pun dilakukan. orang Cina Islam masih dengan bentuk dan hiasan seni kecinaannya. politik. Kini telah satu abad berlalu. Di peringkat sekolah menengah pengubahsuaian 26 . Oleh itu tajuk-tajuk yang lebih menyeluruh menyentuh budaya dan kesenian berbagai kaum yang terdapat di negara ini perlu dinyatakan di dalam isi kandung pelajaran Pendidikan Seni dan dilaksanakan secara menyeluruh dan berpegang kepada semangat toleransi. 1992). Perubahan yang menyeluruh telah dilakukan untuk Pendidikan Seni visual STPM. Bersatu di bawah satu kepercayaan (akidah) tetapi kebudayaan dan kesenian mereka terus kekal berkembang. menengah dan Seni Visual Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia masih boleh diteliti dan dilaksanakan secara menyeluruh. ekonomi.

27 . budaya dan negara pada dekad pertama abad ini. kehendak masyarakat. pengukuhan perpaduan negara dan meningkatkan kualiti kemahiran merupakan agenda utama dalam mempersiapkan Pendidikan Seni seiring dengan cabaran abad ke-21. makmur dan sejahtera. Prinsip ―humanizing education‖ menjadi semakin penting demi menjamin masa hadapan generasi dan bangsa yang aman. pemupukan budaya sains dan teknologi. Tumpuan kepada pemupukan budaya ilmu. Berdasarkan ekspresi objektif Pendidikan Seni sekolah menengah yang lebih jelas dan realistik hanya akan tercapai sekiranya objektif-objektif itu dapat diterjemahkan ke dalam bentuk operasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah oleh guru dan pihak pentadbiran yang profesional dan faham bagaimana untuk merancang pelajaran ini selari dengan keperluan individu.kandungan tertumpu kepada memperkenalkan teknologi multimedia dalam kandungan komunikasi visual dan mengamalkan penggunaan teknologi dalam penghasilan bentuk seni. penerapan nilai murni.

L. Lanier. & Degge. 48(6). Chapman. Creative and mental growth (5th ed. (1999). Road Map for Arts Education. S. (1983). (1975). New York: Teachers College Press. New York: Simon and Schuster. A. Art Education.. P. (1982). V. In M. V. artists. New York: MacMillan. Chalmers. A. (1992).). Art and adolescence: Teaching art at the secondary level. H. The arts we see.). I. Becoming an art tercher. (2000). New York: Harcourt Brace Jovanovich. Objectives of art education: The impact of time.). research. England: National Society for Education in Art and Design. Efland. (1995). & Al-Faruqi. M. 26. (2006). Erickson. J. L. 28 . A. W. S. Arts education and back to basics. K. New York: Teachers College Press.. Mohd Sidin Ishak & Khairuddin Harun. The psychology of intelligence. Lowenfeld. Atlas budaya Islam (Mohd Ridzuan Othman. VA: National Art Education Association. Peabody Journal of Education. G. J. Bristol.. Lanier. H. (1979). H. (1978). Who is to do this great work for Canada? South Kensington in Ontario. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company. The disciplined mind: What all students should understand.). Lansing. VA: National Art Education Association. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. service.. Approaches to art in education. F. (2005). UNESCO. K. Reston. Postmodern Art Education: An Approach to Curriculum. Curriculum validity in art education. J. Freedman.BIBLIOGRAFI Al-Faruqi. London. Studies in Art Education. 33–37. 243 p. K. Lisbon. Rupa dan jiwa. L. Piaget. (1950). Broudy. New York: Mcgraw-hill. 180-186. Histories of art and design education: Collected essays (pp. Paper presented at the The world conference on Arts Education: Building creative capacities for the 21st century. (1993). (1992). Culture and Environment: A Catalyst for Teaching. New York: Teachers College Press. Bates. J. and curriculum development. (1985). Art. Dobbs. & Stuhr. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Syed Ahmad Jamal. A sequence of developing art historical understandings: Merging teaching. L. M. (1996). K. UK: Routledge and Kegan Paul. V. 23–24. & Brittain. Reston. (1947).. McFee. (1969). (1989). Trans. Art. and art education. Romans (Ed. 52(3). Efland. M. Singapore: Thomson Learning. Gardner. A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts. 212-215. R. Michael.

29 .

30 .

inovatif. 31 . kerajaan telah menyambung rancangan pembangunan itu. sempadan geografi dan politik. RMK10 meneruskan agenda pembangunan negara ke arah menuju Wawasan 2020 dengan berpaksikan negara maju serta berpendapatan tinggi. Pelbagai program dan dasar telah dijalankan untuk mencapai hasrat tersebut. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL Malaysia mempunyai kepelbagaian corak kehidupan masyarakat Malaysia yang diwarnai dengan pelbagai kaum. Pencapaian diutamakan‖. Pendidikan Seni Visual dan Wawasan 2020 Pembinaan suatu bangsa Malaysia merupakan persoalan penting yang menjadi agenda utama negara dalam pelaksanaan sistem pendidikan di negara ini. Pendidikan Seni menjadi landasan kepada perbincangan tersebut. agama. kerajaan telah melaksanakan Dasar Sosial Negara. Justeru. menyeluruh dan adil untuk pembangunan negara dan rakyat yang berbilang kaum. kreatif dan berkemahiran tinggi. Namun demikian. Kepelbagaian ini menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran negara ini. Kerajaan menyasarkan RMK10 sebagai pemangkin kepada pencapaian Wawasan 2020.PENDIDIKAN SENI VISUAL. Pendidikan Seni merupakan salah satu wadah untuk mencapai hasrat tersebut. kerajaan menggarap rancangan ini untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Pelan Integriti Nasional dan Misi Nasional. Bab ini membincangkan hubung kait antara perancangan dan dasar kerajaan berkaitan pembangunan negara dan rakyat yang berbilang kaum. Dalam Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK10). Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9). perancangan yang holistik dan mampan diperlukan untuk memastikan kerencaman budaya ini tidak menjadi duri dalam daging. budaya dan adat resam. kepelbagaian ini juga boleh menjadi kelemahan kepada negara kita. Ekonomi yang berpaksikan pengetahuan. Selaras dengan Gagasan 1Malaysia ―Rakyat didahulukan. Perkara pokok ialah melaksanakan Gagasan 1Malaysia agar seluruh rakyat mendapat kehidupan yang sempurna dan berkualiti setanding dengan negara maju. dijana oleh sektor perkhidmatan akan melonjakkan aspirasi negara pendapatan tinggi. Kerajaan yang sentiasa peka dengan denyut nadi rakyat agar kemakmuran dan keadilan dapat diagih secara saksama sentiasa menyediakan perancangan yang tersusun.

Dalam menghuraikan maksud pembentukan negara bangsa ini. Setiap warga bangsa Malaysia. Matlamat untuk membentuk perpaduan kaum di Malaysia digambarkan melalui cabaran 1 dan 5 dalam Wawasan 2020. Cabaran yang kelima adalah membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. kita tidak akan dapat lari daripada melihat Wawasan 2020 yang mengandungi 9 cabaran. atas slogan Satu Malaysia. integrasi wilayah-wilayah dan kelompok etniknya. tanpa merasa tersisih daripada bangsa tersebut. kebudayaan serta kepercayaan agamanya masing-masing. menikmati • Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa • Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu Matlamat Pendidikan Seni Dasar Perpaduan Negara PERPADUAN NEGARA • Mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 •Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama Rajah 2-1: Kerangka Perpaduan Negara 32 . Cabaran pertama yang terus menerus kita hadapi adalah membentuk sebuah masyarakat matang yang bersifat liberal lagi toleran.Matlamat Pendidikan Seni Visual untuk membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa terkandung dalam kurikulumnya. Bangsa itu mestilah sejahtera. bebas mengamalkan dan melaksanakan adat resam.

membuat corak dan rekaan. falsafah tersebut menekankan pentingnya peranan guru untuk membentuk pelajar yang dapat mewujudkan negara Malaysia yang bersatu. Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: 1. Falsafah Pendidikan Guru yang berbunyi: ―Memelihara satu masyarakat yang bersatu padu. aktiviti menggambar ini juga turut menegaskan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek-aspek melukis serta aktiviti menggambar 33 . membentuk dan membuat rekaan serta mengenal kraf tradisional. pemerhatian secara aktif interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Dalam aktiviti menggambar. Selain itu. Pengajaran ini juga dilakukan secara bersepadu dalam KSSR ini. keluarga.kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan. Keempat-empat aspek ini juga turut menekankan pemerhatian yang aktif. dan negara. 3.‖ Dalam hubungan ini. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum. menghargai keindahan alam persekitaran. Masyarakat berbilang etnik di Malaysia harus disedarkan mengenai keperluan saling hormat-menghormati. Matlamat untuk membentuk perpaduan kaum di Malaysia juga dapat kita lihat melalui perkara 6. membentuk sebuah ‗Bangsa Malaysia‘ dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. 2010). kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. interaksi yang kritis dan kreatif dengan peralatan dan bahan apresiasi seni visual serta menghargainya dengan menekankan nilai-nilai murni. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. Hal ini selaras dengan aspirasi kerajaan untuk memastikan kaum-kaum di Malaysia dapat hidup aman damai melalui persefahaman dan perpaduan. masyarakat. guru perlulah bijak dalam mengatur strategi untuk mendedahkan murid-muridnya dengan kehidupan semula jadi alam ciptaan Tuhan yang indah di samping menarik minat murid-muridnya dalam subjek seni visual ini. Kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah (KSSR) ini banyak memberi penegasan kepada perkembangan persepsi dan konsepsi visual mengikut proses pembelajaran melalui 4 aspek kegiatan iaitu menggambar. selain mempunyai kesedaran bahawa satu kumpulan etnik dengan yang lain tidak boleh hidup berasingan kerana mereka adalah rakyat Malaysia. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (KSSR) Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. 2. 4. kritis.

keseimbangan. percikan. penegasan. pergerakan. Selain aktiviti kolaj. Selain itu juga. gosokan. murid-murid juga dapat menghargai keindahan alam di samping mengenali unsur-unsur seni (rupa.dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang mana ia turut menekankan aspek ruang. pensil warna. kreatif dan produktif. poster dan sebagainya lagi. stensilan. jalinan. lakonan. Alam persekitaran juga merupakan fokus penting dalam aktiviti menggambar. catan dengan menggunakan warna air dan cat minyak. Aktiviti kolaj ini juga dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu carikan. bentuk. murid-murid juga turut didedahkan dengan aktiviti cetakan. Aktiviti membuat kolaj juga turut diajar kepada murid-murid. Antara aktiviti ini yang sering menggunakan media asas adalah seperti pensil. kritis. imbangan dan komposisi. muridmurid juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka di samping mengembangkan kreativiti dan ekspresi diri mereka dalam mencapai matlamat KSSR yang mana ingin melahirkan insan yang harmonis. kapur dan sebagainya. ruang. kain. kontra. Dengan adanya aktiviti sebegini dalam bidang ini. struktur. Aktiviti menggambar menggunakan cat air yang menggambarkan keindahan alam kerana dengan hal ini. kertas dan sebagainya (bahagian yang berbentuk 2D). resis. cerita dan sebagainya. kesatuan dan kepelbagaian) yang mana ia merupakan aspek penting dan juga asas kepada Pendidikan Seni Visual sekolah rendah (KSSR) ini. aktiviti ini juga dapat dilakukan secara bersepadu dengan pelbagai cara seperti melalui bentuk ekspresi. pastel. 34 . warna. tisu. kepingan dan titik yang mana media boleh dipelbagaikan seperti plastik. puisi. Aktiviti ini turut memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. dan garisan) dan prinsip-prinsip rekaan (harmoni. nyanyian. daun.

murid-murid juga turut dapat mengetahui motif dan corak olahannya untuk menghasilkan corak yang tertentu.Gambar 2-1: Hasil kerja pelajar yang menggambarkan ekspresi kendiri. Corak dan rekaan ini juga dapat dipadankan dengan mana-mana hasil gubahan/karya dalam mana-mana bidang kegiatan seperti binaan. 35 . Sehubungan itu juga. titisan. ikatan dan celup serta renjisan dan percikan manakala yang keduanya pula ialah membuat corak terancang melalui lukisan. Aktiviti ini juga turut sama dapat dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan. Aktiviti-aktiviti seperti ini sebenarnya dapat menarik minat murid dalam penerokaan mereka untuk menghasilkan sesuatu karya dengan menggunakan pelbagai aktiviti. peragaan dan lakonan. Gambar 2-2: Mengkaji nilai warna untuk menghasilkan warna harmoni oleh pelajar Jepun Selain itu juga. Corak dan rekaan ini juga dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu membuat corak yang tidak terancang seperti pualaman. resis. membuat corak dan rekaan ini juga membolehkan murid mengenali serta mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian mereka. Corak juga boleh dan dapat dihasilkan melalui pelbagai teknik dan cara. catan. menggambar dan kraf. Aktiviti ini juga turut memberi peluang kepada murid dalam membuat rekaan corak tidak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik-teknik tertentu. Membuat corak dan rekaan juga memberi peluang kepada murid dalam memahami pelbagai cara dan kaedah dalam menghasilkan corak di samping mengaplikasikannya menjadi sesuatu rekaan yang lebih menarik lagi. cetakan. lipatan dan gunting. kolaj dan kaligrafi.

alat perhiasan diri (ornamen). alat domestik. aspek kegiatan kraf ini diperkenalkan termasuklah kegunaannya. corak serta hiasan. imbangan dan kestabilan. Hal ini juga jelas dapat dilihat pada objektif KSSR itu sendiri yang mana murid-murid dapat menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan dan buatan manusia di samping mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai aktiviti seni visual secara aktif. Bidang ini juga banyak memberi kesedaran tentang wujudnya beberapa jenis kraf dalam budaya kita serta asas rekaannya. topeng dan origami. kreatif dan menyeronokkan. motif. tekat. Selain itu juga. Berdasarkan aspek-aspek tersebut juga. anyaman dan tembikar. aktiviti ini juga dapat dilakukan dalam pelbagai cara seperti melalui ekspresi. asas batik. Sebagai contoh. kegunaan alat dan bahan. ukiran. Selain itu. Perbandingan ini juga akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. kritis. mobail. tenunan. alat pertahanan diri. murid-murid juga dapat memahami dengan lebih jelas lagi apabila mereka ingin membentuk ataupun membina sesebuah model. struktur. Aktiviti membentuk dan membuat binaan tiga dimensi (3D) ini juga merangkumi aktiviti seperti arca timbulan. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). Selain itu. cara pembuatannya. murid-murid didedahkan dengan penggunaan tanah liat sebagai bahan asas untuk membuat sesebuah arca dengan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti lingkaran. kepingan dan picitan di samping menggunakan peralatan yang bersesuaian untuk melakukan aktiviti di dalam bengkel berserta dengan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa berada dalam bengkel seni untuk menghindari dari sebarang kemalangan yang tidak diingini. nyanyian dan juga cerita. Mengenal kraf tradisional pula merupakan kandungan KSSR yang terakhir yang mana aktiviti ini merangkumi alat permainan. puisi. jenis kraf yang ingin diperkenalkan kepada murid-murid juga hendaklah jenis-jenis yang diminati oleh mereka dan mampu dibuat oleh mereka. Hal ini termasuklah asas kraf untuk 36 . ―kraf ‖ merupakan perusahaan yang memerlukan kemahiran terutamanya kemahiran menggunakan tangan manakala ―kraf tangan‖ pula didefinisikan sebagai perusahaan yang memerlukan daya cipta dan kemahiran yang menggunakan tangan. ruang.Bidang sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah (KSSR) yang ketiganya pula ialah membentuk dan membuat rekaan yang mana aktiviti ini turut menegaskan tentang perkembangan persepsi murid terhadap aspek-aspek seni iaitu dari segi bentuk. bahan serta teknik-teknik yangdigunakan untuk menghasilkan sesebuah model. lakonan. Aktiviti membentuk dan membuat binaan ini juga turut memberi peluang kepada muridmurid dalam membuat rujukan kepada objek sebenar. Walaupun begitu. asemblaj. Hal ini juga turut memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan sewaktu melakukan penghasilan kerja-kerja seni di dalam bengkel seni. bidang ini juga banyak mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai peralatan. dalam penghasilan arca.

murid juga akan mendapat pengetahuan dalam mengenal sumber dan motif yang berada pada persekitaran kraf-kraf tradisional seperti ukiran. Sehubungan itu juga. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual ini di sekolah rendah. cenderamata dan yang memberi asas kepada kraf seperti anyaman. ukiran dan tenunan. mengintegrasikan maklumat dan mengaplikasikan komputer dalam penghasilan karya-karya seni visual. ia juga turut membolehkan murid menguasai beberapa pengetahuan serta kemahiran. membuat pilihan dan interpretasi. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Selain 37 . menggunakan teknologi. manipulasi berserta persepsi visual. peralatan dan teknik. dalam organisasi kurikulum Pendidikan Seni Visual KSSR ini juga turut merangkumi empat aspek penting iaitu pemerhatian secara aktif. menyimpan maklumat atau dokumentasi. Sehubungan itu juga. berkomunikasi dengan lebih berkesan. Asas-asas ini adalah untuk memberikan pengalaman bagi mengenali kraf tradisional yang sebenar. bahan dan peralatan atau perkakasan. batik. Kegiatan ini sebenarnya adalah untuk menajamkan persepsi murid. permainan. Kemahiran yang akan diperoleh oleh murid pula ialah seperti kemahiran memanipulasi bahan. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. proses pembuatan hasil seni. tenunan dan sebagainya. anyaman.hiasan dan kegunaan diri. alat domestik yang mudah. pengalaman seni ini juga turut mengembangkan serta menyelaraskan lagi persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan mereka. tembikar. Di samping itu juga. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. Antara pengetahuan yang dapat dikuasai oleh murid adalah seperti pengetahuan dalam mengenal bahan. membuat corak dan rekaan. mengaplikasikan disiplin seni visual. tembikar. Strategi Perlaksanaan Organisasi Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (KSSR) ini sebenarnya disusun dengan tujuan melibatkan murid dalam pelbagai aktiviti seni yang mana ia telah dilaksanakan berdasarkan 4 bidang utama iaitu bidang menggambar. berfikir secara kreatif. apresiasi seni visual secara mudah dan yang terakhirnya ialah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. koordinasi. Pemerhatian secara aktif ini sebenarnya turut merangkumi kesedaran pemerhatian secara menyeluruh dan juga pemerhatian secara terperinci. Murid-murid juga dapat mengetahui unsur-unsur seni serta prinsip-prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. peralatan serta teknik yang digunakan untuk menghasilkan sesebuah karya.

bahan dan rasa. 38 . disiplin dan pemikiran asas seni yang mana ia turut berhubung dengan memanipulasi alat dan bahan serta teknikteknik mudah.memperkembangkan deria penglihatan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia turut sama memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung di samping mengenali perubahan yang dapat dibuat oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. Gambar 2-3: Murid-murid dilatih membuat pengamatan terhadap alam Organisasi KSSR yang keduanya pula ialah interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan ini juga murid-murid dapat membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan benda yang dilihat. ia juga turut melibatkan pancaindera lain yang merangkumi penglihatan. Kegiatan seperti ini juga turut sama membantu perkembangan emosi dan imaginasi dalam kalangan murid-murid dalam membuat aktiviti seni. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Pemahaman mengenai asas seni visual juga turut dapat diperkembangkan melalui aktiviti pemerhatian ini. sentuhan. pendengaran. Proses ini merupakan satu keupayaan yang sangat penting dalam kehidupan kita di samping ia turut sama membantu murid dalam menyelaraskan idea. kesedaran dan tingginya pengamatan terhadap alam sekitar dalam kalangan generasi murid boleh dipupuk menerusi Pendidikan Seni. Pada peringkat ini. Menurut Brown (1980) dan Ros (1983). murid-murid juga turut digalakkan membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan aktiviti seni secara kreatif dengan menggunakan aspek psikomotor. Murid-murid juga turut dilatih membuat pemerhatian terhadap objek buatan manusia dan alam sekitar bagi membolehkan murid merasainya secara konkrit untuk mendapatkan imej mental.

Gambar 2-5: Murid memanipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah.Gambar 2-4: Kegiatan ini adalah untuk menajamkan persepsi melalui pemerhatian secara aktif murid dan membina nilai kerja berpasukan. lakonan. Apresiasi seni visual secara mudah pula banyak memberi pengalaman kepada murid dalam mengenali aspek-aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan dari segi keindahan dan fungsi. Hal ini juga menyebabkan mata pelajaran 39 . Murid-murid juga turut sama terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. karangan dan puisi. cerita. nyanyian. Ekspresi ini dapat dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan.

nilai kebersihan dan kepekaan serta mempunyai nilai-nilai patriotisme. dan apresiasi seni. murid-murid juga turut sama diperkenalkan dengan tokoh-tokoh seni di samping menghargai sumbangan mereka dalam bidang seni di tanah air ini. ekspresi kreatif. organisasi kandungan dalam empat bidang yang dinyatakan di atas telah menentukan empat standard kandungan yang perlu dicapai. Dengan adanya organisasi KSSR yang keempat ini. aplikasi seni. objek buatan manusia dan karya seni. Standard pembelajaran ini perlu dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Gambar 2-6: Murid-murid dipupuk dengan nilai-nilai kasih sayang serta menghargai persekitaran melalui aktiviti membina Hasil daripada semakan semula sukatan pelajaran pada tahun 2010. Mereka juga harapkan dapat menghargai alam persekitaran dan kehidupan mereka. murid-murid juga akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi kelak. iaitu persepsi estetik. Ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar.Pendidikan Seni ini juga mempunyai kaitan dengan mata pelajaran yang lain seperti mata pelajaran Sains dan Bahasa. Selain itu juga. 40 . Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Standard Kandungan 1: Persepsi Estetik Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. murid-murid juga dipupuk dengan nilai-nilai kasih sayang. Menghargai nilai-nilai murni dalam semua aspek kehidupan pula merupakan organisasi KSSR yang terakhir.

dan budaya. jalinan dan warna manakala dalam prinsip rekaan pula pelajar ditekankan kepada prinsipprinsip harmoni. kontra. Dalam penghasilan seni visual. Standard Kandungan 3: Ekspresi Kreatif Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. ruang. pemahaman. pelajar turut didedahkan dengan bentuk. ia banyak memberi peluang kepada pelajar dalam mengaplikasikan kefahaman mereka untuk menghasilkan kerja-kerja seni berdasarkan asas seni reka dalam pelbagai teknik.Standard Kandungan 2: Aplikasi Seni Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. sejarah seni. rupa. penegasan. Selain itu juga. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. komunikasi visual (seni grafik dan multimedia). catan. 41 . bidang ini juga turut meliputi asas seni reka. Proses penghasilan kerja-kerja seni ini juga amat menitik beratkan ekspresi idea yang mana ia mempunyai perkaitan yang rapat dengan ekspresi kendiri. reka bentuk (reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran) serta seni kraf tradisional dan dimensi baru. Sehubungan dengan itu juga. masyarakat dan juga nilai kenegaraan. Sebagai contoh. Standard Kandungan 4: Apresiasi Seni Visual Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. latar belakang budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam sesuatu hasil karya seni ini juga dapat diperkenalkan di samping penggunaan ilmu sains dan teknologi yang turut diperkenalkan secara terus dalam membantu kegiatan-kegiatan seni ini. garisan. kehidupan dan kerjaya. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah (KSSM) Kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah menengah (KSSM) pula telah dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu penghasilan seni visual dan juga sejarah dan apresiasi seni visual. seni halus (lukisan. arca dan cetakan). kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. dalam asas seni reka iaitu unsurunsur seni. pergerakan. kepelbagaian dan kesatuan. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. imbangan.

catan.Pendedahan terhadap asas seni reka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip rekaan ini juga amat penting kepada pelajar kerana dengan adanya unsur-unsur seni dan prinsip rekaan ini. Sebagai contoh. Michelangelo merupakan seorang artis Barat yang amat terkenal dalam bidang pengarcaan manakala Leonardo pula merupakan salah seorang pelukis Barat yang amat dikenali dalam bidang catan. pelajar bukan hanya dapat berkarya menerusi seni halus sahaja tetapi ia juga dapat digunakan dalam penghasilan lukisan-lukisan kejuruteraan. bidang penghasilan seni visual ini juga turut meliputi seni yang merangkumi lukisan. Dalam bidang ini juga pelajar turut digalakkan untuk memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni di samping bijak dalam menggunakan pelbagai kemahiran dan teknik selaras dengan objektif Pendidikan Seni Visual KSSM ini. lukisan imaginasi manusia dan haiwan purba dalam bidang sejarah dan sebagainya dalam bidang-bidang yang lain. lukisan-lukisan anatomi tubuh manusia mahupun haiwan dalam biologi. arca dan cetakan. 42 . Gambar 2-7: Lukisan perspektif sebagai asas kemahiran melukis Selain asas seni reka.

Louvre. Mona Lisa.5cm. Dengan adanya komunikasi visual ini juga. Paris. 1503-6. Oleh yang demikian. pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ini juga akan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam penggunaan teknologi di samping mengembangkan lagi idea dan kreativiti mereka dalam penghasilan sesebuah projek malahan pelajar-pelajar ini juga dilatih agar 43 . pelajar turut didedahkan dengan penggunaan sains dan teknologi dalam menghasilkan atau membuat sesuatu projek yang telah diamanahkan oleh guru mereka. Gambar 2-9: Arca yang dibina oleh pelajar dari bahan-bahan yang dikitar semula. Dalam komunikasi visual pula.2cm x 52. bidang ini lebih menekankan kepada seni reka yang berbentuk grafik dan multimedia.Gambar 2-8: Leonardo da Vinci. 76. France/ The Brigeman Art Library. Oil on panel.

Pahang. 2005. pelajar juga akan dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari oleh mereka di sekolah seperti susun atur perabot mengikut konsep yang telah dipilih dan disesuaikan dengan elemen-elemen seni hiasan dalaman dan prinsip rekaan di persekitaran mereka. Dalam mempelajari reka bentuk ini.memiliki sikap disiplin dan berinovasi kerana hal ini juga amat penting dalam kehidupan mereka apabila mereka sudah melepasi alam persekolahan kelak. Dengan ini juga pelajar dapat menghargai dan menyedari suasana seni dalam persekitaran hidup mereka di samping kaitannya dengan keselesaan hidup. Dalam bidang penghasilan seni visual yang terakhir ialah kraf tradisional dan dimensi baru yang mana bidang ini juga turut terkandung dalam kandungan sukatan pelajaran KSSR. tenunan dan tekat. Dalam reka bentuk pula. Gambar 2-10: Seni reka grafik hasil karya pelajar-pelajar SMK Sg. Lembing. 44 . Contohnya kraf tradisional yang masih ada sehingga sekarang adalah seperti tembikar / seramik di Kuala Kangsar. pelajar turut didedahkan dengan seni reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran (hiasan dalaman dan lanskap). anyaman. Kraf tradisional ini juga boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang mana ia melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. batik dan ukiran di kawasan Pantai Timur iaitu Kelantan dan Terengganu. Perak. Hal ini juga turut membolehkan pelajar membuat keputusan yang baik dan berkesan dalam menghias ruang rumah mereka mengikut konsep yang diingini di samping mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah dalam subjek ini.

Bidang sejarah dan apresiasi seni visual ini juga dapat dikategorikan kepada tujuh bahagian iaitu: 1. Perkembangan seni visual di Malaysia melalui seni halus dan kraf tradisional dan peribumi 45 . Sejarah dan apresiasi seni visual ini pula merupakan kandungan kedua dalam KSSM. agar seni kraf tradisional ini tidak akan pupus ditelan zaman. Dengan adanya penghasilan seni visual kraf tradisional ini juga para pelajar akan dapat menghargai hasil seni yang telah lama diwarisi secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Para pelajar juga boleh menyambung pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi lagi sama ada di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) ataupun di Institut Kemahiran MARA yang mana ia turut menawarkan kursus yang memerlukan kemahiran seni. para pelajar juga dapat menyatakan kefahaman dan membuat apresiasi serta kritikan seni.Gambar 2-11: Keris kraf logam yang tinggi nilai estetikanya. Bidang ini sebenarnya banyak memberi peluang kepada pelajar dalam membuat kajian terhadap pemahaman budaya tempatan. Selain itu. para pelajar juga dapat menjadikan bidang seni visual ini sebagai prospek kerjaya mereka apabila mereka meninggalkan alam persekolahan. serantau dan antara bangsa. kebangsaan. malahan para pelajar juga akan dapat menggunakan pelbagai kemahiran yang ada di samping idea-idea yang bernas dalam mencipta sesuatu rekaan baru dengan memanipulasi unsur-unsur seni an prinsip rekaan sesuai dengan ciri-ciri kraf tradisional dimensi baru. Selain itu.

Selain beliau. Malaysian National Art Gallery Collection. 5. para pelajar juga turut didedahkan dengan kraf tradisional dan peribumi. Oil on canvas. Gambar 2-12: Abdul Latiff Mohidin. Mazli Mat Som. Sebagai contoh. 3. Di samping itu. 1964. Peralatan Alat permainan Seni bina Kenderaan Pakaian Perhiasan (ornamen) Dalam seni halus. Mohd Hoessein Enas yang mana merupakan seorang pelukis figuratif yang berbakat besar dan amat terkenal. 4. Abdul Latiff Mohidin dan banyak lagi. pendedahan mengenai pelukis-pelukis tanah air dan barat turut diajar. Tidak ketinggalan penghasilan karya-karya mereka berserta sumbangan mereka terhadap tanah air turut diberi perhatian. Redza Piyadasa. Malah kebanyakan hasil karya beliau juga banyak mendapat pujian dari negara-negara Barat. 7. Melalui kraf tradisional dan peribumi ini juga para pelajar dapat mengetahui akan perihal tokoh-tokoh kraf tradisional di samping mengetahui 46 . banyak lagi pelukis-pelukis tanah air yang mana telah banyak berjasa pada negara dalam bidang seni halus ini seperti Syed Ahmad Jamal. Pago-Pago. 100cm x 100. Dzulkifli Buyong. 6. pelajar didedahkan dengan gerakan seni halus. Selain seni halus.2.3cm. Amron Omar.

17. Peranchis. The Museum of Modern Art.sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh mereka untuk negara kita Malaysia. Gambar 2-14: Lukisan gua Poleolitik di Lascaux. kawasan persekitaran. Hal ini juga dapat mengembangkan lagi idea pelajar di samping mencungkil kekreatifan yang ada pada para pelajar itu sendiri. melalui pemerhatian di pusat-pusat membeli belah. 1889. 490 BC. The Starry Night. 73. para pelajar juga boleh mengaplikasikan apa yang diketahui dan dipelajari semasa berada di sekolah dengan pemerhatian dan pemantauan yang telah dibuat oleh mereka semasa berada di luar kawasan sekolah. alam semula jadi dan sebagainya.7cm x 92. 500 lukisan di gua ini. di tepi-tepi jalan.1cm. Sehubungan itu juga. Cat minyak atas kanvas. Sebagai contoh. Gambar 2-13: Vincent van Gogh. 47 . Terdapat lebih 1. pusat-pusat kraf. New York.

para pelajar akan didedahkan kepada beberapa aspek penting. para pelajar akan didedahkan dengan alat permainan tradisional. Sebagai contoh.Dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual KSSM yang keduanya pula peralatan yang mana para pelajar turut sama didedahkan dengan peralatan senjata seperti keris. masjid. Dengan ini para pelajar akan dapat mengetahui akan peralatan senjata tradisional di samping peralatan senjata moden seperti pistol. Ia dapat dilihat pada ciri-ciri kehalusan buatannya di samping rupa bentuknya yang menarik. Selain itu juga. Para pelajar akan tahu tentang harta dan khazanah warisan yang telah lama dijaga oleh nenek moyang mereka di samping mengetahui tentang bahan. pelan dengan menggunakan titik perspektif dan pelan pandangan hadapan. para pelajar juga turut didedahkan dengan asasasas seni bina yang mana ia merangkumi cara untuk membuat pelan menggunakan lakaran biasa. Seni bina pula merangkumi kediaman. para pelajar akan dapat berkomunikasi dengan orang luar malah dapat mengeratkan lagi hubungan dalam aspek hidup bermasyarakat. Dari segi alat permainan pula. Manakala alat muzik tradisional pula seperti nafiri. Misalnya. senjata nuklear dan sebagainya. gong dan gendang. bom. Selain itu. wakaf. gasing. para pelajar juga akan dapat mengetahui mengenai asal-usul sesebuah masjid dengan menemu ramah tokoh-tokoh yang telah lewat usia yang mana masih hidup. wau dan congkak. pedang tombak. masjid. pelan tapak. gerbang. lembing dan sebagainya. Dengan ini juga. Dalam bidang ini juga. Para pelajar akan mengkaji bagaimana seni bina masjid ini di samping mengetahui akan pengaruh-pengaruh asing yang telah dibawa masuk dalam seni bina masjid tersebut. Alat permainan ini memiliki unsur-unsur seni yang amat menarik. alat dan teknik yang digunakan oleh pembuat-pembuat alat permainan. 48 . makam dan taman. Gambar 2-15: Rumah Melaka memiliki ciri-ciri istimewa yang perlu dikaji.

Manakala di udara pula meliputi kapal terbang. helikopter dan roket. Kenderaan ini termasuklah kenderaan di darat seperti kereta. motosikal dan basikal. Selain itu. jet. sampan dan kayak. 49 .Gambar 2-16: Permainan tradisional orang Melayu. bidang sejarah dan apresiasi seni visual ini juga turut meliputi kenderaan yang mana kenderaan ini dibuat berdasarkan aspek-aspek seni di samping memenuhi kehendak para pengguna yang menginginkannya kelihatan lebih bergaya dan berbentuk menarik lagi. Di laut atau di sungai pula apresiasi meliputi kapal.

Barang zaman. Dari segi pakaian pula. kaum atau kepala. Begitulah sebaliknya. rantai. leher. tangan. 50 . kaki dan pinggang. anting-anting yang pelbagai rupa dan bentuk untuk aksesori diri untuk kelihatan lebih anggun dan menarik lagi. Gambar 2-18: Fesyen pakaian Barangan perhiasan pula turut meliputi hiasan mengikut budaya bangsa. baju kurung kedah. Manakala golongan lelaki pula gemar mengenakan pakaian yang kelihatan kemas dan simple ” untuk kelihatan segak dan tampan . Si pemakai ini seharusnya memilih baju yang berbunga halus dan berwarna lembut serta mempunyai garisan yang menegak agar badannya yang gempal itu akan kelihatan lebih kurus sedikit. Pakaian ini termasuklah baju kurung. gelang. Kebanyakan mereka menggunakan barang perhiasan ini adalah untuk kelihatan lebih menarik dari segi penampilan diri Contohnya. Dalam berpakaian. perhiasan ini sebenarnya merupakan satu benda yang telah menjadi barang kegemaran ramai. seseorang yang berbadan gempal tidak seharusnya memakai pakaian yang mempunyai garisan yang melintang dan mempunyai corak yang berbunga besar kerana ia akan menyebabkan si pemakai itu kelihatan lebih gempal lagi. penggunaan unsur-unsur seni dan prinsip rekaan yang sesuai juga turut memainkan peranan penting. baju Melayu dan baju cekak musang. golongan perempuan gemar menggunakan barangan perhiasan diri ini seperti cincin.Gambar 2-17: Reka cipta pelajar Jepun tentang alat permainan.

penggunaan teknologi. olahan idea dan penghasilan dan refleksi. membuat kajian dan mengolah idea untuk menghasilkan sebuah alat permainan. menginterpretasi dan mengaplikasikan maklumat. alat dan bahan mengikut prosedur dan teknik-teknik tertentu. Allah itu indah dan sukakan pada keindahan . dalam konteks ini dapatlah dirumuskan bahawa kebanyakan barangan yang kita pakai dan gunakan sebenarnya mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan bidang seni malahan ia juga tidak dipisahkan dari kehidupan kita seharian. sosial dan intelektual.m). Oleh yang demikian. para guru perlu mengintegrasikan kedua-dua bidang ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia juga turut diperkatakan oleh ahli falsafah klasik Barat iaitu Plato (428-348 s. Proses membuat kajian perlu 51 . kemahiran bekerjasama dalam kerja-kerja kumpulan serta kemahiran pengurusan. seharusnya melibatkan proses artistik iaitu penerokaan. Pembelajaran boleh berlaku secara terancang. bentukbentuk atau subjek-subjek yang indah dikesan melalui kuasa deria tetapi pemahaman tentang keindahan hanya wujud di alam akliah sahaja.Gambar 2-19: Kerongsang dari paduan perak dan batu permata Golongan wanita gemar menggunakan barangan perhiasan diri. kemahiran berkomunikasi kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. Untuk memastikan kemahiran-kemahiran dikuasai oleh pelajar. Antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh para pelajar adalah seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Strategi Perlaksanaan Organisasi Kurikulum Sekolah Menengah (KBSM) Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah ini sebenarnya disusun berdasarkan dua bidang utama iaitu bidang penghasilan seni visual serta sejarah dan apresiasi seni visual. Setiap aktiviti penghasilan seni visual. Hal ini juga jelas dibuktikan dalam ayat al-Quran yang mana Rasulullah s. Sukatan pelajaran ini direka adalah untuk membantu para pelajar dalam menguasai pelbagai kemahiran semasa berada di sekolah menengah. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang insan dari aspek jasmani. Seandainya kita tidak meminati seni.w telah bersabda. jelaslah daripada konsep dan Pendidikan Seni Visual ini mempunyai saling kait yang rapat kerana Pendidikan Seni Visual ini dikatakan ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. sesuatu benda itu akan kelihatan kaku dan tidak menarik. emosi. tidak semestinya kita tidak berseni dalam pemilihan sesuatu barangan yang kita ingini malahan tanpa seni.a. kemahiran mencari. Pelajar meneroka. Justeru itu. rohani. pewujudan idea.

Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual ini untuk member tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan seharian serta dalam budaya kebangsaan. Proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual ini perlu dijalankan dalam bentuk teori dan praktikal. afektif dan psikomotor. 52 . Dalam proses kreatif para pelajar perlu mendapat pengalaman melalui semua deria ia meliputi kegiatan yang kreatif yang mana ia turut melibatkan deria sentuh. semasa dan selepas proses penghasilan sesebuah karya. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk pembinaan individu. Tujuannya adalah untuk menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan para pelajar agar mereka lebih memahami secara lebih mendalam tentang sesuatu tugasan yang dilakukan dan jumpaan mereka merupakan suatu pengalaman dan penambahan ilmu melalui Pendidikan Seni Visual ini. Sehubungan itu juga. imaginasi dan daya intuisi seterunya boleh membina kreativiti dalam kalangan para pelajar kerana deria itu merupakan pintu dan tingkap kepada kemasukan ilmu dalam minda pelajar. deria rasa. Dengan menggunakan pendekatan budaya boleh memberi pengalaman dan pengetahuan kepada pelajar untuk melihat perbezaan dan kesamaan nilai yang terdapat pada karya seni daripada berbagai budaya manusia di dunia ini. penglihatan. Pendekatannya bergantung kepada kebijaksanaan guru dalam mengendalikannya asalkan ia meliputi tiga domain iaitu kognitif. Pengalaman menerusi deria ini dapat menggalakkan perkembangan persepsi.dipupuk sebelum. Dengannya nanti diharapkan pelajar kita akan bersifat lebih global dan fleksibel. keluarga. kedua-dua bidang ini juga turut menjurus kepada matlamat Pendidikan Seni Visual dan juga matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. masyarakat dan juga negara. deria hidu dan juga deria pendengaran. Perbandingan di antara seni dan budaya luar juga amat digalakkan.

PETA MINDA OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH (KSSM) Objektif Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KSSM 1. Meningkatkan pengetahuan. Membuat interpretasi dan merakamkan penemuan. 2. idea. 3. 2. bahan dan teknik seni visual dan kraf tradisional. Selain itu. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan Kesyukuran terhadap Tuhan yang telah mencipta alam yang indah ini. mencari maklumat. Mengetahui perkembangan seni dari dulu hingga masa kini untuk memupuk kesedaran dalam kalangan orang ramai tentang kepentingan seni 3.alat dan bahan 5. 2. Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual Memperkembangkan daya pengamatan pelajar melalui pemerhatian dan menarik minat pelajar terhadap bidang penyelidikan untuk mereka cipta produk seni halus dan kraf tradisional. Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains. 3. disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya 4. Membuat deskripsi. teknologi dan mata pelajaran lain 7. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa 53 . Pengaruh teknologi untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses rekaan idea dan mengaplikasikan perisian komputer yang sesuai dalam mempertingkatkan nilai seni visual dan kraf tradisional. Memahami pengaruh dan menghargai sumbangan seseorang tokoh seni dalam seni visual dan kraf sama ada dalam negara atau luar negara. interpretasi dan penilaian terhadap karya visual 6. media. idea dan proses. pendidikan dan budaya. cita rasa dan kepercayaan serta memelihara hasrat diri dan masyarakat melalui hasil karya seni tanpa menggunakan kata-kata. Menggunakan pelbagai kemahiran. 1. imaginasi 4. perasaan. merekacipta. analisis. Kepelbagaian kegunaan dan kesan seni dalam kegiatan ekonomi. teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti 5. pelajar juga boleh membuat pertimbangan dalam mengkritik sebuah karya dengan secara kritis. Memahami dan menghargai peranan seni dalam keperluan seharian seperti: 1. Dapat mengapikasikan visual seni dalam konteks sains dan teknologi dalam seperti menggunakan lukisan atau gambaran untuk menerangkan sesuatu dalam bidang sains. pengalaman. Memperkembangkan daya konsepsi visual secara kritis dan kreatif melalui pelbagai media. mengaplikasikan asas seni reka dalam kehidupan manusia. inovasi. daya kreativiti.

Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya  Mengaplikasikan seni visul dalam pelbagai bidang.  Meningkatkan kesedaran seseorang terhadap kepentingan seni visual dan ingin mengekalkan warisan budaya tradisi Malaysia selama-lamanya  9. teliti dan bertimbang rasa... Menyedari kepentingan dan menghargai keindahan serta keharmonian seni visual dalam kehidupan.sambungan 8.  Mempertingkatkan pengetahuan tentang aspek budaya dan nilai dalam hasil seni. sabar. Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup.. 54 . Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa  Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa.  Penghasilan seni visual membolehkan seseorang itu menerap nilai-nilai murni seperti bertanggung jawab.  Menjaga keindahan persekitaran dan dapat mereka suasana di persekitaran rumah ataupun di pejabat dengan adanya ilmu rekabentuk lanskap dan hiasan dalaman 10.  Menjadikan seni visual sebagai sumbangan yang penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara.

kreatif. inovatif dan inventif. sumbangan tokoh dalam bidang seni visual dan kraf. 55 . Mengaplikasikan teknologi dalam bidang seni. Kraf Tradisional dan dimensi baru 1. Peralatan: Alat Permainan Seni Bina Kenderaan Pakaian : Rajah 2-2: Berdasarkan matlamat KBSM iaitu untuk membentuk pelajar yang celik budaya. 3. Mempertingkatkan daya fikiran secara kritis dan kreatif untuk menghasilkan seni visual.PETA MINDA KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH KBSM Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KBSM 1. kritis. Reka Bentuk e. imaginatif. mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. 1. Penghasilan Seni Visual a. Seni halus c. Membolehkan pelajar mengenali dan menghargai sejarah dan perkembangan. Mengenal pasti budaya dan tradisi pelbagai kaum dan menyedari perbezaan dan perbezaan seni dan kraf tempatan dengan luar negara. Asas Seni Reka b. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Perkembang an Seni Visual di Malaysia 2. 2. Komunikasi Visual d. Membolehkan pelajar merekacipta dan menghasilkan kerja seni berdasarkan kefahaman mereka terhadap asas seni reka. 2. 1.

Penghasilan Seni Visual Komunikasi Visual Reka bentuk grafik dan multimedia Reka Bentuk  mencari maklumat  merekacipta  imaginasi  idea dan proses  alat dan bahan  mengaplikasikan asas seni reka Reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran (hiasan dalaman dan lanskap) Kraf Tradisional dan Dimensi Tembikar/seramik. anyaman. bentuk. irama. pergerakan. Prinsip Rekaan: harmoni. penegasan. ukiran kayu.\\Sambungan… Asas Seni Reka i. kontra. tenunan dan tekat. rupa. Rajah 2-3: Penghasilan seni visual 56 . jalinan dan warna ii. arca dan cetakan 1. catan. imbangan. batik. kepelbagaian dan kesatuan Seni Halus Lukisan. ruang. Unsur Seni: garisan.

Seni Halus: Gerakan seni halus. penghasilan dan sumbangan Peralatan Senjata dan domestik Alat Permainan Gasing.. Wau dan Alat muzik tradisional 2. i. hiasan kaki dan hiasan pinggang  sejarah dan perkembangan seni visual dan kraf serta tokohtokoh terkenal.Sambungan. makam dan taman Darat dan laut atau sungai Kenderaan Pakaian Baju kurung. baju melayu. hiasan tangan. baju kedah. wakaf. Kraf Tradisional dan Pribumi: Tokoh. pelukis penghasilan dan sumbangan Perkembangan Seni Visual di Malaysia ii.. baju cekak musang dan lain-lain Perhiasan (Ornamen)  Mengetahui dan menghargai  mengenali warisan budaya pelbagai kaum  Nilai estetik dalam persekitaran dan kehidupan Hiasan kepala. Sejarah dan apresiasi Seni Visual Seni Bina Kediaman. gerbang. Rajah 2-4: Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 57 . hiasan leher. masjid.

. berlingkar. Rupa dan lambang  Diolah menjadi lambing atau symbol kepada sesebuah syarikat. Rupa positif  rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu ii. ukiran Bentuk figura manusia:  Bentuk manusia dewasa mengikut kadar banding dengan keplala adalah lebih kurang 71/2 bahagian. Teknik Gosokan Koyakan dan tampal  Anyaman  Tiupan straw  pualaman   iii. Sisik ikan ii. Ilusi  merupakan bentuk yang wujud melalui kemahiran penggunaan unsur seni  sifat 2D  tidak dapat pegang tetapi dapat dirasakan melalui mata Garisan dan bentuk:  garisan dapat menghasilkan bentuk: Lilitan Dawai. Teknik Lorekan. tiang dan lain-lain Jenis Bentuk: i.. manusia. Teknik Cetakan 58 . Kedudukan garisan  melintang-tenang  pepenjuru-pergerakan  tegak-teguh dan stabil  pancaran-bertenaga Garisan pergerakan: Dapat mencipta pergerakan ilusi dengan garisan berulang-ulang Garisan dan Corak: objek alam sekeliling. ii. putus-putus. Teknik lipatan b. zig-zag Mengenal Garisan: Objek alam sekeliling dan objek buatan manusia Kajian kesan garisan:  wujud rupa yang lain dengan cara bertindanan. Turun separa. Bahan       pen marker pensel arang oil pastel berus dan dakwat bulu ayam ii. Jenis –jenis susunan Selang seli. nipis. pancaran.Sambungan. beralun. Rupa dan muka taip  jenis rupa berbentuk huruf  dihasilkan denganpelbagai gaya i. Cermainan. Rupa Negatif  Ruang di sekeliling rupa objek tersebut Rupa dalam aktiviti mencorak: i.  Manakala satu bahagaian badan manusia sama dengan 2 bahagian kepala  Panjang tangan ialah 3 bahagian kepala dan satu bahagian kaki sama dengan 4 bahagian kepala. ton garisan Garisan dan Ruang: kerja dalam 2D wujud ruang dan dapat dilihat melalui barisan pokok. Teknik lipatan kain-topologi Membina bentuk: Cantuman. Batu bata. kraf atngan Garisan untuk menimbulkan bentuk: Bentuk. Anyaman rotan. Orgee. Teknik potongan kadbodpolihidera c. titik-titik. persatuan dan pertubuhan  Menjadi jenama sesuatu barang iii. membuat tembikar. kasar. Konkrit merupakan struktur 3D yang dilihat dan dirasa. berbulu. objek buatan manusia. Anyaman Buluh Rupa dan bentuk:  Rupa dapat dicipta melalui: a. Teknik Catan. Teknik Kolaj. Cara-cara menimbulkan bentuk ilusi dalam karya: Teknik Garisan. tambahan atau luakan  hasil corak –disusun dengan berulang Jenis –jenis rupa: Geometri dan Organik Mengenal rupa: Dalam buatan manusia dan Dalam alam sekeliling Rupa positif dan negatif: i. 1) ASAS SENI REKA 1) Unsur Seni Garisan Rupa Bentuk Jenis-jenis Garisan: Tebal.

sambungan...

1) Unsur Seni

Warna

Jalinan
 

Ruang

Jenis-jenis warna: i. Asas  terdiri daripada warna biru, kuning dan merah  warna utama yang tidak boleh dihasilkan daripada campuran warna tetapi boleh menghasilkan warna sekunder dan tertier ii. Sekunder  terdiri daripada warna hijau, jingga dan ungu  terhasil daripada campuran dua warna asas. iii. Tertier  terhasil daripada campuran warna sekunder dengan warna asas. iv. Neutral  warna yang tidak tergolong dalam kategori warna asas, warna sekunder dan warna tertier  terdiri dari wrna putih, hitam atau campuran kedua-dua warna Nilai warna: Ton warna, Kroma Gubahan warna: Sewarna, Warna harmoni, Warna penggenap Suhu warna: Warna panas, warna sejuk Warna bertindak:  warna yamg akan menimbulkan kesan pantulan warna yang berbeza apabila bertemu dengan warna latar yang berlainan  warna bertindak aktif apabila bertemu dengan latarbelakang berwarna kontra dan sebaliknya bertindak pasif apabila bertemu dengan warna yang sewarna dengannya. Perspektif warna:  merupakan gubahan warna yang menunjukkan kesan ilusi ruang ke dalam satu-satu gubahan dengan perubahan ton warna sama ada daripada terang kepada gelap ataupun sebaliknya.  Nilai ukuran kuasa warna atau warna kroma boleh menghasilkan perspektif warna.  Lebih jelas apabila menggunakan warna harmoni atau sewarna Peranan dan fungsi warna:  dalam kegiatan seni halus seperti catan adalah untuk menimbulkan bentuk, jalinan, ruang dan rupa

Sifat permukaan yang terdapat pada sesuatu objek dan boleh dikesan secara penglihatan atau sentuhan  Terdapat pada permukaan objek alam sekeliling dan buatan manusia  Setiap jalian mempunyai fungsi dan nilainya. Jalinan Sentuh:  Jenis jalinan yang dapat dikesan melalui deria sentuhan Jalinan Tampak:  Jenis jalinan yang hanya dapat dilihat tidak boleh di sentuh  Dilihat secara ilusi pada alam benda, karya seni dan atas kertas melalui pelbagai teknik Sifat-sifat jalinan:  Kasar- permukaan jalan raya  Lembut - permaidani  Tajam – kulit durian  Halus –sayap rama-rama Menggubah jalinan dengan pelbagai bentuk:  Teknik capan kulit nangka  Teknik gosokan  Teknik kolaj  Teknik impasto  Teknik pualaman  Teknik basah atas basah  Teknik resis  Teknik ikat dan celup  Teknik renjisan  Teknik tiupan straw  Teknik renyukan kertas  Teknik lukisan  Teknik titik  Teknik cetakan Fungsi jalinan:  keselamatan dan penyamaran  Cengkaman  Hiasan

Wujud di sekeliling kita. Contoh: kawasan padang, almari, dewan, bilik darjah, kolam mandi.  Merupakan kawasan kosong atau lapang yang mengelilingi diri kita ataupun sesuatu bentuk.  Semua objek wujud di dalam sesuatu ruang  2 jenis ruang: 1. Ruang nyata  arca, tembikar, anyaman, tenunan, ukiran kayu adalah di antara bentukbentuk seni 3D yang wujud di dalam ruang yang nyata. 2. Ruang ilusi  imejan-imejan daripada lukisan, catan serta cetakan iaitu imejan-imejan di atas kertas lukisan dan kanvas hanya boleh dilihat sahaja. Perspektif Seni menggambarkan imejan tiga dimensi di atas permukaan yang rata (2D) dengan menggambarkan dimensi ketiganya iaitu kedalaman (depth). Perspektif linear Garisan-garisan perspektif sebagai panduan. Digunakan untuk melukis bentuk-bentuk yang bersifat geometri - Lukisan perspektif boleh dibuat dengan berdasarkan kepada satu titik lenyap, dua titik lenyap dan tiga titik lenyap. - Garisan-garisan perspektif linear ini akan dijadikan sebagai panduan semasa melukis supaya hasil lukisan itu mempunyai gambaran ruang yang sebenar.

59

A) ASAS SENI REKA…

2) Prinsip Rekaan

Harmoni

 

Bertindak balas tampak di dalam alam dan karya seni yang menyepadukan unsur-unsur seni. Unsur seni menimbulkan kesan keselesaan, kesesuaian, kesatuan, ketenangan dan keseragaman

Kontra

Wujud apabila salah satu daripada unsur seni mempunyai ciri-ciri bertentangan antara satu sama lain untuk memberi kesan pada karya seni.

Penegasan

 Maksud sesuatu yang menjadi fokus dan kelihatan lebuh ketara apabila dibandingkan dengan objek lain  Tujuan untuk menarik perhatian dan tumpuan terhadap sesuatu

Imbangan

Keadaan kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuanperhatian yang terdapat dalam sesuatu susunan unsur seni yang memberi kesan kesatuan

Irama dan pergerakan

 Merupakan suatu prinsip reka bentuk. Irama akan menunjukkan pergerakan apabila sesuatu elemen berulang Contohnya: Irama rawak, Irama biasa, Irama berselang seli, Irama aliran, Irama progresif

Kepelbagaian

 Merupakan hasil daripada perlanjutan, gayaam dan kontra dalam penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan.

Kesatuan

 Penggabungan prinsip rekaan dan unsur seni  Penggabungan seluruh elemen seni tersebut menghasilkan satu kesatuan yang berupaya memercikkan nilai keindahan dalam sesebuah karya supaya menjadi gubahan yang menarik, baik dan sempurna

60

B) SENI HALUS
 Kerja-kerja peringkat awal untuk menghasilkan catan, cetakan dan lainlain. Hanyalah sebuah karya daripada garisan yang membentuk imej dengan tidak menggunakan warna atau menggunakan warna yang terhad.

1) Lukisan

Pengenalan

Sejarah Lukisan

 

Sejak Zaman Batu. Manusia melukis di dinding gua. Perkembangan lukisan di Eropah selari dengan perkembangan lukisan catannya. Pelukis Alrecht Durer dan Leonardo da Vinci memperkenalkan skala dalam lukisan figura.

 

Asas sebelum melukis

  

Mengetahui perspektif Memahami kesan cahaya, bayang dan bentuk Tetingkap focus Memfokus ketepatan objek menggunakan pensil Nisbah keemasan

Alat dan Bahan

     

Pensel Arang (charcoal) Krayon Pastel Pen dan Dakwat Berus

Alat dan Bahan

 Bergantung kepada media dan alat  Bagi teknik gosok, tidak sesuai menggunakan pen atau berus  Teknik titik tidak sesuai menggunakan berus atau arang  Garisan – menggunakan pen atau pen teknikal  Titik – menggunakan pen teknikal  Basah – hanya menggunakan berus, dakwat dan air  Pensel – teknik ini biasa dilakukan. Boleh dilakukan secara garisan  Arang – garisan kasar. Ton boleh diperoleh dengan teknik gosok

61

Kanvas 8. Kekuda . 4.Catan yang lebih menuju ke arah semi abstrak kerana perhatian tertumpu kepada warna.  Impresionisme. 2. peribadi dan sejagat melalui catan yang spontan dan agresif. pencahayaan dan apresiasi pelukis. basah atas kering 3. 5.B) SENI HALUS Pengenalan Catan merupakan hasil seni bahantara pigmen waran pada permukaan rata seperti kertas atau kanvas Sejarah Catan Bermula pada zaman Yunani Purba. 2. 3. 2) Catan Aliran Media 1.  Abstrak Ekspresionis. bentuk dipecahpecahkan supaya dapat dipandang dari pelbagai sudut. jalinan.Catan yang dihasilkan mengikut ciri-ciri objek atau subjek yang dilukis dengan tepat.  Ekspresionisme.  Surealisme. 4. Cat Air Cat Poster Cat Tempera Cat Gouce Cat Minyak Cat Akrilik Teknik-teknik digunakan: 1. Mangkuk dua lubang 7.Pergerakan catan yang dilukis mengikut naluri perasaan atau ekspresi dengan secara spontan. 3. Basah atas basah 2.  Realisme. bentuk asal tidak jelas kelihatan kerana lebih mengutamakan warna.Gaya separa abstrak abad ke-20 yang mementingkan bentuk geometri. Kering atas basah Teknik Cat Minyak 1.Gaya catan spontan mengikut intuisi dan gerak hati tanpa berfikir atau mengkaji. Teknik Titik Teknik Glazing Teknik Hard Edges Teknik Impasto Teknik Alla Prima 6. 5. aliran catan baru gaya abstrak dan abstrak. garisan dan bentuk. 4. 2. Zaman Renaissance atau Zaman Pembaharuan pada abad ke-14 hingga abad ke-16. 62 Cat minyak Berus jenis keras Berus jenis lembut Pisau palit Plat Pembancuh warna 6. 3. Pada abad ke-19 dan ke-20. 5. 6.  Kiubisme.Catan yang dihasilkan lebih meluahkan idea perasaan falsafah. Teknik Lembut Bahan untuk menghasilkan catan minyak 1.

Cetakan timbul lino Cetakan timbul potongan/kepingan kayu Cetakan timbul Kolagraf Cetakan timbul Kolaj Alat: Alat penggelek warna. Alat. Minyak tanah. Chew Teng Beng 2. Jenis Cetakan Tokohtokoh I. Long Thien Shih 3. Pen fel. Cetakan berwarna mula pada abad ke15 dengan menggunakan cetakan kayu untuk mencetak kain batik sarung.B) SENI HALUS Pengenalan Cetakan ialah proses terapan blok atau plat ke atas sesuatu permukaan kertas. minyak tanah 63 . papan lapi. kertas lembut. turisan 2. Cetakan stensil kaedah skrin foto Eropah: 1. kertas atau bahan yang lain 3) Cetakan Sejarah Bermula pada tahun 3000 SM. mesotin Alat: Plat logam. Penekan. Set pemahat. Pemampat Bahan: Kertas. Menggunakan mesin cetak. turpentin. Pemampat. Redza Piyadasa 1. kertas lembut. akuatin 4. turpentin. Cetakan Datar (Planography/ lithography) Teknik: Teknik penolakan minyak dengan air. minyak tanah Alat: alat pengukir. Dakwat likat. Edvard Munch (1868-1944) 2. gurisan 3. Bahan: kepingan lino/kayu. Cetakan Timbulan (Relief) atau Cetakan Benam (intaglio) 1. warna lino. 2. Kepingan kaca Bahan: Pelbagai jenis bahan berjalinan. warna lino. Jarum. berus. kumpulan Sumaria berjaya mencetak bentuk relief. Cetakan Stensil (Serigraphy) 2. Pensil. kertas surih. Cetakan stensil kaedah potongan kertas perdua II. Kaedah: 1. Cetakan blok kayu buatan tangan muncul di negara China pada kurun ke8. Henri Maisse (1869-1954) Malaysia: 1. minyak biji rami. Sabun 3. Minyak biji rami/minyak linsid. Roda penggelek. Kepingan kaca/ cermin. Cetakan stensil kaedah filem laker (profilem) III.

1. jalinan dan bentuk yang tinggal. lekat. batu kapur Teknik: Bahagian-bahagian yang berlebihan daripada blok bahan diukir dan dibuangkan sehingga pengarca berpuas hati 8. gergaji. kadbod Teknik: Bahagian arca sendi untuk membolehkannya bergerak. Bahan lembut boleh dipecahkan apabila arca sebenar siap. kepingan besi dan bongkah kayu. Baharuddin Mohd Arus Jenis Bentuk Jenis Arca 4. plaster Paris atau bahan kutipan yang mempunyai bentuk. dengan rupa. Tokohtokoh Eropah: 1. lilin. Topeng kaum asli 2. Arca Tambahan Alat/Bahan: Tanah liat. alat pengukur. simen. 9. pahat. 64 . Arca binaan Alat/Bahan: Batu-bata. warna dan jalinan yang menarik. Arca Acuan Alat/Bahan: Plastik. 3. Teknik: Bahan dicantumkan secara sistematik untuk mendapatkan bentuk yang ada kaitan dengan struktur jentera. plaster Paris Teknik: Bahan cecair dituangkan ke dalam acuan yang dibentuk khas terlebih dahulu. Arca bentuk estetika: Anthony Lau.boleh menghasilkan arca dalam kuantiti yang besar. alat pengukur Taknik: Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat ke dalam.B) SENI HALUS 4) Arca Pengenalan Merupakan bentuk dalam susunan tiga dimensi (3D) untuk dikaji dan dinikmati nilai estetikanya Sejarah Mula apabila terjumpa patung kecil Cycladic pada tahun 4500. plaster Paris. tanah liat. bahan sebenar ialah gangsa tuangan atau simen. keeping. Hendry Moore Malaysia: 1. batu granit. logam. Arca Luakan Alat: Pahat. hasil penyatuan catan dengan arca. berputar atau berombak. gangsa tuangan simen Teknik: Bahan lembut digunakan sebagai tempat tumpangan. 5. ―Hasil Laut‖ 2. 6. Arca Dinding Alat/Bahan: Papan. Tugu Negara. bahanbahan rapuh. Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 2. batu. ruang. Arca bentuk berfungsi: Contohnya: taman permainan kanak-kanak. Alat untuk memotong dan memateri Teknik: Bahagian yang berasingan dicantumkan menjadi satu bentuk yang menarik. penukul paku Teknik: Teknik gergaji. simen. paku. pelekat. plaster Paris. batu. pengikis Bahan: Blok kayu. 7. Anthony Lau 2. 1. logam. pemukul. gergaji. dalai. bongkah-bongkah. cat. Aca Timbulan Alat/Bahan: Kepingan kayu. kapak. Arca Bergerak Alat/Bahan: Bessie. Arca Stabil Alat/Bahan: Pelbagai jenis bahan Teknik: Bahan kutipan dicantumkan secara kasar. batu marmar. tampal dan cat secara sistematik untuk menghasilkan kesan timbul dan tenggelam. Arca Asemblaj Alat/Bahan: Kayu. logam.

C) KOMUNIKASI VISUAL Reka Bentuk Grafik dan
 Grafik – Seni dekorasi dan tulisan atau cetakan di atas permukaan datar berserta teknik dan pertukangan yang dikaitkan dengannya.  Disiplin-disiplin: kemahiran melukis, mentafsir, pemilihan huruf, memilih warna, penggunaan alat dan media grafik Reka Bentuk Cetakan Iklan dan Komunikasi Reka Bentuk Penerbitan Umum Reka Bentuk Papan Tanda Reka Bentuk Pembungkusan

Multimedia

Bidang Grafik Tipografi

Jenis-jenis muka taip: 1. Muka taip peraga 2. Muka taip teks Bentuk muka taip: 1. Muka taip klasik atau serif 2. Muka taip tradisional 3. Sans serif 4. Roman moden 5. Egyptian slab serif 6. Muka taip skrip atau kusif 7. Muka taip dekoratif

Logo, Simbol dan Maskot
Jenis-jenis: 1. Fesyen 2. Alam 3. Perubatan 4. Teknikal 5. Maklumat 6. Penerbitan

Ilustrasi

Poster

Risalah

Elemen-Elemen: Tipografi, imej, warna Teknik-Teknik: Teknik Lukisan, Teknik Catan, Kolaj dan Montaj, Teknik Campuran

Jenis Logo: Huruf, Representasi, huruf dan Representasi dan Simbol. Jenis Simbol: Sukan, Amaran, Maklumat dan Abstrak Maskot: Satu benda atau haiwan yang membawa tuah dan boleh dianggap sebagai lambang kepada pemiliknya. Jenis-jenis Komik: Komik cerita teladan, purbawara, percintaan, lucu, seram, cerita Watak Kartun: Lucu, karikatur, binatang Tokoh Pelukis: Lat, Rejab Had, Jaafar Taib, Nan, Zainal Buang Hussin Unsur-Unsur: Poin, garisan, bentuk, ton, jalinan. Prinsip-Prinsip: Kontras, keseimbangan, perkadaran, irama, keharmonian, pergerakan Proses: 1. lakaran awal 2. lakaran kasar 3. reka letak akhir 4. komprehensif

Komik dan kartun

Pembungkus
Jenis-Jenis: Tradisi, moden Elemen-Elemen: Warna, muka taip, bentuk pembungkusan, reka bentuk -Maklumat pembungkusan

65

D) REKA BENTUK

Reka Bentuk Industri  2 jenis bahan keluaran yang utama: i) Rekaan baru ii) Pengubahsuaian bahan keluaran yang sedia ada

Proses Reka Bentuk: 1. menentukan masalah 2. Mendapat maklumat 3. Menggambarkan 4. Membuat model 5. Berbincang dan persembahan 6. Menyempurnakan reka bentuk 7. Membuat protaip 8. Barang siap

Proses lukisan reka bentuk 1. lakaran reka bentuk model 2. lukisan susun atur 3. likisan susunan secara umum 4. lukisan bahagianbahagian

REKA BENTUK

Reka Bentuk Persekitaran (Hiasan Dalaman)  Cabang seni yang memerlukan kemahiran asas seni reka yang kukuh.

Asas Rekaan Hiasan Dalaman: 1. Ruang 2. Peredaran angin dan udara 3. Pencahayaan 4. Susunan dan saiz perabot 5. Warna

Jenis Bilik: 1. Bilik tamu 2. Bilik makan 3. Bilik tidur 4. Ruang dapur 5. Bilik kerja 6. Bilik air 7. Ruang kerja

Proses Rekaan Hiasan Dalaman: 5. Tema, tajuk dan gubahan 6. Perwujudan idea 7. Aspek kajian 8. Teknik, media dan alat.

Reka Bentuk Persekitaran (Hiasan Landskap)  Seni reka landskap persekitaran merupakan perancangan dan penyusunan dalam mementingkan ruang persekitaran aspek estetika dalam sekitar yang berhubung kait dengan fungsinya.

Fungsi tumbuhan dalam landskap: 1. Memberi teduhan 2. Kawasan visual 3. Sebagai dinding atau tirai 4. Mengawal kebisingan 5. Mengawal hakisan tanah 6. Mengarah pergerakan 7. Mengawal tiupan angin 8. Membentuk ruang 9. Merangka pemandangan 10. Melembutkan pemandangan seni bina

Proses Pelandskapan: 1. Merancang pelandskapan 2. Mereka bentuk pelandskapan 3. Melaksanakan pelandskapan 4. Menyelenggara pelandskapan Ciri-ciri landskap: 1. Permilihan pokok 2. Topografi 3. Air 4. Struktur 5. Perabot landskap

Ciri-ciri pelan reka bentuk landskap: 6. Kotak tajuk yang  nota-nota  tajuk projek  nama pereka bentuk  tanda tangan pereka bentuk  tenda tangan pemilik  bilangan lukisan disediakan tarikh lukisan disediakan  tanda tangan pelukis pelan 7. Arah mata angin 8. Skala 9. Simbol 10. Maklumat bertulis

66

E) KRAF TRADISIONAL DAN DIMENSI BARU

Tembikar/ Seramik

Batik

Ukiran Kayu

Kraf tangan yang menggunakan bahantara tanah liat yang di bakar dan digilapkan. Karya tiga dimensi berbentuk fom. Sejarah perkembangan tembikar: 1. sejak tahun 2000SM Tokoh-tokoh: 1. Puan Hasnah Binti Mohd Adnan 2. Hajah Rogayah binti Salleh Jenis-jenis tembikar: 1. Tembikar Labu Sayong -Bunga tanjung, Bunga keduduk, Bentuk huruf ―S‖ 2. Tembikar Mambong -Bentuk bulan sabit, Bentuk Tulang ikan, Bentuk pucuk rebung 3. Geluk, Buyung dan Batil 4. Tembikar Sarawak -Bunga terung, Kelingai tabak, Gelung ulu jempul, Gelung sikatikat Teknik dan Kaedah membina tembikar: 1. Teknik Picit 2. Teknik Lingkaran 3. Teknik Kepingan 4. Teknik Tuangan 5. Teknik Lemparan Alat dan Bahan: Batu sungai, pengguris, penepek, pengukir, span, gergaji kecil, tanah liat, roda pembentuk tembikar Proses Membina tembikar: 1. Membina badan dan tapak 2. Membina muncung 3. Mongering 4. Menghias 5. Pergeringan peringkat akhir Pembakaran Tanur Dedah: Sayong dan Pulau Tiga -

Sejarah perkembangan batik:
Sejak 2000 tahun lalu di Parsi dan Mesir 2. Di Tanah Melayu mula abad ke-15. Tokoh-tokoh: 1. Haji Che Su bin Ishak 2. Haji Ali bin Ismail Teknik-teknik menghasilkan batik: 1. Teknik batik blok 2. Teknik batik tulis 3. Teknik batik skrin 4. Teknik batik pelangi Motif Batik: 1. Gaya Organik 2. Gaya Geometri Alat dan Bahan digunakan dalam Batik Tulis: 1. Canting 2. Pemidang kayu 3. Berus pelbagai saiz 4. periuk 5. dapur 6. tempat mencelup kain 7. jemuran 8. bahan campuran lilin 9. pewarna bahan pemati warna 10. bahan pencuci 11. kain Proses menghasilkan batik canting: 1. Melakar motif ke atas kain 2. Panaskan lilin; sapukan muncung canting dengan perca kain. 3. Proses mencanting 4. Mencelup kain dengan pemati warna 5. Kain dibasuh dengan air panas untuk menghilangkan kesan lilin. 6. Bersihkan dan dijemurkan hingga kering 1.

Tokoh-tokoh: 1. Encik Latiff bin Long 2. Tuan Haji Wan Su Bin Othman Bentuk-bentuk: 1. Ukiran Tebuk/papan 2. Ukiran Bunga Timbul 3. Ukiran Arca 4. Larik 5. Ukiran Kayu Hanyut Jenis-jenis bunga ukiran: Awan larat, awan larat melayu asli, awan larat jawa, silang/kerawang, awan bentuk huruf, larik dan simetri Bentuk silat: Silat Belah Rotan, Silat Dada Tuma, Silat Serong, Silat leper dan Silat Minangkabau Pola Ukiran Kayu: Pola lengkap, pola pemidang, pola bujang atau pola putu Motif corak ukiran: Unsur tumbuh-tumbuhan, unsurunsur makhluk hidup, unsur kaligrafi, unsur geometri, unsur kosmos Alat dan Bahan: Pahat, pisau raut, gergaji berhalang, cetar, ketam kayu tukul kayu pisau wali kikir pari daun mempelas, gergaji serong Teknik dan Proses: 1. sediakan corak atas kertas surih 2. Tekap corek pada kayu 3. Pahat pada latar belakang corak sedalam lebih kurang 1 ½cm 4. Lurut dan ukir silat dengan menggunakan pisau wali 5. Licinkan dengan kikir pari, daun mempelas atau kertas 6. Gilapkan dengan syelek.

67

Bentuk tumbuh-tumbuhan 2. Setelah daun sebati dengan pewarna. Menggulung 4. Menenun Juga dikenali dengan nama bersuji. Mula dikesan pada awal kurun ke-15. Mengarak 7. tempayan Motif-motif anyanman kelarai: 1. mula semasa pemerintahan Che Siti W an Kembang (1610-77) Tokoh-tokoh: 1. Daun diikat dan direndamkan ke dalam air selama dua malam. Haiwan 4. susunan bercorak Motif songket tradisional: Flora. Proses mewarnakan daun di dalam air mendidih yang dicampurkan dengan pewarna kimia 5. Puan Chemrai Anak Muyang Jenis-jenis: 1. Melerai 2. Bentuk Geometri 3. 2. Kain kapas 7. Rotan sega atau bilah buluh Proses Menekat 68 . Kain cindai 4. Tekat timbul bunga emas 2. pelurut. Susunan sulur bayung 3. Menyampuk 5. Bentuk Haiwan 2 Jenis Bunga Sulaman Tekat: 1. Hajah Atikah binti Ahmad 2. Sejarah dan perkembangan: 1. Mohd Yusof Jenis-jenis: 1. Tumbuh-tumbuhan 2. Bunga sulam pahat Susunan bentuk motif: 1. Sejarah dan perkembangan: 1. Menyolek 8. ia dijemur di ampaian hingga kering. Proses ini biasanya menggunakan tempayan 3. Hajah Azizah bt. Gunting kesil 5. Benang emas 8. susunan bunga tabor. Susunan tunggal 2.E) KRAF TRADISIONAL DAN DIMENSI BARU Anyaman Tenunan Tekat Sejarah dan perkembangan: 1. Jarum jahit yang sederhana besar 4. Tekat Gubah Bentuk-bentuk: 1. Kain selit benang emas 3. Jenis seni anyaman pada zaman Neolitik kebanyakn adalah menghasilkan tali. benda dan lain-lain Teknik dan proses: 1. Cik Siah bt Jumaat Alat dan bahan: 1. pemidang kayu 2. pewarna tumbuh-tumbuhan. Abstrak Proses menganyam: 1. alat jangka. Kain baldu 6. Kain tenun 2. melurut daun dengan menggunakan pelurut. Cuban atau laola 3. Proses mencantumkan benangbenang untuk dijadikan sehelai kain. Alat seperti pisau. Hasim 2. Kain limar Corak songket tradisional: Susunan bunga penuh. Menghubung 6. fauna. Pandan atau mengkuang. Ahdijah bt. rumah dan keperluan kehidupan. Nama manusia 3. Bunga sulam penuh 2. Daun dijemur hingga kering dan berubah warna 4. Jenis-jenis daun mengkuang 4. Susunan awan larat Alat dan bahan: 1. Jenis-jenis daun pandan 3. Tokoh-tokoh: 1. Benang putih 9. 2. Menganing 3. Tokoh-tokoh: 1. Puan Aminag binti Ali 2.

Rehal.Pada tahun 1967. Muzim Ipoh. 3.Minat pelukis dipengaruhi oleh aliran naturalis dari barat .Pada tahun 1980-Penubuhan Persatuan Pelukis Malaysia .2) SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL a) Perkembangan Seni Visual di Malaysia Seni Halus Perkembangan seni halus pada tahun 1930 .Abdullah Latif. Pameran rasmi Bukit Cahaya Seri Alam. Yong Mun Seng Perkembangan seni halus pada tahun 1950 Group ditubuh oleh Peter Harris.Ulu keris dan sampir keris. karya lebih condong kepada gamabr yang bersifat sentimental terhadap perkara yang indah .Khusus dalam ukiran: .ahlinya. Tokoh Tenunan .Azizah binti Mohd Yusof—Terlibat dalam pameran dan jualan Kernival Singapura. ulu pisau. Cokmar UM. Tokoh Tekat .Pada tahun 1952-penubuhan Peneng Art Teacher Council oleh Tay Hooi Keat-ahlinya Tan Tin kok . ulu pedang dan sarung pedang.Pada tahun 1977.Hajah Aminah Ahmad Tokoh Pertukang Besi . Cokmar UKM.Pada tahun 1971-Penubuhan Kongres .Haji Ibrahim bin Ismail.Haji Yusoff bin Haji Abdullah 69 . Ekspo pulau Pinang.Peringkat awal. kotak cenderamata. Cokmar USM Tokoh Kraf Batik .Kumpulan Utara Perkembangan seni halus pada tahun 1980 .Pada tahun 1956-Majlis Kesenian Melayu oleh Mohd Hoessein Enas dan tukar nama pada tahun 1957 iaitu Angkatan Pelukis Semananjung . Sumbangan beliau: 1.UITM memperkenalkan kursus Seni Lukis dan Seni Reka Perkembangan seni halus pada tahun 1970 .Pada tahun1957-Thursday Art Group .Patrick Ng. Pameran Konvokesyen UM. Pameran Pembukaan Muzium Pasir Salak.Pelukis semasa.Pada tahun 1958-Balai Seni Lukis Negara ditubuhkan Perkembangan seni halus pada tahun 1960 Khas di Kuala Lumpur tawar khusus bidang seni . 2.Abdullah bin Daud Tokoh Seni pertukangan Perak . melibatkan diri dalam kejian dan penyelidikan yang berkaitan seni ukiran. karya beliau dipamer di agensi kerajaan.Cokmar Dewan Rakyat dan Dewan Negara. ulu parang dan sarung parang.Tengku Ibrahim bin Tengku Wook.Hasilnya: .Pada tahun 1974.Azizah binti Ismail Tokoh Anyaman .muda dalam seni ukiran. Cheong lai Tong dan Ho Kai Peng .Pada tahun 1984. Mendidik masyarakat terutama gol.USM menubuhkan Pusat Seni Kraf tradisional dan pribumi Tokoh Ukiran .Kumpulan Anak Alam .

pisau raut. Pendongkok Struktur Keris: 1. Besi yang memijar (merah menyala) diketuk dengan penukul besi sehingga menjadi leper. kertok. Mata keris 2. lading. kuda kepang. Lok keris dikikir supaya lebih tajam dan sempurna. tokel. rebab. Keris Sundang 8. Keris Majapahit 9. beladau Peralatan rekreasi untuk memenuhi masa lapang seperti: -Buaian. Sewar 3. Senjata -Setiap hasil seni merupakan objek berfungsi dalam kehidupan seharian yang dipengaruhi oleh iklim. pasu. pisau wali. mangkuk. buyung. Sumpit Proses membuat senjata 1. tukil. b) Peralatan Domestik Alat untuk berburu: 1. dulang. Tuli-tuli 5. belat Alat untuk upacara adat istiadat: Tepak sirih. Alat tikam dan potong 3. dikir barat. 3. bekas air. serkap. tepak sirih. jembiah. pasu. Keris Jawa 3. cembul. BahagianBahagian Keris: 1. bahan keperluan dan kemudahan serta hubung kait dengan masyarakat luar. Tajak 5. Tenggala 6. terenang. bekas basuh tangan. tempayan. gendang. makyong. tumbuk lada. Hulu 2. -Alat muzik tradisional seperti seruling. tombak. kaki lilin. gambang. Sanpir 3. serunai. Keris Bali 4. dulang. bakul. zapin. congkak. temilar. Keris Picit Lain-lain senjata: 1. dondang sayang dan tarian Sumazau. tudung saji. Pisau 2. -Alat daripada tanah liat seperti: periuk. menorah. Keris Sumatera 5. Alat laying/baling 4. Rencong Aceh 2. Lembing 7. labu. Sabit 3. kepercayaan. lembing. Ilang 6. bubu. jaring. badik. gedombak. Batang 7. Pedang 8. Sumpitan Alat untuk bertani: 1. ketur. wayang kulit serta jebak puyuh dan merbuk. Sarung Keris Klasifikasi Lapan Jenis Keris: 1. wau. Keris Semenanjung 2. Keris Patani 6. Alat larik. batil. lokasi. tongkat. tabak. siding. Badek 4. sudu. bangsawan. lawi ayam. Keris Bugis 7. pedang. cerek. kuih-muih dan juadah. Buntut 6. baul. Panah 3. raga. lekar. gong. tetuang -Tarian dan nyayinan seperti joget. 70 . Hulu Keris 3.Pengenalan: Keperluan asasi manusia purba Kategori persenjataan: 1. pekerjaan. Batir-batir 4. bekas perasapan dan bekas perembunan Alat yang digunakan untuk pertahanan diri: Keris. Beladau 5. golok. Lembing 2. korek/tebuk Keris: -Senjata pendek yang digunakan di kepulauan Melayu dengan meluasnya pada zaman dahulu. Cangkul 4. Besi mengikut ukuran mata keris tertentu dibakar 2. nyiru. kipas tekat. kendi air. Alat ketuk 2. gasing. ciur. geluk. dan sarung kering Alat kegunaan harian: -Senduk. rebana. belanga. bekas bara api. kuku kambing Alat untuk menangkap: jala. parang. petila.

Temin 3.Contohnya: Beduk. Meraut buluh 8. Gasing Lang Laut 2. Patak c) Alat Permainan Wau: -Permainan tradisi untuk mengisi masa lapang Tokoh-tokoh: Hashim bin Awang Wan Su bin Othman Jenis-jenis: 1. Bunga Seladang 6. daun kelapa dan sebagainya. Gasing Payung Proses Membuat Gasing: 1. 2. penjenisan alat adalah berbeza dari erofon. Rebana Besar. Wau Ikan 7. Wau Jala Budi 8. Gasing Piring 5. -Ia digunakan sebagai alat penyebar maklumat. Gasing Pari 10. Kompang. Jidur. Bunga Ribu 5. Sompoton. Ianya diperbuat dari pelbagai bentuk yang berbeza dan diperbuat dari bahan yang bersifat sementara seperti daun-daun kayu. Seruling. Leher 7. Membentuk rangka wau 9. Erofon Bebas -Erofon bebas adalah suatu alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara dengan car meniupnya. Lima kategori Alat Muzik Tradisional: 1. Paksi 2. Nahara. Gasing Uri 3. Proses memilih buluh 7. Proses menampalkan kertas pada rangka wau Alat Tradisional Muzik: -Alat muzik ini merupakan bahan estetika yang penting dalam masyarakat. Alat 2. Penghasilan bunyi tidak mengikut kod muzik yang ditetapkan dan bukan untuk tujuan dipermainkan bersama alat muzik yang lain. Maruas. Cerik. Memilih kayu 3. Wau Helang 6. Tabla 3. Idiofon -Idiofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui tindakbalas pada rangka badan yang bergema. Wau Bayan 3. Bunda Cemerai 3. Wau Burung 5. Wau Payung 10.Gasing:  2 Jenis i) Gasing cina ii) Gasing Tradisional Jenis-jenis: 1. Sheng. Labu 5. Gasing Leper 4. Geluk. Gasing Denak 6. Gasing Bugis 11. lambang budaya bangsa. . Gambang 5. -Contohnya: Angkluang. Melarik 5. alat ritual yang dapat menghubungkan manusia dengan alam luar biasa(magis) selain dari fungsi utama sebagai alat hiburan. Caklempong. Bonang. Gasing Jantung 7. Wau Merak 9. Bunga Ulat bulu 7. -Contohnya: Engkerurai.Alat-alat muzik kordofon ialah alat-alat yang mengeluarkan bunyi kerana adanya getaran pada tali yang ditegangkan. Harmonium. Bungkau. Bahu 6. Nafiri Pepulig. Engkoromong. Kelapa 8. Bunga Cempaka 2. Gedombak. Canang. Gendang Jawa. Simpai Bahagianbahagian gasing: 1. Peringkat Membakal 4. Awan Larat Pucuk Rebung Proses: 6. 4. Gasing Lanceng 8. Wau Bulan 4. Bunga Keladi 4. Erafon -Erofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara. Rebana ubi. Turap 4.Berbagai jenis alat gendang dan rebana Melayu tergolong dalam kategori membranofon. Gasing Puyuh 9. Kordofon . Kebiasaannya digunakan di dalam menghasilkan lagu-lagu rakyat. Proses menampal kertas dan corak pada rangka 10. Wau Kupu-kupu Reka Corak Badan Wau: 1. 71 . Serunai. Wau Barat 2. Membranofon -Dalam kategori ini digolongkan alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui kulit atau membrane yang ditegang dan dipalu.

Meramu rumah 3. btk kubah yang mempunyai dasar segi empat.perkataan ‗makam‘ bermaksud kubur. Fungsi rumah tradisi: 1. aktiviti sosial dan simbol umat Islam dan agama rasmi. Tempat aktiviti individu dan kemasyarakatan. Memberi rasa aman. Memilih tapak 2. Rumah kutai 10. 7.w berhijrah ke Madinah Ulmunauwarah. Adat menaiki rumah Sejarah Masjid: -Masjid pertama dibina ketika Rasullulah s. Struktur dan Ruang Masjid:  Menara  Mihrab  Mimbar Pengaruh seni bina masjid dari:  Seni bina India dan Moghul . Rumah Melayu Melaka Rumah Minangkabau Rumah limas atau Rumah Melayu Muar 8.d) Seni Bina Kediaman Masjid Makam -Rumah diperlukan sebagai tempat kediaman. Rumah bujang 3. Rumah bumbung limas Reka bentuk Rumah Tradisi: 1.Masjid Kapitan Kling di Pulau Pinang  Seni bina masjid warisan British .dibina juga tidak terlepas daripada unsur kesenian dan menjadi warisan seni dalam tamadun Islam . Rumah panjang di Sarawak 11. iklim. batu tanda kubur yang berbentuk tegak 2. Rumah bumbung Perak 9. Masjid bermaksud tempat beribadah badi orang-orang muslim. lantai. suasana harmoni. dan angin. alam sekitar. Di Malaysia. fungsi tulisan khat adalah mengagungkan keesaan dan kebesaran Allah (swt) 72 .Masjid Sultan Sulaiman di Klang .a. btk makam yang mempunyai bumbung atau menaradan bahagian bersegisegi seperti bintang b. -Seni bina rumah tradisional dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cara hidup. rasuk. motif ukiran terdapat batu nisan: motif flora bunga sulur bahagian kepala btk bunga teratai kuncup 3. tenteram.Masjid Jamek Muar. diperkenalkan oleh orang Seljuk kepada masyarakat Islam 2. 6. Tempat berlindung dari hujan. pahlawan Seni bina makam: 1. pintu dan tingkap. panas. Rumah Dusun Lotud di Sabah Struktur rumah Melayu: -tiang. Rumah perabung panjang 2. Rumah bumbung panjang 2. faktor ekonomi. 2. dinding. bumbung Pembinaan rumah Tradisi Melayu: 1. 3. Johor  Pengaruh Modenisme dalam seni bina Masjid -Masjid Negei Sembilan (1967) . manakala bahgian atas mempunyai kubah Nisan: 1. dua bentuk: a. tangga. 2. Bahasa Arab ialah ‗sujud‘. Perkataan makam digunakan untuk orang yang dihormati seperti keluarga diraja.Masjid Ubudiah di Kuala Kangar . Pengertian dan konsep masjid: 1. Mendirikan rumah 4. Rumah tiang dua belas 5. Jenis-jenis rumah tradisi: 1. tempat mendapat ketenteraman jiwa.

Roda e) Kenderaan Peralatan pada Kereta Lembu: 1. Balak 4. Menjadi mata perahu untuk mengawasi perahu dan menghindari bahaya 73 . Lanting 5. ketiga. Perahu 2. kedua. Tempat mengikut sauh Reka bentuk: 1. utama-bhg kepala bangau terletak di sebelah kiri b. Badan Kereta Lembu 3. Tempat mengikat layar apabila berlabuh 4. Kajang 2. Jalur Laut atau Sungai Kenderaan Air Bangau: Dikenali sebagai bangau kerana kedudukan dibahgian haluan perahu dan ukiran ini berbentuk burung bangau. Semangat perahu 4. Sumber semangat dan ketabalan 2. Terdiri daripada sebatang kayu yang bercabang dan dilintangka di haluan perahu untuk sebagai menyangkut atau mengikat tali 2. Langkah bangau perahu.bawa kecelakaan sewaktu ke laut 5. Tiga bahagian: a. Lambang gagah dan berani 3. Anjing-anjing 3. Tempat memegang semasa menyorong perahu ke darat 3.yang berfungsi sama dengan bangau perahu dan terletak di sebelah kanan bertentangan dengan kepala bangau c. Pak 4.berfungsi sebagai penyambung antara bangau perahu dan badan haluan perahu Kepercayaan: 1.Darat Kereta Lembu Bahagian Kereta Lembu: 1. Tempat meletak tiang layar apabila perahu berlabuh 2. Kolek 4. Tongkat 2. Fungsi: 1. Cap buku Pengangkutan air utama: 1. Sampah 3.

Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. (2000). Dewan Bahasa dan Pustaka. Dialog seni tampak. Percikan seni. (2001).Bibliografi Atan Long. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Fakulti Sains Sosial dan Kesenian. Pengenalan falsafah pendidikan. Fakulti Seni dan Muzik. Zakaria Ali. Balai Seni Lukis Negara. Nasir Ibrahim & Iberahim Hassan. 74 . (2003). Teks lengkap Pendidikan Seni Tingkatan Satu. Tanjong Malim. KeMalaysiaan senilukis Malaysia: Soal identiti. Pendidikan Seni untuk maktab & universiti. Pahang: PTS Publishing & Distributors. Siri Pendidikan. Pendidikan dan pendidikan. (2001). Pahang: PTS Publishing & Distributors. Abdul Fatah Hassan. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. . Kamus Dewan (Edisi Ketiga). (2002). Tanjong Malim. Kumpulan esei pilihan Pendidikan Seni dan Muzik. (2000). (1991). Siti Zainon Ismail. (1989). (1985). Selangor Darul Ehsan: Penerbit Fajar Md. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. Fassa Jurnal Akademik keluaran Mei 2001 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Hassan Mohd Ghazali & Rahmat Salihon. (1984). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

75 .

76 .

Kita juga mempersoalkan jikalau peranan guru hanya sebagai penyedia bahan dan sumber. Ini akan membolehkan perancangan rapi dilakukan terhadap pengajaran dan pembelajaran. iaitu menilai semula pemikiran terhadap kemungkinan apa yang akan diajar.Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Pendidikan seni sering menerima perubahan dari semasa ke semasa. kurang mengajar. Kita mempersoalkan bahawa pembelajaran artistik itu bukan setakat berkebolehan menggunakan alat dan bahan semata. Lebih-lebih lagi bahan-bahan dan sumber sokongan untuk melaksanakan pelajaran ini secara yang lebih berkesan memerlukan sumbangan peruntukan yang agak tinggi berbanding dengan mata pelajaran kemanusiaan dan sains yang lain. Pendidik seharusnya berupaya mengesan perubahanperubahan yang berlaku melalui refleksi dan gerak hati serta diikuti dengan kajian yang bersesuaian. Mengapa perlu merancang? Idea daripada pensyarah universiti yang diterima oleh pelajar-pelajarnya diharapkan akan dibawa dan dilaksanakan di sekolah-sekolah kelak. Namun. Para pendidik juga harus mampu untuk melakukan metakognisi. Di negara kita setakat ini usaha 77 begini belum dicuba secara . Sejauh manakah sumbangan pihak swasta atau NGO lain untuk memberi sumbangan membantu pihak pelajar dan sekolah menjayakan perlaksanaan mata pelajaran ini. Kita juga mempersoalkan terhadap pandangan bahawa perkembangan pelajar yang umumnya mengenai kreativiti itu adalah sebagai matlamat utama pendidikan seni. sejauh manakah idea yang telah dikonseptualisasikan itu akan dilaksanakan di peringkat sekolah. Atas keadaan inilah memberi tekanan kepada guru untuk merealisasikan konseptual pendidikan seni yang sebenarnya. Berbanding dengan sambutan masyarakat sekolah dan juga masyarakat setempat terhadap mata pelajaran lain yang lebih diutamakan seperti mata-mata pelajaran matematik dan sains. dan kita membuat rumusan bahawa peranan guru lebih jauh daripada hanya sebagai pembekal alat bahan dan sumber dan menstabilkan emosi murid-murid sahaja. Pemikiran itu bersangkutan dengan kepercayaan apakah fungsi seni dalam pendidikan pelajar dan bagaimana seni itu perlu diajar. mata pelajaran pendidikan seni diletakkan sebagai pelajaran yang tidak berkepentingan. Kita mempercayai bahawa melalui pelajaran pendidikan seni banyak yang boleh disediakan untuk perkembangan pelajar. Ini bertujuan untuk memastikan para pendidik sentiasa terkini selari dengan keperluan semasa. Kita juga mempersoalkan pandangan bahawa pengajaran pendidikan seni itu tertumpu hanya kepada bekerja dengan alat dan bahan sahaja. Perubahan berlaku kerana keperluan untuk terus berdaya saing dan supaya sentiasa dinamik.

dengan hanya satu jawapan yang betul bagi setiap soalan. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual telah disemak semula dan merupakan yang terbaik untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pendidikan yang harus diterima oleh pelajar adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi menyeluruh mereka secara optimum bukan sahaja menjurus kepada mata pelajaran utama. Kita juga bersetuju pendidikan seni visual ini merupakan sebahagian kecil daripada mata pelajaran yang memberi peluang kepada pelajar mengeksploitasi emosinya sebagai sebahagian daripada sumber kandungan yang menggalakkan keupayaan imaginasi. juga melalui mata pelajaran pengimbang yang lain termasuk kesenian. Ia mampu memberi persediaan awal bagi syarat masuk ke pusat pengajian tinggi bagi bidang-bidang yang relevan. tempat yang didominasi dengan keriuhan kata-kata.menyeluruh. Dipercayai bahawa dengan perkembangan dunia semasa dan perubahan keperluan dalam pembangunan negara bangsa kita sumbangan mata pelajaran pendidikan seni ini adalah relevan dengan keperluan itu. yang merupakan arahan guru. Dan merupakan mata pelajaran elektif untuk sekolah menengah atas. Dalam sistem persekolahan kita. Sebenarnya di dalam dunia pekerjaan sangat banyak bidang-bidang yang memerlukan kemahiran dalam seni ini apa lagi jikalau diintegrasikan kebolehan pelajar dengan mata pelajaran sains dan teknologi. sains dan teknologi sahaja. huruf dan angka-angka. Untuk meningkatkan kualiti akademik kepada pembelajaran pendidikan seni visual di Amerika umpamanya usaha sama di antara pakar-pakar dalam bidang ini dengan bantuan kewangan oleh Yayasan Getty telah berjaya mengutarakan sebuah konsep kurikulum yang lebih bercorak akademik dikenali secara umumnya sebagai pendidikan seni berasaskan disiplin (Discipline-based art education). Bidang-bidang itu memerlukan kemahiran melukis dan kreativiti yang tinggi seperti seni binaan dan perekaan. tempat dan yang lebih diperlukan lagi adalah kebenaran daripada pihak yang lebih berkuasa membenarkan mereka membuat sesuatu mengikut rentak mereka. Banyak universiti telah menawarkan kursus-kursus yang memerlukan kemahiran dalam bidang seni ini. Pendidikan senilah yang memberi peluang kepada pelajar sebagai tempat pelarian sementara daripada kurikulum yang penuh dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Masyarakat seharusnya mempunyai tanggapan bahawa memberi pendidikan kepada anak-anak mereka bukan setakat duduk belajar menerima ilmu dan kemahiran matematik. Sekolah penuh dengan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh kurikulumnya. Apa yang diperlukan oleh pelajar ialah ruang. 78 . Pendidikan Seni Visual adalah mata pelajaran wajib daripada tahun satu hingga ke tingkatan tiga sekolah menengah. yang lebih merupakan hanya satu sahaja jalan penyelesaian bagi sesuatu persoalan. Usaha guru untuk memastikan keistimewaan mata pelajaran ini tinggal usaha sahaja jikalau tidak mendapat sokongan sama ada dalam bentuk moral atau kewangan daripada pihak berkenaan. Menerusi pendidikan seni juga pelajar digalakkan menemui visi peribadinya dan kerja-kerjanya yang merupakan coretan peribadi.

berkaitan dengan asas-asas teori untuk menilai kualiti sesuatu yang kita lihat. Pendidikan seni seharusnya dinamik. ruang. Eisner dalam rencananya bertajuk Structure and Magic in DisciplineBased Art Education (1988). Untuk mendapat pengalaman bagi mendapatkan pendidikan yang signifikan seseorang individu itu perlu berupaya menggunakan kecerdasannya untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. Apa yang diperlukan oleh pelajar adalah ruang untuk hidup (lebensraum). melalui keupayaan melihat dengan teliti boleh membina kualiti yang lebih bererti tentang dunia persekitarannya. penilaian demi penilaian. Kita akan berhujah dan memberi pendapat terhadap sesuatu nilai dan kita bersungguh-sungguh mengamalkannya. kita akan membuat pilihan demi pilihan. estetika. Disiplin estetika pula merupakan satu disiplin yang baru diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan seni. celik akal dan pandai mencipta (ingenuity). mengikut tempoh dan menghadapi erti kegagalan. sejarah seni dan kritikan seni. menyatakan pentingnya pengalaman yang cukup dalam pembinaan konsep amalan pendidikan. Aktiviti menghasilkan produk seni boleh membantu pelajar berfikir secara bijaksana tentang mencipta imej-imej visual. manusia dan seniman serta pemikiran mereka seterusnya membolehkan pelajar memahami bentuk-bentuk tamadun merentas dimensi masa dan ruang serta bangsa secara perbandingan. Disiplin sejarah seni pula boleh membantu pelajar tentang hubungan antara karya seni atau hasil-hasil peninggalan seni dengan dimensi masa. Tiada hasil seni yang berada dalam konteks yang vakum. Jikalau terlalu bercorak akademik pun akan mengakibatkan keistimewaan yang boleh ditawarkan oleh mata pelajaran ini akan pudar. Persekitaran yang terdapat di dalamnya berselerakan dengan hasil kerja-kerja seni yang formal. Manakala melalui kritikan seni pula akan membantu keupayaan pelajar melihat. bukan sekadar memandang sahaja. Kadang-kadang kita akan menggunakan masa yang lama dan melawat beberapa buah kedai untuk membuat perbandingan. Keempat-empat disiplin tersebut ialah penghasilan seni. Melalui pengalaman yang diterima membekalkan pelajar untuk berfikir tentang seni dan apakah disiplin yang berkaitan dengannya. Umpamanya di dalam situasi yang ada pilihan. koheren. tidak terlalu teknikal dan pembelajaran akademik yang hambar.membenarkan mereka menghadapi cabaran. membantu mereka belajar mencipta imej yang mempunyai tenaga ekspresif. kita tidak langsung sahaja membuat keputusan membeli kain ela untuk pakaian kita. sebahagian daripada makna yang dipancarkan menerusi karya seni bergantung kepada kefahaman dan penerimaan konteks semasa atau setempat. Mata pelajaran Pendidikan Seni amat sesuai untuk pelajar berfikir dengan lebih bijak tentang seni dan manifestasi terhadap dunia sekitarnya. Inilah yang hendak dicapai melalui pendidikan seni berasaskan disiplin (DBAE). Apakah yang akan mereka belajar? Apakah bentuk permasalahan yang akan mereka hadapi apabila mereka belajar pendidikan seni? Apakah yang kita lakukan dengan seni? Pendidikan Seni Berasaskan Disiplin (Discipline-based art education) mengandungi empat disiplin. Manusia adalah makhluk yang sentiasa gemar membuat penilaian. macam-macam kriteria kita gunakan untuk menilai dan 79 .

kerjasama antara guru-guru dan antara panitia 80 . Saya percaya jarang di antara guru yang mengaitkan antara objektif sukatan pelajaran dengan kandungan ketika membuat perancangan. Inilah situasi membuat penilaian estetika. merancang dan melaksananya di bilik darjah. Sekiranya guru gagal menyediakannya. pendekatan studio (yang sering diamalkan) dan sebagainya. Memahami tentang kepelbagaian kriteria estetika boleh diaplikasikan ke dalam kerja-kerja seni. Hasrat untuk merealisasikan pendekatan ini adalah bergantung kepada kebijaksanaan guru menterjemah. etnografi. Oleh itu perancangan hanya sekadar memfokuskan kepada tajuk dan sub tajuk dalam sukatan pelajaran. Konsep integrasi dalam perancangan Untuk merancang pelajaran pendidikan seni konsep integrasi atau gabung jalin dan penyerapan antara disiplin (mata pelajaran) digalakkan. Pendidikan seni memerlukan kurikulum yang mantap dan berkualiti dengan guru yang cekap dan berpengetahuan untuk mengendalikan pelajaran ini. Akhirnya apa yang berlaku di bilik darjah. dikendalikan secara bijaksana dan teratur akhirnya lahirlah sebuah hasil seni yang mempesonakan. estetika dan kritikan seni. Untuk ini keupayaan guru untuk merancang kurikulum secara bersepadu memerlukan kefahaman yang lebih menyeluruh antara mata pelajaran. cetak. pelajaran hanya menumpukan kepada penghasilan produk dan sedikit menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Dengan kefahaman yang jelas dan keupayaan menterjemah matlamat pendekatan DBAE ini akan dapat menyediakan satu rentetan pembelajaran yang mampu membentuk pengalaman pelajar terhadap keistimewaan-keistimewaan yang boleh mereka garap menerusi pembelajaran pendidikan seni ini. yang akan merangkaikan hubungan antara makna yang hendak dilahirkan melalui bahan dan teknik. Apakah kurikulum pendidikan seni visual kita belum mantap? Adakah DBAE ini cukup mantap untuk dilaksanakan? Persoalannya adalah bukan kita perlu menyoal tentang kemantapan kurikulum? Sering kali guru-guru hanya mengambil kandungan sukatan pelajaran pendidikan seni visual itu untuk merancang pengajaran dan pembelajaran bagi setiap semester. malap dan faedah yang diterima oleh pelajar berada ditakuk lama juga akhirnya. Ada juga pendekatan lain seperti pendekatan budaya. DBAE bertujuan untuk mengembangkan keupayaan pelajar menangani permasalahan bagi keempat-empat domain ilmu yang dikemukakan. Oleh itu adalah dicadangkan supaya guru-guru menggunakan salah satu daripada pendekatan-pendekatan menyediakan rancangan pelajaran pendidikan seni ini iaitu menggunakan pendekatan DBAE. Bolehlah diaplikasikan dalam penyediaan perancangan dan diaplikasikan juga dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini.membuat pilihan terakhir. Itulah yang dikatakan estetika. pelajaran pendidikan seni akan menjadi hambar. Dengan perancangan yang bijak konsep penggabungjalinan ini akan mampu memalarkan sempadan yang ada di antara mata pelajaran itu. pelajaran boleh berlaku secara fleksibel.

masing-masing menggunakan media dan teknik pengutaraan yang berbeza. atau secara selari atau sepadukan antara komponen-komponen unit utama atau aktiviti seni yang direka bentuk untuk mewujudkan perhubungan antara konsep. dalam pembelajaran pendidikan seni iaitu. Konsep sepadu itu bukan setakat berlaku antara mata pelajaran sahaja. Perancangan kurikulum untuk sekolah rendah seharusnya menitikberatkan konsep sepadu. Sebaliknya pembelajaran berlaku secara bersepadu. sejarah seni. Penyepaduan antara subjek boleh dilakukan. garis sempadan yang sebenarnya boleh dimalarkan. 81 . atau melalui kemahirankemahiran yang setara maka pembahagian dan pengasingan pengalaman pembelajaran dalam kalangan pelajar tidak akan berlaku. jauhi sikap lebih mementingkan hak atau mengutamakan sempadan antara mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain menyebabkan wujudnya pembahagian atau pengasingan antara disiplin. mingguan atau harian itu di rancang secara bersepadu antara mata pelajaran. mungkin melalui isi pelajaran. Seseorang pelajar yang bercadang untuk membuat sebuah karya yang berkaitan dengan tema-tema kemanusiaan. Empat disiplin. Isu yang utama di sini adalah bagaimana untuk mencapai matlamat pendidikan berasaskan DBAE. selagi nilai seni itu tidak ditenggelami oleh arus proses pembelajaran pelajaran lain. Penyepaduan antara satu mata pelajaran dengan satu mata pelajaran lain bukanlah tidak memberi kesan sampingan. 1969 yang mempersoalkan pertembungan nilai manusia antara tradisional dan moden. Kefahaman dan kesedaran tinggi tentang matlamat pendidikan itu secara menyeluruh amat dituntut. seperti peperangan dan kezaliman boleh merujuk kepada pelukis Nirmala Shanmugalingam bertajuk Vietnam 1981 yang mempersoalkan kekejaman peperangan di Vietnam atau Ibrahim Hussein bertajuk My Father and the Astronaut. dicadangkan bahawa kesepaduan antara mata pelajaran itu hanya dilakukan apabila diperlukan dan bersesuaian sahaja. kemahiran dan generalisasi antara empat disiplin itu. estetika dan kritikan seni boleh dirancang dan digabungjalinkan secara sepadu atau diajar berasingan. Untuk mata pelajaran pendidikan seni dalam usaha untuk memperkukuhkan lagi disiplinnya supaya tidak ditelan oleh tumpuan kepada mata pelajaran yang disepadukannya itu yang sering dianggap mata pelajaran yang lebih mustahak. Apabila perancangan semester. penghasilan produk seni. kritikan seni dan estetika adalah amat nyata sekali jikalau dikaitkan dengan proses dan prosedur menghasilkan produk seni. Kedua-dua pelukis ini membawa makna kemanusiaan. Sebaliknya memang ada kesan iaitu kurangnya tumpuan khusus pada mata pelajaran berkenaan secara total ketika melalui proses pembelajaran. Sebenarnya di dalam mata pelajaran itu sendiri boleh berlaku konsep sepadu. Jikalau kita menyediakan perancangan berasaskan struktur DBAE terdapat empat disiplin yang boleh dirancang secara sepadu.setiap mata pelajaran adalah amat dituntut. Hubungan antara sejarah seni. Maksudnya. kandungan pelajaran dan sub kandungan pelajaran bagi sesuatu pembelajaran adalah merupakan struktur kurikulum berasaskan disiplin (DBAE) yang dirancang secara terbuka.

bagaimana dan sejauh mana serta bila sesuatu pelajaran itu berlaku. Mengenai nilai estetika pula pelajar boleh membandingkan cara persembahan seniman tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia tetapi untuk merancang pelajaran berdasarkan semester atau penggal. keratan surat khabar hasil kritikan oleh pengkritik-pengkritik terhadap sesuatu karya seni. atau membaca melalui beberapa artikel. Perkara yang jelas ialah sukatan pelajaran bukanlah berupaya menyatakan keseluruhannya akan apa yang patut dilakukan oleh guru. melalui teknologi ICT guru atau pelajar boleh melayari internet memasuki halaman Museum of Art umpamanya akan dapat segala bentuk seni atau seumpamanya untuk dijadikan sumber pembelajaran. mingguan dan harian itu masih terletak di tangan guru. dan interpretasi setidak-tidaknya dalam dua 82 . Sukatan pelajaran hanya boleh menyediakan ruang untuk guru membuat justifikasi.Melalui sejarah pelajar dapat mempelajari pengalaman seniman menghasilkan karya. malah pelajar boleh membuat kajian di perpustakaan. ini boleh berlaku. Untuk membuat perbandingan antara seniman antara bangsa. dengan paparan hitam putih sesuai dengan mod yang dipaparkan. apakah tema yang dipilih. Pada dasarnya gurulah yang menentukan hala tuju pembelajaran. Pendek kata terpulanglah kepada guru untuk merancang kerana dalam konteks pendidikan di negara kita. transformasi imej-imej foto yang menggambarkan penderitaan rakyat Vietnam kesan peperangan. Sama ada guru membuat perancangan berdasarkan kreativiti dan inovasinya tidak hanya setakat mengikut apa yang tercatat dalam kurikulum sedia ada atau mengikut sahaja apakah kandungan yang tercatat dalam kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian sekadar untuk menghabiskan tajuk-tajuk dan aktiviti untuk sepanjang tahun persekolahan. guru juga yang menentukan apa. Sama ada guru mengawal keseluruhannya atau tidak mengawal apa-apa pun. Bukan setakat membanding karya sahaja. Banyak majalah yang menyentuh tentang seni terdapat di pasaran yang mengemukakan tulisan-tulisan yang menyentuh karya seniman tanah air. atau setakat melihat gambar catan daripada seniman-seniman yang dipilih. kombinasi yang begitu harmoni. Guru yang menentukan isi kandungan. Manakala Nirmala pula menggunakan teknik campuran cetakan dan catan akrilik di atas kanvas. walaupun sukatan pelajaran dan kandungan bagi satusatu tahap telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum. lihat bagaimana Ibrahim Hussein menggunakan kepakarannya menghasilkan imej yang realistik menerusi kombinasi cat minyak dan cetakan. Dengan cara ini juga kita tidak terikat dengan buku teks pendidikan seni yang memang pun tiada dalam sistem persekolahan kita. Antara guru dan muridlah yang meletakkan sempadan sesuatu bidang ilmu bagi sesuatu mata pelajaran itu. sejauh manakah pekanya seniman terhadap nilai-nilai persekitaran sama ada tempatan atau peringkat antara bangsa. Jikalau guru hanya terikat kepada kandungan yang ditetapkan dalam sukatan pelajaran maka setakat itu sahajalah ilmu dan kemahiran yang dapat dialami oleh pelajarnya. guru yang menentukan kaedah pembelajaran. Begitu juga pelajar dapat membandingkan teknologi media yang dipilih dalam menghasilkan sesebuah karya.

Pelajaran perlu dimulakan daripada yang mudah kepada yang lebih sukar secara berperingkat-peringkat. Apa yang perlu dilalukan adalah pastikan matlamat dan objektif sukatan pelajaran pelajaran dilaksanakan melalui isi kandung atau kegiatan yang dipilih sesuai pula dengan keupayaan dan kemahiran kumpulan sasar iaitu pelajar. Sebagai contoh. 83 . Pertamanya guru boleh merancang semula kandungan sukatan pelajaran berdasarkan tahap-tahap yang telah ditetapkan dengan menggunakan manamana pendekatan yang sesuai dengan matlamat dan objektif sukatan pelajaran pendidikan seni visual itu. aktiviti dan tahap kesukaran bagi sesuatu kemahiran itu perlu diuruskan secara berurutan. Urutan Dalam Perancangan Oleh kerana ruang lingkup pelajaran pendidikan seni ini luas dan jangka masa pula panjang maka dalam membuat perancangan pelajaran pendidikan seni ini penegasan kepada urutan amat penting. Eisner (1988). membangunkan idea-idea. Mereka juga diminta menghasilkan sesuatu menggunakan bahan-bahan tersebut.lokasi. Sudah tentu pelajar berada di dalam kebingungan. atau pelajar akan membuat sesuatu tanpa tujuan. grafik. Dalam hal ini kita sering mengutamakan kepelbagaian dalam kurikulum tetapi mengetepikan halhal yang berkaitan dengan urutan. Lebih baik kita hadkan jumlah aktiviti atau projek yang perlu disempurnakan tetapi kita utamakan urutan kerana yang penting adalah proses penghayatan itu. Program pendidikan tanpa menitikberatkan nilai-nilai urutan adalah pendidikan yang statik (Eisner 1988). perkembangan. Sebagai contoh. Pendekatan itu mungkin salah satunya ialah DBAE atau pun pendekatan Budaya. Untuk satusatu tahun sesi persekolahan guru boleh memilih beberapa tajuk sahaja. Penghayatan ini akan lebih berkesan jikalau perancangan pelajaran memberi peluang kepada pelajar berlatih mengembangkan kemahiran dan ideanya. jikalau pelajar diminta menghurai secara metafora tentang kualiti ekspresif suatu kerja-kerja seni umpamanya tentang menara kembar Kuala Lumpur. dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar sehingga ke tahap optimumnya. Masa. Dalam konteks psikologi perlu ada urutan dalam sesuatu organisasi aktiviti supaya ada cabaran. bukan membuat kesemua isi kandung yang tercatat dalam sukatan pelajaran. kita mulakan pelajaran kita dengan meminta pelajar menggunakan berbagai-bagai alat dan bahan sedangkan pelajar tidak berupaya membuat perkaitan antara bahan-bahan tersebut kerana mereka belum diberi pendedahan awal. lanjutan daripada aktiviti itu pelajar diminta memindahkan idea dan kualiti ekspresif itu kepada kerja-kerja catan. arca. seramik dan sebagainya. Ini membuang masa dan berlaku pembaziran. Pentingnya perancangan dan pembelajaran secara urutan ini akan membantu pelajar membuat penghayatan kandungan pengalamannya. pelajar hanya membuat sesuatu secara cuba jaya sahaja. Keduanya sukatan pelajaran pendidikan seni terlalu luas ruang lingkup bidang dan isi kandungnya untuk dilaksanakan bagi lima tahun di sekolah menengah dan enam tahun di sekolah rendah. berpendapat urutan dalam kurikulum amat penting alasannya adalah pertamanya semua aktiviti untuk mana-mana program pun memerlukan masa yang lebih.

kemahiran dan latihan berlaku secara berurutan dan berkesinambungan. Tindakan berlaku secara spontan. Ia berlaku secara spontan. Ia berkembang dalam repetori kognitif bergantung kepada sejauh mana program yang dirancang secara berurutan dan berkesinambungan. Ia bebas kerana bahan dan sumber yang baik bukan setakat boleh membantu pelajar. kritikan seni. ia juga mudah digunakan sesuai dengan keperluan dan situasi pembelajaran. pelajar-pelajar juga akan 84 . Dalam pendidikan seni kualiti ini berlaku apabila pelajar berupaya memberi reaksi secara spontan apabila berhadapan dengan pengalaman estetika. dan agensi kerajaan bersama-sama berganding tangan dan minda dalam membekalkan sumber-sumber yang membantu guru untuk menyediakan suatu program yang berkesan. ia juga boleh membantu dan mengajar guru. menggalakkan keterlibatan institusi budaya tempatan. Kita boleh memandu secara spontan. Bahan dan sumber kurikulum pendidikan seni yang baik adalah yang boleh dipandu dan bebas. estetika dan menghasilkan produk seni.Alasan lain mengapa urutan atau kesinambungan itu penting dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni berasaskan disiplin ini (DBAE) adalah berkaitan dengan membina kualiti spontan iaitu berkaitan dengan pembinaan diri menjadikan sesuatu itu berlaku secara spontan tanpa kawalan atau arahan fikiran sedar. idea-idea dan kemahiran sukar menjadi lebih kompleks dan berkualiti. Ia perlu dipandu kerana ia merupakan model dan kandungan. berbual dengan rakan. Keistimewaan Perancangan Pendekatan DBAE Eisner juga berpendapat bahawa terdapat berbagai-bagai unsur yang terlibat dalam struktur kurikulum DBAE. Tanpa urutan pelajar sukar untuk membina penghayatan. membuat perbandingan dalam sesuatu perbincangan. Apabila pelajar sudah berkemahiran dengan pengalaman estetika dan segala-galanya dalam kawalannya secara spontan ia akan memberi tindak balas. aktiviti dan matlamat yang dicadangkan yang mungkin tidak disedari oleh guru. Satu lagi keistimewaan menggunakan DBAE dalam perancangan kurikulum ialah menerusinya pelajar boleh mendapat manfaat apakah sebenarnya keistimewaan mata pelajar pendidikan seni ini. Ini memerlukan keterlibatan berbagai-bagai pihak dalam masyarakat. Samalah dengan keupayaan kita dalam berbahasa dengan mudah sahaja kita boleh mengucapkan kata-kata berpuisi apabila hati kita tersentuh dengan keindahan yang menakjubkan. Bagaimana ini boleh berlaku? Semuanya berlaku bermula dengan internalisasi. Tanpa berurutan. Ada orang boleh bermain alat muzik sambil menyanyi dan menari juga. atau berkhayal sesuatu kemungkinan. sambil memandu kita boleh mendengar radio. yayasan kesenian. Pelajar ini bersedia untuk mengutarakan konsep berkaitan untuk berbahas. Kurikulum pendidikan seni yang berdasarkan struktur DBAE pada pandangan Eisner memberi peluang kepada pelajar membina kemahiran-kemahiran yang dinyatakan di atas. Kespontanan adalah anugerah kebebasan khusus untuk pembentukan keupayaan imaginasi. Program tersebut mengutamakan keupayaan dan peluang pelajar mengenali budaya mereka. Selain daripada mendapat pendedahan mengenai empat disiplin iaitu sejarah seni.

muzik atau pergerakan. Pendidikan adalah satu wadah yang matlamat umumnya adalah untuk membolehkan manusia mengembangkan literasi. Jenis pemikiran ini memerlukan pemerhatian bagi menentukan mana yang sesuai dan kompleks. Setiap bentuk itu ada pula had-had keupayaannya dan keistimewaannya yang tidak terdapat pada bentuk-bentuk lain. Pertamanya melalui imej dan peristiwa yang dijalin melalui bentuk estetika dan melalui curahan perasaan adalah merupakan perantara. Kita juga harus dapat menghayati keistimewaan yang boleh diberikan oleh pelajaran pendidikan seni. Melalui keupayaan literasi manusia boleh menyatakan atau mentafsir sesuatu makna yang berbagaibagai-bagai bentuk yang terdapat di persekitarannya. angka. dan struktur sintetiknya. Kapasiti intelektual kita akan menjadi keupayaan intelektual selagi kita memberi peluang setiap kapasiti itu berfungsi. Dalam kehidupan kita. Literasi artistik adalah alat yang kita gunakan bagi memahami makna sesuatu kerja seniman. Kesimpulan Tanpa struktur dalam kurikulum kita. agar struktur yang ekspresif berupaya merangkap emosi dan imaginasi bagi disesuaikan dan menjelaskan keistimewaan seni yang kabur. kita tidak akan dapat membina kespontanan. Hasil seni itu penuh dengan kehebatannya. Setengah makna lebih berkesan jikalau dipaparkan menerusi imej-imej visual. manakala yang lain sesuai melalui kata-kata. Sumbangan yang kedua yang boleh diberi oleh mata pelajaran pendidikan seni ini adalah berkaitan dengan makna yang tersurat dan tersirat pada sesuatu bentuk seni. Inilah dua sumbangan seni dalam membantu pembangunan dan pengalaman manusia. Melalui karya atau bentuk seni boleh membantu kita untuk menjelaskan apa yang tidak boleh diterangkan dengan perkataan. Banyak pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam perancangan dan pengajaran mata pelajaran ini salah satu yang dikenal pasti berkesan untuk membina konsep sepadu dan juga mempunyai ciri-ciri konstruktif adalah menggunakan pendekatan pendidikan seni berasaskan disiplin (DBAE) yang jelas mempunyai struktur yang kukuh dan sesuai dengan matlamat pendidikan seni itujuga selari dengan matlamat pendidikan 85 . mempelajari bagaimanakah untuk meneliti sesuatu bentuk. Perancangan yang menjemukan yang tidak mempunyai roh atau berilmu pengetahuan yang boleh mencabar minda dan imaginasi pelajar. pergerakan. Mereka mencambahkan perasaan sensitif supaya kehalusan itu ditimbulkan dan yang terselindung juga dikira. Perlu dijelaskan kepada pelajar bentuk-bentuk seni juga adalah merupakan sumber pendidikan. perkataan. konteks.menimba pengalaman kerana mata pelajaran ini memberi dua bentuk sumbangan untuk pembangunan dan pengalaman manusia. Untuk membaca makna pada sesuatu bentuk itu memerlukan kefahaman tentang peraturan. Yang kita bimbangkan adalah perancangan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni yang tidak berstruktur. imej dan pola-pola bunyi adalah bentuk-bentuk yang mana sesuatu makna itu boleh disampaikan. Keistimewaan seni boleh menjangkau daripada persepsi yang halus dan kompleks kepada menghasilkan karya seni yang di luar jangkauan minda. melaluinya potensi keupayaan minda manusia diterjemahkan ke dalam bentuk visual. dan boleh memberi sumbangan kepada perkembangan kemahiran kognitif yang begitu kompleks.

Tanpa keupayaan merealisasi keistimewaan seni dalam kurikulum bermakna pelajaran itu bukanlah pelajaran seni. Manakala perancangan pelajaran yang tidak berstruktur tidak ada jalan keluar untuk mencapai matlamat.kebangsaan. Ciri-ciri yang diperlukan oleh pelajaran pendidikan seni semuanya jelas berstruktur mencakupi keistimewaan mata pelajaran itu. Perbandingan kurikulum yang berasaskan pernyataan kendiri/Ekspresi kreatif dengan DBAE (Discipline-Based Art Education) Ekspresi Kendiri Secara Kreatif DBAE 86 .

sokongan. membantu pelajar memahami konsep-konsep seni selari dengan aras kanak-kanak tertentu. kumulatif. integrasi individu. tiada usaha untuk mempengaruhi ekspresi kendiri pelajar Kreativiti Kreativiti adalah bakat pelajar. Kandungan Aktiviti seni sebagai ekspresi kendiri. kurangnya perkembangan adalah disebabkan oleh gangguan orang dewasa 87 . menggunakan kepelbagaian bahan seni dan kaedah Kurikulum Dirancang oleh guru secara individu. dan tidak tersusun Konsep pelajar Pelajar semula jadi kreatif dan ekspresif. perlu diasuh bukan diajar. Kurikulum Ditulis secara berurutan. menggalakkan ekspresi kendiri pelajar secara kreatif Kreativiti Kreativiti adalah tingkah laku yang bukan konvensional yang boleh dibentuk menerusi kefahaman terhadap seni seacara biasa. berkembangan secara semula jadi dengan galakan dan peluang yang disediakan. ekspresi kendiri. tidak mendedahkan pelajar dengan imej-imej orang dewasa . perlu diajar untuk mengembangkan kefahaman terhadap seni. Ekspresi alam kanak yang tidak dibimbing tidak dianggap sebagai kreatif sepenuhnya Perlaksanaan Konsep guru Memberikan motivasi. menggunakan nilai imej seni dewasa. kritikan seni. fokus pada kanak-kanak Matlamat: Perkembangan kefahaman terhadap seni. seni penting kepada perkembangan pendidikan menyeluruh . pendedahan kepada imej-imej seni menghalang kepada perkembangan kreativiti semula jadi mereka. sejarah seni dan produk seni. tersusun dan meluas perlaksanaannya. seni sebagai fokus pembelajaran Kandungan Estetika. Konsep pelajar Pelajar adalah murid mata pelajaran seni. perlaksanaannya tidak berurutan. Pendedahan kepada hasil seni seniman meningkatkan perkembangan kreativiti mereka Konsep guru Menyediakan motivasi.Matlamat: Perkembangan kreativiti. membantu pelajar. seni daripada berbagaibagai kebudayaan dunia dan era.

M. tidak perlu kerjasama dengan kelaskelas atau sekolah-sekolah yang lain Memerlukan penglibatan dengan kelaskelas atau tingkatan lain di sekolah itu malah sekolah-sekolah lain di dalam sesuatu daerah secara meluas untuk mendapatkan kesan urutan dan susunan yang maksimum Kerja-kerja seni Kerja-kerja orang dewasa tidak dikaji. and Greer. daripada Clark G. imejimej orang dewasa mungkin memberikan kesan yang negatif terhadap perkembangan ekspresi kendiri dan kreativiti pelajar Karya orang dewasa (seniman) merupakan pusat rujukan dan kajian seni.. penilaian pencapaian pelajar biasanya tidak digalakkan. Day. D. fokus kepada pembelajaran. Kerja-kerja seni Penilaian Berasaskan perkembangan dan proses kerjakerja seni kanak-kanak. (1987) 88 . mustahak untuk mengesahkan kemajuan pelajar dan keberkesanan program. imej-imej orang dewasa membantu sebagai fokus pembelajaran secara integrasi daripada empat disiplin seni Penilaian Berasaskan matlamat pendidikan.Pelaksanaan Boleh tercapai dalam sebuah bilik darjah sahaja.

Educating artistic vision. E. Boston: Little Brown. The educational imagination: On the design and evaluation of school programs. E. (1979. & Vallance. W. New York: Macmillan. 1985. Eisner. 89 . 1994). (1971). Alexander. Clark. & Greer. & Day. (1972). Eisner.Rujukan Eisner.. Eisner. W. W. (1966). W. E. Discipline-Based Art Education. Santa Monica. W. Dalam Discipline-Based Art Education: What Forms Will It Take? 6-21. CA: McCutchan Pub. A curriculum sampler. CA: Getty Center for Education in the Arts. E. E. (1987). Cognition and curriculum: A basis for deciding what to teach. (1988). Eisner. The Journal of Aesthetic Education.). Waltham. Confronting curriculum reform. Conflicting conceptions of curriculum. (Eds. E. (21)2. MA: Blaisdell Pub. The art of educational evaluation: A personal view . (1988). W. Readings in art education. Structure and magic in discipline-based art education. M. E. G. (1985). Day. M.. (1974). W. Eisner. (1992). E. D. New York: Longman. Berkeley. E. Eisner. W. Eisner. The role of Discipline-Based Art Education in American Schools. D. Bacaan tambahan: Eisner. W. & Ecker. Discipline-based Art Education: Becoming students of art. K. New York: Oxford University Press. London: Falmer Press. (1982). E. Los Angeles: Paul Getty Trust. New York: Macmillan.

90 .

91 .

boleh bekerja sama dalam melaksana sesuatu tugasan dan berkerja dalam satu pasukan. Pelajar perlu diberi pengetahuan berkaitan seni dan warisannya supaya mereka mencintai dan menghargai tokoh dan memelihara warisan masyarakat dan bangsanya. kerana matlamat dan konsep kurikulumnya hampir sama. Di dalam bab IV ini dikemukan beberepa pendekatan yang boleh digunakan oleh guru selain daripada pendekatan DBAE yang telah dijelaskan dibab III terdahulu. Berikut dihuraikan ketiga-tiga matlamat kurikulum tersebut. Adakah mata pelajaran pendidikan seni ini hanya memberi kemahiran kepada pelajarnya? Adakah hanya itu yang dinyatakan dalam matlamat. Salah satu daripadanya ialah seperti yang telah disarankan oleh Chapman (1978). Ia boleh diubahsuaikan dengan iklim negara kita. Walau bagaimanapun kita boleh menyesuaikan dengan mana-mana model kurikulum yang telah diperakui oleh dunia. objektif dan organisasi Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual? Jikalau dirujuk kembali hasrat yang dirungkai dalam dokumen tersebut mengharapkan pelajar dirangsang daya kreativitinya. Pendekatan Kurikulum Chapman & Efland Hingga setakat hari ini. Bukan setakat kemahiran dan pengetahuan mengenai studio seni sahaja yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar. kerana guru telah membudayakan bahawa mempelajari pendidikan seni adalah hanya untuk memberi kemahiran kepada pelajarnya. amalan guru-guru di sekolah-sekolah memanglah tidak ada satu modul pengajaran yang mantap untuk dicontohi sebagai strategi perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. tetapi banyak pendekatan lain yang boleh guru gunakan agar pelajarnya dapat merasai nikmat dan kepuasan apabila mengikuti pelajaran Pendidikan Seni. Menurutnya ada tiga matlamat pembelajaran Pendidikan Seni iaitu untuk perkembangan individu. untuk meningkatkan kesedaran terhadap warisan budaya dan untuk meningkatkan kesedaran terhadap peranan-peranan seni di dalam masyarakat. Pelajar juga dikehendaki memiliki nilai dan sikap toleransi. Pelajar dipandu untuk cekap mencari. pelajar dilatih untuk membudayakan penyelidikan dalam proses kerja seninya. menyusun dan menggunakan maklumat bagi menyelsaikan sesuatu masalah.PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Untuk merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di bilik darjah terdapat berbagai-bagai pendekatan boleh digunakan oleh guru. Kebanyakan antara kita lebih selesa menggunakan pendekatan studio untuk melaksana pelajaran pendidikan seni visual ini. Untuk merungkai persoalan-persoalan di atas jelaslah bahawa untuk pembelajaran mata pelajaran ini bukan hanya satu pendekatan sahaja yang boleh digunakan. 92 . mengolah.

Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Seni Menurut Efland (1977) dan Chapman (1978) berdasarkan tiga matlamat di atas pelajar didedahkan kepada dua tingkah laku yang biasa diamalkan dalam seni yang dikatogerikan sebagai bidang iaitu. serta peranan seni dalam membangunkan ekonomi masyarakat dan sumbangannya dalam pembangunan negara bangsa. Seniman akan melalui suatu proses berkarya yang dikenali sebagai proses artistik. Bidang Tindak balas Berdasarkan tingkah laku atau 93 langkah-langkah yang sering . Untuk meningkatkan kesedaran terhadap warisan budaya Guru-guru perlu mengetahui cara-cara untuk meningkatkan keupayaan muridmuridnya dalam menilai dan memahami dan menghargai seni yang terdapat di sekitar masyarakatnya. kepercayaan dan budaya masa kini dan budaya silam. Untuk meningkatkan kesedaran terhadap peranan-peranan seni di dalam masyarakat dan kehidupan Guru perlu mengetahui untuk membekalkan pelajar dengan peluang-peluang untuk berinteraksi dan mengamati dan menikmati hasil seninya dan dengan hasil-hasil seni yang terdapat di sekeliling kehidupannya. kebangsaan dan antara bangsa. Efland berpendapat. Efland (1977) dan Chapman (1978) menyatakan tingkah laku ini berlaku ketika seseorang seniman hendak berkarya. 2) Mengolah dan menjelmakan idea-idea tersebut ke dalam bentuk seni. dan 3) Menggunakan media untuk menghasilkan kerja seni. Bidang Ekspresi Melalui tingkah laku ekspresi. Tingkah laku atau perlakuan itu dijadikan sebagai bidang pelajaran. Guru boleh membincangkan perenan pereka dalam menghasilkan rekaan-rekaan yang menyumbang kepada kepuasan estetika memenuhi cita rasa dan memberi keselesaan kehidupan manusia. 2. Peranan seni dalam kehidupan seharian. Untuk perkembangan individu Guru-guru haruslah mengetahui bagaimana untuk memberi pengalaman kepada murid-muridnya untuk mengamalkan nilai-nilai murni di samping mengembangkan keupayaan ekspresif melalui kegiatan-kegiatan seni serta meningkatkan kemahiran. Terdapat tiga tahap utama dalam perkembangan proses artistik iaitu 1) Mengumpul idea-idea. 3. Lantaran itu dapat menanamkan kefahaman terhadap memahami pandangan. proses-proses ini boleh berfungsi sebagai pendekatan untuk digunakan oleh murid-murid di dalam aktiviti-aktiviti artistiknya. Sumbangan yang diberi oleh tokoh-tokoh seni setempat . Ada juga peranan pereka yang berjaya megangkat marwah dan jati diri bangsa melalui rekaan atau karyanya di peringkat antara bangsa.dengan berasaskan kepada perlakuan ekspresi dan tindak balas.1.

tindak balas mereka pada seni adalah melalui tiga tahap perkembangan iaitu. Di bawah ini ditunjukkan pendekatan yang telah diubahsuai. Efland (1977) membangunkan satu pendekatan untuk pelajaran Pendidikan Seni. 1) Mengamati dan memahami seni. dan 3) Menilai. Jadual 1: Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Seni MATLAMAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI Bidang Untuk Perkembangan Mengenal Warisan Individu Budaya Mendapatkan idea Mempelajari untuk kerja-kerja seni bagaimana senimanseniman/pandai tempatan menemui idea-idea di dalam kerjanya Mengolah dan Mempelajari menjelmakan ideabagaimana idea untuk kerja seni seniman/pandai tempatan mengolah dan menjelmakan idea-idea ciptaannya. pengkritik seni dan ahli-ahli sejarah seni. Justeru itu. Gerak kerja seni Mempelajari penggunaan media bagaimana seniman/pandai menggunakan media Peranan Seni di Dalam Masyarakat Mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia menzahirkan nilai dan kepercayaan menerusi seni tampak Mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia membuat tanggapan dan menyatakan perubahan nilai dan kepercayaan menerusi bentuk seni . Tiga perkembangan tindak balas ini boleh dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran Pendidikan Seni di bilik darjah. 2) Menterjemah. diadunkan di antara ketiga-tiga matlamat pembelajaran Pendidikan Seni dan dua tingkah laku yang sering berlaku dan dijadikan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran. Mempelajari perkembangan teknologi dan penglibatan masyarakat dalam menghasilkan bentuk seni tampak MATLAMAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI Untuk Perkembangan Mengenal Warisan Peranan Seni di Dalam Individu Budaya Masyarakat Pengamatan dan Mempelajari Mempelajari bagaimana pemahaman hasil bagaimana pengkritik masyarakat Malaysia seni dan ahli sejarah mengamati dan mengamati dan mengenali imej-imej seni memahami hasilan tampak seni Mentafsir hasil seni Mempelajari Mempelajari bagaimana bagaimana pengkritik masyarakat Malaysia dan ahli sejarah seni mentafsir imej-imej seni mentafsir hasil seni tampak EKSPRESI TINDAKBALAS 94 .diamalkan oleh para sarjana seni.

Umpamanya bagaimana Latiff Mohidin mendapatkan idea untuk menghasilkan siri catan yang bertajuk PagoPago. Apa yang perlu perlu lakukan adalah perincikan isi kandungan pelajaran berdasarkan perancangan pelajaran tahunan yang disediakan pada setiap tahun itu. Pendekatan ini boleh dilaksanakan dalam pelajaran mingguan. logo. Kaji semula bagaimanakah Latiff mengolah idea daripada lakaran dan lukisannya untuk menghasilkan catan Pago-Pagonya. Guru boleh padankan dengan apa-apa kegiatan yang terdapat dalam kandungan pelajaran Pendidikan Seni Visul seperti aktiviti catan. Perkokohkan pengetahuan pelajar dengan asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan prinsip rekaan. Ia boleh dilakukan berdasarkan objektif pelajaran atau hasil pembelajaran yang guru tetapkan pada sesuatu masa pengajaran. kraf dan sebagainya seperti yang terdapat dalam isi kandungan sukatan pelajaran. Melalui pengalaman yang digarap dari pengembaraanya di sekitar Lembah Mekong beliau telah membuat puluhan lukisan dan lakaran yang akhirnya menjadi sumber idea kepada karyanya. poster. Seterusnya pelajar didedahkan bagaimana mengguna media untuk menghasilkan sebuah catan. pelajar perlu didedahkan dengan proses untuk mendapat idea. Kaji 95 . pelajaran yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan bidang penghasilan seni visual atau eksprasi. Kemahiran ini perlu dikuasai oleh pelajar supaya proses untuk menzahirkan idea-idea yang telah diolah pada tahap kedua itu dapat dijelmakan. Untuk perkembangan individu (pelajar) bagi mendapatkan idea untuk proses menghasilkan sebuah catan. langskap. Sebagai contoh pelajar didedhkan dengan lakaranlakaran awal yang dibuat oleh seorang pelukis. Proses mengolah idea ini perlu diajar kerana terdapat beberepa teori yang berkaitan dengan gubahan perlu dijelaskan kepada pelajar.Menilai hasil seni Mempelajari bagaimana pengkritik dan ahli sejarah seni menilai hasilan seni Mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia menilai imej-imej tampak Dengan enam sub-pendekatan pembelajaran ini memudahkan pihak guru untuk merancang strategi pengajarannya dan perlulah benar-benar dapat menghayatinya jika ingin menggunakan pendekatan ini di dalam bilik darjah. Ikutilah langkah-langkah proses artistik seperti yang dicadangkan. Untuk membantu pelajar dalam proses untuk mendapatkan idea itu pelajar bolehlah rujmuk kepada warisannya. Kaji bagaimana Latiff menggunakan cat minyak atau arkelik dalam kerjanya. cetakan arca. Langkah berikutnya adalah pelajar mengolah dan menjelmakan idea-idea untuk kerja seni. Pelajar boleh mempelajari bagaimana seniman-seniman tempatan atau luar negara menemui idea-idea di dalam kerja-kerja catannya. Untuk membantu pelajar dalam proses ini pelajar bolehlah mengkaji bagaimana seseorang seniman itu melalui proses ini. Sebagai contoh katakan guru hendak mengajar catan. Untuk membantu pelajar dalam proses ini pelajar boleh mengkaji bagaimana seseorang seniman itu menggunakan media tertentu untuk menghasilkan idea catannya.

Apakah pantang larang. Terdapat beberapa perisian di pasaran yang boleh digunakan dalam proses penghasilan catan seperti pain dan sebagainya. bidang ekspresi itu perlakuannya adalah melibatkan proses artistik bagi sesuatu penghasilan seni. Lakukanlah proses yang sama dalam bidang tindakbalas (respon) mengikut urutan proses seperti dalam jadual 1 di atas supaya matlamat untuk perkembangan individu dalam membuat apresiasi sesebuah karya. Berbanding dengan pendekatan Chapman juga terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang ekspresi dan tindak balas. persatuan yang berkaitan. Selepas itu dalam proses berikutnya pelajar mengkaji bagaimana masyarakatnya membuat tanggapan dan menyatakan perubahan nilai dan kepercayaan menerusi sesuatu gubahan karya (catan). nilai dan adat. yang boleh dijadikan sumber idea dalam catannya. Dalam proses penghasilan seni visual atau ekspresi ini pelajar juga perlu mempelajari bagaimana masyarakatnya menzahirkan nilai dan kepercayaan menerusi seni tampak. mengenali warisan budaya dan peranan seni di dalam masyarakat dapat diajar. Umpamanya masyarakat kita tidak boleh menerima sesebuah gubahan catan yang idea atau bahan tajuknya menggambarkan wanita yang berbogel seperti yang dibuat oleh seniman barat. 96 . seperti agensiagensi. Menurut Chapman pelajar perlu juga didedahkan kepada peranan seni dalam masyarakat bagi menimbulkan kesedaran mereka kepada perkembangan dan sumbangan seni dalam kehidupan seharian kita. dalam menghasilkan bentuk seni tampak yang berkaitan dengan kemahiran catan. Kurikulum Pendidikan Seni Visual disusun berdasarkan kandungan yang dibahagi kepada dua bidang iaitu: Penghasilan seni visual dan Sejarah dan apresiasi seni visual. Jikalau disemak pendekatan Efland dan Chapman ini dan dibandingkan dengan kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSM terdapat unsur persamaan dari segi struktur kandungan.bagaimana teknik sapuan berusnya di atas kenves. seni komunikasi visual. NGO dan syarikat perniagaan. yang boleh dibuat dan yang dilarang di dalam sesuatu gubahan idea atau bahan tajuk. Pelajar juga perlu didedahkan kepada penglibatan masyarakat. Langkah seterusnya pelajar perlu didedahkan dengan perkembangan teknologi dan teknologi semasa berkaitan dengan media dalam catan. Jikalau kita teliti dengan lebih lanjut. seni rekabentuk atau kraf. Umpamanya menjelaskan kepada pelajar peranan ICT dalam seni khususnya yang berkaitan dalam proses menghasilkan catan. Ini bermakna pelajar dipandu untuk membuat kajian tentangnya. Bertujuan untuk melatih pelajar melakukan proses penghasilan seni sebagai penggiat seni seperti seorang seniman yang memalui proses yang sama ketika berkarya dalam berbagai aktiviti seni sama ada seni halus. Kemudiannya membuat proses pentafsiran hasil seni dan akhir sekali pelajar di ajar bagaimana untuk membuat penilaian hasil seni. Ikutilah proses kritikan iaitu mulakan denganproses membuat pengamatan dan pemahaman terhadap sesuatu hasil seni.

Pendidikan Seni Malaysia Seni untuk melahirkan individu yang berbudaya dan mengamalkan seni sebagai cara hidupan 97 . Isi kandungan itu semuanya merupakan alat atau benda keparluan hidup seharian yang ada hubungannya dengan sentuhan seni bertujuan untuk keselesaan hidup.Begitu juga dengan bidang tindak balas seperti yang digunakan oleh Chapman. Pelajar seharusnya dibimbing membuat penerokaan hubungan seni antara budaya dengan masyarakat. Bidang ini diujudkan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan membina nilai dan identiti bangsa dan budaya. kenderaan. alat permainan. peralatan. seni bina. peranan guru dilihat amat penting sekali iaitu sebagai pembudaya. pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini. Guru bertanggung jawab memindahkan idea budaya masyarakat kepada pelajar-pelajar secara berterusan. Isi kandung berikut adalah. Bidang tindak balas itu bermaksud respon dari penonton atau pemerhati atau penggemar seni. Tujuan bidang ini adalah untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan dalam membuat kritikan dan menghayati sesebuah hasil seni. Pendidikan Seni dan Isu Perpaduan Falsafah yang diutarakan oleh Kementerian pendidikan Malaysia menekankan Pendidikan seni Visual melahirkan individu yang berbudaya dan mengamalkan seni sebagai cara hidup (*Sila rujuk tajuk Matlamat Pendidikan Seni Kementerian Pendidikan Malaysia). Dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSM menamakan bidang tindak balas itu sebagai bidang sejarah dan apresiasi seni visual yang isi kandungnya meliputi pergerakan seni visual di Malaysia secara perbandingan dengan pergerakan seni luar negara yang bersesuaian.

kumpulan sosial. supaya lebih mengenali individu lain di sekeliling persekitaran kehidupannya melalui keupayaannya menguasai bahasa seni dan boleh membuat apresiasi terhadap bentuk-bentuk seni visual. Oleh itu. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kualiti individu yang lebih berpengetahuan seni. Menurut mereka.Pengajian Kognitif 2. objektif-objektif seni visual adalah bersandarkan lima fungsi seni dalam masyarakat yang boleh disemai dalam kalangan pelajar.Seni sebagai indikator menentukan status dan peranan dalam masyarakat. Oleh itu kandungan kurikulum pun seharusnya mengandungi hasrat objektif ini (Iberahim Hassan. peradaban. Menerusi seni dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa (Md. di mana teori ini berkaitan dengan seni dan kemasyarakatan.Pengajian Media 4. Penulisan matlamat dan objektif di dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual menyatakan hasrat ini dengan jelas. Maklumat tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk visual dan membuat perkaitan dengan isu semasa. maka amat perlu kita melihat semula persoalan ini.Seni berfungsi sebagai indeks untuk membezakan sesuatu identiti. 2000). Beliau menstrukturkan kurikulum Pendidikan Seni Visual kepada empat bentuk pengajian iaitu: 1. Lima fungsi seni itu ialah: 1. 5. 2003).Pengajian Linguistik Visual 3. menyimpan dan menjana idea-idea berkualiti.Pengajian Kritikan Seni Dalam konteks budaya. pelajar-pelajar akan berpeluang untuk mempelajari personaliti.Seni untuk memperkayakan kualiti sesuatu perayaan atau upacara ritual bagi sesuatu peristiwa atau sambutan.Seni sebagai alat untuk perkembangan sesuatu budaya. idea dalam karya seni yang dihasilkan dalam sesuatu zaman.Seni sebagai alat komunikasi yang merakam. 4. 2. Mana kala Feldman (1972) pula menumpukan kepada teori humanistik.Rajah xx: Model-model tentang perpaduan dalam kurikulum pendidikan seni McFee dan Degge (1993) pula menekankan tentang seni dalam masyarakat. Nasir & Iberahim. guru seni harus bijak mengaitkan situasi semasa 98 . Oleh kerana tujuan untuk memupuk perpaduan adalah murni dan bersesuaian dengan situasi masyarakat majmuk di negara kita. 3.

Antara kemahiran yang akan dikuasai pelajar melalui pendidikan seni visual ialah kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Jikalau mengukir pula latih pelajar menggunakan pahat. dan subjek meter yang dipaparkan pada zamannya. Sebagai contoh perlu mencari siapakah tokoh-tokoh dan karyanya yang berkenaan. kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. Ini bertujuan menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar. semasa dan selepas proses penghasilan. pelajar perlu mendapat latihan menggunakan segala peralatan yang digunakan. Di peringkat inilah letaknya pelajar perlu menggunakan pemikiran aras tinggi untuk menghasilkan suatu rekaan. Kaji media dan teknik yang digunakan oleh tokoh. mengolah idea dan menghasilkan suatu rekaan yang akhirnya dengan menggunakan kemahiran manipulatifnya rekaan akhir itu dijelmakan dalam suatu bentuk. Persoalannya apakah yang perlu mereka cari? Apakah yang perlu mereka terokai? Idea yang bagaimana? Apakah bentuk teknologi yang mereka akan gunakan? Persoalan-persoalan ini perlu jelas dalam kalangan guru dan murid sebelum melaksanakan sesuatu kerja seni. lihat tema. Ketiganya pelajar perlulah dilatih dengan secukupnya dalam proses artistik. baharulah pelajar dapat mengaplikasikan kemahirannya dalam membuat ukiran. Bagi membolehkan pelajar menguasai kemahiran-kemahiran itu guru perlu mengintegrasikan kedua-dua bidang ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan Pembelajaran Mastri sangat sesuai digunakan di peringkat ini. perkembangan idea. kegiatan harus melibatkan penerokaan. Umpamanya dalam membatik. penukul dan pisau wali sehingga cekap. iaitu proses menghasilkan sesuatu ciptaan atau rekaan. Di sinilah pentingnya seseorang 99 . Keduanya pelajar perlu dilatih dari segi kemahiran manipulatifnya. Kedua-dua bidang dalam KBSM iaitu Penghasilan Seni Visual dan Sejarah dan Apresiasi Seni Visual diharapkan dapat membantu pelajar dalam menguasai pelbagai kemahiran. Pelajar perlu melalui proses mencari idea. Ini membolehkan mereka mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam hidup mereka dalam urusan hidup mereka serta menghargai dan bangga akan warisan budayanya. kemahiran mencari. pembelajaran secara terancang. Dalam penghasilan seni visual. meninjau latar belakang dan perkembangan sejarah mengenai isu yang berkaitan. Memang perlu menggunakan masa yang lebih tetapi ia sangat perlu kepada pelajar menguasai dengan mahir sesuatu peralatan yang digunakan untuk menghasilkan sesebuah karya seni. melalui media yang digunakan. perwujudan idea. latihan mengguna canting perlu dilatih secukupnya baharulah pelajar dapat menghasilkan sebuah lakaran canting yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. menginterpretasi dan mengaplikasikan maklumat. Pertamanya perlulah jelas akan latar belakang isu yang berkaitan dengan projek yang hendak dibuat.dengan keperluan mempelajari pengetahuan-pengetahuan tersebut. penggunaan teknologi. kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh guru dan muridnya untuk menjayakan pembelajaran dan pembelajaran seperti yang dikehendaki. Penting juga dikaji apakah isu yang dibangkitkan oleh tokoh tersebut. kemahiran bekerjasama dan kemahiran pengurusan. Semua kegiatan seni mengutamakan kajian-kajian sebelum. alat dan bahan melalui teknik tertentu.

Begitulah halnya dengan lain-lain kemahiran. Begitu juga apa yang dilahirkan di dalam lukisannya tidak akan dapat dilahirkan semula ke dalam bentuk ukiran bersilat jikalau kemahiran manipulatif mengukir tidak dikuasai. Apa yang dihajati dan dibayangkan dalam pemikiran visualnya tidak dapat dijelmakan ke dalam bentuk visual kerana kelemahan kemahiran manipulatifnya dalam melukis. 100 . bagaimanakah pelajar itu dapat menghasilkan sesuatu rekaan seperti mana yang dibayangkan dalam pemikiran visualnya.pelajar itu menguasai kemahiran manipulatif bagi sesuatu bidang seni. jikalau kemahiran itu tidak dikuasai.

13. Clark G. Art. ―Objectives of Teaching Art ”. Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah. K. Kementerian Pendidikan Malaysia. No. Volume 52. Lambert. Lanier. Creative and Mental Growth. 3. 28. 40 .: The NAEA). (Washington. 14. John. Vincent. Syed Ahmad Jamal. ―A Second Look at A Foundation for Art Education‖.Rujukan Chapman. Mc Fee. ― Peabody Jurnal of Education. Unpublished Dissertation. P. P. 9. San Francisco: Wadsworth Publishing Co. 1972. January.33. K. and Greer. Efland. Art Education.: The National Art Education Association). Identification of Technical Illustrator Job Requirements. Mc Fee. Laporan Jawatankuasa Kabinet. C. C. 3. San Francisco: Wadworth Publishing Co. 25. Rupa dan Jiwa. 1977. Art Education. 5-12. March. 1971. 13. Vol.. McFee. M. The Ohio State University. 1975. D. Seni Lukis dan Pertukangan Tangan. 6. “ Studies In Art Education. 7. The NAEA). 1. L. Studies In Art Education. B. 28 . (21)2 ISU PERPADUAN MELALUI PENDEKATAN BUDAYA 101 . 5. L. 1965. 10. Vol. No. Authur.186. Pennsylvania State University. Micheal J. 1. 15 . Muzium Seni Asia. 15. The Journal of Aesthetic Education. April. Fall 1971. Day. D. Universiti Malaya. D. . Culture and Enviroment. 180 . ―Returning the Art to Art Education ”. 8. B. Paper delivered at the Senior in Art Education Research and Curicullum Development. (Washington. 1976. Vol. Preparation For Art. Duff. Laura.49. D. New York. 3.20. C. Art and Adolesence.. Art and Education‖.. Fall. The NAEA). June King and Degge. 1977. 1979. (Washington. 1966. D. ‖Objectives of Art Education: The Impact of Time. 13 No. June King. Kementerian Pendidikan Malaysia. New York: The McMillan Co. DC. Teachers College Press. D. June King. No. ―Society. ―The Transition Continued. 1972. 1983.. Rogina. Incorporation. 4. Victor & Brittain. 12. A. 1979. (Washington. Vol. 1972. (1987) ‗Discipline-based art education: becoming students of art‘. Kuala Lumpur. No. Colombia University. Lowenfeld. . 11.

Pelajar-pelajar didedahkan kepada nilai-nilai seni yang boleh menimbulkan kesedaran dan kefahaman dan membangkitkan rasa hormat antara budaya. Ia merupakan suatu cara untuk masyarakat mengenali sesuatu budaya. untuk mencapai perpaduan antara kaum di Malaysia berasaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Degge (1999) mereka melihat Pendidikan Seni Visual dari perspektif budaya. Manakala budaya itu unsur-unsurnya bukanlah setakat mengenai seni tampak. kepercayaan terhadap sesuatu nilai dalam sistem. Dasar Pendidikan Kebangsaan telah dibentuk berdasarkan Laporan Razak (1956). Amat banyak agensi dan institusi yang berperanan untuk menghidupkan dan menyemarakkan seni wujud dalam persekitaran kita. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan perlaksanaan kurikulum yang seragam di semua sekolah dirasakan dapat mengukuhkan lagi asas perpaduan negara. Salah satu daripada fokus seni dalam era pasca moden adalah hubungan antara seni dan budaya tertentu dengan isu-isu politik dan sosial sesuatu masyarakat. menjaga dan menghidupkan seni dalam masyarakat negara ini. malahan adalah merupakan nilai yang di kongsi bersama. Malahan sebuah kementerian khusus untuk kesenian dan kebudayaan telah diberi tanggung jawab untuk memulihara. Setiap masyarakat dan setiap budaya menghasilkan bentuk-bentuk seni kerana seni membuatkan sesuatu agenda itu istimewa. hari-hari cuti. yang termaktub dalam ordinan Pelajaran (1957) dan Laporan Rahman Talib (1960) yang termaktub dalam Akta Pelajaran (1961). Boleh dikatakan kebanyakan rakyat Malaysia sedar akan kepentingan dan kehadiran bentuk-bentuk seni dari berbagai-bagai budaya di sekeliling mereka. makanan. Apabila sesuatu bentuk seni itu digunakan untuk sesuatu pengalaman bagi tujuan perayaan. Menurut Chalmers (1996) dan Tonega M. Kesenian adalah unsur yang amat penting dalam memberi kefahaman individu tentang budayanya. dan gaya pemikiran kognitif seseorang juga. Seni akan terbentuk apabila kita membuat sesuatu upacara. Ia memberi kesan kepada tingkah laku seseorang dalam masyarakat itu yang mendorong mereka menyesuaikan diri dengan kehidupannya agar lebih bermakna. maka pengalaman itu menjadi sesuatu yang berkualiti. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ini adalah bertujuan untuk mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan Kebangsaan dengan perlaksanaan sukatan pelajaran yang sama rata serta Bahasa Malaysia sebagai pengantar utama di dalam semua peringkat sekolah.Sistem pendidikan merupakan satu alat utama dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sehubungan itu. dan peninggalan pusaka bangsa sahaja. dan ia merupakan satu bentuk pengiktirafan terhadap suatu konsep tentang kehidupan ini. Seni telah menjadi agen perubahan sosial. Seni adalah salah satu alat untuk mengutarakan. Kandungan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual berlandaskan budaya antara kaum yang terdapat di dalam masyarakat majmuk di Amerika. Ia juga penting untuk memperkayakan sesuatu kebudayaan. Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KSSM) yang dibentuk dilihat mencerminkan dasar negara dari segi keperluan untuk memupuk nilai-nilai kewarganegaraan supaya akan wujud perpaduan rakyat dan identiti bangsa. Tujuannya adalah untuk memupuk semangat perpaduan dan rasa hormat antara kaum. mengekalkan dan menganalisis sesuatu budaya. Jikalau kita melawat di galeri seni kita akan berjumpa dengan karya seni yang 102 . muzik.

Melalui kesenian kesedaran. Seni adalah satu bidang yang natural yang boleh menembungkan antara etno budaya dengan mono budaya. Dalam pengajarannya persoalan seperti budaya siapa yang kita sedang belajar perlu ditanya kepada pelajar. rasa hormat dan lebih memahami nilai-nilai antara satu budaya dengan budaya lain dalam kalangan masyakat Malaysia dapat di pupuk. khususnya di Malaysia. Mata pelajaran pendidikan seni dan seumpamanya dapat memainkan peranannya untuk memupuk nilai perpaduan melalui aktiviti seni. Bagaimana untuk mengendalikan pelajaran pendidikan seni melalui pendekatan ini? Persoalan seperti mengapa sesuatu masyarakat itu menghasilkan bentukbentuk seni yang berbeza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Di sinilah letaknya peranan pendidikan. Guru pendidikan seni perlu berperanan memastikan pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran berunsurkan pendekatan budaya sebagai landasan pengajarannya. Pertamanya mengasimilasikan warisan budaya dari kalangan minoriti menjadi sebahagian daripada budaya utama. tentang dunia yang semakin terancam oleh kecuaian manusia. Matlamat kita adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni itu ada unsur-unsur berbilang budaya. mengapa bentuk-bentuk seni itu berbeza antara satu zaman dengan zaman yang lain perlu dijawab dengan teliti dan 103 . Frank Wachowiak dan Robert D. Keduanya mengekalkan ciri-ciri kepelbagaian budaya itu: Budaya dari kalangan minoriti mengekalkan budaya tradisinya dan diterima dan dihormati oleh ahli masyarakat yang lain secara menyeluruh. Guru pendidikan seni seharusnya menyedari bahawa pelajar dalam bilik darjah itu terdiri daripada berbagai-bagai latar belakang kedudukan dan kaum. Dalam perlaksanaan kurikulum ini guru perlulah bersikap adil dan seimbang dalam memberi penekanan kepada sesuatu budaya itu untuk mengelakkan timbulnya perasaan dan rasa kurang senang dalam kalangan pelajarnya akibat ada unsur-unsur prejudis. Guru perlu menggunakan berbagai-bagai bentuk pengalaman artistik yang didapati pelajarnya hasil daripada interaksi mereka di dalam kehidupan sehariannya sebagai garis panduan merancang pelajarannya. Begitu juga halnya apabila memperkatakan hubungan seni dengan isu perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Dengan cara itu akan memberi kesedaran kepada pelajar bahawa mereka sedang mendekati nilai-nilai sesuatu budaya dan memahaminya secara langsung seterusnya menimbulkan kesedaran bahawa nilai-nilai budaya itu wujud dalam persekitaran mereka dan perlu dihormati kerana mereka hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dan berbilang budaya. Guru mestilah berkeupayaan untuk mentafsir dan mengolah suatu perancangan strategi dan kandungan pelajaran berdasarkan pada kurikulum yang sedia ada agar dapat merealisasikan hasrat untuk membina kesedaran dan kualiti perpaduan dalam kalangan pelajar berdasarkan kepada sifat-sifat kepelbagaian budaya dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Clements (1996) mencadangkan dua cara untuk mengelakkan rasa tersinggung dalam kalangan pelajar apabila membicarakan sesuatu budaya dari berbagai-bagai budaya itu.membicarakan tentang nilai kemanusiaan. Dalam konteks Malaysia budaya Melayu boleh dijadikan sebagai teras di samping budaya-budaya lain di sekelilingnya. keadilan dan keganasan.

Bekerja dalam kumpulan pelbagai etnik ini akan menyemai rasa tanggung-jawab. India. Telah dinyatakan terdahulu bahawa melalui sistem pendidikan. Cina. pameran. 104 . Namun usaha itu perlu diteruskan dan dimantapkan lagi kerana perpaduan bagi Malaysia adalah asas kepada pembangunan negara bangsa. maka budaya dan kebudayaan Melayu merupakan teras kepada kebudayaan Malaysia. perpaduan antara kaum boleh dipupuk. penyelidikan. guru Pendidikan Seni boleh menjalankan gerak kerja berkumpulan atau menggunakan kaedah projek yang mana setiap kumpulan adalah diwakili oleh komposisi pelbagai etnik. Keadaan begini tidak memberi keuntungan kepada pelajar terutamanya dari golongan bukan Melayu. Dengan ini. Di samping itu kaum-kaum lain bebas mengamalkan dan mengembangkan budaya dan kebudayaan masing-masing tanpa halangan. semua pihak berasa dihargai dan mereka saling faham memahami tentang nilai-nilai yang berbagai-bagai dari budaya yang berbeza latar belakangnya. Pelajaran menjadi lebih kaya dengan ilmu dan pengalaman yang boleh dipungut dari kepelbagaian budaya dan kebudayaan antara kaum yang terdapat di Malaysia. Berbagai-bagai usaha telah dilakukan untuk tujuan perpaduan ini. Galakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada perbincangan. Sedangkan pelajarnya terdiri daripada berbagai-bagai kaum. Akhirakhir ini kerajaan menggunakan slogan Satu Malaysia untuk tujuan penyatuan dan perpaduan antara kaum di Malaysia. sesi kritikan dan sebagainya secara berkumpulan. Untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat untuk memupuk nilai-nilai perpaduan dalam kalangan pelajar yang berbilang budaya. Adalah lebih baik jikalau isi pelajaran Pendidikan Seni itu difikirkan juga unsur-unsur yang terdapat dari budaya kaum-kaum lain dan menggunakannya sebagai perbandingan. hormat-menghormati dan persefahaman sesama mereka. Tetapi dalam mentafsirkan isi kandungan itu kalangan guru lebih terdorong untuk memilih budaya Melayu sebagai landasan pelajaran. Di dalam sukatan pelajaran Pendidikan Seni KSSR untuk sekolah rendah dan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KSSM jikalau diteliti kandungan sukatan pelajaran itu begitu terbuka dan umum tidak menekankan kepada mana-mana budaya. Oleh itu satu perancangan yang teliti dan di bawah kesedaran yang jelas perlu berlaku di kalangan guru ketika merancang Kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar berbilangan budaya (multiculturism). lain-lain dan golongan etnik di Sabah dan Sarawak. kajian lapangan. Oleh kerana Melayu adalah golongan yang terbesar di Malaysia. Usaha kerajaan untuk menyatupadukan rakyat Malaysia telah diusahakan sejak awal Kemerdekaan lagi. Melalui mata pelajaran nilai-nilai perpaduan ini perlu didedah dan difahami serta diamalkan oleh pelajar di bilik darjah.berasaskan inkuiri. Multikulturalisme dalam Konteks Pendidikan Seni Malaysia terbina dengan kepelbagaian budayanya yang terdiri daripada budaya Melayu.

adat-istiadat. bahkan juga diperluaskan sehingga mencakupi hasil-hasil kesenian etnik-etnik lain yang bertaburan di seluruh dunia ini. Mereka tidak membina sempadan di antara kepelbagaian budaya. Malahan mereka dapat memahami budaya luar atau 105 . mengenal dan memahami sambil-sambil daripada motif-motif batik.Melalui kerja berkumpulan juga akan dapat mencambahkan pengetahuan mereka tentang budaya. Wujudnya ICT. Perbandingan dengan seni dan budaya luar juga digalakkan bagi memperlihatkan keseimbangan dalam pendedahan dalam bidang seni visual termasuk kraf kebangsaan demi mengenali seni visual dalam evolusi budaya kebangsaan dan juga di peringkat global. sudah tentu akan dapat menambah pengetahuan mereka berkaitan bentukbentuk seni yang berbagai-bagai keunikannya daripada pelbagai etnik yang ada di negara kita. Jika pelajar diminta menghasilkan bentuk dan ragam hias tembikar pelbagai etnik ini. Keadaan ini memberi tambah nilai kepada golongan yang mempunyai pemikiran terbuka dan pandai membuat pilihan untuk sesuatu yang terbaik untuk dirinya. pelajar juga boleh membandingkan sesuatu makna dari simbol tertentu mengikut nilai dan kepercayaan antara dua bangsa itu selain dapat mengenali cara hidup masyarakat tersebut. Walau bagaimanapun perkara ini berlaku memberikan keuntungan kepada golongan tertentu. difahami. Dunia kita dirasakan semakin kecil dan seolah-olah tanpa sempadan. Mereka didedahkan dengan maklumat yang melimpah tanpa had. India dan peribumi. Hal ini adalah kerana perkara yang dapat ditegaskan dalam bidang penghasilan seni Visual adalah kegiatan kreatif yang melibatkan bendabenda yang dapat disentuh. Pandangan mereka semakin bersifat global. internet. telah memudahkan proses berkomunikasi antara manusia di peringkat global. Misalnya penghasilan karya kraf tradisional tembikar pelbagai etnik di Malaysia seperti Melayu. Cina. budaya Hiphop umpamanya. mereka tidak lagi berfikiran tempatan semata. dan di antaranya dijadikan ikutan oleh setengah golongan masyarakat khususnya dalam kalangan remaja. Pengetahuan dan pengalaman visual mereka kian bertambah. ia tidak melihat kelainan itu sebagai suatu yang berasingan. laman web. Namun demikian dilihat sebagai suatu yang boleh diperhalusi. Misalnya pelajar-pelajar diberi tugasan untuk mengkaji ciri-ciri persamaan dan perbezaan batik tempatan dengan batik Indonesia. Hal ini bukan sahaja dapat menambah pengetahuan mereka berkaitan ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut. dilihat dan dibayangkan bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan gaya intuisi. Abad yang ke-20 telah menunjukkan bahawa banyak faktor-faktor yang telah merapatkan hubungan antara budaya yang berbagai-bagai di dunia ini. bahkan juga memberi peluang untuk mendalami dan berkaitan budaya. Ini boleh diperkembangkan oleh guru seni bukan sahaja setakat menyentuh masyarakat setempat. cara hidup lain-lain etnik kerana antara mereka memahami budaya masing-masing dan sudah tentu berupaya untuk menjelaskan beberapa aspek keistimewaan budaya masing-masing kepada rakan sekumpulannya. Dengan ini diharapkan fahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan pemupukan minat terhadap Seni Visual dari berbagai-bagai budaya dapat dipupuk dan dikembangkan. Penyerapan nilai-nilai baru antara budaya kini mulai berlaku dan amat sukar untuk menghalangnya. agama. Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual memberi tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan seharian dan dalam budaya kebangsaan.

dan bangsa. bagaimana untuk menyediakan pengalaman yang bermakna. ekspresi artistik. kaum. pakaian. Melalui pengalaman multikulturisme ini kita memandu pelajar untuk belajar memahami orang lain dan dirinya sendiri. orang Afrika Amerika dan Asian Amerika. Terdapat tiga komponen penting yang perlu ditekankan dalam perbincangan. industri. Sedangkan di zaman ini kita semakin peka kepada perubahan-perubahan sejagat. Kini apabila orientasi pemikiran semakin bersifat global. Maka definisi kepada pengalaman multikulturisme secara amnya adalah membezakan pengalaman seni yang dilalui oleh individu dalam budayanya dengan seni dan budaya lain yang dilihatnya sebagai perbandingan. kaum atau masyarakat industri.asing dengan budayanya secara lebih mendalam dan mampu untuk membuat perbandingan antara budaya. Pendekatan ini lebih bersifat generalisasi. regional. budaya lelaki. wanita. Keduanya. Ketiganya. Dalam hal ini kita tentukan tahap-tahap untuk membuat eksplorasi berkaitan aspek-aspek dalaman (inside) dan aspek-aspek luaran (outside) melalui model pendidikan seni yang disediakan. Setiap individu memiliki karakter tersendiri walaupun daripada satu kumpulan budaya yang sama. Definisi yang mengaitkan komponen yang begitu luas ini memudahkan pendidik seni berfungsi. Mereka telah mendefinisikan multikulturisme itu diimbaskan kepada perbezaan antara individu di dunia ini yang mempunyai sifat yang berbagai-bagai dan berbeza (individual diversity). dan ekspresi kepada apa yang dikatakan budaya yang terbesar diamalkan (Orang putih. orang muda. bagaimana untuk memilih budaya orang lain. Dengan erti kata lain menerima semua bentuk budaya seperti. Kesan daripada keadaan itu menyebabkan kita semakin peka kepada budaya anutan individu. Dahulu apabila merujuk kepada penduduk multietnik dalam kalangan mereka yang bukan berdarah Eropah di USA. istilah multikulturisme kini telah berubah. Perkataan multikulturisme itu didefinisikan sebagai: multi bermaksud lebih daripada satu. kepercayaan. subbudaya. mereka merujuk kepada penduduk asli Amerika. atau tua. setiap budaya mempunyai ciri-ciri dan 106 . Keadaan kita sekarang semakin bersifat global. kultur merujuk kepada amalan yang biasa diamalkan bersama dan membentuk suatu ikatan masyarakat – berkongsi warisan. ugama. iaitu pertamanya. Kaedah Memilih Budaya Orang Lain Untuk Bahan Pembelajaran Selalunya jikalau guru memilih budaya orang lain di Malaysia ini mereka akan memilih budaya-budaya yang bukan dari kalangan Melayu. Hispanics. tradisi. nilai. mencari perbezaan dan persamaan yang terdapat dari pengalaman itu. dan mempunyai pemikiran yang lebih terbuka maka kita lebih peka kepada budaya bercorak keindividuan. seniman rakyat dan seniman moden. Apa yang berlaku di negara maju pada tahun 1990an telah memberi petunjuk bagaimana untuk mendefinisikan multikulturisme. Setiap kumpulan masyarakat. hubungan antara manusia semakin rapat akibat dari sistem komunikasi yang semakin canggih. seperti budaya India atau Cina. Eurocentric. bagaimana untuk menghubungkaitkan antara budaya orang lain dengan budaya kita sendiri. dan kumpulan sosioekonomi seluruh dunia. lelaki). Definisi multikulturisme digunakan merujuk kepada budaya.

perbezaan dan persamaan antara budaya jiranjiran kita seperti budaya orang Cina. perlulah berintegriti ketika membuat kenyataan dalam persembahan hasil kajiannya yang menyentuh berkaitan dengan nilainilai. Kita perlu mengetengahkan budaya orang lain dengan cara mengemukakan ciri-ciri keistimewaan dan keunikan yang dizahirkan dan diamalkan oleh sesuatu budaya itu. Kita boleh juga membuat kajian terhadap budaya setengah-setengah puak atau kaum antara sesuatu rantau seperti budaya orang-orang Asli. atau orang Negeri Sembilan. Kadazan. 4. cara hidup dan ekspresi artistik terhadap budaya yang dikaji. daripada terus membicarakan tentang budaya India secara umum dan untuk mengelakkan daripada membuat tanggapan umum dan ikut-ikutan bahawa orang India mempunyai ciri-ciri tertentu secara menyeluruh. Lakukan kajian: Buat kajian secara terperinci dan setepat yang mungkin terhadap sesuatu budaya yang hendak dibincangkan. sebagai contoh budaya orang Kelantan. atau orang-orang Jawa. Arab. Kita perlu menjelaskan kepada pelajar akan keaslian ekspresi mereka dan cara mereka merayakan keunikan budayanya. Pelajar yang telah mendapat maklumat yang cukup. lihat dari segi perbezaan dan persamaannya. orangorang Iban. mulakan sesuatu yang asas. dan keunikan tersendiri. Yang penting adalah elakkan daripada membuat sesuatu tanggapan umum. kelainannya. Di bawah ini disenaraikan beberapa langkah untuk panduan: 1. maka kita pilih seorang individu iaitu Marimutu mewakili budaya India. semuanya sama sahaja. Korea. Sebagai contoh. baharulah kita boleh meneliti dan membandingkan antara budaya untuk melihat keunikan. 2. orang Johor.keistimewaannya yang tersendiri. malahan kita boleh membandingkan antara budaya orang-orang di Jepun.Setiap kumpulan manusia. keistimewaan. Iban.Selepas mengetahui ciri-ciri dan sifat-sifat istimewa dari kalangan individu atau kumpulan kecil yang mewakili budaya tertentu itu.Fokus kepada seorang individu atau sekumpulan kecil yang mewakili budaya yang berkenaan. dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia ini. dan setiap budaya ada sesuatu keistimewaan. Kenal pasti persamaan dan perbezaan antara budaya Dalam sesuatu situasi kita mungkin akan mengkaji budaya berdasarkan kawasan geografi.Pilih dengan teliti. kenal pasti ciri-ciri yang khusus antara budaya. 107 . 3. setiap masyarakat. Pelajar-pelajar perlulah berintegriti dalam membuat kajian dan dapatan kajiannya. India.

budaya amalan berkenaan? 108 keagamaan.Adakah ekspresi seni yang digambarkan mengenai kepercayaan yang suci. berdasarkan kebolehan.Golongan pelajar yang bagaimanakah sesuai membicarakan isu tentang kepelbagaian budaya? 7.Bagaimanakah kita boleh membina hubungan antara berbagai-bagai budaya dengan budaya kita? 9. umur. Nyatakan perkara yang sensitif secara berhati-hati: Sesuatu perbezaan dan kelainan antara budaya seharusnya dibicarakan dengan teliti agar tidak menimbulkan rasa tidak selesa atau rasa tersinggung di satu pihak. Perbezaan dan kelainan itu merupakan ilmu baru yang dipelajari daripada topik pelajaran di hari itu. Di bawah ini disenaraikan beberapa soalan yang boleh memandu arah dan kejelasan dalam mengajar sesuatu isu yang sensitif: 1. Jadikanlah aspek-aspek itu sebagai panduan. kerana salah faham sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. nilai mereka. amalan cara hidup mereka yang berbeza itu haruslah dihormati dan tidak dipertikaikan. dan tahap pelajarnya. Guru boleh tentukan ruang lingkup kajian. dan mengapa kita memilih karya seni itu? 5. Pendidik seni yang membuat kajian terhadap sesuatu aspek seni dan budaya kadang kala menghadapi risiko melakukan kesilapan. nilai. kita tidak meminta pelajar meniru dan mengamalkan kepercayaan. sesuai dengan masa yang ada.Jikalau guru percaya bahawa karya seni itu boleh diterima. atau ekspresi artistik Sebagai contoh apabila kita .Bagaimanakah setiap budaya menggunakan seni untuk ekspresi mereka? 3.Apakah nilai dan kepercayaan budaya lain? 2. Kepercayaan mereka.Bagaimanakah caranya kita membentangkan bahan-bahan yang mengandungi isu-isu sensitif yang menggambarkan nilai dan fungsinya antara berbagai-bagai budaya? 8.Peranan guru adalah memandu arah pelajarnya dalam membuat kajian ini.Jikalau dari pandangan guru. Bagaimana kita boleh memastikan apabila kita membincangkan budaya lain. hak-hak kemanusiaan.Bagaimanakah kita menunjukkan kepada pelajar mengapa mereka perlu mempelajari kepelbagaian budaya yang boleh memberi tambah nilai kepada mereka? 10. Topik-topik yang dipilih sesuai dengan unit pelajaran pelajarnya. apakah yang patut kita sertakan. apakah alasannya? 6. sesuatu karya seni itu tidak sesuai. dan pandangan politik itu sesuai dibincangkan dengan pelajar kita? 4.

masyarakat di sekeliling yang terbuka untuk membicarakan isu-isu sebegini. dan persembahkan maklumat itu sebagai hasil kajian antropologi. kita menghadapi pandangan dari individu yang saling berbeza dalam menilai dan memberi pandangan terhadap sesuatu karya seni. Kunci untuk mendapatkan kefahaman ini adalah melalui kajian dan penyelidikan. termasuklah mengenai amalan spiritualnya. ekspresi melalui mural menunjukkan kekejaman peperangan? Adakah topeng boleh digunakan dalam upacara keagamaan dan pemujaan? Oleh kerana konsep multikulturisme telah berkembang dan berubah.Lakukan kajian yang mendalam terhadap sesuatu budaya yang dipilih. Ada segolongan pendidik seni tidak selesa untuk membicarakan isu-isu sensitif ini.Nilai semula penggunaan sesuatu objek spiritual sebagai contoh dalam amalan sesuatu budaya itu secara menggantikannya dengan sesuatu aktiviti kehidupan seharian. Untuk mendekati dengan lebih mendalam lagi tentang multikultural ini kita perlu meneliti dari dua perspektif. dan sebagainya. 2. 3. Terpulanglah kepada keselesaan guru dan bergantung juga sejauh mana kebolehan pelajar. Bagaimana Untuk Menghubungkaitkan Budaya Orang Lain Dengan Budaya Kita Berdasarkan pengertian multikultural jelas kepada kita bahawa maksudnya adalah lebih daripada satu budaya. VCD. Faktor lain terpulang kepada definisi seni itu. setengahnya pula selesa untuk membicarakannya. 109 rujukan di pasaran sama ada slaid. kita tidak menyuruh pelajar kita mengikuti budaya berkenaan. Guru boleh menggunakan pendekatan antropologi untuk mengelakkan dicap sebagai ―mengajar ugama hindu‖apabila membincangkan tentang kepercayaan orang-orang India dan bahan persembahannya. Guru boleh menggunakan beberapa panduan di bawah ini: 1. .membicarakan isu-isu tentang budaya rock matel atau punk. Adakah seni hanya berkaitan dengan objek-objek perhiasan dalam bilik yang penuh dengan barang-barang hiasan? Adakah seni boleh dijadikan sebagai poster politik. Banyak terdapat sumber dalam bentuk poster.Bincang tahap-tahap makna bagi sesuatu simbol yang terdapat pada sesuatu objek dalam lingkungan budaya itu dan di luar lingkungannya juga. Pendidik seni memiliki pilihan yang luas tentang terdapatnya berbagaibagai pendekatan dan cara untuk membuat ekspresi seni untuk menyatakan fungsi sesuatu budaya itu. pertamanya dari perspektif luaran yang mewakili budaya lain daripada budaya kita dan keduanya daripada perspektif dalaman yang mewakili pengalaman pelajar tentang kehidupan dalam budayanya.

Oleh itu guru perlulah bijak mengatur strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh menghubung kaitkan dengan perspektif dalaman pelajar. langkah begini tidak akan dapat membina kefahaman pelajar terhadap simbol itu sebagai suatu alat komunikasi visual yang universal dan simbol itu tidak memberi apa-apa makna kepada dirinya. Misalnya tujuan menghasilkan sesuatu benda. Tetapi apa yang lebih penting di tahap ini adalah pastikan tidak berlaku kegagalan untuk memaparkan latar belakang budaya. Tindakan ini mendapat bantahan daripada banyak pihak seperti dari kalangan seniman. Inti pati kepada pendidikan multikultural adalah bergantung kepada kejelasan hubungan antara budaya. Sebagai contoh menyuruh pelajar meniru simbol dalam kebudayaan India semata-mata.Kebanyakannya bermutu yang boleh dijadikan sebagai rujukan dan boleh menjimatkan masa kita untuk mendapatkan sumber tersebut. Namun bagi kalangan orang India ia dihasilkan untuk tujuan pemujaan. Ramai di antara kita sama ada orang timur atau orang barat tidak mempunyai tanggapan dan pengertian yang sama terhadap sesuatu perkara. tokoh budayawan. Objek seni daripada budaya yang berbeza selalunya menggunakan bahan dan proses yang sukar untuk diaplikasikan dalam kerja-kerja seni pelajar di bilik darjah. Oleh itu kita gunakan barang gantian. Bincangkan faktor-faktor berikut: Mengapa benda itu dibuat? Apakah fungsi atau tujuan yang boleh diberi? Siapa yang membuatnya? Bagaimana ia dibuat? Apakah bahan yang digunakan Apakah yang terjadi kepada benda itu apabila selesai digunakan? Pelajar mestilah disediakan dengan maklumat-maklumat tersebut dengan alasan. para pendidik. begitu juga dengan proses tradisionalnya kita ubah suai. Apabila guru bertanya kepada pelajar tentang gaya. Pengalaman begini dianggap tidak multikultural kerana ia tidak mengaitkan kepada perspektif dalaman budaya pelajar.Perkenalkan ekspresi artistik orang lain dalam konteks budayanya. adalah suatu langkah yang tidak tepat. Langkah-langkah seperti berikut boleh membantu menghubungkaitkan perspektif luaran dengan perspektif dalaman pelajar: 1. Tanpa memahami konteks budaya yang berkaitan pelajar tidak akan dapat membuat apresiasi dan membuat kaitan sesuatu hasilan ekspresi orang lain melalui bentuk seni. dalam kalangan barat menganggap itu sebagai hasilan ekspresi seni. Pengalaman seperti ini dikatakan sebagai monokultural. melaluinya pelajar faham akan ketulenan sesuatu hasil seni dalam kalangan budaya itu dan menghormati nilai dan 110 . Manakala dalam kalangan orang Islam pula menghasilkan sesuatu yang berbentuk dan menyamai yang bernyawa adalah dilarang. seperti sebuah arca figura. dan ahli akademik yang berpendapat ketulenan sesuatu bahan dan proses seni yang diamalkan oleh sesuatu budaya itu perlu dipelihara. tetapi fokus utama sumber itu adalah lebih kepada perspektif luaran. atau kandungan sesuatu budaya lain dengan cara membuat peniruan semata-semata tanpa mengaitkan dengan pengalaman dirinya dalam budaya sendiri. imejan.

Pelajar boleh menggunakan teknologi maklumat seperti laman sesawang untuk meneroka dan memberi pandangan peribadinya dalam membuat pandangan dan perbandingan terhadap isu-isu yang berkaitan. Melalui proses asimilasi secara beransur-ansur generasi baru lahir dengan pembentukan dan penerapan nilai tempatan yang telah menyebabkan mereka itu terbentuk dalam satu nilai yang serumpun. Guru harus bijak untuk mengalih pandangan pelajar setelah berjaya membicarakan tema-tema yang universal itu kepada tema-tema yang bersangkut rapat dengan diri mereka. Topik perbincangan boleh juga meliputi tema-tema universal kepada tema-tema dalaman berdasarkan interpretasi pelajar. Beranjak daripada keunikan budaya luaran kepada ekspresi yang lebih universal: Pandu pelajar daripada konteks budaya yang khusus yang terdapat pada suatu bentuk seni kepada melihat kepada gambaran yang lebih luas. semua kaum ada menghasilkan ukiran. Sebagai contoh. Pelajar juga boleh membicarakan simbol-simbol yang terdapat pada motif ukiran dan kaitkan dengan kehidupannya. gaya. Daripada fungsi ukiran sebagai hiasan kita boleh menarik perhatian pelajar untuk membincangkan hal yang lebih universal lagi umpamanya. Kita dapat membuat perbandingan antara interpretasi pelajar secara peribadi dengan interpretasi antara berbagai-bagai budaya terhadap ukiran ataupun tema-tema yang lain. kandungan. Menyediakan Pengalaman yang Bermakna Masyarakat Malaysia terdiri daripada Melayu dan peribumi lain berserta dengan pelbagai kaum. Perbezaan itu boleh dilihat berdasarkan bahan tajuk. yang asal datangnya dari negeri-negeri luar seperti dari Cina dan India. Seboleh mungkin kekalkanlah ketulenan bahan dan proses dalam menghasilkan sesuatu bentuk seni tradisional itu. Walau apa pun mereka masih mengamalkan nilai dan budaya turun temurun mereka ini tidak bermakna mereka orang asing yang menolak budaya tempatan. Ukiran itu sebagai hiasan kepada rumah kediaman atau pun peralatan harian mereka dengan menggunakan motif-motif tertentu. bahan dan proses. Ukiran terkenal dalam kalangan masyarakat Kelantan dan Terengganu di sebelah pantai timur Semenanjung Malaysia. Perbincangan juga boleh melibatkan isu-isu alam dan persekitaran yang membabitkan penggunaan kayu dan kesannya kepada alam sekitar. 111 . Walau bagaimanapun guru perlu mengekalkan isu yang berkaitan dengan ukiran di atas. Kita juga boleh membicarakan nilai dan peraturan yang terdapat dalam proses penghasilan ukiran mengikut kepercayaan setengah-setengah kaum. mengaitkan kehidupan dan kepercayaan dan hubungan dengan fungsi. Ajak mereka meneroka sama ada ekspresi budaya dari bentuk seni itu memiliki unsur-unsur yang universal atau memaparkan tingkah laku manusia biasa secara umum. Pelajar perlu diberi ruang untuk memberikan pendapat terhadap ukiran tersebut.kepercayaan yang dianuti oleh ahli budaya itu.

agama. guru-guru harus dapat membina suatu tanggapan dan kefahaman dalam kalangan pelajar untuk mengenal dan menerima perbezaan dan menyedari adanya persamaan antara budaya dalam masyarakat yang majmuk ini. 3. Begitu juga pelajar akan mengkaji peranan tattoo dalam kalangan orang-orang Iban. mencipta ekspresi yang tulen. Hasil kajian itu pelajar akan menghasilkan kerja-kerja seninya yang bertemakan rumah panjang orang-orang Iban. bagaimana proses pembuatan dan motif dan fungsinya.Pilih sesuatu contoh budaya yang rapat dan berkaitan dengan pelajar untuk dikaji. meneroka percambahan idea. 2.Pilih seorang seniman yang berkait rapat dengan imej-imej tradisional Iban. Cadangan untuk menyediakan pengalaman yang bermakna kepada pelajar adalah seperti di bawah ini: 1. Dengan keadaan masyarakat Malaysia yang berbagai-bagai budaya ini masing-masing dengan nilai dan kepercayaannya. pelajar diajak untuk membuat penerokaan ekspresi artistik. dan mempromosi kebanggaan kejiranan yang dilakukan pelajar secara koperatif. kejiranan dan budaya. mural bertemakan motif-motif tradisional rumah panjang dan kain Poa dan membuat desain untuk tatoo. ruang dan fungsinya. berseronok. menambah jumlah hiasan sekolah. Dengan cara begini pelajar dimotivasikan untuk belajar tentang budaya orang lain dalam kalangan masyarakatnya. jantina dan kerakyatan sebagai alasan. Sebagai contoh aktiviti membina model rumah panjang orangorang Iban di Sarawak. bahan dan cara pembinaannya. apakah tujuan. menggambarkan kehidupan sekolah. Mengkaji bagaimana reka bentuk dilakukan oleh suku kaum yang berkaitan. warna kulit. Pelajar akan menghasilkan model rumah panjang. Pengalaman itu mungkin berkaitan dengan menghasilkan mural di dinding sekolah. Pelajar mengkaji bagai mana peranan wanita Iban menghasilkan tenunan kain Pua sebagai bahan fungsi dan hiasan dari kalangan orang Iban bagi tujuan perayaan dan pemujaan. penyelesaian masalah.Di Malaysia rakyat bebas mengamalkan dan menganuti budaya masing-masing tanpa halangan.Elakkan sesuatu pemilihan berdasarkan kaum. nilai dan kepercayaan. 112 . gaya hidup dan sosio politik tentang sesuatu budaya. Pelajar akan mengkaji reka bentuk rumah panjang dari segi strukturnya.

Kita 113 . Guru-guru harus menggunakan pelajar yang terdiri dari berbagai-bagai kaum itu sebagai contoh untuk mempelajari seni dalam budaya mereka. Gunakan pelajar-pelajar di bilik darjah sebagai contoh multikultural. Beliau telah berjaya menggarap simbolsimbol tradisional. Bilik darjah haruslah terdiri daripada berbilang kaum dan budaya. 4.Pilihan berikutnya pelajar boleh membuat perbandingan antara nilai-nilai seni yang terdapat dalam kalangan orang Iban dengan nilai-nilai seni yang terdapat di dalam budayanya secara khusus. Melton ak Kais yang dipilih bukanlah kerana beliau orang Sarawak. bentuk dan rupa seperti yang terdapat dalam budaya orang Iban ke dalam karyanya. garisan. 48 tahun. Seniman dari Sarawak. Pilihan dibuat berdasarkan karyanya ada memiliki unsur-unsur nilai dan simbol yang terdapat di rumah panjang. mengkaji corakcorak kain poa. Gambar xx: Contoh reka bentuk tattoo yang bermotifkan flora 5. Pilihan seterusnya ialah pelajar membuat kain dan menghasilkan reka corak yang terdapat dalam kalangan rumah panjang.Gambar xx: Melton ak Kais. corak yang terdapat pada perisai orang-orang Iban atau motif-motif pada tattoo orang-orang Iban.

Guru-guru harus membantu pelajar melihat ekspresi budayanya dan ekspresi budaya orang lain sebagai ‗cantuman‘(patchs) dalam kerja-kerja merapatkan hubungan kemanusiaan. Rumah gadang Minangkabau ukiran kayu Sarawak rumahperak melaka rumah 6. Pelajar boleh membawa objek seni dari kalangan keluarganya sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang menunjukkan kepelbagaian budaya dalam masyarakat kita.menggunakan mereka sebagai bahan pelajaran adalah sebagai contoh ekspresi multikultural yang terdapat dalam komuniti. Guru boleh menggunakan manamana bahan seni yang berkaitan dengan mana-mana budaya di dunia ini dengan membawa pemerhatian pelajar kepada bahan seni yang dipilih oleh guru ke bilik darjah dan meminta pelajar membuat penerokaan dan perbandingan dengan bentuk seni 114 .

menghormati perbezaan etnik.yang terdapat dalam kalangan kejiranannya. Amalan adil dan memberi peluang yang saksama kepada setiap pelajar perlu menjadi nilai dalam kehidupan berorganisasi seterusnya akan dibawa sehinggalah ke dalam penghidupan sebenar dalam masyarakat yang berbilang kaum. membuat kritikan seni dan menghalusi dan mengaplikasikan kualiti estetika dalam penghasilan dan apresiasi. Melalui proses sosialisasi di bilik darjah pelajar-pelajar dilatih supaya komited kepada peraturan yang telah ditetapkan. ―Ke manakah hala tuju seni dalam pendidikan seni jika kita menggunakan pendekatan budaya ini?‖ Walau bagaimanapun tujuan utama menggunakan pendekatan ini adalah untuk membina kefahaman dan ekspresi pelajar melalui pengalaman seni yang dikaitkan dengan dunia luar yang sebenarnya. geografi. Kedinamikan hubungan sosial bilik darjah perlu menunjukkan terdapatnya usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak sekolah dan guru untuk merapatkan hubungan kaum yang dapat dilanjutkan sehingga ke luar bilik darjah. Suasana bilik darjah yang menarik. Guru-guru juga harus memastikan ‗seni‘berada dalam ‗pendidikan seni‘. Pengalaman multikultural selalu digunakan sebagai alat untuk menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan sejarah. Guru perlu memastikan keadilan kepada pelajar atas 115 . pelajar membuat apresiasi. Sebahagian kita yang menentang keadaan begini akan bertanya. Seni tetap dipelajari melalui pendekatan ini. sosiologi dan politik. aktif. Dari sini kita akan menemui makna seni dalam keadaan yang khusus dan lebih jelas lagi. bertanggungjawab. Kesimpulan Komposisi etnik memberi kesan tertentu kepada keadaan dan suasana bilik darjah berbanding dengan bilik darjah yang mempunyai hanya satu etnik sahaja. Guru yang cekap dan berwibawa dapat mencorakkan pengajarannya dengan baik. Pelajar boleh membuat hubung kait yang lebih bermakna dengan mengemukakan kepelbagaian daripada tema-tema universal dan nilai-nilai kemanusiaan. Keadaan dan suasana sosial bersifat lebih kompetitif. Keadaan ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk bergaul dengan lebih tertib. budaya dan agama yang wujud serta meluaskan lagi ruang persefahaman dan toleransi. Selain itu guru harus bersikap adil dan saksama terhadap pelajar. menghasilkan produk. dan kreatif pada umumnya bergantung kepada peranan dan kepimpinan guru. meningkatkan keyakinan pelajar. perpaduan tidak mengira ras. agama atau kebudayaan dan sosial ekonomi serta latar belakang sesama pelajar. Latihan sosial dan moral dapat menyemai nilai dan sikap yang terpuji dalam kalangan pelajar seperti menghormati antara satu sama lain. menjadikan pembelajaran menarik dan disukai pelajar.

sumbangan. kebolehan dan dedikasi. agama. Layanan yang adil dan saksama perlu diberi oleh guru kepada pelajar. Begitu juga dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti pelajar memberi kesan tertentu kepada perkembangan dan suasana bilik darjah.usaha. kelas dan kebolehan. Dengan ini tidak dapat dinafikan bahawa Kurikulum Pendidikan Seni sememangnya dapat memainkan peranan yang berkesan untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. gender. inisiatif. 116 . Interaksi sosial yang dinamik di dalam bilik darjah perlu untuk mendorong persefahaman dan rasa hormat-menghormati antara satu sama lain. Keadilan sosial diberi tanpa mengira batasan kaum. Pengurusan organisasi bilik darjah yang berkesan akan memberi ruang yang terbuka agar interaksi sosial dan komunikasi berlaku di dalam bilik darjah.

Mason. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. London. The International Journal of Art and Design Education.Rujukan Md. (1999) Contemporary Arab Women‘s Art: Dialogues of the Present. Curriculum: Background. The International Journal of Art and Design Education. William. E. Terdapat kajian kes tentang program multikulturalism dalam pendidikan. How Can Education Contribute to the Globalisation of Culture. B. R. Doll (2001). Mahathir Mohamad (1982). 16. Art & Design Magazine. Rashid (1999). 77-90. London: Croom Helm. Ronald. Edisi Ke-8. Addison. Gordon. Kuala Lumpur: Arena Ilmu. and Stam. The International Journal of Art and Design Education. 2. Profesionalisme Motivasi Pengurusan Bilik Darjah. Z. B. 490-525. The International Journal of Art and Design Education. Sumber rujukan untuk bacaan tambahan: Cahan. The International Journal of Art and Design Education. Buku ini banyak gambar-gambar warna. (2003). (eds) (2000) Learning to Teach Art and Design in the Secondary School: a companion to school experience. and Burgess. Rahman Abd. Paul. multikulturalism dan kelas sosial. 10-17. E. Nasir & Iberahim. (eds)(1996) Contemporary Art and Multikultural Education. The Social Dimension: Collaborative Art Activities And Instructional Games. (1995) ‗The politics of multiculturalism in postmodern age‘. 43. R & C. New York and London Routledge. Kuala Lumpur: Federal. Kerry. rancangan pelajaran dan teori-teori asas. 5. kritikan seni dan antropologi. 17. Selangor Kumpulan Budiman. D. perbincangan hubungan antara nilai-nilai estetika dan pembelajaran sosial. (2000). R. Stendler (2001). The Importance of Modern Art Education in Creation of a National Culture. Mok Soon Sang (2002). Dilema Melayu. Teori-teori Pendidikan Seni. L. Toward a New Art Curriculum: Reflections on Pot Fillers and Fire Lighters. New York: Routledge Falmer. Tajul Ariffin Nordin & Nor‘aini Dan (1992). and Kocur. Llyod. 117 . N. Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Kuala Lumpur: Utusan. Planning and Organization. Membincangkan hubungan antara seni kontemporari. (1995) Art Education and multiculturalism. Pendidikan di Malaysia. (2000). Shohat. C. (2000). S. 19. Nik Azis Nik Pa (1994). 457-463. Pendidikan dan Wawasan 2020. F. Abd. Art and cultural difference: hybrid & clusters‘. London: WAL. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 170-179.

Culture and Environment: A Catalyst for Teaching. & Degge. R. (1993). Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company. L. K. (1978). H. J.Chapman. McFee. New York: Harcourt Brace Jovanovich.. Art. Approaches to art in education. 118 .