Meningkatkan Penggunaan Perpustakaan PKG Ranau ABSTRAK Kajian tindakan ini dijalankan bagi mengukur sejauhmana kekerapan penggunaan

perpustakaan di PKG Bandar Pontian. Kajian ini dilakukan ke atas 10 orang guru setiap sekolah ahli PKG Pontian. Proses Kajian ini dijalankan sepanjang bulan Julai mulai 3 Julai 2007 dengan mengambil kira penilaian daripada soal selidik serta pemprosesan data-data analisis. 1. Pengenalan 1.1. Latar Belakang Kajian PKG Bandar Pontian menggunakan bekas bangunan PPD Pontian yang terletak di No 1032, Jalan UMNO, 82000 Pontian, Johor. PKG Bandar Pontian mempunyai seramai 3 orang staf dan ahli seramai 27 sekolah. PKG ini merupakan salah sebuah PKG yang menumpang bangunan PPD Pontian, yang mana ruang perpustakaannya amat sempit dan terhad. Koleksi bahan(buku) amat berkurangan dan kebanyakannya adalah koleksi lama. 1.2. Refleksi Masalah/Penyataan Masalah Berdasarkan hasil dapatan dari rekod penggunaan di perpustakaan ini dan soal selidik serta temu bual yan dijalankan didapati : 1. Guru kurang berminat menggunakan perpustakaan PKG Pontian sebagai tempat rujukan 2. Bahan dan koleksi di perpustakaan PKG Pontian yang kurang dan ketinggalan zaman 3. Kemudahan dan keselesaan bilik perpustakaan PKG Pontian yang kurang memuaskan dari segi kelengkapan penghawa dingin, meja kerusi dan sebagainya 4. Kurang kesedaran dari kalangan guru-guru sekolah ahli tentang kewujudan perpustakaan PKG Bandar Pontian 5. Promosi yang kurang dari kalangan warga pegawai teknologi pendidikan PKG Pontian sendiri tentang keberkesanan dalam menggunakan perpustakaan PKG Pontian 6. Kemudahan pinjaman dan sistem pencarian i-katalog yang masih lemah menjadikan perpustakan PKG Pontian kurang memberi minat kepada guru-guru sekolah ahli PKG Pontian 2. Objektif Kajian 2.1. Objektif Am Menjadikan perpustakaan PKG Pontian salah sebuah perpustakaan yang diguna pakai sebagai rujukan oleh semua guru-guru sekolah ahli sebagai contoh di peringkat daerah 2.3. Objektif Khusus 1. Meningkatkan minat guru untuk mendapatkan rujukan di perpustakaan PKG Pontian 2. Melengkapkan bahan dan koleksi di perpustakaan PKG Pontian dengan bahan rujukan terkini 3. Penambahbaikan kemudahan infrastruktur perpustakaan PKG Pontian 4. Mengubah perpepsi di kalangan guru sekolah ahli tentang kelebihan dan keberkesanan perpustakaan PKG Pontian 5. Mempromosikan perpustakaan PKG Pontian sebagai pusat rujukan kepada guru-guru ahli PKG Pontian 6. Membantu guru sekolah ahli mendapatkan bahan rujukan yang lebih efektif Bagi Pegawai Teknologi Pendidikan PKG Bandar Pontian, mengharapkan penggunaan perpustakaan PKG Pontian lebih menarik, menyeronokkan dan lebih berkesan. Sekaligus meningkatkan motivasi yang tinggi untuk menjadikan perpustakaan PKG Pontian sebagai pusat rujukan berpusat. 3. Fokus Kajian 3.1. Rekabentuk Kajian Ini adalah satu kajian kes yang dilakukan untuk menarik minat guru-guru ahli PKG Bandar

Pontian menggunakan perpustakaan semaksimum mungkin di PKG Bandar Pontian. Teknik yang digunakan untuk mengumpul data melalui temubual, soal selidik dan rekod penggunaan perpustakaan PKG. 3.2. Persampelan 10 orang guru dari setiap sekolah ahli PKG Bandar Pontian dijadikan sebagai sampel kajian. 4. Instrumen Kajian 4.1. Temubual Bersemuka 10 orang dari setiap sekolah ahli PKG Bandar Pontian telah ditemubual secara mendalam berdasarkan soalan yang berkaitan dengan pengunaan perputakaan di PKG Banar Pontian. Temubual ini dijalankan secara informal untuk mendapatkan hasil yang sahih. 4.2. Soal Selidik Soal selidik dilakukan kepada guru-guru mengikut skala likert.(Rujuk Lampiran). 4.3. Rekod Pengunaan dan Pinjaman Berdasarkan kepada analisa yang dibuat kepada rekod penggunaan dan pinjaman, kami mendapati perpustakaan PKG Bandar Pontian kurang mendapat sambutan. 5. Analisa Data Kajian 5.1. Berdasarkan maklumat yang dikumpul guru-guru kurang mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan bahan rujukan dan maklumat, untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran. 5.2. Hasil temubual yang diadakan secara informal didapati guru-guru tidak mengetahui fungsi sebenar PKG dan mempunyai perpustakaan yang boleh mereka gunakan untuk mendapatkan maklumat pada bila-bila masa. 5.3. Koleksi yang terdapat di perpustakan PKG adalah dari terbitan lama dan kurang sesuai dengan keperluan masa kini. 5.4. Wujudnya pusat rujukan seperti perpustakaan desa dan siber cafe yang selesa dan memudahkan mereka mencari maklumat yang terkini. 6. Perlaksanaan Tindakan 6.1. Mempromosikan perpustakaan PKG sebagai pusat rujukkan untuk warga pendidik membuat rujukan. 6.2. Menambahbaikan perkidmatan perpustakan untuk memberi keselesaan kepada para pengunjung. 6.3. Mempelbagai dan memperbanyakkan bahan-bahan rujukan yang bermutu dan terkini untuk memenuhi keperluan semasa. 6.4. Memudahkan urusan peminjaman dan pemulangan buku di perpustakaan PKG. 6.5. Mewujudkan pencarian maklumat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dan agensi-agensi yang berkaitan. 7. Refleksi Tindakan Rumusan yang boleh dibuat oleh penyelidik : 7.1. Kajian yang dilaksanaan dapat menarik minat guru-guru ke perpustakaan PKG untuk mendapatkan bahan rujukan 7.2. Dengan memperbagaikan bahan-bahan bacaan yang terkini dan lebih memfokuskan ke bidang pendidikan, guru-guru lebih tertarik ke perpustakaan dan tidak perlu ke tempat lain. 7.3. Peminjaman dan pemulangan buku yang dipermudahkan dapat meningkatkan jumlah peminjan di perpustakaan PKG. 7.4. Guru-guru lebih berminat dengan pencarian maklumat secara “online” dengan lebih cepat dan mudah.

LAMPIRAN SOAL SELIDIK JENIS LIKERT Arahan : Bulatkan nombor yang paling sesuai bagi menandakan tahap persetujuan anda mengikut skala berikut pada borang jawapan soal selidik yang dilampirkan Skala : 1 - Sangat tidak setuju 2 -Tidak setuju 3 - Setuju 4 – Sangat setuju BIL ITEM PENILAIAN 1 Perpustakaan PKG Pontian memudahkan anda mencari bahan 1 2 3 4 2 Bahan rujukan di perpustakaan PKG Pontian sesuai digunakan oleh guru-guru 1 2 3 4 3 Masa dari jam 8 pagi hingga 5 petang merupakan masa yang sesuai perpustakaan PKG Pontian dikunjungi oleh guru-guru 1 2 3 4 4 Perkhidmatan perpustakaan PKG Pontian amat selesa digunakan 1 2 3 4 5 Bahan – bahan di perpustakaan PKG Pontian amat mencukupi dan berguna 1 2 3 4 6 Bahan – bahan dan rujukan yang dicari mudah dijumpai 1 2 3 4 7 Perpustakaan di PKG Pontian sangat terkenal di Daerah Pontian 1 2 3 4 Lampiran Contoh Soalan Untuk Guru. 1. Berapa kerapkah anda mengunjungi perpustakaan? 2. Adakah anda mengetahui PKG mempunyai perpustakaan? 3. Di manakah PKG Bandar Pontian? 4. Apakah tujuan anda mengunjungi perpustakaan? 5. Sudah berapa lamakah anda mengenali PKG Bandar Pontian? 6. Biasanya anda mencari bahan rujukan di perpustakaan mana? 7. Apakah jenis bahan rujukan yang anda cari sebelum ini? 8. Siapakah Pegawai Teknologi Pendidikan yang anda kenal di PKG Bandar Pontian? 9. Berapa lamakah masa yang diperlukan semasa anda di perpustakaan untuk mencari bahan rujukan? 10. Biasanya anda merujuk bahan dari perpustakaan dengan meminjam bahan tersebut atau sekadar membaca di perputakaan sahaja?

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Geografi ini pada tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dengan jayanya tanpa menghadapi sebarang masalah yang boleh mengendalakan perjalanan ketika menyiapkan kerja kursus ini. Saya Muhammad Hafizuddin b. Mohd Zabidi ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Jamaluddin bin Yusoff, Pengetua Sekolah Tuanku Abdul Rahman dan juga kepada guru Geografi saya Encik Azli bin Yaacob kerana telah memberikan banyak tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Terima kasih juga kepada ayah saya Encik Mohd Zabidi bin Nordin yang telah banyak membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus Kajian Geografi ini dan juga emak saya Puan Ruzita bt Sulaiman yang telah memberikan galakan dan dorongan untuk saya menyiapkan kerja kursus ini lebih awal. Penghargaan ini juga ditujukan kepada rakan-rakan saya di kelas 3A yang telah menolong saya semasa kajian ini dijalankan. Saya juga berterima kasih kepada 20 orang responden dari Taman Tanjung Mewah yang telah banyak memberikan kerjasama yang

baik dan memberikan maklumat untuk saya lengkapkan kajian ini. Tanpa mereka semua adalah mustahil bagi saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Goegrafi ini pada tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. ………………………. (MUHAMMAD HAFIZUDDIN B. MOHD ZABIDI)

Laporan Kajian Tindakan Inovasi: Menerangkan Konsep Istilah Penting Dalam M/P Pengajian Perniagaan Tingkatan 6 Dengan Inovasi “My Aura Map”
Posted by ilmu on 10th Julai 2008
OLEH : NOR AZURA BINTI MOHD ZAKI SMK. Bongawan Sabah Ahli Pasukan Kajian Tindakan Sabah Abstrak Kajian ini dilaksanakan ke atas 25 orang pelajar Tingkatan 6 Rendah sekolah ini untuk mengetahui tahap keberkesanan penggunaan ‘My Aura Map’ dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Perniagaan terutamanya untuk memahami dan mengingati istilah-istilah yang berkaitan. Ujian Pra dan Post telah dijalankan untuk membandingkan jumlah markah yang telah diperoleh oleh responden sebelum dan selepas kaedah ini dijalankan. Setelah kedua-dua ujian ini dijalankan, dapatan menunjukkan peningkatan markah sebanyak 28.4% dari 55.60% dalam ujian pra ke 84 % dalam ujian post. Selain daripada menjalankan ujian pra dan post, pengkaji juga telah menyediakan instrumen pengujian berskala likert yang mengandungi 37 konstruk IMMS untuk menguji tahap motivasi pelajar semasa menggunakan kaedah ‘My Aura Map’. Dapatan menunjukkan 935 respon telah diterima dengan 84.95% memilih skala setuju dan sangat setuju. 53.68% daripada respon memilih skala setuju dan 31.27% lagi memilih skala sangat setuju terhadap keberkesanan penggunaan’My Aura Map’. Hanya 1.6% menyatakan sangat tidak setuju dan 13.45% menyatakan tidak setuju. Data yang diperoleh telah membuktikan bahawa penggunaan kaedah ‘My Aura Map’ amat berkesan digunakan dalam proses pengajara dan pembelajaran Pengajian Perniagaan. KEBERKESANAN PENGGUNAAN “MY AURA MAP” UNTUK MEMBANTU PELAJAR TINGKATAN 6 RENDAH 1, MEMAHAMI DAN MENGINGATI ISTILAH-ISTILAH DALAM MATA PELAJARAN PENGAJIAN PERNIAGAAN. 01. PENDAHULUAN Pemilihan kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas amat penting. Kaedah yang sesuai akan meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam kelas akan dapat membantu para pelajar mencapai objektif pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan penguasaan ilmu yang disampaikan. Penggunaan unsur grafik dan warna secara langsung dapat menarik minat perhatian pelajar. Unsur ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat mempertingkatkan kefahaman dan menghindar salah anggapan dan pentafsiran. Media pengajaran berasaskan kepada bahan maujud yang menarik akan dapat meningkatkan motivasi pelajar. Ditambah lagi dengan suara penerangan guru yang menarik dengan menggunakan alunan suara yang betul. Menurut Fontana(1988) media perlu dilihat sebagai sesuatu yang dinamik yang dapat meransang tindakbalas luaran atau dalaman yang kadangkadang mempengaruhi psikologi seseorang. Sebagai media pengajaran yang menghampiri konkrit (Dale, 1985) media yang digunakan secara sistematik dapat merangsang daya imaginasi dan perbincangan. Ia dapat menjamin proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar di samping meningkatkan kefahaman dan menghindar salah tanggapan dan pentafsiran Manusia dikatakan makhluk yang ‘image and visually oriented’ dan mereka banyak belajar melalui penglihatan (Pulley). Walaupun mereka mendengar dan membaca, apa yang didengar dan dibaca biasanya akan divisualkan dalam pemikiran mereka untuk mendapatkan konsep atau makna yang lebih jelas. Ini selaras dengan kata-kata

yang pernah dimadahkan oleh Kung Fu Tze, seorang pujangga dan ahli falsafah cina; ‘…kalau saya dengar, saya lupa; kalau saya lihat saya ingat; dan kalau saya buat saya tahu…’ Kajian ini juga telah menunjukkan betapa pentingnya peranan guru dalam memastikan keberkesanan media dalam pengajaran. Misalnya jika guru menayangkan gambar atau imej termasuk peta minda serta mengaitkan dengan objektif-objektif pembelajaran, maka maklumat yang terima oleh pelajar akan bertambah. Misalnya, Ausuble (1968) mengemukakan konsep maklumat awal sebagai bantuan untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Contoh maklumat awal ini ialah satu tinjauan, pengenalan kepada ringkasan penting kepada isi pelajaran, satu pernyataan tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam maklumat yang akan disampaikannya. Molstad (1974) berpendapat media jika digunakan bersama pengajaran ala tradisional akan meningkatkan proses pengajaran. Menurut Heinich (1981) pengajaran akan menjadi lebih berkesan jika penggunaan media dirancang secara sistematik.” Penggunaan peta minda atau kaedah ‘My Aura Map’ yang digubah menggunakan pelbagai warna dapat meningkatkan kefahaman pelajar dan memudahkan mereka mengingati sesuatu konsep hanya dengan melihat warna yang digunakan. Penggunaan warna ‘personel’ semasa membuat nota dapat membantu mereka membezakan segala maklumat yang perlu diketahui. 02. TUJUAN Kajian ini bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan gambaran sebenar tentang sejauh manakah ‘My Aura Map’ membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pengajian Perniagaan di sekolah dari aspek keberkesanan, kesesuaian dan kecekapan. i) Mengetahui sejauhmanakah minat, sikap serta motivasi pelajar tehadap sesi pengajaran dan pembelajaran Pengajian Perniagaan yang dilaksanakan oleh guru dengan berbantukan media peta minta ‘My Aura Map’ melalui Ujian Ukuran Skala Motivasi Bahan Pengajaran (IMMS) ii) Mengetahui perbezaan keberkesanan penggunaan ‘My Aura Map’ dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbanding dengan cara pengajaran dan pembelajaran “chalk and talk” atau berbantukan lembaran nota padat dan lembaran kerja dengan menggunakan soalan-soalan ujian pra (pratest) dan ujian pos (post test) 03. PERSOALAN KAJIAN Kajian ini menetapkan persoalan kajian berdasarkan tujuan dan objektif kajian seperti berikut:A) Minat, Sikap dan Tahap Motivasi i) Adakah para pelajar menunjukkan minat melalui sikap serta tahap penglibatan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan ii) Apakah perbezaan motivasi murid berpencapaian tinggi, sederhana dan rendah mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ‘My Aura Map’ iii) Bagaimanakah sikap penerimaan serta penghayatan pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ‘My Aura Map’ B) Perbezaan Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran di antara cara ‘chalk and talk’, nota padat dan lembaran kerja dengan kaedah ‘My Aura Map’ perbandingan data markah melalui ujian pra an ujian pos. i) Adakah terdapat peningkatan markah ujian keseluruhan dilihat pada markah ujian pra dan ujian pos 04. REFLEKSI MASALAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU Kajian ini dikhususkan kepada para pelajar tingkatan 6 Rendah 1 (aliran sastera). Subjek kajian adalah pelajarpelajar 6 Rendah 1, yang berasal dari kelas Aliran Sains Tulen semasa berada di Tingkatan 4 dan 5. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, didapati bahawa pelajar ini mengalami kesukaran untuk memahami beberapa istilah khas yang digunakan dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan. Istilah-istilah ini perlu difahami oleh pelajar secepat mungkin di awal pembelajaran supaya mereka boleh mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya tanpa banyak masalah. Semasa proses pengajaran dan pembejajaran, didapati pelajar menyuarakan

rasa tertekan kerana nota terlalu padat sehingga menimbulkan sikap malas dan tidak bersemangat untuk mengulangkaji. Pada masa yang sama, pelajar mempelajari istilah-istilah yang tidak pernah dipelajari sebelum ini. Didapati bahawa pelajar lebih berminat kepada pengiraan. Ini bermakna pelajar lebih cenderung menghafal formula berbanding menghafal fakta. 05. FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN YANG DIKAJI i. Mengenal pasti keberkesanan penggunaan “My Aura Map” untuk memahami istilah-istilah yang diguna pakai dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan. ii. Mengenal pasti tahap motivasi dan minat para pelajar terhadap kaedah “My Aura Map” yang digunakan. 06. OBJEKTIF KAJIAN i. Objektif Am • Meningkatkan keberkesanan penggunaan “My Aura Map” dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pengajian Perniagaan. • Meningkatkan tahap motivasi dan minat pelajar dengan menggunakan kaedah “My Aura Map”. • Memudahkan proses mengingat dan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap istilah-istilah khusus yang digunakan dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan. ii. Objektif Khusus • Menilai keberkesanan penggunaan kaedah “My Aura Map”. • Menilai motivasi dan minat pelajar terhadap penggunaan kaedah “My Aura Map”. 07. KUMPULAN SASARAN Seramai 25 oarang pelajar tingkatan 6 Rendah 1, Sekolah Menengah Kebangsaan Bongawan. Pelajar-pelajar ini terdiri daripada bekas pelajar Aliran Sains Tulen di tingkatan 4 dan 5 yang memasuki aliran sastera. 08. KAEDAH MENGUTIP DATA (i) Oleh kerana populasi kajian adalah sedikit dan skop kajian adalah kecil, maka kaedah ujian digunakan. Borang tinjauan berukuran skala (IMMS) juga digunakan untuk mengetahui tahap motivasi pelajar terhadap penggunaan bahan siaran TV Pendidikan. (ii) Data yang dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan pengiraan biasa bukan menggunakan perisian SPSS. Antara statistik yang digunakan ialah bilangan, purata, dan peratus. 10. DAPATAN KAJIAN 10.1 Ujian IMMS (i) Pelajar dikehendaki menandakan tahap persetujuan mereka terhadap kenyataan-kenyataan yang terdapat di dalam instrumen IMMS. Skala-skala yang dipilih adalah sama ada (1)- Sangat tidak setuju, (2)-Tidak Setuju, (3) Setuju, (4)-Sangat setuju. Daripada analisis awal yang dilakukan, melalui ujian IMMS kesimpulannya adalah seperti berikut:a) 100% pelajar telah memberikan komitmen dalam pengajaran dan pembelajaran b)100% pelajar telah mengambil bahagian dalam ujian IMMS ii) Dalam kajian ini pengkaji telah berjaya menguji kesesuaian item-item dalam soal selidik bagi mengukur 37 item yang boleh dibahagi kepada 4 konstruk utama.

ii) Bagi menganalisis sejauhmanakah kaedah ‘My Aura Map’ berkesan digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran serta disukai oleh para pelajar, dari skala 1 ( tidak berkesan / tidak disukai) hingga skala 4 (Sangat berkesan dan sangat disukai). iii) Bagi item-item yang berbentuk negatif, nilai diterbalikkan sebelum diproses (Oppenheim, 1986 iv) Berdasarkan kepada data yang diperolehi itu, jelas menunjukkan sebahagian besar pelajar telah mengakui kebaikan daripada kaedah ini. 10.2 Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Berdasarkan kepada keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos seperti dalam Lampiran 6, jelas menggambarkan peningkatan yang ketara dari segi pencapaian secara keseluruhannya. Purata markah yang telah diperolehi pada ujian pra ialah 55.6% dan 84% pada ujian pos. Ini bermakna peningkatan markah ialah sebanyak 28.4%. Kaedah pengajaran berasaskan nota padat dan lembaran kerja telah digunakan dalam ujian pra. Kefahaman pelajar agak lemah dan kebanyakan pelajar hanya memperolehi Gred B iaitu 13 orang. 11 orang mendapat Gred C dan 1 orang mendapat Gred D. Setelah sesi kedua dijalankan selang 30 hari dengan menggunakan kaedah ‘My Aura Map’ serta mengubahsuai soalan ujian pra untuk digunakan sebagai ujian pos (masih mengambilkira aras ujian berdasarkan Teori Taksonomi Bloom), keputusan ujian telah meningkat. Seramai 17 orang pelajar memperolehi Gred A, 6 orang memperolehi Gred B, 1 orang memperolehi Ged C dan 1 orang memperolehi Gred D. 11. PENILAIAN DAN REFLEKSI Berdasarkan carta dan jadual analisis di atas, pengkaji telah berjaya mendapati bahawa penggunaan kaedah ‘My Aura Map’ boleh membantu meningkatkan motivasi murid-murid mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan dalam peratusan ujian yang telah dijalankan di antara dua ujian iaitu ujian pra dengan ujian pos. Daripada analisis IMMS mendapati bahawa penggunaan ‘My Aura Map’ yang menggunakan peta minta pelbagai warna dengan grafik yang menarik dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat berkesan. Kajian awal yang telah dijalankan oleh Nordin (1991) melaporkan bahawa komponen grafiknya mampu memandu pelajar kepada bahan pembelajaran di samping mempertingkatkan penglibatan pelajar dan tahap kefahaman mereka. Juga terdapat kajian yang lain menunjukkan penilaian yang positif terhadap penggunaan grafik (termasuk peta minda berwarna) sebagai satu proses penyampaian bahan pembelajaran (Atan dan Idrus, 1999). Maka itulah sebabnya mengapa Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Bahagian SekolahSekolah dan Bahagian Teknologi Pendidikan melaksanakan pelbagai inisiatif menghasilkan bahan-bahan inovasi yang menarik untuk digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

Contoh laporan kajian tidakan
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MATEMATIK MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM PENDARABAN NOMBOR NEGATIF MENGGUNAKAN KAEDAH KAWAN-BAIK DAN TAK KAWAN-TAK BAIK Oleh Suhizulhisam Bin Keliwon Ariff Anuar Bin Melan Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nanas, Jalan Sawah, 81500 Pekan Nanas , Johor. MAC 2007

ABSTRAK Kajian Ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti serta kaedah untuk mengatasi masaalah yang dihadapi oleh pelajar Tingkatan 3 Biru dalam subtopik Pendaraban Nombor Negatif. Seramai 34 orang pelajar didalam kelas tersebut, namun kajian ini hanya ditumpukan kepada 15 orang pelajar sahaja kerana tahap kefahaman kelas ini amat lemah jika dibandingkan dengan kelas-kelas lain. Pemilihan pelajar ini adalah berdasarkan peperiksaan akhir tahun 2006, temubual, ujian pra serta buku latihan mereka. Hasil tinjauan mendapati pelajar mempunyai kesukaran untuk menyatakan hasil darab yang melibatkan nombor negatif, memberikan jawapan positif atau negatif. Perancangan tindakan adalah menggunakan kaedah padanan dan hasil daripada kehidupan seharian mereka. Murid akan didedahkan dengan kaedah “Kawan – Baik” dan “Tak Kawan – Tak Baik”. Teknik ini akan dijalankan selama 80 minit dan dijangkakan akan selesai dalam tempoh 8 minggu. Keputusan ujian pos menunjukkan peningkatan pelajar dalam menyatakan tanda yang sebenar. Namun pelajar masih mempunyai kelemahan dalam mendarab. 1. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Mata pelajaran Matematik adalah mata pelajaran teras dalam sistem pendidikan di Malaysia. Semasa peperiksaan akhir tahun 2006, terdapat pelajar yang tidak dapat menguasaai konsep asas nombor negatif. Hampir keseluruhan pelajar dari Tingkatan 2 Biru gagal menyatakan tanda dengan tepat hasil dari daraban yang melibatkan nombor negatif. Topik nombor negatif ini akan digunakan dalam topik lain semasa di tingkatan tiga seperti ungkapan algebra dan soalan PMR kertas 2, banyak berkaitan dengan nombor negatif . Apabila dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar sering tidak dapat menyatakan tanda yang tepat. Pelajar hanya meneka dan tidak dapat menyatakan mengapa tanda tersebut bertukar. Pelajar memberi ulasan, bahawa penyelesaian melibatkan nombor negatif amat sukar dilaksanakan. Guru-guru juga memberikan respons yang serupa apabila mendapati pelajar amat sukar menyelesaikan masaalah melibatkan penggunaan nombor negatif. Pelajar sering melakukan kesilapan yang serupa setiap kali melibatkan soalan melibatkan penggunaan nombor negatif. Pelajar juga memberikan alasan amat sukar untuk mengingati rumus atau konsep yang penting dalam Matematik. Topik ini dirasakan penting kerana pelajar akan menduduki peperiksaan PMR pada 2007 dan SPM 2009. Pentingnya mengaitkan keadaan persekitaran peajar itu sendiri dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar menghadapi kesukaran untuk mengingati formula, dengan itu mengaitkan sesuatu formula dengan persekitaran mereka adalah lebih mudah. 2. ISU KEPRIHATINAN Sebenarnya banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar Tingkatan 3 Biru dalam mata pelajaran Matematik. Kajian ini hanya memfokuskan tentang masalah pelajar yang tidak dapat menguasai penggunaan nombor negatif dalam operasi darab. Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar adalah :a) Kesilapan dalam menyatakan tanda yang betul. b) Pelajar menggunakan padanan yang salah dalam operasi darab dan bahagi bagi nombor negatif. Topik ini boleh dikatakan mudah jika pelajar dapat memahami konsep asas Matematik. Namun bagi pelajar ini, mereka lebih mudah untuk mengingati sesustu perkara yang

berkaitan atau hampir dengan kehidupan seharian mereka. Saya yakin dengan mempelbagaikan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, pelajar akan lebih berminat untuk belajar. Dengan menerapkan kaedah yang mudah untuk mereka ingati serta berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka, adalah lebih mudah untuk mereka belajar.Minat setiap kumpulan pelajar adalah berbeza. Dengan itu, amatlah diharapkan kajian ini dapat membantu meletakkan tanda yang betul terhadap setiap penyelesaian masalah yang melibatkan nombor negatif. 3. OBJEKTIF KAJIAN Selepas kajian ini disempurnakan, adalah diharapkan pelajar yang telibat dapat mencapai tahap minimum yang ditetapkan dalam objektif yang dinyatakan. Penguasaan pelajar terhadap penggunaan nombor negatif akan dipertingkatkan. Keyakinan pelajar juga akan bertambah apabila menyelasaikan masaalah melibatkan penggunaan nombor negatif. i) Objektif Am Meningkatkan penguasaan pelajar dalam pendaraban nombor negatif menggunakan kaedah “Kawan – Baik” dan “Tak Kawan - Tak Baik”. ii) Objektif Khusus Secara khususnya kajian tindakan akan memberi manfaat kepada pelajar dan guru. • Pelajar dapat menyatakan tanda negatif atau positif pada jawapan akhir. • Pelajar dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor negatif dalam kertas 2 PMR. • Guru dapat mempelbagaikan kaedah mengajar di dalam kelas. • Menjawab sekurang-kurangnya 70% betul dalam Ujian Post yang dijalankan. • Mengubah persepsi pelajar dari kelas lemah mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik. 4. KUMPULAN SASARAN Kajian ini akan melibatkan sebahagian daripada 34 orang pelajar Tingkatan 3 Biru yang keseluruhannya terdiri dari pelajar melayu. Pelajar tesebut akan disaring berdasarkan daripada temubual dan hasil pemerhatian yang dijalankan. Ini kerana terdapat pelajar yang yang teramat lemah dan tidak boleh membaca. Selepas saringan dilakukan, hanya 15 orang pelajar sahaja yang terpilih. 5. PELAKSANAAN KAJIAN i. Tinjauan Masalah Tinjauan terhadap masalah mengenalpasti kelemahan mereka. Langkah pembetulan hanya dilakukan berdasarkan tinjauan yang dijalankan terhadap mereka. Tinjauan dilakukan adalah berdasarkan kepada beberapa cara :a) Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas pelajar semasa peperiksaan akhir tahun 2006. Didapati pelajar tidak dapat memberikan jawapan yang tepat semasa peperiksaan. Pelajar juga didapati kurang berminat sewaktu P&P dijalankan didalam kelas. Tumpuan mereka terhadap P&P amat kurang. Temubual dijalankan terhadap pelajar mengenai masaalah yang

mereka hadapi semasa menjawab soalan peperiksaan dan P&P mendapati mereka lebih berminat jika pelajaran itu berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. (Lampiran A) b) Ujian Pra Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka dalam tajuk pendaraban nombor negatif. Ianya juga digunakan untuk mengesan tentang masaalah sebenar yang mereka hadapi dalam menjawab soalan berkaitan pendaraban nombor negatif. Disini masaalah sebenar mereka adalah apabila melibatkan pendaraban dua nombor negatif. (rujuk lampiran ujian pra) c) Buku Latihan dan Nota .Buku latihan dan nota pelajar dilihat untuk melihat kesungguhan pelajar terhadap mata pelajaran Matematik. Didapati pelajar tidak berminat untuk mempelajari Matematik. Disini guru memainkan peranan untuk menjadikan P&P lebih menarik. ii. Program “Kawan-Baik Tak Kawan-Tak Baik”. Kaedah perlaksanaan a) Pengajaran dijalankan menggunakan kaedah “Kawan-Baik Tak Kawan-Tak Baik”. b) Memadankan gambar yang serupa atau tanda yang sama bagi setiap gambarajah yang dipaparkan. Padanan yang serupa bermakna Kawan (positif). Terdapat juga gambarajah yang tidak mempunyai padanan, maka untuk itu bermakna Tak Kawan (negatif) c) Pelajar juga akan diberikan contoh berkaitan dengan kehidupan seharian dan dalam konteks Pengajian Islam dan Moral. d) Ujian post diberikan untuk menguji tahap kefahaman pelajar terhadap kaedah yang telah digunakan. 6. RUMUSAN PEMERHATIAN DAN PENILAIAN Selepas menggunakan kaedah padanan gambar dan mengaitkan dengan kehidupan seharian mereka, saya telah menjalankan penilaian terhadap pelajar melalui ujian pos. Ujian ini diberikan beberapa hari selepas P&P dijalankan. Ini bertujuan untuk menentukan samaada mereka masih memahami apa yang telah mereka pelajari mengenai pendaraban nombor negatif. Soalan yang diberikan adalah sama cuma kedudukan yang berubah. Struktur soalan ujian pra dan ujian pos tidak banyak berbeza. Hasil ujian pra mendapati pelajar mempunyai masaalah dalam menentukan tanda yang sesuai apabila melibatkan pendaraban nombor negatif. 11 daripada 15 pelajar yang menjawab soalan melibatkan pendaraban dua nombor negatif melakukan kesilapan. Untuk soalan yang lain, yang hanya melibatkan satu nombor negatif, semua pelajar memberikan jawapan yang tepat. Ujian pos yang dijalanlan terhadap pelajar memberikan keputusan yang agan memberangsangkan. Semua pelajar yang hadir sewaktu P&P djijalankan dapat menjawab kesemua soalan dengan tepat. Hanya seorang pelajar sahaja yang masih melakukan kesalahan yang sama. Pelajar ini sebenarnya tidak hadir semasa P&P dijalankan. 7. CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Hasil daripada dapatan dan pemerhatian semasa menjalankan kajian tersebut, beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut. a) Sebelum kaedah ini dijalankan, pelajar mestilah dapat menguasai pendaraban antara dua nombor. Ini bertujuan untuk mengurangkan kesilapan pelajar dalam mendarab dua nombor. b) Guru boleh mengguna pakai kaedah “Kawan – Baik” dan “Tak Kawan – Tak Baik” dalam

pengajaran mereka dan membuat pengubahsuaian mengikut tahap kefahaman pelajar. c) Soalan juga perlu dirangka mengikut tahap kesukaran yang sesuai untuk pelajar.

PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun 2005 dan 2006 Encik Zahidi bin Zukiffli Guru Besar SK Seri Manjung Puan Hajah Normah binti Mahamad Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib Penyelia Petang SK Seri Manjung Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan) Pejabat Pelajaran Daerah Manjung MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan huruf

besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruf besar. Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensifarkan kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati penguasaan murid untuk menulis huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
1. LATAR BELAKANG KAJIAN

Berpengalaman 13 tahun mengajar murid Tahap 1 membuatkan saya rasa pengalaman yang selama ini saya simpan begitu berharga. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah bagi murid tahun 1 sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara. Namun setiap kali latihan di dalam kelas, ujian atau peperiksaan, murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah ‘Salin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai’. Di samping itu, kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut, Saya mengambil satu daripadanya untuk dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruf besar. Jika murid menulis ayat tanpa penggunaan huruf besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat, maka kehilangan markah amat ketara. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. Oleh itu, saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. 2. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu, saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2 Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman, menyalin ayat dan sebagainya. Oleh kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun 1 Pandai (2005), maka agak mudah untuk saya mengesan pencapaian mereka. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana penggunaan huruf besar adalah penting setiap kali menulis. Kemungkinan besar jika masalah ini tidak diatasi, peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas.

Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2, setiap Rancangan Mingguan terdapat kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. Contoh : Aras 1 : 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 2 : 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. ii. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. Aras 3 : 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Oleh itu, saya mesti lakukan sesuatu. Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar melalui teknik yang dirancang. 3. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. Objektif Khusus <!--[if !supportLists]-->i) <!--[endif]-->Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. 4. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan 19 perempuan. Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf huruf besar. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi murid lemah. Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut. 5. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : <!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->Soal selidik . Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. <!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. <!--[if !supportLists]-->d) <!--[endif]-->Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. 6. PELAKSANAAN KAJIAN 6.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil, saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. 6.2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar, maka saya membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. BIL 1 2 3 4 5 6 MASALAH Kurang tumpuan. Sikap malas. Tidak memahami arahan. Kurang keyakinan diri. Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar. Tiada bimbingan di rumah. JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14%

6.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Oleh itu, langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Maka, adalah

penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruf besar pada permulaan ayat sahaja. Tindakan seterusnya ialah : i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. ii) Pemeringkatan secara bergred. <!--[if !supportLists]-->ii) <!--[endif]--> Latih tubi. <!--[if !supportLists]-->6.4 <!--[endif]--> Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 6.4.1 Pelaksanaan Aktiviti: Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis, murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis, warna biru itu mesti didahulukan. 6.4.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. 2. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. 3. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. Item 2 1. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 7. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan, saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. Kesilapan akibat kecuaian, sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Di samping itu, saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan.

MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 – 16 15 – 10 9–6 5-0 8. REFLEKSI KAJIAN 8.1 Penilaian Pencapaian Pelajar 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0%

PENCAPAIAN *ITEM 2 100% 0% 0% 0% *ITEM 3 96% 4% 0% 0% UJIAN PENCAPAIAN 95% 2.5% 2.5% 0%

*Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir.

Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 – 2006) yang lalu, hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. Soalan PKSR – 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru Besar. Meskipun dalam setiap ujian bulanan, markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. 8.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat, malas, kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu, guru kelas dan guru mata pelajaran lain di kelas yang sama, pencapaian murid dalam penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. 9. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di

samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). 10. PENUTUP Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. Oleh itu, meskipun agak sukar dan kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran, namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Kekangan masa dan bebanan tugas yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, kita buat semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan. BIBLIOGRAFI 1. Manual Kajian Tindakan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Unit Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Jabatan Pelajaran Negeri Perak 3. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 Dewan Bahasa dan Pustaka

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 PANDAI 2006 BIL 1. 2. 3. SILA JAWAB DENGAN JUJUR Pengajaran cikgu menyeronokkan Cikgu beri tumpuan kepada saya Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu Ya (/) Tidak ( x )

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Keluarga beri bimbingan di rumah Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Belajar menyeronokkan Kerja sekolah yang diberi mudah Saya suka menulis Saya suka membaca Saya faham arahan cikgu Percakapan cikgu terlalu laju
Contoh : BORANG SKOR ITEM 1 MENYALIN AYAT

BIL

NAMA MURID

L1

L2

L3

L4

L5

UJIAN PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A B C D E F G H I J K L M N

A C A A A A A A A B A A A B

A B A A A A A A B B A A A A

A C A A A A A A A A A A A A

A B A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 P Q R S T U V W X Y Z AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ ABC

A A A A B A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

41 42 43 44 *L

DEF GHI JKL MNO

A A B B

A A A A

A A A A

A A A A

A A A A

A A A A

– latihan

0 – Gagal (0 markah) C – Pencapaian kurang daripada ½ B – Pencapaian lebih daripada ½ A – Memuaskan ( betul semua) Ujian Pengesanan Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. 1. hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan. ____________________________________________________ . 2. salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah. ____________________________________________________ . 3. sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola sepak. ____________________________________________________ ___________________ . 4.bapa david memandu kereta proton waja. ____________________________________________________ . 5. guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber. ____________________________________________________ . UJIAN PENCAPAIAN Nama : ______________________________ Kelas : Tahun 2 Pandai Item 1

Salin semula ayat berikut. Alif memelihara seekor arnab. Bulu arnabnya berwarna putih. Dia memberi arnabnya makan kangkung. Arnabnya sangat pantas berlari. Alif sangat sayang akan arnabnya. ____________________________________________________ (5 markah) Item 2 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 1. kita mesti makan makanan yang bersih. ______________________________________________________ . 2. kita bersenam supaya badan kita sihat. ______________________________________________________ . 3. jangan makan kuih yang manis itu. ______________________________________________________ . 4. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas. _______________________________________________________. 5. bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk. ______________________________________________________ . (5 markah) Item 3 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 1. itu rumah nenek. rumah nenek rumah papan. _____________________________________________________ . 2. emak pergi ke pasar. emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. ____________________________________________________ . 3. salmi pergi ke pusat sumber. dia hendak meminjam buku cerita. ____________________________________________________ . 4. ganesh sakit perut. dia perlu mendapatkan rawatan. ____________________________________________________ .

5. datuk menunggang motosikal ke kebun. di kebun datuk ada pokok durian. ____________________________________________________ ____________________________________________________ . (10 markah)