PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. modul

markah akan dipotong seperti berikut:: • • Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . plagiarisme dikesan.  .30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.

Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak. aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. penerokaan. Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit). anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas.

Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. . Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan Merujuk kepada modul. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. Bahagian 1: Bahagian 2: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. Ingatkan pelajar kaji. Tugasan merangkumi TIGA bahagian. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. 4. 5. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. 4.PANDUAN PELAJAR : Anda dinasihatkan memahami: 1. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. 2. 2. 3. PANDUAN TUTOR 1.

6. 7. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul.5. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. . Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. Guna gaya APA.

Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan.RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. (b) Objektif penulisan tugasan agak baik. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. (d) Sekurang- 4 . (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan.

(b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan.penerokaan. amat baik dan amat sempurna. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. penerokaan. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. aplikasi. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. aplikasi. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul.penerokaan. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik. penerokaan. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. dan komunikasi adalah amat jelas. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. 1. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja. aplikasi. dan komunikasi agak baik. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran 12 . aplikasi. Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan komunikasi adalah baik. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK • Mod Tutorial • Mod Penerokaan • Mod Aplikasi 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan.

(b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. 3 Tiada berkaitan.• Mod Komunikasi dalam proses pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. Ada susunan bahagian pengenalan. Pengenalan. amat baik dan sempurna. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. perkembangan. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. Hujah dan idea bernas. perkembangan. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 . Pengenalan. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. dan penutup. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. Tiada susunan bahagian pengenalan. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. dan penutup. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. secara umum sahaja. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. dengan sokongan sumber rujukan.

langkah-langkah pengajaran. perkembangan diri dan kemahiran murid. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai. perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bahasa.5 Tiada berkaitan. bahasa. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. baik. perkembangan diri dan kemahiran murid. dengan baik. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai.dan pembelajaran. Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2 . (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. bahasa. Rumusan 0. perkembangan diri dan kemahiran murid. bahasa.

tanda baca dan ejaan. Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. 1 Tiada berkaitan. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. tanda baca dan ejaan. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. Peraturan tatabahasa. Terdapat bahagian pengenalan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Peraturan tatabahasa. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik.Organisasi. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. Bahasa yang digunakan sesuai. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. 4 Jumlah 40 .