P. 1
Trial SBP SPM 2013 P ISLAM K2

Trial SBP SPM 2013 P ISLAM K2

|Views: 6,735|Likes:
Published by Cikgu Faizal
Sumber : http://www.sagadbl.com/2013/09/koleksi-trial-spm-2013-semua-negeri.html [Blog Cikgu Irwan]

Terima kasih banyak2.

Selamat berjaya calon SPM 2013
Sumber : http://www.sagadbl.com/2013/09/koleksi-trial-spm-2013-semua-negeri.html [Blog Cikgu Irwan]

Terima kasih banyak2.

Selamat berjaya calon SPM 2013

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Cikgu Faizal on Sep 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

SULIT 1223/2

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 2
Ogos 2013
1
2
/
3
Jam
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013
PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 2
Satu jam empat puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan
2. Jawab semua soalan
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Sekiranya
ruang dalam kertas jawapan tidak mencukupi , sila dapatkan helaian tambahan
daripada Pengawas Peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan
dihantar bersama-sama kertas jawapan pada akhir peperiksaan.
_______________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH
DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
__________________________________________________________
PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP
PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
SULIT 2 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
Jawab semua soalan.
1 (a) Firman Allah SWT :
¿¸|´¸ .>¦ ´_¸. _,¸´¸¸:.l¦ ì´¸!>.`.¦ :¯¸¸>!· _.> _.`.¸ ´¡.l´ ¸<¦ ¯¸. «-¸l¯,¦ .«´..!.
,¸l: ¯¡·¸.!¸, ¸¯¡· ¸ _¡.l-, ¸_¸
) ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ : 6 (
Ayat di atas menerangkan kewajipan memberi perlindungan kepada orang bukan
Islam.
(i) Namakan dua pertubuhan yang berperanan membantu orang yang baru
memeluk Islam di Malaysia
[2 markah]
(ii) Jelaskan dua cara memberi perlindungan kepada orang bukan Islam yang
berminat ke arah Islam.
[4 markah]
(iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. [4 markah]
(b) Sabda Rasulullah SAW :
ْ ﻦَ ﻋ ِ ﺪْ ﺒَ ﻋ ِﷲا ِ ﻦْﺑ َ ﺮَ ﻤُﻋ َ ﻲـ ِ ﺿَ ر ُﷲا ﺎـ َ ﻤُ ﻬْ ـﻨَ ﻋ َ لﺎـَﻗ َ ﺬـ َ ﺧَأ ُ لﻮـ ُ ﺳَ ر ِﷲا ﻰﱠﻠـ َ ﺻ ُﷲا ِ ﻪـْ ﻴَﻠَ ﻋ َ ﻢﱠﻠـ َ ﺳَ و
ِ ﱯِ ﻜْ ﻨَِ ﲟ َ لﺎَ ﻘَ ـﻓ ْ ﻦُ ﻛ ِ ﰲ ﺎَﻴْ ـﻧ ﱡ ﺪﻟا َ ﻚـ ﱠﻧَﺄَ ﻛ ٌ ﺐـْﻳِ ﺮَ ﻏ ْ وَأ ُ ﺮِﺑﺎـَ ﻋ ٍ ﻞْ ﻴِﺒـ َ ﺳ َ نﺎـ َ ﻛَ و ُ ﻦـْﺑا َ ﺮـ َ ﻤُﻋ ُ لﻮـ ُ ﻘَـﻳ اَذِإ
َ ﺖْ ﻴــ َ ﺴْ ﻣَأ َﻼــَﻓ ِ ﺮــ ِ ﻈَﺘْ ﻨَ ـﺗ َ حﺎَﺒــ ﱠ ﺼﻟا اَذِإَ و َ ﺖْ ﺤَﺒــ ْ ﺻَأ َﻼــَﻓ ِ ﺮــ ِ ﻈَﺘْ ﻨَ ـﺗ َءﺎــ َ ﺴَ ﻤْﻟا ْ ﺬــ ُ ﺧَ و ْ ﻦــ ِ ﻣ َ ﻚِﺘﱠ ﺤــ ِ ﺻ
َ ﻚِ ﺿَ ﺮَ ﻤِﻟ ْ ﻦِ ﻣَ و َ ﻚِﺗﺎَﻴ َ ﺣ َ ﻚِﺗْ ﻮَ ﻤِﻟ .
) يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور (
Berdasarkan hadis di atas :
(i) Nyatakan maksud kalimah yang bergaris. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua kelebihan menyegerakan segala urusan dalam kehidupan
seorang pelajar.
[4 markah]
SULIT 3 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
(c ) Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor sahaja.
1
¸ ,,¸¸. .«l ,¸l.¸,´¸ ,¯¸¸.¦
2
!.¦´¸ `_¸¦ _,¸.¸¹`..¦
3
¯_· ¿¸| _¸.¸. _¸>´.·´¸ _!´,>:´¸
4
_¸.!..´¸ ¸< ¸,´¸ _,¸.¹.-l¦
(162-163 : ﻷا ةرﻮﺳ مﺎﻌﻧ )
[4 markah]
SULIT 4 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
2 (a) Firman Allah SWT :
_· ¸ `_¡·¦ `¸>l _¸..¸s _¸¸¦¸> ¸<¦ ¸´¸ `¡ls¦ ¸,-l¦ ¸´¸ `_¡·¦ ¯¡>l _¸.¸| ,l. ¿¸|
_¸,.¦ ¸¸| !. ´_-¡`, ´_|¸| ¯_· ¯_> _¸¡.`.¸ _.s¸¦ ¸,¸.,l¦´¸ ¸·¦ ¿¸`¸>±.. ¸_¸¸
) مﺎﻌﻧﻷا ةرﻮﺳ : 50 (
Ayat di atas menerangkan tugas rasul sebagai penyampai wahyu Allah.
(i) Nyatakan maksud kalimah bergaris. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua peranan rasulullah SAW. [4 markah]
(iii) Jelaskan sebab manusia perlu berfikir berdasarkan wahyu. [2 markah]
(b) Sabda Rasulullah SAW :
ْ ﻦَ ﻋ ِ ﰊَأ ةَ ﺮْ ـﻳَ ﺮُ ﻫ َ ﻲِ ﺿَ ر ُﷲا ُﻪْ ﻨَ ﻋ ، َ لﺎَﻗ َ لﺎَﻗ ُ لْ ﻮُ ﺳَ ر ِ ﷲا ﻰﱠﻠَ ﺻ ُﷲا ِ ﻪْ ﻴَﻠَ ﻋ َ ﻢﱠﻠَ ﺳَ و : َﻻ
اوُ ﺪَ ﺳﺎََ ﲢ َﻻَ و اﻮُ ﺸَ ﺟﺎَﻨَ ـﺗ َﻻَ و اﻮُ ﻀَ ﻏﺎَﺒَ ـﺗ َﻻَ و اوُ ﺮَ ـﺑا َ ﺪَﺗ َﻻَ و َ ﻊْ ﻴَ ـﺑ ْ ﻢُ ﻜُ ﻀْ ﻌَ ـﺑ ﻰَﻠَ ﻋ ِ ﻊْ ﻴَ ـﺑ
ٍ ﺾْ ﻌَ ـﺑ اﻮُﻧﻮُ ﻛَ و َ دﺎَﺒِ ﻋ ِ ﷲا ﺎًﻧاَ ﻮْ ﺧِا . ...
( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور )
Hadis di atas menjelaskan tentang perbuatan negatif yang boleh membawa kepada
perpecahan umat Islam.
Berdasarkan hadis di atas,
(i) Nyatakan dua perbuatan tersebut. [2 markah]
(ii) Terangkan dua usaha anda untuk memupuk semangat setiakawan dalam
kalangan rakan sekolah.
[4 markah]
(iii) Jelaskan pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas. [2 markah]
SULIT 5 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
(c )
A B C D
_¯¸-l¦ ¡÷¸.±.¦ _¸,`.> _,¸.¸.¡.l!¸,
Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D
yang betul daripada jadual di atas.
Anda hanya perlu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja.
.1l ¯¡é´,l> .¡.´¸ _¸. ____ ( i ) ___ ¸,¸¸s ¸«,ls !. `¸.¸.s ´_,¸¸>
¡÷,l. ___ ( ii ) ___ .¸',´¸ '¸,¸>¯¸ ¸¸__¸ ¿¸|· ¦¯¡l´¡. ¯_1· ____ ( iii ) ___
´<¦ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> ¸«,ls ¸lé´¡. ´¡>´¸ ´,´¸ ¸ ___ ( iv ) ___ ¸¸,¸L-l¦ ¸¸__¸
) ةرﻮﺳ ﺔﺑﻮﺘﻟا : (128-129
[4 markah]
SULIT 6 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
3 (a) Firman Allah SWT:
¯¡l¦ ¦¸¸, ¯¡´ !´.>l>¦ _¸. ¸¸¸¸l¯,· _¸. ¸¿¯¸· ¯¡¸..>. _¸· ¸_¯¸¸¦ !. `¸l _¸>.. ¯_>l
!´.l.¯¸¦´¸ ´,!.´.l¦ ¡¸¸¯,ls ¦´¸¦´¸.¸. !´.l->´¸ ¸.¸.¸¦ _¸¸>´ _¸. ¯¡¸¸¸.>´ ¡¸.´.>l>!· ¯¡¸¸¸,¡..¸,
!.!:·¦´¸ _¸. ¯¡¸>¸.-, !.¯¸· _¸¸¸>¦´, ¸_¸
) رﻮﺳ ة مﺎﻌﻧﻷا : 6 (
Ayat di atas menerangkan tentang balasan Allah SWT terhadap kaum-kaum
terdahulu kerana tidak mensyukuri nikmat kurniaanNya.
Berdasarkan ayat di atas,
(i) Senaraikan dua contoh nikmat kurniaan Allah SWT kepada hambaNya.
[2 markah]
(ii) Jelaskan cara kaum Thamud dibinasakan oleh Allah SWT. [2 markah]
(iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. [4 markah]
SULIT 7 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
(b) Sabda Rasulullah SAW :
ْ ﻦَ ﻋ ِ ﰊَأ َ ةَ ﺮْ ـﻳَ ﺮُ ﻫ ، َ لﺎَﻗ َ لﺎَﻗ ُ لﻮُ ﺳَ ر ِ ﷲا ﻰﱠﻠَ ﺻ ُﷲا ِ ﻪْ ﻴَﻠَ ﻋ َ ﻢﱠﻠَ ﺳَ و ﱠ نِإ َﷲا َ لﺎَﻗ ْ ﻦَ ﻣ
ىَ دﺎَ ﻋ ِ ﱄ ْ ﺪَ ﻘَ ـﻓ ُﻪُﺘْ ـﻧَذآ ِ بْ ﺮَْ ﳊﺎِﺑ ﺎَ ﻣَ و َ بﱠ ﺮَ ﻘَ ـﺗ ﱠَ ﱄِإ يِ ﺪْ ﺒَ ﻋ ٍ ◌ْ ﺊَ ﺸِﺑ ﱠ ﺐَ ﺣَأ ﱠَ ﱄِإ ﺎﱠِ ﳑ
ُ ﺖْ ﺿَ ﺮَ ـﺘْ ـﻓا ِ ﻪْ ﻴَﻠَ ﻋ ﺎَ ﻣَ و ُ لاَ ﺰَ ـﻳ ِ ﺪْ ﺒَ ﻋ ي ُ بﱠ ﺮَ ﻘَ ـﺘَ ـﻳ ﱠَ ﱄِإ ِ ﻞِﻓاَ ﻮﱠ ـﻨﻟﺎِﺑ ﱠ ﱴَ ﺣ ُﻪﱠﺒ ِ ﺣُأ اَ ذِ ﺈَﻓ ُﻪُﺘْ ﺒَﺒ ْ ﺣَأ
ُ ﺖْ ﻨُ ﻛ ُﻪَ ﻌَْ ﲰ يِ ﺬﱠﻟا ُ ﻊَ ﻤْ ﺴَﻳ ِ ﻪِﺑ ُﻩَ ﺮَ ﺼَﺑَ و يِ ﺬﱠﻟا ُ ﺮِ ﺼْ ﺒُـﻳ ِ ﻪِﺑ ُﻩَ ﺪَﻳَ و ِ ﱵﱠﻟا ُ ﺶِ ﻄْ ﺒَ ـﻳ ُﻪَﻠ ْ ﺟِ رَ و
ِ ﱵﱠﻟا ﻰِ ﺸَْ ﳝ ْ نِإَ و ِ ﲏَﻟَﺄَ ﺳ ُﻪﱠﻨَ ـﻴِ ﻄْ ﻋُﻷ ِ ﻦِﺌَﻟَ و ْ ﺳا ِ ﱐَ ذﺎَ ﻌَ ـﺘ ُﻪﱠﻧ َ ﺬْ ﻴِ ﻋُﻷ .
) ىرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور (
Hadis di atas menjelaskan tentang amaran Allah terhadap orang yang memusuhi
waliNya.
Berdasarkan hadis di atas ,
(i) Nyatakan dua contoh wali Allah SWT. [2 markah]
(ii) Terangkan tujuan Allah SWT memberi ancaman memerangi orang yang
memusuhi waliNya.
[2 markah]
(iii) Jelaskan dua kelebihan orang yang melakukan ibadah nawafil. [4 markah]
SULIT 8 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
(c) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B.
Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat
yang lengkap seperti dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul ( A atau B ) sahaja.
¯_.,., !¸.¸| ¿¸| ,. _!1.¸. ¸«´,> _¸. ¸_:¯¸> _>.· _¸· ¸:¸>. ¸¦ _¸· ¸,´¡..´.l¦
¸¦ _¸· ¸_¯¸¸¦ ¸,!, !¸¸, ´<¦ ¿¸| ´<¦ ) ¸,¸Ll ¸,¸,> ) ( ¸¸,¸¸-l¦ ¸¸,¸>>'¦ (
A B
) نﺎﻤﻘﻟ ةرﻮﺳ : 16 (
(i)
¯_.,., ¸¸¸·¦ :¡l¯.l¦ ¯¸`.¦´¸ ) ¸.¸`¸-.l!¸, ) ( ,!:`>±l!¸, ( «.¦´¸ ¸¸>..l¦_s
A B
¸ ¸¸¸.¦´¸ _ls !. ,,!.¦ ¿¸| ,¸l: _¸. ¸¸¸s ¸¸¡`.¸¦ ¸¸_¸
) نﺎﻤﻘﻟ ةرﻮﺳ : 17 (
(ii)
.·¡`, _¸. ¸:¸>: ¸«é¸.,¯. ¸«.¡.,¸ ¸ ¸«¯,¸·¸. ¸´¸ ) ¸«,¸,`¸s )( ¸´¸ «.¸: (
B A
) رﻮﻨﻟا ةرﻮﺳ : 35 (
(iii)
) _¸,.¸ ) ( :l>, ( !¸.,¸ ',_¸.`, ¯¡l´¸ `¸l «`.... "¸!.
A B
) رﻮﻨﻟا ةرﻮﺳ : 35 (
(iv)
[4 markah]
SULIT 9 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
4 (a) Firman Allah SWT :
¸¸:´¸ _¸¸.]¦ ¦¸.>´¦ ¯¡·¸.,¸: !´,¸-l ¦´¡¸l´¸ `¸¸.¯¸.´¸ :¡´,>l¦ !´,.´.l¦ ¯¸¸é:´¸ .¸«¸,
¿¦ _.¯,. ¨_±. !.¸, ¸,.´ ´_,l !> _¸. ¸_¸: ¸<¦ ¨_¸|´¸ ¸´¸ _,¸±: ¿¸|´¸
¯_¸.-. _é ¸_.s ¸ .>¡`, !¸.¸. ,¸¸.l`¸¦ _¸¸.]¦ ¦¡l¸.,¦ !.¸, ¦¡,.´ `¸¸l
',¦´¸. _¸. ¸¸,¸.- ´,¦.s´¸ ´¸,¸l¦ !.¸, ¦¡.l´ _¸`¸±>, ¸_¸¸
) ةرﻮﺳ ﺎﻌﻧﻷا م : 70 (
Golongan yang mempermainkan dan mempersendakan ajaran Islam telah wujud
sejak zaman rasulullah SAW lagi.
(i) Nyatakan dua golongan yang dimaksudkan dalam ayat di atas .
[2 markah]
(ii) Jelaskan dua contoh perbuatan yang mempersendakan agama. [4 markah]
(iii) Sahabat anda tidak menunaikan solat berjemaah di masjid apabila telah masuk
waktu.
Jelaskan dua nasihat yang patut anda berikan kepadanya.
[4 markah]
SULIT 10 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
(b) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B.
Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah.
Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul ( A atau B ) sahaja
No Potongan Ayat al-Quran
Hukum Tajwid
A B
(i)
¦¡>>.´,l· ¸,¸l· ¦¡>¯,´,l´¸ ¦¸,¸:´ `, ¦¸> !.¸, ¦¡.l´
…...….
) ﮫﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ : 82 (
Iklab Idgham
Maal
Ghunnah
(ii)
_¸¸.¸¦.> !¸,¸· ¦.,¦ ¿¸| ´<¦ .:..¸s '¸>¦ '¸,¸Ls
) ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ : ﺔﯾا 22 (
Mad Silah
Qasirah
Mad Silah
Towilah
(iii)
¯¸. _|¸| ¯¡¸¸¸¯,´¸ _¸¸:>´ ¸__¸
) رﻮﻨﻟا ةرﻮﺳ : 38 (
Mad Arid
Lissukun
Mad Lin
(iv)
_.> ¦:¸| ´,l> `¡´.>¦ ´,¯¡.l¦ «.·´¡. !´.l.'¸ ¯¡>´¸ ¸
¿¡L¸¯¸±`, ¸__¸
) رﻮﻨﻟا ةرﻮﺳ : 61 (
Ikhfa’
Syafawi
Izhar
Syafawi
[4 markah]
(c ) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi.
Kecintaan kepada negara akan melahirkan warga negara yang sanggup berkorban untuk
mempertahankan tanah air daripada sebarang ancaman musuh. Semangat patriotisme
dapat mengenepikan kepentingan peribadi demi mempertahankan maruah bangsa.
[6 markah]
SULIT 11 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
5 (a) Firman Allah SWT :
¸_¸¸.]¦´¸ ¯¡> ¯¡¸¸¸.....¸¸ ¯¡¸>¸.¸s´¸ ¿¡`s´¸ ¸_¸ _¸¸.]¦´¸ ¯_`= _ls ¯¡¸¸¸:´¡l. ¿¡´L¸·!>´ ¸_¸
,¸¸.l`¸¦ `¡> ¿¡.¸¸´¡l¦ ¸¸¸¸ _¸¸.]¦ ¿¡.¸¸, ´_¸:¯¸¸±l¦ ¯¡> !¸,¸· ¿¸.¸¦.> ¸¸¸¸
) نﻮﻨﻣﺆﻤﻟا ةرﻮﺳ : 11 - 8 (
Ayat di atas menunjukkan kecemerlangan orang mukmin.
Berdasarkan ayat di atas,
(i) Nyatakan dua sifat orang mukmin yang berjaya di sisi Allah SWT.
[2 markah]
(ii) Jelaskan ciri- ciri orang munafik. [4 markah]
(iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat yang boleh dijadikan panduan
terhadap umat Islam.
[4 markah]
(b) Firman Allah SWT :
¸¿¸| _¸· ,¸l: ¸¸.,¸ ¿¸|´¸ !.´ _,¸l.¯,.l ¸_¸¸ ¯¸. !.!:·¦ _¸. `¸¸>¸.-, !.¯¸·
_¸¸¸>¦´, ¸_¸¸ !´.l.¯¸!· ¯¡¸¸,¸· ¸¡.´¸ ¯¡·¸.¸. ¸¿¦ ¦¸.,s¦ ´<¦ !. _>l _¸. ¸«.l¸|
.:¸¯,s ¸·¦ ¿¡1`.. ¸__¸
) ﻤﻟا ةرﻮﺳ ﺆ نﻮﻨﻣ : 32 - 30 (
Tulis tiga potongan kalimah daripada potongan ayat al-Quran di atas yang
mengandungi hukum nun mati ( ن ) dan nyatakan cara bacaannya.
[6 markah]
SULIT 12 1223/2
1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah
SULIT
(c ) Tulis semula pernyataan di bawah dalam tulisan rumi
··- ·,·, ¸·-· ,¯ . ¯ .s _, ¸··,¸,··
·¸· ¸·, .¸· ·,·- _, ¸,· · . ··- ¸, ·,
·,, ¸·· ¸,¯ _, ¸¯,· ·,¸ ..¯',· .,,·,· .
_, ¸,¯ .,, _- ¸-,,·, ¸·,¯,· ¯ ¸·
¸¯, .
[4 markah ]
KERTAS SOALAN TAMAT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->