Data Kualitatif

Sal Sabila bt Ramlan 8PISMP KSPJPM2

Data Kuantitatif Kualitatif .

pemerhatian dan penyemakan perkara-perkara yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji.Apa itu data kualitatif? Penyelidikan yang datanya adalah bersifat subjektif yang diperoleh melalui percakapan. .

Jenis-jenis data kualitatif • Pemerhatian • Temubual • Analisis dokumen .

TEKNIK MENGUMPUL DATA .

cara melaksanakan sesuatu. keadaan persekitaran dan sebagainya • Dijalankan secara sistematik (ada tujuan. mengikut peraturan dsb) • Boleh mencatat nota (nota lapangan) dan membuat rakaman (video) terhadap pemerhatian yang dijalankan .Pemerhatian • Proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal seperti tingkahlaku. mengikut masa yang ditentukan.

.Temu Bual Temu bual merupakan teknik pengutipan data yang melibatkan interaksi bersemuka face-to face) atau melalui percakapan telefon antara penyelidik dengan orang yang ditemu bual (responden).

ujian bulanan. carta dan sebagainya • Penyelidik hanya perlu menyaring maklumat yang perlu diperoleh. Jika perlu minta kebenaran untuk membuat salinan bagi memudahkan kerja . sukatan pelajaran. • murah dan cepat untuk diperoleh kerana ia telah ada – Contoh dokumen adalah diari. pencerakinan dan penganalisisan terperinci yang dibuat terhadap bahan bertulis yang berkaitan dengan perkara yang dikaji • Dokumen adalah sumber data yang paling mudah. jurnal. kertas peperiksaan.Analisis Dokumen • Proses mengumpul data kajian melalui penyelidikan. Buku Rancangan Mengajar Harian. gambar. penyiasatan. pemeriksaan. buku kedatangan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.