PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. modul

30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.  . plagiarisme dikesan.______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. markah akan dipotong seperti berikut:: • • Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.

Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . penerokaan. aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial. anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas. Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit).SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

2. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. 2. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . . Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. PANDUAN TUTOR 1. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. 5. sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. Tugasan merangkumi TIGA bahagian.PANDUAN PELAJAR : Anda dinasihatkan memahami: 1. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Ingatkan pelajar kaji. Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan Merujuk kepada modul. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. 4. 3. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. 3. 4. Bahagian 1: Bahagian 2: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.

5. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. 7. . 6. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. Guna gaya APA. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan.

(d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas.RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. (b) Objektif penulisan tugasan agak baik. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. (d) Sekurang- 4 . (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan.

Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik.penerokaan. dan komunikasi adalah amat jelas. Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran.penerokaan. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. aplikasi. penerokaan. aplikasi. dan komunikasi adalah baik. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. amat baik dan amat sempurna. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. aplikasi. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran 12 . (b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK • Mod Tutorial • Mod Penerokaan • Mod Aplikasi 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna. aplikasi.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. 1. penerokaan. dan komunikasi agak baik.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja.

Tiada susunan bahagian pengenalan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. dan penutup. dengan sokongan sumber rujukan. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. dan penutup. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. (b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. Ada susunan bahagian pengenalan. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. amat baik dan sempurna. secara umum sahaja. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. Hujah dan idea bernas. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. 3 Tiada berkaitan. Pengenalan. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. perkembangan. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. perkembangan. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. Pengenalan. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik.• Mod Komunikasi dalam proses pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 .

langkah-langkah pengajaran. 2 . Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. dengan baik. perkembangan diri dan kemahiran murid. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. perkembangan diri dan kemahiran murid. bahasa. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. bahasa. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bahasa. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai.5 Tiada berkaitan. bahasa. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan.dan pembelajaran. perkembangan diri dan kemahiran murid. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai. baik. Rumusan 0.

Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. 1 Tiada berkaitan. Peraturan tatabahasa. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. Terdapat bahagian pengenalan.Organisasi. Peraturan tatabahasa. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. 4 Jumlah 40 . Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. tanda baca dan ejaan. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. tanda baca dan ejaan. Bahasa yang digunakan sesuai. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful