UJIAN-UJIAN

Noordiyanah Shukriah bt Ahmad

BAB 9

Imbas Kembali…
• Snowling, 2000 
Kanak-kanak yang menghadapi masalah tidak boleh membaca yang tidak dapat diterangkan oleh faktor-faktor kecerdasan intelek yang rendah, ketidakupayaan deria, masalah emosi, kekurangan peluang pendidikan ataupun kekurangan dalam latar belakang sosio ekonomi. Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran mengeja, membaca dan menulis (Haniz, 2003)

• KPM

UJIAN PENGESANAN

Definisi
• Kamus Dewan Edisi Keempat  pemeriksaan untuk mengetahui baik buruknya (keaslian dan sebagainya).  penilaian adalah perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran. • Ujian pengesanan disleksia kaedah untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi simptom disleksia bagi tujuan penempatan atau intervensi.

Ujian yang dijalankan: . .Mencari daerah kelemahan/kekuatan kanak-kanak.Laporan Psikologi Pembelajaran.Ujian Pengesanan/Pengenalpastian/Saringan .Ujian Mengesan Disleksia . Mengambil masa 1-4 jam . . .Untuk mengetahui Didapati bermasalah dalam pembelajaran Ujian penilaian disleksia dijalankan tahap disleksia.Aston Index Assessment.Ujian Cognitive System (CoPS). .

Membantu guru mengenal pasti tahap kesediaan kanak-kanak untuk belajar. Mengandungi 17 subujian.mengesan potensi kanak-kanak. . .1-->Aston Index Assessment Mencari & mendiagnostik tahap kesukaran bahasa *(5-6 tahun).kemahiran & keupayaan yang perlu diberi perhatian. .

Menyediakan maklumat kekuatan dan kelemahan murid. Membentuk prosedur pengenalpastian. Ujian Mengesan Disleksia • • • • • Murid berumur 6-16 tahun.2-->Ujian Mengesan Disleksia Ujian AwalMengesan Disleksia • Kanak-kanak berumur 4-6 tahun. . Direka untuk memilih murid yang mempunyai risiko kegagalan membaca pada peringkat awal dan • Intervensi yang perlu dilaksanakan. Merancang RPI.

• Untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia dan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran. • Boleh dilaksanakan oleh guru / pembantu bukan guru. • Menyeronokkan. • Menekankan aspek pengukuhan. • Bertujuan mengenal pasti keupayaan kognitif kanak-kanak.(mengesan keperluan pembelajaran murid) • Boleh diguna untuk menentukan RPI murid. • Boleh digunakan sebagai ujian awal kemasukan sekolah.3-->Ujian Cognitive System (CoPS) • Menggunakan komputer. .

memastikan kanak-kanak tidak berada bawah atau atas tahap sepatutnya. . • Memberi peluang kepada murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. • Selepas ujian dijalankan. satu laporan dibuat  menentukan aspek yang perlu diberi perhatian dan bantuan yang sewajarnya.4-->Laporan Psikologi Pembelajaran • Amat berkesan untuk mengesan tahap IQ (Intelligence Quotient) murid.

UJIAN PENGAMATAN .

.Ujian Diagnostik Pengamatan Mengapa ujian ini penting??? kemahiran asas awal pembelajaran kanak-kanak – PENTING!!! Faktor KESUKARAN murid dalam penerimaan pengajaran bacaan.

Berkait rapat dengan darjah kecedasan kanak-kanak. tetapi boleh diajar kepada kanak-kanak lemah. • Berkait rapat dengan pemikiran kita. • Dapat membantu mereka dalam pembelajaran . 1 kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari.Apa Itu Pengamatan? 1 proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu.

Mencari jalan penyelesaian masalah. Menentukan sesuatu saiz. menyalin. jarak /hubungan antara sesuatu objek. . Menyelaras pergerakan motor mata-tangan. melengkapkan.Objektif Ujian Pengamatan Mengecam orientasi kedudukan. Guru dapat mengesan masalah yang dihadapi murid Mengingat kembali. Memahami dan mengingat. persamaan/perbezaan.

Koordinasi motor mata-tangan. . Diskriminasi yang ganjil dan tak sama. Turutan. Pertalian jarak.Komponen Ujian Pengamatan • • • • • • • • • • Diskriminasi yang sama. Menyalin. Rajah latar belakang/benda tersembunyi. Diskriminasi saiz. Diskriminasi kedudukan. Mencari jalan keluar.

Panduan Melaksanakan Ujian Pengamatan • Untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep. • Pastikan murid menunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. • Arahan yang diberi haruslah terang dan jelas. • Murid bersedia dengan alat tulis sebelum ujian bermula. • Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan. • Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan. .

SENARAI SEMAK DISLEKSIA .

.Terdiri daripada tahap penguasaan kemahiran: .Menulis. .Mengeja.Membaca. .

. .Menyusun abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana Sepatutnya. . .Kemahiran Mengeja • Senarai semak KMa yang boleh diuji: .Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. .Tidak Boleh atau Keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata.Mengeja Perkataan Mudah.Kesilapan Meletakkan Suku Kata dalam Perkataan.

Membaca Perkataan yang Mengandungi Vokal Berganding. .Kemahiran Membaca • Senarai semak Kmem: .Masalah Membaca Teks Panjang. . .Membaca ayat panjang. dan Diagraf/Konsonan Berganding. Diftong.

Kemahiran Menulis • Senarai semak KMu: . .Menulis Perkataan atau Ayat di atas Garisan.Menyalin Semula Maklumat yang disebut oleh Guru.Menyalin Semula Maklumat yang ditulis pada Papan Tulis. . .

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD) .

Apakah Itu ISD? Ujian saringan bagi mengenal pasti kebarangkalian seseorang murid mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia. .

. KPM merancang untuk memberikan perkhidmatan kepada murid-murid yang mengalami masalah disleksia.Tujuan ISD Diperkenalkan JPK.

. .• 1 mengenal pasti murid/kumpulan murid yang mempunyai peratus kebarangkalian disleksia yang tinggi. • 2penyaringan = sukar.dikenal pasti dengan bantuan khidmat kepakaran psikologi (pengamal perubatan/psikologi pendidikan). -> sebab itu. = tertakluk dengan peraturan hak cipta. . JPK membina ISD.dengan menggunakan instrumen dari negara Barat.hanya dapat dikesan apabila murid memasuki alam persekolahan. .

.Kandungan ISD • Dibina berasaskan teori murid yang menghadapi disleksia mempunyai ciri-ciri: .prestasi akademik rendah.sukar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis. . .mempunyai ciri-ciri disleksia yang diterima umum. .kecerdasan mental normal.ketinggalan 2 tahun ke belakang raka sebaya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis. .

Elemen 3 • Mengenal pasti ciri-ciri spesifik disleksia yang terdapat pada seseorang murid. mengeja dan menulis.Tiga Elemen Dalam ISD Elemen 1 • Mengukur persepsi terhadap kemahiran membaca. Elemen 2 • Mengukur persepsi terhadap kebolehan atau kecerdasan kognitif murid. .

. GB akan beri laporan/keputusan/borang pengesahan pengamal perubatan serta keputusan kepada IB. Jika SAH. Beri skor – beri > guru penyelaras/G. Pelaporan GP melapor laporan rumusan ISD kepada GB/pihak pentadbir sekolah.Disleksia Perumusan Guru penyelaras/GD merumuskan penskoran tersebut. GP akan mengenal pasti murid berkeMUNGKINan/x. proses penempatan M dalam program disleksia diteruskan.Pengoperasian ISD Pencalonan GK/GLain/IB GBM boleh mengoperasi ISD. Pengesahan Pengamal Perubatan ISD perlu disahkan.

.Bahagian B. .Bahagian A.Bagaimana Mentadbir ISD ? (Kaedah) • ISD terdiri daripada 2 bahagian: .

• Diisi oleh GBM/G penilai (jika tiada GBM). .Bahagian A • Mengandungi item biodata murid.

Maklumat yang perlu diisi: Nama Murid Nama Sekolah Lokasi Sekolah Jantina Pencapaian Akademik Negeri Status Murid Kedatangan Sekolah Daerah T.T GBM/GP Tahun Persekolahan Keturunan Nama GBM/GP Tarikh .

Elemen 1 : Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. . . Membaca dan Menulis.Elemen 2 : Kekuatan Murid.Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan. . .Bahagian B • Terdiri daripada 3 elemen.

(dapat  padat) • • • . Membaca dan Menulis 1. sabnu…) Kesilapan Meletakkan suku kata dalam Perkataan. (tisu  suti) Tidak Boleh atau keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata.Elemen 1: Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. saubn. Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. Mengeja Perkataan Mudah. (baju  bata) Menyusun Abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana yang Sepatutnya. • • Kemahiran Mengeja: Murid harus dapat mengeja perkataan mudah (perkataan asas). (sabun  basun.

Kemahiran Membaca.2. Meninggalkan ayat-ayat tertentu.Tahap kebolehan membaca agak rendah berbanding rakan sebaya yang lain. b) Tidak membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. . Menggugurkan perkataan. . dan diagraf/konsonan berganding. diftong. Menyebut perkataan lain. a) • • • • Tidak menghiraukan tanda baca.Masalah murid membaca teks panjang. . Menambah perkataan.

u > n. sama > masa. mencampuraduk huruf besar/kecil. a) Hasil kerja tidak kemas Saiz tidak seragam. duku > kudu… . masalah jarak tulisan. c) d) e) Menulis terbalik  b > d .3. Kebolehan menulis yang tidak setanding dengan rakan sebaya. menulis tidak mengikut garisan. Kemahiran Menulis. Tulisan sukar dibaca bentuk tidak jelas. kedudukan tidak teratur. b) Hasil kerja tidak lengkap tidak berupaya menyalin semula maklumat yang diterima.

• Murid berpotensi dalam bidang tertentu.suka mencuba. • Berupaya menceritakan keperihalan gambar yang ditayangkan. • Mampu melahirkan pendapat. . • Berkomunikasi secara lisan setanding dengan rakan. • Pemerhatian guru: . .menunjukkan sikap ingin tahu dan mencuba.sering bertanya. . • Murid dapat menjawab soalan dengan baik.Elemen 2: Kekuatan Murid • Murid berupaya berinteraksi dengan guru dan murid lain – tidak menghadapi masalah dalam menyebut perkataan seperti gagap atau pelat.

• Tidak memahami arahan yang panjang. mengusik kawan… • Kerap bertukar aktiviti.Elemen 3: Kelemahan Yang Ditunjukkan • Enggan melakukan sesuatu dengan sendiri. • Tidak dapat menentukan arah. • Menolak dengan pelbagai alasan apabila ada aktiviti menulis atau membaca. • Cemerkap (tidak cermat & kasar)  kerap menjatuhkan barang. membuang kertas. • Tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan. • Melakukan perkara negatif  menconteng buku. . • Tidak dapat menyatakan konsep turutan.

Ujian Diagnostik .

Definisi 1 alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas atau guru disleksia mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid. .

• Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran. . • Membantu guru merancang program pengajaran terhadap individu/kumpulan dengan lebih sistematik. • Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid. membina program serta bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap murid. • Membolehkan guru merancang.Tujuan dilaksanakan • Membantu guru mengenal pasti kesulitan yang dihadapi murid.

. Disusun daripada senang ke susah.siapa yang hendak diuji (subjek sasaran)? • Ujian yang dirancang haruslah tepat/cermat – penilaian adil terhadap murid  borang JPU harus disediakan. • Kemahiran haruslah diajar sebelum diuji.kemahiran yang hendak diuji. • Ujian berbentuk lisan dan bertulis sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi murid dalam pembelajaran. .objektif ujian.bagaimana hendak menguji individu/kumpulan? .Membina Ujian Diagnostik • Perkara perlu diambil kira sebelum membina UD: . .

Ujian lisan > 2.Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir UD • Kenal pasti murid  laksanakan UD. Ujian bertulis. Keterangan/data yang penting. • Berhentikan ujian sekiranya gagal menjawab 3 kemahiran secara berturutturut. . • Markah tidak penting. • Jawapan lisan hendaklah direkodkan. • UD lisan – individu / UD bertulis – dalam kumpulan kecil tidak lebih 4 orang. • 1.

• Hasil analisis UD menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK).Analisis UD • Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. .

Ujian Diagnostik Disleksia .

Definisi UDD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah kelemahan kanak-kanak dalam membaca. mengeja. menulis dan masalah-masalah berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. .

murid akan belajar dalam kelas sahaja. • Kadangkala.Model Inklusif • Mengalami masalah disleksia ringan. . • BM > kelas khas. Mata pelajaran lain > kelas normal. • Guru khas disleksia akan membantu guru kelas dari segi melaksanakan kerja bertulis.

• Menggunakan pelbagai BBM dalam p&p. • Huraian Sukatan Pelajaran diubah suai pendekatannya. • Hanya mata pelajaran tertentu diinklusifkan. • Menggunakan strategi khusus. .Model Kelas Khas • Mengalami masalah disleksia yang teruk.

penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran. ujian bulanan. Mengguna pensel dan kertas. • Skema pemarkahan & kerja pemeriksaan dikawal oleh guru. .Ujian-Ujian Binaan Guru • Ujian yang disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman. • Sesuai diguna bagi ujian kelas. • Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. peperiksaan… • Kebanyakkan dalam bentuk ujian objektif/subjektif.

• Ujian subjektif dicadang menggunakan jenis respons terhad kerana ianya sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid dalam masa singkat. . Aneka pilihan.Ujian Lain Yang Sesuai  Ujian Kertas dan Pensel. • Soalan objektif boleh disediakan dalam bentuk: betul/salah. Melengkapkan ayat. • Ujian objektif dan subjektif sesuai untuk mengukur prestasi dan kemajuan murid. Padanan.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful