UJIAN-UJIAN

Noordiyanah Shukriah bt Ahmad

BAB 9

Imbas Kembali…
• Snowling, 2000 
Kanak-kanak yang menghadapi masalah tidak boleh membaca yang tidak dapat diterangkan oleh faktor-faktor kecerdasan intelek yang rendah, ketidakupayaan deria, masalah emosi, kekurangan peluang pendidikan ataupun kekurangan dalam latar belakang sosio ekonomi. Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran mengeja, membaca dan menulis (Haniz, 2003)

• KPM

UJIAN PENGESANAN

Definisi
• Kamus Dewan Edisi Keempat  pemeriksaan untuk mengetahui baik buruknya (keaslian dan sebagainya).  penilaian adalah perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran. • Ujian pengesanan disleksia kaedah untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi simptom disleksia bagi tujuan penempatan atau intervensi.

.Ujian Mengesan Disleksia . Mengambil masa 1-4 jam .Mencari daerah kelemahan/kekuatan kanak-kanak.Ujian Cognitive System (CoPS). . Ujian yang dijalankan: .Ujian Pengesanan/Pengenalpastian/Saringan . .Untuk mengetahui Didapati bermasalah dalam pembelajaran Ujian penilaian disleksia dijalankan tahap disleksia.Aston Index Assessment.Laporan Psikologi Pembelajaran. .

1-->Aston Index Assessment Mencari & mendiagnostik tahap kesukaran bahasa *(5-6 tahun). . Membantu guru mengenal pasti tahap kesediaan kanak-kanak untuk belajar.kemahiran & keupayaan yang perlu diberi perhatian. . Mengandungi 17 subujian.mengesan potensi kanak-kanak. .

. Direka untuk memilih murid yang mempunyai risiko kegagalan membaca pada peringkat awal dan • Intervensi yang perlu dilaksanakan. Ujian Mengesan Disleksia • • • • • Murid berumur 6-16 tahun. Merancang RPI. Menyediakan maklumat kekuatan dan kelemahan murid.2-->Ujian Mengesan Disleksia Ujian AwalMengesan Disleksia • Kanak-kanak berumur 4-6 tahun. Membentuk prosedur pengenalpastian.

• Untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia dan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran. • Menyeronokkan.(mengesan keperluan pembelajaran murid) • Boleh diguna untuk menentukan RPI murid. • Boleh dilaksanakan oleh guru / pembantu bukan guru. • Boleh digunakan sebagai ujian awal kemasukan sekolah. • Bertujuan mengenal pasti keupayaan kognitif kanak-kanak. • Menekankan aspek pengukuhan. .3-->Ujian Cognitive System (CoPS) • Menggunakan komputer.

memastikan kanak-kanak tidak berada bawah atau atas tahap sepatutnya.4-->Laporan Psikologi Pembelajaran • Amat berkesan untuk mengesan tahap IQ (Intelligence Quotient) murid. • Selepas ujian dijalankan. • Memberi peluang kepada murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. . satu laporan dibuat  menentukan aspek yang perlu diberi perhatian dan bantuan yang sewajarnya.

UJIAN PENGAMATAN .

.Ujian Diagnostik Pengamatan Mengapa ujian ini penting??? kemahiran asas awal pembelajaran kanak-kanak – PENTING!!! Faktor KESUKARAN murid dalam penerimaan pengajaran bacaan.

tetapi boleh diajar kepada kanak-kanak lemah. • Dapat membantu mereka dalam pembelajaran . Berkait rapat dengan darjah kecedasan kanak-kanak. • Berkait rapat dengan pemikiran kita. 1 kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari.Apa Itu Pengamatan? 1 proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu.

Objektif Ujian Pengamatan Mengecam orientasi kedudukan. Mencari jalan penyelesaian masalah. menyalin. Menentukan sesuatu saiz. Menyelaras pergerakan motor mata-tangan. persamaan/perbezaan. . Memahami dan mengingat. Guru dapat mengesan masalah yang dihadapi murid Mengingat kembali. jarak /hubungan antara sesuatu objek. melengkapkan.

Menyalin. Turutan. Rajah latar belakang/benda tersembunyi. Pertalian jarak. Diskriminasi kedudukan. Koordinasi motor mata-tangan. Diskriminasi saiz. . Mencari jalan keluar.Komponen Ujian Pengamatan • • • • • • • • • • Diskriminasi yang sama. Diskriminasi yang ganjil dan tak sama.

• Murid bersedia dengan alat tulis sebelum ujian bermula. • Arahan yang diberi haruslah terang dan jelas. • Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan.Panduan Melaksanakan Ujian Pengamatan • Untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep. • Pastikan murid menunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. . • Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan.

SENARAI SEMAK DISLEKSIA .

Terdiri daripada tahap penguasaan kemahiran: .Menulis. . .Mengeja. .Membaca.

Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki.Kemahiran Mengeja • Senarai semak KMa yang boleh diuji: . . . .Kesilapan Meletakkan Suku Kata dalam Perkataan.Tidak Boleh atau Keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata. . .Menyusun abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana Sepatutnya.Mengeja Perkataan Mudah.

. Diftong. dan Diagraf/Konsonan Berganding. .Membaca ayat panjang.Masalah Membaca Teks Panjang.Kemahiran Membaca • Senarai semak Kmem: .Membaca Perkataan yang Mengandungi Vokal Berganding. .

.Kemahiran Menulis • Senarai semak KMu: .Menyalin Semula Maklumat yang disebut oleh Guru.Menulis Perkataan atau Ayat di atas Garisan. .Menyalin Semula Maklumat yang ditulis pada Papan Tulis. .

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD) .

.Apakah Itu ISD? Ujian saringan bagi mengenal pasti kebarangkalian seseorang murid mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia.

Tujuan ISD Diperkenalkan JPK. KPM merancang untuk memberikan perkhidmatan kepada murid-murid yang mengalami masalah disleksia. .

. = tertakluk dengan peraturan hak cipta. • 2penyaringan = sukar. .dengan menggunakan instrumen dari negara Barat.• 1 mengenal pasti murid/kumpulan murid yang mempunyai peratus kebarangkalian disleksia yang tinggi. -> sebab itu. .dikenal pasti dengan bantuan khidmat kepakaran psikologi (pengamal perubatan/psikologi pendidikan).hanya dapat dikesan apabila murid memasuki alam persekolahan. . JPK membina ISD.

ketinggalan 2 tahun ke belakang raka sebaya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis. .sukar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis. . .mempunyai ciri-ciri disleksia yang diterima umum.kecerdasan mental normal.prestasi akademik rendah. .Kandungan ISD • Dibina berasaskan teori murid yang menghadapi disleksia mempunyai ciri-ciri: . .

Elemen 3 • Mengenal pasti ciri-ciri spesifik disleksia yang terdapat pada seseorang murid. .Tiga Elemen Dalam ISD Elemen 1 • Mengukur persepsi terhadap kemahiran membaca. mengeja dan menulis. Elemen 2 • Mengukur persepsi terhadap kebolehan atau kecerdasan kognitif murid.

GP akan mengenal pasti murid berkeMUNGKINan/x. Pelaporan GP melapor laporan rumusan ISD kepada GB/pihak pentadbir sekolah.Pengoperasian ISD Pencalonan GK/GLain/IB GBM boleh mengoperasi ISD. Beri skor – beri > guru penyelaras/G. proses penempatan M dalam program disleksia diteruskan. Jika SAH. .Disleksia Perumusan Guru penyelaras/GD merumuskan penskoran tersebut. GB akan beri laporan/keputusan/borang pengesahan pengamal perubatan serta keputusan kepada IB. Pengesahan Pengamal Perubatan ISD perlu disahkan.

.Bagaimana Mentadbir ISD ? (Kaedah) • ISD terdiri daripada 2 bahagian: .Bahagian B. .Bahagian A.

Bahagian A • Mengandungi item biodata murid. . • Diisi oleh GBM/G penilai (jika tiada GBM).

Maklumat yang perlu diisi: Nama Murid Nama Sekolah Lokasi Sekolah Jantina Pencapaian Akademik Negeri Status Murid Kedatangan Sekolah Daerah T.T GBM/GP Tahun Persekolahan Keturunan Nama GBM/GP Tarikh .

Membaca dan Menulis.Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan. .Elemen 2 : Kekuatan Murid. . .Bahagian B • Terdiri daripada 3 elemen.Elemen 1 : Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. .

(sabun  basun.Elemen 1: Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. sabnu…) Kesilapan Meletakkan suku kata dalam Perkataan. • • Kemahiran Mengeja: Murid harus dapat mengeja perkataan mudah (perkataan asas). (dapat  padat) • • • . (baju  bata) Menyusun Abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana yang Sepatutnya. Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. (tisu  suti) Tidak Boleh atau keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata. saubn. Mengeja Perkataan Mudah. Membaca dan Menulis 1.

dan diagraf/konsonan berganding. Meninggalkan ayat-ayat tertentu. Kemahiran Membaca. . diftong. b) Tidak membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.2. . . Menyebut perkataan lain. Menambah perkataan.Masalah murid membaca teks panjang. a) • • • • Tidak menghiraukan tanda baca.Tahap kebolehan membaca agak rendah berbanding rakan sebaya yang lain. Menggugurkan perkataan.

a) Hasil kerja tidak kemas Saiz tidak seragam. kedudukan tidak teratur. u > n. b) Hasil kerja tidak lengkap tidak berupaya menyalin semula maklumat yang diterima. Kebolehan menulis yang tidak setanding dengan rakan sebaya. c) d) e) Menulis terbalik  b > d . Kemahiran Menulis. sama > masa.3. masalah jarak tulisan. menulis tidak mengikut garisan. duku > kudu… . mencampuraduk huruf besar/kecil. Tulisan sukar dibaca bentuk tidak jelas.

Elemen 2: Kekuatan Murid • Murid berupaya berinteraksi dengan guru dan murid lain – tidak menghadapi masalah dalam menyebut perkataan seperti gagap atau pelat.sering bertanya. . . • Murid berpotensi dalam bidang tertentu.menunjukkan sikap ingin tahu dan mencuba. • Murid dapat menjawab soalan dengan baik.suka mencuba. • Pemerhatian guru: . • Berkomunikasi secara lisan setanding dengan rakan. . • Mampu melahirkan pendapat. • Berupaya menceritakan keperihalan gambar yang ditayangkan.

• Menolak dengan pelbagai alasan apabila ada aktiviti menulis atau membaca. • Tidak dapat menyatakan konsep turutan.Elemen 3: Kelemahan Yang Ditunjukkan • Enggan melakukan sesuatu dengan sendiri. . • Melakukan perkara negatif  menconteng buku. mengusik kawan… • Kerap bertukar aktiviti. • Tidak dapat menentukan arah. • Cemerkap (tidak cermat & kasar)  kerap menjatuhkan barang. membuang kertas. • Tidak memahami arahan yang panjang. • Tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan.

Ujian Diagnostik .

.Definisi 1 alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas atau guru disleksia mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid.

Tujuan dilaksanakan • Membantu guru mengenal pasti kesulitan yang dihadapi murid. • Membantu guru merancang program pengajaran terhadap individu/kumpulan dengan lebih sistematik. • Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid. • Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran. • Membolehkan guru merancang. membina program serta bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap murid. .

• Kemahiran haruslah diajar sebelum diuji. . Disusun daripada senang ke susah.Membina Ujian Diagnostik • Perkara perlu diambil kira sebelum membina UD: .bagaimana hendak menguji individu/kumpulan? .objektif ujian. • Ujian berbentuk lisan dan bertulis sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi murid dalam pembelajaran. . .siapa yang hendak diuji (subjek sasaran)? • Ujian yang dirancang haruslah tepat/cermat – penilaian adil terhadap murid  borang JPU harus disediakan.kemahiran yang hendak diuji.

Keterangan/data yang penting. Ujian bertulis. • Jawapan lisan hendaklah direkodkan. • Berhentikan ujian sekiranya gagal menjawab 3 kemahiran secara berturutturut. . • 1. • UD lisan – individu / UD bertulis – dalam kumpulan kecil tidak lebih 4 orang.Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir UD • Kenal pasti murid  laksanakan UD. Ujian lisan > 2. • Markah tidak penting.

. • Hasil analisis UD menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK).Analisis UD • Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis.

Ujian Diagnostik Disleksia .

menulis dan masalah-masalah berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. . mengeja.Definisi UDD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah kelemahan kanak-kanak dalam membaca.

• Kadangkala.Model Inklusif • Mengalami masalah disleksia ringan. • BM > kelas khas. • Guru khas disleksia akan membantu guru kelas dari segi melaksanakan kerja bertulis. . Mata pelajaran lain > kelas normal. murid akan belajar dalam kelas sahaja.

• Hanya mata pelajaran tertentu diinklusifkan. . • Huraian Sukatan Pelajaran diubah suai pendekatannya. • Menggunakan pelbagai BBM dalam p&p. • Menggunakan strategi khusus.Model Kelas Khas • Mengalami masalah disleksia yang teruk.

. penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran. peperiksaan… • Kebanyakkan dalam bentuk ujian objektif/subjektif. • Sesuai diguna bagi ujian kelas. • Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. • Skema pemarkahan & kerja pemeriksaan dikawal oleh guru. ujian bulanan.Ujian-Ujian Binaan Guru • Ujian yang disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman. Mengguna pensel dan kertas.

. Melengkapkan ayat. • Ujian subjektif dicadang menggunakan jenis respons terhad kerana ianya sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid dalam masa singkat.Ujian Lain Yang Sesuai  Ujian Kertas dan Pensel. Padanan. • Ujian objektif dan subjektif sesuai untuk mengukur prestasi dan kemajuan murid. Aneka pilihan. • Soalan objektif boleh disediakan dalam bentuk: betul/salah.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful