Data Kualitatif

Sal Sabila bt Ramlan 8PISMP KSPJPM2

Data Kuantitatif Kualitatif .

Apa itu data kualitatif? Penyelidikan yang datanya adalah bersifat subjektif yang diperoleh melalui percakapan. . pemerhatian dan penyemakan perkara-perkara yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji.

Jenis-jenis data kualitatif • Pemerhatian • Temubual • Analisis dokumen .

TEKNIK MENGUMPUL DATA .

mengikut masa yang ditentukan. keadaan persekitaran dan sebagainya • Dijalankan secara sistematik (ada tujuan. mengikut peraturan dsb) • Boleh mencatat nota (nota lapangan) dan membuat rakaman (video) terhadap pemerhatian yang dijalankan .Pemerhatian • Proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal seperti tingkahlaku. cara melaksanakan sesuatu.

Temu Bual Temu bual merupakan teknik pengutipan data yang melibatkan interaksi bersemuka face-to face) atau melalui percakapan telefon antara penyelidik dengan orang yang ditemu bual (responden). .

Jika perlu minta kebenaran untuk membuat salinan bagi memudahkan kerja . pencerakinan dan penganalisisan terperinci yang dibuat terhadap bahan bertulis yang berkaitan dengan perkara yang dikaji • Dokumen adalah sumber data yang paling mudah. ujian bulanan.Analisis Dokumen • Proses mengumpul data kajian melalui penyelidikan. pemeriksaan. • murah dan cepat untuk diperoleh kerana ia telah ada – Contoh dokumen adalah diari. penyiasatan. kertas peperiksaan. Buku Rancangan Mengajar Harian. buku kedatangan. jurnal. carta dan sebagainya • Penyelidik hanya perlu menyaring maklumat yang perlu diperoleh. gambar. sukatan pelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful