BMM 3108

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU
FONEM DALAM BAHASA MELAYU * FONEM VOKAL * FONEM KONSONAN
Nama Pelajar Nama Pensyarah : Nordina binti Razali : Cik Noorzihan binti Adnan

IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

Apa itu fonem?
• unit terkecil bunyi yang membezakan makna • boleh dipenggal-penggalkan
Contoh : perkataan “padam” boleh dipenggalkan kepada lima unit penggalan iaitu:

/p/ /a/ /d/ /a/ /m/
jika salah satu unit terkecil atau fonem itu digantikan dengan satu fonem yang lain, maka makna perkataan itu berubah seperti:

/padan/ , /padat/ , /padah/ dan /padang/

Apa itu fonem? • Fonem mempunyai fungsi distingtif . . • Yang berbeza hanyalah lambang-lambang diakritiknya.berperanan dalam membezakan dan mengubah makna perkataan • Fonem juga boleh didefinasikan sebagai himpunan bunyi yang mempunyai sifat-sifat fonetik yang sama dan mempunyai lambang asas yang sama.

• Fon menggunakan simbol [ ] Contoh : [u] • Fonem menggunakan simbol // Contoh : /o/ .

Jenis-jenis fonem? • Fonem vokal •Fonem Konsonan asli •Fonem konsonan pinjaman .

Apa Itu Fonem Vokal? • Fonem vokal dapat dijelaskan dalam rajah linguagram atau keratan lidah di bawah:- Rajah 1 : Kedudukan Fonem Vokal Bahasa Melayu .

4 luas 3.Bagaimana fonem vokal terhasil? • Fonem vokal terhasil apabila udara yang dikeluarkan daripada paru-paru melalui rongga mulut tanpa mengalami sebarang sekatan • jenis-jenis bunyi vokal dapat ditentukan berdasarkan :1. Bahagian lidah 1. Kedudukan lidah 2.2 tengah 1.1 depan 1.2 hampar 3.1 neutral 3. Keadaan bibir 3.3 bundar .3 belakang 1.1 sempit 2.2 separuh sempit 2.3 separuh luas 2.

Bagaimana fonem vokal terhasil? .

/batu/ ‘batu’. /laki/ ‘laki’ 2.Vokal depan. /i/ : /itu/ ‘itu’. /a/ : /aku/ ‘aku’.. e. /e/ : /eloɁ/ ‘elok’. /beta/’beta’ 3. • Terdapat 3 fonem vokal depan:- /i. /kita/ ‘kita’ . a/ • Contoh: 1.. /kita/ ‘kita’.

/gula/ ‘gula’ /laku/ ‘laku’ . /u/ : /ulam/ ‘ulam’. /bɔrɔs/ ‘boros’ 2..Vokal belakang. /ɔ/ : /bɔs/ ‘bos’ . • Terdapat 2 fonem vokal belakang:- /o/ /ɔ/ dan /u/ • Contoh: 1.. /o/ : /otaɁ/ ‘otak’. /kotaɁ/ ‘kotak’ /moto/ ‘moto’ 3.

/ə/ : /əmaɁ/ ‘emak’.Vokal tengah. /Ɛ/ : /Ɛla/ ‘ela’. /tƐmpƐ/. ‘tempe’ .. • Terdapat 1 fonem vokal tengah:- /ə/ dan /Ɛ/ • Contoh: 1.. /kəna/ ‘kena’ /labəl/ ‘label’ 2. /bƐg/ ‘beg’.

Fonem Vokal • Terdapat 6 jenis fonem vokal iaitu.. HURUF a e FONEM /a/ /ə/ (e pepet) PENGGUNAAN FONEM VOKAL AWAL TENGAH AKHIR /awaɂ/ /əmaɂ/ /kadar/ /pənat/ /mana/ /labəl/ e i o u /e/ (e taling) /i/ /o/ /u/ /enaɂ/ /ikat/ /oleh/ /ubat/ /leher/ /Pilih/ /bohoɳ/ /bulat/ /tauge/ /tuli/` /pidato/ /bulu/ ...

Fonem Konsonan Cara sebut KONSONAN ASLI Daerah sebutan(lihat kpd lidah @ bhg. Yg terlibat) Bibir Gigi-gusi LK LL Glotis p b m - Letupan Letusan Sengau Geseran Getaran Sisian ½v t d n s r l - c j ɲ (ny) y k g ɳ (ng) - h - w .

Contoh Fonem Konsonan HURUF FONEM AWAL TENGAH AKHIR b c d g h j k l m n /b/ /c/ /d/ /g/ /h/ /j/ /k/ /l/ /m/ /n/ /bawah/ /cabut/ /dua/ /gula/ /hari/ /jala/ /kayu/ /luar/ /mari/ /nənas/ /abad/ /baca/ /badan/ /bagi/ /saham/ /baja/ /bakar/ /gula/ /sama/ /mənang / /jawab/ /Mac/ /had/ /bɜg / /rumah/ /Caj/ /hak/ /jual/ /malam/ /bulan/ .

Contoh Fonem Konsonan HURUF FONEM AWAL TENGAH AKHIR ny ng p r s t w y /ɲ/ /ɳ/ /p/ /r/ /s/ /t/ /w/ /y/ /ɲamuɂ/ /ɳilu/ /pulaɳ/ /ramai/ /sayur/ /telur/ /wau/ /yang/ /baɲaɂ/ /buɳa/ /jumpa/ /Beras/ /besar/ /kita/ /kawan/ /kaya/ /buaɳ/ /malap/ /besar/ /teras/ /ketat/ - .

Fonem Konsonan Pinjaman HURUF FONEM CONTOH SUMBER F V Th dh /f/ /v/ / θ/ /ð/ Fakir Variasi θalaθa ðalim Arab Ingeris Arab Arab z z Kh Gh /z/ /ž/ /x/ ɣ ҁ ʃ zaman lažat xatam baɣal niҁmat Aʃik Arab Arab Arab Arab Arab Arab Sy .

anggota-anggota kepada satu fonem . dan Ɂ k : k yang diikuti oleh vokal depan i (kita) kw : k yang diikuti dengan vokal u (kuda) Ɂ : k yang hadir di akhir kata (kaka Ɂ) . kw.Apa itu alofon? .satu fonem berlainan bunyi Contoh : bunyi alofon k.

• Alofon Bervariasi bebas .dua bunyi yang berbeza secara fonetis .tidak membezakan makna Contoh : fikir dengan pikir (f dengan p bervariasi bebas) orang dengan Orang ( o dengan ɔ bervariasi bebas) .

dipakai secara bertukar ganti dalam perkataan tertentu dalam lingkungan sama .tidak membezakan makna Contoh : Fonem /a/.bunyi bertaraf fonem . igama dan ugama .• Alofon beralternasi bebas . /i/ dan /u/ dalam perkataan agama.

• Alofon Saling melengkapi •Kesamaan Fonetis •Fonem vokal lengkap •Fonem konsonan rangkap .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful