PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. modul

30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.  .______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. plagiarisme dikesan. markah akan dipotong seperti berikut:: • • Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .

Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial. aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas. penerokaan. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit).

Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan Merujuk kepada modul. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . 4. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Bahagian 1: Bahagian 2: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan.PANDUAN PELAJAR : Anda dinasihatkan memahami: 1. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. 4. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. 5. 2. PANDUAN TUTOR 1. Ingatkan pelajar kaji. . Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. 2. Tugasan merangkumi TIGA bahagian. 3. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan.

5. Guna gaya APA. 6. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. . 7.

(c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. (b) Objektif penulisan tugasan agak baik. tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan.RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (d) Sekurang- 4 . (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan.

(a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. dan komunikasi adalah baik. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan. aplikasi. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran 12 . amat baik dan amat sempurna. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. dan komunikasi agak baik. Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK • Mod Tutorial • Mod Penerokaan • Mod Aplikasi 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. penerokaan. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. 1. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. penerokaan. aplikasi.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. aplikasi. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. aplikasi.penerokaan.penerokaan. dan komunikasi adalah amat jelas. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik.

(c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. (b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul. perkembangan. Pengenalan. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. dengan sokongan sumber rujukan. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 . perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. secara umum sahaja. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. dan penutup. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. amat baik dan sempurna. Hujah dan idea bernas. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. Pengenalan. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta.• Mod Komunikasi dalam proses pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. Ada susunan bahagian pengenalan. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. perkembangan. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. dan penutup. Tiada susunan bahagian pengenalan. 3 Tiada berkaitan.

baik. perkembangan diri dan kemahiran murid. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. dengan baik. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. bahasa. perkembangan diri dan kemahiran murid.5 Tiada berkaitan. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. Rumusan 0. perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. bahasa. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. perkembangan diri dan kemahiran murid. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan.dan pembelajaran. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. bahasa. 2 . Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. langkah-langkah pengajaran. bahasa.

Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. Bahasa yang digunakan sesuai. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. tanda baca dan ejaan. Terdapat bahagian pengenalan. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. Peraturan tatabahasa. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. Peraturan tatabahasa. 1 Tiada berkaitan. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun.Organisasi. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. 4 Jumlah 40 . Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. tanda baca dan ejaan. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful