PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI

Kurikulum Pendidikan Seni dihasilkan dengan tujuan yang tertentu. Tujuan tersebut berkait rapat dengan perkara-perkara yang memudahkan ataupun menghalang perubahan kurikulum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum boleh dibahagikan kepada tiga iaitu: transmisi budaya, adaptasi persekitaran dan pembangunan personaliti. Transmisi budaya dalam kurikulum Pendidikan Seni sangat berkait rapat. Sehubungan itu, UNESCO (2006) dalam Road Map for Arts Education menggarapkan supaya peranan Pendidikan Seni adalah untuk mewujudkan kesedaran budaya. Adaptasi dengan persekitaran pula penting kerana manusia sebagai organisme tidak boleh berkembang melainkan jika ia dapat menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, isu yang kritikal adalah sama ada penyesuaian berlaku dengan kaedah yang betul. Kaedah yang digunakan akan membantu untuk memperkembangkan personaliti dan potensi pelajar. Efland, Freedman dan Stuhr (1996) menggariskan tujuh anjakan paradigma dalam kurikulum Pendidikan Seni iaitu akademik, unsur-unsur reka bentuk, ekspresi kreatif diri, seni dalam kehidupan seharian, seni sebagai satu disiplin dan pascamoden. Dalam bab ini, penulis akan hanya membincangkan perkembangan Pendidikan Seni secara ringkas. Banyak teori yang pelbagai dan bertindih muncul dari segi kemanusiaan (Broudy, 1985; Efland et al., 1996); perkembangan (Erickson, 1995) dan kognitif (Gardner, 1999). Terdapat juga pandangan supaya Pendidikan Seni diserapkan dalam pendidikan lain (Dobbs, 1979). Melihat perkembangan Pendidikan Seni dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita perlu juga melihat keperluan-keperluan semasa dan melihat kembali bentuk dan corak kurikulum pada sesuatu masa sehingga pada masa kini. Kurikulum Pendidikan Seni untuk Menyokong Keperluan Masyarakat Konsep Pendidikan Seni telah berubah dari semasa ke semasa. Perubahan ini telah mempengaruhi matlamat dan pendekatan pembelajarannya. Kurikulum Pendidikan Seni pada awal tahun 1800 di Amerika dan Eropah dibentuk untuk membantu membangunkan masyarakat yang sempurna dalam susunan masyarakatnya. Di Amerika umpamanya, Pendidikan seni telah memfokuskan kepada pembangunan ekonomi. Amerika pada ketika itu sangat memerlukan pelukis pelan dan pereka bagi memenuhi keperluan industri yang pesat berkembang. Kesan daripada itu, konsep dan matlamat pembelajaran Pendidikan Seni turut berubah. Untuk mengisi keperluan-keperluan perkembangan industri di bandar-bandar besar itu, kurikulum di sekolah-sekolah terpaksa menyediakan latihan-latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan tersebut.

3

Pendidikan Seni ketika itu mempunyai matlamat untuk melahirkan pemudapemuda yang mempunyai kemahiran dalam seni reka perindustrian, pelukispelukis pelan dan pereka-pereka yang mahir dalam lukisan teknik yang sangat diperlukan untuk menarik minat pengguna-pengguna dalam arus perdagangan bebas antarabangsa. Maka corak pembinaan kurikulum pada ketika itu adalah berasaskan keperluan masyarakat ketika itu. William Bentley Fowel, William Minifie dan Walter Smith masing-masing telah memberi sumbangan kepada pembinaan kurikulum Pendidikan Seni yang menjurus kepada keperluan industri di Amerika pada tahun-tahun 1842 hingga 1852. Fowel telah mempromosi penggunaan kemahiran seni lukisan yang pertama kali diperkenalkan di sekolah tinggi Boston pada tahun 1847. William Minifie telah memperkenalkan lukisan di sekolah tinggi lelaki Baltimore pada tahun 1840-an hingga 1850-an. Menerusi buku teks lukisan geometrinya, beliau mempromosi lukisan sebagai sains bukan sebagaimana kebiasaan lukisan untuk membuat gambar. Walter Smith, seorang guru besar daripada Leeds, England dibawa ke Boston sebagai penyelia Lukisan bagi sekolah-sekolah di Boston dan Pengarah Negeri dalam Pendidikan Seni di Massachusetts. Beliau bertanggung jawab membawa pengaruh South Kensington yang rigid ke Amerika (Chalmers, 2005). Smith melihat bahawa Pendidikan Seni sebagai suatu urutan susunan pelajaran lukisan yang begitu terancang dan terperinci. Beliau menyediakan kurikulum yang isi kandungannya menumpukan kemahiran dalam melukis dan asas seni reka yang perlu dikuasai menerusi latih-tubi, peniruan dan latihan. Ini jelas dilihat dalam bukunya yang bertajuk Teacher‟s Manual for Freehand Drawing and Designing (Smith, 1873 dalam Bates, 2000). Smith memperkenalkan konsep seni berasaskan utilitarian. Dalam tahun 1930-an kurikulum Pendidikan Seni yang berorientasikan masyarakat ini terus mempengaruhi pembentukan kurikulum Pendidikan Seni di Amerika. Akibat daripada kemelesetan dunia pada tahun-tahun berkenaan, rasional penggubalan kurikulum adalah berasaskan seni untuk kehidupan harian. Dalam tahun 1930-an satu lagi konsep pembelajaran Pendidikan Seni diperkenalkan. Ini adalah daripada hasil kajian yang telah dibuat oleh Owatonna Art Education Study Project yang ditaja oleh Minnesota University. Projek ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan aras kesedaran estetik dalam kalangan masyarakat. Dalam tahun 1940-an pula, dengan menggunakan slogan ‗Art as a Way of Life‟, Pendidikan Seni digunakan untuk propaganda peperangan kesan daripada perang dunia ke II. Pada kurun ke-19, konsep Pendidikan Seni berubah pula ke arah „penghayatan keindahan‟ dan „nadi kreatif‟. Pada waktu itu Amerika Syarikat menumpukan perhatian terhadap perkembangan budayanya untuk menuju ke arah negara yang berbudaya industri (Lanier, 1982).

4

Kurikulum Pendidikan Seni Untuk Perkembangan Individu kanak-kanak Perkembangan seni untuk kanak-kanak berlaku sekitar tahun 1920-an. Pengaruh awal gerakan yang berpusatkan kanak-kanak ini dikesan di Eropah. Tokoh-tokoh seperti John Ruskin dan Marion Richardson banyak memberikan sumbangan. Di Austria, Franz Cizek bertanggung jawab memperkenalkan konsep Pendidikan Seni berteraskan kanak-kanak. Lanier (1975: 81) memetik apa yang ditulis oleh Cizek: Great creative energy exists in every child. This must find an outlet in expression or repression will result. Children should be allowed to draw what they wish, that they see in their minds eyes, not that which others think they ought to draw. Dalam hal ini Cizek menegaskan tenaga kreatif yang hebat wujud dalam setiap kanak-kanak. Tenaga kreatif ini perlu mempunyai saluran untuk diluahkan. Justeru, kanak-kanak sewajarnya dibenarkan untuk melukis apa yang mereka suka dan bukan apa yang orang lain suka. Hasil daripada kajian panel membuat rumusan: ... tidak seharusnya berlaku perbezaan di antara seni halus dengan seni gunaan. Kesemuanya adalah merupakan aspek-aspek kehidupan. Oleh itu untuk mencapai matlamat, diskriminasi estetik yang memberi kesan kepada kehidupan harian perlulah diperkembangkan. (Lanier 1975:15) Pendekatan penggubalan kurikulum Pendidikan Seni di Eropah adalah sebagai reaksi kepada falsafah pendidikan untuk membantu keperluan masyarakat melalui perkembangan dan pembentukan individu. Matlamat dan kandungan Pendidikan Seni ketika itu adalah berasaskan kepada aras perkembangan individu dan keperluan kanak-kanak. Fungsi Pendidikan Seni pada ketika itu adalah untuk pernyataan kendiri. Kanak-kanak digalakkan meneroka secara bebas melalui pelbagai media bagi mengembangkan kualiti dalaman menerusi pengelaman seni yang disediakan secara tidak bersetruktur. Pada ketika itu tokoh yang berpengaruh adalah John Dewey. Sebagai pemimpin Pergerakan Progresif antara tahun 1920-an hingga 1940-an. Dewey berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki kualiti kemanusiaan tersendiri. Mereka bukanlah manusia dewasa yang kerdil dalam proses untuk menjadi dewasa. Beliau berpendapat kanak-kanak perlukan pengalaman–pengalaman. Pengalamanpengalaman tersebut adalah melalui pelbagai pendekatan. Penghafalan fakta dan

5

Kanak-kanak diperkenalkan dengan konsep-konsep asas seni dan ke arah kaedah-kaedah inkuiri yang membolehkan mereka mempelajari berkaitan dengan mata pelajaran seni. muncul satu lagi konsep seni untuk ekspresi kendiri. Menurut 6 . khususnya di Amerika Syarikat. Beliau melihat perkembangan kanakkanak secara holistik. Minat penggubal kurikulum terhadap perhubungan di antara artistik dan kreativiti mencapai puncaknya pada tahun-tahun 1950-an dan 1960-an. Berkaitan ekspresi kendiri ini Chapman (1978: 12) menyatakan seni bukanlah sekadar suatu mod tingkah laku semula jadi kanakkanak tetapi adalah asas kepada matlamat kematangannya. pendidik-pendidik seni menumpukan kepada ekspresi sebagai alat untuk pertumbuhan individu yang matang. satu lagi konsep yang mustahak telah diperkenalkan. yang mana Amerika merasakan mereka telah ketinggalan di dalam bidang ini. Seni dilihat sebagai aktiviti pembentukan nilai-nilai kemanusiaan yang mempunyai nilai terapi. Pemikiran beliau telah mempengaruhi perkembangan pendidikan sehingga hari ini.panduan daripada guru turut memberi manfaat kepada pengalaman pelajar. Lowenfeld (1947) berpandangan bahawa dalam perkembangan pemikiran pendidikan semasa. mengambil kira perkembangan dan pertumbuhan kanakkanak dari aspek fizikal. Para pendidik telah mengakui bahawa kanak-kanak mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam ekspresi dirinya menerusi kerja-kerja seni. bebas bergerak dan bebas untuk menyelesaikan masalah dengan caranya. Namun demikian di sebalik kerja-kerja yang kasar dan spontan itu terdapat makna yang tersendiri. Ini adalah akibat daripada perlumbaan penaklukan angkasa di antara Amerika dan Rusia. Lowenfeld adalah pakar Pendidikan Seni bangsa Austria yang berhijrah ke Amerika pada tahun 1939. Menjelang tahun 1940. dan integrasi personaliti menerusi pengajaran seni semuanya ini telah menjadi slogan pengajaran seni di sekolah-sekolah. Beliau juga melihat aktiviti seni itu sebagai alat pembangunan kreativiti manusia melalui ekspresi secara bebas. Pada masa yang sama. Idea bahawa ekspresi seni sebagai luahan emosi hasil kerja seni sebagai alat untuk memahami corak psikologi kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan persekitaran yang menggalakkan perkembangan kreativiti dan keupayaan mengadaptasi persekitaran secara fleksibel terhadap kehidupan dunia dan persekitaran kanak-kanak itu. Sementara itu pada tahun 1930-an ini juga. Kerja-kerja mereka tidaklah berdasarkan keupayaan tradisional yang memaparkan kemahiran. mental dan kreativiti. seni adalah didefinisikan sebagai asas pengetahuan dan sebagai aktiviti perkembangan. emosi. Namun demikian perkara yang lebih penting ialah pengalaman yang diperoleh oleh pelajar dengan cara mengalaminya sendiri. Sekolah adalah tempat yang membolehkan kanakkanak mengalami rasa bebas membuat pilihan. Lowenfeld dan Brittain (1947) telah memberi sumbangan besar dengan menerbitkan bukunya yang bertajuk „Creative and Mental Growth‟. sebagai perkembangan dari pergerakan pendidikan yang progresif.

pada masa-masa ini begitu banyak penerbitan yang berkaitan dengan perkembangan kreativiti menerusi pengajaran seni telah diterbitkan. Malahan bukan setakat ini sahaja para pendidik Pendidikan Seni Amerika yang lain juga seperti Feldman. Kurikulum Pendidikan Sebagai satu Disiplin Ilmu Pengetahuan Idea seni sebagai asas pengetahuan sering juga dikaitkan dengan pendidikan estetika. perubahan falsafah di dalam pendidikan umum sesuatu tempat itu. Lanier (1975) berpendapat seni adalah satu bentuk pendedahan terhadap pengalaman estetik yang mempunyai nilai-nilai intrinsik dan keperluan-keperluan ke arah membuat sesuatu justifikasi. mengakui bahawa untuk mengatasi masalah perkauman dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Dan perhatian juga tertumpu pada individu yang sedia BERBAKAT SENI dan kepada bidang seni kreatif sematamata. Lanier (1975) juga berpendapat bahawa sebahagian besar dari seni-seni tampak seperti seni popular. Dalam hal ini.Chapman (1978). aktiviti-aktiviti Pendidikan Seni dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid-murid untuk memahami dan mengenali budaya di antara bangsa dalam kalangan masyarakat majmuk. Konsep utama penulisan mereka adalah tingkah laku manusia yang kreatif dapat dilahirkan menerusi aktiviti-aktiviti seni. Kurikulum Pendidikan Seni Untuk Kesedaran Sosial Konsep-konsep terbaharu wujud dalam tahun-tahun 1970-an yang mengaitkan seni sebagai alat untuk memupuk kesedaran sosial dalam kalangan murid-murid sekolah. Sehingga kini. dan perfileman boleh digunakan sebagai alat dalam era baru perhubungan kemanusiaan. Ini adalah disebabkan oleh tekanan dan keperluan sosial. Lantas McFee dan Degge (1993) menyarankan. aktiviti seni dapat membentuk tingkah laku manusia dan meningkatkan kepekaan terhadap persekitaran dan alam. Perhatian sangat kurang diberi kepada pengaruh-pengaruh seni terhadap masyarakat. pembelajaran Pendidikan Seni telah menumpukan pada salah satu dari tiga jenis teori yang berkaitan (rujuk Jadual 1): 7 . menjadikan ia berbentuk lebih akademik. Grisby dan Efland. Adalah jelas bahawa begitu kerap sekali berlakunya perubahan-perubahan konsep Pendidikan Seni dalam tempoh masa lebih kurang satu abad yang lalu. Chapman. Dapat juga dilihat pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua pendidik-pendidik seni lebih berminat menumpukan pembelajaran Pendidikan Seni ini ke arah membentuk dan melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran (sebagai PEMBUAT) dan kurang menumpukan pada melahirkan PEMINAT SENI (art appreciator). Selepas Perang Dunia Kedua khususnya di tahun 1950-an konsep seni lebih menumpukan kepada bidang psikologi.

Walau bagaimanapun banyak lagi pendekatan yang boleh kita jadikan panduan untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran kita agar lebih mantap. Kritikan Seni. Elliot Eisner. Dalam perkembangan terakhir ini dunia telah diperkenalkan dengan konsep Pendidikan Seni sebagai satu disiplin (DBAE). McFee pula menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi yang menjadi struktur kurikulumnya. Walau bagaimanapun dengan perkembangan dan perubahan konsep seni ini telah menimbulkan banyak masalah di dalam perlaksanaan pembelajarannya. Struktur DBAE ini menekankan kepada empat bidang tumpuan iaitu Sejarah Seni. Meningkatkan kesedaran terhadap perhubungan seni dengan masyarakat dan kehidupan seharian (menumpukan aspek-aspek estetika dalam kehidupan yang berkaitan dengan pembentukan individu dan sosial). Seni merentas kurikulum Hasrat untuk melihat seni lebih berkembang. Mereka menegaskan bahawa seni berkait rapat dengan kepentingan pendidikan asas. John Goodlad dan Graham Down. afektif dan psikomotor dalam melahirkan penggiat dan penggemar seni. Edmund Feldman membentangkan kesnya bagi keutamaan modaliti visual di sekolah yang menggunakan idea daripada antropologi dan linguistik. Umpamanya kita bolah rujuk kepada cadangan-cadangan tokoh seni yang menggunakan pendekatan humanistik seperti Feldman. diterima ramai dan dihayati dengan lebih baik didokong oleh para sarjana seperti Stephen Dobbs. Elliot Eisner membincangkan pengaruh konservatif pada seni dalam pendidikan. Membantu perkembangan menyeluruh kanak-kanak melalui kerja-kerja seni secara laissez-faire dan berpusatkan kanak-kanak. Teori-teori yang membentuk konsep itu ada yang sukar diterjemahkan ke dalam bentuk praktikal. Manakala Lansing memfokuskan perkembangan tiga domain utama. Dalam hal ini Engel menggambarkan seni sebagai asas kepada pendidikan berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Harry Broudy. iaitu kognitif. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dan penghayatan seni yang berpusatkan subjek seni. 3. Kathryn Bloom membincangkan Pendidikan Seni sebagai pemangkin untuk motivasi dan prestasi 8 . Harry Broudy pula mengaitkan pengalaman estetik yang dapat membantu seseorang pelajar membuat justifikasi dan pertimbangan serta tindakan yang rasional. Estetik dan Produk Seni.1. Vincent Lanier membentangkan seni dan kehidupan sosial dan budaya. 2. Secara perbandingannya DBAE bolehlah kita samakan dengan struktur kurikulum Pendidikan Seni di Malaysia. Sila lihat jadual 2 yang menunjukkan perbandingan di antara DBAE dengan kurikulum yang berasaskan ekspresi kendiri secara kreatif. Edmund Feldman.

Thomas Hatfield menggalakkan pendidik seni untuk memeriksa potensi ekonomi mereka yang berpotensi dan politik manakala Virginia Brouch dan Judith Kula mengenal pasti kemahiran khusus yang diperlukan dalam program-program seni. Ini termasuklah isu-isu pengangguran. membaca dan mengira dilihat daripada kajian-kajian yang dijalankan oleh ahli psikologi seperti Lowenfeld (1947) dan Piaget (1950). Seni berperanan dari aspek penghasilan poster. Proses penghasilan seni yang kreatif secara semula jadi membentuk imaginasi dan inovasi dalam diri seseorang. Misalnya penggunaan model-model dan pembangunan koswer dapat memudahkan kefahaman dan minat pelajar terhadap pelajaran. bengkel seni dan sesi pengajaran seni akan membolehkan peserta meluahkan perasaan dan pandangan mereka sendiri. Pembelajaran lebih menjurus kepada penggunaan sumbersumber yang sesuai seperti teknologi moden dan peralatan moden untuk mengurangkan penggunaan masa. Kajian-kajian mereka mengiktiraf contengan sebagai perkara pertama yang kanak-kanak lakukan sebelum menulis. Seni juga berperanan dalam meningkatkan pencapaian pendidikan. Perkara yang menarik ialah seseorang itu tidak memerlukan kemahiran yang tinggi tetapi sekadar minat dan kemahiran sedia ada. Diana Korzenik meneliti persediaan ideal guru seni dan Rogena Degge menerangkan kesusahan yang menimpa akibat daripada tanggapan yang sempit tentang apa yang menjadi satu pengalaman seni yang baik. Peluang untuk setiap orang melibatkan diri dalam seni sangat penting sebagai pendedahan dan cara untuk memupuk minat. Gerakan ini telah mendorong masyarakat melalui penglibatan pakar-pakar dan ahli profesional dan membangunkan satu rangkaian komuniti. kemahiran dan pengetahuan tentang seni. membaca dan mengira. Seni dapat meningkatkan deria pengamatan dan daya imaginasi untuk membolehkan seseorang menghayati kehidupan dengan penuh kesedaran. Kajian yang menunjukkan seni sebagai asas kepada pendidikan selain daripada menulis. karya-karya seni 2-Dimensi dan 3-Dimensi yang mempunyai mesej yang tersurat dan tersirat. Melalui aktiviti tersebut. Ini akan menjadi norma dan cara hidup sebagai mekanisme survival. Melalui seminar. dadah dan jenayah sosial. Aplikasi seni dalam kehidupan seharian merupakan salah satu perkara yang positif dan boleh membuka meningkatkan kesedaran mereka dan minat terhadap seni. Asas yang telah digunakan menjadikan seni merentas kurikulum dan asas kepada pendidikan bertitik tolak daripada keinginan untuk mengiktiraf seni. Landasan ini juga boleh digunakan untuk menarik perhatian pihak-pihak tertentu. 9 . Irving Kaufman menyatakan bahawa Pendidikan Seni harus menjadi disiplin diri yang mencukupi. kepentingan mata pelajaran Pendidikan Seni dapat ditonjolkan dan isuisu penting dapat diketengahkan.pelajar. Rangkaian komuniti ini bersama-sama membangun dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menangani masalah sosial dan kebajikan yang runcing.

anyaman diperkenalkan dalam latihan bagi tujuan perdagangan Melalui apresiasi seni perbincangan melibatkan aspek moral terhadap catan-catan yang terkenal bagi menyuntik nilai moral. Moral dan nilai dalam Pendidikan 1900-an 1920-an Pergerakan progresif membahaskan pandangan Dewey bahawa pendidikan perlu menggalakkan pembelajaran pengalaman dan ekspresi kendiri Seni ada hubungan dengan subjek lain untuk menggalakkan pembelajaran pengalamian. jahitan. Jane K. Fokus terhadap ekspresi perasaan dan pembelajaran melalui kaedah eksperimen dan penemuan ―Seni untuk kehidupan‖ menjadi slogan. Sumber: Bates. logam. ms.Jadual 1: Perkembangan dan perubahan konsep dan tiga orientasi kurikulum Pendidikan Seni di Amerika dari tahun 1870-an hingga 1990-an dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendidikan seni berorientasi pemusatan kanak-kanak Pendidikan seni berorientasi pemusatan subjek 1890-an Latihan vokasional diperkenalkan untuk memberi kemahiran kepada anak-anak pendatang. Masa 1870-an Peristiwa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan global Revolusi Industri: persaingan ekonomi di Eropah Pendidikan seni berorientasi masyarakat Lukisan teknikal diperkenalkan dalam kurikulum Pendidikan Seni untuk melatih pereka dan draftmen bagi keperluan industri Kraf kayu. Kanakkanak diajar menghasilkan bentuk praktikal dan hiasan untuk 1930-an Dunia menghadapi kemelesetan: kesan terhadap kewangan dan tekanan emosi 10 . Singapore: Waadsworth/Thomson Learning. (2000) Becoming an art teacher. 10 &11.

1960-an Reaksi kepada kejayaan Soviet Union di angkasa di USA memegang prinsip balik kepada asas (back –to –basic movement). Seni untuk social order menjadi keutamaan. bantahan terhadap nilai-nilai pembangunan dan perang Vietnam 11 .1940-an Perang Dunia Kedua Perang tamat. Seni sebagai aktiviti menggalakkan kesihatan dan kesejahteraan hidup. Kraf sebagai ekspresi kreatif individu dan sebagai protes kepada pengeluaran secara besar-besaran dan social conor Pendidikan seni memperlihatkan ke arah orientasi akademik dan semakin berkembang hingga mempengaruhi pengajaran konsepkonsep seni. Pendidikan seni berorientasikan akademik dalam sistem pendidikan awam. 1950-an Negara Soviet Union berjaya melancarkan sputnik di angkasa lepas. Tumpuan beranjak daripada belajar seni kepada belajar kandungan seni. kemahiran menyelesaikan masalah untuk menawan angkasa. Pendidikan untuk kecemerlangan akademik Pergerakan hak awam (The civil right) dan pergerakan perjuangan hak wanita merangsang kesedaran pelbagai budaya. Kerjakerja seniman wanita mula diperkenalkan dalam kurikulum Pendidikan Seni. 1970-an Perkembangan gerakan anti budaya. Pendidikan menyahut slogan ―Keselamatan Untuk Keamanan‖ melalui kapasiti perkembangan kreativiti. kemahiran pengamatan dan kandungan persejarahan. Kursuskursus berkaitan seni kaum kulit hitam dan kaum Hispanic diperkenalkan. Kerja-kerja penerokaan terhadap bahan digalakkan untuk tujuan ekspresi kreatif kendiri. Pendidikan Seni sebagai alat menyokong perjuangan dan tumpuan kepada pembuatan poster patriotik. menghiasi persekitaran mereka. Seni untuk ekspresi kendiri secara kreatif dan pembelajaran pengalamian menerusi manipulasi bahan terus menjadi ikutan Seni untuk ekspresi kendiri secara kreatif dan pembelajaran eksperiential menerusi manipulasi bahan terus menjadi ikutan Pendidikan seni dianggap sebagai asas ilmu pengetahuan. kekalahan Amerika ―Seni untuk kreativiti‖ menjadi pegangan bagi tujuan mempromosi perkembangan kreativiti.

estetika. kepelbagaian budaya. kritikan seni. 1990-an Penekanan kepada piawai. penggunaan teknologi. Menekankan aspek kandungan. Kita harus bertanya melalui kesedaran itu ke manakah arah hidup kita? Inilah sebahagian daripada contoh nilai pendidikan yang boleh disumbangkan oleh Pendidikan Seni. penilaian dan pertanggungjawaban kepada matlamat 2000: Education American Act. Pendidikan seni diberi mandat melalui perundangan wajib dilaksanakan di sekolah DBAE untuk tahap K12 secara sekuen diajar empat disiplinnya.1980-an Negara dalam Bahaya Perlu reformasi pendidikan Arts PROPEL memperkenalkan pendekatan berpusatkan studio untuk mempromosi fungsi kognitif Pendidikan seni berasaskan komuniti tumpuan kurikulum kepada pemusatan studio berasaskan kepada keperluan dan minat kanak-kanak. budaya kini dan akan datang. hubungan intradisiplin (gabung jalin). sejarah seni dan produk seni. 12 . DBAE secara formalnya memperkenalkan seni sebagai kandungan ilmu pengetahuan dengan. Penelitian yang kritikal terhadap bentuk-bentuk seni yang ada di sekeliling kita boleh mendorong kita untuk lebih memahami budaya silam. kerana ia merupakan manifestasi nilai dan kepercayaan manusia yang diilhamkan dan dijelmakan melalui karya seni atau pun bentuk-bentuk seni. piawai dan penilaian Era teknologi maklumat (ICT) dan perkembangan masyarakat global Pendidikan seni mengambil kira keupayaan pencapaian teknologi maklumat dalam konteks skala globalisasi Pendidikan Seni Dalam Konteks Perkembangan Pendidikan di Malaysia Karya seni visual adalah merupakan rekod pencapaian manusia. Dengan lain perkataan ia membuat kita menilai atau mendorong untuk membuat refleksi tentang nilai dan kepercayaan yang bertali arus dengan perkembangan dan kemajuan sesuatu masa. Ada empat disiplin seni iaitu.

persepsi dan konsepsinya. Dasar Pelajaran Persekutuan yang asasnya diisytiharkan dalam Ordinan 1957 adalah untuk 13 . Falsafah Pendidikan Kebangsaan ada menyebut tentang usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan bakat dan potensi individu secara menyeluruh. memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup. kreatif. Keyakinan untuk mewujudkan warga negara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif. Mengikut Akta Pelajaran 1961. Contohnya seperti kurikulum berlandaskan kepada budaya tempatan yang kaya dengan nilai-nilai seni yang lahir daripada kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia. estetika dan daya kreatif seseorang melalui penajaman daya intuisi. Sifatsifat tersebut akan menjadikan individu lebih sensitif. sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi negara. kaitannya dengan perkembangan sains dan teknologi. berdaya reka. peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan. Segala kebolehan pelajar yang ada tidak patut disia-siakan. Ini bermakna peranan Pendidikan Seni untuk pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu perlu menjadi fokus. berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetika dijadikan landasan pembentukan dan perlaksanaan mata pelajaran Pendidikan Seni di sekolah. aplikasi seni dalam industri rekaan dan pembuatan. malah boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat dan kemampuan diri di dalam bidang seni. alam persekitaran dan kehidupan sehari-hari. Walaupun pada hakikatnya banyak lagi yang boleh diperbaiki selaras dengan perkembangan dan isu-isu semasa. Dasar Pendidikan Negara (DPN) dan Perancangan Kurikulum Dasar Pendidikan Negara (DPN) menggariskan tujahan-tujahan yang dapat dijadikan landasan bagi meletakkan pendidikan sebagai wadah untuk pembangunan insan. Ini adalah kerana penglibatan di dalam kegiatan seni bukan sahaja menyentuh perasaan. Satu sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual yang mantap dan bersifat global telah sedia untuk mencanai pelajar-pelajar menuju ke arah matlamat yang telah ditetapkan (Rujuk Sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual untuk sekolah menengah 2000 dan sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual STPM 2000).Pendidikan Seni Dalam Konteks Sistem Pendidikan Kebangsaan Mata pelajaran Pendidikan Seni bukanlah semata-mata bermatlamat untuk melahirkan semua pelajar sebagai pelukis atau pereka. mata pelajaran Pendidikan Seni bertujuan membolehkan pelajar menyedari. bidang komunikasi. rekreasi. hubungannya dengan kejadian alam. Dalam konteks bersepadu. bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupannya.

Matlamat global pendidikan adalah untuk mempertingkat pengetahuan. pembelajaran kritikal dan kreatif. setiap individu mewakili budaya. Dasar Pendidikan Negara juga menggariskan keperluan guna tenaga yang tinggi dalam era teknologi dan maklumat selari dengan perkembangan semasa. kepercayaan dan kelas sosioekonomi yang berbeza. Melalui sistem pendidikan yang sama dan hala tuju yang seiring. ekonomi dan politik…… Dalam konteks negara Malaysia yang berbagai kaum dan agama. pembelajaran sepanjang hayat. pendidikan didokong oleh 10 prinsip iaitu sebagai asas pengetahuan.membentuk satu sistem pelajaran kebangsaan yang akan memenuhi keperluan-keperluan negara dan menggalakkan pertumbuhan kebudayaan sosial. ekonomi. kemahiran dan sikap yang membenarkan seseorang individu melihat dunia sebagai sebuah komuniti di samping menghargai dan mengapresiasi budaya dan warisan bangsa. memberi kita suatu pandangan yang luas dan menarik mengenali fungsi budaya dalam pendidikan. bukannya sejenis malahan terdapat kepelbagaiannya yang disesuaikan dengan taraf dan kedudukan pemakainya. Kesemua kehendak DPK ini didokong oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang digarap dengan begitu kemas untuk memperjelas setiap aspek yang perlu dipraktikkan oleh pendidik. Hubungan antara pendidikan dan kehidupan melibatkan penggubalan kurikulum yang dapat menyediakan pengalaman secara amnya. Ini jelas dapat dilihat menerusi artifakartifak yang diperturunkan oleh nenek moyang kita sejak dari zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka dahulu. Keindahan dan kehalusan yang terdapat pada 14 . membentuk suatu adunan yang menarik sekiranya dapat dilakukan dengan teliti. pembelajaran pelbagai adat dan budaya dan pembelajaran moral. adat. Pendidikan Seni di Malaysia Negara kita sangat kaya dengan kesenian. Dalam konteks perkembangan universal. pembelajaran kajian sosial. Peri pentingnya budaya dalam konteks menyatupadukan masyarakat. Lihatlah betapa indahnya pakaian tradisional kita. etnik. latar belakang keluarga. pendemokrasian pendidikan memastikan hak setiap individu dalam masyarakat terjamin dengan menerima nilai dan ilmu yang sama dan semangat perpaduan boleh dipupuk. Dalam jangka panjang juga DPK memegang hasrat untuk melahirkan warganegara yang berdisiplin. Justeru penyediaan perancangan kurikulum yang komprehensif harus digubal ke arah merealisasi pendidikan yang dapat menjamin pembentukan individu yang dapat menyumbang ke arah pembangunan negara dan bangsa. DPN merupakan suatu yang dapat menggerakkan semua golongan masyarakat ke arah perpaduan. pembelajaran koperatif. teknologi.

Kaedah ini mempunyai kelemahan. kemahiran pertukangan. Akta Pelajaran tahun 1961 juga mempunyai inspirasi untuk menggalakkan pertumbuhan budaya dan sosial. Muridmurid diandaikan mempunyai motivasi kendiri dan mempunyai kebebasan total dalam menentukan segalanya. Biasanya idea-idea dikawal. Sebenarnya pembelajaran Pendidikan Seni secara formal seharusnya mempunyai falsafah dan identiti kebangsaan sesuai dengan aspirasi negara. tetapi sekali gus secara am ianya merangkumi semua bidang yang tergolong dalam erti kata KEBUDAYAAN. Sementara untuk sekolah menengah kurikulum baru telah digubal dan Pendidikan seni telah banyak menerima perubahan khususnya dari segi isi kandungan struktur pelajarannya. dan banyak lagi metodologi-metodologi di bilik darjah seperti rangsangan. Memanglah akta ini kurang jelas memperkatakan tentang keperluan dan peranan seni tampak. Guru lebih menumpukan aspek-aspek formalistik. Kaedah ini sebenarnya berkesan pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran. Apa yang jelas pada saya ialah. dan estetik dan mengamalkan sikap yang baik. Pada murid-murid motivasinya adalah kerana bimbang dengan kegagalan atau takut tidak mencapai tahap yang guru kehendaki. Matlamat guru menggunakan kaedah laissezfaire ini ialah menggalakkan pembelajaran dan perkembangan secara semula jadi menerusi pengetahuan seni. pengurusan kerja-kerja seni dan tahap-tahap perkembangan dikawal oleh guru. kepekaan pengamatan. guru hanya sekadar membimbing. Sementara kaedah autokratik lebih menunjukkan pengajaran secara memberi penerangan dan maklumat. Di dalam arus kemodenan dan akibat dibelenggu oleh penjajah. perancangan setiap langkah yang perlu murid-murid lakukan. iaitu arah pembelajaran tidak dapat ditentukan. unsur-unsur yang berkaitan dengan budaya khususnya yang berkait dengan seni tampak ini kurang mendapat perhatian khusus. yang berkaitan dengan konsep-konsep asas seni. 1983). kurikulum sekolah rendah yang telah diperbaharui konsep dan falsafahnya. 1992). kadang kala kita lupa akan warisan pusaka kita. media. begitu juga dengan penggunaan media. Seni tampak adalah merupakan jiwa dan rupa sesuatu budaya dan bangsa (Syed Ahmad Jamal. ekspresi individu. had masa.kraf tradisional jelas memaparkan kepakaran serta ketinggian aras pemikiran tukang-tukang atau pandai Melayu. kaedah yang diamalkan di dalam pembelajaran Pendidikan Seni di sekolah-sekolah sejak merdeka ialah mengamalkan kaedah yang tidak berstruktur yang dikenali sebagai “The Laissez-faire Method” dan kaedah autokratik (Michael. tetapi adalah lebih berkesan jika proses pembelajaran untuk Pendidikan Seni ini 15 . Mungkin kerana konsep dan falsafahnya tidak begitu jelas. seperti proses serta prosedur penggunaan alat dan bahan. Kurikulum yang sama digunakan sehingga penghujung tahun 1970-an. Ini meninggalkan kesan kepada pembentuk kurikulum Pendidikan Seni pada masa itu. kepimpinan dan lain-lain lagi diketepikan. bangsa dan nilainilai tempatan.

Berdasarkan sukatan pelajaran yang ada itu. Ini adalah bersesuaian dengan keperluan semasa. 1983) . Sementara meniru adalah suatu kesalahan. Peri mustahaknya tiga kemahiran itu kerana ianya melambangkan sistem yang membolehkan manusia berkongsi pengalaman. 16 . membaca dan mengira. jenis kraf dan perusahaan dan keupayaan serta minat murid-muridnya. menggambar. ini semua perlu diperjelas. walaupun banyak tajuktajuk kegiatan kraf terdapat di dalam sukatan pelajaran tersebut. dengan kemajuan sosioekonomi yang semakin pesat dan kehidupan yang semakin kompleks Pendidikan Seni boleh memberi sumbangan yang besar. arah dan konsepnya juga begitu jelas. serta jika ia penting mampukah ia berfungsi untuk memberi erti akan keperluannya itu. Isu inilah yang perlu dipertikai. Pendidikan Seni kini bukanlah sekadar untuk pengayaan. Meninjau Laporan Kabinet 1979. tetapi Pendidikan Seni telah diterima sebagai salah satu daripada mata pelajaran di sekolah-sekolah perlulah bergerak selari ke arah matlamat pendidikan kebangsaan.dilakukan dengan kaedah kreatif yang bercapah kerana dengan cara ini pembentukan konsep-kendiri murid-murid lebih baik (Stanly Madeja. kerana apa yang tertera secara bertulis dalam bentuk dokumen rasmi dari sejak merdeka hingga kini hanyalah Sukatan Pelajaran Seni Lukis dan Pertukangan. Kerja-kerja kraf jarang-jarang diamalkan. Masyarakat kita mengambil berat kanak-kanak yang gagal menguasai sistem ini. Dengan menguasai lambang-lambang tersebut segala bentuk ilmu dapat dinikmati bersama. Dokumen-dokumen lain jika ada pun sangat sukar untuk dimiliki oleh seseorang pendidik. mereka dan mencorak untuk tujuan lulus peperiksaan.1967 dalam Micheal. Sukatan pelajarannya begitu fleksibel dan memberi peluang kepada guru-guru memilih arah manakah yang sesuai dengan alam persekitarannya. Ke manakah arah dan tujuan pembelajaran dan apakah bentuk dan kandungan pembelajaran adalah tertakluk kepada guru yang mengajarnya. sebagai sebuah negara yang membangun. sejauh manakah tercapainya matlamat untuk pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan seperti yang digariskan di dalam Akta Pelajaran 1961. Apakah konsep dan matlamat Pendidikan Seni untuk sekolah menengah pada waktu ini? Ke manakah arah tujuan pembelajarannya? Agak sukar untuk menjawab soalan-soalan ini. itu pun bergantung kepada keupayaan guru. Kini setelah beberapa pindaan dilakukan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KSSM telah pun memperlihatkan kemantapannya. Yang nyata adalah kebanyakan guru lebih menumpukan jenis-jenis kegiatan melukis. ia juga perlu dianggap sebagai kemahiran asas setaraf dengan kemahiran menulis. Persoalan tentang apakah matlamat pembelajaran Pendidikan Seni dan adakah ianya penting dalam arus pembangunan negara sekarang. sekali lagi Pendidikan Seni diletakkan sebagai satu mata pelajaran tidak dijelaskan secara eksplisit.

iaitu domain kognitif. Pelajaran ini perlu memberikan ilmu yang berkaitan dengan prosedur. Lansing (1969) berpendapat bahawa menerusi pelajaran Pendidikan Seni ketiga-tiga domain pelajar perlu dipenuhi. Jika kita yakin akan sumbangan Pendidikan Seni ini boleh membantu perkembangan seseorang kanak-kanak itu. Pendidikan Seni juga adalah lambang sistem. afektif dan psikomotor. seharusnyalah berupaya meningkatkan potensi kanak-kanak untuk mentafsir dan berkongsi pengalaman serta saling memahami di antara satu dengan yang lain. Sumbangan Pendidikan Seni kepada masyarakat di abad ke-21 Sebagai sebuah wadah untuk menjana ilmu. peka kepada warisan seni yang ditinggalkan dan berupaya melihat hubungan dan peranan seni dalam masyarakatnya. estetika. Sementara itu. kegagalan menguasainya samalah seperti gagal menguasai kemahiran membaca dan mengira. perubahan yang berlaku pada tahun 2001 pada sukatan pelajaran KSSM dan STPM sedikit sebanyak terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang berlaku di arena antarabangsa dari segi struktur kandungannya. kurikulum Pendidikan Seni berasaskan disiplin (DBAE) telah diperkenalkan. ilmu sejarah seni. kritikan dan menghasilkan produk seni. DBAE menekankan kepada empat disiplin ilmu iaitu disiplin yang berkaitan sejarah seni. Dalam konteks perkembangan kurikulum Pendidikan Seni di negara kita pembentukan kurikulum sejak kurikulum baru sekolah menengah (KSSM) diperkenalkan pada tahun 1988.kegagalan menguasainya bererti ketinggalanlah mereka di dalam menikmati bersama arus perkembangan budaya kita. dalam domain afektif pula guru perlu membangunkan nilai dan peribadi insan yang menyentuh aspek-aspek pengukuhan keyakinan diri dalam kalangan pelajar. Kegagalan menguasai kemahiran seni tampak ini tersekatlah satu keupayaan seseorang itu untuk memahami diri dan alam sekelilingnya. Perubahan yang dilakukan adalah bertujuan untuk peningkatan mutu kandungan kurikulum yang sedia ada bagi 17 . dengannya membolehkan manusia berkongsi pengalaman. Pendidikan Seni khusus dalam aspek yang berkaitan dengan ilmu dan kemahiran ia mampu menyediakan ruang untuk meningkatkan kualiti insan. Di samping itu pelajar perlu diberi latihan untuk meningkatkan kemahirannya psikomotor dalam penggunaan peralatan dan bahan. Hasil daripada kajian sekumpulan pakar Pendidikan Seni yang dibantu oleh Yayasan Getty. Sepanjang tempoh diperkenalkan. Keempat-empat disiplin itu diajar secara bersepadu. Sementara Laura Chapman (1978) dan Efland (1989) pula mencadangkan pelajaran Pendidikan Seni harus boleh memberi latihan kepada pelajar untuk membuat ekspresi seni dan bertindak balas dengan meningkatkan keupayaan individu sebagai seorang penggiat atau sebagai seorang peminat seni. ilmu tentang estetika ilmu tentang gubahan dan ilmu yang berkaitan dengan seni dalam kehidupan.

Perdana Menteri menegaskan dalam kertas kerja Malaysia Melangkah Ke Hadapan. sosial. Bekas Y. dan juga sewaktu melancarkan Dasar Pembangunan Nasional di Parlimen pada 17 Jun 1991.B. Siapa yang belajar. hal. mengapa dipelajari dan apa yang dipelajari adalah perkara-perkara utama dalam memberi definisi Pendidikan Seni (Efland. Persoalannya. sejauh manakah dengan perubahan yang telah dilakukan itu pelajaran ini dapat memberi sumbangan kepada pembentukan dan pembinaan generasi muda seperti yang diharapkan oleh DPN dan FPK. Meningkatkan daya kreativiti dan inovasi dan melahirkan tenaga mahir. khususnya pelajaran yang sepatutnya boleh melatih dan membentuk asas nilai dan keupayaan kreatif dan inovatif ini. Tetapi dalam Pendidikan Seni tidak berlaku pemisahan di antara pelajar. rohani. politik. Menerusi pelajaran Pendidikan Seni ini sumbangan yang boleh diberikan untuk meningkatkan kualiti generasi muda di abad ke-21 adalah untuk meningkatkan daya kreativiti dan berkeupayaan tinggi dalam membuat inovasi. Ia sepatutnya menjadi sebuah negara yang membangun sepenuhnya (maju) dalam semua bidang: ekonomi.A. (Para 3 & 4. psikologi dan budaya.menghadapi keperluan negara sekurang-kurangnya untuk lima hingga sepuluh tahun yang akan datang pada dekat pertama abad ke-21 ini. Perancangan Pendidikan Seni di masa hadapan bergantung kepada perubahan yang diperlukan oleh masyarakat dan keperluan negara. Malaysia tidak patut dibangunkan dari sudut ekonomi sahaja. Lebih tepat jikalau asas kurikulum Pendidikan Seni di Malaysia ini berteraskan budaya tempatan dan menjadikan perkembangan di luar negara sebagai suatu perbandingan. Daripada keluhan pemimpin kita yang menyatakan bahawa Malaysia kekurangan ― inovator‖ adalah satu cabaran kepada sistem pendidikan negara ini. 1995). Perkara yang perlu dipastikan adalah kesesuaian isi kandungan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan terhadap mata 18 . 1) Oleh kerana matlamat dan objektif sesuatu pelajaran itu dinamik dan sedia berubah mengikut keperluan semasa maka struktur kandungannya juga dinamik. Dalam kertas kerja tersebut beliau berkata: Kita patut membangunkan negara menurut acuan kita sendiri. konteks dan kandungan pelajaran. Dengan menambah satu atau dua mata pelajaran baru belum menjamin melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Selepas beberapa generasi berlalu namun masih belum dapat memenuhi keperluan negara masa kini sepenuhnya. Pendidikan seni adalah salah satu mata pelajaran yang boleh memupuk kebolehan ini.

umpamanya melalui Institut Kemahiran Mara (IKM). dan lain-lain seumpamanya tetapi.pelajaran sedia ada. Walaupun ada usaha pihak kerajaan menyediakan tenaga mahir dalam bidang industri dan keusahawanan menerusi beberapa institusi dan pusat latihan bertaraf sijil dan diploma. Keadaan ini amat bertentangan dengan perkembangan industri pembuatan negara kita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Usaha untuk membawa masuk tenaga pakar dari luar negara pun masih banyak halangan kerana kebanyakan mereka tidak memenuhi syarat perjawatan yang dikenakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Perkembangan ini menunjukkan status akademik dalam kalangan tenaga akademik yang mengendalikan pelajaran ini perlu diambil perhatian. Mencontohi sistem pendidikan di Indonesia. Pusat Kemajuan Kraftangan. Walaupun dari segi teknologi mutu buatan barangan perabot kita tinggi tetapi dari segi reka bentuk barang-barang perabot kita masih ketinggalan berbanding dengan negaranegara jiran. bidang kraf umpamanya mereka yang pakar tiada kelulusan akademik yang tinggi tetapi mereka adalah sangat pakar dalam bidangnya. Sedangkan mereka adalah benar-benar profesional dalam bidang berkaitan. Begitu juga untuk mendapatkan tenaga akademik yang berkelayakan untuk menjadi pensyarah di universiti dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang seni gunaan. Ini terbukti pada pameran perdagangan antarabangsa di Emiriah Arab Bersatu menjelang abad ke-21 yang lalu. reka bentuk kraf dan beberapa bidang lain amat sukar. Oleh itu untuk menangani keperluan di abad ini perancangan perlu dibuat agar kualiti kreatif dan inovatif ini dapat disemai dalam kalangan pelajar melalui pelajaran Pendidikan Seni dengan memberi penekanan yang lebih serius malah terancang agar dapat membantu melahirkan guna tenaga yang berkualiti. Pelajar bukan 19 . maka tenaga pengajar juga perlu berkualiti. Untuk melahirkan guna tenaga yang berkualiti. pembentukan asas kemahiran dan pengetahuan perlu dimulakan peringkat awal melalui sistem persekolahan. pelajar-pelajar yang berbakat dan berketerampilan di dalam sesuatu bidang seni akan dijuruskan ke dalam bidang khusus selepas sijil menengah rendah (selepas PMR di Malaysia) dan mengikuti kursus selama tiga tahun dalam bidang berkenaan. agar berupaya membina nilai dan keupayaan tersebut. Suatu usaha untuk meningkatkan kualiti tenaga mahir dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan seni perlu diambil perhatian segera. Inilah kekangan yang dihadapi oleh kita untuk menaikkan taraf tenaga akademik dalam bidang seni. Masyarakat di negara maju akan berhadapan dengan persaingan di pasaran antara bangsa. Mereka diharapkan dapat memainkan peranan untuk melahirkan kumpulan usahawan berteknologi tinggi. Dalam proses mencanai hingga ke tahap ini kita perlu melihat senario masa kini terhadap keupayaan tenaga pengajar dalam industri yang berkaitan dengan seni.

Dengan hanya menyediakan beberapa buah komputer grafik untuk sebuah sekolah adalah tidak mencukupi untuk tujuan pembelajaran pelajar. Apabila pelajaran Pendidikan Seni diajar secara interaktif menerusi multimedia melalui epembelajaran sudah tentu harapan melahirkan masyarakat berilmu dan mahir dalam penggunaan teknologi maklumat khususnya dalam seni akan terbentuk. Walau bagaimanapun kita tidak boleh menafikan kepentingan dalam penguasaan kemahiran melalui kaedah tradisional. Selain daripada itu melalui mata pelajaran ini penerapan budaya membuat kajian dan penyelidikan perlu diamalkan khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Untuk menangani tekanan dan pembangunan yang pesat sebagai negara maju di abad ke-21 sifat peka ini perlu ditanam dalam kalangan generasi muda. Walaupun pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja lebih tetapi itu adalah suatu keperluan yang perlu dipenuhi. Selari dengan keperluan masa kini celik komputer dalam kalangan pelajar boleh membantu meningkatkan kualiti reka bentuk dan reka cipta. Winkelmann (1717-1768) seorang ahli falsafah Jerman menyatakan bahawa seni itu sebahagian daripada cabang sains dan tidak wajar dipisahkan. Proses mereka bentuk perlu menggunakan komputer. 20 .sahaja mendapat pendidikan asas malahan mereka juga dilatih agar mampu berdikari sebagai tenaga separa mahir. Untuk meningkatkan lagi kualiti penyediaan tenaga mahir yang mempunyai asas yang kukuh kurikulum Pendidikan Seni di abad ke-21 perlulah memperkenalkan penggunaan teknologi dalam kurikulum Pendidikan Seni di sekolah-sekolah. Bilik Pendidikan Seni yang khusus lengkap dengan peralatan dan teknologi yang sesuai perlu disediakan. Paradigma terhadap Pendidikan Seni perlu diubah. Penggunaan teknologi asas perlu untuk pelajaran Pendidikan Seni di sekolah-sekolah. Proses mengkaji dan menyelidik merupakan sebahagian daripada proses pemikiran kreatif dan inovatif yang perlu ditekankan bagi menyumbang ke arah tenaga kerja yang berketerampilan Membina generasi yang peka dan mampu membudayakan kepentingan nilai estetika dalam kehidupannya. Keindahan sesebuah karya bukan sahaja satu proses melihat malah ia melibatkan proses pemikiran yang kritis. Melalui pelajaran Pendidikan Seni domain afektif pelajar dipupuk dan dijana agar sifat-sifat murni dan pembinaan rohani mereka terbentuk. Kajian yang dilakukan oleh Iberahim dan Hassan (2002) jelas menunjukkan aplikasi teknologi ICT dalam Pelajaran Pendidikan Seni amat memberangsangkan. Mereka boleh memilih untuk terus bekerja atau menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi dengan asas kemahiran yang kukuh atau menceburi bidang pekerjaan. Peka kepada keindahan dan kebersihan fizikal dan kebersihan rohani boleh dibentuk melalui pelajaran ini. Pelajaran ini juga seharusnya boleh meningkatkan kualiti deria kepekaan individu khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk seni dan persekitarannya.

nilai dan kepercayaan yang tersirat di dalam sesuatu bentuk seni perlu ditingkatkan. tahu menilai sesuatu bentuk seni seterusnya mampu meletakkan nilai seni itu sebagai warisan bangsa dan budaya sesuai pada tempatnya. 21 . memerlukan hidup selesa dengan suasana yang nyaman dan tahu pula bagaimana untuk memulihara keindahan itu perlu dididik dari peringkat awal. Meningkatkan Kemahiran Menghayati Seni Keupayaan mentafsir dan berbicara tentang sesuatu makna. Perasaan sayang dan perlukan keindahan alam sekitar. sementara pelancong pula tertarik untuk berkunjung dan sanggup mengeluarkan perbelanjaan untuk kepuasan. Untuk merealisasikan keadaan ini semua pihak perlu terlibat dan memberi sumbangan. Dengan lain perkataan. seniman perseorangan amat diperlukan. yang menjadi pelanggan kepada penggiat seni. Namun demikian nilai-nilai negatif ini semakin menular dalam kalangan generasi muda dan perlu dibendung. mereka akan melancong ke tempattempat berkenaan. Pertimbangan yang mereka amal lebih kepada kepentingan individu yang dipengaruhi emosi. tokoh-tokoh seni. maka lingkaran perniagaan industri seni dan pelancongan akan terus berkembang. agensi atau badan-badan profesional. Harapan kita agar ilmu ini akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang tahu berbicara tentang seni. Apabila ada kesedaran masyarakat untuk menghayati seni dan boleh pula menjadikan seni itu sebagai sebahagian daripada aktiviti di masa senggang maka mereka perlukan galeri atau muzium atau industriindustri sokongan lain untuk tujuan tersebut. Industri seni ada perkaitan dengan industri pelancongan yang merupakan satu lagi cabang ekonomi negara-negara maju. Ini mungkin untuk meluahkan perasaan dan tenaga yang berlebihan tanpa mengira kesannya kepada persekitaran dan keperluan ramai. falsafah. Perancangan yang sehebat mana pun tidak akan menjanjikan perubahan sekiranya pelaksana program itu tidak mampu melaksanakan peranannya. Hasrat ini akan dapat dicapai apabila suatu perancangan yang khusus untuk meningkatkan pengetahuan dengan penuh kesedaran dan amalan yang berterusan sehingga dapat membina satu generasi yang mampu membudayakan kepentingan nilai estetika dalam kehidupannya. Senario ini bertentangan dengan budaya masyarakat timur. Semakin berkembangnya masyarakat yang celik seni maka semakin berkembanglah industri galeri dan muzium seni di negara ini. Golongan inilah yang akan menggerakkan industri seni negara. Kerjasama antara pihak sekolah dengan institusi. ilmu tentang menghayati seni perlu diberi tumpuan supaya dapat menyokong kekuatan seseorang individu terhadap hubungannya dengan bentuk-bentuk seni.Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara maju ialah generasi muda yang gemar menconteng dan memusnahkan barangan awam. Oleh itu perancangan kurikulum Pendidikan Seni untuk menyediakan generasi muda abad ini perlu dibuat dengan teliti agar nilai-nilai murni itu berjaya dibentuk dan direalisasi. pendidikan.

Malahan literasi seni ini boleh menentukan hidup matinya industri tersebut. tatacara dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat dan bahan. secara kreatif dan inovatif ianya juga mampu membentuk disiplin pelajarnya seperti juga kentalnya disiplin adiguru atau pandai tukang dahulu dan para seniman masa kini. menjaga keselamatan alat dan bahan. maka dengan kekuatan ilmu ini seharusnya boleh membina jati diri individu tersebut. Apabila wujud generasi yang mempunyai ilmu mengenai seni. disiplin berpameran. khususnya seni yang lahir daripada budaya bangsanya dan boleh pula membandingkan ilmu-ilmu seni itu dengan ilmu seni yang merentasi budaya. kritikan seni. menjaga kebersihan bilik dan perabot. Ini juga akan dapat memupuk rasa bangga dan menghargai hasil seni 22 . sejarah dan peradaban seni. keistimewaan mata pelajaran Pendidikan Seni yang khusus. Membina masyarakat yang berdisiplin adalah salah satu daripada matlamat DPN juga hasrat FPK.Membina Disiplin Menerusi pelajaran Pendidikan Seni disiplin pelajar yang tinggi seharusnya dapat dibentuk kerana setiap kegiatan dalam pelajaran ini menyentuh aspek yang berkaitan dengan prosedur. Sebagai contoh disiplin yang berkaitan dengan merancang. Disiplin boleh dibentuk secara beransur-ansur tetapi tekal. penggunaan teknologi. mematuhi prosedur penggunaan alat dan bahan. jimat cermat. Persoalan yang boleh ditimbulkan di sini adalah mengapa tahap disiplin pelajar ketika berada di makmal sains atau di bengkel kemahiran hidup begitu tinggi berbanding apabila mereka berada di bilik seni. Membina jati diri dan membina ilmu seni yang bersifat global Pendidikan Seni adalah suatu bidang ilmu yang menyentuh semua domain. dan ilmu kemahiran yang berkaitan dengan prosedur pembuatan yang melibatkan proses kreatif. zaman dan ruang. Melaluinya dapat dilahirkan generasi yang literasi seni dan boleh menjadi pelanggan kepada industri seni itu sendiri. Kurang berkesannya membentuk disiplin ini juga boleh mempengaruhi tahap pengiktirafan pihak-pihak tertentu termasuk pelajar sendiri terhadap mata pelajaran seni. seterusnya perlu mematuhi lunas-lunas seni yang halus itu. Pembentukan disiplin dalam kalangan pelajar-pelajar melalui mata pelajaran Pendidikan Seni masih banyak ruang perlu diperbaiki. Ilmu yang disampaikan menerusi pelajaran Pendidikan Seni bukan setakat menanamkan ilmu yang berkaitan dengan kemahiran semata-mata tetapi turut melibatkan ilmu lain. dapat membina nilai-nilai halus dan murni. disiplin ketika bekerja. disiplin penyimpanan dan perekodan dan sebagainya masih boleh dibentuk dengan lebih berkesan melalui latihan berterusan dan perancangan yang rapi oleh pihak guru. Ilmu-ilmu tersebut meliputi estetika. negara. Di samping mata pelajaran lain yang terdapat di sekolah.

Kandungan pelajaran Pendidikan Seni perlu mampu menarik semula perhatian pelajar kepada bentuk-bentuk seni warisan budaya dan bangsanya dengan memberi suntikan terhadap berbagai-bagai jenis ilmu.org/wiki/File:Faience_Plate_Traditional. seni tekat malah songket pun sedang beransur-ansur hilang dari ingatan dan pilihan generasi muda. 23 .yang dicipta oleh bangsanya dan menyanjung seta memartabatkan nilai-nilai dan keistimewaan warisan bangsanya itu berbanding budaya lain di dunia ini.jpg) Sebagai contoh kita mengenali tamadun Mesir purba. Bangsa Malaysia kaya dengan bentuk-bentuk seni tetapi sekiranya kita gagal membina nilai jati diri melalui pelajaran seni ini. dan falsafah yang boleh menyingkap akar umbi identiti bangsa dan budaya kita. Dengan ini pembentukan jati diri dalam kalangan generasi muda akan lebih mampan. tamadun Greek dan banyak lagi tamadun di dunia ini adalah melalui peninggalan bentuk-bentuk seni yang dicipta oleh seniman atau ahli profesional di zaman-zaman berkenaan. walaupun ada usaha daripada pihak tertentu untuk menyelamatkannya. lama kelamaan bahan seni itu akan luput oleh zaman. Bukan setakat itu sahaja malahan kita dapat mempelajari kebudayaan dan nilai serta kepercayaan mereka melalui peninggalan seni. Ini telah terbukti dengan semakin pupusnya pengetahuan dan keprihatinan generasi sekarang terhadap kraf tradisional seperti seni telepok. Sesuatu bentuk seni yang dicipta oleh seseorang seniman atau adiguru itu adalah merupakan sebuah rekod atau catatan tamadun bangsanya pada sesuatu masa tertentu. Selagi ia dipelihara dan dihargai oleh bangsanya maka ia akan tetap kekal sebagai lambang kepada perkembangan tamadun bangsa tersebut.wikipedia. nilai. Gambar 1: Pinggan Faience Mesir Purba (Sumber: (http://en.

Mereka telah berjaya mengetengahkan warisan budaya mereka dengan jayanya. Pemupukan pengetahuan dalam kalangan generasi muda dapat dilaksanakan menerusi Pendidikan Seni. Kita mengenali dunia Red Indian mereka dan budaya mereka walaupun kebanyakan kita tidak penah menjejakkan kaki ke sana. Begitu juga dengan baju kemeja Hawaii yang menjadi kebanggaan pelancong yang penah ke sana.JPG) Pada tahun 2026. Malaysia merancang menjadi sebuah negara maju.org/wiki/File:Finished_wau_and_wau_frame. Untuk merealisasikan hasrat tersebut. Usaha negara-negara maju seperti Jepun. usahausaha perlu dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai dan kepercayaan bahawa seni warisan kita setanding dengan seni warisan negara-negara maju. mereka telah mula menerapkan budaya masyarakat Asia Tenggara termasuk Malaysia di samping budaya-budaya lain di dunia dalam kurikulum Pendidikan Seni mereka. Di Jepun pula. Sebagai sebuah negara maju. (Sumber: http://en.wikipedia.Gambar 2: Bangsa Melayu kaya dengan warisan seni tradisional sebagai lambang jati diri. Salah satu daripada sifat-sifat tersebut ialah mampu bersaing di peringkat antarabangsa dalam pelbagai aspek. Australia dan Amerika perlu dicontohi. Mempelajari seni dalam budaya lain jelas dapat dilihat daripada buku-buku rujukan Pendidikan Seni mereka. Warisan seni tradisional kita harus ditingkatkan. rakyatnya perlu mempunyai kualiti antarabangsa. pelajar-pelajar diperkenalkan dengan bentuk-bentuk seni yang dihasilkan dan digunakan oleh 24 . Kita harus dapat meningkatkan jati diri kita.

mengapakah pelajar-pelajar Jepun diperkenalkan kepada budaya antarabangsa? Persoalan di atas dapat dijawab dengan melihat beberapa faktor yang berkaitan. anggapan bahawa pengetahuan yang dipelajari menerusi bentuk-bentuk seni itu akan dapat memupuk satu kesedaran dalam kalangan pelajar. Pertama. Perasaan bangga kepada keupayaan bangsanya akan timbul menerusi pelajaran itu. Situasi ini mendorong untuk kita membuat tafsiran. reka bentuk pula untuk menarik minat pengguna antarabangsa terhadap barangan keluarannya maka cita rasa pengguna itu perlu dipenuhi selaras dengan keperluan. Amerika Tengah. Amerika Selatan. Nilai-nilai seni dari budaya lain juga perlu dipelajari sebagai perbandingan. Ketiganya dari sudut psikologi. dan banyak lagi.penduduk Afrika. Keduanya rakyat di negara-negara berkenaan merupakan pasaran ekonomi Jepun. Dengan mempelajari daripada pengalaman penstrukturan kurikulum Jepun sebagai negara yang maju dan produk industrinya menguasai pasaran dunia para pendidik dapat dibuat anjakan dan penyesuaian terhadap kandungan sukatan pelajaran dan memperbaiki pendekatan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Dengan masyarakat yang berbilang kaum. kerana mereka adalah pengguna barangan keluaran Jepun yang diketahui menakluki hampir keseluruhan pasaran dunia. Kesimpulannya bahawa kurikulum Pendidikan Seni Malaysia pada abad ke-21 perlu berupaya membina semangat jati diri dan membina ilmu seni yang bersifat global. pelajar-pelajar juga mempelajari nilai-nilai seni budaya sendiri. Kita harus mempelajari bagaimana terbentuknya seni 25 . Melalui kefahaman terhadap budaya lain dalam masyarakat kita. unsur-unsur multikulturisme perlu diterapkan sebagai menyahut seruan kerajaan. Ini boleh dilakukan dengan mendekati cita rasa seni sesuatu budaya yang boleh dibentuk asasnya dalam kalangan pelajarpelajar sekolah melalui Pendidikan Seni. Seterusnya ini akan dapat membuka minda pelajarnya terhadap nilai-nilai antarabangsa. ia merupakan langkah pertama ke arah pemahaman budaya antarabangsa dalam kalangan rakyat Malaysia. Toleransi perlu dijadikan teras kepada pemupukan semangat perpaduan melalui pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian nilai yang boleh didapati pada bentuk-bentuk seni yang dilahirkan oleh berbagai-bagai kaum yang terdapat di negara ini. Membina nilai-nilai perpaduan melalui Pendidikan Seni Melalui pembentukan jati diri dan keupayaan membina budaya ilmu seni dalam kalangan generasi muda merupakan satu daripada beberapa pendekatan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan ahli masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dan budaya. Di samping itu. Pengetahuan tersebut akan dapat memperkayakan kualiti ilmu seni. Ini boleh dirancang menerusi penerapan dan amalan nilai toleransi terhadap sesuatu nilai bagi sesuatu budaya atau kaum.

perancangan itu telah mengambil kira peningkatan kualiti ilmu dan kemahiran yang menjurus kepada dua paksi ilmu Pendidikan Seni iaitu komponen penghasilan produk seni dan komponen sejarah dan apresiasi seni visual. Pelajaran yang menggunakan pendekatan budaya adalah sesuai untuk tujuan ini. Dan menjadikan matlamat pembentukan negara bangsa yang berpegang kepada prinsip-prinsip rukun negara sebagai landasan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda melalui pelajaran Pendidikan Seni. Dengan berasaskan kepada satu kepercayaan (prinsip ketauhidan) seni yang terbentuk di dunia Islam berkembang secara organik. politik. kandungan pelajaran sejarah dan apresiasi seni perlu menyentuh dan merangsang pelajar untuk memahami beberapa aspek nilai dan kepercayaan sesuatu budaya yang terkandung di dalam sesuatu bentuk seni kaum-kaum berkenaan. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual untuk sekolah rendah. matlamat yang dapat mempertingkat maruah. Di peringkat sekolah menengah pengubahsuaian 26 . mereka masih dapat mengekalkan identiti kaum mereka. sosial. Bersatu di bawah satu kepercayaan (akidah) tetapi kebudayaan dan kesenian mereka terus kekal berkembang. 1992). Oleh itu tajuk-tajuk yang lebih menyeluruh menyentuh budaya dan kesenian berbagai kaum yang terdapat di negara ini perlu dinyatakan di dalam isi kandung pelajaran Pendidikan Seni dan dilaksanakan secara menyeluruh dan berpegang kepada semangat toleransi. Di negara India orang India Islam masih dengan bentuk dan hiasan seni yang berunsur keindiaan. Wawasan 2020 yang diunjurkan oleh pemimpin Malaysia mengandungi inti sari pandangan masa hadapan yang optimis. menengah dan Seni Visual Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia masih boleh diteliti dan dilaksanakan secara menyeluruh. Kesimpulan Persediaan untuk menghadapi alaf baru bagi abad ke-21 telah pun dilakukan. Kini telah satu abad berlalu. yang melalui berbagai-bagai proses transformasi yang bergantung kepada unsur-unsur atau nilai persekitaran yang diadaptasi selaras dengan prinsip ketauhidan (Al-Faruqi & Al-Faruqi. orang Cina Islam masih dengan bentuk dan hiasan seni kecinaannya. martabat dan jati diri bangsa Malaysia turut disokong oleh pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan sebagai langkah persediaan untuk menangani cabaran sama ada dari aspek rohani. Mempelajari daripada asas perpaduan yang boleh dibentuk antara umat Islam itu. sains. Perubahan yang menyeluruh telah dilakukan untuk Pendidikan Seni visual STPM. Di negara Cina. Urutan daripada sukatan pelajaran Pendidikan Seni visual sekolah menengah. ekonomi.dalam kalangan umat Islam yang berbeza-beza di dunia ini. dan teknologi membuktikan keperluan pembangunan sumber manusia yang lengkap amat diutamakan. Begitu juga dengan suku kaum lain di dunia ini.

pengukuhan perpaduan negara dan meningkatkan kualiti kemahiran merupakan agenda utama dalam mempersiapkan Pendidikan Seni seiring dengan cabaran abad ke-21. Tumpuan kepada pemupukan budaya ilmu. penerapan nilai murni. Berdasarkan ekspresi objektif Pendidikan Seni sekolah menengah yang lebih jelas dan realistik hanya akan tercapai sekiranya objektif-objektif itu dapat diterjemahkan ke dalam bentuk operasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah oleh guru dan pihak pentadbiran yang profesional dan faham bagaimana untuk merancang pelajaran ini selari dengan keperluan individu. pemupukan budaya sains dan teknologi. kehendak masyarakat. makmur dan sejahtera. Prinsip ―humanizing education‖ menjadi semakin penting demi menjamin masa hadapan generasi dan bangsa yang aman. budaya dan negara pada dekad pertama abad ini. 27 .kandungan tertumpu kepada memperkenalkan teknologi multimedia dalam kandungan komunikasi visual dan mengamalkan penggunaan teknologi dalam penghasilan bentuk seni.

Art Education. F. Efland. K. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. and art education. research. UNESCO. (1992). New York: MacMillan. Approaches to art in education. H. Bates. England: National Society for Education in Art and Design. The disciplined mind: What all students should understand. Becoming an art tercher. 212-215. (1947). L. Freedman. Arts education and back to basics. 48(6). and curriculum development. New York: Teachers College Press. service. 26. (1983). M. (1989). VA: National Art Education Association. New York: Simon and Schuster. A. 52(3).). (1950). Objectives of art education: The impact of time. Rupa dan jiwa. New York: Mcgraw-hill. Art. (1996). artists. Atlas budaya Islam (Mohd Ridzuan Othman. (2000). UK: Routledge and Kegan Paul. A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts. (1985). The arts we see. Chapman. New York: Teachers College Press. A. (1978). Histories of art and design education: Collected essays (pp. Culture and Environment: A Catalyst for Teaching. M. Lanier. (1995). McFee. Reston. (2005).). 243 p. & Al-Faruqi. & Degge. J. Chalmers. V.). Romans (Ed. A. K. Lowenfeld. M. Piaget. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 23–24. P. Road Map for Arts Education. L. Bristol. Studies in Art Education. S. Syed Ahmad Jamal. Mohd Sidin Ishak & Khairuddin Harun. Dobbs. J. (1975).. K. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company. 28 . Curriculum validity in art education. 33–37. Postmodern Art Education: An Approach to Curriculum. 180-186. L. New York: Teachers College Press. Broudy. (1982). VA: National Art Education Association. Reston. K.. Michael. London. & Stuhr. V. Creative and mental growth (5th ed. (1999). Art and adolescence: Teaching art at the secondary level. Erickson. Lanier. Who is to do this great work for Canada? South Kensington in Ontario. Trans. Art. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. A sequence of developing art historical understandings: Merging teaching. The psychology of intelligence. J. Lisbon. & Brittain. In M. (1993). H. Lansing. Singapore: Thomson Learning.. (1992). H. (1969). J. W. (2006). G. S. (1979). Gardner.. R.).BIBLIOGRAFI Al-Faruqi. Peabody Journal of Education. I. L. Efland. V. Paper presented at the The world conference on Arts Education: Building creative capacities for the 21st century.

29 .

30 .

menyeluruh dan adil untuk pembangunan negara dan rakyat yang berbilang kaum. Namun demikian. budaya dan adat resam. Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9). RMK10 meneruskan agenda pembangunan negara ke arah menuju Wawasan 2020 dengan berpaksikan negara maju serta berpendapatan tinggi. dijana oleh sektor perkhidmatan akan melonjakkan aspirasi negara pendapatan tinggi. Kerajaan yang sentiasa peka dengan denyut nadi rakyat agar kemakmuran dan keadilan dapat diagih secara saksama sentiasa menyediakan perancangan yang tersusun. Pendidikan Seni Visual dan Wawasan 2020 Pembinaan suatu bangsa Malaysia merupakan persoalan penting yang menjadi agenda utama negara dalam pelaksanaan sistem pendidikan di negara ini. Pelan Integriti Nasional dan Misi Nasional. Pelbagai program dan dasar telah dijalankan untuk mencapai hasrat tersebut. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL Malaysia mempunyai kepelbagaian corak kehidupan masyarakat Malaysia yang diwarnai dengan pelbagai kaum. Bab ini membincangkan hubung kait antara perancangan dan dasar kerajaan berkaitan pembangunan negara dan rakyat yang berbilang kaum. agama. Perkara pokok ialah melaksanakan Gagasan 1Malaysia agar seluruh rakyat mendapat kehidupan yang sempurna dan berkualiti setanding dengan negara maju. kerajaan menggarap rancangan ini untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat tanpa mengira kaum. 31 . Pendidikan Seni merupakan salah satu wadah untuk mencapai hasrat tersebut. Kerajaan menyasarkan RMK10 sebagai pemangkin kepada pencapaian Wawasan 2020. perancangan yang holistik dan mampan diperlukan untuk memastikan kerencaman budaya ini tidak menjadi duri dalam daging. sempadan geografi dan politik. Justeru. Pencapaian diutamakan‖. Dalam Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK10). kreatif dan berkemahiran tinggi. inovatif. kepelbagaian ini juga boleh menjadi kelemahan kepada negara kita.PENDIDIKAN SENI VISUAL. Pendidikan Seni menjadi landasan kepada perbincangan tersebut. Kepelbagaian ini menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran negara ini. kerajaan telah menyambung rancangan pembangunan itu. kerajaan telah melaksanakan Dasar Sosial Negara. Selaras dengan Gagasan 1Malaysia ―Rakyat didahulukan. Ekonomi yang berpaksikan pengetahuan.

Matlamat untuk membentuk perpaduan kaum di Malaysia digambarkan melalui cabaran 1 dan 5 dalam Wawasan 2020. tanpa merasa tersisih daripada bangsa tersebut. bebas mengamalkan dan melaksanakan adat resam. Cabaran pertama yang terus menerus kita hadapi adalah membentuk sebuah masyarakat matang yang bersifat liberal lagi toleran. kebudayaan serta kepercayaan agamanya masing-masing. Bangsa itu mestilah sejahtera. menikmati • Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa • Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu Matlamat Pendidikan Seni Dasar Perpaduan Negara PERPADUAN NEGARA • Mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 •Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama Rajah 2-1: Kerangka Perpaduan Negara 32 . Setiap warga bangsa Malaysia. integrasi wilayah-wilayah dan kelompok etniknya. kita tidak akan dapat lari daripada melihat Wawasan 2020 yang mengandungi 9 cabaran. Cabaran yang kelima adalah membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Dalam menghuraikan maksud pembentukan negara bangsa ini. atas slogan Satu Malaysia.Matlamat Pendidikan Seni Visual untuk membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa terkandung dalam kurikulumnya.

dan negara. Selain itu. menghargai keindahan alam persekitaran.‖ Dalam hubungan ini. membentuk dan membuat rekaan serta mengenal kraf tradisional. Pengajaran ini juga dilakukan secara bersepadu dalam KSSR ini. mempunyai matlamat yang dikongsi bersama.kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan. 2010). Matlamat untuk membentuk perpaduan kaum di Malaysia juga dapat kita lihat melalui perkara 6. selain mempunyai kesedaran bahawa satu kumpulan etnik dengan yang lain tidak boleh hidup berasingan kerana mereka adalah rakyat Malaysia. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum. masyarakat. Keempat-empat aspek ini juga turut menekankan pemerhatian yang aktif. 2. membuat corak dan rekaan. Hal ini selaras dengan aspirasi kerajaan untuk memastikan kaum-kaum di Malaysia dapat hidup aman damai melalui persefahaman dan perpaduan. pemerhatian secara aktif interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Dalam aktiviti menggambar. Masyarakat berbilang etnik di Malaysia harus disedarkan mengenai keperluan saling hormat-menghormati. Kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah (KSSR) ini banyak memberi penegasan kepada perkembangan persepsi dan konsepsi visual mengikut proses pembelajaran melalui 4 aspek kegiatan iaitu menggambar. interaksi yang kritis dan kreatif dengan peralatan dan bahan apresiasi seni visual serta menghargainya dengan menekankan nilai-nilai murni. 3. keluarga. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (KSSR) Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. guru perlulah bijak dalam mengatur strategi untuk mendedahkan murid-muridnya dengan kehidupan semula jadi alam ciptaan Tuhan yang indah di samping menarik minat murid-muridnya dalam subjek seni visual ini. aktiviti menggambar ini juga turut menegaskan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek-aspek melukis serta aktiviti menggambar 33 . falsafah tersebut menekankan pentingnya peranan guru untuk membentuk pelajar yang dapat mewujudkan negara Malaysia yang bersatu. kritis. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. membentuk sebuah ‗Bangsa Malaysia‘ dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Falsafah Pendidikan Guru yang berbunyi: ―Memelihara satu masyarakat yang bersatu padu. Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: 1. 4.

poster dan sebagainya lagi. kontra. catan dengan menggunakan warna air dan cat minyak. Selain itu juga. pergerakan. aktiviti ini juga dapat dilakukan secara bersepadu dengan pelbagai cara seperti melalui bentuk ekspresi. dan garisan) dan prinsip-prinsip rekaan (harmoni. bentuk. Selain aktiviti kolaj. Dengan adanya aktiviti sebegini dalam bidang ini. lakonan. penegasan. 34 . warna. pensil warna. stensilan. nyanyian. Aktiviti membuat kolaj juga turut diajar kepada murid-murid. kesatuan dan kepelbagaian) yang mana ia merupakan aspek penting dan juga asas kepada Pendidikan Seni Visual sekolah rendah (KSSR) ini. murid-murid juga turut didedahkan dengan aktiviti cetakan. Antara aktiviti ini yang sering menggunakan media asas adalah seperti pensil. Alam persekitaran juga merupakan fokus penting dalam aktiviti menggambar. kreatif dan produktif. struktur. kapur dan sebagainya. kepingan dan titik yang mana media boleh dipelbagaikan seperti plastik. kertas dan sebagainya (bahagian yang berbentuk 2D). Aktiviti menggambar menggunakan cat air yang menggambarkan keindahan alam kerana dengan hal ini. cerita dan sebagainya. puisi. tisu. keseimbangan. jalinan. kritis. pastel.dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang mana ia turut menekankan aspek ruang. Aktiviti ini turut memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. percikan. gosokan. ruang. kain. Aktiviti kolaj ini juga dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu carikan. daun. imbangan dan komposisi. resis. murid-murid juga dapat menghargai keindahan alam di samping mengenali unsur-unsur seni (rupa. muridmurid juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka di samping mengembangkan kreativiti dan ekspresi diri mereka dalam mencapai matlamat KSSR yang mana ingin melahirkan insan yang harmonis.

Sehubungan itu juga. lipatan dan gunting. membuat corak dan rekaan ini juga membolehkan murid mengenali serta mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian mereka. Corak dan rekaan ini juga dapat dipadankan dengan mana-mana hasil gubahan/karya dalam mana-mana bidang kegiatan seperti binaan. kolaj dan kaligrafi. Corak dan rekaan ini juga dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu membuat corak yang tidak terancang seperti pualaman. Aktiviti ini juga turut sama dapat dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan. ikatan dan celup serta renjisan dan percikan manakala yang keduanya pula ialah membuat corak terancang melalui lukisan.Gambar 2-1: Hasil kerja pelajar yang menggambarkan ekspresi kendiri. menggambar dan kraf. resis. catan. cetakan. Corak juga boleh dan dapat dihasilkan melalui pelbagai teknik dan cara. murid-murid juga turut dapat mengetahui motif dan corak olahannya untuk menghasilkan corak yang tertentu. peragaan dan lakonan. Aktiviti-aktiviti seperti ini sebenarnya dapat menarik minat murid dalam penerokaan mereka untuk menghasilkan sesuatu karya dengan menggunakan pelbagai aktiviti. Aktiviti ini juga turut memberi peluang kepada murid dalam membuat rekaan corak tidak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik-teknik tertentu. Membuat corak dan rekaan juga memberi peluang kepada murid dalam memahami pelbagai cara dan kaedah dalam menghasilkan corak di samping mengaplikasikannya menjadi sesuatu rekaan yang lebih menarik lagi. 35 . Gambar 2-2: Mengkaji nilai warna untuk menghasilkan warna harmoni oleh pelajar Jepun Selain itu juga. titisan.

Selain itu. nyanyian dan juga cerita. Aktiviti membentuk dan membuat binaan tiga dimensi (3D) ini juga merangkumi aktiviti seperti arca timbulan. lakonan. cara pembuatannya. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). Selain itu juga. jenis kraf yang ingin diperkenalkan kepada murid-murid juga hendaklah jenis-jenis yang diminati oleh mereka dan mampu dibuat oleh mereka. dalam penghasilan arca. motif. mobail. asemblaj. Hal ini termasuklah asas kraf untuk 36 . kepingan dan picitan di samping menggunakan peralatan yang bersesuaian untuk melakukan aktiviti di dalam bengkel berserta dengan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa berada dalam bengkel seni untuk menghindari dari sebarang kemalangan yang tidak diingini. ruang. imbangan dan kestabilan. Walaupun begitu. Bidang ini juga banyak memberi kesedaran tentang wujudnya beberapa jenis kraf dalam budaya kita serta asas rekaannya. kritis. tekat. kreatif dan menyeronokkan. alat domestik. tenunan. Aktiviti membentuk dan membuat binaan ini juga turut memberi peluang kepada muridmurid dalam membuat rujukan kepada objek sebenar. corak serta hiasan. Selain itu. asas batik. Mengenal kraf tradisional pula merupakan kandungan KSSR yang terakhir yang mana aktiviti ini merangkumi alat permainan. Perbandingan ini juga akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. aspek kegiatan kraf ini diperkenalkan termasuklah kegunaannya. anyaman dan tembikar. kegunaan alat dan bahan. aktiviti ini juga dapat dilakukan dalam pelbagai cara seperti melalui ekspresi. Sebagai contoh. Berdasarkan aspek-aspek tersebut juga. struktur. murid-murid didedahkan dengan penggunaan tanah liat sebagai bahan asas untuk membuat sesebuah arca dengan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti lingkaran. alat pertahanan diri. bidang ini juga banyak mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai peralatan. bahan serta teknik-teknik yangdigunakan untuk menghasilkan sesebuah model. Hal ini juga jelas dapat dilihat pada objektif KSSR itu sendiri yang mana murid-murid dapat menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan dan buatan manusia di samping mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai aktiviti seni visual secara aktif. topeng dan origami. alat perhiasan diri (ornamen). ―kraf ‖ merupakan perusahaan yang memerlukan kemahiran terutamanya kemahiran menggunakan tangan manakala ―kraf tangan‖ pula didefinisikan sebagai perusahaan yang memerlukan daya cipta dan kemahiran yang menggunakan tangan. ukiran.Bidang sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah (KSSR) yang ketiganya pula ialah membentuk dan membuat rekaan yang mana aktiviti ini turut menegaskan tentang perkembangan persepsi murid terhadap aspek-aspek seni iaitu dari segi bentuk. murid-murid juga dapat memahami dengan lebih jelas lagi apabila mereka ingin membentuk ataupun membina sesebuah model. Hal ini juga turut memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan sewaktu melakukan penghasilan kerja-kerja seni di dalam bengkel seni. puisi.

peralatan serta teknik yang digunakan untuk menghasilkan sesebuah karya. Asas-asas ini adalah untuk memberikan pengalaman bagi mengenali kraf tradisional yang sebenar. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. murid juga akan mendapat pengetahuan dalam mengenal sumber dan motif yang berada pada persekitaran kraf-kraf tradisional seperti ukiran. mengaplikasikan disiplin seni visual. ukiran dan tenunan. Selain 37 . mengintegrasikan maklumat dan mengaplikasikan komputer dalam penghasilan karya-karya seni visual. bahan dan peralatan atau perkakasan. berfikir secara kreatif. manipulasi berserta persepsi visual. dalam organisasi kurikulum Pendidikan Seni Visual KSSR ini juga turut merangkumi empat aspek penting iaitu pemerhatian secara aktif. pengalaman seni ini juga turut mengembangkan serta menyelaraskan lagi persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan mereka. Kemahiran yang akan diperoleh oleh murid pula ialah seperti kemahiran memanipulasi bahan. ia juga turut membolehkan murid menguasai beberapa pengetahuan serta kemahiran. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual ini di sekolah rendah. Strategi Perlaksanaan Organisasi Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (KSSR) ini sebenarnya disusun dengan tujuan melibatkan murid dalam pelbagai aktiviti seni yang mana ia telah dilaksanakan berdasarkan 4 bidang utama iaitu bidang menggambar. membuat pilihan dan interpretasi. proses pembuatan hasil seni. Antara pengetahuan yang dapat dikuasai oleh murid adalah seperti pengetahuan dalam mengenal bahan. tembikar.hiasan dan kegunaan diri. apresiasi seni visual secara mudah dan yang terakhirnya ialah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. berkomunikasi dengan lebih berkesan. permainan. Pemerhatian secara aktif ini sebenarnya turut merangkumi kesedaran pemerhatian secara menyeluruh dan juga pemerhatian secara terperinci. anyaman. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. Kegiatan ini sebenarnya adalah untuk menajamkan persepsi murid. tenunan dan sebagainya. koordinasi. batik. tembikar. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Sehubungan itu juga. peralatan dan teknik. Murid-murid juga dapat mengetahui unsur-unsur seni serta prinsip-prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. menyimpan maklumat atau dokumentasi. alat domestik yang mudah. Sehubungan itu juga. menggunakan teknologi. membuat corak dan rekaan. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. cenderamata dan yang memberi asas kepada kraf seperti anyaman. Di samping itu juga.

imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Gambar 2-3: Murid-murid dilatih membuat pengamatan terhadap alam Organisasi KSSR yang keduanya pula ialah interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Pemahaman mengenai asas seni visual juga turut dapat diperkembangkan melalui aktiviti pemerhatian ini. Proses ini merupakan satu keupayaan yang sangat penting dalam kehidupan kita di samping ia turut sama membantu murid dalam menyelaraskan idea. disiplin dan pemikiran asas seni yang mana ia turut berhubung dengan memanipulasi alat dan bahan serta teknikteknik mudah. Murid-murid juga turut dilatih membuat pemerhatian terhadap objek buatan manusia dan alam sekitar bagi membolehkan murid merasainya secara konkrit untuk mendapatkan imej mental. sentuhan. Pada peringkat ini. 38 . Kegiatan seperti ini juga turut sama membantu perkembangan emosi dan imaginasi dalam kalangan murid-murid dalam membuat aktiviti seni.memperkembangkan deria penglihatan. Menurut Brown (1980) dan Ros (1983). Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan ini juga murid-murid dapat membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan benda yang dilihat. pendengaran. murid-murid juga turut digalakkan membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan aktiviti seni secara kreatif dengan menggunakan aspek psikomotor. bahan dan rasa. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia turut sama memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung di samping mengenali perubahan yang dapat dibuat oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang. kesedaran dan tingginya pengamatan terhadap alam sekitar dalam kalangan generasi murid boleh dipupuk menerusi Pendidikan Seni. ia juga turut melibatkan pancaindera lain yang merangkumi penglihatan.

Gambar 2-5: Murid memanipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Murid-murid juga turut sama terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. nyanyian. Ekspresi ini dapat dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Hal ini juga menyebabkan mata pelajaran 39 . lakonan. cerita. karangan dan puisi.Gambar 2-4: Kegiatan ini adalah untuk menajamkan persepsi melalui pemerhatian secara aktif murid dan membina nilai kerja berpasukan. Apresiasi seni visual secara mudah pula banyak memberi pengalaman kepada murid dalam mengenali aspek-aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan dari segi keindahan dan fungsi.

Menghargai nilai-nilai murni dalam semua aspek kehidupan pula merupakan organisasi KSSR yang terakhir. nilai kebersihan dan kepekaan serta mempunyai nilai-nilai patriotisme. organisasi kandungan dalam empat bidang yang dinyatakan di atas telah menentukan empat standard kandungan yang perlu dicapai. Standard pembelajaran ini perlu dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar. 40 . Selain itu juga. murid-murid juga turut sama diperkenalkan dengan tokoh-tokoh seni di samping menghargai sumbangan mereka dalam bidang seni di tanah air ini. objek buatan manusia dan karya seni. dan apresiasi seni. Gambar 2-6: Murid-murid dipupuk dengan nilai-nilai kasih sayang serta menghargai persekitaran melalui aktiviti membina Hasil daripada semakan semula sukatan pelajaran pada tahun 2010. ekspresi kreatif.Pendidikan Seni ini juga mempunyai kaitan dengan mata pelajaran yang lain seperti mata pelajaran Sains dan Bahasa. aplikasi seni. Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. murid-murid juga akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi kelak. Standard Kandungan 1: Persepsi Estetik Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. murid-murid juga dipupuk dengan nilai-nilai kasih sayang. iaitu persepsi estetik. Mereka juga harapkan dapat menghargai alam persekitaran dan kehidupan mereka. Dengan adanya organisasi KSSR yang keempat ini.

kehidupan dan kerjaya. Dalam penghasilan seni visual. latar belakang budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam sesuatu hasil karya seni ini juga dapat diperkenalkan di samping penggunaan ilmu sains dan teknologi yang turut diperkenalkan secara terus dalam membantu kegiatan-kegiatan seni ini. imbangan. sejarah seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. masyarakat dan juga nilai kenegaraan. Selain itu juga. seni halus (lukisan.Standard Kandungan 2: Aplikasi Seni Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. Standard Kandungan 3: Ekspresi Kreatif Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. catan. Sebagai contoh. Sehubungan dengan itu juga. pemahaman. 41 . kepelbagaian dan kesatuan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. pergerakan. ruang. dan budaya. bidang ini juga turut meliputi asas seni reka. arca dan cetakan). Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah (KSSM) Kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah menengah (KSSM) pula telah dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu penghasilan seni visual dan juga sejarah dan apresiasi seni visual. Proses penghasilan kerja-kerja seni ini juga amat menitik beratkan ekspresi idea yang mana ia mempunyai perkaitan yang rapat dengan ekspresi kendiri. rupa. dalam asas seni reka iaitu unsurunsur seni. Standard Kandungan 4: Apresiasi Seni Visual Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. pelajar turut didedahkan dengan bentuk. penegasan. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. reka bentuk (reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran) serta seni kraf tradisional dan dimensi baru. ia banyak memberi peluang kepada pelajar dalam mengaplikasikan kefahaman mereka untuk menghasilkan kerja-kerja seni berdasarkan asas seni reka dalam pelbagai teknik. kontra. jalinan dan warna manakala dalam prinsip rekaan pula pelajar ditekankan kepada prinsipprinsip harmoni. garisan. komunikasi visual (seni grafik dan multimedia).

42 . catan. Michelangelo merupakan seorang artis Barat yang amat terkenal dalam bidang pengarcaan manakala Leonardo pula merupakan salah seorang pelukis Barat yang amat dikenali dalam bidang catan. lukisan-lukisan anatomi tubuh manusia mahupun haiwan dalam biologi. Dalam bidang ini juga pelajar turut digalakkan untuk memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni di samping bijak dalam menggunakan pelbagai kemahiran dan teknik selaras dengan objektif Pendidikan Seni Visual KSSM ini. Gambar 2-7: Lukisan perspektif sebagai asas kemahiran melukis Selain asas seni reka. Sebagai contoh. pelajar bukan hanya dapat berkarya menerusi seni halus sahaja tetapi ia juga dapat digunakan dalam penghasilan lukisan-lukisan kejuruteraan. arca dan cetakan. lukisan imaginasi manusia dan haiwan purba dalam bidang sejarah dan sebagainya dalam bidang-bidang yang lain.Pendedahan terhadap asas seni reka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip rekaan ini juga amat penting kepada pelajar kerana dengan adanya unsur-unsur seni dan prinsip rekaan ini. bidang penghasilan seni visual ini juga turut meliputi seni yang merangkumi lukisan.

bidang ini lebih menekankan kepada seni reka yang berbentuk grafik dan multimedia.Gambar 2-8: Leonardo da Vinci. Dengan adanya komunikasi visual ini juga.2cm x 52. Paris.5cm. 76. Louvre. Gambar 2-9: Arca yang dibina oleh pelajar dari bahan-bahan yang dikitar semula. 1503-6. France/ The Brigeman Art Library. pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ini juga akan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam penggunaan teknologi di samping mengembangkan lagi idea dan kreativiti mereka dalam penghasilan sesebuah projek malahan pelajar-pelajar ini juga dilatih agar 43 . Oil on panel. Mona Lisa. Dalam komunikasi visual pula. pelajar turut didedahkan dengan penggunaan sains dan teknologi dalam menghasilkan atau membuat sesuatu projek yang telah diamanahkan oleh guru mereka. Oleh yang demikian.

2005. Dalam mempelajari reka bentuk ini. Perak. Hal ini juga turut membolehkan pelajar membuat keputusan yang baik dan berkesan dalam menghias ruang rumah mereka mengikut konsep yang diingini di samping mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah dalam subjek ini. batik dan ukiran di kawasan Pantai Timur iaitu Kelantan dan Terengganu. Dengan ini juga pelajar dapat menghargai dan menyedari suasana seni dalam persekitaran hidup mereka di samping kaitannya dengan keselesaan hidup. pelajar juga akan dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari oleh mereka di sekolah seperti susun atur perabot mengikut konsep yang telah dipilih dan disesuaikan dengan elemen-elemen seni hiasan dalaman dan prinsip rekaan di persekitaran mereka. tenunan dan tekat. pelajar turut didedahkan dengan seni reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran (hiasan dalaman dan lanskap). Contohnya kraf tradisional yang masih ada sehingga sekarang adalah seperti tembikar / seramik di Kuala Kangsar. Lembing. Dalam bidang penghasilan seni visual yang terakhir ialah kraf tradisional dan dimensi baru yang mana bidang ini juga turut terkandung dalam kandungan sukatan pelajaran KSSR. Gambar 2-10: Seni reka grafik hasil karya pelajar-pelajar SMK Sg. 44 . Pahang. Kraf tradisional ini juga boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang mana ia melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun.memiliki sikap disiplin dan berinovasi kerana hal ini juga amat penting dalam kehidupan mereka apabila mereka sudah melepasi alam persekolahan kelak. Dalam reka bentuk pula. anyaman.

serantau dan antara bangsa. Selain itu. agar seni kraf tradisional ini tidak akan pupus ditelan zaman. Bidang ini sebenarnya banyak memberi peluang kepada pelajar dalam membuat kajian terhadap pemahaman budaya tempatan. kebangsaan. malahan para pelajar juga akan dapat menggunakan pelbagai kemahiran yang ada di samping idea-idea yang bernas dalam mencipta sesuatu rekaan baru dengan memanipulasi unsur-unsur seni an prinsip rekaan sesuai dengan ciri-ciri kraf tradisional dimensi baru. Perkembangan seni visual di Malaysia melalui seni halus dan kraf tradisional dan peribumi 45 . Sejarah dan apresiasi seni visual ini pula merupakan kandungan kedua dalam KSSM. Para pelajar juga boleh menyambung pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi lagi sama ada di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) ataupun di Institut Kemahiran MARA yang mana ia turut menawarkan kursus yang memerlukan kemahiran seni. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual ini juga dapat dikategorikan kepada tujuh bahagian iaitu: 1. Dengan adanya penghasilan seni visual kraf tradisional ini juga para pelajar akan dapat menghargai hasil seni yang telah lama diwarisi secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. para pelajar juga dapat menyatakan kefahaman dan membuat apresiasi serta kritikan seni. para pelajar juga dapat menjadikan bidang seni visual ini sebagai prospek kerjaya mereka apabila mereka meninggalkan alam persekolahan.Gambar 2-11: Keris kraf logam yang tinggi nilai estetikanya. Selain itu.

Peralatan Alat permainan Seni bina Kenderaan Pakaian Perhiasan (ornamen) Dalam seni halus. Malah kebanyakan hasil karya beliau juga banyak mendapat pujian dari negara-negara Barat. banyak lagi pelukis-pelukis tanah air yang mana telah banyak berjasa pada negara dalam bidang seni halus ini seperti Syed Ahmad Jamal. Selain beliau. Sebagai contoh. pelajar didedahkan dengan gerakan seni halus. 4. 7. Dzulkifli Buyong. Mazli Mat Som. Redza Piyadasa. 5. Tidak ketinggalan penghasilan karya-karya mereka berserta sumbangan mereka terhadap tanah air turut diberi perhatian. Gambar 2-12: Abdul Latiff Mohidin. 6. Malaysian National Art Gallery Collection. pendedahan mengenai pelukis-pelukis tanah air dan barat turut diajar. Di samping itu. Selain seni halus. Oil on canvas.2. Amron Omar. Abdul Latiff Mohidin dan banyak lagi.3cm. 3. Melalui kraf tradisional dan peribumi ini juga para pelajar dapat mengetahui akan perihal tokoh-tokoh kraf tradisional di samping mengetahui 46 . Mohd Hoessein Enas yang mana merupakan seorang pelukis figuratif yang berbakat besar dan amat terkenal. Pago-Pago. 100cm x 100. 1964. para pelajar juga turut didedahkan dengan kraf tradisional dan peribumi.

Hal ini juga dapat mengembangkan lagi idea pelajar di samping mencungkil kekreatifan yang ada pada para pelajar itu sendiri. pusat-pusat kraf. Sebagai contoh. Terdapat lebih 1. Cat minyak atas kanvas.sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh mereka untuk negara kita Malaysia. Sehubungan itu juga.1cm. Peranchis. The Starry Night. 1889. di tepi-tepi jalan. Gambar 2-13: Vincent van Gogh. The Museum of Modern Art. alam semula jadi dan sebagainya. New York. para pelajar juga boleh mengaplikasikan apa yang diketahui dan dipelajari semasa berada di sekolah dengan pemerhatian dan pemantauan yang telah dibuat oleh mereka semasa berada di luar kawasan sekolah. 73. 47 . Gambar 2-14: Lukisan gua Poleolitik di Lascaux. 490 BC. 17. 500 lukisan di gua ini. melalui pemerhatian di pusat-pusat membeli belah.7cm x 92. kawasan persekitaran.

Dari segi alat permainan pula. Selain itu juga. para pelajar akan didedahkan dengan alat permainan tradisional. bom. lembing dan sebagainya. gasing. pelan tapak. senjata nuklear dan sebagainya. wakaf. pelan dengan menggunakan titik perspektif dan pelan pandangan hadapan. Gambar 2-15: Rumah Melaka memiliki ciri-ciri istimewa yang perlu dikaji. gerbang. Para pelajar akan mengkaji bagaimana seni bina masjid ini di samping mengetahui akan pengaruh-pengaruh asing yang telah dibawa masuk dalam seni bina masjid tersebut. Selain itu. wau dan congkak. para pelajar akan didedahkan kepada beberapa aspek penting. makam dan taman. Manakala alat muzik tradisional pula seperti nafiri. Dalam bidang ini juga. alat dan teknik yang digunakan oleh pembuat-pembuat alat permainan. masjid. Seni bina pula merangkumi kediaman. para pelajar juga turut didedahkan dengan asasasas seni bina yang mana ia merangkumi cara untuk membuat pelan menggunakan lakaran biasa. Ia dapat dilihat pada ciri-ciri kehalusan buatannya di samping rupa bentuknya yang menarik. Para pelajar akan tahu tentang harta dan khazanah warisan yang telah lama dijaga oleh nenek moyang mereka di samping mengetahui tentang bahan.Dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual KSSM yang keduanya pula peralatan yang mana para pelajar turut sama didedahkan dengan peralatan senjata seperti keris. 48 . para pelajar juga akan dapat mengetahui mengenai asal-usul sesebuah masjid dengan menemu ramah tokoh-tokoh yang telah lewat usia yang mana masih hidup. Dengan ini juga. gong dan gendang. masjid. para pelajar akan dapat berkomunikasi dengan orang luar malah dapat mengeratkan lagi hubungan dalam aspek hidup bermasyarakat. pedang tombak. Dengan ini para pelajar akan dapat mengetahui akan peralatan senjata tradisional di samping peralatan senjata moden seperti pistol. Misalnya. Sebagai contoh. Alat permainan ini memiliki unsur-unsur seni yang amat menarik.

Selain itu. jet. sampan dan kayak.Gambar 2-16: Permainan tradisional orang Melayu. bidang sejarah dan apresiasi seni visual ini juga turut meliputi kenderaan yang mana kenderaan ini dibuat berdasarkan aspek-aspek seni di samping memenuhi kehendak para pengguna yang menginginkannya kelihatan lebih bergaya dan berbentuk menarik lagi. Manakala di udara pula meliputi kapal terbang. 49 . motosikal dan basikal. helikopter dan roket. Kenderaan ini termasuklah kenderaan di darat seperti kereta. Di laut atau di sungai pula apresiasi meliputi kapal.

Begitulah sebaliknya. Gambar 2-18: Fesyen pakaian Barangan perhiasan pula turut meliputi hiasan mengikut budaya bangsa. Manakala golongan lelaki pula gemar mengenakan pakaian yang kelihatan kemas dan simple ” untuk kelihatan segak dan tampan . Pakaian ini termasuklah baju kurung. kaum atau kepala. perhiasan ini sebenarnya merupakan satu benda yang telah menjadi barang kegemaran ramai. Kebanyakan mereka menggunakan barang perhiasan ini adalah untuk kelihatan lebih menarik dari segi penampilan diri Contohnya. tangan. Dari segi pakaian pula. gelang. baju kurung kedah. seseorang yang berbadan gempal tidak seharusnya memakai pakaian yang mempunyai garisan yang melintang dan mempunyai corak yang berbunga besar kerana ia akan menyebabkan si pemakai itu kelihatan lebih gempal lagi. Dalam berpakaian. kaki dan pinggang. 50 . Si pemakai ini seharusnya memilih baju yang berbunga halus dan berwarna lembut serta mempunyai garisan yang menegak agar badannya yang gempal itu akan kelihatan lebih kurus sedikit.Gambar 2-17: Reka cipta pelajar Jepun tentang alat permainan. anting-anting yang pelbagai rupa dan bentuk untuk aksesori diri untuk kelihatan lebih anggun dan menarik lagi. leher. Barang zaman. rantai. golongan perempuan gemar menggunakan barangan perhiasan diri ini seperti cincin. baju Melayu dan baju cekak musang. penggunaan unsur-unsur seni dan prinsip rekaan yang sesuai juga turut memainkan peranan penting.

kemahiran mencari. Oleh yang demikian. alat dan bahan mengikut prosedur dan teknik-teknik tertentu.Gambar 2-19: Kerongsang dari paduan perak dan batu permata Golongan wanita gemar menggunakan barangan perhiasan diri. menginterpretasi dan mengaplikasikan maklumat. bentukbentuk atau subjek-subjek yang indah dikesan melalui kuasa deria tetapi pemahaman tentang keindahan hanya wujud di alam akliah sahaja. Allah itu indah dan sukakan pada keindahan . Untuk memastikan kemahiran-kemahiran dikuasai oleh pelajar. penggunaan teknologi. kemahiran berkomunikasi kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. Hal ini juga jelas dibuktikan dalam ayat al-Quran yang mana Rasulullah s. Antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh para pelajar adalah seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pembelajaran boleh berlaku secara terancang. sosial dan intelektual. dalam konteks ini dapatlah dirumuskan bahawa kebanyakan barangan yang kita pakai dan gunakan sebenarnya mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan bidang seni malahan ia juga tidak dipisahkan dari kehidupan kita seharian. pewujudan idea. rohani. seharusnya melibatkan proses artistik iaitu penerokaan.a.w telah bersabda. para guru perlu mengintegrasikan kedua-dua bidang ini dalam pengajaran dan pembelajaran. sesuatu benda itu akan kelihatan kaku dan tidak menarik. Justeru itu. Sukatan pelajaran ini direka adalah untuk membantu para pelajar dalam menguasai pelbagai kemahiran semasa berada di sekolah menengah. Strategi Perlaksanaan Organisasi Kurikulum Sekolah Menengah (KBSM) Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah ini sebenarnya disusun berdasarkan dua bidang utama iaitu bidang penghasilan seni visual serta sejarah dan apresiasi seni visual. tidak semestinya kita tidak berseni dalam pemilihan sesuatu barangan yang kita ingini malahan tanpa seni. kemahiran bekerjasama dalam kerja-kerja kumpulan serta kemahiran pengurusan. olahan idea dan penghasilan dan refleksi. emosi. jelaslah daripada konsep dan Pendidikan Seni Visual ini mempunyai saling kait yang rapat kerana Pendidikan Seni Visual ini dikatakan ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. membuat kajian dan mengolah idea untuk menghasilkan sebuah alat permainan. Pelajar meneroka. Seandainya kita tidak meminati seni. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang insan dari aspek jasmani. Setiap aktiviti penghasilan seni visual. Proses membuat kajian perlu 51 .m). Ia juga turut diperkatakan oleh ahli falsafah klasik Barat iaitu Plato (428-348 s.

masyarakat dan juga negara. Dalam proses kreatif para pelajar perlu mendapat pengalaman melalui semua deria ia meliputi kegiatan yang kreatif yang mana ia turut melibatkan deria sentuh. Dengan menggunakan pendekatan budaya boleh memberi pengalaman dan pengetahuan kepada pelajar untuk melihat perbezaan dan kesamaan nilai yang terdapat pada karya seni daripada berbagai budaya manusia di dunia ini. Pendekatannya bergantung kepada kebijaksanaan guru dalam mengendalikannya asalkan ia meliputi tiga domain iaitu kognitif. kedua-dua bidang ini juga turut menjurus kepada matlamat Pendidikan Seni Visual dan juga matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk pembinaan individu. imaginasi dan daya intuisi seterunya boleh membina kreativiti dalam kalangan para pelajar kerana deria itu merupakan pintu dan tingkap kepada kemasukan ilmu dalam minda pelajar. 52 . deria hidu dan juga deria pendengaran. Dengannya nanti diharapkan pelajar kita akan bersifat lebih global dan fleksibel. Tujuannya adalah untuk menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan para pelajar agar mereka lebih memahami secara lebih mendalam tentang sesuatu tugasan yang dilakukan dan jumpaan mereka merupakan suatu pengalaman dan penambahan ilmu melalui Pendidikan Seni Visual ini. semasa dan selepas proses penghasilan sesebuah karya. keluarga. Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual ini untuk member tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan seharian serta dalam budaya kebangsaan. Proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual ini perlu dijalankan dalam bentuk teori dan praktikal. penglihatan. deria rasa. Sehubungan itu juga. afektif dan psikomotor.dipupuk sebelum. Perbandingan di antara seni dan budaya luar juga amat digalakkan. Pengalaman menerusi deria ini dapat menggalakkan perkembangan persepsi.

Meningkatkan pengetahuan.PETA MINDA OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH (KSSM) Objektif Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KSSM 1. teknologi dan mata pelajaran lain 7. Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual Memperkembangkan daya pengamatan pelajar melalui pemerhatian dan menarik minat pelajar terhadap bidang penyelidikan untuk mereka cipta produk seni halus dan kraf tradisional. mencari maklumat. Memperkembangkan daya konsepsi visual secara kritis dan kreatif melalui pelbagai media. idea dan proses. idea. imaginasi 4. cita rasa dan kepercayaan serta memelihara hasrat diri dan masyarakat melalui hasil karya seni tanpa menggunakan kata-kata. Memahami dan menghargai peranan seni dalam keperluan seharian seperti: 1. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan Kesyukuran terhadap Tuhan yang telah mencipta alam yang indah ini. 3. pengalaman. Pengaruh teknologi untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses rekaan idea dan mengaplikasikan perisian komputer yang sesuai dalam mempertingkatkan nilai seni visual dan kraf tradisional. Membuat interpretasi dan merakamkan penemuan. Mengetahui perkembangan seni dari dulu hingga masa kini untuk memupuk kesedaran dalam kalangan orang ramai tentang kepentingan seni 3. perasaan. Kepelbagaian kegunaan dan kesan seni dalam kegiatan ekonomi. bahan dan teknik seni visual dan kraf tradisional. 1. Memahami pengaruh dan menghargai sumbangan seseorang tokoh seni dalam seni visual dan kraf sama ada dalam negara atau luar negara. daya kreativiti. Selain itu. 3. Membuat deskripsi. inovasi. analisis. teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti 5. media. 2.alat dan bahan 5. 2. interpretasi dan penilaian terhadap karya visual 6. mengaplikasikan asas seni reka dalam kehidupan manusia. 2. merekacipta. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa 53 . Menggunakan pelbagai kemahiran. Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains. disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya 4. pelajar juga boleh membuat pertimbangan dalam mengkritik sebuah karya dengan secara kritis. Dapat mengapikasikan visual seni dalam konteks sains dan teknologi dalam seperti menggunakan lukisan atau gambaran untuk menerangkan sesuatu dalam bidang sains. pendidikan dan budaya.

Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup. 54 .  Mempertingkatkan pengetahuan tentang aspek budaya dan nilai dalam hasil seni...  Penghasilan seni visual membolehkan seseorang itu menerap nilai-nilai murni seperti bertanggung jawab. teliti dan bertimbang rasa. Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa  Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya  Mengaplikasikan seni visul dalam pelbagai bidang.  Meningkatkan kesedaran seseorang terhadap kepentingan seni visual dan ingin mengekalkan warisan budaya tradisi Malaysia selama-lamanya  9.sambungan 8. Menyedari kepentingan dan menghargai keindahan serta keharmonian seni visual dalam kehidupan. sabar.  Menjaga keindahan persekitaran dan dapat mereka suasana di persekitaran rumah ataupun di pejabat dengan adanya ilmu rekabentuk lanskap dan hiasan dalaman 10.  Menjadikan seni visual sebagai sumbangan yang penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara..

PETA MINDA KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH KBSM Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KBSM 1. Reka Bentuk e. Seni halus c. sumbangan tokoh dalam bidang seni visual dan kraf. 55 . Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Perkembang an Seni Visual di Malaysia 2. Membolehkan pelajar merekacipta dan menghasilkan kerja seni berdasarkan kefahaman mereka terhadap asas seni reka. Kraf Tradisional dan dimensi baru 1. 2. Peralatan: Alat Permainan Seni Bina Kenderaan Pakaian : Rajah 2-2: Berdasarkan matlamat KBSM iaitu untuk membentuk pelajar yang celik budaya. Penghasilan Seni Visual a. Mengenal pasti budaya dan tradisi pelbagai kaum dan menyedari perbezaan dan perbezaan seni dan kraf tempatan dengan luar negara. Mempertingkatkan daya fikiran secara kritis dan kreatif untuk menghasilkan seni visual. 1. inovatif dan inventif. 2. Komunikasi Visual d. imaginatif. Asas Seni Reka b. kritis. 3. mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. 1. Membolehkan pelajar mengenali dan menghargai sejarah dan perkembangan. kreatif. Mengaplikasikan teknologi dalam bidang seni.

tenunan dan tekat. kontra. Penghasilan Seni Visual Komunikasi Visual Reka bentuk grafik dan multimedia Reka Bentuk  mencari maklumat  merekacipta  imaginasi  idea dan proses  alat dan bahan  mengaplikasikan asas seni reka Reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran (hiasan dalaman dan lanskap) Kraf Tradisional dan Dimensi Tembikar/seramik. ukiran kayu. catan. Rajah 2-3: Penghasilan seni visual 56 . rupa. Prinsip Rekaan: harmoni.\\Sambungan… Asas Seni Reka i. bentuk. jalinan dan warna ii. anyaman. Unsur Seni: garisan. irama. batik. imbangan. kepelbagaian dan kesatuan Seni Halus Lukisan. ruang. pergerakan. penegasan. arca dan cetakan 1.

Wau dan Alat muzik tradisional 2. baju kedah. baju melayu.. Kraf Tradisional dan Pribumi: Tokoh. penghasilan dan sumbangan Peralatan Senjata dan domestik Alat Permainan Gasing. Seni Halus: Gerakan seni halus. Sejarah dan apresiasi Seni Visual Seni Bina Kediaman. gerbang. baju cekak musang dan lain-lain Perhiasan (Ornamen)  Mengetahui dan menghargai  mengenali warisan budaya pelbagai kaum  Nilai estetik dalam persekitaran dan kehidupan Hiasan kepala. hiasan leher. hiasan tangan. masjid. Rajah 2-4: Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 57 . i. pelukis penghasilan dan sumbangan Perkembangan Seni Visual di Malaysia ii.Sambungan. wakaf. makam dan taman Darat dan laut atau sungai Kenderaan Pakaian Baju kurung. hiasan kaki dan hiasan pinggang  sejarah dan perkembangan seni visual dan kraf serta tokohtokoh terkenal..

ukiran Bentuk figura manusia:  Bentuk manusia dewasa mengikut kadar banding dengan keplala adalah lebih kurang 71/2 bahagian. Teknik Catan. Batu bata. Teknik lipatan kain-topologi Membina bentuk: Cantuman. Teknik Gosokan Koyakan dan tampal  Anyaman  Tiupan straw  pualaman   iii. pancaran. objek buatan manusia. Rupa positif  rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu ii. Teknik potongan kadbodpolihidera c. tiang dan lain-lain Jenis Bentuk: i. Rupa Negatif  Ruang di sekeliling rupa objek tersebut Rupa dalam aktiviti mencorak: i. Teknik Kolaj. Cermainan. Turun separa. Rupa dan muka taip  jenis rupa berbentuk huruf  dihasilkan denganpelbagai gaya i. tambahan atau luakan  hasil corak –disusun dengan berulang Jenis –jenis rupa: Geometri dan Organik Mengenal rupa: Dalam buatan manusia dan Dalam alam sekeliling Rupa positif dan negatif: i. manusia.  Manakala satu bahagaian badan manusia sama dengan 2 bahagian kepala  Panjang tangan ialah 3 bahagian kepala dan satu bahagian kaki sama dengan 4 bahagian kepala.. Ilusi  merupakan bentuk yang wujud melalui kemahiran penggunaan unsur seni  sifat 2D  tidak dapat pegang tetapi dapat dirasakan melalui mata Garisan dan bentuk:  garisan dapat menghasilkan bentuk: Lilitan Dawai. kasar. nipis. Anyaman rotan. kraf atngan Garisan untuk menimbulkan bentuk: Bentuk. Rupa dan lambang  Diolah menjadi lambing atau symbol kepada sesebuah syarikat. beralun. persatuan dan pertubuhan  Menjadi jenama sesuatu barang iii. berbulu.Sambungan. Teknik Cetakan 58 . Kedudukan garisan  melintang-tenang  pepenjuru-pergerakan  tegak-teguh dan stabil  pancaran-bertenaga Garisan pergerakan: Dapat mencipta pergerakan ilusi dengan garisan berulang-ulang Garisan dan Corak: objek alam sekeliling. putus-putus. ton garisan Garisan dan Ruang: kerja dalam 2D wujud ruang dan dapat dilihat melalui barisan pokok. Bahan       pen marker pensel arang oil pastel berus dan dakwat bulu ayam ii. membuat tembikar. Teknik Lorekan. 1) ASAS SENI REKA 1) Unsur Seni Garisan Rupa Bentuk Jenis-jenis Garisan: Tebal.. Cara-cara menimbulkan bentuk ilusi dalam karya: Teknik Garisan. titik-titik. Anyaman Buluh Rupa dan bentuk:  Rupa dapat dicipta melalui: a. Orgee. berlingkar. ii. Teknik lipatan b. Sisik ikan ii. zig-zag Mengenal Garisan: Objek alam sekeliling dan objek buatan manusia Kajian kesan garisan:  wujud rupa yang lain dengan cara bertindanan. Konkrit merupakan struktur 3D yang dilihat dan dirasa. Jenis –jenis susunan Selang seli.

sambungan...

1) Unsur Seni

Warna

Jalinan
 

Ruang

Jenis-jenis warna: i. Asas  terdiri daripada warna biru, kuning dan merah  warna utama yang tidak boleh dihasilkan daripada campuran warna tetapi boleh menghasilkan warna sekunder dan tertier ii. Sekunder  terdiri daripada warna hijau, jingga dan ungu  terhasil daripada campuran dua warna asas. iii. Tertier  terhasil daripada campuran warna sekunder dengan warna asas. iv. Neutral  warna yang tidak tergolong dalam kategori warna asas, warna sekunder dan warna tertier  terdiri dari wrna putih, hitam atau campuran kedua-dua warna Nilai warna: Ton warna, Kroma Gubahan warna: Sewarna, Warna harmoni, Warna penggenap Suhu warna: Warna panas, warna sejuk Warna bertindak:  warna yamg akan menimbulkan kesan pantulan warna yang berbeza apabila bertemu dengan warna latar yang berlainan  warna bertindak aktif apabila bertemu dengan latarbelakang berwarna kontra dan sebaliknya bertindak pasif apabila bertemu dengan warna yang sewarna dengannya. Perspektif warna:  merupakan gubahan warna yang menunjukkan kesan ilusi ruang ke dalam satu-satu gubahan dengan perubahan ton warna sama ada daripada terang kepada gelap ataupun sebaliknya.  Nilai ukuran kuasa warna atau warna kroma boleh menghasilkan perspektif warna.  Lebih jelas apabila menggunakan warna harmoni atau sewarna Peranan dan fungsi warna:  dalam kegiatan seni halus seperti catan adalah untuk menimbulkan bentuk, jalinan, ruang dan rupa

Sifat permukaan yang terdapat pada sesuatu objek dan boleh dikesan secara penglihatan atau sentuhan  Terdapat pada permukaan objek alam sekeliling dan buatan manusia  Setiap jalian mempunyai fungsi dan nilainya. Jalinan Sentuh:  Jenis jalinan yang dapat dikesan melalui deria sentuhan Jalinan Tampak:  Jenis jalinan yang hanya dapat dilihat tidak boleh di sentuh  Dilihat secara ilusi pada alam benda, karya seni dan atas kertas melalui pelbagai teknik Sifat-sifat jalinan:  Kasar- permukaan jalan raya  Lembut - permaidani  Tajam – kulit durian  Halus –sayap rama-rama Menggubah jalinan dengan pelbagai bentuk:  Teknik capan kulit nangka  Teknik gosokan  Teknik kolaj  Teknik impasto  Teknik pualaman  Teknik basah atas basah  Teknik resis  Teknik ikat dan celup  Teknik renjisan  Teknik tiupan straw  Teknik renyukan kertas  Teknik lukisan  Teknik titik  Teknik cetakan Fungsi jalinan:  keselamatan dan penyamaran  Cengkaman  Hiasan

Wujud di sekeliling kita. Contoh: kawasan padang, almari, dewan, bilik darjah, kolam mandi.  Merupakan kawasan kosong atau lapang yang mengelilingi diri kita ataupun sesuatu bentuk.  Semua objek wujud di dalam sesuatu ruang  2 jenis ruang: 1. Ruang nyata  arca, tembikar, anyaman, tenunan, ukiran kayu adalah di antara bentukbentuk seni 3D yang wujud di dalam ruang yang nyata. 2. Ruang ilusi  imejan-imejan daripada lukisan, catan serta cetakan iaitu imejan-imejan di atas kertas lukisan dan kanvas hanya boleh dilihat sahaja. Perspektif Seni menggambarkan imejan tiga dimensi di atas permukaan yang rata (2D) dengan menggambarkan dimensi ketiganya iaitu kedalaman (depth). Perspektif linear Garisan-garisan perspektif sebagai panduan. Digunakan untuk melukis bentuk-bentuk yang bersifat geometri - Lukisan perspektif boleh dibuat dengan berdasarkan kepada satu titik lenyap, dua titik lenyap dan tiga titik lenyap. - Garisan-garisan perspektif linear ini akan dijadikan sebagai panduan semasa melukis supaya hasil lukisan itu mempunyai gambaran ruang yang sebenar.

59

A) ASAS SENI REKA…

2) Prinsip Rekaan

Harmoni

 

Bertindak balas tampak di dalam alam dan karya seni yang menyepadukan unsur-unsur seni. Unsur seni menimbulkan kesan keselesaan, kesesuaian, kesatuan, ketenangan dan keseragaman

Kontra

Wujud apabila salah satu daripada unsur seni mempunyai ciri-ciri bertentangan antara satu sama lain untuk memberi kesan pada karya seni.

Penegasan

 Maksud sesuatu yang menjadi fokus dan kelihatan lebuh ketara apabila dibandingkan dengan objek lain  Tujuan untuk menarik perhatian dan tumpuan terhadap sesuatu

Imbangan

Keadaan kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuanperhatian yang terdapat dalam sesuatu susunan unsur seni yang memberi kesan kesatuan

Irama dan pergerakan

 Merupakan suatu prinsip reka bentuk. Irama akan menunjukkan pergerakan apabila sesuatu elemen berulang Contohnya: Irama rawak, Irama biasa, Irama berselang seli, Irama aliran, Irama progresif

Kepelbagaian

 Merupakan hasil daripada perlanjutan, gayaam dan kontra dalam penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan.

Kesatuan

 Penggabungan prinsip rekaan dan unsur seni  Penggabungan seluruh elemen seni tersebut menghasilkan satu kesatuan yang berupaya memercikkan nilai keindahan dalam sesebuah karya supaya menjadi gubahan yang menarik, baik dan sempurna

60

B) SENI HALUS
 Kerja-kerja peringkat awal untuk menghasilkan catan, cetakan dan lainlain. Hanyalah sebuah karya daripada garisan yang membentuk imej dengan tidak menggunakan warna atau menggunakan warna yang terhad.

1) Lukisan

Pengenalan

Sejarah Lukisan

 

Sejak Zaman Batu. Manusia melukis di dinding gua. Perkembangan lukisan di Eropah selari dengan perkembangan lukisan catannya. Pelukis Alrecht Durer dan Leonardo da Vinci memperkenalkan skala dalam lukisan figura.

 

Asas sebelum melukis

  

Mengetahui perspektif Memahami kesan cahaya, bayang dan bentuk Tetingkap focus Memfokus ketepatan objek menggunakan pensil Nisbah keemasan

Alat dan Bahan

     

Pensel Arang (charcoal) Krayon Pastel Pen dan Dakwat Berus

Alat dan Bahan

 Bergantung kepada media dan alat  Bagi teknik gosok, tidak sesuai menggunakan pen atau berus  Teknik titik tidak sesuai menggunakan berus atau arang  Garisan – menggunakan pen atau pen teknikal  Titik – menggunakan pen teknikal  Basah – hanya menggunakan berus, dakwat dan air  Pensel – teknik ini biasa dilakukan. Boleh dilakukan secara garisan  Arang – garisan kasar. Ton boleh diperoleh dengan teknik gosok

61

5.  Impresionisme. Zaman Renaissance atau Zaman Pembaharuan pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Kekuda . aliran catan baru gaya abstrak dan abstrak. garisan dan bentuk. 3.  Kiubisme.Catan yang dihasilkan lebih meluahkan idea perasaan falsafah. 4. jalinan. Mangkuk dua lubang 7. Basah atas basah 2. 2) Catan Aliran Media 1. Kanvas 8. 4. 3. 2.Gaya separa abstrak abad ke-20 yang mementingkan bentuk geometri. Teknik Lembut Bahan untuk menghasilkan catan minyak 1. bentuk asal tidak jelas kelihatan kerana lebih mengutamakan warna. 6. pencahayaan dan apresiasi pelukis.B) SENI HALUS Pengenalan Catan merupakan hasil seni bahantara pigmen waran pada permukaan rata seperti kertas atau kanvas Sejarah Catan Bermula pada zaman Yunani Purba. 2. Pada abad ke-19 dan ke-20. 5.Pergerakan catan yang dilukis mengikut naluri perasaan atau ekspresi dengan secara spontan. 5. basah atas kering 3.  Realisme. 3. bentuk dipecahpecahkan supaya dapat dipandang dari pelbagai sudut. Cat Air Cat Poster Cat Tempera Cat Gouce Cat Minyak Cat Akrilik Teknik-teknik digunakan: 1. 62 Cat minyak Berus jenis keras Berus jenis lembut Pisau palit Plat Pembancuh warna 6. Kering atas basah Teknik Cat Minyak 1. 2.  Surealisme. peribadi dan sejagat melalui catan yang spontan dan agresif. 4.Gaya catan spontan mengikut intuisi dan gerak hati tanpa berfikir atau mengkaji.Catan yang dihasilkan mengikut ciri-ciri objek atau subjek yang dilukis dengan tepat.Catan yang lebih menuju ke arah semi abstrak kerana perhatian tertumpu kepada warna.  Abstrak Ekspresionis. Teknik Titik Teknik Glazing Teknik Hard Edges Teknik Impasto Teknik Alla Prima 6.  Ekspresionisme.

Henri Maisse (1869-1954) Malaysia: 1. berus. kumpulan Sumaria berjaya mencetak bentuk relief. Alat. Jenis Cetakan Tokohtokoh I. Kepingan kaca/ cermin. Roda penggelek. kertas atau bahan yang lain 3) Cetakan Sejarah Bermula pada tahun 3000 SM. Cetakan berwarna mula pada abad ke15 dengan menggunakan cetakan kayu untuk mencetak kain batik sarung. minyak biji rami. kertas lembut. Bahan: kepingan lino/kayu. Pensil. Cetakan blok kayu buatan tangan muncul di negara China pada kurun ke8. Pemampat Bahan: Kertas. Minyak biji rami/minyak linsid. Cetakan Stensil (Serigraphy) 2. Cetakan timbul lino Cetakan timbul potongan/kepingan kayu Cetakan timbul Kolagraf Cetakan timbul Kolaj Alat: Alat penggelek warna. Cetakan stensil kaedah filem laker (profilem) III. gurisan 3. Jarum. turpentin. minyak tanah 63 . Cetakan stensil kaedah skrin foto Eropah: 1. kertas surih. warna lino. Cetakan Datar (Planography/ lithography) Teknik: Teknik penolakan minyak dengan air. warna lino. Cetakan stensil kaedah potongan kertas perdua II. Menggunakan mesin cetak. Minyak tanah. Cetakan Timbulan (Relief) atau Cetakan Benam (intaglio) 1. akuatin 4. Kaedah: 1. minyak tanah Alat: alat pengukir. Pen fel. papan lapi. Redza Piyadasa 1. Chew Teng Beng 2. Sabun 3. Dakwat likat. mesotin Alat: Plat logam.B) SENI HALUS Pengenalan Cetakan ialah proses terapan blok atau plat ke atas sesuatu permukaan kertas. kertas lembut. turpentin. Set pemahat. Kepingan kaca Bahan: Pelbagai jenis bahan berjalinan. turisan 2. Edvard Munch (1868-1944) 2. 2. Penekan. Long Thien Shih 3. Pemampat.

cat. dengan rupa. pengikis Bahan: Blok kayu. pemukul. Baharuddin Mohd Arus Jenis Bentuk Jenis Arca 4. gangsa tuangan simen Teknik: Bahan lembut digunakan sebagai tempat tumpangan. logam. alat pengukur. penukul paku Teknik: Teknik gergaji. batu. gergaji. Alat untuk memotong dan memateri Teknik: Bahagian yang berasingan dicantumkan menjadi satu bentuk yang menarik. 1. bahanbahan rapuh. 64 . ―Hasil Laut‖ 2. kepingan besi dan bongkah kayu. batu. gergaji. Arca Stabil Alat/Bahan: Pelbagai jenis bahan Teknik: Bahan kutipan dicantumkan secara kasar. keeping. pelekat. tampal dan cat secara sistematik untuk menghasilkan kesan timbul dan tenggelam. Arca Bergerak Alat/Bahan: Bessie. Anthony Lau 2. Arca binaan Alat/Bahan: Batu-bata. Tugu Negara. Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 2. jalinan dan bentuk yang tinggal. tanah liat. 1. logam.boleh menghasilkan arca dalam kuantiti yang besar. paku. Arca Acuan Alat/Bahan: Plastik. plaster Paris atau bahan kutipan yang mempunyai bentuk. kadbod Teknik: Bahagian arca sendi untuk membolehkannya bergerak. Bahan lembut boleh dipecahkan apabila arca sebenar siap. 3. Arca Luakan Alat: Pahat. Arca Asemblaj Alat/Bahan: Kayu. plaster Paris Teknik: Bahan cecair dituangkan ke dalam acuan yang dibentuk khas terlebih dahulu. simen. simen. plaster Paris. Arca Tambahan Alat/Bahan: Tanah liat. Teknik: Bahan dicantumkan secara sistematik untuk mendapatkan bentuk yang ada kaitan dengan struktur jentera. dalai. kapak. logam. plaster Paris. Arca Dinding Alat/Bahan: Papan. 6. lekat. warna dan jalinan yang menarik. Tokohtokoh Eropah: 1. lilin. hasil penyatuan catan dengan arca. Topeng kaum asli 2. batu marmar. pahat. Arca bentuk berfungsi: Contohnya: taman permainan kanak-kanak.B) SENI HALUS 4) Arca Pengenalan Merupakan bentuk dalam susunan tiga dimensi (3D) untuk dikaji dan dinikmati nilai estetikanya Sejarah Mula apabila terjumpa patung kecil Cycladic pada tahun 4500. 7. Arca bentuk estetika: Anthony Lau. bongkah-bongkah. batu kapur Teknik: Bahagian-bahagian yang berlebihan daripada blok bahan diukir dan dibuangkan sehingga pengarca berpuas hati 8. Aca Timbulan Alat/Bahan: Kepingan kayu. berputar atau berombak. Hendry Moore Malaysia: 1. 9. bahan sebenar ialah gangsa tuangan atau simen. batu granit. alat pengukur Taknik: Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat ke dalam. 5. ruang.

C) KOMUNIKASI VISUAL Reka Bentuk Grafik dan
 Grafik – Seni dekorasi dan tulisan atau cetakan di atas permukaan datar berserta teknik dan pertukangan yang dikaitkan dengannya.  Disiplin-disiplin: kemahiran melukis, mentafsir, pemilihan huruf, memilih warna, penggunaan alat dan media grafik Reka Bentuk Cetakan Iklan dan Komunikasi Reka Bentuk Penerbitan Umum Reka Bentuk Papan Tanda Reka Bentuk Pembungkusan

Multimedia

Bidang Grafik Tipografi

Jenis-jenis muka taip: 1. Muka taip peraga 2. Muka taip teks Bentuk muka taip: 1. Muka taip klasik atau serif 2. Muka taip tradisional 3. Sans serif 4. Roman moden 5. Egyptian slab serif 6. Muka taip skrip atau kusif 7. Muka taip dekoratif

Logo, Simbol dan Maskot
Jenis-jenis: 1. Fesyen 2. Alam 3. Perubatan 4. Teknikal 5. Maklumat 6. Penerbitan

Ilustrasi

Poster

Risalah

Elemen-Elemen: Tipografi, imej, warna Teknik-Teknik: Teknik Lukisan, Teknik Catan, Kolaj dan Montaj, Teknik Campuran

Jenis Logo: Huruf, Representasi, huruf dan Representasi dan Simbol. Jenis Simbol: Sukan, Amaran, Maklumat dan Abstrak Maskot: Satu benda atau haiwan yang membawa tuah dan boleh dianggap sebagai lambang kepada pemiliknya. Jenis-jenis Komik: Komik cerita teladan, purbawara, percintaan, lucu, seram, cerita Watak Kartun: Lucu, karikatur, binatang Tokoh Pelukis: Lat, Rejab Had, Jaafar Taib, Nan, Zainal Buang Hussin Unsur-Unsur: Poin, garisan, bentuk, ton, jalinan. Prinsip-Prinsip: Kontras, keseimbangan, perkadaran, irama, keharmonian, pergerakan Proses: 1. lakaran awal 2. lakaran kasar 3. reka letak akhir 4. komprehensif

Komik dan kartun

Pembungkus
Jenis-Jenis: Tradisi, moden Elemen-Elemen: Warna, muka taip, bentuk pembungkusan, reka bentuk -Maklumat pembungkusan

65

D) REKA BENTUK

Reka Bentuk Industri  2 jenis bahan keluaran yang utama: i) Rekaan baru ii) Pengubahsuaian bahan keluaran yang sedia ada

Proses Reka Bentuk: 1. menentukan masalah 2. Mendapat maklumat 3. Menggambarkan 4. Membuat model 5. Berbincang dan persembahan 6. Menyempurnakan reka bentuk 7. Membuat protaip 8. Barang siap

Proses lukisan reka bentuk 1. lakaran reka bentuk model 2. lukisan susun atur 3. likisan susunan secara umum 4. lukisan bahagianbahagian

REKA BENTUK

Reka Bentuk Persekitaran (Hiasan Dalaman)  Cabang seni yang memerlukan kemahiran asas seni reka yang kukuh.

Asas Rekaan Hiasan Dalaman: 1. Ruang 2. Peredaran angin dan udara 3. Pencahayaan 4. Susunan dan saiz perabot 5. Warna

Jenis Bilik: 1. Bilik tamu 2. Bilik makan 3. Bilik tidur 4. Ruang dapur 5. Bilik kerja 6. Bilik air 7. Ruang kerja

Proses Rekaan Hiasan Dalaman: 5. Tema, tajuk dan gubahan 6. Perwujudan idea 7. Aspek kajian 8. Teknik, media dan alat.

Reka Bentuk Persekitaran (Hiasan Landskap)  Seni reka landskap persekitaran merupakan perancangan dan penyusunan dalam mementingkan ruang persekitaran aspek estetika dalam sekitar yang berhubung kait dengan fungsinya.

Fungsi tumbuhan dalam landskap: 1. Memberi teduhan 2. Kawasan visual 3. Sebagai dinding atau tirai 4. Mengawal kebisingan 5. Mengawal hakisan tanah 6. Mengarah pergerakan 7. Mengawal tiupan angin 8. Membentuk ruang 9. Merangka pemandangan 10. Melembutkan pemandangan seni bina

Proses Pelandskapan: 1. Merancang pelandskapan 2. Mereka bentuk pelandskapan 3. Melaksanakan pelandskapan 4. Menyelenggara pelandskapan Ciri-ciri landskap: 1. Permilihan pokok 2. Topografi 3. Air 4. Struktur 5. Perabot landskap

Ciri-ciri pelan reka bentuk landskap: 6. Kotak tajuk yang  nota-nota  tajuk projek  nama pereka bentuk  tanda tangan pereka bentuk  tenda tangan pemilik  bilangan lukisan disediakan tarikh lukisan disediakan  tanda tangan pelukis pelan 7. Arah mata angin 8. Skala 9. Simbol 10. Maklumat bertulis

66

E) KRAF TRADISIONAL DAN DIMENSI BARU

Tembikar/ Seramik

Batik

Ukiran Kayu

Kraf tangan yang menggunakan bahantara tanah liat yang di bakar dan digilapkan. Karya tiga dimensi berbentuk fom. Sejarah perkembangan tembikar: 1. sejak tahun 2000SM Tokoh-tokoh: 1. Puan Hasnah Binti Mohd Adnan 2. Hajah Rogayah binti Salleh Jenis-jenis tembikar: 1. Tembikar Labu Sayong -Bunga tanjung, Bunga keduduk, Bentuk huruf ―S‖ 2. Tembikar Mambong -Bentuk bulan sabit, Bentuk Tulang ikan, Bentuk pucuk rebung 3. Geluk, Buyung dan Batil 4. Tembikar Sarawak -Bunga terung, Kelingai tabak, Gelung ulu jempul, Gelung sikatikat Teknik dan Kaedah membina tembikar: 1. Teknik Picit 2. Teknik Lingkaran 3. Teknik Kepingan 4. Teknik Tuangan 5. Teknik Lemparan Alat dan Bahan: Batu sungai, pengguris, penepek, pengukir, span, gergaji kecil, tanah liat, roda pembentuk tembikar Proses Membina tembikar: 1. Membina badan dan tapak 2. Membina muncung 3. Mongering 4. Menghias 5. Pergeringan peringkat akhir Pembakaran Tanur Dedah: Sayong dan Pulau Tiga -

Sejarah perkembangan batik:
Sejak 2000 tahun lalu di Parsi dan Mesir 2. Di Tanah Melayu mula abad ke-15. Tokoh-tokoh: 1. Haji Che Su bin Ishak 2. Haji Ali bin Ismail Teknik-teknik menghasilkan batik: 1. Teknik batik blok 2. Teknik batik tulis 3. Teknik batik skrin 4. Teknik batik pelangi Motif Batik: 1. Gaya Organik 2. Gaya Geometri Alat dan Bahan digunakan dalam Batik Tulis: 1. Canting 2. Pemidang kayu 3. Berus pelbagai saiz 4. periuk 5. dapur 6. tempat mencelup kain 7. jemuran 8. bahan campuran lilin 9. pewarna bahan pemati warna 10. bahan pencuci 11. kain Proses menghasilkan batik canting: 1. Melakar motif ke atas kain 2. Panaskan lilin; sapukan muncung canting dengan perca kain. 3. Proses mencanting 4. Mencelup kain dengan pemati warna 5. Kain dibasuh dengan air panas untuk menghilangkan kesan lilin. 6. Bersihkan dan dijemurkan hingga kering 1.

Tokoh-tokoh: 1. Encik Latiff bin Long 2. Tuan Haji Wan Su Bin Othman Bentuk-bentuk: 1. Ukiran Tebuk/papan 2. Ukiran Bunga Timbul 3. Ukiran Arca 4. Larik 5. Ukiran Kayu Hanyut Jenis-jenis bunga ukiran: Awan larat, awan larat melayu asli, awan larat jawa, silang/kerawang, awan bentuk huruf, larik dan simetri Bentuk silat: Silat Belah Rotan, Silat Dada Tuma, Silat Serong, Silat leper dan Silat Minangkabau Pola Ukiran Kayu: Pola lengkap, pola pemidang, pola bujang atau pola putu Motif corak ukiran: Unsur tumbuh-tumbuhan, unsurunsur makhluk hidup, unsur kaligrafi, unsur geometri, unsur kosmos Alat dan Bahan: Pahat, pisau raut, gergaji berhalang, cetar, ketam kayu tukul kayu pisau wali kikir pari daun mempelas, gergaji serong Teknik dan Proses: 1. sediakan corak atas kertas surih 2. Tekap corek pada kayu 3. Pahat pada latar belakang corak sedalam lebih kurang 1 ½cm 4. Lurut dan ukir silat dengan menggunakan pisau wali 5. Licinkan dengan kikir pari, daun mempelas atau kertas 6. Gilapkan dengan syelek.

67

2. Cik Siah bt Jumaat Alat dan bahan: 1. pemidang kayu 2. Hajah Atikah binti Ahmad 2. Cuban atau laola 3. Proses mencantumkan benangbenang untuk dijadikan sehelai kain. Daun diikat dan direndamkan ke dalam air selama dua malam. Nama manusia 3. alat jangka. fauna. Kain baldu 6. Kain selit benang emas 3. benda dan lain-lain Teknik dan proses: 1. Sejarah dan perkembangan: 1. Melerai 2. Rotan sega atau bilah buluh Proses Menekat 68 . 2. Susunan sulur bayung 3. Mohd Yusof Jenis-jenis: 1. Abstrak Proses menganyam: 1. Menenun Juga dikenali dengan nama bersuji. Proses ini biasanya menggunakan tempayan 3. Jarum jahit yang sederhana besar 4. tempayan Motif-motif anyanman kelarai: 1. Tekat Gubah Bentuk-bentuk: 1. susunan bunga tabor. Haiwan 4. melurut daun dengan menggunakan pelurut. Susunan awan larat Alat dan bahan: 1. Pandan atau mengkuang. Proses mewarnakan daun di dalam air mendidih yang dicampurkan dengan pewarna kimia 5. Bunga sulam penuh 2.E) KRAF TRADISIONAL DAN DIMENSI BARU Anyaman Tenunan Tekat Sejarah dan perkembangan: 1. pelurut. rumah dan keperluan kehidupan. Gunting kesil 5. pewarna tumbuh-tumbuhan. ia dijemur di ampaian hingga kering. Tekat timbul bunga emas 2. Jenis-jenis daun mengkuang 4. Susunan tunggal 2. Jenis seni anyaman pada zaman Neolitik kebanyakn adalah menghasilkan tali. Jenis-jenis daun pandan 3. Tokoh-tokoh: 1. Hajah Azizah bt. Mula dikesan pada awal kurun ke-15. Benang putih 9. Mengarak 7. Kain tenun 2. Kain cindai 4. Daun dijemur hingga kering dan berubah warna 4. mula semasa pemerintahan Che Siti W an Kembang (1610-77) Tokoh-tokoh: 1. Menyampuk 5. Menggulung 4. Kain limar Corak songket tradisional: Susunan bunga penuh. Setelah daun sebati dengan pewarna. Bentuk Haiwan 2 Jenis Bunga Sulaman Tekat: 1. Menyolek 8. Puan Aminag binti Ali 2. Tokoh-tokoh: 1. Sejarah dan perkembangan: 1. Hasim 2. Menganing 3. Menghubung 6. susunan bercorak Motif songket tradisional: Flora. Benang emas 8. Alat seperti pisau. Tumbuh-tumbuhan 2. Bunga sulam pahat Susunan bentuk motif: 1. Puan Chemrai Anak Muyang Jenis-jenis: 1. Bentuk Geometri 3. Kain kapas 7. Ahdijah bt. Bentuk tumbuh-tumbuhan 2.

Khusus dalam ukiran: . Mendidik masyarakat terutama gol.Hajah Aminah Ahmad Tokoh Pertukang Besi . Cokmar UM.ahlinya.Hasilnya: .Abdullah bin Daud Tokoh Seni pertukangan Perak .Cokmar Dewan Rakyat dan Dewan Negara. ulu pedang dan sarung pedang. Rehal.Pada tahun 1977. Yong Mun Seng Perkembangan seni halus pada tahun 1950 Group ditubuh oleh Peter Harris.Pada tahun 1956-Majlis Kesenian Melayu oleh Mohd Hoessein Enas dan tukar nama pada tahun 1957 iaitu Angkatan Pelukis Semananjung .Pada tahun 1958-Balai Seni Lukis Negara ditubuhkan Perkembangan seni halus pada tahun 1960 Khas di Kuala Lumpur tawar khusus bidang seni .USM menubuhkan Pusat Seni Kraf tradisional dan pribumi Tokoh Ukiran .Abdullah Latif.Kumpulan Utara Perkembangan seni halus pada tahun 1980 .Pada tahun 1971-Penubuhan Kongres .muda dalam seni ukiran. Tokoh Tekat . Sumbangan beliau: 1.Haji Ibrahim bin Ismail.Pada tahun 1967. kotak cenderamata. ulu pisau.UITM memperkenalkan kursus Seni Lukis dan Seni Reka Perkembangan seni halus pada tahun 1970 .Kumpulan Anak Alam . Cokmar UKM. karya lebih condong kepada gamabr yang bersifat sentimental terhadap perkara yang indah . karya beliau dipamer di agensi kerajaan.Haji Yusoff bin Haji Abdullah 69 . ulu parang dan sarung parang.Peringkat awal.2) SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL a) Perkembangan Seni Visual di Malaysia Seni Halus Perkembangan seni halus pada tahun 1930 . Tokoh Tenunan . Cheong lai Tong dan Ho Kai Peng .Pelukis semasa. melibatkan diri dalam kejian dan penyelidikan yang berkaitan seni ukiran.Minat pelukis dipengaruhi oleh aliran naturalis dari barat .Pada tahun 1980-Penubuhan Persatuan Pelukis Malaysia .Azizah binti Mohd Yusof—Terlibat dalam pameran dan jualan Kernival Singapura.Pada tahun 1952-penubuhan Peneng Art Teacher Council oleh Tay Hooi Keat-ahlinya Tan Tin kok .Tengku Ibrahim bin Tengku Wook.Pada tahun 1974.Patrick Ng. 3.Pada tahun1957-Thursday Art Group . Pameran Pembukaan Muzium Pasir Salak.Pada tahun 1984.Azizah binti Ismail Tokoh Anyaman .Ulu keris dan sampir keris. Muzim Ipoh. Pameran Konvokesyen UM. Ekspo pulau Pinang. 2. Cokmar USM Tokoh Kraf Batik . Pameran rasmi Bukit Cahaya Seri Alam.

tukil. kuda kepang. tempayan. Sewar 3. dondang sayang dan tarian Sumazau. labu. kertok. tetuang -Tarian dan nyayinan seperti joget. bekas basuh tangan. pasu. makyong. -Alat muzik tradisional seperti seruling. Lembing 2. Pedang 8. belat Alat untuk upacara adat istiadat: Tepak sirih. bangsawan. Sabit 3. golok. pisau raut. Keris Semenanjung 2. tombak. Beladau 5. rebana. ciur. nyiru. buyung. Keris Bali 4. Alat tikam dan potong 3. rebab. dulang. -Alat daripada tanah liat seperti: periuk. cembul. Besi yang memijar (merah menyala) diketuk dengan penukul besi sehingga menjadi leper. gong. bekas perasapan dan bekas perembunan Alat yang digunakan untuk pertahanan diri: Keris. lekar. tongkat. jembiah. Tuli-tuli 5. serkap. dikir barat. pekerjaan. Keris Patani 6. parang. Alat laying/baling 4. Keris Jawa 3. 70 . tumbuk lada. pasu. Keris Bugis 7. Pisau 2. bekas bara api. Rencong Aceh 2. sudu. wau. raga. zapin. batil. Pendongkok Struktur Keris: 1. gambang. lembing. Sumpitan Alat untuk bertani: 1. tabak. gendang. baul. Alat larik. kuku kambing Alat untuk menangkap: jala. siding. Sumpit Proses membuat senjata 1. BahagianBahagian Keris: 1. Keris Majapahit 9. dan sarung kering Alat kegunaan harian: -Senduk. cerek. 3. pedang. petila. Sarung Keris Klasifikasi Lapan Jenis Keris: 1. menorah. Cangkul 4. gasing. Mata keris 2. badik. ketur. lawi ayam. Keris Sumatera 5. lading. mangkuk. temilar. Keris Sundang 8. gedombak. belanga. bubu. terenang. tudung saji. Hulu Keris 3. jaring. Keris Picit Lain-lain senjata: 1. Tenggala 6. bekas air.Pengenalan: Keperluan asasi manusia purba Kategori persenjataan: 1. Besi mengikut ukuran mata keris tertentu dibakar 2. kaki lilin. geluk. bahan keperluan dan kemudahan serta hubung kait dengan masyarakat luar. tokel. Batang 7. Batir-batir 4. Hulu 2. Senjata -Setiap hasil seni merupakan objek berfungsi dalam kehidupan seharian yang dipengaruhi oleh iklim. Tajak 5. serunai. Badek 4. congkak. tepak sirih. Ilang 6. Buntut 6. beladau Peralatan rekreasi untuk memenuhi masa lapang seperti: -Buaian. lokasi. kendi air. b) Peralatan Domestik Alat untuk berburu: 1. dulang. korek/tebuk Keris: -Senjata pendek yang digunakan di kepulauan Melayu dengan meluasnya pada zaman dahulu. Lok keris dikikir supaya lebih tajam dan sempurna. Alat ketuk 2. kipas tekat. bakul. kuih-muih dan juadah. pisau wali. Panah 3. wayang kulit serta jebak puyuh dan merbuk. Sanpir 3. Lembing 7. kepercayaan.

Rebana ubi. Sheng. daun kelapa dan sebagainya. Gasing Jantung 7. Nahara. Engkoromong. Tabla 3. Penghasilan bunyi tidak mengikut kod muzik yang ditetapkan dan bukan untuk tujuan dipermainkan bersama alat muzik yang lain. Peringkat Membakal 4. Leher 7.Contohnya: Beduk. Kompang. Bunga Ribu 5. Paksi 2. Bungkau. alat ritual yang dapat menghubungkan manusia dengan alam luar biasa(magis) selain dari fungsi utama sebagai alat hiburan. Geluk. Wau Burung 5. Harmonium. Nafiri Pepulig. Membranofon -Dalam kategori ini digolongkan alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui kulit atau membrane yang ditegang dan dipalu. Gasing Lanceng 8. Wau Bulan 4. . Bunga Seladang 6. 4. Awan Larat Pucuk Rebung Proses: 6. Membentuk rangka wau 9. Proses memilih buluh 7.Alat-alat muzik kordofon ialah alat-alat yang mengeluarkan bunyi kerana adanya getaran pada tali yang ditegangkan. Bunga Cempaka 2. Bahu 6. Seruling. Memilih kayu 3. Gasing Piring 5. Proses menampalkan kertas pada rangka wau Alat Tradisional Muzik: -Alat muzik ini merupakan bahan estetika yang penting dalam masyarakat. Wau Kupu-kupu Reka Corak Badan Wau: 1. Gedombak. Bunda Cemerai 3. Wau Helang 6. Canang. Kordofon . -Contohnya: Angkluang. Kebiasaannya digunakan di dalam menghasilkan lagu-lagu rakyat. Gasing Lang Laut 2. 2. Wau Merak 9. Sompoton. Maruas. Gasing Uri 3. Wau Barat 2. Cerik. Erafon -Erofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara. Gasing Puyuh 9. Kelapa 8. Patak c) Alat Permainan Wau: -Permainan tradisi untuk mengisi masa lapang Tokoh-tokoh: Hashim bin Awang Wan Su bin Othman Jenis-jenis: 1. Gasing Pari 10. Jidur. penjenisan alat adalah berbeza dari erofon. Lima kategori Alat Muzik Tradisional: 1. Caklempong. 71 . Erofon Bebas -Erofon bebas adalah suatu alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara dengan car meniupnya. Serunai. Bunga Ulat bulu 7. Bonang. Gasing Leper 4. Gasing Bugis 11. -Ia digunakan sebagai alat penyebar maklumat. Wau Bayan 3. Gendang Jawa. Wau Payung 10. Gambang 5. Wau Jala Budi 8. Simpai Bahagianbahagian gasing: 1. Temin 3.Berbagai jenis alat gendang dan rebana Melayu tergolong dalam kategori membranofon.Gasing:  2 Jenis i) Gasing cina ii) Gasing Tradisional Jenis-jenis: 1. Turap 4. Idiofon -Idiofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui tindakbalas pada rangka badan yang bergema. -Contohnya: Engkerurai. Labu 5. Alat 2. Gasing Payung Proses Membuat Gasing: 1. Bunga Keladi 4. Gasing Denak 6. Proses menampal kertas dan corak pada rangka 10. lambang budaya bangsa. Melarik 5. Ianya diperbuat dari pelbagai bentuk yang berbeza dan diperbuat dari bahan yang bersifat sementara seperti daun-daun kayu. Meraut buluh 8. Rebana Besar. Wau Ikan 7.

-Seni bina rumah tradisional dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cara hidup. lantai. motif ukiran terdapat batu nisan: motif flora bunga sulur bahagian kepala btk bunga teratai kuncup 3. manakala bahgian atas mempunyai kubah Nisan: 1. Fungsi rumah tradisi: 1. Tempat aktiviti individu dan kemasyarakatan. Perkataan makam digunakan untuk orang yang dihormati seperti keluarga diraja.a. alam sekitar. Bahasa Arab ialah ‗sujud‘. tempat mendapat ketenteraman jiwa. 3. Masjid bermaksud tempat beribadah badi orang-orang muslim.Masjid Jamek Muar.d) Seni Bina Kediaman Masjid Makam -Rumah diperlukan sebagai tempat kediaman. Meramu rumah 3.w berhijrah ke Madinah Ulmunauwarah. 6. 7. Jenis-jenis rumah tradisi: 1. pintu dan tingkap. Rumah panjang di Sarawak 11. aktiviti sosial dan simbol umat Islam dan agama rasmi. Johor  Pengaruh Modenisme dalam seni bina Masjid -Masjid Negei Sembilan (1967) .perkataan ‗makam‘ bermaksud kubur. Di Malaysia. Mendirikan rumah 4. tangga. tenteram.Masjid Sultan Sulaiman di Klang . dan angin. rasuk. Rumah perabung panjang 2. faktor ekonomi. Struktur dan Ruang Masjid:  Menara  Mihrab  Mimbar Pengaruh seni bina masjid dari:  Seni bina India dan Moghul . Rumah tiang dua belas 5. Rumah Melayu Melaka Rumah Minangkabau Rumah limas atau Rumah Melayu Muar 8. Tempat berlindung dari hujan. 2. dua bentuk: a. Memberi rasa aman. Rumah bumbung panjang 2. btk kubah yang mempunyai dasar segi empat. batu tanda kubur yang berbentuk tegak 2. 2. Rumah bumbung Perak 9. suasana harmoni. bumbung Pembinaan rumah Tradisi Melayu: 1. btk makam yang mempunyai bumbung atau menaradan bahagian bersegisegi seperti bintang b. Pengertian dan konsep masjid: 1. pahlawan Seni bina makam: 1. iklim. Rumah bumbung limas Reka bentuk Rumah Tradisi: 1.Masjid Kapitan Kling di Pulau Pinang  Seni bina masjid warisan British . Rumah Dusun Lotud di Sabah Struktur rumah Melayu: -tiang. Memilih tapak 2. fungsi tulisan khat adalah mengagungkan keesaan dan kebesaran Allah (swt) 72 . diperkenalkan oleh orang Seljuk kepada masyarakat Islam 2.Masjid Ubudiah di Kuala Kangar . panas. Adat menaiki rumah Sejarah Masjid: -Masjid pertama dibina ketika Rasullulah s.dibina juga tidak terlepas daripada unsur kesenian dan menjadi warisan seni dalam tamadun Islam . Rumah bujang 3. dinding. Rumah kutai 10.

Langkah bangau perahu. Lanting 5. Terdiri daripada sebatang kayu yang bercabang dan dilintangka di haluan perahu untuk sebagai menyangkut atau mengikat tali 2. Tiga bahagian: a. utama-bhg kepala bangau terletak di sebelah kiri b. Tempat mengikat layar apabila berlabuh 4. Anjing-anjing 3. Tempat mengikut sauh Reka bentuk: 1. Cap buku Pengangkutan air utama: 1. Fungsi: 1.yang berfungsi sama dengan bangau perahu dan terletak di sebelah kanan bertentangan dengan kepala bangau c. Roda e) Kenderaan Peralatan pada Kereta Lembu: 1. ketiga. Menjadi mata perahu untuk mengawasi perahu dan menghindari bahaya 73 . Tongkat 2. Perahu 2. Badan Kereta Lembu 3. Kajang 2. Jalur Laut atau Sungai Kenderaan Air Bangau: Dikenali sebagai bangau kerana kedudukan dibahgian haluan perahu dan ukiran ini berbentuk burung bangau.Darat Kereta Lembu Bahagian Kereta Lembu: 1. Sumber semangat dan ketabalan 2. Tempat memegang semasa menyorong perahu ke darat 3. Sampah 3. Pak 4.berfungsi sebagai penyambung antara bangau perahu dan badan haluan perahu Kepercayaan: 1. Kolek 4. kedua. Lambang gagah dan berani 3. Balak 4.bawa kecelakaan sewaktu ke laut 5. Tempat meletak tiang layar apabila perahu berlabuh 2. Semangat perahu 4.

Pahang: PTS Publishing & Distributors. Kamus Dewan (Edisi Ketiga). Fakulti Seni dan Muzik. Zakaria Ali. (2003). Pendidikan dan pendidikan. Siti Zainon Ismail. Siri Pendidikan. Percikan seni. Fakulti Sains Sosial dan Kesenian. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. Kumpulan esei pilihan Pendidikan Seni dan Muzik. . (2001). Fassa Jurnal Akademik keluaran Mei 2001 . Petaling Jaya: Fajar Bakti. Abdul Fatah Hassan. (2000). Pengenalan falsafah pendidikan. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Fajar Md. (1991). Tanjong Malim. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Balai Seni Lukis Negara. Pendidikan Seni untuk maktab & universiti. (2001). Dialog seni tampak. KeMalaysiaan senilukis Malaysia: Soal identiti. (1985).Bibliografi Atan Long. Pahang: PTS Publishing & Distributors. Teks lengkap Pendidikan Seni Tingkatan Satu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2002). (1984). (2000). Tanjong Malim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Hassan Mohd Ghazali & Rahmat Salihon. Nasir Ibrahim & Iberahim Hassan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 74 . (1989). Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

75 .

76 .

Ini bertujuan untuk memastikan para pendidik sentiasa terkini selari dengan keperluan semasa.Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Pendidikan seni sering menerima perubahan dari semasa ke semasa. Atas keadaan inilah memberi tekanan kepada guru untuk merealisasikan konseptual pendidikan seni yang sebenarnya. Kita juga mempersoalkan terhadap pandangan bahawa perkembangan pelajar yang umumnya mengenai kreativiti itu adalah sebagai matlamat utama pendidikan seni. dan kita membuat rumusan bahawa peranan guru lebih jauh daripada hanya sebagai pembekal alat bahan dan sumber dan menstabilkan emosi murid-murid sahaja. sejauh manakah idea yang telah dikonseptualisasikan itu akan dilaksanakan di peringkat sekolah. Lebih-lebih lagi bahan-bahan dan sumber sokongan untuk melaksanakan pelajaran ini secara yang lebih berkesan memerlukan sumbangan peruntukan yang agak tinggi berbanding dengan mata pelajaran kemanusiaan dan sains yang lain. Para pendidik juga harus mampu untuk melakukan metakognisi. Mengapa perlu merancang? Idea daripada pensyarah universiti yang diterima oleh pelajar-pelajarnya diharapkan akan dibawa dan dilaksanakan di sekolah-sekolah kelak. mata pelajaran pendidikan seni diletakkan sebagai pelajaran yang tidak berkepentingan. Kita mempersoalkan bahawa pembelajaran artistik itu bukan setakat berkebolehan menggunakan alat dan bahan semata. kurang mengajar. Perubahan berlaku kerana keperluan untuk terus berdaya saing dan supaya sentiasa dinamik. Pendidik seharusnya berupaya mengesan perubahanperubahan yang berlaku melalui refleksi dan gerak hati serta diikuti dengan kajian yang bersesuaian. Di negara kita setakat ini usaha 77 begini belum dicuba secara . iaitu menilai semula pemikiran terhadap kemungkinan apa yang akan diajar. Pemikiran itu bersangkutan dengan kepercayaan apakah fungsi seni dalam pendidikan pelajar dan bagaimana seni itu perlu diajar. Kita juga mempersoalkan jikalau peranan guru hanya sebagai penyedia bahan dan sumber. Sejauh manakah sumbangan pihak swasta atau NGO lain untuk memberi sumbangan membantu pihak pelajar dan sekolah menjayakan perlaksanaan mata pelajaran ini. Namun. Kita juga mempersoalkan pandangan bahawa pengajaran pendidikan seni itu tertumpu hanya kepada bekerja dengan alat dan bahan sahaja. Kita mempercayai bahawa melalui pelajaran pendidikan seni banyak yang boleh disediakan untuk perkembangan pelajar. Ini akan membolehkan perancangan rapi dilakukan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Berbanding dengan sambutan masyarakat sekolah dan juga masyarakat setempat terhadap mata pelajaran lain yang lebih diutamakan seperti mata-mata pelajaran matematik dan sains.

yang merupakan arahan guru. Untuk meningkatkan kualiti akademik kepada pembelajaran pendidikan seni visual di Amerika umpamanya usaha sama di antara pakar-pakar dalam bidang ini dengan bantuan kewangan oleh Yayasan Getty telah berjaya mengutarakan sebuah konsep kurikulum yang lebih bercorak akademik dikenali secara umumnya sebagai pendidikan seni berasaskan disiplin (Discipline-based art education). tempat dan yang lebih diperlukan lagi adalah kebenaran daripada pihak yang lebih berkuasa membenarkan mereka membuat sesuatu mengikut rentak mereka. Dan merupakan mata pelajaran elektif untuk sekolah menengah atas. Pendidikan senilah yang memberi peluang kepada pelajar sebagai tempat pelarian sementara daripada kurikulum yang penuh dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Sekolah penuh dengan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh kurikulumnya. huruf dan angka-angka. sains dan teknologi sahaja.menyeluruh. Usaha guru untuk memastikan keistimewaan mata pelajaran ini tinggal usaha sahaja jikalau tidak mendapat sokongan sama ada dalam bentuk moral atau kewangan daripada pihak berkenaan. yang lebih merupakan hanya satu sahaja jalan penyelesaian bagi sesuatu persoalan. Apa yang diperlukan oleh pelajar ialah ruang. Sebenarnya di dalam dunia pekerjaan sangat banyak bidang-bidang yang memerlukan kemahiran dalam seni ini apa lagi jikalau diintegrasikan kebolehan pelajar dengan mata pelajaran sains dan teknologi. Pendidikan Seni Visual adalah mata pelajaran wajib daripada tahun satu hingga ke tingkatan tiga sekolah menengah. tempat yang didominasi dengan keriuhan kata-kata. Dalam sistem persekolahan kita. Dipercayai bahawa dengan perkembangan dunia semasa dan perubahan keperluan dalam pembangunan negara bangsa kita sumbangan mata pelajaran pendidikan seni ini adalah relevan dengan keperluan itu. dengan hanya satu jawapan yang betul bagi setiap soalan. juga melalui mata pelajaran pengimbang yang lain termasuk kesenian. Masyarakat seharusnya mempunyai tanggapan bahawa memberi pendidikan kepada anak-anak mereka bukan setakat duduk belajar menerima ilmu dan kemahiran matematik. Bidang-bidang itu memerlukan kemahiran melukis dan kreativiti yang tinggi seperti seni binaan dan perekaan. Pendidikan yang harus diterima oleh pelajar adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi menyeluruh mereka secara optimum bukan sahaja menjurus kepada mata pelajaran utama. 78 . Kita juga bersetuju pendidikan seni visual ini merupakan sebahagian kecil daripada mata pelajaran yang memberi peluang kepada pelajar mengeksploitasi emosinya sebagai sebahagian daripada sumber kandungan yang menggalakkan keupayaan imaginasi. Ia mampu memberi persediaan awal bagi syarat masuk ke pusat pengajian tinggi bagi bidang-bidang yang relevan. Banyak universiti telah menawarkan kursus-kursus yang memerlukan kemahiran dalam bidang seni ini. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual telah disemak semula dan merupakan yang terbaik untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Menerusi pendidikan seni juga pelajar digalakkan menemui visi peribadinya dan kerja-kerjanya yang merupakan coretan peribadi.

penilaian demi penilaian. Aktiviti menghasilkan produk seni boleh membantu pelajar berfikir secara bijaksana tentang mencipta imej-imej visual. Tiada hasil seni yang berada dalam konteks yang vakum. Apakah yang akan mereka belajar? Apakah bentuk permasalahan yang akan mereka hadapi apabila mereka belajar pendidikan seni? Apakah yang kita lakukan dengan seni? Pendidikan Seni Berasaskan Disiplin (Discipline-based art education) mengandungi empat disiplin. Apa yang diperlukan oleh pelajar adalah ruang untuk hidup (lebensraum). celik akal dan pandai mencipta (ingenuity). bukan sekadar memandang sahaja. Umpamanya di dalam situasi yang ada pilihan. Manakala melalui kritikan seni pula akan membantu keupayaan pelajar melihat. Kita akan berhujah dan memberi pendapat terhadap sesuatu nilai dan kita bersungguh-sungguh mengamalkannya. Keempat-empat disiplin tersebut ialah penghasilan seni. koheren.membenarkan mereka menghadapi cabaran. Manusia adalah makhluk yang sentiasa gemar membuat penilaian. berkaitan dengan asas-asas teori untuk menilai kualiti sesuatu yang kita lihat. Melalui pengalaman yang diterima membekalkan pelajar untuk berfikir tentang seni dan apakah disiplin yang berkaitan dengannya. menyatakan pentingnya pengalaman yang cukup dalam pembinaan konsep amalan pendidikan. Mata pelajaran Pendidikan Seni amat sesuai untuk pelajar berfikir dengan lebih bijak tentang seni dan manifestasi terhadap dunia sekitarnya. macam-macam kriteria kita gunakan untuk menilai dan 79 . Persekitaran yang terdapat di dalamnya berselerakan dengan hasil kerja-kerja seni yang formal. Jikalau terlalu bercorak akademik pun akan mengakibatkan keistimewaan yang boleh ditawarkan oleh mata pelajaran ini akan pudar. Kadang-kadang kita akan menggunakan masa yang lama dan melawat beberapa buah kedai untuk membuat perbandingan. kita akan membuat pilihan demi pilihan. Pendidikan seni seharusnya dinamik. tidak terlalu teknikal dan pembelajaran akademik yang hambar. Disiplin sejarah seni pula boleh membantu pelajar tentang hubungan antara karya seni atau hasil-hasil peninggalan seni dengan dimensi masa. ruang. Untuk mendapat pengalaman bagi mendapatkan pendidikan yang signifikan seseorang individu itu perlu berupaya menggunakan kecerdasannya untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. sejarah seni dan kritikan seni. kita tidak langsung sahaja membuat keputusan membeli kain ela untuk pakaian kita. manusia dan seniman serta pemikiran mereka seterusnya membolehkan pelajar memahami bentuk-bentuk tamadun merentas dimensi masa dan ruang serta bangsa secara perbandingan. Eisner dalam rencananya bertajuk Structure and Magic in DisciplineBased Art Education (1988). Disiplin estetika pula merupakan satu disiplin yang baru diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan seni. membantu mereka belajar mencipta imej yang mempunyai tenaga ekspresif. estetika. sebahagian daripada makna yang dipancarkan menerusi karya seni bergantung kepada kefahaman dan penerimaan konteks semasa atau setempat. mengikut tempoh dan menghadapi erti kegagalan. Inilah yang hendak dicapai melalui pendidikan seni berasaskan disiplin (DBAE). melalui keupayaan melihat dengan teliti boleh membina kualiti yang lebih bererti tentang dunia persekitarannya.

pendekatan studio (yang sering diamalkan) dan sebagainya. pelajaran pendidikan seni akan menjadi hambar. Itulah yang dikatakan estetika. estetika dan kritikan seni. Dengan kefahaman yang jelas dan keupayaan menterjemah matlamat pendekatan DBAE ini akan dapat menyediakan satu rentetan pembelajaran yang mampu membentuk pengalaman pelajar terhadap keistimewaan-keistimewaan yang boleh mereka garap menerusi pembelajaran pendidikan seni ini. kerjasama antara guru-guru dan antara panitia 80 . DBAE bertujuan untuk mengembangkan keupayaan pelajar menangani permasalahan bagi keempat-empat domain ilmu yang dikemukakan. cetak. yang akan merangkaikan hubungan antara makna yang hendak dilahirkan melalui bahan dan teknik. Inilah situasi membuat penilaian estetika. pelajaran hanya menumpukan kepada penghasilan produk dan sedikit menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. etnografi. Memahami tentang kepelbagaian kriteria estetika boleh diaplikasikan ke dalam kerja-kerja seni. Untuk ini keupayaan guru untuk merancang kurikulum secara bersepadu memerlukan kefahaman yang lebih menyeluruh antara mata pelajaran. merancang dan melaksananya di bilik darjah. malap dan faedah yang diterima oleh pelajar berada ditakuk lama juga akhirnya. Saya percaya jarang di antara guru yang mengaitkan antara objektif sukatan pelajaran dengan kandungan ketika membuat perancangan. Bolehlah diaplikasikan dalam penyediaan perancangan dan diaplikasikan juga dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini. Akhirnya apa yang berlaku di bilik darjah. Hasrat untuk merealisasikan pendekatan ini adalah bergantung kepada kebijaksanaan guru menterjemah. Apakah kurikulum pendidikan seni visual kita belum mantap? Adakah DBAE ini cukup mantap untuk dilaksanakan? Persoalannya adalah bukan kita perlu menyoal tentang kemantapan kurikulum? Sering kali guru-guru hanya mengambil kandungan sukatan pelajaran pendidikan seni visual itu untuk merancang pengajaran dan pembelajaran bagi setiap semester.membuat pilihan terakhir. Sekiranya guru gagal menyediakannya. pelajaran boleh berlaku secara fleksibel. Oleh itu adalah dicadangkan supaya guru-guru menggunakan salah satu daripada pendekatan-pendekatan menyediakan rancangan pelajaran pendidikan seni ini iaitu menggunakan pendekatan DBAE. Dengan perancangan yang bijak konsep penggabungjalinan ini akan mampu memalarkan sempadan yang ada di antara mata pelajaran itu. Pendidikan seni memerlukan kurikulum yang mantap dan berkualiti dengan guru yang cekap dan berpengetahuan untuk mengendalikan pelajaran ini. Oleh itu perancangan hanya sekadar memfokuskan kepada tajuk dan sub tajuk dalam sukatan pelajaran. dikendalikan secara bijaksana dan teratur akhirnya lahirlah sebuah hasil seni yang mempesonakan. Konsep integrasi dalam perancangan Untuk merancang pelajaran pendidikan seni konsep integrasi atau gabung jalin dan penyerapan antara disiplin (mata pelajaran) digalakkan. Ada juga pendekatan lain seperti pendekatan budaya.

Penyepaduan antara subjek boleh dilakukan. Penyepaduan antara satu mata pelajaran dengan satu mata pelajaran lain bukanlah tidak memberi kesan sampingan. masing-masing menggunakan media dan teknik pengutaraan yang berbeza. Maksudnya. Untuk mata pelajaran pendidikan seni dalam usaha untuk memperkukuhkan lagi disiplinnya supaya tidak ditelan oleh tumpuan kepada mata pelajaran yang disepadukannya itu yang sering dianggap mata pelajaran yang lebih mustahak. atau secara selari atau sepadukan antara komponen-komponen unit utama atau aktiviti seni yang direka bentuk untuk mewujudkan perhubungan antara konsep. Sebenarnya di dalam mata pelajaran itu sendiri boleh berlaku konsep sepadu. garis sempadan yang sebenarnya boleh dimalarkan. estetika dan kritikan seni boleh dirancang dan digabungjalinkan secara sepadu atau diajar berasingan. dicadangkan bahawa kesepaduan antara mata pelajaran itu hanya dilakukan apabila diperlukan dan bersesuaian sahaja. atau melalui kemahirankemahiran yang setara maka pembahagian dan pengasingan pengalaman pembelajaran dalam kalangan pelajar tidak akan berlaku. penghasilan produk seni. Perancangan kurikulum untuk sekolah rendah seharusnya menitikberatkan konsep sepadu. Seseorang pelajar yang bercadang untuk membuat sebuah karya yang berkaitan dengan tema-tema kemanusiaan. Apabila perancangan semester. mingguan atau harian itu di rancang secara bersepadu antara mata pelajaran. dalam pembelajaran pendidikan seni iaitu. sejarah seni. Sebaliknya memang ada kesan iaitu kurangnya tumpuan khusus pada mata pelajaran berkenaan secara total ketika melalui proses pembelajaran.setiap mata pelajaran adalah amat dituntut. Empat disiplin. 1969 yang mempersoalkan pertembungan nilai manusia antara tradisional dan moden. Kedua-dua pelukis ini membawa makna kemanusiaan. kemahiran dan generalisasi antara empat disiplin itu. Isu yang utama di sini adalah bagaimana untuk mencapai matlamat pendidikan berasaskan DBAE. Konsep sepadu itu bukan setakat berlaku antara mata pelajaran sahaja. kandungan pelajaran dan sub kandungan pelajaran bagi sesuatu pembelajaran adalah merupakan struktur kurikulum berasaskan disiplin (DBAE) yang dirancang secara terbuka. 81 . kritikan seni dan estetika adalah amat nyata sekali jikalau dikaitkan dengan proses dan prosedur menghasilkan produk seni. seperti peperangan dan kezaliman boleh merujuk kepada pelukis Nirmala Shanmugalingam bertajuk Vietnam 1981 yang mempersoalkan kekejaman peperangan di Vietnam atau Ibrahim Hussein bertajuk My Father and the Astronaut. Hubungan antara sejarah seni. jauhi sikap lebih mementingkan hak atau mengutamakan sempadan antara mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain menyebabkan wujudnya pembahagian atau pengasingan antara disiplin. Kefahaman dan kesedaran tinggi tentang matlamat pendidikan itu secara menyeluruh amat dituntut. Sebaliknya pembelajaran berlaku secara bersepadu. mungkin melalui isi pelajaran. selagi nilai seni itu tidak ditenggelami oleh arus proses pembelajaran pelajaran lain. Jikalau kita menyediakan perancangan berasaskan struktur DBAE terdapat empat disiplin yang boleh dirancang secara sepadu.

Pada dasarnya gurulah yang menentukan hala tuju pembelajaran. Sama ada guru mengawal keseluruhannya atau tidak mengawal apa-apa pun. Untuk membuat perbandingan antara seniman antara bangsa. atau membaca melalui beberapa artikel. Jikalau guru hanya terikat kepada kandungan yang ditetapkan dalam sukatan pelajaran maka setakat itu sahajalah ilmu dan kemahiran yang dapat dialami oleh pelajarnya. Begitu juga pelajar dapat membandingkan teknologi media yang dipilih dalam menghasilkan sesebuah karya. keratan surat khabar hasil kritikan oleh pengkritik-pengkritik terhadap sesuatu karya seni. Bukan setakat membanding karya sahaja. dengan paparan hitam putih sesuai dengan mod yang dipaparkan. lihat bagaimana Ibrahim Hussein menggunakan kepakarannya menghasilkan imej yang realistik menerusi kombinasi cat minyak dan cetakan. guru yang menentukan kaedah pembelajaran. Manakala Nirmala pula menggunakan teknik campuran cetakan dan catan akrilik di atas kanvas. guru juga yang menentukan apa. melalui teknologi ICT guru atau pelajar boleh melayari internet memasuki halaman Museum of Art umpamanya akan dapat segala bentuk seni atau seumpamanya untuk dijadikan sumber pembelajaran. dan interpretasi setidak-tidaknya dalam dua 82 . Antara guru dan muridlah yang meletakkan sempadan sesuatu bidang ilmu bagi sesuatu mata pelajaran itu. atau setakat melihat gambar catan daripada seniman-seniman yang dipilih. bagaimana dan sejauh mana serta bila sesuatu pelajaran itu berlaku. mingguan dan harian itu masih terletak di tangan guru. walaupun sukatan pelajaran dan kandungan bagi satusatu tahap telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum. Sukatan pelajaran hanya boleh menyediakan ruang untuk guru membuat justifikasi. ini boleh berlaku. sejauh manakah pekanya seniman terhadap nilai-nilai persekitaran sama ada tempatan atau peringkat antara bangsa. Guru yang menentukan isi kandungan. apakah tema yang dipilih. Banyak majalah yang menyentuh tentang seni terdapat di pasaran yang mengemukakan tulisan-tulisan yang menyentuh karya seniman tanah air. Perkara yang jelas ialah sukatan pelajaran bukanlah berupaya menyatakan keseluruhannya akan apa yang patut dilakukan oleh guru. Sama ada guru membuat perancangan berdasarkan kreativiti dan inovasinya tidak hanya setakat mengikut apa yang tercatat dalam kurikulum sedia ada atau mengikut sahaja apakah kandungan yang tercatat dalam kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian sekadar untuk menghabiskan tajuk-tajuk dan aktiviti untuk sepanjang tahun persekolahan. kombinasi yang begitu harmoni. Kementerian Pelajaran Malaysia tetapi untuk merancang pelajaran berdasarkan semester atau penggal. malah pelajar boleh membuat kajian di perpustakaan. Pendek kata terpulanglah kepada guru untuk merancang kerana dalam konteks pendidikan di negara kita. transformasi imej-imej foto yang menggambarkan penderitaan rakyat Vietnam kesan peperangan. Mengenai nilai estetika pula pelajar boleh membandingkan cara persembahan seniman tersebut. Dengan cara ini juga kita tidak terikat dengan buku teks pendidikan seni yang memang pun tiada dalam sistem persekolahan kita.Melalui sejarah pelajar dapat mempelajari pengalaman seniman menghasilkan karya.

perkembangan. Apa yang perlu dilalukan adalah pastikan matlamat dan objektif sukatan pelajaran pelajaran dilaksanakan melalui isi kandung atau kegiatan yang dipilih sesuai pula dengan keupayaan dan kemahiran kumpulan sasar iaitu pelajar. Pentingnya perancangan dan pembelajaran secara urutan ini akan membantu pelajar membuat penghayatan kandungan pengalamannya. bukan membuat kesemua isi kandung yang tercatat dalam sukatan pelajaran. Mereka juga diminta menghasilkan sesuatu menggunakan bahan-bahan tersebut. membangunkan idea-idea. Masa. Lebih baik kita hadkan jumlah aktiviti atau projek yang perlu disempurnakan tetapi kita utamakan urutan kerana yang penting adalah proses penghayatan itu. Keduanya sukatan pelajaran pendidikan seni terlalu luas ruang lingkup bidang dan isi kandungnya untuk dilaksanakan bagi lima tahun di sekolah menengah dan enam tahun di sekolah rendah. pelajar hanya membuat sesuatu secara cuba jaya sahaja. Pelajaran perlu dimulakan daripada yang mudah kepada yang lebih sukar secara berperingkat-peringkat. aktiviti dan tahap kesukaran bagi sesuatu kemahiran itu perlu diuruskan secara berurutan. jikalau pelajar diminta menghurai secara metafora tentang kualiti ekspresif suatu kerja-kerja seni umpamanya tentang menara kembar Kuala Lumpur. Ini membuang masa dan berlaku pembaziran. Untuk satusatu tahun sesi persekolahan guru boleh memilih beberapa tajuk sahaja. lanjutan daripada aktiviti itu pelajar diminta memindahkan idea dan kualiti ekspresif itu kepada kerja-kerja catan. Pertamanya guru boleh merancang semula kandungan sukatan pelajaran berdasarkan tahap-tahap yang telah ditetapkan dengan menggunakan manamana pendekatan yang sesuai dengan matlamat dan objektif sukatan pelajaran pendidikan seni visual itu. Eisner (1988). grafik. Sudah tentu pelajar berada di dalam kebingungan.lokasi. atau pelajar akan membuat sesuatu tanpa tujuan. Sebagai contoh. Sebagai contoh. seramik dan sebagainya. Dalam hal ini kita sering mengutamakan kepelbagaian dalam kurikulum tetapi mengetepikan halhal yang berkaitan dengan urutan. 83 . Penghayatan ini akan lebih berkesan jikalau perancangan pelajaran memberi peluang kepada pelajar berlatih mengembangkan kemahiran dan ideanya. dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar sehingga ke tahap optimumnya. Dalam konteks psikologi perlu ada urutan dalam sesuatu organisasi aktiviti supaya ada cabaran. Pendekatan itu mungkin salah satunya ialah DBAE atau pun pendekatan Budaya. kita mulakan pelajaran kita dengan meminta pelajar menggunakan berbagai-bagai alat dan bahan sedangkan pelajar tidak berupaya membuat perkaitan antara bahan-bahan tersebut kerana mereka belum diberi pendedahan awal. arca. berpendapat urutan dalam kurikulum amat penting alasannya adalah pertamanya semua aktiviti untuk mana-mana program pun memerlukan masa yang lebih. Urutan Dalam Perancangan Oleh kerana ruang lingkup pelajaran pendidikan seni ini luas dan jangka masa pula panjang maka dalam membuat perancangan pelajaran pendidikan seni ini penegasan kepada urutan amat penting. Program pendidikan tanpa menitikberatkan nilai-nilai urutan adalah pendidikan yang statik (Eisner 1988).

Kespontanan adalah anugerah kebebasan khusus untuk pembentukan keupayaan imaginasi. Satu lagi keistimewaan menggunakan DBAE dalam perancangan kurikulum ialah menerusinya pelajar boleh mendapat manfaat apakah sebenarnya keistimewaan mata pelajar pendidikan seni ini. Kurikulum pendidikan seni yang berdasarkan struktur DBAE pada pandangan Eisner memberi peluang kepada pelajar membina kemahiran-kemahiran yang dinyatakan di atas. ia juga boleh membantu dan mengajar guru. Program tersebut mengutamakan keupayaan dan peluang pelajar mengenali budaya mereka. Ia berkembang dalam repetori kognitif bergantung kepada sejauh mana program yang dirancang secara berurutan dan berkesinambungan. kritikan seni. menggalakkan keterlibatan institusi budaya tempatan. Ada orang boleh bermain alat muzik sambil menyanyi dan menari juga. Ia bebas kerana bahan dan sumber yang baik bukan setakat boleh membantu pelajar. atau berkhayal sesuatu kemungkinan. sambil memandu kita boleh mendengar radio.Alasan lain mengapa urutan atau kesinambungan itu penting dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni berasaskan disiplin ini (DBAE) adalah berkaitan dengan membina kualiti spontan iaitu berkaitan dengan pembinaan diri menjadikan sesuatu itu berlaku secara spontan tanpa kawalan atau arahan fikiran sedar. pelajar-pelajar juga akan 84 . Samalah dengan keupayaan kita dalam berbahasa dengan mudah sahaja kita boleh mengucapkan kata-kata berpuisi apabila hati kita tersentuh dengan keindahan yang menakjubkan. berbual dengan rakan. Tanpa urutan pelajar sukar untuk membina penghayatan. Dalam pendidikan seni kualiti ini berlaku apabila pelajar berupaya memberi reaksi secara spontan apabila berhadapan dengan pengalaman estetika. yayasan kesenian. Apabila pelajar sudah berkemahiran dengan pengalaman estetika dan segala-galanya dalam kawalannya secara spontan ia akan memberi tindak balas. Tindakan berlaku secara spontan. Ini memerlukan keterlibatan berbagai-bagai pihak dalam masyarakat. Selain daripada mendapat pendedahan mengenai empat disiplin iaitu sejarah seni. Keistimewaan Perancangan Pendekatan DBAE Eisner juga berpendapat bahawa terdapat berbagai-bagai unsur yang terlibat dalam struktur kurikulum DBAE. dan agensi kerajaan bersama-sama berganding tangan dan minda dalam membekalkan sumber-sumber yang membantu guru untuk menyediakan suatu program yang berkesan. Bahan dan sumber kurikulum pendidikan seni yang baik adalah yang boleh dipandu dan bebas. Ia berlaku secara spontan. Pelajar ini bersedia untuk mengutarakan konsep berkaitan untuk berbahas. Kita boleh memandu secara spontan. ia juga mudah digunakan sesuai dengan keperluan dan situasi pembelajaran. Bagaimana ini boleh berlaku? Semuanya berlaku bermula dengan internalisasi. Ia perlu dipandu kerana ia merupakan model dan kandungan. idea-idea dan kemahiran sukar menjadi lebih kompleks dan berkualiti. Tanpa berurutan. aktiviti dan matlamat yang dicadangkan yang mungkin tidak disedari oleh guru. membuat perbandingan dalam sesuatu perbincangan. estetika dan menghasilkan produk seni. kemahiran dan latihan berlaku secara berurutan dan berkesinambungan.

Jenis pemikiran ini memerlukan pemerhatian bagi menentukan mana yang sesuai dan kompleks. muzik atau pergerakan. Perancangan yang menjemukan yang tidak mempunyai roh atau berilmu pengetahuan yang boleh mencabar minda dan imaginasi pelajar. Pertamanya melalui imej dan peristiwa yang dijalin melalui bentuk estetika dan melalui curahan perasaan adalah merupakan perantara. Dalam kehidupan kita. Untuk membaca makna pada sesuatu bentuk itu memerlukan kefahaman tentang peraturan. Kita juga harus dapat menghayati keistimewaan yang boleh diberikan oleh pelajaran pendidikan seni. imej dan pola-pola bunyi adalah bentuk-bentuk yang mana sesuatu makna itu boleh disampaikan. konteks. perkataan. Melalui keupayaan literasi manusia boleh menyatakan atau mentafsir sesuatu makna yang berbagaibagai-bagai bentuk yang terdapat di persekitarannya. Perlu dijelaskan kepada pelajar bentuk-bentuk seni juga adalah merupakan sumber pendidikan. dan boleh memberi sumbangan kepada perkembangan kemahiran kognitif yang begitu kompleks. Yang kita bimbangkan adalah perancangan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni yang tidak berstruktur. agar struktur yang ekspresif berupaya merangkap emosi dan imaginasi bagi disesuaikan dan menjelaskan keistimewaan seni yang kabur. Hasil seni itu penuh dengan kehebatannya. Kesimpulan Tanpa struktur dalam kurikulum kita. Pendidikan adalah satu wadah yang matlamat umumnya adalah untuk membolehkan manusia mengembangkan literasi. Melalui karya atau bentuk seni boleh membantu kita untuk menjelaskan apa yang tidak boleh diterangkan dengan perkataan.menimba pengalaman kerana mata pelajaran ini memberi dua bentuk sumbangan untuk pembangunan dan pengalaman manusia. Keistimewaan seni boleh menjangkau daripada persepsi yang halus dan kompleks kepada menghasilkan karya seni yang di luar jangkauan minda. Mereka mencambahkan perasaan sensitif supaya kehalusan itu ditimbulkan dan yang terselindung juga dikira. pergerakan. Setengah makna lebih berkesan jikalau dipaparkan menerusi imej-imej visual. dan struktur sintetiknya. kita tidak akan dapat membina kespontanan. Sumbangan yang kedua yang boleh diberi oleh mata pelajaran pendidikan seni ini adalah berkaitan dengan makna yang tersurat dan tersirat pada sesuatu bentuk seni. mempelajari bagaimanakah untuk meneliti sesuatu bentuk. Setiap bentuk itu ada pula had-had keupayaannya dan keistimewaannya yang tidak terdapat pada bentuk-bentuk lain. Kapasiti intelektual kita akan menjadi keupayaan intelektual selagi kita memberi peluang setiap kapasiti itu berfungsi. Literasi artistik adalah alat yang kita gunakan bagi memahami makna sesuatu kerja seniman. melaluinya potensi keupayaan minda manusia diterjemahkan ke dalam bentuk visual. manakala yang lain sesuai melalui kata-kata. Banyak pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam perancangan dan pengajaran mata pelajaran ini salah satu yang dikenal pasti berkesan untuk membina konsep sepadu dan juga mempunyai ciri-ciri konstruktif adalah menggunakan pendekatan pendidikan seni berasaskan disiplin (DBAE) yang jelas mempunyai struktur yang kukuh dan sesuai dengan matlamat pendidikan seni itujuga selari dengan matlamat pendidikan 85 . Inilah dua sumbangan seni dalam membantu pembangunan dan pengalaman manusia. angka.

Manakala perancangan pelajaran yang tidak berstruktur tidak ada jalan keluar untuk mencapai matlamat. Perbandingan kurikulum yang berasaskan pernyataan kendiri/Ekspresi kreatif dengan DBAE (Discipline-Based Art Education) Ekspresi Kendiri Secara Kreatif DBAE 86 . Tanpa keupayaan merealisasi keistimewaan seni dalam kurikulum bermakna pelajaran itu bukanlah pelajaran seni.kebangsaan. Ciri-ciri yang diperlukan oleh pelajaran pendidikan seni semuanya jelas berstruktur mencakupi keistimewaan mata pelajaran itu.

perlaksanaannya tidak berurutan. menggunakan nilai imej seni dewasa. tiada usaha untuk mempengaruhi ekspresi kendiri pelajar Kreativiti Kreativiti adalah bakat pelajar. kritikan seni. sokongan. Konsep pelajar Pelajar adalah murid mata pelajaran seni.Matlamat: Perkembangan kreativiti. pendedahan kepada imej-imej seni menghalang kepada perkembangan kreativiti semula jadi mereka. sejarah seni dan produk seni. membantu pelajar. seni sebagai fokus pembelajaran Kandungan Estetika. integrasi individu. perlu diajar untuk mengembangkan kefahaman terhadap seni. ekspresi kendiri. Kurikulum Ditulis secara berurutan. dan tidak tersusun Konsep pelajar Pelajar semula jadi kreatif dan ekspresif. menggalakkan ekspresi kendiri pelajar secara kreatif Kreativiti Kreativiti adalah tingkah laku yang bukan konvensional yang boleh dibentuk menerusi kefahaman terhadap seni seacara biasa. seni penting kepada perkembangan pendidikan menyeluruh . tersusun dan meluas perlaksanaannya. seni daripada berbagaibagai kebudayaan dunia dan era. kumulatif. berkembangan secara semula jadi dengan galakan dan peluang yang disediakan. membantu pelajar memahami konsep-konsep seni selari dengan aras kanak-kanak tertentu. perlu diasuh bukan diajar. kurangnya perkembangan adalah disebabkan oleh gangguan orang dewasa 87 . tidak mendedahkan pelajar dengan imej-imej orang dewasa . fokus pada kanak-kanak Matlamat: Perkembangan kefahaman terhadap seni. Pendedahan kepada hasil seni seniman meningkatkan perkembangan kreativiti mereka Konsep guru Menyediakan motivasi. Ekspresi alam kanak yang tidak dibimbing tidak dianggap sebagai kreatif sepenuhnya Perlaksanaan Konsep guru Memberikan motivasi. Kandungan Aktiviti seni sebagai ekspresi kendiri. menggunakan kepelbagaian bahan seni dan kaedah Kurikulum Dirancang oleh guru secara individu.

and Greer.Pelaksanaan Boleh tercapai dalam sebuah bilik darjah sahaja.. tidak perlu kerjasama dengan kelaskelas atau sekolah-sekolah yang lain Memerlukan penglibatan dengan kelaskelas atau tingkatan lain di sekolah itu malah sekolah-sekolah lain di dalam sesuatu daerah secara meluas untuk mendapatkan kesan urutan dan susunan yang maksimum Kerja-kerja seni Kerja-kerja orang dewasa tidak dikaji. (1987) 88 . D. imejimej orang dewasa mungkin memberikan kesan yang negatif terhadap perkembangan ekspresi kendiri dan kreativiti pelajar Karya orang dewasa (seniman) merupakan pusat rujukan dan kajian seni. M. fokus kepada pembelajaran. Kerja-kerja seni Penilaian Berasaskan perkembangan dan proses kerjakerja seni kanak-kanak. penilaian pencapaian pelajar biasanya tidak digalakkan. imej-imej orang dewasa membantu sebagai fokus pembelajaran secara integrasi daripada empat disiplin seni Penilaian Berasaskan matlamat pendidikan. Day. daripada Clark G. mustahak untuk mengesahkan kemajuan pelajar dan keberkesanan program.

Day. Eisner. Eisner. (1971). Berkeley. 1994). Eisner. New York: Macmillan. New York: Macmillan. (21)2. (1974). & Ecker.. W. Waltham. Eisner. Confronting curriculum reform. G. 89 . Cognition and curriculum: A basis for deciding what to teach. E. A curriculum sampler. (1966). New York: Oxford University Press. E. CA: Getty Center for Education in the Arts. MA: Blaisdell Pub. (Eds. CA: McCutchan Pub. E. (1972). Santa Monica. K. (1979. (1987). Eisner. (1985). Clark. E. Boston: Little Brown. Educating artistic vision. The art of educational evaluation: A personal view . M. W. E.Rujukan Eisner. M. (1988). New York: Longman. W. D. Discipline-Based Art Education. Structure and magic in discipline-based art education. Conflicting conceptions of curriculum. & Day. W. E. The educational imagination: On the design and evaluation of school programs. & Vallance. Dalam Discipline-Based Art Education: What Forms Will It Take? 6-21.. Bacaan tambahan: Eisner. (1992). Eisner. (1982). E. W. London: Falmer Press. E. Los Angeles: Paul Getty Trust. & Greer. Readings in art education. Alexander. D. Eisner. W.). Discipline-based Art Education: Becoming students of art. The Journal of Aesthetic Education. W. The role of Discipline-Based Art Education in American Schools. W. (1988). 1985. W. E. E.

90 .

91 .

Walau bagaimanapun kita boleh menyesuaikan dengan mana-mana model kurikulum yang telah diperakui oleh dunia. Ia boleh diubahsuaikan dengan iklim negara kita. pelajar dilatih untuk membudayakan penyelidikan dalam proses kerja seninya. Adakah mata pelajaran pendidikan seni ini hanya memberi kemahiran kepada pelajarnya? Adakah hanya itu yang dinyatakan dalam matlamat. objektif dan organisasi Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual? Jikalau dirujuk kembali hasrat yang dirungkai dalam dokumen tersebut mengharapkan pelajar dirangsang daya kreativitinya. kerana matlamat dan konsep kurikulumnya hampir sama. tetapi banyak pendekatan lain yang boleh guru gunakan agar pelajarnya dapat merasai nikmat dan kepuasan apabila mengikuti pelajaran Pendidikan Seni. 92 . Salah satu daripadanya ialah seperti yang telah disarankan oleh Chapman (1978). mengolah. Berikut dihuraikan ketiga-tiga matlamat kurikulum tersebut. kerana guru telah membudayakan bahawa mempelajari pendidikan seni adalah hanya untuk memberi kemahiran kepada pelajarnya. Pelajar juga dikehendaki memiliki nilai dan sikap toleransi. Menurutnya ada tiga matlamat pembelajaran Pendidikan Seni iaitu untuk perkembangan individu. Bukan setakat kemahiran dan pengetahuan mengenai studio seni sahaja yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar. Pelajar dipandu untuk cekap mencari. Pendekatan Kurikulum Chapman & Efland Hingga setakat hari ini.PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Untuk merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di bilik darjah terdapat berbagai-bagai pendekatan boleh digunakan oleh guru. boleh bekerja sama dalam melaksana sesuatu tugasan dan berkerja dalam satu pasukan. Kebanyakan antara kita lebih selesa menggunakan pendekatan studio untuk melaksana pelajaran pendidikan seni visual ini. untuk meningkatkan kesedaran terhadap warisan budaya dan untuk meningkatkan kesedaran terhadap peranan-peranan seni di dalam masyarakat. amalan guru-guru di sekolah-sekolah memanglah tidak ada satu modul pengajaran yang mantap untuk dicontohi sebagai strategi perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Pelajar perlu diberi pengetahuan berkaitan seni dan warisannya supaya mereka mencintai dan menghargai tokoh dan memelihara warisan masyarakat dan bangsanya. Di dalam bab IV ini dikemukan beberepa pendekatan yang boleh digunakan oleh guru selain daripada pendekatan DBAE yang telah dijelaskan dibab III terdahulu. Untuk merungkai persoalan-persoalan di atas jelaslah bahawa untuk pembelajaran mata pelajaran ini bukan hanya satu pendekatan sahaja yang boleh digunakan. menyusun dan menggunakan maklumat bagi menyelsaikan sesuatu masalah.

Seniman akan melalui suatu proses berkarya yang dikenali sebagai proses artistik. 2) Mengolah dan menjelmakan idea-idea tersebut ke dalam bentuk seni. Lantaran itu dapat menanamkan kefahaman terhadap memahami pandangan. kebangsaan dan antara bangsa. Untuk meningkatkan kesedaran terhadap peranan-peranan seni di dalam masyarakat dan kehidupan Guru perlu mengetahui untuk membekalkan pelajar dengan peluang-peluang untuk berinteraksi dan mengamati dan menikmati hasil seninya dan dengan hasil-hasil seni yang terdapat di sekeliling kehidupannya. dan 3) Menggunakan media untuk menghasilkan kerja seni. proses-proses ini boleh berfungsi sebagai pendekatan untuk digunakan oleh murid-murid di dalam aktiviti-aktiviti artistiknya.1. Tingkah laku atau perlakuan itu dijadikan sebagai bidang pelajaran. Efland (1977) dan Chapman (1978) menyatakan tingkah laku ini berlaku ketika seseorang seniman hendak berkarya. Efland berpendapat. Sumbangan yang diberi oleh tokoh-tokoh seni setempat . Peranan seni dalam kehidupan seharian. Terdapat tiga tahap utama dalam perkembangan proses artistik iaitu 1) Mengumpul idea-idea. Untuk perkembangan individu Guru-guru haruslah mengetahui bagaimana untuk memberi pengalaman kepada murid-muridnya untuk mengamalkan nilai-nilai murni di samping mengembangkan keupayaan ekspresif melalui kegiatan-kegiatan seni serta meningkatkan kemahiran. Bidang Tindak balas Berdasarkan tingkah laku atau 93 langkah-langkah yang sering . serta peranan seni dalam membangunkan ekonomi masyarakat dan sumbangannya dalam pembangunan negara bangsa. kepercayaan dan budaya masa kini dan budaya silam. Bidang Ekspresi Melalui tingkah laku ekspresi.dengan berasaskan kepada perlakuan ekspresi dan tindak balas. Guru boleh membincangkan perenan pereka dalam menghasilkan rekaan-rekaan yang menyumbang kepada kepuasan estetika memenuhi cita rasa dan memberi keselesaan kehidupan manusia. Ada juga peranan pereka yang berjaya megangkat marwah dan jati diri bangsa melalui rekaan atau karyanya di peringkat antara bangsa. 3. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Seni Menurut Efland (1977) dan Chapman (1978) berdasarkan tiga matlamat di atas pelajar didedahkan kepada dua tingkah laku yang biasa diamalkan dalam seni yang dikatogerikan sebagai bidang iaitu. Untuk meningkatkan kesedaran terhadap warisan budaya Guru-guru perlu mengetahui cara-cara untuk meningkatkan keupayaan muridmuridnya dalam menilai dan memahami dan menghargai seni yang terdapat di sekitar masyarakatnya. 2.

pengkritik seni dan ahli-ahli sejarah seni. Jadual 1: Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Seni MATLAMAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI Bidang Untuk Perkembangan Mengenal Warisan Individu Budaya Mendapatkan idea Mempelajari untuk kerja-kerja seni bagaimana senimanseniman/pandai tempatan menemui idea-idea di dalam kerjanya Mengolah dan Mempelajari menjelmakan ideabagaimana idea untuk kerja seni seniman/pandai tempatan mengolah dan menjelmakan idea-idea ciptaannya. Mempelajari perkembangan teknologi dan penglibatan masyarakat dalam menghasilkan bentuk seni tampak MATLAMAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI Untuk Perkembangan Mengenal Warisan Peranan Seni di Dalam Individu Budaya Masyarakat Pengamatan dan Mempelajari Mempelajari bagaimana pemahaman hasil bagaimana pengkritik masyarakat Malaysia seni dan ahli sejarah mengamati dan mengamati dan mengenali imej-imej seni memahami hasilan tampak seni Mentafsir hasil seni Mempelajari Mempelajari bagaimana bagaimana pengkritik masyarakat Malaysia dan ahli sejarah seni mentafsir imej-imej seni mentafsir hasil seni tampak EKSPRESI TINDAKBALAS 94 . Efland (1977) membangunkan satu pendekatan untuk pelajaran Pendidikan Seni. dan 3) Menilai. 2) Menterjemah. tindak balas mereka pada seni adalah melalui tiga tahap perkembangan iaitu. Gerak kerja seni Mempelajari penggunaan media bagaimana seniman/pandai menggunakan media Peranan Seni di Dalam Masyarakat Mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia menzahirkan nilai dan kepercayaan menerusi seni tampak Mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia membuat tanggapan dan menyatakan perubahan nilai dan kepercayaan menerusi bentuk seni . Tiga perkembangan tindak balas ini boleh dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran Pendidikan Seni di bilik darjah.diamalkan oleh para sarjana seni. Di bawah ini ditunjukkan pendekatan yang telah diubahsuai. Justeru itu. 1) Mengamati dan memahami seni. diadunkan di antara ketiga-tiga matlamat pembelajaran Pendidikan Seni dan dua tingkah laku yang sering berlaku dan dijadikan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran.

Kemahiran ini perlu dikuasai oleh pelajar supaya proses untuk menzahirkan idea-idea yang telah diolah pada tahap kedua itu dapat dijelmakan. logo. Untuk membantu pelajar dalam proses untuk mendapatkan idea itu pelajar bolehlah rujmuk kepada warisannya.Menilai hasil seni Mempelajari bagaimana pengkritik dan ahli sejarah seni menilai hasilan seni Mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia menilai imej-imej tampak Dengan enam sub-pendekatan pembelajaran ini memudahkan pihak guru untuk merancang strategi pengajarannya dan perlulah benar-benar dapat menghayatinya jika ingin menggunakan pendekatan ini di dalam bilik darjah. Langkah berikutnya adalah pelajar mengolah dan menjelmakan idea-idea untuk kerja seni. Seterusnya pelajar didedahkan bagaimana mengguna media untuk menghasilkan sebuah catan. langskap. Perkokohkan pengetahuan pelajar dengan asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan prinsip rekaan. Guru boleh padankan dengan apa-apa kegiatan yang terdapat dalam kandungan pelajaran Pendidikan Seni Visul seperti aktiviti catan. Apa yang perlu perlu lakukan adalah perincikan isi kandungan pelajaran berdasarkan perancangan pelajaran tahunan yang disediakan pada setiap tahun itu. Pendekatan ini boleh dilaksanakan dalam pelajaran mingguan. Kaji 95 . Pelajar boleh mempelajari bagaimana seniman-seniman tempatan atau luar negara menemui idea-idea di dalam kerja-kerja catannya. Kaji bagaimana Latiff menggunakan cat minyak atau arkelik dalam kerjanya. cetakan arca. Umpamanya bagaimana Latiff Mohidin mendapatkan idea untuk menghasilkan siri catan yang bertajuk PagoPago. pelajar perlu didedahkan dengan proses untuk mendapat idea. Untuk perkembangan individu (pelajar) bagi mendapatkan idea untuk proses menghasilkan sebuah catan. Sebagai contoh katakan guru hendak mengajar catan. Ikutilah langkah-langkah proses artistik seperti yang dicadangkan. Kaji semula bagaimanakah Latiff mengolah idea daripada lakaran dan lukisannya untuk menghasilkan catan Pago-Pagonya. Melalui pengalaman yang digarap dari pengembaraanya di sekitar Lembah Mekong beliau telah membuat puluhan lukisan dan lakaran yang akhirnya menjadi sumber idea kepada karyanya. Untuk membantu pelajar dalam proses ini pelajar boleh mengkaji bagaimana seseorang seniman itu menggunakan media tertentu untuk menghasilkan idea catannya. kraf dan sebagainya seperti yang terdapat dalam isi kandungan sukatan pelajaran. pelajaran yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan bidang penghasilan seni visual atau eksprasi. poster. Sebagai contoh pelajar didedhkan dengan lakaranlakaran awal yang dibuat oleh seorang pelukis. Proses mengolah idea ini perlu diajar kerana terdapat beberepa teori yang berkaitan dengan gubahan perlu dijelaskan kepada pelajar. Untuk membantu pelajar dalam proses ini pelajar bolehlah mengkaji bagaimana seseorang seniman itu melalui proses ini. Ia boleh dilakukan berdasarkan objektif pelajaran atau hasil pembelajaran yang guru tetapkan pada sesuatu masa pengajaran.

Bertujuan untuk melatih pelajar melakukan proses penghasilan seni sebagai penggiat seni seperti seorang seniman yang memalui proses yang sama ketika berkarya dalam berbagai aktiviti seni sama ada seni halus. Apakah pantang larang. Umpamanya menjelaskan kepada pelajar peranan ICT dalam seni khususnya yang berkaitan dalam proses menghasilkan catan. Menurut Chapman pelajar perlu juga didedahkan kepada peranan seni dalam masyarakat bagi menimbulkan kesedaran mereka kepada perkembangan dan sumbangan seni dalam kehidupan seharian kita.bagaimana teknik sapuan berusnya di atas kenves. Jikalau disemak pendekatan Efland dan Chapman ini dan dibandingkan dengan kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSM terdapat unsur persamaan dari segi struktur kandungan. Ini bermakna pelajar dipandu untuk membuat kajian tentangnya. Umpamanya masyarakat kita tidak boleh menerima sesebuah gubahan catan yang idea atau bahan tajuknya menggambarkan wanita yang berbogel seperti yang dibuat oleh seniman barat. Kemudiannya membuat proses pentafsiran hasil seni dan akhir sekali pelajar di ajar bagaimana untuk membuat penilaian hasil seni. Pelajar juga perlu didedahkan kepada penglibatan masyarakat. Langkah seterusnya pelajar perlu didedahkan dengan perkembangan teknologi dan teknologi semasa berkaitan dengan media dalam catan. Selepas itu dalam proses berikutnya pelajar mengkaji bagaimana masyarakatnya membuat tanggapan dan menyatakan perubahan nilai dan kepercayaan menerusi sesuatu gubahan karya (catan). seni komunikasi visual. dalam menghasilkan bentuk seni tampak yang berkaitan dengan kemahiran catan. mengenali warisan budaya dan peranan seni di dalam masyarakat dapat diajar. Dalam proses penghasilan seni visual atau ekspresi ini pelajar juga perlu mempelajari bagaimana masyarakatnya menzahirkan nilai dan kepercayaan menerusi seni tampak. NGO dan syarikat perniagaan. seperti agensiagensi. Terdapat beberapa perisian di pasaran yang boleh digunakan dalam proses penghasilan catan seperti pain dan sebagainya. nilai dan adat. seni rekabentuk atau kraf. bidang ekspresi itu perlakuannya adalah melibatkan proses artistik bagi sesuatu penghasilan seni. Lakukanlah proses yang sama dalam bidang tindakbalas (respon) mengikut urutan proses seperti dalam jadual 1 di atas supaya matlamat untuk perkembangan individu dalam membuat apresiasi sesebuah karya. Ikutilah proses kritikan iaitu mulakan denganproses membuat pengamatan dan pemahaman terhadap sesuatu hasil seni. persatuan yang berkaitan. yang boleh dibuat dan yang dilarang di dalam sesuatu gubahan idea atau bahan tajuk. Berbanding dengan pendekatan Chapman juga terbahagi kepada dua bidang iaitu bidang ekspresi dan tindak balas. yang boleh dijadikan sumber idea dalam catannya. Kurikulum Pendidikan Seni Visual disusun berdasarkan kandungan yang dibahagi kepada dua bidang iaitu: Penghasilan seni visual dan Sejarah dan apresiasi seni visual. Jikalau kita teliti dengan lebih lanjut. 96 .

Pendidikan Seni Malaysia Seni untuk melahirkan individu yang berbudaya dan mengamalkan seni sebagai cara hidupan 97 . seni bina. Pelajar seharusnya dibimbing membuat penerokaan hubungan seni antara budaya dengan masyarakat. Pendidikan Seni dan Isu Perpaduan Falsafah yang diutarakan oleh Kementerian pendidikan Malaysia menekankan Pendidikan seni Visual melahirkan individu yang berbudaya dan mengamalkan seni sebagai cara hidup (*Sila rujuk tajuk Matlamat Pendidikan Seni Kementerian Pendidikan Malaysia). Dalam hal ini. peralatan. Bidang tindak balas itu bermaksud respon dari penonton atau pemerhati atau penggemar seni. alat permainan. pakaian dan perhiasan. peranan guru dilihat amat penting sekali iaitu sebagai pembudaya. Isi kandungan itu semuanya merupakan alat atau benda keparluan hidup seharian yang ada hubungannya dengan sentuhan seni bertujuan untuk keselesaan hidup. kenderaan. Tujuan bidang ini adalah untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan dalam membuat kritikan dan menghayati sesebuah hasil seni. Dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSM menamakan bidang tindak balas itu sebagai bidang sejarah dan apresiasi seni visual yang isi kandungnya meliputi pergerakan seni visual di Malaysia secara perbandingan dengan pergerakan seni luar negara yang bersesuaian. Guru bertanggung jawab memindahkan idea budaya masyarakat kepada pelajar-pelajar secara berterusan.Begitu juga dengan bidang tindak balas seperti yang digunakan oleh Chapman. Bidang ini diujudkan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan membina nilai dan identiti bangsa dan budaya. Isi kandung berikut adalah.

Oleh kerana tujuan untuk memupuk perpaduan adalah murni dan bersesuaian dengan situasi masyarakat majmuk di negara kita. 2000). Tujuannya ialah untuk meningkatkan kualiti individu yang lebih berpengetahuan seni.Rajah xx: Model-model tentang perpaduan dalam kurikulum pendidikan seni McFee dan Degge (1993) pula menekankan tentang seni dalam masyarakat.Seni sebagai alat untuk perkembangan sesuatu budaya.Seni berfungsi sebagai indeks untuk membezakan sesuatu identiti. maka amat perlu kita melihat semula persoalan ini. objektif-objektif seni visual adalah bersandarkan lima fungsi seni dalam masyarakat yang boleh disemai dalam kalangan pelajar. Nasir & Iberahim. 5. Oleh itu.Seni sebagai alat komunikasi yang merakam. kumpulan sosial.Pengajian Kognitif 2. guru seni harus bijak mengaitkan situasi semasa 98 .Pengajian Linguistik Visual 3. Menurut mereka. idea dalam karya seni yang dihasilkan dalam sesuatu zaman. Oleh itu kandungan kurikulum pun seharusnya mengandungi hasrat objektif ini (Iberahim Hassan. supaya lebih mengenali individu lain di sekeliling persekitaran kehidupannya melalui keupayaannya menguasai bahasa seni dan boleh membuat apresiasi terhadap bentuk-bentuk seni visual.Pengajian Kritikan Seni Dalam konteks budaya. 4. Mana kala Feldman (1972) pula menumpukan kepada teori humanistik. di mana teori ini berkaitan dengan seni dan kemasyarakatan. Lima fungsi seni itu ialah: 1. 3.Seni sebagai indikator menentukan status dan peranan dalam masyarakat.Pengajian Media 4. Maklumat tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk visual dan membuat perkaitan dengan isu semasa. Menerusi seni dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa (Md. pelajar-pelajar akan berpeluang untuk mempelajari personaliti. peradaban. Beliau menstrukturkan kurikulum Pendidikan Seni Visual kepada empat bentuk pengajian iaitu: 1. menyimpan dan menjana idea-idea berkualiti. 2. 2003). Penulisan matlamat dan objektif di dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual menyatakan hasrat ini dengan jelas.Seni untuk memperkayakan kualiti sesuatu perayaan atau upacara ritual bagi sesuatu peristiwa atau sambutan.

Pertamanya perlulah jelas akan latar belakang isu yang berkaitan dengan projek yang hendak dibuat. Dalam penghasilan seni visual. Sebagai contoh perlu mencari siapakah tokoh-tokoh dan karyanya yang berkenaan. perwujudan idea. Bagi membolehkan pelajar menguasai kemahiran-kemahiran itu guru perlu mengintegrasikan kedua-dua bidang ini dalam pengajaran dan pembelajaran. kegiatan harus melibatkan penerokaan. baharulah pelajar dapat mengaplikasikan kemahirannya dalam membuat ukiran. Persoalannya apakah yang perlu mereka cari? Apakah yang perlu mereka terokai? Idea yang bagaimana? Apakah bentuk teknologi yang mereka akan gunakan? Persoalan-persoalan ini perlu jelas dalam kalangan guru dan murid sebelum melaksanakan sesuatu kerja seni. iaitu proses menghasilkan sesuatu ciptaan atau rekaan. mengolah idea dan menghasilkan suatu rekaan yang akhirnya dengan menggunakan kemahiran manipulatifnya rekaan akhir itu dijelmakan dalam suatu bentuk. Di peringkat inilah letaknya pelajar perlu menggunakan pemikiran aras tinggi untuk menghasilkan suatu rekaan. penukul dan pisau wali sehingga cekap. Ini membolehkan mereka mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam hidup mereka dalam urusan hidup mereka serta menghargai dan bangga akan warisan budayanya. Jikalau mengukir pula latih pelajar menggunakan pahat. Keduanya pelajar perlu dilatih dari segi kemahiran manipulatifnya. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh guru dan muridnya untuk menjayakan pembelajaran dan pembelajaran seperti yang dikehendaki. meninjau latar belakang dan perkembangan sejarah mengenai isu yang berkaitan. Ini bertujuan menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar. alat dan bahan melalui teknik tertentu. Umpamanya dalam membatik. Pendekatan Pembelajaran Mastri sangat sesuai digunakan di peringkat ini. pembelajaran secara terancang. semasa dan selepas proses penghasilan. Semua kegiatan seni mengutamakan kajian-kajian sebelum. kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. Kedua-dua bidang dalam KBSM iaitu Penghasilan Seni Visual dan Sejarah dan Apresiasi Seni Visual diharapkan dapat membantu pelajar dalam menguasai pelbagai kemahiran. dan subjek meter yang dipaparkan pada zamannya. penggunaan teknologi. kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.dengan keperluan mempelajari pengetahuan-pengetahuan tersebut. Pelajar perlu melalui proses mencari idea. menginterpretasi dan mengaplikasikan maklumat. Antara kemahiran yang akan dikuasai pelajar melalui pendidikan seni visual ialah kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Memang perlu menggunakan masa yang lebih tetapi ia sangat perlu kepada pelajar menguasai dengan mahir sesuatu peralatan yang digunakan untuk menghasilkan sesebuah karya seni. Di sinilah pentingnya seseorang 99 . Kaji media dan teknik yang digunakan oleh tokoh. Penting juga dikaji apakah isu yang dibangkitkan oleh tokoh tersebut. pelajar perlu mendapat latihan menggunakan segala peralatan yang digunakan. melalui media yang digunakan. kemahiran mencari. lihat tema. Ketiganya pelajar perlulah dilatih dengan secukupnya dalam proses artistik. latihan mengguna canting perlu dilatih secukupnya baharulah pelajar dapat menghasilkan sebuah lakaran canting yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. kemahiran bekerjasama dan kemahiran pengurusan. perkembangan idea.

Begitulah halnya dengan lain-lain kemahiran. 100 . jikalau kemahiran itu tidak dikuasai. Begitu juga apa yang dilahirkan di dalam lukisannya tidak akan dapat dilahirkan semula ke dalam bentuk ukiran bersilat jikalau kemahiran manipulatif mengukir tidak dikuasai. Apa yang dihajati dan dibayangkan dalam pemikiran visualnya tidak dapat dijelmakan ke dalam bentuk visual kerana kelemahan kemahiran manipulatifnya dalam melukis. bagaimanakah pelajar itu dapat menghasilkan sesuatu rekaan seperti mana yang dibayangkan dalam pemikiran visualnya.pelajar itu menguasai kemahiran manipulatif bagi sesuatu bidang seni.

Muzium Seni Asia. B. 15. 3. (Washington.. Preparation For Art. Lowenfeld. P. Authur. Victor & Brittain. No. Syed Ahmad Jamal. Laporan Jawatankuasa Kabinet. . April. 14. ―Returning the Art to Art Education ”. John. 1.49. ―Society. ―The Transition Continued. The NAEA). 40 . 1983. D. 1966. The Ohio State University. 4. June King and Degge. . Kuala Lumpur. 15 .: The National Art Education Association). New York: The McMillan Co. A. “ Studies In Art Education. Lambert. Incorporation. Universiti Malaya. Vincent. Art and Education‖. Day. 1. Vol. K. Art and Adolesence. C. No. Pennsylvania State University. Clark G. Identification of Technical Illustrator Job Requirements. 1977. No. 8. 1979. 3. and Greer. Kementerian Pendidikan Malaysia. Vol. Mc Fee.20. 180 . B. D. 9. C. June King. (Washington. Culture and Enviroment. K. 10. Kementerian Pendidikan Malaysia. M. 1971. (21)2 ISU PERPADUAN MELALUI PENDEKATAN BUDAYA 101 . Vol. 3. 13. D. 11. Volume 52. 1975. 7. New York. Seni Lukis dan Pertukangan Tangan. Art. Art Education.. Duff. January. Lanier. 1972. (1987) ‗Discipline-based art education: becoming students of art‘. Mc Fee. Efland. ― Peabody Jurnal of Education. Studies In Art Education. L. L. Micheal J. Creative and Mental Growth. DC. Fall. Laura. 13. 1972. D. Unpublished Dissertation. San Francisco: Wadworth Publishing Co. P. ―Objectives of Teaching Art ”. ‖Objectives of Art Education: The Impact of Time.. San Francisco: Wadsworth Publishing Co. Fall 1971. Colombia University.Rujukan Chapman. ―A Second Look at A Foundation for Art Education‖. Teachers College Press. C. 28. Vol. 12. Rogina. McFee. 1965. 5-12. 5. 1979. June King. 1972. D.186. The NAEA). (Washington. D. Art Education. 25. Paper delivered at the Senior in Art Education Research and Curicullum Development. 1976. 13 No.. 1977. Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah. March. 28 . Rupa dan Jiwa.33. 6.: The NAEA). No. (Washington. The Journal of Aesthetic Education.

Sistem pendidikan merupakan satu alat utama dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. untuk mencapai perpaduan antara kaum di Malaysia berasaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan. dan gaya pemikiran kognitif seseorang juga. Ia juga penting untuk memperkayakan sesuatu kebudayaan. Kesenian adalah unsur yang amat penting dalam memberi kefahaman individu tentang budayanya. malahan adalah merupakan nilai yang di kongsi bersama. Degge (1999) mereka melihat Pendidikan Seni Visual dari perspektif budaya. muzik. Seni akan terbentuk apabila kita membuat sesuatu upacara. menjaga dan menghidupkan seni dalam masyarakat negara ini. dan ia merupakan satu bentuk pengiktirafan terhadap suatu konsep tentang kehidupan ini. makanan. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ini adalah bertujuan untuk mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan Kebangsaan dengan perlaksanaan sukatan pelajaran yang sama rata serta Bahasa Malaysia sebagai pengantar utama di dalam semua peringkat sekolah. hari-hari cuti. Tujuannya adalah untuk memupuk semangat perpaduan dan rasa hormat antara kaum. Malahan sebuah kementerian khusus untuk kesenian dan kebudayaan telah diberi tanggung jawab untuk memulihara. Boleh dikatakan kebanyakan rakyat Malaysia sedar akan kepentingan dan kehadiran bentuk-bentuk seni dari berbagai-bagai budaya di sekeliling mereka. kepercayaan terhadap sesuatu nilai dalam sistem. dan peninggalan pusaka bangsa sahaja. Amat banyak agensi dan institusi yang berperanan untuk menghidupkan dan menyemarakkan seni wujud dalam persekitaran kita. Menurut Chalmers (1996) dan Tonega M. Kandungan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual berlandaskan budaya antara kaum yang terdapat di dalam masyarakat majmuk di Amerika. Setiap masyarakat dan setiap budaya menghasilkan bentuk-bentuk seni kerana seni membuatkan sesuatu agenda itu istimewa. Seni adalah salah satu alat untuk mengutarakan. mengekalkan dan menganalisis sesuatu budaya. maka pengalaman itu menjadi sesuatu yang berkualiti. Ia memberi kesan kepada tingkah laku seseorang dalam masyarakat itu yang mendorong mereka menyesuaikan diri dengan kehidupannya agar lebih bermakna. Salah satu daripada fokus seni dalam era pasca moden adalah hubungan antara seni dan budaya tertentu dengan isu-isu politik dan sosial sesuatu masyarakat. Manakala budaya itu unsur-unsurnya bukanlah setakat mengenai seni tampak. Dasar Pendidikan Kebangsaan telah dibentuk berdasarkan Laporan Razak (1956). Ia merupakan suatu cara untuk masyarakat mengenali sesuatu budaya. Apabila sesuatu bentuk seni itu digunakan untuk sesuatu pengalaman bagi tujuan perayaan. Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KSSM) yang dibentuk dilihat mencerminkan dasar negara dari segi keperluan untuk memupuk nilai-nilai kewarganegaraan supaya akan wujud perpaduan rakyat dan identiti bangsa. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan perlaksanaan kurikulum yang seragam di semua sekolah dirasakan dapat mengukuhkan lagi asas perpaduan negara. yang termaktub dalam ordinan Pelajaran (1957) dan Laporan Rahman Talib (1960) yang termaktub dalam Akta Pelajaran (1961). Pelajar-pelajar didedahkan kepada nilai-nilai seni yang boleh menimbulkan kesedaran dan kefahaman dan membangkitkan rasa hormat antara budaya. Seni telah menjadi agen perubahan sosial. Sehubungan itu. Jikalau kita melawat di galeri seni kita akan berjumpa dengan karya seni yang 102 .

rasa hormat dan lebih memahami nilai-nilai antara satu budaya dengan budaya lain dalam kalangan masyakat Malaysia dapat di pupuk. tentang dunia yang semakin terancam oleh kecuaian manusia. Keduanya mengekalkan ciri-ciri kepelbagaian budaya itu: Budaya dari kalangan minoriti mengekalkan budaya tradisinya dan diterima dan dihormati oleh ahli masyarakat yang lain secara menyeluruh. Dalam konteks Malaysia budaya Melayu boleh dijadikan sebagai teras di samping budaya-budaya lain di sekelilingnya. Dengan cara itu akan memberi kesedaran kepada pelajar bahawa mereka sedang mendekati nilai-nilai sesuatu budaya dan memahaminya secara langsung seterusnya menimbulkan kesedaran bahawa nilai-nilai budaya itu wujud dalam persekitaran mereka dan perlu dihormati kerana mereka hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dan berbilang budaya. Di sinilah letaknya peranan pendidikan. Matlamat kita adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni itu ada unsur-unsur berbilang budaya. khususnya di Malaysia. Dalam perlaksanaan kurikulum ini guru perlulah bersikap adil dan seimbang dalam memberi penekanan kepada sesuatu budaya itu untuk mengelakkan timbulnya perasaan dan rasa kurang senang dalam kalangan pelajarnya akibat ada unsur-unsur prejudis. Guru mestilah berkeupayaan untuk mentafsir dan mengolah suatu perancangan strategi dan kandungan pelajaran berdasarkan pada kurikulum yang sedia ada agar dapat merealisasikan hasrat untuk membina kesedaran dan kualiti perpaduan dalam kalangan pelajar berdasarkan kepada sifat-sifat kepelbagaian budaya dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Guru pendidikan seni perlu berperanan memastikan pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran berunsurkan pendekatan budaya sebagai landasan pengajarannya. Guru perlu menggunakan berbagai-bagai bentuk pengalaman artistik yang didapati pelajarnya hasil daripada interaksi mereka di dalam kehidupan sehariannya sebagai garis panduan merancang pelajarannya. mengapa bentuk-bentuk seni itu berbeza antara satu zaman dengan zaman yang lain perlu dijawab dengan teliti dan 103 . Begitu juga halnya apabila memperkatakan hubungan seni dengan isu perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Seni adalah satu bidang yang natural yang boleh menembungkan antara etno budaya dengan mono budaya.membicarakan tentang nilai kemanusiaan. Pertamanya mengasimilasikan warisan budaya dari kalangan minoriti menjadi sebahagian daripada budaya utama. Guru pendidikan seni seharusnya menyedari bahawa pelajar dalam bilik darjah itu terdiri daripada berbagai-bagai latar belakang kedudukan dan kaum. Dalam pengajarannya persoalan seperti budaya siapa yang kita sedang belajar perlu ditanya kepada pelajar. Bagaimana untuk mengendalikan pelajaran pendidikan seni melalui pendekatan ini? Persoalan seperti mengapa sesuatu masyarakat itu menghasilkan bentukbentuk seni yang berbeza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. keadilan dan keganasan. Clements (1996) mencadangkan dua cara untuk mengelakkan rasa tersinggung dalam kalangan pelajar apabila membicarakan sesuatu budaya dari berbagai-bagai budaya itu. Melalui kesenian kesedaran. Frank Wachowiak dan Robert D. Mata pelajaran pendidikan seni dan seumpamanya dapat memainkan peranannya untuk memupuk nilai perpaduan melalui aktiviti seni.

hormat-menghormati dan persefahaman sesama mereka. Namun usaha itu perlu diteruskan dan dimantapkan lagi kerana perpaduan bagi Malaysia adalah asas kepada pembangunan negara bangsa. India. lain-lain dan golongan etnik di Sabah dan Sarawak. Bekerja dalam kumpulan pelbagai etnik ini akan menyemai rasa tanggung-jawab. Melalui mata pelajaran nilai-nilai perpaduan ini perlu didedah dan difahami serta diamalkan oleh pelajar di bilik darjah. Oleh itu satu perancangan yang teliti dan di bawah kesedaran yang jelas perlu berlaku di kalangan guru ketika merancang Kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar berbilangan budaya (multiculturism). maka budaya dan kebudayaan Melayu merupakan teras kepada kebudayaan Malaysia. Multikulturalisme dalam Konteks Pendidikan Seni Malaysia terbina dengan kepelbagaian budayanya yang terdiri daripada budaya Melayu. Tetapi dalam mentafsirkan isi kandungan itu kalangan guru lebih terdorong untuk memilih budaya Melayu sebagai landasan pelajaran. Adalah lebih baik jikalau isi pelajaran Pendidikan Seni itu difikirkan juga unsur-unsur yang terdapat dari budaya kaum-kaum lain dan menggunakannya sebagai perbandingan. Oleh kerana Melayu adalah golongan yang terbesar di Malaysia. Dengan ini. sesi kritikan dan sebagainya secara berkumpulan.berasaskan inkuiri. 104 . guru Pendidikan Seni boleh menjalankan gerak kerja berkumpulan atau menggunakan kaedah projek yang mana setiap kumpulan adalah diwakili oleh komposisi pelbagai etnik. Berbagai-bagai usaha telah dilakukan untuk tujuan perpaduan ini. kajian lapangan. Telah dinyatakan terdahulu bahawa melalui sistem pendidikan. Akhirakhir ini kerajaan menggunakan slogan Satu Malaysia untuk tujuan penyatuan dan perpaduan antara kaum di Malaysia. Keadaan begini tidak memberi keuntungan kepada pelajar terutamanya dari golongan bukan Melayu. Usaha kerajaan untuk menyatupadukan rakyat Malaysia telah diusahakan sejak awal Kemerdekaan lagi. perpaduan antara kaum boleh dipupuk. Sedangkan pelajarnya terdiri daripada berbagai-bagai kaum. Galakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada perbincangan. Di dalam sukatan pelajaran Pendidikan Seni KSSR untuk sekolah rendah dan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni KSSM jikalau diteliti kandungan sukatan pelajaran itu begitu terbuka dan umum tidak menekankan kepada mana-mana budaya. penyelidikan. Cina. Di samping itu kaum-kaum lain bebas mengamalkan dan mengembangkan budaya dan kebudayaan masing-masing tanpa halangan. semua pihak berasa dihargai dan mereka saling faham memahami tentang nilai-nilai yang berbagai-bagai dari budaya yang berbeza latar belakangnya. Untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat untuk memupuk nilai-nilai perpaduan dalam kalangan pelajar yang berbilang budaya. Pelajaran menjadi lebih kaya dengan ilmu dan pengalaman yang boleh dipungut dari kepelbagaian budaya dan kebudayaan antara kaum yang terdapat di Malaysia. pameran.

Penyerapan nilai-nilai baru antara budaya kini mulai berlaku dan amat sukar untuk menghalangnya. pelajar juga boleh membandingkan sesuatu makna dari simbol tertentu mengikut nilai dan kepercayaan antara dua bangsa itu selain dapat mengenali cara hidup masyarakat tersebut. dan di antaranya dijadikan ikutan oleh setengah golongan masyarakat khususnya dalam kalangan remaja. bahkan juga diperluaskan sehingga mencakupi hasil-hasil kesenian etnik-etnik lain yang bertaburan di seluruh dunia ini. laman web. Mereka didedahkan dengan maklumat yang melimpah tanpa had. cara hidup lain-lain etnik kerana antara mereka memahami budaya masing-masing dan sudah tentu berupaya untuk menjelaskan beberapa aspek keistimewaan budaya masing-masing kepada rakan sekumpulannya. telah memudahkan proses berkomunikasi antara manusia di peringkat global. agama. Dengan ini diharapkan fahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan pemupukan minat terhadap Seni Visual dari berbagai-bagai budaya dapat dipupuk dan dikembangkan. budaya Hiphop umpamanya. Hal ini bukan sahaja dapat menambah pengetahuan mereka berkaitan ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut. Dunia kita dirasakan semakin kecil dan seolah-olah tanpa sempadan. internet. Malahan mereka dapat memahami budaya luar atau 105 . adat-istiadat. Pandangan mereka semakin bersifat global. Jika pelajar diminta menghasilkan bentuk dan ragam hias tembikar pelbagai etnik ini. mengenal dan memahami sambil-sambil daripada motif-motif batik. Misalnya penghasilan karya kraf tradisional tembikar pelbagai etnik di Malaysia seperti Melayu. Hal ini adalah kerana perkara yang dapat ditegaskan dalam bidang penghasilan seni Visual adalah kegiatan kreatif yang melibatkan bendabenda yang dapat disentuh. ia tidak melihat kelainan itu sebagai suatu yang berasingan. bahkan juga memberi peluang untuk mendalami dan berkaitan budaya. Keadaan ini memberi tambah nilai kepada golongan yang mempunyai pemikiran terbuka dan pandai membuat pilihan untuk sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Mereka tidak membina sempadan di antara kepelbagaian budaya. Ini boleh diperkembangkan oleh guru seni bukan sahaja setakat menyentuh masyarakat setempat. difahami. mereka tidak lagi berfikiran tempatan semata. Walau bagaimanapun perkara ini berlaku memberikan keuntungan kepada golongan tertentu.Melalui kerja berkumpulan juga akan dapat mencambahkan pengetahuan mereka tentang budaya. India dan peribumi. Misalnya pelajar-pelajar diberi tugasan untuk mengkaji ciri-ciri persamaan dan perbezaan batik tempatan dengan batik Indonesia. Abad yang ke-20 telah menunjukkan bahawa banyak faktor-faktor yang telah merapatkan hubungan antara budaya yang berbagai-bagai di dunia ini. dilihat dan dibayangkan bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan gaya intuisi. sudah tentu akan dapat menambah pengetahuan mereka berkaitan bentukbentuk seni yang berbagai-bagai keunikannya daripada pelbagai etnik yang ada di negara kita. Wujudnya ICT. Perbandingan dengan seni dan budaya luar juga digalakkan bagi memperlihatkan keseimbangan dalam pendedahan dalam bidang seni visual termasuk kraf kebangsaan demi mengenali seni visual dalam evolusi budaya kebangsaan dan juga di peringkat global. Namun demikian dilihat sebagai suatu yang boleh diperhalusi. Cina. Pengetahuan dan pengalaman visual mereka kian bertambah. Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual memberi tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan seharian dan dalam budaya kebangsaan.

orang muda. iaitu pertamanya. tradisi. Pendekatan ini lebih bersifat generalisasi. Ketiganya. hubungan antara manusia semakin rapat akibat dari sistem komunikasi yang semakin canggih.asing dengan budayanya secara lebih mendalam dan mampu untuk membuat perbandingan antara budaya. Perkataan multikulturisme itu didefinisikan sebagai: multi bermaksud lebih daripada satu. ekspresi artistik. Keduanya. nilai. Hispanics. orang Afrika Amerika dan Asian Amerika. Setiap individu memiliki karakter tersendiri walaupun daripada satu kumpulan budaya yang sama. Sedangkan di zaman ini kita semakin peka kepada perubahan-perubahan sejagat. Definisi multikulturisme digunakan merujuk kepada budaya. lelaki). mereka merujuk kepada penduduk asli Amerika. seperti budaya India atau Cina. istilah multikulturisme kini telah berubah. budaya lelaki. ugama. Mereka telah mendefinisikan multikulturisme itu diimbaskan kepada perbezaan antara individu di dunia ini yang mempunyai sifat yang berbagai-bagai dan berbeza (individual diversity). kaum atau masyarakat industri. subbudaya. Keadaan kita sekarang semakin bersifat global. dan mempunyai pemikiran yang lebih terbuka maka kita lebih peka kepada budaya bercorak keindividuan. pakaian. wanita. industri. Kaedah Memilih Budaya Orang Lain Untuk Bahan Pembelajaran Selalunya jikalau guru memilih budaya orang lain di Malaysia ini mereka akan memilih budaya-budaya yang bukan dari kalangan Melayu. kepercayaan. mencari perbezaan dan persamaan yang terdapat dari pengalaman itu. Dengan erti kata lain menerima semua bentuk budaya seperti. Dahulu apabila merujuk kepada penduduk multietnik dalam kalangan mereka yang bukan berdarah Eropah di USA. dan ekspresi kepada apa yang dikatakan budaya yang terbesar diamalkan (Orang putih. Definisi yang mengaitkan komponen yang begitu luas ini memudahkan pendidik seni berfungsi. atau tua. bagaimana untuk menyediakan pengalaman yang bermakna. regional. dan bangsa. bagaimana untuk memilih budaya orang lain. Terdapat tiga komponen penting yang perlu ditekankan dalam perbincangan. Kesan daripada keadaan itu menyebabkan kita semakin peka kepada budaya anutan individu. bagaimana untuk menghubungkaitkan antara budaya orang lain dengan budaya kita sendiri. setiap budaya mempunyai ciri-ciri dan 106 . Setiap kumpulan masyarakat. seniman rakyat dan seniman moden. Melalui pengalaman multikulturisme ini kita memandu pelajar untuk belajar memahami orang lain dan dirinya sendiri. Maka definisi kepada pengalaman multikulturisme secara amnya adalah membezakan pengalaman seni yang dilalui oleh individu dalam budayanya dengan seni dan budaya lain yang dilihatnya sebagai perbandingan. kaum. Eurocentric. Apa yang berlaku di negara maju pada tahun 1990an telah memberi petunjuk bagaimana untuk mendefinisikan multikulturisme. kultur merujuk kepada amalan yang biasa diamalkan bersama dan membentuk suatu ikatan masyarakat – berkongsi warisan. Dalam hal ini kita tentukan tahap-tahap untuk membuat eksplorasi berkaitan aspek-aspek dalaman (inside) dan aspek-aspek luaran (outside) melalui model pendidikan seni yang disediakan. Kini apabila orientasi pemikiran semakin bersifat global. dan kumpulan sosioekonomi seluruh dunia.

Kadazan. setiap masyarakat. baharulah kita boleh meneliti dan membandingkan antara budaya untuk melihat keunikan. Korea. malahan kita boleh membandingkan antara budaya orang-orang di Jepun. Yang penting adalah elakkan daripada membuat sesuatu tanggapan umum. dan setiap budaya ada sesuatu keistimewaan. kenal pasti ciri-ciri yang khusus antara budaya. Kita boleh juga membuat kajian terhadap budaya setengah-setengah puak atau kaum antara sesuatu rantau seperti budaya orang-orang Asli. perbezaan dan persamaan antara budaya jiranjiran kita seperti budaya orang Cina. Iban. orangorang Iban. Arab. Pelajar-pelajar perlulah berintegriti dalam membuat kajian dan dapatan kajiannya. cara hidup dan ekspresi artistik terhadap budaya yang dikaji.Selepas mengetahui ciri-ciri dan sifat-sifat istimewa dari kalangan individu atau kumpulan kecil yang mewakili budaya tertentu itu. semuanya sama sahaja. daripada terus membicarakan tentang budaya India secara umum dan untuk mengelakkan daripada membuat tanggapan umum dan ikut-ikutan bahawa orang India mempunyai ciri-ciri tertentu secara menyeluruh. Sebagai contoh. atau orang Negeri Sembilan. Lakukan kajian: Buat kajian secara terperinci dan setepat yang mungkin terhadap sesuatu budaya yang hendak dibincangkan. sebagai contoh budaya orang Kelantan.Setiap kumpulan manusia. kelainannya. 3. Kenal pasti persamaan dan perbezaan antara budaya Dalam sesuatu situasi kita mungkin akan mengkaji budaya berdasarkan kawasan geografi. atau orang-orang Jawa. dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia ini. Di bawah ini disenaraikan beberapa langkah untuk panduan: 1. Pelajar yang telah mendapat maklumat yang cukup. 2. maka kita pilih seorang individu iaitu Marimutu mewakili budaya India.Fokus kepada seorang individu atau sekumpulan kecil yang mewakili budaya yang berkenaan. perlulah berintegriti ketika membuat kenyataan dalam persembahan hasil kajiannya yang menyentuh berkaitan dengan nilainilai. keistimewaan. 4.Pilih dengan teliti. 107 . Kita perlu menjelaskan kepada pelajar akan keaslian ekspresi mereka dan cara mereka merayakan keunikan budayanya.keistimewaannya yang tersendiri. India. dan keunikan tersendiri. lihat dari segi perbezaan dan persamaannya. orang Johor. mulakan sesuatu yang asas. Kita perlu mengetengahkan budaya orang lain dengan cara mengemukakan ciri-ciri keistimewaan dan keunikan yang dizahirkan dan diamalkan oleh sesuatu budaya itu.

Jikalau dari pandangan guru. kita tidak meminta pelajar meniru dan mengamalkan kepercayaan.Adakah ekspresi seni yang digambarkan mengenai kepercayaan yang suci. kerana salah faham sama ada secara sengaja atau tidak sengaja.Apakah nilai dan kepercayaan budaya lain? 2. berdasarkan kebolehan. amalan cara hidup mereka yang berbeza itu haruslah dihormati dan tidak dipertikaikan.Bagaimanakah setiap budaya menggunakan seni untuk ekspresi mereka? 3. Di bawah ini disenaraikan beberapa soalan yang boleh memandu arah dan kejelasan dalam mengajar sesuatu isu yang sensitif: 1.Jikalau guru percaya bahawa karya seni itu boleh diterima. apakah yang patut kita sertakan.Bagaimanakah kita menunjukkan kepada pelajar mengapa mereka perlu mempelajari kepelbagaian budaya yang boleh memberi tambah nilai kepada mereka? 10. umur. nilai mereka. budaya amalan berkenaan? 108 keagamaan. Guru boleh tentukan ruang lingkup kajian. Topik-topik yang dipilih sesuai dengan unit pelajaran pelajarnya.Golongan pelajar yang bagaimanakah sesuai membicarakan isu tentang kepelbagaian budaya? 7. sesuai dengan masa yang ada. nilai. apakah alasannya? 6. Jadikanlah aspek-aspek itu sebagai panduan. dan pandangan politik itu sesuai dibincangkan dengan pelajar kita? 4.Peranan guru adalah memandu arah pelajarnya dalam membuat kajian ini. hak-hak kemanusiaan. dan tahap pelajarnya. sesuatu karya seni itu tidak sesuai. Pendidik seni yang membuat kajian terhadap sesuatu aspek seni dan budaya kadang kala menghadapi risiko melakukan kesilapan. Perbezaan dan kelainan itu merupakan ilmu baru yang dipelajari daripada topik pelajaran di hari itu.Bagaimanakah kita boleh membina hubungan antara berbagai-bagai budaya dengan budaya kita? 9. Bagaimana kita boleh memastikan apabila kita membincangkan budaya lain. Kepercayaan mereka. atau ekspresi artistik Sebagai contoh apabila kita . dan mengapa kita memilih karya seni itu? 5. Nyatakan perkara yang sensitif secara berhati-hati: Sesuatu perbezaan dan kelainan antara budaya seharusnya dibicarakan dengan teliti agar tidak menimbulkan rasa tidak selesa atau rasa tersinggung di satu pihak.Bagaimanakah caranya kita membentangkan bahan-bahan yang mengandungi isu-isu sensitif yang menggambarkan nilai dan fungsinya antara berbagai-bagai budaya? 8.

. VCD. 3.Nilai semula penggunaan sesuatu objek spiritual sebagai contoh dalam amalan sesuatu budaya itu secara menggantikannya dengan sesuatu aktiviti kehidupan seharian. kita menghadapi pandangan dari individu yang saling berbeza dalam menilai dan memberi pandangan terhadap sesuatu karya seni. ekspresi melalui mural menunjukkan kekejaman peperangan? Adakah topeng boleh digunakan dalam upacara keagamaan dan pemujaan? Oleh kerana konsep multikulturisme telah berkembang dan berubah. termasuklah mengenai amalan spiritualnya. dan persembahkan maklumat itu sebagai hasil kajian antropologi. pertamanya dari perspektif luaran yang mewakili budaya lain daripada budaya kita dan keduanya daripada perspektif dalaman yang mewakili pengalaman pelajar tentang kehidupan dalam budayanya.Bincang tahap-tahap makna bagi sesuatu simbol yang terdapat pada sesuatu objek dalam lingkungan budaya itu dan di luar lingkungannya juga.membicarakan isu-isu tentang budaya rock matel atau punk. Untuk mendekati dengan lebih mendalam lagi tentang multikultural ini kita perlu meneliti dari dua perspektif. Guru boleh menggunakan pendekatan antropologi untuk mengelakkan dicap sebagai ―mengajar ugama hindu‖apabila membincangkan tentang kepercayaan orang-orang India dan bahan persembahannya. Kunci untuk mendapatkan kefahaman ini adalah melalui kajian dan penyelidikan. setengahnya pula selesa untuk membicarakannya. dan sebagainya.Lakukan kajian yang mendalam terhadap sesuatu budaya yang dipilih. Guru boleh menggunakan beberapa panduan di bawah ini: 1. Pendidik seni memiliki pilihan yang luas tentang terdapatnya berbagaibagai pendekatan dan cara untuk membuat ekspresi seni untuk menyatakan fungsi sesuatu budaya itu. Terpulanglah kepada keselesaan guru dan bergantung juga sejauh mana kebolehan pelajar. masyarakat di sekeliling yang terbuka untuk membicarakan isu-isu sebegini. Bagaimana Untuk Menghubungkaitkan Budaya Orang Lain Dengan Budaya Kita Berdasarkan pengertian multikultural jelas kepada kita bahawa maksudnya adalah lebih daripada satu budaya. Adakah seni hanya berkaitan dengan objek-objek perhiasan dalam bilik yang penuh dengan barang-barang hiasan? Adakah seni boleh dijadikan sebagai poster politik. Faktor lain terpulang kepada definisi seni itu. 2. Banyak terdapat sumber dalam bentuk poster. 109 rujukan di pasaran sama ada slaid. Ada segolongan pendidik seni tidak selesa untuk membicarakan isu-isu sensitif ini. kita tidak menyuruh pelajar kita mengikuti budaya berkenaan.

Apabila guru bertanya kepada pelajar tentang gaya.Perkenalkan ekspresi artistik orang lain dalam konteks budayanya. Bincangkan faktor-faktor berikut: Mengapa benda itu dibuat? Apakah fungsi atau tujuan yang boleh diberi? Siapa yang membuatnya? Bagaimana ia dibuat? Apakah bahan yang digunakan Apakah yang terjadi kepada benda itu apabila selesai digunakan? Pelajar mestilah disediakan dengan maklumat-maklumat tersebut dengan alasan. seperti sebuah arca figura. Inti pati kepada pendidikan multikultural adalah bergantung kepada kejelasan hubungan antara budaya. Manakala dalam kalangan orang Islam pula menghasilkan sesuatu yang berbentuk dan menyamai yang bernyawa adalah dilarang. Oleh itu guru perlulah bijak mengatur strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh menghubung kaitkan dengan perspektif dalaman pelajar. imejan. Ramai di antara kita sama ada orang timur atau orang barat tidak mempunyai tanggapan dan pengertian yang sama terhadap sesuatu perkara. langkah begini tidak akan dapat membina kefahaman pelajar terhadap simbol itu sebagai suatu alat komunikasi visual yang universal dan simbol itu tidak memberi apa-apa makna kepada dirinya. Oleh itu kita gunakan barang gantian.Kebanyakannya bermutu yang boleh dijadikan sebagai rujukan dan boleh menjimatkan masa kita untuk mendapatkan sumber tersebut. Tanpa memahami konteks budaya yang berkaitan pelajar tidak akan dapat membuat apresiasi dan membuat kaitan sesuatu hasilan ekspresi orang lain melalui bentuk seni. para pendidik. Sebagai contoh menyuruh pelajar meniru simbol dalam kebudayaan India semata-mata. begitu juga dengan proses tradisionalnya kita ubah suai. Pengalaman begini dianggap tidak multikultural kerana ia tidak mengaitkan kepada perspektif dalaman budaya pelajar. atau kandungan sesuatu budaya lain dengan cara membuat peniruan semata-semata tanpa mengaitkan dengan pengalaman dirinya dalam budaya sendiri. dan ahli akademik yang berpendapat ketulenan sesuatu bahan dan proses seni yang diamalkan oleh sesuatu budaya itu perlu dipelihara. tetapi fokus utama sumber itu adalah lebih kepada perspektif luaran. Objek seni daripada budaya yang berbeza selalunya menggunakan bahan dan proses yang sukar untuk diaplikasikan dalam kerja-kerja seni pelajar di bilik darjah. Misalnya tujuan menghasilkan sesuatu benda. adalah suatu langkah yang tidak tepat. Langkah-langkah seperti berikut boleh membantu menghubungkaitkan perspektif luaran dengan perspektif dalaman pelajar: 1. Tindakan ini mendapat bantahan daripada banyak pihak seperti dari kalangan seniman. Namun bagi kalangan orang India ia dihasilkan untuk tujuan pemujaan. melaluinya pelajar faham akan ketulenan sesuatu hasil seni dalam kalangan budaya itu dan menghormati nilai dan 110 . Tetapi apa yang lebih penting di tahap ini adalah pastikan tidak berlaku kegagalan untuk memaparkan latar belakang budaya. dalam kalangan barat menganggap itu sebagai hasilan ekspresi seni. Pengalaman seperti ini dikatakan sebagai monokultural. tokoh budayawan.

Ukiran itu sebagai hiasan kepada rumah kediaman atau pun peralatan harian mereka dengan menggunakan motif-motif tertentu. Perbezaan itu boleh dilihat berdasarkan bahan tajuk. Pelajar juga boleh membicarakan simbol-simbol yang terdapat pada motif ukiran dan kaitkan dengan kehidupannya. Walau bagaimanapun guru perlu mengekalkan isu yang berkaitan dengan ukiran di atas. yang asal datangnya dari negeri-negeri luar seperti dari Cina dan India. bahan dan proses. Perbincangan juga boleh melibatkan isu-isu alam dan persekitaran yang membabitkan penggunaan kayu dan kesannya kepada alam sekitar. Kita juga boleh membicarakan nilai dan peraturan yang terdapat dalam proses penghasilan ukiran mengikut kepercayaan setengah-setengah kaum. Kita dapat membuat perbandingan antara interpretasi pelajar secara peribadi dengan interpretasi antara berbagai-bagai budaya terhadap ukiran ataupun tema-tema yang lain. Seboleh mungkin kekalkanlah ketulenan bahan dan proses dalam menghasilkan sesuatu bentuk seni tradisional itu. mengaitkan kehidupan dan kepercayaan dan hubungan dengan fungsi. Ajak mereka meneroka sama ada ekspresi budaya dari bentuk seni itu memiliki unsur-unsur yang universal atau memaparkan tingkah laku manusia biasa secara umum. Ukiran terkenal dalam kalangan masyarakat Kelantan dan Terengganu di sebelah pantai timur Semenanjung Malaysia. Topik perbincangan boleh juga meliputi tema-tema universal kepada tema-tema dalaman berdasarkan interpretasi pelajar. Sebagai contoh. Walau apa pun mereka masih mengamalkan nilai dan budaya turun temurun mereka ini tidak bermakna mereka orang asing yang menolak budaya tempatan.kepercayaan yang dianuti oleh ahli budaya itu. Melalui proses asimilasi secara beransur-ansur generasi baru lahir dengan pembentukan dan penerapan nilai tempatan yang telah menyebabkan mereka itu terbentuk dalam satu nilai yang serumpun. Guru harus bijak untuk mengalih pandangan pelajar setelah berjaya membicarakan tema-tema yang universal itu kepada tema-tema yang bersangkut rapat dengan diri mereka. Menyediakan Pengalaman yang Bermakna Masyarakat Malaysia terdiri daripada Melayu dan peribumi lain berserta dengan pelbagai kaum. semua kaum ada menghasilkan ukiran. Beranjak daripada keunikan budaya luaran kepada ekspresi yang lebih universal: Pandu pelajar daripada konteks budaya yang khusus yang terdapat pada suatu bentuk seni kepada melihat kepada gambaran yang lebih luas. Pelajar boleh menggunakan teknologi maklumat seperti laman sesawang untuk meneroka dan memberi pandangan peribadinya dalam membuat pandangan dan perbandingan terhadap isu-isu yang berkaitan. gaya. Pelajar perlu diberi ruang untuk memberikan pendapat terhadap ukiran tersebut. Daripada fungsi ukiran sebagai hiasan kita boleh menarik perhatian pelajar untuk membincangkan hal yang lebih universal lagi umpamanya. kandungan. 111 .

Pilih seorang seniman yang berkait rapat dengan imej-imej tradisional Iban. nilai dan kepercayaan. meneroka percambahan idea. 3. pelajar diajak untuk membuat penerokaan ekspresi artistik. Dengan cara begini pelajar dimotivasikan untuk belajar tentang budaya orang lain dalam kalangan masyarakatnya. agama. mencipta ekspresi yang tulen. Begitu juga pelajar akan mengkaji peranan tattoo dalam kalangan orang-orang Iban. bagaimana proses pembuatan dan motif dan fungsinya. penyelesaian masalah. menambah jumlah hiasan sekolah. apakah tujuan. Pelajar akan menghasilkan model rumah panjang. jantina dan kerakyatan sebagai alasan. dan mempromosi kebanggaan kejiranan yang dilakukan pelajar secara koperatif. Mengkaji bagaimana reka bentuk dilakukan oleh suku kaum yang berkaitan. berseronok. Sebagai contoh aktiviti membina model rumah panjang orangorang Iban di Sarawak. bahan dan cara pembinaannya. Cadangan untuk menyediakan pengalaman yang bermakna kepada pelajar adalah seperti di bawah ini: 1. mural bertemakan motif-motif tradisional rumah panjang dan kain Poa dan membuat desain untuk tatoo. warna kulit. Pelajar mengkaji bagai mana peranan wanita Iban menghasilkan tenunan kain Pua sebagai bahan fungsi dan hiasan dari kalangan orang Iban bagi tujuan perayaan dan pemujaan. Dengan keadaan masyarakat Malaysia yang berbagai-bagai budaya ini masing-masing dengan nilai dan kepercayaannya. Pengalaman itu mungkin berkaitan dengan menghasilkan mural di dinding sekolah.Di Malaysia rakyat bebas mengamalkan dan menganuti budaya masing-masing tanpa halangan. ruang dan fungsinya. menggambarkan kehidupan sekolah. 112 . Hasil kajian itu pelajar akan menghasilkan kerja-kerja seninya yang bertemakan rumah panjang orang-orang Iban.Pilih sesuatu contoh budaya yang rapat dan berkaitan dengan pelajar untuk dikaji. gaya hidup dan sosio politik tentang sesuatu budaya. 2. Pelajar akan mengkaji reka bentuk rumah panjang dari segi strukturnya.Elakkan sesuatu pemilihan berdasarkan kaum. kejiranan dan budaya. guru-guru harus dapat membina suatu tanggapan dan kefahaman dalam kalangan pelajar untuk mengenal dan menerima perbezaan dan menyedari adanya persamaan antara budaya dalam masyarakat yang majmuk ini.

Guru-guru harus menggunakan pelajar yang terdiri dari berbagai-bagai kaum itu sebagai contoh untuk mempelajari seni dalam budaya mereka. 4. corak yang terdapat pada perisai orang-orang Iban atau motif-motif pada tattoo orang-orang Iban. Melton ak Kais yang dipilih bukanlah kerana beliau orang Sarawak. Kita 113 .Pilihan berikutnya pelajar boleh membuat perbandingan antara nilai-nilai seni yang terdapat dalam kalangan orang Iban dengan nilai-nilai seni yang terdapat di dalam budayanya secara khusus. Beliau telah berjaya menggarap simbolsimbol tradisional. Bilik darjah haruslah terdiri daripada berbilang kaum dan budaya.Gambar xx: Melton ak Kais. Gambar xx: Contoh reka bentuk tattoo yang bermotifkan flora 5. Pilihan seterusnya ialah pelajar membuat kain dan menghasilkan reka corak yang terdapat dalam kalangan rumah panjang. Gunakan pelajar-pelajar di bilik darjah sebagai contoh multikultural. mengkaji corakcorak kain poa. bentuk dan rupa seperti yang terdapat dalam budaya orang Iban ke dalam karyanya. 48 tahun. garisan. Pilihan dibuat berdasarkan karyanya ada memiliki unsur-unsur nilai dan simbol yang terdapat di rumah panjang. Seniman dari Sarawak.

menggunakan mereka sebagai bahan pelajaran adalah sebagai contoh ekspresi multikultural yang terdapat dalam komuniti.Guru-guru harus membantu pelajar melihat ekspresi budayanya dan ekspresi budaya orang lain sebagai ‗cantuman‘(patchs) dalam kerja-kerja merapatkan hubungan kemanusiaan. Pelajar boleh membawa objek seni dari kalangan keluarganya sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang menunjukkan kepelbagaian budaya dalam masyarakat kita. Rumah gadang Minangkabau ukiran kayu Sarawak rumahperak melaka rumah 6. Guru boleh menggunakan manamana bahan seni yang berkaitan dengan mana-mana budaya di dunia ini dengan membawa pemerhatian pelajar kepada bahan seni yang dipilih oleh guru ke bilik darjah dan meminta pelajar membuat penerokaan dan perbandingan dengan bentuk seni 114 .

Guru yang cekap dan berwibawa dapat mencorakkan pengajarannya dengan baik. budaya dan agama yang wujud serta meluaskan lagi ruang persefahaman dan toleransi. menjadikan pembelajaran menarik dan disukai pelajar. bertanggungjawab. Guru-guru juga harus memastikan ‗seni‘berada dalam ‗pendidikan seni‘.yang terdapat dalam kalangan kejiranannya. Melalui proses sosialisasi di bilik darjah pelajar-pelajar dilatih supaya komited kepada peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu guru harus bersikap adil dan saksama terhadap pelajar. Amalan adil dan memberi peluang yang saksama kepada setiap pelajar perlu menjadi nilai dalam kehidupan berorganisasi seterusnya akan dibawa sehinggalah ke dalam penghidupan sebenar dalam masyarakat yang berbilang kaum. Suasana bilik darjah yang menarik. ―Ke manakah hala tuju seni dalam pendidikan seni jika kita menggunakan pendekatan budaya ini?‖ Walau bagaimanapun tujuan utama menggunakan pendekatan ini adalah untuk membina kefahaman dan ekspresi pelajar melalui pengalaman seni yang dikaitkan dengan dunia luar yang sebenarnya. Dari sini kita akan menemui makna seni dalam keadaan yang khusus dan lebih jelas lagi. Pelajar boleh membuat hubung kait yang lebih bermakna dengan mengemukakan kepelbagaian daripada tema-tema universal dan nilai-nilai kemanusiaan. Seni tetap dipelajari melalui pendekatan ini. Latihan sosial dan moral dapat menyemai nilai dan sikap yang terpuji dalam kalangan pelajar seperti menghormati antara satu sama lain. meningkatkan keyakinan pelajar. Keadaan ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk bergaul dengan lebih tertib. sosiologi dan politik. menghormati perbezaan etnik. menghasilkan produk. pelajar membuat apresiasi. agama atau kebudayaan dan sosial ekonomi serta latar belakang sesama pelajar. Kesimpulan Komposisi etnik memberi kesan tertentu kepada keadaan dan suasana bilik darjah berbanding dengan bilik darjah yang mempunyai hanya satu etnik sahaja. Kedinamikan hubungan sosial bilik darjah perlu menunjukkan terdapatnya usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak sekolah dan guru untuk merapatkan hubungan kaum yang dapat dilanjutkan sehingga ke luar bilik darjah. perpaduan tidak mengira ras. Sebahagian kita yang menentang keadaan begini akan bertanya. Pengalaman multikultural selalu digunakan sebagai alat untuk menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan sejarah. membuat kritikan seni dan menghalusi dan mengaplikasikan kualiti estetika dalam penghasilan dan apresiasi. aktif. dan kreatif pada umumnya bergantung kepada peranan dan kepimpinan guru. geografi. Keadaan dan suasana sosial bersifat lebih kompetitif. Guru perlu memastikan keadilan kepada pelajar atas 115 .

usaha. kelas dan kebolehan. 116 . Keadilan sosial diberi tanpa mengira batasan kaum. gender. Layanan yang adil dan saksama perlu diberi oleh guru kepada pelajar. inisiatif. Pengurusan organisasi bilik darjah yang berkesan akan memberi ruang yang terbuka agar interaksi sosial dan komunikasi berlaku di dalam bilik darjah. sumbangan. Interaksi sosial yang dinamik di dalam bilik darjah perlu untuk mendorong persefahaman dan rasa hormat-menghormati antara satu sama lain. Dengan ini tidak dapat dinafikan bahawa Kurikulum Pendidikan Seni sememangnya dapat memainkan peranan yang berkesan untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. agama. kebolehan dan dedikasi. Begitu juga dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti pelajar memberi kesan tertentu kepada perkembangan dan suasana bilik darjah.

R & C. The Importance of Modern Art Education in Creation of a National Culture. B. Rashid (1999). Doll (2001). London: Croom Helm. Dilema Melayu. 457-463. (eds)(1996) Contemporary Art and Multikultural Education. New York and London Routledge. multikulturalism dan kelas sosial. How Can Education Contribute to the Globalisation of Culture. and Stam. Membincangkan hubungan antara seni kontemporari. (eds) (2000) Learning to Teach Art and Design in the Secondary School: a companion to school experience. Mason. (1999) Contemporary Arab Women‘s Art: Dialogues of the Present. Llyod. Rahman Abd. 16. Buku ini banyak gambar-gambar warna. D. Nik Azis Nik Pa (1994). London: WAL. Sumber rujukan untuk bacaan tambahan: Cahan. Selangor Kumpulan Budiman. The International Journal of Art and Design Education. Addison. E. Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Paul. 43. 117 . N. (1995) ‗The politics of multiculturalism in postmodern age‘. (2000). Kerry.Rujukan Md. 5. The Social Dimension: Collaborative Art Activities And Instructional Games. C. London. (2003). Kuala Lumpur: Arena Ilmu. Mahathir Mohamad (1982). Planning and Organization. 17. The International Journal of Art and Design Education. The International Journal of Art and Design Education. Teori-teori Pendidikan Seni. R. 2. E. Pendidikan dan Wawasan 2020. (2000). perbincangan hubungan antara nilai-nilai estetika dan pembelajaran sosial. Ronald. The International Journal of Art and Design Education. (1995) Art Education and multiculturalism. kritikan seni dan antropologi. Z. New York: Routledge Falmer. 10-17. and Kocur. Abd. Nasir & Iberahim. and Burgess. R. 19. F. Gordon. Mok Soon Sang (2002). 170-179. Toward a New Art Curriculum: Reflections on Pot Fillers and Fire Lighters. L. Stendler (2001). Tajul Ariffin Nordin & Nor‘aini Dan (1992). Curriculum: Background. Art and cultural difference: hybrid & clusters‘. Terdapat kajian kes tentang program multikulturalism dalam pendidikan. B. rancangan pelajaran dan teori-teori asas. Kuala Lumpur: Federal. 490-525. William. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. (2000). Art & Design Magazine. Pendidikan di Malaysia. The International Journal of Art and Design Education. Kuala Lumpur: Utusan. 77-90. Edisi Ke-8. Profesionalisme Motivasi Pengurusan Bilik Darjah. Shohat.

& Degge. Approaches to art in education. K. 118 . (1993). Culture and Environment: A Catalyst for Teaching. Art. R.. (1978). J. H. McFee.Chapman. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company. New York: Harcourt Brace Jovanovich. L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful