BACAAN SHOLAT DAN ARTINYA

1 2 Takbir Do’a iftitah Allahu Akbar Allahu Akbar kabira, Walhamdulillahi kasyira, Wasubhanallahi bukratan wa asila. Inni Wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama-wati wal-ardha hanifan muslima, wama ana minal musyrikin. Inna shallati wanusuki wamahya-ya wamaama-ti lilla-hi rabbil ‘alamin. La syari-kalahu wabijalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah sebanyak2nya, Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Aku hadapkan jiwa dan ragaku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dengan ikhlas dan berserah diri, dan aku bukanlah dari golongan orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidup serta matiku, untuk menjalankan perintah Allah pemimpin alam semesta. Tidak ada suatupun yang menyekutuiNYA, demikianlah diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk golongan orang yang patuh kepada perintah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadaMU kami menyembah dan hanya kepadaMU kami mohon pertolongan. Tunjukanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau benci dan bukan jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, Dia Allah Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatupun yang menyamaiNYA. Allah Maha Besar Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar. Allah mendengarkan orang2 yang memujanya, Ya Allah bagiMU segala puji dan puja. Allah Maha Besar Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Allah Maha Besar Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukilah aku, berilah rizki kepadaku. Segala kehormatan yang memberikan keberkatan, dan do’a yang baik2, hanya untuk Allah. Keselamatan jualah untuk semua Nabi, serta rahmat kasih saying Allah, dan keberkatanNYA.

3

Al Faatihah

Au’zubillahi minassyaitan nirrajim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdu lillaahi rabbil-‘aalamin. Arrahmaanir rahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin. Ihdinash shiraathal mus-taqiim. Shiraathal ladziina an’amta alaihim, ghairil maghdhuubi ‘alaihim, waladhdhaaliin, Amiin.

4

Surat Pendek

Bismillahir rahmaanir rahiim. Qul huwallahu ahad. Allaahush shamad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakullahuu kufuwan ahad.

5 6 7

Takbir Ruku I’tidal

8 9 10 11 12

Takbir Sujud Takbir Duduk antara dua sujud. Duduk Tahiyat

Allahu Akbar Subha-na rabbiyal ‘azimi wa bi hamdihi (3x) Sami’Allahu-liman hamidah, rabbanaa lakal hamdu. Mil usama wati wal ardha wamil uma syita min syai in ba’du. Allahu Akbar Subha-na rabbiyal a‘ala wa bi hamdihi (3x) Allahu Akbar Allahummaghfirlii, Warhamnii, Wajburnii, Wahdinii, Warzuknii. Wa’afini Wafuani Attahiyyatu mubaarakaatus salawatut taiyibatul lillaah. Assalamu ’alaika ayyuhan warahmatul laahi wabarakaatuh. nabiyyu

Assalamu ’alaina wa ’alaa ’ibadillaahis shalihin. Asyhadu allaa ilaaha ilallaah, wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah. Allaahumma salli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad, kamaa shallaita ‘alaa Ibrahim, wa ‘alaa aali Ibrahim. Wa barik ‘alaa Muhammad, wa ‘alaa aali Muhammad, kama barokta ‘alaa Ibrahim wa ‘alaa aali Ibrahim. Fil ‘Aalamiina Innaka hamidum majid. 13 Salam Assala-mu’alaikum wabarakatuuh. warahmatullah

Keselamatan (kesejahteraan) pula untuk kami, dan hamba Allah yang shaleh taat beribadah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rahmatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau merahmati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di alam semesta ini, sesungguhnya hanya Engkau yang Maha terpuji dan Maha Mulia. Sejahteralah bagimu dan rahmat Allah.