UJIAN-UJIAN

Noordiyanah Shukriah bt Ahmad

BAB 9

Imbas Kembali…
• Snowling, 2000 
Kanak-kanak yang menghadapi masalah tidak boleh membaca yang tidak dapat diterangkan oleh faktor-faktor kecerdasan intelek yang rendah, ketidakupayaan deria, masalah emosi, kekurangan peluang pendidikan ataupun kekurangan dalam latar belakang sosio ekonomi. Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran mengeja, membaca dan menulis (Haniz, 2003)

• KPM

UJIAN PENGESANAN

Definisi
• Kamus Dewan Edisi Keempat  pemeriksaan untuk mengetahui baik buruknya (keaslian dan sebagainya).  penilaian adalah perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran. • Ujian pengesanan disleksia kaedah untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi simptom disleksia bagi tujuan penempatan atau intervensi.

Untuk mengetahui Didapati bermasalah dalam pembelajaran Ujian penilaian disleksia dijalankan tahap disleksia.Ujian Mengesan Disleksia .Aston Index Assessment. .Mencari daerah kelemahan/kekuatan kanak-kanak. Mengambil masa 1-4 jam . .Laporan Psikologi Pembelajaran.Ujian Pengesanan/Pengenalpastian/Saringan . Ujian yang dijalankan: . .Ujian Cognitive System (CoPS). .

1-->Aston Index Assessment Mencari & mendiagnostik tahap kesukaran bahasa *(5-6 tahun). Membantu guru mengenal pasti tahap kesediaan kanak-kanak untuk belajar.kemahiran & keupayaan yang perlu diberi perhatian. . Mengandungi 17 subujian.mengesan potensi kanak-kanak. . .

Membentuk prosedur pengenalpastian. Menyediakan maklumat kekuatan dan kelemahan murid. Direka untuk memilih murid yang mempunyai risiko kegagalan membaca pada peringkat awal dan • Intervensi yang perlu dilaksanakan. Ujian Mengesan Disleksia • • • • • Murid berumur 6-16 tahun. .2-->Ujian Mengesan Disleksia Ujian AwalMengesan Disleksia • Kanak-kanak berumur 4-6 tahun. Merancang RPI.

• Bertujuan mengenal pasti keupayaan kognitif kanak-kanak. . • Boleh digunakan sebagai ujian awal kemasukan sekolah.(mengesan keperluan pembelajaran murid) • Boleh diguna untuk menentukan RPI murid. • Untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia dan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran. • Menyeronokkan. • Boleh dilaksanakan oleh guru / pembantu bukan guru.3-->Ujian Cognitive System (CoPS) • Menggunakan komputer. • Menekankan aspek pengukuhan.

memastikan kanak-kanak tidak berada bawah atau atas tahap sepatutnya. satu laporan dibuat  menentukan aspek yang perlu diberi perhatian dan bantuan yang sewajarnya. • Selepas ujian dijalankan. . • Memberi peluang kepada murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri.4-->Laporan Psikologi Pembelajaran • Amat berkesan untuk mengesan tahap IQ (Intelligence Quotient) murid.

UJIAN PENGAMATAN .

Ujian Diagnostik Pengamatan Mengapa ujian ini penting??? kemahiran asas awal pembelajaran kanak-kanak – PENTING!!! Faktor KESUKARAN murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. .

1 kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari. • Dapat membantu mereka dalam pembelajaran . tetapi boleh diajar kepada kanak-kanak lemah.Apa Itu Pengamatan? 1 proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. Berkait rapat dengan darjah kecedasan kanak-kanak. • Berkait rapat dengan pemikiran kita.

Menyelaras pergerakan motor mata-tangan. Menentukan sesuatu saiz. Mencari jalan penyelesaian masalah. Memahami dan mengingat. jarak /hubungan antara sesuatu objek. Guru dapat mengesan masalah yang dihadapi murid Mengingat kembali. persamaan/perbezaan. menyalin.Objektif Ujian Pengamatan Mengecam orientasi kedudukan. . melengkapkan.

Menyalin. Mencari jalan keluar. Turutan. Rajah latar belakang/benda tersembunyi. Koordinasi motor mata-tangan. Diskriminasi kedudukan.Komponen Ujian Pengamatan • • • • • • • • • • Diskriminasi yang sama. . Pertalian jarak. Diskriminasi yang ganjil dan tak sama. Diskriminasi saiz.

• Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan. • Arahan yang diberi haruslah terang dan jelas. . • Murid bersedia dengan alat tulis sebelum ujian bermula. • Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan.Panduan Melaksanakan Ujian Pengamatan • Untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep. • Pastikan murid menunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel.

SENARAI SEMAK DISLEKSIA .

. .Membaca.Mengeja. .Menulis.Terdiri daripada tahap penguasaan kemahiran: .

. .Tidak Boleh atau Keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata.Menyusun abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana Sepatutnya. .Mengeja Perkataan Mudah. .Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. .Kemahiran Mengeja • Senarai semak KMa yang boleh diuji: .Kesilapan Meletakkan Suku Kata dalam Perkataan.

. Diftong.Membaca ayat panjang. dan Diagraf/Konsonan Berganding.Masalah Membaca Teks Panjang.Kemahiran Membaca • Senarai semak Kmem: . . .Membaca Perkataan yang Mengandungi Vokal Berganding.

.Menyalin Semula Maklumat yang ditulis pada Papan Tulis.Menulis Perkataan atau Ayat di atas Garisan.Kemahiran Menulis • Senarai semak KMu: .Menyalin Semula Maklumat yang disebut oleh Guru. . .

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD) .

.Apakah Itu ISD? Ujian saringan bagi mengenal pasti kebarangkalian seseorang murid mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia.

Tujuan ISD Diperkenalkan JPK. KPM merancang untuk memberikan perkhidmatan kepada murid-murid yang mengalami masalah disleksia. .

dikenal pasti dengan bantuan khidmat kepakaran psikologi (pengamal perubatan/psikologi pendidikan).dengan menggunakan instrumen dari negara Barat.hanya dapat dikesan apabila murid memasuki alam persekolahan. • 2penyaringan = sukar. -> sebab itu.• 1 mengenal pasti murid/kumpulan murid yang mempunyai peratus kebarangkalian disleksia yang tinggi. . . = tertakluk dengan peraturan hak cipta. . JPK membina ISD. .

Kandungan ISD • Dibina berasaskan teori murid yang menghadapi disleksia mempunyai ciri-ciri: .ketinggalan 2 tahun ke belakang raka sebaya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis.prestasi akademik rendah. .sukar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis. . . .mempunyai ciri-ciri disleksia yang diterima umum. .kecerdasan mental normal.

.Tiga Elemen Dalam ISD Elemen 1 • Mengukur persepsi terhadap kemahiran membaca. mengeja dan menulis. Elemen 3 • Mengenal pasti ciri-ciri spesifik disleksia yang terdapat pada seseorang murid. Elemen 2 • Mengukur persepsi terhadap kebolehan atau kecerdasan kognitif murid.

Pelaporan GP melapor laporan rumusan ISD kepada GB/pihak pentadbir sekolah. GB akan beri laporan/keputusan/borang pengesahan pengamal perubatan serta keputusan kepada IB.Pengoperasian ISD Pencalonan GK/GLain/IB GBM boleh mengoperasi ISD. proses penempatan M dalam program disleksia diteruskan. Beri skor – beri > guru penyelaras/G. Jika SAH. Pengesahan Pengamal Perubatan ISD perlu disahkan. GP akan mengenal pasti murid berkeMUNGKINan/x.Disleksia Perumusan Guru penyelaras/GD merumuskan penskoran tersebut. .

. .Bahagian A.Bahagian B.Bagaimana Mentadbir ISD ? (Kaedah) • ISD terdiri daripada 2 bahagian: .

Bahagian A • Mengandungi item biodata murid. • Diisi oleh GBM/G penilai (jika tiada GBM). .

Maklumat yang perlu diisi: Nama Murid Nama Sekolah Lokasi Sekolah Jantina Pencapaian Akademik Negeri Status Murid Kedatangan Sekolah Daerah T.T GBM/GP Tahun Persekolahan Keturunan Nama GBM/GP Tarikh .

Bahagian B • Terdiri daripada 3 elemen.Elemen 1 : Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. .Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan. .Elemen 2 : Kekuatan Murid. . . Membaca dan Menulis.

sabnu…) Kesilapan Meletakkan suku kata dalam Perkataan. saubn. (dapat  padat) • • • . Membaca dan Menulis 1. Mengeja Perkataan Mudah. • • Kemahiran Mengeja: Murid harus dapat mengeja perkataan mudah (perkataan asas). (tisu  suti) Tidak Boleh atau keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata. (sabun  basun. (baju  bata) Menyusun Abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana yang Sepatutnya.Elemen 1: Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki.

Menambah perkataan. .2. diftong.Tahap kebolehan membaca agak rendah berbanding rakan sebaya yang lain. Meninggalkan ayat-ayat tertentu. b) Tidak membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. . Menyebut perkataan lain. Kemahiran Membaca.Masalah murid membaca teks panjang. Menggugurkan perkataan. dan diagraf/konsonan berganding. a) • • • • Tidak menghiraukan tanda baca. .

u > n. menulis tidak mengikut garisan. masalah jarak tulisan. Tulisan sukar dibaca bentuk tidak jelas. kedudukan tidak teratur. Kebolehan menulis yang tidak setanding dengan rakan sebaya. c) d) e) Menulis terbalik  b > d . a) Hasil kerja tidak kemas Saiz tidak seragam. mencampuraduk huruf besar/kecil. Kemahiran Menulis. duku > kudu… . b) Hasil kerja tidak lengkap tidak berupaya menyalin semula maklumat yang diterima.3. sama > masa.

• Pemerhatian guru: . . • Murid dapat menjawab soalan dengan baik.Elemen 2: Kekuatan Murid • Murid berupaya berinteraksi dengan guru dan murid lain – tidak menghadapi masalah dalam menyebut perkataan seperti gagap atau pelat. . • Murid berpotensi dalam bidang tertentu. • Mampu melahirkan pendapat.suka mencuba.menunjukkan sikap ingin tahu dan mencuba.sering bertanya. • Berupaya menceritakan keperihalan gambar yang ditayangkan. • Berkomunikasi secara lisan setanding dengan rakan. .

Elemen 3: Kelemahan Yang Ditunjukkan • Enggan melakukan sesuatu dengan sendiri. mengusik kawan… • Kerap bertukar aktiviti. • Cemerkap (tidak cermat & kasar)  kerap menjatuhkan barang. • Tidak dapat menentukan arah. • Tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan. • Menolak dengan pelbagai alasan apabila ada aktiviti menulis atau membaca. • Tidak memahami arahan yang panjang. • Tidak dapat menyatakan konsep turutan. . membuang kertas. • Melakukan perkara negatif  menconteng buku.

Ujian Diagnostik .

.Definisi 1 alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas atau guru disleksia mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid.

Tujuan dilaksanakan • Membantu guru mengenal pasti kesulitan yang dihadapi murid. • Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran. • Membantu guru merancang program pengajaran terhadap individu/kumpulan dengan lebih sistematik. . • Membolehkan guru merancang. • Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid. membina program serta bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap murid.

kemahiran yang hendak diuji. Disusun daripada senang ke susah. • Ujian berbentuk lisan dan bertulis sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi murid dalam pembelajaran. . . .objektif ujian. • Kemahiran haruslah diajar sebelum diuji.Membina Ujian Diagnostik • Perkara perlu diambil kira sebelum membina UD: .bagaimana hendak menguji individu/kumpulan? .siapa yang hendak diuji (subjek sasaran)? • Ujian yang dirancang haruslah tepat/cermat – penilaian adil terhadap murid  borang JPU harus disediakan.

Ujian lisan > 2. • UD lisan – individu / UD bertulis – dalam kumpulan kecil tidak lebih 4 orang. Keterangan/data yang penting.Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir UD • Kenal pasti murid  laksanakan UD. • 1. • Berhentikan ujian sekiranya gagal menjawab 3 kemahiran secara berturutturut. . • Markah tidak penting. • Jawapan lisan hendaklah direkodkan. Ujian bertulis.

.Analisis UD • Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. • Hasil analisis UD menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK).

Ujian Diagnostik Disleksia .

menulis dan masalah-masalah berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran.Definisi UDD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah kelemahan kanak-kanak dalam membaca. mengeja. .

• BM > kelas khas. murid akan belajar dalam kelas sahaja. • Kadangkala. Mata pelajaran lain > kelas normal.Model Inklusif • Mengalami masalah disleksia ringan. • Guru khas disleksia akan membantu guru kelas dari segi melaksanakan kerja bertulis. .

• Hanya mata pelajaran tertentu diinklusifkan. • Menggunakan pelbagai BBM dalam p&p. . • Menggunakan strategi khusus. • Huraian Sukatan Pelajaran diubah suai pendekatannya.Model Kelas Khas • Mengalami masalah disleksia yang teruk.

• Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. peperiksaan… • Kebanyakkan dalam bentuk ujian objektif/subjektif. • Sesuai diguna bagi ujian kelas. penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran. ujian bulanan. Mengguna pensel dan kertas. . • Skema pemarkahan & kerja pemeriksaan dikawal oleh guru.Ujian-Ujian Binaan Guru • Ujian yang disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman.

. Melengkapkan ayat.Ujian Lain Yang Sesuai  Ujian Kertas dan Pensel. • Ujian subjektif dicadang menggunakan jenis respons terhad kerana ianya sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid dalam masa singkat. • Ujian objektif dan subjektif sesuai untuk mengukur prestasi dan kemajuan murid. Aneka pilihan. • Soalan objektif boleh disediakan dalam bentuk: betul/salah. Padanan.

Terima Kasih .