#lirik lagu hijau# #bumi yaŋ tiʏada rimba# #səumpama hamba# #diʏa dicəmar manusia# #yaŋ jahel kətawa#

#bumi yaŋ tiʏada udara# #bagai tiʏada ɲawa# #pasti lambat lawun hilaŋ# #duniʏaku yaŋ malaŋ# #dewasa ini kita saliŋ merayakan# #kəjayaan yaŋ axirɲa məmbinasakan# #apalah gunaɲa kemataŋan fikiran# #bila dijiwa kita maseh muda dan məntah# #ku lihat hijau# #bumi yaŋ kiʏan pudar# #siʏapa yaŋ məlihat# #di kala kita tərsədar# #muŋkinkah tərsədar#

#korupsi, oppressi, obsessi diri # #polussi, depressi di bumi kini#

#oo..anok-anok# #tok ləh mə7aso mandi laok# #bərsaiŋ maʏin 7ama-7ama# #ale lo ni tuwo omorɲo bərjoto# #koto usoho jawuh ke da7i malo petako#

pəŋajaran dan pəmbəlajaranɲa mənarik dan mudah difahami. dalam hal ini. jəlaslah tugas guru pənting untu? məmbəntu? manusiʏa kə arah kəbaikan məliputi məndidi?. səsəoraŋ guru həndaklah məmpuɲai kəpimpinan bərmoral səpərti jujur dan amanah. weh# #pase maknusio# #se7emo bəndo-bəndo di dunio# #tok leh tahe# #sapa bilo-bila# #lirik hijau – zainal abidin# #pətikan hari guru daripada hariʏan mətro# #sətiʏap tahun mənjəlaŋ tarix kəramat 16 mei.#ozon lo ni koho nipih nak nak a7i# #kəno make asak hok biso. səməntara məlatih bererti məŋəmbangkan kətrampilan kəpada pəlajar. səkali gus . məmahami kəiŋinan dan kəhəndak pəlajar. məŋajar dan məlateh. # # tugas guru dalam bidaŋ kəmanusiaan məliputi tugas mənjadikan diriɲa səbagai ibu bapa kədua hiŋga mənjadi idola kəpada pəlajarɲa. guru məstilah məmpuɲai jiwa cəkal dan səmaŋat kəntal kə arah məndidi? pəlajar yang cəmərlaŋ akal budinya dalam dunia tanpa səmpadan. sambutan hari guru diʏadakan di səluruh nəgara. maśarakat mənəmpatkan guru pada təmpat yang ləbih tərhormat dari lingkuŋanɲa kərana daripada səorang gurulah maśarakat məmperoleh ilmu pəŋətahuan kə arah pəmbəntukan səsəbuah nəgara maju. guru səntiasa məŋgunakan pəndəkatan kaseh sayaŋ. məŋajar bərərti mənəruskan dan məŋəmbangkan ilmu pəŋətahuan dan teknologi. jənis pəkərjaan itu səməstiɲa tidak dapat dilakukan səbarangan oraŋ di luwar bidaŋ pəndidikan. məndidi? bərərti mənəruskan dan məngəmbaŋkan nilai hidup. # # pada zaman ini guru bukan sahaja səbagai pəndidi? tətapi pəŋganti ibu bapa. kini. məsra. pərguruwan adalah satu profesiyon yaŋ məmbawa ərti pəkərjaan yaŋ məmərlukan kəahliʏan xusus səbagai guru. bərsikap proaktif dan bərilmu sərta bərkəmahiran. pəmbimbiŋ dan rakan. kaunsəlor. prihatin bagi məndəkati.

# . Sətiap guru tunjaŋ pəntiŋ nəgara dalam məlahirkan modal insan yang mampu məmacu pəmbaŋunan yaŋ ləbih pəsat.intipati pəntiŋ dalam pəmbaŋunan dan kəmajuan pəlajar di səsəbuah səkolah.