Topik 6 : Tafsiran Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Soalan 1 a) Pendidikan Jasmani berlandaskan kepada tiga kategori pembangunan.

Nyatakan kategorinya. b) Pengalaman Pendidikan Jasmani merangkumi tiga aspek penting. Nyatakan. c) Nyatakan kemahiran berfikir yang selalu diserapkan dalam mengajar Pendidikan Jasmani. d) Motor melibatkan aspek perihal kualiti pergerakan individu di mana perlakuan adalah mencapai tahap berkemahiran. Aspek ini melibatkan beberapa faktor yang asas. Kategorikan. e) Definisikan Rancangan Kerja Tahunan.

Jawapan 1 a) Pembangunan fizikal Pembangunan motor Pembangunan kognitif Pembangunan sosial, emosi dan afektif b) Penglibatan murid secara aktif dan selamat Interaksi yang kreatif dengan bahan, alat dan rakan Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku c) Membuat kategori Menerangkan sebab Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Mencipta metafora Mencipta definisi

d) Imej tubuh Kawalan objek Orientasi ruang (spatial) Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor Perkembangan kemahiran Kecergasan e) Rancangan Kerja Tahunan merupakan rancangan untuk melaksanakan sukatan pelajaran secara terperinci mengikut keperluan kelas yang diajar oleh seseorang guru. Ia menjadi panduan guru menyediakan pelajarannya, bagi memastikan pengajar tidak tersasar dari objektif asalnya. Rancangan Kerja Tahunan yang baik dan berfungsi membenarkan seseorang guru mengubahsuaikan pelajarannya apabila perlu, kerana rancangan ini tidak semestinya diikuti sepenuhnya di sepanjang tahun persekolahan. Soalan 2 a) Berikan contoh kesepaduan matapelajaran lain dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

afektif dan psikomotor d) Saiz kelas Peralatan Kemudahan e) Garis panduan semasa menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani:  Penyelarasan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) perlu dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan walaupun RKT dibahagi kepada penggal persekolahan. tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia    Muzik – penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia Lukisan – melukis pelbagai simetri dan bentuk yang dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia b) Sikap Apresiasi Nilai c) Perkembangan kognitif. Jawapan 2 a) Contoh kesepaduan  Bahasa – penulisan mengenai sukan. kecergasan.b) Nyatakan elemen-elemen pembangunan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran c) Program Pendidikan Jasmani adalah program pendidikan yang berobjektifkan……Nyatakan? d) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran pengajaran? e) Huraikan garis panduan yang digunakan dalam menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani.  Objektif . Guru hendaklah memilih kegiatan yang lengkap contohnya kegiatan yang menunjukkan sifat ansur maju dan kesinambungan. pengekalan aktiviti dan jernal pemakanan yang berkaitan dengan kesihatan  Kajian Sosial – perkaitan sukan dengan sejarah dan permainan daripada pelbagai sosio budaya  Matematik – pengiraan markah di dalam sukan iaitu mencampur. menolak. otot. membahagi dan mendarab di dalam mendapatkan sesuatu keputusan Sains – pendedahan kepada konsep pergerakan. sikap yang positif.

huraikan? Cirikan dan beri contoh Penilaian Formatif. anugerah emas diberi bagi pencapaian satusatu komponen pengukuran tersebut. Kecergasan yang berkait dengan perlakuan motor terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai kesan dalam proses menghasilkan perlakuan yang bermutu. Sebelum guru memilih satu-satu jenis ujian guru perlu mengetahui dan memikirkan 2 aspek penting dalam penilaian Pendidikan Jasmani iaitu : . Apabila guru melaksanakan satu-satu pengukuran. Keperibadian murid-murid Latar belakang murid – pengetahuan dan tahap kemahiran murid Kesediaan murid – rancangan perlu sesuai dengan umur dan kemampuan murid Keperincian RKT bagi setiap semester persekolahan mestilah menyatakan butir-butir tentang pelajaran yang dirancang. Pemilihan ujian yang tidak bersesuaian dengan objektif menunjukkan sikap guru yang tidak bertanggungjawab. Contoh : Semasa mengukur tahap kecergasan murid. b) Seseorang guru Pendidikan Jasmani akan terlibat dalam penilaian pencapaian setiap murid dengan menggunakan pelbagai jenis ujian. Kemungkinan menggunakan peralatan reka ganti juga perlu difikirkan. masa yang diperuntukkan akan mempengaruhi pilihan kegiatan . jenis dan bilangan peralatan Pendidikan Jasmani . keputusan pengukuran perlu ditafsirkan dengan bentuk keputusan yang bermakna. Catatan yang dibuat dalam ruangan secara teratur di bawah tajuk-tajuk yang dicadangkan   Topik 5 : Penilaian Dan Pengukuran Dalam Pendidikan Jasmani Soalan 1 a) b) c) d) Definisikan pengukuran dalam Pendidikan Jasmani? Terdapat 2 aspek penting dalam penilaian Pendidikan Jasmani. Huraikan manamana 3 komponennya tersebut? e) Cirikan elemen afektif dalam penilaian? Jawapan 1 a) Pengukuran merupakan suatu kaedah pemerolehan keputusan bersifat kuantitatif atau angka.Sebelum seseorang guru dapat merangka RKT. objektif mata pelajaran hendaklah difahami terlebih dahulu  Kemudahan Pendidikan Jasmani Kemudahan seperti padang atau kawasan lapang yang berhampiran dengan sekolah.

Ia dapat membantu guru membimbing pelajar yang agak ketinggalan bagi mempertingkatkan kemajuannya secara tersusun. barulah guru memindahkan topic pengajaran. Ketangkasan Merupakan kebolehan melakukan pergerakan yang berulang-ulang kearah yang berbezabeza dengan pantas dan efisien. Contoh b Ujian secara lisan bagi melihat kefahaman murid. koordinasi. Komponen tersebut meliputi kepantasan. Jika keputusan yang diterima sebaliknya guru boleh menambah latih tubi kemahiran atau memodifasikan cara latihan. ketangkasan.  Kepantasan Merupakan kemampuan seseorang individu melakukan pergerakan pantas dalam tempoh yang singkat. Cara-cara merangkumi : . Contoh a Apabila kemahiran tendangan asas bola sepak diajar. Kepantasan berkait rapat dengan kekuatan otot dan masa tindak balas. Penilaian Formatif Ia dijalankan sepanjang tahun persekolahan. imbangan dan masa tindak balas. ujian semula perlu dilakukan bagi mengetahui tahap penguasaan murid sebelum guru beralih kepada kemahiran seterusnya. digunakan bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran yang telah dilalui pelajar. Contoh pukulan yang kencang dalam fasa pukulan badminton.  Kuasa Adalah kemampuan otot menghasilkan daya atau pergerakan yang mendadak dalam tempoh singkat. Seseorang pemain yang tangkas berupaya melakukan penukaran posisinya ketika mengawal imbangan bola. Melalui penilaian ini guru mengetahui sama ada objektif telah tercapai atau tidak. kuasa.  e) Elemen Afektif termasuk salah satu elemen yang diukur dalam Pendidikan Jasmani. Kaedah ‘side-step’ biasa digunakan dalam permainan ragbi apabila pemain menukar arah secara tiba-tiba sambil membawa bola bagi mengelirukan pasukan lawan. d) Kecergasan yang berkait dengan perlakuan motor terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai kesan dalam proses menghasilkan perlakuan yang bermutu. Ia bermaksud mengukur pencapaian pelajar dari segi sikap dan nilai yang boleh didapati melalui pungutan data dari pelbagai cara.  Sama ada menggunakan jenis penilaian ujian berasaskan kriteria atau ujian berasaskan norma Mengetahui apakah kriteria utama yang memastikan kebolehpercayaan dan kesahan terhadap ujian c) Penilaian dalam Pendidikan Jasmani yang biasa digunakan di peringkat sekolah dibahagikan kepada 2 bentuk iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif.

Ia berupaya membandingkan keputusan di kalangan murid dalam satu darjah atau pun kumpulan. Agak sukar mengukur tahap nilai-nilai murni pada pelajar kerana ia bersifat subjektif. tinggi. mematuhi peraturan. Isi kandungan yang menerapkan nilai-nilai murni seperti semangat bekerjasama. semangat kesukanan merupakan asas penting dalam Pendidikan Jasmani. c) Penilaian Sumatif sering digunakan pada peringkat akhir sesuatu bab pengajaran. pemerhatian dan tingkah laku pelajar Rekod-rekod anekdot Temuduga Soal selidik aneka pilihan Skala pemerhatian Perkembangan afektif murid adalah salah satu domain yang membentuk nilai pendidikan di dalam Pendidikan Jasmani. Perbandingan ini boleh menentukan gred yang diperolehi oleh murid dalam satu-satu ujian. Namun guru perlu meneruskan usaha penerapan nilai agar perkembangan afektif dan sosial ke atas pelajar adalah seiring dengan matlamat Pendidikan Jasmani. . umur dan aras gred. Norma dalam Pendidikan Jasmani sering dikaitkan dalam pengukuran berat. Cirikan elemen kognitif dalam penilaian? Jawapan 2 a)       Tujuan utama penilaian Pendidikan Jasmani Menentukan aras kemampuan murid Tumpuan kepada murid Merangsang dan memotivasikan murid Menilai keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Membantu pendokumentasian dan penyelidikan Menentukan kumpulan murid berasaskan kebolehan b) Ujian Berasaskan Norma digunakan apabila guru mahu mentafsir kemajuan prestasi dalam satu-satu ujian. disiplin. Soalan 2 a) b) c) d) Nyatakan tujuan utama penilaian dalam Pendidikan Jasmani? Ciri ujian berasaskan norma Cirikan dan beri contoh Penilaian Sumatif.        Pemerhatian tingkah laku pelajar semasa beraktiviti Mendengar komen mereka Pelajar mengisi borang soal selidik Alat penilaian yang digunakan: Senarai semak.

Ujian rujukan kriteria dan rujukan norma sering digunakan dalam Penilaian Sumatif. Topik 7 : Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Soalan 1 a) Definisi apakah pendekatan pembelajaran? b) Cirikan pendekatan tradisional. d) Elemen Kognitif yang diukur dalam Pendidikan Jasmani merujuk kepada tahap kefahaman dan pengetahuan murid dalam kesemua topik Pendidikan Jasmani. Contoh b Guru mengadakan penilaian bertulis bagi menguji kefahaman murid pada akhir penggal dengan pelbagai soalan objektif yang meliputi semua bab pengajaran. guru mengadakan satu perlawanan hoki bagi menilai kemampuan penguasaan murid. b) Ciri-ciri pendekatan tradisional:  Kurikulum ditetapkan  Mengutamakan pengajaran  Guru menentukan tugasan  Tugasan yang sama untuk semua pelajar  Guru menentukan ujian piawai  Mengukur p&p mengikut gred . Apabila murid mula mempraktikkan sesuatu kemahiran. Nyatakan kemahiran tersebut.Iaitu apabila sesuatu bab dilaksanakan pengajaran dan pembelajarannya. ‘sederhana’ atau ‘lemah’. penilaian dilakukan pada akhir penggal persekolahan. Kuiz dan soal jawab lisan juga dapat membantu menguji tahap pengetahuan dan kefahaman murid. Jawapan 1 a) Pendekatan merupakan pelbagai sumber latihan dan prinsip yang menjadi pegangan dalam sesuatu pengajaran. Permainan akan dipantau dan guru boleh memberikan gred kepada setiap murid sama ada ‘baik’. Penilaian yang digunakan berbentuk pemarkahan yang mengutamakan aras gred atau diberikan pangkat kepada pencapaian yang dikuasai. Tujuan utama untuk mengetahui tahap penguasaan dan pencapaian murid bagi satu-satu kelas atau kumpulan. Murid juga perlu diterap dan dilatih untuk mentafsir. Pendekatan merujuk kepada cara untuk mencapai objektif jangka panjang dalam satu mata pelajaran. Contoh a Di akhir pengajaran kemahiran sukan hoki. c) Terdapat 3 kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru berhubung kait dengan kaedah perbincangan . kefahaman dan tahap pengetahuan boleh dijadikan kayu pengukur kepada komponen kognitif. Markah yang diperolehi murid menentukan tahap kemahiran dan penguasaan murid. Murid diuji dari aspek kefahaman dan pengetahuan ketika sedang melaksanakan sesuatu bidang kemahiran. mengguna dan melaksanakan kemahiran berdasarkan teknik-teknik yang diajar.

pengamatan dan interpretasi individu terhadap sesuatu atau peristiwa Kuasa motivasi seseorang ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai hasrat diri . b) Nyatakan ciri-ciri pendekatan. pendekatan Humanistik dan pendekatan Gabungan. iaitu diterima tanpa keraguan  Mencerminkan satu falsafah c) i) o o o o o o o o o o o o o ii) o o o Tiga pendekatan yang biasa digunakan ialah: Pendekatan Tradisional Menggunakankan prinsip pengajaran tradisional Guru memberi arahan dan pelajar mengikut arahan Pembelajaran sehala Guru sebagai pengajar Kebaikan ialah mudah dirancang dan diurus Sesuai diaplikasikan dalam kegiatan berisiko tinggi atau kemahiran khas Ciri-ciri: Kurikulum yang ditetapkan oleh kemementerian pelajaran Mementingkan pengajaran Guru menentukan tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar Tugasan yang sama diberikan kepada semua pelajar Guru menentukan ujian piawai Mengukur pengajaran dan pembelajaran mengikut gred Berfokuskan guru Pendekatan Humanistik Menumpukan kepada apa yang berlaku dalam diri seseorang iaitu perasaan atau emosinya Menekankan cara berfikir. Jawapan 2 a) Kaedah merupakan suatu perancangan atau prosedur dalam melaksanakan satu pengajaran yang teratur. c) Terdapat pelbagai pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan teknik yang akan digunakan  Bersifat aksiomatik. Erti kata lain kaedah merupakan cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun dan teratur.Perihalkan 3 pendekatan yang biasa digunakan iaitu pendekatan Tradisonal. kemas dan sistematik. c)    Berfokuskan guru Tiga kemahiran yang perlu dikuasai guru berhubung kait dengan kaedah perbincangan: Kemahiran menyoal Kemahiran mengurus aliran maklumat atau jawapan Reaksi terhadap soalan pelajar Soalan 2 a) Definisikan kaedah. b) Ciri-ciri pendekatan:  Objektif yang hendak dicapai berbentuk jangka masa panjang  Pendekatan berdasarkan teori dan model pengajaran  Merangkumi gaya.

o Guru sebagai fasilitator yang memberi motivasi tentang kepentingan belajar serta merangsang proses pembelajaran di kalangan pelajar Ciri-ciri o Guru menentukan kurikulum sendiri dan murid menetapkan matlamat untuk membuat pilihan dan bertindak o Mementingkan pembelajaran o Murid menentukan tugasan sendiri o Tidak mementingkan ujian piawai o Gred bukan pengukur pengajaran o Guru berperanan mencungkil potensi murid. kaedah dan teknik p&p o Digunakan secara meluas di Negara kita Ciri-ciri o Kurikulum ditentukan oleh kementerian tetapi guru masih boleh mencapai objektif kurikulum dengan cara sendiri o Guru memilih kaedah p&p berdasarkan kesesuaian pelajar dan kurikulum o Guru menganalisis ciri-ciri pelajar sebelum memberi tugasan mengikut keupayaan pelajar o Ujian berasaskan ciri-ciri pelajar o Pelajar dan sekolah mempunyai ruang untuk menilai diri sendiri o Memperluaskan penilaian gred dengan mempelbagaikan kayu pengukur.o Menitikberatkan perkembangan secara bebas. o Diaplikasikan berdasarkan kandungan dan risiko mata pelajaran. ciri pelajar dan jenis risiko sebelum memilih gaya. . penilai dan bentuk ujian o Guru berperanan sebagai fasilitator atau pengajar mengikut keperluan objektif. keadaan persekitaran serta ciri-ciri pelajar o Guru perlu membuat analisis keadaan fizikal. memberi galakan dan maklum balas perlakuan aktiviti iii) Pendekatan Gabungan o Menggabungkan pendekatan Tradisional dan Humanistik. iaitu pelajar bebas belajar apa yang dikehendaki dan ingin diketahui.