http://eprints.undip.ac.id/3241/2/3_artikel_P%27_Mulyono.pdf http://www.beritakuliah.

com/pdf/jurnal-pancasila-tentang-aktualisasi-pancasila-dalam-kehidupanberbangsa-dan-bernegara.html http://teknologidankomunikasi.com/sub/aktualisasi+pancasila+dalam+kehidupan+berbangsa+dan+b ernegara+guna+menghadapi+ancaman+globalisasi http://lppkb.wordpress.com/2011/03/16/pedoman-umum-implementasi-pancasila-dalamkehidupan-bernegara/ http://www.4shared.com/office/7eI1mmm0/Makalah_Tentang_Pancasila_Seba.html