PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. modul

Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.  .______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. plagiarisme dikesan.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. markah akan dipotong seperti berikut:: • • Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.

Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial. aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas. Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit). penerokaan. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. 4. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. 4. Ingatkan pelajar kaji. 2. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. PANDUAN TUTOR 1.PANDUAN PELAJAR : Anda dinasihatkan memahami: 1. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. 2. Tugasan merangkumi TIGA bahagian. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. 5. 3. Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. 3. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. Bahagian 1: Bahagian 2: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. . Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan Merujuk kepada modul.

Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. . Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. 7.5. 6. Guna gaya APA.

(b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan.RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. (d) Sekurang- 4 . (c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. (b) Objektif penulisan tugasan agak baik. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan.

penerokaan. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna. dan komunikasi adalah baik. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. aplikasi. 1.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. amat baik dan amat sempurna. Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan.penerokaan. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. dan komunikasi adalah amat jelas. dan komunikasi agak baik.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran 12 . aplikasi. penerokaan. penerokaan. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK • Mod Tutorial • Mod Penerokaan • Mod Aplikasi 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. aplikasi. aplikasi. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan.

dengan sokongan sumber rujukan. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. Pengenalan. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. Pengenalan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 .• Mod Komunikasi dalam proses pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. dan penutup. perkembangan. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. dan penutup. (b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. Tiada susunan bahagian pengenalan. perkembangan. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. amat baik dan sempurna. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. Ada susunan bahagian pengenalan. secara umum sahaja. Hujah dan idea bernas. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. 3 Tiada berkaitan. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul.

(d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. perkembangan diri dan kemahiran murid. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. perkembangan diri dan kemahiran murid. bahasa. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. baik. dengan baik. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. perkembangan diri dan kemahiran murid. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. bahasa. bahasa. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai.dan pembelajaran. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. bahasa. langkah-langkah pengajaran.5 Tiada berkaitan. perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. 2 . Rumusan 0.

Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. tanda baca dan ejaan. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. tanda baca dan ejaan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. 4 Jumlah 40 . penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. Peraturan tatabahasa. Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Terdapat bahagian pengenalan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun.Organisasi. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). 1 Tiada berkaitan. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Peraturan tatabahasa. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. Bahasa yang digunakan sesuai. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful