UJIAN-UJIAN

Noordiyanah Shukriah bt Ahmad

BAB 9

Imbas Kembali…
• Snowling, 2000 
Kanak-kanak yang menghadapi masalah tidak boleh membaca yang tidak dapat diterangkan oleh faktor-faktor kecerdasan intelek yang rendah, ketidakupayaan deria, masalah emosi, kekurangan peluang pendidikan ataupun kekurangan dalam latar belakang sosio ekonomi. Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran mengeja, membaca dan menulis (Haniz, 2003)

• KPM

UJIAN PENGESANAN

Definisi
• Kamus Dewan Edisi Keempat  pemeriksaan untuk mengetahui baik buruknya (keaslian dan sebagainya).  penilaian adalah perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran. • Ujian pengesanan disleksia kaedah untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi simptom disleksia bagi tujuan penempatan atau intervensi.

Untuk mengetahui Didapati bermasalah dalam pembelajaran Ujian penilaian disleksia dijalankan tahap disleksia. .Ujian Mengesan Disleksia . . .Ujian Cognitive System (CoPS). .Laporan Psikologi Pembelajaran. Mengambil masa 1-4 jam . Ujian yang dijalankan: .Mencari daerah kelemahan/kekuatan kanak-kanak.Ujian Pengesanan/Pengenalpastian/Saringan .Aston Index Assessment.

mengesan potensi kanak-kanak. .kemahiran & keupayaan yang perlu diberi perhatian. Membantu guru mengenal pasti tahap kesediaan kanak-kanak untuk belajar. Mengandungi 17 subujian. . .1-->Aston Index Assessment Mencari & mendiagnostik tahap kesukaran bahasa *(5-6 tahun).

Menyediakan maklumat kekuatan dan kelemahan murid. . Ujian Mengesan Disleksia • • • • • Murid berumur 6-16 tahun. Merancang RPI.2-->Ujian Mengesan Disleksia Ujian AwalMengesan Disleksia • Kanak-kanak berumur 4-6 tahun. Membentuk prosedur pengenalpastian. Direka untuk memilih murid yang mempunyai risiko kegagalan membaca pada peringkat awal dan • Intervensi yang perlu dilaksanakan.

• Menyeronokkan. • Boleh digunakan sebagai ujian awal kemasukan sekolah. • Menekankan aspek pengukuhan.(mengesan keperluan pembelajaran murid) • Boleh diguna untuk menentukan RPI murid. • Untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia dan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran.3-->Ujian Cognitive System (CoPS) • Menggunakan komputer. • Bertujuan mengenal pasti keupayaan kognitif kanak-kanak. • Boleh dilaksanakan oleh guru / pembantu bukan guru. .

• Memberi peluang kepada murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. satu laporan dibuat  menentukan aspek yang perlu diberi perhatian dan bantuan yang sewajarnya. . memastikan kanak-kanak tidak berada bawah atau atas tahap sepatutnya. • Selepas ujian dijalankan.4-->Laporan Psikologi Pembelajaran • Amat berkesan untuk mengesan tahap IQ (Intelligence Quotient) murid.

UJIAN PENGAMATAN .

.Ujian Diagnostik Pengamatan Mengapa ujian ini penting??? kemahiran asas awal pembelajaran kanak-kanak – PENTING!!! Faktor KESUKARAN murid dalam penerimaan pengajaran bacaan.

Apa Itu Pengamatan? 1 proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. 1 kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari. • Dapat membantu mereka dalam pembelajaran . • Berkait rapat dengan pemikiran kita. tetapi boleh diajar kepada kanak-kanak lemah. Berkait rapat dengan darjah kecedasan kanak-kanak.

Memahami dan mengingat. jarak /hubungan antara sesuatu objek. Menentukan sesuatu saiz. Menyelaras pergerakan motor mata-tangan. menyalin. Mencari jalan penyelesaian masalah. persamaan/perbezaan. melengkapkan. Guru dapat mengesan masalah yang dihadapi murid Mengingat kembali.Objektif Ujian Pengamatan Mengecam orientasi kedudukan. .

Diskriminasi yang ganjil dan tak sama. Turutan. Diskriminasi saiz.Komponen Ujian Pengamatan • • • • • • • • • • Diskriminasi yang sama. Diskriminasi kedudukan. Koordinasi motor mata-tangan. Rajah latar belakang/benda tersembunyi. . Menyalin. Mencari jalan keluar. Pertalian jarak.

Panduan Melaksanakan Ujian Pengamatan • Untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep. • Pastikan murid menunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. • Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan. . • Murid bersedia dengan alat tulis sebelum ujian bermula. • Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan. • Arahan yang diberi haruslah terang dan jelas.

SENARAI SEMAK DISLEKSIA .

Mengeja. .Menulis. .Terdiri daripada tahap penguasaan kemahiran: . .Membaca.

Tidak Boleh atau Keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata.Kesilapan Meletakkan Suku Kata dalam Perkataan. .Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. .Kemahiran Mengeja • Senarai semak KMa yang boleh diuji: . . .Menyusun abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana Sepatutnya. .Mengeja Perkataan Mudah.

Diftong. .Masalah Membaca Teks Panjang.Membaca ayat panjang. . dan Diagraf/Konsonan Berganding.Membaca Perkataan yang Mengandungi Vokal Berganding.Kemahiran Membaca • Senarai semak Kmem: . .

Menulis Perkataan atau Ayat di atas Garisan.Menyalin Semula Maklumat yang ditulis pada Papan Tulis. . . .Kemahiran Menulis • Senarai semak KMu: .Menyalin Semula Maklumat yang disebut oleh Guru.

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD) .

Apakah Itu ISD? Ujian saringan bagi mengenal pasti kebarangkalian seseorang murid mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia. .

.Tujuan ISD Diperkenalkan JPK. KPM merancang untuk memberikan perkhidmatan kepada murid-murid yang mengalami masalah disleksia.

. -> sebab itu. .• 1 mengenal pasti murid/kumpulan murid yang mempunyai peratus kebarangkalian disleksia yang tinggi. • 2penyaringan = sukar.dikenal pasti dengan bantuan khidmat kepakaran psikologi (pengamal perubatan/psikologi pendidikan). . = tertakluk dengan peraturan hak cipta. .hanya dapat dikesan apabila murid memasuki alam persekolahan.dengan menggunakan instrumen dari negara Barat. JPK membina ISD.

.Kandungan ISD • Dibina berasaskan teori murid yang menghadapi disleksia mempunyai ciri-ciri: . . .mempunyai ciri-ciri disleksia yang diterima umum. . .prestasi akademik rendah.sukar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis.kecerdasan mental normal.ketinggalan 2 tahun ke belakang raka sebaya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis.

Tiga Elemen Dalam ISD Elemen 1 • Mengukur persepsi terhadap kemahiran membaca. mengeja dan menulis. Elemen 3 • Mengenal pasti ciri-ciri spesifik disleksia yang terdapat pada seseorang murid. . Elemen 2 • Mengukur persepsi terhadap kebolehan atau kecerdasan kognitif murid.

Disleksia Perumusan Guru penyelaras/GD merumuskan penskoran tersebut. Jika SAH. GP akan mengenal pasti murid berkeMUNGKINan/x. Pelaporan GP melapor laporan rumusan ISD kepada GB/pihak pentadbir sekolah. Pengesahan Pengamal Perubatan ISD perlu disahkan. proses penempatan M dalam program disleksia diteruskan. GB akan beri laporan/keputusan/borang pengesahan pengamal perubatan serta keputusan kepada IB. .Pengoperasian ISD Pencalonan GK/GLain/IB GBM boleh mengoperasi ISD. Beri skor – beri > guru penyelaras/G.

Bahagian A.Bagaimana Mentadbir ISD ? (Kaedah) • ISD terdiri daripada 2 bahagian: . . .Bahagian B.

Bahagian A • Mengandungi item biodata murid. • Diisi oleh GBM/G penilai (jika tiada GBM). .

T GBM/GP Tahun Persekolahan Keturunan Nama GBM/GP Tarikh .Maklumat yang perlu diisi: Nama Murid Nama Sekolah Lokasi Sekolah Jantina Pencapaian Akademik Negeri Status Murid Kedatangan Sekolah Daerah T.

. . .Elemen 2 : Kekuatan Murid. .Bahagian B • Terdiri daripada 3 elemen.Elemen 1 : Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. Membaca dan Menulis.Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan.

Mengeja Perkataan Mudah. Membaca dan Menulis 1. saubn.Elemen 1: Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. sabnu…) Kesilapan Meletakkan suku kata dalam Perkataan. (dapat  padat) • • • . (sabun  basun. (baju  bata) Menyusun Abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana yang Sepatutnya. • • Kemahiran Mengeja: Murid harus dapat mengeja perkataan mudah (perkataan asas). (tisu  suti) Tidak Boleh atau keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata.

dan diagraf/konsonan berganding. Meninggalkan ayat-ayat tertentu. b) Tidak membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. Menambah perkataan. . Menggugurkan perkataan.2. . diftong. Kemahiran Membaca.Masalah murid membaca teks panjang. . a) • • • • Tidak menghiraukan tanda baca. Menyebut perkataan lain.Tahap kebolehan membaca agak rendah berbanding rakan sebaya yang lain.

c) d) e) Menulis terbalik  b > d . duku > kudu… . Kebolehan menulis yang tidak setanding dengan rakan sebaya. Kemahiran Menulis. Tulisan sukar dibaca bentuk tidak jelas.3. masalah jarak tulisan. u > n. a) Hasil kerja tidak kemas Saiz tidak seragam. b) Hasil kerja tidak lengkap tidak berupaya menyalin semula maklumat yang diterima. mencampuraduk huruf besar/kecil. kedudukan tidak teratur. sama > masa. menulis tidak mengikut garisan.

.sering bertanya. . • Berkomunikasi secara lisan setanding dengan rakan. • Berupaya menceritakan keperihalan gambar yang ditayangkan. • Murid dapat menjawab soalan dengan baik.Elemen 2: Kekuatan Murid • Murid berupaya berinteraksi dengan guru dan murid lain – tidak menghadapi masalah dalam menyebut perkataan seperti gagap atau pelat. • Mampu melahirkan pendapat. .suka mencuba. • Pemerhatian guru: .menunjukkan sikap ingin tahu dan mencuba. • Murid berpotensi dalam bidang tertentu.

• Cemerkap (tidak cermat & kasar)  kerap menjatuhkan barang. . • Melakukan perkara negatif  menconteng buku. • Tidak dapat menyatakan konsep turutan. • Tidak memahami arahan yang panjang. • Menolak dengan pelbagai alasan apabila ada aktiviti menulis atau membaca. • Tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan. membuang kertas.Elemen 3: Kelemahan Yang Ditunjukkan • Enggan melakukan sesuatu dengan sendiri. • Tidak dapat menentukan arah. mengusik kawan… • Kerap bertukar aktiviti.

Ujian Diagnostik .

Definisi 1 alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas atau guru disleksia mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid. .

Tujuan dilaksanakan • Membantu guru mengenal pasti kesulitan yang dihadapi murid. • Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid. membina program serta bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap murid. • Membantu guru merancang program pengajaran terhadap individu/kumpulan dengan lebih sistematik. . • Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran. • Membolehkan guru merancang.

Disusun daripada senang ke susah. • Kemahiran haruslah diajar sebelum diuji.bagaimana hendak menguji individu/kumpulan? . . .Membina Ujian Diagnostik • Perkara perlu diambil kira sebelum membina UD: . • Ujian berbentuk lisan dan bertulis sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi murid dalam pembelajaran.kemahiran yang hendak diuji. .siapa yang hendak diuji (subjek sasaran)? • Ujian yang dirancang haruslah tepat/cermat – penilaian adil terhadap murid  borang JPU harus disediakan.objektif ujian.

Ujian lisan > 2. • Berhentikan ujian sekiranya gagal menjawab 3 kemahiran secara berturutturut. • UD lisan – individu / UD bertulis – dalam kumpulan kecil tidak lebih 4 orang. • Jawapan lisan hendaklah direkodkan. • Markah tidak penting. Ujian bertulis. . Keterangan/data yang penting.Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir UD • Kenal pasti murid  laksanakan UD. • 1.

• Hasil analisis UD menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK). .Analisis UD • Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis.

Ujian Diagnostik Disleksia .

. mengeja.Definisi UDD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah kelemahan kanak-kanak dalam membaca. menulis dan masalah-masalah berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran.

murid akan belajar dalam kelas sahaja. • Guru khas disleksia akan membantu guru kelas dari segi melaksanakan kerja bertulis. Mata pelajaran lain > kelas normal. .Model Inklusif • Mengalami masalah disleksia ringan. • BM > kelas khas. • Kadangkala.

• Hanya mata pelajaran tertentu diinklusifkan.Model Kelas Khas • Mengalami masalah disleksia yang teruk. • Menggunakan strategi khusus. • Menggunakan pelbagai BBM dalam p&p. • Huraian Sukatan Pelajaran diubah suai pendekatannya. .

• Sesuai diguna bagi ujian kelas. • Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas.Ujian-Ujian Binaan Guru • Ujian yang disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman. ujian bulanan. . • Skema pemarkahan & kerja pemeriksaan dikawal oleh guru. Mengguna pensel dan kertas. peperiksaan… • Kebanyakkan dalam bentuk ujian objektif/subjektif. penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran.

Aneka pilihan. • Ujian subjektif dicadang menggunakan jenis respons terhad kerana ianya sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid dalam masa singkat. Padanan. Melengkapkan ayat. . • Ujian objektif dan subjektif sesuai untuk mengukur prestasi dan kemajuan murid. • Soalan objektif boleh disediakan dalam bentuk: betul/salah.Ujian Lain Yang Sesuai  Ujian Kertas dan Pensel.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful