Data Kualitatif

Sal Sabila bt Ramlan 8PISMP KSPJPM2

Data Kuantitatif Kualitatif .

pemerhatian dan penyemakan perkara-perkara yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji. .Apa itu data kualitatif? Penyelidikan yang datanya adalah bersifat subjektif yang diperoleh melalui percakapan.

Jenis-jenis data kualitatif • Pemerhatian • Temubual • Analisis dokumen .

TEKNIK MENGUMPUL DATA .

mengikut masa yang ditentukan. keadaan persekitaran dan sebagainya • Dijalankan secara sistematik (ada tujuan. cara melaksanakan sesuatu. mengikut peraturan dsb) • Boleh mencatat nota (nota lapangan) dan membuat rakaman (video) terhadap pemerhatian yang dijalankan .Pemerhatian • Proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal seperti tingkahlaku.

Temu Bual Temu bual merupakan teknik pengutipan data yang melibatkan interaksi bersemuka face-to face) atau melalui percakapan telefon antara penyelidik dengan orang yang ditemu bual (responden). .

kertas peperiksaan. buku kedatangan. jurnal. sukatan pelajaran. penyiasatan. Jika perlu minta kebenaran untuk membuat salinan bagi memudahkan kerja . gambar. carta dan sebagainya • Penyelidik hanya perlu menyaring maklumat yang perlu diperoleh. • murah dan cepat untuk diperoleh kerana ia telah ada – Contoh dokumen adalah diari. Buku Rancangan Mengajar Harian. pencerakinan dan penganalisisan terperinci yang dibuat terhadap bahan bertulis yang berkaitan dengan perkara yang dikaji • Dokumen adalah sumber data yang paling mudah. ujian bulanan.Analisis Dokumen • Proses mengumpul data kajian melalui penyelidikan. pemeriksaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful