UJIAN-UJIAN

Noordiyanah Shukriah bt Ahmad

BAB 9

Imbas Kembali…
• Snowling, 2000 
Kanak-kanak yang menghadapi masalah tidak boleh membaca yang tidak dapat diterangkan oleh faktor-faktor kecerdasan intelek yang rendah, ketidakupayaan deria, masalah emosi, kekurangan peluang pendidikan ataupun kekurangan dalam latar belakang sosio ekonomi. Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran mengeja, membaca dan menulis (Haniz, 2003)

• KPM

UJIAN PENGESANAN

Definisi
• Kamus Dewan Edisi Keempat  pemeriksaan untuk mengetahui baik buruknya (keaslian dan sebagainya).  penilaian adalah perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran. • Ujian pengesanan disleksia kaedah untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi simptom disleksia bagi tujuan penempatan atau intervensi.

Laporan Psikologi Pembelajaran. .Mencari daerah kelemahan/kekuatan kanak-kanak. .Untuk mengetahui Didapati bermasalah dalam pembelajaran Ujian penilaian disleksia dijalankan tahap disleksia. . Mengambil masa 1-4 jam .Ujian Pengesanan/Pengenalpastian/Saringan .Aston Index Assessment.Ujian Mengesan Disleksia . Ujian yang dijalankan: . .Ujian Cognitive System (CoPS).

mengesan potensi kanak-kanak. .1-->Aston Index Assessment Mencari & mendiagnostik tahap kesukaran bahasa *(5-6 tahun).kemahiran & keupayaan yang perlu diberi perhatian. Mengandungi 17 subujian. . Membantu guru mengenal pasti tahap kesediaan kanak-kanak untuk belajar. .

Ujian Mengesan Disleksia • • • • • Murid berumur 6-16 tahun. . Membentuk prosedur pengenalpastian. Merancang RPI. Menyediakan maklumat kekuatan dan kelemahan murid. Direka untuk memilih murid yang mempunyai risiko kegagalan membaca pada peringkat awal dan • Intervensi yang perlu dilaksanakan.2-->Ujian Mengesan Disleksia Ujian AwalMengesan Disleksia • Kanak-kanak berumur 4-6 tahun.

• Bertujuan mengenal pasti keupayaan kognitif kanak-kanak. .(mengesan keperluan pembelajaran murid) • Boleh diguna untuk menentukan RPI murid. • Boleh digunakan sebagai ujian awal kemasukan sekolah. • Boleh dilaksanakan oleh guru / pembantu bukan guru. • Menyeronokkan. • Menekankan aspek pengukuhan. • Untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia dan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran.3-->Ujian Cognitive System (CoPS) • Menggunakan komputer.

• Memberi peluang kepada murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. memastikan kanak-kanak tidak berada bawah atau atas tahap sepatutnya. • Selepas ujian dijalankan.4-->Laporan Psikologi Pembelajaran • Amat berkesan untuk mengesan tahap IQ (Intelligence Quotient) murid. satu laporan dibuat  menentukan aspek yang perlu diberi perhatian dan bantuan yang sewajarnya. .

UJIAN PENGAMATAN .

Ujian Diagnostik Pengamatan Mengapa ujian ini penting??? kemahiran asas awal pembelajaran kanak-kanak – PENTING!!! Faktor KESUKARAN murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. .

• Dapat membantu mereka dalam pembelajaran . • Berkait rapat dengan pemikiran kita. 1 kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari.Apa Itu Pengamatan? 1 proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. tetapi boleh diajar kepada kanak-kanak lemah. Berkait rapat dengan darjah kecedasan kanak-kanak.

menyalin.Objektif Ujian Pengamatan Mengecam orientasi kedudukan. jarak /hubungan antara sesuatu objek. Mencari jalan penyelesaian masalah. Guru dapat mengesan masalah yang dihadapi murid Mengingat kembali. melengkapkan. Memahami dan mengingat. persamaan/perbezaan. Menentukan sesuatu saiz. . Menyelaras pergerakan motor mata-tangan.

Rajah latar belakang/benda tersembunyi.Komponen Ujian Pengamatan • • • • • • • • • • Diskriminasi yang sama. Koordinasi motor mata-tangan. Diskriminasi saiz. . Diskriminasi kedudukan. Pertalian jarak. Mencari jalan keluar. Diskriminasi yang ganjil dan tak sama. Turutan. Menyalin.

• Pastikan murid menunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel.Panduan Melaksanakan Ujian Pengamatan • Untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep. • Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan. • Murid bersedia dengan alat tulis sebelum ujian bermula. • Arahan yang diberi haruslah terang dan jelas. . • Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan.

SENARAI SEMAK DISLEKSIA .

.Terdiri daripada tahap penguasaan kemahiran: .Mengeja.Menulis.Membaca. . .

Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki.Kesilapan Meletakkan Suku Kata dalam Perkataan. .Mengeja Perkataan Mudah.Kemahiran Mengeja • Senarai semak KMa yang boleh diuji: . .Menyusun abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana Sepatutnya.Tidak Boleh atau Keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata. . . .

Kemahiran Membaca • Senarai semak Kmem: .Masalah Membaca Teks Panjang. . . dan Diagraf/Konsonan Berganding.Membaca Perkataan yang Mengandungi Vokal Berganding.Membaca ayat panjang. . Diftong.

Menyalin Semula Maklumat yang ditulis pada Papan Tulis. .Menyalin Semula Maklumat yang disebut oleh Guru. .Menulis Perkataan atau Ayat di atas Garisan. .Kemahiran Menulis • Senarai semak KMu: .

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD) .

.Apakah Itu ISD? Ujian saringan bagi mengenal pasti kebarangkalian seseorang murid mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia.

KPM merancang untuk memberikan perkhidmatan kepada murid-murid yang mengalami masalah disleksia. .Tujuan ISD Diperkenalkan JPK.

. -> sebab itu. .dikenal pasti dengan bantuan khidmat kepakaran psikologi (pengamal perubatan/psikologi pendidikan).hanya dapat dikesan apabila murid memasuki alam persekolahan. • 2penyaringan = sukar. JPK membina ISD.• 1 mengenal pasti murid/kumpulan murid yang mempunyai peratus kebarangkalian disleksia yang tinggi.dengan menggunakan instrumen dari negara Barat. = tertakluk dengan peraturan hak cipta. . .

prestasi akademik rendah.Kandungan ISD • Dibina berasaskan teori murid yang menghadapi disleksia mempunyai ciri-ciri: .ketinggalan 2 tahun ke belakang raka sebaya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis. .mempunyai ciri-ciri disleksia yang diterima umum. . . . .kecerdasan mental normal.sukar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis.

. Elemen 2 • Mengukur persepsi terhadap kebolehan atau kecerdasan kognitif murid. mengeja dan menulis. Elemen 3 • Mengenal pasti ciri-ciri spesifik disleksia yang terdapat pada seseorang murid.Tiga Elemen Dalam ISD Elemen 1 • Mengukur persepsi terhadap kemahiran membaca.

proses penempatan M dalam program disleksia diteruskan. GB akan beri laporan/keputusan/borang pengesahan pengamal perubatan serta keputusan kepada IB. Beri skor – beri > guru penyelaras/G.Disleksia Perumusan Guru penyelaras/GD merumuskan penskoran tersebut. . Jika SAH. Pengesahan Pengamal Perubatan ISD perlu disahkan. GP akan mengenal pasti murid berkeMUNGKINan/x.Pengoperasian ISD Pencalonan GK/GLain/IB GBM boleh mengoperasi ISD. Pelaporan GP melapor laporan rumusan ISD kepada GB/pihak pentadbir sekolah.

Bahagian A. .Bagaimana Mentadbir ISD ? (Kaedah) • ISD terdiri daripada 2 bahagian: .Bahagian B. .

Bahagian A • Mengandungi item biodata murid. • Diisi oleh GBM/G penilai (jika tiada GBM). .

T GBM/GP Tahun Persekolahan Keturunan Nama GBM/GP Tarikh .Maklumat yang perlu diisi: Nama Murid Nama Sekolah Lokasi Sekolah Jantina Pencapaian Akademik Negeri Status Murid Kedatangan Sekolah Daerah T.

. .Elemen 1 : Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja.Bahagian B • Terdiri daripada 3 elemen. Membaca dan Menulis.Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan. .Elemen 2 : Kekuatan Murid. .

sabnu…) Kesilapan Meletakkan suku kata dalam Perkataan. (dapat  padat) • • • .Elemen 1: Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. saubn. • • Kemahiran Mengeja: Murid harus dapat mengeja perkataan mudah (perkataan asas). Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. Mengeja Perkataan Mudah. (sabun  basun. (tisu  suti) Tidak Boleh atau keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata. Membaca dan Menulis 1. (baju  bata) Menyusun Abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana yang Sepatutnya.

a) • • • • Tidak menghiraukan tanda baca.2. b) Tidak membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.Tahap kebolehan membaca agak rendah berbanding rakan sebaya yang lain. Menambah perkataan. Kemahiran Membaca.Masalah murid membaca teks panjang. diftong. . . dan diagraf/konsonan berganding. . Menyebut perkataan lain. Meninggalkan ayat-ayat tertentu. Menggugurkan perkataan.

3. sama > masa. duku > kudu… . Kemahiran Menulis. u > n. b) Hasil kerja tidak lengkap tidak berupaya menyalin semula maklumat yang diterima. masalah jarak tulisan. kedudukan tidak teratur. menulis tidak mengikut garisan. a) Hasil kerja tidak kemas Saiz tidak seragam. mencampuraduk huruf besar/kecil. Tulisan sukar dibaca bentuk tidak jelas. Kebolehan menulis yang tidak setanding dengan rakan sebaya. c) d) e) Menulis terbalik  b > d .

. . . • Berkomunikasi secara lisan setanding dengan rakan.menunjukkan sikap ingin tahu dan mencuba.suka mencuba. • Mampu melahirkan pendapat. • Murid berpotensi dalam bidang tertentu.Elemen 2: Kekuatan Murid • Murid berupaya berinteraksi dengan guru dan murid lain – tidak menghadapi masalah dalam menyebut perkataan seperti gagap atau pelat. • Berupaya menceritakan keperihalan gambar yang ditayangkan.sering bertanya. • Pemerhatian guru: . • Murid dapat menjawab soalan dengan baik.

• Tidak memahami arahan yang panjang. • Tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan. membuang kertas. • Melakukan perkara negatif  menconteng buku. • Cemerkap (tidak cermat & kasar)  kerap menjatuhkan barang. .Elemen 3: Kelemahan Yang Ditunjukkan • Enggan melakukan sesuatu dengan sendiri. mengusik kawan… • Kerap bertukar aktiviti. • Menolak dengan pelbagai alasan apabila ada aktiviti menulis atau membaca. • Tidak dapat menyatakan konsep turutan. • Tidak dapat menentukan arah.

Ujian Diagnostik .

Definisi 1 alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas atau guru disleksia mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid. .

membina program serta bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap murid. • Membolehkan guru merancang. . • Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran. • Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid. • Membantu guru merancang program pengajaran terhadap individu/kumpulan dengan lebih sistematik.Tujuan dilaksanakan • Membantu guru mengenal pasti kesulitan yang dihadapi murid.

bagaimana hendak menguji individu/kumpulan? .siapa yang hendak diuji (subjek sasaran)? • Ujian yang dirancang haruslah tepat/cermat – penilaian adil terhadap murid  borang JPU harus disediakan.Membina Ujian Diagnostik • Perkara perlu diambil kira sebelum membina UD: . • Ujian berbentuk lisan dan bertulis sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi murid dalam pembelajaran. . Disusun daripada senang ke susah.objektif ujian.kemahiran yang hendak diuji. • Kemahiran haruslah diajar sebelum diuji. . .

Ujian lisan > 2. • Jawapan lisan hendaklah direkodkan. . • UD lisan – individu / UD bertulis – dalam kumpulan kecil tidak lebih 4 orang. • Markah tidak penting.Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir UD • Kenal pasti murid  laksanakan UD. • 1. • Berhentikan ujian sekiranya gagal menjawab 3 kemahiran secara berturutturut. Keterangan/data yang penting. Ujian bertulis.

Analisis UD • Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. • Hasil analisis UD menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK). .

Ujian Diagnostik Disleksia .

Definisi UDD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah kelemahan kanak-kanak dalam membaca. mengeja. . menulis dan masalah-masalah berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran.

murid akan belajar dalam kelas sahaja. • Guru khas disleksia akan membantu guru kelas dari segi melaksanakan kerja bertulis. • Kadangkala. Mata pelajaran lain > kelas normal. • BM > kelas khas. .Model Inklusif • Mengalami masalah disleksia ringan.

• Menggunakan strategi khusus. • Huraian Sukatan Pelajaran diubah suai pendekatannya. • Hanya mata pelajaran tertentu diinklusifkan.Model Kelas Khas • Mengalami masalah disleksia yang teruk. . • Menggunakan pelbagai BBM dalam p&p.

penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran. Mengguna pensel dan kertas.Ujian-Ujian Binaan Guru • Ujian yang disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman. . ujian bulanan. peperiksaan… • Kebanyakkan dalam bentuk ujian objektif/subjektif. • Sesuai diguna bagi ujian kelas. • Skema pemarkahan & kerja pemeriksaan dikawal oleh guru. • Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas.

• Soalan objektif boleh disediakan dalam bentuk: betul/salah. . Melengkapkan ayat. Aneka pilihan. • Ujian objektif dan subjektif sesuai untuk mengukur prestasi dan kemajuan murid.Ujian Lain Yang Sesuai  Ujian Kertas dan Pensel. Padanan. • Ujian subjektif dicadang menggunakan jenis respons terhad kerana ianya sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid dalam masa singkat.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful