BMM 3108

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU
FONEM DALAM BAHASA MELAYU * FONEM VOKAL * FONEM KONSONAN
Nama Pelajar Nama Pensyarah : Nordina binti Razali : Cik Noorzihan binti Adnan

IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

Apa itu fonem?
• unit terkecil bunyi yang membezakan makna • boleh dipenggal-penggalkan
Contoh : perkataan “padam” boleh dipenggalkan kepada lima unit penggalan iaitu:

/p/ /a/ /d/ /a/ /m/
jika salah satu unit terkecil atau fonem itu digantikan dengan satu fonem yang lain, maka makna perkataan itu berubah seperti:

/padan/ , /padat/ , /padah/ dan /padang/

Apa itu fonem? • Fonem mempunyai fungsi distingtif .berperanan dalam membezakan dan mengubah makna perkataan • Fonem juga boleh didefinasikan sebagai himpunan bunyi yang mempunyai sifat-sifat fonetik yang sama dan mempunyai lambang asas yang sama. . • Yang berbeza hanyalah lambang-lambang diakritiknya.

• Fon menggunakan simbol [ ] Contoh : [u] • Fonem menggunakan simbol // Contoh : /o/ .

Jenis-jenis fonem? • Fonem vokal •Fonem Konsonan asli •Fonem konsonan pinjaman .

Apa Itu Fonem Vokal? • Fonem vokal dapat dijelaskan dalam rajah linguagram atau keratan lidah di bawah:- Rajah 1 : Kedudukan Fonem Vokal Bahasa Melayu .

3 belakang 1.2 tengah 1.2 separuh sempit 2.4 luas 3.Bagaimana fonem vokal terhasil? • Fonem vokal terhasil apabila udara yang dikeluarkan daripada paru-paru melalui rongga mulut tanpa mengalami sebarang sekatan • jenis-jenis bunyi vokal dapat ditentukan berdasarkan :1.3 bundar .2 hampar 3. Keadaan bibir 3.3 separuh luas 2.1 neutral 3. Kedudukan lidah 2. Bahagian lidah 1.1 depan 1.1 sempit 2.

Bagaimana fonem vokal terhasil? .

. a/ • Contoh: 1. /batu/ ‘batu’.. /laki/ ‘laki’ 2. /e/ : /eloɁ/ ‘elok’. /kita/ ‘kita’.Vokal depan. /i/ : /itu/ ‘itu’. /beta/’beta’ 3. e. • Terdapat 3 fonem vokal depan:- /i. /a/ : /aku/ ‘aku’. /kita/ ‘kita’ .

/o/ : /otaɁ/ ‘otak’..Vokal belakang. /ɔ/ : /bɔs/ ‘bos’ . /kotaɁ/ ‘kotak’ /moto/ ‘moto’ 3. /bɔrɔs/ ‘boros’ 2. /u/ : /ulam/ ‘ulam’.. • Terdapat 2 fonem vokal belakang:- /o/ /ɔ/ dan /u/ • Contoh: 1. /gula/ ‘gula’ /laku/ ‘laku’ .

/tƐmpƐ/.. /kəna/ ‘kena’ /labəl/ ‘label’ 2. /bƐg/ ‘beg’.Vokal tengah. • Terdapat 1 fonem vokal tengah:- /ə/ dan /Ɛ/ • Contoh: 1. ‘tempe’ . /ə/ : /əmaɁ/ ‘emak’.. /Ɛ/ : /Ɛla/ ‘ela’.

Fonem Vokal • Terdapat 6 jenis fonem vokal iaitu.... HURUF a e FONEM /a/ /ə/ (e pepet) PENGGUNAAN FONEM VOKAL AWAL TENGAH AKHIR /awaɂ/ /əmaɂ/ /kadar/ /pənat/ /mana/ /labəl/ e i o u /e/ (e taling) /i/ /o/ /u/ /enaɂ/ /ikat/ /oleh/ /ubat/ /leher/ /Pilih/ /bohoɳ/ /bulat/ /tauge/ /tuli/` /pidato/ /bulu/ .

Fonem Konsonan Cara sebut KONSONAN ASLI Daerah sebutan(lihat kpd lidah @ bhg. Yg terlibat) Bibir Gigi-gusi LK LL Glotis p b m - Letupan Letusan Sengau Geseran Getaran Sisian ½v t d n s r l - c j ɲ (ny) y k g ɳ (ng) - h - w .

Contoh Fonem Konsonan HURUF FONEM AWAL TENGAH AKHIR b c d g h j k l m n /b/ /c/ /d/ /g/ /h/ /j/ /k/ /l/ /m/ /n/ /bawah/ /cabut/ /dua/ /gula/ /hari/ /jala/ /kayu/ /luar/ /mari/ /nənas/ /abad/ /baca/ /badan/ /bagi/ /saham/ /baja/ /bakar/ /gula/ /sama/ /mənang / /jawab/ /Mac/ /had/ /bɜg / /rumah/ /Caj/ /hak/ /jual/ /malam/ /bulan/ .

Contoh Fonem Konsonan HURUF FONEM AWAL TENGAH AKHIR ny ng p r s t w y /ɲ/ /ɳ/ /p/ /r/ /s/ /t/ /w/ /y/ /ɲamuɂ/ /ɳilu/ /pulaɳ/ /ramai/ /sayur/ /telur/ /wau/ /yang/ /baɲaɂ/ /buɳa/ /jumpa/ /Beras/ /besar/ /kita/ /kawan/ /kaya/ /buaɳ/ /malap/ /besar/ /teras/ /ketat/ - .

Fonem Konsonan Pinjaman HURUF FONEM CONTOH SUMBER F V Th dh /f/ /v/ / θ/ /ð/ Fakir Variasi θalaθa ðalim Arab Ingeris Arab Arab z z Kh Gh /z/ /ž/ /x/ ɣ ҁ ʃ zaman lažat xatam baɣal niҁmat Aʃik Arab Arab Arab Arab Arab Arab Sy .

Apa itu alofon? .satu fonem berlainan bunyi Contoh : bunyi alofon k. kw. dan Ɂ k : k yang diikuti oleh vokal depan i (kita) kw : k yang diikuti dengan vokal u (kuda) Ɂ : k yang hadir di akhir kata (kaka Ɂ) .anggota-anggota kepada satu fonem .

tidak membezakan makna Contoh : fikir dengan pikir (f dengan p bervariasi bebas) orang dengan Orang ( o dengan ɔ bervariasi bebas) .• Alofon Bervariasi bebas .dua bunyi yang berbeza secara fonetis .

tidak membezakan makna Contoh : Fonem /a/. igama dan ugama .dipakai secara bertukar ganti dalam perkataan tertentu dalam lingkungan sama .bunyi bertaraf fonem .• Alofon beralternasi bebas . /i/ dan /u/ dalam perkataan agama.

• Alofon Saling melengkapi •Kesamaan Fonetis •Fonem vokal lengkap •Fonem konsonan rangkap .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful