P. 1
Tugasan

Tugasan

|Views: 372|Likes:
Published by William Howell

More info:

Published by: William Howell on Sep 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2015

pdf

text

original

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak

1.

Maklumat Ringkas Subjek Kajian

Pemilihan subjek adalah dijalankan secara rawak. Hasil daripada dua orang subjek telah terpilih tanpa menilai kebolehan dan k e m a h i r a n ya n g d i m i l i k i Subjek 1 Nama subjek Tahun Sekolah Umur Jantina Maklumat Ibu Bapa Nama Bapa Umur Pekerjaan Kelulusan Tertinggi Nama Ibu Umur Pekerjaan Kelulusan Tertinggi : : : : : : : : Mohd NorHisham Bin Saari 34 tahun Guru SPM Kartini Bt Kartigo 32 tahun Guru S i j i l P e l a j a r a n M a l a ys i a : : : : : Nur Khalisa Bt Mohd Nor Hisham Pra - Sekolah SK Desa Temu Jodoh 5 tahun Perempuan

Subjek 2 Nama subjek Tahun Sekolah Umur Jantina Maklumat Ibu Bapa Nama Bapa Umur Pekerjaan Kelulusan Tertinggi Nama Ibu Umur Pekerjaan Kelulusan Tertinggi : : : : : : : : Ahmad Bin Nawang 44 Tahun Guru S i j i l T i n g g i P e l a j a r a n M a l a ys i a Siti Aminah Binti Ahmad 44 Tahun Guru Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains : : : : : Yumni Rasyidah Bt Ahmad 1 Bestari SK Desa Temu Jodoh,Chaah Johor 7 Tahun Perempuan

1

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak

Pada pandangan Jean, pola -pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak -kanak. E k o r a n d a r i p a d a i t u , t e o r i ya n g b e l i a u k e m u k a k a n a d a l a h memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak -kanak. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai 1 Peringkat Deria Motor (0 -2 tahun), 2 Peringkat Pra Operasi (2 -7 tahun) , 3 Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) , 4 Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun). Setiap peringkat perkembangan kognitif kanak -kanak merupakan f a k t o r p e n t i n g ya n g m e m p e r n g a r u h i p e m b e n t u k a n k o n s e p , s a m a a d a konkrit atau abstrak. 1 Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Dalam peringkat ini, kanak -kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk mengambarkan sesuatu konsep. Apabila mencapai umur 4 tahun kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa ya n g dikuasai, perkembangan k o g n i t i f n ya k i a n m e n j a d i p e s a t . Pemikiran kanak-kanak dalam peringkat ini adalah egosentrik. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang l a i n a d a l a h s e r u p a d e n g a n n ya . M e r e k a p e r c a ya s e m u a o b j e k m e m p u n ya i j i w a , o l e h i t u m e r e k a t i d a k b o l e h m e m b e z a k a n a n g a n a n g a n d e n g a n k e n y a t a a n . M e r e k a h a n ya b o l e h m e m i k i r s e c a r a transdaktif, iaitu daripada contoh khusus kepada contoh contoh khusus sahaja. Namun demikian, mereka tidak boleh memikir secara deduktif (daripada umum kepada contoh khusus) dan secara induktif (daripada contoh khusus kepada umum). Pada akhir p e r i n g k a t i n i , m e r e k a m u l a b e r u p a ya m e m b e r s e b a b u n t u k m e n yo k o n g k e p e r c a ya a n m e r e k a , b o l e h m e n g e l a s k a n o b j e k mengikut ciri -ciri tertentu dan memahami konsep pengabadian bilangan.

2.

Peringkat Operasi Konkrit(7 hingga 12 Tahun) Tahap ini bermula pada umur tujuh tahun atau lapan tahun hingga 11 atau 12 tahun. Kanak -kanak dapat memanipulasikan dan m e m b e n t u k r e p r e n t a s i m e n t a l s e c a r a d a l a m a n . M e r e k a m e m p u n ya i p e l b a g a i p e m i k i r a n d a n m e m o r i t e n t a n g o b j e k - o b j e k ya n g k o n k r i t seperti computer, perabot dan benda -benda maujud. D a l a m e k s p e r i m e n k o n s e r v a s i k u a n t i t i ya n g d i l a k u k a n o l e h Piaget, kanak-kanak dapat mengabadikan (conserve) dalam minda

2

s u n j e k a t a u s e b a l i k n ya D i s a m p i n g i t u k a j i a n ya n g d i l a k u k a n i n i a k a n d a p a t s a ya tentukan secara konkrit perbezaan pandangan di antara dua subjek yang dipilih itu.o b j e k ya n g k o n k r i t i n i u n t u k m e n g e n a l p a s t i k u a n t i t i . h a r a p a n n ya . 3 Matlamat kajian D a r i p a d a k a j i a n s a ya i n g i n m e n g e t a h u i a d a k a h p e b e z a a n umur mempengaruhi terhadap perkembangan kanak -kanak dalam m e m b u a t k e p u t u s a n . tahap terakhir dalam perkembangan ko gnitif adalah meneliti dan m e n g a p l i k a s i p r i n s i p . M e n u r u t P i a g e t . S e t e r u s n ya . m e n g g u n a k a n skema dalaman untuk memberi panduan tentang penaakul daripa da bentuk luaran sahaja. k a n a k . m a t l a m a t u t a m a s a ya a d a l a h u n t u k m e n g e t a h u i perbezaan pendapat antara dua subjek . Di samping perbez aan keputusan itu dibuat tanpa ada apa-apa paksaan K e s i m p u l a n . i m p l i k a s i l o g i k a l d a p a t m e n ye d a r k a n k a n a k . D a l a m s e t i a p s e s i . s a ya a k a n m e m p e r o l e h i s e d i k i t m a k l u m a t b e r d a s a r k a n t e o r i P i a g e t ya n g m e n g a t a k a n p e r s e p s i l u a r a n d i p e n g a r u h i o l e h u m u r ya n g t e l a h diletakkan dalam peringkat pra operasi dan peringkat operasi konkrit H a s i l a k h i r k a j i a n a k a n d a p a t s a ya r u m u s k a n k a i t a n a n t a r a peringkat umur yang dikemukakan oleh Piaget mempengaruhi s e g a l a k e p u t u s a n y a n g d i b u a t o l e h s u b j e k . Dengan perlahan -lahan mereka membentuk peraturan dan skema dalaman tentang apa dan b a g a i m a n a s e s u a t u p e r k a r a b e r l a k u . dan latar belakang pelajar mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh subjek -subjek.k a n a k b e r g a n t u n g p a d a p e r s e p s i s e g e r a seperi rupa bentuk objek secara luaran.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak kuantiti dan memerhatikan perubahan dalam bentuk luaran objek atau benda-benda.k a n a k t e n t a n g o b j e k . P a d a m u l a n ya . 3 . Kanak-kanak di tahap operasi konkrit ini dapat m e m a n i p u l a s i r e p r e s e n t a s i d a l a m a n o b j e k . menepati pandangan Jean Piaget dalam perkembangan kanak -kanak.k u a n t i t i ya n g t e r k a n d u n g d i d a l a m n ya . s o s i a l ekonomi.o b j e k ya n g d i s e n t u h . S a ya j u g a i n g i n m e n g e t a h u i a d a k a h p e n g a r u h l u a r a n . S e t e r u s n ya .p r i n s i p ya n g s a m a k e p a d a k o n s e p .k o n s e p abstrak.

B a h a n d i k u m p u l k a n d i d a l a m s a t u b e g ya n g t e l a h diasingkan N a m u n b e g i t u . b a h a n ya n g d i g u n a k a n p e r l u l a h m u d a h d i b a w a dan dikendalikan Gambar 1 : Konservasi Nombor Gambar 2 : Konservasi Cecair 4 . P a d a p e r i n g k a t a w a l .Pada peringkat ini bahan -bahan yang disediakan perlulah bersesuaian berdasarkan kehendak s o a l a n . Pengumpulan dan Analisis Data a ( i ) . p e n ye d i a a n b a h a n b a g i m e n j a l a n k a n Tugasan Konservasi .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak B.

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 3 : Konservasi Jisim a(ii) Pemilihan subjek . dilaksanakan secara rawak namun begitu s u b j e k ya n g d i p i l i h t i d a k m e n g h a d a p i m a s a l a h . manakala subjek kedua dipilih dari p e l a j a r t a h u n 1 ya n g b e r u m u r < 6 t a h u n > Gambar A : Subjek 1 Gambar B : Subjek 2 5 . Hasil daripada itu dua orang subjek telah terpilih dan mendapat kerjasama daripada guru kelas subjek tersebut S u b j e k p e r t a m a d i a m b i l d a r i p e l a j a r P r a S e k o l a h ya n g berumur <5 tahun> .m a s a l a h kesihatan.

konservasi d i j a l a n k a n b a g i s u b j e k k e d u a p u l a . m e n g i k u t a p a ya n g telah dirancang 6 . makmal yang dipilih dapat memberikan suasana ya n g l e b i h e f e k t i f d a l a m m e n j a l a n k a n t u g a s a n . tempat pilihan pertama adalah di makmal s a i n s s e k o l a h m e m a n d a n g k a n t e m p a t m e m p u n ya i k e l e n g k a p a n ya n g c u k u p b a g i m e n j a l a n k a n K o n s e r v a s i t e r s e b u t . . Setelah selesai dengan subjek pertama . Gambar C : Makmal Sains a(iv) Sesi konservasi dimulakan dengan subjek pertama bagi kesemua Konservasi . Bagi mengelakkan kebosanan sesi ini tidak dijalankan serentak . Se waktu sesi ini bantuan rakan digunakan bagi mengumpul bahan bukti konservasi. Urutan tersebut dijalankan disebabkan masalah kekangan masa dan juga bagi mengelakkan gangguan waktu pembelajaran subjek. Di samping itu. Perjalanan sesi mengikut urutan satu konservasi satu hari.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak a(iii) Pemilihan tempat .

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak a(v) Pengumpulan data. Konservasi Nombor Gambar 1 : Sesi soal jawab Gambar 2 : Subjek Mencapai Keputusan 7 . semasa perjalanan konservasi rakaman video dan audio diambil dengan bantuan rakan SUBJEK PERTAMA i.

Subjek membuat keputusan berdasarkan tinggi cecair 8 . Konservasi Cecair Gambar 3 : Pandangan subjek terhadap bahan Gambar 4.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak ii.

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak iii Konservasi Jisim Gambar 5 : Subjek meneliti perbezaan dua bahan berlainan warna dan membua t keputusan Gambar 6 : Penyelidik membuat perubahan pada items kajian 9 .

Konservasi Nombor Gambar 8 : Subjek meneliti susunan bahan dan cuba membuat pilihan 10 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 7 : Subjek memilih objek berdasarkan keluasan SUBJEK KEDUA i.

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 9 : Subjek menyatakan keputusan Gambar 10 : Pemilihan oleh subjek berdasarkan perubahan susunan 11 .

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 11 : Subjek masih memilih susunan berjarak walaupun kedudukan berubah 12 .

Konservasi Cecair Gambar 11 : Penyediaan penyelidik bagi konservasi cecair Gambar 12 : Pemilihan subjek terhadap cawan yang berisi cecair 13 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak ii.

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 13 & 14 : Subjek memilih ketinggian cecair iii Konservasi Jisim Gambar 15 & 16 : Memilih berdasar warna yang terang Gambar 17 : Penyelidik mengubah bentuk objek 14 .

20 : Subjek memilih ketinggian objek walaupun warna berubah 15 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 18 .

.... .. . cikgu. . Bolehkah cikgu tahu. .. Dimulakan dengan sesi perbualan dengan s u b j e k ( k a n a k ... . B a r i s p e r t a m a d a n k e d u a s a m a b a n ya k c u b a tunjukkan Tak tahu.. . t e n g o k a p a ya n g a d a a t a s m e j a depan .. s e b u t k a n d a n t u n j u k k a n ya n g mana satu.. c u b a ..... B o l e h .7 t a h u n ) ya n g p e r t a m a P e n ye l i d i k Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : : : : : : : : Apa Khabar ? Adik Khabar baik.k a n a k .. ? Plastik bulat. Seperti tadi juga cuba sebutkan dan tunjukkan S a m a b a n ya k .. ..... . nama adik ? Y... Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 : 16 .. ...ada... . S a m a b a n ya k . . .. .. . R...warna biru ...entah B a i k m a n a ya n g l e b i h b a n ya k a n t a r a susunan baris A dengan susunan Baris B.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak b Rekod perbualan Penyelidik dan subjek (kanak -kanak) P a d a m e m o h o n k e b e n a r a n d a r i p a d a p i h a k G u r u ya n g m e n j a g a kelas subjek. Umur ? 7 tahun Belajar dekat kelas Teachers P. tengok ada apa-apa perbezaan antara susunan A dan susunan B Tak tahu..... ... Mana y a n g l e b i h b a n ya k ya n g s e b e l a h k i r i a t a u yang sebelah kanan.. .. .entah Cuba tengok apa yang cikgu buat .ada...

2 . S a m a b a n ya k Baik cikgu ubahkan satu cikgu masukkan ke d a l a m b e k a s ya n g t i n g g i n i e o k e y d a n n a m a k a n B ya n g i n i A M a n a ya n g l e b i h b a n ya k A a t a u B B Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 : Konservasi Jisim P e n ye l i d i k : I n i w a r n a b i r u i n i w a r n a o r e n M a n a ya n g l e b i h b a n ya k y a n g b i r u a t a u o r e n . ..cikgu namakan ini A dan ini B cuba s e b u t ya n g m a n a l e b i h b a n ya k A t a u B . ( m e n u n j u k k a n ya n g p e n d e k ) B e r a p a a d a . 2 m a n a ya n g l e b i h b a n ya k ( m e n u n j u k k a n s a l a h s a t u l e b i h b a n ya k ) Cuba. 4 6 7 s a m a b a n ya k . S a m a b a n ya k ( p e n ye l i d i k m e n g u b a h b e n t u k ) M a n a ya n g l e b i h b a n ya k b i r u ( l e p e r ) a t a u oren (bulat) Biru ( leper) Kanak-kanak1 : P e n ye l d i k : Kanak-kanak1 : 17 . s a m a b a n ya k Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k Kanak-kanak1 : : : Konservasi Cecair P e n ye l i d i k : Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : 1 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak P e n ye l i d i k : M a n a s a t u ya n g b a n ya k s a m a a d a ya n g b a r i s yang panjang atau yang pendek . a t a u p u n l e b i h b a n ya k s a m a b a n ya k S e b u t k a n ya n g p e n d e k a t a u ya n g p a n j a n g .

.... Umur ? 5 tahun Belajar dekat kelas Cikgu ..ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Eksperimens Dengan Subjek Kedua ( 5 Tahun ) Sesi 1 (Nombor) P e n ye l i d i k : Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : : : : : : : Apa Khabar ? Adik Khabar baik.... Bolehkah cikgu tahu. nama adik ? L....d u a s a m a b a n ya k k e ... I n i A d a n i n i B A t a u k e d u a . dua .. ... cikgu.Yang mana lebih banyak A atau B ( tiada keputusan) C u b a t e n g o k d a n t u n j u k k a n ya n g A a t a u B b a n ya k a t a u s a m a b a n ya k A a t a u B S a m a b a n ya k . .. Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak2 : Konservasi Cecair P e n ye l i d i k : ( M e n yu s u n d u a g e l a s A d a n B ) Ini satu . N a m p a k ya n g b e r b a r i s n i e ? N a m p a k ya n g m a n a l e b i h b a n ya k ( m e n u n j u k k a n b a r i s 1 ) b a n ya k ( m e n yu s s u n d a l a m d u a k u m p u l a n o b j e k ) Y a n g m a n a l e b i h b a n ya k . (menunjukkan B ) B [ m e n yu s u n d a l a m b a r i s a n p e n d e k ( A ) p a n j a n g ( b ) ] M a n a ya n g l e b i h b a n y a k A atau B (tunjuk B) B .. Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak2 : 18 ...

s a m a b a n ya k Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k Kanak-kanak2 : : : Konservasi Cecair P e n ye l i d i k : Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : 1 . a t a u p u n l e b i h b a n ya k s a m a b a n ya k S e b u t k a n ya n g p e n d e k a t a u ya n g p a n j a n g .cikgu namakan ini A dan ini B cuba s e b u t ya n g m a n a l e b i h b a n ya k A t a u B . 2 m a n a ya n g l e b i h b a n ya k ( m e n u n j u k k a n s a l a h s a t u l e b i h b a n ya k ) Cuba. Kanak-kanak2 : P e n ye l d i k : Kanak-kanak2 : P e n ye l i d i k Kanak-kanak2 Penelidik : : : 19 . 2 . (menunjukkan bola oren) Oren ( p e n ye l i d i k m e n g u b a h b e n t u k ) M a n a ya n g l e b i h b a n ya k b i r u ( b u l a t ) a t a u oren (leper) Biru ( Bulat) [ mengubah bentuk sekali lagi Biru (leper dan oren( Bulat)] M a n a ya n g l e b i h b a n ya k B i r u a t a u O r e n Oren Terima kasih..ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak P e n ye l i d i k : M a n a s a t u ya n g b a n ya k s a m a a d a ya n g b a r i s yang panjang atau yang pendek. S a m a b a n ya k Baik cikgu ubahkan satu cikgu masukkan ke d a l a m b e k a s ya n g t i n g g i n i e o k e y d a n n a m a k a n B ya n g i n i A M a n a ya n g l e b i h b a n ya k A a t a u B B Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak2 : Konservasi Jisim P e n ye l i d i k : I n i w a r n a b i r u i n i w a r n a o r e n M a n a ya n g l e b i h b a n ya k y a n g b i r u a t a u o r e n . . 4 6 7 s a m a b a n ya k . ( m e n u n j u k k a n ya n g p e n d e k ) B e r a p a a d a .

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Konservasi Nombor Subjek Ujikaji 1 1 ( Umur 7 tahun) 2 ( Umur 5 tahun ) Ujikaji 2 X X Konservasi Cecair Ujikaji 1 Ujikaji 2 X X Konservasi Jisim Ujikaji 1 Ujikaji 2 X X  X  X  X *** simbol simbol  X - jawapan tepat jawapan tidak tepat 20 .

S u b j e k p e r t a m a m e n ya t a k a n k e d u a .d u a s u b j e k m e m p u n ya i p e m i k i r a n .d u a s u b j e k m e m b u a t t e l a a h a n ya n g berbeza sama sekali Subjek pertama lebih memberi keputusan berdasarkan gambaran awal dan penaakula n terhadap objek di depan mata. Subjek pertama memandang kepada k e p a d a t a n r u a n g u n t u k m e n ya t a k a n b a n ya k n y a o b j e k d i d a l a m b a r i s a n m a n a k a l a s u b j e k k e d u a m e m b u a t k e p u t u s a n ya n g b e r b e z a d e n g a n m e n ya t a k a n s e m a k i n p a n j a n g s u s u n a n o b j e k s e m a k i n b a n ya k o b j e k t e r s e b u t . A p a b i l a d i s e l i d i k i s u b j e k k e d u a b e r k e m a h i r a n p e n g g u n a a n t a n g a n ya n g s e b e l a h k a n a n d a n m u d a h u n t u k m e m b u a t p e m i l i h a n b e k a s . k e d u a . Dalam pemerhatian terhadap konservasi jisim di antara dua o b j e k b e r l a i n a n w a r n a . D a l a m s e s i m e n e n t u k a n b a n ya k c e c a i r d i d a l a m b e k a s s u b j e k p e r t a m a d a n k e d u a h a m p i r s a m a m e n ya t a k a n k e p u t u s a n a p a b i l a c e c a i r ya n g d i t u n j u k k a n b e r a d a d i d a l a m b e k a s ya n g b e r l a i n a n . B o l e h d i k a t a k a n ya n g m u d a h d i c a p a i o l e h s u b j e k m e n j a d i k e p u t u s a n n ya . 21 .d u a s u b j e k m e m i l i h k e t i n g g i a n c e c a i r ya n g d i l i h a t a d a l a h m e m p u n ya i k u a n t i t i c e c a i r ya n g b a n ya k . subjek pertama dan kedua memberi keputusan ya n g berbeza dalam menentukan bekas ya n g m e m p u n ya i c e c a i r ya n g b a n ya k . K e s i m p u l a n d i s i n i k e d u a . dan persepsi berbeza dari sudut pandangan masing-masing. Pada peringkat ini subjek pertama menyatakan objek yang sama bentuk dan berlainan warna adala sama banyak.d u a b e k a s s a m a m e m p u n ya i j u m l a h c e c a i r y a n g s a m a b a n ya k m a n a k a l a s u b j e k k e d u a m e m i l i h b e k a s s e b e l a h k a n a n m e n g a n d u n g i c e c a i r ya n g b a n ya k . Perbezaan antara kanak -kanak H a s i l k a j i a n ya n g d i j a l a n k a n d i a n t a r a d u a s u b j e k y a n g b e r u m u r 5 t s h u n d a n 7 t a h u n d i d a p a t i k e p u t u s a n ya n g d i b e r i k a n oleh kedua-dua subjek berbeza di konservasi tertentu .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak C Interprestasi i. manakala subjek kedua memilih warna tang terang mempunyai kuatiti banyak Di peringkat kedua subjek pertama memilih objek yang m e m p u n y a i k e l e b a r a n a d a l a h b a n ya k m a n a k a l a s u b j e k k e d u a m e m i l i h o b j e k ya n g m e m p u n y a i k e t i n g g i a n a d a l a h l e b i h b a n ya k . Walaupun latarbelakang kedua-dua subjek hampir sama. K e d u a . Pada permulaan. Jelas pada keseluruhan keputusan pemilihan subjek adalah berdasarkan terhadap persepsi kejelasan pada pandangan mata masing -masing Boleh dihuraikan dalam menentukan nombor atau jumlah dalam kenservasi nombor .

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak ii. tidak Dalam proses boleh dikatakan kanak -kanak mula berfikir secara logik tetapi belum menguasai kebolehan memproses p e m i k i r a n m e n g i k u t p e r a t u r a n ya n g l o g i k . Pemikiran kanak -kanak menjadi fleksibel.k a n a k m u l a m e m p r a k t i k a n k e m a h i r a n ya n g b a r u d i p e r o l e h i dengan menggunakan simbol untuk mewakili objek. Persepsi kanak-kanak pada peringkat ini memusat kepada kepentingan diri sendiri dan sukar menerima pandangan orang lain. t e t a p i m e r e k a s u k a r m e n g e n a l p a s a t i k e d u a d u a p e r b e z a a n d a n p e r s a m a a n ya n g w u j u d p a d a m a s a ya n g s a m a . Kanak -kanak memahami perkaitan antara dua situasi berlainan. M e r e k a d a p a t memerhatikan perbezaan pada masa yang sama atau persamaan p a d a m a s a ya n g l a i n . Ini boleh ditafsirkan pemikiran kanak -kanak pada peringkat ini lebih menumpukan kepada apa yang dilihat secara k o n k r i t b e r b a n d i n g ya n g d i s e b a l i k n ya P e r t a m a l a t a r b e l a k a n g k a n a k . Pada peringkat permulaan praoperasi kanak -kanak menghadapi kesuka ran mengoperasi konsep ini disebabkan kanak -kanak di peringkat ini kurang fleksibilit dalam susunan pemikiran. dapat berfikir mengikut peraturan logik. Perkembangan pemikiran kanak -kanak dapat dilihat dari segi kemajuan dalam kebolehan mereka untuk mengelaskan objek. Pada peringkat awal . Pemikiran Kanak-kanak Boleh dibuat kesimpulan bahawa pemikiran kanak -kanak terhadap sesuatu perkara akan berbeza apabila mengalami p e r u b a h a n a t a u p e n d e k a t a n ya n g d i s a m p a i k a n a t a u d i b e r i t a h u kepada mereka.tidak boleh membuat kesimpilan yang tepat (transduktif). 22 . tidak boleh memahami perubahan yang dinamik dan kurang kemampuan untuk mengklasifikasi sesuatu hieraki Pada peringkat 7 tahun pemikiran kanak -kanak tidak lagi bersifat egosentrik.k a n a k p a d a d a s a r n ya mempengaruhi pemikiran kanak-kanak pada peringkat ini. kanak-kanak hanya boleh mengelaskan objek b e r d a s a r k a n s a t u p e r s p e k t i f ya n g t e r t e n t u . W a l a u b a g a i m a n a p u n k a n a k .

K a n a k .k a n a k 5 t a h u n b e r b a n d i n g d e n g a n kanak-kanak 7 tahun Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan. m e r e k a m e n g a t a k a n b a h a w a t a n a h l i a t ya n g b e r b e n t u k l e p e r i t u l e b i h b e s a r d a r i p a d a ya n g b e r b e n t u k b u l a t t a d i iv T u g a s . C o n t o h n ya a p a b i l a s e g u m p a l t a n a h l i a t ya n g d i b e n t u k b u l a t ya n g k e m u d i a n n ya diubah membentuk lepet tanpa mengubah a m a u n n ya .k a n a k Dari segi kualiti. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak iii.k a n a k ya n g t i d a k m e m a h a m i p r i n s i p i n i t i d a k a k a n t a h u bahawa amaun.k a n a k t i d a k d a p a t b e r f i k i r s e s u a t u p e r k a r a ya n g bersifat pembalikan (konservasi) . Dengan kata lain. M e r e k a b o l e h mengira 1-10 tetapi tidak memahami operasi bilangan. C o n t o h n ya .t u g a s ya n g s u k a r b a g i k a n a k . tegang. k e s e l u r u h a n n ya d i l i h a t h a n ya d a r i p e r s p e k t i f m e r e k a s a h a j a . Kebolehan kanak-kanak 7 tahun berbanding 5 tahun K a n a k . pemikiran kanak -kanak ialah berdasarkan s e s u a t u s u d u t a t a u p e n g l i h a t a n ya n g m u d a h .u l a n g . D a r i s e n i w u j u d p e r b e z a a n k e p u t u s a n ya n g k u r a n g b e r j a ya d i l a k u k a n o l e h k a n a k . ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa y a n g b e r b e z a . 2 23 . Tidak b o l e h m e n yu s u n o b j e k ya n g m e m p u n ya i u r u t a n t e r t e n t u . iaitu pengetahuan bahaw a kuantiti adalah tidak berhubung dengan susunan atau keadaan fizikal sesuatu objek. r a n g k a i a n t i n g k a h l a k u yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi s k e m a t i n g k a h l a k u ya n g s t a b i l . di dunia ini. pemikiran kanak -kanak masih lagi di tahap y a n g r e n d a h b e r b a n d i n g d e n g a n o r a n g d e w a s a .k a n a k p a d a p e r i n g k a t 5 t a h u n k u r a n g b e r j a ya berbanding pada peringkat 7 disebabkan beb erapa perkara :K a n a k . M e l a l u i l a t i h a n ya n g d i u l a n g . K e c e r d a s a n d i t a h a p i n i s e l a l u n ya d i h u r a i k a n s e b a g a i k a k u . isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan b e r u b a h a p a b i l a b e n t u k a t a u s u s u n a n n ya d i u b a h . Proses perkembangan kognitif kanak -kanak menjadi lebih s e m p u r n a m e n e r u s i t i g a k e b o l e h a n a s a s ya n g b e r l a k u i a i t u : 1 Perkembangan kebolehan mental kanak -kanak untuk m e l a k u k a n t i n g k a h l a k u ya n g k e t a r a s e p e r t i k e b o l e h a n mengira. yang bersifat lebih kurang d a n s e s u a t u p e r k a r a ya n g m e n g e l i r u k a n .

24 .k a n a k ya n g t i d a k m e m a h a m i p r i n s i p i n i t i d a k a k a n tahu bahawa jumlah. K a n a k . b a ya n g a n merupakan satu proses ya n g m e n ye b a b k a n s e n s a s i ya n g s t a t i k . Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan .h a l u m u m ya n g b e t u l . isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya beru bah.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak 3 H a l . iaitu pengetahuan bahawa ku antiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan atau keadaan fizikal sesuatu o b j e k . . proses pembinaan. Sementara. memori mengenai Manakala. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak -kanak m e m b e r i k a n s e p e n u h p e r h a t i a n t e r h a d a p s e s u a t u ya n g d i l i h a t . s e l a l u n ya p a n d a n g a n d a n pendengaran ya n g dikumpulkan di bahagian mental.b e t u l d i f a h a m i o l e h i n d i v i d u b a g i mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. ingatan pula ialah satu pengumpulan dan pengambilan kembali peristiwa lalu.

anak -anak pada tahap ini masih menghadapi kesulitan besar dalam m e n ye l e s a i k a n t u g a s . 25 . Kesimpulan H a s i l k a j i a n ya n g d i j a l a n k a n menentukan sama ada hasil kajian Kognitif Paiget bagi dua subjek bagi menepati dengan Teori Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian o p e r a s i k o n k r i t . Kemampuan ini wujud dalam memahami konsep kekekalan. t e t a p i m a s i h t e r b a t a s p a d a h a l . mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeza secara objek. I s t i l a h o p e r a s i ya n g d i g u n a k a n o l e h P i a g e t d i s i n i adalah berupa tindakan -tindakan kognitif. . (mairer. P a d a t a h a p i n i p e m i k i r a n a n a k l e b i h b a n ya k b e r d a s a r k a n pada pengalaman konkrit daripada pemikiran logis. m a k a i a m e n g a t a k a n ya b e r b e d a p u l a . Selain dari itu. l u a s . dan lain-lain. t e t a p i h a n ya o b j e k f i z i k a l ya n g a d a s a a t i n i (kerana itu disebut tahap operasi konkrit). kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi. P a d a t a h a p i n i a n a k m a s i h b e r a d a pada tahap pra operasional belum memahami konsep kekekalan ( c o n s e r v a t i o n ) . ci ri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan belum dapat memikirkan dua asp ek atau lebih secara bersamaan.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak D.h a l ya n g d a p a t d i j u m p a i ( d i l i h a t ) d i d a l a m l i n g k u n g a n n ya s a j a . D e n g a n m e n g a m b a r k a n k e p u t u s a n ya n g d i p e r o l e h i d a l a m e k s p e r i m e n Jelaslah bahawa pada peringkat ini teori Piaget boleh digunapakai dalam proses perkembangan kognitif pelajr Tahap Operasi Konkrit (Concrete Operational Stage) P a a d a u m u m n ya k a n a k . seperti mengklasifikasikan sekelompok objek (classifying). menata letak benda-benda menurut urutan tertentu (seriation). Kesimpulan pada tahap ini adalah : Anak mulai timbul p e r t u m b u h a n k o g n i t i f n ya . sehingga jika i a m e l i h a t o b j e k .t u g a s l o g i k .o j e k ya n g k e l i h a t a n n ya b e r b e d a . tanpa objek fizikal di hadapan mereka. Namun. 1978 :24).k a n a k p a d a t a h a p i n i t e l a h m e m a h a m i operasi logik dengan bantuan benda -benda konkrit. dan membilang (counting). Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan p e m i k i r a n l o g i k . ya i t u k e k e k a l a n p a n j a n g . k e k e k a l a n m a t e r i .

Namun begitu mengikut teori piaget b agi peringkat ini hasil kajian sedikit menepati teori Piaget Kesimpulan k e s e l u r u h a n n ya . Berdasarkan penjelasan tahap operasi konkrit piaget dan e k s p e r i m e n s ya n g d i j a l a n k a n b a g i s u b j e k 1 ya n g b e r u m u r 7 t a h u n a s a s . Dalam erti kata lain kanak-kanak b e l u m d a p a t m e m e c a h k a n p e r s o a l a n ya n g a b s t r a k Bagi eksperimen konservasi nombor pada peringkat ini s u b j e k l e b i h d a p a t m e n a a k u l d a n m e m b e r i k e p u t u s a n ya n g l e b i h baik . tetapi belum dapat menghadapi halh a l ya n g a b s t r a k ( t a k w u j u d ) .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Kesimpulan pada tahap ini adalah: Anak telah dapat mengetahui simbol-simbol matematik. dapat dijelaskan Teori P e r k e m b a n g a n k o g n i t P i a g e t b a n ya k m e n e p a t i d e n g a n e p k s p e r i m e n k a j i a n ya n g d i j a l a n k a n d i l a p a n g a n 26 . K i t a d a p a t m e n ya t a k a n k e p u t u s a n ya n g j e l a s t e r u t a m a d a l a m e k s p e r i m e n k o n s e r v a s i c e c a i r m e n e p a t i d e n g a n t e o r i ya n g dikemukakan oleh Piaget .

Psikologi Kanak -kanak dan Remaja. 2009.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak RUJUKAN : Daripada Halaman WeB /Sesawang http://www. 2008. Psikologi Kanak-kanak dan Remaja. Rahil Mahyuddin. Kuala Lumpur.com/doc/6242419/Teori -Pembelajaran (diakses pada 1 Mac 2013) http://teoripiaget.com/ (diakses pada 1 Mac 2013) http://www.Bhd Jas Laile Suzana Jaafar .scribd. Kuala Lumpur. Perkembangan Kanakkanak untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Arah Pendidikan Sdn Bhd. 2005. Mc Graw Hill Education 27 .Samuel . Joy N. Selangor.blogspot.scribd. Kumpulan Budiman Sdn.com/doc/6242419/Teori -Pembelajaran (diakses pada 1 Mac 2013) Daripada Buku Haliza Hamzah. Maria Chong Abdullah & Habibah Elias .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->