SULIT

Sains Kertas 1 & 2 Peraturan Pemarkahan

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM2013 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

SAINS Kertas 1 & 2
PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. Kegunaan khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkankepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apajua bentuk penulisan dan percetakan.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 14 halaman bercetak

2
1511/2(PP) PERATURAN PEMARKAHAN ( KERTAS 1 )

NOMBOR SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

JAWAPAN D B B A C D C C B C A A C C A D C D A B B A C A C

NOMBOR SOALAN 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

JAWAPAN A A B C D C C A C C B B C B A D C D A C B C C D B

3
PERATURAN PEMARKAHAN ( KERTAS 2 )

Soalan
1

KriteriaPemarkahan BAHAGIAN A (a) (i)

Markah

Σ Markah

Suhu/°C

Takatdidih 100°C

Takatdidih 100°C

Masa / minit

Nota: 1. Semuatitikdipindahkanbetul – 1m 2. Graf licin - 1m

2

2

(b) 1. Apabilamasabertambah, suhubertambah
2. Semakin lama masa, semakinbertambah suhu. 3.Masa bertambah, suhubertambah Nota:Mana-manasatu (c) Jawapanmestiditunjukkanpadagraf Tolak : Sekiranyadituliskan 100°C tanpa ditunjukkanpadagraf.

1

1

1

1

(d)

100 (º C)

1
JUMLAH

1
5

4
Soalan
2

KriteriaPemarkahan (a)(i)Pembolehubahdimanipulasikan: Kehadiranantibiotik (ii) Pembolehubahdimalarkan: 1. Isipadububurnutrien 2. Isipadukulturbakteria 3. Jenisbakteria 4. Suhu 5. Masa

Markah 1

Σ Markah

1

2

(b) 1. (Kehadiran) antibiotikbolehmenghalang/ mengurangkanpertumbuhan/pembiakan bakteria 2. (Kehadiran) antibiotikdapat/bolehmembunuh bakteria (c) Antibiotikialahbahan/sesuatu yang menyebabkancampuranmenjadijernih

1

1

1

1

(d)

1 √

1

JUMLAH

5

5
Soalan 3 KriteriaPemarkahan (a) 1. Bilangandaunanakpokok Rajah 2.2 lebihbanyakberbanding Rajah 2.1 2. Bilangandaunanakpokok Rajah 2.1 sedikit berbanding Rajah 2.2 3. Daundalam Rajah 2.1 berwarnakuning (b) Bilangandaunanakpokokdalam Rajah 2.2 lebihbanyakkeranamendapatnutrien yang cukup/lengkap. (c) Pembolehubah yang dimalarkan: 1. Masa 2. Jenisanakpokok 3. Saizanakpokok 4. Keamatancahaya 5. Bilanganasaldaunanakpokok (d) 1. (Jika)larutankulturlengkapdigunakan, (maka)bilangandaunanakpokoklebih banyak 2. (Jika)larutankulturlengkapdigunakan, (maka)anakpokoktumbuhsubur. 3. (Jika)larutankulturtanpa nitrogendigunakan, (maka)bilangandaunanakpokoktidak berubah/lebihsedikit. 4. (Jika) larutankulturtanpa nitrogen digunakan, (maka) daunkuningterbentuk. 5.(Jika)larutankulturtanpa nitrogendigunakan, (maka)pertumbuhananakpokoktidaksubur 6. Nitrogen diperlukanuntukpertumbuhandaun (anakpokok). (e) Larutankulturlengkapialahlarutan/bahan/ sesuatu yang menyebabkanbilangandaunanak pokok (tumbuh)lebihbanyak Markah 1 Σ Markah 1

1

1

1

1

1

1

1

1

JUMLAH

5

6
Soalan 4 KriteriaPemarkahan Markah 1 1 Σ Markah 2

(a) P: 0.9+ 0.1
Q: 0.2+ 0.1 Nota: Ukuran mengikut cetakan

(b) (Bongkah kayu) A
1 1

(c) 1. Semakin berkurang luas permukaan
(sentuhan), semakin bertambah tekanan/ kedalaman lekuk (pada plastisin)//sebaliknya 2. Jika luas permukaan (sentuhan) berkurang, maka tekanan bertambah//sebaliknya 3. Luas permukaan (sentuhan) berbeza, kedalaman lekuk berbeza Nota:Tolak jawapan : Luas permukaan mempengaruhi kedalaman lekuk

1

1

(d) Tekanan ialah nilai/sesuatu yang ditunjukkan
oleh kedalaman lekukan pada plastisin.
5

1
JUMLAH

1 5

BAHAGIAN B (a) Saraf P : Saraftunjang Saraf Q : Sarafautonomi (b) (i) Saraf P : Tindakanrefleks (ii) Saraf Q : Tindakanluarkawal (c) Contohtindakanrefleks: 1. Tangandiangkatsertamertaapabilaterkena objekpanas / tajam. 2. Mengerdipmataapabilahabukmemasukimata. 3. Sentakanlutut Nota: Sebarangancontohtindakanrefleks (d ) Serebrum Serebelum Medula oblongata 1 1 1 1

2

2

1

1


1 1

JUMLAH

6

7
Soalan 6 (a)(i) Tinggi (ii) 1. Semuaanakpokokdalamgenerasipertama adalahtinggi 2. Bilangananakpokoktinggidalamgenerasi kedualebihbanyakdaripadaanakpokok kerdil (b) 9:3 // 3:1 (c)(i) TT (ii) tt (d) Semuakerdil KriteriaPemarkahan Markah 1 Σ Markah 1

1

1

1

1

1 1 1
JUMLAH

2 1 6

7

(a) (i) merah (ii) biru (iii)kuning Nota : Mana-mana dua (b) P : Ungu Q : Hijau (c) Hitam Nota : Jawapanditulisdalamkotak yang disediakandalam Rajah 6 (d) 1. Percetakan 2. Pendawaianelektrik 3. Pewarnadalammakanan 4. Pewarnadalamsenilukis 5. Mewarnabajudanpakaiandalamindustri tekstil 6. Penggunaan cat dalamsektorpembinaan Nota : Sebarangsatukegunaan yang betul

1 1 1 2

1 1 1 2 1

1

1

JUMLAH

6

8
Soalan 8 KriteriaPemarkahan Markah 1 1 Σ Markah 1

(a) Pengesteran
(b)(i) Ester// Etiletanoat (ii) 1. Berbauwangi/harum 2. Tidaklarutdalam air 3. Kurangtumpatdaripada air (iii) 1. Membuatminyakwangi 2. Membuatperisamakanan (c) Bertindaksebagaimangkin (bagimencepatkan penghasilan ester) (d) Ester

1

1

3

1 1
JUMLAH

1 1 6 2

9

(a) (i) P : Gelombang radio Q : Sinargama (ii)

1 1

√ 1 (b) Bolehmenyebabkan: 1. katarakmata 2. kanserkulit 3. merendahkan/melemahkansistem/tahap keimunanbadan (c) Komponenelektronik Transistor Kapasitor Fungsi Menguatkanarus Menyimpancas dantenagaelektrik. 1 1 2 6 1

1

1

JUMLAH

9
Soalan 10 BAHAGIAN C KriteriaPemarkahan Markah Σ Markah

(a) 1. Air
sungaidarikawasanhutansimpananmempunyai pH neutral. 2. Air sungaidarikawasanperindustrian mempunyai pH berasid / lebihrendah. 3. Air sungaidarikawasanperindustrian mempunyai pH beralkali/ lebihtinggi. 4. Kedudukansungaiberbeza , menghasilkan pH airsungaiberbeza. Nota: Mana-manasatu (b)(i) 1. Untukmengkajinilai pH air sungaidaridua tempat yang berbeza. 2. Untukmengkajinilai pH air sungaidari kawasanperindustriandandari kawasanhutansimpanan 3. Untukmengkajikedudukansungaiberbeza menghasilkannilai pH air yang berbeza. (ii) Pembolehubah

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 Dimalarkan : Isipadu air sungai 1 Dimanipulasi :Lokasi/Kedudukansungai Bergerakbalas : Nilai pH air sungai 1 (iii) RadasdanBahan; Air sungaidarikawasanperindustrian, air sungaidarikawasanhutansimpanan, 2 helaikertas pH dan(dua) tabunguji/ sebarangbekas yang sesuai 1 Mak 2

10

(iv) Prosedur :

Kertas pH

A

B
20 ml air sungaidarikaw asanhutansim panan

20ml air sungaidarikaw asanperindust rian

1.Labelkanduatabunguji A danB . 2.Isikan tabunguji A dengan 20 ml air sungai darikawasanperindustrian. 3. Isikantabunguji B dengan 20 ml air sungai darikawasanhutansimpanan. 4. Ujikedua-duatabunguji A dan B dengan menggunakankertas pH// Celupkertas pH ke dalamkedua-duatabunguji 5. Perhatikandancatatkannilai pH bagikeduadua air sungaitersebut . Nota: Markahbagilangkah 2, 3dan4 bolehdiperolehdaripada rajah. (v) Lokasi/Kedudukans ungai Air sungaidari kawasan perindustrian Air sungaidari hutansimpanan Nilai pH air sungai 1 1 1

1

1 4 1

JUMLAH

10

11
Soalan 11(a) KriteriaPemarkahan Perbezaan di antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik Bil 1 2 Tindakbalaseksoter mik Tindakbalas yang membebaskanhaba Aras tenagabahantindakb alaslebihtinggidaripa dahasiltindakbalas Peningkatansuhusek eliling Tindakbalasendotermi k Tindakbalas yang menyeraphaba Aras tenagabahantindakbal aslebihrendahdaripad ahasiltindakbalas Penurunansuhusekelil ing Markah Σ Markah

1

1
Mak 2

3

1

Nota: Mana-manaduapasanganperbezaan yang betul Contohtindakbalas eksotermik 1. Respirasi2.Pembakara n 3.Tindak balasasid dengan alkali // Proses peneutralan 4. Tindakbalaslogam dengan air/asid 5.Proses haber Mana-manacontoh lain yang sesuai Contohtindakbalasendo termik 1.Fotosintesis 2.Penguraian karbonat 3.Penguraian nitrat, 4.Apabila ammonium klorida / nitrat dilarutkandalam air 5.Apabila kaliumnitrat dilarutkandalam air Mana-manacontoh lain yang sesuai

Mak 2

Mak 2

Nota:Manamanasatucontohbagisetiapjenistindakbalas

12
Soalan 11(b) KriteriaPemarkahan (i) Duacirisepunya: 1. Pembentukansebatianbaru. 2. Perubahandalamkomposisikimia. 3. Perubahan yang tidakbolehdibalikkan. 4. Memerlukanbanyaktenaga Nota: Mana-manaduacirisepunya. Markah Σ Markah

1 1 1 1

Mak 2

(ii) Contohlainbagiperubahankimia. 1. Pengoksidaan 2. Penghadaman 3. Fotosintesis
Nota: Sebarangsatucontoh yang betul (iii)Satucontohbukanperubahankimiadansebab contoh: 1. Kitaran air 2. Pembentukkanembun 3. Pembentukkantitisan air padapermukaan yang sejuk 4. Nyalaanmentolberfilamen tungsten 5. Pemejalwapaniodin 4. Peleburanais 5. Penghabluran(garam/kuprumsulfat) Nota: Sebarangsatucontoh yang betul Sebab: 1. Tiadapembentukansebatianbaru 2. Tiadaperubahandalamkomposisikimia 3. Perubahan yang bolehdibalikkan 4. Memerlukankurangtenaga

1 1 1

Mak 1

1 1
1 Mak 1

1 1 1

1 1 1 1

Mak 1

(iii) Konsepsebenar
Perubahankimiaialahperubahan yang membentuksebatianbarudantidakboleh dibalikkan Nota: 1. Konsepsebenarmestimempunyaiduacirisepunya yang betuldan 2.Mestidinyatakandalamjawapanduacirisepunya diatas.
JUMLAH

1

1

10

13

Soalan 12(a)

KriteriaPemarkahan Duakegunaanbahanradioaktifdalambidang perubatan: Bahanradioaktif Natrium-24 Kobalt 60 Iodin-131 Kegunaan Untukmengesanpembekuandar ah Untukmembunuhsel-selkanser Mengesankerosakankelenjartir oid

Markah

Σ Markah

1 1 1
Mak 2

Duakegunaanbahanradioaktifdalambidangpertania n: Bahanradioaktif Fosforus-32 Karbon-14 Kegunaan Untukmengkajikadarpenyerapa nbajaolehakartumbuhan Untukmengkajilintasankarbon dalam proses fotsintesistumbuhanhijau

1

1
Nota: Namasatubahanradiaktifdankegunaanbetul . - 1 markah Tolak: 1.Jikahanyamenyatakanbahanradioaktifatau kegunaan 2. Jawapansebarangsinar

2

14
Soalan 12(b) KriteriaPemarkahan (i) Pernyataanmasalah : Pekerjapekerjadalamreaktornuklearmengelakdaripadaterdeda hkepadasinarradioaktif yangberbahaya (ii) Penjelasanmasalah: Sinarradioaktifyang berbahayadibebaskanapabilaberlakukebocorandalamr eaktornuklear (iii) Kaedah yang digunakan: Markah Σ Markah 1

1

1

1

1

1. Memakaipakaianpelindungdaripadaplumbum
Tolak: Pakaiankhas

2. Memakai dosimeter /lencanafilemuntukmengukur
dos/ keamatansinarradioaktif 3.Menggunakanalatkawalanjauhuntuk mengendalikanbahanradioaktif 4.Menggunakan robot untukmengendalikanbahan radioaktif

1

1 1

1 5. Bahanradioaktifperludisimpandalambekas
plumbum/konkrit yang tebal 6.Simbolamaranbahanradioaktifmesti dipamerkanpadatempat yang menyimpan bahanradioaktif Nota: Mana-mana 4 betul

1
4

JUMLAH

10

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

15