Menjawab Putar Belit Syiah

1

Menjawab
Putar Belit Syiah
Abdullah bin Din

019-8813100

Menjawab Putar Belit Syiah

2

Menjawab Putar Belit Syiah


Disusun oleh

Abdullah bin Din

Persatuan Ulama Kedah (PUK)
Cetakan Pertama
Mei 2012

Font : Cambria (Headings)
Saiz: 12

Penerbit
Persatuan Ulama Kedah (PUK)
No ISBN:

Hak Cipta Terpelihara
Dibenarkan menggunakan isi kandungan buku ini untuk tujuan kemaslahatan Islam dan bukan untuk
tujuan komersil atau mendapat keuntungan.Menjawab Putar Belit Syiah

3

Isi Kandungan

MukadimahBab 1 – Siapa Syiah?

Sunnah Dan Syiah

Jarh Wat Ta’dil Di Sisi Syiah

Bab 2 – Menjawab Putar Belit Syiah

Hadis Tsaqalain
Hadis Ghadir Khum

Hadis (ﱵﻨﺳﻭ ﷲﺍ ﺏﺎﺘﻛ) Tidak Sahih … Bagaimana Ahli
Sunnah Berpegang Kepada Sunnah Dan Enggan
Berpegang Kepada Itrah?

Hadis 12 Orang Khalifah

Hadis Haud

Benarkah Umar RA Menuduh Nabi SAW Nyanyuk?
Benarkah Umar Menghalang Nabi Menulis Wasiat Ali
Sebagai Khalifah Selepasnya?

Hadis Nabi Menyamakan Saidina Ali Dengan Nabi
Harun as

Ayat TATHIR (ريھطت) , Hadis Kisa’ Dan Ahlul Bait

Ayat Wilayah

Benarkah Hadis Ali Sebaik-baik Makhluk?

Penutup
Menjawab Putar Belit Syiah

4


Mukadimah

Sabda Rasulullah SAW:

ﻦﻋ ﺪ ﺒ ﻋ ﺎﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﹴ ﺮ ﺠ` ﺣ ` ﻦ ﺑ ` ﺮ ﺠ` ﺣ ﻭ ' ﻲ ﻤﹶ ﻠ' ﺴﻟﺍ ﻭﹴ ﺮ ﻤ ﻋ ` ﻦ ﺑ ﹺ ﻦ ﻤ ﺣ` ﺮﻟﺍ ﻪﻴ ﻓ ﹶ ﻝ ﺰ ﻧ ﻦ` ﻤ ﻣ ﻮ` ﻫ ﻭ ﹶ ﺔ ﻳﹺ ﺭﺎ ﺳ ﻦ ﺑ ﺽﺎ ﺑ ﺮ ﻌﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻨ ﻴ ﺗﹶ ﺃ
¦ ﻪ ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻢﹸ ﻜﹸ ﻠ ﻤ ﺣﹶ ﺃ ﺎ ﻣ ` ﺪﹺ ﺟﹶ ﺃ ﺎﹶ ﻟ ﺖﹾ ﻠﹸ ﻗ ﻢ` ﻬﹶﻠ ﻤ ﺤ ﺘ ﻟ ﻙ ﻮ ﺗﹶ ﺃ ﺎ ﻣ ﺍﹶ ﺫﹺ ﺇ ﻦﻳ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺎﹶ ﻟ ﻭ ¦
ﺎ ﻨ ﻤﱠ ﻠ ﺴﹶ ﻓ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻨﹺ ﺑ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﺽﺎ ﺑ ﺮ ﻌﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﲔِ ﺴﹺ ﺒ ﺘﹾ ﻘ` ﻣ ﻭ ﻦﻳ ﺪ ﺋﺎ ﻋ ﻭ ﻦﻳﹺ ﺮ ﺋﺍ ﺯ ﻙﺎ ﻨ ﻴ ﺗﹶ ﺃ ﺎ ﻨﹾ ﻠﹸ ﻗ ﻭ ﺕﺍﹶ ﺫ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ﻪ ﻴﹶ ﻠ ﻋ
ﺖﹶ ﻠﹺ ﺟ ﻭ ﻭ ﹸ ﻥﻮ` ﻴ` ﻌﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻬ ﻨ ﻣ ﺖﹶ ﻓ ﺭﹶ ﺫ ﹰ ﺔ ﻐﻴ ﻠ ﺑ ﹰﺔﹶ ﻈ ﻋ ﻮ ﻣ ﺎ ﻨﹶ ﻈ ﻋ ﻮﹶ ﻓ ﺎ ﻨ ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻞ ﺒﹾ ﻗﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﺛ ﹴ ﻡ ﻮﻳ ﱠ ﻥﹶ ﺄﹶ ﻛ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ ﹲ ﻞ ﺋﺎﹶ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ` ﺏﻮﹸ ﻠﹸ ﻘﹾﻟﺍ ﺎ ﻬ ﻨ ﻣ
ﹾ ﻥﹺ ﺇ ﻭ ﺔ ﻋﺎﱠ ﻄﻟﺍ ﻭ ﹺ ﻊ ﻤ` ﺴﻟﺍ ﻭ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻯ ﻮﹾ ﻘ ﺘﹺ ﺑ ﻢﹸﻜﻴ ﺻﻭﹸ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﺎ ﻨ ﻴﹶ ﻟﹺ ﺇ ` ﺪ ﻬ ﻌ ﺗ ﺍﹶ ﺫﺎ ﻤﹶ ﻓ ﹴ ﻉ` ﺩ ﻮ`ﻣ ﹸ ﺔﹶ ﻈ ﻋ ﻮ ﻣ ﻩ ﺬ ﻫ ﺶ ﻌ ﻳ ﻦ ﻣ ` ﻪ` ﻧﹺ ﺈﹶ ﻓ ﺎ' ﻴ ﺸ ﺒ ﺣ ﺍ ﺪ ﺒ ﻋ
ﻯ ﺮ ﻴ ﺴﹶ ﻓ ﻱ ﺪ ﻌ ﺑ ﻢﹸ ﻜ ﻨ ﻣ ﺍﻮ' ﻀ ﻋ ﻭ ﺎ ﻬﹺ ﺑ ﺍﻮﹸ ﻜ` ﺴ ﻤ ﺗ ﻦﻳ ﺪ ﺷﺍ` ﺮﻟﺍ ﲔ` ﻳ ﺪ ﻬ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺀﺎﹶ ﻔﹶ ﻠ` ﺨﹾ ﻟﺍ ﺔ` ﻨ` ﺳ ﻭ ﻲ ﺘ` ﻨ` ﺴﹺ ﺑ ﻢﹸ ﻜ ﻴﹶ ﻠ ﻌﹶ ﻓ ﺍ ﲑﺜﹶ ﻛ ﺎﹰ ﻓﺎﹶ ﻠ ﺘ ﺧﺍ ﺎ ﻬ ﻴﹶ ﻠ ﻋ
ﹲ ﺔﹶ ﻟﺎﹶ ﻠ ﺿ ¸ ﺔ ﻋ ﺪﹺ ﺑ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔ ﻋ ﺪﹺ ﺑ ¸ ﺔﹶ ﺛ ﺪ ﺤ` ﻣ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ﱠ ﻥﹺ ﺈﹶ ﻓ ﹺ ﺭﻮ` ﻣﹸ ﺄﹾ ﻟﺍ ﺕﺎﹶ ﺛ ﺪ ﺤ` ﻣ ﻭ ﻢﹸ ﻛﺎ` ﻳﹺ ﺇ ﻭ ﺬﹺ ﺟﺍ ﻮ` ﻨﻟﺎﹺ ﺑ
ﺃ ﻩﺍﻭﺭ ﺩﻭﺍﺩ ﻮﺑ
Maksudnya : Daripada Abd Rahman bin Amru dan Hajar bin Hajar , mereka berkata,
kami menemui Irbadh bin Sariah yang merupakan orang yang diturunkan ayat,

m _ ¸ ¸ ! , ¯ ¸ ¸ ¸ ' _ _ _ ¸
_ _ \ | 4 ¡ ¿ _ _ _ l :ةبوتلا ٩٢

Kami memberi salam dan kami berkata, “Kami datang untuk menziarahi tuan dan untuk
mengambil ilmu dari tuan”. Lalu Irbadh bercerita: Pada suatu hari Rasulullah SAW solat
dengan kami dan setelah selesai solat baginda menghadap kepada kami lantas
menyampaikan tazkirah kepada kami dengan sepenuh hati sehingga kami menangis dan
jiwa kami rasa takut. Seorang daripada kami berkata, “Seolah-olah tazkirah tuan ini
adalah tazkirah yang terakhir, apa yang tuan ingin berpesan kepada kami?”. Lalu
baginda bersabda, “Aku berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah swt ,
hendaklah kamu dengar dan taat sekalipun kepada hamba habsyi, sesungguhnya sesiapa
yang akan hidup lagi selepasku dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka
hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafak Ar Rasyidin,
berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi gerahammu dan jauhilah dari
perkara-perkara baharu, sesungguhnya setiap yang baharu itu adalah bid’ah dan setiap
bid’ah itu sesat”
Menjawab Putar Belit Syiah

5

Riwayat Abu Daud dan Tirmizi

Benarlah sabdaan Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu
Daud dan Tirmizi di atas. Barangkali kita, umat Islam yang hidup pada hari inilah yang
telah melihat dan akan terus melihat perbezaan, perselisihan yang sangat banyak
berlaku di persada kehidupan umat Islam dari sehari ke sehari.

Syiah, satu ajaran yang dimulakan oleh Yahudi, semakin berkembang di sana sini di
bumi tercinta ini. Modus operandi yang diguna pakai oleh Abdullah bin Saba’ tidak ubah
atau saling tidak tumpah seperti modus operandi yang diguna pakai oleh Paulus yang
menyesatkan sejumlah umat Nabi Isa as.

Salah satu metod yang digunakan oleh syiah untuk memerangkap umat Islam di negara
kita ialah dengan menggunakan kitab kita, kitab-kitab yang dikarang oleh ulamak sunni,
sedangkan mereka mempunyai rujukan-rujukan tersendiri. Oleh sebab kedangkalan
ilmu-ilmu asas Islam ramai juga umat Islam terjebak dengan perangkap syiah ini.
Golongan pelajar, mahasiswa dan mahasiswi yang melanjutkan pelajaran di universiti-
universiti , kolej-kolej kerajaan dan swasta dipengaruhi oleh rakan-rakan dan juga
pensyarah-pensyarah syiah. Seorang rakan yang pernah belajar di Universiti Malaya
bercerita “Pensyarah kami cabar kami, kalau kamu boleh buktikan hadis Kitaballah wa
Sunnati tu sahih dan hadis Kitaballah Wa Itrati tu daif baru saya percaya mazhab Ahli
sunnah tu betul. Tapi kalau sebaliknya berlaku … you all kena masuk syiah”. “Dulu saya
macam you all juga , tapi bila saya buat MA di Iran kemudian sambung PHD lagi, saya
akhirnya sedar dan insaf bahawa saya tidak ada pilihan selain syiah”.

Saya rasa kalau tidak semua terpengaruh, sebahagian daripada mahasiswa akan
terperangkap dan akhirnya menjadi syiah atau paling kurang pun akan jadi Syiah Jadian
dengan erti kata lain memberi simpati yang tinggi kepada syiah.

Ramai juga kalangan ilmuan Islam yang saya temui berkata, “Susah juga kita nak hadapi
syiah ni, hujah mereka kuat, kalau takat macam kita ni tentu tak boleh lawan punya”,
“Macam mana nak lawan depa, depa guna Bukhari, Muslim nak hujah kita” dan macam-
macam lagi. Seolah-olah syiah berada di pihak yang benar dan kita Ahli Sunnah berada
dalam keadaan salah.

Sebenarnya saya amat tidak setuju jika ada yang mengatakan “hujah syiah kuat”
kerana bagi saya hujah syiah sebenarnya terlalu lemah. Kenapa mereka tidak
menggunakan hadis-hadis dari kitab mereka sendiri? Sebabnya mudah, iaitu hadis-
hadis mereka terlalu lemah dan amat jelas pembohongannya. Oleh sebab itulah mereka
lebih cenderung menggunakan hadis-hadis dan rujukan kita dengan cara memutar belit
maksud sebenar hadis atau kata-kata ulamak sunni. Persoalan-persoalan yang diputar
Menjawab Putar Belit Syiah

6
belit oleh syiah sebenarnya telah lama dijawab oleh para ulamak Islam. Malangnya tidak
dimanfaatkan oleh umat Islam hari ini.Pihak berwajib pula seolah-olah berpeluk tubuh, membiarkan isu syiah ini berleluasa.
Guru-guru yang mengajar Pendidikan Islam pula tidak diberikan pendedahan yang
sewajarnya berkaitan isu ini. Jabatan Agama Islam negeri seolah-olah tidak ada
connection dengan Jabatan Pelajaran Negeri dalam menangani isu ini. Sebagai contoh,
apabila Jabatan Mufti di sebuah negeri menganjurkan program penerangan kesesatan
syiah, guru-guru agama di sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia tidak dijemput
mengikuti program yang amat baik tersebut. Walhal pelajar-pelajar yang berada di
sekolah-sekolah itulah nanti yang akan menjadi pengikut tegar syiah apabila mereka
melanjutkan pelajaran di universiti kelak.

Seperkara lagi ialah, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia perlu sedar bahawa guru
pendidikan Islam di sekolah, hanya belajar satu opsyen sahaja semasa mereka belajar di
universiti. Guru yang belajar Usuluddin tidak akan mendalami Syariah, guru yang
belajar bahasa Arab tidak akan belajar langsung subjek-subjek Syariah mahu pun
Usuluddin di sesetengah universiti. Akan tetapi apabila mereka ditempatkan ke mana-
mana sekolah mereka akan mengajar semua bidang ilmu agama. Guru tersebut akan
mengajar tafsir, hadis, akidah, ibadah, muamalat, munakahat dan lain-lain. Kesannya
guru tersebut tidak menguasai tajuk yang diajar yang akhirnya akan menyebabkan
kegagalan pelajar. Sudah berapa lama pelajar mempelajari topik Insuran dan Takaful?
Tetapi masih ramai umat Islam yang tidak faham perbezaan Takaful dan Insuran
Konvensional. Berapa ramai lagi pelajar yang menjadi ejen-ejen kad kredit
konvensional? Begitulah juga dengan permasalahan syiah di Malaysia. Saya pernah
bertanya secara spontan pelajar-pelajar di fakulti pengajian Islam di sebuah universiti,
“mampukah anda mengajar dan menerangkan tajuk syiah kepada pelajar apabila
Menjawab Putar Belit Syiah

7

anda menjadi guru nanti?”. Rata-rata menjawab “tidak pasti” dan ramai yang
menggelengkan kepala.

Oleh yang demikian saya ingin menyeru pihak-pihak yang ada kaitan dalam isu ini
untuk melakukan sesuatu bagi menyekat perkembangan agama-agama dan ajaran-
ajaran yang sesat dan menyesatkan. Jangan nanti apabila sampai ke peringkat tidak
dapat dikawal ibarat nasi sudah menjadi bubur barulah ada pihak yang mengeluh “tak
boleh buat apa dah”.

Justeru saya rasa terpanggil untuk menghasilkan buku kecil ini yang bertujuan memberi
pendedahan ringkas tentang hujah-hujah yang selalu digunakan oleh syiah untuk
menjerat umat Islam khususnya golongan pelajar. Jawapan yang disediakan melalui
buku kecil ini ringkas dan padat dan tidak terlalu akademik. Jawapan-jawapan yang
disediakan kebanyakannya dipetik daripada Muhadoroh Dr Usman Khamis bersama
pelajarnya yang boleh dimuat turun di Youtube dalam bahasa Arab. Apa yang saya
lakukan hanyalah menterjemah semula muhadoroh tersebut ke bahasa Malaysia agar
dapat dimanfaatkan oleh umat Islam yang tidak mampu memahami bahasa Arab. Saya
juga merujuk beberapa kitab yang dikarang oleh para ulamak yang prihatin tentang
masalah ini, antaranya ialah kitab Faslul Khitab Fi Mawaqif As Sahabah karya Syeikh
Muhammad Saleh Ahmad Al Gharsi, yang saya rasakan sangat baik dan ringkas. Kitab-
kitab lain yang saya rujuk ialah:

1. Maal Ithnai Asyariyah Fil Usul Wal Furu’ karya Dr Ali Ahmad Salus.
2. Usul Mazhabis Syiah Ithnai Asyariah karya Dr Nasir bin Abdullah bin Ali Al Qafari
3. Al Awasim Min Al Qawasim karya – Ibnu Arabi Al Maliki
4. Tafsir Al Quran Al Azim karya Ibnu Kathir
5. Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar

Dalam buku kecil ini saya hanya menyentuh 12 isu sahaja iaitu:

1. Hadis Tsaqalain
2. Hadis Ghadir Khum
3. Hadis Kitabullah Wa Sunnati
4. Hadis 12 orang khalifah
5. Hadis Haud
6. Hadis Ali sama dengan Nabi Harun
7. Hadis Umar menghalang Nabi dari menulis wasiat
8. Ayat Tathir
9. Ayat Wilayah
10. Hadis Ali sebaik-baik makhluk.
11. Kisah kezaliman terhadap Fatimah
12. Buku Dialog Sunnah Syiah: Dialog Ilmiah atau Karut?
Menjawab Putar Belit Syiah

8Tajuk-tajuk yang lain akan cuba ditambah dalam edisi seterusnya insyaAllah. Teguran
dan kritikan membina daripada rakan-rakan Asatizah dan para alim ulamak amat saya
harapkan demi melihat akidah umat Islam di negara ini terpelihara.


Abdullah bin Din
11.55 pm
16hb Mei 2012
Batu 11, Jalan Sungai Petani,
Kota Sarang Semut, Kedah Darulaman.
Hp: 019-8813100

Menjawab Putar Belit Syiah

9


Isu Isu Isu Isu- -- -Isu Isu Isu Isu Yang Yang Yang Yang Selalu Diputar Belit Oleh Syiah Selalu Diputar Belit Oleh Syiah Selalu Diputar Belit Oleh Syiah Selalu Diputar Belit Oleh Syiah
Dan Jawapannya Dan Jawapannya Dan Jawapannya Dan Jawapannya

Siapa Syiah?

Siapa syiah? Tajuk ini telah diperincikan dalam buku “Siapa Syiah Sebenarnya” yang
saya tulis bersama Al Fadhil Ustaz Azfar Abdullah. Walau bagaimanapun sebelum
memulakan perbincangan tentang isu-isu yang selalu diputar belit oleh syiah , pembaca
seharusnya mengetahui secara ringkas tentang akidah-akidah asas penganut fahaman
syiah.

Syiah secara umumnya ialah penyokong Saidina Ali. Mereka adalah kelompok manusia
yang mendakwa menyayangi dan mencintai Saidina Ali ra dan Ahlul Bait. Bagi mereka
Saidina Ali ra adalah khalifah yang telah diwasiatkan oleh Nabi SAW, tetapi telah
dizalimi oleh para sahabat. Jawatan khalifah dan imam yang telah dinaskan oleh Allah
swt ini telah dirampas oleh Abu Bakar ra, Umar ra dan Usman ra. Para sahabat lain yang
mengetahui hak Saidina Ali dan keluarganya telah bersekongkol dengan khalifah-
khalifah Ar Rasyidin menzalimi Ahlul Bait. Oleh yang demikian para sahabat juga telah
kufur kerana melanggar arahan dan perintah Nabi SAW. Tidak ada manusia yang lebih
jelik daripada generasi sahabat pada pandangan syiah. Ahlul Bait khususnya Imam 12
yang dipercayai oleh Syiah Imamiyah Ithna Asyariah adalah maksum dari segala dosa
kecil dan besar, terlalai dan terlupa juga tersilap sejak dari kecil hinggalah mati.
Walaupun perkataan Ahlul Bait secara terang dan jelas merujuk kepada isteri-isteri
nabi, Ummahatul Mukminun, syiah mengeluarkan mereka dari darjat dan kedudukan
yang mulia. Bagi syiah, Ahlul Bait yang maksum di sisi mereka ini hanyalah Saidina Ali
ra, Fatimah ra, Hasan ra , Husin, ra dan 9 orang imam yang terdiri daripada keturunan
Saidina Husin ra sehinggalah Imam Mahdi iaitu Imam Muhammad bin Hasan Al Askari.
Bagi syiah juga, paksi kehidupan umat Islam mestilah berpegang kepada Al Quran dan
Ahlul Bait. Oleh itu mereka cuba mengelirukan umat Islam dengan mengkritik hadis
“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu
berpegang dengan kedua-duanya iaitu Kitab Allah dan sunnah nabinya”.

Buku ini akan cuba menjelaskan kekeliruan yang berlaku ketika memahami teks ayat-
ayat Al Quran dan hadis yang cuba diselewengkan pengertian sebenarnya oleh syiah
sehingga ada umat Islam yang terpengaruh dengan dakyah syiah ini.Menjawab Putar Belit Syiah

10
Kisah Seorang Paderi Kristian

Mr James ialah seorang paderi Kristian. Beliau berasal dari Scotland. Sejak beberapa
tahun lalu Mr James mengambil keputusan untuk menetap di salah sebuah
perkampungan orang Islam di pedalaman Sabah. Sejak tinggal di sana, Mr James banyak
melakukan kerja-kerja amal di kampung tersebut. Setiap pagi Mr James mengusahakan
lading sayur di hadapan rumahnya. Hasil tanaman sayurnya bukan untuk dijual,
sebaliknya dihadiahkan kepada jiran-jiran yang tinggal berhampiran dengan rumahnya.
Setiap hari minggu Mr James akan melakukan ziarah ke hospital yang terletak tidak jauh
dari kampung tempat Mr James tinggal. Beliau dengan senyuman menyapa setiap
pesakit tidak kira apa bangsa atau agama mereka. Beliau akan mendoakan pesakit agar
cepat sembuh dan setiap kali menziarahi mereka , Mr James tidak pernah lupa
menghadiahkan sesuatu kepada mereka. Tahun lalu Mr James telah berjaya membuka
sebuah sekolah rendah yang telah lama diidam-idamkan oleh penduduk kampung
tersebut. Ramai anak-anak penduduk kampung tersebut mendapat manfaat dengan
pembukaan sekolah tersebut. Sikap dan usaha Mr James diperhatikan oleh seorang anak
muda, bernama Muhammad. Beliau kagum dengan peribadi dan usaha murni yang
dilakukan oleh Mr James. Muhammad membuat kesimpulan berikut:Apa pendapat anda terhadap kesimpulan yang dibuat oleh pemuda ini? Patutkah umat
Islam di Malaysia menilai kebenaran Syiah dengan kekaguman mereka terhadap Iran
dan Khomeini? Atau mereka perlu menyelidik apa yang terkandung di dalam kitab-kitab
rujukan utama Syiah?

Sunnah dan Syiah
Penganut syiah mendakwa bahawa mereka memperjuangkan Al Quran dan As Sunnah.
Sejauh mana benarnya dakwaan mereka tersebut? Adakah benar seperti yang didakwa,
atau hanya omongan kosong dan tuduhan semata-mata?

Untuk menjawab persoalan ini kita perlu melihat definisi sunnah yang difahami oleh
para ulamak syiah. Dr Ali Ahmad Salus menjelaskan perkara ini dalam bukunya Maal
Ithnai Asyariah Fil Usul Wal Furu’:

Menjawab Putar Belit Syiah

11

Ertinya: As Sunnah pada istilah Fuqaha’ ialah perkataan nabi, perbuatannya atau
pengakuannya. Adapun Fuqaha’ Imamiyah secara khususnya telah memperluaskan
pengertian As Sunnah sehingga merangkumi kata-kata, perbuatan dan pengakuan
imam-imam mereka yang dianggap maksum. Hal yang demikian kerana syiah
menganggap imam-imam mereka maksum dan setaraf dengan nabi SAW dan wajib
diikuti oleh semua manusia. Ringkasnya Sunnah di sisi syiah ialah:

Ucapan, perbuatan dan pengakuan imam-imam maksum.

Oleh itu sekalipun benar dakwaan mereka tentang perkara ini, kita perlu memahami
bahawa As Sunnah yang diperjuangkan oleh syiah tidak sama dengan As Sunnah yang
diperjuangkan oleh ulamak Ahlu Sunnah Wal Jamaah.

Ahlu Sunnah Wal Jamaah hanya mengiktiraf kata-kata, perbuatan dan pengakuan yang
disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber perundangan dan syariat.
Perawi-perawi yang meriwayatkan sesebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW
hanya menjalankan tugas menyampaikan ilmu yang mereka dengar. Kata-kata mereka
bukan hujah untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu perkara walaupun
mereka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad atau siapa-siapa
sahaja hatta mereka yang terdiri daripada keluarga dan keturunan Nabi SAW.
Sedangkan syiah mengangkat kata-kata, perbuatan dan pengakuan 12 orang yang
dianggap sebagai imam maksum daripada keturunan Nabi SAW sama seperti hadis yang
difahami oleh Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Kata-kata imam 12 ini wajib diikuti dan
dipatuhi oleh manusia. Mengingkarinya bererti mengingkari Allah dan rasul. Oleh itu
tidak hairanlah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Kulaini dalam kitabnya Al Kafi
kebanyakannya disandarkan kepada Imam mereka yang ke enam iaitu Ja’far As Sadiq
dan imam-imam yang lain.

Seperkara lagi yang perlu diketahui oleh umat Islam ialah, bagi Ahlus Sunnah Wal
Jamaah, hadis-hadis yang menjadi sumber rujukan mereka ialah kitab-kitab berikut:
I. Sahih Bukhari
II. Sahih Muslim
Menjawab Putar Belit Syiah

12
III. Sunan Abu daud
IV. Sunan Tirmizi
V. Sunan Nasaie
VI. Sunan Ibnu Majah
VII. Musnad Imam Ahmad
VIII. Dll

Umat Islam perlu menyedari bahawa syiah menolak semua kitab-kitab hadis di atas.
Jika anda membaca buku-buku yang ditulis oleh mereka dan anda dapati hadis-hadis
yang dipetik dari kitab-kitab hadis di atas. Jangan menyangka mereka mempercayai dan
menerima periwayatan hadis daripada ulamak-ulamak Ahlus Sunnah. Itu semua mereka
lakukan demi untuk menjerat pengikut Ahlus Sunnah Wal Jamaah sahaja. Hadis-hadis
yang mereka petik sama ada dalam tulisan ataupun ucapan mereka hanyalah hadis-
hadis yang mereka rasakan ianya mampu menyokong fahaman sesat mereka sahaja.
Oleh itu mereka akan memutar belitkan maksud hadis tersebut atau pun memaksa
pengertian hadis tersebut agar sejajar dengan kefahaman mereka.Masakan mereka menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
sedangkan Imam Bukhari mengkafirkan syiah. Mana mungkin mereka menima hadis-
hadis Bukhari, sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan banyak hadis-hadis Aisyah RA
dan Abu Hurairah RA. Bagi syiah Aisyah RA adalah musuh mereka, bagi mereka Abu
Hurairah RA adalah munafik yang jahat. Oleh itu fikirkanlah!!! Jangan mudah tertipu.
Begitulah keadaannya dengan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, Imam
Tirmizi dan seluruh ulamak Sunnah yang lain.
Menjawab Putar Belit Syiah

13
Al Jarh Wat Ta’dil
1
Di Sisi Syiah

Syiah juga mempunyai kitab-kitab utama dalam bidang ilmu ini. Antara kitab-kitab
tersebut ialah :

I. Rijal Al Barqi
II. Rijal Al Kasyi
III. Rijal As Syeikh At Tusi
IV. Fahrast Kitab Rijal As Syeikh At Tusi
V. Rijal Al Najasyi
VI. Tanqih Al Maqal Fi Ilmi Ar Rijal. Kitab terakhir ini merupakan kitab besar yang
dikarang oleh Abdullah Al Mamaqani yang kebanyakan rujukannya kembali
kepada kitab-kitab di atas.

Sekiranya kita berpeluang melihat sendiri isi kandungan kitab-kitab ini, kita akan
mendapati isi kandungannya berkait rapat dengan akidah serta kepercayaan mereka
yang sesat dan batil. Oleh kerana mereka menolak konsep keadilan sahabat
sepertimana yang dipegang oleh Ahlu Sunnah Wal Jamaah, mereka menolak semua
riwayat yang bersumberkan Khulafak Ar Rasyidin selain Saidina Ali ra. , bahkan
menolak persaksian semua sahabat nabi kecuali yang terkenal dalam sejarah menerima
kekhalifahan Saidina Ali ra., memberi wala’ kepada beliau dan tidak terlibat menentang
Saidina Ali dalam siri peperangan seperti Perang Siffin dan Perang Jamal. Bagi melihat
kebencian syiah terhadap perawi-perawi sunnah dan pembohongan mereka lihatlah
nukilan Dr Ali Ahmad As Salus dari Kitab Tanqih Al Maqal Fi Ilmi Ar Rijal :


1- Ali bin Abi Talib

Beliau ialah Amirul Mukminin Afdalus Solatu Wassalam. Kebaikan dan fadilatnya tidak
mampu dihimpun dan dihitung oleh manusia. Firman Allah swt, “Sekiranya laut menjadi
dakwat untuk menulis firman tuhanku nescaya akan keringlah ianya sebelum ditulis
kalimat tuhanku”. Dan telah warid bahawa sekiranya laut menjadi dakwat, pohon-
pohon menjadi pena, daun-daun menjadi kertas, jin dan syaitan menjadi penulis,

1
Ilmu yang membincangkan tentang keadaan seseorang perawi, adakah periwayatannya diterima atau
ditolak.
Menjawab Putar Belit Syiah

14
nescaya mereka tidak mampu menghitung kebaikan dan fadilatnya (Saidina Ali
ra).


2 - Muhammad bin Abi Bakar bin Abi Quhafah.

Beliau mempunyai kedudukan dan darjat yang tinggi, juga merupakan orang yang
hampir dengan Saidina Ali dan hawarinya. Kebijaksanaannya datang dari sebelah
ibunya Asma’ bt Umais bukan dari sebelah bapanya. Seorang yang paling bijaksana.
Datang dari keluarga yang jahat. Beliau telah membaiah Amirul Mukminin dengan
membuat penyaksian berlepas diri dari kejahatan ayahnya (Abu Bakar) dan Khalifah
yang kedua (Umar). Beliau berkata kepada Saidina Ali: “Aku bersaksi bahawa engkau
Amirul Mukminin, imam yang wajib ditaati dan sesungguhnya ayahku berada
dalam neraka...”


3- Abdullah bin Amru bin Al As

Beliau sama seperti bapanya pada menyatakan pendapatnya, pada kemunafikannya dan
pada pendustaannya terhadap Allah swt dan rasulnya. Beliau menyertai Muawiyah
dalam Perang Siffin, cukuplah penyertaannya dalam Perang Siffin itu sebagai tanda
kejahatannya.
Menjawab Putar Belit Syiah

15

4- Abd Rahman bin Auf

Dalam merekodkan biodatanya terdapat tuduhan jahat terhadap Abd Rahman bin Auf
dan Saidina Uthman bin Affan ra. Di akhir penterjemahannya pengarang menyatakan:
“Aku tidak berpegang terhadap riwayatnya kerana seseorang yang melakukan
pengkhianatan terhadap perkara usul (pokok atau asas) tidak boleh dipercayai dalam
perkara furu’ (cabang)”.


5- Khalid bin Al Walid

Beliau telah berpakat dengan Abu Bakar untuk membunuh Saidina Ali, kemudian Abu
Bakar menyesal kerana bimbang berlaku fitnah. Orang ramai memanggilnya Saifullah,
yang sepatutnya digelar Saifu Syaitan (Pedang Syaitan)... Zindiq. Beliau lebih terkenal
dari kafirnya Iblis dalam perkara menentang Ahli Bait...

Lihatlah betapa jahatnya syiah ketika menjelaskan peribadi para sahabat nabi ra. Bagi
mereka generasi yang telah disaksikan keunggulannya oleh Allah swt lebih jahat
daripada iblis dan syaitan. Renunglah betapa jauh dan sesatnya golongan syiah ini dari
landasan kebenaran melalui firman Allah swt dalam surah At Taubah di bawah:
m ML K JIHGFEDCBA
[ZYX WVUT SRQ PON l :ةبوتلا ١٠٠
Ertinya : Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara
orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik,
Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.
At Taubah : 100

Siapakah golongan yang terdahulu yang dikurniakan darjah kebesaran yang membawa
gelaran
( KJI)
Menjawab Putar Belit Syiah

16

dalam ayat ini? Bukankah mereka ialah para sahabat seumpama Abu Bakar ra, Umar ra,
Abdullah bin Amru, Khalid bin Al Walid? Siapakah yang mampu merampas darjat dan
kurniaan Allah swt yang dianugerahkanNya kepada generasi unggul yang bersama-
sama memperjuangkan agama Allah swt 1400 tahun yang lalu? Tidak ada golongan
yang lebih kufur seumpama syiah dan penulis kitab-kitab ini kerana membutakan mata
dan memekakkan telinga mereka terhadap ayat-ayat Allah swt seperti ini.


Apa Salahnya Menganggap Mazhab Syiah Sama Seperti Mazhab Hanafi?

Pengikut Syiah berkata, “Apa salahnya jika anda menganggap mazbah syiah sama
seperti mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali?” , “Perbezaan kita hanyalah pada masalah furu’
dan cabang sahaja.”. “Mazhab kami ialah Mazhab Jaafari, kenapa jika anda boleh
menerima mazhab yang disandarkan kepada Imam Syafie atau Imam Malik, mazhab
kami disandarkan kepada Imam Jaafar As Sadiq, cicit kepada Nabi Muhammad SAW”.
Pihak syiah menyeru kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah gar kita bersatu padu dan
meninggalkan perbalahan sesama umat Islam. Kata mereka lagi, “musuh utama kita
ialah Amerika dan zionis, jika kita sunnah dan syiah berbalah ianya tentu merugikan
kita semua”.

Sekali pandang, benar juga kata mereka, tetapi jika diamat-amati sebenarnya kata-kata
manis seumpama itu hanyalah jerat untuk memerangkap kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah
agar kita juga menjadi syiah seperti mereka. Cuba fikirkan baik-baik, perbezaan antara
kita umat Islam di Malaysia yang rata-ratanya bermazhab Syafie dengan umat Islam
yang bermazhab Hanafi, Hanbali atau Maliki di negara-negara umat Islam yang lain
tidak membawa pertikaian sesama kita. Tidak pernah ada usaha untuk menarik umat
Islam yang bermazhab Hanafi kepada Syafie atau orang yang bermazhab Maliki
melakukan sesuatu untuk mengubah mazhab Syafie di Malaysia kepada mazhab Maliki.
Berbeza dengan syiah, mereka mendakwa mereka sama dengan kita, Ahlus Sunnah Wal
Jamaah, tetapi pada masa yang sama mereka bermati-matian mengajak kita umat Islam
bermazhab Syafie agar “tukar mazhab” kepada syiah dan mendakwa bahawa mazhab
Syafie tidak betul, Ahlus Sunnah Wal Jamaah telah sesat daripada kebenaran dan
sebagainya.

Mereka ajak kita bersatu padu, mereka ajak kita supaya tidak bermusuh sesama kita.
Saidina Ali RA pernah mengungkapkan :
ﻃﺎﺒﻟﺍ ﺎ· ﺩﺍﺮﻳ ﻖﺣ ﺔﻤﻠﻛ ﻞ
Maksudnya: Perkataan yang benar tetapi maksud sebenarnya adalah kebatilan.

Menjawab Putar Belit Syiah

17
Pada masa mereka mengajak agar kita bersatu padu, mereka memaki hamun atau
dengan bahasa mereka “mengkritik” Abu Bakar RA, Umar RA, Aisyah RA dan sahabat-
sahabat yang lain. Bayangkan jika ada jiran tetangga anda mengajak anda untuk
berbaik-baik. Jiran anda tersebut berkata, “marilah kita lupakan permusuhan antara
kita, marilah kita bersatu padu mewujudkan keharmonian sesama kita”. Beberapa hari
selepas itu, jiran anda menulis dan mengirim sebuah buku yang penuh tohmahan dan
kata nista terhadap ibu anda. Tidak cukup dengan itu, jiran anda tersebut dengan penuh
semangat berkata, “ayah awak memang jahat dan bodoh di kampung ini”.

Inilah hakikat yang sedang berlaku antara Ahlus Sunnah Wal Jamaah di negara kita.
Mereka mengajak kita bersatu padu, tetapi sebenarnya mereka berniat mengajak kita
meninggalkan fahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan mengajak kita turut mengeji dan
mencela para sahabat Rasulullah dan Ummahatul Mukminin. Lihatlah ungkapan dalam
buku-buku yang dihantar oleh mereka:


Menjawab Putar Belit Syiah

18
Tulisan seumpama ini bolehkah dianggap sebagai usaha ke arah perpaduan antara
Sunni dan Syiah di Malaysia? Mereka melihat setiap tidakan dan perlakuan para sahabat
dari aspek negatif yang membayangkan busuknya hati para pengikut syiah.

Menjawab Putar Belit Syiah

19
Berikut ialah salinan mesej daripada seorang pengikut syiah di Kedah yang dihantar
kepada Pejabat Mufti Negeri Kedah.

Menjawab Putar Belit Syiah

20

1- Hadis (ﱵﻨﺳﻭ ﷲﺍ ﺏﺎﺘﻛ) Tidak Sahih … Bagaimana Ahli Sunnah
Berpegang Kepada Sunnah Dan Enggan Berpegang Kepada
Itrah?

ﻦﻋ ﲏﻐﻠﺑ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻟﺁﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻝﺎﻗ ' ﺎﻤ· ﻢﺘﻜﺴﲤ ﺎﻣ ﺍﻮﻠﻀﺗ ﻦﻟ ﻦﻳﺮﻣﺃ ﻢﻜﻴﻓ ﺖﻛﺮﺗ · ﺏﺎﺘﻛ
'ﻪﻴﺒﻧ ﺔﻨﺳﻭ ،ﷲﺍ
ﺄﻃﻮﳌﺍ ﰲ ﻚﻟﺎﻣ ﻩﺍﻭﺭ
Maksudnya : Rasulullah SAW bersabda, “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara,
kamu tidak akan sesat selagi mana berpegang dengan kedua-duanya: Kitab Allah dan
sunnah nabinya.

Syiah berkata hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan
kedaifan hadis ini. Hadis ini yang menjadi pegangan utama mazhab sunni tidak juga
diriwayatkan oleh semua pemilik Kutubus Sittah (Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi,
Nasaie dan Ibnu Majah). Imam Ahmad yang menulis kitab Musnad yang mengandungi
40 ribu hadis juga tidak meriwayatkan hadis ini. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh
Imam Malik dalam Muwatta’ secara Mursal. Hadis Mursal adalah Daif dan tidak boleh
dijadikan hujah. Hal ini menunjukkan bahawa pegangan mereka salah dan mereka
sengaja menolak Ahlul Bait bahkan membenci dan menzalimi hak mereka.

Kata mereka lagi, hadis yang sahih ialah perintah supaya berpegang dengan Itrah atau
Ahlul Bait sepertimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Muslim. Kenapa kita
meninggalkan hadis yang sahih dan sengaja menerima hadis yang telah terbukti
kelemahannya?

Ulasan

1. Apa tujuan mereka mempertikai kesahihan hadis ini? Hal ini adalah untuk
menolak pegangan Ahli Sunnah terhadap sunnah atau hadis-hadis yang
diriwayatkan oleh sahabat-sahabat nabi yang dibenci oleh mereka.

2. Ahli Sunnah berpegang terhadap sunnah bukan semata-mata kerana hadis ini. Al
Quran secara jelas memerintahkan umat Islam berpegang kepada sunnah
melalui ayat-ayat Al Quran yang banyak. Antaranya firman Allah swt :

Menjawab Putar Belit Syiah

21

m ¸ _ _ _ _ ¸ ¸ ¸ ¸ _ _ ¸ . ¸ _ _ ¸
¸ _ _ ¸ _ _ ¸ ¸ , __ l :ءاسنلا ٥٩

Maksudnya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya.

m m lk j i h g f e dc b a `
on l :ءاسنلا ٦١

Maksudnya: Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum
yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang
munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.

m ___ .¿ .__`,__¸¸¸ l
:رشحلا ٧
Maksudnya : Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah sangat keras hukuman-Nya.

3. Berkaitan Hadis Mursal para ulamak tidak sepakat menolaknya. Jumhur ulamak
menolak berhujah dengan Hadis Mursal, walaupun begitu ada dalam kalangan
ulamak yang menerima Hadis Mursal khususnya Mursal Kibar At tabiin seperti
Said bin Musayyab dan Imam Malik.

4. Ibnu Abd Bar dan Imam Suyuti menyatakan bahawa semua Hadis Mursal yang
terdapat dalam kitab Muwattok Malik adalah sahih.

5. Tidaklah menjadi persoalan besar, sama ada bagi yang mendaifkan hadis ini
kerana arahan berpegang terhadap sunnah nabi bukan bergantung kepada
sahihnya hadis ini atau bagi yang menyatakan hadis ini sahih kerana ia adalah
ijtihad para ulamak hadis. Bukan hadis ini sahaja yang menjadi perselisihan
Menjawab Putar Belit Syiah

22

antara ulamak tentang sahih atau tidak, bahkan banyak lagi hadis-hadis lain yang
sama kedudukannya dengan hadis ini. Namun hal ini tidak menjadi punca
pergaduhan antara umat Islam.

6. Arahan berpegang terhadap sunnah sebenarnya terdapat dalam hadis Irbadh bin
Sariah berikut:


ﻦﻋ ﺎﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﹴ ﺮ ﺠ` ﺣ ` ﻦ ﺑ ` ﺮ ﺠ` ﺣ ﻭ ' ﻲ ﻤﹶ ﻠ' ﺴﻟﺍ ﻭﹴ ﺮ ﻤ ﻋ ` ﻦ ﺑ ﹺ ﻦ ﻤ ﺣ` ﺮﻟﺍ ` ﺪ ﺒ ﻋ ﻲﹺ ﻨﹶ ﺛ` ﺪ ﺣ ﻦ` ﻤ ﻣ ﻮ` ﻫ ﻭ ﹶ ﺔ ﻳﹺ ﺭﺎ ﺳ ﻦ ﺑ ﺽﺎ ﺑ ﺮ ﻌﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻨ ﻴ ﺗﹶﺃ ﻪﻴ ﻓ ﹶ ﻝ ﺰ ﻧ
¦ ﻪ ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻢﹸ ﻜﹸ ﻠ ﻤ ﺣﹶ ﺃ ﺎ ﻣ ` ﺪﹺ ﺟﹶ ﺃ ﺎﹶ ﻟ ﺖﹾ ﻠﹸ ﻗ ﻢ` ﻬﹶﻠ ﻤ ﺤ ﺘ ﻟ ﻙ ﻮ ﺗﹶ ﺃ ﺎ ﻣ ﺍﹶ ﺫﹺ ﺇ ﻦﻳ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺎﹶ ﻟ ﻭ ¦
ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻨﹺ ﺑ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﺽﺎ ﺑ ﺮ ﻌﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﲔِ ﺴﹺ ﺒ ﺘﹾ ﻘ` ﻣ ﻭ ﻦﻳ ﺪ ﺋﺎ ﻋ ﻭ ﻦﻳﹺ ﺮ ﺋﺍ ﺯ ﻙﺎ ﻨ ﻴ ﺗﹶ ﺃ ﺎﻨﹾ ﻠﹸ ﻗ ﻭ ﺎ ﻨ ﻤﱠ ﻠ ﺴﹶ ﻓ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﺕﺍﹶ ﺫ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ﻪ ﻴﹶ ﻠ ﻋ
ﹶ ﻓ ` ﺏﻮﹸ ﻠﹸ ﻘﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻬ ﻨ ﻣ ﺖﹶ ﻠﹺ ﺟ ﻭ ﻭ ﹸ ﻥﻮ` ﻴ` ﻌﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻬ ﻨ ﻣ ﺖﹶ ﻓ ﺭﹶ ﺫ ﹰ ﺔ ﻐﻴ ﻠ ﺑ ﹰ ﺔﹶ ﻈ ﻋ ﻮ ﻣ ﺎ ﻨﹶ ﻈ ﻋ ﻮﹶ ﻓ ﺎ ﻨ ﻴﹶ ﻠﻋ ﹶ ﻞ ﺒﹾ ﻗﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﺛ ﹴ ﻡ ﻮ ﻳ ﱠ ﻥﹶ ﺄﹶ ﻛ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ ﹲ ﻞ ﺋﺎﹶ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘ
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﺎ ﻨ ﻴﹶ ﻟﹺ ﺇ ` ﺪ ﻬ ﻌ ﺗ ﺍﹶ ﺫﺎ ﻤﹶ ﻓ ﹴ ﻉ` ﺩ ﻮ` ﻣ ﹸ ﺔﹶ ﻈ ﻋ ﻮ ﻣ ﻩ ﺬ ﻫ ﺶ ﻌ ﻳ ﻦ ﻣ ` ﻪ` ﻧﹺ ﺈﹶ ﻓ ﺎ' ﻴ ﺸ ﺒ ﺣ ﺍ ﺪ ﺒ ﻋ ﹾ ﻥﹺ ﺇ ﻭ ﺔ ﻋﺎﱠ ﻄﻟﺍ ﻭ ﹺ ﻊ ﻤ` ﺴﻟﺍ ﻭ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻯ ﻮﹾ ﻘ ﺘﹺ ﺑ ﻢﹸ ﻜﻴ ﺻﻭﹸ ﺃ
ﻦﻳ ﺪ ﺷﺍ` ﺮﻟﺍ ﲔ` ﻳ ﺪ ﻬ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺀﺎﹶ ﻔﹶ ﻠ` ﺨﹾ ﻟﺍ ﺔ` ﻨ` ﺳ ﻭ ﻲ ﺘ` ﻨ` ﺴﹺ ﺑ ﻢﹸ ﻜ ﻴﹶ ﻠ ﻌﹶ ﻓ ﺍ ﲑ ﺜﹶ ﻛ ﺎﹰ ﻓﺎﹶ ﻠ ﺘ ﺧﺍ ﻯ ﺮ ﻴ ﺴﹶ ﻓ ﻱ ﺪ ﻌ ﺑ ﻢﹸ ﻜ ﻨ ﻣ ﺍﻮ' ﻀ ﻋ ﻭ ﺎ ﻬﹺ ﺑ ﺍﻮﹸ ﻜ` ﺴ ﻤ ﺗ ﺎ ﻬ ﻴﹶ ﻠ ﻋ
ﹲ ﺔﹶ ﻟﺎﹶ ﻠ ﺿ ¸ ﺔ ﻋ ﺪﹺ ﺑ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔ ﻋ ﺪﹺ ﺑ ¸ ﺔﹶ ﺛ ﺪ ﺤ` ﻣ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ﱠ ﻥﹺ ﺈﹶ ﻓ ﹺ ﺭﻮ` ﻣﹸ ﺄﹾ ﻟﺍ ﺕﺎﹶ ﺛ ﺪ ﺤ` ﻣ ﻭ ﻢﹸ ﻛﺎ` ﻳﹺ ﺇ ﻭ ﺬﹺ ﺟﺍ ﻮ` ﻨﻟﺎﹺ ﺑ
ﺩﻭﺍﺩ ﻮﺑﺃ ﻩﺍﻭﺭ
Maksudnya : Daripada Abd Rahman bin Amru dan Hajar bin Hajar , mereka
berkata, kami menemui Irbadh bin Sariah yang merupakan orang yang
diturunkan ayat,
m _ ¸ ¸ ! , ¯ ¸ ¸ ¸ ' _ _ _ ¸
_ _ \ | 4 ¡ ¿ _ _ _ l :ةبوتلا ٩٢
Kami memberi salam dan kami berkata, “Kami datang untuk menziarahi tuan dan untuk
mengambil ilmu dari tuan”. Lalu Irbadh bercerita: Pada suatu hari Rasulullah SAW solat
dengan kami dan setelah selesai solat baginda menghadap kepada kami lantas
menyampaikan tazkirah kepada kami dengan sepenuh hati sehingga kami menangis dan
jiwa kami rasa takut. Seorang daripada kami berkata, “Seolah-olah tazkirah tuan ini
adalah tazkirah yang terakhir, apa yang tuan ingin berpesan kepada kami?”. Lalu
baginda bersabda, “Aku berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah swt ,
hendaklah kamu dengar dan taat sekalipun kepada hamba habsyi, sesungguhnya sesiapa
yang akan hidup lagi selepasku dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka
hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafak Ar Rasyidin,
berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi gerahammu dan jauhilah dari
Menjawab Putar Belit Syiah

23

perkara-perkara baru, sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah
itu sesat”.

Hasan Sahih Riwayat Tirmizi
2

2
Hadis ini diterima sebagai sahih oleh para muhaddisin antaranya Imam Tirmizi, Abu Daud, Imam Ibnu Abd Bar, Imam
Hakim, Imam Ibnu Hibban, Imam Baghawi, Imam Munziri, Ibnu Taimiyah dan Abdullah bin Baz.
Menjawab Putar Belit Syiah

24

2- Hadis Tsaqalain

Hadis Tsaqalain ialah hadis yang berbunyi

ﺎﹶ ﻟﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻬ ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲ ﺿ ﺭ ﻢﹶ ﻗ ﺭﹶ ﺃ ﹺ ﻦ ﺑ ﺪ ﻳ ﺯ ﻦ ﻋ ﹾ ﻥﹺ ﺇ ﺎ ﻣ ﻢﹸ ﻜﻴ ﻓ ﻙﹺ ﺭﺎ ﺗ ﻲ` ﻧﹺ ﺇ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ﻪ ﻴﹶ ﻠ ﻋ `ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
ﻦﹶ ﻟ ﻪﹺ ﺑ ﻢ` ﺘﹾ ﻜ` ﺴ ﻤ ﺗ ﻰﹶ ﻟﹺ ﺇ ِ ﺀﺎ ﻤ` ﺴﻟﺍ ﻦ ﻣ ﺩﻭ` ﺪ ﻤ ﻣ ﹲ ﻞ ﺒ ﺣ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﺏﺎ ﺘ ﻛ ﹺ ﺮ ﺧﺂﹾ ﻟﺍ ﻦ ﻣ ` ﻢﹶ ﻈ ﻋﹶ ﺃ ﺎ ﻤ` ﻫ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﻱ ﺪ ﻌ ﺑ ﺍﻮﱡ ﻠﻀ ﺗ
ﻴ ﻓ ﻲﹺ ﻧﻮﹸ ﻔﹸ ﻠ ﺨ ﺗ ﻒ ﻴﹶ ﻛ ﺍﻭ` ﺮﹸ ﻈ ﻧﺎﹶ ﻓ ﺽ ﻮ ﺤﹾ ﻟﺍ ` ﻲﹶ ﻠﻋ ﺍ ﺩﹺ ﺮ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ﺎﹶ ﻗ` ﺮﹶ ﻔ ﺘ ﻳ ﻦﹶ ﻟ ﻭ ﻲ ﺘ ﻴ ﺑ ﹸ ﻞ ﻫﹶ ﺃ ﻲ ﺗ ﺮ ﺘ ﻋ ﻭ ﹺ ﺽ ﺭﹶ ﺄﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻤﹺ ﻬ
ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺐﻳﹺ ﺮﹶ ﻏ ﻦ ﺴ ﺣ ﹲ ﺚﻳ ﺪ ﺣ
ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ
Maksudnya : Daripada Zaid bin Arqam RA, Rasulullah SAW bersabda, “Aku tinggalkan
kepada kamu, jika kamu berpegang kepadanya kamu tidak akan sesat selepasku, salah
satunya lebih besar dari yang satu lagi, Kitab Allah (Al Quran) yang merupakan tali yang
dilepaskan dari langit ke bumi dan ITRAHku , Ahli Baitku dan kedua-duanya tidak akan
berpisah sehingga mereka datang ke telagaku. Perhatikanlah bagaimana kamu beramal
dan berpegang dengan kedua-duanya selepas ketiadaanku nanti


Kata Imam Tirmizi Hadis ini Hasan Gharib
Riwayat Tirmizi
Hadis ini juga turut diriwayatkan oleh Tabrani dan Imam Ahmad bin Hanbal. Albani
menganggap hadis ini sebagai sahih.
Hadis ini seringkali dijadikan hujah oleh pihak syiah untuk menyatakan kebenaran
pegangan mereka. Menurut mereka lagi, melalui hadis ini jelas bahawa Rasulullah SAW
memerintahkan kita mengikut Mazhab Ahlul Bait sahaja kerana dengan mengikut
mereka umat Islam tidak akan sesat. Jika umat mengikut mazhab-mazhab selain
Mazhab Ahlul Bait seperti mengikut Mazhab Syafie atau Mazhab Hanbali mereka akan
terjerumus ke lembah kesesatan.
Penulis buku Meniti Titian Kebenaran telah terpengaruh dengan ajaran syiah kerana
tidak memahami maksud sebenar hadis ini. Baca pengakuan beliau dalam petikan di
bawah:
Menjawab Putar Belit Syiah

25


Menjawab Putar Belit Syiah

26

Ulasan
1. Hadis ini ditashihkan oleh para ulamak seperti Syeikh Albani kerana disokong oleh
beberapa hadis lain khususnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim.
Perhatikan lafaz yang digunakan oleh Imam Muslim dalam hadis berikut:
·ﻝﺎﻗ ﻢﻗﺭﺃ ﻦﺑ ﺪﻳﺯ ﻦﻋ ·ﻝﺎﻗ ﰒ ٍ ﺀﺎ ﻤﹺ ﺑ ﺎ ﺒﻴ ﻄ ﺧ ﺎ ﻨﻴ ﻓ ﺎ ﻣ ﻮ ﻳ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ﻪ ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻡﺎﹶ ﻗ
` ﺪ ﻌ ﺑ ﺎ` ﻣﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻢﹸ ﺛ ﺮﱠ ﻛﹶ ﺫ ﻭ ﹶ ﻆ ﻋ ﻭ ﻭ ﻪ ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻰ ﻨﹾ ﺛﹶ ﺃ ﻭ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺪ ﻤ ﺤﹶ ﻓ ﺔ ﻨﻳ ﺪ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻭ ﹶ ﺔﱠ ﻜ ﻣ ﻦﻴ ﺑ ﺎ' ﻤ` ﺧ ﻰ ﻋ ﺪ` ﻳ ﺎ ﻬ' ﻳﹶ ﺃ ﺎﹶ ﻟﹶ ﺃ
ﺑ ﺎ ﻧﹶ ﺃ ﺎ ﻤ` ﻧﹺ ﺈﹶ ﻓ ` ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﻙﹺ ﺭﺎ ﺗ ﺎ ﻧﹶ ﺃ ﻭ ﺐﻴﹺ ﺟﹸ ﺄﹶ ﻓ ﻲ` ﺑ ﺭ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻲ ﺗﹾ ﺄ ﻳ ﹾﻥﹶ ﺃ ` ﻚ ﺷﻮ` ﻳ ﺮ ﺸ ﹺ ﻦ ﻴﹶ ﻠﹶ ﻘﹶ ﺛ ﻢﹸ ﻜﻴ ﻓ ` ﺏﺎ ﺘ ﻛ ﺎ ﻤ` ﻬﹸ ﻟ` ﻭﹶ ﺃ
ﻴ ﻓ ﺐﱠ ﻏ ﺭ ﻭ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹺ ﺏﺎ ﺘ ﻛ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﱠ ﺚ ﺤﹶ ﻓ ﻪﹺ ﺑ ﺍﻮﹸ ﻜِﺴ ﻤ ﺘ ﺳﺍ ﻭ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹺ ﺏﺎ ﺘ ﻜﹺ ﺑ ﺍﻭﹸ ﺬ` ﺨﹶ ﻓ ` ﺭﻮ' ﻨﻟﺍ ﻭ ﻯ ﺪ`ﻬﹾ ﻟﺍ ﻪﻴ ﻓ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﻢﹸ ﺛ ﻪ
ﹸ ﻞ ﻫﹶ ﺃ ﻭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹺ ﻞ ﻫﹶ ﺃ ﻲ ﻓ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻢﹸ ﻛ` ﺮﱢ ﻛﹶ ﺫﹸ ﺃ ﻲ ﺘ ﻴ ﺑ ﹺ ﻞ ﻫﹶ ﺃ ﻲ ﻓ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻢﹸ ﻛ` ﺮﱢ ﻛﹶ ﺫﹸ ﺃ ﻲ ﺘ ﻴ ﺑ ﹺ ﻞ ﻫﹶ ﺃ ﻲ ﻓ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻢﹸ ﻛ`ﺮﱢ ﻛﹶ ﺫﹸ ﺃ ﻲ ﺘ ﻴ ﺑ
ﻦ ﻣ ` ﻩ` ﺅﺎ ﺴﹺ ﻧ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻪ ﺘ ﻴ ﺑ ﹺ ﻞ ﻫﹶ ﺃ ﻦ ﻣ ` ﻩ` ﺅﺎ ﺴﹺﻧ ﺲ ﻴﹶ ﻟﹶ ﺃ ` ﺪ ﻳ ﺯ ﺎ ﻳ ﻪ ﺘ ﻴ ﺑ ﹸ ﻞ ﻫﹶ ﺃ ﻦ ﻣ ﻭ ﻦ ﻴ ﺼ` ﺣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﻲ ﺘ ﻴ ﺑ ﹺ ﻞ ﻫﹶ ﺃ ﻪ ﺘ ﻴ ﺑ
ﹶ ﻔ ﻌ ﺟ ﹸ ﻝﺁ ﻭ ﹴ ﻞﻴ ﻘ ﻋ ﹸ ﻝﺁ ﻭ ´ ﻲ ﻠ ﻋ ﹸ ﻝﺁ ﻢ` ﻫ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻢ` ﻫ ﻦ ﻣ ﻭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻩ ﺪ ﻌ ﺑ ﹶ ﺔﹶ ﻗ ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻡﹺ ﺮ` ﺣ ﻦ ﻣ ﻪﺘ ﻴ ﺑ ﹸ ﻞ ﻫﹶ ﺃ ﻦ ﻜﹶ ﻟ ﻭ ﹴ ﺮ
ﻢ ﻌ ﻧ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺔﹶ ﻗ ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻡﹺ ﺮ` ﺣ ِ ﺀﺎﹶ ﻟ` ﺆ ﻫ ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹴ ﺱﺎ` ﺒ ﻋ ﹸ ﻝﺁ ﻭ
ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ
Maksudnya : Daripada Zaid bin Arqam, Rasulullah SAW berkhutbah di satu tempat
yang mempunyai mata air yang dipanggil Khum (Ghadir Khum) terletak di antara
Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW memulakan khutbahnya dengan bertahmiddan
memuji Allah swt seterusnya baginda member peringatan dan tazkirah kemudia
baginda berkata: “Amma Ba’ad, Wahai sekalian manusia! Aku ini hanyalah manusia
biasa , telah hampir datang kepadaku utusan (malaikat) tuhanku dan aku akan
menerima kedatangannya (maksud Rasul baginda akan wafat), Aku tinggalkan
kepada kamu dua perkara yang berat (tsaqalain) Yang pertamanya ialah Kitab Allah,
di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, ambillah Kitab Allah dan berpegang teguhlah
kalian dengannya. Lalu Rasulullah terus memberi galakan agar berpegang teguh
dengannya. Kemudian baginda bersabda, “dan Ahli Baitku, aku mengingatkan kamu
dengan Allah terhadap Ahli Baitku, aku mengingatkan kamu dengan Allah terhadap
Ahli Baitku, aku mengingatkan kamu dengan Allah terhadap Ahli Baitku.Perawi
bertanya kepada Zaid, siapa Ahlul Baitnya wahai Zaid? Bukankah isterinya termasuk
dalam kalangan Ahlul Baitnya? Jawab Zaid: Ya, isterinya termasuk dalam kalangan
Ahlul Baitnya tetapi yang dimaksudkan di sini ialah Ahlul Bait yang diharamkan
sedekah zakat untuk mereka selepasnya. Siapa mereka? Kata Zaid: Mereka ialah
keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Jaafar dan keluarga Abbas. Perawi bertanya
lagi: Semua mereka diharamkan sedekah? Jawab Zaid: Ya.

Riwayat Muslim
Menjawab Putar Belit Syiah

27


Asas untuk memahami hadis Tsaqalain ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim kerana kedudukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim lebih tinggi
darjatnya daripada hadis-hadis yang lain. Perlu diketahui hadis yang diriwayatkan oleh
Tirmizi di atas sekiranya tidak disokong oleh hadis-hadis lain darjatnya tidak akan
mencapai darjat sahih kerana menurut ulamak hadis, seorang perawi hadis ini yang
bernama Zaid bin Hasan Al Anmati Al Kufi yang dianggap sebagai perawi hadis yang
lemah.
ﻱﺯﺍﺮﻟﺍ ﰎﺎﺣ ﻮﺑﺃ ﻪﻨﻋ ﻝﺎﻗ ﺪﻗﻭ · « ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺮﻜﻨﻣ » ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍﻭ ﺡﺮﳉﺍ ¬ / ¬6¤ ﻆﻓﺎﳊﺍ ﻪﻔ` ﻌﺿﻭ ،
ﺐﻳﺮﻘﺘﻟﺍ 1 / ``¬ ﰲ ﻥﺎﺒﺣ ﻦﺑﺍ ﻪﻘﹼ ﺛﻭ ﺪﻗﻭ ، ﺕﺎﻘﺜﻟﺍ
Maksudnya: Abu Hatim Ar Razi berkata Zaid bin Hasan Munkarul Hadis (Kitab Al Jarh
Wat Takdil Juz 3 ms 560, Hafiz ibnu Hajar menyatakan beliau adalah perawi yang lemah
(Kitab At Taqrib Jld 1 ms 223), Ibnu Hibban menyatakan beliau adalah perawi yang
tsiqah (dipercayai) (kitab As Tsiqat).
Menurut ulamak ilmu Al Jarh Wat Takdil, perakuan Ibnu Hibban bersendirian (bahkan
bercanggah dengan pendapat ulamak lain) tidak diterima kerana Ibnu Hibban terkenal
sebagai seorang ulamak yang mudah mentautsiq (menghukum tsiqah) terhadap ramai
perawi.
Oleh yang demikian, untuk memahami maksud Hadis Tsaqalain perlulah merujuk
kepada asas hadis ini iaitu hadis Tsaqalain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Perhatikan! Hadis Imam Muslim berbeza dengan hadis Tsaqalain yang seringkali
digunakan oleh pihak syiah untuk memperdaya umat Islam yang tidak tahu persoalan
ini. Sebahagian umat Islam menganggap semua hadis Tsaqalain sama, sedangkan
hakikat sebenarnya bukan begitu. Hadis Tsaqalain yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim tidak mengandungi arahan berpegang kepada Itrah dan Ahlul Bait. Sebaliknya
hanya memerintahkan umat Islam berpegang dengan Al Quran dan memerintahkan
mereka menjaga hak-hak Ahlul Bait serta larangan menzalimi mereka setelah ketiadaan
Nabi SAW.
Taqiuddin ibnu Taimiah berkata:
، ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺓﺮﺘﻌﻟﺍ ﻉﺎﺒﺗﺎﺑ ﺮﻣﺄﻳ ﱂ ﻪﻟﺁﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻮﻫﻭ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻉﺎﺒﺗﺎﺑ ﺔﻴﺻﻮﻟﺍ ﻻﺇ ﻪﻴﻓ ﺲﻴﻟ
ﱵﻴﺑ ﻞﻫﺃ ﰲ ﷲﺍ ﻢﻛﺮﻛﺫﺃ · ﻝﺎﻗ ﻦﻜﻟﻭ '
Menjawab Putar Belit Syiah

28

Maksudnya: Tidak pada hadis ini melainkan pesanan supaya mengikuti Al Quran dan
baginda Nabi SAW tidak memerintahkan supaya mengikut Itrah, Baginda cuma berkata
“Aku memperingatkan kamu dengan nama Allah Ahlul Baitku”.
Arahan yang ada pada hadis Tsaqalain hanyalah untuk umat Islam memelihara hak-hak
Ahlul Bait dan tidak menzalimi mereka.
Sekiranya kita menerima maksud hadis ini sebagai arahan untuk mengikuti Ahlul Bait,
ianya bukan bermakna mengikuti Saidina Ali RA dan Imam 12 sepertimana yang
difahami oleh syiah kerana pengertian Ahlul Bait yang sebenarnya bukanlah terbatas
kepada Saidina Ali RA, Saidina Hasan RA, Saidina Husin RA dan Saidatina Fatimah RA
sahaja, jauh sekali untuk memasukkan Imam 12 syiah ke dalam maksud hadis ini.
Maksud hadis ini dijelaskan oleh Mulla Ali Al Qari seperti berikut:

· ﺉﺭﺎﻘﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻼﳌﺍ ﻝﺎﻗﻭ ﻢﻬﺘﻳﺍﻭﺮﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍﻭ ﻢﻬﺘﻣﺮﺣ ﺔﻈﻓﺎﳏﻭ ﻢﻬﺘﺒﺤﲟ ﻚﺴﻤﺘﻟﺍ ﻢ· ﺬﺧﻷﺎﺑ ﺩﺍﺮﳌﺍﻭ
ﻪﺘﻟﺎﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍﻭ ﻱﺫﻮﺣﻷﺍ ﺔﻔﲢ 1¤ / 1'6

Maksudnya : Mulla Ali Ali Al Qari berkata “Maksud berpegang dengannya ialah
mengasihi dan menjaga hak kehormatan mereka, juga beramal dengan riwayat dan
berpegang kepada kata-kata mereka”. (Tuhfatul Ahwazi)

Ahli Sunnah bukan sahaja berpegang dengan sunnah-sunnah yang diriwayatkan oleh
sahabat lain bahkan Ahli Sunnah juga berpegang dan tidak menolak hadis-hadis yang
diriwayatkan oleh Ahlul Bait seperti Saidina Ali, Ibnu Abbas, Saidina Hasan dan Hussain,
Aisyah dan semua isteri-isteri nabi setelah ditentukan bahawa riwayat itu sahih.
Manakala hadis-hadis yang didakwa oleh syiah sebagai riwayat Ahlul Bait tetapi
sebenarnya adalah hadis yang palsu dan karut tidak diterima bahkan ditolak oleh
semua para ulamak Islam. Sebagai contoh lihatlah Hadis Kisa’ versi syiah
3
yang terlalu
karut. Adakah masuk akal Jibril pun memohon kepada nabi untuk berada dalam kain
selimut nabi bersama-sama Saidina Ali, Fatimah dan kedua-dua anak mereka?

2. Makna Itrah dan Ahlul Bait dalam hadis Tsaqalain juga bukan seperti yang difahami
oleh syiah.

3
Lihat muka surat 28-30
Menjawab Putar Belit Syiah

29

Perhatikan teks hadis Tsaqalain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat yang
meriwayatkan hadis ini iaitu Zaid bin Arqam menjelaskan maksud Itrah ialah Ahlul Bait.
Adakah Ahlul Bait yang dimaksudkan Saidina Ali RA dan beberapa orang yang
dimaksudkan oleh syiah? Tidak!!!. Ahlul Bait yang dimaksudkan di sini ialah seluruh
keluarga nabi SAW yang diharamkan menerima harta zakat iaitu keluarga Saidina Ali
RA, keluarga Aqil RA, keluarga Jaafar RA dan keluarga Abbas RA. Oleh yang demikian,
dari mana datangnya pengkhususan makna Ahlul Bait seperti yang syiah kehendaki?
Tidak lain dan tidak bukan, ianya adalah usaha syiah memaksa maksud hadis ini agar
selari dengan kesesatan mereka.
3. Adakah benar umat Islam wajib menyertai Mazhab Ahlul Bait atau dengan lebih
tepat lagi menganut fahaman syiah kerana merekalah Mazhab Ahlul Bait?
Kami Ahli Sunnah Wal Jamaah ingin bertanya Mazhab Syiah mana yang paling betul dan
tidak sesat? Ini kerana mazhab yang mendakwa sebagai Mazhab Ahlul Bait bukan hanya
Mazhab Syiah Imamiah Ithna Asyariah sahaja. Terdapat ratusan mazhab syiah yang
masing-masing mendakwa mereka adalah mazhab Ahlul Bait, bahkan saling
mengkafirkan antara satu sama lain. Syiah Zaidiah mendakwa merekalah Mazhab Ahlul
Bait, Syiah Ismailiah juga mendakwa merekalah Mazhab Ahlul Bait, begitu juga Syiah
Imamiah Ithna Asyariah. Adakah benar semua mereka “tidak akan terpisah daripada Al
Quran sehingga bertemu dengan Nabi di kolamnya”?

4. Kesimpulannya, oleh kerana itulah para ulamak hadis Ahli Sunnah Wal Jamaah yang
meriwayatkan hadis ini seperti Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad tidak
menjadi pengikut syiah.
Bahkan sebahagian daripada mereka seperti Imam Ahmad secara terang dan jelas
mengkafirkan syiah. Wahai pengikut syiah, kefahaman yang sebenar bukan seperti yang
anda faham!!!


Menjawab Putar Belit Syiah

30

3- Hadis Ghadir Khum

Hadis Ghadir ialah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad
yang terdapat dalam pelbagai lafaz antaranya :
ﻩﻻﻮﻣ ﻲﻠﻌﻓ ﻩﻻﻮﻣ ﺖﻨﻛ ﻦﻣ .
Maksudnya : Sesiapa yang aku MAULANYA maka Ali adalah MAULANYA.
Syiah mendakwa perkataan MAULA bermaksud pemimpin. Oleh itu maksud hadis ini
pada mereka ialah:
“Sesiapa yang aku ini pemimpinnya maka Ali adalah pemimpinnya”.
Bagi mereka Rasulullah SAW telah melantik Saidina Ali sebagai khalifah selepas
kewafatannya melalui hadis ini di satu tempat yang bernama Ghadir Khum. Ghadir
Khum ialah satu tempat yang berada yang terletak di antara Mekah dan Madinah serta
tidak jauh dari Rabigh. Jarak antara Ghadir Khum dan Mekah lebih kurang 260km.
Hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika pulang daripada mengerjakan haji dari
Mekah ke Madinah pada 18 Zulhijjah tahun yang ke-11 hijrah.
Hadis ini turut diriwayatkan oleh muhaddisin yang lain dengan tambahan
ﻩﺍﺩﺎﻋ ﻦﻣ ﺩﺎﻋﻭ ﻩﻻﺍﻭ ﻦﻣ ﻝﺍﻭ ﻢﻬﻠﻟﺍ
Maksudnya : Ya Allah kasihilah sesiapa yang mengasihinya dan musuhilah sesiapa yang
memusuhinya.
Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis lagi :
ﻦﻣ ﻻﺇ ﻪﻓﺮﻌﻧ ﻻ ﺐﻳﺮﻏ ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﺍﺬﻫ ﻰﺴﻴﻋ ﻮﺑﺃ ﻝﺎﻗ ﻱﺪﻌﺑ ﻦﻣﺆﻣ ﻞﻛ ﱄﻭ ﻮﻫﻭ ﻪﻨﻣ ﺎﻧﺃﻭ ﲏﻣ ﺎﻴﻠﻋ ﻥﺇ
ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﺑ ﺮﻔﻌﺟ ﺚﻳﺪﺣ
Maksudnya : Sesungguhnya Ali sebahagian daripadaku dan aku sebahagian
daripadanya, dia adalah wali setiap orang mukmin selepasku.
Ulasan
1. Hadis yang pertama tidak disepakati para ulamak tentang kesahihannya.
Sebahagian ulamak menyatakan bahawa hadis ini sahih seperti Syeikh Albani
dan sebahagian ulamak menyatakan bahawa hadis ini daif seperti Ibnu Taimiyah
dalam Minhaj Sunnah.

Menjawab Putar Belit Syiah

31

ﰲ ﻒ ﻠ` ﺘﺧﺍ ﺪﻗﻭ ﺔ ﻳﺍ ﺪﹺ ﻬﹾ ﻟﺍ ﹺ ﺞﻳﹺ ﺮ ﺨ ﺗ ﻲ ﻓ ' ﻲ ﻌﹶ ﻠ ﻳ` ﺰﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗَﻪﺘﺤﺻ 1 / 18' ` ﻪﹸ ﻗ` ﺮﹸ ﻃ ﺕ ﺩ` ﺪ ﻌ ﺗ ﻭ ` ﻪ` ﺗﺍ ﻭ` ﺭ ﺕ ﺮﹸ ﺜﹶ ﻛ ¸ ﺚﻳ ﺪ ﺣ ﻦ ﻣ ﻢﹶ ﻛ ﻭ
' ` ﻩﻻ ﻮ ﻣ ¯ ﻲ ﻠ ﻌ ﻓ ` ﻩﺎﹶ ﻟ ﻮ ﻣ ﺖ ﻨﹸ ﻛ ﻦ ﻣ ' ﺚﻳ ﺪ ﺤﻛ ﻒﻴ ﻌ ﺿ ﹲ ﺚﻳ ﺪ ﺣ ﻮ` ﻫ ﻭ · ﺔﻴﻤﻴﺗ ﻦﺑﺍ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﺦﻴﺷ ﻝﺎﻗﻭ ، ﻪﻟﻮﻗ ﺎﻣﺃﻭ
ﻌﻓ ﻩﻻﻮﻣ ﺖﻨﻛ ﻦﻣ ﻦﻋ ﻞﻘﻨﻓ ﻪﺘﺤﺻ ﰲ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻉﺯﺎﻨﺗﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ﺎﳑ ﻮﻫ ﻦﻜﻟ ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ﰲ ﻮﻫ ﺲﻴﻠﻓ ﻩﻻﻮﻣ ﻲﻠ
ﻝﺍﻭ ﻢﻬﻠﻟﺍ ﻪﻟﻮﻗ ﻲﻫﻭ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺎﻣﺃﻭ ...ﻪﻴﻓ ﺍﻮﻨﻌﻃ ﻢ·ﺍ ﺚﻳﺪﳊﺎﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﻦﻣ ﺔﻔﺋﺎﻃﻭ ﰊﺮﳊﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇﻭ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺝﺎﻬﻨﻣ ,ﺏﺬﻛ ﻪﻧﺍ ﺐﻳﺭ ﻼﻓ ﱁﺍ ﻩﺍﺩﺎﻋ ﻦﻣ ﺩﺎﻋﻭ ﻩﻻﺍﻭ ﻦﻣ ¯ / ¬1' ﱠ ﺬﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ . · ' ﻲﹺ ﺒ ﻫ ﻦ ﻣ · ﹸ ﺚﻳ ﺪ ﺣ ﺎ` ﻣﹶ ﺃ ﻭ
ﹲ ﺓ ﺪ` ﻴ ﺟ ﻕ` ﺮﹸ ﻃ ` ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ` ﻩﻻ ﻮ ﻣ ﺖ ﻨﹸ ﻛ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ ﰲ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻪﺤﺤﺻﻭ 1¯¬¤ ﻪﻔﻌﻀﺑ ﻝﺎﻗ ﻦﻣ ﺶﻗﺎﻧﻭ .
Maksudnya : Az Zaila’i di dalam kitab Takhriz Hidayah berkata : Berapa banyak
hadis yang banyak perawi dan jalannya tetapi hadis itu daif seperti hadis “Sesiapa
yang aku menjadi walinya maka Ali adalah walinya”. Ibnu Taimiyah berkata “Adapun
hadis hadis “Sesiapa yang aku menjadi walinya maka Ali adalah walinya” , hadis ini
tidak terdapat di dalam kitab sihah (kitab yang sahih Bukhari dan Muslim), tetapi
adalah hadis yang diriwayatkan oleh para ulamak dan mereka berselisih pendapat
pada kesahihannya. Dinukilkan daripada Bukhari, Ibrahim Al Harbi dan sebahagian
ulamak mereka menyatakan hadis ini daif. Manakala tambahan “Ya Allah kasihilah
sesiapa yang mengasihinya dan musuhilah sesiapa yang memusuhinya” tidak diragui
lagi bahawa itu adalah dusta”. Imam Zahabi berkata : Adapun hadis “Sesiapa yang aku
menjadi walinya maka Ali adalah walinya”, hadis ini mempunyai jalan-jalan (sanad)
yang baik. Sementara Albani mensahihkan hadis ini dan beliau mempertikai
pendapat ulamak yang mendaifkan hadis ini.

2. Sekiranya benar dakwaan syiah bahawa Rasulullah SAW ingin mengisytiharkan
Saidina Ali sebagai pengganti selepas kewafatannya, Rasulullah SAW sepatutnya
telah mengisytiharkankan perlantikan tersebut ketika di Arafah iaitu pada
tanggal 9 Zulhijjah bukannya pada 18 Zulhijjah di Ghadir Khum yang terletak
jauh dari Mekah lebih kurang 260km. Ini kerana ramai jemaah haji yang
menyertai haji wadak telah pulang ke negara masing-masing. Penduduk Mekah
sudah tentu tidak ada bersama-sama Rasulullah SAW di Ghadir Khum. Begitu
juga jemaah haji yang datang dari Taif dan Yaman, sudah tentu mereka pulang
ke negara masing-masing. Apa logiknya Rasulullah SAW menunggu setelah jauh
meninggalkan Mekah dan yang tinggal hanya jemaah haji yang datang dari arah
Madinah, baru baginda mengisytiharkan perlantikan yang didakwa oleh syiah?
Perhatikan peta kawasan Ghadir dari Mekah:
Menjawab Putar Belit Syiah

32

Kenapa Nabi SAW menunggu sehingga begitu jauh perjalanannya bersama sahabat, jika
benar baginda ingin mengisytiharkan perlantikan Saidina Ali sebagai khalifah? Cuba
fikirkan!!!
3. Hadis ini sebenarnya mempunyai sebab wurud tersendiri dan bukannya
Rasulullah SAW mengisytiharkan kekhalifahan Saidina Ali sebagaimana didakwa
oleh syiah. Sekiranya Rasulullah memanggil orang ramai dan mengisytiharkan
ucapannya yang dikatakan membawa makna perlantikan Saidina Ali bolehlah
Menjawab Putar Belit Syiah

33

diterima dakwaan tersebut. Kisah ini disebut oleh Al Baihaki sebagaimana yang
diceritakan oleh Ibnu Kathir di dalam Al Bidayah Wan Nihayah
4
. Ringkasannya,
Rasulullah SAW menghantar dua angkatan tentera yang diketuai oleh Khalid bin
Al Walid dan satu lagi Saidina Ali. Ketika membahagikan harta rampasan perang,
seorang wanita yang cantik bernama Wasifah telah diambil oleh Saidina Ali
sebagai Sab’yi (tawanan) yang dimilikinya. Perkara ini menimbulkan
kecemburuan sebahagian tentera yang menyebabkan mereka mengadu rasa
tidak puas hati mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memperbetul
salah tanggapan mereka dengan menyatakan bahawa Saidina Ali mempunyai
hak terhadap perkara tersebut dan pembahagian yang dilakukan oleh Saidina
Ali RA perlu diterima oleh para sahabat kerana perlantikannya sebagai
pemimpin yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana mereka menerima
Rasulullah sebagai pemimpin maka mereka semestinya menerima keputusan
yang dibuat oleh Saidina Ali yang dilantik oleh baginda dan apa yang dilakukan
oleh Saidina Ali tidak bercanggah dengan ajaran Allah SWT.

4. Para ulamak meriwayatkan sebab-sebab lain sehingga akhirnya Rasulullah SAW
mengungkapkan ucapan yang tersebut di dalam hadis ini. Antaranya ialah,
keengganan Saidina Ali menunaikan permintaan para sahabat di Yaman. Mereka
meminta Saidina Ali mengizinkan mereka menunggang unta zakat yang dikutip
oleh mereka. Seterusnya Saidina Ali juga enggan membenarkan mereka memakai
pakaian baru hasil rampasan perang. Peristiwa-peristiwa ini menyebabkan
timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan tentera di Yaman terhadap Saidina
Ali. Sebelum meninggalkan Yaman, Saidina Ali telah melantik seorang lelaki
sebagai penggantinya di sana. Saidina Ali telah bergegas ke Mekah untuk
menyertai ibadat haji bersama Rasulullah SAW. Semasa ketiadaan Saidina Ali,
lelaki yang dilantik olehnya telah membenarkan tentera memakai pakaian dan
menunggang unta zakat tanpa pengetahuannya. Setelah selesai mengerjakan
haji, Saidina Ali menemui tentera yang datang dari Yaman di tengah jalan
menuju ke Madinah. Apabila beliau melihat mereka menunggang unta zakat dan
memakai pakaian tersebut, beliau memarahi mereka dan memerintahkan
mereka turun dari unta zakat yang ditunggangi dan menanggalkan pakaian yang
mereka pakai. Rasa tidak puas hati dan marah terhadap tindakan Saidina Ali
semakin memuncak di hati tentera-tentera sehingga mereka menemui
Rasulullah SAW mengadu sikap Saidina Ali terhadap mereka. Antara sahabat
yang mengadu rasa tidak puas hati terhadap Saidina Ali ialah Buraidah Al Aslami.
ﻪﻨﻣ ﺖﻳﺃﺮﻓ ﻦﻤﻴﻟﺍ ﱃﺇ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻲﻠﻋ ﻊﻣ ﺖﺟﺮﺧ · ﻝﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﻲﻤﻠﺳﻷﺍ ﺓﺪﻳﺮﺑ ﻦﻋ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻌﻓ
ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻞﻌﺠﻓ ، ﻪﺘﺼﻘﻨﺘﻓ ، ﺎﻴﻠﻋ ﺕﺮﻛﺬﻓ ، ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺖﻣﺪﻘﻓ ، ﺓﻮﻔﺟ

4
Al Bidayah Wan Nihayah Jilid 3 ms 82-83
Menjawab Putar Belit Syiah

34

ﻬﺴﻔﻧﺃ ﻦﻣ ﲔﻨﻣﺆﳌﺎﺑ ﱃﻭﺃ ﺖﺴﻟﺃ : ﺓﺪﻳﺮﺑ ﺎﻳ ' · ﻝﺎﻘﻓ ، ﻪﻬﺟﻭ ﲑﻐﺘﻳ ﻢﻠﺳﻭ ﻝﺎﻗ ، ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ﻰﻠﺑ · ﺖﻠﻗ ' ؟ ﻢ
ﻩﻻﻮﻣ ﻲﻠﻌﻓ ، ﻩﻻﻮﻣ ﺖﻨﻛ ﻦﻣ ' · ' .
ﻲﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﻪﺟﺮﺧﺃ
Maksudnya: Daripada Ibnu Abbas RA daripada Buraidah Al Aslami RA beliau
berkata: Aku keluar bersama Ali ke Yaman. Aku mendapati cara pergaulan Ali agak
keras dan kasar. Lalu aku menemui Nabi SAW dan menceritakan kepada baginda
rasa tidak puas hatiku terhadap Ali. Wajah Rasulullah SAW berubah (menunjukkan
baginda tidak menyetujui tindakan Buraidah). Baginda bersabda, “Wahai Buraidah!,
Bukankah aku aku lebih patut dikasihi oleh orang mukmin melebihi diri mereka
sendiri? Jawabku: Ya, wahai rasulullah. Lalu baginda bersabda lagi, “Barangsiapa
yang aku ini maulanya (yang dikasihinya) maka Ali adalah orang yang mesti
dikasihinya”.
Riwayat An Nasaie
5. Oleh kerana itulah Nabi Muhammad SAW mengucapkan perkataan tersebut
untuk memperbetulkan sikap mereka terhadap Saidina Ali ra. dan bukannya
melantik beliau sebagai khalifah selepasnya. Ibnu Kathir berkata:

ﻢﻫﺎﻳﺇ ﻪﻌﻨﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﺶﻴﳉﺍ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻝﺎﻘﻟﺍﻭ ﻞﻴﻘﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺮﺜﻛ ﺎﳌ ﺎﻴﻠﻋ ﻥﺃ ﺔﻗﺪﺼﻟﺍ ﻞﺑﺇ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ
ﰲ ﻪﻴﻓ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺮﻬﺘﺷﺍ ﻦﻜﻟ ،ﻞﻌﻓ ﺎﻤﻴﻓ ﺭﻭﺬﻌﻣ ﻲﻠﻋﻭ ،ﻪﺒﺋﺎﻧ ﻢﳍ ﺎﻬﻘﻠﻃﺃ ﱵﻟﺍ ﻞﻠﳊﺍ ﻢﻬﻨﻣ ﻪﻋﺎﺟﺮﺘﺳﺍﻭ
.ﺞﻴﺠﳊﺍ
ﻊﺟﺭﻭ ﻪﻜﺳﺎﻨﻣ ﻦﻣ ﻍﺮﻔﺗﻭ ،ﻪﺘﺠﺣ ﻦﻣ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻊﺟﺭ ﺎﳌ ﻢﻠﻋﺃ ﷲﺍﻭ ﻚﻟﺬﻠﻓ
ﺒﻧﻭ ﻩﺭﺪﻗ ﻦﻣ ﻊﻓﺭﻭ ﻲﻠﻋ ﺔﺣﺎﺳ ﺃﱪﻓ ﺎﺒﻴﻄﺧ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﻗ ﻢﺧ ﺮﻳﺪﻐﺑ ﺮﻤﻓ ،ﺔﻨﻳﺪﳌﺍ ﱃﺇ ﻪﻠﻀﻓ ﻰﻠﻋ ﻪ
ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻛ ﺱﻮﻔﻧ ﰲ ﺮﻗﻭ ﺎﻣ ﻞﻳﺰﻴﻟ .
¬
Maksudnya: Apabila banyak rungutan terhadap Saidina Ali RA daripada
angkatan tentera kerana keengganannya membenarkan mereka menggunakan
unta zakat dan perintah yang dikeluarkan olehnya meminta mereka
menanggalkan pakaian yang diberikan oleh penggantinya – sedangkan Saidina
Ali mempunyai alasan yang munasabah terhadap apa yang dilakukannya –
sehinggakan banyak rungutan terhadap tindakan Saidina Ali. Oleh kerana itulah,
apabila Rasulullah SAW pulang daripada mengerjakan ibadat haji dan selesai

5
Al Bidayah Wan Nihayah Jilid 3 ms 83
Menjawab Putar Belit Syiah

35

melaksanakan ibadatnya dan pulang ke Madinah ketika melalui tempat yang
bernama Ghadir Khum baginda berkhutbah membersihkan nama baik Saidina
Ali RA, memujinya dan menarik perhatian mereka terhadap kelebihannya demi
untuk menghilangkan sangka buruk yang ada pada orang ramai terhadap Saidina
Ali RA.


6. Hadis ini tidak boleh dijadikan hujah kekhalifahan Saidina Ali setelah kewafatan
Rasulullah SAW walaupun jika diterima hadis ini sebagai sahih. Hal ini demikian
kerana perkataan MAULA dan WALI yang digunakan dalam hadis-hadis ini tidak
semestinya membawa makna Pemimpin atau Khalifah sebagaimana yang
didakwa syiah. Perkataan MAULA di dalam hadis ini sepatutnya diterjemahkan
sebagai orang yang dikasihi kerana terdapat petunjuk dalam sambungan
hadis yang berbunyi “Ya Allah kasihilah sesiapa yang mengasihinya dan
musuhilah sesiapa yang memusuhinya” . Perhatikan “MUSUHILAH SESIAPA
YANG MEMUSUHINYA”. Sudah tentu makna lawan kepada MUSUHI ialah KASIHI.

7. Perkataan MAULA yang terdapat dalam hadis mempunyai lebih daripada 15
makna. Dari mana syiah menterjemahkan perkataan tersebut kepada
PEMIMPIN? Mungkin mereka akan merujuk pula kepada hadis terakhir yang
bermaksud “Sesungguhnya Ali sebahagian daripadaku dan aku sebahagian
daripadanya, dia adalah wali (pemimpin) setiap orang mukmin selepasku”.
Perkataan SELEPASKU telah ditolak oleh ramai ulamak. Kata mereka, perkataan
itu adalah tambahan yang disengajakan oleh perawi syiah.

ﹺ ﺯ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻪﱢ ﻠﹸ ﻛ ﺍﹶ ﺬ ﻬﹺ ﺑ ﺮ ﻬﹶ ﻈﹶ ﻓ ، ﹲ ﺓ ﺩﻭ` ﺩ ﺮ ﻣ ﻲ ﻫ ﹾ ﻞ ﺑ ¸ ﺔﹶ ﻇﻮﹸ ﻔ ﺤ ﻤﹺ ﺑ ﺖ ﺴ ﻴﹶ ﻟ ﺚﻳ ﺪ ﺤﹾ ﻟﺍ ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﻲ ﻓ ﻱ ﺪ ﻌ ﺑ ﻆﹾ ﻔﹶ ﻟ ﹶ ﺓ ﺩﺎ ﻳ
ﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﹺ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺪ ﻌ ﺑ ﹰ ﺔﹶ ﻔﻴ ﻠ ﺧ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ` ﻪ ﻨ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻲ ﺿ ﺭ ﺎ' ﻴ ﻠ ﻋ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺎ ﻬﹺ ﺑ ﺔ ﻌﻴ` ﺸﻟﺍ ﹸ ﻝﺎﹶ ﻟ ﺪ ﺘ ﺳﺎﹶ ﻓ ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ﻪ ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪ
ﺼﹶ ﻓ ﹺ ﺮ ﻴﹶ ﻏ ﻦ ﻣ ﺍ' ﺪﹺ ﺟ ﹲ ﻞ ﻃﺎ ﺑ ﹴ ﻞ
6
Maksdunya: Nyatalah melalui penjelasan ini bahawa tambahan lafaz
“selepasku” dalam hadis ini tidak terpelihara bahkan tertolak. Penggunaan syiah
terhadap lafaz ini untuk membuktikan Saidina Ali RA sebagai khalifah selepas
Rasulullah SAW tanpa sebarang perincian adalah batil.


6
Tuhfatul Ahwazi Jilid 10 ms 47 – Sesiapa yang ingin membaca ulasan lebih lanjut tentang perkara ini sila rujuk.
Menjawab Putar Belit Syiah

36


4- Hadis 12 Orang Khalifah

ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ` ﻪ` ﺘ ﻌ ﻤ ﺴﹶ ﻓ ، ﻢﱠ ﻠ ﺳ ﻭ ﻪ ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻲﹺ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻲﹺ ﺑﹶ ﺃ ﻊ ﻣ ` ﺖﹾ ﻠ ﺧ ﺩ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻤﺳ ﹺ ﻦ ﺑ ﹺ ﺮﹺ ﺑﺎ ﺟ ﻦ ﻋ ﺎﹶ ﻟ ﺮ ﻣﹶ ﺄﹾ ﻟﺍ ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﱠ ﻥﹺ ﺇ ·
ﻲ ﻔ ﺧ ﹴ ﻡﺎﹶ ﻠﹶ ﻜﹺ ﺑ ﻢﱠ ﻠﹶ ﻜ ﺗ ` ﻢﹸ ﺛ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ . ﹰ ﺔﹶ ﻔﻴ ﻠ ﺧ ﺮ ﺸ ﻋ ﺎ ﻨﹾ ﺛﺍ ﻢﹺ ﻬﻴ ﻓ ﻲ ﻀ ﻤ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ﻲ ﻀﹶ ﻘ ﻨ ﻳ ؟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻣ · ﻲﹺ ﺑﹶ ﺄ ﻟ ` ﺖﹾ ﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ . ` ﻲﹶ ﻠ ﻋ
ﹴ ﺶ ﻳ ﺮﹸ ﻗ ﻦ ﻣ ﻢ` ﻬﱡ ﻠﹸ ﻛ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ
/ﻢﻗﺭ, ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ¯``` /ﻢﻗﺭ, ﻪﻟ ﻆﻔﻠﻟﺍﻭ ﻢﻠﺴﻣﻭ , 18`1 .,
Maksudnya : Daripada Jabir bin Samurah katanya “Aku bersama ayahku masuk bertemu
Nabi SAW , aku dengar baginda bersabda” : “Sesungguhnya urusan ini (agama ini) tidak
akan berlalu sehinggalah berlalunya 12 orang khalifah”. Kemudian berkata sesuatu
secara perlahan, Aku bertanya ayahku: “Apa yang dikatakan olehnya? Kata ayahku
“Semua mereka daripada Quraisy”.

· ﺎﻀﻳﺃ ﻩﺪﻨﻋ ﻆﻔﻟ ﰲﻭ
ﹰ ﺔﹶ ﻔﻴ ﻠ ﺧ ﺮ ﺸ ﻋ ﻲ ﻨﹾ ﺛﺍ ﻰﹶ ﻟﹺ ﺇ ﺍ ﺰﻳﹺ ﺰ ﻋ ` ﻡﺎﹶ ﻠ ﺳﹺ ﺈﹾﻟﺍ ﹸ ﻝﺍ ﺰ ﻳ ﺎﹶ ﻟ ·ﺮﺧﺁ ﻆﻔﻟ ﰲﻭ ، ﺮ ﺸ ﻋ ﻲ ﻨﹾ ﺛﺍ ﻰﹶ ﻟﹺ ﺇ ﺎ ﻌﻴﹺ ﻨ ﻣ ﺍ ﺰﻳﹺ ﺰ ﻋ ` ﻦﻳ` ﺪﻟﺍ ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﹸ ﻝﺍ ﺰ ﻳ ﺎﹶ ﻟ
ﹰ ﺔﹶ ﻔﻴ ﻠ ﺧ · ﻪﻴﻓ ﺀﺎﺠﻓ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻆﻔﻟ ﺎﻣﺃﻭ ، ﺍ ﲑ ﻣﹶ ﺃ ﺮ ﺸ ﻋ ﺎ ﻨﹾ ﺛﺍ ﹸ ﻥﻮﹸ ﻜ ﻳ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻧﹺ ﺇ ﻰﹺ ﺑﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﺎ ﻬ ﻌ ﻤ ﺳﹶ ﺃ ﻢﹶ ﻟ ﹰ ﺔ ﻤ ﻠﹶ ﻛ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ
ﹴ ﺶ ﻳ ﺮﹸ ﻗ ﻦ ﻣ ﻢ` ﻬﱡ ﻠﹸ ﻛ
Dalam lafaz yang lain :
Maksudnya : Islam akan terus mulia (kukuh) sehinggalah 12 orang khalifah.
Dalam lafaz yang lain:
Agama ini akan senantiasa mulia dan terpelihara sehingga 12 orang khalifah.
Dalam lafaz Bukhari : Akan ada 12 orang Amir … lalu baginda berkata sesuatu secara
perlahan … ayahku berkata: “Semua mereka daripada Quraisy”.

Hadis ini juga selalu digunakan syiah untuk membenarkan dakwaan mereka bahawa
syiah Imamiah Imam 12 adalah ajaran yang benar.
Ulasan
Menjawab Putar Belit Syiah

37

1. Perkataan yang disebut di dalam hadis ialah KHALIFAH dan AMIR dan bukannya
IMAM seperti yang didakwa oleh syiah. IMAM seperti yang dimaksudkan oleh
syiah bukan sekadar KHALIFAH atau pemerintah bahkan mempunyai sifat
maksum, mengetahui perkara ghaib dan pelbagai sifat yang hampir membawa
kepada syirik. Perkataan KHALIFAH atau AMIR hanya membawa makna
pemerintah yang menguasai sesebuah negara.

2. Nabi SAW menjelaskan bahawa “Semua mereka daripada keturunan Quraisy”.
Sekiranya yang dimaksudkan itu daripada keturunan Bani Hasyim atau Ahlul
Bait sudah tentu nabi SAW akan menjelaskannya dengan terang dalam hadis-
hadis di atas kerana Nabi SAW seorang yang FASIH dan BALIGH tutur katanya.
Adalah tidak adil jika seorang pengetua di sebuah sekolah membuat
pengumuman “Semua pelajar tingkatan 3 hendaklah berkumpul di hadapan
pejabat untuk menerima sejumlah wang”, tetapi apabila semua pelajar tingkatan
3 berkumpul , pengetua berkata “saya tidak bermaksud semua pelajar tingkatan
3 tetapi yang saya maksudkan ialah pelajar 3A sahaja”.


3. Hadis di atas dengan jelas mengatakan bahawa Islam pada zaman 12 orang
khalifah ini berada dalam keadaan mulia dan kuat. Pernyataan hadis ini tidak
sama seperti keadaan kehidupan 12 orang Imam yang didakwa syiah. Mereka
sendiri pun hidup dalam keadaan tertindas, bahkan Imam Mahdi mereka
7
pun
terpaksa bersembunyi kerana takut.

4. Jika benar maksud hadis ini sepertimana yang didakwa oleh syiah, sudah tentu
Islam sehingga kini mulia dan terpelihara kerana Nabi SAW menjanjikan Islam
akan terus hebat hingga berakhirnya pemerintahan imam ke-12. Sebaliknya apa
yang kita lihat pada hari ini ialah Islam diinjak dan dihina sejak kejatuhan
kerajaan Umayyah dan Abbasiah hinggalah saat ini.


5. Perkataan KHALIFAH atau AMIR yang disebut oleh Nabi SAW membawa maksud
mereka adalah ketua negara. Siapa di antara 12 imam yang didakwa oleh syiah
benar-benar menjadi khalifah? Hanya Saidina Ali dan Saidina Hasan yang
dilantik untuk menjawat jawatan tersebut. Saidina Hasan pun hanya
memerintah dalam tempoh masa yang singkat kerana beliau menyerahkan
jawatannya kepada Muawiyah pada tahun perdamaian. Manakala imam-imam
lain tidak memegang tampuk pemerintahan pun.

7
Syiah percaya Muhammad bin Hasan Al Askari, Imam yang ke-12 adalah Imam Mahdi yang sedang
bersembunyi di dalam sebuah lubang di Samarra’.
Menjawab Putar Belit Syiah

38

Seperkara lagi, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa persamaan 12 orang imam
syiah dengan 12 orang khalifah yang disebutkan oleh Nabi SAW? Adakah persamaan itu
hanya kebetulan? Jawapannya ialah syiahlah yang menggenapkan jumlah imam mereka
menjadi 12 dengan tujuan untuk membenarkan dakwaan mereka. Syiah yang terdahulu
tidak tahu pun akan kewujudan 12 orang imam seperti yang di dakwa Syiah Imam 12.
Bukankah ada syiah yang hanya menganggap Ali sahaja sebagai imam iaitu Syiah
Sabaiah, ada yang menganggap imam hanya 5,6 dll.
Oleh yang demikian siapakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di
atas?
Kita perlu mengetahui bahawa tidaklah menjadi kewajipan kepada kita untuk
mengetahui siapa mereka keranahal ini temasuk dalam perkara ghaib yang tidak
diketahui oleh sesiapa.
Para ulamak berbeza pendapat dalam menghuraikan maksud hadis ini. Al Hafiz Ibnu
Kathir berkata :
ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﻡﺰﻠﻳ ﻻﻭ ، ﻢﻬﻴﻓ ﻝﺪﻌﻳﻭ ﻖﳊﺍ ﻢﻴﻘﻳ ، ﺎﹰ ﳊﺎﺻ ﺔﻔﻴﻠﺧ ﺮﺸﻋ ﲏﺛﺍ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺓﺭﺎﺸﺒﻟﺍ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺍﺬﻫ ﲎﻌﻣﻭ '
ﺎﻔﻠﳋﺍ ﻢﻫﻭ ، ﻖ ﺴ ﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﻢﻬﻨﻣ ﺪﺟﻭ ﺪﻗ ﻞﺑ ، ﻢﻬﻣﺎﻳﺃ ﻊﺑﺎﺘﺗﻭ ﻢﻬﻴﻟﺍﻮﺗ ﻥﺎﻤﺜﻋﻭ ، ﺮﻤﻋﻭ ، ﺮﻜﺑ ﻮﺑﺃ · ﺔﻌﺑﺭﻷﺍ ﺀ
. ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﲏﺑ ﺾﻌﺑﻭ ، ﺔﻤﺋﻷﺍ ﺪﻨﻋ ﻚﺷ ﻼﺑ ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻢﻬﻨﻣﻭ ، ﻢﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ، ﻲﻠﻋﻭ ،
ﻩﺮﻛﺬﺑ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺚﻳﺩﺎﺣﻷﺍ ﰲ ﻪﺑ ﺮﺸﺒﳌﺍ ﻱﺪﻬﳌﺍ ﻢﻬﻨﻣ ﻥﺃ ﺮﻫﺎﻈﻟﺍﻭ ، ﺔﻟﺎﳏ ﻻ ﻢﻬﺘﻳﻻﻭ ﻥﻮﻜﺗ ﱴﺣ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﻮﻘﺗ ﻻﻭ
.ﻰﻬﺘﻧﺍ '
'ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﲑﺴﻔﺗ' , ¬ / 6¬ ,
Maksudnya: “Maksud hadis ini ialah membawa berita gembira tentang dua belas orang
khalifah yang soleh, mereka menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Perkara
ini akan berlaku tidak semestinya secara berturut-turut dan berterusan bahkan
mungkin empat orang secara berturut-turut seperti Khalifah yang empat iaitu Abu
Bakar ra, Umar ra, Usman ra dan Ali ra. Termasuk di kalangan mereka ialah Umar bin
Abd Aziz tanpa sebarang keraguan di kalangan para ulamak dan sebahagian lagi di
kalangan Bani Abbas. Tidak akan berlaku kiamat sehingga pemerintahan mereka akan
terjadi dan zahirnya Imam Mahdi yang dijanjikan dalam hadis salah seorang daripada
mereka.

Menjawab Putar Belit Syiah

39Ibnu Taimiyah pula berpendapat:
. ﻲﻠﻋﻭ ﻥﺎﻤﺜﻋﻭ ﺮﻤﻋﻭ ﺮﻜﺑ ﻮﺑﺃ ﺀﺎﻔﻠﳋﺍ ﻥﺎﻜﻓ ﻥﺎﻛ ﺍﺬﻜﻫﻭ '
، ﺔﻌﺑﺭﻷﺍ ﻩﺩﻻﻭﺃﻭ ، ﻚﻠﳌﺍ ﺪﺒﻋ ﰒ ، ﺪﻳﺰﻳ ﻪﻨﺑﺍﻭ ، ﺔﻳﻭﺎﻌﻣ · ﺔﻌﻨﻣﻭ ﺰﻋ ﻪﻟ ﺭﺎﺻﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻊﻤﺘﺟﺍ ﻦﻣ ﱃﻮﺗ ﰒ
. ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻢﻬﻨﻴﺑﻭ
ﻮﻫ ﺎﻣ ﺺﻘﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ﻞﺼﺣ ﻚﻟﺫ ﺪﻌﺑﻭ ﺽﺭﺃ ﻊﻴﲨ ﻰﻠﻋ ﺍﻮﻟﻮﺗ ﺔﻴﻣﺃ ﲏﺑ ﻥﺈﻓ ، ﻥﻵﺍ ﱃﺇ ﻕﺎﺑ
ﺪﻀﻋ ﻥﻮﻓﺮﻌﻳ ﻻ ، ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻭ ﻚﻠﳌﺍ ﺪﺒﻋ ﻪﲰﺎﺑ ﻰﻋﺪﻳ ﺔﻔﻴﻠﳋﺍﻭ ، ﺓﺰﻳﺰﻋ ﻢﻬﻨﻣﺯ ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛﻭ ، ﻡﻼﺳﻹﺍ
. ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻥﻼﻓﻭ ، ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺀﺎ·ﻭ ، ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺰﻋ ﻻﻭ ، ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ
ﺪﻘﻌﻳ ﺪﺠﺴﳌﺍ ﰲﻭ ، ﺲﻤﳋﺍ ﺕﺍﻮﻠﺼﻟﺍ ﺱﺎﻨﻟﺎﺑ ﻲﻠﺼﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻮﻫ ﻢﻫﺪﺣﺃ ﻥﺎﻛﻭ ﺎﳕﺇﻭ ، ﺀﺍﺮﻣﻷﺍ ﺮﻣﺆﻳﻭ ، ﺕﺎﻳﺍﺮﻟﺍ
.ﻰﻬﺘﻧﺍ ' ﺔﻴﻋﺮﻟﺍ ﻦﻋ ﻥﻮﺒﺠﺘﳛ ﻻﻭ ، ﻥﻮﺼﳊﺍ ﻥﻮﻨﻜﺴﻳ ﻻ ، ﻩﺭﺍﺩ ﻦﻜﺴﻳ
, 'ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺝﺎﻬﻨﻣ' 8 / 1¯¤ ,
Ertinya : Begitulah, Khulafak tersebut ialah Abu Bakar ra, Umar ra, Usman ra dan Ali ra.
Kemudian, orang-orang yang diterima dan disepakati kekhlifahannya oleh orang ramai
dan Islam menjadi mulia/kuat serta terpelihara. Mereka itu ialah Muawiyah, Yazid bin
Muawiyah, Abd Malik dan empat orang anaknya dan dalam kalangan mereka juga ialah
Umar bin Abd Aziz.
Setelah itu berlakulah kemerosotan dalam negara Islam hingga hari ini. Bani Umaiyah
telah menguasai semua tanah jajahan Islam sehingga negara pada zaman pemerintahan
mereka mulia dan perkasa. Khalifah dipanggil dengan nama mereka seperti Abd Malik
dan Sulaiman, mereka tidak dikenali dengan nama gelaran seperti
Ibnu Kathir berpendapat bahawa khalifah-khalifah yang
dijanjikan oleh Rasulullah SAW ini tidak semestinya
berturut-turut dari zaman Rasulullah SAW hingga cukup dua
belas orang khalifah tersebut. Bahkan menurutnya mereka
datang secara terpisah hingga digenapkan bilangannya
menjadi dua belas oleh Imam Mahdi yang akan datang di
akhir zaman.
Menjawab Putar Belit Syiah

40

ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻥﻼﻓﻭ ، ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺀﺎ·ﻭ ، ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺰﻋ ﻻﻭ ، ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺪﻀﻋ
Mereka menjadi imam memimpin solat berjamaah lima waktu, di masjid-masjid panji-
panji dikibarkan, melantik gabenor. Mereka tinggal di rumah-rumah mereka sendiri,
mereka tidak tinggal di kota-kota dan mereka tidak susah untuk ditemui rakyat jelata”.
Pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang terkuat oleh Al Hafiz Ibnu Hajar
pengarang Fathul Bari.


Pendapat ini disokong oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:
· ﻆﻔﻠﺑ ﺓﺮﲰ ﻦﺑ ﺮﺑﺎﺟ ﻦﻋ ﻪﻴﻠﻋ ﻊﻤﺘﲡ ﻢﻬﻠﻛ ، ﺔﻔﻴﻠﺧ ﺮﺸﻋ ﺎﻨﺛﺍ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻥﻮﻜﻳ ﱴﺣ ﺎﻤﺋﺎﻗ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﺍﺰﻳ ﻻ
ﺔﻣﻷﺍ
ﺩﻭﺍﺩ ﻮﺑﺃ ﻩﺍﻭﺭ
Ertinya : Daripada Jabir bin Samurah : “Agama ini akan sentiasa utuh sehingga dua belas
orang khalifah, semua mereka diterima dan disepakati kepimpinannya oleh ummah”.
8

Fikirkan!
Akidah Imamah ini sangat penting dalam agama syiah. Syiah menganggap Imamah lebih
penting daripada semua rukun Islam. Yang peliknya, perkara ini tidak disebut di dalam
Al Quran yang ada sekarang secara jelas dan terang. Sedangkan solat, zakat dsb yang
dikatakan kurang penting berbanding Imamah disebut berkali-kali di dalam Al Quran!!!

8
Perbincangan lanjut tentang hadis ini akan diteruskan di akhir buku ini.
Ibnu Taimiyah berpendapat 12 orang khalifah itu
bermula daripada Abu Bakar ra, Umar ra, Usman ra, Ali
ra. Seterusnya bilangan itu dicukupkan dengan 8 orang
khalifah dalam Kerajaan Umaiyah yang disempurnakan
bilangannya dengan Umar bin Abd Aziz. Asas pendapat
beliau ialah kekhalifahan mereka diterima oleh umum
pada ketika itu dan Islam pada masa pemerintahan
mereka mulia, kuat dan terpelihara.
Menjawab Putar Belit Syiah

41

Mungkinkah dalam Al Quran yang berada pada Sahibuz Zaman
9
ada disebutkan
perkara ini?
Mereka menggunakan apa sahaja pendekatan yang boleh untuk membuktikan bahawa
Saidina Ali memang telah dinaskan oleh Allah swt sebagai khalifah dan Nabi SAW wajib
menyampaikan berita penting ini kepada umat Islam. Sesiapa yang tidak mempercayai
atau tidak mengenali Imam Zamannya maka dia akan mati dalam keadaan jahiliah.
Walau pun begitu penting soal ini tetapi tidak ada dalam Al Quran??? Adakah Allah swt
lupa? Tidak mungkin. Apa lagi jawapan yang boleh diberi selain akidah ini adalah
rekaan dan pembohongan syiah yang menyimpang jauh dari kebenaran. Oleh kerana
itulah mereka terpaksa menolak Al Quran yang ada dan menuduh sahabat-sahabat yang
bertanggungjawab mengumpul Al Quran sebagai jahat dan tidak adil.
9
Panggilan syiah kepada Imam Mahdi mereka.
Menjawab Putar Belit Syiah

425- Hadis Haud

Hadis Haud ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dll.
ﺃﺮﻗ ﰒ ﻻﺮﻏ ﺓﺍﺮﻋ ﺓﺎﻔﺣ ﻥﻭﺭﻮﺸﳏ ﻢﻜﻧﺇ ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋﻭ
ﻝﻭﺃ ﺎﻧﺃﺪﺑ ﺎﻤﻛ , ﻦﻣ ﺎﺳﺎﻧ ﻥﺇﻭ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻰﺴﻜﻳ ﻦﻣ ﻝﻭﺃﻭ , ﲔﻠﻋﺎﻓ ﺎﻨﻛ ﺎﻧﺇ ﺎﻨﻴﻠﻋ ﺍﺪﻋﻭ ﻩﺪﻴﻌﻧ ﻖﻠﺧ
ﺬﻣ ﻢ·ﺎﻘﻋﺃ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺪﺗﺮﻣ ﺍﻮﻟﺍﺰﻳ ﻦﻟ ﻢ·ﺇ ﻝﻮﻘﻴﻓ ﰊﺎﺤﻴﺻﺃ ﰊﺎﺤﻴﺻﺃ ﻝﻮﻗﺄﻓ ﻝﺎﻤﺸﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻢ· ﺬﺧﺆﻳ ﰊﺎﺤﺻﺃ
ﻪﻟﻮﻗ ﱃﺇ , ﻢﻬﻴﻓ ﺖﻣﺩ ﺎﻣ ﺍﺪﻴﻬﺷ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺖﻨﻛﻭ , ﱀﺎﺼﻟﺍ ﺪﺒﻌﻟﺍ ﻝﺎﻗ ﺎﻤﻛ ﻝﻮﻗﺄﻓ . ﻢﻬﺘﻗﺭﺎﻓ . , ﻢﻴﻜﳊﺍ ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ ,
ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
Maksudnya : Daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, baginda bersabda:
Sesungguhnya kamu akan dikumpulkan (mahsyar) dalam keadaan tidak berkasut,
bertelanjang dan tidak dikhatan, kemudian baginda membaca ayat… Orang yang
pertama akan dipakaikan pakaian hari kiamat ialah Nabi Ibrahim dan beberapa orang
sahabatku akan dibawa ke pihak kiri lalu aku berkata “Itu sahabatku, itu sahabatku. Lalu
dikatakan kepadaku: “Mereka itu terus menjadi murtad sejak engkau berpisah dengan
mereka (sejak engkau wafat). Lalu aku berkata sebagai mana yang diucapkan oleh
hamba yang soleh
, ﻢﻴﻜﳊﺍ ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ , ﻪﻟﻮﻗ ﱃﺇ , ﻢﻬﻴﻓ ﺖﻣﺩ ﺎﻣ ﺍﺪﻴﻬﺷ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺖﻨﻛﻭ ,
ﰊﺎﺤﺻﺃ ﰊﺎﺤﺻﺃ ﺏﺭ ﺎﻳ ﻝﻮﻗﺄﻓ ﱐﻭﺩ ﺍﻮﺠﻠﺘﺧﺍ ﻢﻬﺘﻓﺮﻋﻭ ﻢﻬﺘﻳﺃﺭ ﺍﺫﺇ ﱴﺣ ﺽﻮﳊﺍ ﰊﺎﺤﺻﺃ ﻦﻣ ﺱﺎﻧ ﻲﻠﻋ ﻥﺩﲑﻟ
ﻝﺎﻘﻴﻓ ﻙﺪﻌﺑ ﺍﻮﺛﺪﺣﺃ ﺎﻣ ﻱﺭﺪﺗ ﻻ ﻚﻧﺇ ﱄ .

Maksudnya : Akan melalui telagaku beberapa orang dari kalangan sahabatku
sehinggalah aku melihat dan mengenali mereka tiba-tiba mereka dibawa melepasiku,
lalu aku pun berkata: “Wahai tuhanku, mereka itu sahabatku, mereka itu sahabatku”.
Lalu dikatakan, “Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas
engkau wafat (melakukan benda baharu ةعدب).
Syiah menggunakan hadis ini untuk menyatakan bahawa ramai sahabat nabi yang
murtad selepas kewafatannya.
Menjawab Putar Belit Syiah

43

Ulasan
1. Hadis ini ditujukan kepada golongan munafiqin yang tidak diketahui oleh nabi
SAW dan baginda menyangka mereka adalah sahabat-sahabatnya. Buktinya
Allah swt berfirman :
m kj i hgfedc b a` _^] \
vu ts rq p onm l l :ةبوتلا ١٠١
At Taubah 101
Maksudnya: Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada
orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka
keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui
mereka, (tetapi) Kami-lah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami
seksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Golongan munafiqin terbahagi kepada dua bahagian. Sebahagiannya diketahui
oleh nabi SAW dan sebahagian yang lain hanya diketahui oleh Allah swt seperti
yang dijelaskan oleh ayat di atas.

2. Hadis ini mungkin juga ditujukan kepada golongan murtad yang meninggalkan
Islam sebaik kewafatan baginda yang diperangi oleh Saidina Abu Bakar.
Golongan ini sudah tentu tidak dikenali oleh Nabi SAW kerana sebahagian
mereka memeluk Islam di tangan sahabat-sahabat dan bukan semuanya berada
di Madinah.

3. Perkataan SAHABAT yang terdapat dalam hadis di atas tidak boleh diertikan
dengan sahabat yang diistilahkan oleh para muhaddisin kerana istilah tersebut
hanya muncul kemudian bukan semasa hayat baginda. Maksud Nabi SAW ialah
sahabat secara lughawi (bahasa). Perkara ini boleh difahami melalui sebuah
hadis riwayat Tirmizi yang menceritakan kisah Abdullah bin Ubai yang berkata:


m ÇÆ ÅÄ~ }| {z l

Menjawab Putar Belit Syiah

44

Maksudnya: Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah,
benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah
daripadanya".

Al Munafiqun : 8

Saidina Umar marah terhadap ucapan tersebut lalu meminta izin daripada
Rasulullah SAW untuk membunuhnya.
… ﻪﻋﺩ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻝﺎﻘﻓ ﻖﻓﺎﻨﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻖﻨﻋ ﺏﺮﺿﺃ ﲏﻋﺩ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ﺮﻤﻋ ﻝﺎﻘﻓ
ﺮﻤﻋ ﲑﻏ ﻝﺎﻗﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺃ ﻞﺘﻘﻳ ﺍﺪﻤﳏ ﻥﺃ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺙﺪﺤﺘﻳ ﻻ ﻭ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻪﻨﺑﺍ ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻓ
ﻮﺑﺃ ﻝﺎﻗ ﻞﻌﻔﻓ ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭﻭ ﻞﻴﻟﺬﻟﺍ ﻚﻧﺃ ﺮﻘﺗ ﱴﺣ ﺖﻠﻔﻨﺗ ﻻ ﷲﺍﻭ
ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﺍﺬﻫ ﻰﺴﻴﻋ
Maksudnya : Umar ra berkata: “Wahai Rasulullah! Biar aku penggal kepala munafik ini.
Nabi SAW bersabda: “Biarkan dia, nanti orang ramai akan berkata Muhammad telah
membunuh sahabat-sahabatnya. Berkata salah seorang rawi iaitu Amru bin Dinar,
anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubai telah berkata kepada ayahnya, “Jangan kamu
berganjak sehinggalah kamu mengaku bahawa engkaulah yang hina dan Rasulullah
SAW itu mulia”, lalu dia melakukan arahan anaknya.
Hadis riwayat Tirmizi.
Kata Abu Isa hadis ini hasan sahih.
Perkataan sahabat dalam hadis ini turut memasukkan Abdullah bin Ubai, ketua orang
munafaik sebagai sahabat.

4. Perlu diketahui syiah memang mengkafirkan para sahabat.
Bagi mereka para sahabat berpaling tadah sebaik kewafatan Rasulullah SAW. Bukankah
Rasulullah SAW seorang pendakwah yang terhebat jika dibandingkan dengan mana-
mana pendakwah di dunia ini? Bukankah baginda adalah seorang murabbi dan muallim
terbaik di dunia? Jika itulah gambaran yang diberikan oleh syiah terhadap para sahabat
dan terhadap isteri-isteri nabi, di mana letaknya kehebatan Rasulullah SAW, jika
baginda gagal mendidik sahabat terhampir dengannya seumpama Abu Bakar dan
Umar? Bahkan gagal mendidik para sahabat-sahabat lain sepanjang tempoh 23 tahun?

Menjawab Putar Belit Syiah

45

6- Benarkah Umar RA Menuduh Nabi SAW Nyanyuk?
Benarkah Umar Menghalang Nabi Menulis Wasiat Ali Sebagai
Khalifah Selepasnya?


Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
ﱯﻨﻟﺍ ﻝﺎﻗ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻢﻬﻴﻓ ﻝﺎﺟﺭ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﰲﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺮﻀﺣ ﺎﳌ ﻝﺎﻗ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋﻭ
ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺇ ﺮﻤﻋ ﻝﺎﻘﻓ . ﻩﺪﻌﺑ ﺍﻮﻠﻀﺗ ﻦﻟ ﺎﺑﺎﺘﻛ ﻢﻜﻟ ﺐﺘﻛﺃ ﺍﻮﻤﻠﻫ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
ﺐﻠﻏ ﺪﻗ ﻝﻮﻘﻳ ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻤﻓ ﺍﻮﻤﺼﺘﺧﺍﻭ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﻒﻠﺘﺧﺎﻓ ﷲﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﻢﻜﺒﺴﺣ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﻢﻛﺪﻨﻋﻭ ﻊﺟﻮﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
ﻑﻼﺘﺧﻻﺍﻭ ﻂﻐﻠﻟﺍ ﺍﻭﺮﺜﻛﺃ ﺎﻤﻠﻓ . ﺮﻤﻋ ﻝﺎﻗ ﺎﻣ ﻝﻮﻘﻳ ﻢﻬﻨﻣﻭ . ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻢﻜﻟ ﺐﺘﻜﻳ ﺍﻮﺑﺮﻗ
ﻮﻘﻳ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻥﺎﻜﻓ ﷲﺍ ﺪﻴﺒﻋ ﻝﺎﻗ . ﲏﻋ ﺍﻮﻣﻮﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ ﺎﻣ ﺔﺌﻳﺯﺮﻟﺍ ﻞﻛ ﺔﺌﻳﺯﺮﻟﺍ ﻥﺇ ﻝ
ﺔﻳﺍﻭﺭ ﰲﻭ . ﻢﻬﻄﻐﻟﻭ ﻢﻬﻓﻼﺘﺧﻻ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﻢﳍ ﺐﺘﻜﻳ ﻥﺃ ﲔﺑﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﲔﺑ ﻝﺎﺣ
. ﻰﺼﳊﺍ ﻪﻌﻣﺩ ﻞﺑ ﱴﺣ ﻰﻜﺑ ﰒ ؟ ﺲﻴﻤﳋﺍ ﻡﻮﻳ ﺎﻣﻭ ﺲﻴﻤﳋﺍ ﻡﻮﻳ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻝﺎﻗ ﻝﻮﺣﻷﺍ ﻢﻠﺴﻣ ﰊﺃ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ
ﺘﺷﺍ ﻝﺎﻗ ؟ ﺲﻴﻤﳋﺍ ﻡﻮﻳ ﺎﻣﻭ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﺎﻳ ﺖﻠﻗ ﻒﺘﻜﺑ ﱐﻮﺘﺋﺍ ﻝﺎﻘﻓ ﻪﻌﺟﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺮﺑ ﺪ
ﻩﻮﻤﻬﻔﺘﺳﺍ ؟ ﺮﺠﻫﺃ ﻪﻧﺄﺷ ﺎﻣ ﺍﻮﻟﺎﻘﻓ . ﻉﺯﺎﻨﺗ ﱯﻧ ﺪﻨﻋ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﻻﻭ ﺍﻮﻋﺯﺎﻨﺘﻓ . ﺍﺪﺑﺃ ﻩﺪﻌﺑ ﺍﻮﻠﻀﺗ ﻻ ﺎﺑﺎﺘﻛ ﻢﻜﻟ ﺐﺘﻛﺃ
ﺍﻮﺟﺮﺧﺃ ﻝﺎﻘﻓ ﺙﻼﺜﺑ ﻢﻫﺮﻣﺄﻓ . ﻪﻴﻟﺇ ﲏﻧﻮﻋﺪﺗ ﺎﳑ ﲑﺧ ﻪﻴﻓ ﺎﻧﺃ ﻱﺬﻟﺎﻓ ﱐﻭﺭﺫ ﱐﻮﻋﺩ ﻝﺎﻘﻓ . ﻪﻴﻠﻋ ﻥﻭﺩﺮﻳ ﺍﻮﺒﻫﺬﻓ
ﺍ ﻝﺎﻗ ﺎﻬﺘﻴﺴﻨﻓ ﺎﳍﺎﻗ ﻭﺃ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﻦﻋ ﺖﻜﺳﻭ . ﻢﻫﺰﻴﺟﺃ ﺖﻨﻛ ﺎﻣ ﻮﺤﻨﺑ ﺪﻓﻮﻟﺍ ﺍﻭﺰﻴﺟﺃﻭ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﺓﺮﻳﺰﺟ ﻦﻣ ﲔﻛﺮﺸﳌ
ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ . ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﻝﻮﻗ ﻦﻣ ﺍﺬﻫ ﻥﺎﻴﻔﺳ
Maksudnya : Daripada Ibnu Abbas ra katanya: “Apabila Rasulullah SAW nazak , ketika
itu beberapa orang berada di dalam rumah termasuk Saidina Umar. Nabi SAW bersabda :
“Bawakan kepadaku sebuah kitab, aku hendak menulis kepada kamu sesuatu agar kamu
tidak sesat selepasnya”. Umar ra berkata: “Rasulullah nampaknya sakit tenat sedangkan
di sisi kita ada Al Quran, cukuplah dengan Kitab Allah” . Ahlul Bait berbeza pendapat,
sebahagiannya berkata, “Bawakan kepada nabi kitab untuk baginda menulis sedangkan
Menjawab Putar Belit Syiah

46

yang lain bersetuju dengan kata-kata Umar ra.” . Apabila suasana menjadi agak kecoh
Rasulullah SAW berkata: Pergilah kamu dari sisiku”.
Kata Ubaidullah , Ibnu Abbas berkata “Malang sekali apa yang menghalang Rasulullah
SAW menulis wasiatnya kerana kekecohan yang berlaku di sisi Rasulullah SAW.
Dalam riwayat Sulaiman bin Abi Muslim Al Ahwal , Ibnu Abbas berkata: “Hari Khamis,
tahukah kamu apa yang berlaku pada hari Khamis? Kemudian beliau menangis air
matanya membasahi batu-batu kecil. Aku berkata: “Wahai Ibnu Abbas, apa yang berlaku
pada hari Khamis? Beliau berkata, “Ketika Rasulullah sakit tenat baginda berkata
bawakan kepadaku kitab untuk aku tulis sesuatu dan kamu tidak akan sesat selepasnya
selama-lamanya. Lalu mereka bertengkar dan tidak sepatutnya mereka bertengkar di
hadapan Nabi SAW. Mereka berkata: “Adakah baginda telah nyanyuk (bercakap sesuatu
yang tidak jelas). Mereka bertanya baginda dan datang kepadanya, baginda bersabda ,
“tinggalkan aku, tinggalkan aku, apa yang ada padaku lebih baik dari apa yang kamu
serukan”. Lalu baginda memerintahkan mereka melakukan 3 perkara. Kata baginda ,
‘Keluarkan orang musyrik dari Jazirah Arab , izinkan rombongan dari negeri lain
sebagaimana yang aku izinkan. Baginda diam tanpa menyebut yang ketiga atau aku
terlupa.
Muttafaq Alaih
Syiah menuduh Saidina Umar RA menghalang Rasulullah SAW menulis wasiat tentang
penggantinya Ali bin Abi Talib melalui hadis ini. Sebahagian mereka juga menuduh
Umar tergamak menghina Rasulullah dengan mengatakan bahawa baginda telah
nyanyuk. Sekiranya Rasulullah SAW dibenarkan menulis wasiat tersebut sudah tentu
tidak akan berlaku perbalahan sesama umat Islam. Bagi syiah wasiat itu ialah tentang
pelantikan Saidina Ali sebagai khalifah setelah kewafatan Rsulullah SAW. Keluhan ini
bukan hanya diungkapkan oleh kami golongan syiah tetapi juga Ibnu Abbas yang
menangis teresak-esak kerana kesal atas tindakan Umar ra melarang Rasulullah SAW
menulis wasiat pelantikan Saidina Ali.
Ulasan
1. Perkara yang disepakati oleh semua umat Islam ialah kemaksuman para nabi
termasuk nabi kita , Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda menyampaikan
khutbah Haji Wadak, baginda meminta persaksian para sahabat bahawa baginda
telah menyampaikan amanah yang dipikulkan ka atasnya. Tidak ada perintah
yang wajib disampaikan oleh baginda yang tidak dilaksanakan oleh nabi kita
Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu kita mempercayai dan meyakini sifat
TABLIGH yang ada pada baginda Nabi SAW. Tidak mungkin baginda akan
menyembunyikan perkara yang wajib disampaikan kepada umatnya walau apa
pun halangannya. Semasa berada di Mekah baginda telah dihalang oleh kaum
kafir Quraisy namun baginda tetap tabah melaksanakan tugasnya sebagai
Menjawab Putar Belit Syiah

47

seorang utusan Allah SWT. Begitulah ketika berada di Madinah selama 10 tahun,
Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan tugasnya sebagai utusan Allah SWT
dengan cemerlang walaupun terpaksa menempuh pelbagai halangan dan
rintangan.

2. Dari sumber mana syiah tahu bahawa Rasulullah SAW akan mewasiatkan
khilafah kepada Ali bin Abi Talib? Sesiapa juga boleh mendakwa Rasulullah akan
mewasiatkan khilafah kepada Abu Bakar atau sahabat-sahabat yang lain. Atau
mungkin ada yang mengatakan bahawa Rasulullah ingin berpesan jangan
melantik Ali sebagai khalifah. Oleh itu tidak ada dalil menyokong pendapat syiah.

3. Tidak ada dalil bahawa Umar yang mengucapkan perkataan tersebut. Apa yang
ada ialah Umar menyatakan bahawa Rasulullah SAW sakit tenat.


4. Katakan kepada syiah: “Bukankah wasiat tentang kekhalifahan Ali telah
diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis seperti yang didakwa oleh
puak syiah antaranya:

- Ali setaraf dengan Harun
- Ali wasiku
- Hadis Ghadir
- Ayat Tabligh
- Ayat Maula
Apa perlunya Rasulullah menulis wasiat yang telah jelas dan diketahui oleh
semua orang termasuk Abu Bakar dan Umar?
5. Peristiwa ini berlaku pada hari Khamis dan Rasulullah SAW wafat pada hari
Isnin. Jika perkara yang hendak diwasiatkan oleh Rasulullah itu sesuatu perkara
yang wajib dan menjadi kemestian kepada Rasulullah SAW, apakah yang
menghalang baginda untuk menulisnya semasa ketiadaan Umar pada hari
Jumaat, Sabtu, Ahad atau pada pagi Isnin sebelum kewafatan baginda. Ini
menunjukkan bahawa pendapat Umar adalah benar.
Menjawab Putar Belit Syiah

48

7- Hadis Nabi Menyamakan Saidina Ali Dengan Nabi Harun as
Dalam Perang Tabuk Nabi SAW bersabda kepada Saidina Ali:
ﱯﻧ ﻱﺪﻌﺑ ﺲﻴﻟ ﻪﻧﺃ ﻻﺇ ﻰﺳﻮﻣ ﻦﻣ ﻥﻭﺭﺎﻫ ﺔﻟﱰﲟ ﲏﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻰﺿﺮﺗ ﺎﻣﺃ ﻲﻠﻋ ﺎﻳ .
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ
Maksudnya : Wahai Ali apakah kamu tidak reda mempunyai kedudukan di sisiku sama
seperti kedudukan Harun di sisi Musa, cuma tidak ada nabi lagi selepasku.
Riwayat Bukhari
Syiah berhujah bahawa Nabi SAW mengisyaratkan di dalam kata-katanya ini bahawa Ali
adalah khalifah selepas kewafatannya sama seperti Nabi Musa as melantik Nabi Harun
ketika baginda bermunajat kepada Allah swt di gunung Tursina.
Ulasan
1. Kita perlu mengetahui kisah dan apa peristiwa yang berlaku sehingga Nabi SAW
mengucapkan kata-kata ini kepada Saidina Ali. Ucapan ini disabdakan oleh Nabi
SAW dalam peristiwa peperangan Tabuk yang berlaku pada bulan Rejab tahun 9
Hijrah. Nabi SAW telah mengarahkan semua umat Islam keluar menuju ke Tabuk
tanpa kecuali. Saidina Ali ra ditinggalkan oleh Nabi SAW di Madinah untuk
menguruskan ahli keluarganya. Muhammad bin Maslamah dilantik oleh Nabi
SAW sebagai orang yang bertanggungjawab mentadbir Madinah. Akibatnya
orang-orang munafik menuduh Saidina Ali sebagai pengecut dan penakut. Lalu
Saidina Ali mengejar rombongan tentera Tabuk dan berkata:
؟ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻭ ﻥﺎﻴﺒﺼﻟﺍ ﰲ ﲏﻔﻠﲣﺃ
Maksudnya : Adakah engkau meninggalkan aku bersama kanak-kanak dan
wanita? Lalu Nabi SAW berkata kepadanya untuk mententeramkan Saidina Ali
akibat dari tuduhan jahat yang dilemparkan oleh golongan munafik. Apa yang
diucapkan oleh Nabi SAW?
Menjawab Putar Belit Syiah

49

ﱯﻧ ﻱﺪﻌﺑ ﺲﻴﻟ ﻪﻧﺃ ﻻﺇ ﻰﺳﻮﻣ ﻦﻣ ﻥﻭﺭﺎﻫ ﺔﻟﱰﲟ ﲏﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻰﺿﺮﺗ ﺎﻣﺃ ﻲﻠﻋ ﺎﻳ

Maksudnya : Wahai Ali apakah kamu tidak reda mempunyai kedudukan di sisiku
sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa, cuma tidak ada nabi lagi selepasku.
Riwayat Bukhari

2. Hadis ini sedikit pun tidak mengandungi makna khilafah seperti didakwa oleh
syiah. Kata-kata Nabi SAW ini diucapkan oleh baginda kerana sebab tertentu
(iaitu untuk mententeramkan Saidina Ali yang dituduh pengecut dsb) dan
bukannya hendak mengisytiharkan Saidina Ali sebagai khalifah. Bukankah jika
Saidina Ali tidak keluar mendapatkan Rasulullah SAW nescaya baginda tidak
mengucapkan ucapan ini?

3. Kalau kita teliti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa, kita akan dapati
bahawa Nabi Harun tidak menggantikan Nabi Musa kerana Nabi Harun
sebenarnya telah wafat setahun sebelum Nabi Musa wafat. Oleh itu tertolaklah
hujah syiah yang mendakwa bahawa Nabi SAW melantik Saidina Ali sebagai
penggantinya selepas kewafatannya. Ya, barangkali kita boleh menerima bahawa
Nabi SAW melantik pengganti-penggantinya setiap kali baginda meninggalkan
Madinah untuk memangku urusan pentadbiran di Madinah. Pelantikan ini hanya
bersifat sementara. Antara sahabat yang pernah dilantik oleh Nabi SAW ialah
Abdullah ibnu Ummi Maktum, Muhammad bin Maslamah dll. Oleh itu tidak ada
sebarang keistimewaan bagi Saidina Ali dalam hal pelantikan sebagai pengganti
nabi ketika ketiadaan Nabi SAW kerana sahabat lain pun dilantik oleh baginda.
Bahkan dalam Perang Tabuk sebenarnya yang dilantik oleh Nabi SAW sebagai
penggantinya ialah Muhammad bin Maslamah dan bukannya Saidina Ali. Saidina
Ali hanya dilantik untuk menguruskan hal ehwal ahli keluarganya. Apa yang
berlaku juga bukanlah penghinaan kepada Saidina Ali, kerana Saidina Usman
pun pernah ditinggalkan Nabi SAW dalam perang yang lebih besar iaitu Perang
Badar Al Kubra.

4. Mungkin syiah mendakwa Saidina Ali mempunyai kedudukan yang tinggi yang
melayakkannya dilantik menjadi khalifah berdasarkan hadis ini kerana Nabi
SAW menyamakannya dengan Nabi Harun. Katakan kepada mereka bahawa Nabi
SAW juga pernah menyamakan Saidina Abu Bakar dengan Nabi Ibrahim dan
Nabi Isa dan baginda juga pernah menyamakan Saidina Umar dengan Nabi Musa
dan Nabi Nuh. Bukankah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh dan Nabi Musa lebih
afdal daripada Nabi Harun?

Menjawab Putar Belit Syiah

50

8- Ayat TATHIR (ريھطت) , Hadis Kisa’ Dan Ahlul Bait
Ayat TATHIR ialah ayat 33 Surah Al Ahzab
m __¡ _ _ ¸ __¸___
_ _ ¸ _ _ ¸ , ` _ L , . _
_ l :بازحا ٣٣
Maksudnya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat,
tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud
hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu
sebersih-bersihnya.

Al Ahzab : 33Hadis Kisa’

ﻝﺎﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺐﻴﺑﺭ ﺔﻤﻠﺳ ﰊﺃ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﻋﻭ · ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﻵﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻟﺰﻧ ﺎﳌ
ﻭ ﺔﻤﻃﺎﻓ ﺎﻋﺪﻓ ﺔﻤﻠﺳ ﻡﺃ ﺖﻴﺑ ﰲ ¦ ﺍﲑﻬﻄﺗ ﻢﻛﺮﻬﻄﻳﻭ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﺲﺟﺮﻟﺍ ﻢﻜﻨﻋ ﺐﻫﺬﻴﻟ ﷲﺍ ﺪﻳﺮﻳ ﺎﳕﺇ ¦ ﻢﻠﺳﻭ
ﻝﺎﻗ ﰒ ﺀﺎﺴﻜﺑ ﻢﻬﻠﻠﺠﻓ ﻩﺮﻬﻇ ﻒﻠﺧ ﻲﻠﻋ ﻭ ﺀﺎﺴﻜﺑ ﻢﻬﻠﻠﺠﻓ ﺎﻨﻴﺴﺣ ﻭ ﺎﻨﺴﺣ ﻢﻬﻨﻋ ﺐﻫﺫﺄﻓ ﱵﻴﺑ ﻞﻫﺃ ﺀﻻﺆﻫ ﻢﻬﻠﻟﺍ
ﲑﺧ ﻰﻠﻋ ﺖﻧﺃﻭ ﻚﻧﺎﻜﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻧﺃ ﻝﺎﻗ ؟ ﷲﺍ ﱯﻧ ﺎﻳ ﻢﻬﻌﻣ ﺎﻧﺃﻭ ﺔﻤﻠﺳ ﻡﺃ ﺖﻟﺎﻗ ﺍﲑﻬﻄﺗ ﻢﻫﺮﻬﻃﻭ ﺲﺟﺮﻟﺍ

ﻢﻗﺮﺑ ﻯﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ' ¬`¤¬' ﺐﻳﺮﻏ ﺚﻳﺪﺣ ﺍﺬﻫ ﻝﺎﻗﻭ
Menjawab Putar Belit Syiah

51

Maksudnya : Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah yang berkata, “ Apabila ayat ini
turun kepada Nabi Muhammad SAW, (Sesungguhnya Allah bermaksud hendak
menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya.(QS
Al Ahzab 33) di rumah Ummu Salamah , Nabi Muhammad SAW memanggil Siti Fatimah,
Hasan dan Husain, lalu Rasulullah SAW menutupi mereka dengan selimut sedang Ali bin
Abi Thalib ada di belakang Nabi SAW. Nabi SAW pun menutupinya dengan selimut.
Kemudian baginda bersabda” Allahumma( ya Allah ) mereka itu Ahlul BaitKu maka
hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Ummu Salamah
berkata,” Dan apakah aku beserta mereka wahai Rasulullah SAW? . Beliau bersabda “
Tetaplah kamu di tempat engkau dan engkau berada dalam kebaikan.
Riwayat Tarmizi dan beliau berkata hadis ini gharib
ﺖﻟﺎﻗ ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ · ' ﺩﻮﺳﺃ ﺮﻌﺷ ﻦﻣ ﻞﺣﺮﻣ ﻁﺮﻣ ﻪﻴﻠﻋﻭ ﺓﺍﺪﻏ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺝﺮﺧ
ﻝﺎﻗ ﰒ ﻪﻠﺧﺩﺄﻓ ﻲﻠﻋ ﺀﺎﺟ ﰒ ﺎﻬﻠﺧﺩﺄﻓ ﺔﻤﻃﺎﻓ ﺕﺀﺎﺟ ﰒ ﻪﻌﻣ ﻞﺧﺪﻓ ﲔﺴﳊﺍ ﺀﺎﺟ ﰒ ﻪﻠﺧﺩﺄﻓ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ ﻦﺴﳊﺍ ﺀﺎﺠﻓ ·
ﺍﲑﻬﻄﺗ ﻢﻛﺮﻬﻄﻳﻭ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﺲﺟﺮﻟﺍ ﻢﻜﻨﻋ ﺐﻫﺬﻴﻟ ﷲﺍ ﺪﻳﺮﻳ ﺎﳕﺇ , 33 , ﺓﺭﻮﺳ ﺏﺍﺰﺣﻷﺍ
ﻢﻗﺮﺑ ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ ' `1`1'
Maksudnya : Daripada Aisyah ra, beliau berkata : “Satu pagi, Rasulullah SAW keluar,
padanya terdapat sehelai kain yang diperbuat daripada bulu yang berwarna hitam, lalu
Hasan bin Ali datang. Rasulullah SAW memasukkannya ke dalam kain tersebut kemudian
datang pula Hussein lalu masuk ke dalamnya, kemudian Fatimah ra datang , Rasulullah
SAW memasukkannya ke dalamnya, kemudian datang pula Saidina Ali, lalu Rasulullah
SAW memasukkannya seraya membaca ayat : “Hanya sanya Allah swt hendak
menghapuskan dosa kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikan kamu sebersih-bersihnya”.
Riwayat Muslim
Syiah menggunakan ayat ini untuk membuktikan bahawa Saidina Ali bin Abi Talib,
Saidatina Fatimah, Saidina Hasan dan Saidina Hussin dan para imam mereka sebagai
maksum dari sebarang dosa dan kesalahan bahkan dari tersalah, tersilap atau terlupa.
Hadis Kisa’ (ءاسك ) adalah bukti benarnya dakwaan mereka dan pada mereka isteri-isteri
nabi tidak termasuk dalam pengertian ayat ini. Hal ini kerana perubahan ganti nama
(ريمض) dalam ayat di atas daripada ثنؤم kepada ركذم menunjukkan bahawa isteri-isteri
nabi terkeluar dari maksud TATHIR yang dikehendaki Allah swt dalam ayat ini.
Penggunaan (امنإ) رصح ةادأ menguatkan lagi hujah mereka bahawa isteri-isteri nabi SAW
tidak termasuk dalam AHLUL BAIT yang dimaksudkan dalam AYAT TATHIR.
Ulama Ahlus Sunnah antaranya Ibnu Katsir menjelaskan bahawa maksud sebenar ayat
ini ditujukan secara khusus kepada isteri-isteri nabi. Saidina Ali, Saidatina Fatimah ,
Hasan dan Husin juga termasuk dalam pengertian ayat ini dengan pengertian Hadis
Menjawab Putar Belit Syiah

52

Kisa’, bukan seperti pendapat syiah yang mengeluarkan isteri-isteri nabi dan
menggantikannya dengan Ali, Fatimah, Hasan dan Husin.
Ulasan
1. AHLUL BAIT pada pandangan majoriti ulamak Ahli Sunnah ialah mereka yang
diharamkan menerima sedekah dan zakat. Mereka ialah keturunan Bani Hasyim
dan Bani Mutalib. Ibnul Arabi berpendapat AHLUL BAIT ialah keturunan Nabi
SAW dan para isterinya. Sebahagian ulamak tidak memasukkan isteri-isteri nabi
SAW dalam kalangan AHLUL BAIT. Imam Nawawi dan Imam Mardawi, seorang
ulamak dalam mazhab Hanbali berpendapat AHLUL BAIT ialah semua pengikut
Nabi Muhammad SAW sehingga hari kiamat. Ada juga ulamak yang berpendapat
AHLUL BAIT ialah semua umat Nabi Muhammad SAW yang bertakwa. Pendapat
yang paling kuat ialah pendapat majoriti ulamak ialaitu AHLUL BAIT ialah
mereka yang diharamkan menerima sedekah.
10


2. Umat Islam jangan keliru persoalan definisi AHLUL BAIT dan maksud ayat 33
surah Al Ahzab. Persoalan di sini ialah perkataan AHLAL BAIT di dalam ayat
merangkumi isteri-isteri nabi SAW atau tidak, bukannya persoalan definisi
AHLUL BAIT yang dijelaskan di atas. Hal ini kerana AHLUL BAIT mempunyai
makna lain selain makna secara istilah. AHLUL BAIT juga membawa makna
orang yang tinggal dalam rumah seseorang. Isteri adalah orang yang tinggal
bersama-sama seseorang di dalam rumahnya.

3. Syiah sebenarnya tidak adil dalam menentukan siapa Ahlul Bait sebagaimana
yang telah dijelaskan. Mereka bukan hanya mengeluarkan isteri-isteri nabi tetapi
mengeluarkan keluarga Aqil, keluarga Abbas dan keturunan Bani Hasyim dan
Bani Muttalib yang lain tanpa dalil tetapi semata-mata taksub terhadap pendapat
mereka yang batil.

4. Ayat TATHIR sebenarnya bukan satu ayat yang lengkap tetapi sebahagian atau
lebih tepat lagi ialah pelengkap ayat 33 Surah Al Ahzab.


5. Para ulamak Ahlus Sunnah menyatakan bahawa konteks ayat (قايسلا ) tidak boleh
diabaikan untuk memahami ayat ini bahkan konteks ayat inilah yang
menjelaskan maksud sebenar kepada siapa ayat ini ditujukan. Perhatikan ayat 28
– 34 Surah Al Ahzab.


10
Alul Bait dan Hak Mereka Menurut Syarak, Syeikh Saleh bin Abdullah Darwisy ms 1
Menjawab Putar Belit Syiah

53

m _ _ ¸ , _ ¸ _ _ ¸ ¸ _ ¸
. . _ _ ¸ ¿ Í _ _ _ _ ¸ ç _
,¸ ¸ _ ¸ _ _ . _ | ¸ ¿ _
_ , _ _ _ ¸ _ ¸ _ ± _ ¸ _ ¸ _
_ _ . _ ¸ ¿ L L _ ¸ _ , ¿
¸ _ ¸ _ ¿ ¿ _ ¸ ¿ ¸ _ _ _ ; ¸ _
_ ¸ _ _ ¸ __ _ _ _ ¡ _
, . _ _ _ ¸ _ _ ¸ , ` _ L
¸ ¸ ¸ _ _ __ . _ _ _ . _
_ _ µ _ l :بازحا ٢٨ - ٣٤

Maksudnya : Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian
mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan
kepadamu mut'ah dan Aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu
sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di
negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat
baik diantaramu pahala yang besar. Hai isteri-isteri nabi, siapa-siapa di antaramu
yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan
siksaan kepada mereka dua kali lipat. dan adalah yang demikian itu mudah bagi
Allah. Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap taat
kepada Allah dan rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya kami
memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan kami sediakan baginya rezki
yang mulia. Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain,
jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga
berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah
perkataan yang baik, Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah
kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan
Menjawab Putar Belit Syiah

54

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai
ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa
yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu).
Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.

Semua perbincangan ayat ini merujuk kepada isteri nabi, maka mustahillah isteri
nabi terkeluar daripada pengertian ayat-ayat ini. Peralihan ganti nama bukan
kunci mutlak membenarkan pendapat syiah. Perhatikan ayat 71-73 Surah Hud di
bawah :
m _¸ _ __ _ ¸ . , , B A
R QPONML KJ IHG FEDC
_^ ] \[Z YX WVUTS l
:دوھ ٧١ - ٧٣

Maksudnya : Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, Maka kami
sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak
(akan lahir puteranya) Ya'qub. Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan,
apakah Aku akan melahirkan anak padahal Aku adalah seorang perempuan tua,
dan Ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya Ini
benar-benar suatu yang sangat aneh."

Para malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah?
(Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, Hai
ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah."

Perkataan Ahlul Bait di sini merujuk kepada keluarga Nabi Ibrahim secara
khusus iaitu Sarah, isteri Nabi Ibrahim as.
Bahkan ayat sebelum dan juga selepasnya juga masih merujuk kepada isteri-
isteri nabi.
6. Dr Wahbah Zuhaili menukilkan pendapat para ulamak Ahli Sunnah tentang
perkataan AHLUL BAIT di dalam ayat ini:
Menjawab Putar Belit Syiah

55


ﻭ ﻪﻣﺎﻤﻋﺃﻭ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻢﻬﻨﻣ ﻪﺘﺑﺍﺮﻗﻭ ﻩﺅﺎﺴﻧ ﻢﻫ · ﻱﻮﺒﻨﻟﺍ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻞﻫﺃﻭ ﱃﻭﻷﺍﻭ · ﻱﺯﺍﺮﻟﺍ ﻝﺎﻗ ، ﻢﻬﻨﻣ ﻪﻣﺎﻤﻋﺃ ﻮﻨﺑ
ﻪﺗﺮﺷﺎﻌﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﻪﺘﻴﺑ ﻞﻫﺃ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ﻪﻧﻷ ﻢﻬﻨﻣ ﻲﻠﻋﻭ ﲔﺴﳊﺍﻭ ﻦﺴﳊﺍﻭ ، ﻪﺟﺍﻭﺯﺃﻭ ﻩﺩﻻﻭﺃﻭ ﻢﻫ · ﻝﺎﻘﻳ ﻥﺃ
ﱯﻨﻠﻟ ﻪﺘﻣﺯﻼﻣﻭ ﻢﹼ ﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﻰﹼ ﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺖﻨﺒﺑ ﰲ ﺏﺎﻄﳋﺎﻓ ، ﺎﻬﻗﺎﻴﺳﻭ ﺔﻳﻵﺍ ﻅﺎﻔﻟﺃ ﻦﻣ ﺢﺿﺍﻭ ﺍﺬﻫﻭ .
ﱃﺇ ﻪ` ﺟﻮﻣ ﺎﻬﺘﻳﺎ·ﻭ ﺕﺎﻳﻵﺍ ﻊﻠﻄﻣ .ﻢﹼ ﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﻰﹼ ﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺕﺎﺟﻭﺯ
· ﻝﺎﻗ ﺎﳕﺇﻭ .ﻢﻫﲑﻏﻭ ﺝﺍﻭﺯﻷﺍ ﻦﻣ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﻊﻴﲨ ﰲ ﺔﻣﺎﻋ ﺎ·ﺃ ﺔﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ · ﱯﻃﺮﻘﻟﺍ ﻝﺎﻗ ﻦﻜﻟ
ﺮﹼ ﻛﺬﳌﺍ ﻊﻤﺘﺟﺍ ﺍﺫﺇﻭ ، ﻢﻬﻴﻓ ﻥﺎﻛ ﺎﻨﻴﺴﺣﻭ ﺎﻨﺴﺣﻭ ﺎﻴﻠﻋﻭ ﻢﹼﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﻰﹼ ﻠﺻ ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﻷ ﻢﹸ ﻛ ﺮ` ﻬﹶ ﻄ` ﻳ ﻭ
ﺮﻛﺬﳌﺍ ﺐﹼ ﻠﻏ ﺚﻧﺆﳌﺍﻭ ﻝﺪﻳ ، ` ﻦﳍ ﺔﺒﻃﺎﺨﳌﺍﻭ ، ﻦﻬﻴﻓ ﺔﻳﻵﺍ ﻥﻷ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﺟﻭﺰﻟﺍ ﻥﺃ ﺔﻳﻵﺍ ﺖﻀﺘﻗﺎﻓ ،
ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻕﺎﻴﺳ ﻪﻴﻠﻋ
Maksudnya: AHLUL BAIT NABI ialah isteri-isterinya dan kaum kerabatnya.
Antara mereka ialah keluarga Abbas dan bapa-bapa saudaranya yang lain, begitu
juga sepupu-sepupunya. Imam Ar Razi berkata: Lebih utama dikatakan, mereka
ialah anak-anaknya dan isteri-isterinya. Hasan, Husin dan Ali adalah sebahagian
daripada mereka kerana dia sebahagian daripada ahli keluarganya. Ini
disebabkan pergaulannya sebagai suami Fatimah anak perempuan Nabi SAW
dan beliau selalu bersama Nabi SAW dalam kehidupannya.

Hal ini jelas dari lafaz dan konteks ayat tersebut. Ayat ini ditujukan kepada isteri-
isteri nabi SAW dari permulaan hingga akhir ayat.

Imam Qurtubi berkata: Yang jelasnya ayat ini merangkumi semua AHLUL BAIT
sama ada isteri dan lain-lain. Perkataan ﻢﹸ ﻛ ﺮ` ﻬﹶ ﻄ` ﻳ ﻭ digunakan kerana Rasulullah
SAW, Saidina Ali, Saidina Hasan dan Saidina Husin berada bersama-sama mereka.
Apabila berhimpun MUZAKKAR
11
dan MUANNAS , dilebihkan penggunaan
MUZAKKAR. Ayat ini menunjukkan isteri-isteri nabi SAW sebahagian daripada
AHLUL BAIT kerana ayat ini diturunkan untuk mereka, ditujukan untuk mereka.
Dan konteks ayat menjelaskan perkara ini
12


7. Bukti bahawa ayat ini tidak ditujukan kepada Ashab Kisa’ (Saidina Ali, Fatimah,
Hasan dan Hussain) bahkan sebaliknya ditujukan khusus kepada isteri-isteri
nabi SAW ialah intipati Hadis Kisa’ itu sendiri. Bukankah Nabi SAW memanggil
mereka dan berdoa kepada Allah swt “Ya Allah mereka ini adalah Ahli Baitku, Ya

11
Ganti diri MUZAKKAR ialah ganti diri untuk lelaki dan MUANNAS ialah ganti diri untuk perempuan.
12
Tafsir Al Munir, ayat 33 Surah Al Ahzab.
Menjawab Putar Belit Syiah

56

Allah hilangkanlah daripada mereka kekotoran (dosa)”? Sekiranya ayat ini
ditujukan kepada mereka, apa perlunya Nabi SAW berdoa sedemikian rupa?
Padahal Allah swt telah memberitahu bahawa mereka telah disucikan daripada
kekotoran (dosa). Yang sebenarnya perbuatan Nabi SAW adalah kerana ayat ini
ditujukan kepada isteri-isterinya dan Nabi SAW ingin memasukkan Saidina Ali,
Fatimah, Hasan dan Hussain juga dalam kalangan mereka yang disucikan Allah
swt. sepertimana yang difahami oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

، ﻢﻬﻨﻋ ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﲔﺴﳊﺍﻭ ﻦﺴﳊﺍ ﺎﻤﻬﻴﻨﺑﺍﻭ ﻲﻠﻋﻭ ﺔﻤﻃﺎﻔﺑ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﺔﻌﻴﺸﻟﺍ ﺺﻴﺼﲣﻭ · ﻱﻭﺎﻀﻴﺒﻟﺍ ﻝﺎﻗ
ﺐﺳﺎﻨﻳ ﻻ ﻢ· ﺺﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﻥﻷ ﻒﻴﻌﺿ · ﺔﺠﺣ ﻢﻬﻋﺎﲨﺇ ﻥﻮﻛﻭ ، ﻢﻬﺘﻤﺼﻋ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﺑ ﺝﺎﺠﺘﺣﻻﺍﻭ ﺔﻳﻵﺍ ﻞﺒﻗ ﺎﻣ
ﺲﻴﻟ ﻪﻧﺃ ﻻ ، ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﻢ·ﺃ ﻲﻀﺘﻘﻳ ﺎﻤﻬﻳﺪﻟﻭﻭ ﻲﻠﻋﻭ ﺔﻤﻃﺎﻓ ﱯﻨﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻞﺧﺩﺃ ﱵﻟﺍ ﺓﺀﺎﺒﻌﻟﺍ ﺚﻳﺪﺣﻭ ، ﺎﻫﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ
.ﻢﻫﲑﻏ

Maksudnya: Imam Baidawi berkata : Pendapat syiah yang mengkhususkan
perkataan AHLUL BAIT hanya kepada Fatimah, Ali dan kedua-dua anak mereka
adalah pendapat yang lemah. Begitu juga berhujah bahawa mereka maksum dan
hujah bahawa IJMAK mereka adalah hujah adalah pendapat yang lemah. Hal ini
kerana pengkhususan terhadap mereka tidak sesuai dengan konteks ayat sebelum
dan selepasnya. Hadis Aba’ah (Hadis Kisa’) yang mana Nabi SAW telah
memasukkan Fatimah, Ali dan kedua-dua anaknya ke dalam kainnya hanya
menunjukkan mereka adalah termasuk dalam kalangan AHLUL BAIT dan
bukannya bermaksud orang lain bukan daripada AHLUL BAIT.
13


8. Hadis Kisa’ seperti yang dijelaskan telah diriwayatkan oleh Aisyah RA dan
direkodkan oleh Muslim. Pelik tetapi benar!!! Walaupun syiah mencela dan
menghina Aisyah tetapi mereka terpaksa menggunakan hadis yang diriwayatkan
oleh Aisyah As Siddiqah untuk membenarkan ketaksuban mereka.

9. Seperkara lagi yang pelik dan ajaib ialah kenapa syiah beriya-iya menggunakan
Hadis Kisa’ yang diriwayatkan oleh ulamak Ahlus Sunnah sedangkan mereka pun
mempunyai Hadis Kisa’ tersendiri yang tidak masuk akal dan meloyakan bagi
sesiapa yang membacanya. Hadis tersebut sangat panjang dan sesiapa pun pasti
dapat mencium kepalsuannya. Hadis tersebut berbunyi:
ﻋ ﻦﺑ ﺮﺑﺎﺟ ﻦﻋ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻨﺑ , ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ , ﺀﺍﺮﻫﺰﻟﺍ ﺔﻤﻃﺎﻓ ﻦﻋ ، ﻱﺭﺎﺼﻧﻷﺍ ﷲﺍ ﺪﺒ ﻪﻟﺁ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﱠ ﻠﺻ ,
ِ ﷲﺍ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺖﻨﹺ ﺑ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﺎ ﻬﻴﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺀﺍﺮﻫ` ﺰﻟﺍ ﹶ ﺔ ﻤ ﻃﺎﹶ ﻓ ` ﺖﻌ ﻤ ﺳ · ﻝﺎﻗ ، , ﺖﹶ ﻟﺎﻗ ﺎﻬ` ﻧﹶ ﺃ , ﻪﻟﺁﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ , · ` ﻲﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ

13
Tafsir Al Munir – Tafsir ayat 33 Surah Ahzab.
Menjawab Putar Belit Syiah

57

ِ ﷲﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﰊﺃ ﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ , ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻭ · ` ﺖﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ ، ﹸ ﺔ ﻤ ﻃﺎﻓ ﺎﻳ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﹶﺃ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﹺ ﻡﺎ` ﻳﻷﺍ ﹺ ﺾﻌ ﺑ ﻲ ﻓ , ﻪﻟﺁﻭ ﻪ
` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ ، ﹰ ﺎﻔﻌ ﺿ ﱐ ﺪ ﺑ ﰲ ` ﺪﹺ ﺟﹶ ﺃ ﻲ` ﻧﺇ · ﹶ ﻝﺎﻗ ، ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ · ﲏﻴﺘﻳﹺ ﺇ ﹸ ﺔ ﻤ ﻃﺎﻓ ﺎﻳ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ٍ ﻒﻌ` ﻀﻟﺍ ﻦ ﻣ ` ﻩﺎﺘ ﺑﹶﺃ ﺎﻳ ِ ﷲﺎﺑ ﻙﹸ ﺬﻴ ﻋﹸ ﺃ
ﹶ ﻓ ` ﻲﹺ ﻧﺎﻤ ﻴﻟﺍ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺎﹺ ﺑ ﻪﺑ ﻲﹺ ﻨﻴﹼ ﻄ ﻐ . ` ﻪ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻛ ﺄﹶ ﻟ ﺄﹶ ﻠ ﺘ ﻳ ` ﻪ` ﻬﺟ ﻭ ﺍﺫﹺ ﺇ ﻭ ﻪﻴﹶ ﻟﹺ ﺇ ` ﺮﹸ ﻈﻧﹶ ﺃ ` ﺕﺮ ﺻ ﻭ ﻪﹺ ﺑ ` ﻪ` ﺘﻴﹼ ﻄ ﻐﹶ ﻓ ` ﻲﹺ ﻧﺎﻤ ﻴﻟﺍ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺎﹺ ﺑ ` ﻪ` ﺘﻴ ﺗﹶ ﺄﹶ ﻓ
ﻋ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﹶ ﺃ · ﹶ ﻝﺎﻗ ﻭ ﹶ ﻞ ﺒﻗﹶ ﺃ ﺪﹶ ﻗ ﹺ ﻦ ﺴﹶ ﳊﺍ ﻱ ﺪﹶ ﻟ ﻮﺑ ﺍﺫﺇ ﻭ ﹰ ﺔ ﻋﺎﺳﹼ ﻻﹺ ﺇ ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ﺎﻤﹶ ﻓ ، ﻪ ﻟﺎﻤﹶ ﻛ ﻭ ﻪ ﻣﺎﲤ ﺔﹶ ﻠﻴﹶ ﻟ ﻲ ﻓ ` ﺭﺪ ﺒﻟﺍ ، ` ﻩﺎ` ﻣﹸ ﺃ ﺎﻳ ﻚﻴﹶ ﻠ
` ﻴﹶ ﻃ ﹰ ﺔ ﺤ ﺋﺍﺭ ﻙ ﺪﻨ ﻋ ' ﻢ ﺷﹶ ﺃ ﻲ` ﻧﹺ ﺇ ` ﻩﺎ` ﻣﹸ ﺃ ﺎﻳ · ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ، ﻱ ﺩﺍﺆﹸ ﻓ ﹶ ﺓ ﺮ ﻤﹶ ﺛ ﻭ ﲏﹺ ﻴ ﻋ ﹶ ﺓ` ﺮﹸ ﻗ ﺎﻳ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻭ · ` ﺖﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ ﹸ ﺔ ﺤ ﺋﺍﺭ ﺎﻬ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻛ ﹰ ﺔ ﺒ
ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﻙ` ﺪ ﺟ ﱠ ﻥﹺ ﺇ ﻢ ﻌ ﻧ · ` ﺖﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ ، , ﻪﻟﺁﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ , ِ ﷲﺍ ﹺ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻱ ﺪ ﺟ ﻭ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﻮﺤ ﻧ ` ﻦ ﺴﹶ ﳊﺍ ﹶ ﻞ ﺒﻗﹶ ﺄﹶ ﻓ ، ﺀﺎﺴ
ﹶ ﻝﺎﻗ · ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻭ · ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ؟ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﻚ ﻌ ﻣ ﹶ ﻞ` ﺧﺩﹶ ﺃ ﻥﹶ ﺃ ﱄ ﹸ ﻥﹶ ﺫﺄ ﺗﹶ ﺃ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎﻳ ` ﻩﺍ` ﺪ ﺟ ﺎﻳ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﹶ ﺃ ﺎﻳ
ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ` ﻪ ﻌ ﻣ ﹶ ﻞ ﺧ ﺪﹶ ﻓ ، ﻚﹶ ﻟ ` ﺖﻧ ﺫﹶ ﺃ ﺪﹶ ﻗ ﻲ ﺿﻮ ﺣ ﺐ ﺣﺎﺻ ﺎﻳ ﻭ ﻱ ﺪﹶ ﻟ ﻭ .
ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ , ﹺ ﲔ ﺴﹸ ﳊﺍ ﻱ ﺪﹶ ﻟ ﻮﹺ ﺑ ﺍﺫﹺ ﺇ ﻭ ﹰ ﺔ ﻋﺎ ﺳﹼ ﻻﹺﺇ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺎﻤﹶ ﻓ , ﻭ · ` ﺖﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ ، ` ﻩﺎ` ﻣﹸ ﺃ ﺎﻳ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﹶ ﺃ · ﻝﺎﻗ ﻭ ﹶ ﻞ ﺒﻗﹶ ﺃ
ﹰ ﺔ ﺒ` ﻴﹶ ﻃ ﹰ ﺔ ﺤ ﺋﺍﺭ ﻙ ﺪﻨ ﻋ ' ﻢ ﺷﹶ ﺃ ﻲ` ﻧﹺ ﺇ ` ﻩﺎ` ﻣﹸ ﺃ ﺎﻳ · ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ، ﻱ ﺩﺍﺆﹸ ﻓ ﹶ ﺓ ﺮ ﻤﹶ ﺛ ﻭ ﲏﹺ ﻴ ﻋ ﹶ ﺓ` ﺮﹸ ﻗ ﺎﻳ ` ﻡﻼ`ﺴﻟﺍ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻱ ﺪ ﺟ ﹸ ﺔ ﺤ ﺋﺍﺭ ﺎﻬ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻛ
ﻪﻴﻠﻋ , ` ﲔ ﺴﹸ ﳊﺍ ﺎ ﻧ ﺪﹶ ﻓ ، ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﻙﺎﺧﹶ ﺃ ﻭ ﻙ` ﺪ ﺟ ﱠ ﻥﹺ ﺇ ﻢ ﻌ ﻧ · ` ﺖﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ ، , ﻪﻟﺁﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ , ِ ﷲﺍ ﹺ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ
ﹶ ﺃ ﻥﹶ ﺃ ﱄ ﹸ ﻥﹶ ﺫﺄ ﺗﹶ ﺃ ، ُ ﷲﺍ ` ﻩ ﺭﺎﺘﺧﺃ ﹺ ﻦ ﻣ ﺎﻳ ` ﻩﺍ` ﺪ ﺟ ﺎﻳ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﹶ ﺃ · ﹶ ﻝﺎﻗ ﻭ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﻮﳓ , ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﺎﻤﹸ ﻜ ﻌ ﻣ ﹶ ﻥﻮﻛ
، ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﺎﻤ` ﻬ ﻌ ﻣ ﹶ ﻞ ﺧ ﺪﹶ ﻓ ، ﻚﹶ ﻟ ` ﺖﻧ ﺫﹶ ﺃ ﺪﹶﻗ ﻲ ﺘ` ﻣﹸ ﺃ ﻊ ﻓﺎﺷ ﺎﻳ ﻭ ﻱ ﺪﹶ ﻟ ﻭ ﺎﻳ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻭ · ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ؟ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ
ِ ﷲﺍ ﹺ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺖﻨﹺ ﺑ ﺎﻳ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﹶ ﺃ · ﻝﺎﻗ ﻭ ﹴ ﺐ ﻟﺎﻃ ﰊﹶ ﺃ ` ﻦﺑ ' ﻲ ﻠ ﻋ ﹺ ﻦ ﺴﹶ ﳊﺍ ﻮﺑﹶ ﺃ ﻚ ﻟﺫ ﺪﻨ ﻋ ﹶ ﻞ ﺒﻗﹶ ﺄﹶﻓ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻭ · ` ﺖﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ ،
ﲔﻨ ﻣﺆﹸ ﳌﺍ ﲑ ﻣﹶ ﺃ ﺎﻳ ﻭ ﻦ ﺴﹶ ﳊﺍ ﺎ ﺑﹶ ﺃ ﺎﻳ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ . ﹺ ﻦﹺ ﺑﺍ ﻭ ﻲﺧﹶ ﺃ ﹸ ﺔ ﺤ ﺋﺍﺭ ﺎﻬ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻛ ﹰ ﺔ ﺒ` ﻴﹶ ﻃ ﹰ ﺔ ﺤ ﺋﺍﺭ ﻙ ﺪﻨ ﻋ ' ﻢ ﺷﹶ ﺃ ﻲ` ﻧﹺ ﺇ ﹸ ﺔ ﻤ ﻃﺎﻓ ﺎﻳ · ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ
ﺒﻗﺄﹶ ﻓ ، ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﻚﻳ ﺪﹶ ﻟ ﻭ ﻊ ﻣ ﻮ` ﻫ ﺎﻫ ﻢ ﻌﻧ · ` ﺖﻠﹸ ﻘﹶ ﻓ ، ِ ﷲﺍ ﹺ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻲ` ﻤ ﻋ ﹶ ﻝﺎﻗ ﻭ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﻮﺤ ﻧ ¯ ﻲ ﻠ ﻋ ﹶ ﻞ · ` ﻡﻼ` ﺴﻟﹶ ﺃ
ﺻ ﻭ ﺎﻳ ﻭ ﻲ ﺧﹶ ﺃ ﺎﻳ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻭ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻝﺎﻗ ؟ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﻢﹸ ﻜ ﻌ ﻣ ﹶ ﻥﻮﹸ ﻛﹶ ﺃ ﻥﹶ ﺃ ﱄ ﹸ ﻥﹶ ﺫﺄ ﺗﹶ ﺃ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎﻳ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻭ ﹺ ﻲ` ﻴ
ﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ¯ ﻲ ﻠ ﻋ ﹶ ﻞ ﺧ ﺪﹶ ﻓ ، ﻚﹶ ﻟ ` ﺖﻧ ﺫﹶ ﺃ ﺪﹶ ﻗ ﻲ ﺋﺍﻮ ﻟ ﺐ ﺣﺎﺻ ﻭ ﻲ ﺘﹶ ﻔﻴ ﻠ ﺧ ِ ﺀ .
ﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﻢﹸ ﻜ ﻌ ﻣ ﹶ ﻥﻮﻛﹶ ﺃ ﻥﹶ ﺃ ﱄ ﹸ ﻥﹶ ﺫﺄﺗﹶ ﺃ ﷲﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎﻳ ` ﻩﺎﺘ ﺑﺃ ﺎﻳ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﹶ ﺃ · ` ﺖﻠﹸ ﻗ ﻭ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﻮﺤ ﻧ ` ﺖﻴ ﺗﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﺛ ؟ ِ ﺀﺎﺴ ﻜ
ﺎﻨﻠ ﻤ ﺘﻛﺇ ﺎ` ﻤﹶ ﻠﹶ ﻓ ، ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ` ﺖﻠ ﺧ ﺪﹶ ﻓ ، ﻚﹶﻟ ` ﺖﻧ ﺫﹶ ﺃ ﺪﹶ ﻗ ﻲ ﺘ ﻌﻀ ﺑ ﺎﻳ ﻭ ﻲ ﺘﻨﹺ ﺑ ﺎﻳ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﻚﻴﻠ ﻋ ﻭ · ﹶ ﻝﺎﻗ ﺖﺤ ﺗ ﹰ ﺎﻌﻴ ﻤ ﺟ
ﱠ ﻥﹺ ﺇ ` ﻢ` ﻬﹼ ﻠﻟﹶ ﺃ · ﹶ ﻝﺎﻗ ﻭ ِ ﺀﺎﻤ` ﺴﻟﺍ ﹶ ﱃﹺ ﺇ ﲎﻤ` ﻴﻟﺍ ﻩ ﺪﻴﹺ ﺑ ﹶ ﺄ ﻣﻭﹶ ﺃ ﻭ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﹺ ﻲﹶ ﻓ ﺮﹶ ﻄﹺ ﺑ ِ ﷲﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﰊﹶ ﺃ ﹶ ﺬ ﺧﹶ ﺃ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﻭ ﻲ ﺘﻴ ﺑ ﹸ ﻞﻫﹶ ﺃ ِ ﺀﻻ` ﺆﻫ
` ﻧﹺ ﺰﺤ` ﻳ ﻭ ﻢ` ﻬ` ﻤ ﻟﺆ` ﻳ ﺎﻣ ﲏ` ﻤ ﻟﺆ` ﻳ ، ﻲ ﻣ ﺩ ﻢ` ﻬ` ﻣ ﺩ ﻭ ﻲ ﻤﺤﹶ ﻟ ﻢ` ﻬ` ﻤﺤﹶ ﻟ ، ﱵ` ﻣﺎ ﺣ ﻭ ﻲ ﺘ` ﺻﺎ ﺧ ﻦ ﻤ ﻟ ﺏﺮ ﺣ ﺎ ﻧﹶ ﺃ ، ﻢ` ﻬ` ﻧﹺ ﺰﺤ` ﻳ ﺎﻣ ﲏ
ﻞ ﻌﺟﺎﹶ ﻓ ﻢ` ﻬﻨ ﻣ ﺎﻧﹶ ﺃ ﻭ ﻲ` ﻨ ﻣ ﻢ` ﻬ' ﻧﺇ ، ﻢ` ﻬ` ﺒ ﺣﹶ ﺃ ﻦ ﻤ ﻟ ¯ ﺐ ﺤ` ﻣ ﻭ ﻢ` ﻫﺍﺩﺎﻋ ﻦ ﻤ ﻟ ¯ ﻭﺪ ﻋ ﻭ ﻢ` ﻬ ﻤﹶ ﻟﺎﺳ ﻦ ﻤ ﻟ ﻢﻠ ﺳ ﻭ ﻢ` ﻬ ﺑ ﺭﺎﺣ
ﻋ ﺐ ﻫﺫﹶ ﺍ ﻭ ﻢﹺ ﻬﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻭ ` ﻲﹶ ﻠ ﻋ ﻚ ﻧﺍﻮﺿﹺ ﺭ ﻭ ﻚ ﻧﺍﺮﻔﹸ ﻏ ﻭ ﻚﺘ ﲪ ﺭ ﻭ ﻚ ﺗﺎﻛ ﺮ ﺑ ﻭ ﻚ ﺗﺍﻮﹶ ﻠ ﺻ ﹰ ﺍﲑﹺ ﻬﻄ ﺗ ﻢ` ﻫﺮ` ﻬﹶ ﻃ ﻭ ﺲﺟ` ﺮﻟﺍ ` ﻢ` ﻬﻨ
Menjawab Putar Belit Syiah

58

.
ﻭ ﹰ ﺔ` ﻴﺣﺪ ﻣ ﹰ ﺎﺿﺭﺃ ﻻ ﻭ ﹰ ﺔﻴ` ﻨﺒ ﻣ ً ﺀﺎﻤ ﺳ ` ﺖﻘﹶ ﻠ ﺧ ﺎﻣ ﻲ` ﻧﹺ ﺇ ﰐﺍﻭﺎﻤ ﺳ ﹶ ﻥﺎﱠ ﻜ` ﺳ ﺎﻳ ﻭ ﱵﹶ ﻜ ﺋﻼ ﻣ ﺎﻳ · ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰﻋ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ﹰ ﺍﺮ ﻤﹶ ﻗ ﻻ
ﹸ ﻓ ﻻ ﻭ ﻱﺮﺠ ﻳ ﹰ ﺍﺮﺤ ﺑ ﻻ ﻭ ` ﺭﻭ` ﺪ ﻳ ﹰ ﺎﻜﹶ ﻠﹶ ﻓ ﻻ ﻭ ﹰ ﺔﺌﹺﻴﻀ` ﻣ ﹰ ﺎﺴﻤ ﺷ ﻻ ﻭ ﹰ ﺍﲑﻨ` ﻣ ﻦﻳﺬﱠ ﻟﺍ ﺔ ﺴﻤﹶ ﳋﺍ ِ ﺀﻻ` ﺆﻫ ﺔ` ﺒ ﺤ ﻣ ﰲ ﹼ ﻻﹺ ﺇ ﻱﺮﺴ ﻳ ﹰ ﺎﻜﻠ
ﺖﻴ ﺑ ﹸ ﻞﻫﹶ ﺃ ﻢ` ﻫ · ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ؟ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﻦ ﻣ ﻭ ` ﺏ ﺭ ﺎﻳ · ﹸ ﻞﻴ ﺋﺍﱪﹺ ﺟ ` ﲔ ﻣَ ﻷﺍ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ، ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﻢ` ﻫ
ﺎﻬﹸ ﻠﻌ ﺑ ﻭ ، ﺎﻫﻮ` ﺑﹶ ﺃ ﻭ ﹸ ﺔ ﻤ ﻃﺎﻓ ﻢ` ﻫ ﺔﹶ ﻟﺎﺳ` ﺮﻟﺍ ﹸ ﻥ ﺪﻌ ﻣ ﻭ ﺓ` ﻮ` ﺒ' ﻨﻟﺍ ﹶ ﱃﺇ ﹶ ﻂﹺ ﺒﻫﹶ ﺃ ﻥﹶ ﺃ ﱄ ﹸ ﻥﹶ ﺫﺄ ﺗﹶ ﺃ ` ﺏ ﺭ ﺎﻳ · ﹸ ﻞﻴ ﺋﺍﱪﹺ ﺟ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ، ﺎﻫﻮﻨ ﺑ ﻭ
ﹶ ﻥﻮﹸ ﻛِ ﻷ ﹺ ﺽﺭَ ﻷﺍ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ؟ ﹰ ﺎﺳ ﺩﺎﺳ ﻢ` ﻬ ﻌ ﻣ ﻚﹶ ﻟ ` ﺖﻧ ﺫﹶ ﺃ ﺪﹶ ﻗ ﻢ ﻌ ﻧ · . ﺎﻳ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﹶ ﺃ · ﹶ ﻝﺎﻗ ﻭ ﹸ ﻞﻴ ﺋﺍﱪﹺ ﺟ ` ﲔ ﻣَ ﻷﺍ ﹶ ﻂ ﺒ ﻬﹶ ﻓ
` ﺴﻟﺍ ﻚﹸ ﺋﹺ ﺮﻘ` ﻳ ﻰﹶ ﻠﻋَ ﻷﺍ ' ﻲ ﻠ ﻌﻟﺍ ، ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﻲ` ﻧﹺ ﺇ ﱄﻼ ﺟ ﻭ ﰐ` ﺰ ﻋ ﻭ · ﻚﹶ ﻟ ﹸ ﻝﻮﹸ ﻘ ﻳ ﻭ ﹺ ﻡﺍ ﺮﻛِ ﻹﺍ ﻭ ﺔ` ﻴ ﺤ' ﺘﻟﺎﹺ ﺑ ﻚ' ﺼ` ﺨ ﻳ ﻭ ، ﻡﻼ
ﺑ ﻻ ﻭ ` ﺭﻭ` ﺪ ﻳ ﹰ ﺎﻜﹶ ﻠﹶ ﻓ ﻻ ﻭ ﹰ ﺔﹶ ﺌﻴ ﻀ` ﻣ ﹰ ﺎﺴﻤ ﺷ ﻻ ﻭ ﹰ ﺍﲑﹺ ﻨ` ﻣ ﹰ ﺍﺮ ﻤﹶ ﻗ ﻻ ﻭ ﹰ ﺔ` ﻴ ﺣﺪ ﻣ ﹰ ﺎﺿﺭﹶ ﺃ ﻻ ﻭ ﹰ ﺔ` ﻴﻨﺒ ﻣ ً ﺀﺎﻤ ﺳ ` ﺖﻘﹶ ﻠ ﺧ ﺎﻣ ﻱﺮﺠ ﻳ ﹰ ﺍﺮﺤ
ﻟ ﹼ ﻻﹺ ﺇ ﻱﺮﺴ ﺗ ﹰ ﺎﻜﻠﹸ ﻓ ﻻَﻭ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ؟ ِﷲﺍ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎﻳ ﱄ ﹸ ﻥﹶ ﺫﺄ ﺗ ﻞ ﻬﹶ ﻓ ، ﻢﹸ ﻜ ﻌ ﻣ ﹶ ﻞ` ﺧﺩﹶ ﺃ ﻥﹶ ﺃ ﱄ ﹶ ﻥ ﺫﹶ ﺃ ﺪﹶ ﻗَﻭ ، ﻢﹸ ﻜ ﺘ` ﺒ ﺤ ﻣ ﻭ ﻢﹸ ﻜ ﻠﺟﺄ
ﺖﺤ ﺗ ﺎﻨ ﻌ ﻣ ﹸ ﻞﻴ ﺋﺍﱪﹺ ﺟ ﹶ ﻞ ﺧ ﺪﹶ ﻓ ، ﻚﹶ ﻟ ` ﺖﻧ ﺫﹶ ﺃ ﺪﹶ ﻗ ﻢ ﻌ ﻧ ` ﻪ` ﻧﹺ ﺇ ، ِ ﷲﺍ ﹺ ﻲﺣ ﻭ ﲔ ﻣﹶ ﺃ ﺎﻳ ` ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﻚﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻭ · ﷲﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ، ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ
ِ ﻷ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ﰊ · ﹸ ﻝﻮﻘ ﻳ ﻢﹸ ﻜﻴﹶ ﻟﹺ ﺇ ﻰﺣﻭﹶ ﺃ ﺪﹶ ﻗ َ ﷲﺍ ﱠ ﻥﹺ ﺇ · ﴿ .. ﹶ ﺃ ﺲ ﺟ` ﺮﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻜﻨ ﻋ ﺐ ﻫﹾ ﺬ` ﻴ ﻟ ` ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ` ﺪﻳﹺ ﺮ` ﻳ ﺎ ﻤ` ﻧﹺ ﺇ ﻢﹸ ﻛ ﺮ` ﻬﹶ ﻄ` ﻳ ﻭ ﺖ ﻴ ﺒﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ ﻫ
ﹺ ﻬﹾ ﻄ ﺗ ﺍ ﲑ ﴾
ﻋ ﹺ ﻞﻀﹶ ﻔﻟﺍ ﻦ ﻣ ِ ﺀﺎﺴ ﻜﻟﺍ ﺖﺤ ﺗ ﺍﺬ ﻫ ﺎﻨ ﺳﻮﹸ ﻠ` ﺠ ﻟ ﺎﻣ ﻲﹺ ﻧﺮﹺ ﺒﺧﹶ ﺃ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﺎﻳ · ﻲﹺ ﺑﹶ ﺄ ﻟ ¯ ﻲ ﻠ ﻋ · ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ , ' ﱯ` ﻨﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ؟ ِ ﷲﺍ ﺪﻨ
· , ﻪﻟﺁﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
ﻭ ﹺ ﻞﻫﹶ ﺃ ﻞ ﻓﺎﺤ ﻣ ﻦ ﻣ ﹴ ﻞ ﻔﺤ ﻣ ﻲ ﻓ ﺍﺬﻫ ﺎﻧ` ﺮ ﺒ ﺧ ﺮ ﻛﹸ ﺫ ﺎﻣ ، ﹰ ﺎ` ﻴﹺ ﺠ ﻧ ﺔﹶ ﻟﺎﺳ` ﺮﻟﺎﹺ ﺑ ﻲﹺ ﻧﺎﻔﹶ ﻄﺻﺍ ﻭ ﹰ ﺎ` ﻴﹺ ﺒ ﻧ ` ﻖﹶﳊﺎﹺ ﺑ ﻲﹺ ﻨﹶ ﺜ ﻌ ﺑ ﻱﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ ﹺ ﺽ ﺭَ ﻷﺍ
ﻋ ﺖﹶ ﻟ ﺰ ﻧ ﻭ ﹼ ﻻﹺ ﺇ ﺎﻨ` ﻴﹺ ﺒ ﺤ` ﻣ ﻭ ﺎﻨ ﺘ ﻌﻴ ﺷ ﻦ ﻣ ﻊﻤﺟ ﻪﻴ ﻓ ﻥﹶ ﺃ ﱃﹺ ﺇ ﻢ` ﻬﹶ ﻟ ﺕ ﺮﹶ ﻔﻐ ﺘﺳﺍ ﻭ ﹸ ﺔﹶ ﻜ ﺋﻼﹶ ﳌﺍ ` ﻢﹺ ﻬﹺ ﺑ ﺖﱠ ﻔﺣ ﻭ ، ﹸ ﺔ ﲪ` ﺮﻟﺍ ` ﻢﹺ ﻬﻴﹶ ﻠ
ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ , ¯ ﻲ ﻠ ﻋ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ، ﺍﻮﹸ ﻗ` ﺮﹶ ﻔ ﺘ ﻳ , · ِ ﷲﺍ ﻭ ﹰ ﺍﹶ ﺫﺇ ﻭ ﺎ` ﻨﺘ ﻌﻴ ﺷ ﺯﺎﻓ ﻭ ﺎﻧﺰﹸ ﻓ ﺔ ﺒﻌﹶ ﻜﻟﺍ ` ﺏ ﺭ .
ﱠ ﻟﺍ ﻭ ` ﻲ ﻠ ﻋ ﺎﻳ · , ﻪﻟﺁﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ , ِ ﷲﺍ ﹸ ﻝﻮ` ﺳ ﺭ ﰊﹶ ﺃ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ﺎﻣ ، ﺎ` ﻴﹺ ﺠ ﻧ ﺔﹶ ﻟﺎﺳ` ﺮﻟﺎﹺ ﺑ ﱐﺎﻔﹶ ﻄﺻﺍ ﻭ ﹰ ﺎ` ﻴﹺ ﺒ ﻧ ` ﻖﹶ ﳊﺎﹺ ﺑ ﲏﹶ ﺜ ﻌ ﺑ ﻱﺬ
ﻻﹺ ﺇ ﻡﻮ` ﻤﻬ ﻣ ﻢﹺ ﻬﻴ ﻓ ﻭ ﺎﻨﹺ ﻴ` ﺒ ﺤ` ﻣ ﻭ ﺎﻨ ﺘ ﻌﻴ ﺷ ﻦ ﻣ ﻊﻤ ﺟ ﻪﻴ ﻓ ﻭ ﹺ ﺽﺭَ ﻷﺍ ﹺ ﻞﻫﹶ ﺃ ﹺ ﻞ ﻓﺎﺤ ﻣ ﻦ ﻣ ﹴ ﻞ ﻔﺤ ﻣ ﰲ ﺍﺬﻫ ﺎﻧ` ﺮ ﺒ ﺧ ﺮ ﻛﹸ ﺫ ﺝ` ﺮﹶ ﻓ ﻭّ
ُ ﷲﺍ ﻒ ﺸﹶ ﻛ ﻭ ﹼ ﻻﹺ ﺇ ﻡﻮ` ﻤﻐ ﻣ ﻻ ﻭ ` ﻪ` ﻤ ﻫ ُ ﷲﺍ ﻪﻴﻠﻋ , ¯ ﻲ ﻠ ﻋ ﹶ ﻝﺎﻘﹶ ﻓ ، ` ﻪ ﺘ ﺟﺎﺣ ُ ﷲﺍ ﻰﻀﹶ ﻗ ﻭ ﹼ ﻻﹺ ﺇ ¸ﺔ ﺟﺎﺣ ` ﺐ ﻟﺎﻃ ﻻ ﻭ ` ﻪ` ﻤﹶ ﻏ
ﺔ ﺒﻌﹶ ﻜﻟﺍ ` ﺏ ﺭ ﻭ ﺓ ﺮ ﺧﻵﺍ ﻭ ﺎﻴﻧ' ﺪﻟﺍ ﰲ ﺍﻭﺪ ﻌ` ﺳ ﻭ ﺍﻭﺯﺎﹶ ﻓ ﺎﻨ` ﺘ ﻌﻴ ﺷ ﻚ ﻟﺬﹶ ﻛ ﻭ ، ﺎﻧﺪ ﻌ` ﺳ ﻭ ﺎﻧﺰﹸ ﻓ ﷲﺍﻭ ﹰ ﺍﹶ ﺫﺇ · , ﻡﻼ` ﺴﻟﺍ
ﻢ` ﻴﹶ ﻘﻟﺍ ﻪﺑﺎﺘﻛ ﰲ ﱐﺍﺮﺤﺒﻟﺍ ﷲﺍ ﺭﻮﻧ ﻦﺑ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﺦﻴ` ﺸﻟﺍ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺍﺬﻫ ﻯ ﻭ ﺭ ' ﺮﺑﺎﺟ ﻦﻋ ﺢﻴﺤﺻ ¸ ﺪﻨﺴﺑ ' ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﹺ ﱂﺍﻮ ﻋ
ﻱﺭﺎﺼﻧﻷﺍ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ
Ringkasannya : Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah mengadu rasa lemah dan
meminta Fatimah menyelimutnya dengan kain Kisa’ Yamani. Kemudian Saidina Hasan
datang meminta izin untuk berada bersama-sama di bawah kisa’ tersebut lalu diizinkan
Menjawab Putar Belit Syiah

59

oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang Saidina Husin, kemudian Saidina Ali. Seterusnya
Fatimah pula meminta izin dan diizinkan oleh baginda. Lalu Rasulullah membaca ayat
Tathir. Seterusnya Allah swt membuat pengumuman kepada seluruh malaikat di langit
bahawa Allah swt tidak mencipta alam ini melainkan kerana kasih sayangnya kepada 5
orang yang berada di bawah Kisa’ Nabi. Jibril yang teruja dengan firman Allah swt
meminta izin kepada Allah swt untuk turun ke bumi dan berada di bawah kisa’ bersama
dengan nabi dan ahli baitnya lalu diizinkan oleh Allah swt. Jibril pun turun dan meminta
izin daripada Rasulullah SAW lalu diizinkan oleh baginda. Maka Jibril pun masuk ke
bawah kain kisa’ bersama-sama Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husin. Di akhir
kisah panjang ini, Rasulullah menerangkan fadilat menceritakan kisah ini. Orang yang
menyebutkan kisah ini di mana-mana tempat akan dilepaskan dari kesulitan dan
kesusahan dan akan tertunai hajatnya. Saidina Ali menyahut “Kalau begitu kita telah
berjaya dan berbahagia begitu juga syiah kita, mereka juga berjaya dan berbahagia di
dunia dan akhirat”.
Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Awalim Al ulum.
14

Nilailah sendiri hadis ini dengan akal yang waras. Wahai syiah gunalah Hadis Kisa’
kamu sendiri dan tak perlulah sibuk-sibuk menggunakan Hadis Kisa’ yang diriwayatkan
oleh ulamak sunni?!!! Bukankah kamu menolak Bukhari, Muslim dan semua hadis-hadis
yang diriwayatkan oleh ulamak sunni?

10. Ayat Tathir juga dijadikan hujah untuk menyatakan kemaksuman Saidina Ali, Fatimah,
Hasan, Husin dan imam-imam berikut sehingga yang ke 12. Hujah mereka ialah teks
ayat:

$yϑ‾ΡÎ) ߉ƒÌãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δr& ÏMøt7ø9$# ö/ä.tÎdγsÜãƒuρ #ZŽÎγôÜs?
(Allah hendak menghilangkan daripada kamu Ar Rijs wahai Ahlul Bait dan
mensucikan kamu sesuci-sucinya)

Kata mereka ayat ini dengan jelas menunjukan Allah mensucikan mereka, maka
selayaknya mereka menjadi maksum dengan penegasan ayat dan Hadis Kisa’.

Sekiranya benar dakwaan syiah, sudah tentulah yang menjadi maksum bukan hanya
Saidina Ali, Saidatina Fatimah, Hasan dan Husin bahkan semua isteri nabi juga akan
turut menjadi maksum kerana ayat ini diturunkan untuk mereka. Perkara yang paling
aneh ialah bagaimana Imam 12 bermula daripada Imam yang ke 4 hingga ke 12 boleh
termasuk dalam ayat ini, sedangkan mereka bermati-matian berhujah dengan
penggunaan (امنإ) رصح ةادأ untuk mengeluarkan isteri-isteri nabi SAW? Bagaimana pula

14
Fikirkan! Hadis yang palsu seumpama ini pun dikatakan sahih sanadnya.
Menjawab Putar Belit Syiah

60

secara tiba-tiba 9 orang imam yang tidak disebutkan di dalam ayat boleh termasuk
dalam kalangan mereka yang maksum?9- Ayat Wilayah
m Äà  ÁÀ¿ ¾ ½¼» º ¹ ¸¶ l
:ةدئاملا ٥٥
Maksudnya : Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-
orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka
tunduk (kepada Allah).

Syiah menterjemahkan ayat ini dengan sedikit kelainan.

Maksudnya : Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-
orang yang beriman, yang mendirikan solat dan menunaikan zakat ketika mereka
sedang rukuk.

Surah Al Maidah : 55

Ibnu Kathir menukilkan beberapa hadis berkenaan kisah Saidina Ali mengeluarkan
zakat ketika sedang rukuk antaranya:

ﱯﻠﻜﻟﺍ ﺐﺋﺎﺴﻟﺍ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎ ﻀﻳﺃ ﻪﻳﻭ` ﺩ ﺮ ﻣ ﻦﺑﺍ ﻯﻭﺭﻭ ﻙﻭﺮﺘﻣ ﻮﻫﻭ ·ﻝﺎﻗ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ،ﱀﺎﺻ ﰊﺃ ﻦﻋ
ﺍﺫﺇﻭ ،ﺪﻋﺎﻗﻭ ﻢﺋﺎﻗﻭ ﺪﺟﺎﺳﻭ ﻊﻛﺍﺭ ﲔﺑ ،ﻥﻮﻠﺼﻳ ﺱﺎﻨﻟﺍﻭ ،ﺪﺠﺴﳌﺍ ﱃﺇ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺝﺮﺧ
ﺎﻘﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻞﺧﺪﻓ ،ﻝﺄﺴﻳ ﲔﻜﺴﻣ '؟ﻦﻣ' ·ﻝﺎﻗ .ﻢﻌﻧ ·ﻝﺎﻗ '؟ﺎﹰ ﺌﻴﺷ ﺪﺣﺃ ﻙﺎﻄﻋﺃ' ·ﻝ
, ﻚﻟﺫ ·ﻝﺎﻗ 6 ﰊﺃ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﻚﻟﺫﻭ' ·ﻝﺎﻗ ،ﻊﻛﺍﺭ ﻮﻫﻭ ·ﻝﺎﻗ '؟ﻪﻛﺎﻄﻋﺃ ﻝﺎﺣ ﻱﺃ ﻰﻠﻋ' ·ﻝﺎﻗ .ﻢﺋﺎﻘﻟﺍ ﻞﺟﺮﻟﺍ ,
ﻦﻳ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ ` ﻪﹶ ﻟﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﱠ ﻝ ﻮ ﺘ ﻳ ﻦ ﻣ ﻭ ¦ ·ﻝﻮﻘﻳ ﻮﻫﻭ ،ﻚﻟﺫ ﺪﻨﻋ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱪﻜﻓ ·ﻝﺎﻗ .'ﺐﻟﺎﻃ
ﺍﻮ` ﻨ ﻣﺁ ¦ ﹶ ﻥﻮ` ﺒ ﻟﺎ ﻐﹾ ﻟﺍ ` ﻢ` ﻫ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﺏ ﺰ ﺣ ﱠ ﻥﹺ ﺈﹶ ﻓ

Menjawab Putar Belit Syiah

61

Maksudnya : Ibnu Mardawaih meriwayatkan daripada sumber Muhammad bin Saib Al
Kalbi daripada Abi Saleh daripada Ibnu Abbas katanya : Rasulullah keluar ke masjid.
Ketika itu orang ramai sedang solat, ada yang sedang rukuk, sujud, berdiri dan duduk.
Tiba-tiba datang seorang miskin meminta sedekah. Rasulullah masuk ke masjid pada
ketika itu lalu berkata : “Ada sesiapa yang memberi sesuatu kepada engkau?” Jawab lelaki
itu, “Ya”, Nabi bertanya, “siapa?”, “lelaki yang sedang berdiri itu”. Rasulullah bertanya ,
“Dalam keadaan apa dia memberikan kepada kamu?” “Dalam keadaan rukuk”. Kata
Rasulullah, “Itulah Ali bin Abi Talib”, Lalu Rasulullah bertakbir dan membaca ayat di atas.

Syiah menganggap ayat ini sebagai dalil naqli pelantikan Saidina Ali sebagai khalifah
selepas kewafatan Rasulullah SAW. Hal ini kerana penurunan ayat ini berkaitan dengan
Saidina Ali yang memberikan zakat ketika rukuk dalam solat kepada seorang yang
meminta sedekah semasa beliau sedang solat.
Ulasan
1. Ayat ini tidak menyebut nama Saidina Ali langsung. Oleh itu syiah sebenarnya
tidak mempunyai dalil pelantikan Saidina Ali melalui ayat ini tetapi mereka
menggunakan hadis yang diriwayatkan ketika mentafsirkan ayat ini.

2. Kisah ini sebenarnya tidak benar dan bertentangan dengan logik akal yang
sempurna. Ibnu Kathir berkata:

ﺎﳍﺎﺟﺭ ﺔﻟﺎﻬﺟﻭ ﺎﻫﺪﻴﻧﺎﺳﺃ ﻒﻌﻀﻟ ،ﺔﻴﻠﻜﻟﺎﺑ ﺎﻬﻨﻣ ﺀﻲﺷ ﺢﺼﻳ ﺲﻴﻟﻭ

Maksudnya : Tidak sahih satu pun hadis-hadis berkaitan perkara ini, kerana
sanad-sanadnya lemah dan perawi-perawinya tidak dikenali.

3. Saidina Ali ra sebenarnya seorang yang miskin semasa hayat Nabi SAW dan
seorang yang miskin tidak diwajibkan zakat. Kisah ini bertentangan dengan
keadaan sebenar hidup Saidina Ali ra.

4. Yang mana lebih baik, orang yang hendak membayar zakat mencari penerima
zakat atau menunggu orang miskin datang meminta zakat? Kisah ini tidak
menggambarkan kebaikan Saidina Ali sebaliknya menggambarkan kekurangan
beliau kerana menunggu hingga orang miskin datang kepadanya.


5. Kalaulah benar kisah ini, sepatutnya orang miskin itu menunggu orang yang
sedang solat selesai barulah menyatakan hajatnya dan bukannya meminta
sesuatu kepada orang yang sedang solat. Tidakkah pelik orang miskin itu berkata
Menjawab Putar Belit Syiah

62

kepada Saidina Ali yang sedang solat, “Wahai Ali aku ini orang susah berilah
sedekah kepada aku”… fikirkanlah!

6. Tidak ada mana-mana ulamak yang menyatakan bahawa sunat hukumnya
mengeluarkan zakat ketika sedang rukuk dalam solat. Sekiranya maksud ayat ini
seperti yang didakwa oleh syiah sudah tentu ramai para ulamak akan
mengistinbatkan
15
sunat hukumnya mengeluarkan zakat ketika rukuk.

7. Sebenarnya kisah sebab turun ayat ini ditujukan kepada Ubadah bin Samit ketika
beliau berlepas diri daripada membuat perjanjian dengan Yahudi. Ibnu Kathir
menjelaskan secara panjang lebar kekeliruan tafsiran ayat ini kerana hadis-
hadisnya tidak sahih.

ﻲﺿﺭﻭ ،ﺩﻮ` ﻬ ﻳ ﻒﹾ ﻠﺣ ﻦﻣ ﺃﱪﺗ ﲔﺣ ،ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ،ﺖﻣﺎﺼﻟﺍ ﻦﺑ ﺓﺩﺎﺒﻋ ﰲ ﺖﻟﺰﻧ ﺎﻬﻠﻛ ﺕﺎﻳﻵﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ
ﲔﻨﻣﺆﳌﺍﻭ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﷲﺍ ﺔﻳﻻﻮﺑ
ﲑﺜﻛ ﻦﺑﺍ
Maksudnya : Ayat-ayat ini semuanya turun untuk Ubadah bin Samit ra ketika
beliau berlepas diri dari menjadi sekutu Yahudi dan beliau reda terhadap wilayah
Allah, Rasul dan orang-orang mukmin.

Sila baca ayat sebelum dan selepas ayat ini. Anda akan mendapati bahawa ayat ini
sebenarnya ditujukan kepada semua umat Islam yang menerima wilayah Allah,
RasulNya dan orang mukmin. Hal ini ditegaskan oleh Dr Wahbah Zuhaili dalam
Tafsir Al Munir:
ﻥﻷ ﲔﻨﻣﺆﳌﺍ ﻊﻴﲨ ﰲ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻳﻵﺍ ﻥﺃ ﺢﺻﻷﺍ ﻭ ' ﻦﻳ ﺬﱠ ﻟﺍ ' · ﰐﺄﻳ ﺎﻣ ﺎ·ﺎﻴﻣﻮﻤﻋ ﻦﻣﻭ ، ﺔﻋﺎﻤﳉ
ﺔﻈﻳﺮﻗ ﻦﻣ ﺎﻨﻣﻮﻗ ﻥﺇ · ﻢﹼ ﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﻰﹼ ﻠﺻ ﱯﻨﻠﻟ ﻡﻼﺳ ﻦﺑ ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻝﺎﻗ · ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﺑﺎﺟ ﻝﺎﻗ
ﻚﺑﺎﺤﺻﺃ ﺔﺴﻟﺎﳎ ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ ﻻﻭ ، ﺎﻧﻮﺴﻟﺎﳚ ﻻﺃ ﺍﻮﻤﺴﻗﺃﻭ ﺎﻧﻭﺮﺠﻫ ﺪﻗ ﲑﻀﻨﻟﺍﻭ ﻩﺬﻫ ﺖﻟﱰﻓ ، ﻝﺯﺎﻨﳌﺍ ﺪﻌﺒﻟ
ﺔﻳﻵﺍ ﻪﹼ ﻠﻟﺎﺑ ﺎﻨﻴﺿﺭ · ﻝﺎﻘﻓ ، .ﺀﺎﻴﻟﻭﺃ ﲔﻨﻣﺆﳌﺎﺑﻭ ﻪﻟﻮﺳﺮﺑﻭ
Maksudnya: Paling tepat, ayat ini umum kepada semua orang mukmin kerana
perkataan “ نيذلا “ ialah untuk ramai. Antara bukti umumnya ayat ini ialah:
“Jabir bin Abdullah berkata: Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi SAW: Kaum
kami, Bani Quraizah dan Bani Nadhir telah memulau kami dan mereka
bersumpah tidak akan bergaul dengan kami. Kami pula tidak mampu untuk
bergaul dengan sahabat-sahabat kamu kerana tempat tinggal kami jauh. Lalu

15
Mengeluarkan hukum berdasarkan kisah ini.
Menjawab Putar Belit Syiah

63

turunlah ayat ini. Maka Abdullah bin Salam berkata: Kami reda terhadap Allah,
RasulNya dan orang-orang mukmin sebagai wali .”

8. Maksud “ نﻮﻌﻛار ﱒو ” sebenarnya bukan seperti yang didakwa oleh syiah. Maksud
sebenarnya ialah mereka melakukan semua perintah yang disebut di dalam ayat
dengan tunduk, taat dan patuh kepada Allah swt.10- Benarkah Hadis Ali Sebaik-baik Makhluk?

Dipetik daripada soal jawab Islamweb.net

Imam Tabari (310h) di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan , “Apabila turun ayat :

m ¸¶ ´³ ² ± ° ® l :ةنيبلا ٧

Maksudnya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh
mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

Surah Al Bayyinah : 7

Rasulullah SAW berkata “Engkaulah wahai Ali dan syiah engkau”

Golongan syiah juga menggunakan hadis ini untuk menyanjung Saidina Ali dan
menyatakan bahawa ini adalah hujah sokongan terhadap kelayakan Saidina Ali untuk
menggantikan Rasulullah SAW setelah kewafatannya dan Saidina Abu Bakar telah
melakukan kesalahan yang besar.


Ulasan

ﻦﻋ ،ﺩﻭﺭﺎﳉﺍ ﰊﺃ ﻦﻋ ،ﺪﻗﺮﻓ ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ﺎﻨﺛ ·ﻝﺎﻗ ،ﺪﻴﲪ ﻦﺑﺍ ﺎﻨﺛﺪﺣ ·ﻝﺎﻘﻓ ﷲﺍ ﻪﲪﺭ ﻱﱪﻄﻟﺍ ﻪﻠﻘﻧ ﺪﻗ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺍﺬﻬﻓ
ﻲﻠﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ ﺔﻳﱪﻟﺍ ﲑﺧ ﻢﻫ ﻚﺌﻟﻭﺃ · ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻝﺎﻘﻓ ﱂﻭ ﻩﺍﻭﺭ ﺍﺬﻜﻫ .ﻚﺘﻌﻴﺷﻭ ﻲﻠﻋ ﺎﻳ ﺖﻧﺃ
ﻣ ﻦﺑﺍ ﺝﺮﺧﺃﻭ ·ﻝﺎﻗ ﺮﻳﺪﻘﻟﺍ ﺢﺘﻓ ﰲ ﱐﺎﻛﻮﺸﻟﺍ ﻪﻠﻘﻧﻭ .ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻠﻌﻳ ..ﺔﻳﻵﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻟﺰﻧ ﺎﳌ ·ﻝﺎﻗ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﻪﻳﻭﺩﺮ
Menjawab Putar Belit Syiah

64

ﻢﻜﻟﻭﺃ ﻪﻧﺇ ﻝﺎﻗ ﰒ .ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻥﻭﺰﺋﺎﻔﻟﺍ ﻢﳍ ﻪﺘﻌﻴﺷﻭ ﺍﺬﻫ ﻥﺇ ﻩﺪﻴﺑ ﻲﺴﻔﻧ ﻱﺬﻟﺍﻭ ·ﻆﻔﻠﺑ ﱐﺎﺒﻟﻷﺍ ﻪﻠﻘﻧﻭ .ﺚﻳﺪﳊﺍ
ﺔﻳﺰﻣ ﷲﺍ ﺪﻨﻋ ﻢﻜﻤﻈﻋﺃﻭ ﺔﻳﻮﺴﻟﺎﺑ ﻢﻜﻤﺴﻗﺃﻭ ﺔﻴﻋﺮﻟﺍ ﰲ ﻢﻜﻟﺪﻋﺃﻭ ﷲﺍ ﺮﻣﺄﺑ ﻢﻜﻣﻮﻗﺃﻭ ﷲﺍ ﺪﻬﻌﺑ ﻢﻛﺎﻓﻭﺃﻭ ﻲﻌﻣ ﺎﻧﺎﳝﺇ
ﻭ ﻝﺎﻗ . ·ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ¦ ﺔ` ﻳﹺ ﺮ ﺒﹾ ﻟﺍ ` ﺮ ﻴ ﺧ ﻢ` ﻫ ﻚ ﺌﹶ ﻟﻭﹸ ﺃ ﺕﺎ ﺤ ﻟﺎ` ﺼﻟﺍ ﺍﻮﹸ ﻠ ﻤ ﻋ ﻭ ﺍﻮ` ﻨ ﻣَ ﺁ ﻦﻳ ﺬﱠ ﻟﺍ ﱠ ﻥﹺ ﺇ ·ﺖﻟﺰﻧ ¯ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻥﺎﻜﻓ ﻝﺎﻗ . , ¦
,. ﺔﻳﱪﻟﺍ ﲑﺧ ﺀﺎﺟ ﺪﻗ ﺍﻮﻟﺎﻗ ﻲﻠﻋ ﻞﺒﻗﺃ ﺍﺫﺇ , ﺪﻤﳏ ﻉﻮﺿﻮﻣ ·ﻝﺎﻗﻭ
Hadis ini telah dinukilkan oleh Imam Tabari dengan sanadnya (seperti di atas) dan
beliau tidak memberikan sebarang komentar terhadap hadis ini. Imam Syaukani melalui
kitabnya ﺮﻳﺪﻘﻟﺍ ﺢﺘﻓ juga menukilkan hadis ini dan berkata, “ Ibnu Mardawaih
mengeluarkan hadis ini daripada Ibnu Abbas … . Albani menukilkannya dengan lafaz
yang berbeza dan beliau berkata “Hadis ini Palsu”.

ﰲﻭ ﺎﻋﻮﻓﺮﻣ ﺪﻴﻌﺳ ﰊﺃ ﻦﻋ ﻱﺪﻋ ﻦﺑﺍ ﻩﺍﻭﺭ ·ﻝﺎﻗﻭ ,ﺔﻳﱪﻟﺍ ﲑﺧ ﻲﻠﻋ, ﺚﻳﺪﺣ ﺔﻋﻮﻤ-ﺍ ﺪﺋﺍﻮﻔﻟﺍ ﰲ ﱐﺎﻛﻮﺸﻟﺍ ﻞﻘﻧﻭ
ﻝﺎﻗﻭ .ﻉﻮﺿﻮﻣ ·ﻱﺯﻮﳉﺍ ﻦﺑﺍ ﻝﺎﻗﻭ ،ﺏﺬﻛ ﺍﺬﻫ ·ﻥﺍﺰﻴﳌﺍ ﰲ ﻝﺎﻗﻭ ،ﻪﺑ ﺞﺘﳛ ﻻﻭ ﺓﺮﲰ ﻮﺑﺃ ﱂﺎﺳ ﻦﺑ ﺪﲪﺃ ﻩﺩﺎﻨﺳﺇ
ﻡﻼﺳﻹﺍ ﺦﻴﺷ ﺔﻓﺮﻌﳌﺍ ﻞﻫﺃﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺎﺑ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺏﺬﻛ ﻮﻫ ﺎﳑ ﺍﺬﻫ ·ﺔﻳﻮﺒﻨﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺝﺎﻬﻨﻣ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﺗ ﻦﺑﺍ
ﻲﻋﺪﺘﺴﻳ ﻻ ﺫﺇ ﻪﻴﻓ ﺭﻭﺬﳏ ﻻ ﻪﺘﺤﺻ ﺖﻤﻠﺳ ﻥﺇ ﺮﺛﻷﺍ ﺍﺬﻫﻭ ·ﻝﺎﻘﻓ ﺮﺛﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻲﺳﻮﻟﻷﺍ ﻖﻠﻋ ﺪﻗﻭ .ﺕﻻﻮﻘﻨﳌﺎﺑ
ﻥﺎﻛ ﻥﺇﻭ ..ﺎﻴﻟﻭﺃ ﻻﻮﺧﺩ ﻪﻴﻓ ﻥﻮﻠﺧﺍﺩ ﺔﻬﺒﺷ ﻼﺑ ﻢﻫﻭ ﻡﻮﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻞﺑ ﺺﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺔﺤﺻ ﺕﺎﺒﺛﺇ ﻥﻭﺩ
.ﻢﻠﻋﺃ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍﻭ ﺩﺎﺘﻘﻟﺍ ﻁﺮﺧ ﺭﺎﺒﺧﻷﺍ

Imam Assyaukani menukilkan hadis “Ali Sebaik-baik Makhluk” ini di dalam Kitab Al
Fawaid Al Majmu’ah dan berkata “hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi secara marfuk
tetapi di dalamnya terdapat rawi yang bernama Ahmad bin Salim Abu Samurah , perawi
ini tidak dijadikan hujjah oleh para ulamak” dan di dalam kitab Al Mizan beliau berkata
“Ini ada dusta”. Ibnu Jauzi menghukum hadis ini sebagai palsu. Ibnu Taimiyah juga
berkata bahawa hadis ini palsu dan disepakati oleh ulamak yang mengetahui selok
belok ilmu ini.

Menjawab Putar Belit Syiah

65
11.Benarkah Fatimah Dizalimi?
Remaja Islam yang menerima ajaran syiah selalunya terpengaruh dengan cerita-cerita
yang disampaikan kepada mereka oleh guru-guru syiah yang menukilkan kisah-kisah
penganiayaan dan kezaliman yang dilakukan oleh generasi sahabat terhadap ahlul bait.
Antara kisah yang popular ialah kisah kezaliman terhadap Fatimah Az Zahra’, anakanda
kesayangan Nabi Muhammad SAW setelah kewafatan baginda. Kisah ini dikenali dengan
nama Mazlumiyyatuz Zahra’. Mereka mengadakan program besar besaran untuk
memperingati sejarah hitam ini dengan menepuk dan menampar dada, mereka
menyanyikan lagu-lagu bernada sedih dan melaknat para sahabat RA kerana melakukan
kezaliman yang tidak berperi kemanusiaan. Kisah-kisah ini dipetik dari kitab-kitab
sejarah seperti Tarikh At Tabari, Al Balaziri, Tarikh Yaakubi, Kitab Ai Imamah Was
Siyasah yang dinisbahkan kepada Ibnu Qutaibah dan Syarah Nahjul Balaghah.
Setelah dilantik sebagai khalifah, Saidina Abu Bakar telah memerintahkan agar
memeriksa sesiapa sahaja yang enggan membaiah perlantikannya sebagai khalifah.
Sebahagian mereka berlindung di rumah Saidina Ali RA. Saidina Umar RA, Saidina Abu
Bakar dan beberapa orang sahabat telah pergi ke rumah Saidina Ali RA. Saidina Umar
membawa api bersamanya. Sebaik tiba di rumah Saidina Ali, Saidina Umar RA berteriak
dan berkata:
ﺨﺘﻟ ﻩﺪﻴﺑ ﺮﻤﻋ ﺲﻔﻧ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﺮ ﺎﻬﻴﻓ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻗﺮﺣﻻ ﻭﺍ ﻦﺟ
Maksudnya: Demi Allah, keluarlah kamu atau aku akan bakar tidak kira siapa pun di
dalamnya.
Pada ketika itu Saidina Ali, Fatimah Az Zahra’ dan beberapa orang ahlul bait berada di
dalam rumah tersebut.
ﺔﻤﻃﺎﻓ ﺎﻬﻴﻓ ﻥﺍ: ﺺﻔﺣ ﺎﺑﺍ ﺎﻳ· ﻪﻟ ﻞﻴﻘﻓ
Menjawab Putar Belit Syiah

66

Lalu dikatakan kepadanya: Wahai Abu Hafs (Umar)! Tahukah kamu Fatimah berada di
dalam rumah tersebut?
ﻥﺍﻭ· ﻝﺎﻘﻓ ........
Jawab Saidina Umar: Aku akan bakar rumah ini walaupun Fatimah berada di dalamnya.
Apabila mereka mengetuk pintu, Fatimah menjerit seraya berkata:
ﺔﻓﺎﺤﻗ ﰊﺍ ﻦﺑﺍﻭ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑﺍ ﻦﻣ ﻙﺪﻌﺑ ﺎﻨﻴﻘﻟ ﺍﺫﺎﻣ: ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ﺖﺑﺍ ﺎﻳ :

Maksudnya: Wahai ayahku, Wahai Rasulullah! Tahukah tuan apa yang menimpa kami
sepeninggalan engkau daripada Umar dan Abu Bakar …
Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain menangis dan melarikan diri sebaik sahaja
mendengar ratapan Fatimah. Walau pun begitu, Saidina Umar tetap berkeras dengan
tindakan mereka. Mereka mengheret Saidina Ali kepada Saidina Abu Bakar dan
memaksanya memberi baiah kepada Saidina Abu Bakar. Mereka mengugut untuk
membunuh Saidina Ali jika enggan membaiah Abu Bakar sebagai Khalifah. Sebahagian
sumber menyatakan Saidina Ali akhirnya memberikan baiah terhadap kekhalifahan Abu
Bakar secara paksa dan sebahagian sumber menyatakan sebaliknya. Saidina Ali
dilaporkan lari ke kubur Rasulullah SAW dan menangis di sana sambil membacakan
ayat
ﲏﻧﻮﻠﺘﻘﻳ ﺍﻭﺩﺎﻛﻭ ﱐﻮﻔﻌﻀﺘﺳﺍ ﻡﻮﻘﻟﺍ ﻥﺍ ﻡﺍ ﻦﺑﺍ ﻝﺎﻗ' '

Bukan setakat itu sahaja, Saidina Umar dilaporkan telah menolak pintu rumah Saidina
Ali dan Fatimahlah yang menahan pintu tersebut. Seterusnya Saidina Umar telah
memukul , menendang dan menikam belakang Fatimah sehingga patah tulang rusuk
dan cedera parah yang mengakibatkan kandungannya yang diberi nama Muhsin gugur
dan meninggal dunia. Akibat daripada peristiwa inilah Fatimah mendiami rumahnya
yang dikenali dengan nama Baitul Ahzan dan akhirnya meninggal dunia lebih kurang 75
hari menurut riwayat syiah atau 6 bulan menurut riwayat Ahlus Sunnah.
Setelah peristiwa inilah, Fatimah RA pergi ke rumah Abu Bakar menuntut tanah Fadak.
Ulasan
Sejauh manakah benarnya kisah penganiayaan dan kezaliman terhadap Fatimah dan
ahlul bait ini?
Menjawab Putar Belit Syiah

67

Kisah ini adalah kisah dongeng yang bertentangan dengan norma kemanusiaan dan
logik akal yang sihat. Kisah ini sengaja direka cipta untuk menimbulkan belas kasihan
serta simpati dan kebencian terhadap para sahabat Rasulullah SAW.
Kisah ini sebenarnya lebih banyak menggambarkan kelemahan bahkan kebaculan diri
Saidina Ali daripada menggambarkan kejahatan Saidina Umar RA. Oleh yang demikian
sebahagian daripada pemuka-pemuka syiah kini turut mengkritik kisah dongeng ini
walaupun diriwayatkan dalam kitab-kitab muktabar mereka.
16
Saya pernah bertanya
seorang mahasiswa Universiti Utara Malaysia yang pada ketika itu baharu 7 bulan
menjadi penganut agama syiah dan menceritakan kisah ini kepada saya, adakah beliau
percaya Saidina Ali seorang yang bacul dan pengecut? Saidina Ali tidak melakukan apa-
apa tindakan setelah isterinya yang merupakan anak kesayangan Rasulullah SAW
diperlakukan sedemikian rupa? Adakah kamu percaya kisah ini? Beliau diam seribu
bahasa tidak mengiyakan dan tidak juga menafikan kisah karut yang beliau percaya
selama ini. Mungkinkah Saidina Ali yang diriwayatkan oleh sumber syiah dan ASWJ
sebagai sahabat Rasulullah SAW yang berani dan gagah perkasa menjadi pengecut dan
penakut apabila berhadapan dengan Saidina Umar RA? Kalau begitulah sikap Saidina
Ali, memang beliau tidak layak dilantik sebagai khalifah. Bagaimana beliau hendak
diharapkan untuk menjaga negara dan kemaslahatan umat Islam sekiranya “nak jaga
bini pun tidak mampu”? Begitukah sikap seorang yang dipertanggungjawabkan untuk
menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidurnya semasa peristiwa hijrah dan dengan
kekuatannyalah jatuh kota-kota Khaibar pada tahun 7 hijrah? Sikap bacul sebegini tidak
mungkin ada pada diri Saidina Ali RA.
Para ulamak telah mengkritik kisah ini dari pelbagai sudut selain dari sudut
periwayatannya yang tidak benar. Antaranya:
1. Gambaran bahawa Fatimahlah yang membuka pintu rumah sedangkan pada
ketika itu terdapat orang lain daripada kalangan ahlul bait seperti Saidina Ali RA,
Al Abbas dan lain-lain. Adakah munasabah mereka akan membiarkan Fatimah,
seorang wanita yang lemah untuk menahan pintu tersebut dan mereka hanya
melihat sahaja tanpa ada apa-apa reaksi atau tindakan? Mungkinkah Saidina Ali
RA yang digelar “Asadullah” (Singa Allah), suami kepada Fatimah Az Zahra’ akan
membiarkan isterinya yang membuka pintu dalam keadaan ketakutan dan beliau
bersembunyi di belakang Fatimah RA atau di bawah katil? Sekiranya perkara
sumpama ini berlaku pada hari ini kepada sesiapa sahaja, tidak mungkin si suami
akan bertindak bacul seperti yang digambarkan dalam kisah ini.

2. Saidina Ali RA dikatakan menangis dikubur Rasulullah SAW setelah dipaksa
memberi baiah kepada Abu Bakar RA. Gambaran sebegini juga tidak sepadan

16
Saya rasa tidak lama lagi semua tok-tok guru syiah juga akan turut menafikan kisah ini dan mendakwa semua
riwayat berkenaan kisah ini palsu walaupun merekalah satu ketika dahulu mengajak masyarakat mempercayai
kisah dongeng dan karut ini.
Menjawab Putar Belit Syiah

68

dengan keberanian Saidina Ali RA bahkan tidak mencerminkan sikap kelelakian
yang ada pada beliau.

3. Sebahagian sumber menyebut bahawa Saidina Umar RA memukul perut Fatmah
hingga menyebabkan kandungannya gugur dan ada riwayat yang menyebutkan
bahawa Fatimah ditindih dengan pintu. Tidak adapat dipastikan riwayat mana
yang lebih benar sama ada Saidina Umar memukul perut Fatimah atau
menindihnya dengan pintu. Mungin yang paling benar kedua-dua kemungkinan
tersebut adalah karut dan dongeng. Ini kerana peristiwa ini berlaku sebaik
Saidina Abu Bakar RA dilantik menjadi khalifah. Tidak lama selepas itu Fatimah
telah pergi menemui Khalifah Abu Bakar menuntut tanah Fadak yang
ditingggalkan oleh Rasulullah SAW. Tahukah saudara bahawa menurut riwayat
syiah Fatimah meninggal dunia 75 hari selepas kewafatan Rasulullah SAW dan
bukannya 6 bulan selepas kewafatan baginda? Oleh yang demikian cuba
bayangkan bilakah masanya Fatimah menemui Khalifah Abu Bakar? Fatimah
yang digambarkan cedera parah dipukul dengan begitu dahsyat dan baru sahaja
keguguran kandungannya mampu untuk pergi menemui khalifah yang telah
menzaliminya. Agaknya Fatimah pergi dengan kerusi roda atau bertongkat
dalam keadaan seluruh tubuh badannya dibaluti dengan kain pembalut luka.

4. Kisah ini direka cipta untuk menggambarkan betapa jahatnya Saidina Umar RA
dan juga para sahabat. Namun bila diteliti, sebenarnya ia lebih menggambarkan
sifat “pengecut” atau “bacul” Saidina Ali RA. sebagai seorang suami. Orang syiah
sendiri pun mungkin tidak rela Saidina Ali RA digambarkan sedemikian rupa.Menjawab Putar Belit Syiah

6912. Buku Dialog Sunnah Syiah: Dialog Ilmiah atau
Karut?

Buku karya Abdul Hussein Syarafuddin Al MuSAWi setebal lebih 500 halaman yang
diterjemahkan ke bahasa Indonesia diedarkan secara percuma di negara kita ke masjid-
masjid seluruh negara dan kepada para mahasiswa di universiti dan kolej. Buku ini
merupakan himpunan lebih 50 pucuk surat yang dikatakan dihantar oleh Syeikh Salim
Al Bisyri dan Syeikh Syarafudin Al MuSAWi berkaitan akidah syiah. Ramai yang mebaca
buku ini merasakan ianya sebagai sebuah buku yang ilmiah dan hujahnya dikatakan
sangat kuat. Kesannya ramai yang meninggalkan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah dan
menyertai ajaran syiah selepas membaca buku ini. Benarkan buku ini sebuah kisah
dialog yang benar dan huiah yang digunakan juga benar dan kuat?
1. Benarkan Abdul Hussein Syarafuddin Al MuSAWi, seorang ulamak syiah pernah
berdialog dengan Syeikh Salim Al Bisyri , rektor Universiti Al Azhar?
Tahukah anda bahawa keluarga Syeikh Salim Al Bisyri telah menafikan dialog panjang
yang dikatakan berlaku antara Hussein Syarafuddin Al MuSAWi dengan ayahanda
mereka. Anda boleh merujuk surat yang ditulis oleh Dr Toriq Abd Halim, cucu Syeikh
Salim Al Bisyri dialamat berikut
Menjawab Putar Belit Syiah

70

(http://www.muslm.net/vb/showthread.php?274509). Di dalam buku kecil ini saya
memuatkan surat tersebut tanpa terjemahan ke bahasa Melayu kecuali petikan yang
paling penting sahaja.
يرشبلا ميلس خيشلا ةلئاع ّ در باتك يف ةعيشلا ناتھب ىلع
تاعجارملا

ىدھلاب ثوعبملا هلوسر ىلع ىلصأو ناميا ةنمو مسا ةمعن ىلع هناحبس دمحأ
قافنلاو عادخلاو بذكلا نم ىلإ أربأو هرمأ ّ لك يف ةناماو قدصلاب فورعملا ،
ا رطفتت داكت نيذلا ضفاورلا مھسأر ىلعو قافنلاو عادخلاو بذكلا لھأو مھبذكب ضر
تءطاوت ام اذھ لب نيلاضلا ءؤھ ىلع انينجت امو .مھكفإو مھناتھبب
ً
ا
ّ
ذھ لابجلا رختو
ءؤھ يف مھلاوقأ ىلإ عمسإ ،روصعلا ةفاك يف ةعامجلاو ةنسلا لھأ ةمئأ لاوقأ هيلع
ةعدتبملا :
مھنإف مھنع يورت و مھملكت : لاقف ةضفارلا نع كلام ماما لئس : بھشأ لاق
نوبذكي .
ةضفارلا نم روزلاب دھشأ ىرأ مل : لوقي يعفاشلا تعمس : ةلمرح لاق .
ةضفارلا إ ةيعاد مكي مل اذإ ةعدب بحاص لك نع بتكي : نوراھ نب ديزي لاق
نوبذكي مھنإف .
نوعضي مھنإف ةضفارلا إ تيقل نم لك نع ملعلا لمحا : يضاقلا كيرش لاق
انيد هنوذختيو ثيدحلا .
نبا لاق نولبقي قدصلا و نوقدصي لقنلا ف مئاھب ةضفارلا : ةيميت .
نامثع ةمعلا خيشلا ركذ امك بذكلا ةفص مھسفنأ نع اودروأ دق مھتلفغل مھنإ لب
قحلا هدر يف سيمخلا :
قداصلا رفعج لاق - هنع يضرو همحر - سانلا ىلإ انببح ادبع محر " :
و امأ ، مھيلإ انضغبي ملو عاطتسا امو زعأ هب اوناكل انمك نساحم نووري ول
ةضور ."ارشع اھيلع طحيف ةملكلا عمسي مھدحأ نكلو ءيشب مھيلع قلعتي نأ دحأ
ص يفاكلا 192
اضيأ لاقو - همحر هنع يضرو - رش وھ نمل رما اذھ لحتني نم نإ " :
يشكلا لاجر ." اوكرشأ نيذلاو سوجملاو ىراصنلاو دوھيلا نم ص 252 ،
قطا ىلع ةعيشلا ةاور مظعأ نيعأ نب ةرارز نع هلاق مكلا اذھو !!
لاجر ." مھلتقف ةعيشلا يباذكب أدبل انمئاق ماق ول " : ىلاعت همحر اضيأ لاقو
يشكلا 253
Menjawab Putar Belit Syiah

71

." عيشتلا لحتني نميف يھو إ نيقفانملا يف ةيآ نم لزنأ ام ": اضيأ لاقو
ص يشكلا لاجر 154
هبذك ىلإ جاتحيل ناطيشلا نإ ىتح بذكيل رما اذھ لحتني نمم نإ " : اضيأ لاقو
ص يفاكلا نم ةضورلا . " 212
رقابلا دمحم لاقو – هنع يضرو همحر - ةعيش انل مھلك سانلا ناك ول " :
ص يشكلا لاجر . " قمحأ رخا عبرلاو اكاكش انل مھعابرأ ةثث ناكل 179
ا رقاب دمحم لاقو ةفيعضلا ينعي ] ثيداحا هذھ دجن اننأ فسا نمو " : يدوبھبل
حيحص ةمدقم ) . ةنسلا لھأ تاياور نم رثكأ ةعيشلا تاياور يف [ ةبوذكلاو
يفاكلا ) .
ةوخا دحأ ىنلسار دق هنأ إ نيتھبملا نيباذكلا ءؤھ رم ضرعتلا ىلإ يناعد امو
مو ةضفارلا نم دجنتسي نيرحبلا نم لضافا دحأ هعضو ام رشن يف دھج نم هنولذبي ا
هعبطو ،تاعجارملاب موسوملا وھو ىوسوملا نيدلا فرشب فورعملاو بذكلا يف مھتمئأ
.مھججح لادجلا نع تفعضو مھلوقع ت
ّ
فخ نم لوقع اوليمتسيل ة
ّ
نسلا لھأ نيب هعيزوتو
و رما اذھ ب
ّ
ذكي ئش يرشبلا ةلئاع نم عمسن مل فيك ،لوقي نم مھنم نأ ركذو وھ
؟دوقع ذنم رھتشم عئاش !
هيلع ىرتفا ىذلا ،رھزا خيشو مسا خيش ىرشبلا ميلس ماما خيشلا ديفحك ينإو
عقت نم لكل ررقأ ،هماھوأ عادخلا قرط يف هب تبعشتو همحأ هل تلّ يخ ام ىوسوملا
خيشلاب ةلص باتكلا اذھل سيل نأ تاعجارملاب موسوملا نّ يبلا ءارتفا اذھ ىلع هانيع
بذاكلا نإ ذإ ،هيلع علطا و هيف درو اؤس لأس و هبتكي مل وھ ، همحر ىرشبلا
نود هبذك راشتنا نمضيل ىرشبلا ةافو نم تاونس دعب هماھوأ رشن دق ىوسوملا رثأ
مھو هدوأ هدجول رثأ بوذكملا مھولا اذھل ناك ولو .ةبذاكلا هتاعجارمل ةقداص ةعجارم
ھ نم مھيفو ،دوأ ةعست زيزعلا دبع خيشلا ىدجك ىھاضُ ي ملعلا نم ماقم يف و
يلاوخأ دجو امك ،هدافحأ هدعب نم هدجول وأ ،رصعلا ظحاجو ةيبرعلا مامإ ىرشبلا
هتافو دعب زيزعلا دبع خيشلا باتك تاد ّ وسم يرشبلا زيزعلا دبع ديمحلا دبعو نيسح
انلاخ ليلجلا ذاتسا وأ ،"فوطق" باتك يف اھوعبطو اھوق
ّ
قحف قراط راشتسملا
ذنم هئارو نم كرت اميف بقنو ميلس خيشلا لزنم يف أشن يذلا يرشبلا حاتفلادبع
]هتلوفط 1 نم ئبخ امع هيف بقنو ّ يعرشلا ملعلاب متھا نمم هدافحأ دوأ دعب نم وأ ،[
نم قيرط نم إ ،
ٍ
زكر نم رثا اذھل دحأ عمسي ملو ةثثلا لايجا تبقاعت .راثآ
راجحأ هيلع تدھش وھ ةضفارلا ءؤھ نيد ناك نإ ،بجعنو .عضولاو بذكلاب ضرا
فيك ،اھدايسأو ةما هذھ معأ مھو مھيلع بذكلاو مھيلع ناوضر ةباحصلا ريفكت
؟ىرشبلا ميلس مسا خيش ىلع مھعضوو مھبذك برغتسي
حملا ةمعلا مھنم ىوسوملا ماھوأ ىلع ّ درلل ة
ّ
نسلا ءاملع نم ددع ضّ رعن دقو ثّ د
،هتاعجارم ىوسوملا اھب ىشح يتلا ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحا جّ رخ يذلا ينابلا
Menjawab Putar Belit Syiah

72

اذھ يف اعجرم ربتعي باتكلا ىلع ّ صفم ايفاش ا ّ در سيمخلا نامثع خيشلا جرخأ امك
رما .
جرخ يذلا ّ يعرشلا ريغ ديلولا اذھ بسن نطب ىلع ّ لدي ام ضعب ىلإ ليحأ نأ دوأو
ىوسوملا ةعتم نم ىرشبلا خيشلا فقي ،باتكلا نتم يف ىرت امكف .هتليخأو هماھوأب
ةجحاو ةرم ولو هيلع دري وھو ،هملعمو هخيش ىدي نيب ئدتبملا ملعلا بلاط فقوم
عمسا نحدملا ماقم زواجتي امب هھھقفو هملع ىلع هحدميو ،هلوقي لوق ّ لك يف هل م
ّ
لسي لب
لط" :ةعساتلا ةعجارملا يف لأسي ىرشبلا خيشلا :ةلأسملا هذھ يف صوصنلا نم ديزملا ب
ذخأ يف انأو ،بحر ىردصو ةيغاص كل ينذأ نإف ،مأس نم فخت و ،ملقلا نانع قلطأ
ام كتانيبو كتلدأ نم ّ يلع درو دقو ،ىعبط نم حايتراو ،ىسفن نم مامج ىلع كنع ملعلا
غباونو ،كملك عماوج نم يندزف ،مأسلا لاقع ىسفن نع قلطأو ،يطاشن فنأتسا
ح ،ءاملا لز نم ىداؤف ىلع ىدن هنإو ةمكحلا ّ لاوض كمك يف سمتلا ينإف ،كمك
مامإو مسا خيش ثيدح اذھأ ،بجع ىلع بجع !"مسلاو ،ىندز كوبأ هنم ىندزف
بلطي امم !هذھ "ىندز ىندز" امو ؟ةضفارلا ليھاجم نم لوھجمل هرصع يف ةيكلاملا
مك بذك هلكف ؟ةدايزلا ىرشبلا خيشلا .سيمخلا ةمعلاو ينابلا خيشلا نيبيسو نيبنس ا
ورمع مأ اي ةفارخ ثيدح :رعاشلا لاق امك ن ّ ودملا اذھ .
ةرم ولو يِ عَ دُ ملا ىوسوملا عجاري مل ىرشبلا خيشلا نإ ذإ ،تاعجارمب تسيل هذھ نإ مث
ديناسا هذھ لطع اھب نيبي ةنسلا لھأ ثيداحأ نم
ً
ادحاو اثيدح ولو دروي ملو ةدحاو
بھذم
َ
مِ دُ ھ ول و":لئاقلا وھو ،ة
ّ
نسلا بھذم ةحص ىلع ادحاو يلد درس و ،ةارتفملا
؟ةصاخ ثيدحلا ملع يفو ، ّ يعرشلا ملعلا يف هرحبتل "هتمق كلام
دق بيجملاو لئاسلا بولسأ نأ كشلل اجم عدي امب دجي ةيبرعلل ئراق يأ نإ مث
مب بولسا هباشتل ةدحاو ةمجمج نم اجرخ بولسأ يف رركتي تيقم عجس نم هيف ا
ىفاجي وھو ،ةضفارلا نع إ فرعت تاغلابم نم هيف امو ،ابتاكتي نأ فداصت نيلجر
ىرشبلا خيشلل رثن نم فرع ام .
نيلاثم كلذ نم ركذنو ،ناتھبلا اذھ يف هودروأ اميف مھسيلدتو ةضفارلا بذك ىلإ يتأن مث
ا ةمعلا باتك ىلع ئراقلا ليحن مث ثدحملا جيرخت ىلعو ةلدا ةيقب ىريل سيكخل
ثيدحلا عضو ىلع مھئارتجاو مھبذك ىريل ينابلا .
1. يف ءاج ةرشاعلا ةعجارملا لثم نم هملع نئازخو هتمكح عقاوم نع هدرس ءارھ دعب
تدقع املاطف كسفن نم مامج ىلع تنأو اھيلع تلبقأو ،كسنأب يتعجارم تيقلت نئل"
تليذو ،زوفلاب يلامآ عضاوتم ،ةيوطلا بيط ،ةينلا رھاط ناك نم ناو ،حجنلاب ياعسم
لثمتي نأب قيقحل ،ملحلا داجنب
ً
ايبتحم ،ملعلاب
ً
اجوتم ،ةاصحلا نيزر قلخلا درطم ،سفنلا
همفو هدي يف قدصلاو فاصنا ىلجتيو ،هملقو هملك يف قحلا .....
ساب هدنسم يف يعفارلاو ،ريبكلا يف يناربطلا جرخأ :لاق مث :لاق سابع نبا ىلا دان
Menjawab Putar Belit Syiah

73

،ملسو هلآو هيلع ىلص لوسر لاق » ،يتامم توميو يتايح ايحي نأ هرس نم
يتيب لھأب دتقيلو ،هيلو لاويلو ،يدعب نم
ً
ايلع لاويلف ،يبر اھسرغ ندع ةنج نكسيو
يمھف اوقزرو ،يتنيط نم اوقلخ ،يترتع مھنأف ،يدعب نم ". ...
رابلاو ،ريطم جرخأو :لاق مث قيرط نم ،هدنم نباو ،نيھاش نباو ،ريرج نباو ،يدو
:لوقي ملسو هلآو هيلع ىلص لوسر تعمس :لاق فرطم نب دايز نع ،قاحسا
» ةنج يھو ،يبر يندعو يتلا ةنجلا لخديو يتتيم توميو يتايح ايحي نأ بحأ نم
ي نلو ،ىدھ باب مكوجرخي نل مھناف ،هدعب نم هتيرذو
ً
ايلع لوتيلف دلخلا باب مكولخد
هلوقب رجح نباك ثيدحلا فّ عض نم ىلع ق
ّ
لعو "ةلض “ ينقسعلا رجح نبا هدروأو
هدانسإ يف تلق :لاق مث هتباصإ نم لوا مسقلا يف فرطم نب دايز ةمجرت يف
ً
ارصتخم
ناف ينقسعلا لثم نم بيرغ اذھ لوقا .يھاو وھو يبراحملا ىلعي نب ىيحي نب ىيحي
يبراحملا ىلعي إب ةقث قافت "
ةقث وھو ،يبراحملا ىلعي نب ىيحي ركذ دق ،لھجب وأ ملعب ،سلدملا اذھ نأ بجعلاو
]" تاقثلا يف نابح نب هركذو ةقث :متاح وبأ لاق ،قافتإب 2 دنس يف روكذملا سيل هنأ إ .[
هنع لاق فيعض ّ يعيش وھو ّ يناوطقلا ّ يملسا ىلعي نب ىيحي وھ امنإو ثيدحلا
ثيدحلا برطضم :يراخبلا فيعض :متاح وبأ لاقو ،ئشب سيل :نيعم نب لاقو ،
].ةعيشلا نم ّ يفوك : ّ يدع نب لاقو نثيدحلا 3 ]
رظناف – كمحر – يف عضولاو بذكلاب هاوعد قدصب لدتسي سلدملا اذھ ّ نأ فيك
هلطع نوفشكيس نيذلا ةذباھجلا نم كانھ سيل نأكو ،دنسلا !
2. مقر ةعجارملا يف 50 " :يوسوملا لاق ، عم يلع ) : ملسو هيلع ىلص هلوق
وھو مكاحلا هجرخأ ] لاق ( ضوحلا ّ يلع ادري ىتح اقرتفي نل ّ يلع عم نآرقلاو نآرقلا
ةضيفتسملا ثيداحا نم ] .
نإف ةحصلا ينعي ناك نا ( ةضيفتسملا ثيداحا نم ) هلوق : سيمخلا نامثع خيشلا لاق
ديعسوبأ رانيد هيف نإف حيحص ريغ ثيدحلا ينطقرادلا لاق ، اصيقعب ب
ّ
قليو ّ يميتلا
: كورتم نيعم نبا لاقو ، : ةتابن نب غبصأ نم رش وھو ءيشب سيل نب غبصأ :
ُ
تلق ،
نيعم نبا دنع هلاح نوكي اذامف هنم رش اذھو باذك ةتابن .
مھتعداخمو مھسيلدتو ةفئاطلا هذھ بذك ضيف نم ضيغ اذھو .
سا ىلع دري نأ سيمخلا خيشلا لواح دقو يعفاشلا تيبب ةضفارلا داھشت
يضفار ينأ نقثلا دھشيلف*****دمحم لآ بح اضفر ناك نإ
)سيمخلا خيشلا لاقف – رعشلا ديجأ انأو :
يــبصان ينأ نقثلا دھشيلف***** دمحم لآ ءادعأ عفد ابصن ناك نإ
تلق :
ىضفار ينأ لاق نم ّ لك نم*****ٍ ةـّ مِ ذب نوـــــئربي ةباحصلا نإ
Menjawab Putar Belit Syiah

74

ن ناك نإ يـبصان ينأ نقثلا دھشيلف***** مھودع ّ دري نم
ً
ابص
اذھ ةبسن هسفن هل تل ّ وس نم ّ لك ّ درنو عوضوملا بيتكلا اذھ نم ىلإ أربن نحنو
هيلع ةمحر ىرشبلا ميلس ماما خيشلا ىلإ ءارھلا .
تاعجارملا باتك ىلع درلا يف رداصمو بتك دارأ نملو :

تافقو عم تاعجارملا خيشلل نامثع سيمخلا
ججحلا تاغمادلا ضقنل باتك تاعجارملا - وبأ ميرم يمظعا
طايسلا تاعذلا يف فشك بذك سيلدتو بحاص تاعجارملا دبعل نب ناشبع
يدماغلا
باتك تاعجارملا باتك بذكلا ملاو تايرتف دشارل نب دبع يطعملا نب ظوفحم
تاقيلعتلا ةينابلا ىلع تاعجارملا

دھشاف مھللا ،تغ
ّ
لب لھ أ .
ىرشبلا جارف يبا نب ميلس خيشلا ةلئاع نع
ميلحلا دبع قراط .د

2. Menurut Dr Ali Jum’ah, mufti Republik Mesir, buku ini sebenarnya adalah tulisan
seorang syiah yang pada mulanya diberi judul “Dialog antara س dan ش “ tetapi
akhirnya dinisbahkan kepasa Syeikh Salim Al Bisyri. Menurut beliau buku ini
tidak mempunyai nilai ilmiah untuk membuktikan apa-apa. Buku ini adalah
fitnah yang dilemparkan kepada salah seorang rektor Al Azhar yang terkemuka
iaitu Syeikh Salim Al Bisyri.

3. Kenapa buku ini tidak disebarkan semasa hayat Syeikh Salim Al Bisyri, bahkan
dicetak dan disebarkan setelah puluhan tahun (90 tahun) setelah kematian
beliau? Tentu sebabnya ialah untuk mengelakkan penafian daripada Syeikh
Salim Al Bisyri sendiri. Syeikh Usman Khamis yang menulis تاعجارملا باتك عم تافقو
berkata, “sepatutnya untuk membuktikan surat-surat antara Syiekh Syarafudin
Al MuSAWi dan Syeikh Salim Al Bisyri perlu dikemukakan salah satu contoh
gambar surat-surat tersebut yang ditandatangani oleh beliau sendiri – tetapi ia
tidak mampu dikemukakan oleh Syeikh Syarafudin”.

4. Ramai para ulamak Ahli Sunnah Wal Jamaah telah menjawab persoalan-
persoalan yang cuba dikelirukan oleh Syarafudin Al MuSAWi melalui buku Dialog
Sunnah Syiah ini antaranya ialah Syeikh Usman Khamis, Syeikh Albani yang
Menjawab Putar Belit Syiah

75

mentakhrijkan hadis-hadis yang digunakan oleh Syarafudin Al MuSAWi , Abu
Maryam Al akzami, Rasyid bin Abdul Mukti bin Mahfuz dan Abdullah bin Absyan
Al Ghamidi. Malangnya penganut-penganut syiah jadian di Malaysia tidak
membaca tulisan para ulamak ini atau tidak mampu membacanya kerana tidak
menguasai bahasa Arab lalu menerima bulat-bulat apa sahaja yang mereka temui
di dalam buku Dialog Sunnah Syiah terjemahan bahasa Indonesia. Sebagai
contoh seorang pemanggil setia Radio Ikim iaitu Saudara Zaini Zainal Abidin
menyatakan kekagumannya terhadap buku ini dan pada pendapat beliau buku
ini adalah karya yang sangat ilmiah dan hujahnya sangat bernas dan kuat.
Sebagai nasihat ikhlas daripada saya, “Saudara Zaini dan juga mereka yang
terpengaruh dengan buku ini, kembalilah ke pangkal jalan! Jangan terus
diperbodohkan oleh buku in!!!”


5. Buku yang dikatakan himpunan dialog panjang antara Syarafudin Al MuSAWi
dan Syeikh Salim Al Bisyri ini hanya memuatkan lebih kurang 12 muka surat jika
dihimpunkan semua teks dialog Syeikh Salim Al Bisyri sedangkan teks dialog
karangan Syarafudin Al MuSAWi melebihi 400 muka surat. Ini bukan dialog
tetapi soalan pendek yang diutarakan oleh Syeikh Salim dan jawapan panjang
oleh Syarafudin Al MuSAWi. Sekiranya dialog tentu sekali jumlah muka suratnya
seimbang atau sekurang-kurangnya munasabah dan masuk akal.

6. Sekiranya berpeluang melihat sendiri isi kandungan dialog ini pembaca akan
merasa hairan kenapa Syeikh Salim Al Bisyri hanya mengemukakan soalan-
soalan pendek, kadang-kadang tidak sampai 2 baris atau puji-pujian kepada
Syarafudin Al MuSAWi lalu dijawab berjela-jela panjang oleh Syarafudin Al
MuSAWi seolah-olah rektor Al Azhar seorang penuntut lepasan PMR atau SPM
yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu Islam. Lihat contoh-contoh berikut:


7. Buku ini seperti mana yang disebut oleh ulamak Ahli Sunnah Wal Jamaah penuh
dengan pembohongan dan pendustaan, penggunaan hadis yang amat lemah dan
palsu. Syeikh Albani berkata:
ﻲﻓ ﺔﻋوﻀوﻤﻝاو ﺔﻔﻴﻌﻀﻝا ثﻴدﺎﺤﻷﺎﺒ وﺸﺤﻤ ﻲﻌﻴﺸﻝا يوﺴوﻤﻝا نﻴﺴﺤﻝا دﺒﻋ وﻋدﻤﻠﻝ تﺎﻌﺠا رﻤﻝا بﺎﺘﻜ "
ﻲﻠﻋ لﻀﻓ – ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﻀر - سﻴﻝدﺘﻝاو [ ثﻴدﺤﻝا مﻠﻋ ﻲﻨﻌﻴ ] فﻴرﺸﻝا مﻠﻌﻝا اذﻬﺒ لﻬﺠﻝا نﻤ رﻴﺜﻜ ﻊﻤ
ﻪﻝﺎﺒ ﻲﻓ رطﺨﻴ مﻴرﻜﻝا ءيرﺎﻘﻝا دﺎﻜﻴ ﻻ ﺎﻤﻤ ﺢﻴرﺼﻝا بذﻜﻝاو لﺒ ﻊﻗاوﻝا قﺤﻝا نﻋ لﻴﻠﻀﺘﻝاو ءا رﻘﻝا ﻰﻠﻋ
" ﻪﻠﺜﻤ ﻲﻓ ﻊﻘﻴ ﻪﺴﻔﻨ مرﺘﺤﻴ نﻴﻔﻝؤﻤﻝا نﻤ ادﺤأ نأ
Maksudnya: Kitab Murajaat karya Abdul Hussein Syarafudin Al MuSAWi sarat
dengan hadis-hadis dhaif dan palsu tentang kelebihan Saidina Ali RA, juga isi
Menjawab Putar Belit Syiah

76

kandungan yang membayangkan betapa jahilnya penulis dengan ilmu hadis dan
pembohongan terhadap pembaca dan cubaan menyesatkan mereka dari jalan
yang benar bahkan pendustaan yang terang dan jelas yang tidak dapat
dibayangkan bahawa mana-mana penulis yang mempunyai harga diri akan
melakukan perkara seumpama ini”.
8. Berikut diberikan beberapa contoh penipuan dan pembohongan yang cuba
dilakukan oleh pengarang buku Dialog Sunnah Syiah, antaranya:
i. Di muka surat ____ penulis
9. Walau pun Syeikh Salim tewas dalam semua isu yang diperbincangkan dan
memuji serta mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga terhadap ilmu
yang disampaikan kepadanya oleh Syeikh Syarafudin Al Musawi, tidak pernah
direkodkan bahawa rektor Al Azhar itu berpindah mazhabnya kepada syiah!!!
Sepatutnya- setelah yakin terhadap segala hujah yang dikemukan oleh gurunya-
beliau menjadi syiah dan menukar kurikulum Al Azhar kepada kurikulum syiah.
Ini semua membuktikan bahawa buku ini adalah rekaan semata-mata dan tidak
ada kena mengena dengan rektor Al Azhar tersebut. Buku ini dipersembahkan
sedemikian rupa untuk mengatakan bahawa, “Kalau rektor Universiti Al Azhar
pun kagum dengan hujah yang dikemukan oleh seorang ulamak syiah dan gagal
menjawab semua persoalan yang disampaikan melalui buku tersebut maka umat
Islam di Malaysia tidak ada pilihan kecuali menerima ajaran syiah”.
10.