BMM 3108

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU
FONEM DALAM BAHASA MELAYU * FONEM VOKAL * FONEM KONSONAN
Nama Pelajar Nama Pensyarah : Nordina binti Razali : Cik Noorzihan binti Adnan

IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

Apa itu fonem?
• unit terkecil bunyi yang membezakan makna • boleh dipenggal-penggalkan
Contoh : perkataan “padam” boleh dipenggalkan kepada lima unit penggalan iaitu:

/p/ /a/ /d/ /a/ /m/
jika salah satu unit terkecil atau fonem itu digantikan dengan satu fonem yang lain, maka makna perkataan itu berubah seperti:

/padan/ , /padat/ , /padah/ dan /padang/

• Yang berbeza hanyalah lambang-lambang diakritiknya.Apa itu fonem? • Fonem mempunyai fungsi distingtif .berperanan dalam membezakan dan mengubah makna perkataan • Fonem juga boleh didefinasikan sebagai himpunan bunyi yang mempunyai sifat-sifat fonetik yang sama dan mempunyai lambang asas yang sama. .

• Fon menggunakan simbol [ ] Contoh : [u] • Fonem menggunakan simbol // Contoh : /o/ .

Jenis-jenis fonem? • Fonem vokal •Fonem Konsonan asli •Fonem konsonan pinjaman .

Apa Itu Fonem Vokal? • Fonem vokal dapat dijelaskan dalam rajah linguagram atau keratan lidah di bawah:- Rajah 1 : Kedudukan Fonem Vokal Bahasa Melayu .

Keadaan bibir 3.1 neutral 3.3 bundar .3 separuh luas 2.2 hampar 3.Bagaimana fonem vokal terhasil? • Fonem vokal terhasil apabila udara yang dikeluarkan daripada paru-paru melalui rongga mulut tanpa mengalami sebarang sekatan • jenis-jenis bunyi vokal dapat ditentukan berdasarkan :1.3 belakang 1.4 luas 3.1 depan 1. Bahagian lidah 1.1 sempit 2.2 separuh sempit 2. Kedudukan lidah 2.2 tengah 1.

Bagaimana fonem vokal terhasil? .

e. /e/ : /eloɁ/ ‘elok’. /kita/ ‘kita’. /laki/ ‘laki’ 2. /beta/’beta’ 3. • Terdapat 3 fonem vokal depan:- /i... a/ • Contoh: 1. /a/ : /aku/ ‘aku’.Vokal depan. /batu/ ‘batu’. /kita/ ‘kita’ . /i/ : /itu/ ‘itu’.

. /gula/ ‘gula’ /laku/ ‘laku’ . • Terdapat 2 fonem vokal belakang:- /o/ /ɔ/ dan /u/ • Contoh: 1..Vokal belakang. /o/ : /otaɁ/ ‘otak’. /u/ : /ulam/ ‘ulam’. /bɔrɔs/ ‘boros’ 2. /kotaɁ/ ‘kotak’ /moto/ ‘moto’ 3. /ɔ/ : /bɔs/ ‘bos’ .

/tƐmpƐ/. /bƐg/ ‘beg’.Vokal tengah. /Ɛ/ : /Ɛla/ ‘ela’. /ə/ : /əmaɁ/ ‘emak’. ‘tempe’ .. /kəna/ ‘kena’ /labəl/ ‘label’ 2.. • Terdapat 1 fonem vokal tengah:- /ə/ dan /Ɛ/ • Contoh: 1.

. HURUF a e FONEM /a/ /ə/ (e pepet) PENGGUNAAN FONEM VOKAL AWAL TENGAH AKHIR /awaɂ/ /əmaɂ/ /kadar/ /pənat/ /mana/ /labəl/ e i o u /e/ (e taling) /i/ /o/ /u/ /enaɂ/ /ikat/ /oleh/ /ubat/ /leher/ /Pilih/ /bohoɳ/ /bulat/ /tauge/ /tuli/` /pidato/ /bulu/ ..Fonem Vokal • Terdapat 6 jenis fonem vokal iaitu..

Yg terlibat) Bibir Gigi-gusi LK LL Glotis p b m - Letupan Letusan Sengau Geseran Getaran Sisian ½v t d n s r l - c j ɲ (ny) y k g ɳ (ng) - h - w .Fonem Konsonan Cara sebut KONSONAN ASLI Daerah sebutan(lihat kpd lidah @ bhg.

Contoh Fonem Konsonan HURUF FONEM AWAL TENGAH AKHIR b c d g h j k l m n /b/ /c/ /d/ /g/ /h/ /j/ /k/ /l/ /m/ /n/ /bawah/ /cabut/ /dua/ /gula/ /hari/ /jala/ /kayu/ /luar/ /mari/ /nənas/ /abad/ /baca/ /badan/ /bagi/ /saham/ /baja/ /bakar/ /gula/ /sama/ /mənang / /jawab/ /Mac/ /had/ /bɜg / /rumah/ /Caj/ /hak/ /jual/ /malam/ /bulan/ .

Contoh Fonem Konsonan HURUF FONEM AWAL TENGAH AKHIR ny ng p r s t w y /ɲ/ /ɳ/ /p/ /r/ /s/ /t/ /w/ /y/ /ɲamuɂ/ /ɳilu/ /pulaɳ/ /ramai/ /sayur/ /telur/ /wau/ /yang/ /baɲaɂ/ /buɳa/ /jumpa/ /Beras/ /besar/ /kita/ /kawan/ /kaya/ /buaɳ/ /malap/ /besar/ /teras/ /ketat/ - .

Fonem Konsonan Pinjaman HURUF FONEM CONTOH SUMBER F V Th dh /f/ /v/ / θ/ /ð/ Fakir Variasi θalaθa ðalim Arab Ingeris Arab Arab z z Kh Gh /z/ /ž/ /x/ ɣ ҁ ʃ zaman lažat xatam baɣal niҁmat Aʃik Arab Arab Arab Arab Arab Arab Sy .

Apa itu alofon? . kw.satu fonem berlainan bunyi Contoh : bunyi alofon k. dan Ɂ k : k yang diikuti oleh vokal depan i (kita) kw : k yang diikuti dengan vokal u (kuda) Ɂ : k yang hadir di akhir kata (kaka Ɂ) .anggota-anggota kepada satu fonem .

tidak membezakan makna Contoh : fikir dengan pikir (f dengan p bervariasi bebas) orang dengan Orang ( o dengan ɔ bervariasi bebas) .• Alofon Bervariasi bebas .dua bunyi yang berbeza secara fonetis .

tidak membezakan makna Contoh : Fonem /a/.• Alofon beralternasi bebas . igama dan ugama . /i/ dan /u/ dalam perkataan agama.dipakai secara bertukar ganti dalam perkataan tertentu dalam lingkungan sama .bunyi bertaraf fonem .

• Alofon Saling melengkapi •Kesamaan Fonetis •Fonem vokal lengkap •Fonem konsonan rangkap .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful