PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. modul

markah akan dipotong seperti berikut:: • • Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .  . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. plagiarisme dikesan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .

Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan. Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial. penerokaan. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit). anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah.

5. Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. 4. . Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan Merujuk kepada modul. 3. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . Ingatkan pelajar kaji. 2. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. 3. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk.PANDUAN PELAJAR : Anda dinasihatkan memahami: 1. PANDUAN TUTOR 1. 4. 2. sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. Bahagian 1: Bahagian 2: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. Tugasan merangkumi TIGA bahagian.

Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. 7. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan.5. . Guna gaya APA. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. 6.

(c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. (d) Sekurang- 4 . Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan.RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. (b) Objektif penulisan tugasan agak baik.

Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK • Mod Tutorial • Mod Penerokaan • Mod Aplikasi 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. 1. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran 12 . penerokaan. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja. aplikasi. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran.penerokaan. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan. aplikasi. Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. aplikasi. penerokaan.penerokaan. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. dan komunikasi adalah baik. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. dan komunikasi adalah amat jelas. dan komunikasi agak baik. amat baik dan amat sempurna. aplikasi. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan.

empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. Ada susunan bahagian pengenalan. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. Pengenalan. perkembangan. 3 Tiada berkaitan. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 . (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. amat baik dan sempurna. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. dan penutup. dengan sokongan sumber rujukan. Pengenalan. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. dan penutup. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. Tiada susunan bahagian pengenalan. (b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. secara umum sahaja. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. Hujah dan idea bernas. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. perkembangan. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan.• Mod Komunikasi dalam proses pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja.

bahasa. baik. perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai.dan pembelajaran. perkembangan diri dan kemahiran murid. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bahasa. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. perkembangan diri dan kemahiran murid. bahasa. bahasa. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai.5 Tiada berkaitan. langkah-langkah pengajaran. dengan baik. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. 2 . Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rumusan 0. perkembangan diri dan kemahiran murid.

Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. Terdapat bahagian pengenalan. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. tanda baca dan ejaan. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. 4 Jumlah 40 . Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). Peraturan tatabahasa. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. 1 Tiada berkaitan. Peraturan tatabahasa. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik.Organisasi. tanda baca dan ejaan. Bahasa yang digunakan sesuai. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun.