Data Kualitatif

Sal Sabila bt Ramlan 8PISMP KSPJPM2

Data Kuantitatif Kualitatif .

.Apa itu data kualitatif? Penyelidikan yang datanya adalah bersifat subjektif yang diperoleh melalui percakapan. pemerhatian dan penyemakan perkara-perkara yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji.

Jenis-jenis data kualitatif • Pemerhatian • Temubual • Analisis dokumen .

TEKNIK MENGUMPUL DATA .

mengikut peraturan dsb) • Boleh mencatat nota (nota lapangan) dan membuat rakaman (video) terhadap pemerhatian yang dijalankan . cara melaksanakan sesuatu.Pemerhatian • Proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal seperti tingkahlaku. keadaan persekitaran dan sebagainya • Dijalankan secara sistematik (ada tujuan. mengikut masa yang ditentukan.

.Temu Bual Temu bual merupakan teknik pengutipan data yang melibatkan interaksi bersemuka face-to face) atau melalui percakapan telefon antara penyelidik dengan orang yang ditemu bual (responden).

• murah dan cepat untuk diperoleh kerana ia telah ada – Contoh dokumen adalah diari. carta dan sebagainya • Penyelidik hanya perlu menyaring maklumat yang perlu diperoleh. jurnal. ujian bulanan. Buku Rancangan Mengajar Harian. penyiasatan. sukatan pelajaran. Jika perlu minta kebenaran untuk membuat salinan bagi memudahkan kerja .Analisis Dokumen • Proses mengumpul data kajian melalui penyelidikan. pemeriksaan. kertas peperiksaan. buku kedatangan. gambar. pencerakinan dan penganalisisan terperinci yang dibuat terhadap bahan bertulis yang berkaitan dengan perkara yang dikaji • Dokumen adalah sumber data yang paling mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful